Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Rz15      do_str_głównej      do_1Kor1     
Rz 16:1 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν [καὶ] διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς,                                              
Rz 16:1 *suni/stEmi de\ u(mi=n *foi/bEn tE\n a)delfE\n E(mO=n, ou)=san [kai\] dia/konon tE=s e)kklEsi/as tE=s e)n *kegCHreai=s,
Rz 16:1 synistEmi de hymin foibEn tEn adelfEn hEmOn, usan [kai] diakonon tEs ekklEsias tEs en keNCHreais,
Rz 16:1 v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- n-----asf- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- v--papasf- d--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- n-----dpf-
Rz 16:1 G4921 G1161 G5213 G5402 G3588 G0079 G2257 G5607 G2532 G1249 G3588 G1577 G3588 G1722 G2747
Rz 16:1 Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach.
Rz 16:1
Rz 16:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:1
Rz 16:1  Przedstawianie  ty, wy  Fivu  siostra  nasz  deaconess  Kościół  Kenhreyskoy  Kenhreyskoy
Rz 16:1 G4921 G5213 G5402 G0079 G2257 G1249 G1577 G1722 G2747
Rz 16:2 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι, καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ.                        
Rz 16:2 i(/na au)tE\n prosde/XEsTe e)n kuri/O| a)Xi/Os tO=n a(gi/On, kai\ parastE=te au)tE=| e)n O(=| a)\n u(mO=n CHrE/|DZE| pra/gmati, kai\ ga\r au)tE\ prosta/tis pollO=n e)genE/TE kai\ e)mou= au)tou=.
Rz 16:2 hina autEn prosdeXEsTe en kyriO aXiOs tOn hagiOn, kai parastEte autE en hO an hymOn CHrEDZE pragmati, kai gar autE prostatis pollOn egenETE kai emu autu.
Rz 16:2 c--------- rp----asf- v-2ams-p-- p--------- n-----dsm- d--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-2aas-p-- rp----dsf- p--------- rr----dsn- x--------- rp----gp-- v-3pas-s-- n-----dsn- d--------- c--------- rp----nsf- n-----nsf- a-----gpm- v-3api-s-- c--------- rp----gs-- rp----gsm-
Rz 16:2 G2443 G0846 G4327 G1722 G2962 G0516 G3588 G0040 G2532 G3936 G0846 G1722 G3739 G0302 G5216 G5535 G4229 G2532 G1063 G0846 G4368 G4183 G1096 G2532 G1700 G0846
Rz 16:2 Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego.
Rz 16:2
Rz 16:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:2
Rz 16:2  Przyjąć  jego  dla  Władca  przyzwoicie  święty  i  pomoc  jej  w  niż  niż  będzie  mieć  potrzeba  ty, wy  dla  i  to  był  pomocnik  wiele  i  mnie  bardzo
Rz 16:2 G4327 G0846 G1722 G2962 G0516 G0040 G2532 G3936 G0846 G1722 G0302 G3739 G5535 G5535 G4229 G5216 G1063 G2532 G3778 G1096 G4368 G4183 G2532 G1700 G0846
Rz 16:3 Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,                                                        
Rz 16:3 *)aspa/sasTe *pri/skan kai\ *)aku/lan tou\s sunergou/s mou e)n *CHristO=| *)iEsou=,
Rz 16:3 aspasasTe priskan kai akylan tus synergus mu en CHristO iEsu,
Rz 16:3 v-2amd-p-- n-----asf- c--------- n-----asm- ra----apm- a-----apm- rp----gs-- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Rz 16:3 G0782 G4251 G2532 G0207 G3588 G4904 G3450 G1722 G5547 G2424
Rz 16:3 Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę,
Rz 16:3
Rz 16:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:3
Rz 16:3  Pozdrawiać  Priscilla  i  Aquila  personel  mój  w  Chrystus  Jezus
Rz 16:3 G0782 G4252 G2532 G0207 G4904 G3450 G1722 G5547 G2424
Rz 16:4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν,                                  
Rz 16:4 oi(/tines u(pe\r tE=s PSuCHE=s mou to\n e(autO=n tra/CHElon u(pe/TEkan, oi(=s ou)k e)gO\ mo/nos eu)CHaristO= a)lla\ kai\ pa=sai ai( e)kklEsi/ai tO=n e)TnO=n,
Rz 16:4 hoitines hyper tEs PSyCHEs mu ton heautOn traCHElon hypeTEkan, hois uk egO monos euCHaristO alla kai pasai hai ekklEsiai tOn eTnOn,
Rz 16:4 rr----npm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- ra----asm- rp----gpm- n-----asm- v-3aai-p-- rr----dpm- d--------- rp----ns-- a-----nsm- v-1pai-s-- c--------- d--------- a-----npf- ra----npf- n-----npf- ra----gpn- n-----gpn-
Rz 16:4 G3748 G5228 G3588 G5590 G3450 G3588 G1438 G5137 G5294 G3739 G3756 G1473 G3441 G2168 G0235 G2532 G3956 G3588 G1577 G3588 G1484
Rz 16:4 którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły [nawróconych] pogan.
