Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz2      do_str_głównej      do_Rz4      
Rz 3:1 Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου, τίς ὠφέλεια τῆς περιτομῆς;                                      
Rz 3:1 *ti/ ou)=n to\ perisso\n tou= *)ioudai/ou, E)\ ti/s E( O)fe/leia tE=s peritomE=s;
Rz 3:1 ti un to perisson tu iudaiu, E tis hE Ofeleia tEs peritomEs;
Rz 3:1 ri----nsn- c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gsm- a-----gsm- c--------- ri----nsf- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf-
Rz 3:1 G5101 G3767 G3588 G4053 G3588 G2453 G2228 G5101 G3588 G5622 G3588 G4061
Rz 3:1 Na czym więc polega wyższość Żyda? I jaki pożytek z obrzezania
Rz 3:1
Rz 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:1
Rz 3:1  Tak jakaś  korzyść  Żyd  lub  co  stosowanie  obrzezanie
Rz 3:1 G3767 G5101 G4053 G2453 G2228 G5101 G5622 G4061
Rz 3:2 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν [γὰρ] ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ.                                    
Rz 3:2 polu\ kata\ pa/nta tro/pon. prO=ton me\n [ga\r] o(/ti e)pisteu/TEsan ta\ lo/gia tou= Teou=.
Rz 3:2 poly kata panta tropon. prOton men [gar] hoti episteuTEsan ta logia tu Teu.
Rz 3:2 a-----nsn- p--------- a-----asm- n-----asm- a-----asn- x--------- c--------- c--------- v-3api-p-- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 3:2 G4183 G2596 G3956 G5158 G4412 G3303 G1063 G3754 G4100 G3588 G3051 G3588 G2316
Rz 3:2 Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże.
Rz 3:2
Rz 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:2
Rz 3:2  Wielki  w  wszystko  Stosunki  i  głównie  głównie  że  powierzone  słowo  Bóg
Rz 3:2 G4183 G2596 G3956 G5158 G1063 G3303 G4412 G3754 G4100 G3051 G2316
Rz 3:3 τί γὰρ εἰ ἠπίστησάν τινες; μὴ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ καταργήσει;                                  
Rz 3:3 ti/ ga\r ei) E)pi/stEsa/n tines; mE\ E( a)pisti/a au)tO=n tE\n pi/stin tou= Teou= katargE/sei;
Rz 3:3 ti gar ei EpistEsan tines; mE hE apistia autOn tEn pistin tu Teu katargEsei;
Rz 3:3 ri----nsn- c--------- c--------- v-3aai-p-- ri----npm- x--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gpm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-3fai-s--
Rz 3:3 G5101 G1063 G1487 G0569 G5100 G3361 G3588 G0570 G0846 G3588 G4102 G3588 G2316 G2673
Rz 3:3 Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga?
Rz 3:3
Rz 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:3
Rz 3:3  Dla  że  jeśli  kilka  źle  były  niewierność  ich  zniszczyć  czy  lojalność  Bóg
Rz 3:3 G1063 G5101 G1487 G5100 G0569 G0569 G0570 G0846 G2673 G3361 G4102 G2316
Rz 3:4 μὴ γένοιτο· γινέσθω δὲ θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθὼς γέγραπται, Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.          
Rz 3:4 mE\ ge/noito: gine/sTO de\ o( Teo\s a)lETE/s, pa=s de\ a)/nTrOpos PSeu/stEs, kaTO\s ge/graptai, *(/opOs a)\n dikaiOTE=|s e)n toi=s lo/gois sou kai\ nikE/seis e)n tO=| kri/nesTai/ se.
Rz 3:4 mE genoito: ginesTO de ho Teos alETEs, pas de anTrOpos PSeustEs, kaTOs gegraptai, hopOs an dikaiOTEs en tois logois su kai nikEseis en tO krinesTai se.
Rz 3:4 d--------- v-3amo-s-- v-3pmd-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- a-----nsm- c--------- n-----nsm- n-----nsm- c--------- v-3xpi-s-- c--------- x--------- v-2aps-s-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gs-- c--------- v-2fai-s-- p--------- ra----dsn- v--ppn---- rp----as--
Rz 3:4 G3361 G1096 G1096 G1161 G3588 G2316 G0227 G3956 G1161 G0444 G5583 G2531 G1125 G3704 G0302 G1344 G1722 G3588 G3056 G4675 G2532 G3528 G1722 G3588 G2919 G4571
Rz 3:4 żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane: Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą.
