Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 36,1 וְאֵלֶּה תֹּלְדוֹת עֵשָׂו הוּא אֱדוֹם׃                                          
Rdz 36,1 we el le Tol dot e saw hu e dom                                          
Rdz 36,1 wºllè Tldt `Sw dm                                          
Rdz 36,1 Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu.                                                
Rdz 36,2 עֵשָׂו לָקַח אֶת־נָשָׁיו מִבְּנוֹת כְּנָעַן אֶת־עָדָה בַּת־אֵילוֹן הַחִתִּי וְאֶת־אָהֳלִיבָמָה בַּת־עֲנָה בַּת־צִבְעוֹן הַחִוִּי׃                            
Rdz 36,2 e saw la qaH et - na szaw miB Be not Ke na an et - a da Bat - e lon ha HiT Ti we et - o h li wa ma Bat - a na Bat - ci won ha Hiw wi                            
Rdz 36,2 `Sw lqaH et-nyw miBBnt Knº`an et-`d Bat-êln ha|HiTT wet-ohl|bm Bat-`n Bat-cib`n ha|Hiww                            
Rdz 36,2 Ezaw wzi sobie ony spord mieszkanek Kanaanu: Ad, crk Elona Chetyty, Oholibam, crk Chiwwity imieniem Ana, wnuczk Sibeona,                                        
Rdz 36,3 וְאֶת־בָּשְׂמַת בַּת־יִשְׁמָעֵאל אֲחוֹת נְבָיוֹת׃                                            
Rdz 36,3 we et - Bas mat Bat - jisz ma el a Hot ne wa jot                                            
Rdz 36,3 wet-BSmat Bat-yim`l Ht nbyt                                            
Rdz 36,3 i Basmat Izmaelitk, siostr Nebajota.                                                 
Rdz 36,4 וַתֵּלֶד עָדָה לְעֵשָׂו אֶת־אֱלִיפָז וּבָשְׂמַת יָלְדָה אֶת־רְעוּאֵל׃                                      
Rdz 36,4 waT Te led a da le e saw et - e li faz u was mat jal da et - re u el                                      
Rdz 36,4 waTTºled `d l`Sw et-lpz ûbºSmat yld et-r`ûl                                      
Rdz 36,4 Ada urodzia Ezawowi Elifaza, Basmat - Reuela,                                                
Rdz 36,5 וְאָהֳלִיבָמָה יָלְדָה אֶת־יעישׁ וְאֶת־יַעְלָם וְאֶת־קֹרַח אֵלֶּה בְּנֵי עֵשָׂו אֲשֶׁר יֻלְּדוּ־לוֹ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן׃                            
Rdz 36,5 we o h li wa ma jal da et - (jjsz) we et - ja lam we et - qo raH el le Be ne e saw a szer jul le du - lo Be e rec Ke na an                            
Rdz 36,5 wohl|bm y|ld et-(y`y) wet-ya`lm wet-qºraH ºllè Bnê `Sw er yulldû-l Beºrec Knº`an                            
Rdz 36,5 a Oholibama urodzia Jeusza, Jalama i Koracha. S to synowie Ezawa, ktrzy mu si urodzili w kraju Kanaan.                                          
Rdz 36,6 וַיִּקַּח עֵשָׂו אֶת־נָשָׁיו וְאֶת־בָּנָיו וְאֶת־בְּנֹתָיו וְאֶת־כָּל־נַפְשׁוֹת בֵּיתוֹ וְאֶת־מִקְנֵהוּ וְאֶת־כָּל־בְּהֶמְתּוֹ וְאֵת כָּל־קִנְיָנוֹ אֲשֶׁר רָכַשׁ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיֵּלֶךְ אֶל־אֶרֶץ מִפְּנֵי יַעֲקֹב אָחִיו׃            
Rdz 36,6 waj jiq qaH e saw et - na szaw we et - Ba naw we et - Be no taw we et - Kol - naf szot Be to we et - miq ne hu we et - Kol - Be hem To we et Kol - qin ja no a szer ra chasz Be e rec Ke na an waj je lech el - e rec miP Pe ne ja a qow a Hiw            
Rdz 36,6 wayyiqqaH `Sw et-nyw wet-Bnyw wet-Bntyw wet-Kol-napt Bêt wet-miqnºhû wet-Kol-BhemT wt Kol-qinyn er rka Beºrec Knº`an wayyºlek el-eºrec miPPnê ya`qb Hw            
