Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz6      do_str_głównej      do_Rz8      
Rz 7:1 ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ, ὅτι νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ζῇ;                                        
Rz 7:1 *)\E a)gnoei=te, a)delfoi/, ginO/skousin ga\r no/mon lalO=, o(/ti o( no/mos kurieu/ei tou= a)nTrO/pou e)f' o(/son CHro/non DZE=|;
Rz 7:1 E agnoeite, adelfoi, ginOskusin gar nomon lalO, hoti ho nomos kyrieuei tu anTrOpu ef' oson CHronon DZE;
Rz 7:1 c--------- v-2pai-p-- n-----vpm- v--papdpm- c--------- n-----asm- v-1pai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rr----asm- n-----asm- v-3pai-s--
Rz 7:1 G2228 G0050 G0080 G1097 G1063 G3551 G2980 G3754 G3588 G3551 G2961 G3588 G0444 G1909 G3745 G5550 G2198
Rz 7:1 Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?
Rz 7:1
Rz 7:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:1
Rz 7:1  Naprawdę  nie  wiedzieć  bracia  dla  powiedzieć  wiedzę  prawo  że  prawo  ma  moc  przez  człowiek  podczas gdy  podczas gdy  podczas gdy  żywy
Rz 7:1 G2228 G0050 G0050 G0080 G1063 G2980 G1097 G3551 G3754 G3551 G2961 G2961 G2961 G0444 G1909 G3745 G5550 G2198
Rz 7:2 γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός.                                  
Rz 7:2 E( ga\r u(/pandros gunE\ tO=| DZO=nti a)ndri\ de/detai no/mO|: e)a\n de\ a)poTa/nE| o( a)nE/r, katE/rgEtai a)po\ tou= no/mou tou= a)ndro/s.
Rz 7:2 hE gar hypandros gynE tO DZOnti andri dedetai nomO: ean de apoTanE ho anEr, katErgEtai apo tu nomu tu andros.
Rz 7:2 ra----nsf- c--------- a-----nsf- n-----nsf- ra----dsm- v--papdsm- n-----dsm- v-3xpi-s-- n-----dsm- c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-3xpi-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 7:2 G3588 G1063 G5220 G1135 G3588 G2198 G0435 G1210 G3551 G1437 G1161 G0599 G3588 G0435 G2673 G0575 G3588 G3551 G3588 G0435
Rz 7:2 Podobnie też i kobieta zamężna, na mocy Prawa, związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża.
Rz 7:2
Rz 7:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:2
Rz 7:2  Żonaty  kobieta  związany  prawo  życie  mąż  i  jeśli  umierać  mąż  zwolniony  z  Prawo  małżeństwo
Rz 7:2 G5220 G1135 G1210 G3551 G2198 G0435 G1161 G1437 G0599 G0435 G2673 G0575 G3551 G0435
Rz 7:3 ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ.                
Rz 7:3 a)/ra ou)=n DZO=ntos tou= a)ndro\s moiCHali\s CHrEmati/sei e)a\n ge/nEtai a)ndri\ e(te/rO|: e)a\n de\ a)poTa/nE| o( a)nE/r, e)leuTe/ra e)sti\n a)po\ tou= no/mou, tou= mE\ ei)=nai au)tE\n moiCHali/da genome/nEn a)ndri\ e(te/rO|.
Rz 7:3 ara un DZOntos tu andros moiCHalis CHrEmatisei ean genEtai andri heterO: ean de apoTanE ho anEr, eleuTera estin apo tu nomu, tu mE einai autEn moiCHalida genomenEn andri heterO.
Rz 7:3 c--------- c--------- v--papgsm- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsf- v-3fai-s-- c--------- v-3ams-s-- n-----dsm- a-----dsm- c--------- c--------- v-3aas-s-- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsf- v-3pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsn- d--------- v--pan---- rp----asf- a-----asf- v--ampasf- n-----dsm- a-----dsm-
Rz 7:3 G0686 G3767 G2198 G3588 G0435 G3428 G5537 G1437 G1096 G0435 G2087 G1437 G1161 G0599 G3588 G0435 G1658 G2076 G0575 G3588 G3551 G3588 G3361 G1511 G0846 G3428 G1096 G0435 G2087
Rz 7:3 Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną.
