Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Rz7      do_str_głównej      do_Rz9      
Rz 8:1 Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·                                                          
Rz 8:1 *ou)de\n a)/ra nu=n kata/krima toi=s e)n *CHristO=| *)iEsou=:
Rz 8:1 uden ara nyn katakrima tois en CHristO iEsu:
Rz 8:1 a-----nsn- c--------- d--------- n-----nsn- ra----dpm- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Rz 8:1 G3762 G0686 G3568 G2631 G3588 G1722 G5547 G2424
Rz 8:1 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.
Rz 8:1
Rz 8:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:1
Rz 8:1  Tak  teraz  nie  przekonanie  że  w  Chrystus  Jezus  na żywo  nie  na  ciało  ale  na  duch
Rz 8:1 G0686 G3568 G3762 G2631 G3588 G1722 G5547 G2424 G4043 G3361 G2596 G4561 G0235 G2596 G4151
Rz 8:2 γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.                                  
Rz 8:2 o( ga\r no/mos tou= pneu/matos tE=s DZOE=s e)n *CHristO=| *)iEsou= E)leuTe/rOse/n se a)po\ tou= no/mou tE=s a(marti/as kai\ tou= Tana/tou.
Rz 8:2 ho gar nomos tu pneumatos tEs DZOEs en CHristO iEsu EleuTerOsen se apo tu nomu tEs hamartias kai tu Tanatu.
Rz 8:2 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- rp----as-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 8:2 G3588 G1063 G3551 G3588 G4151 G3588 G2222 G1722 G5547 G2424 G1659 G4571 G0575 G3588 G3551 G3588 G0266 G2532 G3588 G2288
Rz 8:2 Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.
Rz 8:2
Rz 8:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:2
Rz 8:2  że  prawo  duch  Życie  w  Chrystus  Jezus  uwolniony  mnie  z  Prawo  grzech  i  śmierć
Rz 8:2 G1063 G3551 G4151 G2222 G1722 G5547 G2424 G1659 G3165 G0575 G3551 G0266 G2532 G2288
Rz 8:3 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί,              
Rz 8:3 to\ ga\r a)du/naton tou= no/mou, e)n O(=| E)sTe/nei dia\ tE=s sarko/s, o( Teo\s to\n e(autou= ui(o\n pe/mPSas e)n o(moiO/mati sarko\s a(marti/as kai\ peri\ a(marti/as kate/krinen tE\n a(marti/an e)n tE=| sarki/,
Rz 8:3 to gar adynaton tu nomu, en hO EsTenei dia tEs sarkos, ho Teos ton heautu hyion pemPSas en homoiOmati sarkos hamartias kai peri hamartias katekrinen tEn hamartian en tE sarki,
Rz 8:3 ra----asn- c--------- a-----asn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rr----dsn- v-3iai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- rp----gsm- n-----asm- v--aapnsm- p--------- n-----dsn- n-----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- n-----gsf- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Rz 8:3 G3588 G1063 G0102 G3588 G3551 G1722 G3739 G0770 G1223 G3588 G4561 G3588 G2316 G3588 G1438 G5207 G3992 G1722 G3667 G4561 G0266 G2532 G4012 G0266 G2632 G3588 G0266 G1722 G3588 G4561
Rz 8:3 Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,
Rz 8:3
Rz 8:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:3
Rz 8:3  Jako  prawo  zaburzeniami  zaburzeniami  zaburzeniami  ciało  ciało  był  bezsilny  Bóg  wysłane  Syn  Jego  w  Podobieństwo  ciało  grzeszny  dla  grzech  skazany  grzech  w  ciało
Rz 8:3 G1063 G3551 G0770 G1722 G3739 G1223 G4561 G0770 G0102 G2316 G3992 G5207 G1438 G1722 G3667 G4561 G0266 G4012 G0266 G2632 G0266 G1722 G4561
Rz 8:4 ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.                                          
Rz 8:4 i(/na to\ dikai/Oma tou= no/mou plErOTE=| e)n E(mi=n toi=s mE\ kata\ sa/rka peripatou=sin a)lla\ kata\ pneu=ma.
Rz 8:4 hina to dikaiOma tu nomu plErOTE en hEmin tois mE kata sarka peripatusin alla kata pneuma.
Rz 8:4 c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- v-3aps-s-- p--------- rp----dp-- ra----dpm- d--------- p--------- n-----asf- v--papdpm- c--------- p--------- n-----asn-
Rz 8:4 G2443 G3588 G1345 G3588 G3551 G4137 G1722 G2254 G3588 G3361 G2596 G4561 G4043 G0235 G2596 G4151
Rz 8:4 aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
Rz 8:4
Rz 8:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:4
Rz 8:4  że  uzasadnienie  Prawo  zwrócił się  w  nas  Życie  nie  na  ciało  ale  na  duch
Rz 8:4 G2443 G1345 G3551 G4137 G1722 G2254 G4043 G3361 G2596 G4561 G0235 G2596 G4151
Rz 8:5 οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος.                                          
Rz 8:5 oi( ga\r kata\ sa/rka o)/ntes ta\ tE=s sarko\s fronou=sin, oi( de\ kata\ pneu=ma ta\ tou= pneu/matos.
