Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz4      do_str_głównej      do_Rz6      
Rz 5:1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,                                                          
Rz 5:1 *dikaiOTe/ntes ou)=n e)k pi/steOs ei)rE/nEn e)/CHomen pro\s to\n Teo\n dia\ tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=,
Rz 5:1 dikaiOTentes un ek pisteOs eirEnEn eCHomen pros ton Teon dia tu kyriu hEmOn iEsu CHristu,
Rz 5:1 v--appnpm- c--------- p--------- n-----gsf- n-----asf- v-1pai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm-
Rz 5:1 G1344 G3767 G1537 G4102 G1515 G2192 G4314 G3588 G2316 G1223 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547
Rz 5:1 Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Rz 5:1
Rz 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:1
Rz 5:1  Tak  uzasadnione  wiara  wiara  mieć  świat  z  Bóg  przez  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
Rz 5:1 G3767 G1344 G1537 G4102 G2192 G1515 G4314 G2316 G1223 G2962 G2257 G2424 G5547
Rz 5:2 δι᾿ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν [τῇ πίστει] εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ.                                          
Rz 5:2 di' ou(= kai\ tE\n prosagOgE\n e)sCHE/kamen [tE=| pi/stei] ei)s tE\n CHa/rin tau/tEn e)n E(=| e(stE/kamen, kai\ kauCHO/meTa e)p' e)lpi/di tE=s do/XEs tou= Teou=.
Rz 5:2 di' u kai tEn prosagOgEn esCHEkamen [tE pistei] eis tEn CHarin tautEn en hE hestEkamen, kai kauCHOmeTa ep' elpidi tEs doXEs tu Teu.
Rz 5:2 p--------- rr----gsm- d--------- ra----asf- n-----asf- v-1xai-p-- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf- p--------- rr----dsf- v-1xai-p-- c--------- v-1pmi-p-- p--------- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 5:2 G1223 G3739 G2532 G3588 G4318 G2192 G3588 G4102 G1519 G3588 G5485 G3778 G1722 G3739 G2476 G2532 G2744 G1909 G1680 G3588 G1391 G3588 G2316
Rz 5:2 dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Rz 5:2
Rz 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:2
Rz 5:2  przez  Kogo  wiara  i  otrzymane  dostęp  do  że  łaska  w  który  stoisko  i  cieszyć  nadzieja  nadzieja  Sława  Bóg
Rz 5:2 G1223 G3739 G4102 G2532 G2192 G4318 G1519 G5026 G5485 G1722 G3739 G2476 G2532 G2744 G1680 G1909 G1391 G2316
Rz 5:3 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται,                                                          
Rz 5:3 ou) mo/non de/, a)lla\ kai\ kauCHO/meTa e)n tai=s Tli/PSesin, ei)do/tes o(/ti E( Tli=PSis u(pomonE\n katerga/DZetai,
Rz 5:3 u monon de, alla kai kauCHOmeTa en tais TliPSesin, eidotes hoti hE TliPSis hypomonEn katergaDZetai,
Rz 5:3 d--------- a-----asn- c--------- c--------- d--------- v-1pmi-p-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- v--xapnpm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- n-----asf- v-3pmi-s--
Rz 5:3 G3756 G3440 G1161 G0235 G2532 G2744 G1722 G3588 G2347 G1492 G3754 G3588 G2347 G5281 G2716
Rz 5:3 Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,
Rz 5:3
Rz 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:3
Rz 5:3  I  nie  tylko  ale  cieszyć  i  ucisków  ucisków  wiedząc,  że  żal  jest  cierpliwość
Rz 5:3 G1161 G3756 G3440 G0235 G2744 G2532 G1722 G2347 G1492 G3754 G2347 G2716 G5281
Rz 5:4 δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα·                                                                        
Rz 5:4 E( de\ u(pomonE\ dokimE/n, E( de\ dokimE\ e)lpi/da:
Rz 5:4 hE de hypomonE dokimEn, hE de dokimE elpida:
Rz 5:4 ra----nsf- c--------- n-----nsf- n-----asf- ra----nsf- c--------- n-----nsf- n-----asf-
Rz 5:4 G3588 G1161 G5281 G1382 G3588 G1161 G1382 G1680
Rz 5:4 a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję.
