Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-2Krl24-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 2 Krl 24:1 2 Krl 24 2 Krl 24:1  1 W swoich dni <03117> Nabuchodonozor <05019> Król <04428> Babilonu <0894> wpadł <05927> (08804) i Joakim <03079> stał się jego sługą <05650> trzy <07969> roku <08141>: wtedy odwrócił <07725> (08799) i zbuntował <04775> (08799) przeciw niemu.                                                                                      
L02 2 2 Krl 24:1 Za jego czasu Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszył do wojny. Jojakim był mu poddany przez trzy lata, następnie na nowo zbuntował się przeciwko niemu.
L03 3 2 Krl 24:1 בְּיָמָ֣יו עָלָ֔ה נְבֻכַדְנֶאצַּ֖ר מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֑ל וַיְהִי־ ל֨וֹ יְהוֹיָקִ֥ים עֶ֙בֶד֙ שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וַיָּ֖שָׁב וַיִּמְרָד־ בּֽוֹ׃
L04 4 2 Krl 24:1 בְּ/יָמָ֣י/ו עָלָ֔ה נְבֻכַדְנֶאצַּ֖ר מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֑ל וַ/יְהִי־ ל֨/וֹ יְהוֹיָקִ֥ים עֶ֙בֶד֙ שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וַ/יָּ֖שָׁב וַ/יִּמְרָד־ בּֽ/וֹ׃
L05 5 2 Krl 24:1 be•ja•<Maw> 'a•<La>, ne•wu•chad•nec•<car> <Me>•lech ba•<wel>; waj•hi- lo je•ho•ja•<Kim> 'e•wed sza•<Losz> sza•<Nim>, wai•<ja>•szow wai•jim•rod- bo.
L06 6 2 Krl 24:1 H3117H3117 H5927H5927 H5019H5019 H4428H4428 H0894H0894 H1961H1961 H0000 H3079H3079 H5650H5650 H7969H7969 H8141H8141 H7725H7725 H4775H4775 H0000
L07 7 2 Krl 24:1 age arise  Nebuchadnezzar king Babel become Jehoiakim bondage fork whole age break rebel
L08 8 2 Krl 24:1 wiek powstać Nabuchodonozor król Babel zostać Jojakim niewola widelec Cały wiek złamać buntownik
L09 9 2 Krl 24:1 In his days came up Nebuchadnezzar king of Babylon became and Jehoiakim became his servant three years then he turned and rebelled
L10 10 2 Krl 24:1 W jego dniach wpadł Nabuchodonozor król Babilonu stał się i Jojakim stał się jego sługą trzy roku następnie zwrócił się i zbuntował
L11 11 2 Krl 24:1 be·ya·Mav 'a·Lah, ne·vu·chad·netz·Tzar Me·lech ba·Vel; vay·hi- lo ye·ho·ya·Kim 'e·ved sha·Losh sha·Nim, vai·Ya·shov vai·yim·rod- bo.
L12 12 2 Krl 24:1 Be ja maw a la ne wu chad nec car me lech Ba wel wa je hi - lo je ho ja qim e wed sza losz sza nim waj ja szow waj jim rod - Bo    
L13 13 2 Krl 24:1 Büyämäyw `älâ nübùkadne´ccar meºlek Bäbel wayühî-lô yühôyäqîm `eºbed šälöš šänîm wayy亚ob wayyimrod-Bô    
L14 14 2 Krl 24:1 1228/2302 541/883 1/58 1252/2519 9/262 1956/3546 3581/6522 4/37 507/797 240/429 582/873 473/1041 10/25 3582/6522
L15 15 2 Krl 24:1 In his days Nebuchadnezzar king of Babylon came up, and Jehoiakim became his servant three years: then he turned and rebelled against him.
L16 16 2 Krl 24:1  1 In his days <03117> Nebuchadnezzar <05019> king <04428> of Babylon <0894> came up <05927> (08804), and Jehoiakim <03079> became his servant <05650> three <07969> years <08141>: then he turned <07725> (08799) and rebelled <04775> (08799) against him.
L01 1 2 Krl 24:2   2 Krl 24:2  2 Pan <03068> wysłane <07971> (08762) przeciwko oskarżonemu zespołów <01416> z chaldejskiego <03778> i zespołów <01416> z Syryjczyków <0758> i zespołów <01416> z Moabitów <04124> i zespołów <01416> z dzieci <01121> z Ammona <05983>, a następnie przesłane <07971> (08762) ich przeciw Judzie <03063>, aby zniszczyć <06> (08687) go, zgodnie ze słowem <01697> z Pan <03068>, który mówił <01696> (08765) przez <03027> słudzy <05650> prorocy <05030>.                                                                    
L02 2 2 Krl 24:2 Wtedy Pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, oddziały Aramejczyków, oddziały Moabitów, oddziały Ammonitów - wysłał ich przeciw Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które Pan wypowiedział przez sługi swoje, proroków.
L03 3 2 Krl 24:2 וַיְשַׁלַּ֣ח יְהוָ֣ה ׀ בּ֡וֹ אֶת־ גְּדוּדֵ֣י כַשְׂדִּים֩ וְאֶת־ גְּדוּדֵ֨י אֲרָ֜ם וְאֵ֣ת ׀ גְּדוּדֵ֣י מוֹאָ֗ב וְאֵת֙ גְּדוּדֵ֣י בְנֵֽי־ עַמּ֔וֹן וַיְשַׁלְּחֵ֥ם בִּֽיהוּדָ֖ה לְהַֽאֲבִיד֑וֹ כִּדְבַ֣ר יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּיַ֖ד עֲבָדָ֥יו הַנְּבִיאִֽים׃
L04 4 2 Krl 24:2 וַ/יְשַׁלַּ֣ח יְהוָ֣ה ׀ בּ֡/וֹ אֶת־ גְּדוּדֵ֣י כַשְׂדִּים֩ וְ/אֶת־ גְּדוּדֵ֨י אֲרָ֜ם וְ/אֵ֣ת ׀ גְּדוּדֵ֣י מוֹאָ֗ב וְ/אֵת֙ גְּדוּדֵ֣י בְנֵֽי־ עַמּ֔וֹן וַ/יְשַׁלְּחֵ֥/ם בִּֽ/יהוּדָ֖ה לְ/הַֽאֲבִיד֑/וֹ כִּ/דְבַ֣ר יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּ/יַ֖ד עֲבָדָ֥י/ו הַ/נְּבִיאִֽים׃
L05 5 2 Krl 24:2 waj•szal•<Lach> <jah>•we bo et- ge•du•<De> chas•<Dim> we•'<Et> ge•du•<De> 'a•<Ram> we•'<Et> ge•du•<De> mo•'<Aw>, we•'<Et> ge•du•<De> we•ne- am•<Mon>, waj•szal•le•<Chem> bi•hu•<Da> le•ha•'a•wi•<Do>; kid•<war> <jah>•we, 'a•<szer> dib•<Ber>, be•<jad> 'a•wa•<Daw> han•ne•wi•'<Im>.
L06 6 2 Krl 24:2 H7971H7971 H3068H3068 H0000 H0853H0853 H1416H1416 H3778H3778 H0853H0853 H1416H1416 H0758H0758 H0853H0853 H1416H1416 H4124H4124 H0853H0853 H1416H1416 H1121H1121 H5983H5983 H7971H7971 H3063H3063 H0006H0006 H1697H1697 H3068H3068 H0834H0834 H1696H1696 H3027H3027 H5650H5650 H5030H5030
L07 7 2 Krl 24:2 forsake Jehovah army Chaldeans army Aram army Moab army afflicted Ammon forsake Judah break act Jehovah after answer able bondage prophecy
L08 8 2 Krl 24:2 zapierać się Jahwe armia Chaldejczycy armia Aram armia Moab armia dotknięty Ammon zapierać się Juda złamać działać Jahwe po odpowiedź w stanie niewola proroctwo
L09 9 2 Krl 24:2 sent And the LORD against him bands of the Chaldees and bands of the Syrians and bands of the Moabites and bands of the children of Ammon and sent them against Judah to destroy it according to the word of the LORD which which he spake by his servants the prophets
L10 10 2 Krl 24:2 wysłany A Pan przeciwko oskarżonemu zespołów z chaldejskiego i zespołów z Syryjczyków i zespołów z Moabitów i zespołów z dziećmi z Ammona i wysłał ich przeciw Judzie zniszczyć to według słowa Pana który który mówił przez słudzy Prorocy
L11 11 2 Krl 24:2 vay·shal·Lach Yah·weh bo et- ge·du·Dei chas·Dim ve·'Et ge·du·Dei 'a·Ram ve·'Et ge·du·Dei mo·'Av, ve·'Et ge·du·Dei ve·nei- am·Mon, vay·shal·le·Chem bi·hu·Dah le·ha·'a·vi·Do; kid·Var Yah·weh, 'a·Sher dib·Ber, be·Yad 'a·va·Dav han·ne·vi·'Im.
L12 12 2 Krl 24:2 wa je szal laH jhwh(a do naj) Bo et - Ge du de chas Dim we et - Ge du de a ram we et Ge du de mo aw we et Ge du de we ne - am mon wa je szal le Hem Bi hu da le ha a wi do Kid war jhwh(a do naj) a szer DiB Ber Be jad a wa daw han ne wi im
L13 13 2 Krl 24:2 wayüšallaH yhwh(´ädönäy) ´et-Güdûdê kaSDîm wü´et-Güdûdê ´áräm wü´ët Güdûdê mô´äb wü´ët Güdûdê bünê|-`ammôn wayüšallüHëm Bî|hûdâ lüha|´ábîdô Kidbar yhwh(´ädönäy) ´ášer DiBBer Büyad `ábädäyw hannübî´îm
L14 14 2 Krl 24:2 509/847 3109/6220 3583/6522 7310/11047 14/33 4/78 7311/11047 15/33 88/133 7312/11047 16/33 100/181 7313/11047 17/33 2683/4921 62/106 510/847 274/818 49/183 688/1428 3110/6220 3493/5499 679/1142 812/1608 508/797 112/314
L15 15 2 Krl 24:2 And the LORD sent against him bands of the Chaldees, and bands of the Syrians, and bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the LORD, which he spake by his servants the prophets.
L16 16 2 Krl 24:2  2 And the LORD <03068> sent <07971> (08762) against him bands <01416> of the Chaldees <03778>, and bands <01416> of the Syrians <0758>, and bands <01416> of the Moabites <04124>, and bands <01416> of the children <01121> of Ammon <05983>, and sent <07971> (08762) them against Judah <03063> to destroy <06> (08687) it, according to the word <01697> of the LORD <03068>, which he spake <01696> (08765) by <03027> his servants <05650> the prophets <05030>.