Rz 16:4
Rz 16:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:4
Rz 16:4  że  głowa  jego  myśl  dla  mój  mieszkańca  który  nie  Ja  jeden  dziękuję  ale  i  wszystko  Kościół  Pogan  i  do domu  do domu  ich  kościół
Rz 16:4 G3748 G5137 G1438 G5294 G5228 G3450 G5590 G3739 G3756 G1473 G3441 G2168 G0235 G2532 G3956 G1577 G1484 G2532 G2596 G3624 G0846 G1577
Rz 16:5 καὶ τὴν κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν.                                        
Rz 16:5 kai\ tE\n kat' oi)=kon au)tO=n e)kklEsi/an. a)spa/sasTe *)epai/neton to\n a)gapEto/n mou, o(/s e)stin a)parCHE\ tE=s *)asi/as ei)s *CHristo/n.
Rz 16:5 kai tEn kat' oikon autOn ekklEsian. aspasasTe epaineton ton agapEton mu, hos estin aparCHE tEs asias eis CHriston.
Rz 16:5 c--------- ra----asf- p--------- n-----asm- rp----gpm- n-----asf- v-2amd-p-- n-----asm- ra----asm- a-----asm- rp----gs-- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----asm-
Rz 16:5 G2532 G3588 G2596 G3624 G0846 G1577 G0782 G1866 G3588 G0027 G3450 G3739 G2076 G0536 G3588 G0773 G1519 G5547
Rz 16:5 Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin, złożonych Chrystusowi przez Azję.
Rz 16:5
Rz 16:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:5
Rz 16:5  Pozdrawiać  kochanek  mój  Epeneta  który  jest  pierwiastek  Achaia  dla  Chrystus
Rz 16:5 G0782 G0027 G3450 G1866 G3739 G2076 G0536 G0882 G1519 G5547
Rz 16:6 ἀσπάσασθε Μαρίαν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς.                                                              
Rz 16:6 a)spa/sasTe *mari/an, E(/tis polla\ e)kopi/asen ei)s u(ma=s.
Rz 16:6 aspasasTe marian, hEtis polla ekopiasen eis hymas.
Rz 16:6 v-2amd-p-- n-----asf- rr----nsf- a-----apn- v-3aai-s-- p--------- rp----ap--
Rz 16:6 G0782 G3137 G3748 G4183 G2872 G1519 G5209
Rz 16:6 Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego dobra.
Rz 16:6
Rz 16:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:6
Rz 16:6  Pozdrawiać  Mariam  który  wiele  pracował  dla  nas
Rz 16:6 G0782 G3137 G3748 G4183 G2872 G1519 G2248
Rz 16:7 ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνιᾶν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ.                              
Rz 16:7 a)spa/sasTe *)andro/nikon kai\ *)iounia=n tou\s suggenei=s mou kai\ sunaiCHmalO/tous mou, oi(/tine/s ei)sin e)pi/sEmoi e)n toi=s a)posto/lois, oi(\ kai\ pro\ e)mou= ge/gonan e)n *CHristO=|.
Rz 16:7 aspasasTe andronikon kai iunian tus syNgeneis mu kai synaiCHmalOtus mu, hoitines eisin episEmoi en tois apostolois, hoi kai pro emu gegonan en CHristO.
