Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Tt1      do_str_głównej      do_Tt3      
Tt 2:1 Σὺ δὲ λάλει πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ.                                      
Tt 2:1 *su\ de\ la/lei a(\ pre/pei tE=| u(giainou/sE| didaskali/a|.
Tt 2:1 sy de lalei ha prepei tE hygiainusE didaskalia.
Tt 2:1 rp----ns-- c--------- v-2pad-s-- rr----npn- v-3pai-s-- ra----dsf- v--papdsf- n-----dsf-
Tt 2:1 G4771 G1161 G2980 G3739 G4241 G3588 G5198 G1319
Tt 2:1 Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką:
Tt 2:1
Tt 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:1
Tt 2:1  ty, wy  zaś  Mówić  że  zgodnie z  z  wspólny  nauczanie
Tt 2:1 G4771 G1161 G2980 G3739 G4241 G4241 G5198 G1319
Tt 2:2 πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ.                              
Tt 2:2 presbu/tas nEfali/ous ei)=nai, semnou/s, sO/fronas, u(giai/nontas tE=| pi/stei, tE=| a)ga/pE|, tE=| u(pomonE=|.
Tt 2:2 presbytas nEfalius einai, semnus, sOfronas, hygiainontas tE pistei, tE agapE, tE hypomonE.
Tt 2:2 n-----apm- a-----apm- v--pan---- a-----apm- a-----apm- v--papapm- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf-
Tt 2:2 G4246 G3524 G1511 G4586 G4998 G5198 G3588 G4102 G3588 G0026 G3588 G5281
Tt 2:2 że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością.
Tt 2:2
Tt 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:2
Tt 2:2  Starszych  były  alarm  moc  dziewiczy  Opłata  Wiara  miłość  cierpliwość
Tt 2:2 G4246 G1511 G3524 G4586 G4998 G5198 G4102 G0026 G5281
Tt 2:3 πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους,                              
Tt 2:3 presbu/tidas O(sau/tOs e)n katastE/mati i(eroprepei=s, mE\ diabo/lous mE\ oi)/nO| p.ollO.=| d.edo.ul.Ome/nas., k.alodi.daska/lous,
Tt 2:3 presbytidas hOsautOs en katastEmati hieroprepeis, mE diabolus mE oinO pollO dedulOmenas, kalodidaskalus,
Tt 2:3 n-----apf- d--------- p--------- n-----dsn- a-----apf- d--------- a-----apf- d--------- n-----dsm- a-----dsm- v--xppapf- a-----apf-
Tt 2:3 G4247 G5615 G1722 G2688 G2412 G3361 G1228 G3361 G3631 G4183 G1402 G2567
Tt 2:3 Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego.
Tt 2:3
Tt 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:3
Tt 2:3  stare kobiety  również  ubrany  ubrany  przyzwoicie  święty  nie  oszczercy  nie  za dużo  pijaństwo  pijaństwo  uczy  dobry
Tt 2:3 G4247 G5615 G1722 G2688 G2412 G2412 G3361 G1228 G3361 G1402 G3631 G4183 G2567 G2567
Tt 2:4 ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους,                                        
Tt 2:4 i(/na sOfroni/DZOsin ta\s ne/as fila/ndrous ei)=nai, filote/knous,
Tt 2:4 hina sOfroniDZOsin tas neas filandrus einai, filoteknus,
Tt 2:4 c--------- v-3pas-p-- ra----apf- a-----apf- a-----apf- v--pan---- a-----apf-
Tt 2:4 G2443 G4994 G3588 G3501 G5362 G1511 G5388
Tt 2:4 Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci,
Tt 2:4
Tt 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:4
Tt 2:4  że  uczyć  młody  miłość  miłość  mężów  mężów  miłość  Dzieci
Tt 2:4 G2443 G4994 G3501 G1511 G5362 G1511 G5362 G5388 G5388
Tt 2:5 σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουργούς ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται.                        
Tt 2:5 sO/fronas, a(gna/s, oi)kourgou/s a)gaTa/s, u(potassome/nas toi=s i)di/ois a)ndra/sin, i(/na mE\ o( lo/gos tou= Teou= blasfEmE=tai.
