Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-2Krl16-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 2 Krl 16:1 2 Krl 16 2 Krl 16:1  1 W siedemnastym <07651> <06240> <08141> roku <08141> <06492 z Pekacha> syn <01121> Remaliasza <07425> Achaz <0271> syn <01121> Joatama <03147> Król <04428> Judy <03063> zaczął królować <04427> (08804).                                                                                        
L02 2 2 Krl 16:1 W siedemnastym roku [panowania] Pekacha, syna Remaliasza, Achaz, syn Jotama, został królem judzkim.
L03 3 2 Krl 16:1 בִּשְׁנַת֙ שְׁבַֽע־ עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה לְפֶ֖קַח בֶּן־ רְמַלְיָ֑הוּ מָלַ֛ךְ אָחָ֥ז בֶּן־ יוֹתָ֖ם מֶ֥לֶךְ יְהוּדָֽה׃
L04 4 2 Krl 16:1 בִּ/שְׁנַת֙ שְׁבַֽע־ עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה לְ/פֶ֖קַח בֶּן־ רְמַלְיָ֑הוּ מָלַ֛ךְ אָחָ֥ז בֶּן־ יוֹתָ֖ם מֶ֥לֶךְ יְהוּדָֽה׃
L05 5 2 Krl 16:1 bisz•<Nat> sze•wa'- 'es•<Re> sza•<Na>, le•<Fe>•kach ben- re•mal•<ja>•hu; ma•<Lach> 'a•<Chaz> ben- jo•<Tam> <Me>•lech je•hu•<Da>.
L06 6 2 Krl 16:1 H8141H8141 H7651H7651 H6240H6240 H8141H8141 H6492H6492 H1121H1121 H7425H7425 H4427H4427 H0271H0271 H1121H1121 H3147H3147 H4428H4428 H3063H3063
L07 7 2 Krl 16:1 whole age seven eigh- whole age Pekah afflicted Remaliah consult Ahaz afflicted Jotham king Judah
L08 8 2 Krl 16:1 Cały wiek siedem eigh- Cały wiek Pekach dotknięty Remaliasza konsultować Achaz dotknięty Jotam król Juda
L09 9 2 Krl 16:1 year seven teen year of Pekah the son of Remaliah began to reign Ahaz the son of Jotham king of Judah
L10 10 2 Krl 16:1 rok siedem nastolatek rok z Pekacha syn Remaliasza zaczął królować Achaz syn Joatama król Judy
L11 11 2 Krl 16:1 bish·Nat she·va'- 'es·Reh sha·Nah, le·Fe·kach ben- re·mal·Ya·hu; ma·Lach 'a·Chaz ben- yo·Tam Me·lech ye·hu·Dah.
L12 12 2 Krl 16:1 Bisz nat sze wa - es re sza na le fe qaH Ben - re mal ja hu ma lach a Haz Ben - jo tam me lech je hu da
L13 13 2 Krl 16:1 Bišnat šüba|`-`eSrË šänâ lüpeºqaH Ben-rümalyäºhû mälak ´äHäz Ben-yôtäm meºlek yühûdâ
L14 14 2 Krl 16:1 548/873 260/393 165/337 549/873 8/11 2619/4921 6/13 168/345 2/41 2620/4921 11/24 1120/2519 236/818
L15 15 2 Krl 16:1 In the seventeenth year of Pekah the son of Remaliah Ahaz the son of Jotham king of Judah began to reign.
L16 16 2 Krl 16:1  1 In the seventeenth <07651> <06240> <08141> year <08141> of Pekah <06492> the son <01121> of Remaliah <07425> Ahaz <0271> the son <01121> of Jotham <03147> king <04428> of Judah <03063> began to reign <04427> (08804).
L01 1 2 Krl 16:2   2 Krl 16:2  2 Dwadzieścia <06242> roku <08141> stary <01121> był Achaz <0271> kiedy zaczął panować <04427> (08800), i panował <04427> (08804) szesnaście <08337> <06240> roku <08141> w Jerozolima <03389>, i nie <06213> (08804), co jest słuszne <03477> w oczach <05869> Pana <03068> jego Bóg <0430>, jak Dawid <01732> ojciec <01>.                                                                                
L02 2 2 Krl 16:2 W chwili objęcia rządów Achaz miał dwadzieścia lat, a szesnaście lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach Pana, Boga jego, tak jak jego praojciec, Dawid,
L03 3 2 Krl 16:2 בֶּן־ עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ אָחָ֣ז בְּמָלְכ֔וֹ וְשֵׁשׁ־ עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְלֹא־ עָשָׂ֣ה הַיָּשָׁ֗ר בְּעֵינֵ֛י יְהוָ֥ה אֱלֹהָ֖יו כְּדָוִ֥ד אָבִֽיו׃
L04 4 2 Krl 16:2 בֶּן־ עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ אָחָ֣ז בְּ/מָלְכ֔/וֹ וְ/שֵׁשׁ־ עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּ/ירוּשָׁלִָ֑ם וְ/לֹא־ עָשָׂ֣ה הַ/יָּשָׁ֗ר בְּ/עֵינֵ֛י יְהוָ֥ה אֱלֹהָ֖י/ו כְּ/דָוִ֥ד אָבִֽי/ו׃
L05 5 2 Krl 16:2 ben- 'es•<Rim> sza•<Na> 'a•<Chaz> be•ma•le•<Cho>, we•szesz- 'es•<Re> sza•<Na>, ma•<Lach> bi•ru•sza•<Lim>; we•lo- 'a•<Sa> hai•ja•<szar>, be•'e•<Ne> <jah>•we 'e•lo•<Haw> ke•da•<wid> 'a•<wiw>.
L06 6 2 Krl 16:2 H1121H1121 H6242H6242 H8141H8141 H0271H0271 H4427H4427 H8337H8337 H6240H6240 H8141H8141 H4427H4427 H3389H3389 H3808H3808 H6213H6213 H3477H3477 H5869H5869 H3068H3068 H0430H0430 H1732H1732 H0001H0001
L07 7 2 Krl 16:2 afflicted score whole age Ahaz consult six eigh- whole age consult Jerusalem before accomplish convenient affliction Jehovah angels David chief
L08 8 2 Krl 16:2 dotknięty wynik Cały wiek Achaz konsultować sześć eigh- Cały wiek konsultować Jerozolima przed zrealizować wygodny nieszczęście Jahwe anioły David szef
L09 9 2 Krl 16:2 old Twenty years [was] Ahaz when he began to reign six teen years and reigned in Jerusalem did not and did not [that which was] right in the sight of the LORD his God like David his father
L10 10 2 Krl 16:2 stary Dwadzieścia roku [Było] Achaz gdy zaczął panować sześć nastolatek roku i panował w Jerozolimie Czy nie i zrobił [nie to, co było] w prawo w oczach Pana Jego Bóg jak Dawid jego ojciec
L11 11 2 Krl 16:2 ben- 'es·Rim sha·Nah 'a·Chaz be·ma·le·Cho, ve·shesh- 'es·Reh sha·Nah, ma·Lach bi·ru·sha·Lim; ve·lo- 'a·Sah hai·ya·Shar, be·'ei·Nei Yah·weh 'e·lo·Hav ke·da·Vid 'a·Viv.
L12 12 2 Krl 16:2 Ben - es rim sza na a Haz Be mol cho we szesz - es re sza na ma lach Bi ru sza la im we lo - a sa haj ja szar Be e ne jhwh(a do naj) e lo haw Ke da wid a wiw
L13 13 2 Krl 16:2 Ben-`eSrîm šänâ ´äHäz Bümolkô wüšëš-`eSrË šänâ mälak Bîrûšäläºim wülö´-`äSâ hayyäšär Bü`ênê yhwh(´ädönäy) ´élöhäyw Küdäwìd ´äbîw
L14 14 2 Krl 16:2 2621/4921 135/315 550/873 3/41 169/345 122/215 166/337 551/873 170/345 90/643 2209/5164 1420/2617 32/120 404/878 2984/6220 1277/2597 666/1075 724/1212
L15 15 2 Krl 16:2 Twenty years old [was] Ahaz when he began to reign, and reigned sixteen years in Jerusalem, and did not [that which was] right in the sight of the LORD his God, like David his father.
L16 16 2 Krl 16:2  2 Twenty <06242> years <08141> old <01121> was Ahaz <0271> when he began to reign <04427> (08800), and reigned <04427> (08804) sixteen <08337> <06240> years <08141> in Jerusalem <03389>, and did <06213> (08804) not that which was right <03477> in the sight <05869> of the LORD <03068> his God <0430>, like David <01732> his father <01>.
L01 1 2 Krl 16:3   2 Krl 16:3  3 Ale szedł <03212> (08799) w sposób <01870> królów <04428> Izraela <03478>, tak i uczynił swego syna <01121>, aby przejść <05674> (08689) ogień <0784 > według obrzydliwości <08441> z pogan <01471>, których Pan <03068> <03423 wyrzucam> (08689) z przed <06440> dzieci <01121> Izraela <03478>.                                                                                  
L02 2 2 Krl 16:3 lecz kroczył drogą królów izraelskich. A nawet syna swego przeprowadził przez ogień - na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami.
L03 3 2 Krl 16:3 וַיֵּ֕לֶךְ בְּדֶ֖רֶךְ מַלְכֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְגַ֤ם אֶת־ בְּנוֹ֙ הֶעֱבִ֣יר בָּאֵ֔שׁ כְּתֹֽעֲבוֹת֙ הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁ֨ר הוֹרִ֤ישׁ יְהוָה֙ אֹתָ֔ם מִפְּנֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 2 Krl 16:3 וַ/יֵּ֕לֶךְ בְּ/דֶ֖רֶךְ מַלְכֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְ/גַ֤ם אֶת־ בְּנ/וֹ֙ הֶעֱבִ֣יר בָּ/אֵ֔שׁ כְּ/תֹֽעֲבוֹת֙ הַ/גּוֹיִ֔ם אֲשֶׁ֨ר הוֹרִ֤ישׁ יְהוָה֙ אֹתָ֔/ם מִ/פְּנֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 2 Krl 16:3 wai•<je>•lech be•<De>•rech mal•<Che> jis•ra•'<El>; we•<Gam> et- be•<No> he•'e•<wir> ba•'<Esz>, ke•to•'a•<wot> hag•go•<jim>, 'a•<szer> ho•<Risz> <jah>•we 'o•<Tam>, mip•pe•<Ne> be•<Ne> jis•ra•'<El>.
L06 6 2 Krl 16:3 H1980H1980 H1870H1870 H4428H4428 H3478H3478 H1571H1571 H0853H0853 H1121H1121 H5674H5674 H0784H0784 H8441H8441 H1471H1471 H0834H0834 H3423H3423 H3068H3068 H0853H0853 H6440H6440 H1121H1121 H3478H3478
L07 7 2 Krl 16:3 along along king Israel again afflicted alienate burning Tolaites Gentile after cast out Jehovah accept afflicted Israel
L08 8 2 Krl 16:3 wzdłuż wzdłuż król Izrael ponownie dotknięty zrazić palenie Tolaites Gentile po wypędzał Jahwe przyjąć dotknięty Izrael
L09 9 2 Krl 16:3 walked in the way of the kings of Israel and even yea and made his son to pass through the fire according to the abominations of the heathen whom cast out whom the LORD from before the children of Israel
L10 10 2 Krl 16:3 chodził w drodze królów Izraela i jeszcze tak i uczynił jego syna przejść przez ogień według obrzydliwości z pogan kogo wypędzał których Pan z przed dzieci Izraela
L11 11 2 Krl 16:3 vai·Ye·lech be·De·rech mal·Chei Yis·ra·'El; ve·Gam et- be·No he·'e·Vir ba·'Esh, ke·to·'a·Vot hag·go·Yim, 'a·Sher ho·Rish Yah·weh 'o·Tam, mip·pe·Nei be·Nei Yis·ra·'El.