L01 1 2 Krl 24:3   2 Krl 24:3  3 Na pewno na rozkaz <06310> Pana <03068> przyszedł to na Judę <03063>, aby usunąć <05493> (08687) im z oczu <06440>, za grzechy <02403> Manassesa <04519> według wszystkiego, co uczynił <06213> (08804);                                                                                          
L02 2 2 Krl 24:3 Jedynie z powodu gniewu Pana przyszło to na Judę po to, by go odrzucić od oblicza Jego skutkiem grzechów Manassesa, odpowiednio do wszystkiego, co popełnił.
L03 3 2 Krl 24:3 אַ֣ךְ ׀ עַל־ פִּ֣י יְהוָ֗ה הָֽיְתָה֙ בִּֽיהוּדָ֔ה לְהָסִ֖יר מֵעַ֣ל פָּנָ֑יו בְּחַטֹּ֣את מְנַשֶּׁ֔ה כְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה׃
L04 4 2 Krl 24:3 אַ֣ךְ ׀ עַל־ פִּ֣י יְהוָ֗ה הָֽיְתָה֙ בִּֽ/יהוּדָ֔ה לְ/הָסִ֖יר מֵ/עַ֣ל פָּנָ֑י/ו בְּ/חַטֹּ֣את מְנַשֶּׁ֔ה כְּ/כֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה׃
L05 5 2 Krl 24:3 'ach al- pi <jah>•we ha•je•<Ta> bi•hu•<Da>, le•ha•<Sir> me•'<Al> pa•<Naw>; be•chat•<Tot> me•nasz•<sze>, ke•<Chol> 'a•<szer> 'a•<Sa>.
L06 6 2 Krl 24:3 H0389H0389 H5921H5921 H6310H6310 H3068H3068 H1961H1961 H3063H3063 H5493H5493 H5921H5921 H6440H6440 H2403H2403 H4519H4519 H3605H3605 H0834H0834 H6213H6213
L07 7 2 Krl 24:3 also above according Jehovah become Judah behead above accept punishment  Manasseh all manner after accomplish
L08 8 2 Krl 24:3 również powyżej zgodnie Jahwe zostać Juda ściąć głowę powyżej przyjąć kara Manasses wszelkiego rodzaju po zrealizować
L09 9 2 Krl 24:3 Surely at Surely at the commandment of the LORD came came [this] upon Judah to remove from [them] out of his sight for the sins of Manasseh to all he according to all that he did
L10 10 2 Krl 24:3 Na pewno w Na pewno na rozkaz Pana przyszedł przyszedł [to] na Judę aby usunąć z [Im] od swego oblicza za grzechy Manassesa dla wszystkich on według wszystkiego, co zrobił
L11 11 2 Krl 24:3 'ach al- pi Yah·weh ha·ye·Tah bi·hu·Dah, le·ha·Sir me·'Al pa·Nav; be·chat·Tot me·nash·Sheh, ke·Chol 'a·Sher 'a·Sah.
L12 12 2 Krl 24:3 ach al - Pi jhwh(a do naj) haj ta Bi hu da le ha sir me al Pa naw Be Hat tot me nasz sze Ke chol a szer a sa
L13 13 2 Krl 24:3 ´ak `al-Pî yhwh(´ädönäy) hä|ytâ Bî|hûdâ lühäsîr më`al Pänäyw BüHa††ö´t münaššè Küköl ´ášer `äSâ
L14 14 2 Krl 24:3 80/161 2616/5759 209/497 3111/6220 1957/3546 275/818 156/300 2617/5759 1107/2127 180/289 98/146 2795/5415 3494/5499 1499/2617
L15 15 2 Krl 24:3 Surely at the commandment of the LORD came [this] upon Judah, to remove [them] out of his sight, for the sins of Manasseh, according to all that he did;
L16 16 2 Krl 24:3  3 Surely at the commandment <06310> of the LORD <03068> came this upon Judah <03063>, to remove <05493> (08687) them out of his sight <06440>, for the sins <02403> of Manasseh <04519>, according to all that he did <06213> (08804);
L01 1 2 Krl 24:4   2 Krl 24:4  4 A także za niewinnego <05355> krwi <01818>, że rzucają <08210> (08804): bo wypełniony <04390> (08762) Jerozolima <03389> z niewinny <05355> krwi <01818>, którą Pan < 03068> Czy nie <014> (08804) ułaskawienie <05545> (08800).                                                                                        
L02 2 2 Krl 24:4 A także skutkiem krwi niewinnej, którą wylał, topiąc Jerozolimę w niewinnej krwi, Pan już nie chciał przebaczyć.
L03 3 2 Krl 24:4 וְגַ֤ם דַּֽם־ הַנָּקִי֙ אֲשֶׁ֣ר שָׁפָ֔ךְ וַיְמַלֵּ֥א אֶת־ יְרוּשָׁלִַ֖ם דָּ֣ם נָקִ֑י וְלֹֽא־ אָבָ֥ה יְהוָ֖ה לִסְלֹֽחַ׃
L04 4 2 Krl 24:4 וְ/גַ֤ם דַּֽם־ הַ/נָּקִי֙ אֲשֶׁ֣ר שָׁפָ֔ךְ וַ/יְמַלֵּ֥א אֶת־ יְרוּשָׁלִַ֖ם דָּ֣ם נָקִ֑י וְ/לֹֽא־ אָבָ֥ה יְהוָ֖ה לִ/סְלֹֽחַ׃
L05 5 2 Krl 24:4 we•<Gam> dam- han•na•<Ki> 'a•<szer> sza•<Fach>, waj•mal•<Le> et- je•ru•sza•<Lim> dam na•<Ki>; we•lo- 'a•<wa> <jah>•we lis•<Lo>•ach.
L06 6 2 Krl 24:4 H1571H1571 H1818H1818 H5355H5355 H0834H0834 H8210H8210 H4390H4390 H0853H0853 H3389H3389 H1818H1818 H5355H5355 H3808H3808 H0014H0014 H3068H3068 H5545H5545
L07 7 2 Krl 24:4 again bloodshed blameless after cast  accomplish Jerusalem bloodshed blameless before consent Jehovah forgive
L08 8 2 Krl 24:4 ponownie rozlew krwi nienaganny po rzucać zrealizować Jerozolima rozlew krwi nienaganny przed zgoda Jahwe przebaczyć
L09 9 2 Krl 24:4 and also blood And also for the innocent which that he shed for he filled Jerusalem blood with innocent not would which the LORD not pardon
L10 10 2 Krl 24:4 a także krew A także dla niewinnych który że przelał bo wypełnione Jerozolima krew z niewinny nie by które Pan nie ułaskawienie
L11 11 2 Krl 24:4 ve·Gam dam- han·na·Ki 'a·Sher sha·Fach, vay·mal·Le et- ye·ru·sha·Lim dam na·Ki; ve·lo- 'a·Vah Yah·weh lis·Lo·ach.
L12 12 2 Krl 24:4 we gam Dam - han na qi a szer sza fach wa je mal le et - je ru sza la im Dam na qi we lo - a wa jhwh(a do naj) lis lo aH
L13 13 2 Krl 24:4 wügam Da|m-hannäqî ´ášer šäpäk wayümallë´ ´et-yürûšälaºim Däm näqî wülö|´-´äbâ yhwh(´ädönäy) lislöªH
L14 14 2 Krl 24:4 377/768 215/359 20/43 3495/5499 33/113 93/253 7314/11047 126/643 216/359 21/43 2278/5164 36/55 3112/6220 28/46
L15 15 2 Krl 24:4 And also for the innocent blood that he shed: for he filled Jerusalem with innocent blood; which the LORD would not pardon.
L16 16 2 Krl 24:4  4 And also for the innocent <05355> blood <01818> that he shed <08210> (08804): for he filled <04390> (08762) Jerusalem <03389> with innocent <05355> blood <01818>; which the LORD <03068> would <014> (08804) not pardon <05545> (08800).
L01 1 2 Krl 24:5   2 Krl 24:5  5 Teraz reszta <03499> aktów <01697> Jojakima <03079> i wszystko co czynił <06213> (08804), nie są opisane <03789> (08803) w książce <05612> z kronik <01697> <03117> królów <04428> Judy <03063>?                                                                                          
L02 2 2 Krl 24:5 A czyż pozostałe dzieje Jojakima i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
L03 3 2 Krl 24:5 וְיֶ֛תֶר דִּבְרֵ֥י יְהוֹיָקִ֖ים וְכָל־ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה הֲלֹא־ הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־ סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃
L04 4 2 Krl 24:5 וְ/יֶ֛תֶר דִּבְרֵ֥י יְהוֹיָקִ֖ים וְ/כָל־ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה הֲ/לֹא־ הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־ סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַ/יָּמִ֖ים לְ/מַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃
L05 5 2 Krl 24:5 we•<je>•ter diw•<Re> je•ho•ja•<Kim> we•chol 'a•<szer> 'a•<Sa>; ha•lo- hem ke•tu•<wim>, al- <Se>•fer diw•<Re> hai•ja•<Mim> le•mal•<Che> je•hu•<Da>.
L06 6 2 Krl 24:5 H3499H3499 H1697H1697 H3079H3079 H3605H3605 H0834H0834 H6213H6213 H3808H3808 H1992H1992 H3789H3789 H5921H5921 H5612H5612 H1697H1697 H3117H3117 H4428H4428 H3063H3063
L07 7 2 Krl 24:5 abundant act Jehoiakim all manner after accomplish before like describe above bill act age king Judah
L08 8 2 Krl 24:5 obfity działać Jojakim wszelkiego rodzaju po zrealizować przed jak opisać powyżej rachunek działać wiek król Juda
L09 9 2 Krl 24:5 Now the rest of the acts of Jehoiakim and all he and all that he did not like [are] they not written in in the book of the acts age of the kings Judah
L10 10 2 Krl 24:5 Teraz reszta aktów Jojakima i wszystko on i wszystko co czynił nie jak [Są] nie jest napisane w w książce aktów wiek królów Juda
L11 11 2 Krl 24:5 ve·Ye·ter div·Rei ye·ho·ya·Kim ve·chol 'a·Sher 'a·Sah; ha·lo- hem ke·tu·Vim, al- Se·fer div·Rei hai·ya·Mim le·mal·Chei ye·hu·Dah.
L12 12 2 Krl 24:5 we je ter Diw re je ho ja qim we chol - a szer a sa ha lo - hem Ke tu wim al - se fer Diw re haj ja mim le mal che je hu da
L13 13 2 Krl 24:5 wüyeºter Dibrê yühôyäqîm wükol-´ášer `äSâ hálö´-hëm Kütûbîm `al-sëºper Dibrê hayyämîm lümalkê yühûdâ
L14 14 2 Krl 24:5 57/100 689/1428 5/37 2796/5415 3496/5499 1500/2617 2279/5164 335/820 102/225 2618/5759 88/184 690/1428 1229/2302 1253/2519 276/818
L15 15 2 Krl 24:5 Now the rest of the acts of Jehoiakim, and all that he did, [are] they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?
