Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz10      do_str_głównej      do_Rz12      
Rz 11:1 Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν.                            
Rz 11:1 *le/gO ou)=n, mE\ a)pO/sato o( Teo\s to\n lao\n au)tou=; mE\ ge/noito: kai\ ga\r e)gO\ *)israEli/tEs ei)mi/, e)k spe/rmatos *)abraa/m, fulE=s *beniami/n.
Rz 11:1 legO un, mE apOsato ho Teos ton laon autu; mE genoito: kai gar egO israElitEs eimi, ek spermatos abraam, fylEs beniamin.
Rz 11:1 v-1pai-s-- c--------- x--------- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- d--------- v-3amo-s-- d--------- c--------- rp----ns-- n-----nsm- v-1pai-s-- p--------- n-----gsn- n-----gsm- n-----gsf- n-----gsm-
Rz 11:1 G3004 G3767 G3361 G0683 G3588 G2316 G3588 G2992 G0846 G3361 G1096 G2532 G1063 G1473 G2475 G1510 G1537 G4690 G0011 G5443 G0958
Rz 11:1 Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina.
Rz 11:1
Rz 11:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:1
Rz 11:1  Tak  zapytać  naprawdę  Bóg  odrzucone  osoby  Jego  Nie  Nie  Dla  i  Ja  Izraelita  z  ziarno  Abraham  kolano  Beniaminek
Rz 11:1 G3767 G3004 G3361 G2316 G0683 G2992 G0846 G1096 G3361 G1063 G2532 G1473 G2475 G1537 G4690 G0011 G5443 G0958
Rz 11:2 οὐκ ἀπώσατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ,                    
Rz 11:2 ou)k a)pO/sato o( Teo\s to\n lao\n au)tou= o(\n proe/gnO. E)\ ou)k oi)/date e)n *)Eli/a| ti/ le/gei E( grafE/; O(s e)ntugCHa/nei tO=| TeO=| kata\ tou= *)israE/l,
Rz 11:2 uk apOsato ho Teos ton laon autu hon proegnO. E uk oidate en Elia ti legei hE grafE; hOs entyNCHanei tO TeO kata tu israEl,
Rz 11:2 d--------- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- rr----asm- v-3aai-s-- c--------- d--------- v-2xai-p-- p--------- n-----dsm- ri----asn- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 11:2 G3756 G0683 G3588 G2316 G3588 G2992 G0846 G3739 G4267 G2228 G3756 G1492 G1722 G2243 G5101 G3004 G3588 G1124 G5613 G1793 G3588 G2316 G2596 G3588 G2474
Rz 11:2 Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela?
Rz 11:2
Rz 11:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:2
Rz 11:2  Nie  odrzucone  Bóg  Osoby  Jego  który  uprzednio  Wiedziałem  Lub  nie  wiedzieć  że  mówi  Pisanie  w  Eliasz  jako  skarży się,  Bóg  w  Izrael  mówi
Rz 11:2 G3756 G0683 G2316 G2992 G0846 G3739 G4267 G4267 G2228 G3756 G1492 G5101 G3004 G1124 G1722 G2243 G5613 G1793 G2316 G2596 G2474 G3004
Rz 11:3 Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου.                                    
Rz 11:3 *ku/rie, tou\s profE/tas sou a)pe/kteinan, ta\ TusiastE/ria/ sou kate/skaPSan, ka)gO\ u(pelei/fTEn mo/nos, kai\ DZEtou=sin tE\n PSuCHE/n mou.
Rz 11:3 kyrie, tus profEtas su apekteinan, ta TysiastEria su kateskaPSan, kagO hypeleifTEn monos, kai DZEtusin tEn PSyCHEn mu.
Rz 11:3 n-----vsm- ra----apm- n-----apm- rp----gs-- v-3aai-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gs-- v-3aai-p-- c--------- v-1api-s-- a-----nsm- c--------- v-3pai-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gs--
Rz 11:3 G2962 G3588 G4396 G4675 G0615 G3588 G2379 G4675 G2679 G2504 G5275 G3441 G2532 G2212 G3588 G5590 G3450
Rz 11:3 Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają.
Rz 11:3
Rz 11:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:3
Rz 11:3  Władca  Proroków  Twój  zabity  ołtarze  Twój  zniszczony  lewo  Ja  jeden  i  mój  dusza  poszukiwanie
Rz 11:3 G2962 G4396 G4675 G0615 G2379 G4675 G2679 G5275 G2504 G3441 G2532 G3450 G5590 G2212
Rz 11:4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ χρηματισμός; Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ.                                      
Rz 11:4 a)lla\ ti/ le/gei au)tO=| o( CHrEmatismo/s; *kate/lipon e)mautO=| e(ptakisCHili/ous a)/ndras, oi(/tines ou)k e)/kamPSan go/nu tE=| *ba/al.
Rz 11:4 alla ti legei autO ho CHrEmatismos; katelipon emautO heptakisCHilius andras, hoitines uk ekamPSan gony tE baal.
Rz 11:4 c--------- ri----asn- v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v-1aai-s-- rp----dsm- a-----apm- n-----apm- rr----npm- d--------- v-3aai-p-- n-----asn- ra----dsf- n-----gsm-
Rz 11:4 G0235 G5101 G3004 G0846 G3588 G5538 G2641 G1683 G2035 G0435 G3748 G3756 G2578 G1119 G3588 G0896
Rz 11:4 Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.