Tt 2:5 sOfronas, hagnas, oikurgus agaTas, hypotassomenas tois idiois andrasin, hina mE ho logos tu Teu blasfEmEtai.
Tt 2:5 a-----apf- a-----apf- a-----apf- a-----apf- v--pppapf- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pps-s--
Tt 2:5 G4998 G0053 G3626 G0018 G5293 G3588 G2398 G0435 G2443 G3361 G3588 G3056 G3588 G2316 G0987
Tt 2:5 jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu.
Tt 2:5
Tt 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:5
Tt 2:5  dziewiczy  netto  posiadaczami  o  do domu  dobry  uległy  jego  mężów  tak  nie  bluźnili  słowo  Bóg
Tt 2:5 G4998 G0053 G3626 G3626 G3626 G0018 G5293 G2398 G0435 G2443 G3361 G0987 G3056 G2316
Tt 2:6 τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν·                                            
Tt 2:6 tou\s neOte/rous O(sau/tOs paraka/lei sOfronei=n:
Tt 2:6 tus neOterus hOsautOs parakalei sOfronein:
Tt 2:6 ra----apm- a-----apmc d--------- v-2pad-s-- v--pan----
Tt 2:6 G3588 G3501 G5615 G3870 G4993
Tt 2:6 Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani;
Tt 2:6
Tt 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:6
Tt 2:6  Młodzi mężczyźni  również  nawoływać  być  dziewiczy
Tt 2:6 G3501 G5615 G3870 G4993 G4993
Tt 2:7 περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεμνότητα,                              
Tt 2:7 peri\ pa/nta seauto\n pareCHo/menos tu/pon kalO=n e)/rgOn, e)n tE=| didaskali/a| a)fTori/an, semno/tEta,
Tt 2:7 peri panta seauton pareCHomenos typon kalOn ergOn, en tE didaskalia afTorian, semnotEta,
Tt 2:7 p--------- a-----apn- rp----asm- v--pmpnsm- n-----asm- a-----gpn- n-----gpn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----asf- n-----asf-
Tt 2:7 G4012 G3956 G4572 G3930 G5179 G2570 G2041 G1722 G3588 G1319 G0090 G4587
Tt 2:7 we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem w nauczaniu okazuj prawość, powagę,
Tt 2:7
Tt 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:7
Tt 2:7  W  wszystko  show  się  próba  dobry  Spraw  w  nauczanie  czystość  wagi  nienaruszony
Tt 2:7 G4012 G3956 G3930 G4572 G5179 G2570 G2041 G1722 G1319 G0090 G4587 G0861
Tt 2:8 λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον.                          
Tt 2:8 lo/gon u(giE= a)kata/gnOston, i(/na o( e)X e)nanti/as e)ntrapE=| mEde\n e)/CHOn le/gein peri\ E(mO=n fau=lon.
Tt 2:8 logon hygiE akatagnOston, hina ho eX enantias entrapE mEden eCHOn legein peri hEmOn faulon.
Tt 2:8 n-----asm- a-----asm- a-----asm- c--------- ra----nsm- p--------- a-----gsf- v-3aps-s-- a-----asn- v--papnsm- v--pan---- p--------- rp----gp-- a-----asn-
Tt 2:8 G3056 G5199 G0176 G2443 G3588 G1537 G1727 G1788 G3367 G2192 G3004 G4012 G2257 G5337
Tt 2:8 mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.
