Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz13      do_str_głównej      do_Rz15      
Rz 14:1 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν.                                                  
Rz 14:1 *to\n de\ a)sTenou=nta tE=| pi/stei proslamba/nesTe, mE\ ei)s diakri/seis dialogismO=n.
Rz 14:1 ton de asTenunta tE pistei proslambanesTe, mE eis diakriseis dialogismOn.
Rz 14:1 ra----asm- c--------- v--papasm- ra----dsf- n-----dsf- v-2pmd-p-- d--------- p--------- n-----apf- n-----gpm-
Rz 14:1 G3588 G1161 G0770 G3588 G4102 G4355 G3361 G1519 G1253 G1261
Rz 14:1 A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy.
Rz 14:1
Rz 14:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:1
Rz 14:1  Jest słaba  Wiara  wziąć  bez  bez  sporów  poglądów
Rz 14:1 G0770 G4102 G4355 G1519 G3361 G1253 G1261
Rz 14:2 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει.                                                  
Rz 14:2 o(\s me\n pisteu/ei fagei=n pa/nta, o( de\ a)sTenO=n la/CHana e)sTi/ei.
Rz 14:2 hos men pisteuei fagein panta, ho de asTenOn laCHana esTiei.
Rz 14:2 rr----nsm- c--------- v-3pai-s-- v--aan---- a-----apn- ra----nsm- c--------- v--papnsm- n-----apn- v-3pai-s--
Rz 14:2 G3739 G3303 G4100 G5315 G3956 G3588 G1161 G0770 G3001 G2068
Rz 14:2 Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny.
Rz 14:2
Rz 14:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:2
Rz 14:2  Dla  inny  na pewno  jest  wszystko  i  słaby  spożywa  warzywa
Rz 14:2 G3303 G3739 G4100 G5315 G3956 G1161 G0770 G2068 G3001
Rz 14:3 ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο.                              
Rz 14:3 o( e)sTi/On to\n mE\ e)sTi/onta mE\ e)XouTenei/tO, o( de\ mE\ e)sTi/On to\n e)sTi/onta mE\ krine/tO, o( Teo\s ga\r au)to\n prosela/beto.
Rz 14:3 ho esTiOn ton mE esTionta mE eXuTeneitO, ho de mE esTiOn ton esTionta mE krinetO, ho Teos gar auton proselabeto.
Rz 14:3 ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- d--------- v--papasm- d--------- v-3pad-s-- ra----nsm- c--------- d--------- v--papnsm- ra----asm- v--papasm- d--------- v-3pad-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- rp----asm- v-3ami-s--
Rz 14:3 G3588 G2068 G3588 G3361 G2068 G3361 G1848 G3588 G1161 G3361 G2068 G3588 G2068 G3361 G2919 G3588 G2316 G1063 G0846 G4355
Rz 14:3 Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął.
Rz 14:3
Rz 14:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:3
Rz 14:3  Kto  spożywa  nie  Gardzić  kto  nie  spożywa  i  kto  nie  spożywa  nie  Potępiać  kto  spożywa  że  Bóg  miał  jego
Rz 14:3 G3588 G2068 G3361 G1848 G3588 G3361 G2068 G2532 G3588 G3361 G2068 G3361 G2919 G3588 G2068 G1063 G2316 G4355 G0846
Rz 14:4 σὺ τίς εἶ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ κύριος στῆσαι αὐτόν.                            
Rz 14:4 su\ ti/s ei)= o( kri/nOn a)llo/trion oi)ke/tEn; tO=| i)di/O| kuri/O| stE/kei E)\ pi/ptei: staTE/setai de/, dunatei= ga\r o( ku/rios stE=sai au)to/n.
Rz 14:4 sy tis ei ho krinOn allotrion oiketEn; tO idiO kyriO stEkei E piptei: staTEsetai de, dynatei gar ho kyrios stEsai auton.
Rz 14:4 rp----ns-- ri----nsm- v-2pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- a-----asm- n-----asm- ra----dsm- a-----dsm- n-----dsm- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- v-3fpi-s-- c--------- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v--aan---- rp----asm-
Rz 14:4 G4771 G5101 G1488 G3588 G2919 G0245 G3610 G3588 G2398 G2962 G4739 G2228 G4098 G2476 G1161 G1414 G1063 G3588 G2962 G2476 G0846
Rz 14:4 Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach.
