Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz5      do_str_głównej      do_Rz7      
Rz 6:1 Τί οὖν ἐροῦμεν; ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα χάρις πλεονάσῃ;                                                            
Rz 6:1 *ti/ ou)=n e)rou=men; e)pime/nOmen tE=| a(marti/a|, i(/na E( CHa/ris pleona/sE|;
Rz 6:1 ti un erumen; epimenOmen tE hamartia, hina hE CHaris pleonasE;
Rz 6:1 ri----asn- c--------- v-1fai-p-- v-1pas-p-- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aas-s--
Rz 6:1 G5101 G3767 G2046 G1961 G3588 G0266 G2443 G3588 G5485 G4121
Rz 6:1 Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? żadną miarą!
Rz 6:1
Rz 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:1
Rz 6:1  Że  zaś  powiedzmy  pozostawać  grzech  że  obfitować  łaska  Nie  Nie
Rz 6:1 G5101 G3767 G2046 G1961 G0266 G2443 G4121 G5485 G1096 G3361
Rz 6:2 μὴ γένοιτο· οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ;                                                          
Rz 6:2 mE\ ge/noito: oi(/tines a)peTa/nomen tE=| a(marti/a|, pO=s e)/ti DZE/somen e)n au)tE=|;
Rz 6:2 mE genoito: hoitines apeTanomen tE hamartia, pOs eti DZEsomen en autE;
Rz 6:2 d--------- v-3amo-s-- rr----npm- v-1aai-p-- ra----dsf- n-----dsf- d--------- d--------- v-1fai-p-- p--------- rp----dsf-
Rz 6:2 G3361 G1096 G3748 G0599 G3588 G0266 G4459 G2089 G2198 G1722 G0846
Rz 6:2 Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?
Rz 6:2
Rz 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:2
Rz 6:2  My  zmarły  grzech  jako  zaś  na żywo  w  To
Rz 6:2 G3748 G0599 G0266 G4459 G2089 G2198 G1722 G0846
Rz 6:3 ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν;                                                      
Rz 6:3 E)\ a)gnoei=te o(/ti o(/soi e)bapti/sTEmen ei)s *CHristo\n *)iEsou=n ei)s to\n Ta/naton au)tou= e)bapti/sTEmen;
Rz 6:3 E agnoeite hoti hosoi ebaptisTEmen eis CHriston iEsun eis ton Tanaton autu ebaptisTEmen;
Rz 6:3 c--------- v-2pai-p-- c--------- rr----npm- v-1api-p-- p--------- n-----asm- n-----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v-1api-p--
Rz 6:3 G2228 G0050 G3754 G3745 G0907 G1519 G5547 G2424 G1519 G3588 G2288 G0846 G0907
Rz 6:3 Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Rz 6:3
Rz 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:3
Rz 6:3  Jest  nie  wiedzieć  że  wszystko  chrzest  w  Chrystus  Jezus  w  śmierć  Jego  chrzest
Rz 6:3 G2228 G0050 G0050 G3754 G3745 G0907 G1519 G5547 G2424 G1519 G2288 G0846 G0907
Rz 6:4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν.                          
Rz 6:4 suneta/fEmen ou)=n au)tO=| dia\ tou= bapti/smatos ei)s to\n Ta/naton, i(/na O(/sper E)ge/rTE *CHristo\s e)k nekrO=n dia\ tE=s do/XEs tou= patro/s, ou(/tOs kai\ E(mei=s e)n kaino/tEti DZOE=s peripatE/sOmen.
Rz 6:4 synetafEmen un autO dia tu baptismatos eis ton Tanaton, hina hOsper EgerTE CHristos ek nekrOn dia tEs doXEs tu patros, hutOs kai hEmeis en kainotEti DZOEs peripatEsOmen.
