Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

Opis poszczególnych wierszy   

 

do_Dz28      do_str_głównej      do_Rz2      
Rz 1:1 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,                                                              
Rz 1:1 *pau=los dou=los *CHristou= *)iEsou=, klEto\s a)po/stolos, a)fOrisme/nos ei)s eu)agge/lion Teou=,
Rz 1:1 paulos dulos CHristu iEsu, klEtos apostolos, afOrismenos eis euaNgelion Teu,
Rz 1:1 n-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- a-----nsm- n-----nsm- v--xppnsm- p--------- n-----asn- n-----gsmc-
Rz 1:1 G3972 G1401 G5547 G2424 G2822 G0652 G0873 G1519 G2098 G2316
Rz 1:1 Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej,
Rz 1:1
Rz 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:1
Rz 1:1  Paul  niewolnik  Jezus  Chrystus  zaprojektowany  Apostoł  wybrany  do  Ewangelizacja  Bóg
Rz 1:1 G3972 G1401 G2424 G5547 G2822 G0652 G0873 G1519 G2098 G2316
Rz 1:2 προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις,                                                                
Rz 1:2 o(\ proepEggei/lato dia\ tO=n profEtO=n au)tou= e)n grafai=s a(gi/ais,
Rz 1:2 ho proepENgeilato dia tOn profEtOn autu en grafais hagiais,
Rz 1:2 rr----asn- v-3ami-s-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- p--------- n-----dpf- a-----dpfe-
Rz 1:2 G3739 G4279 G1223 G3588 G4396 G0846 G1722 G1124 G0040
Rz 1:2 którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych.
Rz 1:2
Rz 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:2
Rz 1:2  który  przed  obiecał  przez  Proroków  Jego  w  Świętych  pism
Rz 1:2 G3739 G4279 G4279 G1223 G4396 G0846 G1722 G0040 G1124
Rz 1:3 περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα,                                                            
Rz 1:3 peri\ tou= ui(ou= au)tou= tou= genome/nou e)k spe/rmatos *daui\d kata\ sa/rka,
Rz 1:3 peri tu hyiu autu tu genomenu ek spermatos dauid kata sarka,
Rz 1:3 p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- ra----gsm- v--ampgsm- p--------- n-----gsn- n-----gsm- p--------- n-----asfz-
Rz 1:3 G4012 G3588 G5207 G0846 G3588 G1096 G1537 G4690 G1138 G2596 G4561
Rz 1:3 [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida,
Rz 1:3
Rz 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:3
Rz 1:3  o  Syn  Jego  Który  urodzony  z  ziarno  Dawid  na  ciało
Rz 1:3 G4012 G5207 G0846 G3588 G1096 G1537 G4690 G1138 G2596 G4561
Rz 1:4 τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν,                                                
Rz 1:4 tou= o(risTe/ntos ui(ou= Teou= e)n duna/mei kata\ pneu=ma a(giOsu/nEs e)X a)nasta/seOs nekrO=n, *)iEsou= *CHristou= tou= kuri/ou E(mO=n,
Rz 1:4 tu horisTentos hyiu Teu en dynamei kata pneuma hagiOsynEs eX anastaseOs nekrOn, iEsu CHristu tu kyriu hEmOn,
Rz 1:4 ra----gsm- v--appgsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----dsf- p--------- n-----asn- n-----gsf- p--------- n-----gsf- a-----gpm- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-a-
Rz 1:4 G3588 G3724 G5207 G2316 G1722 G1411 G2596 G4151 G0042 G1537 G0386 G3498 G2424 G5547 G3588 G2962 G2257
Rz 1:4 a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Rz 1:4
Rz 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:4
Rz 1:4  otwarty  Syn  Bóg  w  siła  na  duch  sanktuarium  przez  zmartwychwstania  martwy  Jezus  Chrystus  Władca  nasz
Rz 1:4 G3724 G5207 G2316 G1722 G1411 G2596 G4151 G0042 G1537 G0386 G3498 G2424 G5547 G2962 G2257
Rz 1:5 δι᾿ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,                                                
Rz 1:5 di' ou(= e)la/bomen CHa/rin kai\ a)postolE\n ei)s u(pakoE\n pi/steOs e)n pa=sin toi=s e)/Tnesin u(pe\r tou= o)no/matos au)tou=,
Rz 1:5 di' u elabomen CHarin kai apostolEn eis hypakoEn pisteOs en pasin tois eTnesin hyper tu onomatos autu,
Rz 1:5 p--------- rr----gsm- v-1aai-p-- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- n-----asf- n-----gsf- p--------- a-----dpn- ra----dpn- n-----dpn- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsmr-
Rz 1:5 G1223 G3739 G2983 G5485 G2532 G0651 G1519 G5218 G4102 G1722 G3956 G3588 G1484 G5228 G3588 G3686 G0846
Rz 1:5 Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.