Rz 7:3
Rz 7:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:3
Rz 7:3  Zatem  Zatem  jeśli  Życie  mąż  będzie  inny  inny  o nazwie  cudzołożnica  jeśli  zaś  umierać  mąż  to  wolny  z  Prawo  nie  będzie  cudzołożnica  nadchodzący  inny  mąż
Rz 7:3 G0686 G3767 G1437 G2198 G0435 G1096 G0435 G2087 G5537 G3428 G1437 G1161 G0599 G0435 G2076 G1658 G0575 G3551 G3361 G1511 G3428 G1096 G2087 G0435
Rz 7:4 ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ.                      
Rz 7:4 O(/ste, a)delfoi/ mou, kai\ u(mei=s e)TanatO/TEte tO=| no/mO| dia\ tou= sO/matos tou= *CHristou=, ei)s to\ gene/sTai u(ma=s e(te/rO|, tO=| e)k nekrO=n e)gerTe/nti, i(/na karpoforE/sOmen tO=| TeO=|.
Rz 7:4 hOste, adelfoi mu, kai hymeis eTanatOTEte tO nomO dia tu sOmatos tu CHristu, eis to genesTai hymas heterO, tO ek nekrOn egerTenti, hina karpoforEsOmen tO TeO.
Rz 7:4 c--------- n-----vpm- rp----gs-- d--------- rp----np-- v-2api-p-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asn- v--amn---- rp----ap-- a-----dsm- ra----dsm- p--------- a-----gpm- v--appdsm- c--------- v-1aas-p-- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 7:4 G5620 G0080 G3450 G2532 G5210 G2289 G3588 G3551 G1223 G3588 G4983 G3588 G5547 G1519 G3588 G1096 G5209 G2087 G3588 G1537 G3498 G1453 G2443 G2592 G3588 G2316
Rz 7:4 Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by złączyć się z innym - z Tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu.
Rz 7:4
Rz 7:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:4
Rz 7:4  Tak  i  ty, wy  bracia  mój  zmarły  Prawo  ciało  ciało  Boże Narodzenie  że  należeć  inny  Podnosi się  z  martwy  tak  przynieść  owoc  Bóg
Rz 7:4 G5620 G2532 G5210 G0080 G3450 G2289 G3551 G1223 G4983 G5547 G1519 G1096 G2087 G1453 G1537 G3498 G2443 G2592 G2592 G2316
Rz 7:5 ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ·                          
Rz 7:5 o(/te ga\r E)=men e)n tE=| sarki/, ta\ paTE/mata tO=n a(martiO=n ta\ dia\ tou= no/mou e)nErgei=to e)n toi=s me/lesin E(mO=n ei)s to\ karpoforE=sai tO=| Tana/tO|:
Rz 7:5 hote gar Emen en tE sarki, ta paTEmata tOn hamartiOn ta dia tu nomu enErgeito en tois melesin hEmOn eis to karpoforEsai tO TanatO:
Rz 7:5 c--------- c--------- v-1iai-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----npn- n-----npn- ra----gpf- n-----gpf- ra----npn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3imi-s-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rp----gp-- p--------- ra----asn- v--aan---- ra----dsm- n-----dsm-
Rz 7:5 G3753 G1063 G2258 G1722 G3588 G4561 G3588 G3804 G3588 G0266 G3588 G1223 G3588 G3551 G1754 G1722 G3588 G3196 G2257 G1519 G3588 G2592 G3588 G2288
Rz 7:5 Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności [pobudzane] przez Prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci.
Rz 7:5
Rz 7:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:5
Rz 7:5  Dla  kiedy  żył  na  ciało  pasja  grzeszny  wykrywalne  prawo  prawo  działał  w  Członek  nasz  że  przynieść  owoc  śmierć
Rz 7:5 G1063 G3753 G2258 G1722 G4561 G3804 G0266 G3588 G1223 G3551 G1754 G1722 G3196 G2257 G1519 G2592 G2592 G2288
Rz 7:6 νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν κατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος.                                  
Rz 7:6 nuni\ de\ katErgE/TEmen a)po\ tou= no/mou, a)poTano/ntes e)n O(=| kateiCHo/meTa, O(/ste douleu/ein E(ma=s e)n kaino/tEti pneu/matos kai\ ou) palaio/tEti gra/mmatos.
Rz 7:6 nyni de katErgETEmen apo tu nomu, apoTanontes en hO kateiCHomeTa, hOste duleuein hEmas en kainotEti pneumatos kai u palaiotEti grammatos.