Rz 6:4 v-1api-p-- c--------- rp----dsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- c--------- v-3api-s-- n-----nsm- p--------- a-----gpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- d--------- d--------- rp----np-- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v-1aas-p--
Rz 6:4 G4916 G3767 G0846 G1223 G3588 G0908 G1519 G3588 G2288 G2443 G5618 G1453 G5547 G1537 G3498 G1223 G3588 G1391 G3588 G3962 G3779 G2532 G2249 G1722 G2538 G2222 G4043
Rz 6:4 Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Rz 6:4
Rz 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:4
Rz 6:4  Tak  pochowany  z  Go  chrzest  chrzest  w  śmierć  tak  jako  Chrystus  róża  z  martwy  chwała  chwała  Ojciec  tak  i  nas  iść  w  aktualizacja  Życie
Rz 6:4 G3767 G4916 G4916 G0846 G0908 G1223 G1519 G2288 G2443 G5618 G5547 G1453 G1537 G3498 G1223 G1391 G3962 G3779 G2532 G2249 G4043 G1722 G2538 G2222
Rz 6:5 εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα·                                                    
Rz 6:5 ei) ga\r su/mfutoi gego/namen tO=| o(moiO/mati tou= Tana/tou au)tou=, a)lla\ kai\ tE=s a)nasta/seOs e)so/meTa:
Rz 6:5 ei gar symfytoi gegonamen tO homoiOmati tu Tanatu autu, alla kai tEs anastaseOs esomeTa:
Rz 6:5 c--------- c--------- a-----npm- v-1xai-p-- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- c--------- d--------- ra----gsf- n-----gsf- v-1fmi-p--
Rz 6:5 G1487 G1063 G4854 G1096 G3588 G3667 G3588 G2288 G0846 G0235 G2532 G3588 G0386 G2071
Rz 6:5 Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.
Rz 6:5
Rz 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:5
Rz 6:5  Dla  jeśli  połączony  połączony  podobieństwo  śmierć  Jego  musi  być  i  i  zmartwychwstania
Rz 6:5 G1063 G1487 G1096 G4854 G3667 G2288 G0846 G2071 G2071 G0235 G2532 G0386
Rz 6:6 τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ·                                        
Rz 6:6 tou=to ginO/skontes, o(/ti o( palaio\s E(mO=n a)/nTrOpos sunestaurO/TE, i(/na katargETE=| to\ sO=ma tE=s a(marti/as, tou= mEke/ti douleu/ein E(ma=s tE=| a(marti/a|:
Rz 6:6 tuto ginOskontes, hoti ho palaios hEmOn anTrOpos synestaurOTE, hina katargETE to sOma tEs hamartias, tu mEketi duleuein hEmas tE hamartia:
Rz 6:6 rd----asn- v--papnpm- d--------- ra----nsm- a-----nsm- rp----gp-- n-----nsm- v-3api-s-- c--------- v-3aps-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- d--------- v--pan---- rp----ap-- ra----dsf- n-----dsf-
Rz 6:6 G5124 G1097 G3754 G3588 G3820 G2257 G0444 G4957 G2443 G2673 G3588 G4983 G3588 G0266 G3588 G3371 G1398 G2248 G3588 G0266
Rz 6:6 To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu.
Rz 6:6
Rz 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:6
Rz 6:6  wiedząc,  że  że  zniedołężniały  nasz  człowiek  ukrzyżowany  że  zniesione  był  ciało  grzech  tak  nas  nie  być  już  niewolników  grzech
Rz 6:6 G1097 G5124 G3754 G3820 G2257 G0444 G4957 G2443 G2673 G2673 G4983 G0266 G3371 G2248 G3371 G1398 G3371 G1398 G0266
Rz 6:7 γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.                                                                  
Rz 6:7 o( ga\r a)poTanO\n dedikai/Otai a)po\ tE=s a(marti/as.
Rz 6:7 ho gar apoTanOn dedikaiOtai apo tEs hamartias.
