Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Am6-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Am 6:1 Am 6 Am 6:1  1 Biada <01945> im, że są na łatwość <07600> w Syjonu <06726> i zaufanie <0982> (08802) w górach <02022> Samarii, <08111>, które są nazwane <05344> (08803) szef <07225> narodów <01471>, któremu dom <01004> Izraela <03478> przyszedł <0935> (08804)!                                                                                      
L02 2 Am 6:1 Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, książętom pierwszego z narodów, których słucha dom Izraela.
L03 3 Am 6:1 ה֚וֹי הַשַּׁאֲנַנִּ֣ים בְּצִיּ֔וֹן וְהַבֹּטְחִ֖ים בְּהַ֣ר שֹׁמְר֑וֹן נְקֻבֵי֙ רֵאשִׁ֣ית הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֥אוּ לָהֶ֖ם בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Am 6:1 ה֚וֹי הַ/שַּׁאֲנַנִּ֣ים בְּ/צִיּ֔וֹן וְ/הַ/בֹּטְחִ֖ים בְּ/הַ֣ר שֹׁמְר֑וֹן נְקֻבֵי֙ רֵאשִׁ֣ית הַ/גּוֹיִ֔ם וּ/בָ֥אוּ לָ/הֶ֖ם בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Am 6:1 <Ho> hasz•sza•'a•nan•<Nim> be•ci•<jon>, we•hab•bo•te•<Chim> be•<Har> szo•me•<Ron>; ne•ku•<we> re•<szit> hag•go•<jim>, u•<wa>•'u la•<Hem> bet jis•ra•'<El>.
L06 6 Am 6:1 H1945H1945 H7600H7600 H6726H6726 H0982H0982 H2022H2022 H8111H8111 H5344H5344 H7225H7225 H1471H1471 H0935H0935 H1992H1992 H1004H1004 H3478H3478
L07 7 Am 6:1 ah secure Zion be bold confident hill  Samaria appoint beginning Gentile abide like court Israel
L08 8 Am 6:1 ah zabezpieczyć wzgórze powołać początek jak sąd Izrael
L09 9 Am 6:1 Woe to them [that are] at ease in Zion and trust in the mountain of Samaria [which are] named chief of the nations came to whom to whom the house of Israel
L10 10 Am 6:1 Biada do nich [które] na łatwość na Syjonie i zaufania w górach z Samarii [Które] nazwie szef narodów przyszedł do których do kogo dom Izraela
L11 11 Am 6:1 Ho hash·sha·'a·nan·Nim be·tzi·Yon, ve·hab·bo·te·Chim be·Har sho·me·Ron; ne·ku·Vei re·Shit hag·go·Yim, u·Va·'u la·Hem beit Yis·ra·'El.
L12 12 Am 6:1 hoj hasz sza a nan nim Be cij jon we haB Bot Him Be har szom ron ne qu we re szit haG Go jim u wa u la hem Bet jis ra el
L13 13 Am 6:1 hôy hašša´ánannîm Büciyyôn wühaBBö†Hîm Bühar šömrôn nüqùbê rë´šît haGGôyìm ûb亴û lähem Bêt yiSrä´ël
L14 14 Am 6:1 38/51 9/10 131/152 117/120 507/546 104/109 23/25 49/51 498/555 2475/2550 792/820 1966/2052 2463/2505
L15 15 Am 6:1 Woe to them [that are] at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria, [which are] named chief of the nations, to whom the house of Israel came!
L16 16 Am 6:1  1 Woe <01945> to them that are at ease <07600> in Zion <06726>, and trust <0982> (08802) in the mountain <02022> of Samaria, <08111>, which are named <05344> (08803) chief <07225> of the nations <01471>, to whom the house <01004> of Israel <03478> came <0935> (08804)!
L01 1 Am 6:2   Am 6:2  2 Pass <05674> (08798) ye odmienną Calneh <03641> i zobaczyć <07200> (08798), a stamtąd iść <03212> (08798) wy do Chamat <02574> wielki <07227> (08677) <02579 >: zejdź na dół <03381> (08798) do Gat <01661> z Filistynami <06430>: być one lepsze <02896> niż tych królestw <04467>? lub ich granica <01366> większe <07227> niż granicy <01366>?                                                                              
L02 2 Am 6:2 Idźcie do Kalne i zobaczcie, potem idźcie stamtąd do Chamat-Rabba i zajdźcie do Gat filistyńskiego. Czyż od tych królestw jesteście silniejsi albo posiadłości wasze większe niż u nich?
L03 3 Am 6:2 עִבְר֤וּ כַֽלְנֵה֙ וּרְא֔וּ וּלְכ֥וּ מִשָּׁ֖ם חֲמַ֣ת רַבָּ֑ה וּרְד֣וּ גַת־ פְּלִשְׁתּ֗ים הֲטוֹבִים֙ מִן־ הַמַּמְלָכ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה אִם־ רַ֥ב גְּבוּלָ֖ם מִגְּבֻלְכֶֽם׃
L04 4 Am 6:2 עִבְר֤וּ כַֽלְנֵה֙ וּ/רְא֔וּ וּ/לְכ֥וּ מִ/שָּׁ֖ם חֲמַ֣ת רַבָּ֑ה וּ/רְד֣וּ גַת־ פְּלִשְׁתּ֗ים הֲ/טוֹבִים֙ מִן־ הַ/מַּמְלָכ֣וֹת הָ/אֵ֔לֶּה אִם־ רַ֥ב גְּבוּלָ֖/ם מִ/גְּבֻלְ/כֶֽם׃
L05 5 Am 6:2 'iw•<Ru> chal•<Ne> u•re•'<U>, u•le•<Chu> misz•<szam> cha•<Mat> rab•<Ba>; u•re•<Du> gat- pe•lisz•<Tm>, ha•to•<wim> min- ham•mam•la•<Chot> ha•'<El>•le, im- raw ge•wu•<Lam> mig•ge•wul•<Chem>.