Rz 11:4
Rz 11:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:4
Rz 11:4  Że  zaś  mówi  go  Boski  odpowiedź  trzymać  Się  siedem  tysiące  człowiek  że  nie  skłonił  łono  Baal
Rz 11:4 G5101 G0235 G3004 G0846 G5538 G5538 G2641 G1683 G2035 G2035 G0435 G3748 G3756 G2578 G1119 G0896
Rz 11:5 οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ᾿ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν·                                              
Rz 11:5 ou(/tOs ou)=n kai\ e)n tO=| nu=n kairO=| lei=mma kat' e)klogE\n CHa/ritos ge/gonen:
Rz 11:5 hutOs un kai en tO nyn kairO leimma kat' eklogEn CHaritos gegonen:
Rz 11:5 d--------- c--------- d--------- p--------- ra----dsm- d--------- n-----dsm- n-----nsn- p--------- n-----asf- n-----gsf- v-3xai-s--
Rz 11:5 G3779 G3767 G2532 G1722 G3588 G3568 G2540 G3005 G2596 G1589 G5485 G1096
Rz 11:5 Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę.
Rz 11:5
Rz 11:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:5
Rz 11:5  Tak  Tak  i  w  prąd  czas  na  wybór  łaska  zakonserwowane  saldo
Rz 11:5 G3767 G3779 G2532 G1722 G3568 G2540 G2596 G1589 G5485 G1096 G3005
Rz 11:6 εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων, ἐπεὶ χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις.                                              
Rz 11:6 ei) de\ CHa/riti, ou)ke/ti e)X e)/rgOn, e)pei\ E( CHa/ris ou)ke/ti gi/netai CHa/ris.
Rz 11:6 ei de CHariti, uketi eX ergOn, epei hE CHaris uketi ginetai CHaris.
Rz 11:6 c--------- c--------- n-----dsf- d--------- p--------- n-----gpn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pmi-s-- n-----nsf-
Rz 11:6 G1487 G1161 G5485 G3765 G1537 G2041 G1893 G3588 G5485 G3765 G1096 G5485
Rz 11:6 Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
Rz 11:6
Rz 11:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:6
Rz 11:6  Ale  jeśli  łaska  nie  nie  na  Przypadków  inaczej  łaska  nie  był  już  łaska A  jeśli  na  Przypadków  to  już  nie  łaska  inaczej  sprawa  nie  jest  już  sprawa
Rz 11:6 G1161 G1487 G5485 G2089 G3765 G1537 G2041 G1893 G5485 G3765 G1096 G2089 G5485 G1161 G1487 G1537 G2041 G2076 G2089 G3765 G5485 G1893 G2041 G3765 G2076 G2089 G2041
Rz 11:7 τί οὖν; ἐπιζητεῖ Ἰσραήλ, τοῦτο οὐκ ἐπέτυχεν, δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν· οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν,                                      
Rz 11:7 ti/ ou)=n; o(\ e)piDZEtei= *)israE/l, tou=to ou)k e)pe/tuCHen, E( de\ e)klogE\ e)pe/tuCHen: oi( de\ loipoi\ e)pOrO/TEsan,
Rz 11:7 ti un; ho epiDZEtei israEl, tuto uk epetyCHen, hE de eklogE epetyCHen: hoi de loipoi epOrOTEsan,
Rz 11:7 ri----asn- c--------- rr----asn- v-3pai-s-- n-----nsm- rd----asn- d--------- v-3aai-s-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- v-3aai-s-- ra----npm- c--------- a-----npm- v-3api-p--
Rz 11:7 G5101 G3767 G3739 G1934 G2474 G5124 G3756 G2013 G3588 G1161 G1589 G2013 G3588 G1161 G3062 G4456
Rz 11:7 Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości,
Rz 11:7
Rz 11:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:7
Rz 11:7  Że  zaś  Izrael  co  szukam  dodanie  nie  otrzymane  ulubionych  zaś  otrzymane  i  Inny  utwardzone
Rz 11:7 G5101 G3767 G2474 G3739 G1934 G5127 G3756 G2013 G1589 G1161 G2013 G1161 G3062 G4456
Rz 11:8 καθὼς γέγραπται, Ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς πνεῦμα κατανύξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.                            
Rz 11:8 kaTO\s ge/graptai, *)/edOken au)toi=s o( Teo\s pneu=ma katanu/XeOs, o)fTalmou\s tou= mE\ ble/pein kai\ O)=ta tou= mE\ a)kou/ein, e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras.
Rz 11:8 kaTOs gegraptai, edOken autois ho Teos pneuma katanyXeOs, ofTalmus tu mE blepein kai Ota tu mE akuein, heOs tEs sEmeron hEmeras.
Rz 11:8 c--------- v-3xpi-s-- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- n-----asn- n-----gsf- n-----apm- ra----gsn- d--------- v--pan---- c--------- n-----apn- ra----gsn- d--------- v--pan---- p--------- ra----gsf- d--------- n-----gsf-
Rz 11:8 G2531 G1125 G1325 G0846 G3588 G2316 G4151 G2659 G3788 G3588 G3361 G0991 G2532 G3775 G3588 G3361 G0191 G2193 G3588 G4594 G2250
Rz 11:8 jak jest napisane: Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy.