Rdz 36,6 Ezaw, zabrawszy swoje ony, synw i crki, ca czelad swego domu, swoj trzod i wszystkie zwierzta oraz cae mienie, ktre sobie naby w Kanaanie, uda si do ziemi [Seir] daleko od swego brata Jakuba,                                    
Rdz 36,7 כִּי־הָיָה רְכוּשָׁם רָב מִשֶּׁבֶת יַחְדָּו וְלֹא יָכְלָה אֶרֶץ מְגוּרֵיהֶם לָשֵׂאת אֹתָם מִפְּנֵי מִקְנֵיהֶם׃                          
Rdz 36,7 Ki - ha ja re chu szam raw misz sze wet jaH Daw we lo jach la e rec me gu re hem la set o tam miP Pe ne miq ne hem                          
Rdz 36,7 K|-hy rkûm rb mieºbet yaHDw wl y|kl eºrec mgû|rêhem lSt tm miPPnê miqnêhem                          
Rdz 36,7 gdy zbyt liczne mieli stada, aby mogli by razem: kraj, w ktrym przebywali, nie mg im wystarczy ze wzgldu na ich mienie.                                          
Rdz 36,8 וַיֵּשֶׁב עֵשָׂו בְּהַר שֵׂעִיר עֵשָׂו הוּא אֱדוֹם׃                                      
Rdz 36,8 waj je szew e saw Be har se ir e saw hu e dom                                      
Rdz 36,8 wayyºeb `Sw Bhar S`r `Sw dm                                      
Rdz 36,8 Ezaw osiedli si na wyynie Seir. - Ezaw to Edom.                                              
Rdz 36,9 וְאֵלֶּה תֹּלְדוֹת עֵשָׂו אֲבִי אֱדוֹם בְּהַר שֵׂעִיר׃                                      
Rdz 36,9 we el le Tol dot e saw a wi e dom Be har se ir                                      
Rdz 36,9 wºllè Tldt `Sw b dm Bhar S`r                                      
Rdz 36,9 Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitw, na wyynie Seir.                                              
Rdz 36,10 אֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי־עֵשָׂו אֱלִיפַז בֶּן־עָדָה אֵשֶׁת עֵשָׂו רְעוּאֵל בֶּן־בָּשְׂמַת אֵשֶׁת עֵשָׂו׃                              
Rdz 36,10 el le sze mot Be ne - e saw e li faz Ben - a da e szet e saw re u el Ben - Bas mat e szet e saw                              
Rdz 36,10 ºllè mt Bnê|-`Sw lpaz Ben-`d ºet `Sw r`ûl Ben-BSmat ºet `Sw                              
Rdz 36,10 Oto imiona synw Ezawa: Elifaz, syn Ady, ony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, ony Ezawa.                                            
Rdz 36,11 וַיִּהְיוּ בְּנֵי אֱלִיפָז תֵּימָן אוֹמָר צְפוֹ וְגַעְתָּם וּקְנַז׃                                    
Rdz 36,11 waj jih ju Be ne e li faz Te man o mar ce fo we ga Tam u qe naz                                    
Rdz 36,11 wayyihyû Bnê lpz Têmn mr cp wga`Tm ûqnaz                                    
Rdz 36,11 Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.                                              
Rdz 36,12 וְתִמְנַע הָיְתָה פִילֶגֶשׁ לֶאֱלִיפַז בֶּן־עֵשָׂו וַתֵּלֶד לֶאֱלִיפַז אֶת־עֲמָלֵק אֵלֶּה בְּנֵי עָדָה אֵשֶׁת עֵשָׂו׃                          
Rdz 36,12 we tim na haj ta fi le gesz le e li faz Ben - e saw waT Te led le e li faz et - a ma leq el le Be ne a da e szet e saw                          
Rdz 36,12 wtimna` hyt pleºge le|lpaz Ben-`Sw waTTºled lelpaz et-`mlq ºllè Bnê `d ºet `Sw                          