Rz 14:4
Rz 14:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:4
Rz 14:4  Kto  ty, wy  reproving  obcy  niewolnik  jego  Władca  jest  lub  spada  I  będzie  podniesie  dla  silny  silny  Bóg  wzbudzi  jego
Rz 14:4 G5101 G4771 G2919 G0245 G3610 G2398 G2962 G4739 G2228 G4098 G1161 G2476 G2476 G1063 G1415 G2076 G2316 G2476 G0846
Rz 14:5 ὃς μὲν [γὰρ] κρίνει ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω.                                  
Rz 14:5 o(\s me\n [ga\r] kri/nei E(me/ran par' E(me/ran, o(\s de\ kri/nei pa=san E(me/ran: e(/kastos e)n tO=| i)di/O| noi\+ plEroforei/sTO.
Rz 14:5 hos men [gar] krinei hEmeran par' Emeran, hos de krinei pasan hEmeran: hekastos en tO idiO no+i plEroforeisTO.
Rz 14:5 rr----nsm- c--------- c--------- v-3pai-s-- n-----asf- p--------- n-----asf- rr----nsm- c--------- v-3pai-s-- a-----asf- n-----asf- a-----nsm- p--------- ra----dsm- a-----dsm- n-----dsm- v-3ppd-s--
Rz 14:5 G3739 G3303 G1063 G2919 G2250 G3844 G2250 G3739 G1161 G2919 G3956 G2250 G1538 G1722 G3588 G2398 G3563 G4135
Rz 14:5 Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe: niech się każdy trzyma swego przekonania.
Rz 14:5
Rz 14:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:5
Rz 14:5  Inny  Inny  funkcje  dzień  z  Dzień  i  inny  sędzia  każdy  dno  Każdy  na  Certyfikacji  jego  zwariowany
Rz 14:5 G3303 G3739 G2919 G2250 G3844 G2250 G1161 G3739 G2919 G3956 G2250 G1538 G1722 G4135 G2398 G3563
Rz 14:6 φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ· καὶ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ· καὶ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ.                  
Rz 14:6 o( fronO=n tE\n E(me/ran kuri/O| fronei=: kai\ o( e)sTi/On kuri/O| e)sTi/ei, eu)CHaristei= ga\r tO=| TeO=|: kai\ o( mE\ e)sTi/On kuri/O| ou)k e)sTi/ei, kai\ eu)CHaristei= tO=| TeO=|.
Rz 14:6 ho fronOn tEn hEmeran kyriO fronei: kai ho esTiOn kyriO esTiei, euCHaristei gar tO TeO: kai ho mE esTiOn kyriO uk esTiei, kai euCHaristei tO TeO.
Rz 14:6 ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- n-----dsm- v-3pai-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- n-----dsm- v-3pai-s-- v-3pai-s-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----nsm- d--------- v--papnsm- n-----dsm- d--------- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 14:6 G3588 G5426 G3588 G2250 G2962 G5426 G2532 G3588 G2068 G2962 G2068 G2168 G1063 G3588 G2316 G2532 G3588 G3361 G2068 G2962 G3756 G2068 G2532 G2168 G3588 G2316
Rz 14:6 Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko - jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto nie jada wszystkiego - nie jada ze względu na Pana, i on również dzięki składa Bogu.
Rz 14:6
Rz 14:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:6
Rz 14:6  Kto  wyróżnia  dni  Władca  wyróżnia  i  kto  nie  wyróżnia  dni  Władca  nie  wyróżnia  Kto  spożywa  Władca  spożywa  dla  dzięki  Bóg  i  kto  nie  spożywa  Władca  nie  spożywa  i  dzięki  Bóg
Rz 14:6 G3588 G5426 G2250 G2962 G5426 G2532 G3588 G3361 G5426 G2250 G2962 G3756 G5426 G3588 G2068 G2962 G2068 G1063 G2168 G2316 G2532 G3588 G3361 G2068 G2962 G3756 G2068 G2532 G2168 G2316
Rz 14:7 οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει·                                                    
Rz 14:7 ou)dei\s ga\r E(mO=n e(autO=| DZE=|, kai\ ou)dei\s e(autO=| a)poTnE/|skei:
Rz 14:7 udeis gar hEmOn heautO DZE, kai udeis heautO apoTnEskei:
Rz 14:7 a-----nsm- c--------- rp----gp-- rp----dsm- v-3pai-s-- c--------- a-----nsm- rp----dsm- v-3pai-s--
Rz 14:7 G3762 G1063 G2257 G1438 G2198 G2532 G3762 G1438 G0599
Rz 14:7 Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:
Rz 14:7
Rz 14:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:7
Rz 14:7  Dla  żaden  nas  życie  się  i  żaden  umiera  się
Rz 14:7 G1063 G3762 G2257 G2198 G1438 G2532 G3762 G0599 G1438
Rz 14:8 ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν.                        