Rz 5:4
Rz 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:4
Rz 5:4  cierpliwość  doświadczenie  doświadczenie  nadzieja
Rz 5:4 G5281 G1382 G1382 G1680
Rz 5:5 δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν,                                              
Rz 5:5 E( de\ e)lpi\s ou) kataisCHu/nei, o(/ti E( a)ga/pE tou= Teou= e)kke/CHutai e)n tai=s kardi/ais E(mO=n dia\ pneu/matos a(gi/ou tou= doTe/ntos E(mi=n,
Rz 5:5 hE de elpis u kataisCHynei, hoti hE agapE tu Teu ekkeCHytai en tais kardiais hEmOn dia pneumatos hagiu tu doTentos hEmin,
Rz 5:5 ra----nsf- c--------- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3xpi-s-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- p--------- n-----gsn- a-----gsn- ra----gsn- v--appgsn- rp----dp--
Rz 5:5 G3588 G1161 G1680 G3756 G2617 G3754 G3588 G0026 G3588 G2316 G1632 G1722 G3588 G2588 G2257 G1223 G4151 G0040 G3588 G1325 G2254
Rz 5:5 A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Rz 5:5
Rz 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:5
Rz 5:5  i  nadzieja  nie  hańbi  że  miłość  Bóg  wylany  w  serce  nasz  Duch  Duch  Święty  dane  nas
Rz 5:5 G1161 G1680 G3756 G2617 G3754 G0026 G2316 G1632 G1722 G2588 G2257 G1223 G4151 G0040 G1325 G2254
Rz 5:6 ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν.                                                                
Rz 5:6 e)/ti ga\r *CHristo\s o)/ntOn E(mO=n a)sTenO=n e)/ti kata\ kairo\n u(pe\r a)sebO=n a)pe/Tanen.
Rz 5:6 eti gar CHristos ontOn hEmOn asTenOn eti kata kairon hyper asebOn apeTanen.
Rz 5:6 d--------- c--------- n-----nsm- v--papgpm- rp----gp-- a-----gpm- d--------- p--------- n-----asm- p--------- a-----gpm- v-3aai-s--
Rz 5:6 G2089 G1063 G5547 G5607 G2257 G0772 G2089 G2596 G2540 G5228 G0765 G0599
Rz 5:6 Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni.
Rz 5:6
Rz 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:6
Rz 5:6  Dla  Chrystus  więcej  my  były  słaby  w  kilka  czas  zmarły  dla  wicked
Rz 5:6 G1063 G5547 G2089 G2257 G5607 G0772 G2596 G2596 G2540 G0599 G5228 G0765
Rz 5:7 μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν·                                                          
Rz 5:7 mo/lis ga\r u(pe\r dikai/ou tis a)poTanei=tai: u(pe\r ga\r tou= a)gaTou= ta/CHa tis kai\ tolma=| a)poTanei=n:
Rz 5:7 molis gar hyper dikaiu tis apoTaneitai: hyper gar tu agaTu taCHa tis kai tolma apoTanein:
Rz 5:7 d--------- c--------- p--------- a-----gsm- ri----nsm- v-3fmi-s-- p--------- c--------- ra----gsm- a-----gsm- d--------- ri----nsm- d--------- v-3pai-s-- v--aan----
Rz 5:7 G3433 G1063 G5228 G1342 G5100 G0599 G5228 G1063 G3588 G0018 G5029 G5100 G2532 G5111 G0599
Rz 5:7 A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć.
Rz 5:7
Rz 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:7
Rz 5:7  Dla  ledwo  kto  umierać  dla  sprawiedliwy  naprawdę  dla  dobroczyńca  może  być  kto  i  ośmielać się  umierać
Rz 5:7 G1063 G3433 G5100 G0599 G5228 G1342 G1063 G5228 G0018 G5029 G5029 G5100 G2532 G5111 G0599
Rz 5:8 συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν.                                                    
Rz 5:8 suni/stEsin de\ tE\n e(autou= a)ga/pEn ei)s E(ma=s o( Teo\s o(/ti e)/ti a(martOlO=n o)/ntOn E(mO=n *CHristo\s u(pe\r E(mO=n a)pe/Tanen.
Rz 5:8 synistEsin de tEn heautu agapEn eis hEmas ho Teos hoti eti hamartOlOn ontOn hEmOn CHristos hyper hEmOn apeTanen.