Rz 1:5
Rz 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:5
Rz 1:5  przez  Kogo  otrzymane  łaska  i  apostołowania  że  w  nazwa  Jego  podbić  Wiara  wszystko  wszystko  osoby
Rz 1:5 G1223 G3739 G2983 G5485 G2532 G0651 G1519 G5228 G3686 G0846 G5218 G4102 G1722 G3956 G1484
Rz 1:6 ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ,                                                                  
Rz 1:6 e)n oi(=s e)ste kai\ u(mei=s klEtoi\ *)iEsou= *CHristou=,
Rz 1:6 en hois este kai hymeis klEtoi iEsu CHristu,
Rz 1:6 p--------- rr----dpn- v-2pai-p-- d--------- rp----np-- a-----npm- n-----gsm- n-----gsmy-
Rz 1:6 G1722 G3739 G2075 G2532 G5210 G2822 G2424 G5547
Rz 1:6 Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa.
Rz 1:6
Rz 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:6
Rz 1:6  między  który  są  i  ty, wy  zaprojektowany  Jezus  Chrystus
Rz 1:6 G1722 G3739 G2075 G2532 G5210 G2822 G2424 G5547
Rz 1:7 πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                        
Rz 1:7 pa=sin toi=s ou)=sin e)n *(rO/mE| a)gapEtoi=s Teou=, klEtoi=s a(gi/ois: CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s E(mO=n kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou=.
Rz 1:7 pasin tois usin en rOmE agapEtois Teu, klEtois hagiois: CHaris hymin kai eirEnE apo Teu patros hEmOn kai kyriu iEsu CHristu.
Rz 1:7 a-----dpm- ra----dpm- v--papdpm- p--------- n-----dsf- a-----dpm- n-----gsm- a-----dpm- a-----dpm- n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsmp-
Rz 1:7 G3956 G3588 G5607 G1722 G4516 G0027 G2316 G2822 G0040 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
Rz 1:7 Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
Rz 1:7
Rz 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:7
Rz 1:7  wszystko  usytuowany  w  Rzym  kochanek  Bóg  zaprojektowany  święty  łaska  ty, wy  i  świat  z  Bóg  Ojciec  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus
Rz 1:7 G3956 G5607 G1722 G4516 G0027 G2316 G2822 G0040 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
Rz 1:8 Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.                                        
Rz 1:8 *prO=ton me\n eu)CHaristO= tO=| TeO=| mou dia\ *)iEsou= *CHristou= peri\ pa/ntOn u(mO=n, o(/ti E( pi/stis u(mO=n katagge/lletai e)n o(/lO| tO=| ko/smO|.
Rz 1:8 prOton men euCHaristO tO TeO mu dia iEsu CHristu peri pantOn hymOn, hoti hE pistis hymOn kataNgelletai en holO tO kosmO.
Rz 1:8 a-----asn- c--------- v-1pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- p--------- n-----gsm- n-----gsm- p--------- a-----gpm- rp----gp-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- v-3ppi-s-- p--------- a-----dsm- ra----dsm- n-----dsmo-
Rz 1:8 G4412 G3303 G2168 G3588 G2316 G3450 G1223 G2424 G5547 G4012 G3956 G5216 G3754 G3588 G4102 G5216 G2605 G1722 G3650 G3588 G2889
Rz 1:8 Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich; ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie.
Rz 1:8
Rz 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:8
Rz 1:8  Pierwszy  Pierwszy  dziękuję  Bóg  mój  przez  Jezus  Chrystus  dla  wszystko  ty, wy  że  wiara  twój  mówiony  w  wszystko  świat
Rz 1:8 G3303 G4412 G2168 G2316 G3450 G1223 G2424 G5547 G5228 G3956 G5216 G3754 G4102 G5216 G2605 G1722 G3650 G2889
Rz 1:9 μάρτυς γάρ μού ἐστιν θεός, λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι                                    
Rz 1:9 ma/rtus ga/r mou/ e)stin o( Teo/s, O(=| latreu/O e)n tO=| pneu/mati/ mou e)n tO=| eu)aggeli/O| tou= ui(ou= au)tou=, O(s a)dialei/ptOs mnei/an u(mO=n poiou=mai
Rz 1:9 martys gar mu estin ho Teos, hO latreuO en tO pneumati mu en tO euaNgeliO tu hyiu autu, hOs adialeiptOs mneian hymOn poiumai
Rz 1:9 n-----nsm- c--------- rp----gs-- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rr----dsm- v-1pai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- d--------- d--------- n-----asf- rp----gp-- v-1pmi-s-d-
Rz 1:9 G3144 G1063 G3450 G2076 G3588 G2316 G3739 G3000 G1722 G3588 G4151 G3450 G1722 G3588 G2098 G3588 G5207 G0846 G5613 G0089 G3417 G5216 G4160
Rz 1:9 Bóg bowiem, któremu służę w [głębi] mego ducha, głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi świadkiem, jak nieustannie was wspominam,
Rz 1:9
Rz 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:9
Rz 1:9  Świadek  mnie  Bóg  Kogo  służyć  duch  mój  mój  w  ewangelia  Syn  Jego  że  nieustannie  pamięta  pamięta  ty, wy
Rz 1:9 G3144 G3450 G2316 G3739 G3000 G4151 G1722 G3450 G1722 G2098 G5207 G0846 G5613 G0089 G3417 G4160 G5216
Rz 1:10 πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.                                            
Rz 1:10 pa/ntote e)pi\ tO=n proseuCHO=n mou, deo/menos ei)/ pOs E)/dE pote\ eu)odOTE/somai e)n tO=| TelE/mati tou= Teou= e)lTei=n pro\s u(ma=s.