L16 16 2 Krl 24:5  5 Now the rest <03499> of the acts <01697> of Jehoiakim <03079>, and all that he did <06213> (08804), are they not written <03789> (08803) in the book <05612> of the chronicles <01697> <03117> of the kings <04428> of Judah <03063>?
L01 1 2 Krl 24:6   2 Krl 24:6  6 Więc Jojakim <03079> <07901 spali> (08799) ze swymi przodkami <01>: i Jechoniasz <03078> syn <01121> panował <04427> (08799) w jego miejsce królem.                                                                                              
L02 2 2 Krl 24:6 I spoczął Jojakim ze swymi przodkami, a syn jego Jojakin został w jego miejsce królem.
L03 3 2 Krl 24:6 וַיִּשְׁכַּ֥ב יְהוֹיָקִ֖ים עִם־ אֲבֹתָ֑יו וַיִּמְלֹ֛ךְ יְהוֹיָכִ֥ין בְּנ֖וֹ תַּחְתָּֽיו׃
L04 4 2 Krl 24:6 וַ/יִּשְׁכַּ֥ב יְהוֹיָקִ֖ים עִם־ אֲבֹתָ֑י/ו וַ/יִּמְלֹ֛ךְ יְהוֹיָכִ֥ין בְּנ֖/וֹ תַּחְתָּֽי/ו׃
L05 5 2 Krl 24:6 wai•jisz•<Kaw> je•ho•ja•<Kim> im- 'a•wo•<Taw>; wai•jim•<Loch> je•ho•ja•<Chin> be•<No> tach•<Taw>.
L06 6 2 Krl 24:6 H7901H7901 H3079H3079 H5973H5973 H0001H0001 H4427H4427 H3078H3078 H1121H1121 H8478H8478
L07 7 2 Krl 24:6 cast down Jehoiakim accompanying chief consult Jehoiachin afflicted Thahash
L08 8 2 Krl 24:6 zrzucony Jojakim towarzyszący szef konsultować Jechoniasz dotknięty Thahash
L09 9 2 Krl 24:6 slept So Jehoiakim with with his fathers reigned and Jehoiachin his son his place
L10 10 2 Krl 24:6 spał Więc Jojakim z ze swymi przodkami panował i Jechoniasz jego syn jego miejsce
L11 11 2 Krl 24:6 vai·yish·Kav ye·ho·ya·Kim im- 'a·vo·Tav; vai·yim·Loch ye·ho·ya·Chin be·No tach·Tav.
L12 12 2 Krl 24:6 waj jisz Kaw je ho ja qim im - a wo taw waj jim loch je ho ja chin Be no TaH Taw
L13 13 2 Krl 24:6 wayyišKab yühôyäqîm `im-´ábötäyw wayyimlök yühôyäkîn Bünô TaHTäyw
L14 14 2 Krl 24:6 143/207 6/37 622/1043 751/1212 194/345 1/10 2684/4921 267/498
L15 15 2 Krl 24:6 So Jehoiakim slept with his fathers: and Jehoiachin his son reigned in his stead.
L16 16 2 Krl 24:6  6 So Jehoiakim <03079> slept <07901> (08799) with his fathers <01>: and Jehoiachin <03078> his son <01121> reigned <04427> (08799) in his stead.
L01 1 2 Krl 24:7   2 Krl 24:7  7 A król <04428> Egipt <04714> przyszedł <03318> (08800) nie ponownie <03254> (08689) już z jego ziemi <0776>: dla króla <04428> Babilonu <0894> miały <03947> (08804) od rzeki <05158> Egipt <04714> do rzeki <05104> Eufrat <06578> wszystko, co należało do króla <04428> Egipt <04714>.                                                                                    
L02 2 2 Krl 24:7 Król egipski już odtąd nie wychodził ze swego kraju, ponieważ król babiloński podbił wszystko, co należało do króla egipskiego, od Potoku Egipskiego aż do rzeki Eufratu.
L03 3 2 Krl 24:7 וְלֹֽא־ הֹסִ֥יף עוֹד֙ מֶ֣לֶךְ מִצְרַ֔יִם לָצֵ֖את מֵֽאַרְצ֑וֹ כִּֽי־ לָקַ֞ח מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֗ל מִנַּ֤חַל מִצְרַ֙יִם֙ עַד־ נְהַר־ פְּרָ֔ת כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר הָיְתָ֖ה לְמֶ֥לֶךְ מִצְרָֽיִם׃ פ
L04 4 2 Krl 24:7 וְ/לֹֽא־ הֹסִ֥יף עוֹד֙ מֶ֣לֶךְ מִצְרַ֔יִם לָ/צֵ֖את מֵֽ/אַרְצ֑/וֹ כִּֽי־ לָקַ֞ח מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֗ל מִ/נַּ֤חַל מִצְרַ֙יִם֙ עַד־ נְהַר־ פְּרָ֔ת כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר הָיְתָ֖ה לְ/מֶ֥לֶךְ מִצְרָֽיִם׃ פ
L05 5 2 Krl 24:7 we•lo- ho•<Sif> '<Od> <Me>•lech mic•<Ra>•jim, la•<cet> me•'ar•<co>; ki- la•<Kach> <Me>•lech ba•<wel>, min•<Na>•chal mic•<Ra>•jim ad- ne•har- pe•<Rat>, kol 'a•<szer> ha•je•<Ta> le•<Me>•lech mic•<Ra>•jim. <Pe>
L06 6 2 Krl 24:7 H3808H3808 H3254H3254 H5750H5750 H4428H4428 H4714H4714 H3318H3318 H0776H0776 H3588H3588 H3947H3947 H4428H4428 H0894H0894 H5158H5158 H4714H4714 H5704H5704 H5104H5104 H6578H6578 H3605H3605 H0834H0834 H1961H1961 H4428H4428 H4714H4714
L07 7 2 Krl 24:7 before add again king Egypt after common inasmuch accept king Babel brook Egypt against flood Euphrates all manner after become king Egypt
L08 8 2 Krl 24:7 przed dodać ponownie król Egipt po wspólny ponieważ przyjąć król Babel potok Egipt przed powódź Eufrat wszelkiego rodzaju po zostać król Egipt
L09 9 2 Krl 24:7 not not again again And the king of Egypt came any more out of his land for had taken for the king of Babylon from the river of Egypt against unto the river Euphrates all that belonged all that pertained to the king of Egypt
L10 10 2 Krl 24:7 nie nie ponownie ponownie A król z Egiptu przyszedł już ze swego kraju dla podjął dla króla Babilonu z rzeki z Egiptu przed do rzeki Eufrat wszystko że należał wszystko, co należało do króla z Egiptu
L11 11 2 Krl 24:7 ve·lo- ho·Sif 'Od Me·lech mitz·Ra·yim, la·Tzet me·'ar·Tzo; ki- la·Kach Me·lech ba·Vel, min·Na·chal mitz·Ra·yim ad- ne·har- pe·Rat, kol 'a·Sher ha·ye·Tah le·Me·lech mitz·Ra·yim. Peh
L12 12 2 Krl 24:7 we lo - ho sif od me lech mic ra jim la cet me ar co Ki - la qaH me lech Ba wel min na Hal mic ra jim ad - ne har - Pe rat Kol a szer haj ta le me lech mic ra jim P
L13 13 2 Krl 24:7 wülö|´-hösîp `ôd meºlek micraºyim läcë´t më|´arcô Kî|-läqaH meºlek Bäbel minnaºHal micraºyim `ad-nühar-Pürät Köl ´ášer häytâ lümeºlek micräºyim P
L14 14 2 Krl 24:7 2280/5164 118/210 191/486 1254/2519 370/614 640/1060 1230/2502 1950/4478 683/964 1255/2519 10/262 83/141 371/614 711/1259 35/119 7/18 2797/5415 3497/5499 1958/3546 1256/2519 372/614
L15 15 2 Krl 24:7 And the king of Egypt came not again any more out of his land: for the king of Babylon had taken from the river of Egypt unto the river Euphrates all that pertained to the king of Egypt.
L16 16 2 Krl 24:7  7 And the king <04428> of Egypt <04714> came <03318> (08800) not again <03254> (08689) any more out of his land <0776>: for the king <04428> of Babylon <0894> had taken <03947> (08804) from the river <05158> of Egypt <04714> unto the river <05104> Euphrates <06578> all that pertained to the king <04428> of Egypt <04714>.
L01 1 2 Krl 24:8   2 Krl 24:8  8 Jechoniasz <03078> było osiemnaście <08083> <06240> roku <08141> stary <01121>, gdy zaczął panować <04427> (08800), a rządził <04427> (08804) w Jerozolimie <03389> trzy <07969 > miesiąc <02320>. I jego matki <0517> nazwa <08034> Nechuszta <05179>, córka <01323> Elnatana <0494> Jerozolimy <03389>.                                                                                  
L02 2 2 Krl 24:8 W chwili objęcia władzy Jojakin miał osiemnaście lat i panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matce jego było na imię Nechuszta - córka Elnatana z Jerozolimy.
L03 3 2 Krl 24:8 בֶּן־ שְׁמֹנֶ֨ה עֶשְׂרֵ֤ה שָׁנָה֙ יְהוֹיָכִ֣ין בְּמָלְכ֔וֹ וּשְׁלֹשָׁ֣ה חֳדָשִׁ֔ים מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמּ֔וֹ נְחֻשְׁתָּ֥א בַת־ אֶלְנָתָ֖ן מִירוּשָׁלִָֽם׃
L04 4 2 Krl 24:8 בֶּן־ שְׁמֹנֶ֨ה עֶשְׂרֵ֤ה שָׁנָה֙ יְהוֹיָכִ֣ין בְּ/מָלְכ֔/וֹ וּ/שְׁלֹשָׁ֣ה חֳדָשִׁ֔ים מָלַ֖ךְ בִּ/ירוּשָׁלִָ֑ם וְ/שֵׁ֣ם אִמּ֔/וֹ נְחֻשְׁתָּ֥א בַת־ אֶלְנָתָ֖ן מִ/ירוּשָׁלִָֽם׃
L05 5 2 Krl 24:8 ben- sze•mo•<Ne> 'es•<Re> sza•<Na> je•ho•ja•<Chin> be•ma•le•<Cho>, u•sze•lo•<sza> cho•da•<szim>, ma•<Lach> bi•ru•sza•<Lim>; we•<szem> im•<Mo>, ne•chusz•<Ta> wat- 'el•na•<Tan> mi•ru•sza•<Lim>.