Rz 11:8
Rz 11:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:8
Rz 11:8  jako  napisany  Bóg  dał  ich  duch  sen  oczy  który  nie  zobaczyć  i  uszy  który  nie  słyszeć  do  to  Dzień
Rz 11:8 G2531 G1125 G2316 G1325 G0846 G4151 G2659 G3788 G3588 G3361 G0991 G2532 G3775 G3588 G3361 G0191 G2193 G4594 G2250
Rz 11:9 καὶ Δαυὶδ λέγει, Γενηθήτω τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς θήραν καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς,                                
Rz 11:9 kai\ *daui\d le/gei, *genETE/tO E( tra/peDZa au)tO=n ei)s pagi/da kai\ ei)s TE/ran kai\ ei)s ska/ndalon kai\ ei)s a)ntapo/doma au)toi=s,
Rz 11:9 kai dauid legei, genETEtO hE trapeDZa autOn eis pagida kai eis TEran kai eis skandalon kai eis antapodoma autois,
Rz 11:9 c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- v-3apd-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gpm- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----asn- c--------- p--------- n-----asn- rp----dpm-
Rz 11:9 G2532 G1138 G3004 G1096 G3588 G5132 G0846 G1519 G3803 G2532 G1519 G2339 G2532 G1519 G4625 G2532 G1519 G0468 G0846
Rz 11:9 A Dawid powiada: Niech stół ich stanie się sidłem, pułapką, kamieniem potknięcia i odpłatą.
Rz 11:9
Rz 11:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:9
Rz 11:9  I  Dawid  mówi  będzie  tabela  ich  sieć  sieć  sieci,  sieci,  i  gin  gin  w  zemsta  ich
Rz 11:9 G2532 G1138 G3004 G1096 G5132 G0846 G1519 G3803 G1519 G2339 G2532 G1519 G4625 G1519 G0468 G0846
Rz 11:10 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψον.                                          
Rz 11:10 skotisTE/tOsan oi( o)fTalmoi\ au)tO=n tou= mE\ ble/pein, kai\ to\n nO=ton au)tO=n dia\ panto\s su/gkamPSon.
Rz 11:10 skotisTEtOsan hoi ofTalmoi autOn tu mE blepein, kai ton nOton autOn dia pantos syNkamPSon.
Rz 11:10 v-3apd-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gpm- ra----gsn- d--------- v--pan---- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gpm- p--------- a-----gsm- v-2aad-s--
Rz 11:10 G4654 G3588 G3788 G0846 G3588 G3361 G0991 G2532 G3588 G3577 G0846 G1223 G3956 G4781
Rz 11:10 Niech oczy ich się zaćmią, by nie mogli widzieć, a grzbiet ich trzymaj zawsze pochylony.
Rz 11:10
Rz 11:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:10
Rz 11:10  zaciemnionym  oczy  ich  nie  zobaczyć  i  grzbiet  ich  będzie  sogben  na zawsze
Rz 11:10 G4654 G3788 G0846 G3361 G0991 G2532 G3577 G0846 G4781 G4781 G1275
Rz 11:11 Λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς.                              
Rz 11:11 *le/gO ou)=n, mE\ e)/ptaisan i(/na pe/sOsin; mE\ ge/noito: a)lla\ tO=| au)tO=n paraptO/mati E( sOtEri/a toi=s e)/Tnesin, ei)s to\ paraDZElO=sai au)tou/s.
Rz 11:11 legO un, mE eptaisan hina pesOsin; mE genoito: alla tO autOn paraptOmati hE sOtEria tois eTnesin, eis to paraDZElOsai autus.
Rz 11:11 v-1pai-s-- c--------- x--------- v-3aai-p-- c--------- v-3aas-p-- d--------- v-3amo-s-- c--------- ra----dsn- rp----gpm- n-----dsn- ra----nsf- n-----nsf- ra----dpn- n-----dpn- p--------- ra----asn- v--aan---- rp----apm-
Rz 11:11 G3004 G3767 G3361 G4417 G2443 G4098 G3361 G1096 G0235 G3588 G0846 G3900 G3588 G4991 G3588 G1484 G1519 G3588 G3863 G0846
Rz 11:11 Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa.
Rz 11:11
Rz 11:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:11
Rz 11:11  Tak  zapytać  naprawdę  Potknął  że  przepaść  Nie  Nie  Ale  ich  spadek  zbawienie  Pogan  że  podniecać  ich  zazdrość
Rz 11:11 G3767 G3004 G3361 G4417 G2443 G4098 G1096 G3361 G0235 G0846 G3900 G4991 G1484 G1519 G3863 G0846 G3863
Rz 11:12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν.                                  
Rz 11:12 ei) de\ to\ para/ptOma au)tO=n plou=tos ko/smou kai\ to\ E(/ttEma au)tO=n plou=tos e)TnO=n, po/sO| ma=llon to\ plE/rOma au)tO=n.
Rz 11:12 ei de to paraptOma autOn plutos kosmu kai to hEttEma autOn plutos eTnOn, posO mallon to plErOma autOn.
Rz 11:12 c--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gpm- n-----nsm- n-----gsm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gpm- n-----nsm- n-----gpn- ri----dsn- d--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gpm-
Rz 11:12 G1487 G1161 G3588 G3900 G0846 G4149 G2889 G2532 G3588 G2275 G0846 G4149 G1484 G4214 G3123 G3588 G4138 G0846
Rz 11:12 Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!