Rz 16:7 v-2amd-p-- n-----asm- c--------- n-----asm- ra----apm- a-----apm- rp----gs-- c--------- n-----apm- rp----gs-- rr----npm- v-3pai-p-- a-----npm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rr----npm- d--------- p--------- rp----gs-- v-3xai-p-- p--------- n-----dsm-
Rz 16:7 G0782 G0408 G2532 G2458 G3588 G4773 G3450 G2532 G4869 G3450 G3748 G1526 G1978 G1722 G3588 G0652 G3739 G2532 G4253 G1700 G1096 G1722 G5547
Rz 16:7 Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa.
Rz 16:7
Rz 16:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:7
Rz 16:7  Pozdrawiać  Andronika  i  Junius  ród  mój  i  więźniów  z  Ja  znakomity  znakomity  znakomity  między  Apostołowie  i  przed  mnie  wiernych  wiernych  w  Chrystus
Rz 16:7 G0782 G0408 G2532 G2458 G4773 G3450 G2532 G4869 G4869 G3450 G1526 G1978 G3748 G1722 G0652 G2532 G4253 G1700 G1096 G3739 G1722 G5547
Rz 16:8 ἀσπάσασθε Ἀμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ.                                                              
Rz 16:8 a)spa/sasTe *)amplia=ton to\n a)gapEto/n mou e)n kuri/O|.
Rz 16:8 aspasasTe ampliaton ton agapEton mu en kyriO.
Rz 16:8 v-2amd-p-- n-----asm- ra----asm- a-----asm- rp----gs-- p--------- n-----dsm-
Rz 16:8 G0782 G0291 G3588 G0027 G3450 G1722 G2962
Rz 16:8 Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata.
Rz 16:8
Rz 16:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:8
Rz 16:8  Pozdrawiać  Ampliatus  kochanek  mnie  w  Władca
Rz 16:8 G0782 G0291 G0027 G3450 G1722 G2962
Rz 16:9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου.                                                    
Rz 16:9 a)spa/sasTe *ou)rbano\n to\n sunergo\n E(mO=n e)n *CHristO=| kai\ *sta/CHun to\n a)gapEto/n mou.
Rz 16:9 aspasasTe urbanon ton synergon hEmOn en CHristO kai staCHyn ton agapEton mu.
Rz 16:9 v-2amd-p-- n-----asm- ra----asm- a-----asm- rp----gp-- p--------- n-----dsm- c--------- n-----asm- ra----asm- a-----asm- rp----gs--
Rz 16:9 G0782 G3773 G3588 G4904 G2257 G1722 G5547 G2532 G4720 G3588 G0027 G3450
Rz 16:9 Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie, Urbana, i umiłowanego mego Stachysa.
Rz 16:9
Rz 16:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:9
Rz 16:9  Pozdrawiać  Urbana  Oficer  nasz  w  Chrystus  i  Czyściec  kochanek  mnie
Rz 16:9 G0782 G3773 G4904 G2257 G1722 G5547 G2532 G4720 G0027 G3450
Rz 16:10 ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου.                                                      
Rz 16:10 a)spa/sasTe *)apellE=n to\n do/kimon e)n *CHristO=|. a)spa/sasTe tou\s e)k tO=n *)aristobou/lou.
Rz 16:10 aspasasTe apellEn ton dokimon en CHristO. aspasasTe tus ek tOn aristobulu.
Rz 16:10 v-2amd-p-- n-----asm- ra----asm- a-----asm- p--------- n-----dsm- v-2amd-p-- ra----apm- p--------- ra----gpm- n-----gsm-
Rz 16:10 G0782 G0559 G3588 G1384 G1722 G5547 G0782 G3588 G1537 G3588 G0711
Rz 16:10 Pozdrówcie Apellesa, który zwycięsko przetrwał próbę dla Chrystusa. Pozdrówcie tych, którzy należą do domu Arystobula.
Rz 16:10
Rz 16:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:10
Rz 16:10  Pozdrawiać  Apelles  przetestowany  w  Chrystus  Pozdrawiać  Wierny  z  Arystobul
Rz 16:10 G0782 G0559 G1384 G1722 G5547 G0782 G3588 G1537 G0711
Rz 16:11 ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.                                                
Rz 16:11 a)spa/sasTe *(ErO|di/Ona to\n suggenE= mou. a)spa/sasTe tou\s e)k tO=n *narki/ssou tou\s o)/ntas e)n kuri/O|.