Rz 7:6 d--------- c--------- v-1api-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnpm- p--------- rr----dsm- v-1ipi-p-- c--------- v--pan---- rp----ap-- p--------- n-----dsf- n-----gsn- c--------- d--------- n-----dsf- n-----gsn-
Rz 7:6 G3570 G1161 G2673 G0575 G3588 G3551 G0599 G1722 G3739 G2722 G5620 G1398 G2248 G1722 G2538 G4151 G2532 G3756 G3821 G1121
Rz 7:6 Teraz zaś Prawo straciło moc nad nami, gdy umarliśmy temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, że możemy pełnić służbę w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery.
Rz 7:6
Rz 7:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:6
Rz 7:6  ale  teraz  martwy  który  który  były  powiązany  uwolniony  z  to  że  nas  służyć  w  aktualizacja  duch  i  nie  wytarty  list
Rz 7:6 G1161 G3570 G0599 G1722 G3739 G2722 G2722 G2673 G0575 G3551 G5620 G2248 G1398 G1722 G2538 G4151 G2532 G3756 G3821 G1121
Rz 7:7 Τί οὖν ἐροῦμεν; νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου, τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ νόμος ἔλεγεν, Οὐκ ἐπιθυμήσεις.              
Rz 7:7 *ti/ ou)=n e)rou=men; o( no/mos a(marti/a; mE\ ge/noito: a)lla\ tE\n a(marti/an ou)k e)/gnOn ei) mE\ dia\ no/mou, tE/n te ga\r e)piTumi/an ou)k E)/|dein ei) mE\ o( no/mos e)/legen, *ou)k e)piTumE/seis.
Rz 7:7 ti un erumen; ho nomos hamartia; mE genoito: alla tEn hamartian uk egnOn ei mE dia nomu, tEn te gar epiTymian uk Edein ei mE ho nomos elegen, uk epiTymEseis.
Rz 7:7 ri----asn- c--------- v-1fai-p-- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsf- d--------- v-3amo-s-- c--------- ra----asf- n-----asf- d--------- v-1aai-s-- c--------- d--------- p--------- n-----gsm- ra----asf- c--------- c--------- n-----asf- d--------- v-1yai-s-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- d--------- v-2fai-s--
Rz 7:7 G5101 G3767 G2046 G3588 G3551 G0266 G3361 G1096 G0235 G3588 G0266 G3756 G1097 G1487 G3361 G1223 G3551 G3588 G5037 G1063 G1939 G3756 G1492 G1487 G3361 G3588 G3551 G3004 G3756 G1937
Rz 7:7 Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj.
Rz 7:7
Rz 7:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:7
Rz 7:7  Że  zaś  powiedzmy  Prawo  grzech  Nie  Nie  Ale  nie  dowiedziałem się  grzech  jako  jako  przez  Prawo  Dla  nie  rozumieć  i  chce  jeśli  prawo  nie  powiedział  nie  pożądać czegoś
Rz 7:7 G5101 G3767 G2046 G3551 G0266 G1096 G3361 G0235 G3756 G1097 G0266 G1487 G3361 G1223 G3551 G1063 G3756 G1492 G1063 G1939 G1487 G3551 G3361 G3004 G3756 G1937
Rz 7:8 ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν· χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά.                                      
Rz 7:8 a)formE\n de\ labou=sa E( a(marti/a dia\ tE=s e)ntolE=s kateirga/sato e)n e)moi\ pa=san e)piTumi/an: CHOri\s ga\r no/mou a(marti/a nekra/.
Rz 7:8 aformEn de labusa hE hamartia dia tEs entolEs kateirgasato en emoi pasan epiTymian: CHOris gar nomu hamartia nekra.
Rz 7:8 n-----asf- c--------- v--aapnsf- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3ami-s-- p--------- rp----ds-- a-----asf- n-----asf- p--------- c--------- n-----gsm- n-----nsf- a-----nsf-
Rz 7:8 G0874 G1161 G2983 G3588 G0266 G1223 G3588 G1785 G2716 G1722 G1698 G3956 G1939 G5565 G1063 G3551 G0266 G3498
Rz 7:8 Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci.