Rdz 36,12 A Timna, ktra bya drugorzdn on Elifaza, syna Ezawa, urodzia mu Amaleka. To s potomkowie Ady, ony Ezawa.                                          
Rdz 36,13 וְאֵלֶּה בְּנֵי רְעוּאֵל נַחַת וָזֶרַח שַׁמָּה וּמִזָּה אֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי בָשְׂמַת אֵשֶׁת עֵשָׂו׃                          
Rdz 36,13 we el le Be ne re u el na Hat wa ze raH szam ma u miz za el le ha ju Be ne was mat e szet e saw                          
Rdz 36,13 wºllè Bnê r`ûl naºHat wzeºraH amm ûmizz ºllè hyû Bnê bSmat ºet `Sw                          
Rdz 36,13 Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, ony Ezawa.                                            
Rdz 36,14 וְאֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי אָהֳלִיבָמָה בַת־עֲנָה בַּת־צִבְעוֹן אֵשֶׁת עֵשָׂו וַתֵּלֶד לְעֵשָׂו אֶת־יעישׁ וְאֶת־יַעְלָם וְאֶת־קֹרַח׃                          
Rdz 36,14 we el le ha ju Be ne o h li wa ma wat - a na Bat - ci won e szet e saw waT Te led le e saw et - (jjsz) we et - ja lam we et - qo raH                          
Rdz 36,14 wºllè hyû Bnê ohlbm bat-`n Bat-cib`n ºet `Sw waTTºled l`Sw et-(y`y) wet-ya`lm wet-qºraH                          
Rdz 36,14 A oto ci byli synami ony Ezawa, Oholibamy, crki Any, wnuczki Sibeona: urodzia ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.                                          
Rdz 36,15 אֵלֶּה אַלּוּפֵי בְנֵי־עֵשָׂו בְּנֵי אֱלִיפַז בְּכוֹר עֵשָׂו אַלּוּף תֵּימָן אַלּוּף אוֹמָר אַלּוּף צְפוֹ אַלּוּף קְנַז׃                      
Rdz 36,15 el le al lu fe we ne - e saw Be ne e li faz Be chor e saw al luf Te man al luf o mar al luf ce fo al luf qe naz                      
Rdz 36,15 ºllè allûpê bnê|-`Sw Bnê lpaz Bkr `Sw allûp Têmn allûp mr allûp cp allûp qnaz                      
Rdz 36,15 Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepw: Teman, Omar, Sefo, Kenaz,                                          
Rdz 36,16 אַלּוּף־קֹרַח אַלּוּף גַּעְתָּם אַלּוּף עֲמָלֵק אֵלֶּה אַלּוּפֵי אֱלִיפַז בְּאֶרֶץ אֱדוֹם אֵלֶּה בְּנֵי עָדָה׃                          
Rdz 36,16 al luf - qo raH al luf Ga Tam al luf a ma leq el le al lu fe e li faz Be e rec e dom el le Be ne a da                          
Rdz 36,16 allû|p-qºraH allûp Ga`Tm allûp `mlq ºllè allûpê lpaz Beºrec dm ºllè Bnê `d                          
Rdz 36,16 Korach, Gatam i Amalek. S to naczelnicy szczepw w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady.                                          
Rdz 36,17 וְאֵלֶּה בְּנֵי רְעוּאֵל בֶּן־עֵשָׂו אַלּוּף נַחַת אַלּוּף זֶרַח אַלּוּף שַׁמָּה אַלּוּף מִזָּה אֵלֶּה אַלּוּפֵי רְעוּאֵל בְּאֶרֶץ אֱדוֹם אֵלֶּה בְּנֵי בָשְׂמַת אֵשֶׁת עֵשָׂו׃        
Rdz 36,17 we el le Be ne re u el Ben - e saw al luf na Hat al luf ze raH al luf szam ma al luf miz za el le al lu fe re u el Be e rec e dom el le Be ne was mat e szet e saw        
Rdz 36,17 wºllè Bnê r`ûl Ben-`Sw allûp naºHat allûp zeºraH allûp amm allûp mizz ºllè allûpê r`ûl Beºrec dm ºllè Bnê bSmat ºet `Sw        
Rdz 36,17 Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepw: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. S to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, ony Ezawa.                                      