Rz 11:12
Rz 11:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:12
Rz 11:12  Jeśli  zaś  spadek  ich  bogactwo  świat  i  zubożenie  ich  bogactwo  Pogan  tak  więcej  kompletność  ich
Rz 11:12 G1487 G1161 G3900 G0846 G4149 G2889 G2532 G2275 G0846 G4149 G1484 G4214 G3123 G4138 G0846
Rz 11:13 Ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν. ἐφ᾿ ὅσον μὲν οὖν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διακονίαν μου δοξάζω,                                    
Rz 11:13 *(umi=n de\ le/gO toi=s e)/Tnesin. e)f' o(/son me\n ou)=n ei)mi e)gO\ e)TnO=n a)po/stolos, tE\n diakoni/an mou doXa/DZO,
Rz 11:13 hymin de legO tois eTnesin. ef' oson men un eimi egO eTnOn apostolos, tEn diakonian mu doXaDZO,
Rz 11:13 rp----dp-- c--------- v-1pai-s-- ra----dpn- n-----dpn- p--------- rr----asn- x--------- c--------- v-1pai-s-- rp----ns-- n-----gpn- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- v-1pai-s--
Rz 11:13 G5213 G1161 G3004 G3588 G1484 G1909 G3745 G3303 G3767 G1510 G1473 G1484 G0652 G3588 G1248 G3450 G1392
Rz 11:13 Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim
Rz 11:13
Rz 11:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:13
Rz 11:13  ty, wy  powiedzieć  Pogan  Jako  Jako  Jako  Apostoł  Apostoł  Pogan  powiększać  serwis  mój
Rz 11:13 G5213 G3004 G1484 G1909 G3303 G3745 G0652 G1473 G1484 G1392 G1248 G3450
Rz 11:14 εἴ πως παραζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν.                                                
Rz 11:14 ei)/ pOs paraDZElO/sO mou tE\n sa/rka kai\ sO/sO tina\s e)X au)tO=n.
Rz 11:14 ei pOs paraDZElOsO mu tEn sarka kai sOsO tinas eX autOn.
Rz 11:14 x--------- d--------- v-1fai-s-- rp----gs-- ra----asf- n-----asf- c--------- v-1fai-s-- ri----apm- p--------- rp----gpm-
Rz 11:14 G1487 G4459 G3863 G3450 G3588 G4561 G2532 G4982 G5100 G1537 G0846
Rz 11:14 w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia.
Rz 11:14
Rz 11:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:14
Rz 11:14  Nie  Nie  sprowokować  zazdrość  mój  ciało  i  zaoszczędzić  kilka  z  ich
Rz 11:14 G1513 G4458 G3863 G3863 G3450 G4561 G2532 G4982 G5100 G1537 G0846
Rz 11:15 εἰ γὰρ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν;                                        
Rz 11:15 ei) ga\r E( a)pobolE\ au)tO=n katallagE\ ko/smou, ti/s E( pro/slEmPSis ei) mE\ DZOE\ e)k nekrO=n;
Rz 11:15 ei gar hE apobolE autOn katallagE kosmu, tis hE proslEmPSis ei mE DZOE ek nekrOn;
Rz 11:15 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gpm- n-----nsf- n-----gsm- ri----nsf- ra----nsf- n-----nsf- c--------- d--------- n-----nsf- p--------- a-----gpm-
Rz 11:15 G1487 G1063 G3588 G0580 G0846 G2643 G2889 G5101 G3588 G4356 G1487 G3361 G2222 G1537 G3498
Rz 11:15 Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
Rz 11:15
Rz 11:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:15
Rz 11:15  Dla  jeśli  odrzucenie  ich  pojednanie  Świat  że  przyjęcie  jako  nie  życie  z  martwy
Rz 11:15 G1063 G1487 G0580 G0846 G2643 G2889 G5101 G4356 G1487 G3361 G2222 G1537 G3498
Rz 11:16 εἰ δὲ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα· καὶ εἰ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι.                                      
Rz 11:16 ei) de\ E( a)parCHE\ a(gi/a, kai\ to\ fu/rama: kai\ ei) E( r(i/DZa a(gi/a, kai\ oi( kla/doi.
Rz 11:16 ei de hE aparCHE hagia, kai to fyrama: kai ei hE riDZa hagia, kai hoi kladoi.
Rz 11:16 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- d--------- ra----nsn- n-----nsn- c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- d--------- ra----npm- n-----npm-
Rz 11:16 G1487 G1161 G3588 G0536 G0040 G2532 G3588 G5445 G2532 G1487 G3588 G4491 G0040 G2532 G3588 G2798
Rz 11:16 Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie.
Rz 11:16
Rz 11:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:16
Rz 11:16  Jeśli  pierwiastek  święty  i  całość  i  jeśli  korzeń  święty  i  oddziałów
Rz 11:16 G1487 G0536 G0040 G2532 G5445 G2532 G1487 G4491 G0040 G2532 G2798
Rz 11:17 Εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου,                          
Rz 11:17 *ei) de/ tines tO=n kla/dOn e)Xekla/sTEsan, su\ de\ a)grie/laios O)\n e)nekentri/sTEs e)n au)toi=s kai\ sugkoinOno\s tE=s r(i/DZEs tE=s pio/tEtos tE=s e)lai/as e)ge/nou,
Rz 11:17 ei de tines tOn kladOn eXeklasTEsan, sy de agrielaios On enekentrisTEs en autois kai syNkoinOnos tEs riDZEs tEs piotEtos tEs elaias egenu,
Rz 11:17 c--------- c--------- ri----npm- ra----gpm- n-----gpm- v-3api-p-- rp----ns-- c--------- n-----nsf- v--papnsm- v-2api-s-- p--------- rp----dpm- c--------- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- v-2ami-s--
Rz 11:17 G1487 G1161 G5100 G3588 G2798 G1575 G4771 G1161 G0065 G5607 G1461 G1722 G0846 G2532 G4791 G3588 G4491 G3588 G4096 G3588 G1636 G1096
Rz 11:17 Jeżeli zaś niektóree zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne,
Rz 11:17
Rz 11:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:17
Rz 11:17  Jeśli  zaś  kilka  oddziałów  zerwane  i  ty, wy  dziki  oliwek  szczepione  w  ich  i  był  obschnikom  korzeń  i  sok  oliwki
Rz 11:17 G1487 G1161 G5100 G2798 G1575 G1161 G4771 G0065 G0065 G1461 G1722 G0846 G2532 G1096 G4791 G4491 G2532 G4096 G1636
Rz 11:18 μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ῥίζα σέ.                                      
