Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Rz11      do_str_głównej      do_Rz13      
Rz 12:1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν·                          
Rz 12:1 *parakalO= ou)=n u(ma=s, a)delfoi/, dia\ tO=n oi)ktirmO=n tou= Teou=, parastE=sai ta\ sO/mata u(mO=n Tusi/an DZO=san a(gi/an eu)a/reston tO=| TeO=|, tE\n logikE\n latrei/an u(mO=n:
Rz 12:1 parakalO un hymas, adelfoi, dia tOn oiktirmOn tu Teu, parastEsai ta sOmata hymOn Tysian DZOsan hagian euareston tO TeO, tEn logikEn latreian hymOn:
Rz 12:1 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- n-----vpm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- n-----asf- v--papasf- a-----asf- a-----asf- ra----dsm- n-----dsm- ra----asf- a-----asf- n-----asf- rp----gp--
Rz 12:1 G3870 G3767 G5209 G0080 G1223 G3588 G3628 G3588 G2316 G3936 G3588 G4983 G5216 G2378 G2198 G0040 G2101 G3588 G2316 G3588 G3050 G2999 G5216
Rz 12:1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
Rz 12:1
Rz 12:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:1
Rz 12:1  Tak  błagać  ty, wy  bracia  miłosierdzie  miłosierdzie  Bóg  Wyobrażać sobie  ciało  swój  ofiara  na żywo  święty  do przyjęcia  Bóg  rozsądny  ministerstwo  swój
Rz 12:1 G3767 G3870 G5209 G0080 G1223 G3628 G2316 G3936 G4983 G5216 G2378 G2198 G0040 G2101 G2316 G3050 G2999 G5216
Rz 12:2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.                  
Rz 12:2 kai\ mE\ susCHEmati/DZesTe tO=| ai)O=ni tou/tO|, a)lla\ metamorfou=sTe tE=| a)nakainO/sei tou= noo/s, ei)s to\ dokima/DZein u(ma=s ti/ to\ Te/lEma tou= Teou=, to\ a)gaTo\n kai\ eu)a/reston kai\ te/leion.
Rz 12:2 kai mE sysCHEmatiDZesTe tO aiOni tutO, alla metamorfusTe tE anakainOsei tu noos, eis to dokimaDZein hymas ti to TelEma tu Teu, to agaTon kai euareston kai teleion.
Rz 12:2 c--------- d--------- v-2pmd-p-- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- c--------- v-2ppd-p-- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----ap-- ri----nsn- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsn- a-----nsn- c--------- a-----nsn- c--------- a-----nsn-
Rz 12:2 G2532 G3361 G4964 G3588 G0165 G5129 G0235 G3339 G3588 G0342 G3588 G3563 G1519 G3588 G1381 G5209 G5101 G3588 G2307 G3588 G2316 G3588 G0018 G2532 G2101 G2532 G5046
Rz 12:2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
Rz 12:2
Rz 12:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:2
Rz 12:2  i  nie  na wzór  Wiek  Sim  ale  przekształcone  aktualizacja  zwariowany  swój  że  ty, wy  poznać  że  będzie  Bóg  Dobry  przyjemny  i  doskonały
Rz 12:2 G2532 G3361 G4964 G0165 G5129 G0235 G3339 G0342 G3563 G5216 G1519 G5209 G1381 G5101 G2307 G2316 G0018 G2101 G2532 G5046
Rz 12:3 Λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾿ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως.          
Rz 12:3 *le/gO ga\r dia\ tE=s CHa/ritos tE=s doTei/sEs moi panti\ tO=| o)/nti e)n u(mi=n mE\ u(perfronei=n par' o(\ dei= fronei=n, a)lla\ fronei=n ei)s to\ sOfronei=n, e(ka/stO| O(s o( Teo\s e)me/risen me/tron pi/steOs.
Rz 12:3 legO gar dia tEs CHaritos tEs doTeisEs moi panti tO onti en hymin mE hyperfronein par' o dei fronein, alla fronein eis to sOfronein, hekastO hOs ho Teos emerisen metron pisteOs.