Rdz 36,18 וְאֵלֶּה בְּנֵי אָהֳלִיבָמָה אֵשֶׁת עֵשָׂו אַלּוּף יְעוּשׁ אַלּוּף יַעְלָם אַלּוּף קֹרַח אֵלֶּה אַלּוּפֵי אָהֳלִיבָמָה בַּת־עֲנָה אֵשֶׁת עֵשָׂו׃                  
Rdz 36,18 we el le Be ne o h li wa ma e szet e saw al luf je usz al luf ja lam al luf qo raH el le al lu fe o h li wa ma Bat - a na e szet e saw                  
Rdz 36,18 wºllè Bnê ohl|bm ºet `Sw allûp y`û allûp ya`lm allûp qºraH ºllè allûpê o|hlbm Bat-`n ºet `Sw                  
Rdz 36,18 Oto synowie Oholibamy, ony Ezawa, naczelnicy szczepw: Jeusz, Jalam i Korach. S to naczelnicy szczepw, potomkowie Oholibamy, ony Ezawa, a crki Any. -                                       
Rdz 36,19 אֵלֶּה בְנֵי־עֵשָׂו וְאֵלֶּה אַלּוּפֵיהֶם הוּא אֱדוֹם׃                                        
Rdz 36,19 el le we ne - e saw we el le al lu fe hem hu e dom s                                      
Rdz 36,19 ºllè bnê-`Sw wºllè allûpêhem dm s                                      
Rdz 36,19 S to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitw.                                              
Rdz 36,20 אֵלֶּה בְנֵי־שֵׂעִיר הַחֹרִי יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ לוֹטָן וְשׁוֹבָל וְצִבְעוֹן וַעֲנָה׃                                  
Rdz 36,20 el le we ne - se ir ha Ho ri josz we ha a rec lo tan we szo wal we ci won wa a na                                  
Rdz 36,20 ºllè bnê|-S`r haHr ybê hºrec ln wbl wcib`n wa`n                                  
Rdz 36,20 Oto synowie Seira, Choryty, mieszkacy [pierwotni] tego kraju: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana,                                            
Rdz 36,21 וְדִשׁוֹן וְאֵצֶר וְדִישָׁן אֵלֶּה אַלּוּפֵי הַחֹרִי בְּנֵי שֵׂעִיר בְּאֶרֶץ אֱדוֹם׃                                
Rdz 36,21 we di szon we e cer we di szan el le al lu fe ha Ho ri Be ne se ir Be e rec e dom                                
Rdz 36,21 wdìn wºcer wdn ºllè allûpê haHr Bnê S`r Beºrec dm                                
Rdz 36,21 Diszon, Eser i Diszan. Ci s naczelnikami szczepw, Choryci, synowie Seira, w kraju Edom.                                            
Rdz 36,22 וַיִּהְיוּ בְנֵי־לוֹטָן חֹרִי וְהֵימָם וַאֲחוֹת לוֹטָן תִּמְנָע׃                                      
Rdz 36,22 waj jih ju we ne - lo tan Ho ri we he mam wa a Hot lo tan Tim na                                      
Rdz 36,22 wayyihyû bnê-ln Hr whêmm waHt ln Timn`                                      
Rdz 36,22 Synami Lotana byli: Chori i Hemam, siostr za Lotana - Timna.                                              
Rdz 36,23 וְאֵלֶּה בְּנֵי שׁוֹבָל עַלְוָן וּמָנַחַת וְעֵיבָל שְׁפוֹ וְאוֹנָם׃                                    
Rdz 36,23 we el le Be ne szo wal al wan u ma na Hat we e wal sze fo we o nam                                    
Rdz 36,23 wºllè Bnê bl `alwn ûmnaºHat w`êbl p wnm                                    
Rdz 36,23 Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.                                              
Rdz 36,24 וְאֵלֶּה בְנֵי־צִבְעוֹן וְאַיָּה וַעֲנָה הוּא עֲנָה אֲשֶׁר מָצָא אֶת־הַיֵּמִם בַּמִּדְבָּר בִּרְעֹתוֹ אֶת־הַחֲמֹרִים לְצִבְעוֹן אָבִיו׃                        
Rdz 36,24 we el le we ne - ci won we aj ja wa a na hu a na a szer ma ca et - haj je mim Bam mid Bar Bi ro to et - ha Ha mo rim le ci won a wiw                        
Rdz 36,24 wºllè bnê|-cib`n wayy wa`n `n er mc et-hayymìm BammidBr Bir`t et-haHmrm lcib`n bw                        