Rz 16:11 aspasasTe hErOdiOna ton syNgenE mu. aspasasTe tus ek tOn narkissu tus ontas en kyriO.
Rz 16:11 v-2amd-p-- n-----asm- ra----asm- a-----asm- rp----gs-- v-2amd-p-- ra----apm- p--------- ra----gpm- n-----gsm- ra----apm- v--papapm- p--------- n-----dsm-
Rz 16:11 G0782 G2267 G3588 G4773 G3450 G0782 G3588 G1537 G3588 G3488 G3588 G5607 G1722 G2962
Rz 16:11 Pozdrówcie Herodiona, mego rodaka. Pozdrówcie tych z domu Narcyza, którzy należą do Pana.
Rz 16:11
Rz 16:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:11
Rz 16:11  Pozdrawiać  Herodion  powinowaty  mój  Pozdrawiać  z  Narcyz  że  w  Władca
Rz 16:11 G0782 G2267 G4773 G3450 G0782 G1537 G3488 G3588 G1722 G2962
Rz 16:12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ.                                          
Rz 16:12 a)spa/sasTe *tru/fainan kai\ *trufO=san ta\s kopiO/sas e)n kuri/O|. a)spa/sasTe *persi/da tE\n a)gapEtE/n, E(/tis polla\ e)kopi/asen e)n kuri/O|.
Rz 16:12 aspasasTe tryfainan kai tryfOsan tas kopiOsas en kyriO. aspasasTe persida tEn agapEtEn, hEtis polla ekopiasen en kyriO.
Rz 16:12 v-2amd-p-- n-----asf- c--------- n-----asf- ra----apf- v--papapf- p--------- n-----dsm- v-2amd-p-- n-----asf- ra----asf- a-----asf- rr----nsf- a-----apn- v-3aai-s-- p--------- n-----dsm-
Rz 16:12 G0782 G5170 G2532 G5173 G3588 G2872 G1722 G2962 G0782 G4069 G3588 G0027 G3748 G4183 G2872 G1722 G2962
Rz 16:12 Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele trudu poniosła w Panu.
Rz 16:12
Rz 16:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:12
Rz 16:12  Pozdrawiać  Tryfenę  i  Tryfozę  Pracowników  o  Władca  Pozdrawiać  Persji  kochanie  który  wiele  pracował  o  Władca
Rz 16:12 G0782 G5170 G2532 G5173 G2872 G1722 G2962 G0782 G4069 G0027 G3748 G4183 G2872 G1722 G2962
Rz 16:13 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ.                                                    
Rz 16:13 a)spa/sasTe *(rou=fon to\n e)klekto\n e)n kuri/O| kai\ tE\n mEte/ra au)tou= kai\ e)mou=.
Rz 16:13 aspasasTe rufon ton eklekton en kyriO kai tEn mEtera autu kai emu.
Rz 16:13 v-2amd-p-- n-----asm- ra----asm- a-----asm- p--------- n-----dsm- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- rp----gs--
Rz 16:13 G0782 G4504 G3588 G1588 G1722 G2962 G2532 G3588 G3384 G0846 G2532 G1700
Rz 16:13 Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa i jego matkę, która jest i moją matką.
Rz 16:13
Rz 16:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:13
Rz 16:13  Pozdrawiać  Rufus  Ulubione  w  Władca  i  Matka  jego  i  mój
Rz 16:13 G0782 G4504 G1588 G1722 G2962 G2532 G3384 G0846 G2532 G1700
Rz 16:14 ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν, Πατροβᾶν, Ἑρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.                                                      
Rz 16:14 a)spa/sasTe *)asu/gkriton, *fle/gonta, *(ermE=n, *patroba=n, *(erma=n, kai\ tou\s su\n au)toi=s a)delfou/s.
Rz 16:14 aspasasTe asyNkriton, flegonta, hermEn, patroban, herman, kai tus syn autois adelfus.
Rz 16:14 v-2amd-p-- n-----asm- n-----asm- n-----asm- n-----asm- n-----asm- c--------- ra----apm- p--------- rp----dpm- n-----apm-
Rz 16:14 G0782 G0799 G5393 G2060 G3969 G2060 G2532 G3588 G4862 G0846 G0080
Rz 16:14 Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są razem z nimi.