Rz 7:8
Rz 7:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:8
Rz 7:8  Ale  grzech  przy  powodować  z  przykazań  wyprodukowanych  w  mnie  wszystko  życzenie  dla  bez  Prawo  grzech  martwy
Rz 7:8 G1161 G0266 G2983 G0874 G1223 G1785 G2716 G1722 G1698 G3956 G1939 G1063 G5565 G3551 G0266 G3498
Rz 7:9 ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ· ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἁμαρτία ἀνέζησεν,                                                
Rz 7:9 e)gO\ de\ e)/DZOn CHOri\s no/mou pote/: e)lTou/sEs de\ tE=s e)ntolE=s E( a(marti/a a)ne/DZEsen,
Rz 7:9 egO de eDZOn CHOris nomu pote: elTusEs de tEs entolEs hE hamartia aneDZEsen,
Rz 7:9 rp----ns-- c--------- v-1iai-s-- p--------- n-----gsm- d--------- v--aapgsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsf- n-----nsf- v-3aai-s--
Rz 7:9 G1473 G1161 G2198 G5565 G3551 G4218 G2064 G1161 G3588 G1785 G3588 G0266 G0326
Rz 7:9 Kiedyś i ja prowadziłem życie bez Prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie - grzech ożył,
Rz 7:9
Rz 7:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:9
Rz 7:9  Ja  żył  raz  bez  Prawo  ale  przyszedł  przykazanie  grzech  reaktywowana
Rz 7:9 G1473 G2198 G4218 G5565 G3551 G1161 G2064 G1785 G0266 G0326
Rz 7:10 ἐγὼ δὲ ἀπέθανον, καὶ εὑρέθη μοι ἐντολὴ εἰς ζωὴν αὕτη εἰς θάνατον·                                              
Rz 7:10 e)gO\ de\ a)pe/Tanon, kai\ eu(re/TE moi E( e)ntolE\ E( ei)s DZOE\n au(/tE ei)s Ta/naton:
Rz 7:10 egO de apeTanon, kai heureTE moi hE entolE hE eis DZOEn hautE eis Tanaton:
Rz 7:10 rp----ns-- c--------- v-1aai-s-- c--------- v-3api-s-- rp----ds-- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- p--------- n-----asf- rd----nsf- p--------- n-----asm-
Rz 7:10 G1473 G1161 G0599 G2532 G2147 G3427 G3588 G1785 G3588 G1519 G2222 G3778 G1519 G2288
Rz 7:10 ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci.
Rz 7:10
Rz 7:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:10
Rz 7:10  i  Ja  zmarły  i  przykazanie  to  dla  Życie  lepszy  lepszy  mnie  do  śmierć
Rz 7:10 G1161 G1473 G0599 G2532 G1785 G3588 G1519 G2222 G2147 G3778 G3427 G1519 G2288
Rz 7:11 γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν με καὶ δι᾿ αὐτῆς ἀπέκτεινεν.                                              
Rz 7:11 E( ga\r a(marti/a a)formE\n labou=sa dia\ tE=s e)ntolE=s e)XEpa/tEse/n me kai\ di' au)tE=s a)pe/kteinen.
Rz 7:11 hE gar hamartia aformEn labusa dia tEs entolEs eXEpatEsen me kai di' autEs apekteinen.
Rz 7:11 ra----nsf- c--------- n-----nsf- n-----asf- v--aapnsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- rp----as-- c--------- p--------- rp----gsf- v-3aai-s--
Rz 7:11 G3588 G1063 G0266 G0874 G2983 G1223 G3588 G1785 G1818 G3165 G2532 G1223 G0846 G0615
Rz 7:11 Albowiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć.
Rz 7:11
Rz 7:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:11
Rz 7:11  że  grzech  przy  powodować  z  przykazań  mamieni  mnie  i  zabił  to  to
Rz 7:11 G1063 G0266 G2983 G0874 G1223 G1785 G1818 G3165 G2532 G0615 G0846 G1223
Rz 7:12 ὥστε μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή.                                                
Rz 7:12 O(/ste o( me\n no/mos a(/gios, kai\ E( e)ntolE\ a(gi/a kai\ dikai/a kai\ a)gaTE/.
Rz 7:12 hOste ho men nomos hagios, kai hE entolE hagia kai dikaia kai agaTE.
Rz 7:12 c--------- ra----nsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- c--------- a-----nsf- c--------- a-----nsf-
Rz 7:12 G5620 G3588 G3303 G3551 G0040 G2532 G3588 G1785 G0040 G2532 G1342 G2532 G0018
Rz 7:12 Prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie.