L12 12 2 Krl 16:3 waj je lech Be de rech mal che jis ra el we gam et - Be no he e wir Ba esz Ke to a wot haG Go jim a szer ho risz jhwh(a do naj) o tam miP Pe ne Be ne jis ra el
L13 13 2 Krl 16:3 wayyëºlek Büdeºrek malkê yiSrä´ël wügam ´et-Bünô he`ébîr Bä´ëš Kütö|`ábôt haGGôyìm ´ášer hôrîš yhwh(´ädönäy) ´ötäm miPPünê Bünê yiSrä´ël
L14 14 2 Krl 16:3 925/1542 246/700 1121/2519 1525/2505 366/768 7044/11047 2622/4921 309/550 156/377 29/116 124/555 3331/5499 165/230 2985/6220 7045/11047 1077/2127 2623/4921 1526/2505
L15 15 2 Krl 16:3 But he walked in the way of the kings of Israel, yea, and made his son to pass through the fire, according to the abominations of the heathen, whom the LORD cast out from before the children of Israel.
L16 16 2 Krl 16:3  3 But he walked <03212> (08799) in the way <01870> of the kings <04428> of Israel <03478>, yea, and made his son <01121> to pass through <05674> (08689) the fire <0784>, according to the abominations <08441> of the heathen <01471>, whom the LORD <03068> cast out <03423> (08689) from before <06440> the children <01121> of Israel <03478>.
L01 1 2 Krl 16:4   2 Krl 16:4  4 A on poświęcił <02076> (08762) i spalony kadzidło <06999> (08762) na wyżynach <01116>, a na wzgórzach <01389> i pod każdym zielonym <07488> drzewo <06086>.                                                                                              
L02 2 2 Krl 16:4 Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach, i pod każdym drzewem zielonym.
L03 3 2 Krl 16:4 וַיְזַבֵּ֧חַ וַיְקַטֵּ֛ר בַּבָּמ֖וֹת וְעַל־ הַגְּבָע֑וֹת וְתַ֖חַת כָּל־ עֵ֥ץ רַעֲנָֽן׃
L04 4 2 Krl 16:4 וַ/יְזַבֵּ֧חַ וַ/יְקַטֵּ֛ר בַּ/בָּמ֖וֹת וְ/עַל־ הַ/גְּבָע֑וֹת וְ/תַ֖חַת כָּל־ עֵ֥ץ רַעֲנָֽן׃
L05 5 2 Krl 16:4 waj•zab•<Be>•ach waj•kat•<Ter> bab•ba•<Mot> we•'al- hag•ge•wa•'ot; we•<Ta>•chat kol- 'ec ra•'a•<Nan>.
L06 6 2 Krl 16:4 H2076H2076 H6999H6999 H1116H1116 H5921H5921 H1389H1389 H8478H8478 H3605H3605 H6086H6086 H7488H7488
L07 7 2 Krl 16:4 kill burn incense height above hill Thahash all manner carpenter green
L08 8 2 Krl 16:4 zabić podkadzać wysokość powyżej wzgórze Thahash wszelkiego rodzaju stolarz zielony
L09 9 2 Krl 16:4 And he sacrificed and burnt incense in the high places and on and on the hills and under every tree and under every green
L10 10 2 Krl 16:4 I ofiarował i spalił kadzidła na wyżynach i na i na wzgórzach i pod każdy drzewo i pod każdym zielonym
L11 11 2 Krl 16:4 vay·zab·Be·ach vay·kat·Ter bab·ba·Mot ve·'al- hag·ge·va·'ot; ve·Ta·chat kol- 'etz ra·'a·Nan.
L12 12 2 Krl 16:4 wa je zaB Be aH wa je qat ter BaB Ba mot we al - haG Ge wa ot we ta Hat Kol - ec ra a nan
L13 13 2 Krl 16:4 wayüzaBBëªH wayüqa††ër BaBBämôt wü`al-haGGübä`ôt wütaºHat Kol-`ëc ra`ánän
L14 14 2 Krl 16:4 80/134 60/115 37/99 2522/5759 21/71 254/498 2710/5415 170/329 3/20
L15 15 2 Krl 16:4 And he sacrificed and burnt incense in the high places, and on the hills, and under every green tree.
L16 16 2 Krl 16:4  4 And he sacrificed <02076> (08762) and burnt incense <06999> (08762) in the high places <01116>, and on the hills <01389>, and under every green <07488> tree <06086>.
L01 1 2 Krl 16:5   2 Krl 16:5  5 Wówczas Resin <07526> Król <04428> Syrii <0758> i Pekach <06492> syn <01121> Remaliasza <07425> Król <04428> Izraela <03478> wpadł <05927> (08799) do Jerozolimy <03389 > na wojnę <04421>: Osaczyli <06696> (08799) Achaz <0271>, ale nie mógł <03201> (08804) przezwyciężyć <03898> (08736) go.                                                                                  
L02 2 2 Krl 16:5 Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go pokonać.
L03 3 2 Krl 16:5 אָ֣ז יַעֲלֶ֣ה רְצִ֣ין מֶֽלֶךְ־ אֲ֠רָם וּפֶ֨קַח בֶּן־ רְמַלְיָ֧הוּ מֶֽלֶךְ־ יִשְׂרָאֵ֛ל יְרוּשָׁלִַ֖ם לַמִּלְחָמָ֑ה וַיָּצֻ֙רוּ֙ עַל־ אָחָ֔ז וְלֹ֥א יָכְל֖וּ לְהִלָּחֵֽם׃
L04 4 2 Krl 16:5 אָ֣ז יַעֲלֶ֣ה רְצִ֣ין מֶֽלֶךְ־ אֲ֠רָם וּ/פֶ֨קַח בֶּן־ רְמַלְיָ֧הוּ מֶֽלֶךְ־ יִשְׂרָאֵ֛ל יְרוּשָׁלִַ֖ם לַ/מִּלְחָמָ֑ה וַ/יָּצֻ֙רוּ֙ עַל־ אָחָ֔ז וְ/לֹ֥א יָכְל֖וּ לְ/הִלָּחֵֽם׃
L05 5 2 Krl 16:5 'az ja•'a•<Le> re•<cin> <Me>•lech- '<A>•rom u•<Fe>•kach ben- re•mal•<ja>•hu <Me>•lech- jis•ra•'<El> je•ru•sza•<Lim> lam•mil•cha•<Ma>; wai•ja•<cu>•ru al- 'a•<Chaz>, we•<Lo> ja•che•<Lu> le•hil•la•<Chem>.
L06 6 2 Krl 16:5 H0227H0227 H5927H5927 H7526H7526 H4428H4428 H0758H0758 H6492H6492 H1121H1121 H7425H7425 H4428H4428 H3478H3478 H3389H3389 H4421H4421 H6696H6696 H5921H5921 H0271H0271 H3808H3808 H3201H3201 H3898H3898
L07 7 2 Krl 16:5 beginning arise  Rezin king Aram Pekah afflicted Remaliah king Israel Jerusalem battle adversary above Ahaz before be able devour
L08 8 2 Krl 16:5 początek powstać Resin król Aram Pekach dotknięty Remaliasza król Izrael Jerozolima bitwa przeciwnik powyżej Achaz przed móc pożerać
L09 9 2 Krl 16:5 Then came up Then Rezin king of Syria and Pekah son of Remaliah king of Israel to Jerusalem to war and they besieged and Ahaz but but could not overcome
L10 10 2 Krl 16:5 Następnie wpadł Następnie Resin król Syrii i Pekach syn Remaliasza król Izraela do Jerozolimy na wojnę Osaczyli i Achaz ale ale może nie pokonać
L11 11 2 Krl 16:5 'az ya·'a·Leh re·Tzin Me·lech- 'A·rom u·Fe·kach ben- re·mal·Ya·hu Me·lech- Yis·ra·'El ye·ru·sha·Lim lam·mil·cha·Mah; vai·ya·Tzu·ru al- 'a·Chaz, ve·Lo ya·che·Lu le·hil·la·Chem.
L12 12 2 Krl 16:5 az ja a le re cin me lech - a ram u fe qaH Ben - re mal ja hu me lech - jis ra el je ru sza la im lam mil Ha ma waj ja cu ru al - a Haz we lo jach lu le hil la Hem
L13 13 2 Krl 16:5 ´äz ya`álè rücîn me|lek-´áräm ûpeºqaH Ben-rümalyäºhû me|lek-yiSrä´ël yürûšälaºim lammilHämâ wayyäcuºrû `al-´äHäz wülö´ yäklû lühilläHëm
L14 14 2 Krl 16:5 65/141 516/883 2/11 1122/2519 84/133 9/11 2624/4921 7/13 1123/2519 1527/2505 91/643 164/319 17/36 2523/5759 4/41 2210/5164 101/191 115/177
L15 15 2 Krl 16:5 Then Rezin king of Syria and Pekah son of Remaliah king of Israel came up to Jerusalem to war: and they besieged Ahaz, but could not overcome [him].
L16 16 2 Krl 16:5  5 Then Rezin <07526> king <04428> of Syria <0758> and Pekah <06492> son <01121> of Remaliah <07425> king <04428> of Israel <03478> came up <05927> (08799) to Jerusalem <03389> to war <04421>: and they besieged <06696> (08799) Ahaz <0271>, but could <03201> (08804) not overcome <03898> (08736) him.
L01 1 2 Krl 16:6   2 Krl 16:6  6 W tym czasie <06256> Resin <07526> Król <04428> Syrii <0758> odzyskane <07725> (08689) Elat <0359> do Syrii <0758> (08675) <0130> i drave <05394> (08.762 ) Żydzi <03064> z Elat <0359>: i Syryjczycy <0726> przyszedł <0935> (08804) do Elat <0359> i zamieszkało <03427> (08799) tam aż do dnia dzisiejszego <03117>.                                                                                
L02 2 2 Krl 16:6 W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Edomu. Wypędził Judejczyków z Elat, a Edomici weszli do Elat i zamieszkali aż do dnia dzisiejszego.
L03 3 2 Krl 16:6 בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא הֵ֠שִׁיב רְצִ֨ין מֶֽלֶךְ־ אֲרָ֤ם אֶת־ אֵילַת֙ לַֽאֲרָ֔ם וַיְנַשֵּׁ֥ל אֶת־ הַיְהוּדִ֖ים מֵֽאֵיל֑וֹת [וַאֲרַמִּים כ] (וַֽאֲדֹומִים֙ ק) בָּ֣אוּ אֵילַ֔ת וַיֵּ֣שְׁבוּ שָׁ֔ם עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃ פ
L04 4 2 Krl 16:6 בָּ/עֵ֣ת הַ/הִ֗יא הֵ֠שִׁיב רְצִ֨ין מֶֽלֶךְ־ אֲרָ֤ם אֶת־ אֵילַת֙ לַֽ/אֲרָ֔ם וַ/יְנַשֵּׁ֥ל אֶת־ הַ/יְהוּדִ֖ים מֵֽ/אֵיל֑וֹת ו/ארמים וַֽ/אֲדוֹמִים֙ בָּ֣אוּ אֵילַ֔ת וַ/יֵּ֣שְׁבוּ שָׁ֔ם עַ֖ד הַ/יּ֥וֹם הַ/זֶּֽה׃ פ
L05 5 2 Krl 16:6 ba•'<Et> ha•<Hi>, <He>•sziw re•<cin> <Me>•lech- 'a•<Ram> et- 'e•<Lat> la•'a•<Ram>, waj•nasz•<szel> et- haj•hu•<Dim> me•'e•<Lot>; [wa•'a•ram•mim ch] (wa•'a•do•<Mim> k) <Ba>•'u 'e•<Lat>, wai•<je>•sze•wu <szam>, 'ad hai•<jom> haz•<Ze>. <Pe>
L06 6 2 Krl 16:6 H6256H6256 H1931H1931 H7725H7725 H7526H7526 H4428H4428 H0758H0758 H0853H0853 H0359H0359 H0758H0758 H5394H5394 H0853H0853 H3064H3064 H0359H0359 H0935H0935 H0359H0359 H3427H3427 H8033H8033 H5704H5704 H3117H3117 H2088H2088
L07 7 2 Krl 16:6 after he break Rezin king Aram Elath Aram cast  Jew Elath Syrian abide Elath abide in it against age he
L08 8 2 Krl 16:6 po on złamać Resin król Aram Elat Aram rzucać Żyd Elat Syryjski przestrzegać Elat przestrzegać w tym przed wiek on
L09 9 2 Krl 16:6 At that time he recovered Rezin king of Syria Elath Aram and drave the Jews from Elath Syrian came to Elath and dwelt there against there unto this day to this
L10 10 2 Krl 16:6 W tym czasie on odzyskane Resin król Syrii Elat Aram i drave Żydzi z Elat Syryjski przyszedł do Elat i zamieszkało tam przed tam aż do dnia dzisiejszego do tego
L11 11 2 Krl 16:6 ba·'Et ha·Hi, He·shiv re·Tzin Me·lech- 'a·Ram et- 'ei·Lat la·'a·Ram, vay·nash·Shel et- hay·hu·Dim me·'ei·Lot; [va·'a·ram·mim ch] (va·'a·do·Mim k) Ba·'u 'ei·Lat, vai·Ye·she·vu Sham, 'ad hai·Yom haz·Zeh. Peh
L12 12 2 Krl 16:6 Ba et ha hi he sziw re cin me lech - a ram et - e lat la a ram wa je nasz szel et - ha je hu dim me e lot (wa a ram mim) [wa a do mim] Ba u e lat waj jesz wu szam ad haj jom haz ze P
L13 13 2 Krl 16:6 Bä`ët hahî´ hëšîb rücîn me|lek-´áräm ´et-´êlat la|´áräm wayünaššël ´et-hayühûdîm më|´êlôt (wa´árammîm) [wa|´ádômîm] B亴û ´êlat wayy뺚bû šäm `ad hayyôm hazzè P
L14 14 2 Krl 16:6 76/294 1075/1867 452/1041 3/11 1124/2519 85/133 7046/11047 4/8 86/133 7/7 7047/11047 1/70 5/8 1/1 1318/2550 6/8 484/1071 504/832 693/1259 1202/2302 687/1176
L15 15 2 Krl 16:6 At that time Rezin king of Syria recovered Elath to Syria, and drave the Jews from Elath: and the Syrians came to Elath, and dwelt there unto this day.
