Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Rz9      do_str_głównej      do_Rz11      
Rz 10:1 Ἀδελφοί, μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ δέησις πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν.                          
Rz 10:1 *)adelfoi/, E( me\n eu)doki/a tE=s e)mE=s kardi/as kai\ E( de/Esis pro\s to\n Teo\n u(pe\r au)tO=n ei)s sOtEri/an.
Rz 10:1 adelfoi, hE men eudokia tEs emEs kardias kai hE deEsis pros ton Teon hyper autOn eis sOtErian.
Rz 10:1 n-----vpm- ra----nsf- c--------- n-----nsf- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- rp----gpm- p--------- n-----asf-
Rz 10:1 G0080 G3588 G3303 G2107 G3588 G1699 G2588 G2532 G3588 G1162 G4314 G3588 G2316 G5228 G0846 G1519 G4991
Rz 10:1 Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga.
Rz 10:1
Rz 10:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:1
Rz 10:1  Bracia  pragnienie  mój  serce  i  modlitwa  do  Bóg  na  Izrael  w  w  zbawienie
Rz 10:1 G0080 G2107 G1699 G2588 G2532 G1162 G4314 G2316 G5228 G2474 G1519 G3303 G4991
Rz 10:2 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν·                                      
Rz 10:2 marturO= ga\r au)toi=s o(/ti DZE=lon Teou= e)/CHousin, a)ll' ou) kat' e)pi/gnOsin:
Rz 10:2 martyrO gar autois hoti DZElon Teu eCHusin, all' u kat' epignOsin:
Rz 10:2 v-1pai-s-- c--------- rp----dpm- c--------- n-----asm- n-----gsm- v-3pai-p-- c--------- d--------- p--------- n-----asf-
Rz 10:2 G3140 G1063 G0846 G3754 G2205 G2316 G2192 G0235 G3756 G2596 G1922
Rz 10:2 Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu.
Rz 10:2
Rz 10:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:2
Rz 10:2  Dla  świadczyć  ich  że  mieć  zazdrość  Bóg  ale  nie  na  rozumowanie
Rz 10:2 G1063 G3140 G0846 G3754 G2192 G2205 G2316 G0235 G3756 G2596 G1922
Rz 10:3 ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν [δικαιοσύνην] ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν·                        
Rz 10:3 a)gnoou=ntes ga\r tE\n tou= Teou= dikaiosu/nEn, kai\ tE\n i)di/an [dikaiosu/nEn] DZEtou=ntes stE=sai, tE=| dikaiosu/nE| tou= Teou= ou)CH u(peta/gEsan:
Rz 10:3 agnountes gar tEn tu Teu dikaiosynEn, kai tEn idian [dikaiosynEn] DZEtuntes stEsai, tE dikaiosynE tu Teu uCH hypetagEsan:
Rz 10:3 v--papnpm- c--------- ra----asf- ra----gsm- n-----gsm- n-----asf- c--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v--papnpm- v--aan---- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3api-p--
Rz 10:3 G0050 G1063 G3588 G3588 G2316 G1343 G2532 G3588 G2398 G1343 G2212 G2476 G3588 G1343 G3588 G2316 G3756 G5293
Rz 10:3 Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.
Rz 10:3
Rz 10:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:3
Rz 10:3  Dla  nie  postrzegania  sprawiedliwość  Bóg  i  wzmacniany  umieścić  własny  sprawiedliwość  nie  podległość  sprawiedliwość  Bóg
Rz 10:3 G1063 G0050 G0050 G1343 G2316 G2532 G2212 G2476 G2398 G1343 G3756 G5293 G1343 G2316
Rz 10:4 τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.                                          
Rz 10:4 te/los ga\r no/mou *CHristo\s ei)s dikaiosu/nEn panti\ tO=| pisteu/onti.
Rz 10:4 telos gar nomu CHristos eis dikaiosynEn panti tO pisteuonti.
Rz 10:4 n-----nsn- c--------- n-----gsm- n-----nsm- p--------- n-----asf- a-----dsm- ra----dsm- v--papdsm-
Rz 10:4 G5056 G1063 G3551 G5547 G1519 G1343 G3956 G3588 G4100
Rz 10:4 A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.
Rz 10:4
Rz 10:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:4
Rz 10:4  że  koniec  Prawo  Chrystus  do  sprawiedliwość  wszystko  wierny
Rz 10:4 G1063 G5056 G3551 G5547 G1519 G1343 G3956 G4100
Rz 10:5 Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ [τοῦ] νόμου ὅτι ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.                          