Rz 6:7 ra----nsm- c--------- v--aapnsm- v-3xpi-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Rz 6:7 G3588 G1063 G0599 G1344 G0575 G3588 G0266
Rz 6:7 Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
Rz 6:7
Rz 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:7
Rz 6:7  dla  martwy  uwolniony  z  grzech
Rz 6:7 G1063 G0599 G1344 G0575 G0266
Rz 6:8 εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ·                                                            
Rz 6:8 ei) de\ a)peTa/nomen su\n *CHristO=|, pisteu/omen o(/ti kai\ suDZE/somen au)tO=|:
Rz 6:8 ei de apeTanomen syn CHristO, pisteuomen hoti kai syDZEsomen autO:
Rz 6:8 c--------- c--------- v-1aai-p-- p--------- n-----dsm- v-1pai-p-- c--------- d--------- v-1fai-p-- rp----dsm-
Rz 6:8 G1487 G1161 G0599 G4862 G5547 G4100 G3754 G2532 G4800 G0846
Rz 6:8 Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy,
Rz 6:8
Rz 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:8
Rz 6:8  Jeśli  zaś  zmarły  z  Chrystus  wierzyć  że  i  na żywo  będzie  z  Go
Rz 6:8 G1487 G1161 G0599 G4862 G5547 G4100 G3754 G2532 G4800 G4800 G4800 G0846
Rz 6:9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει.                                                        
Rz 6:9 ei)do/tes o(/ti *CHristo\s e)gerTei\s e)k nekrO=n ou)ke/ti a)poTnE/|skei, Ta/natos au)tou= ou)ke/ti kurieu/ei.
Rz 6:9 eidotes hoti CHristos egerTeis ek nekrOn uketi apoTnEskei, Tanatos autu uketi kyrieuei.
Rz 6:9 v--xapnpm- c--------- n-----nsm- v--appnsm- p--------- a-----gpm- d--------- v-3pai-s-- n-----nsm- rp----gsm- d--------- v-3pai-s--
Rz 6:9 G1492 G3754 G5547 G1453 G1537 G3498 G3765 G0599 G2288 G0846 G3765 G2961
Rz 6:9 wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.
Rz 6:9
Rz 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:9
Rz 6:9  wiedząc,  że  Chrystus  wskrzeszony  z  martwy  już  nie  umiera  śmierć  już  nie  ma  przez  Go  władze
Rz 6:9 G1492 G3754 G5547 G1453 G1537 G3498 G2089 G3765 G0599 G2288 G2089 G3765 G2961 G2961 G0846 G2961
Rz 6:10 γὰρ ἀπέθανεν, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ· δὲ ζῇ, ζῇ τῷ θεῷ.                                                      
Rz 6:10 o(\ ga\r a)pe/Tanen, tE=| a(marti/a| a)pe/Tanen e)fa/paX: o(\ de\ DZE=|, DZE=| tO=| TeO=|.
Rz 6:10 ho gar apeTanen, tE hamartia apeTanen efapaX: ho de DZE, DZE tO TeO.
Rz 6:10 rr----asn- c--------- v-3aai-s-- ra----dsf- n-----dsf- v-3aai-s-- d--------- rr----asn- c--------- v-3pai-s-- v-3pai-s-- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 6:10 G3739 G1063 G0599 G3588 G0266 G0599 G2178 G3739 G1161 G2198 G2198 G3588 G2316
Rz 6:10 Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.
Rz 6:10
Rz 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:10
Rz 6:10  Dla  że  zmarły  zmarły  raz  grzech  i  że  życie  życie  Bóg
Rz 6:10 G1063 G3739 G0599 G0599 G2178 G0266 G1161 G3739 G2198 G2198 G2316
Rz 6:11 οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς [εἶναι] νεκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                                              
Rz 6:11 ou(/tOs kai\ u(mei=s logi/DZesTe e(autou\s [ei)=nai] nekrou\s me\n tE=| a(marti/a| DZO=ntas de\ tO=| TeO=| e)n *CHristO=| *)iEsou=.
Rz 6:11 hutOs kai hymeis logiDZesTe heautus [einai] nekrus men tE hamartia DZOntas de tO TeO en CHristO iEsu.
