Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz3      do_str_głównej      do_Rz5      
Rz 4:1 Τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι Ἀβραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα;                                                              
Rz 4:1 *ti/ ou)=n e)rou=men eu(rEke/nai *)abraa\m to\n propa/tora E(mO=n kata\ sa/rka;
Rz 4:1 ti un erumen heurEkenai abraam ton propatora hEmOn kata sarka;
Rz 4:1 ri----asn- c--------- v-1fai-p-- v--xan---- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- p--------- n-----asf-
Rz 4:1 G5101 G3767 G2046 G2147 G0011 G3588 G3962 G2257 G2596 G4561
Rz 4:1 Zapytajmy więc, co <zyskał> Abraham, przodek nasz według ciała
Rz 4:1
Rz 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:1
Rz 4:1  Że  zaś  powiedzmy  Abraham  ojciec  nasz  nabyty  na  ciało
Rz 4:1 G5101 G3767 G2046 G0011 G3962 G2257 G2147 G2596 G4561
Rz 4:2 εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα· ἀλλ᾿ οὐ πρὸς θεόν.                                                          
Rz 4:2 ei) ga\r *)abraa\m e)X e)/rgOn e)dikaiO/TE, e)/CHei kau/CHEma: a)ll' ou) pro\s Teo/n.
Rz 4:2 ei gar abraam eX ergOn edikaiOTE, eCHei kauCHEma: all' u pros Teon.
Rz 4:2 c--------- c--------- n-----nsm- p--------- n-----gpn- v-3api-s-- v-3pai-s-- n-----asn- c--------- d--------- p--------- n-----asm-
Rz 4:2 G1487 G1063 G0011 G1537 G2041 G1344 G2192 G2745 G0235 G3756 G4314 G2316
Rz 4:2 Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem.
Rz 4:2
Rz 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:2
Rz 4:2  Jeśli  Abraham  uzasadnione  spraw  spraw  ma  chwalić  ale  nie  przed  Bóg
Rz 4:2 G1487 G0011 G1344 G1537 G2041 G2192 G2745 G0235 G3756 G4314 G2316
Rz 4:3 τί γὰρ γραφὴ λέγει; Ἐπίστευσεν δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.                                                    
Rz 4:3 ti/ ga\r E( grafE\ le/gei; *)epi/steusen de\ *)abraa\m tO=| TeO=|, kai\ e)logi/sTE au)tO=| ei)s dikaiosu/nEn.
Rz 4:3 ti gar hE grafE legei; episteusen de abraam tO TeO, kai elogisTE autO eis dikaiosynEn.
Rz 4:3 ri----asn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3api-s-- rp----dsm- p--------- n-----asf-
Rz 4:3 G5101 G1063 G3588 G1124 G3004 G4100 G1161 G0011 G3588 G2316 G2532 G3049 G0846 G1519 G1343
Rz 4:3 Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.
Rz 4:3
Rz 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:3
Rz 4:3  Dla  że  mówi  Pisanie  Wierzyć  Abraham  Bóg  i  kalkulacyjnych  go  w  sprawiedliwość
Rz 4:3 G1063 G5101 G3004 G1124 G4100 G0011 G2316 G2532 G3049 G0846 G1519 G1343
Rz 4:4 τῷ δὲ ἐργαζομένῳ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα·                                                          
Rz 4:4 tO=| de\ e)rgaDZome/nO| o( misTo\s ou) logi/DZetai kata\ CHa/rin a)lla\ kata\ o)fei/lEma:
Rz 4:4 tO de ergaDZomenO ho misTos u logiDZetai kata CHarin alla kata ofeilEma:
Rz 4:4 ra----dsm- c--------- v--pmpdsm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3ppi-s-- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----asn-
Rz 4:4 G3588 G1161 G2038 G3588 G3408 G3756 G3049 G2596 G5485 G0235 G2596 G3783
Rz 4:4 Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności.