Rz 10:5 *mOu+sE=s ga\r gra/fei tE\n dikaiosu/nEn tE\n e)k [tou=] no/mou o(/ti o( poiE/sas au)ta\ a)/nTrOpos DZE/setai e)n au)toi=s.
Rz 10:5 mO+ysEs gar grafei tEn dikaiosynEn tEn ek [tu] nomu hoti ho poiEsas auta anTrOpos DZEsetai en autois.
Rz 10:5 n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- ra----nsm- v--aapnsm- rp----apn- n-----nsm- v-3fmi-s-- p--------- rp----dpn-
Rz 10:5 G3475 G1063 G1125 G3588 G1343 G3588 G1537 G3588 G3551 G3754 G3588 G4160 G0846 G0444 G2198 G1722 G0846
Rz 10:5 Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie.
Rz 10:5
Rz 10:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:5
Rz 10:5  Mojżesz  napisał  sprawiedliwość  z  Prawo  wykonanie  jego  człowiek  żywy  będzie  ich  ich
Rz 10:5 G3475 G1125 G1343 G1537 G3551 G4160 G0846 G0444 G2198 G2198 G0846 G1722
Rz 10:6 δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ᾿ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν·                
Rz 10:6 E( de\ e)k pi/steOs dikaiosu/nE ou(/tOs le/gei, *mE\ ei)/pE|s e)n tE=| kardi/a| sou, *ti/s a)nabE/setai ei)s to\n ou)rano/n; tou=t' e)/stin *CHristo\n katagagei=n:
Rz 10:6 hE de ek pisteOs dikaiosynE hutOs legei, mE eipEs en tE kardia su, tis anabEsetai eis ton uranon; tut' estin CHriston katagagein:
Rz 10:6 ra----nsf- c--------- p--------- n-----gsf- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- d--------- v-2aas-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- ri----nsm- v-3fmi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rd----nsn- v-3pai-s-- n-----asm- v--aan----
Rz 10:6 G3588 G1161 G1537 G4102 G1343 G3779 G3004 G3361 G2036 G1722 G3588 G2588 G4675 G5101 G0305 G1519 G3588 G3772 G5124 G2076 G5547 G2609
Rz 10:6 Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada: Nie mów w sercu swoim: Któż zdoła wstąpić do nieba? - oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż zstąpi do Otchłani? -
Rz 10:6
Rz 10:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:6
Rz 10:6 A  sprawiedliwość  z  Wiara  tak  mówi  nie  Mówić  w  serce  swój  kto  wzrost  w  niebo  że  jest  Chrystus  zmniejszony
Rz 10:6 G1161 G1343 G1537 G4102 G3779 G3004 G3361 G2036 G1722 G2588 G4675 G5101 G0305 G1519 G3772 G5124 G5123 G5547 G2609
Rz 10:7 ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ᾿ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.                                    
Rz 10:7 E)/, *ti/s katabE/setai ei)s tE\n a)/busson; tou=t' e)/stin *CHristo\n e)k nekrO=n a)nagagei=n.
Rz 10:7 E, tis katabEsetai eis tEn abysson; tut' estin CHriston ek nekrOn anagagein.
Rz 10:7 c--------- ri----nsm- v-3fmi-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rd----nsn- v-3pai-s-- n-----asm- p--------- a-----gpm- v--aan----
Rz 10:7 G2228 G5101 G2597 G1519 G3588 G0012 G5124 G2076 G5547 G1537 G3498 G0321
Rz 10:7 oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych.
Rz 10:7
Rz 10:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:7
Rz 10:7  Lub  kto  przyjść  w  przepaść  że  jest  Chrystus  z  martwy  wyprostowany
Rz 10:7 G2228 G5101 G2597 G1519 G0012 G5124 G5123 G5547 G1537 G3498 G0321
Rz 10:8 ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτ᾿ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως κηρύσσομεν.          
Rz 10:8 a)lla\ ti/ le/gei; *)eggu/s sou to\ r(E=ma/ e)stin, e)n tO=| sto/mati/ sou kai\ e)n tE=| kardi/a| sou: tou=t' e)/stin to\ r(E=ma tE=s pi/steOs o(\ kEru/ssomen.
Rz 10:8 alla ti legei; eNgys su to rEma estin, en tO stomati su kai en tE kardia su: tut' estin to rEma tEs pisteOs ho kEryssomen.