Rz 16:14
Rz 16:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:14
Rz 16:14  Pozdrawiać  Asynkryta  Flegonta  Hermasa  Patrobę  Ermiya  i  inny  z  ich  bracia
Rz 16:14 G0782 G0799 G5393 G2057 G3969 G2060 G2532 G3588 G4862 G0846 G0080
Rz 16:15 ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους.                                          
Rz 16:15 a)spa/sasTe *filo/logon kai\ *)iouli/an, *nEre/a kai\ tE\n a)delfE\n au)tou=, kai\ *)olumpa=n, kai\ tou\s su\n au)toi=s pa/ntas a(gi/ous.
Rz 16:15 aspasasTe filologon kai iulian, nErea kai tEn adelfEn autu, kai olympan, kai tus syn autois pantas hagius.
Rz 16:15 v-2amd-p-- n-----asm- c--------- n-----asf- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- n-----asm- c--------- ra----apm- p--------- rp----dpm- a-----apm- a-----apm-
Rz 16:15 G0782 G5378 G2532 G2456 G3517 G2532 G3588 G0079 G0846 G2532 G3652 G2532 G3588 G4862 G0846 G3956 G0040
Rz 16:15 Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są razem z nimi.
Rz 16:15
Rz 16:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:15
Rz 16:15  Pozdrawiać  Filologa  i  Julie  Nereus  i  siostra  jego  i  Olimpasa  i  wszystko  z  ich  Świętych
Rz 16:15 G0782 G5378 G2532 G2456 G3517 G2532 G0079 G0846 G2532 G3652 G2532 G3956 G4862 G0846 G0040
Rz 16:16 Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ.                                                    
Rz 16:16 *)aspa/sasTe a)llE/lous e)n filE/mati a(gi/O|. *)aspa/DZontai u(ma=s ai( e)kklEsi/ai pa=sai tou= *CHristou=.
Rz 16:16 aspasasTe allElus en filEmati hagiO. aspaDZontai hymas hai ekklEsiai pasai tu CHristu.
Rz 16:16 v-2amd-p-- rp----apm- p--------- n-----dsn- a-----dsn- v-3pmi-p-- rp----ap-- ra----npf- n-----npf- a-----npf- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 16:16 G0782 G0240 G1722 G5370 G0040 G0782 G5209 G3588 G1577 G3956 G3588 G5547
Rz 16:16 Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie Kościoły Chrystusa.
Rz 16:16
Rz 16:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:16
Rz 16:16  Pozdrawiać  przyjaciel  inny  z  pocałunek  święty  Powitanie  ty, wy  wszystko  Kościół  Chrystus
Rz 16:16 G0782 G0240 G0240 G1722 G5370 G0040 G0782 G5209 G3588 G1577 G5547
Rz 16:17 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας, καὶ ἐκκλίνετε ἀπ᾿ αὐτῶν·                                
Rz 16:17 *parakalO= de\ u(ma=s, a)delfoi/, skopei=n tou\s ta\s diCHostasi/as kai\ ta\ ska/ndala para\ tE\n didaCHE\n E(\n u(mei=s e)ma/Tete poiou=ntas, kai\ e)kkli/nete a)p' au)tO=n:
Rz 16:17 parakalO de hymas, adelfoi, skopein tus tas diCHostasias kai ta skandala para tEn didaCHEn hEn hymeis emaTete poiuntas, kai ekklinete ap' autOn:
Rz 16:17 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- n-----vpm- v--pan---- ra----apm- ra----apf- n-----apf- c--------- ra----apn- n-----apn- p--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- rp----np-- v-2aai-p-- v--papapm- c--------- v-2pad-p-- p--------- rp----gpm-
Rz 16:17 G3870 G1161 G5209 G0080 G4648 G3588 G3588 G1370 G2532 G3588 G4625 G3844 G3588 G1322 G3739 G5210 G3129 G4160 G2532 G1578 G0575 G0846
Rz 16:17 Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich.