Rz 4:4
Rz 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:4
Rz 4:4  Nagroda  sprawca  opłata  nie  na  łaska  ale  na  dług
Rz 4:4 G3408 G2038 G3049 G3756 G2596 G5485 G0235 G2596 G3783
Rz 4:5 τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν ἀσεβῆ, λογίζεται πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην,                                                
Rz 4:5 tO=| de\ mE\ e)rgaDZome/nO|, pisteu/onti de\ e)pi\ to\n dikaiou=nta to\n a)sebE=, logi/DZetai E( pi/stis au)tou= ei)s dikaiosu/nEn,
Rz 4:5 tO de mE ergaDZomenO, pisteuonti de epi ton dikaiunta ton asebE, logiDZetai hE pistis autu eis dikaiosynEn,
Rz 4:5 ra----dsm- c--------- d--------- v--pmpdsm- v--papdsm- c--------- p--------- ra----asm- v--papasm- ra----asm- a-----asm- v-3ppi-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- p--------- n-----asf-
Rz 4:5 G3588 G1161 G3361 G2038 G4100 G1161 G1909 G3588 G1344 G3588 G0765 G3049 G3588 G4102 G0846 G1519 G1343
Rz 4:5 Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia,
Rz 4:5
Rz 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:5
Rz 4:5 A  nie  sprawca  ale  wierny  w  Kto  uzasadnia  wicked  wiara  jego  opłata  w  sprawiedliwość
Rz 4:5 G1161 G3361 G2038 G1161 G4100 G1909 G3588 G1344 G0765 G4102 G0846 G3049 G1519 G1343
Rz 4:6 καθάπερ καὶ Δαυὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων,                                                    
Rz 4:6 kaTa/per kai\ *daui\d le/gei to\n makarismo\n tou= a)nTrO/pou O(=| o( Teo\s logi/DZetai dikaiosu/nEn CHOri\s e)/rgOn,
Rz 4:6 kaTaper kai dauid legei ton makarismon tu anTrOpu hO ho Teos logiDZetai dikaiosynEn CHOris ergOn,
Rz 4:6 c--------- d--------- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- rr----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pmi-s-- n-----asf- p--------- n-----gpn-
Rz 4:6 G2509 G2532 G1138 G3004 G3588 G3108 G3588 G0444 G3739 G3588 G2316 G3049 G1343 G5565 G2041
Rz 4:6 zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków:
Rz 4:6
Rz 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:6
Rz 4:6  Tak  i  Dawid  wzywa  Błogosławiony  Prawa  który  Bóg  przypisuje  sprawiedliwość  niezależnie od  z  Spraw
Rz 4:6 G2509 G2532 G1138 G3004 G3108 G0444 G3739 G2316 G3049 G1343 G5565 G5565 G2041
Rz 4:7 Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι·                                                              
Rz 4:7 *maka/rioi O(=n a)fe/TEsan ai( a)nomi/ai kai\ O(=n e)pekalu/fTEsan ai( a(marti/ai:
Rz 4:7 makarioi hOn afeTEsan hai anomiai kai hOn epekalyfTEsan hai hamartiai:
Rz 4:7 a-----npm- rr----gpm- v-3api-p-- ra----npf- n-----npf- c--------- rr----gpm- v-3api-p-- ra----npf- n-----npf-
Rz 4:7 G3107 G3739 G0863 G3588 G0458 G2532 G3739 G1943 G3588 G0266
Rz 4:7 Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte.
Rz 4:7
Rz 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:7
Rz 4:7  Błogosławiony  którego  bezprawie  odpuszczone  i  którego  grzech  objętych
Rz 4:7 G3107 G3739 G0458 G0863 G2532 G3739 G0266 G1943
Rz 4:8 μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν.                                                                  
Rz 4:8 maka/rios a)nE\r ou(= ou) mE\ logi/sEtai ku/rios a(marti/an.
Rz 4:8 makarios anEr hu u mE logisEtai kyrios hamartian.
Rz 4:8 a-----nsm- n-----nsm- rr----gsm- d--------- d--------- v-3ams-s-- n-----nsm- n-----asf-
Rz 4:8 G3107 G0435 G3756 G3756 G3361 G3049 G2962 G0266
Rz 4:8 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu.
