Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz12      do_str_głównej      do_Rz14      
Rz 13:1 Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν·                                
Rz 13:1 *pa=sa PSuCHE\ e)Xousi/ais u(pereCHou/sais u(potasse/sTO. ou) ga\r e)/stin e)Xousi/a ei) mE\ u(po\ Teou=, ai( de\ ou)=sai u(po\ Teou= tetagme/nai ei)si/n:
Rz 13:1 pasa PSyCHE eXusiais hypereCHusais hypotassesTO. u gar estin eXusia ei mE hypo Teu, hai de usai hypo Teu tetagmenai eisin:
Rz 13:1 a-----nsf- n-----nsf- n-----dpf- v--papdpf- v-3ppd-s-- d--------- c--------- v-3pai-s-- n-----nsf- c--------- d--------- p--------- n-----gsm- ra----npf- c--------- v--papnpf- p--------- n-----gsm- v--xppnpf- v-3pai-p--
Rz 13:1 G3956 G5590 G1849 G5242 G5293 G3756 G1063 G2076 G1849 G1487 G3361 G5259 G2316 G3588 G1161 G1487 G5259 G2316 G5021 G1526
Rz 13:1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.
Rz 13:1
Rz 13:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:1
Rz 13:1  Każdy  dusza  będzie  posłuszny  wyższy  władze  dla  nie  nie  władze  nie  nie  z  Bóg  istniejący  zaś  władze  z  Bóg  zestaw
Rz 13:1 G3956 G5590 G5293 G5293 G5242 G1849 G1063 G2076 G3756 G1849 G1487 G3361 G0575 G2316 G5607 G1161 G1849 G5259 G2316 G5021
Rz 13:2 ὥστε ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται.                                        
Rz 13:2 O(/ste o( a)ntitasso/menos tE=| e)Xousi/a| tE=| tou= Teou= diatagE=| a)nTe/stEken, oi( de\ a)nTestEko/tes e(autoi=s kri/ma lE/mPSontai.
Rz 13:2 hOste ho antitassomenos tE eXusia tE tu Teu diatagE anTestEken, hoi de anTestEkotes heautois krima lEmPSontai.
Rz 13:2 c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----dsf- v-3xai-s-- ra----npm- c--------- v--xapnpm- rp----dpm- n-----asn- v-3fmi-p--
Rz 13:2 G5620 G3588 G0498 G3588 G1849 G3588 G3588 G2316 G1296 G0436 G3588 G1161 G0436 G1438 G2917 G2983
Rz 13:2 Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.
Rz 13:2
Rz 13:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:2
Rz 13:2  Zatem  opór  władze  opór  Bóg  ustawienie A  opierać się  ściągnąć na  się  potępienie
Rz 13:2 G5620 G0498 G1849 G0436 G2316 G1296 G1161 G0436 G2983 G1438 G2917
Rz 13:3 οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς·                    
Rz 13:3 oi( ga\r a)/rCHontes ou)k ei)si\n fo/bos tO=| a)gaTO=| e)/rgO| a)lla\ tO=| kakO=|. Te/leis de\ mE\ fobei=sTai tE\n e)Xousi/an; to\ a)gaTo\n poi/ei, kai\ e(/Xeis e)/painon e)X au)tE=s:
Rz 13:3 hoi gar arCHontes uk eisin fobos tO agaTO ergO alla tO kakO. Teleis de mE fobeisTai tEn eXusian; to agaTon poiei, kai heXeis epainon eX autEs:
Rz 13:3 ra----npm- c--------- n-----npm- d--------- v-3pai-p-- n-----nsm- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn- c--------- ra----dsn- a-----dsn- v-2pai-s-- c--------- d--------- v--pmn---- ra----asf- n-----asf- ra----asn- a-----asn- v-2pad-s-- c--------- v-2fai-s-- n-----asm- p--------- rp----gsf-
Rz 13:3 G3588 G1063 G0758 G3756 G1526 G5401 G3588 G0018 G2041 G0235 G3588 G2556 G2309 G1161 G3361 G5399 G3588 G1849 G3588 G0018 G4160 G2532 G2192 G1868 G1537 G0846
Rz 13:3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę.