Rz 11:18 mE\ katakauCHO= tO=n kla/dOn: ei) de\ katakauCHa=sai, ou) su\ tE\n r(i/DZan basta/DZeis a)lla\ E( r(i/DZa se/.
Rz 11:18 mE katakauCHO tOn kladOn: ei de katakauCHasai, u sy tEn riDZan bastaDZeis alla hE riDZa se.
Rz 11:18 d--------- v-2pmd-s-- ra----gpm- n-----gpm- c--------- c--------- v-2pmi-s-- d--------- rp----ns-- ra----asf- n-----asf- v-2pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----as--
Rz 11:18 G3361 G2620 G3588 G2798 G1487 G1161 G2620 G3756 G4771 G3588 G4491 G0941 G0235 G3588 G4491 G4571
Rz 11:18 to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie.
Rz 11:18
Rz 11:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:18
Rz 11:18  nie  pochwalić  oddziałów  Jeśli  zaś  pochwalić  nie  ty, wy  korzeń  przytrzymaj  ale  korzeń  ty, wy
Rz 11:18 G3361 G2620 G2798 G1487 G1161 G2620 G3756 G4771 G4491 G0941 G0235 G4491 G4571
Rz 11:19 ἐρεῖς οὖν, Ἐξεκλάσθησαν κλάδοι ἵνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ.                                                        
Rz 11:19 e)rei=s ou)=n, *)eXekla/sTEsan kla/doi i(/na e)gO\ e)gkentrisTO=.
Rz 11:19 ereis un, eXeklasTEsan kladoi hina egO eNkentrisTO.
Rz 11:19 v-2fai-s-- c--------- v-3api-p-- n-----npm- c--------- rp----ns-- v-1aps-s--
Rz 11:19 G2046 G3767 G1575 G2798 G2443 G1473 G1461
Rz 11:19 Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony
Rz 11:19
Rz 11:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:19
Rz 11:19  Powiedzieć  oddziałów  zerwane  że  mnie  szczepione
Rz 11:19 G2046 G2798 G1575 G2443 G1473 G1461
Rz 11:20 καλῶς· τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ·                                          
Rz 11:20 kalO=s: tE=| a)pisti/a| e)Xekla/sTEsan, su\ de\ tE=| pi/stei e(/stEkas. mE\ u(PSEla\ fro/nei, a)lla\ fobou=:
Rz 11:20 kalOs: tE apistia eXeklasTEsan, sy de tE pistei hestEkas. mE hyPSEla fronei, alla fobu:
Rz 11:20 d--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3api-p-- rp----ns-- c--------- ra----dsf- n-----dsf- v-2xai-s-- d--------- a-----apn- v-2pad-s-- c--------- v-2pmd-s--
Rz 11:20 G2573 G3588 G0570 G1575 G4771 G1161 G3588 G4102 G2476 G3361 G5308 G5426 G0235 G5399
Rz 11:20 Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni.
Rz 11:20
Rz 11:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:20
Rz 11:20  Dobrze  zerwane  niewiara  i  ty, wy  obdarzony  wiara  nie  highminded  ale  Strach
Rz 11:20 G2573 G1575 G0570 G1161 G4771 G2476 G4102 G3361 G5309 G0235 G5399
Rz 11:21 εἰ γὰρ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ ἐφείσατο, [μή πως] οὐδὲ σοῦ φείσεται.                                        
Rz 11:21 ei) ga\r o( Teo\s tO=n kata\ fu/sin kla/dOn ou)k e)fei/sato, [mE/ pOs] ou)de\ sou= fei/setai.
Rz 11:21 ei gar ho Teos tOn kata fysin kladOn uk efeisato, [mE pOs] ude su feisetai.
Rz 11:21 c--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- p--------- n-----asf- n-----gpm- d--------- v-3ami-s-- c--------- d--------- d--------- rp----gs-- v-3fmi-s--
Rz 11:21 G1487 G1063 G3588 G2316 G3588 G2596 G5449 G2798 G3756 G5339 G3361 G4459 G3761 G4675 G5339
Rz 11:21 Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie.
Rz 11:21
Rz 11:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:21
Rz 11:21  Dla  jeśli  Bóg  nie  oszczędził  Naturalny  oddziałów  oddziałów  zamiennych  zamiennych  zamiennych  czy  ty, wy
Rz 11:21 G1063 G1487 G2316 G3756 G5339 G5449 G2596 G2798 G3381 G4458 G5339 G3761 G4675
Rz 11:22 ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ· ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης θεοῦ, ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐκκοπήσῃ.                      
Rz 11:22 i)/de ou)=n CHrEsto/tEta kai\ a)potomi/an Teou=: e)pi\ me\n tou\s peso/ntas a)potomi/a, e)pi\ de\ se\ CHrEsto/tEs Teou=, e)a\n e)pime/nE|s tE=| CHrEsto/tEti, e)pei\ kai\ su\ e)kkopE/sE|.
Rz 11:22 ide un CHrEstotEta kai apotomian Teu: epi men tus pesontas apotomia, epi de se CHrEstotEs Teu, ean epimenEs tE CHrEstotEti, epei kai sy ekkopEsE.
Rz 11:22 x--------- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- n-----gsm- p--------- c--------- ra----apm- v--aapapm- n-----nsf- p--------- c--------- rp----as-- n-----nsf- n-----gsm- c--------- v-2pas-s-- ra----dsf- n-----dsf- c--------- d--------- rp----ns-- v-2fpi-s--
Rz 11:22 G2396 G3767 G5544 G2532 G0663 G2316 G1909 G3303 G3588 G4098 G0663 G1909 G1161 G4571 G5544 G2316 G1437 G1961 G3588 G5544 G1893 G2532 G4771 G1581
Rz 11:22 Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. 