Rz 10:8 c--------- ri----asn- v-3pai-s-- p--------- rp----gs-- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- rr----asn- v-1pai-p--
Rz 10:8 G0235 G5101 G3004 G1451 G4675 G3588 G4487 G2076 G1722 G3588 G4750 G4675 G2532 G1722 G3588 G2588 G4675 G5124 G2076 G3588 G4487 G3588 G4102 G3739 G2784
Rz 10:8 Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy.
Rz 10:8
Rz 10:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:8
Rz 10:8  Ale  że  mówi  Blisko  ty, wy  słowo  w  usta  twój  i  w  serce  swój  że  jest  słowo  Wiara  który  głosić
Rz 10:8 G0235 G5101 G3004 G1451 G4675 G4487 G1722 G4750 G4675 G2532 G1722 G2588 G4675 G5124 G5123 G4487 G4102 G3739 G2784
Rz 10:9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ·              
Rz 10:9 o(/ti e)a\n o(mologE/sE|s e)n tO=| sto/mati/ sou ku/rion *)iEsou=n, kai\ pisteu/sE|s e)n tE=| kardi/a| sou o(/ti o( Teo\s au)to\n E)/geiren e)k nekrO=n, sOTE/sE|:
Rz 10:9 hoti ean homologEsEs en tO stomati su kyrion iEsun, kai pisteusEs en tE kardia su hoti ho Teos auton Egeiren ek nekrOn, sOTEsE:
Rz 10:9 c--------- c--------- v-2aas-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- n-----asm- n-----asm- c--------- v-2aas-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----asm- v-3aai-s-- p--------- a-----gpm- v-2fpi-s--
Rz 10:9 G3754 G1437 G3670 G1722 G3588 G4750 G4675 G2962 G2424 G2532 G4100 G1722 G3588 G2588 G4675 G3754 G3588 G2316 G0846 G1453 G1537 G3498 G4982
Rz 10:9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
Rz 10:9
Rz 10:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:9
Rz 10:9  Dla  jeśli  usta  twój  twój  będzie  wyznać  Jezus  Władca  i  serce  serce  swój  wierzyć  że  Bóg  podniesiony  Jego  z  martwy  zapisać
Rz 10:9 G3754 G1437 G4750 G1722 G4675 G3670 G3670 G2424 G2962 G2532 G1722 G2588 G4675 G4100 G3754 G2316 G1453 G0846 G1537 G3498 G4982
Rz 10:10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.                                        
Rz 10:10 kardi/a| ga\r pisteu/etai ei)s dikaiosu/nEn, sto/mati de\ o(mologei=tai ei)s sOtEri/an.
Rz 10:10 kardia gar pisteuetai eis dikaiosynEn, stomati de homologeitai eis sOtErian.
Rz 10:10 n-----dsf- c--------- v-3ppi-s-- p--------- n-----asf- n-----dsn- c--------- v-3ppi-s-- p--------- n-----asf-
Rz 10:10 G2588 G1063 G4100 G1519 G1343 G4750 G1161 G3670 G1519 G4991
Rz 10:10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
Rz 10:10
Rz 10:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:10
Rz 10:10  że  serce  wierzyć  do  sprawiedliwość  i  usta  wyznać  do  Zaoszczędzić
Rz 10:10 G1063 G2588 G4100 G1519 G1343 G1161 G4750 G3670 G1519 G4991
Rz 10:11 λέγει γὰρ γραφή, Πᾶς πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.                                      
Rz 10:11 le/gei ga\r E( grafE/, *pa=s o( pisteu/On e)p' au)tO=| ou) kataisCHunTE/setai.
Rz 10:11 legei gar hE grafE, pas ho pisteuOn ep' autO u kataisCHynTEsetai.
Rz 10:11 v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----dsm- d--------- v-3fpi-s--
Rz 10:11 G3004 G1063 G3588 G1124 G3956 G3588 G4100 G1909 G0846 G3756 G2617
Rz 10:11 Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.