Rz 13:3
Rz 13:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:3
Rz 13:3  Dla  władców  straszny  straszny  nie  dobry  Spraw  ale  zło  Potrzeba  czy  nie  strach  władze  Zrobić  dobry  i  dostać  chwalić  z  to
Rz 13:3 G1063 G0758 G1526 G5401 G3756 G0018 G2041 G0235 G2556 G2309 G1161 G3361 G5399 G1849 G4160 G0018 G2532 G2192 G1868 G1537 G0846
Rz 13:4 θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.          
Rz 13:4 Teou= ga\r dia/kono/s e)stin soi\ ei)s to\ a)gaTo/n. e)a\n de\ to\ kako\n poiE=|s, fobou=: ou) ga\r ei)kE=| tE\n ma/CHairan forei=: Teou= ga\r dia/kono/s e)stin, e)/kdikos ei)s o)rgE\n tO=| to\ kako\n pra/ssonti.
Rz 13:4 Teu gar diakonos estin soi eis to agaTon. ean de to kakon poiEs, fobu: u gar eikE tEn maCHairan forei: Teu gar diakonos estin, ekdikos eis orgEn tO to kakon prassonti.
Rz 13:4 n-----gsm- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----ds-- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- c--------- ra----asn- a-----asn- v-2pas-s-- v-2pmd-s-- d--------- c--------- d--------- ra----asf- n-----asf- v-3pai-s-- n-----gsm- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- p--------- n-----asf- ra----dsm- ra----asn- a-----asn- v--papdsm-
Rz 13:4 G2316 G1063 G1249 G2076 G4671 G1519 G3588 G0018 G1437 G1161 G3588 G2556 G4160 G5399 G3756 G1063 G1500 G3588 G3162 G5409 G2316 G1063 G1249 G2076 G1558 G1519 G3709 G3588 G3588 G2556 G4238
Rz 13:4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.
Rz 13:4
Rz 13:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:4
Rz 13:4  dla  jest  Boski  sługa  ty, wy  w  dobry  Jeśli  zaś  robi  zło  Strach  dla  nie  na próżno  jest  miecz  on  Boski  sługa  otmstitel  kara  sprawca  sprawca  zło
Rz 13:4 G1063 G2076 G2316 G1249 G4671 G1519 G0018 G1437 G1161 G4160 G2556 G5399 G1063 G3756 G1500 G5409 G3162 G2076 G2316 G1249 G1558 G3709 G1519 G4238 G2556
Rz 13:5 διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν.                                              
Rz 13:5 dio\ a)na/gkE u(pota/ssesTai, ou) mo/non dia\ tE\n o)rgE\n a)lla\ kai\ dia\ tE\n sunei/dEsin.
Rz 13:5 dio anaNkE hypotassesTai, u monon dia tEn orgEn alla kai dia tEn syneidEsin.
Rz 13:5 c--------- n-----nsf- v--ppn---- d--------- a-----asn- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf-
Rz 13:5 G1352 G0318 G5293 G3756 G3440 G1223 G3588 G3709 G0235 G2532 G1223 G3588 G4893
Rz 13:5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie.
Rz 13:5
Rz 13:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:5
Rz 13:5  zatem  musi  słuchać  nie  tylko  z  Kara  ale  i  na  sumienie
Rz 13:5 G1352 G0318 G5293 G3756 G3440 G1223 G3709 G0235 G2532 G1223 G4893
Rz 13:6 διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε, λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες.                                            
Rz 13:6 dia\ tou=to ga\r kai\ fo/rous telei=te, leitourgoi\ ga\r Teou= ei)sin ei)s au)to\ tou=to proskarterou=ntes.
Rz 13:6 dia tuto gar kai forus teleite, leiturgoi gar Teu eisin eis auto tuto proskarteruntes.