Rz 5:8 v-3pai-s-- c--------- ra----asf- rp----gsm- n-----asf- p--------- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- a-----gpm- v--papgpm- rp----gp-- n-----nsm- p--------- rp----gp-- v-3aai-s--
Rz 5:8 G4921 G1161 G3588 G1438 G0026 G1519 G2248 G3588 G2316 G3754 G2089 G0268 G5607 G2257 G5547 G5228 G2257 G0599
Rz 5:8 Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Rz 5:8
Rz 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:8
Rz 5:8  Ale  Bóg  Jego  miłość  do  nas  udowodni,  że  Chrystus  zmarły  dla  nas  my  były  więcej  grzeszników
Rz 5:8 G1161 G2316 G1438 G0026 G1519 G2248 G4921 G3754 G5547 G0599 G5228 G2257 G2257 G5607 G2089 G0268
Rz 5:9 πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς.                                                          
Rz 5:9 pollO=| ou)=n ma=llon dikaiOTe/ntes nu=n e)n tO=| ai(/mati au)tou= sOTEso/meTa di' au)tou= a)po\ tE=s o)rgE=s.
Rz 5:9 pollO un mallon dikaiOTentes nyn en tO haimati autu sOTEsomeTa di' autu apo tEs orgEs.
Rz 5:9 a-----dsn- c--------- d--------- v--appnpm- d--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm- v-1fpi-p-- p--------- rp----gsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Rz 5:9 G4183 G3767 G3123 G1344 G3568 G1722 G3588 G0129 G0846 G4982 G1223 G0846 G0575 G3588 G3709
Rz 5:9 Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.
Rz 5:9
Rz 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:9
Rz 5:9  Zatem  tak  więcej  teraz  jest  uzasadnione  Krew  Krew  Jego  zapisanych  Ich  Ich  z  gniew
Rz 5:9 G3767 G4183 G3123 G3568 G1344 G1344 G0129 G1722 G0846 G4982 G0846 G1223 G0575 G3709
Rz 5:10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·                                              
Rz 5:10 ei) ga\r e)CHTroi\ o)/ntes katElla/gEmen tO=| TeO=| dia\ tou= Tana/tou tou= ui(ou= au)tou=, pollO=| ma=llon katallage/ntes sOTEso/meTa e)n tE=| DZOE=| au)tou=:
Rz 5:10 ei gar eCHTroi ontes katEllagEmen tO TeO dia tu Tanatu tu hyiu autu, pollO mallon katallagentes sOTEsomeTa en tE DZOE autu:
Rz 5:10 c--------- c--------- a-----npm- v--papnpm- v-1api-p-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- a-----dsn- d--------- v--appnpm- v-1fpi-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Rz 5:10 G1487 G1063 G2190 G5607 G2644 G3588 G2316 G1223 G3588 G2288 G3588 G5207 G0846 G4183 G3123 G2644 G4982 G1722 G3588 G2222 G0846
Rz 5:10 Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie.
Rz 5:10
Rz 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:10
Rz 5:10  Dla  jeśli  jest  wrogów  pogodzić  Bóg  śmierć  śmierć  Syn  Jego  tak  więcej  pogodzić  zapisanych  życie  życie  Jego
Rz 5:10 G1063 G1487 G5607 G2190 G2644 G2316 G1223 G2288 G5207 G0846 G4183 G3123 G2644 G4982 G1722 G2222 G0846
Rz 5:11 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν.                                              
Rz 5:11 ou) mo/non de/, a)lla\ kai\ kauCHO/menoi e)n tO=| TeO=| dia\ tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=, di' ou(= nu=n tE\n katallagE\n e)la/bomen.
Rz 5:11 u monon de, alla kai kauCHOmenoi en tO TeO dia tu kyriu hEmOn iEsu CHristu, di' u nyn tEn katallagEn elabomen.