L16 16 2 Krl 16:6  6 At that time <06256> Rezin <07526> king <04428> of Syria <0758> recovered <07725> (08689) Elath <0359> to Syria <0758> (08675) <0130>, and drave <05394> (08762) the Jews <03064> from Elath <0359>: and the Syrians <0726> came <0935> (08804) to Elath <0359>, and dwelt <03427> (08799) there unto this day <03117>.
L01 1 2 Krl 16:7   2 Krl 16:7  7 Tak Achaz <0271> wysłane <07971> (08799) posłańcy <04397>, aby Tiglathpileser <08407> Król <04428> Asyrii <0804>, mówiąc <0559> (08800), jam Twój sługa <05650> i syn twój <01121>: wymyślić <05927> (08798) i zapisz <03467> (08685) ja z ręki <03709> króla <04428> Syrii <0758> i z ręki <03709> z król <04428> Izraela <03478>, które powstaną <06965> (08801) przeciwko mnie.                                                                            
L02 2 2 Krl 16:7 Wtedy Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera ze słowami: Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy stanęli przeciwko mnie.
L03 3 2 Krl 16:7 וַיִּשְׁלַ֨ח אָחָ֜ז מַלְאָכִ֗ים אֶל־ תִּ֠גְלַת פְּלֶ֤סֶר מֶֽלֶךְ־ אַשּׁוּר֙ לֵאמֹ֔ר עַבְדְּךָ֥ וּבִנְךָ֖ אָ֑נִי עֲלֵ֨ה וְהוֹשִׁעֵ֜נִי מִכַּ֣ף מֶֽלֶךְ־ אֲרָ֗ם וּמִכַּף֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל הַקּוֹמִ֖ים עָלָֽי׃
L04 4 2 Krl 16:7 וַ/יִּשְׁלַ֨ח אָחָ֜ז מַלְאָכִ֗ים אֶל־ תִּ֠גְלַת פְּלֶ֤סֶר מֶֽלֶךְ־ אַשּׁוּר֙ לֵ/אמֹ֔ר עַבְדְּ/ךָ֥ וּ/בִנְ/ךָ֖ אָ֑נִי עֲלֵ֨ה וְ/הוֹשִׁעֵ֜/נִי מִ/כַּ֣ף מֶֽלֶךְ־ אֲרָ֗ם וּ/מִ/כַּף֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל הַ/קּוֹמִ֖ים עָלָֽ/י׃
L05 5 2 Krl 16:7 wai•jisz•<Lach> 'a•<Chaz> mal•'a•<Chim>, el- <Tig>•lat pe•<Le>•ser <Me>•lech- 'asz•<szur> le•<Mor>, 'aw•de•<Cha> u•win•<Cha> '<A>•ni; 'a•<Le> we•ho•szi•'<E>•ni mik•<Kaf> <Me>•lech- 'a•<Ram>, u•mik•<Kaf> <Me>•lech jis•ra•'<El>, hak•ko•<Mim> 'a•<Lai>.
L06 6 2 Krl 16:7 H7971H7971 H0271H0271 H4397H4397 H0413H0413 H0000 H8407H8407 H4428H4428 H0804H0804 H0559H0559 H5650H5650 H1121H1121 H0589H0589 H5927H5927 H3467H3467 H3709H3709 H4428H4428 H0758H0758 H3709H3709 H4428H4428 H3478H3478 H6965H6965 H5921H5921
L07 7 2 Krl 16:7 forsake Ahaz ambassador about broken king Asshur answer bondage afflicted I arise  avenging branch king Aram branch king Israel abide above
L08 8 2 Krl 16:7 zapierać się Achaz ambasador o złamany król Aszszur odpowiedź niewola dotknięty Ja powstać mszcząc oddział król Aram oddział król Izrael przestrzegać powyżej
L09 9 2 Krl 16:7 sent So Ahaz messengers about to Tiglathpileser king of Assyria saying I [am] thy servant and thy son I come up and save me out of the hand of the king of Syria and out of the hand of the king of Israel which rise up against
L10 10 2 Krl 16:7 wysłany Więc Achaz Posłańcy o do Tiglathpileser król Asyrii powiedzenie I [am] sługa twój i syn twój Ja wymyślić i zapisz mi z ręki króla Syrii i z ręki króla Izraela który powstanie w górę przed
L11 11 2 Krl 16:7 vai·yish·Lach 'a·Chaz mal·'a·Chim, el- Tig·lat pe·Le·ser Me·lech- 'ash·Shur le·Mor, 'av·de·Cha u·vin·Cha 'A·ni; 'a·Leh ve·ho·shi·'E·ni mik·Kaf Me·lech- 'a·Ram, u·mik·Kaf Me·lech Yis·ra·'El, hak·ko·Mim 'a·Lai.
L12 12 2 Krl 16:7 waj jisz laH a Haz ma la chim el - Tig lat Pe le ser me lech - asz szur le mor aw De cha u win cha a ni a le we ho szi e ni miK Kaf me lech - a ram u miK Kaf me lech jis ra el haq qo mim a laj
L13 13 2 Krl 16:7 wayyišlaH ´äHäz mal´äkîm ´el-Tiglat Püleºser me|lek-´aššûr lë´mör `abDükä ûbinkä ´äºnî `álË wühôšì`ëºnî miKKap me|lek-´áräm ûmiKKap meºlek yiSrä´ël haqqômîm `äläy
L14 14 2 Krl 16:7 487/847 5/41 134/213 3322/5500 3512/6522 2/6 1125/2519 12/151 3176/5298 491/797 2625/4921 291/874 517/883 64/206 91/191 1126/2519 87/133 92/191 1127/2519 1528/2505 355/627 2524/5759
L15 15 2 Krl 16:7 So Ahaz sent messengers to Tiglathpileser king of Assyria, saying, I [am] thy servant and thy son: come up, and save me out of the hand of the king of Syria, and out of the hand of the king of Israel, which rise up against me.
L16 16 2 Krl 16:7  7 So Ahaz <0271> sent <07971> (08799) messengers <04397> to Tiglathpileser <08407> king <04428> of Assyria <0804>, saying <0559> (08800), I am thy servant <05650> and thy son <01121>: come up <05927> (08798), and save <03467> (08685) me out of the hand <03709> of the king <04428> of Syria <0758>, and out of the hand <03709> of the king <04428> of Israel <03478>, which rise up <06965> (08801) against me.
L01 1 2 Krl 16:8   2 Krl 16:8  8 Achaz <0271> trwało <03947> (08799) srebrny <03701> i złoto <02091>, który został znaleziony <04672> (08737) w domu <01004> Pana <03068>, a skarby < 0214> królewskiego <04428> dom <01004>, a następnie przesłane <07971> (08799) go na obecny <07810> do króla <04428> Asyrii <0804>.                                                                                    
L02 2 2 Krl 16:8 Achaz wziął srebro i złoto, które było w świątyni Pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy.
L03 3 2 Krl 16:8 וַיִּקַּ֨ח אָחָ֜ז אֶת־ הַכֶּ֣סֶף וְאֶת־ הַזָּהָ֗ב הַנִּמְצָא֙ בֵּ֣ית יְהוָ֔ה וּבְאֹֽצְר֖וֹת בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וַיִּשְׁלַ֥ח לְמֶֽלֶךְ־ אַשּׁ֖וּר שֹֽׁחַד׃
L04 4 2 Krl 16:8 וַ/יִּקַּ֨ח אָחָ֜ז אֶת־ הַ/כֶּ֣סֶף וְ/אֶת־ הַ/זָּהָ֗ב הַ/נִּמְצָא֙ בֵּ֣ית יְהוָ֔ה וּ/בְ/אֹֽצְר֖וֹת בֵּ֣ית הַ/מֶּ֑לֶךְ וַ/יִּשְׁלַ֥ח לְ/מֶֽלֶךְ־ אַשּׁ֖וּר שֹֽׁחַד׃
L05 5 2 Krl 16:8 wai•jik•<Kach> 'a•<Chaz> et- hak•<Ke>•sef we•'<Et> haz•za•<Haw>, han•nim•<ca> bet <jah>•we, u•we•'o•ce•<Rot> bet ham•<Me>•lech; wai•jisz•<Lach> le•<Me>•lech- 'asz•<szur> <szo>•chad.
L06 6 2 Krl 16:8 H3947H3947 H0271H0271 H0853H0853 H3701H3701 H0853H0853 H2091H2091 H4672H4672 H1004H1004 H3069H3069 H0214H0214 H1004H1004 H4428H4428 H7971H7971 H4428H4428 H0804H0804 H7810H7810
L07 7 2 Krl 16:8 accept Ahaz money gold be able court God armory court king forsake king Asshur bribe
L08 8 2 Krl 16:8 przyjąć Achaz pieniądze złoto móc sąd Bóg zbrojownia sąd król zapierać się król Aszszur przekupić
L09 9 2 Krl 16:8 took And Ahaz the silver and gold that was found in the house God and in the treasures house of the king's and sent to the king of Assyria [it for] a present
L10 10 2 Krl 16:8 trwało Achaz srebrny i złoto że został znaleziony w domu Bóg i skarbów dom z króla i wysłał do króla Asyrii [Ona] na obecny
L11 11 2 Krl 16:8 vai·yik·Kach 'a·Chaz et- hak·Ke·sef ve·'Et haz·za·Hav, han·nim·Tza beit Yah·weh, u·ve·'o·tze·Rot beit ham·Me·lech; vai·yish·Lach le·Me·lech- 'ash·Shur Sho·chad.
L12 12 2 Krl 16:8 waj jiq qaH a Haz et - haK Ke sef we et - haz za haw han nim ca Bet jhwh(a do naj) u we oc rot Bet ham me lech waj jisz laH le me lech - asz szur szo Had      
L13 13 2 Krl 16:8 wayyiqqaH ´äHäz ´et-haKKeºsep wü´et-hazzähäb hannimcä´ Bêt yhwh(´ädönäy) ûbü´ö|crôt Bêt hammeºlek wayyišlaH lüme|lek-´aššûr šöºHad      
L14 14 2 Krl 16:8 675/964 6/41 7048/11047 217/403 7049/11047 215/389 222/453 885/2052 117/608 12/79 886/2052 1128/2519 488/847 1129/2519 13/151 9/23
L15 15 2 Krl 16:8 And Ahaz took the silver and gold that was found in the house of the LORD, and in the treasures of the king's house, and sent [it for] a present to the king of Assyria.
L16 16 2 Krl 16:8  8 And Ahaz <0271> took <03947> (08799) the silver <03701> and gold <02091> that was found <04672> (08737) in the house <01004> of the LORD <03068>, and in the treasures <0214> of the king's <04428> house <01004>, and sent <07971> (08799) it for a present <07810> to the king <04428> of Assyria <0804>.