Rz 4:8
Rz 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:8
Rz 4:8  Błogosławiony  człowiek  który  Władca  nie  przypisać  grzech
Rz 4:8 G3107 G0435 G3739 G2962 G3364 G3049 G0266
Rz 4:9 μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν γάρ, Ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ πίστις εἰς δικαιοσύνην.                                        
Rz 4:9 o( makarismo\s ou)=n ou(=tos e)pi\ tE\n peritomE\n E)\ kai\ e)pi\ tE\n a)krobusti/an; le/gomen ga/r, *)elogi/sTE tO=| *)abraa\m E( pi/stis ei)s dikaiosu/nEn.
Rz 4:9 ho makarismos un hutos epi tEn peritomEn E kai epi tEn akrobystian; legomen gar, elogisTE tO abraam hE pistis eis dikaiosynEn.
Rz 4:9 ra----nsm- n-----nsm- c--------- rd----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- v-1pai-p-- c--------- v-3api-s-- ra----dsm- n-----dsm- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----asf-
Rz 4:9 G3588 G3108 G3767 G3778 G1909 G3588 G4061 G2228 G2532 G1909 G3588 G0203 G3004 G1063 G3049 G3588 G0011 G3588 G4102 G1519 G1343
Rz 4:9 Przeto czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość.
Rz 4:9
Rz 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:9
Rz 4:9  Błogość  te rzeczy  jest  do  obrzezanie  lub  do  nieobrzezania  mówić  że  Abraham  wiara  liczyć  w  sprawiedliwość
Rz 4:9 G3108 G3778 G3767 G1909 G4061 G2228 G1909 G0203 G3004 G3754 G0011 G4102 G3049 G1519 G1343
Rz 4:10 πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἐν περιτομῇ ὄντι ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ᾿ ἐν ἀκροβυστίᾳ·                                                    
Rz 4:10 pO=s ou)=n e)logi/sTE; e)n peritomE=| o)/nti E)\ e)n a)krobusti/a|; ou)k e)n peritomE=| a)ll' e)n a)krobusti/a|:
Rz 4:10 pOs un elogisTE; en peritomE onti E en akrobystia; uk en peritomE all' en akrobystia:
Rz 4:10 d--------- c--------- v-3api-s-- p--------- n-----dsf- v--papdsm- c--------- p--------- n-----dsf- d--------- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsf-
Rz 4:10 G4459 G3767 G3049 G1722 G4061 G5607 G2228 G1722 G0203 G3756 G1722 G4061 G0235 G1722 G0203
Rz 4:10 W jakich okolicznościach została poczytana: czy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany.
Rz 4:10
Rz 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:10
Rz 4:10  Kiedy  Kiedy  liczyć  na  obrzezanie  lub  do  obrzezanie  Nie  na  obrzezanie  i  do  obrzezanie
Rz 4:10 G3767 G4459 G3049 G1722 G4061 G2228 G1722 G0203 G3756 G1722 G4061 G0235 G1722 G0203
Rz 4:11 καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων δι᾿ ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι [καὶ] αὐτοῖς [τὴν] δικαιοσύνην,                      
Rz 4:11 kai\ sEmei=on e)/laben peritomE=s, sfragi=da tE=s dikaiosu/nEs tE=s pi/steOs tE=s e)n tE=| a)krobusti/a|, ei)s to\ ei)=nai au)to\n pate/ra pa/ntOn tO=n pisteuo/ntOn di' a)krobusti/as, ei)s to\ logisTE=nai [kai\] au)toi=s [tE\n] dikaiosu/nEn,
Rz 4:11 kai sEmeion elaben peritomEs, sfragida tEs dikaiosynEs tEs pisteOs tEs en tE akrobystia, eis to einai auton patera pantOn tOn pisteuontOn di' akrobystias, eis to logisTEnai [kai] autois [tEn] dikaiosynEn,