Rz 3:4
Rz 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:4
Rz 3:4  Nie  Nie  Bóg  Bóg  prawdziwy  i  każdy  człowiek  kłamca  jako  napisany  sprawiedliwy  w  słowa  Twój  i  WIN  w  sąd  Twój
Rz 3:4 G1096 G3361 G1096 G2316 G0227 G1161 G3956 G0444 G5583 G2531 G1125 G1344 G1722 G3056 G4675 G2532 G3528 G1722 G2919 G4571
Rz 3:5 εἰ δὲ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος θεὸς ἐπιφέρων τὴν ὀργήν; κατὰ ἄνθρωπον λέγω.                    
Rz 3:5 ei) de\ E( a)diki/a E(mO=n Teou= dikaiosu/nEn suni/stEsin, ti/ e)rou=men; mE\ a)/dikos o( Teo\s o( e)pife/rOn tE\n o)rgE/n; kata\ a)/nTrOpon le/gO.
Rz 3:5 ei de hE adikia hEmOn Teu dikaiosynEn synistEsin, ti erumen; mE adikos ho Teos ho epiferOn tEn orgEn; kata anTrOpon legO.
Rz 3:5 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- n-----gsm- n-----asf- v-3pai-s-- ri----asn- v-1fai-p-- x--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----asm- v-1pai-s--
Rz 3:5 G1487 G1161 G3588 G0093 G2257 G2316 G1343 G4921 G5101 G2046 G3361 G0094 G3588 G2316 G3588 G2018 G3588 G3709 G2596 G0444 G3004
Rz 3:5 Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? - wyrażam się po ludzku.
Rz 3:5
Rz 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:5
Rz 3:5  Jeśli  zaś  nasz  źle  otwiera  prawda  Bóg  że  powiedzmy  nie  Bóg  niesprawiedliwy  wyraża  gniew  powiedzieć  na  ludzki
Rz 3:5 G1487 G1161 G2257 G0093 G4921 G1343 G2316 G5101 G2046 G3361 G2316 G0094 G2018 G3709 G3004 G2596 G0444
Rz 3:6 μὴ γένοιτο· ἐπεὶ πῶς κρινεῖ θεὸς τὸν κόσμον;                                            
Rz 3:6 mE\ ge/noito: e)pei\ pO=s krinei= o( Teo\s to\n ko/smon;
Rz 3:6 mE genoito: epei pOs krinei ho Teos ton kosmon;
Rz 3:6 d--------- v-3amo-s-- c--------- d--------- v-3fai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm-
Rz 3:6 G3361 G1096 G1893 G4459 G2919 G3588 G2316 G3588 G2889
Rz 3:6 Żadną miarą! Bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat?
Rz 3:6
Rz 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:6
Rz 3:6  Nie  Nie  Dla  jako  Bóg  sędzia  świat
Rz 3:6 G1096 G3361 G1893 G4459 G2316 G2919 G2889
Rz 3:7 εἰ δὲ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι;                    
Rz 3:7 ei) de\ E( a)lE/Teia tou= Teou= e)n tO=| e)mO=| PSeu/smati e)peri/sseusen ei)s tE\n do/Xan au)tou=, ti/ e)/ti ka)gO\ O(s a(martOlo\s kri/nomai;
Rz 3:7 ei de hE alETeia tu Teu en tO emO PSeusmati eperisseusen eis tEn doXan autu, ti eti kagO hOs hamartOlos krinomai;
Rz 3:7 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- n-----dsn- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- ri----asn- d--------- d--------- c--------- a-----nsm- v-1ppi-s--
Rz 3:7 G1487 G1161 G3588 G0225 G3588 G2316 G1722 G3588 G1699 G5582 G4052 G1519 G3588 G1391 G0846 G5101 G2089 G2504 G5613 G0268 G2919
Rz 3:7 Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik?
Rz 3:7
Rz 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:7
Rz 3:7  Dla  jeśli  lojalność  Bóg  wzrostu  mój  mój  niewierność  do  chwała  Bóg  dla  że  więcej  mnie  sędzia  jako  Grzesznik
Rz 3:7 G1063 G1487 G0225 G2316 G4052 G1699 G1722 G5582 G1519 G1391 G0846 G5101 G5101 G2089 G2504 G2919 G5613 G0268
Rz 3:8 καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά; ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν.                