L01 1 2 Krl 16:9   2 Krl 16:9  9 Król <04428> Asyrii <0804> słuchali <08085> (08799) do niego: dla króla <04428> Asyrii <0804> podszedł <05927> (08799) wobec Damaszku <01834>, wziął < 08610> (08799) to i zaniósł lud go do niewoli <01540> (08686) do Kir <07024>, i zabił <04191> (08689) Resin <07526>.                                                                                    
L02 2 2 Krl 16:9 Król asyryjski wysłuchał go. Wyruszył król asyryjski przeciwko Damaszkowi i zajął go, a mieszkańców zabrał w niewolę do Kir. Resina zaś kazał zabić.
L03 3 2 Krl 16:9 וַיִּשְׁמַ֤ע אֵלָיו֙ מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֔וּר וַיַּעַל֩ מֶ֨לֶךְ אַשּׁ֤וּר אֶל־ דַּמֶּ֙שֶׂק֙ וַֽיִּתְפְּשֶׂ֔הָ וַיַּגְלֶ֖הָ קִ֑ירָה וְאֶת־ רְצִ֖ין הֵמִֽית׃
L04 4 2 Krl 16:9 וַ/יִּשְׁמַ֤ע אֵלָי/ו֙ מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֔וּר וַ/יַּעַל֩ מֶ֨לֶךְ אַשּׁ֤וּר אֶל־ דַּמֶּ֙שֶׂק֙ וַֽ/יִּתְפְּשֶׂ֔/הָ וַ/יַּגְלֶ֖/הָ קִ֑ירָ/ה וְ/אֶת־ רְצִ֖ין הֵמִֽית׃
L05 5 2 Krl 16:9 wai•jisz•<Ma>' 'e•<Law> <Me>•lech 'asz•<szur>, wai•ja•'<Al> <Me>•lech 'asz•<szur> el- dam•<Me>•sek wai•jit•pe•<Se>•ha, wai•jag•<Le>•ha <Ki>•ra; we•'<Et> re•<cin> he•<Mit>.
L06 6 2 Krl 16:9 H8085H8085 H0413H0413 H4428H4428 H0804H0804 H5927H5927 H4428H4428 H0804H0804 H0413H0413 H1834H1834 H8610H8610 H1540H1540 H7024H7024 H0853H0853 H7526H7526 H4191H4191
L07 7 2 Krl 16:9 attentively about king Asshur arise  king Asshur about Damascus catch advertise Kir Rezin crying
L08 8 2 Krl 16:9 uważnie o król Aszszur powstać król Aszszur o Damaszek złapać reklamować Kir Resin płacz
L09 9 2 Krl 16:9 hearkened against And the king of Assyria went up unto him for the king of Assyria against against Damascus and took it and carried [the people of] it captive to Kir Rezin and slew
L10 10 2 Krl 16:9 słuchali przed A król Asyrii wzrosła mu dla króla Asyrii przed wobec Damaszku i wziął ona i prowadzi [naród] to niewoli do Kir Resin i zabił
L11 11 2 Krl 16:9 vai·yish·Ma' 'e·Lav Me·lech 'ash·Shur, vai·ya·'Al Me·lech 'ash·Shur el- dam·Me·sek vai·yit·pe·Se·ha, vai·yag·Le·ha Ki·rah; ve·'Et re·Tzin he·Mit.
L12 12 2 Krl 16:9 waj jisz ma e law me lech asz szur waj ja al me lech asz szur el - Dam me seq waj jit Pe se ha waj jag le ha qi ra we et - re cin he mit
L13 13 2 Krl 16:9 wayyišma` ´ëläyw meºlek ´aššûr wayya`al meºlek ´aššûr ´el-DammeºSeq wa|yyitPüSeºhä wayyagleºhä qîºrâ wü´et-rücîn hëmît
L14 14 2 Krl 16:9 460/1154 3323/5500 1130/2519 14/151 518/883 1131/2519 15/151 3324/5500 14/45 24/65 60/185 1/5 7050/11047 4/11 598/836
L15 15 2 Krl 16:9 And the king of Assyria hearkened unto him: for the king of Assyria went up against Damascus, and took it, and carried [the people of] it captive to Kir, and slew Rezin.
L16 16 2 Krl 16:9  9 And the king <04428> of Assyria <0804> hearkened <08085> (08799) unto him: for the king <04428> of Assyria <0804> went up <05927> (08799) against Damascus <01834>, and took <08610> (08799) it, and carried the people of it captive <01540> (08686) to Kir <07024>, and slew <04191> (08689) Rezin <07526>.
L01 1 2 Krl 16:10   2 Krl 16:10  10 A król <04428> Achaz <0271> poszedłem <03212> (08799) do Damaszek <01834>, aby spotkać <07125> (08800) Tiglathpileser <08407> Król <04428> Asyrii <0804> i zobaczył <07200> ( 08799) ołtarz <04196>, który był w Damaszku <01834>: i król <04428> Achaz <0271> wysłane <07971> (08799) do Urijah <0223> ksiądz <03548> Moda <01823> ołtarza < 04196> i wzór <08403> z tym, zgodnie z wszystkimi wykonania <04639> tej decyzji.                                                                        
L02 2 2 Krl 16:10 Kiedy król Achaz udał się na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, do Damaszku, ujrzał ołtarz w Damaszku. Wtedy król Achaz przesłał kapłanowi Uriaszowi podobiznę ołtarza i wzorzec całej jego budowy.
L03 3 2 Krl 16:10 וַיֵּ֣לֶךְ הַמֶּ֣לֶךְ אָחָ֡ז לִ֠קְרַאת תִּגְלַ֨ת פִּלְאֶ֤סֶר מֶֽלֶךְ־ אַשּׁוּר֙ דּוּמֶּ֔שֶׂק וַיַּ֥רְא אֶת־ הַמִּזְבֵּ֖חַ אֲשֶׁ֣ר בְּדַמָּ֑שֶׂק וַיִּשְׁלַח֩ הַמֶּ֨לֶךְ אָחָ֜ז אֶל־ אוּרִיָּ֣ה הַכֹּהֵ֗ן אֶת־ דְּמ֧וּת הַמִּזְבֵּ֛חַ וְאֶת־ תַּבְנִית֖וֹ לְכָֽל־ מַעֲשֵֽׂהוּ׃
L04 4 2 Krl 16:10 וַ/יֵּ֣לֶךְ הַ/מֶּ֣לֶךְ אָחָ֡ז לִ֠/קְרַאת תִּגְלַ֨ת פִּלְאֶ֤סֶר מֶֽלֶךְ־ אַשּׁוּר֙ דּוּמֶּ֔שֶׂק וַ/יַּ֥רְא אֶת־ הַ/מִּזְבֵּ֖חַ אֲשֶׁ֣ר בְּ/דַמָּ֑שֶׂק וַ/יִּשְׁלַח֩ הַ/מֶּ֨לֶךְ אָחָ֜ז אֶל־ אוּרִיָּ֣ה הַ/כֹּהֵ֗ן אֶת־ דְּמ֧וּת הַ/מִּזְבֵּ֛חַ וְ/אֶת־ תַּבְנִית֖/וֹ לְ/כָֽל־ מַעֲשֵֽׂ/הוּ׃
L05 5 2 Krl 16:10 wai•<je>•lech ham•<Me>•lech 'a•<Chaz> <Lik>•rat tig•<Lat> pil•'<E>•ser <Me>•lech- 'asz•<szur> dum•<Me>•sek, wai•<jar> et- ham•miz•<Be>•ach 'a•<szer> be•dam•<Ma>•sek; wai•jisz•<Lach> ham•<Me>•lech 'a•<Chaz> el- 'u•ri•<ja> hak•ko•<Hen>, et- de•<Mut> ham•miz•<Be>•ach we•'<Et> taw•ni•<To> le•chol ma•'a•<Se>•hu.
L06 6 2 Krl 16:10 H1980H1980 H4428H4428 H0271H0271 H7125H7125 H0000 H8407H8407 H4428H4428 H0804H0804 H1834H1834 H7200H7200 H0853H0853 H4196H4196 H0834H0834 H1834H1834 H7971H7971 H4428H4428 H0271H0271 H0413H0413 H0223H0223 H3548H3548 H0853H0853 H1823H1823 H4196H4196 H0853H0853 H8403H8403 H3605H3605 H4639H4639
L07 7 2 Krl 16:10 along king Ahaz against  broken king Asshur Damascus advise self altar after Damascus forsake king Ahaz about Uriah chief ruler fashion altar Tibni all manner act
L08 8 2 Krl 16:10 wzdłuż król Achaz przed złamany król Aszszur Damaszek doradzać siebie ołtarz po Damaszek zapierać się król Achaz o Uriasz naczelny władca moda ołtarz Tibni wszelkiego rodzaju działać
L09 9 2 Krl 16:10 went And king Ahaz to meet Tiglathpileser king of Assyria to Damascus and saw an altar which that [was] at Damascus sent and king Ahaz to to Urijah the priest the fashion of the altar and the pattern to all of it according to all the workmanship
L10 10 2 Krl 16:10 udał się I król Achaz na spotkanie Tiglathpileser król Asyrii do Damaszku i zobaczył Ołtarz który że [było] w Damaszku wysłany i król Achaz do do Urijah ksiądz mody ołtarza a wzór dla wszystkich go zgodnie z wszystkimi wykonania
L11 11 2 Krl 16:10 vai·Ye·lech ham·Me·lech 'a·Chaz Lik·rat tig·Lat pil·'E·ser Me·lech- 'ash·Shur dum·Me·sek, vai·Yar et- ham·miz·Be·ach 'a·Sher be·dam·Ma·sek; vai·yish·Lach ham·Me·lech 'a·Chaz el- 'u·ri·Yah hak·ko·Hen, et- de·Mut ham·miz·Be·ach ve·'Et tav·ni·To le·chol ma·'a·Se·hu.
L12 12 2 Krl 16:10 waj je lech ham me lech a Haz liq rat Tig lat Pi le ser me lech - asz szur Dum me seq waj jar et - ham miz Be aH a szer Be dam ma seq waj jisz laH ham me lech a Haz el - u rij ja haK Ko hen et - De mut ham miz Be aH we et - Taw ni to le chol - ma a se hu            
L13 13 2 Krl 16:10 wayyëºlek hammeºlek ´äHäz liqra´t Tiglat Pil´eºser me|lek-´aššûr DûmmeºSeq wayyaºr´ ´et-hammizBëªH ´ášer BüdammäºSeq wayyišlaH hammeºlek ´äHäz ´el-´ûriyyâ haKKöhën ´et-Dümût hammizBëªH wü´et-Tabnîtô lüko|l-ma`áSëºhû            
L14 14 2 Krl 16:10 926/1542 1132/2519 7/41 81/100 3513/6522 3/6 1133/2519 16/151 15/45 665/1296 7051/11047 272/399 3332/5499 16/45 489/847 1134/2519 8/41 3325/5500 26/39 438/750 7052/11047 4/25 273/399 7053/11047 10/20 2711/5415 88/235
L15 15 2 Krl 16:10 And king Ahaz went to Damascus to meet Tiglathpileser king of Assyria, and saw an altar that [was] at Damascus: and king Ahaz sent to Urijah the priest the fashion of the altar, and the pattern of it, according to all the workmanship thereof.
L16 16 2 Krl 16:10  10 And king <04428> Ahaz <0271> went <03212> (08799) to Damascus <01834> to meet <07125> (08800) Tiglathpileser <08407> king <04428> of Assyria <0804>, and saw <07200> (08799) an altar <04196> that was at Damascus <01834>: and king <04428> Ahaz <0271> sent <07971> (08799) to Urijah <0223> the priest <03548> the fashion <01823> of the altar <04196>, and the pattern <08403> of it, according to all the workmanship <04639> thereof.
L01 1 2 Krl 16:11   2 Krl 16:11  11 I Urijah <0223> ksiądz <03548> zbudowany <01129> (08799) ołtarz <04196> według wszystkiego, co król <04428> Achaz <0271> wysłał <07971> (08804) z Damaszku <01834>: tak Urijah <0223> ksiądz <03548> się <06213> (08804) to przeciw królowi <04428> Achaz <0271> przyszedł <0935> (08800) z Damaszku <01834>.                                                                                
L02 2 2 Krl 16:11 Zatem kapłan Uriasz zbudował ołtarz. Jak król Achaz polecił we wszystkich wskazaniach z Damaszku, tak pracę wykonał kapłan Uriasz, zanim jeszcze król Achaz wrócił z Damaszku.