L06 6 Am 6:2 H5674H5674 H3641H3641 H7200H7200 H1980H1980 H8033H8033 H2574H2574 H7227H7227 H3381H3381 H1661H1661 H6430H6430 H2896H2896 H4480H4480 H4467H4467 H0428H0428 H0518H0518 H7227H7227 H1366H1366 H1366H1366
L07 7 Am 6:2 alienate Calneh advise self along in it Hamath in abundance descend Gath Philistine beautiful above kingdom another lo in abundance border border
L08 8 Am 6:2 wzdłuż schodzić piękny powyżej królestwo inny lo granica granica
L09 9 Am 6:2 Pass ye unto Calneh and see and go there ye to Hamath greater then go down to Gath of the Philistines [be they] better than kingdoms these Or greater is their territory is their territory
L10 10 Am 6:2 Przechodzić wy do Calneh i zobacz i przejdź tam wy do Chamat większy następnie zejść do Gat z Filistynami [Być one] lepiej niż królestwa te Lub większy jest ich terytorium jest ich terytorium
L11 11 Am 6:2 'iv·Ru chal·Neh u·re·'U, u·le·Chu mish·Sham cha·Mat rab·Bah; u·re·Du gat- pe·lish·Tm, ha·to·Vim min- ham·mam·la·Chot ha·'El·leh, im- rav ge·vu·Lam mig·ge·vul·Chem.
L12 12 Am 6:2 iw ru chal ne u re u u le chu misz szam Ha mat raB Ba u re du gat - Pe lisz Tjm ha to wim min - ham mam la chot ha el le im - raw Ge wu lam miG Ge wul chem
L13 13 Am 6:2 `ibrû ka|lnË ûrü´û ûlükû miššäm Hámat raBBâ ûrüdû gat-PülišTym há†ôbîm min-hammamläkôt hä´ëºllè ´im-rab Gübûläm miGGübulkem
L14 14 Am 6:2 524/550 3/3 1244/1296 1496/1542 814/832 34/36 440/462 366/378 32/33 282/286 547/561 1178/1215 110/117 717/745 1031/1068 441/462 234/240 235/240
L15 15 Am 6:2 Pass ye unto Calneh, and see; and from thence go ye to Hamath the great: then go down to Gath of the Philistines: [be they] better than these kingdoms? or their border greater than your border?
L16 16 Am 6:2  2 Pass <05674> (08798) ye unto Calneh <03641>, and see <07200> (08798); and from thence go <03212> (08798) ye to Hamath <02574> the great <07227> (08677) <02579>: then go down <03381> (08798) to Gath <01661> of the Philistines <06430>: be they better <02896> than these kingdoms <04467>? or their border <01366> greater <07227> than your border <01366>?
L01 1 Am 6:3   Am 6:3  3 Ye że wprowadzone daleko <05077> (08764) zło <07451> dni <03117> i spowodować siedzibę <07675> (08800) przemocy <02555>, aby zbliżyć <05066> (08686);                                                                                              
L02 2 Am 6:3 [W mniemaniu swoim] oddalacie dzień niedoli, a [rzeczywiście] przybliżacie panowanie gwałtu.
L03 3 Am 6:3 הַֽמְנַדִּ֖ים לְי֣וֹם רָ֑ע וַתַּגִּישׁ֖וּן שֶׁ֥בֶת חָמָֽס׃
L04 4 Am 6:3 הַֽ/מְנַדִּ֖ים לְ/י֣וֹם רָ֑ע וַ/תַּגִּישׁ֖וּ/ן שֶׁ֥בֶת חָמָֽס׃
L05 5 Am 6:3 ham•nad•<Dim> le•<jom> <Ra>'; wat•tag•gi•<szun> <sze>•wet cha•<Mas>.
L06 6 Am 6:3 H5077H5077 H3117H3117 H7451H7451 H5066H5066 H7675H7675 H2555H2555
L07 7 Am 6:3 cast out age adversity approach  place cruel
L08 8 Am 6:3 wiek podejście miejsce okrutny
L09 9 Am 6:3 Ye that put far away day the evil to come near and cause the seat of violence
L10 10 Am 6:3 Ye że wprowadzone daleko dzień zło zbliżyć się i spowodować siedzibę przemocy
L11 11 Am 6:3 ham·nad·Dim le·Yom Ra'; vat·tag·gi·Shun She·vet cha·Mas.
L12 12 Am 6:3 ha me naD Dim le jom ra waT TaG Gi szun sze wet Ha mas
L13 13 Am 6:3 ha|münaDDîm lüyôm rä` waTTaGGîšûn šeºbet Hämäs
L14 14 Am 6:3 2/2 2180/2302 633/665 117/125 5/5 49/60
L15 15 Am 6:3 Ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near;
L16 16 Am 6:3  3 Ye that put far away <05077> (08764) the evil <07451> day <03117>, and cause the seat <07675> (08800) of violence <02555> to come near <05066> (08686);
L01 1 Am 6:4   Am 6:4  4 To kłamstwo <07901> (08802) na łóżkach <04296> z kości słoniowej <08127>, a odcinek <05628> (08803) sami na swoich kanapach <06210> i jeść <0398> (08802) jagnięta <03733> out stada <06629>, a cielęta <05695> z pośród <08432> w boksie <04770>;                                                                                      
L02 2 Am 6:4 Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory.