Rz 7:12
Rz 7:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:12
Rz 7:12  Zatem  Zatem  prawo  święty  i  przykazanie  święty  i  sprawiedliwie  i  Dobroć
Rz 7:12 G3303 G5620 G3551 G0040 G2532 G1785 G0040 G2532 G1342 G2532 G0018
Rz 7:13 Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον· ἵνα γένηται καθ᾿ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.              
Rz 7:13 *to\ ou)=n a)gaTo\n e)moi\ e)ge/neto Ta/natos; mE\ ge/noito: a)lla\ E( a(marti/a, i(/na fanE=| a(marti/a, dia\ tou= a)gaTou= moi katergaDZome/nE Ta/naton: i(/na ge/nEtai kaT' u(perbolE\n a(martOlo\s E( a(marti/a dia\ tE=s e)ntolE=s.
Rz 7:13 to un agaTon emoi egeneto Tanatos; mE genoito: alla hE hamartia, hina fanE hamartia, dia tu agaTu moi katergaDZomenE Tanaton: hina genEtai kaT' yperbolEn hamartOlos hE hamartia dia tEs entolEs.
Rz 7:13 ra----nsn- c--------- a-----nsn- rp----ds-- v-3ami-s-- n-----nsm- d--------- v-3amo-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3aps-s-- n-----nsf- p--------- ra----gsn- a-----gsn- rp----ds-- v--pmpnsf- n-----asm- c--------- v-3ams-s-- p--------- n-----asf- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Rz 7:13 G3588 G3767 G0018 G1698 G1096 G2288 G3361 G1096 G0235 G3588 G0266 G2443 G5316 G0266 G1223 G3588 G0018 G3427 G2716 G2288 G2443 G1096 G2596 G5236 G0268 G3588 G0266 G1223 G3588 G1785
Rz 7:13 A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? żadną miarą! Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swą grzeszność.
Rz 7:13
Rz 7:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:13
Rz 7:13  Tak  dobry  został  mnie  śmiertelnie  Nie  Nie  ale  grzech  okazać się  okazać się  grzech  przez  dobry  przyczyn  mnie  śmierć  że  grzech  staje się  niezwykle  niezwykle  Grzeszny  przez  przykazań
Rz 7:13 G3767 G0018 G1096 G1698 G2288 G1096 G3361 G0235 G0266 G2443 G5316 G0266 G1223 G0018 G2716 G3427 G2288 G2443 G0266 G1096 G2596 G5236 G0268 G1223 G1785
Rz 7:14 οἴδαμεν γὰρ ὅτι νόμος πνευματικός ἐστιν· ἐγὼ δὲ σάρκινός εἰμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν.                                            
Rz 7:14 oi)/damen ga\r o(/ti o( no/mos pneumatiko/s e)stin: e)gO\ de\ sa/rkino/s ei)mi, peprame/nos u(po\ tE\n a(marti/an.
Rz 7:14 oidamen gar hoti ho nomos pneumatikos estin: egO de sarkinos eimi, pepramenos hypo tEn hamartian.
Rz 7:14 v-1xai-p-- c--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- rp----ns-- c--------- a-----nsm- v-1pai-s-- v--xppnsm- p--------- ra----asf- n-----asf-
Rz 7:14 G1492 G1063 G3754 G3588 G3551 G4152 G2076 G1473 G1161 G4560 G1510 G4097 G5259 G3588 G0266
Rz 7:14 Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu.
Rz 7:14
Rz 7:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:14
Rz 7:14  Dla  wiedzieć  że  prawo  duchowy  i  Ja  cielesny  sprzedany  grzech  grzech
Rz 7:14 G1063 G1492 G3754 G3551 G4152 G1161 G1473 G4559 G4097 G0266 G5259
Rz 7:15 γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω· οὐ γὰρ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλ᾿ μισῶ τοῦτο ποιῶ.                                          
Rz 7:15 o(\ ga\r katerga/DZomai ou) ginO/skO: ou) ga\r o(\ Te/lO tou=to pra/ssO, a)ll' o(\ misO= tou=to poiO=.
Rz 7:15 ho gar katergaDZomai u ginOskO: u gar ho TelO tuto prassO, all' o misO tuto poiO.
Rz 7:15 rr----asn- c--------- v-1pmi-s-- d--------- v-1pai-s-- d--------- c--------- rr----asn- v-1pai-s-- rd----asn- v-1pai-s-- c--------- rr----asn- v-1pai-s-- rd----asn- v-1pai-s--
Rz 7:15 G3739 G1063 G2716 G3756 G1097 G3756 G1063 G3739 G2309 G5124 G4238 G0235 G3739 G3404 G5124 G4160
Rz 7:15 Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię.