Rz 5:11 d--------- a-----asn- c--------- c--------- d--------- v--pmpnpm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- p--------- rr----gsm- d--------- ra----asf- n-----asf- v-1aai-p--
Rz 5:11 G3756 G3440 G1161 G0235 G2532 G2744 G1722 G3588 G2316 G1223 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G1223 G3739 G3568 G3588 G2643 G2983
Rz 5:11 I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
Rz 5:11
Rz 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:11
Rz 5:11  I  nie  całkiem  ale  i  cieszyć  Bóg  Bóg  przez  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  przez  Kogo  otrzymane  teraz  pojednanie
Rz 5:11 G1161 G3756 G3440 G0235 G2532 G2744 G1722 G2316 G1223 G2962 G2257 G2424 G5547 G1223 G3739 G2983 G3568 G2643
Rz 5:12 Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾿ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾿ πάντες ἥμαρτον                            
Rz 5:12 *dia\ tou=to O(/sper di' e(no\s a)nTrO/pou E( a(marti/a ei)s to\n ko/smon ei)sE=lTen kai\ dia\ tE=s a(marti/as o( Ta/natos, kai\ ou(/tOs ei)s pa/ntas a)nTrO/pous o( Ta/natos diE=lTen, e)f' O(=| pa/ntes E(/marton
Rz 5:12 dia tuto hOsper di' enos anTrOpu hE hamartia eis ton kosmon eisElTen kai dia tEs hamartias ho Tanatos, kai hutOs eis pantas anTrOpus ho Tanatos diElTen, ef' O pantes hEmarton
Rz 5:12 p--------- rd----asn- c--------- p--------- a-----gsm- n-----gsm- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsm- n-----nsm- d--------- d--------- p--------- a-----apm- n-----apm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rr----dsn- a-----npm- v-3aai-p--
Rz 5:12 G1223 G5124 G5618 G1223 G1520 G0444 G3588 G0266 G1519 G3588 G2889 G1525 G2532 G1223 G3588 G0266 G3588 G2288 G2532 G3779 G1519 G3956 G0444 G3588 G2288 G1330 G1909 G3739 G3956 G0264
Rz 5:12 Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli...
Rz 5:12
Rz 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:12
Rz 5:12  Zatem  Zatem  jako  jeden  jeden  człowiek  grzech  wprowadzonych  w  świat  i  grzech  grzech  śmierć  tak  i  śmierć  przeniesione  w  wszystko  mężczyzn  że  To  wszystko  zgrzeszył
Rz 5:12 G1223 G5124 G5618 G1223 G1520 G0444 G0266 G1525 G1519 G2889 G2532 G0266 G1223 G2288 G3779 G2532 G2288 G1330 G1519 G3956 G0444 G1909 G3739 G3956 G0264
Rz 5:13 ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ, ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος νόμου·                                                            
Rz 5:13 a)/CHri ga\r no/mou a(marti/a E)=n e)n ko/smO|, a(marti/a de\ ou)k e)llogei=tai mE\ o)/ntos no/mou:
Rz 5:13 aCHri gar nomu hamartia En en kosmO, hamartia de uk ellogeitai mE ontos nomu:
Rz 5:13 p--------- c--------- n-----gsm- n-----nsf- v-3iai-s-- p--------- n-----dsm- n-----nsf- c--------- d--------- v-3ppi-s-- d--------- v--papgsm- n-----gsm-
Rz 5:13 G0891 G1063 G3551 G0266 G2258 G1722 G2889 G0266 G1161 G3756 G1677 G3361 G5607 G3551
Rz 5:13 Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa.
Rz 5:13
Rz 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:13
Rz 5:13  Dla  do  Prawo  grzech  był  w  świat  ale  grzech  nie  opłata  nie  nie  Prawo
Rz 5:13 G1063 G0891 G3551 G0266 G2258 G1722 G2889 G1161 G0266 G3756 G1677 G3361 G5607 G3551
Rz 5:14 ἀλλὰ ἐβασίλευσεν θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωϋσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδάμ, ὅς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος.                                        
Rz 5:14 a)lla\ e)basi/leusen o( Ta/natos a)po\ *)ada\m me/CHri *mOu+se/Os kai\ e)pi\ tou\s mE\ a(martE/santas e)pi\ tO=| o(moiO/mati tE=s paraba/seOs *)ada/m, o(/s e)stin tu/pos tou= me/llontos.
Rz 5:14 alla ebasileusen ho Tanatos apo adam meCHri mO+yseOs kai epi tus mE hamartEsantas epi tO homoiOmati tEs parabaseOs adam, hos estin typos tu mellontos.