L03 3 Am 6:4 הַשֹּֽׁכְבִים֙ עַל־ מִטּ֣וֹת שֵׁ֔ן וּסְרֻחִ֖ים עַל־ עַרְשׂוֹתָ֑ם וְאֹכְלִ֤ים כָּרִים֙ מִצֹּ֔אן וַעֲגָלִ֖ים מִתּ֥וֹךְ מַרְבֵּֽק׃
L04 4 Am 6:4 הַ/שֹּֽׁכְבִים֙ עַל־ מִטּ֣וֹת שֵׁ֔ן וּ/סְרֻחִ֖ים עַל־ עַרְשׂוֹתָ֑/ם וְ/אֹכְלִ֤ים כָּרִים֙ מִ/צֹּ֔אן וַ/עֲגָלִ֖ים מִ/תּ֥וֹךְ מַרְבֵּֽק׃
L05 5 Am 6:4 hasz•szo•che•<wim> al- mit•<Tot> <szen>, u•se•ru•<Chim> al- ar•so•<Tam>; we•'o•che•<Lim> ka•<Rim> mic•<con>, wa•'a•ga•<Lim> mit•<Toch> mar•<Bek>.
L06 6 Am 6:4 H7901H7901 H5921H5921 H4296H4296 H8127H8127 H5628H5628 H5921H5921 H6210H6210 H0398H0398 H3733H3733 H6629H6629 H5695H5695 H8432H8432 H4770H4770
L07 7 Am 6:4 cast down above bed crag exceeding above bed burn up captain cattle bullock hope fat
L08 8 Am 6:4 powyżej łóżko powyżej łóżko kapitan bydło nadzieję tłuszcz
L09 9 Am 6:4 That lie on upon beds of ivory and stretch on themselves upon their couches and eat the lambs out of the flock and the calves out of the midst of the stall
L10 10 Am 6:4 To kłamstwo na na łóżkach z kości słoniowej i rozciągają na sami na swoich kanapach i jeść jagnięta z trzody i cielęta z pośrodku na straganie
L11 11 Am 6:4 hash·sho·che·Vim al- mit·Tot Shen, u·se·ru·Chim al- ar·so·Tam; ve·'o·che·Lim ka·Rim mitz·Tzon, va·'a·ga·Lim mit·Toch mar·Bek.
L12 12 Am 6:4 hasz szoch wim al - mit tot szen u se ru Him al - ar so tam we och lim Ka rim mic con wa a ga lim miT Toch mar Beq
L13 13 Am 6:4 haššö|kbîm `al-mi††ôt šën ûsürùHîm `al-`arSôtäm wü´öklîm Kärîm miccö´n wa`ágälîm miTTôk marBëq
L14 14 Am 6:4 205/207 5513/5759 29/29 53/55 6/7 5514/5759 10/10 777/806 16/16 258/274 33/35 402/416 3/4
L15 15 Am 6:4 That lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs out of the flock, and the calves out of the midst of the stall;
L16 16 Am 6:4  4 That lie <07901> (08802) upon beds <04296> of ivory <08127>, and stretch <05628> (08803) themselves upon their couches <06210>, and eat <0398> (08802) the lambs <03733> out of the flock <06629>, and the calves <05695> out of the midst <08432> of the stall <04770>;
L01 1 Am 6:5   Am 6:5  5 To śpiewać <06527> (08802) do dźwięku <06310> w Viol <05035> i Invent <02803> (08804) do siebie instrumenty <03627> z Musick <07892>, jak Dawid <01732>;                                                                                              
L02 2 Am 6:5 Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania.
L03 3 Am 6:5 הַפֹּרְטִ֖ים עַל־ פִּ֣י הַנָּ֑בֶל כְּדָוִ֕יד חָשְׁב֥וּ לָהֶ֖ם כְּלֵי־ שִֽׁיר׃
L04 4 Am 6:5 הַ/פֹּרְטִ֖ים עַל־ פִּ֣י הַ/נָּ֑בֶל כְּ/דָוִ֕יד חָשְׁב֥וּ לָ/הֶ֖ם כְּלֵי־ שִֽׁיר׃
L05 5 Am 6:5 hap•po•re•<Tim> al- pi han•<Na>•wel; ke•da•<wid> cha•sze•<wu> la•<Hem> ke•le- <szir>.
L06 6 Am 6:5 H6527H6527 H5921H5921 H6310H6310 H5035H5035 H1732H1732 H2803H2803 H1992H1992 H3627H3627 H7892H7892
L07 7 Am 6:5 chant above according bottle David account  like armour musical
L08 8 Am 6:5 powyżej zgodnie butelka David konto jak musical
L09 9 Am 6:5 That chant unto to the sound of the viol like David [and] invent to themselves to themselves instruments of musick
L10 10 Am 6:5 Że śpiewać do z dźwiękiem z viol jak Dawid [I] invent dla siebie do samych instrumentów z Musick
L11 11 Am 6:5 hap·po·re·Tim al- pi han·Na·vel; ke·da·Vid cha·she·Vu la·Hem ke·lei- Shir.
L12 12 Am 6:5 haP Por tim al - Pi han na wel Ke da wid Hasz wu la hem Ke le - szir    
L13 13 Am 6:5 haPPör†îm `al-Pî hannäºbel Küdäwîd Häšbû lähem Külê-šîr    
L14 14 Am 6:5 1/1 5515/5759 480/497 38/38 1068/1075 116/124 793/820 322/325 87/89
L15 15 Am 6:5 That chant to the sound of the viol, [and] invent to themselves instruments of musick, like David;
L16 16 Am 6:5  5 That chant <06527> (08802) to the sound <06310> of the viol <05035>, and invent <02803> (08804) to themselves instruments <03627> of musick <07892>, like David <01732>;
L01 1 Am 6:6   Am 6:6  6 To pić <08354> (08802) wino <03196> w miseczkach <04219> i namaścić <04886> (08799) się z szefem <07225> maści <08081>: ale nie są one zasmucony <02470> (08738) do ucisku <07667> Józefa <03130>.                                                                                          
L02 2 Am 6:6 Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa.