L03 3 2 Krl 16:11 וַיִּ֛בֶן אוּרִיָּ֥ה הַכֹּהֵ֖ן אֶת־ הַמִּזְבֵּ֑חַ כְּכֹ֣ל אֲשֶׁר־ שָׁלַח֩ הַמֶּ֨לֶךְ אָחָ֜ז מִדַּמֶּ֗שֶׂק כֵּ֤ן עָשָׂה֙ אוּרִיָּ֣ה הַכֹּהֵ֔ן עַד־ בּ֥וֹא הַמֶּֽלֶךְ־ אָחָ֖ז מִדַּמָּֽשֶׂק׃
L04 4 2 Krl 16:11 וַ/יִּ֛בֶן אוּרִיָּ֥ה הַ/כֹּהֵ֖ן אֶת־ הַ/מִּזְבֵּ֑חַ כְּ/כֹ֣ל אֲשֶׁר־ שָׁלַח֩ הַ/מֶּ֨לֶךְ אָחָ֜ז מִ/דַּמֶּ֗שֶׂק כֵּ֤ן עָשָׂה֙ אוּרִיָּ֣ה הַ/כֹּהֵ֔ן עַד־ בּ֥וֹא הַ/מֶּֽלֶךְ־ אָחָ֖ז מִ/דַּמָּֽשֶׂק׃
L05 5 2 Krl 16:11 wai•<ji>•wen 'u•ri•<ja> hak•ko•<Hen> et- ham•miz•<Be>•ach; ke•<Chol> a•<szer>- sza•<Lach> ham•<Me>•lech 'a•<Chaz> mid•dam•<Me>•sek, ken 'a•<Sa> 'u•ri•<ja> hak•ko•<Hen>, ad- <Bo> ham•<Me>•lech- 'a•<Chaz> mid•dam•<Ma>•sek.
L06 6 2 Krl 16:11 H1129H1129 H0223H0223 H3548H3548 H0853H0853 H4196H4196 H3605H3605 H0834H0834 H7971H7971 H4428H4428 H0271H0271 H1834H1834 H3651H3651 H6213H6213 H0223H0223 H3548H3548 H5704H5704 H0935H0935 H4428H4428 H0271H0271 H1834H1834
L07 7 2 Krl 16:11 build Uriah chief ruler altar all manner after forsake king Ahaz Damascus after that accomplish Uriah chief ruler against abide king Ahaz Damascus
L08 8 2 Krl 16:11 budować Uriasz naczelny władca ołtarz wszelkiego rodzaju po zapierać się król Achaz Damaszek po tym zrealizować Uriasz naczelny władca przed przestrzegać król Achaz Damaszek
L09 9 2 Krl 16:11 built And Urijah the priest an altar to all after had sent according to all that king Ahaz from Damascus thus made so Urijah the priest before came [it] against king Ahaz from Damascus
L10 10 2 Krl 16:11 wybudowany I Urijah ksiądz Ołtarz dla wszystkich po wysłał zgodnie z wszystkimi tego króla Achaz z Damaszku w ten sposób wykonane tak Urijah ksiądz przed przyszedł [Ona] na króla Achaz z Damaszku
L11 11 2 Krl 16:11 vai·Yi·ven 'u·ri·Yah hak·ko·Hen et- ham·miz·Be·ach; ke·Chol a·Sher- sha·Lach ham·Me·lech 'a·Chaz mid·dam·Me·sek, ken 'a·Sah 'u·ri·Yah hak·ko·Hen, ad- Bo ham·Me·lech- 'a·Chaz mid·dam·Ma·sek.
L12 12 2 Krl 16:11 waj ji wen u rij ja haK Ko hen et - ham miz Be aH Ke chol a szer - sza laH ham me lech a Haz miD Dam me seq Ken a sa u rij ja haK Ko hen ad - Bo ham me lech - a Haz miD Dam ma seq        
L13 13 2 Krl 16:11 wayyìºben ´ûriyyâ haKKöhën ´et-hammizBëªH Küköl ´ášer-šälaH hammeºlek ´äHäz miDDammeºSeq Kën `äSâ ´ûriyyâ haKKöhën `ad-Bô´ hamme|lek-´äHäz miDDammäºSeq        
L14 14 2 Krl 16:11 142/374 27/39 439/750 7054/11047 274/399 2712/5415 3333/5499 490/847 1135/2519 9/41 17/45 311/767 1421/2617 28/39 440/750 694/1259 1319/2550 1136/2519 10/41 18/45
L15 15 2 Krl 16:11 And Urijah the priest built an altar according to all that king Ahaz had sent from Damascus: so Urijah the priest made [it] against king Ahaz came from Damascus.
L16 16 2 Krl 16:11  11 And Urijah <0223> the priest <03548> built <01129> (08799) an altar <04196> according to all that king <04428> Ahaz <0271> had sent <07971> (08804) from Damascus <01834>: so Urijah <0223> the priest <03548> made <06213> (08804) it against king <04428> Ahaz <0271> came <0935> (08800) from Damascus <01834>.
L01 1 2 Krl 16:12   2 Krl 16:12  12 A gdy król <04428> przyszedł <0935> (08799) z Damaszku <01834>, król <04428> Piła <07200> (08799) ołtarz <04196>: i król <04428> zbliżył <07126> (08799) do ołtarza <04196>, a oferowany <05927> (08686) w tej kwestii.                                                                                        
L02 2 2 Krl 16:12 Kiedy król przybył z Damaszku i ujrzał ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił na niego.
L03 3 2 Krl 16:12 וַיָּבֹ֤א הַמֶּ֙לֶךְ֙ מִדַּמֶּ֔שֶׂק וַיַּ֥רְא הַמֶּ֖לֶךְ אֶת־ הַמִּזְבֵּ֑חַ וַיִּקְרַ֥ב הַמֶּ֛לֶךְ עַל־ הַמִּזְבֵּ֖חַ וַיַּ֥עַל עָלָֽיו׃
L04 4 2 Krl 16:12 וַ/יָּבֹ֤א הַ/מֶּ֙לֶךְ֙ מִ/דַּמֶּ֔שֶׂק וַ/יַּ֥רְא הַ/מֶּ֖לֶךְ אֶת־ הַ/מִּזְבֵּ֑חַ וַ/יִּקְרַ֥ב הַ/מֶּ֛לֶךְ עַל־ הַ/מִּזְבֵּ֖חַ וַ/יַּ֥עַל עָלָֽי/ו׃
L05 5 2 Krl 16:12 wai•ja•<wo> ham•<Me>•lech mid•dam•<Me>•sek, wai•<jar> ham•<Me>•lech et- ham•miz•<Be>•ach; wai•jik•<Raw> ham•<Me>•lech al- ham•miz•<Be>•ach wai•<ja>•'al 'a•<Law>.
L06 6 2 Krl 16:12 H0935H0935 H4428H4428 H1834H1834 H7200H7200 H4428H4428 H0853H0853 H4196H4196 H7126H7126 H4428H4428 H5921H5921 H4196H4196 H5927H5927 H5921H5921
L07 7 2 Krl 16:12 abide king Damascus advise self king altar approach king above altar arise  above
L08 8 2 Krl 16:12 przestrzegać król Damaszek doradzać siebie król ołtarz podejście król powyżej ołtarz powstać powyżej
L09 9 2 Krl 16:12 was come And when the king from Damascus saw the king the altar approached and the king and to the altar and offered and
L10 10 2 Krl 16:12 przyszedł A gdy król z Damaszku zobaczył król Ołtarz zbliżył i król i do ołtarza i zaoferował i
L11 11 2 Krl 16:12 vai·ya·Vo ham·Me·lech mid·dam·Me·sek, vai·Yar ham·Me·lech et- ham·miz·Be·ach; vai·yik·Rav ham·Me·lech al- ham·miz·Be·ach vai·Ya·'al 'a·Lav.
L12 12 2 Krl 16:12 waj ja wo ham me lech miD Dam me seq waj jar ham me lech et - ham miz Be aH waj jiq raw ham me lech al - ham miz Be aH waj ja al a law
L13 13 2 Krl 16:12 wayyäbö´ hammeºlek miDDammeºSeq wayyaºr´ hammeºlek ´et-hammizBëªH wayyiqrab hammeºlek `al-hammizBëªH wayyaº`al `äläyw
L14 14 2 Krl 16:12 1320/2550 1137/2519 19/45 666/1296 1138/2519 7055/11047 275/399 229/284 1139/2519 2525/5759 276/399 519/883 2526/5759
L15 15 2 Krl 16:12 And when the king was come from Damascus, the king saw the altar: and the king approached to the altar, and offered thereon.
L16 16 2 Krl 16:12  12 And when the king <04428> was come <0935> (08799) from Damascus <01834>, the king <04428> saw <07200> (08799) the altar <04196>: and the king <04428> approached <07126> (08799) to the altar <04196>, and offered <05927> (08686) thereon.
L01 1 2 Krl 16:13   2 Krl 16:13  13 A on spalony <06999> (08686) jego całopalenie <05930>, a jego oferta mięso <04503>, i wylał <05258> (08686) jego ofiara płynna <05262>, i pokropił <02236> (08799) we krwi < 01818> z jego ofiar biesiadnych <08002>, na ołtarzu <04196>.                                                                                        
L02 2 2 Krl 16:13 I kazał w dym obrócić swą ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową, wylał ofiarę płynną, a krwią swych ofiar biesiadnych kropił ołtarz.
L03 3 2 Krl 16:13 וַיַּקְטֵ֤ר אֶת־ עֹֽלָתוֹ֙ וְאֶת־ מִנְחָת֔וֹ וַיַּסֵּ֖ךְ אֶת־ נִסְכּ֑וֹ וַיִּזְרֹ֛ק אֶת־ דַּֽם־ הַשְּׁלָמִ֥ים אֲשֶׁר־ ל֖וֹ עַל־ הַמִּזְבֵּֽחַ׃
L04 4 2 Krl 16:13 וַ/יַּקְטֵ֤ר אֶת־ עֹֽלָת/וֹ֙ וְ/אֶת־ מִנְחָת֔/וֹ וַ/יַּסֵּ֖ךְ אֶת־ נִסְכּ֑/וֹ וַ/יִּזְרֹ֛ק אֶת־ דַּֽם־ הַ/שְּׁלָמִ֥ים אֲשֶׁר־ ל֖/וֹ עַל־ הַ/מִּזְבֵּֽחַ׃
L05 5 2 Krl 16:13 wai•jak•<Ter> et- o•la•<To> we•'<Et> min•cha•<To>, wai•jas•<Sech> et- nis•<Ko>; wai•jiz•<Rok> et- dam- hasz•sze•la•<Mim> a•<szer>- lo al- ham•miz•<Be>•ach.
L06 6 2 Krl 16:13 H6999H6999 H0853H0853 H5930H5930 H0853H0853 H4503H4503 H5258H5258 H0853H0853 H5262H5262 H2236H2236 H0853H0853 H1818H1818 H8002H8002 H0834H0834 H0000 H5921H5921 H4196H4196
L07 7 2 Krl 16:13 burn incense ascent gift cover cover be here and there bloodshed peace offering after above altar
L08 8 2 Krl 16:13 podkadzać wzlot prezent pokryć pokryć być tu i tam rozlew krwi Oferta pokój po powyżej ołtarz
L09 9 2 Krl 16:13 And he burnt his burnt offering and his meat offering and poured his drink offering and sprinkled the blood of his peace offerings after on upon the altar
L10 10 2 Krl 16:13 I spalił jego całopalenia i jego ofiara mięso i wylał Jego ofiara płynna i posypane krew Jego ofiarę biesiadną po na na ołtarzu
L11 11 2 Krl 16:13 vai·yak·Ter et- o·la·To ve·'Et min·cha·To, vai·yas·Sech et- nis·Ko; vai·yiz·Rok et- dam- hash·she·la·Mim a·Sher- lo al- ham·miz·Be·ach.
L12 12 2 Krl 16:13 waj jaq ter et - o la to we et - min Ha to waj jas sech et - nis Ko waj jiz roq et - Dam - hasz sze la mim a szer - lo al - ham miz Be aH              
L13 13 2 Krl 16:13 wayyaq†ër ´et-`ö|lätô wü´et-minHätô wayyassëk ´et-nisKô wayyizröq ´et-Da|m-haššülämîm ´ášer-lô `al-hammizBëªH              
L14 14 2 Krl 16:13 61/115 7056/11047 188/288 7057/11047 140/211 7/25 7058/11047 42/64 22/35 7059/11047 211/359 71/87 3334/5499 3514/6522 2527/5759 277/399
L15 15 2 Krl 16:13 And he burnt his burnt offering and his meat offering, and poured his drink offering, and sprinkled the blood of his peace offerings, upon the altar.