Rz 3:8 kai\ mE\ kaTO\s blasfEmou/meTa kai\ kaTO/s fasi/n tines E(ma=s le/gein o(/ti *poiE/sOmen ta\ kaka\ i(/na e)/lTE| ta\ a)gaTa/; O(=n to\ kri/ma e)/ndiko/n e)stin.
Rz 3:8 kai mE kaTOs blasfEmumeTa kai kaTOs fasin tines hEmas legein hoti poiEsOmen ta kaka hina elTE ta agaTa; hOn to krima endikon estin.
Rz 3:8 c--------- d--------- c--------- v-1ppi-p-- c--------- c--------- v-3pai-p-- ri----npm- rp----ap-- v--pan---- c--------- v-1aas-p-- ra----apn- a-----apn- c--------- v-3aas-s-- ra----npn- a-----npn- rr----gpm- ra----nsn- n-----nsn- a-----nsn- v-3pai-s--
Rz 3:8 G2532 G3361 G2531 G0987 G2532 G2531 G5346 G5100 G2248 G3004 G3754 G4160 G3588 G2556 G2443 G2064 G3588 G0018 G3739 G3588 G2917 G1738 G2076
Rz 3:8 I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? - jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara.
Rz 3:8
Rz 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:8
Rz 3:8  I  nie  do  czy  zło  że  przyjść  dobry  jako  kilka  źle mówić  i  mówią  my  uczyć  Sprawiedliwy  sąd  taki
Rz 3:8 G2532 G3361 G4160 G3754 G2556 G2443 G2064 G0018 G2531 G5100 G0987 G2532 G5346 G2248 G3004 G1738 G2917 G3739
Rz 3:9 Τί οὖν; προεχόμεθα; οὐ πάντως, προῃτιασάμεθα γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ᾿ ἁμαρτίαν εἶναι,                                
Rz 3:9 *ti/ ou)=n; proeCHo/meTa; ou) pa/ntOs, proE|tiasa/meTa ga\r *)ioudai/ous te kai\ *(/ellEnas pa/ntas u(f' a(marti/an ei)=nai,
Rz 3:9 ti un; proeCHomeTa; u pantOs, proEtiasameTa gar iudaius te kai hellEnas pantas hyf' amartian einai,
Rz 3:9 ri----asn- c--------- v-1pmi-p-- d--------- d--------- v-1ami-p-- c--------- a-----apm- c--------- c--------- n-----apm- a-----apm- p--------- n-----asf- v--pan----
Rz 3:9 G5101 G3767 G4284 G3756 G3843 G4256 G1063 G2453 G5037 G2532 G1672 G3956 G5259 G0266 G1511
Rz 3:9 Cóż więc? Czy mamy przewagę? żadną miarą! Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu,
Rz 3:9
Rz 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:9
Rz 3:9  Tak  że  mieć  korzyść  Każdy  Każdy  Dla  już  okazały się  jako  Judea  i  Grecy  wszystko  pod  grzech
Rz 3:9 G3767 G5101 G4284 G4284 G3756 G3843 G1063 G4256 G4256 G5037 G2453 G2532 G1672 G3956 G5259 G0266
Rz 3:10 καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς,                                              
Rz 3:10 kaTO\s ge/graptai o(/ti *ou)k e)/stin di/kaios ou)de\ ei(=s,
Rz 3:10 kaTOs gegraptai hoti uk estin dikaios ude heis,
Rz 3:10 c--------- v-3xpi-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- a-----nsm- d--------- a-----nsm-
Rz 3:10 G2531 G1125 G3754 G3756 G2076 G1342 G3761 G1520
Rz 3:10 jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,
Rz 3:10
Rz 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:10
Rz 3:10  jako  napisany  nie  nie  sprawiedliwy  ani  jeden
Rz 3:10 G2531 G1125 G2076 G3756 G1342 G3761 G1520
Rz 3:11 οὐκ ἔστιν συνίων, οὐκ ἔστιν ἐκζητῶν τὸν θεόν.                                          
Rz 3:11 ou)k e)/stin o( suni/On, ou)k e)/stin o( e)kDZEtO=n to\n Teo/n.