L03 3 Am 6:6 הַשֹּׁתִ֤ים בְּמִזְרְקֵי֙ יַ֔יִן וְרֵאשִׁ֥ית שְׁמָנִ֖ים יִמְשָׁ֑חוּ וְלֹ֥א נֶחְל֖וּ עַל־ שֵׁ֥בֶר יוֹסֵֽף׃
L04 4 Am 6:6 הַ/שֹּׁתִ֤ים בְּ/מִזְרְקֵי֙ יַ֔יִן וְ/רֵאשִׁ֥ית שְׁמָנִ֖ים יִמְשָׁ֑חוּ וְ/לֹ֥א נֶחְל֖וּ עַל־ שֵׁ֥בֶר יוֹסֵֽף׃
L05 5 Am 6:6 hasz•szo•<Tim> be•miz•re•<Ke> <ja>•jin, we•re•<szit> sze•ma•<Nim> jim•<sza>•chu; we•<Lo> nech•<Lu> al- <sze>•wer jo•<Sef>.
L06 6 Am 6:6 H8354H8354 H4219H4219 H3196H3196 H7225H7225 H8081H8081 H4886H4886 H3808H3808 H2470H2470 H5921H5921 H7667H7667 H3130H3130
L07 7 Am 6:6 assuredly bason banqueting beginning anointing anoint before beseech above affliction Joseph
L08 8 Am 6:6 początek przed powyżej
L09 9 Am 6:6 That drink in bowls wine themselves with the chief ointments and anoint have not but they are not grieved over for the affliction of Joseph
L10 10 Am 6:6 Że napój w miseczkach wino się z szefem Maści namaścić mieć nie ale nie są one zasmucony przez do ucisku Józefa
L11 11 Am 6:6 hash·sho·Tim be·miz·re·Kei Ya·yin, ve·re·Shit she·ma·Nim yim·Sha·chu; ve·Lo nech·Lu al- She·ver yo·Sef.
L12 12 Am 6:6 hasz szo tim Be miz re qe ja jin we re szit sze ma nim jim sza Hu we lo neH lu al - sze wer jo sef
L13 13 Am 6:6 haššötîm Bümizrüqê yaºyin würë´šît šümänîm yimšäºHû wülö´ neHlû `al-šëºber yôsëp
L14 14 Am 6:6 205/217 30/32 133/141 50/51 190/193 69/69 4963/5164 67/76 5516/5759 42/44 211/213
L15 15 Am 6:6 That drink wine in bowls, and anoint themselves with the chief ointments: but they are not grieved for the affliction of Joseph.
L16 16 Am 6:6  6 That drink <08354> (08802) wine <03196> in bowls <04219>, and anoint <04886> (08799) themselves with the chief <07225> ointments <08081>: but they are not grieved <02470> (08738) for the affliction <07667> of Joseph <03130>.
L01 1 Am 6:7   Am 6:7  7 Dlatego teraz pójdą do niewoli <01540> (08799) z pierwszego <07218>, że iść do niewoli <01540> (08802) i bankiet <04797> z nich, która rozciągała się <05628> (08803) stosuje się być usunięty < 05493> (08804).                                                                                          
L02 2 Am 6:7 Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków.
L03 3 Am 6:7 לָכֵ֛ן עַתָּ֥ה יִגְל֖וּ בְּרֹ֣אשׁ גֹּלִ֑ים וְסָ֖ר מִרְזַ֥ח סְרוּחִֽים׃ פ
L04 4 Am 6:7 לָכֵ֛ן עַתָּ֥ה יִגְל֖וּ בְּ/רֹ֣אשׁ גֹּלִ֑ים וְ/סָ֖ר מִרְזַ֥ח סְרוּחִֽים׃ פ
L05 5 Am 6:7 la•<Chen> 'at•<Ta> jig•<Lu> be•<Rosz> go•<Lim>; we•<Sar> mir•<Zach> se•ru•<Chim>. <Pe>
L06 6 Am 6:7 H3651H3651 H6258H6258 H1540H1540 H7218H7218 H1540H1540 H5493H5493 H4797H4797 H5628H5628
L07 7 Am 6:7 after that henceforth advertise band advertise behead banquet exceeding
L08 8 Am 6:7 pasmo
L09 9 Am 6:7 Therefore will now Therefore now shall they go captive with the first that go captive themselves shall be removed and the banquet of them that stretched
L10 10 Am 6:7 Dlatego będzie teraz Dlatego teraz pójdą do niewoli z pierwszym że iść do niewoli powinien się usunąć i bankiet z nich, która rozciągała się
L11 11 Am 6:7 la·Chen 'at·Tah yig·Lu be·Rosh go·Lim; ve·Sar mir·Zach se·ru·Chim. Peh
L12 12 Am 6:7 la chen aT Ta jig lu Be rosz Go lim we sar mir zaH se ru Him P
L13 13 Am 6:7 läkën `aTTâ yiglû Bürö´š Gölîm wüsär mirzaH sürûHîm P
L14 14 Am 6:7 737/767 411/431 176/185 577/598 177/185 293/300 1/1 7/7
L15 15 Am 6:7 Therefore now shall they go captive with the first that go captive, and the banquet of them that stretched themselves shall be removed.
L16 16 Am 6:7  7 Therefore now shall they go captive <01540> (08799) with the first <07218> that go captive <01540> (08802), and the banquet <04797> of them that stretched <05628> (08803) themselves shall be removed <05493> (08804).
L01 1 Am 6:8   Am 6:8  8 Pan <0136> GOD <03069> Przysiągł <07650> (08738) przez siebie <05315>, mówi <05002> (08803) Pan <03068> Bóg <0430> zastępów <06635>, mam wstręt < 08374> (08764) Ekscelencja <01347> Jakuba <03290> i nienawiść <08130> (08804) jego pałace <0759>: dlatego wydam się <05462> (08689) Miasto <05892> z wszystkiego, co jest w nim <04393>.                                                                              
L02 2 Am 6:8 Poprzysiągł Pan Bóg na swoje życie - wyrocznia Pana, Boga Zastępów: Brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców, wydam więc [wrogom] miasto i to, co się w nim znajduje.