Rz 5:14 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----gsm- p--------- n-----gsm- d--------- p--------- ra----apm- d--------- v--aapapm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----nsm- ra----gsm- v--papgsm-
Rz 5:14 G0235 G0936 G3588 G2288 G0575 G0076 G3360 G3475 G2532 G1909 G3588 G3361 G0264 G1909 G3588 G3667 G3588 G3847 G0076 G3739 G2076 G5179 G3588 G3195
Rz 5:14 A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.
Rz 5:14
Rz 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:14
Rz 5:14  Ale  śmierć  panował  z  Adam  do  Mojżesz  i  przez  nesogreshivshimi  nesogreshivshimi  jak  jak  Przestępstwo  Adam  który  jest  obraz  Przyszłość
Rz 5:14 G0235 G2288 G0936 G0575 G0076 G3360 G3475 G2532 G1909 G0264 G3361 G1909 G3667 G3847 G0076 G3739 G2076 G5179 G3195
Rz 5:15 Ἀλλ᾿ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον χάρις τοῦ θεοῦ καὶ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν.          
Rz 5:15 *)all' ou)CH O(s to\ para/ptOma, ou(/tOs kai\ to\ CHa/risma: ei) ga\r tO=| tou= e(no\s paraptO/mati oi( polloi\ a)pe/Tanon, pollO=| ma=llon E( CHa/ris tou= Teou= kai\ E( dOrea\ e)n CHa/riti tE=| tou= e(no\s a)nTrO/pou *)iEsou= *CHristou= ei)s tou\s pollou\s e)peri/sseusen.
Rz 5:15 all' uCH hOs to paraptOma, hutOs kai to CHarisma: ei gar tO tu henos paraptOmati hoi polloi apeTanon, pollO mallon hE CHaris tu Teu kai hE dOrea en CHariti tE tu henos anTrOpu iEsu CHristu eis tus pollus eperisseusen.
Rz 5:15 c--------- d--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- d--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- c--------- c--------- ra----dsn- ra----gsm- a-----gsm- n-----dsn- ra----npm- a-----npm- v-3aai-p-- a-----dsn- d--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----dsf- ra----dsf- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- ra----apm- a-----apm- v-3aai-s--
Rz 5:15 G0235 G3756 G5613 G3588 G3900 G3779 G2532 G3588 G5486 G1487 G1063 G3588 G3588 G1520 G3900 G3588 G4183 G0599 G4183 G3123 G3588 G5485 G3588 G2316 G2532 G3588 G1431 G1722 G5485 G3588 G3588 G1520 G0444 G2424 G5547 G1519 G3588 G4183 G4052
Rz 5:15 Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.
Rz 5:15
Rz 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:15
Rz 5:15  Ale  prezent  łaska  nie  jako  przestępstwo  Dla  jeśli  przestępstwo  jeden  były  śmierć  wiele  tak  więcej  łaska  Bóg  i  prezent  na  łaska  jeden  Człowiek  Jezus  Chrystus  Bóg obfitował do  dla  wiele
Rz 5:15 G0235 G5486 G5486 G3756 G5613 G3900 G1063 G1487 G3900 G1520 G0599 G0599 G4183 G4183 G3123 G5485 G2316 G2532 G1431 G1722 G5485 G1520 G0444 G2424 G5547 G4052 G1519 G4183
Rz 5:16 καὶ οὐχ ὡς δι᾿ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα· τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα.                                        
Rz 5:16 kai\ ou)CH O(s di' e(no\s a(martE/santos to\ dO/rEma: to\ me\n ga\r kri/ma e)X e(no\s ei)s kata/krima, to\ de\ CHa/risma e)k pollO=n paraptOma/tOn ei)s dikai/Oma.
Rz 5:16 kai uCH hOs di' enos hamartEsantos to dOrEma: to men gar krima eX henos eis katakrima, to de CHarisma ek pollOn paraptOmatOn eis dikaiOma.
Rz 5:16 c--------- d--------- c--------- p--------- a-----gsm- v--aapgsm- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- c--------- c--------- n-----nsn- p--------- a-----gsn- p--------- n-----asn- ra----nsn- c--------- n-----nsn- p--------- a-----gpn- n-----gpn- p--------- n-----asn-
Rz 5:16 G2532 G3756 G5613 G1223 G1520 G0264 G3588 G1434 G3588 G3303 G1063 G2917 G1537 G1520 G1519 G2631 G3588 G1161 G5486 G1537 G4183 G3900 G1519 G1345
Rz 5:16 I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów.