L06 6 2 Krl 24:8 H1121H1121 H8083H8083 H6240H6240 H8141H8141 H3078H3078 H4427H4427 H7969H7969 H2320H2320 H4427H4427 H3389H3389 H8034H8034 H0517H0517 H5179H5179 H1323H1323 H0494H0494 H3389H3389
L07 7 2 Krl 24:8 afflicted eight eigh- whole age Jehoiachin consult fork month consult Jerusalem base dam Nehushta apple  Elnathan Jerusalem
L08 8 2 Krl 24:8 dotknięty osiem eigh- Cały wiek Jechoniasz konsultować widelec miesiąc konsultować Jerozolima podstawa tama Nechuszta jabłko Elnatan Jerozolima
L09 9 2 Krl 24:8 old eight teen years Jehoiachin when he began to reign three months and he reigned in Jerusalem name And his mother's [was] Nehushta the daughter of Elnathan of Jerusalem
L10 10 2 Krl 24:8 stary osiem nastolatek roku Jechoniasz gdy zaczął panować trzy miesięcy i panował w Jerozolimie nazwa I jego matki [Było] Nechuszta córka Elnatana z Jerozolimy
L11 11 2 Krl 24:8 ben- she·mo·Neh 'es·Reh sha·Nah ye·ho·ya·Chin be·ma·le·Cho, u·she·lo·Shah cho·da·Shim, ma·Lach bi·ru·sha·Lim; ve·Shem im·Mo, ne·chush·Ta vat- 'el·na·Tan mi·ru·sha·Lim.
L12 12 2 Krl 24:8 Ben - sze mo ne es re sza na je ho ja chin Be mol cho u sze lo sza Hó da szim ma lach Bi ru sza la im we szem im mo ne Husz Ta wat - el na tan mi ru sza la im    
L13 13 2 Krl 24:8 Ben-šümönè `eSrË šänâ yühôyäkîn Bümolkô ûšülöšâ Hódäšîm mälak Bîrûšäläºim wüšëm ´immô nüHušTä´ bat-´elnätän mîrûšäläºim    
L14 14 2 Krl 24:8 2685/4921 46/109 174/337 583/873 2/10 195/345 241/429 123/283 196/345 127/643 431/864 130/220 1/1 321/588 1/7 128/643
L15 15 2 Krl 24:8 Jehoiachin [was] eighteen years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem three months. And his mother's name [was] Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem.
L16 16 2 Krl 24:8  8 Jehoiachin <03078> was eighteen <08083> <06240> years <08141> old <01121> when he began to reign <04427> (08800), and he reigned <04427> (08804) in Jerusalem <03389> three <07969> months <02320>. And his mother's <0517> name <08034> was Nehushta <05179>, the daughter <01323> of Elnathan <0494> of Jerusalem <03389>.
L01 1 2 Krl 24:9   2 Krl 24:9  9 I czynił <06213> (08799), co jest złe <07451> w oczach <05869> Pana <03068>, według wszystkiego, co jego ojciec <01> zrobił <06213> (08804).                                                                                                
L02 2 2 Krl 24:9 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak jego ojciec.
L03 3 2 Krl 24:9 וַיַּ֥עַשׂ הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־ עָשָׂ֖ה אָבִֽיו׃
L04 4 2 Krl 24:9 וַ/יַּ֥עַשׂ הָ/רַ֖ע בְּ/עֵינֵ֣י יְהוָ֑ה כְּ/כֹ֥ל אֲשֶׁר־ עָשָׂ֖ה אָבִֽי/ו׃
L05 5 2 Krl 24:9 wai•<ja>•'as ha•<Ra>' be•'e•<Ne> <jah>•we; ke•<Chol> a•<szer>- 'a•<Sa> 'a•<wiw>.
L06 6 2 Krl 24:9 H6213H6213 H7451H7451 H5869H5869 H3068H3068 H3605H3605 H0834H0834 H6213H6213 H0001H0001
L07 7 2 Krl 24:9 accomplish adversity affliction Jehovah all manner after accomplish chief
L08 8 2 Krl 24:9 zrealizować przeciwność losu nieszczęście Jahwe wszelkiego rodzaju po zrealizować szef
L09 9 2 Krl 24:9 And he did [that which was] evil in the sight of the LORD to all after had done according to all that his father
L10 10 2 Krl 24:9 I zrobił [To, co było złe] w oczach Pana dla wszystkich po zrobił według wszystkiego, co jego ojciec
L11 11 2 Krl 24:9 vai·Ya·'as ha·Ra' be·'ei·Nei Yah·weh; ke·Chol a·Sher- 'a·Sah 'a·Viv.
L12 12 2 Krl 24:9 waj ja as ha ra Be e ne jhwh(a do naj) Ke chol a szer - a sa a wiw
L13 13 2 Krl 24:9 wayyaº`aS hära` Bü`ênê yhwh(´ädönäy) Küköl ´ášer-`äSâ ´äbîw
L14 14 2 Krl 24:9 1501/2617 224/665 420/878 3113/6220 2798/5415 3498/5499 1502/2617 752/1212
L15 15 2 Krl 24:9 And he did [that which was] evil in the sight of the LORD, according to all that his father had done.
L16 16 2 Krl 24:9  9 And he did <06213> (08799) that which was evil <07451> in the sight <05869> of the LORD <03068>, according to all that his father <01> had done <06213> (08804).
L01 1 2 Krl 24:10   2 Krl 24:10  10 W tym czasie <06256> słudzy <05650> Nabuchodonozora <05019> Król <04428> Babilonu <0894> wpadł <05927> (08804) przeciw Jerozolimie <03389>, a miasto <05892> był oblegany <0935 > (08799) <04692>.                                                                                          
L02 2 2 Krl 24:10 W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto.
L03 3 2 Krl 24:10 בָּעֵ֣ת הַהִ֔יא [עָלָה כ] (עָל֗וּ ק) עַבְדֵ֛י נְבֻכַדְנֶאצַּ֥ר מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֖ל יְרוּשָׁלִָ֑ם וַתָּבֹ֥א הָעִ֖יר בַּמָּצֽוֹר׃
L04 4 2 Krl 24:10 בָּ/עֵ֣ת הַ/הִ֔יא עלה עָל֗וּ עַבְדֵ֛י נְבֻכַדְנֶאצַּ֥ר מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֖ל יְרוּשָׁלִָ֑ם וַ/תָּבֹ֥א הָ/עִ֖יר בַּ/מָּצֽוֹר׃
L05 5 2 Krl 24:10 ba•'<Et> ha•<Hi>, ['a•la ch] ('a•<Lu>, k) 'aw•<De> ne•wu•chad•nec•<car> <Me>•lech- ba•<wel> je•ru•sza•<Lim>; wat•ta•<wo> ha•'<Ir> bam•ma•<cor>.
L06 6 2 Krl 24:10 H6256H6256 H1931H1931 H5650H5650 H5019H5019 H4428H4428 H0894H0894 H3389H3389 H0935H0935 H5892H5892 H4692H4692
L07 7 2 Krl 24:10 after he arise  bondage Nebuchadnezzar king Babel Jerusalem abide Ai  besieged
L08 8 2 Krl 24:10 po on powstać niewola Nabuchodonozor król Babel Jerozolima przestrzegać Ai oblegany
L09 9 2 Krl 24:10 At that time he arise  the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon against Jerusalem came and the city siege
L10 10 2 Krl 24:10 W tym czasie on powstać Słudzy Nabuchodonozora król Babilonu przeciw Jerozolimie przyszedł i miastu oblężenie
L11 11 2 Krl 24:10 ba·'Et ha·Hi, ['a·lah ch] ('a·Lu, k) 'av·Dei ne·vu·chad·netz·Tzar Me·lech- ba·Vel ye·ru·sha·Lim; vat·ta·Vo ha·'Ir bam·ma·Tzor.
L12 12 2 Krl 24:10 Ba et ha hi (a la) [a lu] aw de ne wu chad nec car me lech - Ba wel je ru sza la im waT Ta wo ha ir Bam ma cor
L13 13 2 Krl 24:10 Bä`ët hahî´ (`älâ) [`älû] `abdê nübùkadne´ccar me|lek-Bäbel yürûšäläºim waTTäbö´ hä`îr Bammäcôr
L14 14 2 Krl 24:10 79/294 1091/1867 4/5 509/797 2/58 1257/2519 11/262 129/643 1355/2550 580/1093 6/26
L15 15 2 Krl 24:10 At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came up against Jerusalem, and the city was besieged.
L16 16 2 Krl 24:10  10 At that time <06256> the servants <05650> of Nebuchadnezzar <05019> king <04428> of Babylon <0894> came up <05927> (08804) against Jerusalem <03389>, and the city <05892> was besieged <0935> (08799) <04692>.
L01 1 2 Krl 24:11   2 Krl 24:11  11 I Nabuchodonozor <05019> Król <04428> Babilonu <0894> przyszedł <0935> (08799) na miasto <05892>, a jego słudzy <05650> nie oblegają <06696> (08802) to.                                                                                              
L02 2 2 Krl 24:11 Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je.
L03 3 2 Krl 24:11 וַיָּבֹ֛א נְבוּכַדְנֶאצַּ֥ר מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֖ל עַל־ הָעִ֑יר וַעֲבָדָ֖יו צָרִ֥ים עָלֶֽיהָ׃
L04 4 2 Krl 24:11 וַ/יָּבֹ֛א נְבוּכַדְנֶאצַּ֥ר מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֖ל עַל־ הָ/עִ֑יר וַ/עֲבָדָ֖י/ו צָרִ֥ים עָלֶֽי/הָ׃
L05 5 2 Krl 24:11 wai•ja•<wo> ne•wu•chad•nec•<car> <Me>•lech- ba•<wel> al- ha•'<Ir>; wa•'a•wa•<Daw> ca•<Rim> 'a•<Le>•ha.
L06 6 2 Krl 24:11 H0935H0935 H5019H5019 H4428H4428 H0894H0894 H5921H5921 H5892H5892 H5650H5650 H6696H6696 H5921H5921
L07 7 2 Krl 24:11 abide Nebuchadnezzar king Babel above Ai  bondage adversary above
L08 8 2 Krl 24:11 przestrzegać Nabuchodonozor król Babel powyżej Ai niewola przeciwnik powyżej
L09 9 2 Krl 24:11 came And Nebuchadnezzar king of Babylon unto against the city and his servants did besiege and
L10 10 2 Krl 24:11 przyszedł I Nabuchodonozor król Babilonu do pod miastem i jego słudzy zrobił oblężenia i
L11 11 2 Krl 24:11 vai·ya·Vo ne·vu·chad·netz·Tzar Me·lech- ba·Vel al- ha·'Ir; va·'a·va·Dav tza·Rim 'a·Lei·ha.
L12 12 2 Krl 24:11 waj ja wo ne wu chad nec car me lech - Ba wel al - ha ir wa a wa daw ca rim a le ha    
L13 13 2 Krl 24:11 wayyäbö´ nübûkadne´ccar me|lek-Bäbel `al-hä`îr wa`ábädäyw cärîm `älʺhä    
L14 14 2 Krl 24:11 1356/2550 3/58 1258/2519 12/262 2619/5759 581/1093 510/797 20/36 2620/5759
L15 15 2 Krl 24:11 And Nebuchadnezzar king of Babylon came against the city, and his servants did besiege it.