Rz 14:8 e)a/n te ga\r DZO=men, tO=| kuri/O| DZO=men, e)a/n te a)poTnE/|skOmen, tO=| kuri/O| a)poTnE/|skomen. e)a/n te ou)=n DZO=men e)a/n te a)poTnE/|skOmen, tou= kuri/ou e)sme/n.
Rz 14:8 ean te gar DZOmen, tO kyriO DZOmen, ean te apoTnEskOmen, tO kyriO apoTnEskomen. ean te un DZOmen ean te apoTnEskOmen, tu kyriu esmen.
Rz 14:8 c--------- c--------- c--------- v-1pas-p-- ra----dsm- n-----dsm- v-1pai-p-- c--------- c--------- v-1pas-p-- ra----dsm- n-----dsm- v-1pai-p-- c--------- c--------- c--------- v-1pas-p-- c--------- c--------- v-1pas-p-- ra----gsm- n-----gsm- v-1pai-p--
Rz 14:8 G1437 G5037 G1063 G2198 G3588 G2962 G2198 G1437 G5037 G0599 G3588 G2962 G0599 G1437 G5037 G3767 G2198 G1437 G5037 G0599 G3588 G2962 G2070
Rz 14:8 jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana.
Rz 14:8
Rz 14:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:8
Rz 14:8  i  na żywo  czy  czy  Władca  na żywo  Umierać  czy  czy  Władca  Umierać  zatem  na żywo  czy  czy  lub  lub  Umierać  Władca
Rz 14:8 G1063 G2198 G1437 G5037 G2962 G2198 G0599 G1437 G5037 G2962 G0599 G3767 G2198 G1437 G5037 G1437 G5037 G0599 G2962
Rz 14:9 εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ.                                            
Rz 14:9 ei)s tou=to ga\r *CHristo\s a)pe/Tanen kai\ e)/DZEsen i(/na kai\ nekrO=n kai\ DZO/ntOn kurieu/sE|.
Rz 14:9 eis tuto gar CHristos apeTanen kai eDZEsen hina kai nekrOn kai DZOntOn kyrieusE.
Rz 14:9 p--------- rd----asn- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- c--------- c--------- a-----gpm- c--------- v--papgpm- v-3aas-s--
Rz 14:9 G1519 G5124 G1063 G5547 G0599 G2532 G2198 G2443 G2532 G3498 G2532 G2198 G2961
Rz 14:9 Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
Rz 14:9
Rz 14:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:9
Rz 14:9  Dla  Chrystus  dla  dodanie  i  zmarły  i  róża  i  reaktywowana  że  dominować  i  przez  martwy  i  przez  żywy
Rz 14:9 G1063 G5547 G1519 G5124 G2532 G0599 G2532 G0450 G2532 G0326 G2443 G2961 G2532 G2961 G3498 G2532 G2961 G2198
Rz 14:10 σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ·                          
Rz 14:10 su\ de\ ti/ kri/neis to\n a)delfo/n sou; E)\ kai\ su\ ti/ e)XouTenei=s to\n a)delfo/n sou; pa/ntes ga\r parastEso/meTa tO=| bE/mati tou= Teou=:
Rz 14:10 sy de ti krineis ton adelfon su; E kai sy ti eXuTeneis ton adelfon su; pantes gar parastEsomeTa tO bEmati tu Teu:
Rz 14:10 rp----ns-- c--------- ri----asn- v-2pai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- d--------- rp----ns-- ri----asn- v-2pai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- a-----npm- c--------- v-1fmi-p-- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 14:10 G4771 G1161 G5101 G2919 G3588 G0080 G4675 G2228 G2532 G4771 G5101 G1848 G3588 G0080 G4675 G3956 G1063 G3936 G3588 G0968 G3588 G2316
Rz 14:10 Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga.