Rz 13:6 p--------- rd----asn- c--------- d--------- n-----apm- v-2pai-p-- n-----npm- c--------- n-----gsm- v-3pai-p-- p--------- a-----asn- rd----asn- v--papnpm-
Rz 13:6 G1223 G5124 G1063 G2532 G5411 G5055 G3011 G1063 G2316 G1526 G1519 G0846 G5124 G4342
Rz 13:6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.
Rz 13:6
Rz 13:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:6
Rz 13:6  Dla  to  i  podatków  płacić  dla  one  Bóg  ministrów  Sim  Sim  najbardziej  stale  zatrudnionych
Rz 13:6 G1223 G5124 G2532 G5411 G5055 G1063 G1526 G2316 G3011 G1519 G5124 G0846 G4342 G4342
Rz 13:7 ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν.                        
Rz 13:7 a)po/dote pa=sin ta\s o)feila/s, tO=| to\n fo/ron to\n fo/ron, tO=| to\ te/los to\ te/los, tO=| to\n fo/bon to\n fo/bon, tO=| tE\n timE\n tE\n timE/n.
Rz 13:7 apodote pasin tas ofeilas, tO ton foron ton foron, tO to telos to telos, tO ton fobon ton fobon, tO tEn timEn tEn timEn.
Rz 13:7 v-2aad-p-- a-----dpm- ra----apf- n-----apf- ra----dsm- ra----asm- n-----asm- ra----asm- n-----asm- ra----dsm- ra----asn- n-----asn- ra----asn- n-----asn- ra----dsm- ra----asm- n-----asm- ra----asm- n-----asm- ra----dsm- ra----asf- n-----asf- ra----asf- n-----asf-
Rz 13:7 G0591 G3956 G3588 G3782 G3588 G3588 G5411 G3588 G5411 G3588 G3588 G5056 G3588 G5056 G3588 G3588 G5401 G3588 G5401 G3588 G3588 G5092 G3588 G5092
Rz 13:7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu cześć - cześć.
Rz 13:7
Rz 13:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:7
Rz 13:7  Tak  Render  każdy  hołd  kogo  przedstawia  przedstawia  kogo  quitrent  quitrent  kogo  strach  strach  kogo  honor  honor
Rz 13:7 G3767 G0591 G3956 G3782 G3588 G5411 G5411 G3588 G5056 G5056 G3588 G5401 G5401 G3588 G5092 G5092
Rz 13:8 Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν· γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν.                                          
Rz 13:8 *mEdeni\ mEde\n o)fei/lete, ei) mE\ to\ a)llE/lous a)gapa=n: o( ga\r a)gapO=n to\n e(/teron no/mon peplE/rOken.
Rz 13:8 mEdeni mEden ofeilete, ei mE to allElus agapan: ho gar agapOn ton heteron nomon peplErOken.
Rz 13:8 a-----dsm- a-----asn- v-2pad-p-- c--------- d--------- ra----asn- rp----apm- v--pan---- ra----nsm- c--------- v--papnsm- ra----asm- a-----asm- n-----asm- v-3xai-s--
Rz 13:8 G3367 G3367 G3784 G1487 G3361 G3588 G0240 G0025 G3588 G1063 G0025 G3588 G2087 G3551 G4137
Rz 13:8 Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.
Rz 13:8
Rz 13:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:8
Rz 13:8  pobyt  Zawdzięczać  ktoś  nic  z wyjątkiem  z wyjątkiem  wzajemnego  miłość  dla  kochający  inny  wykonywane  prawo
Rz 13:8 G3784 G3784 G3367 G3367 G1487 G3361 G0240 G0025 G1063 G0025 G2087 G4137 G3551
Rz 13:9 τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ φονεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, [ἐν τῷ] Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.                
Rz 13:9 to\ ga\r *ou) moiCHeu/seis, *ou) foneu/seis, *ou) kle/PSeis, *ou)k e)piTumE/seis, kai\ ei)/ tis e(te/ra e)ntolE/, e)n tO=| lo/gO| tou/tO| a)nakefalaiou=tai, [e)n tO=|] *)agapE/seis to\n plEsi/on sou O(s seauto/n.