Rz 12:3 v-1pai-s-- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- v--appgsf- rp----ds-- a-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- p--------- rp----dp-- d--------- v--pan---- p--------- rr----asn- v-3pai-s-- v--pan---- c--------- v--pan---- p--------- ra----asn- v--pan---- a-----dsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- n-----asn- n-----gsf-
Rz 12:3 G3004 G1063 G1223 G3588 G5485 G3588 G1325 G3427 G3956 G3588 G5607 G1722 G5213 G3361 G5252 G3844 G3739 G1163 G5426 G0235 G5426 G1519 G3588 G4993 G1538 G5613 G3588 G2316 G3307 G3358 G4102
Rz 12:3 Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.
Rz 12:3
Rz 12:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:3
Rz 12:3  Na  to  mnie  łaska  każdy  z  ty, wy  powiedzieć  nie  myśleć  więcej  niż  powinien  myśleć  ale  myśleć  skromnie  skromnie  na  jako  Wiara  każdy  Bóg  wypłaconych
Rz 12:3 G1223 G1325 G3427 G5485 G3956 G1722 G5213 G3004 G3361 G5252 G3844 G3739 G1163 G5426 G0235 G5426 G1519 G4993 G5613 G3358 G4102 G1538 G2316 G3307
Rz 12:4 καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν,                                      
Rz 12:4 kaTa/per ga\r e)n e(ni\ sO/mati polla\ me/lE e)/CHomen, ta\ de\ me/lE pa/nta ou) tE\n au)tE\n e)/CHei pra=Xin,
Rz 12:4 kaTaper gar en heni sOmati polla melE eCHomen, ta de melE panta u tEn autEn eCHei praXin,
Rz 12:4 c--------- c--------- p--------- a-----dsn- n-----dsn- a-----apn- n-----apn- v-1pai-p-- ra----npn- c--------- n-----npn- a-----npn- d--------- ra----asf- a-----asf- v-3pai-s-- n-----asf-
Rz 12:4 G2509 G1063 G1722 G1520 G4983 G4183 G3196 G2192 G3588 G1161 G3196 G3956 G3756 G3588 G0846 G2192 G4234
Rz 12:4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność -
Rz 12:4
Rz 12:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:4
Rz 12:4  Dla  jako  w  jeden  Telewizja  w  nas  wiele  Użytkowników  ale  nie  w  wszystko  Użytkowników  jedno  sprawa
Rz 12:4 G1063 G2509 G1722 G1520 G4983 G2192 G2192 G4183 G3196 G1161 G3756 G2192 G3956 G3196 G0846 G4234
Rz 12:5 οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ᾿ εἷς ἀλλήλων μέλη.                                            
Rz 12:5 ou(/tOs oi( polloi\ e(\n sO=ma/ e)smen e)n *CHristO=|, to\ de\ kaT' ei(=s a)llE/lOn me/lE.
Rz 12:5 hutOs hoi polloi hen sOma esmen en CHristO, to de kaT' eis allElOn melE.