Rz 10:11
Rz 10:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:11
Rz 10:11  Dla  Pisanie  mówi  każdy  wierny  w  To  nie  zawstydzony
Rz 10:11 G1063 G1124 G3004 G3956 G4100 G1909 G0846 G3756 G2617
Rz 10:12 οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος, γὰρ αὐτὸς κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν·                      
Rz 10:12 ou) ga/r e)stin diastolE\ *)ioudai/ou te kai\ *(/ellEnos, o( ga\r au)to\s ku/rios pa/ntOn, ploutO=n ei)s pa/ntas tou\s e)pikaloume/nous au)to/n:
Rz 10:12 u gar estin diastolE iudaiu te kai hellEnos, ho gar autos kyrios pantOn, plutOn eis pantas tus epikalumenus auton:
Rz 10:12 d--------- c--------- v-3pai-s-- n-----nsf- a-----gsm- c--------- c--------- n-----gsm- ra----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- a-----gpm- v--papnsm- p--------- a-----apm- ra----apm- v--pmpapm- rp----asm-
Rz 10:12 G3756 G1063 G2076 G1293 G2453 G5037 G2532 G1672 G3588 G1063 G0846 G2962 G3956 G4147 G1519 G3956 G3588 G1941 G0846
Rz 10:12 Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
Rz 10:12
Rz 10:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:12
Rz 10:12  Tutaj  nie  nie  różnice  między  Żyd  i  Ellinom  że  jeden  Władca  wszystko  bogaty  dla  wszystko  powołanie  Jego
Rz 10:12 G1063 G2076 G3756 G1293 G5037 G2453 G2532 G1672 G1063 G0846 G2962 G3956 G4147 G1519 G3956 G1941 G0846
Rz 10:13 Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.                                          
Rz 10:13 *pa=s ga\r o(\s a)\n e)pikale/sEtai to\ o)/noma kuri/ou sOTE/setai.
Rz 10:13 pas gar hos an epikalesEtai to onoma kyriu sOTEsetai.
Rz 10:13 a-----nsm- c--------- rr----nsm- x--------- v-3ams-s-- ra----asn- n-----asn- n-----gsm- v-3fpi-s--
Rz 10:13 G3956 G1063 G3739 G0302 G1941 G3588 G3686 G2962 G4982
Rz 10:13 Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Rz 10:13
Rz 10:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:13
Rz 10:13  Dla  każdy  kto  kto  wezwanie  nazwa  Władca  zapisanych
Rz 10:13 G1063 G3956 G0302 G3739 G1941 G3686 G2962 G4982
Rz 10:14 Πῶς οὖν ἐπικαλέσωνται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσωσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος;                        
Rz 10:14 *pO=s ou)=n e)pikale/sOntai ei)s o(\n ou)k e)pi/steusan; pO=s de\ pisteu/sOsin ou(= ou)k E)/kousan; pO=s de\ a)kou/sOsin CHOri\s kEru/ssontos;
Rz 10:14 pOs un epikalesOntai eis hon uk episteusan; pOs de pisteusOsin hu uk Ekusan; pOs de akusOsin CHOris kEryssontos;
Rz 10:14 d--------- c--------- v-3ams-p-- p--------- rr----asm- d--------- v-3aai-p-- d--------- c--------- v-3aas-p-- rr----gsm- d--------- v-3aai-p-- d--------- c--------- v-3aas-p-- p--------- v--papgsm-
Rz 10:14 G4459 G3767 G1941 G1519 G3739 G3756 G4100 G4459 G1161 G4100 G3739 G3756 G0191 G4459 G1161 G0191 G5565 G2784
Rz 10:14 Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?
Rz 10:14
Rz 10:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:14
Rz 10:14  Ale  jako  wezwanie  w  Kogo  nie  Uważa  jako  wierzyć  Com  nie  słyszałem  jako  słyszeć  bez  kaznodzieja
Rz 10:14 G3767 G4459 G1941 G1519 G3739 G3756 G4100 G4459 G4100 G3739 G3756 G0191 G4459 G0191 G5565 G2784
Rz 10:15 πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς γέγραπται, Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων [τὰ] ἀγαθά.                            
Rz 10:15 pO=s de\ kEru/XOsin e)a\n mE\ a)postalO=sin; kaTO\s ge/graptai, *(Os O(rai=oi oi( po/des tO=n eu)aggeliDZome/nOn [ta\] a)gaTa/.
Rz 10:15 pOs de kEryXOsin ean mE apostalOsin; kaTOs gegraptai, hOs hOraioi hoi podes tOn euaNgeliDZomenOn [ta] agaTa.
Rz 10:15 d--------- c--------- v-3aas-p-- c--------- d--------- v-3aps-p-- c--------- v-3xpi-s-- d--------- a-----npm- ra----npm- n-----npm- ra----gpm- v--pmpgpm- ra----apn- a-----apn-
Rz 10:15 G4459 G1161 G2784 G1437 G3361 G0649 G2531 G1125 G5613 G5611 G3588 G4228 G3588 G2097 G3588 G0018
Rz 10:15 Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!