Tt 2:8
Tt 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:8
Tt 2:8  słowo  rozsądny  nienaganny  że  wróg  wróg  był  hańba  o  nic  powiedzieć  o  nas  zły
Tt 2:8 G3056 G5199 G0176 G2443 G1537 G1727 G1788 G1788 G2192 G3367 G3004 G4012 G2257 G5337
Tt 2:9 δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας,                                  
Tt 2:9 dou/lous i)di/ois despo/tais u(pota/ssesTai e)n pa=sin, eu)are/stous ei)=nai, mE\ a)ntile/gontas,
Tt 2:9 dulus idiois despotais hypotassesTai en pasin, euarestus einai, mE antilegontas,
Tt 2:9 n-----apm- a-----dpm- n-----dpm- v--ppn---- p--------- a-----dpn- a-----apm- v--pan---- d--------- v--papapm-
Tt 2:9 G1401 G2398 G1203 G5293 G1722 G3956 G2101 G1511 G3361 G0483
Tt 2:9 Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają,
Tt 2:9
Tt 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:9
Tt 2:9  Niewolników  słuchać  jego  mistrzów  wyrżnąć  wyrżnąć  w  wszystko  nie  przeciwstawiać się
Tt 2:9 G1401 G5293 G2398 G1203 G1511 G2101 G1722 G3956 G3361 G0483
Tt 2:10 μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν.                  
Tt 2:10 mE\ nosfiDZome/nous, a)lla\ pa=san pi/stin e)ndeiknume/nous a)gaTE/n, i(/na tE\n didaskali/an tE\n tou= sOtE=ros E(mO=n Teou= kosmO=sin e)n pa=sin.
Tt 2:10 mE nosfiDZomenus, alla pasan pistin endeiknymenus agaTEn, hina tEn didaskalian tEn tu sOtEros hEmOn Teu kosmOsin en pasin.
Tt 2:10 d--------- v--pmpapm- c--------- a-----asf- n-----asf- v--pmpapm- a-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- v-3pas-p-- p--------- a-----dpn-
Tt 2:10 G3361 G3557 G0235 G3956 G4102 G1731 G0018 G2443 G3588 G1319 G3588 G3588 G4990 G2257 G2316 G2885 G1722 G3956
Tt 2:10 niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga.
Tt 2:10
Tt 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:10
Tt 2:10  nie  ukraść  ale  render  wszystko  dobry  lojalność  tak  w  wszystko  były  ornament  nauczanie  Zbawiciel  nasz  Bóg
Tt 2:10 G3361 G3557 G0235 G1731 G3956 G0018 G4102 G2443 G1722 G3956 G2885 G2885 G1319 G4990 G2257 G2316
Tt 2:11 Ἐπεφάνη γὰρ χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις,                                    
Tt 2:11 *)epefa/nE ga\r E( CHa/ris tou= Teou= sOtE/rios pa=sin a)nTrO/pois,
Tt 2:11 epefanE gar hE CHaris tu Teu sOtErios pasin anTrOpois,
Tt 2:11 v-3api-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsf- a-----dpm- n-----dpm-
Tt 2:11 G2014 G1063 G3588 G5485 G3588 G2316 G4992 G3956 G0444
Tt 2:11 Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom
Tt 2:11
Tt 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:11
Tt 2:11  Dla  był  łaska  Bóg  oszczędność  wszystko  mężczyzn
Tt 2:11 G1063 G2014 G5485 G2316 G4992 G3956 G0444
Tt 2:12 παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι,              
Tt 2:12 paideu/ousa E(ma=s i(/na a)rnEsa/menoi tE\n a)se/beian kai\ ta\s kosmika\s e)piTumi/as sOfro/nOs kai\ dikai/Os kai\ eu)sebO=s DZE/sOmen e)n tO=| nu=n ai)O=ni,
Tt 2:12 paideuusa hEmas hina arnEsamenoi tEn asebeian kai tas kosmikas epiTymias sOfronOs kai dikaiOs kai eusebOs DZEsOmen en tO nyn aiOni,
Tt 2:12 v--papnsf- rp----ap-- c--------- v--ampnpm- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf- d--------- c--------- d--------- c--------- d--------- v-1aas-p-- p--------- ra----dsm- d--------- n-----dsm-