Rz 8:5 hoi gar kata sarka ontes ta tEs sarkos fronusin, hoi de kata pneuma ta tu pneumatos.
Rz 8:5 ra----npm- c--------- p--------- n-----asf- v--papnpm- ra----apn- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-p-- ra----npm- c--------- p--------- n-----asn- ra----apn- ra----gsn- n-----gsn-
Rz 8:5 G3588 G1063 G2596 G4561 G5607 G3588 G3588 G4561 G5426 G3588 G1161 G2596 G4151 G3588 G3588 G4151
Rz 8:5 Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch.
Rz 8:5
Rz 8:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:5
Rz 8:5  Dla  Życie  na  ciało  cielesny  uzasadnioną  i  Życie  na  duch  duchowy
Rz 8:5 G1063 G5607 G2596 G4561 G4561 G5426 G1161 G3588 G2596 G4151 G4151
Rz 8:6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη·                                              
Rz 8:6 to\ ga\r fro/nEma tE=s sarko\s Ta/natos, to\ de\ fro/nEma tou= pneu/matos DZOE\ kai\ ei)rE/nE:
Rz 8:6 to gar fronEma tEs sarkos Tanatos, to de fronEma tu pneumatos DZOE kai eirEnE:
Rz 8:6 ra----nsn- c--------- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- ra----nsn- c--------- n-----nsn- ra----gsn- n-----gsn- n-----nsf- c--------- n-----nsf-
Rz 8:6 G3588 G1063 G5427 G3588 G4561 G2288 G3588 G1161 G5427 G3588 G4151 G2222 G2532 G1515
Rz 8:6 Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju.
Rz 8:6
Rz 8:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:6
Rz 8:6  Myśli  cielesny  śmierć  i  myśli  Duchowość  życie  i  świat
Rz 8:6 G5427 G4561 G2288 G1161 G5427 G4151 G2222 G2532 G1515
Rz 8:7 διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς θεόν, τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, οὐδὲ γὰρ δύναται·                                      
Rz 8:7 dio/ti to\ fro/nEma tE=s sarko\s e)/CHTra ei)s Teo/n, tO=| ga\r no/mO| tou= Teou= ou)CH u(pota/ssetai, ou)de\ ga\r du/natai:
Rz 8:7 dioti to fronEma tEs sarkos eCHTra eis Teon, tO gar nomO tu Teu uCH hypotassetai, ude gar dynatai:
Rz 8:7 c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsf- p--------- n-----asm- ra----dsm- c--------- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3ppi-s-- d--------- c--------- v-3pmi-s--
Rz 8:7 G1360 G3588 G5427 G3588 G4561 G2189 G1519 G2316 G3588 G1063 G3551 G3588 G2316 G3756 G5293 G3761 G1063 G1410
Rz 8:7 A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna.
Rz 8:7
Rz 8:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:7
Rz 8:7  że  cielesny  myśli  wrogość  v.  Bóg  dla  prawo  Bóg  nie  słuchać  tak  i  nie  może
Rz 8:7 G1360 G4561 G5427 G2189 G1519 G2316 G1063 G3551 G2316 G3756 G5293 G1063 G3761 G3761 G1410
Rz 8:8 οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται.                                                        
Rz 8:8 oi( de\ e)n sarki\ o)/ntes TeO=| a)re/sai ou) du/nantai.
Rz 8:8 hoi de en sarki ontes TeO aresai u dynantai.
Rz 8:8 ra----npm- c--------- p--------- n-----dsf- v--papnpm- n-----dsm- v--aan---- d--------- v-3pmi-p--
Rz 8:8 G3588 G1161 G1722 G4561 G5607 G2316 G0700 G3756 G1410
Rz 8:8 A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
Rz 8:8
Rz 8:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:8
Rz 8:8  Zatem  Życie  na  ciało  Bóg  proszę  nie  może
Rz 8:8 G1161 G5607 G1722 G4561 G2316 G0700 G3756 G1410
Rz 8:9 ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.                      
Rz 8:9 u(mei=s de\ ou)k e)ste\ e)n sarki\ a)lla\ e)n pneu/mati, ei)/per pneu=ma Teou= oi)kei= e)n u(mi=n. ei) de/ tis pneu=ma *CHristou= ou)k e)/CHei, ou(=tos ou)k e)/stin au)tou=.
Rz 8:9 hymeis de uk este en sarki alla en pneumati, eiper pneuma Teu oikei en hymin. ei de tis pneuma CHristu uk eCHei, hutos uk estin autu.