L16 16 2 Krl 16:13  13 And he burnt <06999> (08686) his burnt offering <05930> and his meat offering <04503>, and poured <05258> (08686) his drink offering <05262>, and sprinkled <02236> (08799) the blood <01818> of his peace offerings <08002>, upon the altar <04196>.
L01 1 2 Krl 16:14   2 Krl 16:14  14 I zaprowadził <07126> (08686) również brązu <05178> ołtarz <04196>, który był przed <06440> Pan <03068>, od czele <06440> z domu <01004>, z pomiędzy ołtarzem <04196> i dom <01004> Pana <03068> i umieścić <05414> (08799) to na północy <06828> side <03409> ołtarza <04196>.                                                                                    
L02 2 2 Krl 16:14 Ołtarz z brązu, który stał przed obliczem Pańskim, kazał odsunąć sprzed świątyni - z przestrzeni między ołtarzem a świątynią Pańską - i postawić go obok [wielkiego] ołtarza na północ.
L03 3 2 Krl 16:14 וְאֵ֨ת הַמִּזְבַּ֣ח הַנְּחֹשֶׁת֮ אֲשֶׁ֣ר לִפְנֵ֣י יְהוָה֒ וַיַּקְרֵ֗ב מֵאֵת֙ פְּנֵ֣י הַבַּ֔יִת מִבֵּין֙ הַמִּזְבֵּ֔חַ וּמִבֵּ֖ין בֵּ֣ית יְהוָ֑ה וַיִּתֵּ֥ן אֹת֛וֹ עַל־ יֶ֥רֶךְ הַמִּזְבֵּ֖חַ צָפֽוֹנָה׃
L04 4 2 Krl 16:14 וְ/אֵ֨ת הַ/מִּזְבַּ֣ח הַ/נְּחֹשֶׁת֮ אֲשֶׁ֣ר לִ/פְנֵ֣י יְהוָה֒ וַ/יַּקְרֵ֗ב מֵ/אֵת֙ פְּנֵ֣י הַ/בַּ֔יִת מִ/בֵּין֙ הַ/מִּזְבֵּ֔חַ וּ/מִ/בֵּ֖ין בֵּ֣ית יְהוָ֑ה וַ/יִּתֵּ֥ן אֹת֛/וֹ עַל־ יֶ֥רֶךְ הַ/מִּזְבֵּ֖חַ צָפֽוֹנָ/ה׃
L05 5 2 Krl 16:14 we•'<Et> ham•miz•<Bach> han•ne•cho•<szet> 'a•<szer> lif•<Ne> <jah>•we wai•jak•<Rew>, me•'<Et> pe•<Ne> hab•<Ba>•jit, mib•<Ben> ham•miz•<Be>•ach, u•mib•<Ben> bet <jah>•we; wai•jit•<Ten> o•<To> al- <je>•rech ham•miz•<Be>•ach ca•<Fo>•na.
L06 6 2 Krl 16:14 H0853H0853 H4196H4196 H5178H5178 H0834H0834 H6440H6440 H3068H3068 H7126H7126 H0853H0853 H6440H6440 H1004H1004 H0996H0996 H4196H4196 H0996H0996 H1004H1004 H3068H3068 H5414H5414 H0853H0853 H5921H5921 H3409H3409 H4196H4196 H6828H6828
L07 7 2 Krl 16:14 altar brasen after accept Jehovah approach accept court among altar among court Jehovah add above body altar northern
L08 8 2 Krl 16:14 ołtarz brązu po przyjąć Jahwe podejście przyjąć sąd wśród ołtarz wśród sąd Jahwe dodać powyżej ciało ołtarz północny
L09 9 2 Krl 16:14 altar also the brasen which which [was] before the LORD And he brought from the forefront of the house between from between the altar between and the house of the LORD and put and side of the altar it on the north
L10 10 2 Krl 16:14 ołtarz również brązu który co [jest] przed Pan Zaprowadził od czele z domu między z między ołtarzem między i domu Pana i umieścić i strona ołtarza to na północy
L11 11 2 Krl 16:14 ve·'Et ham·miz·Bach han·ne·cho·Shet 'a·Sher lif·Nei Yah·weh vai·yak·Rev, me·'Et pe·Nei hab·Ba·yit, mib·Bein ham·miz·Be·ach, u·mib·Bein beit Yah·weh; vai·yit·Ten o·To al- Ye·rech ham·miz·Be·ach tza·Fo·nah.
L12 12 2 Krl 16:14 we et ham miz BaH han ne Ho szet a szer lif ne jhwh(a do naj) waj jaq rew me et Pe ne haB Ba jit miB Ben ham miz Be aH u miB Ben Bet jhwh(a do naj) waj jiT Ten o to al - je rech ham miz Be aH ca fo na  
L13 13 2 Krl 16:14 wü´ët hammizBaH hannüHöšet ´ášer lipnê yhwh(´ädönäy) wayyaqrëb më´ët Pünê haBBaºyit miBBên hammizBëªH ûmiBBên Bêt yhwh(´ädönäy) wayyiTTën ´ötô `al-yeºrek hammizBëªH cäpôºnâ  
L14 14 2 Krl 16:14 7060/11047 278/399 75/140 3335/5499 1078/2127 2986/6220 230/284 7061/11047 1079/2127 887/2052 275/406 279/399 276/406 888/2052 2987/6220 1057/2007 7062/11047 2528/5759 28/34 280/399 48/153
L15 15 2 Krl 16:14 And he brought also the brasen altar, which [was] before the LORD, from the forefront of the house, from between the altar and the house of the LORD, and put it on the north side of the altar.
L16 16 2 Krl 16:14  14 And he brought <07126> (08686) also the brasen <05178> altar <04196>, which was before <06440> the LORD <03068>, from the forefront <06440> of the house <01004>, from between the altar <04196> and the house <01004> of the LORD <03068>, and put <05414> (08799) it on the north <06828> side <03409> of the altar <04196>.
L01 1 2 Krl 16:15   2 Krl 16:15  15 A król <04428> Achaz <0271> nakazał <06680> (08762) Urijah <0223> ksiądz <03548>, mówiąc: <0559> (08800) Po wielkim <01419> ołtarz <04196> palić <06999> ( 08685) rano <01242> całopalenie <05930>, a wieczorem <06153> Oferta mięso <04503> i króla <04428> spalona ofiara <05930>, a jego oferta mięso <04503>, z całopalenie < 05930> wszystkich ludzi <05971> z ziemi <0776>, a ich oferta mięso <04503>, a ich ofiary z płynów <05262>; i posypać <02236> (08799) na niej cała krew <01818> z całopalenie <05930>, a cała krew <01818> Ofiary <02077>: i brązu <05178> ołtarz <04196> jest dla mnie zapytać <01239> (08763) przez.                                                      
L02 2 2 Krl 16:15 Kapłanowi Uriaszowi zaś król Achaz wydał rozkaz następujący: Na wielkim ołtarzu masz palić ofiarę całopalną poranną i ofiarę pokarmową wieczorną, ofiarę całopalną króla i jego ofiarę pokarmową, oraz ofiarę całopalną całego ludu kraju, jego ofiary pokarmowe i płynne. Będziesz też na niego wylewał całą krew ofiar całopalnych i krew ofiar krwawych. To zaś, co się odnosi do ołtarza z brązu
L03 3 2 Krl 16:15 [וַיְצַוֵּהוּ כ] (וַיְצַוֶּ֣ה ק) הַמֶּֽלֶךְ־ אָ֠חָז אֶת־ אוּרִיָּ֨ה הַכֹּהֵ֜ן לֵאמֹ֗ר עַ֣ל הַמִּזְבֵּ֣חַ הַגָּד֡וֹל הַקְטֵ֣ר אֶת־ עֹֽלַת־ הַבֹּקֶר֩ וְאֶת־ מִנְחַ֨ת הָעֶ֜רֶב וְֽאֶת־ עֹלַ֧ת הַמֶּ֣לֶךְ וְאֶת־ מִנְחָת֗וֹ וְ֠אֵת עֹלַ֞ת כָּל־ עַ֤ם הָאָ֙רֶץ֙ וּמִנְחָתָ֣ם וְנִסְכֵּיהֶ֔ם וְכָל־ דַּ֥ם עֹלָ֛ה וְכָל־ דַּם־ זֶ֖בַח עָלָ֣יו תִּזְרֹ֑ק וּמִזְבַּ֧ח הַנְּחֹ֛שֶׁת יִֽהְיֶה־ לִּ֖י לְבַקֵּֽר׃
L04 4 2 Krl 16:15 ו/יצו/הו וַ/יְצַוֶּ֣ה הַ/מֶּֽלֶךְ־ אָ֠חָז אֶת־ אוּרִיָּ֨ה הַ/כֹּהֵ֜ן לֵ/אמֹ֗ר עַ֣ל הַ/מִּזְבֵּ֣חַ הַ/גָּד֡וֹל הַקְטֵ֣ר אֶת־ עֹֽלַת־ הַ/בֹּקֶר֩ וְ/אֶת־ מִנְחַ֨ת הָ/עֶ֜רֶב וְֽ/אֶת־ עֹלַ֧ת הַ/מֶּ֣לֶךְ וְ/אֶת־ מִנְחָת֗/וֹ וְ֠/אֵת עֹלַ֞ת כָּל־ עַ֤ם הָ/אָ֙רֶץ֙ וּ/מִנְחָתָ֣/ם וְ/נִסְכֵּי/הֶ֔ם וְ/כָל־ דַּ֥ם עֹלָ֛ה וְ/כָל־ דַּם־ זֶ֖בַח עָלָ֣י/ו תִּזְרֹ֑ק וּ/מִזְבַּ֧ח הַ/נְּחֹ֛שֶׁת יִֽהְיֶה־ לִּ֖/י לְ/בַקֵּֽר׃
L05 5 2 Krl 16:15 [waj•caw•we•hu ch] (waj•caw•<we> k) ham•<Me>•lech- '<A>•choz et- 'u•ri•<ja> hak•ko•<Hen> le•<Mor>, 'al ham•miz•<Be>•ach hag•ga•<Dol> hak•<Ter> et- o•lat- hab•bo•<Ker> we•'<Et> min•<Chat> ha•'<E>•rew we•'<Et> 'o•<Lat> ham•<Me>•lech we•'<Et> min•cha•<To>, <we>•'et 'o•<Lat> kol- 'am ha•'<A>•rec u•min•cha•<Tam> we•nis•ke•<Hem>, we•chol dam 'o•<La> we•chol dam- <Ze>•wach 'a•<Law> tiz•<Rok>; u•miz•<Bach> han•ne•<Cho>•szet jih•je li le•wak•<Ker>.
L06 6 2 Krl 16:15 H4428H4428 H0271H0271 H0853H0853 H0223H0223 H3548H3548 H0559H0559 H5921H5921 H4196H4196 H1419H1419 H6999H6999 H0853H0853 H5930H5930 H1242H1242 H0853H0853 H4503H4503 H6153H6153 H0853H0853 H5930H5930 H4428H4428 H0853H0853 H4503H4503 H0854H0854 H5930H5930 H3605H3605 H5971H5971 H0776H0776 H4503H4503 H5262H5262 H3605H3605 H1818H1818 H5930H5930 H3605H3605 H1818H1818 H2077H2077 H5921H5921 H2236H2236 H4196H4196 H5178H5178 H1961H1961 H0000 H1239H1239
L07 7 2 Krl 16:15 appoint king Ahaz Uriah chief ruler answer above altar aloud burn incense ascent day gift day ascent king gift against ascent all manner folk common gift cover all manner bloodshed ascent all manner bloodshed offer above be here and there altar brasen become inquire 
L08 8 2 Krl 16:15 powołać król Achaz Uriasz naczelny władca odpowiedź powyżej ołtarz głośno podkadzać wzlot dzień prezent dzień wzlot król prezent przed wzlot wszelkiego rodzaju ludowy wspólny prezent pokryć wszelkiego rodzaju rozlew krwi wzlot wszelkiego rodzaju rozlew krwi oferować powyżej być tu i tam ołtarz brązu zostać zapytać
L09 9 2 Krl 16:15 appoint And king Ahaz Urijah the priest saying and altar Upon the great burn burnt offering the morning meat offering and the evening burnt sacrifice and the king's and his meat offering for with the burnt offering of all of all the people of the land and their meat offering and their drink offerings all upon it all the blood of the burnt offering and all and all the blood of the sacrifice and and sprinkle altar and the brasen become shall be for me to enquire
L10 10 2 Krl 16:15 powołać I król Achaz Urijah ksiądz powiedzenie i ołtarz Po wielkim palić całopalenie rano Oferta mięso i Wieczorem spalona ofiara i króla i jego ofiara mięso dla z całopalenie ze wszystkich wszystkich ludzi z ziemi a ich oferta mięso i ich ofiary z płynów wszystko na niej cała krew z całopalenie i wszystko i cała krew Ofiary i i posypać ołtarz a brązu zostać jest dla mnie zapytać
L11 11 2 Krl 16:15 [vay·tzav·ve·hu ch] (vay·tzav·Veh k) ham·Me·lech- 'A·choz et- 'u·ri·Yah hak·ko·Hen le·Mor, 'al ham·miz·Be·ach hag·ga·Dol hak·Ter et- o·lat- hab·bo·Ker ve·'Et min·Chat ha·'E·rev ve·'Et 'o·Lat ham·Me·lech ve·'Et min·cha·To, Ve·'et 'o·Lat kol- 'am ha·'A·retz u·min·cha·Tam ve·nis·kei·Hem, ve·chol dam 'o·Lah ve·chol dam- Ze·vach 'a·Lav tiz·Rok; u·miz·Bach han·ne·Cho·shet yih·yeh- li le·vak·Ker.