Rz 1:10 pantote epi tOn proseuCHOn mu, deomenos ei pOs EdE pote euodOTEsomai en tO TelEmati tu Teu elTein pros hymas.
Rz 1:10 d--------- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gs-- v--pmpnsm- c--------- d--------- d--------- d--------- v-1fpi-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- p--------- rp----ap-o-
Rz 1:10 G3842 G1909 G3588 G4335 G3450 G1189 G1487 G4459 G2235 G4218 G2137 G1722 G3588 G2307 G3588 G2316 G2064 G4314 G5209
Rz 1:10 prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna sposobność przybycia do was.
Rz 1:10
Rz 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:10
Rz 1:10  zawsze  pytanie  w  Modły  mój  że  że  będzie  będzie  Bóg  kiedy  kilka  dostatni  przyjść  do  ty, wy
Rz 1:10 G3842 G1189 G1909 G4335 G3450 G1513 G4458 G1722 G2307 G2316 G4218 G2235 G2137 G2064 G4314 G5209
Rz 1:11 ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς,                                                      
Rz 1:11 e)pipoTO= ga\r i)dei=n u(ma=s, i(/na ti metadO= CHa/risma u(mi=n pneumatiko\n ei)s to\ stEriCHTE=nai u(ma=s,
Rz 1:11 epipoTO gar idein hymas, hina ti metadO CHarisma hymin pneumatikon eis to stEriCHTEnai hymas,
Rz 1:11 v-1pai-s-- c--------- v--aan---- rp----ap-- c--------- ri----asn- v-1aas-s-- n-----asn- rp----dp-- a-----asn- p--------- ra----asn- v--apn---- rp----ap-l-
Rz 1:11 G1971 G1063 G1492 G5209 G2443 G5100 G3330 G5486 G5213 G4152 G1519 G3588 G4741 G5209
Rz 1:11 Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia,
Rz 1:11
Rz 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:11
Rz 1:11  dla  wysoce  życzenie  zobaczyć  ty, wy  że  uczyć  ty, wy  kilka  prezent  duchowy  do  zatwierdzenie  swój
Rz 1:11 G1063 G1971 G1971 G1492 G5209 G2443 G3330 G5213 G5100 G5486 G4152 G1519 G4741 G5209
Rz 1:12 τοῦτο δέ ἐστιν συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ.                                                    
Rz 1:12 tou=to de/ e)stin sumparaklETE=nai e)n u(mi=n dia\ tE=s e)n a)llE/lois pi/steOs u(mO=n te kai\ e)mou=.
Rz 1:12 tuto de estin symparaklETEnai en hymin dia tEs en allElois pisteOs hymOn te kai emu.
Rz 1:12 rd----nsn- c--------- v-3pai-s-- v--apn---- p--------- rp----dp-- p--------- ra----gsf- p--------- rp----dpm- n-----gsf- rp----gp-- c--------- c--------- rp----gs-s-
Rz 1:12 G5124 G1161 G2076 G4837 G1722 G5213 G1223 G3588 G1722 G0240 G4102 G5216 G5037 G2532 G1700
Rz 1:12 to jest abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą - waszą i moją.
Rz 1:12
Rz 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:12
Rz 1:12  że  że  jest  pocieszenie  z  ty, wy  wiara  wiara  obscheyu  stać się Twoim  i  mój
Rz 1:12 G1161 G5124 G2076 G4837 G1722 G5213 G1223 G4102 G0240 G5216 G2532 G1700
Rz 1:13 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.                      
Rz 1:13 ou) Te/lO de\ u(ma=s a)gnoei=n, a)delfoi/, o(/ti polla/kis proeTe/mEn e)lTei=n pro\s u(ma=s, kai\ e)kOlu/TEn a)/CHri tou= deu=ro, i(/na tina\ karpo\n sCHO= kai\ e)n u(mi=n kaTO\s kai\ e)n toi=s loipoi=s e)/Tnesin.
Rz 1:13 u TelO de hymas agnoein, adelfoi, hoti pollakis proeTemEn elTein pros hymas, kai ekOlyTEn aCHri tu deuro, hina tina karpon sCHO kai en hymin kaTOs kai en tois loipois eTnesin.