Rz 11:22
Rz 11:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:22
Rz 11:22  Tak  zobaczyć  dobroć  i  dotkliwość  Bóg  dotkliwość  do  spadła od  spadła od  i  dobroć  do  ty, wy  jeśli  będzie żył  w  dobroć  inaczej  i  ty, wy  będzie  rozbiorowi
Rz 11:22 G3767 G1492 G5544 G2532 G0663 G2316 G0663 G1909 G3303 G4098 G1161 G5544 G1909 G4571 G1437 G1961 G1961 G5544 G1893 G2532 G4771 G1581 G1581
Rz 11:23 κἀκεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ, ἐγκεντρισθήσονται· δυνατὸς γάρ ἐστιν θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐτούς.                                      
Rz 11:23 ka)kei=noi de/, e)a\n mE\ e)pime/nOsin tE=| a)pisti/a|, e)gkentrisTE/sontai: dunato\s ga/r e)stin o( Teo\s pa/lin e)gkentri/sai au)tou/s.
Rz 11:23 kakeinoi de, ean mE epimenOsin tE apistia, eNkentrisTEsontai: dynatos gar estin ho Teos palin eNkentrisai autus.
Rz 11:23 d--------- c--------- c--------- d--------- v-3pas-p-- ra----dsf- n-----dsf- v-3fpi-p-- a-----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v--aan---- rp----apm-
Rz 11:23 G2548 G1161 G1437 G3361 G1961 G3588 G0570 G1461 G1415 G1063 G2076 G3588 G2316 G3825 G1461 G0846
Rz 11:23 A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.
Rz 11:23
Rz 11:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:23
Rz 11:23  Ale  i  tych  jeśli  nie  przestrzegać  w  niewiara  szczepione  że  Bóg  silny  ponownie  przeszczep  ich
Rz 11:23 G1161 G2532 G1565 G1437 G3361 G1961 G1961 G0570 G1461 G1063 G2316 G1415 G3825 G1461 G0846
Rz 11:24 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.                    
Rz 11:24 ei) ga\r su\ e)k tE=s kata\ fu/sin e)Xeko/pEs a)grielai/ou kai\ para\ fu/sin e)nekentri/sTEs ei)s kallie/laion, po/sO| ma=llon ou(=toi oi( kata\ fu/sin e)gkentrisTE/sontai tE=| i)di/a| e)lai/a|.
Rz 11:24 ei gar sy ek tEs kata fysin eXekopEs agrielaiu kai para fysin enekentrisTEs eis kallielaion, posO mallon hutoi hoi kata fysin eNkentrisTEsontai tE idia elaia.
Rz 11:24 c--------- c--------- rp----ns-- p--------- ra----gsf- p--------- n-----asf- v-2api-s-- n-----gsf- c--------- p--------- n-----asf- v-2api-s-- p--------- n-----asf- ri----dsn- d--------- rd----npm- ra----npm- p--------- n-----asf- v-3fpi-p-- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf-
Rz 11:24 G1487 G1063 G4771 G1537 G3588 G2596 G5449 G1581 G0065 G2532 G3844 G5449 G1461 G1519 G2565 G4214 G3123 G3778 G3588 G2596 G5449 G1461 G3588 G2398 G1636
Rz 11:24 Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury.
Rz 11:24
Rz 11:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:24
Rz 11:24  Dla  jeśli  ty, wy  rozbiorowi  z  Dziki  na  charakter  oliwki  i  nie  na  charakter  szczepione  do  dobry  oliwek  tak  więcej  te  naturalny  naturalny  szczepione  do  jego  oliwek
Rz 11:24 G1063 G1487 G4771 G1581 G1537 G0065 G2596 G5449 G0065 G2532 G3844 G3844 G5449 G1461 G1519 G2565 G2565 G4214 G3123 G3778 G2596 G5449 G1461 G1461 G2398 G1636
Rz 11:25 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε [παρ᾿] ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ,            
Rz 11:25 *ou) ga\r Te/lO u(ma=s a)gnoei=n, a)delfoi/, to\ mustE/rion tou=to, i(/na mE\ E)=te [par'] e(autoi=s fro/nimoi, o(/ti pO/rOsis a)po\ me/rous tO=| *)israE\l ge/gonen a)/CHris ou(= to\ plE/rOma tO=n e)TnO=n ei)se/lTE|,
Rz 11:25 u gar TelO hymas agnoein, adelfoi, to mystErion tuto, hina mE Ete [par'] heautois fronimoi, hoti pOrOsis apo merus tO israEl gegonen aCHris hu to plErOma tOn eTnOn eiselTE,
Rz 11:25 d--------- c--------- v-1pai-s-- rp----ap-- v--pan---- n-----vpm- ra----asn- n-----asn- rd----asn- c--------- d--------- v-2pas-p-- p--------- rp----dpm- a-----npm- d--------- n-----nsf- p--------- n-----gsn- ra----dsm- n-----dsm- v-3xai-s-- p--------- rr----gsm- ra----nsn- n-----nsn- ra----gpn- n-----gpn- v-3aas-s--
Rz 11:25 G3756 G1063 G2309 G5209 G0050 G0080 G3588 G3466 G5124 G2443 G3361 G5600 G3844 G1438 G5429 G3754 G4457 G0575 G3313 G3588 G2474 G1096 G0891 G3757 G3588 G4138 G3588 G1484 G1525
Rz 11:25 Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan.