L03 3 Am 6:8 נִשְׁבַּע֩ אֲדֹנָ֨י יְהוִ֜ה בְּנַפְשׁ֗וֹ נְאֻם־ יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י צְבָא֔וֹת מְתָאֵ֤ב אָֽנֹכִי֙ אֶת־ גְּא֣וֹן יַֽעֲקֹ֔ב וְאַרְמְנֹתָ֖יו שָׂנֵ֑אתִי וְהִסְגַּרְתִּ֖י עִ֥יר וּמְלֹאָֽהּ׃
L04 4 Am 6:8 נִשְׁבַּע֩ אֲדֹנָ֨/י יְהוִ֜ה בְּ/נַפְשׁ֗/וֹ נְאֻם־ יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י צְבָא֔וֹת מְתָאֵ֤ב אָֽנֹכִי֙ אֶת־ גְּא֣וֹן יַֽעֲקֹ֔ב וְ/אַרְמְנֹתָ֖י/ו שָׂנֵ֑אתִי וְ/הִסְגַּרְתִּ֖י עִ֥יר וּ/מְלֹאָֽ/הּ׃
L05 5 Am 6:8 nisz•<Ba>' 'a•do•<Nai> <jah>•we be•naf•<szo>, ne•'um- <jah>•we 'e•lo•<He> ce•wa•'ot, me•ta•'<Ew> 'a•no•<Chi> et- ge•'on ja•'a•<Ko>, we•'ar•me•no•<Taw> sa•<Ne>•ti; we•his•gar•<Ti> 'ir u•me•lo•'<Ah>.
L06 6 Am 6:8 H7650H7650 H0136H0136 H3069H3069 H5315H5315 H5002H5002 H3068H3068 H0430H0430 H6635H6635 H8374H8374 H0595H0595 H0853H0853 H1347H1347 H3290H3290 H0759H0759 H8130H8130 H5462H5462 H5892H5892 H4393H4393
L07 7 Am 6:8 adjure my Lord God any said Jehovah angels appointed time abhor I arrogancy Jacob castle enemy close up Ai  all along
L08 8 Am 6:8 Bóg każdy powiedział anioły brzydzić się Ja zamek wróg ścieśniać
L09 9 Am 6:8 hath sworn The Lord GOD by himself saith the LORD the God of hosts I abhor I the excellency of Jacob his palaces and hate therefore will I deliver up the city with all that is therein
L10 10 Am 6:8 Przysiągł Pan BÓG przez siebie mówi Pan Bóg Zastępów I brzydzić Ja ekscelencja Jakuba jego pałace i nienawiści dlatego wydam się miasto z wszystkiego, co jest w nim
L11 11 Am 6:8 nish·Ba' 'a·do·Nai Yah·weh be·naf·Sho, ne·'um- Yah·weh 'e·lo·Hei tze·va·'ot, me·ta·'Ev 'a·no·Chi et- ge·'on ya·'a·Ko, ve·'ar·me·no·Tav sa·Ne·ti; ve·his·gar·Ti 'ir u·me·lo·'Ah.
L12 12 Am 6:8 nisz Ba a do naj jhwh(e lo him) Be naf szo ne um - jhwh(a do naj) e lo he ce wa ot me ta ew a no chi et - Ge on ja a qow we ar me no taw sa ne ti we his Gar Ti ir u me lo a
L13 13 Am 6:8 nišBa` ´ádönäy yhwh(´élöhîm) Bünapšô nü´um-yhwh(´ädönäy) ´élöhê cübä´ôt mütä´ëb ´ä|nökî ´et-Gü´ôn ya|`áqöb wü´armünötäyw Sän뺴tî wühisGarTî `îr ûmülö´äh
L14 14 Am 6:8 179/187 424/448 559/608 737/751 324/376 5889/6220 2537/2597 384/484 1/1 346/359 10801/11047 41/49 326/349 31/32 141/145 89/91 1063/1093 37/38
L15 15 Am 6:8 The Lord GOD hath sworn by himself, saith the LORD the God of hosts, I abhor the excellency of Jacob, and hate his palaces: therefore will I deliver up the city with all that is therein.
L16 16 Am 6:8  8 The Lord <0136> GOD <03069> hath sworn <07650> (08738) by himself <05315>, saith <05002> (08803) the LORD <03068> the God <0430> of hosts <06635>, I abhor <08374> (08764) the excellency <01347> of Jacob <03290>, and hate <08130> (08804) his palaces <0759>: therefore will I deliver up <05462> (08689) the city <05892> with all that is therein <04393>.
L01 1 Am 6:9   Am 6:9  9 I to się stanie, jeśli nie pozostają <03498> (08735) dziesięć <06235> ludzie <0582> w jednym <0259> dom <01004>, że umrą <04191> (08804).                                                                                                
L02 2 Am 6:9 I gdyby pozostało dziesięciu mężów w jednym domu - i ci umrą;
L03 3 Am 6:9 וְהָיָ֗ה אִם־ יִוָּ֨תְר֜וּ עֲשָׂרָ֧ה אֲנָשִׁ֛ים בְּבַ֥יִת אֶחָ֖ד וָמֵֽתוּ׃
L04 4 Am 6:9 וְ/הָיָ֗ה אִם־ יִוָּ֨תְר֜וּ עֲשָׂרָ֧ה אֲנָשִׁ֛ים בְּ/בַ֥יִת אֶחָ֖ד וָ/מֵֽתוּ׃
L05 5 Am 6:9 we•ha•<jah>, im- jiw•<wa>•te•<Ru> 'a•sa•<Ra> 'a•na•<szim> be•<wa>•jit 'e•<Chad> wa•<Me>•tu.