Rz 4:11 c--------- n-----asn- v-3aai-s-- n-----gsf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----asm- n-----asm- a-----gpm- ra----gpm- v--papgpm- p--------- n-----gsf- p--------- ra----asn- v--apn---- d--------- rp----dpm- ra----asf- n-----asf-
Rz 4:11 G2532 G4592 G2983 G4061 G4973 G3588 G1343 G3588 G4102 G3588 G1722 G3588 G0203 G1519 G3588 G1511 G0846 G3962 G3956 G3588 G4100 G1223 G0203 G1519 G3588 G3049 G2532 G0846 G3588 G1343
Rz 4:11 I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego z wiary posiadanej wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by i im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia,
Rz 4:11
Rz 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:11
Rz 4:11  I  znak  obrzezanie  otrzymane  wydrukować  sprawiedliwość  wiara  który  w  nieobrzezany  że  on  był  ojciec  wszystko  wiernych  w  nieobrzezany  że  i  ich  liczyć  sprawiedliwość
Rz 4:11 G2532 G4592 G4061 G2983 G4973 G1343 G4102 G3588 G1722 G0203 G1519 G0846 G1511 G3962 G3956 G4100 G1223 G0203 G1519 G2532 G0846 G3049 G1343
Rz 4:12 καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ.                                      
Rz 4:12 kai\ pate/ra peritomE=s toi=s ou)k e)k peritomE=s mo/non a)lla\ kai\ toi=s stoiCHou=sin toi=s i)/CHnesin tE=s e)n a)krobusti/a| pi/steOs tou= patro\s E(mO=n *)abraa/m.
Rz 4:12 kai patera peritomEs tois uk ek peritomEs monon alla kai tois stoiCHusin tois iCHnesin tEs en akrobystia pisteOs tu patros hEmOn abraam.
Rz 4:12 c--------- n-----asm- n-----gsf- ra----dpm- d--------- p--------- n-----gsf- a-----asn- c--------- d--------- ra----dpm- v--papdpm- ra----dpn- n-----dpn- ra----gsf- p--------- n-----dsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm-
Rz 4:12 G2532 G3962 G4061 G3588 G3756 G1537 G4061 G3440 G0235 G2532 G3588 G4748 G3588 G2487 G3588 G1722 G0203 G4102 G3588 G3962 G2257 G0011
Rz 4:12 a także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham posiadał przed obrzezaniem.
Rz 4:12
Rz 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:12
Rz 4:12  i  ojciec  obrzezanie  nie  tylko  obrzezanie  obrzezanie  ale  i  walking  Następujący  Wiara  ojciec  nasz  Abraham  który  w  nieobrzezany
Rz 4:12 G2532 G3962 G4061 G3756 G3440 G1537 G4061 G0235 G2532 G4748 G2487 G4102 G3962 G2257 G0011 G3588 G1722 G0203
Rz 4:13 Οὐ γὰρ διὰ νόμου ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως·                                        
Rz 4:13 *ou) ga\r dia\ no/mou E( e)paggeli/a tO=| *)abraa\m E)\ tO=| spe/rmati au)tou=, to\ klErono/mon au)to\n ei)=nai ko/smou, a)lla\ dia\ dikaiosu/nEs pi/steOs:
Rz 4:13 u gar dia nomu hE epaNgelia tO abraam E tO spermati autu, to klEronomon auton einai kosmu, alla dia dikaiosynEs pisteOs:
Rz 4:13 d--------- c--------- p--------- n-----gsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm- ra----nsn- n-----asm- rp----asm- v--pan---- n-----gsm- c--------- p--------- n-----gsf- n-----gsf-
Rz 4:13 G3756 G1063 G1223 G3551 G3588 G1860 G3588 G0011 G2228 G3588 G4690 G0846 G3588 G2818 G0846 G1511 G2889 G0235 G1223 G1343 G4102
Rz 4:13 Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary.