Rz 16:17
Rz 16:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:17
Rz 16:17  Błagać  ty, wy  bracia  Strzeż się  produkcji  rozdzielenie  i  pokus  przeciwnie  nauczanie  który  ty, wy  dowiedziałem się  i  unik  z  ich
Rz 16:17 G3870 G5209 G0080 G4648 G4160 G1370 G2532 G4625 G3844 G1322 G3739 G5210 G3129 G2532 G1578 G0575 G0846
Rz 16:18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων.                            
Rz 16:18 oi( ga\r toiou=toi tO=| kuri/O| E(mO=n *CHristO=| ou) douleu/ousin a)lla\ tE=| e(autO=n koili/a|, kai\ dia\ tE=s CHrEstologi/as kai\ eu)logi/as e)XapatO=sin ta\s kardi/as tO=n a)ka/kOn.
Rz 16:18 hoi gar toiutoi tO kyriO hEmOn CHristO u duleuusin alla tE heautOn koilia, kai dia tEs CHrEstologias kai eulogias eXapatOsin tas kardias tOn akakOn.
Rz 16:18 ra----npm- c--------- rd----npm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- n-----dsm- d--------- v-3pai-p-- c--------- ra----dsf- rp----gpm- n-----dsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v-3pai-p-- ra----apf- n-----apf- ra----gpm- a-----gpm-
Rz 16:18 G3588 G1063 G5108 G3588 G2962 G2257 G5547 G3756 G1398 G0235 G3588 G1438 G2836 G2532 G1223 G3588 G5542 G2532 G2129 G1818 G3588 G2588 G3588 G0172
Rz 16:18 Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków.
Rz 16:18
Rz 16:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:18
Rz 16:18  dla  taki  służyć  nie  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  i  jego  brzuch  i  pochlebstwo  pochlebstwo  i  elokwencja  uwieść  serce  naiwny
Rz 16:18 G1063 G5108 G1398 G3756 G2962 G2257 G2424 G5547 G0235 G1438 G2836 G2532 G1223 G5542 G2532 G2129 G1818 G2588 G0172
Rz 16:19 γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο· ἐφ᾿ ὑμῖν οὖν χαίρω, θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν.                            
Rz 16:19 E( ga\r u(mO=n u(pakoE\ ei)s pa/ntas a)fi/keto: e)f' u(mi=n ou)=n CHai/rO, Te/lO de\ u(ma=s sofou\s ei)=nai ei)s to\ a)gaTo/n, a)kerai/ous de\ ei)s to\ kako/n.
Rz 16:19 hE gar hymOn hypakoE eis pantas afiketo: ef' ymin un CHairO, TelO de hymas sofus einai eis to agaTon, akeraius de eis to kakon.
Rz 16:19 ra----nsf- c--------- rp----gp-- n-----nsf- p--------- a-----apm- v-3ami-s-- p--------- rp----dp-- c--------- v-1pai-s-- v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- a-----apm- v--pan---- p--------- ra----asn- a-----asn- a-----apm- c--------- p--------- ra----asn- a-----asn-
Rz 16:19 G3588 G1063 G5216 G5218 G1519 G3956 G0864 G1909 G5213 G3767 G5463 G2309 G1161 G5209 G4680 G1511 G1519 G3588 G0018 G0185 G1161 G1519 G3588 G2556
Rz 16:19 Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła - niewinni.
Rz 16:19
Rz 16:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:19
Rz 16:19  Twój  posłuszeństwo  wszystko  wszystko  znany  zatem  cieszyć  dla  ty, wy  ale  życzenie  ty, wy  były  były  mądry  w  dobry  i  prosty  w  zło
Rz 16:19 G5216 G5218 G1519 G3956 G0864 G3767 G5463 G1909 G5213 G1161 G2309 G5209 G1511 G3303 G4680 G1519 G0018 G1161 G0185 G1519 G2556
Rz 16:20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ᾿ ὑμῶν.                                
Rz 16:20 o( de\ Teo\s tE=s ei)rE/nEs suntri/PSei to\n *satana=n u(po\ tou\s po/das u(mO=n e)n ta/CHei. E( CHa/ris tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= meT' u(mO=n.
Rz 16:20 ho de Teos tEs eirEnEs syntriPSei ton satanan hypo tus podas hymOn en taCHei. hE CHaris tu kyriu hEmOn iEsu meT' ymOn.