Rz 8:9 rp----np-- c--------- d--------- v-2pai-p-- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsn- c--------- n-----nsn- n-----gsm- v-3pai-s-- p--------- rp----dp-- c--------- c--------- ri----nsm- n-----asn- n-----gsm- d--------- v-3pai-s-- rd----nsm- d--------- v-3pai-s-- rp----gsm-
Rz 8:9 G5210 G1161 G3756 G2075 G1722 G4561 G0235 G1722 G4151 G1512 G4151 G2316 G3611 G1722 G5213 G1487 G1161 G5100 G4151 G5547 G3756 G2192 G3778 G3756 G2076 G0846
Rz 8:9 Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
Rz 8:9
Rz 8:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:9
Rz 8:9  Ale  ty, wy  nie  na  ciało  na żywo  i  na  duch  jeśli  tylko  Duch  Boski  życie  w  ty, wy  Jeśli  zaś  kto  Duch  Chrystus  nie  ma  że  nie  Jego
Rz 8:9 G1161 G5210 G3756 G1722 G4561 G2075 G0235 G1722 G4151 G1512 G1512 G4151 G2316 G3611 G1722 G5213 G1487 G1161 G5100 G4151 G5547 G3756 G2192 G3778 G3756 G0846
Rz 8:10 εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην.                                        
Rz 8:10 ei) de\ *CHristo\s e)n u(mi=n, to\ me\n sO=ma nekro\n dia\ a(marti/an, to\ de\ pneu=ma DZOE\ dia\ dikaiosu/nEn.
Rz 8:10 ei de CHristos en hymin, to men sOma nekron dia hamartian, to de pneuma DZOE dia dikaiosynEn.
Rz 8:10 c--------- c--------- n-----nsm- p--------- rp----dp-- ra----nsn- c--------- n-----nsn- a-----nsn- p--------- n-----asf- ra----nsn- c--------- n-----nsn- n-----nsf- p--------- n-----asf-
Rz 8:10 G1487 G1161 G5547 G1722 G5213 G3588 G3303 G4983 G3498 G1223 G0266 G3588 G1161 G4151 G2222 G1223 G1343
Rz 8:10 Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.
Rz 8:10
Rz 8:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:10
Rz 8:10 A  jeśli  Chrystus  w  ty, wy  ciało  ciało  martwy  dla  grzech  ale  duch  żywy  dla  sprawiedliwość
Rz 8:10 G1161 G1487 G5547 G1722 G5213 G3303 G4983 G3498 G1223 G0266 G1161 G4151 G2222 G1223 G1343
Rz 8:11 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ἐγείρας Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν.            
Rz 8:11 ei) de\ to\ pneu=ma tou= e)gei/rantos to\n *)iEsou=n e)k nekrO=n oi)kei= e)n u(mi=n, o( e)gei/ras *CHristo\n e)k nekrO=n DZO|opoiE/sei kai\ ta\ TnEta\ sO/mata u(mO=n dia\ tou= e)noikou=ntos au)tou= pneu/matos e)n u(mi=n.
Rz 8:11 ei de to pneuma tu egeirantos ton iEsun ek nekrOn oikei en hymin, ho egeiras CHriston ek nekrOn DZOopoiEsei kai ta TnEta sOmata hymOn dia tu enoikuntos autu pneumatos en hymin.
Rz 8:11 c--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- v--aapgsm- ra----asm- n-----asm- p--------- a-----gpm- v-3pai-s-- p--------- rp----dp-- ra----nsm- v--aapnsm- n-----asm- p--------- a-----gpm- v-3fai-s-- d--------- ra----apn- a-----apn- n-----apn- rp----gp-- p--------- ra----gsn- v--papgsn- rp----gsm- n-----gsn- p--------- rp----dp--
Rz 8:11 G1487 G1161 G3588 G4151 G3588 G1453 G3588 G2424 G1537 G3498 G3611 G1722 G5213 G3588 G1453 G5547 G1537 G3498 G2227 G2532 G3588 G2349 G4983 G5216 G1223 G3588 G1774 G0846 G4151 G1722 G5213
Rz 8:11 A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Rz 8:11
Rz 8:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:11
Rz 8:11  Jeśli  zaś  Duch  Kto  podniesiony  z  martwy  Jezus  życie  w  ty, wy  Wzbudził  Chrystus  z  martwy  ożywiać  i  swój  śmierć  ciało  Duch  Duch  Jego  życie  w  ty, wy
Rz 8:11 G1487 G1161 G4151 G3588 G1453 G1537 G3498 G2424 G3611 G1722 G5213 G1453 G5547 G1537 G3498 G2227 G2532 G5216 G2349 G4983 G1223 G4151 G0846 G1774 G1722 G5213
Rz 8:12 Ἄρα οὖν, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμέν, οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ σάρκα ζῆν·                                                  
Rz 8:12 *)/ara ou)=n, a)delfoi/, o)feile/tai e)sme/n, ou) tE=| sarki\ tou= kata\ sa/rka DZE=n:
Rz 8:12 ara un, adelfoi, ofeiletai esmen, u tE sarki tu kata sarka DZEn:
Rz 8:12 c--------- c--------- n-----vpm- n-----npm- v-1pai-p-- d--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- p--------- n-----asf- v--pan----
Rz 8:12 G0686 G3767 G0080 G3781 G2070 G3756 G3588 G4561 G3588 G2596 G4561 G2198
Rz 8:12 Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.
Rz 8:12
Rz 8:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:12
Rz 8:12  Tak  Tak  bracia  my  nie  Dłużnik  ciało  na żywo  na  ciało
Rz 8:12 G0686 G3767 G0080 G2070 G3756 G3781 G4561 G2198 G2596 G4561
Rz 8:13 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε ἀποθνῄσκειν, εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε ζήσεσθε.                                          
Rz 8:13 ei) ga\r kata\ sa/rka DZE=te me/llete a)poTnE/|skein, ei) de\ pneu/mati ta\s pra/Xeis tou= sO/matos Tanatou=te DZE/sesTe.