Rz 4:13
Rz 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:13
Rz 4:13  Dla  nie  prawo  prawo  Abraham  lub  ziarno  jego  obietnica  być  spadkobierca  Świat  ale  sprawiedliwość  sprawiedliwość  Wiara
Rz 4:13 G1063 G3756 G1223 G3551 G0011 G2228 G4690 G0846 G1860 G1511 G2818 G2889 G0235 G1223 G1343 G4102
Rz 4:14 εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται πίστις καὶ κατήργηται ἐπαγγελία·                                                        
Rz 4:14 ei) ga\r oi( e)k no/mou klErono/moi, keke/nOtai E( pi/stis kai\ katE/rgEtai E( e)paggeli/a:
Rz 4:14 ei gar hoi ek nomu klEronomoi, kekenOtai hE pistis kai katErgEtai hE epaNgelia:
Rz 4:14 c--------- c--------- ra----npm- p--------- n-----gsm- n-----npm- v-3xpi-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3xpi-s-- ra----nsf- n-----nsf-
Rz 4:14 G1487 G1063 G3588 G1537 G3551 G2818 G2758 G3588 G4102 G2532 G2673 G3588 G1860
Rz 4:14 Jeżeli bowiem dziedzicami stają się ci, którzy się opierają na Prawie, to wiara straciła znaczenie, a obietnica pozostała bez skutku.
Rz 4:14
Rz 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:14
Rz 4:14  Jeśli  zatwierdzających  w  Prawo  spadkobierców  daremny  wiara  nieaktywny  obietnica
Rz 4:14 G1487 G3588 G1537 G3551 G2818 G2758 G4102 G2673 G1860
Rz 4:15 γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται· οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόμος, οὐδὲ παράβασις.                                                          
Rz 4:15 o( ga\r no/mos o)rgE\n katerga/DZetai: ou(= de\ ou)k e)/stin no/mos, ou)de\ para/basis.
Rz 4:15 ho gar nomos orgEn katergaDZetai: hu de uk estin nomos, ude parabasis.
Rz 4:15 ra----nsm- c--------- n-----nsm- n-----asf- v-3pmi-s-- c--------- c--------- d--------- v-3pai-s-- n-----nsm- d--------- n-----nsf-
Rz 4:15 G3588 G1063 G3551 G3709 G2716 G3757 G1161 G3756 G2076 G3551 G3761 G3847
Rz 4:15 Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew. Gdzie zaś nie ma Prawa, tam nie ma i przestępstwa.
Rz 4:15
Rz 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:15
Rz 4:15  dla  prawo  produkuje  gniew  że  gdzie  nie  Prawo  nie  nie  i  Przestępstwo
Rz 4:15 G1063 G3551 G2716 G3709 G1063 G3757 G3756 G3551 G2076 G3761 G3761 G3847
Rz 4:16 διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ {ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν,                
Rz 4:16 dia\ tou=to e)k pi/steOs, i(/na kata\ CHa/rin, ei)s to\ ei)=nai bebai/an tE\n e)paggeli/an panti\ tO=| spe/rmati, ou) tO=| e)k tou= no/mou mo/non a)lla\ kai\ tO=| e)k pi/steOs *)abraa/m {o(/s e)stin patE\r pa/ntOn E(mO=n,
Rz 4:16 dia tuto ek pisteOs, hina kata CHarin, eis to einai bebaian tEn epaNgelian panti tO spermati, u tO ek tu nomu monon alla kai tO ek pisteOs abraam {hos estin patEr pantOn hEmOn,
Rz 4:16 p--------- rd----asn- p--------- n-----gsf- c--------- p--------- n-----asf- p--------- ra----asn- v--pan---- a-----asf- ra----asf- n-----asf- a-----dsn- ra----dsn- n-----dsn- d--------- ra----dsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- a-----asn- c--------- d--------- ra----dsn- p--------- n-----gsf- n-----gsm- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----nsm- a-----gpm- rp----gp--