Rz 14:10
Rz 14:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:10
Rz 14:10 A  ty, wy  że  potępiać  brat  twój  Lub  i  ty, wy  że  nic  brat  twój  Wszystko  pojawia się  w  sąd  Dominical
Rz 14:10 G1161 G4771 G5101 G2919 G0080 G4675 G2228 G2532 G4771 G5101 G1848 G0080 G4675 G3956 G3936 G3936 G0968 G5547
Rz 14:11 γέγραπται γάρ, Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ.                                    
Rz 14:11 ge/graptai ga/r, *DZO= e)gO/, le/gei ku/rios, o(/ti e)moi\ ka/mPSei pa=n go/nu, kai\ pa=sa glO=ssa e)XomologE/setai tO=| TeO=|.
Rz 14:11 gegraptai gar, DZO egO, legei kyrios, hoti emoi kamPSei pan gony, kai pasa glOssa eXomologEsetai tO TeO.
Rz 14:11 v-3xpi-s-- c--------- v-1pai-s-- rp----ns-- v-3pai-s-- n-----nsm- c--------- rp----ds-- v-3fai-s-- a-----nsn- n-----nsn- c--------- a-----nsf- n-----nsf- v-3fmi-s-- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 14:11 G1125 G1063 G2198 G1473 G3004 G2962 G3754 G1698 G2578 G3956 G1119 G2532 G3956 G1100 G1843 G3588 G2316
Rz 14:11 Napisane jest bowiem: Na moje życie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie kolano. a każdy język wielbić będzie Boga.
Rz 14:11
Rz 14:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:11
Rz 14:11  Dla  napisany  na żywo  Ja  mówi  Władca  Mnie  łuk  wszystko  kolano  i  każdy  język  będzie  wyznać  Bóg
Rz 14:11 G1063 G1125 G2198 G1473 G3004 G2962 G1698 G2578 G3956 G1119 G2532 G3956 G1100 G1843 G1843 G2316
Rz 14:12 ἄρα [οὖν] ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει [τῷ θεῷ].                                                  
Rz 14:12 a)/ra [ou)=n] e(/kastos E(mO=n peri\ e(autou= lo/gon dO/sei [tO=| TeO=|].
Rz 14:12 ara [un] hekastos hEmOn peri heautu logon dOsei [tO TeO].
Rz 14:12 c--------- c--------- a-----nsm- rp----gp-- p--------- rp----gsm- n-----asm- v-3fai-s-- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 14:12 G0686 G3767 G1538 G2257 G4012 G1438 G3056 G1325 G3588 G2316
Rz 14:12 Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.
Rz 14:12
Rz 14:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:12
Rz 14:12  Tak  Tak  każdy  nas  dla  się  będzie  sprawozdanie  Bóg
Rz 14:12 G0686 G3767 G1538 G2257 G4012 G1438 G1325 G3056 G2316
Rz 14:13 Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ σκάνδαλον.                                      
Rz 14:13 *mEke/ti ou)=n a)llE/lous kri/nOmen: a)lla\ tou=to kri/nate ma=llon, to\ mE\ tiTe/nai pro/skomma tO=| a)delfO=| E)\ ska/ndalon.
Rz 14:13 mEketi un allElus krinOmen: alla tuto krinate mallon, to mE tiTenai proskomma tO adelfO E skandalon.
Rz 14:13 d--------- c--------- rp----apm- v-1pas-p-- c--------- rd----asn- v-2aad-p-- d--------- ra----asn- d--------- v--pan---- n-----asn- ra----dsm- n-----dsm- c--------- n-----asn-
Rz 14:13 G3371 G3767 G0240 G2919 G0235 G5124 G2919 G3123 G3588 G3361 G5087 G4348 G3588 G0080 G2228 G4625
Rz 14:13 Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia.
Rz 14:13
Rz 14:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:13
Rz 14:13  Nie  zostać  zaś  więcej  sędzia  przyjaciel  inny  i  lepiej  sędzia  jako  nie  przedstawia  brat  blok  lub  pokusa
Rz 14:13 G3371 G2919 G3767 G3371 G2919 G0240 G0240 G0235 G3123 G2919 G5124 G3361 G5087 G0080 G4348 G2228 G4625
Rz 14:14 οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι᾿ ἑαυτοῦ· εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.                              