Rz 13:9 to gar u moiCHeuseis, u foneuseis, u klePSeis, uk epiTymEseis, kai ei tis hetera entolE, en tO logO tutO anakefalaiutai, [en tO] agapEseis ton plEsion su hOs seauton.
Rz 13:9 ra----nsn- c--------- d--------- v-2fai-s-- d--------- v-2fai-s-- d--------- v-2fai-s-- d--------- v-2fai-s-- c--------- c--------- ri----nsf- a-----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- v-3ppi-s-- p--------- ra----dsm- v-2fai-s-- ra----asm- d--------- rp----gs-- c--------- rp----asm-
Rz 13:9 G3588 G1063 G3756 G3431 G3756 G5407 G3756 G2813 G3756 G1937 G2532 G1487 G5100 G2087 G1785 G1722 G3588 G3056 G5129 G0346 G1722 G3588 G0025 G3588 G4139 G4675 G5613 G4572
Rz 13:9 Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
Rz 13:9
Rz 13:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:9
Rz 13:9  Dla  przykazań  nie  cudzołóstwo  nie  zabić  nie  ukraść  nie  fałszywego świadectwa  nie  pożądać czegoś  i  wszystko  wszystko  innych  są  w  Sem  słowo  miłość  spadek  twój  jako  bardzo  się
Rz 13:9 G1063 G3588 G3756 G3431 G3756 G5407 G3756 G2813 G3756 G5576 G3756 G1937 G2532 G1487 G5100 G2087 G0346 G1722 G5129 G3056 G0025 G4139 G4675 G5613 G1438 G1438
Rz 13:10 ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἀγάπη.                                                
Rz 13:10 E( a)ga/pE tO=| plEsi/on kako\n ou)k e)rga/DZetai: plE/rOma ou)=n no/mou E( a)ga/pE.
Rz 13:10 hE agapE tO plEsion kakon uk ergaDZetai: plErOma un nomu hE agapE.
Rz 13:10 ra----nsf- n-----nsf- ra----dsm- d--------- a-----asn- d--------- v-3pmi-s-- n-----nsn- c--------- n-----gsm- ra----nsf- n-----nsf-
Rz 13:10 G3588 G0026 G3588 G4139 G2556 G3756 G2038 G4138 G3767 G3551 G3588 G0026
Rz 13:10 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
Rz 13:10
Rz 13:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:10
Rz 13:10  Miłość  nie  sprawia, że  sąsiad  zło  tak  miłość  wykonanie  Prawo
Rz 13:10 G0026 G3756 G2038 G4139 G2556 G3767 G0026 G4138 G3551
Rz 13:11 Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν σωτηρία ὅτε ἐπιστεύσαμεν.                              
Rz 13:11 *kai\ tou=to ei)do/tes to\n kairo/n, o(/ti O(/ra E)/dE u(ma=s e)X u(/pnou e)gerTE=nai, nu=n ga\r e)ggu/teron E(mO=n E( sOtEri/a E)\ o(/te e)pisteu/samen.
Rz 13:11 kai tuto eidotes ton kairon, hoti hOra EdE hymas eX hypnu egerTEnai, nyn gar eNgyteron hEmOn hE sOtEria E hote episteusamen.
Rz 13:11 c--------- rd----asn- v--xapnpm- ra----asm- n-----asm- d--------- n-----nsf- d--------- rp----ap-- p--------- n-----gsm- v--apn---- d--------- c--------- d--------- rp----gp-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- c--------- v-1aai-p--
Rz 13:11 G2532 G5124 G1492 G3588 G2540 G3754 G5610 G2235 G5209 G1537 G5258 G1453 G3568 G1063 G1452 G2257 G3588 G4991 G2228 G3753 G4100
Rz 13:11 A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.
Rz 13:11
Rz 13:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:11
Rz 13:11  Tak  Tak  wiedząc,  czas  że  przyjść  już  h  obudzić  nas  z  Spać  Dla  teraz  bliższy  nas  zbawienie  niż  kiedy  Uważa
Rz 13:11 G2532 G5124 G1492 G2540 G3754 G5610 G2235 G5610 G1453 G2248 G1537 G5258 G1063 G3568 G1452 G2257 G4991 G2228 G3753 G4100
Rz 13:12 νὺξ προέκοψεν, δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα [δὲ] τὰ ὅπλα τοῦ φωτός.                                  