Rz 1:13 d--------- v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- v--pan---- n-----vpm- c--------- d--------- v-1ami-s-- v--aan---- p--------- rp----ap-- c--------- v-1api-s-- p--------- ra----gsm- d--------- c--------- ri----asm- n-----asm- v-1aas-s-- d--------- p--------- rp----dp-- c--------- d--------- p--------- ra----dpn- a-----dpn- n-----dpnk-
Rz 1:13 G3756 G2309 G1161 G5209 G0050 G0080 G3754 G4178 G4388 G2064 G4314 G5209 G2532 G2967 G0891 G3588 G1204 G2443 G5100 G2590 G2192 G2532 G1722 G5213 G2531 G2532 G1722 G3588 G3062 G1484
Rz 1:13 Nie chcę też, byście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do was - ale aż dotąd doznawałem przeszkód - aby zebrać nieco owocu także wśród was, podobnie jak wśród innych pogan.
Rz 1:13
Rz 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:13
Rz 1:13  Nie  potrzeba  bracia  ty, wy  ignorancja  że  wiele razy  przeznaczone  przyjść  do  ty, wy  ale  spełnione  przeszkód  nawet  dotychczas  że  mieć jakiś  owoc  i  w  ty, wy  jako  i  w  Inny  Osoby
Rz 1:13 G3756 G2309 G0080 G5209 G0050 G3754 G4178 G4388 G2064 G4314 G5209 G2532 G2967 G2967 G0891 G1204 G2443 G2192 G5100 G2590 G2532 G1722 G5213 G2531 G2532 G1722 G3062 G1484
Rz 1:14 Ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·                                                              
Rz 1:14 *(/ellEsi/n te kai\ barba/rois, sofoi=s te kai\ a)noE/tois o)feile/tEs ei)mi/:
Rz 1:14 hellEsin te kai barbarois, sofois te kai anoEtois ofeiletEs eimi:
Rz 1:14 n-----dpm- c--------- c--------- a-----dpm- a-----dpm- c--------- c--------- a-----dpm- n-----nsm- v-1pai-s-i-
Rz 1:14 G1672 G5037 G2532 G0915 G4680 G5037 G2532 G0453 G3781 G1510
Rz 1:14 Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych.
Rz 1:14
Rz 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:14
Rz 1:14  Ja  musi  i  Greków  i  Barbarzyńcy  mędrców  i  nieświadomy
Rz 1:14 G1510 G3781 G5037 G1672 G2532 G0915 G4680 G2532 G0453
Rz 1:15 οὕτως τὸ κατ᾿ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι.                                                            
Rz 1:15 ou(/tOs to\ kat' e)me\ pro/Tumon kai\ u(mi=n toi=s e)n *(rO/mE| eu)aggeli/sasTai.
Rz 1:15 hutOs to kat' eme proTymon kai hymin tois en rOmE euaNgelisasTai.
Rz 1:15 d--------- ra----nsn- p--------- rp----as-- a-----nsn- d--------- rp----dp-- ra----dpm- p--------- n-----dsf- v--amn----
Rz 1:15 G3779 G3588 G2596 G1691 G4289 G2532 G5213 G3588 G1722 G4516 G2097
Rz 1:15 Przeto, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu.
Rz 1:15
Rz 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:15
Rz 1:15  Tak  że  do  mnie  gotowy  głosić  i  ty, wy  usytuowany  w  Rzym
Rz 1:15 G3779 G3588 G2596 G1691 G4289 G2097 G2532 G5213 G3588 G1722 G4516
Rz 1:16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι·                                            
Rz 1:16 *ou) ga\r e)paisCHu/nomai to\ eu)agge/lion, du/namis ga\r Teou= e)stin ei)s sOtEri/an panti\ tO=| pisteu/onti, *)ioudai/O| te prO=ton kai\ *(/ellEni:
Rz 1:16 u gar epaisCHynomai to euaNgelion, dynamis gar Teu estin eis sOtErian panti tO pisteuonti, iudaiO te prOton kai hellEni:
Rz 1:16 d--------- c--------- v-1pmi-s-- ra----asn- n-----asn- n-----nsf- c--------- n-----gsm- v-3pai-s-- p--------- n-----asf- a-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- a-----dsm- c--------- a-----asn- c--------- n-----dsm-
Rz 1:16 G3756 G1063 G1870 G3588 G2098 G1411 G1063 G2316 G2076 G1519 G4991 G3956 G3588 G4100 G2453 G5037 G4412 G2532 G1672
Rz 1:16 Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.
Rz 1:16
Rz 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:16
Rz 1:16  Dla  nie  zawstydzony  ewangelia  Chrystus  że  jest  siła  Bóg  do  Zaoszczędzić  każdy  wierny  pierwszy  Judea  i  Gentile
Rz 1:16 G1063 G3756 G1870 G2098 G5547 G1063 G2076 G1411 G2316 G1519 G4991 G3956 G4100 G4412 G2453 G2532 G1672
Rz 1:17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.                                              
Rz 1:17 dikaiosu/nE ga\r Teou= e)n au)tO=| a)pokalu/ptetai e)k pi/steOs ei)s pi/stin, kaTO\s ge/graptai, *(o de\ di/kaios e)k pi/steOs DZE/setai.