Rz 10:15
Rz 10:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:15
Rz 10:15  I  jako  głosić  jeśli  nie  będzie  wysłane  jako  napisany  jako  jako  piękny  stóp  wieści  świat  wieści  dobry
Rz 10:15 G1161 G4459 G2784 G1437 G3361 G0649 G0649 G2531 G1125 G3739 G5613 G5611 G4228 G2097 G1515 G2097 G0018
Rz 10:16 Ἀλλ᾿ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ· Ἠσαΐας γὰρ λέγει, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;                              
Rz 10:16 *)all' ou) pa/ntes u(pE/kousan tO=| eu)aggeli/O|: *)Esai/+as ga\r le/gei, *ku/rie, ti/s e)pi/steusen tE=| a)koE=| E(mO=n;
Rz 10:16 all' u pantes hypEkusan tO euaNgeliO: Esa+ias gar legei, kyrie, tis episteusen tE akoE hEmOn;
Rz 10:16 c--------- d--------- a-----npm- v-3aai-p-- ra----dsn- n-----dsn- n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- n-----vsm- ri----nsm- v-3aai-s-- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp--
Rz 10:16 G0235 G3756 G3956 G5219 G3588 G2098 G2268 G1063 G3004 G2962 G5101 G4100 G3588 G0189 G2257
Rz 10:16 Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?
Rz 10:16
Rz 10:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:16
Rz 10:16  Ale  nie  wszystko  słuchać  ewangelia  Dla  Izajasza  mówi  Władca  kto  wierzyć  Bóg  nas
Rz 10:16 G0235 G3756 G3956 G5219 G2098 G1063 G2268 G3004 G2962 G5101 G4100 G0189 G2257
Rz 10:17 ἄρα πίστις ἐξ ἀκοῆς, δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ.                                      
Rz 10:17 a)/ra E( pi/stis e)X a)koE=s, E( de\ a)koE\ dia\ r(E/matos *CHristou=.
Rz 10:17 ara hE pistis eX akoEs, hE de akoE dia rEmatos CHristu.
Rz 10:17 c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----gsf- ra----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsn- n-----gsm-
Rz 10:17 G0686 G3588 G4102 G1537 G0189 G3588 G1161 G0189 G1223 G4487 G5547
Rz 10:17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
Rz 10:17
Rz 10:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:17
Rz 10:17  Tak  wiara  z  przesłuchanie  i  przesłuchanie  z  słowa  Bóg
Rz 10:17 G0686 G4102 G1537 G0189 G1161 G0189 G1223 G4487 G2316
Rz 10:18 ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε, Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.              
Rz 10:18 a)lla\ le/gO, mE\ ou)k E)/kousan; menou=nge, *ei)s pa=san tE\n gE=n e)XE=lTen o( fTo/ggos au)tO=n, kai\ ei)s ta\ pe/rata tE=s oi)koume/nEs ta\ r(E/mata au)tO=n.
Rz 10:18 alla legO, mE uk Ekusan; menuNge, eis pasan tEn gEn eXElTen ho fToNgos autOn, kai eis ta perata tEs oikumenEs ta rEmata autOn.
Rz 10:18 c--------- v-1pai-s-- x--------- d--------- v-3aai-p-- x--------- p--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gpm- c--------- p--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- ra----npn- n-----npn- rp----gpm-
Rz 10:18 G0235 G3004 G3361 G3756 G0191 G3304 G1519 G3956 G3588 G1093 G1831 G3588 G5353 G0846 G2532 G1519 G3588 G4009 G3588 G3625 G3588 G4487 G0846
Rz 10:18 Pytam więc: czy może nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa.
Rz 10:18
Rz 10:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:18
Rz 10:18  Ale  zapytać  naprawdę  nie  słyszałem  Naprzeciwko  na  wszystko  ziemia  Szczegóły  głos  ich  i  do  limitów  wszechświat  słowa  ich
Rz 10:18 G0235 G3004 G3361 G3756 G0191 G3304 G1519 G3956 G1093 G1831 G5353 G0846 G2532 G1519 G4009 G3625 G4487 G0846
Rz 10:19 ἀλλὰ λέγω, μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω; πρῶτος Μωϋσῆς λέγει, Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾿ οὐκ ἔθνει, ἐπ᾿ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς.                    