Rz 16:20 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3fai-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gp-- p--------- n-----dsn- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- p--------- rp----gp--
Rz 16:20 G3588 G1161 G2316 G3588 G1515 G4937 G3588 G4567 G5259 G3588 G4228 G5216 G1722 G5034 G3588 G5485 G3588 G2962 G2257 G2424 G3326 G5216
Rz 16:20 Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami!
Rz 16:20
Rz 16:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:20
Rz 16:20  Bóg  zaś  Świat  zmiażdżyć  Szatan  pod  stóp  swój  wkrótce  wkrótce  Łaska  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  z  ty, wy  Amen
Rz 16:20 G2316 G1161 G1515 G4937 G4567 G5259 G4228 G5216 G1722 G5034 G5485 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G5216 G0281
Rz 16:21 Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.                                              
Rz 16:21 *)aspa/DZetai u(ma=s *timo/Teos o( sunergo/s mou, kai\ *lou/kios kai\ *)ia/sOn kai\ *sOsi/patros oi( suggenei=s mou.
Rz 16:21 aspaDZetai hymas timoTeos ho synergos mu, kai lukios kai iasOn kai sOsipatros hoi syNgeneis mu.
Rz 16:21 v-3pmi-s-- rp----ap-- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- rp----gs-- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----npm- a-----npm- rp----gs--
Rz 16:21 G0782 G5209 G5095 G3588 G4904 G3450 G2532 G3066 G2532 G2394 G2532 G4989 G3588 G4773 G3450
Rz 16:21 Pozdrawia was współpracownik mój Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi rodacy.
Rz 16:21
Rz 16:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:21
Rz 16:21  Powitanie  ty, wy  Tymotka  pracownik  mój  i  Lucius  Jason  i  Sosipatr  krewnych  mój
Rz 16:21 G0782 G5209 G5095 G4904 G3450 G2532 G3066 G2394 G2532 G4989 G4773 G3450
Rz 16:22 ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ.                                                        
Rz 16:22 a)spa/DZomai u(ma=s e)gO\ *te/rtios o( gra/PSas tE\n e)pistolE\n e)n kuri/O|.
Rz 16:22 aspaDZomai hymas egO tertios ho graPSas tEn epistolEn en kyriO.
Rz 16:22 v-1pmi-s-- rp----ap-- rp----ns-- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----dsm-
Rz 16:22 G0782 G5209 G1473 G5060 G3588 G1125 G3588 G1992 G1722 G2962
Rz 16:22 Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list.
Rz 16:22
Rz 16:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:22
Rz 16:22  Powitanie  ty, wy  w  Władca  Ja  Tertius  pisanie  te rzeczy  wiadomość
Rz 16:22 G0782 G5209 G1722 G2962 G1473 G5060 G1125 G3588 G1992
Rz 16:23 ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ξένος μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ἀδελφός.                                  
Rz 16:23 a)spa/DZetai u(ma=s *ga/i+os o( Xe/nos mou kai\ o(/lEs tE=s e)kklEsi/as. a)spa/DZetai u(ma=s *)/erastos o( oi)kono/mos tE=s po/leOs kai\ *kou/artos o( a)delfo/s.
Rz 16:23 aspaDZetai hymas ga+ios ho Xenos mu kai holEs tEs ekklEsias. aspaDZetai hymas erastos ho oikonomos tEs poleOs kai kuartos ho adelfos.
Rz 16:23 v-3pmi-s-- rp----ap-- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- rp----gs-- c--------- a-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- v-3pmi-s-- rp----ap-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
Rz 16:23 G0782 G5209 G1050 G3588 G3581 G3450 G2532 G3650 G3588 G1577 G0782 G5209 G2037 G3588 G3623 G3588 G4172 G2532 G2890 G3588 G0080
Rz 16:23 Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. (=BT Rz 16:24) Pozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat.