Rz 4:16 G1223 G5124 G1537 G4102 G2443 G2596 G5485 G1519 G3588 G1511 G0949 G3588 G1860 G3956 G3588 G4690 G3756 G3588 G1537 G3588 G3551 G3440 G0235 G2532 G3588 G1537 G4102 G0011 G3739 G2076 G3962 G3956 G2257
Rz 4:16 I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich -
Rz 4:16
Rz 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:16
Rz 4:16  Tak  Tak  na  Wiara  że  na  łaska  tak  obietnica  był  niezmiennie  wszystko  wszystko  nie  tylko  na  prawo  ale  i  na  Wiara  Abraham  który  jest  ojciec  wszystko  nas
Rz 4:16 G1223 G5124 G1537 G4102 G2443 G2596 G5485 G1519 G1860 G1511 G0949 G3956 G4690 G3756 G3440 G1537 G3551 G0235 G2532 G1537 G4102 G0011 G3739 G2076 G3962 G3956 G2257
Rz 4:17 καθὼς γέγραπται ὅτι Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε} κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζῳοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα·                                    
Rz 4:17 kaTO\s ge/graptai o(/ti *pate/ra pollO=n e)TnO=n te/Teika/ se} kate/nanti ou(= e)pi/steusen Teou= tou= DZO|opoiou=ntos tou\s nekrou\s kai\ kalou=ntos ta\ mE\ o)/nta O(s o)/nta:
Rz 4:17 kaTOs gegraptai hoti patera pollOn eTnOn teTeika se} katenanti hu episteusen Teu tu DZOopoiuntos tus nekrus kai kaluntos ta mE onta hOs onta:
Rz 4:17 c--------- v-3xpi-s-- c--------- n-----asm- a-----gpn- n-----gpn- v-1xai-s-- rp----as-- p--------- rr----gsm- v-3aai-s-- n-----gsm- ra----gsm- v--papgsm- ra----apm- a-----apm- c--------- v--papgsm- ra----apn- d--------- v--papapn- c--------- v--papapn-
Rz 4:17 G2531 G1125 G3754 G3962 G4183 G1484 G5087 G4571 G2713 G3739 G4100 G2316 G3588 G2227 G3588 G3498 G2532 G2564 G3588 G3361 G5607 G5613 G5607
Rz 4:17 jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów - przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia.
Rz 4:17
Rz 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:17
Rz 4:17  jako  napisany  zestaw  ty, wy  ojciec  wiele  Osoby  przed  Bóg  Kogo  wierzyć  ożywia  martwy  i  Stylu  nie istnieje  nie istnieje  jako  istniejący
Rz 4:17 G2531 G1125 G5087 G4571 G3962 G4183 G1484 G2713 G2316 G3739 G4100 G2227 G3498 G2532 G2564 G3361 G5607 G5613 G5607
Rz 4:18 ὃς παρ᾿ ἐλπίδα ἐπ᾿ ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρημένον, Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου·                                        
Rz 4:18 o(\s par' e)lpi/da e)p' e)lpi/di e)pi/steusen ei)s to\ gene/sTai au)to\n pate/ra pollO=n e)TnO=n kata\ to\ ei)rEme/non, *ou(/tOs e)/stai to\ spe/rma sou:
Rz 4:18 hos par' elpida ep' elpidi episteusen eis to genesTai auton patera pollOn eTnOn kata to eirEmenon, hutOs estai to sperma su:
Rz 4:18 rr----nsm- p--------- n-----asf- p--------- n-----dsf- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- v--amn---- rp----asm- n-----asm- a-----gpn- n-----gpn- p--------- ra----asn- v--xppasn- d--------- v-3fmi-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs--
Rz 4:18 G3739 G3844 G1680 G1909 G1680 G4100 G1519 G3588 G1096 G0846 G3962 G4183 G1484 G2596 G3588 G2046 G3779 G2071 G3588 G4690 G4675
Rz 4:18 On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo.