L12 12 2 Krl 16:15 (wa je caw we hu) [wa je caw we] ham me lech - a Haz et - u rij ja haK Ko hen le mor al ham miz Be aH haG Ga dol haq ter et - o lat - haB Bo qer we et - min Hat ha e rew we et - o lat ham me lech we et - min Ha to we et o lat Kol - am ha a rec u min Ha tam we nis Ke hem we chol - Dam o la we chol - Dam - ze waH a law Tiz roq u miz BaH han ne Ho szet jih je - lli le waq qer
L13 13 2 Krl 16:15 (wayücawwëhû) [wayücawwè] hamme|lek-´äHäz ´et-´ûriyyâ haKKöhën lë´mör `al hammizBëªH haGGädôl haq†ër ´et-`ö|lat-haBBöqer wü´et-minHat hä`eºreb wü|´et-`ölat hammeºlek wü´et-minHätô wü´ët `ölat Kol-`am hä´äºrec ûminHätäm wünisKêhem wükol-Dam `ölâ wükol-Dam-zeºbaH `äläyw Tizröq ûmizBaH hannüHöºšet yi|hyè-llî lübaqqër
L14 14 2 Krl 16:15 2/2 1140/2519 11/41 7063/11047 29/39 441/750 3177/5298 2529/5759 281/399 230/527 62/115 7064/11047 189/288 136/214 7065/11047 141/211 95/134 7066/11047 190/288 1141/2519 7067/11047 142/211 484/808 191/288 2713/5415 921/1866 1197/2502 143/211 43/64 2714/5415 212/359 192/288 2715/5415 213/359 103/162 2530/5759 23/35 282/399 76/140 1917/3546 3515/6522 3/7
L15 15 2 Krl 16:15 And king Ahaz commanded Urijah the priest, saying, Upon the great altar burn the morning burnt offering, and the evening meat offering, and the king's burnt sacrifice, and his meat offering, with the burnt offering of all the people of the land, and their meat offering, and their drink offerings; and sprinkle upon it all the blood of the burnt offering, and all the blood of the sacrifice: and the brasen altar shall be for me to enquire [by].
L16 16 2 Krl 16:15  15 And king <04428> Ahaz <0271> commanded <06680> (08762) Urijah <0223> the priest <03548>, saying <0559> (08800), Upon the great <01419> altar <04196> burn <06999> (08685) the morning <01242> burnt offering <05930>, and the evening <06153> meat offering <04503>, and the king's <04428> burnt sacrifice <05930>, and his meat offering <04503>, with the burnt offering <05930> of all the people <05971> of the land <0776>, and their meat offering <04503>, and their drink offerings <05262>; and sprinkle <02236> (08799) upon it all the blood <01818> of the burnt offering <05930>, and all the blood <01818> of the sacrifice <02077>: and the brasen <05178> altar <04196> shall be for me to enquire <01239> (08763) by.
L01 1 2 Krl 16:16   2 Krl 16:16  16 Tak więc zrobiłem <06213> (08799) Urijah <0223> ksiądz <03548>, według wszystkiego, co król <04428> Achaz <0271> nakazał <06680> (08765).                                                                                                
L02 2 2 Krl 16:16 Kapłan Uriasz wykonał wszystko, co mu rozkazał król Achaz.
L03 3 2 Krl 16:16 וַיַּ֖עַשׂ אוּרִיָּ֣ה הַכֹּהֵ֑ן כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־ צִוָּ֖ה הַמֶּ֥לֶךְ אָחָֽז׃
L04 4 2 Krl 16:16 וַ/יַּ֖עַשׂ אוּרִיָּ֣ה הַ/כֹּהֵ֑ן כְּ/כֹ֥ל אֲשֶׁר־ צִוָּ֖ה הַ/מֶּ֥לֶךְ אָחָֽז׃
L05 5 2 Krl 16:16 wai•<ja>•'as 'u•ri•<ja> hak•ko•<Hen>; ke•<Chol> a•<szer>- ciw•<wa> ham•<Me>•lech 'a•<Chaz>.
L06 6 2 Krl 16:16 H6213H6213 H0223H0223 H3548H3548 H3605H3605 H0834H0834 H6680H6680 H4428H4428 H0271H0271
L07 7 2 Krl 16:16 accomplish Uriah chief ruler all manner after appoint king Ahaz
L08 8 2 Krl 16:16 zrealizować Uriasz naczelny władca wszelkiego rodzaju po powołać król Achaz
L09 9 2 Krl 16:16 Thus did Urijah the priest to all after commanded according to all that king Ahaz
L10 10 2 Krl 16:16 Tak więc nie Urijah ksiądz dla wszystkich po przykazał zgodnie z wszystkimi tego króla Achaz
L11 11 2 Krl 16:16 vai·Ya·'as 'u·ri·Yah hak·ko·Hen; ke·Chol a·Sher- tziv·Vah ham·Me·lech 'a·Chaz.
L12 12 2 Krl 16:16 waj ja as u rij ja haK Ko hen Ke chol a szer - ciw wa ham me lech a Haz
L13 13 2 Krl 16:16 wayyaº`aS ´ûriyyâ haKKöhën Küköl ´ášer-ciwwâ hammeºlek ´äHäz
L14 14 2 Krl 16:16 1422/2617 30/39 442/750 2716/5415 3336/5499 355/491 1142/2519 12/41
L15 15 2 Krl 16:16 Thus did Urijah the priest, according to all that king Ahaz commanded.
L16 16 2 Krl 16:16  16 Thus did <06213> (08799) Urijah <0223> the priest <03548>, according to all that king <04428> Ahaz <0271> commanded <06680> (08765).
L01 1 2 Krl 16:17   2 Krl 16:17  17 A król <04428> Achaz <0271> odcięcia <07112> (08762) granice <04526> podstaw <04350> i usunąć <05493> (08686) kadź <03595> z poza nimi, a zdjęli <03381> (08689) morze <03220> z poza brązu <05178> woły <01241>, które znajdowały się pod nim, i umieścić <05414> (08799) go na chodniku <04837> kamieni <068>.                                                                                
L02 2 2 Krl 16:17 Król Achaz kazał odciąć listwy z podwozi i wyjąć z nich kadzie. Kazał również zdjąć "morze" sponad wołów miedzianych, które pod nim były, i postawić je na posadzce kamiennej.
L03 3 2 Krl 16:17 וַיְקַצֵּץ֩ הַמֶּ֨לֶךְ אָחָ֜ז אֶת־ הַמִּסְגְּר֣וֹת הַמְּכֹנ֗וֹת וַיָּ֤סַר מֵֽעֲלֵיהֶם֙ [וְאֶת־ כ] (אֶת־ הַכִּיֹּ֔ר ק) וְאֶת־ הַיָּ֣ם הוֹרִ֔ד מֵעַ֛ל הַבָּקָ֥ר הַנְּחֹ֖שֶׁת אֲשֶׁ֣ר תַּחְתֶּ֑יהָ וַיִּתֵּ֣ן אֹת֔וֹ עַ֖ל מַרְצֶ֥פֶת אֲבָנִֽים׃
L04 4 2 Krl 16:17 וַ/יְקַצֵּץ֩ הַ/מֶּ֨לֶךְ אָחָ֜ז אֶת־ הַ/מִּסְגְּר֣וֹת הַ/מְּכֹנ֗וֹת וַ/יָּ֤סַר מֵֽ/עֲלֵי/הֶם֙ ו/את־ אֶת־ הַ/כִּיֹּ֔ר וְ/אֶת־ הַ/יָּ֣ם הוֹרִ֔ד מֵ/עַ֛ל הַ/בָּקָ֥ר הַ/נְּחֹ֖שֶׁת אֲשֶׁ֣ר תַּחְתֶּ֑י/הָ וַ/יִּתֵּ֣ן אֹת֔/וֹ עַ֖ל מַרְצֶ֥פֶת אֲבָנִֽים׃
L05 5 2 Krl 16:17 waj•kac•<cec> ham•<Me>•lech 'a•<Chaz> et- ham•mis•ge•<Rot> ham•me•cho•<Not>, wai•<ja>•sar me•'a•le•<Hem> [we•'<Et> ch] ('et- hak•ki•<jor>, k) we•'<Et> hai•<jam> ho•<Rid>, me•'<Al> hab•ba•<Kar> han•ne•<Cho>•szet 'a•<szer> tach•<Te>•ha; wai•jit•<Ten> o•<To>, 'al mar•<ce>•fet 'a•wa•<Nim>.
L06 6 2 Krl 16:17 H7112H7112 H4428H4428 H0271H0271 H0853H0853 H4526H4526 H4350H4350 H5493H5493 H5921H5921 H0853H0853 H0853H0853 H3220H3220 H3381H3381 H5921H5921 H1241H1241 H5178H5178 H0834H0834 H0000 H5414H5414 H0853H0853 H5921H5921 H4837H4837 H0068H0068
L07 7 2 Krl 16:17 cut asunder king Ahaz border base behead above sea descend above bull brasen after add above pavement build
L08 8 2 Krl 16:17 pocięte na kawałki król Achaz granica podstawa ściąć głowę powyżej morze schodzić powyżej byk brązu po dodać powyżej chodnik budować
L09 9 2 Krl 16:17 cut off And king Ahaz the borders of the bases and removed and the sea from off them and took down and oxen from off the brasen which that [were] under it and put on it upon a pavement of stones
L10 10 2 Krl 16:17 odciąć I król Achaz granice z podstaw i usuwane i morze z poza nimi i zdjęli i woły z poza brązu który że [było] pod nim i położyć na to na chodniku z kamieni
L11 11 2 Krl 16:17 vay·katz·Tzetz ham·Me·lech 'a·Chaz et- ham·mis·ge·Rot ham·me·cho·Not, vai·Ya·sar me·'a·lei·Hem [ve·'Et ch] ('et- hak·ki·Yor, k) ve·'Et hai·Yam ho·Rid, me·'Al hab·ba·Kar han·ne·Cho·shet 'a·Sher tach·Tei·ha; vai·yit·Ten o·To, 'al mar·Tze·fet 'a·va·Nim.
L12 12 2 Krl 16:17 wa je qac cec ham me lech a Haz et - ham mis Ge rot ham me cho not waj ja sar me a le hem (we et) [et] - haK Kij jor we et - haj jam ho rid me al haB Ba qar han ne Ho szet a szer TaH Te ha waj jiT Ten o to al mar ce fet a wa nim
L13 13 2 Krl 16:17 wayüqaccëc hammeºlek ´äHäz ´et-hammisGürôt hammükönôt wayyäºsar më|`álêhem (wü´et) [´et]-haKKiyyör wü´et-hayyäm hôrìd më`al haBBäqär hannüHöºšet ´ášer TaHTʺhä wayyiTTën ´ötô `al marceºpet ´ábänîm
L14 14 2 Krl 16:17 6/14 1143/2519 13/41 7068/11047 14/16 16/24 145/300 2531/5759 1/2 7069/11047 7070/11047 163/396 237/378 2532/5759 132/183 77/140 3337/5499 3516/6522 1058/2007 7071/11047 2533/5759 1/1 160/273
L15 15 2 Krl 16:17 And king Ahaz cut off the borders of the bases, and removed the laver from off them; and took down the sea from off the brasen oxen that [were] under it, and put it upon a pavement of stones.