Rz 12:5 d--------- ra----npm- a-----npm- a-----nsn- n-----nsn- v-1pai-p-- p--------- n-----dsm- ra----asn- c--------- p--------- a-----nsm- rp----gpm- n-----npn-
Rz 12:5 G3779 G3588 G4183 G1520 G4983 G2070 G1722 G5547 G3588 G1161 G2596 G1520 G0240 G3196
Rz 12:5 podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
Rz 12:5
Rz 12:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:5
Rz 12:5  tak  wiele  komponować  jedno  ciało  w  Chrystus  i  niezależnie  niezależnie  jeden  inny  Członek
Rz 12:5 G3779 G4183 G2070 G1520 G4983 G1722 G5547 G1161 G1520 G2596 G0240 G0240 G3196
Rz 12:6 ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως,                                      
Rz 12:6 e)/CHontes de\ CHari/smata kata\ tE\n CHa/rin tE\n doTei=san E(mi=n dia/fora, ei)/te profEtei/an kata\ tE\n a)nalogi/an tE=s pi/steOs,
Rz 12:6 eCHontes de CHarismata kata tEn CHarin tEn doTeisan hEmin diafora, eite profEteian kata tEn analogian tEs pisteOs,
Rz 12:6 v--papnpm- c--------- n-----apn- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--appasf- rp----dp-- a-----apn- c--------- n-----asf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf-
Rz 12:6 G2192 G1161 G5486 G2596 G3588 G5485 G3588 G1325 G2254 G1313 G1535 G4394 G2596 G3588 G0356 G3588 G4102
Rz 12:6 Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą;
Rz 12:6
Rz 12:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:6
Rz 12:6  I  na  to  nas  łaska  mieć  Różne  Prezenty  proroctwo  na  jako  Wiara
Rz 12:6 G1161 G2596 G1325 G2254 G5485 G2192 G1313 G5486 G4394 G2596 G0356 G4102
Rz 12:7 εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ,                                                  
Rz 12:7 ei)/te diakoni/an e)n tE=| diakoni/a|, ei)/te o( dida/skOn e)n tE=| didaskali/a|,
Rz 12:7 eite diakonian en tE diakonia, eite ho didaskOn en tE didaskalia,
Rz 12:7 c--------- n-----asf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Rz 12:7 G1535 G1248 G1722 G3588 G1248 G1535 G3588 G1321 G1722 G3588 G1319
Rz 12:7 bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich;
Rz 12:7
Rz 12:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:7
Rz 12:7  serwis  w  ministerstwo  nauczyciel  w  nauczanie
Rz 12:7 G1248 G1722 G1248 G1321 G1722 G1319
Rz 12:8 εἴτε παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει, μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, προϊστάμενος ἐν σπουδῇ, ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι.                                    
Rz 12:8 ei)/te o( parakalO=n e)n tE=| paraklE/sei, o( metadidou\s e)n a(plo/tEti, o( proi+sta/menos e)n spoudE=|, o( e)leO=n e)n i(laro/tEti.
Rz 12:8 eite ho parakalOn en tE paraklEsei, ho metadidus en haplotEti, ho pro+istamenos en spudE, ho eleOn en hilarotEti.
Rz 12:8 c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----nsm- v--papnsm- p--------- n-----dsf- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- n-----dsf- ra----nsm- v--papnsm- p--------- n-----dsf-
Rz 12:8 G1535 G3588 G3870 G1722 G3588 G3874 G3588 G3330 G1722 G0572 G3588 G4291 G1722 G4710 G3588 G1653 G1722 G2432
Rz 12:8 bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.
Rz 12:8
Rz 12:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:8
Rz 12:8  Warner  nawoływać  nawoływać  razdavatel  w  prostota  głowa  z  gorliwość  dobroczyńca  z  serdeczność
Rz 12:8 G3870 G1722 G3874 G3330 G1722 G0572 G4291 G1722 G4710 G1653 G1722 G2432
Rz 12:9 ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ·                                                      
Rz 12:9 *(E a)ga/pE a)nupo/kritos. a)postugou=ntes to\ ponEro/n, kollO/menoi tO=| a)gaTO=|:
Rz 12:9 hE agapE anypokritos. apostyguntes to ponEron, kollOmenoi tO agaTO:
Rz 12:9 ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- v--papnpm- ra----asn- a-----asn- v--pppnpm- ra----dsn- a-----dsn-
Rz 12:9 G3588 G0026 G0505 G0655 G3588 G4190 G2853 G3588 G0018
Rz 12:9 Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.
Rz 12:9
Rz 12:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:9
Rz 12:9  Miłość  prawdziwie  zapobiec  zło  rozłupać  dobry
Rz 12:9 G0026 G0505 G0655 G4190 G2853 G0018
Rz 12:10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι,                                                      
Rz 12:10 tE=| filadelfi/a| ei)s a)llE/lous filo/storgoi, tE=| timE=| a)llE/lous proEgou/menoi,
Rz 12:10 tE filadelfia eis allElus filostorgoi, tE timE allElus proEgumenoi,
Rz 12:10 ra----dsf- n-----dsf- p--------- rp----apm- a-----npm- ra----dsf- n-----dsf- rp----apm- v--pmpnpm-
Rz 12:10 G3588 G5360 G1519 G0240 G5387 G3588 G5092 G0240 G4285
Rz 12:10 W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.