L16 16 2 Krl 24:11  11 And Nebuchadnezzar <05019> king <04428> of Babylon <0894> came <0935> (08799) against the city <05892>, and his servants <05650> did besiege <06696> (08802) it.
L01 1 2 Krl 24:12   2 Krl 24:12  12 I Jechoniasz <03078> king <04428> Judy <03063> <03318 wyszli> (08799) do króla <04428> Babilonu <0894>, on i jego matka <0517> i jego słudzy <05650 > i jego książęta <08269>, a jego oficerowie <05631>: i król <04428> Babilonu <0894> trwało <03947> (08799) mu w ósmym <08083> roku <08141> panowania <04427 > (08800).                                                                                
L02 2 2 Krl 24:12 Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w ósmym roku swego panowania.
L03 3 2 Krl 24:12 וַיֵּצֵ֞א יְהוֹיָכִ֤ין מֶֽלֶךְ־ יְהוּדָה֙ עַל־ מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֔ל ה֣וּא וְאִמּ֔וֹ וַעֲבָדָ֖יו וְשָׂרָ֣יו וְסָֽרִיסָ֑יו וַיִּקַּ֤ח אֹתוֹ֙ מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֔ל בִּשְׁנַ֥ת שְׁמֹנֶ֖ה לְמָלְכֽוֹ׃
L04 4 2 Krl 24:12 וַ/יֵּצֵ֞א יְהוֹיָכִ֤ין מֶֽלֶךְ־ יְהוּדָה֙ עַל־ מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֔ל ה֣וּא וְ/אִמּ֔/וֹ וַ/עֲבָדָ֖י/ו וְ/שָׂרָ֣י/ו וְ/סָֽרִיסָ֑י/ו וַ/יִּקַּ֤ח אֹת/וֹ֙ מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֔ל בִּ/שְׁנַ֥ת שְׁמֹנֶ֖ה לְ/מָלְכֽ/וֹ׃
L05 5 2 Krl 24:12 wai•je•<ce> je•ho•ja•<Chin> <Me>•lech- je•hu•<Da> al- <Me>•lech ba•<wel>, hu we•'im•<Mo>, wa•'a•wa•<Daw> we•sa•<Raw> we•sa•ri•<Saw>; wai•jik•<Kach> o•<To> <Me>•lech ba•<wel>, bisz•<Nat> sze•mo•<Ne> le•ma•le•<Cho>.
L06 6 2 Krl 24:12 H3318H3318 H3078H3078 H4428H4428 H3063H3063 H5921H5921 H4428H4428 H0894H0894 H1931H1931 H0517H0517 H5650H5650 H8269H8269 H5631H5631 H3947H3947 H0853H0853 H4428H4428 H0894H0894 H8141H8141 H8083H8083 H4427H4427
L07 7 2 Krl 24:12 after Jehoiachin king Judah above king Babel he dam bondage captain  chamberlain accept king Babel whole age eight consult
L08 8 2 Krl 24:12 po Jechoniasz król Juda powyżej król Babel on tama niewola kapitan szambelan przyjąć król Babel Cały wiek osiem konsultować
L09 9 2 Krl 24:12 went out And Jehoiachin the king of Judah to  to the king of Babylon he he and his mother and his servants and his princes and his officers took and the king of Babylon year him in the eighth of his reign
L10 10 2 Krl 24:12 wyszedł I Jechoniasz król Judy do do króla Babilonu on on i jego matka i jego słudzy i książęta jego i jego oficerowie trwało i król Babilonu rok go w ósmym jego panowania
L11 11 2 Krl 24:12 vai·ye·Tze ye·ho·ya·Chin Me·lech- ye·hu·Dah al- Me·lech ba·Vel, hu ve·'im·Mo, va·'a·va·Dav ve·sa·Rav ve·sa·ri·Sav; vai·yik·Kach o·To Me·lech ba·Vel, bish·Nat she·mo·Neh le·ma·le·Cho.
L12 12 2 Krl 24:12 waj je ce je ho ja chin me lech - je hu da al - me lech Ba wel hu we im mo wa a wa daw we sa raw we sa ri saw waj jiq qaH o to me lech Ba wel Bisz nat sze mo ne le mol cho
L13 13 2 Krl 24:12 wayyëcë´ yühôyäkîn me|lek-yühûdâ `al-meºlek Bäbel hû´ wü´immô wa`ábädäyw wüSäräyw wüsä|rîsäyw wayyiqqaH ´ötô meºlek Bäbel Bišnat šümönè lümolkô
L14 14 2 Krl 24:12 641/1060 3/10 1259/2519 277/818 2621/5759 1260/2519 13/262 1092/1867 131/220 511/797 146/421 11/42 684/964 7315/11047 1261/2519 14/262 584/873 47/109 197/345
L15 15 2 Krl 24:12 And Jehoiachin the king of Judah went out to the king of Babylon, he, and his mother, and his servants, and his princes, and his officers: and the king of Babylon took him in the eighth year of his reign.
L16 16 2 Krl 24:12  12 And Jehoiachin <03078> the king <04428> of Judah <03063> went out <03318> (08799) to the king <04428> of Babylon <0894>, he, and his mother <0517>, and his servants <05650>, and his princes <08269>, and his officers <05631>: and the king <04428> of Babylon <0894> took <03947> (08799) him in the eighth <08083> year <08141> of his reign <04427> (08800).
L01 1 2 Krl 24:13   2 Krl 24:13  13 A on przeprowadzona <03318> (08686) stąd w kierunku wszystkie skarby <0214> z domu <01004> Pana <03068>, a skarby <0214> królewskiego <04428> dom <01004> i cięte w kawałkach <07112> (08762) wszystkie statki <03627> złota <02091>, które Salomon <08010> Król <04428> Izraela <03478> zrobił <06213> (08804) w świątyni <01964> z Pan <03068>, jak Pan <03068> powiedział <01696> (08765).                                                                          
L02 2 2 Krl 24:13 Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pańskiej - tak jak Pan przepowiedział.
L03 3 2 Krl 24:13 וַיּוֹצֵ֣א מִשָּׁ֗ם אֶת־ כָּל־ אוֹצְרוֹת֙ בֵּ֣ית יְהוָ֔ה וְאֽוֹצְר֖וֹת בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וַיְקַצֵּ֞ץ אֶת־ כָּל־ כְּלֵ֣י הַזָּהָ֗ב אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֜ה שְׁלֹמֹ֤ה מֶֽלֶךְ־ יִשְׂרָאֵל֙ בְּהֵיכַ֣ל יְהוָ֔ה כַּֽאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר יְהוָֽה׃
L04 4 2 Krl 24:13 וַ/יּוֹצֵ֣א מִ/שָּׁ֗ם אֶת־ כָּל־ אוֹצְרוֹת֙ בֵּ֣ית יְהוָ֔ה וְ/אֽוֹצְר֖וֹת בֵּ֣ית הַ/מֶּ֑לֶךְ וַ/יְקַצֵּ֞ץ אֶת־ כָּל־ כְּלֵ֣י הַ/זָּהָ֗ב אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֜ה שְׁלֹמֹ֤ה מֶֽלֶךְ־ יִשְׂרָאֵל֙ בְּ/הֵיכַ֣ל יְהוָ֔ה כַּֽ/אֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר יְהוָֽה׃
L05 5 2 Krl 24:13 wai•jo•<ce> misz•<szam>, et- kol- 'oc•rOt bet <jah>•we, we•'oc•<Rot> bet ham•<Me>•lech; waj•kac•<cec> et- kol- ke•<Le> haz•za•<Haw>, 'a•<szer> 'a•<Sa> sze•lo•<Mo> <Me>•lech- jis•ra•'<El> be•he•<Chal> <jah>•we, ka•'a•<szer> dib•<Ber> <jah>•we.
L06 6 2 Krl 24:13 H3318H3318 H8033H8033 H0853H0853 H3605H3605 H0214H0214 H1004H1004 H3068H3068 H0214H0214 H1004H1004 H4428H4428 H7112H7112 H0853H0853 H3605H3605 H3627H3627 H2091H2091 H0834H0834 H6213H6213 H8010H8010 H4428H4428 H3478H3478 H1964H1964 H3068H3068 H0834H0834 H1696H1696 H3068H3068
L07 7 2 Krl 24:13 after in it all manner armory court Jehovah armory court king cut asunder all manner armour gold after accomplish Solomon king Israel palace Jehovah after answer Jehovah
L08 8 2 Krl 24:13 po w tym wszelkiego rodzaju zbrojownia sąd Jahwe zbrojownia sąd król pocięte na kawałki wszelkiego rodzaju zbroja złoto po zrealizować Salomon król Izrael pałac Jahwe po odpowiedź Jahwe
L09 9 2 Krl 24:13 And he carried out there all thence all the treasures of the house of the LORD and the treasures house of the king's and cut in pieces all all the vessels of gold which had made which Solomon king of Israel in the temple of the LORD which had said as the LORD
L10 10 2 Krl 24:13 I prowadził tam wszystko stamtąd wszystkie skarby z domu Pana i skarby dom z króla i żołądków wszystko wszystkie statki złota który uczynił które Salomon król Izraela w świątyni Pana który powiedział jako Pana
L11 11 2 Krl 24:13 vai·yo·Tze mish·Sham, et- kol- 'otz·rOt beit Yah·weh, ve·'otz·Rot beit ham·Me·lech; vay·katz·Tzetz et- kol- ke·Lei haz·za·Hav, 'a·Sher 'a·Sah she·lo·Moh Me·lech- Yis·ra·'El be·hei·Chal Yah·weh, ka·'a·Sher dib·Ber Yah·weh.
L12 12 2 Krl 24:13 waj jo ce misz szam et - Kol - oc rot Bet jhwh(a do naj) we oc rot Bet ham me lech wa je qac cec et - Kol - Ke le haz za haw a szer a sa sze lo mo me lech - jis ra el Be he chal jhwh(a do naj) Ka a szer DiB Ber jhwh(a do naj)
L13 13 2 Krl 24:13 wayyôcë´ miššäm ´et-Kol-´ôcrôt Bêt yhwh(´ädönäy) wü´ô|crôt Bêt hammeºlek wayüqaccëc ´et-Kol-Külê hazzähäb ´ášer `äSâ šülömò me|lek-yiSrä´ël Bühêkal yhwh(´ädönäy) Ka|´ášer DiBBer yhwh(´ädönäy)
L14 14 2 Krl 24:13 642/1060 520/832 7316/11047 2799/5415 16/79 939/2052 3114/6220 17/79 940/2052 1262/2519 8/14 7317/11047 2800/5415 176/325 221/389 3499/5499 1503/2617 163/293 1263/2519 1570/2505 14/80 3115/6220 3500/5499 680/1142 3116/6220
L15 15 2 Krl 24:13 And he carried out thence all the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king's house, and cut in pieces all the vessels of gold which Solomon king of Israel had made in the temple of the LORD, as the LORD had said.