L06 6 Am 6:9 H1961H1961 H0518H0518 H3498H3498 H6235H6235 H0376H0376 H1004H1004 H0259H0259 H4191H4191
L07 7 Am 6:9 become lo excel ten great court a crying
L08 8 Am 6:9 zostać lo dziesięć wielki sąd płacz
L09 9 Am 6:9 become will be if And it shall come to pass if there remain ten men house in one that they shall die
L10 10 Am 6:9 zostać będzie, jeśli I stanie się przejść, czy pozostanie dziesięć mężczyźni dom w jednym że umrą
L11 11 Am 6:9 ve·ha·Yah, im- yiv·Va·te·Ru 'a·sa·Rah 'a·na·Shim be·Va·yit 'e·Chad va·Me·tu.
L12 12 Am 6:9 we ha ja im - jiw wat ru a sa ra a na szim Be wa jit e Had wa me tu  
L13 13 Am 6:9 wühäyâ ´im-yiwwäºtrû `áSärâ ´ánäšîm Bübaºyit ´eHäd wämëºtû  
L14 14 Am 6:9 3402/3546 1032/1068 105/107 172/175 1957/2004 1967/2052 938/961 828/836
L15 15 Am 6:9 And it shall come to pass, if there remain ten men in one house, that they shall die.
L16 16 Am 6:9  9 And it shall come to pass, if there remain <03498> (08735) ten <06235> men <0582> in one <0259> house <01004>, that they shall die <04191> (08804).
L01 1 Am 6:10   Am 6:10  10 A czyjś wujek <01730> bierze go <05375> (08804), a on, że płonące <05635> (08764) go, aby wydobyć <03318> (08687) kości <06106> z domu < 01004> i powie <0559> (08804) temu, który jest po bokach <03411> z domu <01004> Czy istnieje jeszcze każdy z tobą? i powie <0559> (08804), nr <0657>. Wtedy powie, <0559> (08804), Hold twój język <02013> (08761): bo nie może wspomnieć <02142> (08687) nazwy <08034> Pana <03068>.                                                                        
L02 2 Am 6:10 niewielu pozostanie, by wynieść kości z domu, i [gdy] zapyta tego, który pozostał w domu: Czy jest jeszcze ktoś z tobą? Odpowie: Nie ma, i doda: Milcz!, bo nie będzie można wspominać imienia Pana.
L03 3 Am 6:10 וּנְשָׂא֞וֹ דּוֹד֣וֹ וּמְסָרְפ֗וֹ לְהוֹצִ֣יא עֲצָמִים֮ מִן־ הַבַּיִת֒ וְאָמַ֞ר לַאֲשֶׁ֨ר בְּיַרְכְּתֵ֥י הַבַּ֛יִת הַע֥וֹד עִמָּ֖ךְ וְאָמַ֣ר אָ֑פֶס וְאָמַ֣ר הָ֔ס כִּ֛י לֹ֥א לְהַזְכִּ֖יר בְּשֵׁ֥ם יְהוָֽה׃
L04 4 Am 6:10 וּ/נְשָׂא֞/וֹ דּוֹד֣/וֹ וּ/מְסָרְפ֗/וֹ לְ/הוֹצִ֣יא עֲצָמִים֮ מִן־ הַ/בַּיִת֒ וְ/אָמַ֞ר לַ/אֲשֶׁ֨ר בְּ/יַרְכְּתֵ֥י הַ/בַּ֛יִת הַ/ע֥וֹד עִמָּ֖/ךְ וְ/אָמַ֣ר אָ֑פֶס וְ/אָמַ֣ר הָ֔ס כִּ֛י לֹ֥א לְ/הַזְכִּ֖יר בְּ/שֵׁ֥ם יְהוָֽה׃
L05 5 Am 6:10 u•ne•sa•'<O> do•<Do> u•me•sa•re•<Fo>, le•ho•<ci> 'a•ca•<Mim> min- hab•ba•<jit> we•'a•<Mar> la•'a•<szer> be•jar•ke•<Te> hab•<Ba>•jit ha•'od 'im•<Mach> we•'a•<Mar> '<A>•fes; we•'a•<Mar> <Has>, ki lo le•haz•<Kir> be•<szem> <jah>•we.
L06 6 Am 6:10 H5375H5375 H1730H1730 H5635H5635 H3318H3318 H6106H6106 H4480H4480 H1004H1004 H0559H0559 H0834H0834 H3411H3411 H1004H1004 H5750H5750 H5973H5973 H0559H0559 H0657H0657 H0559H0559 H2013H2013 H3588H3588 H3808H3808 H2142H2142 H8034H8034 H3068H3068
L07 7 Am 6:10 accept beloved burn after body above court answer after border court again accompanying answer ankle answer hold peace  inasmuch before burn  base Jehovah
L08 8 Am 6:10 przyjąć umiłowany palić po ciało powyżej sąd odpowiedź po granica sąd ponownie odpowiedź kostka odpowiedź przed palić podstawa
L09 9 Am 6:10 shall take him up And a man's uncle and he that burneth him to bring out the bones from out of the house and shall say who unto him that [is] by the sides of the house else one [Is there] yet [any] with thee? and he shall say No Then shall he say Hold thy tongue for is not for we may not make mention of the name of the LORD
L10 10 Am 6:10 bierze go I czyjś wujek a on, że płonące go wydobyć kości z z domu i powie kto mu, że [jest] po bokach z domu więcej jeden [Jest tam] jeszcze [każdy] z tobą? i powie Nie Wtedy powie Trzymaj twój język dla nie jest bo może nie wspomina z nazwy Pana
L11 11 Am 6:10 u·ne·sa·'O do·Do u·me·sa·re·Fo, le·ho·Tzi 'a·tza·Mim min- hab·ba·Yit ve·'a·Mar la·'a·Sher be·yar·ke·Tei hab·Ba·yit ha·'od 'im·Mach ve·'a·Mar 'A·fes; ve·'a·Mar Has, ki lo le·haz·Kir be·Shem Yah·weh.