Rz 16:23
Rz 16:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:23
Rz 16:23 Z zadowoleniem przyjmuje  ty, wy  Gajusz  strannopriimets  mój  i  wszystko  Kościół  Z zadowoleniem przyjmuje  ty, wy  Erast  miasto  skarbnik  i  brat  Kwarta  (= Rz 16:24) Łaska  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  z  wszystko  ty, wy  Amen
Rz 16:23 G0782 G5209 G1050 G3581 G3450 G2532 G3650 G1577 G0782 G5209 G2037 G4172 G3623 G2532 G0080 G2890 G5485 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G3956 G5216 G0281
Rz 16:25 [Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου                                    
Rz 16:25 [*tO=| de\ duname/nO| u(ma=s stEri/Xai kata\ to\ eu)agge/lio/n mou kai\ to\ kE/rugma *)iEsou= *CHristou=, kata\ a)poka/luPSin mustEri/ou CHro/nois ai)Oni/ois sesigEme/nou
Rz 16:25 [tO de dynamenO hymas stEriXai kata to euaNgelion mu kai to kErygma iEsu CHristu, kata apokalyPSin mystEriu CHronois aiOniois sesigEmenu
Rz 16:25 ra----dsm- c--------- v--pmpdsm- rp----ap-- v--aan---- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- c--------- ra----asn- n-----asn- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asf- n-----gsn- n-----dpm- a-----dpm- v--xppgsn-
Rz 16:25 G3588 G1161 G1410 G5209 G4741 G2596 G3588 G2098 G3450 G2532 G3588 G2782 G2424 G5547 G2596 G0602 G3466 G5550 G0166 G4601
Rz 16:25 Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą,
Rz 16:25
Rz 16:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:25
Rz 16:25  Który jest w stanie  zaś  zatwierdzać  ty, wy  na  ewangelia  Ja  i  kazanie  Jezus  Chrystus  na  objawienie  tajemnic  wieczny  czasy  był  Domyślne
Rz 16:25 G1410 G1161 G4741 G5209 G2596 G2098 G3450 G2532 G2782 G2424 G5547 G2596 G0602 G3466 G0166 G5550 G4601 G4601
Rz 16:26 φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ᾿ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος,                                    
Rz 16:26 fanerOTe/ntos de\ nu=n dia/ te grafO=n profEtikO=n kat' e)pitagE\n tou= ai)Oni/ou Teou= ei)s u(pakoE\n pi/steOs ei)s pa/nta ta\ e)/TnE gnOrisTe/ntos,
Rz 16:26 fanerOTentos de nyn dia te grafOn profEtikOn kat' epitagEn tu aiOniu Teu eis hypakoEn pisteOs eis panta ta eTnE gnOrisTentos,
Rz 16:26 v--appgsm- c--------- d--------- p--------- c--------- n-----gpf- a-----gpf- p--------- n-----asf- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asf- n-----gsf- p--------- a-----apn- ra----apn- n-----apn- v--appgsn-
Rz 16:26 G5319 G1161 G3568 G1223 G5037 G1124 G4397 G2596 G2003 G3588 G0166 G2316 G1519 G5218 G4102 G1519 G3956 G3588 G1484 G1107
Rz 16:26 teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze,
Rz 16:26
Rz 16:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:26
Rz 16:26  ale  teraz  ujawniły  i  przez  Pismo  proroczy  na  przykazanie  wieczny  Bóg  ogłoszona  wszystko  wszystko  Populacji  dla  podbój  Wiara
Rz 16:26 G1161 G3568 G5319 G5037 G1223 G1124 G4397 G2596 G2003 G0166 G2316 G1107 G1519 G3956 G1484 G1519 G5218 G4102
Rz 16:27 μόνῳ σοφῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.]                                                  
Rz 16:27 mo/nO| sofO=| TeO=| dia\ *)iEsou= *CHristou= O(=| E( do/Xa ei)s tou\s ai)O=nas: a)mE/n.]
Rz 16:27 monO sofO TeO dia iEsu CHristu hO hE doXa eis tus aiOnas: amEn.]
Rz 16:27 a-----dsm- a-----dsm- n-----dsm- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rr----dsm- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----apm- n-----apm- x---------
Rz 16:27 G3441 G4680 G2316 G1223 G2424 G5547 G3739 G3588 G1391 G1519 G3588 G0165 G0281
Rz 16:27 Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Rz 16:27
Rz 16:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 16:27
Rz 16:27  Pojedynczy  Mądry  Bóg  przez  Jezus  Chrystus  chwała  w  kiedykolwiek  Amen
Rz 16:27 G3441 G4680 G2316 G1223 G2424 G5547 G1391 G1519 G0165 G0281
Copyright by Cezary Podolski