L16 16 2 Krl 24:13  13 And he carried out <03318> (08686) thence all the treasures <0214> of the house <01004> of the LORD <03068>, and the treasures <0214> of the king's <04428> house <01004>, and cut in pieces <07112> (08762) all the vessels <03627> of gold <02091> which Solomon <08010> king <04428> of Israel <03478> had made <06213> (08804) in the temple <01964> of the LORD <03068>, as the LORD <03068> had said <01696> (08765).
L01 1 2 Krl 24:14   2 Krl 24:14  14 A on ponieść <01540> (08689) cała Jerozolima <03389>, i wszyscy książęta <08269> i wszystkie mocarze <01368> Walecznych <02428>, nawet dziesięć <06235> tys <0505> jeńców < 01540> (08802), a wszyscy rzemieślnicy <02796> oraz kowale <04525>: nie pozostawała <07604> (08738), Zapisz <02108> najbiedniejszych rodzaju <01803> ludzi <05971> z ziemi <0776> .                                                                            
L02 2 2 Krl 24:14 I przesiedlił na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy pojmanych, oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju.
L03 3 2 Krl 24:14 וְהִגְלָ֣ה אֶת־ כָּל־ יְ֠רוּשָׁלִַם וְֽאֶת־ כָּל־ הַשָּׂרִ֞ים וְאֵ֣ת ׀ כָּל־ גִּבּוֹרֵ֣י הַחַ֗יִל [עֲשָׂרָה כ] (עֲשֶׂ֤רֶת ק) אֲלָפִים֙ גּוֹלֶ֔ה וְכָל־ הֶחָרָ֖שׁ וְהַמַּסְגֵּ֑ר לֹ֣א נִשְׁאַ֔ר זוּלַ֖ת דַּלַּ֥ת עַם־ הָאָֽרֶץ׃
L04 4 2 Krl 24:14 וְ/הִגְלָ֣ה אֶת־ כָּל־ יְ֠רוּשָׁלִַם וְֽ/אֶת־ כָּל־ הַ/שָּׂרִ֞ים וְ/אֵ֣ת ׀ כָּל־ גִּבּוֹרֵ֣י הַ/חַ֗יִל עשרה עֲשֶׂ֤רֶת אֲלָפִים֙ גּוֹלֶ֔ה וְ/כָל־ הֶ/חָרָ֖שׁ וְ/הַ/מַּסְגֵּ֑ר לֹ֣א נִשְׁאַ֔ר זוּלַ֖ת דַּלַּ֥ת עַם־ הָ/אָֽרֶץ׃
L05 5 2 Krl 24:14 we•hig•<La> et- kol- <je>•ru•sza•lim we•'<Et> kol- has•sa•<Rim> we•'<Et> kol- gib•bo•<Re> ha•<Cha>•jil, ['a•sa•ra ch] ('a•<Se>•ret k) 'a•la•<Fim> go•<Le>, we•chol he•cha•<Rasz> we•ham•mas•<Ger>; lo nisz•'<Ar>, zu•<Lat> dal•<Lat> am- ha•'<A>•rec.
L06 6 2 Krl 24:14 H1540H1540 H0853H0853 H3605H3605 H3389H3389 H0853H0853 H3605H3605 H8269H8269 H0853H0853 H3605H3605 H1368H1368 H2428H2428 H0505H0505 H1473H1473 H3605H3605 H2796H2796 H4525H4525 H3808H3808 H7604H7604 H2108H2108 H1803H1803 H5971H5971 H0776H0776
L07 7 2 Krl 24:14 advertise all manner Jerusalem all manner captain  all manner champion able ten thousand captive all manner artificer prison before leave beside hair folk common
L08 8 2 Krl 24:14 reklamować wszelkiego rodzaju Jerozolima wszelkiego rodzaju kapitan wszelkiego rodzaju mistrz w stanie dziesięć tysiąc niewoli wszelkiego rodzaju rzemieślnik więzienie przed pozostawiać obok włosy ludowy wspólny
L09 9 2 Krl 24:14 And he carried away all all Jerusalem and all and all the princes and all and all the mighty men of valour ten thousand captive and all and all the craftsmen and smiths None none remained save the poorest sort of the people of the land
L10 10 2 Krl 24:14 A on się ponieść wszystko cała Jerozolima i wszystko i wszyscy książęta i wszystko i wszyscy mocarze Walecznych dziesięć tysiąc niewoli i wszystko i wszyscy rzemieślnicy i kowali Żaden nie pozostawała zaoszczędzić najbiedniejszych  ludzi z ziemi
L11 11 2 Krl 24:14 ve·hig·Lah et- kol- Ye·ru·sha·lim ve·'Et kol- has·sa·Rim ve·'Et kol- gib·bo·Rei ha·Cha·yil, ['a·sa·rah ch] ('a·Se·ret k) 'a·la·Fim go·Leh, ve·chol he·cha·Rash ve·ham·mas·Ger; lo nish·'Ar, zu·Lat dal·Lat am- ha·'A·retz.
L12 12 2 Krl 24:14 we hig la et - Kol - je ru sza la im we et - Kol - has sa rim we et Kol - GiB Bo re ha Ha jil (a sa ra) [a se ret] a la fim Go le we chol - he Ha rasz we ham mas Ger lo ni szar zu lat Dal lat am - ha a rec                  
L13 13 2 Krl 24:14 wühiglâ ´et-Kol-yürûšälaim wü|´et-Kol-haSSärîm wü´ët Kol-GiBBôrê haHaºyil (`áSärâ) [`áSeºret] ´áläpîm Gôlè wükol-heHäräš wühammasGër lö´ niš´ar zûlat Dallat `am-hä´äºrec                  
L14 14 2 Krl 24:14 69/185 7318/11047 2801/5415 130/643 7319/11047 2802/5415 147/421 7320/11047 2803/5415 41/158 65/224 1/1 244/503 1/44 2804/5415 10/35 1/7 2281/5164 76/133 9/16 2/8 935/1866 1231/2502
L15 15 2 Krl 24:14 And he carried away all Jerusalem, and all the princes, and all the mighty men of valour, [even] ten thousand captives, and all the craftsmen and smiths: none remained, save the poorest sort of the people of the land.
L16 16 2 Krl 24:14  14 And he carried away <01540> (08689) all Jerusalem <03389>, and all the princes <08269>, and all the mighty men <01368> of valour <02428>, even ten <06235> thousand <0505> captives <01540> (08802), and all the craftsmen <02796> and smiths <04525>: none remained <07604> (08738), save <02108> the poorest sort <01803> of the people <05971> of the land <0776>.
L01 1 2 Krl 24:15   2 Krl 24:15  15 A on ponieść <01540> (08686) Jechoniasz <03078> do Babilonu <0894>, a królewscy <04428> mama <0517>, a królewscy <04428> żony <0802> i jego oficerowie <05631> i potężny <0352> (08675) <0193> z ziemi <0776> ci, prowadzone <03212> (08689) on do niewoli <01473> z Jerozolimy <03389> do Babilonu <0894>.                                                                                  
L02 2 2 Krl 24:15 Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu.
L03 3 2 Krl 24:15 וַיֶּ֥גֶל אֶת־ יְהוֹיָכִ֖ין בָּבֶ֑לָה וְאֶת־ אֵ֣ם הַ֠מֶּלֶךְ וְאֶת־ נְשֵׁ֨י הַמֶּ֜לֶךְ וְאֶת־ סָרִיסָ֗יו וְאֵת֙ [אֱוִלֵי כ] (אֵילֵ֣י ק) הָאָ֔רֶץ הוֹלִ֛יךְ גּוֹלָ֥ה מִירוּשָׁלִַ֖ם בָּבֶֽלָה׃
L04 4 2 Krl 24:15 וַ/יֶּ֥גֶל אֶת־ יְהוֹיָכִ֖ין בָּבֶ֑לָ/ה וְ/אֶת־ אֵ֣ם הַ֠/מֶּלֶךְ וְ/אֶת־ נְשֵׁ֨י הַ/מֶּ֜לֶךְ וְ/אֶת־ סָרִיסָ֗י/ו וְ/אֵת֙ אולי אֵילֵ֣י הָ/אָ֔רֶץ הוֹלִ֛יךְ גּוֹלָ֥ה מִ/ירוּשָׁלִַ֖ם בָּבֶֽלָ/ה׃
L05 5 2 Krl 24:15 wai•<je>•gel et- je•ho•ja•<Chin> ba•<we>•la; we•'<Et> 'em <Ham><Me>•lech we•'<Et> ne•<sze> ham•<Me>•lech we•'<Et> sa•ri•<Saw>, we•'<Et> ['e•wi•le ch] ('e•<Le> k) ha•'<A>•rec, ho•<Lich> go•<La> mi•ru•sza•<Lim> ba•<we>•la.
L06 6 2 Krl 24:15 H1540H1540 H0853H0853 H3078H3078 H0894H0894 H0853H0853 H0517H0517 H4428H4428 H0853H0853 H0802H0802 H4428H4428 H0853H0853 H5631H5631 H0853H0853 H0776H0776 H1980H1980 H1473H1473 H3389H3389 H0894H0894
L07 7 2 Krl 24:15 advertise Jehoiachin Babel dam king ess king chamberlain mighty common along captive Jerusalem Babel
L08 8 2 Krl 24:15 reklamować Jechoniasz Babel tama król es król szambelan potężny wspólny wzdłuż niewoli Jerozolima Babel
L09 9 2 Krl 24:15 And he carried away Jehoiachin to Babylon mother and the king's wives and the king's and his officers mighty of the land led he into captivity from Jerusalem to Babylon
L10 10 2 Krl 24:15 A on się ponieść Jechoniasz do Babilonu matka i króla Żony i króla i jego oficerowie potężny z ziemi Doprowadziło on do niewoli z Jerozolimy do Babilonu
L11 11 2 Krl 24:15 vai·Ye·gel et- ye·ho·ya·Chin ba·Ve·lah; ve·'Et 'em Ham·Me·lech ve·'Et ne·Shei ham·Me·lech ve·'Et sa·ri·Sav, ve·'Et ['e·vi·lei ch] ('ei·Lei k) ha·'A·retz, ho·Lich go·Lah mi·ru·sha·Lim ba·Ve·lah.