Rz 3:11 uk estin ho syniOn, uk estin ho ekDZEtOn ton Teon.
Rz 3:11 d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm-
Rz 3:11 G3756 G2076 G3588 G4920 G3756 G2076 G3588 G1567 G3588 G2316
Rz 3:11 nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga.
Rz 3:11
Rz 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:11
Rz 3:11  nie  nie  rozumie  żaden  poszukuje  Bóg
Rz 3:11 G2076 G3756 G4920 G3756 G1567 G2316
Rz 3:12 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν· οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, [οὐκ ἔστιν] ἕως ἑνός.                                    
Rz 3:12 pa/ntes e)Xe/klinan, a(/ma E)CHreO/TEsan: ou)k e)/stin o( poiO=n CHrEsto/tEta, [ou)k e)/stin] e(/Os e(no/s.
Rz 3:12 pantes eXeklinan, hama ECHreOTEsan: uk estin ho poiOn CHrEstotEta, [uk estin] heOs henos.
Rz 3:12 a-----npm- v-3aai-p-- d--------- v-3api-p-- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- n-----asf- d--------- v-3pai-s-- p--------- a-----gsm-
Rz 3:12 G3956 G1578 G0260 G0889 G3756 G2076 G3588 G4160 G5544 G3756 G2076 G2193 G1520
Rz 3:12 Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.
Rz 3:12
Rz 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:12
Rz 3:12  wszystko  manowce  sposób  do  jeden  nierentowny  nie  nie  podejmowania  dobry  nie  nie  ani  jeden
Rz 3:12 G3956 G1578 G1578 G0260 G0260 G0889 G2076 G3756 G4160 G5544 G2076 G3756 G2193 G1520
Rz 3:13 τάφος ἀνεῳγμένος λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν,                                
Rz 3:13 ta/fos a)neO|gme/nos o( la/rugX au)tO=n, tai=s glO/ssais au)tO=n e)doliou=san, i)o\s a)spi/dOn u(po\ ta\ CHei/lE au)tO=n,
Rz 3:13 tafos aneOgmenos ho laryNX autOn, tais glOssais autOn edoliusan, ios aspidOn hypo ta CHeilE autOn,
Rz 3:13 n-----nsm- v--xppnsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gpm- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm- v-3iai-p-- n-----nsm- n-----gpf- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gpm-
Rz 3:13 G5028 G0455 G3588 G2995 G0846 G3588 G1100 G0846 G1387 G2447 G0785 G5259 G3588 G5491 G0846
Rz 3:13 Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami,
Rz 3:13
Rz 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:13
Rz 3:13  Krtań  ich  otwarte  trumna  język  jego  oszustwo  trucizna  ASP  w  usta  ich
Rz 3:13 G2995 G0846 G0455 G5028 G1100 G0846 G1387 G2447 G0785 G5259 G5491 G0846
Rz 3:14 ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει·                                                
Rz 3:14 O(=n to\ sto/ma a)ra=s kai\ pikri/as ge/mei:
Rz 3:14 hOn to stoma aras kai pikrias gemei:
Rz 3:14 rr----gpm- ra----nsn- n-----nsn- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v-3pai-s--
Rz 3:14 G3739 G3588 G4750 G0685 G2532 G4088 G1073
Rz 3:14 ich usta pełne są przekleństwa i goryczy;
Rz 3:14
Rz 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:14
Rz 3:14  Usta  ich  są  Skandal  i  gorycz
Rz 3:14 G4750 G3739 G1073 G0685 G2532 G4088
Rz 3:15 ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα,                                                  
Rz 3:15 o)Xei=s oi( po/des au)tO=n e)kCHe/ai ai(=ma,
Rz 3:15 oXeis hoi podes autOn ekCHeai haima,
Rz 3:15 a-----npm- ra----npm- n-----npm- rp----gpm- v--aan---- n-----asn-
Rz 3:15 G3691 G3588 G4228 G0846 G1632 G0129
Rz 3:15 ich nogi szybkie do rozlewu krwi,
Rz 3:15
Rz 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:15
Rz 3:15  Stóp  ich  szybko  redukcja  krew
Rz 3:15 G4228 G0846 G3691 G1632 G0129
Rz 3:16 σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν,                                                
Rz 3:16 su/ntrimma kai\ talaipOri/a e)n tai=s o(doi=s au)tO=n,
Rz 3:16 syntrimma kai talaipOria en tais hodois autOn,
Rz 3:16 n-----nsn- c--------- n-----nsf- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm-
Rz 3:16 G4938 G2532 G5004 G1722 G3588 G3598 G0846
Rz 3:16 zagłada i nędza są na ich drogach,
Rz 3:16
Rz 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:16
Rz 3:16  zniszczenie  i  nędza  w  Nawigacja  ich
Rz 3:16 G4938 G2532 G5004 G1722 G3598 G0846
Rz 3:17 καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν.                                                    
Rz 3:17 kai\ o(do\n ei)rE/nEs ou)k e)/gnOsan.