Rz 1:17 dikaiosynE gar Teu en autO apokalyptetai ek pisteOs eis pistin, kaTOs gegraptai, ho de dikaios ek pisteOs DZEsetai.
Rz 1:17 n-----nsf- c--------- n-----gsm- p--------- rp----dsn- v-3ppi-s-- p--------- n-----gsf- p--------- n-----asf- c--------- v-3xpi-s-- ra----nsm- c--------- a-----nsm- p--------- n-----gsf- v-3fmi-s--
Rz 1:17 G1343 G1063 G2316 G1722 G0846 G0601 G1537 G4102 G1519 G4102 G2531 G1125 G3588 G1161 G1342 G1537 G4102 G2198
Rz 1:17 W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Rz 1:17
Rz 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:17
Rz 1:17  W  To  otwiera  prawdziwy  Bóg  z  Wiara  w  wiara  jako  napisany  sprawiedliwy  wiara  wiara  żywy  będzie
Rz 1:17 G1722 G0846 G0601 G1343 G2316 G1537 G4102 G1519 G4102 G2531 G1125 G1342 G1537 G4102 G2198 G2198
Rz 1:18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων,                                              
Rz 1:18 *)apokalu/ptetai ga\r o)rgE\ Teou= a)p' ou)ranou= e)pi\ pa=san a)se/beian kai\ a)diki/an a)nTrO/pOn tO=n tE\n a)lE/Teian e)n a)diki/a| kateCHo/ntOn,
Rz 1:18 apokalyptetai gar orgE Teu ap' uranu epi pasan asebeian kai adikian anTrOpOn tOn tEn alETeian en adikia kateCHontOn,
Rz 1:18 v-3ppi-s-- c--------- n-----nsf- n-----gsm- p--------- n-----gsm- p--------- a-----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- n-----gpm- ra----gpm- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----dsf- v--papgpm-
Rz 1:18 G0601 G1063 G3709 G2316 G0575 G3772 G1909 G3956 G0763 G2532 G0093 G0444 G3588 G3588 G0225 G1722 G0093 G2722
Rz 1:18 Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta.
Rz 1:18
Rz 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:18
Rz 1:18  Dla  otwiera  gniew  Boski  z  niebo  w  wszystko  niegodziwość  i  kłamstwo  mężczyzn  tłumić  prawda  nieprawości  nieprawości
Rz 1:18 G1063 G0601 G3709 G2316 G0575 G3772 G1909 G3956 G0763 G2532 G0093 G0444 G2722 G0225 G0093 G1722
Rz 1:19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν.                                                      
Rz 1:19 dio/ti to\ gnOsto\n tou= Teou= fanero/n e)stin e)n au)toi=s: o( Teo\s ga\r au)toi=s e)fane/rOsen.
Rz 1:19 dioti to gnOston tu Teu faneron estin en autois: ho Teos gar autois efanerOsen.
Rz 1:19 c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsn- v-3pai-s-- p--------- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- rp----dpm- v-3aai-s--
Rz 1:19 G1360 G3588 G1110 G3588 G2316 G5318 G2076 G1722 G0846 G3588 G2316 G1063 G0846 G5319
Rz 1:19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił.
Rz 1:19
Rz 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:19
Rz 1:19  Dla  że  może  wiedzieć  Bóg  oczywiście  oczywiście  dla  ich  że  Bóg  ujawniły  ich
Rz 1:19 G1360 G3588 G1110 G1110 G2316 G2076 G5318 G1722 G0846 G1063 G2316 G5319 G0846
Rz 1:20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους·                                    
Rz 1:20 ta\ ga\r a)o/rata au)tou= a)po\ kti/seOs ko/smou toi=s poiE/masin noou/mena kaTora=tai, E(/ te a)i/+dios au)tou= du/namis kai\ Teio/tEs, ei)s to\ ei)=nai au)tou\s a)napologE/tous:
Rz 1:20 ta gar aorata autu apo ktiseOs kosmu tois poiEmasin noumena kaToratai, hE te a+idios autu dynamis kai TeiotEs, eis to einai autus anapologEtus:
Rz 1:20 ra----npn- c--------- a-----npn- rp----gsm- p--------- n-----gsf- n-----gsm- ra----dpn- n-----dpn- v--pppnpn- v-3ppi-s-- ra----nsf- c--------- a-----nsf- rp----gsm- n-----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----apm- a-----apm-
Rz 1:20 G3588 G1063 G0517 G0846 G0575 G2937 G2889 G3588 G4161 G3539 G2529 G3588 G5037 G0126 G0846 G1411 G2532 G2305 G1519 G3588 G1511 G0846 G0379
Rz 1:20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy.
Rz 1:20
Rz 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:20
Rz 1:20  Dla  niewidzialny  Jego  wieczny  siła  Jego  i  Bóstwo  z stworzenia  Świat  Osoby sprawdzające  kreacje  widoczny  tak  że  one  usprawiedliwienie
Rz 1:20 G1063 G0517 G0846 G0126 G1411 G0846 G2532 G2305 G0575 G2937 G2889 G3539 G4161 G2529 G1519 G3588 G0846 G0379
Rz 1:21 διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἀσύνετος αὐτῶν καρδία.                                      