Rz 13:12 E( nu\X proe/koPSen, E( de\ E(me/ra E)/ggiken. a)poTO/meTa ou)=n ta\ e)/rga tou= sko/tous, e)ndusO/meTa [de\] ta\ o(/pla tou= fOto/s.
Rz 13:12 hE nyX proekoPSen, hE de hEmera ENgiken. apoTOmeTa un ta erga tu skotus, endysOmeTa [de] ta hopla tu fOtos.
Rz 13:12 ra----nsf- n-----nsf- v-3aai-s-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- v-3xai-s-- v-1ams-p-- c--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsn- n-----gsn- v-1ams-p-- c--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsn- n-----gsn-
Rz 13:12 G3588 G3571 G4298 G3588 G1161 G2250 G1448 G0659 G3767 G3588 G2041 G3588 G4655 G1746 G1161 G3588 G3696 G3588 G5457
Rz 13:12 Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.
Rz 13:12
Rz 13:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:12
Rz 13:12  Noc  był  i  dzień  blisko  tak  odrzucać  spraw  Ciemność  i  wprowadzonych na  w  Broni  światło
Rz 13:12 G3571 G4298 G1161 G2250 G1448 G3767 G0659 G2041 G4655 G2532 G1746 G1746 G3696 G5457
Rz 13:13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ·                                      
Rz 13:13 O(s e)n E(me/ra| eu)sCHEmo/nOs peripatE/sOmen, mE\ kO/mois kai\ me/Tais, mE\ koi/tais kai\ a)selgei/ais, mE\ e)/ridi kai\ DZE/lO|:
Rz 13:13 hOs en hEmera eusCHEmonOs peripatEsOmen, mE kOmois kai meTais, mE koitais kai aselgeiais, mE eridi kai DZElO:
Rz 13:13 c--------- p--------- n-----dsf- d--------- v-1aas-p-- d--------- n-----dpm- c--------- n-----dpf- d--------- n-----dpf- c--------- n-----dpf- d--------- n-----dsf- c--------- n-----dsm-
Rz 13:13 G5613 G1722 G2250 G2156 G4043 G3361 G2970 G2532 G3178 G3361 G2845 G2532 G0766 G3361 G2054 G2532 G2205
Rz 13:13 żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.
Rz 13:13
Rz 13:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:13
Rz 13:13  Jako  na dzień  na dzień  będzie  prowadzić  szczerze  nie  zamieszki  i  pijaństwo  ani  żądza  i  rozpusta  ani  kłótnie  i  zazdrość
Rz 13:13 G5613 G1722 G2250 G4043 G4043 G2156 G3361 G2970 G2532 G3178 G3361 G2845 G2532 G0766 G3361 G2054 G2532 G2205
Rz 13:14 ἀλλὰ ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας.                                            
Rz 13:14 a)lla\ e)ndu/sasTe to\n ku/rion *)iEsou=n *CHristo/n, kai\ tE=s sarko\s pro/noian mE\ poiei=sTe ei)s e)piTumi/as.
Rz 13:14 alla endysasTe ton kyrion iEsun CHriston, kai tEs sarkos pronoian mE poieisTe eis epiTymias.
Rz 13:14 c--------- v-2amd-p-- ra----asm- n-----asm- n-----asm- n-----asm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----asf- d--------- v-2pmd-p-- p--------- n-----apf-
Rz 13:14 G0235 G1746 G3588 G2962 G2424 G5547 G2532 G3588 G4561 G4307 G3361 G4160 G1519 G1939
Rz 13:14 Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.
Rz 13:14
Rz 13:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 13:14
Rz 13:14  ale  Umieścić  w  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  i  opieka  ciało  nie  Z kolei  w  żądza
Rz 13:14 G0235 G1746 G1746 G2962 G3588 G2424 G5547 G2532 G4307 G4561 G3361 G4160 G1519 G1939
Copyright by Cezary Podolski