Rz 3:17 kai hodon eirEnEs uk egnOsan.
Rz 3:17 c--------- n-----asf- n-----gsf- d--------- v-3aai-p--
Rz 3:17 G2532 G3598 G1515 G3756 G1097
Rz 3:17 droga pokoju jest im nie znana,
Rz 3:17
Rz 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:17
Rz 3:17  nie  wiedzieć  sposób  Świat
Rz 3:17 G3756 G1097 G3598 G1515
Rz 3:18 οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.                                              
Rz 3:18 ou)k e)/stin fo/bos Teou= a)pe/nanti tO=n o)fTalmO=n au)tO=n.
Rz 3:18 uk estin fobos Teu apenanti tOn ofTalmOn autOn.
Rz 3:18 d--------- v-3pai-s-- n-----nsm- n-----gsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gpm-
Rz 3:18 G3756 G2076 G5401 G2316 G0561 G3588 G3788 G0846
Rz 3:18 bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami.
Rz 3:18
Rz 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:18
Rz 3:18  Nie  Nie  strach  Bóg  przed  oczy  ich
Rz 3:18 G2076 G3756 G5401 G2316 G0561 G3788 G0846
Rz 3:19 Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα νόμος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς κόσμος τῷ θεῷ·              
Rz 3:19 *oi)/damen de\ o(/ti o(/sa o( no/mos le/gei toi=s e)n tO=| no/mO| lalei=, i(/na pa=n sto/ma fragE=| kai\ u(po/dikos ge/nEtai pa=s o( ko/smos tO=| TeO=|:
Rz 3:19 oidamen de hoti hosa ho nomos legei tois en tO nomO lalei, hina pan stoma fragE kai hypodikos genEtai pas ho kosmos tO TeO:
Rz 3:19 v-1xai-p-- c--------- c--------- rr----apn- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----dpm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3pai-s-- c--------- a-----nsn- n-----nsn- v-3aps-s-- c--------- a-----nsm- v-3ams-s-- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 3:19 G1492 G1161 G3754 G3745 G3588 G3551 G3004 G3588 G1722 G3588 G3551 G2980 G2443 G3956 G4750 G5420 G2532 G5267 G1096 G3956 G3588 G2889 G3588 G2316
Rz 3:19 A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga,
Rz 3:19
Rz 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:19
Rz 3:19  Ale  wiedzieć  że  prawo  że  mówi  mówi  składający się  pod  prawo  że  zatrzymanie  wszystko  usta  i  wszystko  świat  staje się  winny  Bóg
Rz 3:19 G1161 G1492 G3754 G3551 G3745 G3004 G2980 G3588 G1722 G3551 G2443 G5420 G3956 G4750 G2532 G3956 G2889 G1096 G5267 G2316
Rz 3:20 διότι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας.                                
Rz 3:20 dio/ti e)X e)/rgOn no/mou ou) dikaiOTE/setai pa=sa sa\rX e)nO/pion au)tou=, dia\ ga\r no/mou e)pi/gnOsis a(marti/as.
Rz 3:20 dioti eX ergOn nomu u dikaiOTEsetai pasa sarX enOpion autu, dia gar nomu epignOsis hamartias.
Rz 3:20 c--------- p--------- n-----gpn- n-----gsm- d--------- v-3fpi-s-- a-----nsf- n-----nsf- p--------- rp----gsm- p--------- c--------- n-----gsm- n-----nsf- n-----gsf-
Rz 3:20 G1360 G1537 G2041 G3551 G3756 G1344 G3956 G4561 G1799 G0846 G1223 G1063 G3551 G1922 G0266
Rz 3:20 jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.