Rz 6:11 d--------- d--------- rp----np-- v-2pmd-p-- rp----apm- v--pan---- a-----apm- c--------- ra----dsf- n-----dsf- v--papapm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Rz 6:11 G3779 G2532 G5210 G3049 G1438 G1487 G3498 G3303 G3588 G0266 G2198 G1161 G3588 G2316 G1722 G5547 G2424
Rz 6:11 Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Rz 6:11
Rz 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:11
Rz 6:11  Tak  i  ty, wy  czytać  się  martwy  martwy  martwy  grzech  żywy  zaś  Bóg  w  Chrystus  Jezus  Władca  nasz
Rz 6:11 G3779 G2532 G5210 G3049 G1438 G1511 G3303 G3498 G0266 G2198 G1161 G2316 G1722 G5547 G2424 G2962 G2257
Rz 6:12 Μὴ οὖν βασιλευέτω ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ,                                                
Rz 6:12 *mE\ ou)=n basileue/tO E( a(marti/a e)n tO=| TnEtO=| u(mO=n sO/mati ei)s to\ u(pakou/ein tai=s e)piTumi/ais au)tou=,
Rz 6:12 mE un basileuetO hE hamartia en tO TnEtO hymOn sOmati eis to hypakuein tais epiTymiais autu,
Rz 6:12 d--------- c--------- v-3pad-s-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dsn- a-----dsn- rp----gp-- n-----dsn- p--------- ra----asn- v--pan---- ra----dpf- n-----dpf- rp----gsn-
Rz 6:12 G3361 G3767 G0936 G3588 G0266 G1722 G3588 G2349 G5216 G4983 G1519 G3588 G5219 G3588 G1939 G0846
Rz 6:12 Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom.
Rz 6:12
Rz 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:12
Rz 6:12  Tak  nie  króluje  grzech  w  śmierć  swój  Telewizja  że  słuchać  go  w  pożądliwości  jego
Rz 6:12 G3767 G3361 G0936 G0266 G1722 G2349 G5216 G4983 G1519 G5219 G0846 G1722 G1939 G0846
Rz 6:13 μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν ζῶντας καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ·                            
Rz 6:13 mEde\ parista/nete ta\ me/lE u(mO=n o(/pla a)diki/as tE=| a(marti/a|, a)lla\ parastE/sate e(autou\s tO=| TeO=| O(sei\ e)k nekrO=n DZO=ntas kai\ ta\ me/lE u(mO=n o(/pla dikaiosu/nEs tO=| TeO=|:
Rz 6:13 mEde paristanete ta melE hymOn hopla adikias tE hamartia, alla parastEsate heautus tO TeO hOsei ek nekrOn DZOntas kai ta melE hymOn hopla dikaiosynEs tO TeO:
Rz 6:13 c--------- v-2pad-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- n-----apn- n-----gsf- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-2aad-p-- rp----apm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- p--------- a-----gpm- v--papapm- c--------- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- n-----apn- n-----gsf- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 6:13 G3366 G3936 G3588 G3196 G5216 G3696 G0093 G3588 G0266 G0235 G3936 G1438 G3588 G2316 G5616 G1537 G3498 G2198 G2532 G3588 G3196 G5216 G3696 G1343 G3588 G2316
Rz 6:13 Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu.
Rz 6:13
Rz 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:13
Rz 6:13  i  nie  zdradzać  Użytkowników  swój  grzech  dział  nieprawości  ale  Wyobrażać sobie  się  Bóg  jako  reaktywowana  z  martwy  i  Członek  swój  Bóg  dział  sprawiedliwość
Rz 6:13 G3366 G3366 G3936 G3196 G5216 G0266 G3696 G0093 G0235 G3936 G1438 G2316 G5613 G2198 G1537 G3498 G2532 G3196 G5216 G2316 G3696 G1343
Rz 6:14 ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει, οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν.                                                      
Rz 6:14 a(marti/a ga\r u(mO=n ou) kurieu/sei, ou) ga/r e)ste u(po\ no/mon a)lla\ u(po\ CHa/rin.
Rz 6:14 hamartia gar hymOn u kyrieusei, u gar este hypo nomon alla hypo CHarin.
Rz 6:14 n-----nsf- c--------- rp----gp-- d--------- v-3fai-s-- d--------- c--------- v-2pai-p-- p--------- n-----asm- c--------- p--------- n-----asf-
Rz 6:14 G0266 G1063 G5216 G3756 G2961 G3756 G1063 G2075 G5259 G3551 G0235 G5259 G5485
Rz 6:14 Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.