Rz 7:15
Rz 7:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:15
Rz 7:15  Dla  nie  zrozumieć  że  do  że  nie  że  do  że  potrzeba  i  że  nienawiść  że  do
Rz 7:15 G1063 G3756 G1097 G3739 G2716 G1063 G3756 G5124 G4238 G3739 G2309 G0235 G3739 G3404 G5124 G4160
Rz 7:16 εἰ δὲ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός.                                                  
Rz 7:16 ei) de\ o(\ ou) Te/lO tou=to poiO=, su/mfEmi tO=| no/mO| o(/ti kalo/s.
Rz 7:16 ei de ho u TelO tuto poiO, symfEmi tO nomO hoti kalos.
Rz 7:16 c--------- c--------- rr----asn- d--------- v-1pai-s-- rd----asn- v-1pai-s-- v-1pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- a-----nsm-
Rz 7:16 G1487 G1161 G3739 G3756 G2309 G5124 G4160 G4852 G3588 G3551 G3754 G2570
Rz 7:16 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre.
Rz 7:16
Rz 7:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:16
Rz 7:16  Jeśli  zaś  do  że  co  nie  potrzeba  uzgodnić  prawo  że  dobry
Rz 7:16 G1487 G1161 G4160 G5124 G3739 G3756 G2309 G4852 G3551 G3754 G2570
Rz 7:17 νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία.                                                  
Rz 7:17 nuni\ de\ ou)ke/ti e)gO\ katerga/DZomai au)to\ a)lla\ E( oi)kou=sa e)n e)moi\ a(marti/a.
Rz 7:17 nyni de uketi egO katergaDZomai auto alla hE oikusa en emoi hamartia.
Rz 7:17 d--------- c--------- d--------- rp----ns-- v-1pmi-s-- rp----asn- c--------- ra----nsf- v--papnsf- p--------- rp----ds-- n-----nsf-
Rz 7:17 G3570 G1161 G3765 G1473 G2716 G0846 G0235 G3588 G3611 G1722 G1698 G0266
Rz 7:17 A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech.
Rz 7:17
Rz 7:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:17
Rz 7:17  i  już  nie  Ja  do  że  ale  życie  w  mnie  grzech
Rz 7:17 G1161 G2089 G3765 G1473 G2716 G0846 G0235 G3611 G1722 G1698 G0266
Rz 7:18 οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾿ ἔστιν ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν· τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ·                        
Rz 7:18 oi)=da ga\r o(/ti ou)k oi)kei= e)n e)moi/, tou=t' e)/stin e)n tE=| sarki/ mou, a)gaTo/n: to\ ga\r Te/lein para/keitai/ moi, to\ de\ katerga/DZesTai to\ kalo\n ou)/:
Rz 7:18 oida gar hoti uk oikei en emoi, tut' estin en tE sarki mu, agaTon: to gar Telein parakeitai moi, to de katergaDZesTai to kalon u:
Rz 7:18 v-1xai-s-- c--------- c--------- d--------- v-3pai-s-- p--------- rp----ds-- rd----nsn- v-3pai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- a-----nsn- ra----nsn- c--------- v--pan---- v-3pmi-s-- rp----ds-- ra----nsn- c--------- v--pmn---- ra----asn- a-----asn- d---------
Rz 7:18 G1492 G1063 G3754 G3756 G3611 G1722 G1698 G5124 G2076 G1722 G3588 G4561 G3450 G0018 G3588 G1063 G2309 G3873 G3427 G3588 G1161 G2716 G3588 G2570 G3756
Rz 7:18 Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie.
Rz 7:18
Rz 7:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:18
Rz 7:18  Dla  wiedzieć  że  nie  życie  w  mnie  że  jest  w  ciało  mój  dobry  że  pragnienie  jest  mnie  ale  do  Oznaczało to  nie  odnaleźć
Rz 7:18 G1063 G1492 G3754 G3756 G3611 G1722 G1698 G5123 G5123 G1722 G4561 G3450 G0018 G1063 G2309 G3873 G3427 G1161 G2716 G2570 G3756 G2147
Rz 7:19 οὐ γὰρ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλὰ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω.                                                
Rz 7:19 ou) ga\r o(\ Te/lO poiO= a)gaTo/n, a)lla\ o(\ ou) Te/lO kako\n tou=to pra/ssO.