Rz 3:20
Rz 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:20
Rz 3:20  że  spraw  spraw  Prawo  nie  uzasadnione  przed  Go  nie  ciało  dla  prawo  prawo  Poznanym  grzech
Rz 3:20 G1360 G1537 G2041 G3551 G3756 G1344 G1799 G0846 G3956 G4561 G1063 G1223 G3551 G1922 G0266
Rz 3:21 Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν,                                  
Rz 3:21 *nuni\ de\ CHOri\s no/mou dikaiosu/nE Teou= pefane/rOtai, marturoume/nE u(po\ tou= no/mou kai\ tO=n profEtO=n,
Rz 3:21 nyni de CHOris nomu dikaiosynE Teu pefanerOtai, martyrumenE hypo tu nomu kai tOn profEtOn,
Rz 3:21 d--------- c--------- p--------- n-----gsm- n-----nsf- n-----gsm- v-3xpi-s-- v--pppnsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gpm- n-----gpm-
Rz 3:21 G3570 G1161 G5565 G3551 G1343 G2316 G5319 G3140 G5259 G3588 G3551 G2532 G3588 G4396
Rz 3:21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.
Rz 3:21
Rz 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:21
Rz 3:21  Ale  teraz  niezależnie od  z  Prawo  był  prawdziwy  Bóg  show  prawo  prawo  i  proroków
Rz 3:21 G1161 G3568 G5565 G5565 G3551 G5319 G1343 G2316 G3140 G3551 G5259 G2532 G4396
Rz 3:22 δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς πάντας τοὺς πιστεύοντας· οὐ γάρ ἐστιν διαστολή·                                
Rz 3:22 dikaiosu/nE de\ Teou= dia\ pi/steOs *)iEsou= *CHristou=, ei)s pa/ntas tou\s pisteu/ontas: ou) ga/r e)stin diastolE/:
Rz 3:22 dikaiosynE de Teu dia pisteOs iEsu CHristu, eis pantas tus pisteuontas: u gar estin diastolE:
Rz 3:22 n-----nsf- c--------- n-----gsm- p--------- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm- p--------- a-----apm- ra----apm- v--papapm- d--------- c--------- v-3pai-s-- n-----nsf-
Rz 3:22 G1343 G1161 G2316 G1223 G4102 G2424 G5547 G1519 G3956 G3588 G4100 G3756 G1063 G2076 G1293
Rz 3:22 Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy:
Rz 3:22
Rz 3:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:22
Rz 3:22  prawdziwy  Bóg  przez  wiara  Jezus  Chrystus  w  wszystko  i  w  wszystko  wiernych  dla  nie  nie  różnice
Rz 3:22 G1343 G2316 G1223 G4102 G2424 G5547 G1519 G3956 G2532 G1909 G3956 G4100 G1063 G2076 G3756 G1293
Rz 3:23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ,                                            
Rz 3:23 pa/ntes ga\r E(/marton kai\ u(sterou=ntai tE=s do/XEs tou= Teou=,
Rz 3:23 pantes gar hEmarton kai hysteruntai tEs doXEs tu Teu,
Rz 3:23 a-----npm- c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3ppi-p-- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 3:23 G3956 G1063 G0264 G2532 G5302 G3588 G1391 G3588 G2316
Rz 3:23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,
Rz 3:23
Rz 3:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:23
Rz 3:23  że  wszystko  zgrzeszył  i  pozbawiony  Sława  Bóg
Rz 3:23 G1063 G3956 G0264 G2532 G5302 G1391 G2316
Rz 3:24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·                                      
Rz 3:24 dikaiou/menoi dOrea\n tE=| au)tou= CHa/riti dia\ tE=s a)polutrO/seOs tE=s e)n *CHristO=| *)iEsou=:
Rz 3:24 dikaiumenoi dOrean tE autu CHariti dia tEs apolytrOseOs tEs en CHristO iEsu:
Rz 3:24 v--pppnpm- d--------- ra----dsf- rp----gsm- n-----dsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Rz 3:24 G1344 G1432 G3588 G0846 G5485 G1223 G3588 G0629 G3588 G1722 G5547 G2424
Rz 3:24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.