L12 12 2 Krl 24:15 waj je gel et - je ho ja chin Ba we la we et - em ham me lech we et - ne sze ham me lech we et - sa ri saw we et (u le) [e le] ha a rec ho lich Go la mi ru sza la im Ba we la            
L13 13 2 Krl 24:15 wayyeºgel ´et-yühôyäkîn Bäbeºlâ wü´et-´ëm hammelek wü´et-nüšê hammeºlek wü´et-särîsäyw wü´ët (´ûlê) [´êlê] hä´äºrec hôlîk Gôlâ mîrûšälaºim Bäbeºlâ            
L14 14 2 Krl 24:15 70/185 7321/11047 4/10 15/262 7322/11047 132/220 1264/2519 7323/11047 561/781 1265/2519 7324/11047 12/42 7325/11047 1/1 1232/2502 944/1542 2/44 131/643 16/262
L15 15 2 Krl 24:15 And he carried away Jehoiachin to Babylon, and the king's mother, and the king's wives, and his officers, and the mighty of the land, [those] carried he into captivity from Jerusalem to Babylon.
L16 16 2 Krl 24:15  15 And he carried away <01540> (08686) Jehoiachin <03078> to Babylon <0894>, and the king's <04428> mother <0517>, and the king's <04428> wives <0802>, and his officers <05631>, and the mighty <0352> (08675) <0193> of the land <0776>, those carried <03212> (08689) he into captivity <01473> from Jerusalem <03389> to Babylon <0894>.
L01 1 2 Krl 24:16   2 Krl 24:16  16 I wszyscy mężowie <0582> z mocą <02428>, nawet siedem <07651> tys <0505> i rzemieślnicy <02796> oraz kowale <04525> tys <0505>, wszystko to były silne <01368> i apt < 06213> (08802) do wojny <04421>, nawet im król <04428> Babilonu <0894> przyniósł <0935> (08686) niewoli <01473> do Babilonu <0894>.                                                                                  
L02 2 2 Krl 24:16 Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu.
L03 3 2 Krl 24:16 וְאֵת֩ כָּל־ אַנְשֵׁ֨י הַחַ֜יִל שִׁבְעַ֣ת אֲלָפִ֗ים וְהֶחָרָ֤שׁ וְהַמַּסְגֵּר֙ אֶ֔לֶף הַכֹּ֕ל גִּבּוֹרִ֖ים עֹשֵׂ֣י מִלְחָמָ֑ה וַיְבִיאֵ֧ם מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֛ל גּוֹלָ֖ה בָּבֶֽלָה׃
L04 4 2 Krl 24:16 וְ/אֵת֩ כָּל־ אַנְשֵׁ֨י הַ/חַ֜יִל שִׁבְעַ֣ת אֲלָפִ֗ים וְ/הֶ/חָרָ֤שׁ וְ/הַ/מַּסְגֵּר֙ אֶ֔לֶף הַ/כֹּ֕ל גִּבּוֹרִ֖ים עֹשֵׂ֣י מִלְחָמָ֑ה וַ/יְבִיאֵ֧/ם מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֛ל גּוֹלָ֖ה בָּבֶֽלָ/ה׃
L05 5 2 Krl 24:16 we•'<Et> kol- 'an•<sze> ha•<Cha>•jil sziw•'<At> 'a•la•<Fim>, we•he•cha•<Rasz> we•ham•mas•<Ger> '<E>•lef, hak•<Kol> gib•bo•<Rim> 'o•<Se> mil•cha•<Ma>; waj•wi•'<Em> <Me>•lech- ba•<wel> go•<La> ba•<we>•la.
L06 6 2 Krl 24:16 H0853H0853 H3605H3605 H0582H0582 H2428H2428 H7651H7651 H0505H0505 H2796H2796 H4525H4525 H0505H0505 H3605H3605 H1368H1368 H6213H6213 H4421H4421 H0935H0935 H4428H4428 H0894H0894 H1473H1473 H0894H0894
L07 7 2 Krl 24:16 all manner another able seven thousand artificer prison thousand all manner champion accomplish battle abide king Babel captive Babel
L08 8 2 Krl 24:16 wszelkiego rodzaju inny w stanie siedem tysiąc rzemieślnik więzienie tysiąc wszelkiego rodzaju mistrz zrealizować bitwa przestrzegać król Babel niewoli Babel
L09 9 2 Krl 24:16 All And all the men of might [even] seven thousand and craftsmen and smiths a thousand all all [that were] strong [and] apt for war brought even them the king of Babylon captive to Babylon
L10 10 2 Krl 24:16 Wszystko I wszyscy mężczyźni z może [Nawet] siedem tysiąc i rzemieślników i kowali tysięcy wszystko wszystko [które były] silny [I] apt na wojny przyniósł nawet ich król Babilonu niewoli do Babilonu
L11 11 2 Krl 24:16 ve·'Et kol- 'an·Shei ha·Cha·yil shiv·'At 'a·la·Fim, ve·he·cha·Rash ve·ham·mas·Ger 'E·lef, hak·Kol gib·bo·Rim 'o·Sei mil·cha·Mah; vay·vi·'Em Me·lech- ba·Vel go·Lah ba·Ve·lah.
L12 12 2 Krl 24:16 we et Kol - an sze ha Ha jil szi wat a la fim we he Ha rasz we ham mas Ger e lef haK Kol GiB Bo rim o se mil Ha ma wa je wi em me lech - Ba wel Go la Ba we la    
L13 13 2 Krl 24:16 wü´ët Kol-´anšê haHaºyil šib`at ´áläpîm wüheHäräš wühammasGër ´eºlep haKKöl GiBBôrîm `öSê milHämâ wayübî´ëm me|lek-Bäbel Gôlâ Bäbeºlâ    
L14 14 2 Krl 24:16 7326/11047 2805/5415 124/222 66/224 261/393 245/503 11/35 2/7 246/503 2806/5415 42/158 1504/2617 166/319 1357/2550 1266/2519 17/262 3/44 18/262
L15 15 2 Krl 24:16 And all the men of might, [even] seven thousand, and craftsmen and smiths a thousand, all [that were] strong [and] apt for war, even them the king of Babylon brought captive to Babylon.
L16 16 2 Krl 24:16  16 And all the men <0582> of might <02428>, even seven <07651> thousand <0505>, and craftsmen <02796> and smiths <04525> a thousand <0505>, all that were strong <01368> and apt <06213> (08802) for war <04421>, even them the king <04428> of Babylon <0894> brought <0935> (08686) captive <01473> to Babylon <0894>.
L01 1 2 Krl 24:17   2 Krl 24:17  17 A król <04428> Babilonu <0894> wykonane Mattaniasz <04983> ojca brat <01730> Król <04427> (08686) w jego miejsce, i zmienił <05437> (08686) Jego imię <08034> do Sedecjasza < 06667>.                                                                                            
L02 2 2 Krl 24:17 W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.
L03 3 2 Krl 24:17 וַיַּמְלֵ֧ךְ מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֛ל אֶת־ מַתַּנְיָ֥ה דֹד֖וֹ תַּחְתָּ֑יו וַיַּסֵּ֥ב אֶת־ שְׁמ֖וֹ צִדְקִיָּֽהוּ׃ פ
L04 4 2 Krl 24:17 וַ/יַּמְלֵ֧ךְ מֶֽלֶךְ־ בָּבֶ֛ל אֶת־ מַתַּנְיָ֥ה דֹד֖/וֹ תַּחְתָּ֑י/ו וַ/יַּסֵּ֥ב אֶת־ שְׁמ֖/וֹ צִדְקִיָּֽהוּ׃ פ
L05 5 2 Krl 24:17 wai•jam•<Lech> <Me>•lech- ba•<wel> et- mat•tan•<ja> do•<Do> tach•<Taw>; wai•jas•<Sew> et- sze•<Mo> cid•ki•<ja>•hu. <Pe>
L06 6 2 Krl 24:17 H4427H4427 H4428H4428 H0894H0894 H0853H0853 H4983H4983 H1730H1730 H8478H8478 H5437H5437 H0853H0853 H8034H8034 H6667H6667
L07 7 2 Krl 24:17 consult king Babel Mattaniah beloved Thahash bring base Zedekiah
L08 8 2 Krl 24:17 konsultować król Babel Mattaniasz umiłowany Thahash przynieść podstawa Sedecjasz
L09 9 2 Krl 24:17 king And the king of Babylon made Mattaniah his father's brother his place in his stead and changed his name to Zedekiah
L10 10 2 Krl 24:17 król A król Babilonu wykonane Mattaniasz brat ojca jego miejsce w jego miejsce i zmienił Jego nazwa do Sedecjasza
L11 11 2 Krl 24:17 vai·yam·Lech Me·lech- ba·Vel et- mat·tan·Yah do·Do tach·Tav; vai·yas·Sev et- she·Mo tzid·ki·Ya·hu. Peh
L12 12 2 Krl 24:17 waj jam lech me lech - Ba wel et - maT Tan ja do do TaH Taw waj jas sew et - sze mo cid qij ja hu P
L13 13 2 Krl 24:17 wayyamlëk me|lek-Bäbel ´et-maTTanyâ dödô TaHTäyw wayyassëb ´et-šümô cidqiyyäºhû P
L14 14 2 Krl 24:17 198/345 1267/2519 19/262 7327/11047 1/16 10/61 268/498 75/156 7328/11047 432/864 3/63
L15 15 2 Krl 24:17 And the king of Babylon made Mattaniah his father's brother king in his stead, and changed his name to Zedekiah.
L16 16 2 Krl 24:17  17 And the king <04428> of Babylon <0894> made Mattaniah <04983> his father's brother <01730> king <04427> (08686) in his stead, and changed <05437> (08686) his name <08034> to Zedekiah <06667>.
L01 1 2 Krl 24:18   2 Krl 24:18  18 Sedecjasz <06667> było dwudziestu <06242> i jedno <0259> roku <08141> stary <01121>, gdy zaczął panować <04427> (08800), a rządził <04427> (08804) jedenaście <0259> <06240 > lata <08141> w Jerozolimie <03389>. I jego matki <0517> nazwa <08034> było Chamutal <02537>, córka <01323> Jeremiasza <03414> z Libny <03841>.                                                                                
L02 2 2 Krl 24:18 W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chamutal - córka Jeremiasza z Libny.
L03 3 2 Krl 24:18 בֶּן־ עֶשְׂרִ֨ים וְאַחַ֤ת שָׁנָה֙ צִדְקִיָּ֣הוּ בְמָלְכ֔וֹ וְאַחַ֤ת עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמּ֔וֹ [חֲמִיטַל כ] (חֲמוּטַ֥ל ק) בַּֽת־ יִרְמְיָ֖הוּ מִלִּבְנָֽה׃
L04 4 2 Krl 24:18 בֶּן־ עֶשְׂרִ֨ים וְ/אַחַ֤ת שָׁנָה֙ צִדְקִיָּ֣הוּ בְ/מָלְכ֔/וֹ וְ/אַחַ֤ת עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּ/ירוּשָׁלִָ֑ם וְ/שֵׁ֣ם אִמּ֔/וֹ חמיטל חֲמוּטַ֥ל בַּֽת־ יִרְמְיָ֖הוּ מִ/לִּבְנָֽה׃
L05 5 2 Krl 24:18 ben- 'es•<Rim> we•'a•<Chat> sza•<Na> cid•ki•<ja>•hu we•ma•le•<Cho>, we•'a•<Chat> 'es•<Re> sza•<Na>, ma•<Lach> bi•ru•sza•<Lim>; we•<szem> im•<Mo>, [cha•mi•tal ch] (cha•mu•<Tal> k) bat- jir•me•<ja>•hu mil•liw•<Na>.