Rz 12:10
Rz 12:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:10
Rz 12:10  Być  miłości do braci  przyjaciel  do  Przyjaciel  czułość  szacunek  przyjaciel  inny  ostrzec
Rz 12:10 G5360 G5360 G0240 G1519 G0240 G5387 G5092 G0240 G0240 G4285
Rz 12:11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ κυρίῳ δουλεύοντες,                                                    
Rz 12:11 tE=| spoudE=| mE\ o)knEroi/, tO=| pneu/mati DZe/ontes, tO=| kuri/O| douleu/ontes,
Rz 12:11 tE spudE mE oknEroi, tO pneumati DZeontes, tO kyriO duleuontes,
Rz 12:11 ra----dsf- n-----dsf- d--------- a-----npm- ra----dsn- n-----dsn- v--papnpm- ra----dsm- n-----dsm- v--papnpm-
Rz 12:11 G3588 G4710 G3361 G3636 G3588 G4151 G2204 G3588 G2962 G1398
Rz 12:11 Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu.
Rz 12:11
Rz 12:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:11
Rz 12:11  gorliwość  nie  gnuśny  duch  żarliwy  Władca  służyć
Rz 12:11 G4710 G3361 G3636 G4151 G2204 G2962 G1398
Rz 12:12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες,                                                      
Rz 12:12 tE=| e)lpi/di CHai/rontes, tE=| Tli/PSei u(pome/nontes, tE=| proseuCHE=| proskarterou=ntes,
Rz 12:12 tE elpidi CHairontes, tE TliPSei hypomenontes, tE proseuCHE proskarteruntes,
Rz 12:12 ra----dsf- n-----dsf- v--papnpm- ra----dsf- n-----dsf- v--papnpm- ra----dsf- n-----dsf- v--papnpm-
Rz 12:12 G3588 G1680 G5463 G3588 G2347 G5278 G3588 G4335 G4342
Rz 12:12 Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali.
Rz 12:12
Rz 12:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:12
Rz 12:12  Radość  nadzieja  żal  pacjent  Modlitwa  stały
Rz 12:12 G5463 G1680 G2347 G5278 G4335 G4342
Rz 12:13 ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες.                                                        
Rz 12:13 tai=s CHrei/ais tO=n a(gi/On koinOnou=ntes, tE\n filoXeni/an diO/kontes.
Rz 12:13 tais CHreiais tOn hagiOn koinOnuntes, tEn filoXenian diOkontes.
Rz 12:13 ra----dpf- n-----dpf- ra----gpm- a-----gpm- v--papnpm- ra----asf- n-----asf- v--papnpm-
Rz 12:13 G3588 G5532 G3588 G0040 G2841 G3588 G5381 G1377
Rz 12:13 Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
Rz 12:13
Rz 12:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:13
Rz 12:13  potrzeb  Świętych  wziąć  część  zazdrosny  strannopriimstve
Rz 12:13 G5532 G0040 G2841 G2841 G1377 G5381
Rz 12:14 εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας [ὑμᾶς], εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.                                                        
Rz 12:14 eu)logei=te tou\s diO/kontas [u(ma=s], eu)logei=te kai\ mE\ katara=sTe.
Rz 12:14 eulogeite tus diOkontas [hymas], eulogeite kai mE katarasTe.
Rz 12:14 v-2pad-p-- ra----apm- v--papapm- rp----ap-- v-2pad-p-- c--------- d--------- v-2pmd-p--
Rz 12:14 G2127 G3588 G1377 G5209 G2127 G2532 G3361 G2672
Rz 12:14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.
Rz 12:14
Rz 12:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:14
Rz 12:14  Błogosławić  prześladowców  swój  błogosławić  i  nie  przekleństwo
Rz 12:14 G2127 G1377 G5209 G2127 G2532 G3361 G2672
Rz 12:15 χαίρειν μετὰ χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων.                                                            
Rz 12:15 CHai/rein meta\ CHairo/ntOn, klai/ein meta\ klaio/ntOn.