L12 12 Am 6:10 u ne sa o Do do u me sor fo le ho ci a ca mim min - haB Ba jit we a mar la a szer Be jar Ke te haB Ba jit ha od im mach we a mar a fes we a mar has Ki lo le haz Kir Be szem jhwh(a do naj)
L13 13 Am 6:10 ûnüSä´ô Dôdô ûmüsorpô lühôcî´ `ácämîm min-haBBayìt wü´ämar la´ášer BüyarKütê haBBaºyit ha`ôd `immäk wü´ämar ´äºpes wü´ämar häs lö´ lühazKîr Büšëm yhwh(´ädönäy)
L14 14 Am 6:10 620/650 61/61 1/1 1020/1060 123/126 1179/1215 1968/2052 5055/5298 5389/5499 25/26 1969/2052 450/486 1032/1043 5056/5298 40/44 5057/5298 4/8 4305/4478 4964/5164 222/229 835/864 5890/6220
L15 15 Am 6:10 And a man's uncle shall take him up, and he that burneth him, to bring out the bones out of the house, and shall say unto him that [is] by the sides of the house, [Is there] yet [any] with thee? and he shall say, No. Then shall he say, Hold thy tongue: for we may not make mention of the name of the LORD.
L16 16 Am 6:10  10 And a man's uncle <01730> shall take him up <05375> (08804), and he that burneth <05635> (08764) him, to bring out <03318> (08687) the bones <06106> out of the house <01004>, and shall say <0559> (08804) unto him that is by the sides <03411> of the house <01004>, Is there yet any with thee? and he shall say <0559> (08804), No <0657>. Then shall he say, <0559> (08804), Hold thy tongue <02013> (08761): for we may not make mention <02142> (08687) of the name <08034> of the LORD <03068>.
L01 1 Am 6:11   Am 6:11  11 Bo oto Pan <03068> rozkazuje <06680> (08764), a on uderzył <05221> (08689) wielki <01419> dom <01004> z naruszeniem <07447>, a niewiele <06996> dom <01004> z rozszczepami <01233>.                                                                                            
L02 2 Am 6:11 Oto Pan rozkazał i obrócony będzie wielki dom w ruiny, a mały dom w rozsypkę.
L03 3 Am 6:11 כִּֽי־ הִנֵּ֤ה יְהוָה֙ מְצַוֶּ֔ה וְהִכָּ֛ה הַבַּ֥יִת הַגָּד֖וֹל רְסִיסִ֑ים וְהַבַּ֥יִת הַקָּטֹ֖ן בְּקִעִֽים׃
L04 4 Am 6:11 כִּֽי־ הִנֵּ֤ה יְהוָה֙ מְצַוֶּ֔ה וְ/הִכָּ֛ה הַ/בַּ֥יִת הַ/גָּד֖וֹל רְסִיסִ֑ים וְ/הַ/בַּ֥יִת הַ/קָּטֹ֖ן בְּקִעִֽים׃
L05 5 Am 6:11 ki- hin•<Ne> <jah>•we me•caw•<we>, we•hik•<Ka> hab•<Ba>•jit hag•ga•<Dol> re•si•<Sim>; we•hab•<Ba>•jit hak•ka•<Ton> be•ki•'<Im>.
L06 6 Am 6:11 H3588H3588 H2009H2009 H3068H3068 H6680H6680 H5221H5221 H1004H1004 H1419H1419 H7447H7447 H1004H1004 H6996H6996 H1233H1233
L07 7 Am 6:11 inasmuch behold Jehovah appoint beat court aloud breach court least breach
L08 8 Am 6:11 ujrzeć powołać bić sąd naruszenie sąd najmniej naruszenie
L09 9 Am 6:11 For behold For behold the LORD commandeth and he will smite house the great with breaches house and the little with clefts
L10 10 Am 6:11 Dla ujrzeć Bo oto Pan rozkazuje i będzie bić dom wielki z naruszeniem dom i niewiele z rozszczepami
L11 11 Am 6:11 ki- hin·Neh Yah·weh me·tzav·Veh, ve·hik·Kah hab·Ba·yit hag·ga·Dol re·si·Sim; ve·hab·Ba·yit hak·ka·Ton be·ki·'Im.
L12 12 Am 6:11 Ki - hin ne jhwh(a do naj) me caw we we hiK Ka haB Ba jit haG Ga dol re si sim we haB Ba jit haq qa ton Be qi im
L13 13 Am 6:11 Kî|-hinnË yhwh(´ädönäy) mücawwè wühiKKâ haBBaºyit haGGädôl rüsîsîm wühaBBaºyit haqqä†ön Büqì`îm
L14 14 Am 6:11 4306/4478 801/840 5891/6220 485/491 487/500 1970/2052 488/527 2/2 1971/2052 96/101 2/2
L15 15 Am 6:11 For, behold, the LORD commandeth, and he will smite the great house with breaches, and the little house with clefts.
L16 16 Am 6:11  11 For, behold, the LORD <03068> commandeth <06680> (08764), and he will smite <05221> (08689) the great <01419> house <01004> with breaches <07447>, and the little <06996> house <01004> with clefts <01233>.
L01 1 Am 6:12   Am 6:12  12 koni ma <05483> uruchom <07323> (08799) na skale <05553>? będzie jeden pług <02790> (08799) tam wołami <01241>? Albowiem zwrócili <02015> (08804) wyrok <04941> w żółci <07219> i owoce <06529> sprawiedliwości <06666> w cykuty <03939>:                                                                                      
L02 2 Am 6:12 Czy konie pędzą po skałach albo czy tam się orze wołami, że zamieniacie sprawiedliwość na truciznę, a owoc prawości - na piołun?