L06 6 2 Krl 24:18 H1121H1121 H6242H6242 H0259H0259 H8141H8141 H6667H6667 H4427H4427 H0259H0259 H6240H6240 H8141H8141 H4427H4427 H3389H3389 H8034H8034 H0517H0517 H1323H1323 H3414H3414 H3841H3841
L07 7 2 Krl 24:18 afflicted score a whole age Zedekiah consult a eigh- whole age consult Jerusalem base dam Hamutal apple  Jeremiah Libnah
L08 8 2 Krl 24:18 dotknięty wynik Cały wiek Sedecjasz konsultować eigh- Cały wiek konsultować Jerozolima podstawa tama Chamutal jabłko Jeremiasz Libnę
L09 9 2 Krl 24:18 old [was] twenty and one years Zedekiah when he began to reign a ten years and he reigned in Jerusalem name And his mother's Hamutal the daughter of Jeremiah of Libnah
L10 10 2 Krl 24:18 stary [Było] dwadzieścia i jeden roku Sedecjasz gdy zaczął panować dziesięć roku i panował w Jerozolimie nazwa I jego matki Chamutal córka Jeremiasza z Libny
L11 11 2 Krl 24:18 ben- 'es·Rim ve·'a·Chat sha·Nah tzid·ki·Ya·hu ve·ma·le·Cho, ve·'a·Chat 'es·Reh sha·Nah, ma·Lach bi·ru·sha·Lim; ve·Shem im·Mo, [cha·mi·tal ch] (cha·mu·Tal k) bat- yir·me·Ya·hu mil·liv·Nah.
L12 12 2 Krl 24:18 Ben - es rim we a Hat sza na cid qij ja hu we mol cho we a Hat es re sza na ma lach Bi ru sza la im we szem im mo (Ha mi tal) [Ha mu tal] Bat - jir me ja hu mil liw na
L13 13 2 Krl 24:18 Ben-`eSrîm wü´aHat šänâ cidqiyyäºhû bümolkô wü´aHat `eSrË šänâ mälak Bîrûšäläºim wüšëm ´immô (Hámî†al) [Hámû†al] Ba|t-yirmüyäºhû millibnâ
L14 14 2 Krl 24:18 2686/4921 141/315 653/961 585/873 4/63 199/345 654/961 175/337 586/873 200/345 132/643 433/864 133/220 1/2 322/588 2/147 14/18
L15 15 2 Krl 24:18 Zedekiah [was] twenty and one years old when he began to reign, and he reigned eleven years in Jerusalem. And his mother's name [was] Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah.
L16 16 2 Krl 24:18  18 Zedekiah <06667> was twenty <06242> and one <0259> years <08141> old <01121> when he began to reign <04427> (08800), and he reigned <04427> (08804) eleven <0259> <06240> years <08141> in Jerusalem <03389>. And his mother's <0517> name <08034> was Hamutal <02537>, the daughter <01323> of Jeremiah <03414> of Libnah <03841>.
L01 1 2 Krl 24:19   2 Krl 24:19  19 I czynił <06213> (08799), co jest złe <07451> w oczach <05869> Pana <03068>, według wszystkiego, Jojakim <03079> zrobił <06213> (08804).                                                                                                
L02 2 2 Krl 24:19 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak Jojakin.
L03 3 2 Krl 24:19 וַיַּ֥עַשׂ הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־ עָשָׂ֖ה יְהוֹיָקִֽים׃
L04 4 2 Krl 24:19 וַ/יַּ֥עַשׂ הָ/רַ֖ע בְּ/עֵינֵ֣י יְהוָ֑ה כְּ/כֹ֥ל אֲשֶׁר־ עָשָׂ֖ה יְהוֹיָקִֽים׃
L05 5 2 Krl 24:19 wai•<ja>•'as ha•<Ra>' be•'e•<Ne> <jah>•we; ke•<Chol> a•<szer>- 'a•<Sa> je•ho•ja•<Kim>.
L06 6 2 Krl 24:19 H6213H6213 H7451H7451 H5869H5869 H3068H3068 H3605H3605 H0834H0834 H6213H6213 H3079H3079
L07 7 2 Krl 24:19 accomplish adversity affliction Jehovah all manner after accomplish Jehoiakim
L08 8 2 Krl 24:19 zrealizować przeciwność losu nieszczęście Jahwe wszelkiego rodzaju po zrealizować Jojakim
L09 9 2 Krl 24:19 And he did [that which was] evil in the sight of the LORD to all after had done according to all that Jehoiakim
L10 10 2 Krl 24:19 I zrobił [To, co było złe] w oczach Pana dla wszystkich po zrobił według wszystkiego, Jojakima
L11 11 2 Krl 24:19 vai·Ya·'as ha·Ra' be·'ei·Nei Yah·weh; ke·Chol a·Sher- 'a·Sah ye·ho·ya·Kim.
L12 12 2 Krl 24:19 waj ja as ha ra Be e ne jhwh(a do naj) Ke chol a szer - a sa je ho ja qim
L13 13 2 Krl 24:19 wayyaº`aS hära` Bü`ênê yhwh(´ädönäy) Küköl ´ášer-`äSâ yühôyäqîm
L14 14 2 Krl 24:19 1505/2617 225/665 421/878 3117/6220 2807/5415 3501/5499 1506/2617 7/37
L15 15 2 Krl 24:19 And he did [that which was] evil in the sight of the LORD, according to all that Jehoiakim had done.
L16 16 2 Krl 24:19  19 And he did <06213> (08799) that which was evil <07451> in the sight <05869> of the LORD <03068>, according to all that Jehoiakim <03079> had done <06213> (08804).
L01 1 2 Krl 24:20   2 Krl 24:20  20 będzie w ramach gniewu <0639> Pana <03068> Zdarzyło się w Jeruzalem <03389> i Judy <03063>, dopóki nie je wyrzucają <07993> (08689) z jego obecności <06440>, tym Sedecjasza <06667> <04775 zbuntował> (08799) przeciw królowi <04428> Babilonu <0894>.                                                                                      
L02 2 2 Krl 24:20 Prawdziwie, z powodu gniewu Pana przyszło to na Jerozolimę i na Judę, tak iż w końcu odrzucił On ich od oblicza swego. Sedecjasz zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu.
L03 3 2 Krl 24:20 כִּ֣י ׀ עַל־ אַ֣ף יְהוָ֗ה הָיְתָ֤ה בִירוּשָׁלִַ֙ם֙ וּבִ֣יהוּדָ֔ה עַד־ הִשְׁלִכ֥וֹ אֹתָ֖ם מֵעַ֣ל פָּנָ֑יו וַיִּמְרֹ֥ד צִדְקִיָּ֖הוּ בְּמֶ֥לֶךְ בָּבֶֽל׃ ס
L04 4 2 Krl 24:20 כִּ֣י ׀ עַל־ אַ֣ף יְהוָ֗ה הָיְתָ֤ה בִ/ירוּשָׁלִַ֙ם֙ וּ/בִ֣/יהוּדָ֔ה עַד־ הִשְׁלִכ֥/וֹ אֹתָ֖/ם מֵ/עַ֣ל פָּנָ֑י/ו וַ/יִּמְרֹ֥ד צִדְקִיָּ֖הוּ בְּ/מֶ֥לֶךְ בָּבֶֽל׃ ס
L05 5 2 Krl 24:20 ki al- 'af <jah>•we ha•je•<Ta> wi•ru•sza•<Lim> u•<wi>•hu•<Da>, ad- hisz•li•<Cho> 'o•<Tam> me•'<Al> pa•<Naw>; wai•jim•<Rod> cid•ki•<ja>•hu be•<Me>•lech ba•<wel>. sa•<Mek>
L06 6 2 Krl 24:20 H3588H3588 H5921H5921 H0639H0639 H3068H3068 H1961H1961 H3389H3389 H3063H3063 H5704H5704 H7993H7993 H0853H0853 H5921H5921 H6440H6440 H4775H4775 H6667H6667 H4428H4428 H0894H0894
L07 7 2 Krl 24:20 inasmuch above anger Jehovah become Jerusalem Judah against adventure above accept rebel Zedekiah king Babel
L08 8 2 Krl 24:20 ponieważ powyżej złość Jahwe zostać Jerozolima Juda przed przygoda powyżej przyjąć buntownik Sedecjasz król Babel
L09 9 2 Krl 24:20 For through For through the anger of the LORD came it came to pass in Jerusalem and Judah until until he had cast them out through from his presence rebelled that Zedekiah against the king of Babylon
L10 10 2 Krl 24:20 Dla przez Za pośrednictwem gniewu Pana przyszedł stało się w Jerozolimie i Juda do dopóki nie je wyrzucają przez od jego obecności zbuntował że Sedecjasz przeciw królowi Babilonu
L11 11 2 Krl 24:20 ki al- 'af Yah·weh ha·ye·Tah vi·ru·sha·Lim u·Vi·hu·Dah, ad- hish·li·Cho 'o·Tam me·'Al pa·Nav; vai·yim·Rod tzid·ki·Ya·hu be·Me·lech ba·Vel. sa·Mek
L12 12 2 Krl 24:20 Ki al - af jhwh(a do naj) haj ta wi ru sza la im u wi hu da ad - hisz li cho o tam me al Pa naw waj jim rod cid qij ja hu Be me lech Ba wel s
L13 13 2 Krl 24:20 `al-´ap yhwh(´ädönäy) häytâ bîrûšälaºim ûbîºhûdâ `ad-hišlìkô ´ötäm më`al Pänäyw wayyimröd cidqiyyäºhû Bümeºlek Bäbel s
L14 14 2 Krl 24:20 1951/4478 2622/5759 88/276 3118/6220 1959/3546 133/643 278/818 712/1259 56/125 7329/11047 2623/5759 1108/2127 11/25 5/63 1268/2519 20/262
L15 15 2 Krl 24:20 For through the anger of the LORD it came to pass in Jerusalem and Judah, until he had cast them out from his presence, that Zedekiah rebelled against the king of Babylon.
L16 16 2 Krl 24:20  20 For through the anger <0639> of the LORD <03068> it came to pass in Jerusalem <03389> and Judah <03063>, until he had cast them out <07993> (08689) from his presence <06440>, that Zedekiah <06667> rebelled <04775> (08799) against the king <04428> of Babylon <0894>.
Copyright by Cezary Podolski