Rz 1:21 dio/ti gno/ntes to\n Teo\n ou)CH O(s Teo\n e)do/Xasan E)\ Eu)CHari/stEsan, a)ll' e)mataiO/TEsan e)n toi=s dialogismoi=s au)tO=n kai\ e)skoti/sTE E( a)su/netos au)tO=n kardi/a.
Rz 1:21 dioti gnontes ton Teon uCH hOs Teon edoXasan E EuCHaristEsan, all' emataiOTEsan en tois dialogismois autOn kai eskotisTE hE asynetos autOn kardia.
Rz 1:21 c--------- v--aapnpm- ra----asm- n-----asm- d--------- c--------- n-----asm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3api-p-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gpm- c--------- v-3api-s-- ra----nsf- a-----nsf- rp----gpm- n-----nsf-
Rz 1:21 G1360 G1097 G3588 G2316 G3756 G5613 G2316 G1392 G2228 G2168 G0235 G3154 G1722 G3588 G1261 G0846 G2532 G4654 G3588 G0801 G0846 G2588
Rz 1:21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
Rz 1:21
Rz 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:21
Rz 1:21  jako  wiedząc,  Bóg  nie  uwielbiony  jako  Bóg  i  dziękczynienie  ale  stać się próżny  w  wyobraźnię  ich  i  zaciemnionym  głupi  ich  serce
Rz 1:21 G1360 G1097 G2316 G3756 G1392 G5613 G2316 G2228 G2168 G0235 G3154 G1722 G1261 G0846 G2532 G4654 G0801 G0846 G2588
Rz 1:22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν,                                                                          
Rz 1:22 fa/skontes ei)=nai sofoi\ e)mOra/nTEsan,
Rz 1:22 faskontes einai sofoi emOranTEsan,
Rz 1:22 v--papnpm- v--pan---- a-----npm- v-3api-p--
Rz 1:22 G5335 G1511 G4680 G3471
Rz 1:22 Podając się za mądrych stali się głupimi.
Rz 1:22
Rz 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:22
Rz 1:22  powołanie  się  mądry  szalony
Rz 1:22 G5335 G5335 G4680 G3471
Rz 1:23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.                                              
Rz 1:23 kai\ E)/llaXan tE\n do/Xan tou= a)fTa/rtou Teou= e)n o(moiO/mati ei)ko/nos fTartou= a)nTrO/pou kai\ peteinO=n kai\ tetrapo/dOn kai\ e(rpetO=n.
Rz 1:23 kai EllaXan tEn doXan tu afTartu Teu en homoiOmati eikonos fTartu anTrOpu kai peteinOn kai tetrapodOn kai herpetOn.
Rz 1:23 c--------- v-3aai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----dsn- n-----gsf- a-----gsm- n-----gsm- c--------- a-----gpn- c--------- a-----gpn- c--------- n-----gpn-
Rz 1:23 G2532 G0236 G3588 G1391 G3588 G0862 G2316 G1722 G3667 G1504 G5349 G0444 G2532 G4071 G2532 G5074 G2532 G2062
Rz 1:23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.
Rz 1:23
Rz 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:23
Rz 1:23  i  chwała  niezniszczalny  Bóg  zmiana  w  obraz  podobny  przekupny  człowiek  i  Ptaków  i  czterech  i  gady
Rz 1:23 G2532 G1391 G0862 G2316 G0236 G1722 G1504 G3667 G5349 G0444 G2532 G4071 G2532 G5074 G2532 G2062
Rz 1:24 Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς,                                          
Rz 1:24 *dio\ pare/dOken au)tou\s o( Teo\s e)n tai=s e)piTumi/ais tO=n kardiO=n au)tO=n ei)s a)kaTarsi/an tou= a)tima/DZesTai ta\ sO/mata au)tO=n e)n au)toi=s,
Rz 1:24 dio paredOken autus ho Teos en tais epiTymiais tOn kardiOn autOn eis akaTarsian tu atimaDZesTai ta sOmata autOn en autois,
Rz 1:24 c--------- v-3aai-s-- rp----apm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpm- p--------- n-----asf- ra----gsn- v--pmn---- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- p--------- rp----dpm-
Rz 1:24 G1352 G3860 G0846 G3588 G2316 G1722 G3588 G1939 G3588 G2588 G0846 G1519 G0167 G3588 G0818 G3588 G4983 G0846 G1722 G0846
Rz 1:24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał.
Rz 1:24
Rz 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:24
Rz 1:24  że  i  zdradzony  ich  Bóg  w  pożądliwości  Serca  ich  nieczystości  nieczystości  zanieczyszczonych  się  się  ich  ciało
Rz 1:24 G1352 G2532 G3860 G0846 G2316 G1722 G1939 G2588 G0846 G0167 G1519 G0818 G1438 G1722 G0846 G4983
Rz 1:25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.                                