Rz 11:25
Rz 11:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:25
Rz 11:25  Dla  nie  potrzeba  urlop  ty, wy  bracia  ignorancja  Zachowania tajemnicy  to  że  ty, wy  nie  śnić  o  się  że  skamieniałość  się  Izrael  częściowo  częściowo  podczas gdy  podczas gdy  będzie  kompletny  Pogan
Rz 11:25 G1063 G3756 G2309 G0050 G5209 G0080 G0050 G3466 G5124 G2443 G5600 G3361 G5429 G3844 G1438 G3754 G4457 G1096 G2474 G0575 G3313 G0891 G3739 G1525 G4138 G1484
Rz 11:26 καὶ οὕτως πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται· καθὼς γέγραπται, Ἥξει ἐκ Σιὼν ῥυόμενος, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ·                                      
Rz 11:26 kai\ ou(/tOs pa=s *)israE\l sOTE/setai: kaTO\s ge/graptai, *(/EXei e)k *siO\n o( r(uo/menos, a)postre/PSei a)sebei/as a)po\ *)iakO/b:
Rz 11:26 kai hutOs pas israEl sOTEsetai: kaTOs gegraptai, hEXei ek siOn ho ryomenos, apostrePSei asebeias apo iakOb:
Rz 11:26 c--------- d--------- a-----nsm- n-----nsm- v-3fpi-s-- c--------- v-3xpi-s-- v-3fai-s-- p--------- n-----gsf- ra----nsm- v--pmpnsm- v-3fai-s-- n-----apf- p--------- n-----gsm-
Rz 11:26 G2532 G3779 G3956 G2474 G4982 G2531 G1125 G2240 G1537 G4622 G3588 G4506 G0654 G0763 G0575 G2384
Rz 11:26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba.
Rz 11:26
Rz 11:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:26
Rz 11:26  i  tak  wszystko  Izrael  zapisanych  jako  napisany  przyjść  z  Syjon  Odkupiciel  i  odwieść  niegodziwość  z  Jakuba
Rz 11:26 G2532 G3779 G3956 G2474 G4982 G2531 G1125 G2240 G1537 G4622 G4506 G2532 G0654 G0763 G0575 G2384
Rz 11:27 καὶ αὕτη αὐτοῖς παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.                                              
Rz 11:27 kai\ au(/tE au)toi=s E( par' e)mou= diaTE/kE, o(/tan a)fe/lOmai ta\s a(marti/as au)tO=n.
Rz 11:27 kai hautE autois hE par' emu diaTEkE, hotan afelOmai tas hamartias autOn.
Rz 11:27 c--------- rd----nsf- rp----dpm- ra----nsf- p--------- rp----gs-- n-----nsf- c--------- v-1ams-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gpm-
Rz 11:27 G2532 G3778 G0846 G3588 G3844 G1700 G1242 G3752 G0851 G3588 G0266 G0846
Rz 11:27 I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.
Rz 11:27
Rz 11:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:27
Rz 11:27  I  to  przymierze  ich  z  Mnie  kiedy  Wynajem  grzech  ich
Rz 11:27 G2532 G3778 G1242 G0846 G3844 G1700 G3752 G0851 G0266 G0846
Rz 11:28 κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι᾿ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας·                                        
Rz 11:28 kata\ me\n to\ eu)agge/lion e)CHTroi\ di' u(ma=s, kata\ de\ tE\n e)klogE\n a)gapEtoi\ dia\ tou\s pate/ras:
Rz 11:28 kata men to euaNgelion eCHTroi di' ymas, kata de tEn eklogEn agapEtoi dia tus pateras:
Rz 11:28 p--------- c--------- ra----asn- n-----asn- a-----npm- p--------- rp----ap-- p--------- c--------- ra----asf- n-----asf- a-----npm- p--------- ra----apm- n-----apm-
Rz 11:28 G2596 G3303 G3588 G2098 G2190 G1223 G5209 G2596 G1161 G3588 G1589 G0027 G1223 G3588 G3962
Rz 11:28 Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na praojców - przedmiotem miłości.
Rz 11:28
Rz 11:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:28
Rz 11:28  poszanowanie  poszanowanie  Ewangelizacja  Wrogów  dla  ty, wy  i  poszanowanie  wybór  umiłowany  dla  ojców
Rz 11:28 G2596 G3303 G2098 G2190 G1223 G5209 G1161 G2596 G1589 G0027 G1223 G3962
Rz 11:29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ κλῆσις τοῦ θεοῦ.                                                    
Rz 11:29 a)metame/lEta ga\r ta\ CHari/smata kai\ E( klE=sis tou= Teou=.
Rz 11:29 ametamelEta gar ta CHarismata kai hE klEsis tu Teu.
Rz 11:29 a-----npn- c--------- ra----npn- n-----npn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 11:29 G0278 G1063 G3588 G5486 G2532 G3588 G2821 G3588 G2316
Rz 11:29 Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.