Tt 2:12 G3811 G2248 G2443 G0720 G3588 G0763 G2532 G3588 G2886 G1939 G4996 G2532 G1346 G2532 G2153 G2198 G1722 G3588 G3568 G0165
Tt 2:12 i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,
Tt 2:12
Tt 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:12
Tt 2:12  uczyć  nas  że  odrzuceniu  niegodziwość  i  ziemski  żądza  czysty  sprawiedliwie  i  pobożny  żył  w  prąd  wiek
Tt 2:12 G3811 G2248 G2443 G0720 G0763 G2532 G2886 G1939 G4996 G1346 G4996 G2153 G2198 G1722 G3568 G0165
Tt 2:13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,                      
Tt 2:13 prosdeCHo/menoi tE\n makari/an e)lpi/da kai\ e)pifa/neian tE=s do/XEs tou= mega/lou Teou= kai\ sOtE=ros E(mO=n *)iEsou= *CHristou=,
Tt 2:13 prosdeCHomenoi tEn makarian elpida kai epifaneian tEs doXEs tu megalu Teu kai sOtEros hEmOn iEsu CHristu,
Tt 2:13 v--pmpnpm- ra----asf- a-----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm-
Tt 2:13 G4327 G3588 G3107 G1680 G2532 G2015 G3588 G1391 G3588 G3173 G2316 G2532 G4990 G2257 G2424 G5547
Tt 2:13 oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa,
Tt 2:13
Tt 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:13
Tt 2:13  czekanie  Błogosławiony  Nadzieja  i  zjawisko  Sława  wielki  Bóg  i  Zbawiciel  nasz  Jezus  Chrystus
Tt 2:13 G4327 G3107 G1680 G2532 G2015 G1391 G3173 G2316 G2532 G4990 G2257 G2424 G5547
Tt 2:14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.                
Tt 2:14 o(\s e)/dOken e(auto\n u(pe\r E(mO=n i(/na lutrO/sEtai E(ma=s a)po\ pa/sEs a)nomi/as kai\ kaTari/sE| e(autO=| lao\n periou/sion, DZElOtE\n kalO=n e)/rgOn.
Tt 2:14 hos edOken heauton hyper hEmOn hina lytrOsEtai hEmas apo pasEs anomias kai kaTarisE heautO laon periusion, DZElOtEn kalOn ergOn.
Tt 2:14 rr----nsm- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- rp----gp-- c--------- v-3ams-s-- rp----ap-- p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aas-s-- rp----dsm- n-----asm- a-----asm- n-----asm- a-----gpn- n-----gpn-
Tt 2:14 G3739 G1325 G1438 G5228 G2257 G2443 G3084 G2248 G0575 G3956 G0458 G2532 G2511 G1438 G2992 G4041 G2207 G2570 G2041
Tt 2:14 który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Tt 2:14
Tt 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:14
Tt 2:14  Który  dał  Się  dla  nas  że  zaoszczędzić  nas  z  wszystko  bezprawie  i  czysty  Się  osoby  specjalny  gorliwy  dobry  Przypadków
Tt 2:14 G3739 G1325 G1438 G5228 G2257 G2443 G3084 G2248 G0575 G3956 G0458 G2532 G2511 G1438 G2992 G4041 G2207 G2570 G2041
Tt 2:15 Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς· μηδείς σου περιφρονείτω.                              
Tt 2:15 *tau=ta la/lei kai\ paraka/lei kai\ e)/legCHe meta\ pa/sEs e)pitagE=s: mEdei/s sou perifronei/tO.
Tt 2:15 tauta lalei kai parakalei kai eleNCHe meta pasEs epitagEs: mEdeis su perifroneitO.
Tt 2:15 rd----apn- v-2pad-s-- c--------- v-2pad-s-- c--------- v-2pad-s-- p--------- a-----gsf- n-----gsf- a-----nsm- rp----gs-- v-3pad-s--
Tt 2:15 G5023 G2980 G2532 G3870 G2532 G1651 G3326 G3956 G2003 G3367 G4675 G4065
Tt 2:15 To mów, do tego zachęcaj i karć z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy!
Tt 2:15
Tt 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Tt 2:15
Tt 2:15  Te rzeczy  Mówić  nawoływać  i  nagana  z  wszelkiego rodzaju  moc  żaden  zaniedbany  ty, wy
Tt 2:15 G5023 G2980 G3870 G2532 G1651 G3326 G3956 G2003 G3367 G4065 G4675
Copyright by Cezary Podolski