Rz 1:25 oi(/tines metE/llaXan tE\n a)lE/Teian tou= Teou= e)n tO=| PSeu/dei, kai\ e)seba/sTEsan kai\ e)la/treusan tE=| kti/sei para\ to\n kti/santa, o(/s e)stin eu)logEto\s ei)s tou\s ai)O=nas: a)mE/n.
Rz 1:25 hoitines metEllaXan tEn alETeian tu Teu en tO PSeudei, kai esebasTEsan kai elatreusan tE ktisei para ton ktisanta, hos estin eulogEtos eis tus aiOnas: amEn.
Rz 1:25 rr----npm- v-3aai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3api-p-- c--------- v-3aai-p-- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----asm- v--aapasm- rr----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- p--------- ra----apm- n-----apm- x---------
Rz 1:25 G3748 G3337 G3588 G0225 G3588 G2316 G1722 G3588 G5579 G2532 G4573 G2532 G3000 G3588 G2937 G3844 G3588 G2936 G3739 G2076 G2128 G1519 G3588 G0165 G0281
Rz 1:25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
Rz 1:25
Rz 1:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:25
Rz 1:25  One  otrzymuje  prawda  Bóg  kłamstwo  kłamstwo  i  kult  i  lepszy  stworzenie  zamiast  Twórca  Który  Błogosławiony  w  kiedykolwiek  amen
Rz 1:25 G3748 G3337 G0225 G2316 G1722 G5579 G2532 G4573 G2532 G3000 G2937 G3844 G2936 G3739 G2128 G1519 G0165 G0281
Rz 1:26 διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,                                      
Rz 1:26 dia\ tou=to pare/dOken au)tou\s o( Teo\s ei)s pa/TE a)timi/as: ai(/ te ga\r TE/leiai au)tO=n metE/llaXan tE\n fusikE\n CHrE=sin ei)s tE\n para\ fu/sin,
Rz 1:26 dia tuto paredOken autus ho Teos eis paTE atimias: hai te gar TEleiai autOn metEllaXan tEn fysikEn CHrEsin eis tEn para fysin,
Rz 1:26 p--------- rd----asn- v-3aai-s-- rp----apm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----apn- n-----gsf- ra----npf- c--------- c--------- a-----npf- rp----gpm- v-3aai-p-- ra----asf- a-----asf- n-----asf- p--------- ra----asf- p--------- n-----asf-
Rz 1:26 G1223 G5124 G3860 G0846 G3588 G2316 G1519 G3806 G0819 G3588 G5037 G1063 G2338 G0846 G3337 G3588 G5446 G5540 G1519 G3588 G3844 G5449
Rz 1:26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
Rz 1:26
Rz 1:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:26
Rz 1:26  Zatem  Zatem  zdradzony  ich  Bóg  haniebny  haniebny  namiętności  kobiety  ich  otrzymuje  naturalny  stosowanie  nienaturalny  nienaturalny  nienaturalny
Rz 1:26 G1223 G5124 G3860 G0846 G2316 G0819 G1519 G3806 G2338 G0846 G3337 G5446 G5540 G1519 G3844 G5449
Rz 1:27 ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.            
Rz 1:27 o(moi/Os te kai\ oi( a)/rsenes a)fe/ntes tE\n fusikE\n CHrE=sin tE=s TElei/as e)Xekau/TEsan e)n tE=| o)re/Xei au)tO=n ei)s a)llE/lous, a)/rsenes e)n a)/rsesin tE\n a)sCHEmosu/nEn katergaDZo/menoi kai\ tE\n a)ntimisTi/an E(\n e)/dei tE=s pla/nEs au)tO=n e)n e(autoi=s a)polamba/nontes.
Rz 1:27 homoiOs te kai hoi arsenes afentes tEn fysikEn CHrEsin tEs TEleias eXekauTEsan en tE oreXei autOn eis allElus, arsenes en arsesin tEn asCHEmosynEn katergaDZomenoi kai tEn antimisTian hEn edei tEs planEs autOn en heautois apolambanontes.
Rz 1:27 d--------- c--------- d--------- ra----npm- a-----npm- v--aapnpm- ra----asf- a-----asf- n-----asf- ra----gsf- a-----gsf- v-3api-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gpm- p--------- rp----apm- a-----npm- p--------- a-----dpm- ra----asf- n-----asf- v--pmpnpm- c--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-3iai-s-- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- p--------- rp----dpm- v--papnpm-
Rz 1:27 G3668 G5037 G2532 G3588 G0730 G0863 G3588 G5446 G5540 G3588 G2338 G1572 G1722 G3588 G3715 G0846 G1519 G0240 G0730 G1722 G0730 G3588 G0808 G2716 G2532 G3588 G0489 G3739 G1163 G3588 G4106 G0846 G1722 G1438 G0618
Rz 1:27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.