Rz 10:19 a)lla\ le/gO, mE\ *)israE\l ou)k e)/gnO; prO=tos *mOu+sE=s le/gei, *)egO\ paraDZElO/sO u(ma=s e)p' ou)k e)/Tnei, e)p' e)/Tnei a)sune/tO| parorgiO= u(ma=s.
Rz 10:19 alla legO, mE israEl uk egnO; prOtos mO+ysEs legei, egO paraDZElOsO hymas ep' uk eTnei, ep' eTnei asynetO parorgiO hymas.
Rz 10:19 c--------- v-1pai-s-- x--------- n-----nsm- d--------- v-3aai-s-- a-----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----ns-- v-1fai-s-- rp----ap-- p--------- d--------- n-----dsn- p--------- n-----dsn- a-----dsn- v-1fai-s-- rp----ap--
Rz 10:19 G0235 G3004 G3361 G2474 G3756 G1097 G4413 G3475 G3004 G1473 G3863 G5209 G1909 G3756 G1484 G1909 G1484 G0801 G3949 G5209
Rz 10:19 Pytam dalej: czyż Izrael nie zrozumiał? Mojżesz mówi: Wzbudzę w was zawiść do tego, który nie jest ludem, wzniecę w was gniew do ludu nierozumnego.
Rz 10:19
Rz 10:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:19
Rz 10:19  Więcej  zapytać  naprawdę  Izrael  nie  Wiedziałem  pierwszy  Mojżesz  mówi  Ja  sprowokować  ty, wy  zazdrość  nie  nie  Osoby  gniew  ty, wy  Osoby  Osoby  głupi
Rz 10:19 G0235 G3004 G3361 G2474 G3756 G1097 G4413 G3475 G3004 G1473 G3863 G5209 G3863 G1909 G3756 G1484 G3949 G5209 G1484 G1909 G0801
Rz 10:20 Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει, Εὑρέθην [ἐν] τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν.                          
Rz 10:20 *)Esai/+as de\ a)potolma=| kai\ le/gei, *eu(re/TEn [e)n] toi=s e)me\ mE\ DZEtou=sin, e)mfanE\s e)geno/mEn toi=s e)me\ mE\ e)perOtO=sin.
Rz 10:20 Esa+ias de apotolma kai legei, heureTEn [en] tois eme mE DZEtusin, emfanEs egenomEn tois eme mE eperOtOsin.
Rz 10:20 n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- v-1api-s-- p--------- ra----dpm- rp----as-- d--------- v--papdpm- a-----nsm- v-1ami-s-- ra----dpm- rp----as-- d--------- v--papdpm-
Rz 10:20 G2268 G1161 G0662 G2532 G3004 G2147 G1722 G3588 G1691 G3361 G2212 G1717 G1096 G3588 G1691 G3361 G1905
Rz 10:20 Izajasz zaś odważa się powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali, objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali.
Rz 10:20
Rz 10:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:20
Rz 10:20 A  Izajasza  odważnie  mówi  znalezionych  nie  wniesiono  Mnie  otwarty  otwarty  nie  indagator  Mnie
Rz 10:20 G1161 G2268 G0662 G3004 G2147 G3361 G2212 G1691 G1096 G1717 G3361 G1905 G1691
Rz 10:21 πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει, Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.                          
Rz 10:21 pro\s de\ to\n *)israE\l le/gei, *(/olEn tE\n E(me/ran e)Xepe/tasa ta\s CHei=ra/s mou pro\s lao\n a)peiTou=nta kai\ a)ntile/gonta.
Rz 10:21 pros de ton israEl legei, holEn tEn hEmeran eXepetasa tas CHeiras mu pros laon apeiTunta kai antilegonta.
Rz 10:21 p--------- c--------- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s-- a-----asf- ra----asf- n-----asf- v-1aai-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gs-- p--------- n-----asm- v--papasm- c--------- v--papasm-
Rz 10:21 G4314 G1161 G3588 G2474 G3004 G3650 G3588 G2250 G1600 G3588 G5495 G3450 G4314 G2992 G0544 G2532 G0483
Rz 10:21 A do Izraela mówi: Cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego.
Rz 10:21
Rz 10:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 10:21
Rz 10:21  Na  Izrael  zaś  mówi  całość  dzień  naciągnięty  ręce  Mój  do  osoby  niegrzeczny  i  gainsaying
Rz 10:21 G4314 G2474 G1161 G3004 G3650 G2250 G1600 G5495 G3450 G4314 G2992 G0544 G2532 G0483
Copyright by Cezary Podolski