Rz 14:14 oi)=da kai\ pe/peismai e)n kuri/O| *)iEsou= o(/ti ou)de\n koino\n di' e(autou=: ei) mE\ tO=| logiDZome/nO| ti koino\n ei)=nai, e)kei/nO| koino/n.
Rz 14:14 oida kai pepeismai en kyriO iEsu hoti uden koinon di' eautu: ei mE tO logiDZomenO ti koinon einai, ekeinO koinon.
Rz 14:14 v-1xai-s-- c--------- v-1xpi-s-- p--------- n-----dsm- n-----dsm- c--------- a-----nsn- a-----nsn- p--------- rp----gsn- c--------- d--------- ra----dsm- v--pmpdsm- ri----asn- a-----nsn- v--pan---- rd----dsm- a-----nsn-
Rz 14:14 G1492 G2532 G3982 G1722 G2962 G2424 G3754 G3762 G2839 G1223 G1438 G1487 G3361 G3588 G3049 G5100 G2839 G1511 G1565 G2839
Rz 14:14 Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste.
Rz 14:14
Rz 14:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:14
Rz 14:14  wiedzieć  i  na pewno  w  Władca  Jezus  że  nic  w  się  bardzo  nieczysty  tylko  tylko  esteemeth  lub  nieczysty  nieczysty  do  nieczysty
Rz 14:14 G1492 G2532 G3982 G1722 G2962 G2424 G3754 G3762 G1223 G1438 G1438 G2839 G1487 G3361 G3049 G5100 G1511 G2839 G1565 G2839
Rz 14:15 εἰ γὰρ διὰ βρῶμα ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς ἀπέθανεν.                          
Rz 14:15 ei) ga\r dia\ brO=ma o( a)delfo/s sou lupei=tai, ou)ke/ti kata\ a)ga/pEn peripatei=s. mE\ tO=| brO/mati/ sou e)kei=non a)po/llue u(pe\r ou(= *CHristo\s a)pe/Tanen.
Rz 14:15 ei gar dia brOma ho adelfos su lypeitai, uketi kata agapEn peripateis. mE tO brOmati su ekeinon apollye hyper hu CHristos apeTanen.
Rz 14:15 c--------- c--------- p--------- n-----asn- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- v-3ppi-s-- d--------- p--------- n-----asf- v-2pai-s-- d--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- rd----asm- v-2pad-s-- p--------- rr----gsm- n-----nsm- v-3aai-s--
Rz 14:15 G1487 G1063 G1223 G1033 G3588 G0080 G4675 G3076 G3765 G2596 G0026 G4043 G3361 G3588 G1033 G4675 G1565 G0622 G5228 G3739 G5547 G0599
Rz 14:15 Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim [stanowiskiem w sprawie] pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus.
Rz 14:15
Rz 14:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:15
Rz 14:15  Jeśli  zaś  dla  żywność  zdenerwowany  brat  swój  już  nie  na  na  miłość  miłość  zachowuje się  Nie  ruina  twój  mięso  dodanie  dla  kogo  Chrystus  zmarły
Rz 14:15 G1487 G1161 G1223 G1033 G3076 G0080 G4675 G2089 G3765 G0026 G2596 G0026 G2596 G4043 G3361 G0622 G4675 G1033 G1565 G5228 G3739 G5547 G0599
Rz 14:16 μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν.                                                          
Rz 14:16 mE\ blasfEmei/sTO ou)=n u(mO=n to\ a)gaTo/n.
Rz 14:16 mE blasfEmeisTO un hymOn to agaTon.
Rz 14:16 d--------- v-3ppd-s-- c--------- rp----gp-- ra----nsn- a-----nsn-
Rz 14:16 G3361 G0987 G3767 G5216 G3588 G0018
Rz 14:16 Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa!