Rz 8:13 ei gar kata sarka DZEte mellete apoTnEskein, ei de pneumati tas praXeis tu sOmatos Tanatute DZEsesTe.
Rz 8:13 c--------- c--------- p--------- n-----asf- v-2pai-p-- v-2pai-p-- v--pan---- c--------- c--------- n-----dsn- ra----apf- n-----apf- ra----gsn- n-----gsn- v-2pai-p-- v-2fmi-p--
Rz 8:13 G1487 G1063 G2596 G4561 G2198 G3195 G0599 G1487 G1161 G4151 G3588 G4234 G3588 G4983 G2289 G2198
Rz 8:13 Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli.
Rz 8:13
Rz 8:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:13
Rz 8:13  dla  jeśli  na żywo  na  ciało  umierać  umierać  i  jeśli  duch  umartwiać  spraw  cielesny  żywy  będzie
Rz 8:13 G1063 G1487 G2198 G2596 G4561 G0599 G3195 G1161 G1487 G4151 G2289 G4234 G4983 G2198 G2198
Rz 8:14 ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσιν.                                                        
Rz 8:14 o(/soi ga\r pneu/mati Teou= a)/gontai, ou(=toi ui(oi\ Teou= ei)sin.
Rz 8:14 hosoi gar pneumati Teu agontai, hutoi hyioi Teu eisin.
Rz 8:14 rr----npm- c--------- n-----dsn- n-----gsm- v-3ppi-p-- rd----npm- n-----npm- n-----gsm- v-3pai-p--
Rz 8:14 G3745 G1063 G4151 G2316 G0071 G3778 G5207 G2316 G1526
Rz 8:14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
Rz 8:14
Rz 8:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:14
Rz 8:14  Dla  wszystko  pod przewodnictwem  Duch  Bóg  substancja  synów  Bóg
Rz 8:14 G1063 G3745 G0071 G4151 G2316 G1526 G5207 G2316
Rz 8:15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν κράζομεν, Αββα πατήρ·                                      
Rz 8:15 ou) ga\r e)la/bete pneu=ma doulei/as pa/lin ei)s fo/bon, a)lla\ e)la/bete pneu=ma ui(oTesi/as, e)n O(=| kra/DZomen, *abba o( patE/r:
Rz 8:15 u gar elabete pneuma duleias palin eis fobon, alla elabete pneuma hyioTesias, en hO kraDZomen, abba ho patEr:
Rz 8:15 d--------- c--------- v-2aai-p-- n-----asn- n-----gsf- d--------- p--------- n-----asm- c--------- v-2aai-p-- n-----asn- n-----gsf- p--------- rr----dsn- v-1pai-p-- n-----vsm- ra----vsm- n-----nsm-
Rz 8:15 G3756 G1063 G2983 G4151 G1397 G3825 G1519 G5401 G0235 G2983 G4151 G5206 G1722 G3739 G2896 G0005 G3588 G3962
Rz 8:15 Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
Rz 8:15
Rz 8:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:15
Rz 8:15  że  nie  miał  duch  Niewolnictwo  ponownie  w  strach  ale  miał  Duch  Przyjęcie  Kogo  Kogo  apel  Abba  Ojciec
Rz 8:15 G1063 G3756 G2983 G4151 G1397 G3825 G1519 G5401 G0235 G2983 G4151 G5206 G1722 G3739 G2896 G0005 G3962
Rz 8:16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ.                                                    
Rz 8:16 au)to\ to\ pneu=ma summarturei= tO=| pneu/mati E(mO=n o(/ti e)sme\n te/kna Teou=.
Rz 8:16 auto to pneuma symmartyrei tO pneumati hEmOn hoti esmen tekna Teu.
Rz 8:16 rp----nsn- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----dsn- n-----dsn- rp----gp-- c--------- v-1pai-p-- n-----npn- n-----gsm-
Rz 8:16 G0846 G3588 G4151 G4828 G3588 G4151 G2257 G3754 G2070 G5043 G2316
Rz 8:16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Rz 8:16
Rz 8:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:16
Rz 8:16  To  najbardziej  Duch  Wystawy  duch  nasz  że  my  dzieci  Bóg
Rz 8:16 G3588 G0846 G4151 G4828 G4151 G2257 G3754 G2070 G5043 G2316
Rz 8:17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι μὲν θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν.                                          
Rz 8:17 ei) de\ te/kna, kai\ klErono/moi: klErono/moi me\n Teou=, sugklErono/moi de\ *CHristou=, ei)/per sumpa/sCHomen i(/na kai\ sundoXasTO=men.
Rz 8:17 ei de tekna, kai klEronomoi: klEronomoi men Teu, syNklEronomoi de CHristu, eiper sympasCHomen hina kai syndoXasTOmen.