Rz 7:19 u gar ho TelO poiO agaTon, alla ho u TelO kakon tuto prassO.
Rz 7:19 d--------- c--------- rr----asn- v-1pai-s-- v-1pai-s-- a-----asn- c--------- rr----asn- d--------- v-1pai-s-- a-----asn- rd----asn- v-1pai-s--
Rz 7:19 G3756 G1063 G3739 G2309 G4160 G0018 G0235 G3739 G3756 G2309 G2556 G5124 G4238
Rz 7:19 Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę.
Rz 7:19
Rz 7:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:19
Rz 7:19  Dobry  kogo  potrzeba  nie  do  i  zło  kogo  nie  potrzeba  do
Rz 7:19 G0018 G3739 G2309 G3756 G4160 G0235 G2556 G3739 G3756 G2309 G4238
Rz 7:20 εἰ δὲ οὐ θέλω [ἐγὼ] τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία.                                      
Rz 7:20 ei) de\ o(\ ou) Te/lO [e)gO\] tou=to poiO=, ou)ke/ti e)gO\ katerga/DZomai au)to\ a)lla\ E( oi)kou=sa e)n e)moi\ a(marti/a.
Rz 7:20 ei de ho u TelO [egO] tuto poiO, uketi egO katergaDZomai auto alla hE oikusa en emoi hamartia.
Rz 7:20 c--------- c--------- rr----asn- d--------- v-1pai-s-- rp----ns-- rd----asn- v-1pai-s-- d--------- rp----ns-- v-1pmi-s-- rp----asn- c--------- ra----nsf- v--papnsf- p--------- rp----ds-- n-----nsf-
Rz 7:20 G1487 G1161 G3739 G3756 G2309 G1473 G5124 G4160 G3765 G1473 G2716 G0846 G0235 G3588 G3611 G1722 G1698 G0266
Rz 7:20 Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka.
Rz 7:20
Rz 7:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:20
Rz 7:20  Jeśli  zaś  do  że  co  nie  potrzeba  już  nie  Ja  do  że  ale  życie  w  mnie  grzech
Rz 7:20 G1487 G1161 G4160 G5124 G3739 G3756 G2309 G2089 G3765 G1473 G2716 G0846 G0235 G3611 G1722 G1698 G0266
Rz 7:21 Εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται·                                            
Rz 7:21 *eu(ri/skO a)/ra to\n no/mon tO=| Te/lonti e)moi\ poiei=n to\ kalo\n o(/ti e)moi\ to\ kako\n para/keitai:
Rz 7:21 heuriskO ara ton nomon tO Telonti emoi poiein to kalon hoti emoi to kakon parakeitai:
Rz 7:21 v-1pai-s-- c--------- ra----asm- n-----asm- ra----dsm- v--papdsm- rp----ds-- v--pan---- ra----asn- a-----asn- d--------- rp----ds-- ra----nsn- a-----nsn- v-3pmi-s--
Rz 7:21 G2147 G0686 G3588 G3551 G3588 G2309 G1698 G4160 G3588 G2570 G3754 G1698 G3588 G2556 G3873
Rz 7:21 A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło.
Rz 7:21
Rz 7:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:21
Rz 7:21  Tak  odnaleźć  prawo  że  potrzeba  do  dobry  przylega  mnie  zło
Rz 7:21 G0686 G2147 G3551 G3754 G2309 G4160 G2570 G3873 G1698 G2556
Rz 7:22 συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον,                                                      
Rz 7:22 sunE/domai ga\r tO=| no/mO| tou= Teou= kata\ to\n e)/sO a)/nTrOpon,
Rz 7:22 synEdomai gar tO nomO tu Teu kata ton esO anTrOpon,
Rz 7:22 v-1pmi-s-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asm- d--------- n-----asm-
Rz 7:22 G4913 G1063 G3588 G3551 G3588 G2316 G2596 G3588 G2080 G0444
Rz 7:22 Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym.
Rz 7:22
Rz 7:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:22
Rz 7:22  Dla  na  Śródlądowych  człowiek  odnaleźć  przyjemność  Prawo  Bóg
Rz 7:22 G1063 G2596 G2080 G0444 G4913 G4913 G3551 G2316
Rz 7:23 βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου.                  