Rz 4:18
Rz 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:18
Rz 4:18  On  przez  Nadzieja  wierzyć  z  nadzieja  przez  że  został  ojciec  wiele  Osoby  na  powyższe  tak  będzie  ziarno  twój
Rz 4:18 G3739 G3844 G1680 G4100 G1909 G1680 G1519 G3588 G1096 G3962 G4183 G1484 G2596 G2046 G3779 G2071 G4690 G4675
Rz 4:19 καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ πίστει κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα [ἤδη] νενεκρωμένον, ἑκατονταετής που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας,                                          
Rz 4:19 kai\ mE\ a)sTenE/sas tE=| pi/stei kateno/Esen to\ e(autou= sO=ma [E)/dE] nenekrOme/non, e(katontaetE/s pou u(pa/rCHOn, kai\ tE\n ne/krOsin tE=s mE/tras *sa/rras,
Rz 4:19 kai mE asTenEsas tE pistei katenoEsen to heautu sOma [EdE] nenekrOmenon, hekatontaetEs pu hyparCHOn, kai tEn nekrOsin tEs mEtras sarras,
Rz 4:19 c--------- d--------- v--aapnsm- ra----dsf- n-----dsf- v-3aai-s-- ra----asn- rp----gsm- n-----asn- d--------- v--xppasn- a-----nsm- d--------- v--papnsm- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsf-
Rz 4:19 G2532 G3361 G0770 G3588 G4102 G2657 G3588 G1438 G4983 G2235 G3499 G1541 G4225 G5225 G2532 G3588 G3500 G3588 G3388 G4564
Rz 4:19 I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe - miał już prawie sto lat - i że obumarłe jest łono Sary.
Rz 4:19
Rz 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:19
Rz 4:19  I  nie  pochyla  Wiara  nie  myśl  ciało  jego  prawie  stulecie  już  zdrętwiały  i  przepaść  Sarah  martwica
Rz 4:19 G2532 G3361 G0770 G4102 G3756 G2657 G4983 G1438 G4225 G1541 G2235 G3499 G2532 G3388 G4564 G3500
Rz 4:20 εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ᾿ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, δοὺς δόξαν τῷ θεῷ                                              
Rz 4:20 ei)s de\ tE\n e)paggeli/an tou= Teou= ou) diekri/TE tE=| a)pisti/a| a)ll' e)nedunamO/TE tE=| pi/stei, dou\s do/Xan tO=| TeO=|
Rz 4:20 eis de tEn epaNgelian tu Teu u diekriTE tE apistia all' enedynamOTE tE pistei, dus doXan tO TeO
Rz 4:20 p--------- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3api-s-- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3api-s-- ra----dsf- n-----dsf- v--aapnsm- n-----asf- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 4:20 G1519 G1161 G3588 G1860 G3588 G2316 G3756 G1252 G3588 G0570 G0235 G1743 G3588 G4102 G1325 G1391 G3588 G2316
Rz 4:20 I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu
Rz 4:20
Rz 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:20
Rz 4:20  nie  zawahał się  w  obietnica  Bóg  niewiara  ale  smolisty  firma  Wiara  brawo  chwała  Bóg
Rz 4:20 G3756 G1252 G1519 G1860 G2316 G0570 G0235 G1743 G1743 G4102 G1325 G1391 G2316
Rz 4:21 καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ἐπήγγελται δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι.                                                                
Rz 4:21 kai\ plEroforETei\s o(/ti o(\ e)pE/ggeltai dunato/s e)stin kai\ poiE=sai.
Rz 4:21 kai plEroforETeis hoti ho epENgeltai dynatos estin kai poiEsai.
Rz 4:21 c--------- v--appnsm- c--------- rr----asn- v-3xmi-s-- a-----nsm- v-3pai-s-- d--------- v--aan----
Rz 4:21 G2532 G4135 G3754 G3739 G1861 G1415 G2076 G2532 G4160
Rz 4:21 i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał.
Rz 4:21
Rz 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:21
Rz 4:21  i  jest  całkiem  na pewno  że  On  silny  i  wykonać  obiecał  obiecał
Rz 4:21 G2532 G4135 G4135 G4135 G3754 G2076 G1415 G2532 G4160 G1861 G3739
Rz 4:22 διὸ [καὶ] ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.                                                                      
Rz 4:22 dio\ [kai\] e)logi/sTE au)tO=| ei)s dikaiosu/nEn.