Rz 14:16
Rz 14:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:16
Rz 14:16  nie  nie  bluźnili  swój  dobry
Rz 14:16 G3361 G3767 G0987 G5216 G0018
Rz 14:17 οὐ γάρ ἐστιν βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ·                                
Rz 14:17 ou) ga/r e)stin E( basilei/a tou= Teou= brO=sis kai\ po/sis, a)lla\ dikaiosu/nE kai\ ei)rE/nE kai\ CHara\ e)n pneu/mati a(gi/O|:
Rz 14:17 u gar estin hE basileia tu Teu brOsis kai posis, alla dikaiosynE kai eirEnE kai CHara en pneumati hagiO:
Rz 14:17 d--------- c--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- n-----dsn- a-----dsn-
Rz 14:17 G3756 G1063 G2076 G3588 G0932 G3588 G2316 G1035 G2532 G4213 G0235 G1343 G2532 G1515 G2532 G5479 G1722 G4151 G0040
Rz 14:17 Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
Rz 14:17
Rz 14:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:17
Rz 14:17  Dla  Królestwo  Bóg  nie  żywność  i  pić  ale  sprawiedliwość  i  świat  i  radość  w  Święty  Duch
Rz 14:17 G1063 G0932 G2316 G3756 G1035 G2532 G4213 G0235 G1343 G2532 G1515 G2532 G5479 G1722 G0040 G4151
Rz 14:18 γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις.                                          
Rz 14:18 o( ga\r e)n tou/tO| douleu/On tO=| *CHristO=| eu)a/restos tO=| TeO=| kai\ do/kimos toi=s a)nTrO/pois.
Rz 14:18 ho gar en tutO duleuOn tO CHristO euarestos tO TeO kai dokimos tois anTrOpois.
Rz 14:18 ra----nsm- c--------- p--------- rd----dsn- v--papnsm- ra----dsm- n-----dsm- a-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- a-----nsm- ra----dpm- n-----dpm-
Rz 14:18 G3588 G1063 G1722 G5129 G1398 G3588 G5547 G2101 G3588 G2316 G2532 G1384 G3588 G0444
Rz 14:18 A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi.
Rz 14:18
Rz 14:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:18
Rz 14:18  Kto  Sim  Sim  jest  Chrystus  przyjemny  Bóg  i  zatwierdzenie  osoby
Rz 14:18 G3588 G1722 G5125 G1398 G5547 G2101 G2316 G2532 G1384 G0444
Rz 14:19 ἄρα οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους·                                            
Rz 14:19 a)/ra ou)=n ta\ tE=s ei)rE/nEs diO/kOmen kai\ ta\ tE=s oi)kodomE=s tE=s ei)s a)llE/lous:
Rz 14:19 ara un ta tEs eirEnEs diOkOmen kai ta tEs oikodomEs tEs eis allElus:
Rz 14:19 c--------- c--------- ra----apn- ra----gsf- n-----gsf- v-1pas-p-- c--------- ra----apn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- rp----apm-
Rz 14:19 G0686 G3767 G3588 G3588 G1515 G1377 G2532 G3588 G3588 G3619 G3588 G1519 G0240
Rz 14:19 Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.
Rz 14:19
Rz 14:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:19
Rz 14:19  Tak  Tak  będzie  poszukiwanie  że  świat  i  do  wzajemnego  pozytywny wpływ
Rz 14:19 G0686 G3767 G1377 G1377 G3588 G1515 G2532 G1519 G0240 G3619
Rz 14:20 μὴ ἕνεκεν βρώματος κατάλυε τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ. πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι.                                
Rz 14:20 mE\ e(/neken brO/matos kata/lue to\ e)/rgon tou= Teou=. pa/nta me\n kaTara/, a)lla\ kako\n tO=| a)nTrO/pO| tO=| dia\ prosko/mmatos e)sTi/onti.
Rz 14:20 mE heneken brOmatos katalye to ergon tu Teu. panta men kaTara, alla kakon tO anTrOpO tO dia proskommatos esTionti.
Rz 14:20 d--------- p--------- n-----gsn- v-2pad-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- a-----npn- c--------- a-----npn- c--------- a-----asn- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- p--------- n-----gsn- v--papdsm-
Rz 14:20 G3361 G1752 G1033 G2647 G3588 G2041 G3588 G2316 G3956 G3303 G2513 G0235 G2556 G3588 G0444 G3588 G1223 G4348 G2068
Rz 14:20 Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy. Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to zgorszenie.