Rz 8:17 c--------- c--------- n-----npn- d--------- n-----npm- n-----npm- c--------- n-----gsm- a-----npm- c--------- n-----gsm- c--------- v-1pai-p-- c--------- d--------- v-1aps-p--
Rz 8:17 G1487 G1161 G5043 G2532 G2818 G2818 G3303 G2316 G4789 G1161 G5547 G1512 G4841 G2443 G2532 G4888
Rz 8:17 Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
Rz 8:17
Rz 8:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:17
Rz 8:17 A  jeśli  dzieci  i  spadkobierców  spadkobierców  Bóg  Bóg  współdziedzicami  zaś  Chrystus  jeśli  tylko  z  Go  ponieść  że  z  Go  i  stał się sławny
Rz 8:17 G1161 G1487 G5043 G2532 G2818 G2818 G2316 G3303 G4789 G1161 G5547 G1512 G1512 G4841 G4841 G4841 G2443 G4888 G4888 G2532 G4888
Rz 8:18 Λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς.                                        
Rz 8:18 *logi/DZomai ga\r o(/ti ou)k a)/Xia ta\ paTE/mata tou= nu=n kairou= pro\s tE\n me/llousan do/Xan a)pokalufTE=nai ei)s E(ma=s.
Rz 8:18 logiDZomai gar hoti uk aXia ta paTEmata tu nyn kairu pros tEn mellusan doXan apokalyfTEnai eis hEmas.
Rz 8:18 v-1pmi-s-- c--------- c--------- d--------- a-----npn- ra----npn- n-----npn- ra----gsm- d--------- n-----gsm- p--------- ra----asf- v--papasf- n-----asf- v--apn---- p--------- rp----ap--
Rz 8:18 G3049 G1063 G3754 G3756 G0514 G3588 G3804 G3588 G3568 G2540 G4314 G3588 G3195 G1391 G0601 G1519 G2248
Rz 8:18 Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić.
Rz 8:18
Rz 8:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:18
Rz 8:18  Dla  myśleć  że  prąd  tymczasowy  cierpienie  nie  są  z  W międzyczasie  chwała  otwarte  otwarte  w  nas
Rz 8:18 G1063 G3049 G3754 G3568 G2540 G3804 G3756 G0514 G4314 G3588 G1391 G0601 G3195 G1519 G2248
Rz 8:19 γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται·                                                  
Rz 8:19 E( ga\r a)pokaradoki/a tE=s kti/seOs tE\n a)poka/luPSin tO=n ui(O=n tou= Teou= a)pekde/CHetai:
Rz 8:19 hE gar apokaradokia tEs ktiseOs tEn apokalyPSin tOn hyiOn tu Teu apekdeCHetai:
Rz 8:19 ra----nsf- c--------- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pmi-s--
Rz 8:19 G3588 G1063 G0603 G3588 G2937 G3588 G0602 G3588 G5207 G3588 G2316 G0553
Rz 8:19 Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.
Rz 8:19
Rz 8:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:19
Rz 8:19  Dla  stworzenie  nadzieja  naprzód  objawienie  synów  Bóg
Rz 8:19 G1063 G2937 G0603 G0553 G0602 G5207 G2316
Rz 8:20 τῇ γὰρ ματαιότητι κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ᾿ ἑλπίδι                                              
Rz 8:20 tE=| ga\r mataio/tEti E( kti/sis u(peta/gE, ou)CH e(kou=sa a)lla\ dia\ to\n u(pota/Xanta, e)f' e(lpi/di
Rz 8:20 tE gar mataiotEti hE ktisis hypetagE, uCH hekusa alla dia ton hypotaXanta, ef' elpidi
Rz 8:20 ra----dsf- c--------- n-----dsf- ra----nsf- n-----nsf- v-3api-s-- d--------- a-----nsf- c--------- p--------- ra----asm- v--aapasm- p--------- n-----dsf-
Rz 8:20 G3588 G1063 G3153 G3588 G2937 G5293 G3756 G1635 G0235 G1223 G3588 G5293 G1909 G1680
Rz 8:20 Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei,
Rz 8:20
Rz 8:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:20
Rz 8:20  że  stworzenie  zrezygnowany  marność  nie  dobrowolnie  ale  na  zdobywca  w  nadzieja
Rz 8:20 G1063 G2937 G5293 G3153 G3756 G1635 G0235 G1223 G5293 G1909 G1680
Rz 8:21 ὅτι καὶ αὐτὴ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ.                                  
Rz 8:21 o(/ti kai\ au)tE\ E( kti/sis e)leuTerOTE/setai a)po\ tE=s doulei/as tE=s fTora=s ei)s tE\n e)leuTeri/an tE=s do/XEs tO=n te/knOn tou= Teou=.
Rz 8:21 hoti kai autE hE ktisis eleuTerOTEsetai apo tEs duleias tEs fToras eis tEn eleuTerian tEs doXEs tOn teknOn tu Teu.
Rz 8:21 c--------- d--------- rp----nsf- ra----nsf- n-----nsf- v-3fpi-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpn- n-----gpn- ra----gsm- n-----gsm-
Rz 8:21 G3754 G2532 G0846 G3588 G2937 G1659 G0575 G3588 G1397 G3588 G5356 G1519 G3588 G1657 G3588 G1391 G3588 G5043 G3588 G2316
Rz 8:21 że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.