Rz 4:22 dio [kai] elogisTE autO eis dikaiosynEn.
Rz 4:22 c--------- d--------- v-3api-s-- rp----dsm- p--------- n-----asf-
Rz 4:22 G1352 G2532 G3049 G0846 G1519 G1343
Rz 4:22 Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.
Rz 4:22
Rz 4:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:22
Rz 4:22  Zatem  i  kalkulacyjnych  go  w  sprawiedliwość
Rz 4:22 G1352 G2532 G3049 G0846 G1519 G1343
Rz 4:23 Οὐκ ἐγράφη δὲ δι᾿ αὐτὸν μόνον ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ,                                                                
Rz 4:23 *ou)k e)gra/fE de\ di' au)to\n mo/non o(/ti e)logi/sTE au)tO=|,
Rz 4:23 uk egrafE de di' auton monon hoti elogisTE autO,
Rz 4:23 d--------- v-3api-s-- c--------- p--------- rp----asm- a-----asm- c--------- v-3api-s-- rp----dsm-
Rz 4:23 G3756 G1125 G1161 G1223 G0846 G3440 G3754 G3049 G0846
Rz 4:23 A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego,
Rz 4:23
Rz 4:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:23
Rz 4:23 A  nie  w  poszanowanie  do  to  jeden  napisany  że  kalkulacyjnych  go
Rz 4:23 G1161 G3756 G1223 G1223 G1223 G0846 G3440 G1125 G3754 G3049 G0846
Rz 4:24 ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν,                                              
Rz 4:24 a)lla\ kai\ di' E(ma=s oi(=s me/llei logi/DZesTai, toi=s pisteu/ousin e)pi\ to\n e)gei/ranta *)iEsou=n to\n ku/rion E(mO=n e)k nekrO=n,
Rz 4:24 alla kai di' Emas hois mellei logiDZesTai, tois pisteuusin epi ton egeiranta iEsun ton kyrion hEmOn ek nekrOn,
Rz 4:24 c--------- d--------- p--------- rp----ap-- rr----dpm- v-3pai-s-- v--ppn---- ra----dpm- v--papdpm- p--------- ra----asm- v--aapasm- n-----asm- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- p--------- a-----gpm-
Rz 4:24 G0235 G2532 G1223 G2248 G3739 G3195 G3049 G3588 G4100 G1909 G3588 G1453 G2424 G3588 G2962 G2257 G1537 G3498
Rz 4:24 ale i ze względu na nas , jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego.
Rz 4:24
Rz 4:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:24
Rz 4:24  ale  i  w  poszanowanie  do  nas  liczyć  liczyć  wierny  w  Kto  podniesiony  z  martwy  Jezus  Władca  nasz
Rz 4:24 G0235 G2532 G1223 G1223 G1223 G2248 G3049 G3195 G4100 G1909 G3588 G1453 G1537 G3498 G2424 G2962 G2257
Rz 4:25 ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν.                                                          
Rz 4:25 o(\s paredo/TE dia\ ta\ paraptO/mata E(mO=n kai\ E)ge/rTE dia\ tE\n dikai/Osin E(mO=n.
Rz 4:25 hos paredoTE dia ta paraptOmata hEmOn kai EgerTE dia tEn dikaiOsin hEmOn.
Rz 4:25 rr----nsm- v-3api-s-- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- c--------- v-3api-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp--
Rz 4:25 G3739 G3860 G1223 G3588 G3900 G2257 G2532 G1453 G1223 G3588 G1347 G2257
Rz 4:25 On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Rz 4:25
Rz 4:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 4:25
Rz 4:25  Który  umieścić  dla  grzech  nasz  i  róża  dla  uzasadniać  nasz
Rz 4:25 G3739 G3860 G1223 G3900 G2257 G2532 G1453 G1223 G1347 G2257
Copyright by Cezary Podolski