Rz 3:24
Rz 3:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:24
Rz 3:24  otrzymujących  uzasadnienie  wolny  łaska  Jego  odkupienie  odkupienie  w  Chrystus  Jezus
Rz 3:24 G1344 G1344 G1432 G5485 G0846 G0629 G1223 G1722 G5547 G2424
Rz 3:25 ὃν προέθετο θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων                
Rz 3:25 o(\n proe/Teto o( Teo\s i(lastE/rion dia\ [tE=s] pi/steOs e)n tO=| au)tou= ai(/mati ei)s e)/ndeiXin tE=s dikaiosu/nEs au)tou= dia\ tE\n pa/resin tO=n progegono/tOn a(martEma/tOn
Rz 3:25 hon proeTeto ho Teos hilastErion dia [tEs] pisteOs en tO autu haimati eis endeiXin tEs dikaiosynEs autu dia tEn paresin tOn progegonotOn hamartEmatOn
Rz 3:25 rr----asm- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- a-----asn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----dsn- rp----gsm- n-----dsn- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpn- v--xapgpn- n-----gpn-
Rz 3:25 G3739 G4388 G3588 G2316 G2435 G1223 G3588 G4102 G1722 G3588 G0846 G0129 G1519 G1732 G3588 G1343 G0846 G1223 G3588 G3929 G3588 G4266 G0265
Rz 3:25 Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawidliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się
Rz 3:25
Rz 3:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:25
Rz 3:25  kogo  Bóg  proponowany  ofiara  grzech  w  Krew  Jego  przez  wiara  dla  oświadczenie  prawda  Jego  w  przebaczenie  grzech  wyrozumiałość Boga;  przed
Rz 3:25 G3739 G2316 G4388 G2435 G2435 G1722 G0129 G0846 G1223 G4102 G1519 G1732 G1343 G0846 G1223 G3929 G0265 G4266 G4266
Rz 3:26 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ.          
Rz 3:26 e)n tE=| a)noCHE=| tou= Teou=, pro\s tE\n e)/ndeiXin tE=s dikaiosu/nEs au)tou= e)n tO=| nu=n kairO=|, ei)s to\ ei)=nai au)to\n di/kaion kai\ dikaiou=nta to\n e)k pi/steOs *)iEsou=.
Rz 3:26 en tE anoCHE tu Teu, pros tEn endeiXin tEs dikaiosynEs autu en tO nyn kairO, eis to einai auton dikaion kai dikaiunta ton ek pisteOs iEsu.
Rz 3:26 p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- ra----dsm- d--------- n-----dsm- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----asm- a-----asm- c--------- v--papasm- ra----asm- p--------- n-----gsf- n-----gsm-
Rz 3:26 G1722 G3588 G0463 G3588 G2316 G4314 G3588 G1732 G3588 G1343 G0846 G1722 G3588 G3568 G2540 G1519 G3588 G1511 G0846 G1342 G2532 G1344 G3588 G1537 G4102 G2424
Rz 3:26 w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.
Rz 3:26
Rz 3:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:26
Rz 3:26  w  cierpliwość  Bóg  do  wskazanie  prawda  Jego  w  Dzisiaj  czas  tak  będzie  On  sprawiedliwy  i  usprawiedliwiającym  wierny  wierny  w  Jezus
Rz 3:26 G1722 G0463 G2316 G4314 G1732 G1343 G0846 G1722 G3568 G2540 G1519 G1511 G0846 G1342 G2532 G1344 G3588 G4102 G1537 G2424
Rz 3:27 Ποῦ οὖν καύχησις; ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόμου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως.                                
Rz 3:27 *pou= ou)=n E( kau/CHEsis; e)Xeklei/sTE. dia\ poi/ou no/mou; tO=n e)/rgOn; ou)CHi/, a)lla\ dia\ no/mou pi/steOs.
Rz 3:27 pu un hE kauCHEsis; eXekleisTE. dia poiu nomu; tOn ergOn; uCHi, alla dia nomu pisteOs.
Rz 3:27 d--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3api-s-- p--------- ri----gsm- n-----gsm- ra----gpn- n-----gpn- x--------- c--------- p--------- n-----gsm- n-----gsf-
Rz 3:27 G4226 G3767 G3588 G2746 G1576 G1223 G4169 G3551 G3588 G2041 G3780 G0235 G1223 G3551 G4102
Rz 3:27 Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary.