Rz 8:21
Rz 8:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:21
Rz 8:21  że  i  się  stworzenie  zwolniony  będzie  z  Niewolnictwo  rozkład  w  wolność  Sława  Dzieci  Bóg
Rz 8:21 G3754 G2532 G0846 G2937 G1659 G1659 G0575 G1397 G5356 G1519 G1657 G1391 G5043 G2316
Rz 8:22 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν·                                                  
Rz 8:22 oi)/damen ga\r o(/ti pa=sa E( kti/sis sustena/DZei kai\ sunOdi/nei a)/CHri tou= nu=n:
Rz 8:22 oidamen gar hoti pasa hE ktisis systenaDZei kai synOdinei aCHri tu nyn:
Rz 8:22 v-1xai-p-- c--------- c--------- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- p--------- ra----gsm- d---------
Rz 8:22 G1492 G1063 G3754 G3956 G3588 G2937 G4959 G2532 G4944 G0891 G3588 G3568
Rz 8:22 Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.
Rz 8:22
Rz 8:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:22
Rz 8:22  Dla  wiedzieć  że  wszystko  stworzenie  wspólnie  stękanie  i  udręczeni  dotychczas  dotychczas
Rz 8:22 G1063 G1492 G3754 G3956 G2937 G4959 G4959 G2532 G4944 G0891 G3568
Rz 8:23 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς καὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν.                          
Rz 8:23 ou) mo/non de/, a)lla\ kai\ au)toi\ tE\n a)parCHE\n tou= pneu/matos e)/CHontes E(mei=s kai\ au)toi\ e)n e(autoi=s stena/DZomen ui(oTesi/an a)pekdeCHo/menoi, tE\n a)polu/trOsin tou= sO/matos E(mO=n.
Rz 8:23 u monon de, alla kai autoi tEn aparCHEn tu pneumatos eCHontes hEmeis kai autoi en heautois stenaDZomen hyioTesian apekdeCHomenoi, tEn apolytrOsin tu sOmatos hEmOn.
Rz 8:23 d--------- a-----asn- c--------- c--------- d--------- rp----npm- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- v--papnpm- rp----np-- d--------- rp----npm- p--------- rp----dpm- v-1pai-p-- n-----asf- v--pmpnpm- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gp--
Rz 8:23 G3756 G3440 G1161 G0235 G2532 G0846 G3588 G0536 G3588 G4151 G2192 G2249 G2532 G0846 G1722 G1438 G4727 G5206 G0553 G3588 G0629 G3588 G4983 G2257
Rz 8:23 Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując <przybrania za synów> - odkupienia naszego ciała.
Rz 8:23
Rz 8:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:23
Rz 8:23  i  nie  tylko  ale  i  się  o  pierwiastek  Duch  i  my  my  w  się  jęczy  czekanie  Przyjęcie  Pokuta  ciało  nasz
Rz 8:23 G1161 G3756 G3440 G0235 G2532 G0846 G2192 G0536 G4151 G2532 G0846 G2249 G1722 G1438 G4727 G0553 G5206 G0629 G4983 G2257
Rz 8:24 τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν· ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν ἐλπίς· γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει;                                            
Rz 8:24 tE=| ga\r e)lpi/di e)sO/TEmen: e)lpi\s de\ blepome/nE ou)k e)/stin e)lpi/s: o(\ ga\r ble/pei ti/s e)lpi/DZei;
Rz 8:24 tE gar elpidi esOTEmen: elpis de blepomenE uk estin elpis: ho gar blepei tis elpiDZei;
Rz 8:24 ra----dsf- c--------- n-----dsf- v-1api-p-- n-----nsf- c--------- v--pppnsf- d--------- v-3pai-s-- n-----nsf- rr----asn- c--------- v-3pai-s-- ri----nsm- v-3pai-s--
Rz 8:24 G3588 G1063 G1680 G4982 G1680 G1161 G0991 G3756 G2076 G1680 G3739 G1063 G0991 G5100 G1679
Rz 8:24 W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda?
Rz 8:24
Rz 8:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:24
Rz 8:24  Dla  zapisanych  nadzieja  Nadzieja  zaś  widzi  nie  jest  nadzieja  dla  jeśli  kto  widzi  co  i  nadzieja
Rz 8:24 G1063 G4982 G1680 G1680 G1161 G0991 G3756 G2076 G1680 G1063 G3739 G5100 G0991 G5101 G2532 G1679
Rz 8:25 εἰ δὲ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι᾿ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα.                                                        
Rz 8:25 ei) de\ o(\ ou) ble/pomen e)lpi/DZomen, di' u(pomonE=s a)pekdeCHo/meTa.
Rz 8:25 ei de ho u blepomen elpiDZomen, di' ypomonEs apekdeCHomeTa.
Rz 8:25 c--------- c--------- rr----asn- d--------- v-1pai-p-- v-1pai-p-- p--------- n-----gsf- v-1pmi-p--
Rz 8:25 G1487 G1161 G3739 G3756 G0991 G1679 G1223 G5281 G0553
Rz 8:25 Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.