Rz 6:14
Rz 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:14
Rz 6:14  Grzech  nie  musi  przez  ty, wy  dominować  dla  ty, wy  nie  pod  prawo  ale  pod  łaska
Rz 6:14 G0266 G3756 G2961 G2961 G5216 G2961 G1063 G2075 G3756 G5259 G3551 G0235 G5259 G5485
Rz 6:15 Τί οὖν; ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν; μὴ γένοιτο.                                                      
Rz 6:15 *ti/ ou)=n; a(martE/sOmen o(/ti ou)k e)sme\n u(po\ no/mon a)lla\ u(po\ CHa/rin; mE\ ge/noito.
Rz 6:15 ti un; hamartEsOmen hoti uk esmen hypo nomon alla hypo CHarin; mE genoito.
Rz 6:15 ri----asn- c--------- v-1aas-p-- c--------- d--------- v-1pai-p-- p--------- n-----asm- c--------- p--------- n-----asf- d--------- v-3amo-s--
Rz 6:15 G5101 G3767 G0264 G3754 G3756 G2070 G5259 G3551 G0235 G5259 G5485 G3361 G1096
Rz 6:15 Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już poddani Prawu, lecz łasce? żadną miarą!
Rz 6:15
Rz 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:15
Rz 6:15  Że  zaś  zostać  grzech  że  my  nie  pod  prawo  i  pod  łaska  Nie  Nie
Rz 6:15 G5101 G3767 G0264 G0264 G3754 G2070 G3756 G5259 G3551 G0235 G5259 G5485 G1096 G3361
Rz 6:16 οὐκ οἴδατε ὅτι παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην;                                      
Rz 6:16 ou)k oi)/date o(/ti O(=| parista/nete e(autou\s dou/lous ei)s u(pakoE/n, dou=loi/ e)ste O(=| u(pakou/ete, E)/toi a(marti/as ei)s Ta/naton E)\ u(pakoE=s ei)s dikaiosu/nEn;
Rz 6:16 uk oidate hoti hO paristanete heautus dulus eis hypakoEn, duloi este hO hypakuete, Etoi hamartias eis Tanaton E hypakoEs eis dikaiosynEn;
Rz 6:16 d--------- v-2xai-p-- c--------- rr----dsm- v-2pai-p-- rp----apm- n-----apm- p--------- n-----asf- n-----npm- v-2pai-p-- rr----dsm- v-2pai-p-- c--------- n-----gsf- p--------- n-----asm- c--------- n-----gsf- p--------- n-----asf-
Rz 6:16 G3756 G1492 G3754 G3739 G3936 G1438 G1401 G1519 G5218 G1401 G2075 G3739 G5219 G2273 G0266 G1519 G2288 G2228 G5218 G1519 G1343
Rz 6:16 Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości?
Rz 6:16
Rz 6:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:16
Rz 6:16  nie  wiedzieć  że  kogo  dać  się  Niewolników  dla  posłuszeństwo  ty, wy  Niewolników  kogo  słuchać  lub  grzech  do  śmierć  lub  posłuszeństwo  do  sprawiedliwość
Rz 6:16 G3756 G1492 G3754 G3739 G3936 G1438 G1401 G1519 G5218 G2075 G1401 G3739 G5219 G2273 G0266 G1519 G2288 G2228 G5218 G1519 G1343
Rz 6:17 χάρις δὲ τῷ θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς,                                            
Rz 6:17 CHa/ris de\ tO=| TeO=| o(/ti E)=te dou=loi tE=s a(marti/as u(pEkou/sate de\ e)k kardi/as ei)s o(\n paredo/TEte tu/pon didaCHE=s,
Rz 6:17 CHaris de tO TeO hoti Ete duloi tEs hamartias hypEkusate de ek kardias eis hon paredoTEte typon didaCHEs,
Rz 6:17 n-----nsf- c--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-2iai-p-- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- v-2aai-p-- c--------- p--------- n-----gsf- p--------- rr----asm- v-2api-p-- n-----asm- n-----gsf-
Rz 6:17 G5485 G1161 G3588 G2316 G3754 G2258 G1401 G3588 G0266 G5219 G1161 G1537 G2588 G1519 G3739 G3860 G5179 G1322
Rz 6:17 Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano
Rz 6:17
Rz 6:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:17
Rz 6:17  Dziękczynienie  Bóg  że  były  niewolników  grzech  z  serce  stal  posłuszny  do  obraz  nauczanie  który  zdradzony
Rz 6:17 G5485 G2316 G3754 G2258 G1401 G0266 G1537 G2588 G5219 G5219 G1519 G5179 G1322 G3739 G3860
Rz 6:18 ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ·                                                                
Rz 6:18 e)leuTerOTe/ntes de\ a)po\ tE=s a(marti/as e)doulO/TEte tE=| dikaiosu/nE|:
Rz 6:18 eleuTerOTentes de apo tEs hamartias edulOTEte tE dikaiosynE:
Rz 6:18 v--appnpm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-2api-p-- ra----dsf- n-----dsf-
Rz 6:18 G1659 G1161 G0575 G3588 G0266 G1402 G3588 G1343
Rz 6:18 a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości.