L16 16 2 Krl 16:17  17 And king <04428> Ahaz <0271> cut off <07112> (08762) the borders <04526> of the bases <04350>, and removed <05493> (08686) the laver <03595> from off them; and took down <03381> (08689) the sea <03220> from off the brasen <05178> oxen <01241> that were under it, and put <05414> (08799) it upon a pavement <04837> of stones <068>.
L01 1 2 Krl 16:18   2 Krl 16:18  18 I ukryty <04329> (08675) <04329> dla szabatu <07676>, że zbudował <01129> (08804) w domu <01004> i króla <04428> wejście <03996> bez <02435> , zwrócił się <05437> (08689) on z domu <01004> Pana <03068> <06440 do> Król <04428> Asyrii <0804>.                                                                                      
L02 2 2 Krl 16:18 Następnie kazał usunąć kryty krużganek szabatowy, który zbudowano przy świątyni, oraz zewnętrzne wejście królewskie do świątyni Pańskiej - ze względu na króla asyryjskiego.
L03 3 2 Krl 16:18 וְאֶת־ [מִיסַךְ כ] (מוּסַ֨ךְ ק) הַשַּׁבָּ֜ת אֲשֶׁר־ בָּנ֣וּ בַבַּ֗יִת וְאֶת־ מְב֤וֹא הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַֽחִיצ֔וֹנָה הֵסֵ֖ב בֵּ֣ית יְהוָ֑ה מִפְּנֵ֖י מֶ֥לֶךְ אַשּֽׁוּר׃
L04 4 2 Krl 16:18 וְ/אֶת־ מיסך מוּסַ֨ךְ הַ/שַּׁבָּ֜ת אֲשֶׁר־ בָּנ֣וּ בַ/בַּ֗יִת וְ/אֶת־ מְב֤וֹא הַ/מֶּ֙לֶךְ֙ הַֽ/חִיצ֔וֹנָ/ה הֵסֵ֖ב בֵּ֣ית יְהוָ֑ה מִ/פְּנֵ֖י מֶ֥לֶךְ אַשּֽׁוּר׃
L05 5 2 Krl 16:18 we•'<Et> [mi•sach ch] (mu•<Sach> k) hasz•szab•<Bat> a•<szer>- ba•<Nu> wab•<Ba>•jit, we•'<Et> me•<wo> ham•<Me>•lech ha•chi•<co>•na, he•<Sew> bet <jah>•we; mip•pe•<Ne> <Me>•lech 'asz•<szur>.
L06 6 2 Krl 16:18 H0853H0853 H7676H7676 H0834H0834 H1129H1129 H1004H1004 H0853H0853 H3996H3996 H4428H4428 H2435H2435 H5437H5437 H1004H1004 H3068H3068 H6440H6440 H4428H4428 H0804H0804
L07 7 2 Krl 16:18 portico sabbath after build court entry king outer bring court Jehovah accept king Asshur
L08 8 2 Krl 16:18 portyk sabat po budować sąd wejście król zewnętrzny przynieść sąd Jahwe przyjąć król Aszszur
L09 9 2 Krl 16:18 portico for the sabbath which that they had built in the house entry and the king's without turned he from the house of the LORD for the king of Assyria
L10 10 2 Krl 16:18 portyk dla szabatu który że oni zbudowali w domu wejście i króla bez Okazało on z domu Pana dla król Asyrii
L11 11 2 Krl 16:18 ve·'Et [mi·sach ch] (mu·Sach k) hash·shab·Bat a·Sher- ba·Nu vab·Ba·yit, ve·'Et me·Vo ham·Me·lech ha·chi·Tzo·nah, he·Sev beit Yah·weh; mip·pe·Nei Me·lech 'ash·Shur.
L12 12 2 Krl 16:18 we et - (mi sach) [mu sach] hasz szaB Bat a szer - Ba nu waB Ba jit we et - me wo ham me lech ha Hi co na he sew Bet jhwh(a do naj) miP Pe ne me lech asz szur
L13 13 2 Krl 16:18 wü´et-(mîsak) [mûsak] haššaBBät ´ášer-Bänû baBBaºyit wü´et-mübô´ hammeºlek ha|Hîcôºnâ hësëb Bêt yhwh(´ädönäy) miPPünê meºlek ´aššûr
L14 14 2 Krl 16:18 7072/11047 1/1 53/111 3338/5499 143/374 889/2052 7073/11047 7/23 1144/2519 3/25 72/156 890/2052 2988/6220 1080/2127 1145/2519 17/151
L15 15 2 Krl 16:18 And the covert for the sabbath that they had built in the house, and the king's entry without, turned he from the house of the LORD for the king of Assyria.
L16 16 2 Krl 16:18  18 And the covert <04329> (08675) <04329> for the sabbath <07676> that they had built <01129> (08804) in the house <01004>, and the king's <04428> entry <03996> without <02435>, turned <05437> (08689) he from the house <01004> of the LORD <03068> for <06440> the king <04428> of Assyria <0804>.
L01 1 2 Krl 16:19   2 Krl 16:19  19 A reszta <03499> aktów <01697> Achaza <0271>, który zrobił <06213> (08804), nie są opisane <03789> (08803) w książce <05612> z kronik <01697> <03117> królów <04428> Judy <03063>?                                                                                            
L02 2 2 Krl 16:19 A czyż pozostałe dzieje Achaza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
L03 3 2 Krl 16:19 וְיֶ֛תֶר דִּבְרֵ֥י אָחָ֖ז אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה הֲלֹא־ הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־ סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃
L04 4 2 Krl 16:19 וְ/יֶ֛תֶר דִּבְרֵ֥י אָחָ֖ז אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה הֲ/לֹא־ הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־ סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַ/יָּמִ֖ים לְ/מַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃
L05 5 2 Krl 16:19 we•<je>•ter diw•<Re> 'a•<Chaz> 'a•<szer> 'a•<Sa>; ha•lo- hem ke•tu•<wim>, al- <Se>•fer diw•<Re> hai•ja•<Mim> le•mal•<Che> je•hu•<Da>.
L06 6 2 Krl 16:19 H3499H3499 H1697H1697 H0271H0271 H0834H0834 H6213H6213 H3808H3808 H1992H1992 H3789H3789 H5921H5921 H5612H5612 H1697H1697 H3117H3117 H4428H4428 H3063H3063
L07 7 2 Krl 16:19 abundant act Ahaz after accomplish before like describe above bill act age king Judah
L08 8 2 Krl 16:19 obfity działać Achaz po zrealizować przed jak opisać powyżej rachunek działać wiek król Juda
L09 9 2 Krl 16:19 Now the rest of the acts of Ahaz which which he did not like [are] they not written in in the book of the acts age of the kings Judah
L10 10 2 Krl 16:19 Teraz reszta aktów Achaza który co zrobił nie jak [Są] nie jest napisane w w książce aktów wiek królów Juda
L11 11 2 Krl 16:19 ve·Ye·ter div·Rei 'a·Chaz 'a·Sher 'a·Sah; ha·lo- hem ke·tu·Vim, al- Se·fer div·Rei hai·ya·Mim le·mal·Chei ye·hu·Dah.
L12 12 2 Krl 16:19 we je ter Diw re a Haz a szer a sa ha lo - hem Ke tu wim al - se fer Diw re haj ja mim le mal che je hu da
L13 13 2 Krl 16:19 wüyeºter Dibrê ´äHäz ´ášer `äSâ hálö´-hëm Kütûbîm `al-sëºper Dibrê hayyämîm lümalkê yühûdâ
L14 14 2 Krl 16:19 52/100 645/1428 14/41 3339/5499 1423/2617 2211/5164 318/820 92/225 2534/5759 70/184 646/1428 1203/2302 1146/2519 237/818
L15 15 2 Krl 16:19 Now the rest of the acts of Ahaz which he did, [are] they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?
L16 16 2 Krl 16:19  19 Now the rest <03499> of the acts <01697> of Ahaz <0271> which he did <06213> (08804), are they not written <03789> (08803) in the book <05612> of the chronicles <01697> <03117> of the kings <04428> of Judah <03063>?
L01 1 2 Krl 16:20   2 Krl 16:20  20 Achaz <0271> spał <07901> (08799) ze swymi przodkami <01>, i został pochowany <06912> (08735) ze swymi przodkami <01> w mieście <05892> Dawida <01732>: a Ezechiasz < 02396> syn <01121> <04427 panował> (08799) w jego miejsce królem.                                                                                      
L02 2 2 Krl 16:20 I spoczął Achaz ze swymi przodkami, i pochowany został z przodkami swymi w Mieście Dawidowym, a syn jego, Ezechiasz, został w jego miejsce królem.
L03 3 2 Krl 16:20 וַיִּשְׁכַּ֤ב אָחָז֙ עִם־ אֲבֹתָ֔יו וַיִּקָּבֵ֥ר עִם־ אֲבֹתָ֖יו בְּעִ֣יר דָּוִ֑ד וַיִּמְלֹ֛ךְ חִזְקִיָּ֥הוּ בְנ֖וֹ תַּחְתָּֽיו׃ פ
L04 4 2 Krl 16:20 וַ/יִּשְׁכַּ֤ב אָחָז֙ עִם־ אֲבֹתָ֔י/ו וַ/יִּקָּבֵ֥ר עִם־ אֲבֹתָ֖י/ו בְּ/עִ֣יר דָּוִ֑ד וַ/יִּמְלֹ֛ךְ חִזְקִיָּ֥הוּ בְנ֖/וֹ תַּחְתָּֽי/ו׃ פ
L05 5 2 Krl 16:20 wai•jisz•<Kaw> 'a•<Chaz> im- 'a•wo•<Taw>, wai•jik•ka•<wer> im- 'a•wo•<Taw> be•'<Ir> da•<wid>; wai•jim•<Loch> chiz•ki•<ja>•hu we•<No> tach•<Taw>. <Pe>
L06 6 2 Krl 16:20 H7901H7901 H0271H0271 H5973H5973 H0001H0001 H6912H6912 H5973H5973 H0001H0001 H5892H5892 H1732H1732 H4427H4427 H2396H2396 H1121H1121 H8478H8478
L07 7 2 Krl 16:20 cast down Ahaz accompanying chief in any wise accompanying chief Ai  David consult Hezekiah afflicted Thahash
L08 8 2 Krl 16:20 zrzucony Achaz towarzyszący szef w każdym mądrym towarzyszący szef Ai David konsultować Ezechiasz dotknięty Thahash
L09 9 2 Krl 16:20 slept And Ahaz with with his fathers and was buried with with his fathers in the city of David reigned and Hezekiah his son his place
L10 10 2 Krl 16:20 spał Achaz z ze swymi przodkami i został pochowany z ze swymi przodkami w mieście Dawida panował i Ezechiasz jego syn jego miejsce
L11 11 2 Krl 16:20 vai·yish·Kav 'a·Chaz im- 'a·vo·Tav, vai·yik·ka·Ver im- 'a·vo·Tav be·'Ir da·Vid; vai·yim·Loch chiz·ki·Ya·hu ve·No tach·Tav. Peh
L12 12 2 Krl 16:20 waj jisz Kaw a Haz im - a wo taw waj jiq qa wer im - a wo taw Be ir Da wid waj jim loch Hiz qij ja hu we no TaH Taw P
L13 13 2 Krl 16:20 wayyišKab ´äHäz `im-´ábötäyw wayyiqqäbër `im-´ábötäyw Bü`îr Däwìd wayyimlök Hizqiyyäºhû bünô TaHTäyw P
L14 14 2 Krl 16:20 140/207 15/41 615/1043 725/1212 91/132 616/1043 726/1212 553/1093 667/1075 171/345 1/130 2626/4921 255/498
L15 15 2 Krl 16:20 And Ahaz slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David: and Hezekiah his son reigned in his stead.
L16 16 2 Krl 16:20  20 And Ahaz <0271> slept <07901> (08799) with his fathers <01>, and was buried <06912> (08735) with his fathers <01> in the city <05892> of David <01732>: and Hezekiah <02396> his son <01121> reigned <04427> (08799) in his stead.
Copyright by Cezary Podolski