Rz 8:25
Rz 8:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:25
Rz 8:25  Ale  kiedy  nadzieja  co  nie  zobaczyć  oczekiwać  w  cierpliwość
Rz 8:25 G1161 G1487 G1679 G3739 G3756 G0991 G0553 G1223 G5281
Rz 8:26 Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συναντιλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν· τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις·                          
Rz 8:26 *(Osau/tOs de\ kai\ to\ pneu=ma sunantilamba/netai tE=| a)sTenei/a| E(mO=n: to\ ga\r ti/ proseuXO/meTa kaTo\ dei= ou)k oi)/damen, a)lla\ au)to\ to\ pneu=ma u(perentugCHa/nei stenagmoi=s a)lalE/tois:
Rz 8:26 hOsautOs de kai to pneuma synantilambanetai tE asTeneia hEmOn: to gar ti proseuXOmeTa kaTo dei uk oidamen, alla auto to pneuma hyperentyNCHanei stenagmois alalEtois:
Rz 8:26 d--------- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3pmi-s-- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- ra----asn- c--------- ri----asn- v-1ams-p-- c--------- v-3pai-s-- d--------- v-1xai-p-- c--------- rp----nsn- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- n-----dpm- a-----dpm-
Rz 8:26 G5615 G1161 G2532 G3588 G4151 G4878 G3588 G0769 G2257 G3588 G1063 G5101 G4336 G2526 G1163 G3756 G1492 G0235 G0846 G3588 G4151 G5241 G4726 G0215
Rz 8:26 Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
Rz 8:26
Rz 8:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:26
Rz 8:26  Również  i  i  Duch  wzmacnia  słabości  nasz  dla  nie  wiedzieć  niż  modlić się  jako  powinien  ale  Się  Duch  ma  dla  nas  błagań  wypowiedziane
Rz 8:26 G5615 G1161 G2532 G4151 G4878 G0769 G2257 G1063 G3756 G1492 G5101 G4336 G2526 G1163 G0235 G0846 G4151 G5241 G5228 G2257 G4726 G0215
Rz 8:27 δὲ ἐραυνῶν τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων.                                        
Rz 8:27 o( de\ e)raunO=n ta\s kardi/as oi)=den ti/ to\ fro/nEma tou= pneu/matos, o(/ti kata\ Teo\n e)ntugCHa/nei u(pe\r a(gi/On.
Rz 8:27 ho de eraunOn tas kardias oiden ti to fronEma tu pneumatos, hoti kata Teon entyNCHanei hyper hagiOn.
Rz 8:27 ra----nsm- c--------- v--papnsm- ra----apf- n-----apf- v-3xai-s-- ri----asn- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsn- n-----gsn- c--------- p--------- n-----asm- v-3pai-s-- p--------- a-----gpm-
Rz 8:27 G3588 G1161 G2045 G3588 G2588 G1492 G5101 G3588 G5427 G3588 G4151 G3754 G2596 G2316 G1793 G5228 G0040
Rz 8:27 Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Rz 8:27
Rz 8:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:27
Rz 8:27  Badawczy  zaś  serce  wie  co  myśl  Duch  że  ma  dla  Świętych  na  Bóg
Rz 8:27 G2045 G1161 G2588 G1492 G5101 G5427 G4151 G3754 G1793 G5228 G0040 G2596 G2316
Rz 8:28 οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν.                                          
Rz 8:28 oi)/damen de\ o(/ti toi=s a)gapO=sin to\n Teo\n pa/nta sunergei= ei)s a)gaTo/n, toi=s kata\ pro/Tesin klEtoi=s ou)=sin.
Rz 8:28 oidamen de hoti tois agapOsin ton Teon panta synergei eis agaTon, tois kata proTesin klEtois usin.
Rz 8:28 v-1xai-p-- c--------- c--------- ra----dpm- v--papdpm- ra----asm- n-----asm- a-----apn- v-3pai-s-- p--------- a-----asn- ra----dpm- p--------- n-----asf- a-----dpm- v--papdpm-
Rz 8:28 G1492 G1161 G3754 G3588 G0025 G3588 G2316 G3956 G4903 G1519 G0018 G3588 G2596 G4286 G2822 G5607
Rz 8:28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru.
Rz 8:28
Rz 8:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:28
Rz 8:28  Poza  wiedzieć  że  kochający  Bóg  zaprojektowany  zaprojektowany  na  własnych celów  wszystko  promuje  do  dobry
Rz 8:28 G1161 G1492 G3754 G0025 G2316 G2822 G5607 G2596 G4286 G3956 G4903 G1519 G0018
Rz 8:29 ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·                                    
Rz 8:29 o(/ti ou(\s proe/gnO, kai\ proO/risen summo/rfous tE=s ei)ko/nos tou= ui(ou= au)tou=, ei)s to\ ei)=nai au)to\n prOto/tokon e)n polloi=s a)delfoi=s:
Rz 8:29 hoti hus proegnO, kai proOrisen symmorfus tEs eikonos tu hyiu autu, eis to einai auton prOtotokon en pollois adelfois:
Rz 8:29 c--------- rr----apm- v-3aai-s-- d--------- v-3aai-s-- a-----apm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----asm- a-----asm- p--------- a-----dpm- n-----dpm-
Rz 8:29 G3754 G3739 G4267 G2532 G4309 G4832 G3588 G1504 G3588 G5207 G0846 G1519 G3588 G1511 G0846 G4416 G1722 G4183 G0080
Rz 8:29 Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Rz 8:29
Rz 8:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:29
Rz 8:29  Dla  kogo  przed wiekami  i  predestynowany  podobny  obraz  Syn  Jego  tak  On  był  pierworodny  między  wiele  bracia
Rz 8:29 G3754 G3739 G4267 G2532 G4309 G4832 G1504 G5207 G0846 G1519 G0846 G1511 G4416 G1722 G4183 G0080
Rz 8:30 οὓς δὲ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν· καὶ οὓς ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν.                                      