Rdz 36,24 Synowie Sibeona: Ajja i Ana. Ten to Ana znalaz gorce rda na stepie, gdy pas osy Sibeona, swego ojca.                                          
Rdz 36,25 וְאֵלֶּה בְנֵי־עֲנָה דִּשֹׁן וְאָהֳלִיבָמָה בַּת־עֲנָה׃                                          
Rdz 36,25 we el le we ne - a na Di szon we o h li wa ma Bat - a na                                          
Rdz 36,25 wºllè bnê|-`n Dìn wohlbm Bat-`n                                          
Rdz 36,25 A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, crka Any.                                                 
Rdz 36,26 וְאֵלֶּה בְּנֵי דִישָׁן חֶמְדָּן וְאֶשְׁבָּן וְיִתְרָן וּכְרָן׃                                      
Rdz 36,26 we el le Be ne di szan Hem Dan we esz Ban we jit ran u che ran                                      
Rdz 36,26 wºllè Bnê dn HemDn weBn wyitrn ûkrn                                      
Rdz 36,26 Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran.                                              
Rdz 36,27 אֵלֶּה בְּנֵי־אֵצֶר בִּלְהָן וְזַעֲוָן וַעֲקָן׃                                          
Rdz 36,27 el le Be ne - e cer Bil han we za a wan wa a qan                                          
Rdz 36,27 ºllè Bnê-ºcer Bilhn wza`wn wa`qn                                          
Rdz 36,27 Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.                                                
Rdz 36,28 אֵלֶּה בְנֵי־דִישָׁן עוּץ וַאֲרָן׃                                            
Rdz 36,28 el le we ne - di szan uc wa a ran                                            
Rdz 36,28 ºllè bnê|-dn `ûc warn                                            
Rdz 36,28 Synowie Diszana: Us i Aran.                                                
Rdz 36,29 אֵלֶּה אַלּוּפֵי הַחֹרִי אַלּוּף לוֹטָן אַלּוּף שׁוֹבָל אַלּוּף צִבְעוֹן אַלּוּף עֲנָה׃                              
Rdz 36,29 el le al lu fe ha Ho ri al luf lo tan al luf szo wal al luf ci won al luf a na                              
Rdz 36,29 ºllè allûpê haHr allûp ln allûp bl allûp cib`n allûp `n                              
Rdz 36,29 Oto naczelnicy szczepw, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana,                                              
Rdz 36,30 אַלּוּף דִּשֹׁן אַלּוּף אֵצֶר אַלּוּף דִּישָׁן אֵלֶּה אַלּוּפֵי הַחֹרִי לְאַלֻּפֵיהֶם בְּאֶרֶץ שֵׂעִיר׃                            
Rdz 36,30 al luf Di szon al luf e cer al luf Di szan el le al lu fe ha Ho ri le al lu fe hem Be e rec se ir P                          
Rdz 36,30 allûp Dìn allûp ºcer allûp Dn ºllè allûpê haHr lallùpêhem Beºrec S`r P                          
Rdz 36,30 Diszon, Eser, Diszan. S to Choryci, naczelnicy szczepw choryckich w kraju Seir.                                            
Rdz 36,31 וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מָלְכוּ בְּאֶרֶץ אֱדוֹם לִפְנֵי מְלָךְ־מֶלֶךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל׃                                
Rdz 36,31 we el le ham me la chim a szer mal chu Be e rec e dom lif ne me lach - me lech liw ne jis ra el                                
Rdz 36,31 wºllè hammlkm er mlkû Beºrec dm lipnê mlk-meºlek libnê yiSrl                                
Rdz 36,31 Oto krlowie, ktrzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli krla.                                              
Rdz 36,32 וַיִּמְלֹךְ בֶּאֱדוֹם בֶּלַע בֶּן־בְּעוֹר וְשֵׁם עִירוֹ