Rz 5:16
Rz 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:16
Rz 5:16  I  prezent  nie  jako  dla  jeden  grzesznik  dla  dla  sąd  dla  jedno  do  potępienie  i  prezent  łaska  do  uniewinnienie  z  wiele  Przestępstw
Rz 5:16 G2532 G1434 G3756 G5613 G1223 G1520 G0264 G1063 G3303 G2917 G1537 G1520 G1519 G2631 G1161 G5486 G5486 G1519 G1345 G1537 G4183 G3900
Rz 5:17 εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ.                      
Rz 5:17 ei) ga\r tO=| tou= e(no\s paraptO/mati o( Ta/natos e)basi/leusen dia\ tou= e(no/s, pollO=| ma=llon oi( tE\n perissei/an tE=s CHa/ritos kai\ tE=s dOrea=s tE=s dikaiosu/nEs lamba/nontes e)n DZOE=| basileu/sousin dia\ tou= e(no\s *)iEsou= *CHristou=.
Rz 5:17 ei gar tO tu henos paraptOmati ho Tanatos ebasileusen dia tu henos, pollO mallon hoi tEn perisseian tEs CHaritos kai tEs dOreas tEs dikaiosynEs lambanontes en DZOE basileususin dia tu henos iEsu CHristu.
Rz 5:17 c--------- c--------- ra----dsn- ra----gsm- a-----gsm- n-----dsn- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----gsm- a-----gsm- a-----dsn- d--------- ra----npm- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- v--papnpm- p--------- n-----dsf- v-3fai-p-- p--------- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Rz 5:17 G1487 G1063 G3588 G3588 G1520 G3900 G3588 G2288 G0936 G1223 G3588 G1520 G4183 G3123 G3588 G3588 G4050 G3588 G5485 G2532 G3588 G1431 G3588 G1343 G2983 G1722 G2222 G0936 G1223 G3588 G1520 G2424 G5547
Rz 5:17 Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa.
Rz 5:17
Rz 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:17
Rz 5:17  Dla  jeśli  przestępstwo  jeden  śmierć  panował  przez  jeden  tak  więcej  które otrzymują  mnóstwo  łaska  i  prezent  sprawiedliwość  będzie  królować  w  Życie  przez  pojedynczy  Jezus  Chrystus
Rz 5:17 G1063 G1487 G3900 G1520 G2288 G0936 G1223 G1520 G4183 G3123 G2983 G4050 G5485 G2532 G1431 G1343 G0936 G0936 G1722 G2222 G1223 G1520 G2424 G5547
Rz 5:18 Ἄρα οὖν ὡς δι᾿ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, οὕτως καὶ δι᾿ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς·                                            
Rz 5:18 *)/ara ou)=n O(s di' e(no\s paraptO/matos ei)s pa/ntas a)nTrO/pous ei)s kata/krima, ou(/tOs kai\ di' e(no\s dikaiO/matos ei)s pa/ntas a)nTrO/pous ei)s dikai/Osin DZOE=s:
Rz 5:18 ara un hOs di' enos paraptOmatos eis pantas anTrOpus eis katakrima, hutOs kai di' enos dikaiOmatos eis pantas anTrOpus eis dikaiOsin DZOEs:
Rz 5:18 c--------- c--------- c--------- p--------- a-----gsn- n-----gsn- p--------- a-----apm- n-----apm- p--------- n-----asn- d--------- d--------- p--------- a-----gsn- n-----gsn- p--------- a-----apm- n-----apm- p--------- n-----asf- n-----gsf-
Rz 5:18 G0686 G3767 G5613 G1223 G1520 G3900 G1519 G3956 G0444 G1519 G2631 G3779 G2532 G1223 G1520 G1345 G1519 G3956 G0444 G1519 G1347 G2222
Rz 5:18 A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie.
Rz 5:18
Rz 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:18
Rz 5:18  Zatem  Zatem  jako  przestępstwo  przestępstwo  jeden  wszystko  wszystko  mężczyzn  potępienie  potępienie  tak  tak  sprawiedliwość  sprawiedliwość  jeden  wszystko  wszystko  mężczyzn  uzasadnienie  uzasadnienie  Życie
Rz 5:18 G0686 G3767 G5613 G1223 G3900 G1520 G1519 G3956 G0444 G1519 G2631 G2532 G3779 G1223 G1345 G1520 G1519 G3956 G0444 G1347 G1519 G2222
Rz 5:19 ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί.                                          
Rz 5:19 O(/sper ga\r dia\ tE=s parakoE=s tou= e(no\s a)nTrO/pou a(martOloi\ katesta/TEsan oi( polloi/, ou(/tOs kai\ dia\ tE=s u(pakoE=s tou= e(no\s di/kaioi katastaTE/sontai oi( polloi/.