Rz 12:15 CHairein meta CHairontOn, klaiein meta klaiontOn.
Rz 12:15 v--pan---- p--------- v--papgpm- v--pan---- p--------- v--papgpm-
Rz 12:15 G5463 G3326 G5463 G2799 G3326 G2799
Rz 12:15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą.
Rz 12:15
Rz 12:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:15
Rz 12:15  Cieszyć  z  błogosławić  i  płakać  z  płacz
Rz 12:15 G5463 G3326 G5463 G2532 G2799 G3326 G2799
Rz 12:16 τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι. μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ᾿ ἑαυτοῖς.                                    
Rz 12:16 to\ au)to\ ei)s a)llE/lous fronou=ntes, mE\ ta\ u(PSEla\ fronou=ntes a)lla\ toi=s tapeinoi=s sunapago/menoi. mE\ gi/nesTe fro/nimoi par' e(autoi=s.
Rz 12:16 to auto eis allElus fronuntes, mE ta hyPSEla fronuntes alla tois tapeinois synapagomenoi. mE ginesTe fronimoi par' eautois.
Rz 12:16 ra----asn- a-----asn- p--------- rp----apm- v--papnpm- d--------- ra----apn- a-----apn- v--papnpm- c--------- ra----dpm- a-----dpm- v--pppnpm- d--------- v-2pmd-p-- a-----npm- p--------- rp----dpm-
Rz 12:16 G3588 G0846 G1519 G0240 G5426 G3361 G3588 G5308 G5426 G0235 G3588 G5011 G4879 G3361 G1096 G5429 G3844 G1438
Rz 12:16 Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych.
Rz 12:16
Rz 12:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:16
Rz 12:16  Być  Cieszyć  Cieszyć  między  go  nie  wysoki, co  wysoki, co  ale  śledzić  skromny  nie  sen  sen  o  się
Rz 12:16 G5426 G0846 G5426 G1519 G0240 G3361 G5308 G5426 G0235 G4879 G5011 G3361 G1096 G5429 G3844 G1438
Rz 12:17 μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες· προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων·                                                    
Rz 12:17 mEdeni\ kako\n a)nti\ kakou= a)podido/ntes: pronoou/menoi kala\ e)nO/pion pa/ntOn a)nTrO/pOn:
Rz 12:17 mEdeni kakon anti kaku apodidontes: pronoumenoi kala enOpion pantOn anTrOpOn:
Rz 12:17 a-----dsm- a-----asn- p--------- a-----gsn- v--papnpm- v--pmpnpm- a-----apn- p--------- a-----gpm- n-----gpm-
Rz 12:17 G3367 G2556 G0473 G2556 G0591 G4306 G2570 G1799 G3956 G0444
Rz 12:17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi.
Rz 12:17
Rz 12:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:17
Rz 12:17  ktoś  Nagroda  zło  dla  zło  rzeczy, uczciwy  dobry  przed  wszystko  mężczyzn
Rz 12:17 G3367 G0591 G2556 G0473 G2556 G4306 G2570 G1799 G3956 G0444
Rz 12:18 εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες·                                                      
Rz 12:18 ei) dunato/n, to\ e)X u(mO=n meta\ pa/ntOn a)nTrO/pOn ei)rEneu/ontes:
Rz 12:18 ei dynaton, to eX hymOn meta pantOn anTrOpOn eirEneuontes:
Rz 12:18 c--------- a-----nsn- ra----asn- p--------- rp----gp-- p--------- a-----gpm- n-----gpm- v--papnpm-
Rz 12:18 G1487 G1415 G3588 G1537 G5216 G3326 G3956 G0444 G1514
Rz 12:18 Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.
Rz 12:18
Rz 12:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:18
Rz 12:18  Jeśli  ewentualnie  z  swój  ręka  Być  w  świat  z  wszystko  osoby
Rz 12:18 G1487 G1415 G1537 G5216 G5216 G1514 G1514 G1514 G3326 G3956 G0444
Rz 12:19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ, γέγραπται γάρ, Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει κύριος.                                      