Rz 6:18
Rz 6:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:18
Rz 6:18  Uwolniony  zaś  z  grzech  stal  niewolników  sprawiedliwość
Rz 6:18 G1659 G1161 G0575 G0266 G1402 G1402 G1343
Rz 6:19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.            
Rz 6:19 a)nTrO/pinon le/gO dia\ tE\n a)sTe/neian tE=s sarko\s u(mO=n. O(/sper ga\r parestE/sate ta\ me/lE u(mO=n dou=la tE=| a)kaTarsi/a| kai\ tE=| a)nomi/a| ei)s tE\n a)nomi/an, ou(/tOs nu=n parastE/sate ta\ me/lE u(mO=n dou=la tE=| dikaiosu/nE| ei)s a(giasmo/n.
Rz 6:19 anTrOpinon legO dia tEn asTeneian tEs sarkos hymOn. hOsper gar parestEsate ta melE hymOn dula tE akaTarsia kai tE anomia eis tEn anomian, hutOs nyn parastEsate ta melE hymOn dula tE dikaiosynE eis hagiasmon.
Rz 6:19 a-----asn- v-1pai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- c--------- c--------- v-2aai-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- a-----apn- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- d--------- v-2aad-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- a-----apn- ra----dsf- n-----dsf- p--------- n-----asm-
Rz 6:19 G0442 G3004 G1223 G3588 G0769 G3588 G4561 G5216 G5618 G1063 G3936 G3588 G3196 G5216 G1401 G3588 G0167 G2532 G3588 G0458 G1519 G3588 G0458 G3779 G3568 G3936 G3588 G3196 G5216 G1401 G3588 G1343 G1519 G0038
Rz 6:19 Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.
Rz 6:19
Rz 6:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:19
Rz 6:19  Mówiony  ludzki  dla  niemoc  ciało  swój  Jako  zdradzony  Członek  swój  Niewolników  nieczystości  i  bezprawie  w  wicked  tak  teraz  Wyobrażać sobie  Członek  swój  Niewolników  sprawiedliwość  w  Świętych
Rz 6:19 G3004 G0442 G1223 G0769 G4561 G5216 G5618 G3936 G3196 G5216 G1400 G0167 G2532 G0458 G1519 G0458 G3779 G3568 G3936 G3196 G5216 G1400 G1343 G1519 G0038
Rz 6:20 ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ.                                                            
Rz 6:20 o(/te ga\r dou=loi E)=te tE=s a(marti/as, e)leu/Teroi E)=te tE=| dikaiosu/nE|.
Rz 6:20 hote gar duloi Ete tEs hamartias, eleuTeroi Ete tE dikaiosynE.
Rz 6:20 c--------- c--------- n-----npm- v-2iai-p-- ra----gsf- n-----gsf- a-----npm- v-2iai-p-- ra----dsf- n-----dsf-
Rz 6:20 G3753 G1063 G1401 G2258 G3588 G0266 G1658 G2258 G3588 G1343
Rz 6:20 Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.