Rz 5:19 hOsper gar dia tEs parakoEs tu henos anTrOpu hamartOloi katestaTEsan hoi polloi, hutOs kai dia tEs hypakoEs tu henos dikaioi katastaTEsontai hoi polloi.
Rz 5:19 c--------- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- a-----npm- v-3api-p-- ra----npm- a-----npm- d--------- d--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- a-----gsm- a-----npm- v-3fpi-p-- ra----npm- a-----npm-
Rz 5:19 G5618 G1063 G1223 G3588 G3876 G3588 G1520 G0444 G0268 G2525 G3588 G4183 G3779 G2532 G1223 G3588 G5218 G3588 G1520 G1342 G2525 G3588 G4183
Rz 5:19 Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Rz 5:19
Rz 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:19
Rz 5:19  Dla  jako  nieposłuszeństwo  nieposłuszeństwo  jeden  Prawa  zostać  wiele  grzeszników  tak  i  posłuszeństwo  posłuszeństwo  jeden  będzie  sprawiedliwy  wiele
Rz 5:19 G1063 G5618 G1223 G3876 G1520 G0444 G2525 G4183 G0268 G3779 G2532 G1223 G5218 G1520 G2525 G1342 G4183
Rz 5:20 νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα· οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν χάρις,                                                          
Rz 5:20 no/mos de\ pareisE=lTen i(/na pleona/sE| to\ para/ptOma: ou(= de\ e)pleo/nasen E( a(marti/a, u(pereperi/sseusen E( CHa/ris,
Rz 5:20 nomos de pareisElTen hina pleonasE to paraptOma: hu de epleonasen hE hamartia, hypereperisseusen hE CHaris,
Rz 5:20 n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3aas-s-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf-
Rz 5:20 G3551 G1161 G3922 G2443 G4121 G3588 G3900 G3757 G1161 G4121 G3588 G0266 G5248 G3588 G5485
Rz 5:20 Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,
Rz 5:20
Rz 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:20
Rz 5:20  Prawo  zaś  przyjść  za  tak  sposób  pomnożonej  przestępstwo A  kiedy  Mnożyć  grzech  był  preizobilovat  łaska
Rz 5:20 G3551 G1161 G3922 G3922 G2443 G2443 G4121 G3900 G1161 G3757 G4121 G0266 G5248 G5248 G5485
Rz 5:21 ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως καὶ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.                                        
Rz 5:21 i(/na O(/sper e)basi/leusen E( a(marti/a e)n tO=| Tana/tO|, ou(/tOs kai\ E( CHa/ris basileu/sE| dia\ dikaiosu/nEs ei)s DZOE\n ai)O/nion dia\ *)iEsou= *CHristou= tou= kuri/ou E(mO=n.
Rz 5:21 hina hOsper ebasileusen hE hamartia en tO TanatO, hutOs kai hE CHaris basileusE dia dikaiosynEs eis DZOEn aiOnion dia iEsu CHristu tu kyriu hEmOn.
Rz 5:21 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aas-s-- p--------- n-----gsf- p--------- n-----asf- a-----asf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
Rz 5:21 G2443 G5618 G0936 G3588 G0266 G1722 G3588 G2288 G3779 G2532 G3588 G5485 G0936 G1223 G1343 G1519 G2222 G0166 G1223 G2424 G5547 G3588 G2962 G2257
Rz 5:21 aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Rz 5:21
Rz 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 5:21
Rz 5:21  tak  jako  grzech  panował  do  śmierć  tak  i  łaska  panował  przez  sprawiedliwość  do  Życie  wieczny  Jezus  Jezus  Chrystus  Władca  nasz
Rz 5:21 G2443 G5618 G0266 G0936 G1722 G2288 G3779 G2532 G5485 G0936 G1223 G1343 G1519 G2222 G0166 G1223 G2424 G5547 G2962 G2257
Copyright by Cezary Podolski