Rz 7:23 ble/pO de\ e(/teron no/mon e)n toi=s me/lesi/n mou a)ntistrateuo/menon tO=| no/mO| tou= noo/s mou kai\ ai)CHmalOti/DZonta/ me e)n tO=| no/mO| tE=s a(marti/as tO=| o)/nti e)n toi=s me/lesi/n mou.
Rz 7:23 blepO de heteron nomon en tois melesin mu antistrateuomenon tO nomO tu noos mu kai aiCHmalOtiDZonta me en tO nomO tEs hamartias tO onti en tois melesin mu.
Rz 7:23 v-1pai-s-- c--------- a-----asm- n-----asm- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rp----gs-- v--pmpasm- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- c--------- v--papasm- rp----as-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- n-----gsf- ra----dsm- v--papdsm- p--------- ra----dpn- n-----dpn- rp----gs--
Rz 7:23 G0991 G1161 G2087 G3551 G1722 G3588 G3196 G3450 G0497 G3588 G3551 G3588 G3563 G3450 G2532 G0163 G3165 G1722 G3588 G3551 G3588 G0266 G3588 G5607 G1722 G3588 G3196 G3450
Rz 7:23 W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach.
Rz 7:23
Rz 7:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:23
Rz 7:23  ale  w  Członek  mój  zobaczyć  inny  prawo  konfrontacyjne  prawo  zwariowany  mój  i  podejmowania  mnie  więzień  Prawo  grzech  usytuowany  w  Członek  mój
Rz 7:23 G1161 G1722 G3196 G3450 G0991 G2087 G3551 G0497 G3551 G3563 G3450 G2532 G0163 G3165 G0163 G3551 G0266 G5607 G1722 G3196 G3450
Rz 7:24 ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;                                                  
Rz 7:24 talai/pOros e)gO\ a)/nTrOpos: ti/s me r(u/setai e)k tou= sO/matos tou= Tana/tou tou/tou;
Rz 7:24 talaipOros egO anTrOpos: tis me rysetai ek tu sOmatos tu Tanatu tutu;
Rz 7:24 a-----nsm- rp----ns-- n-----nsm- ri----nsm- rp----as-- v-3fmi-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm-
Rz 7:24 G5005 G1473 G0444 G5101 G3165 G4506 G1537 G3588 G4983 G3588 G2288 G5127
Rz 7:24 Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!
Rz 7:24
Rz 7:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:24
Rz 7:24  Biedny  Ja  człowiek  kto  zaoszczędzić  mnie  z  to  ciało  śmierć
Rz 7:24 G5005 G1473 G0444 G5101 G4506 G3165 G1537 G5127 G4983 G2288
Rz 7:25 χάρις δὲ τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ δουλεύω νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας.                        
Rz 7:25 CHa/ris de\ tO=| TeO=| dia\ *)iEsou= *CHristou= tou= kuri/ou E(mO=n. a)/ra ou)=n au)to\s e)gO\ tO=| me\n noi\+ douleu/O no/mO| Teou=, tE=| de\ sarki\ no/mO| a(marti/as.
Rz 7:25 CHaris de tO TeO dia iEsu CHristu tu kyriu hEmOn. ara un autos egO tO men no+i duleuO nomO Teu, tE de sarki nomO hamartias.
Rz 7:25 n-----nsf- c--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- c--------- rp----nsm- rp----ns-- ra----dsm- c--------- n-----dsm- v-1pai-s-- n-----dsm- n-----gsm- ra----dsf- c--------- n-----dsf- n-----dsm- n-----gsf-
Rz 7:25 G5485 G1161 G3588 G2316 G1223 G2424 G5547 G3588 G2962 G2257 G0686 G3767 G0846 G1473 G3588 G3303 G3563 G1398 G3551 G2316 G3588 G1161 G4561 G3551 G0266
Rz 7:25 Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś - prawu grzechu.
Rz 7:25
Rz 7:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 7:25
Rz 7:25  Dziękuję  Bóg  mój  Jezus  Jezus  Chrystus  Władca  nasz  Tak  Tak  najbardziej  Ja  umysł  mój  służyć  służyć  prawo  Bóg  i  ciało  prawo  grzech
Rz 7:25 G2168 G2316 G3588 G1223 G2424 G5547 G2962 G2257 G0686 G3767 G0846 G1473 G3563 G3588 G1398 G3303 G3551 G2316 G1161 G4561 G3551 G0266
Copyright by Cezary Podolski