Rz 1:27
Rz 1:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:27
Rz 1:27  jak  i  Mężczyzn  pozostawiając  naturalny  stosowanie  Kobiety  płeć  zapalenie  żądza  żądza  żądza  przyjaciel  w  inny  Mężczyzn  w  mężczyzn  podejmowania  wstyd  i  otrzymujących  w  się  się  hołd  zemsta  ich  złudzenie
Rz 1:27 G3668 G2532 G0730 G0863 G5446 G5540 G2338 G2338 G1572 G0846 G1722 G3715 G0240 G1519 G0240 G0730 G1722 G0730 G2716 G0808 G2532 G0618 G1722 G1438 G1438 G1163 G0489 G0846 G4106
Rz 1:28 καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα,                                          
Rz 1:28 kai\ kaTO\s ou)k e)doki/masan to\n Teo\n e)/CHein e)n e)pignO/sei, pare/dOken au)tou\s o( Teo\s ei)s a)do/kimon nou=n, poiei=n ta\ mE\ kaTE/konta,
Rz 1:28 kai kaTOs uk edokimasan ton Teon eCHein en epignOsei, paredOken autus ho Teos eis adokimon nun, poiein ta mE kaTEkonta,
Rz 1:28 c--------- c--------- d--------- v-3aai-p-- ra----asm- n-----asm- v--pan---- p--------- n-----dsf- v-3aai-s-- rp----apm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- a-----asm- n-----asm- v--pan---- ra----apn- d--------- v--papapn-
Rz 1:28 G2532 G2531 G3756 G1381 G3588 G2316 G2192 G1722 G1922 G3860 G0846 G3588 G2316 G1519 G0096 G3563 G4160 G3588 G3361 G2520
Rz 1:28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
Rz 1:28
Rz 1:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:28
Rz 1:28  I  jako  nie  opieka  mieć  Bóg  w  Powód  zdradzony  ich  Bóg  podstawy  podstawy  umysł  do  sprośność  sprośność
Rz 1:28 G2532 G2531 G3756 G1381 G2192 G2316 G1722 G1922 G3860 G0846 G2316 G0096 G1519 G3563 G4160 G2520 G3361
Rz 1:29 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς,                                                        
Rz 1:29 peplErOme/nous pa/sE| a)diki/a| ponEri/a| pleoneXi/a| kaki/a|, mestou\s fTo/nou fo/nou e)/ridos do/lou kakoETei/as, PSiTurista/s,
Rz 1:29 peplErOmenus pasE adikia ponEria pleoneXia kakia, mestus fTonu fonu eridos dolu kakoETeias, PSiTyristas,
Rz 1:29 v--xppapm- a-----dsf- n-----dsf- n-----dsf- n-----dsf- n-----dsf- a-----apm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsf- n-----apm-
Rz 1:29 G4137 G3956 G0093 G4189 G4124 G2549 G3324 G5355 G5408 G2054 G1388 G2550 G5588
Rz 1:29 Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości;
Rz 1:29
Rz 1:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:29
Rz 1:29  wykonywane  wszystko  nieprawości  cudzołóstwo  podstęp  chciwość  gniew  wykonywane  zazdrość  morderstwo  walka  oszustwo  zlonraviya
Rz 1:29 G4137 G3956 G0093 G4202 G4189 G4124 G2549 G3324 G5355 G5408 G2054 G1388 G2550
Rz 1:30 καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,                                                                
Rz 1:30 katala/lous, Teostugei=s, u(brista/s, u(perEfa/nous, a)laDZo/nas, e)feureta\s kakO=n, goneu=sin a)peiTei=s,
Rz 1:30 katalalus, Teostygeis, hybristas, hyperEfanus, alaDZonas, efeuretas kakOn, goneusin apeiTeis,
Rz 1:30 a-----apm- a-----apm- n-----apm- a-----apm- n-----apm- n-----apm- a-----gpn- n-----dpm- a-----apm-
Rz 1:30 G2637 G2319 G5197 G5244 G0213 G2182 G2556 G1118 G0545
Rz 1:30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,
Rz 1:30
Rz 1:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:30
Rz 1:30  bluźnierców  przeciwników  bogonenavistniki  przestępców  chełpliwy  dumny  zaradny  zło  nieposłuszny  rodzice
Rz 1:30 G5588 G2637 G2319 G5197 G0213 G5244 G2182 G2556 G0545 G1118
Rz 1:31 ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας·                                                                          
Rz 1:31 a)sune/tous, a)sunTe/tous, a)sto/rgous, a)neleE/monas:
Rz 1:31 asynetus, asynTetus, astorgus, aneleEmonas:
Rz 1:31 a-----apm- a-----apm- a-----apm- a-----apm-
Rz 1:31 G0801 G0802 G0794 G0415
Rz 1:31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.
Rz 1:31
Rz 1:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 1:31
Rz 1:31  lekkomyślny  zdradziecki  bez serca  nie do pogodzenia  niegrzecznie
Rz 1:31 G0801 G0802 G0794 G0786 G0415
Rz 1:32 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