Rz 11:29
Rz 11:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:29
Rz 11:29  Dla  Prezenty  i  powołanie  Bóg  niezmienny
Rz 11:29 G1063 G5486 G2532 G2821 G2316 G0278
Rz 11:30 ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἠπειθήσατε τῷ θεῷ, νῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ,                                            
Rz 11:30 O(/sper ga\r u(mei=s pote E)peiTE/sate tO=| TeO=|, nu=n de\ E)leE/TEte tE=| tou/tOn a)peiTei/a|,
Rz 11:30 hOsper gar hymeis pote EpeiTEsate tO TeO, nyn de EleETEte tE tutOn apeiTeia,
Rz 11:30 c--------- c--------- rp----np-- d--------- v-2aai-p-- ra----dsm- n-----dsm- d--------- c--------- v-2api-p-- ra----dsf- rd----gpm- n-----dsf-
Rz 11:30 G5618 G1063 G5210 G4218 G0544 G3588 G2316 G3568 G1161 G1653 G3588 G5130 G0543
Rz 11:30 Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia,
Rz 11:30
Rz 11:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:30
Rz 11:30  Jako  i  ty, wy  raz  były  nieposłuszny  Bóg  i  teraz  Odpuszczam  nieposłuszeństwo  nieposłuszeństwo
Rz 11:30 G5618 G2532 G5210 G4218 G0544 G0544 G2316 G1161 G3568 G1653 G0543 G5130
Rz 11:31 οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ [νῦν] ἐλεηθῶσιν·                                            
Rz 11:31 ou(/tOs kai\ ou(=toi nu=n E)pei/TEsan tO=| u(mete/rO| e)le/ei i(/na kai\ au)toi\ [nu=n] e)leETO=sin:
Rz 11:31 hutOs kai hutoi nyn EpeiTEsan tO hymeterO eleei hina kai autoi [nyn] eleETOsin:
Rz 11:31 d--------- d--------- rd----npm- d--------- v-3aai-p-- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn- c--------- d--------- rp----npm- d--------- v-3aps-p--
Rz 11:31 G3779 G2532 G3778 G3568 G0544 G3588 G5212 G1656 G2443 G2532 G0846 G3568 G1653
Rz 11:31 tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami <w czasie obecnym> mogli dostąpić miłosierdzia.
Rz 11:31
Rz 11:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:31
Rz 11:31  tak  i  one  teraz  nieposłuszny  ułaskawienie  ty, wy  że  i  one  były  Odpuszczam
Rz 11:31 G3779 G2532 G3778 G3568 G0544 G1656 G5212 G2443 G2532 G0846 G1653 G1653
Rz 11:32 συνέκλεισεν γὰρ θεὸς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας ἐλεήσῃ.                                              
Rz 11:32 sune/kleisen ga\r o( Teo\s tou\s pa/ntas ei)s a)pei/Teian i(/na tou\s pa/ntas e)leE/sE|.
Rz 11:32 synekleisen gar ho Teos tus pantas eis apeiTeian hina tus pantas eleEsE.
Rz 11:32 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----apm- a-----apm- p--------- n-----asf- c--------- ra----apm- a-----apm- v-3aas-s--
Rz 11:32 G4788 G1063 G3588 G2316 G3588 G3956 G1519 G0543 G2443 G3588 G3956 G1653
Rz 11:32 Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.
Rz 11:32
Rz 11:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:32
Rz 11:32  Dla  wszystko  zawartej  Bóg  w  nieposłuszeństwo  że  wszystko  ułaskawienie
Rz 11:32 G1063 G3956 G4788 G2316 G1519 G0543 G2443 G3956 G1653
Rz 11:33 βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ.                                  
Rz 11:33 *)=O ba/Tos plou/tou kai\ sofi/as kai\ gnO/seOs Teou=: O(s a)neXerau/nEta ta\ kri/mata au)tou= kai\ a)neXiCHni/astoi ai( o(doi\ au)tou=.
Rz 11:33 O baTos plutu kai sofias kai gnOseOs Teu: hOs aneXeraunEta ta krimata autu kai aneXiCHniastoi hai hodoi autu.
Rz 11:33 x--------- n-----nsn- n-----gsm- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- n-----gsm- d--------- a-----npn- ra----npn- n-----npn- rp----gsm- c--------- a-----npf- ra----npf- n-----npf- rp----gsm-
Rz 11:33 G5599 G0899 G4149 G2532 G4678 G2532 G1108 G2316 G5613 G0419 G3588 G2917 G0846 G2532 G0421 G3588 G3598 G0846
Rz 11:33 O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!
Rz 11:33
Rz 11:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:33
Rz 11:33  O  przepaść  bogactwa  i  Mądrość  i  Odniesienie  Bóg  Jako  niepojęty  los  Jego  i  niezbadane  sposób  Jego
Rz 11:33 G5599 G0899 G4149 G2532 G4678 G2532 G1108 G2316 G5613 G0419 G2917 G0846 G2532 G0421 G3598 G0846
Rz 11:34 Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;                                                  
Rz 11:34 *ti/s ga\r e)/gnO nou=n kuri/ou; E)\ ti/s su/mboulos au)tou= e)ge/neto;
Rz 11:34 tis gar egnO nun kyriu; E tis symbulos autu egeneto;
Rz 11:34 ri----nsm- c--------- v-3aai-s-- n-----asm- n-----gsm- c--------- ri----nsm- n-----nsm- rp----gsm- v-3ami-s--
Rz 11:34 G5101 G1063 G1097 G3563 G2962 G2228 G5101 G4825 G0846 G1096
Rz 11:34 Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą?
Rz 11:34
Rz 11:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:34
Rz 11:34  Dla  kto  dowiedziałem się  umysł  Pan  Lub  kto  był  Radca  Go
Rz 11:34 G1063 G5101 G1097 G3563 G2962 G2228 G5101 G1096 G4825 G0848
Rz 11:35 τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ;                                                        
Rz 11:35 E)\ ti/s proe/dOken au)tO=|, kai\ a)ntapodoTE/setai au)tO=|;
Rz 11:35 E tis proedOken autO, kai antapodoTEsetai autO;
Rz 11:35 c--------- ri----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- c--------- v-3fpi-s-- rp----dsm-
Rz 11:35 G2228 G5101 G4272 G0846 G2532 G0467 G0846
Rz 11:35 Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Rz 11:35
Rz 11:35 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 11:35
Rz 11:35  Lub  kto  dał  Go  uprzednio  musi  był  pochwalić
Rz 11:35 G2228 G5101 G4272 G0846 G4272 G0467 G0467 G0467