Rz 6:20
Rz 6:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:20
Rz 6:20  Dla  kiedy  były  niewolników  grzech  były  wolny  sprawiedliwość
Rz 6:20 G1063 G3753 G2258 G1401 G0266 G2258 G1658 G1343
Rz 6:21 τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ᾿ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος.                                                    
Rz 6:21 ti/na ou)=n karpo\n ei)/CHete to/te e)f' oi(=s nu=n e)paisCHu/nesTe; to\ ga\r te/los e)kei/nOn Ta/natos.
Rz 6:21 tina un karpon eiCHete tote ef' ois nyn epaisCHynesTe; to gar telos ekeinOn Tanatos.
Rz 6:21 ri----asm- c--------- n-----asm- v-2iai-p-- d--------- p--------- rr----dpn- d--------- v-2pmi-p-- ra----nsn- c--------- n-----nsn- rd----gpm- n-----nsm-
Rz 6:21 G5101 G3767 G2590 G2192 G5119 G1909 G3739 G3568 G1870 G3588 G1063 G5056 G1565 G2288
Rz 6:21 Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć
Rz 6:21
Rz 6:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:21
Rz 6:21  Co  zaś  owoc  miał  następnie  nie  nie  teraz  na was  że  koniec  ich  śmierć
Rz 6:21 G5101 G3767 G2590 G2192 G5119 G1909 G3739 G3568 G1870 G1063 G5056 G1565 G2288
Rz 6:22 νυνὶ δέ, ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ θεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον.                                      
Rz 6:22 nuni\ de/, e)leuTerOTe/ntes a)po\ tE=s a(marti/as doulOTe/ntes de\ tO=| TeO=|, e)/CHete to\n karpo\n u(mO=n ei)s a(giasmo/n, to\ de\ te/los DZOE\n ai)O/nion.
Rz 6:22 nyni de, eleuTerOTentes apo tEs hamartias dulOTentes de tO TeO, eCHete ton karpon hymOn eis hagiasmon, to de telos DZOEn aiOnion.
Rz 6:22 d--------- c--------- v--appnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--appnpm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- v-2pai-p-- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- p--------- n-----asm- ra----asn- c--------- n-----asn- n-----asf- a-----asf-
Rz 6:22 G3570 G1161 G1659 G0575 G3588 G0266 G1402 G1161 G3588 G2316 G2192 G3588 G2590 G5216 G1519 G0038 G3588 G1161 G5056 G2222 G0166
Rz 6:22 Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego - życie wieczne.
Rz 6:22
Rz 6:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:22
Rz 6:22  Ale  teraz  uwolniony  z  grzech  i  stal  niewolników  Bóg  owoc  swój  jest  świętość  świętość  i  koniec  życie  wieczny
Rz 6:22 G1161 G3570 G1659 G0575 G0266 G1161 G1402 G1402 G2316 G2590 G5216 G2192 G0038 G1519 G1161 G5056 G2222 G0166
Rz 6:23 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.                                          
Rz 6:23 ta\ ga\r o)PSO/nia tE=s a(marti/as Ta/natos, to\ de\ CHa/risma tou= Teou= DZOE\ ai)O/nios e)n *CHristO=| *)iEsou= tO=| kuri/O| E(mO=n.
Rz 6:23 ta gar oPSOnia tEs hamartias Tanatos, to de CHarisma tu Teu DZOE aiOnios en CHristO iEsu tO kyriO hEmOn.
Rz 6:23 ra----npn- c--------- n-----npn- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- ra----nsn- c--------- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsf- a-----nsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp--
Rz 6:23 G3588 G1063 G3800 G3588 G0266 G2288 G3588 G1161 G5486 G3588 G2316 G2222 G0166 G1722 G5547 G2424 G3588 G2962 G2257
Rz 6:23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rz 6:23
Rz 6:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 6:23
Rz 6:23  Dla  zemsta  grzech  śmierć  i  prezent  Boski  życie  wieczny  w  Chrystus  Jezus  Władca  nasz
Rz 6:23 G1063 G3800 G0266 G2288 G1161 G5486 G2316 G2222 G0166 G1722 G5547 G2424 G2962 G2257
Copyright by Cezary Podolski