Rz 12:19 mE\ e(autou\s e)kdikou=ntes, a)gapEtoi/, a)lla\ do/te to/pon tE=| o)rgE=|, ge/graptai ga/r, *)emoi\ e)kdi/kEsis, e)gO\ a)ntapodO/sO, le/gei ku/rios.
Rz 12:19 mE heautus ekdikuntes, agapEtoi, alla dote topon tE orgE, gegraptai gar, emoi ekdikEsis, egO antapodOsO, legei kyrios.
Rz 12:19 d--------- rp----apm- v--papnpm- a-----vpm- c--------- v-2aad-p-- n-----asm- ra----dsf- n-----dsf- v-3xpi-s-- c--------- rp----ds-- n-----nsf- rp----ns-- v-1fai-s-- v-3pai-s-- n-----nsm-
Rz 12:19 G3361 G1438 G1556 G0027 G0235 G1325 G5117 G3588 G3709 G1125 G1063 G1698 G1557 G1473 G0467 G3004 G2962
Rz 12:19 Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go.
Rz 12:19
Rz 12:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:19
Rz 12:19  Nie  zemsta  się  umiłowany  ale  niech  miejsce  gniew  Bóg  Dla  napisany  Mnie  zemsta  Ja  odwdzięczyć się  mówi  Władca
Rz 12:19 G3361 G1556 G1438 G0027 G0235 G1325 G5117 G3709 G3588 G1063 G1125 G1698 G1557 G1473 G0467 G3004 G2962
Rz 12:20 ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.                            
Rz 12:20 a)lla\ e)a\n peina=| o( e)CHTro/s sou, PSO/miDZe au)to/n: e)a\n diPSa=|, po/tiDZe au)to/n: tou=to ga\r poiO=n a)/nTrakas puro\s sOreu/seis e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou=.
Rz 12:20 alla ean peina ho eCHTros su, PSOmiDZe auton: ean diPSa, potiDZe auton: tuto gar poiOn anTrakas pyros sOreuseis epi tEn kefalEn autu.
Rz 12:20 c--------- c--------- v-3pas-s-- ra----nsm- a-----nsm- rp----gs-- v-2pad-s-- rp----asm- c--------- v-3pas-s-- v-2pad-s-- rp----asm- rd----asn- c--------- v--papnsm- n-----apm- n-----gsn- v-2fai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
Rz 12:20 G0235 G1437 G3983 G3588 G2190 G4675 G5595 G0846 G1437 G1372 G4222 G0846 G5124 G1063 G4160 G0440 G4442 G4987 G1909 G3588 G2776 G0846
Rz 12:20 Jeżeli pragnie - napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.
Rz 12:20
Rz 12:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:20
Rz 12:20  Tak  jeśli  wróg  swój  głodny  karmić  jego  jeśli  pragnie  napoy  jego  dla  podejmowania  te rzeczy  gromadzić  go  w  głowa  oferty  węgle
Rz 12:20 G3767 G1437 G2190 G4675 G3983 G5595 G0846 G1437 G1372 G4222 G0846 G1063 G4160 G5124 G4987 G0846 G1909 G2776 G4442 G0440
Rz 12:21 μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.                                                
Rz 12:21 mE\ nikO= u(po\ tou= kakou=, a)lla\ ni/ka e)n tO=| a)gaTO=| to\ kako/n.
Rz 12:21 mE nikO hypo tu kaku, alla nika en tO agaTO to kakon.
Rz 12:21 d--------- v-2ppd-s-- p--------- ra----gsn- a-----gsn- c--------- v-2pad-s-- p--------- ra----dsn- a-----dsn- ra----asn- a-----asn-
Rz 12:21 G3361 G3528 G5259 G3588 G2556 G0235 G3528 G1722 G3588 G0018 G3588 G2556
Rz 12:21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Rz 12:21
Rz 12:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 12:21
Rz 12:21  Nie  czy  pokonany  zło  zło  ale  przezwyciężenia  zło  dobry  dobry
Rz 12:21 G3361 G3528 G3528 G2556 G5259 G0235 G3528 G2556 G0018 G1722
Copyright by Cezary Podolski