Rz 14:20
Rz 14:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:20
Rz 14:20  Dla  żywność  nie  zniszczyć  spraw  Bóg  Wszystko  Wszystko  czysto  ale  źle  człowiek  który  spożywa  w  pokusa
Rz 14:20 G1752 G1033 G3361 G2647 G2041 G2316 G3303 G3956 G2513 G0235 G2556 G0444 G3588 G2068 G1223 G4348
Rz 14:21 καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ἀδελφός σου προσκόπτει.                                        
Rz 14:21 kalo\n to\ mE\ fagei=n kre/a mEde\ piei=n oi)=non mEde\ e)n O(=| o( a)delfo/s sou prosko/ptei.
Rz 14:21 kalon to mE fagein krea mEde piein oinon mEde en hO ho adelfos su proskoptei.
Rz 14:21 a-----nsn- ra----nsn- d--------- v--aan---- n-----apn- c--------- v--aan---- n-----asm- c--------- p--------- rr----dsn- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- v-3pai-s--
Rz 14:21 G2570 G3588 G3361 G5315 G2907 G3366 G4095 G3631 G3366 G1722 G3739 G3588 G0080 G4675 G4350
Rz 14:21 Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi [gorszy albo osłabia].
Rz 14:21
Rz 14:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:21
Rz 14:21  Lepiej  nie  jest  mięso  nie  pić  błąd  i  nie  dlaczego  dlaczego  brat  swój  potknięcie się  lub  obrażony  lub  słaby
Rz 14:21 G2570 G3361 G5315 G2907 G3366 G4095 G3631 G3366 G3366 G1722 G3739 G0080 G4675 G4350 G2228 G4624 G2228 G0770
Rz 14:22 σὺ πίστιν [ἣν] ἔχεις κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. μακάριος μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν δοκιμάζει·                                  
Rz 14:22 su\ pi/stin [E(\n] e)/CHeis kata\ seauto\n e)/CHe e)nO/pion tou= Teou=. maka/rios o( mE\ kri/nOn e(auto\n e)n O(=| dokima/DZei:
Rz 14:22 sy pistin [hEn] eCHeis kata seauton eCHe enOpion tu Teu. makarios ho mE krinOn heauton en hO dokimaDZei:
Rz 14:22 rp----ns-- n-----asf- rr----asf- v-2pai-s-- p--------- rp----asm- v-2pad-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsm- ra----nsm- d--------- v--papnsm- rp----asm- p--------- rr----dsn- v-3pai-s--
Rz 14:22 G4771 G4102 G3588 G2192 G2596 G4572 G2192 G1799 G3588 G2316 G3107 G3588 G3361 G2919 G1438 G1722 G3739 G1381
Rz 14:22 A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia.
Rz 14:22
Rz 14:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:22
Rz 14:22  ty, wy  mieć  wiara  nosić  się  w  się  przed  Bóg  Błogosławiony  kto  nie  potępia  się  w  że  elekt
Rz 14:22 G4771 G2192 G4102 G2192 G4572 G2596 G4572 G1799 G2316 G3107 G3588 G3361 G2919 G1438 G1722 G3739 G1381
Rz 14:23 δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως· πᾶν δὲ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν.                                  
Rz 14:23 o( de\ diakrino/menos e)a\n fa/gE| katake/kritai, o(/ti ou)k e)k pi/steOs: pa=n de\ o(\ ou)k e)k pi/steOs a(marti/a e)sti/n.
Rz 14:23 ho de diakrinomenos ean fagE katakekritai, hoti uk ek pisteOs: pan de ho uk ek pisteOs hamartia estin.
Rz 14:23 ra----nsm- c--------- v--pmpnsm- c--------- v-3aas-s-- v-3xpi-s-- c--------- d--------- p--------- n-----gsf- a-----nsn- c--------- rr----nsn- d--------- p--------- n-----gsf- n-----nsf- v-3pai-s--
Rz 14:23 G3588 G1161 G1252 G1437 G5315 G2632 G3754 G3756 G1537 G4102 G3956 G1161 G3739 G3756 G1537 G4102 G0266 G2076
Rz 14:23 Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem.
Rz 14:23
Rz 14:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 14:23
Rz 14:23 A  wątpliwy  jeśli  spożywa  skazany  że  nie  na  Wiara  i  że  nie  na  Wiara  grzech
Rz 14:23 G1161 G1252 G1437 G5315 G2632 G3754 G3756 G1537 G4102 G1161 G3956 G3756 G1537 G4102 G0266
Copyright by Cezary Podolski