Rz 8:30 ou(\s de\ proO/risen, tou/tous kai\ e)ka/lesen: kai\ ou(\s e)ka/lesen, tou/tous kai\ e)dikai/Osen: ou(\s de\ e)dikai/Osen, tou/tous kai\ e)do/Xasen.
Rz 8:30 hus de proOrisen, tutus kai ekalesen: kai hus ekalesen, tutus kai edikaiOsen: hus de edikaiOsen, tutus kai edoXasen.
Rz 8:30 rr----apm- c--------- v-3aai-s-- rd----apm- d--------- v-3aai-s-- c--------- rr----apm- v-3aai-s-- rd----apm- d--------- v-3aai-s-- rr----apm- c--------- v-3aai-s-- rd----apm- d--------- v-3aai-s--
Rz 8:30 G3739 G1161 G4309 G5128 G2532 G2564 G2532 G3739 G2564 G5128 G2532 G1344 G3739 G1161 G1344 G5128 G2532 G1392
Rz 8:30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.
Rz 8:30
Rz 8:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:30
Rz 8:30 A  kogo  predestynowany  tych  i  o nazwie  i  kogo  o nazwie  tych  i  uzasadnione  i  kogo  uzasadnione  tych  i  uwielbiony
Rz 8:30 G1161 G3739 G4309 G5128 G2532 G2564 G2532 G3739 G2564 G5128 G2532 G1344 G1161 G3739 G1344 G5128 G2532 G1392
Rz 8:31 Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ᾿ ἡμῶν;                                                
Rz 8:31 *ti/ ou)=n e)rou=men pro\s tau=ta; ei) o( Teo\s u(pe\r E(mO=n, ti/s kaT' E(mO=n;
Rz 8:31 ti un erumen pros tauta; ei ho Teos hyper hEmOn, tis kaT' EmOn;
Rz 8:31 ri----asn- c--------- v-1fai-p-- p--------- rd----apn- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gp-- ri----nsm- p--------- rp----gp--
Rz 8:31 G5101 G3767 G2046 G4314 G5023 G1487 G3588 G2316 G5228 G2257 G5101 G2596 G2257
Rz 8:31 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
Rz 8:31
Rz 8:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:31
Rz 8:31  Że  zaś  powiedzieć  w  to  Jeśli  Bóg  dla  nas  kto  v.  nas
Rz 8:31 G5101 G3767 G2046 G4314 G5023 G1487 G2316 G5228 G2257 G5101 G2596 G2257
Rz 8:32 ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται;                              
Rz 8:32 o(/s ge tou= i)di/ou ui(ou= ou)k e)fei/sato, a)lla\ u(pe\r E(mO=n pa/ntOn pare/dOken au)to/n, pO=s ou)CHi\ kai\ su\n au)tO=| ta\ pa/nta E(mi=n CHari/setai;
Rz 8:32 hos ge tu idiu hyiu uk efeisato, alla hyper hEmOn pantOn paredOken auton, pOs uCHi kai syn autO ta panta hEmin CHarisetai;
Rz 8:32 rr----nsm- x--------- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- d--------- v-3ami-s-- c--------- p--------- rp----gp-- a-----gpm- v-3aai-s-- rp----asm- d--------- d--------- d--------- p--------- rp----dsm- ra----apn- a-----apn- rp----dp-- v-3fmi-s--
Rz 8:32 G3739 G1065 G3588 G2398 G5207 G3756 G5339 G0235 G5228 G2257 G3956 G3860 G0846 G4459 G3780 G2532 G4862 G0846 G3588 G3956 G2254 G5483
Rz 8:32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?
Rz 8:32
Rz 8:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:32
Rz 8:32  Który  Który  Syn  Jego  nie  oszczędził  ale  zdradzony  Jego  dla  wszystko  nas  jako  z  Go  nie  dotacji  nas  i  tylko
Rz 8:32 G1065 G3739 G5207 G2398 G3756 G5339 G0235 G3860 G0846 G5228 G3956 G2257 G4459 G4862 G0846 G3780 G5483 G2254 G2532 G3956
Rz 8:33 τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ; θεὸς δικαιῶν·                                                          
Rz 8:33 ti/s e)gkale/sei kata\ e)klektO=n Teou=; Teo\s o( dikaiO=n:
Rz 8:33 tis eNkalesei kata eklektOn Teu; Teos ho dikaiOn:
Rz 8:33 ri----nsm- v-3fai-s-- p--------- a-----gpm- n-----gsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm-
Rz 8:33 G5101 G1458 G2596 G1588 G2316 G2316 G3588 G1344
Rz 8:33 Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?
Rz 8:33
Rz 8:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Rz 8:33
Rz 8:33  Kto  będzie  winić  winić  Ulubione  Bóg  Bóg  uzasadnia
Rz 8:33 G5101 G1458