Rz 3:27
Rz 3:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:27
Rz 3:27  Gdzie  zaś  niż  pochwalić  zniszczony  Jak  Jak  prawo  Spraw  Nie  ale  prawo  prawo  Wiara
Rz 3:27 G4226 G3767 G3588 G2746 G1576 G1223 G4169 G3551 G2041 G3780 G0235 G1223 G3551 G4102
Rz 3:28 λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου.                                              
Rz 3:28 logiDZo/meTa ga\r dikaiou=sTai pi/stei a)/nTrOpon CHOri\s e)/rgOn no/mou.
Rz 3:28 logiDZomeTa gar dikaiusTai pistei anTrOpon CHOris ergOn nomu.
Rz 3:28 v-1pmi-p-- c--------- v--ppn---- n-----dsf- n-----asm- p--------- n-----gpn- n-----gsm-
Rz 3:28 G3049 G1063 G1344 G4102 G0444 G5565 G2041 G3551
Rz 3:28 Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa.
Rz 3:28
Rz 3:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:28
Rz 3:28  Dla  rozpoznać  człowiek  uzasadnione  wiara  niezależnie od  z  Spraw  Prawo
Rz 3:28 G3767 G3049 G0444 G1344 G4102 G5565 G5565 G2041 G3551
Rz 3:29 Ἰουδαίων θεὸς μόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν,                                        
Rz 3:29 E)\ *)ioudai/On o( Teo\s mo/non; ou)CHi\ kai\ e)TnO=n; nai\ kai\ e)TnO=n,
Rz 3:29 E iudaiOn ho Teos monon; uCHi kai eTnOn; nai kai eTnOn,
Rz 3:29 c--------- a-----gpm- ra----nsm- n-----nsm- a-----asn- x--------- d--------- n-----gpn- x--------- d--------- n-----gpn-
Rz 3:29 G2228 G2453 G3588 G2316 G3440 G3780 G2532 G1484 G3483 G2532 G1484
Rz 3:29 Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan.
Rz 3:29
Rz 3:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:29
Rz 3:29  Jest  Bóg  Żydów  tylko  i  nie  i  Pogan  Na pewno  i  Pogan
Rz 3:29 G2228 G2316 G2453 G3440 G1161 G3780 G2532 G1484 G3483 G2532 G1484
Rz 3:30 εἴπερ εἷς θεός, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως.                                  
Rz 3:30 ei)/per ei(=s o( Teo/s, o(\s dikaiO/sei peritomE\n e)k pi/steOs kai\ a)krobusti/an dia\ tE=s pi/steOs.
Rz 3:30 eiper heis ho Teos, hos dikaiOsei peritomEn ek pisteOs kai akrobystian dia tEs pisteOs.
Rz 3:30 c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rr----nsm- v-3fai-s-- n-----asf- p--------- n-----gsf- c--------- n-----asf- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Rz 3:30 G1512 G1520 G3588 G2316 G3739 G1344 G4061 G1537 G4102 G2532 G0203 G1223 G3588 G4102
Rz 3:30 Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego - przez wiarę.
Rz 3:30
Rz 3:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:30
Rz 3:30  że  jeden  Bóg  Który  uzasadniać  obrzezanie  na  Wiara  i  nieobrzezany  przez  wiara
Rz 3:30 G1897 G1520 G2316 G3739 G1344 G4061 G1537 G4102 G2532 G0203 G1223 G4102
Rz 3:31 νόμον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν.                                        
Rz 3:31 no/mon ou)=n katargou=men dia\ tE=s pi/steOs; mE\ ge/noito, a)lla\ no/mon i(sta/nomen.
Rz 3:31 nomon un katargumen dia tEs pisteOs; mE genoito, alla nomon histanomen.
Rz 3:31 n-----asm- c--------- v-1pai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- d--------- v-3amo-s-- c--------- n-----asm- v-1pai-p--
Rz 3:31 G3551 G3767 G2673 G1223 G3588 G4102 G3361 G1096 G0235 G3551 G2476
Rz 3:31 Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.
Rz 3:31
Rz 3:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 3:31
Rz 3:31  Tak  zniszczyć  prawo  wiara  wiara  Nie  Nie  ale  prawo  dochodzić
Rz 3:31 G3767 G2673 G3551 G1223 G4102 G1096 G3361 G0235 G3551 G2476
Copyright by Cezary Podolski