L03 3 Am 6:12 הַיְרֻצ֤וּן בַּסֶּ֙לַע֙ סוּסִ֔ים אִֽם־ יַחֲר֖וֹשׁ בַּבְּקָרִ֑ים כִּֽי־ הֲפַכְתֶּ֤ם לְרֹאשׁ֙ מִשְׁפָּ֔ט וּפְרִ֥י צְדָקָ֖ה לְלַעֲנָֽה׃
L04 4 Am 6:12 הַ/יְרֻצ֤וּ/ן בַּ/סֶּ֙לַע֙ סוּסִ֔ים אִֽם־ יַחֲר֖וֹשׁ בַּ/בְּקָרִ֑ים כִּֽי־ הֲפַכְתֶּ֤ם לְ/רֹאשׁ֙ מִשְׁפָּ֔ט וּ/פְרִ֥י צְדָקָ֖ה לְ/לַעֲנָֽה׃
L05 5 Am 6:12 haj•ru•<cun> bas•<Se>•la' su•<Sim>, im- ja•cha•<Rosz> bab•be•ka•<Rim>; ki- ha•fach•<Tem> le•rosz misz•<Pat>, u•fe•<Ri> ce•da•<Ka> le•la•'a•<Na>.
L06 6 Am 6:12 H7323H7323 H5553H5553 H5483H5483 H0518H0518 H2790H2790 H1241H1241 H3588H3588 H2015H2015 H7219H7219 H4941H4941 H6529H6529 H6666H6666 H3939H3939
L07 7 Am 6:12 break down rock crane lo altogether bull inasmuch become gall adversary reward justice hemlock
L08 8 Am 6:12 skała dźwig lo całkowicie byk zostać nagradzać sprawiedliwość
L09 9 Am 6:12 run rock Shall horses lo plow bull for have turned into gall judgment and the fruit of righteousness into hemlock
L10 10 Am 6:12 uruchomić skała Będą konie lo orać byk dla okazały w żółci wyrok i owoce sprawiedliwości do cykuty
L11 11 Am 6:12 hay·ru·Tzun bas·Se·la' su·Sim, im- ya·cha·Roosh bab·be·ka·Rim; ki- ha·fach·Tem le·roSh mish·Pat, u·fe·Ri tze·da·Kah le·la·'a·Nah.
L12 12 Am 6:12 ha je ru cun Bas se la su sim im - ja Ha rosz BaB Be qa rim Ki - ha fach Tem le rosz misz Pat u fe ri ce da qa le la a na
L13 13 Am 6:12 hayürucûn Basseºla` sûsîm ´i|m-yaHárôš BaBBüqärîm Kî|-hápakTem lürö´š mišPä† ûpürî cüdäqâ lüla`ánâ
L14 14 Am 6:12 98/102 58/59 117/137 1033/1068 69/74 181/183 4307/4478 89/94 12/12 401/419 114/119 150/155 8/8
L15 15 Am 6:12 Shall horses run upon the rock? will [one] plow [there] with oxen? for ye have turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into hemlock:
L16 16 Am 6:12  12 Shall horses <05483> run <07323> (08799) upon the rock <05553>? will one plow <02790> (08799) there with oxen <01241>? for ye have turned <02015> (08804) judgment <04941> into gall <07219>, and the fruit <06529> of righteousness <06666> into hemlock <03939>:
L01 1 Am 6:13   Am 6:13  13 Ye, który cieszy <08056> w rzeczy <01697> z niczego <03808>, który mówi <0559> (08802) Czyż nie podjęte <03947> (08804) do nas rogi <07161> w naszych siłach <02392 >?                                                                                            
L02 2 Am 6:13 Cieszycie się z Lo-Debar i mówicie: Czyż nie naszą siłą zdobyliśmy sobie Karnaim?
L03 3 Am 6:13 הַשְּׂמֵחִ֖ים לְלֹ֣א דָבָ֑ר הָאֹ֣מְרִ֔ים הֲל֣וֹא בְחָזְקֵ֔נוּ לָקַ֥חְנוּ לָ֖נוּ קַרְנָֽיִם׃
L04 4 Am 6:13 הַ/שְּׂמֵחִ֖ים לְ/לֹ֣א דָבָ֑ר הָ/אֹ֣מְרִ֔ים הֲ/ל֣וֹא בְ/חָזְקֵ֔/נוּ לָקַ֥חְנוּ לָ֖/נוּ קַרְנָֽיִם׃
L05 5 Am 6:13 has•se•me•<Chim> le•<Lo> da•<war>; ha•'<O>•me•<Rim>, ha•<Lo> we•cha•ze•<Ke>•nu, la•<Kach>•nu <La>•nu kar•<Na>•jim.
L06 6 Am 6:13 H8055H8055 H3808H3808 H1697H1697 H0559H0559 H3808H3808 H2392H2392 H3947H3947 H0000 H7161H7161
L07 7 Am 6:13 cheer up before act answer before strength accept hill
L08 8 Am 6:13 rozweselić przed działać odpowiedź przed siła przyjąć wzgórze
L09 9 Am 6:13 cheer up of nought in a thing which say by our strength Have we not taken to us horns
L10 10 Am 6:13 rozweselić z niczym w rzeczy co powiedzieć przez naszą siłą Czyż nie podjęte do nas rogi
L11 11 Am 6:13 has·se·me·Chim le·Lo da·Var; ha·'O·me·Rim, ha·Lo ve·cha·ze·Ke·nu, la·Kach·nu La·nu kar·Na·yim.
L12 12 Am 6:13 has se me Him le lo da war ha om rim ha lo we Hoz qe nu la qaH nu la nu qar na jim
L13 13 Am 6:13 haSSümëHîm lülö´ däbär hä´öºmrîm hálô´ büHozqëºnû läqaºHnû läºnû qarnäºyim
L14 14 Am 6:13 141/148 4965/5164 1384/1428 5058/5298 4966/5164 4/5 947/964 6362/6522 69/76
L15 15 Am 6:13 Ye which rejoice in a thing of nought, which say, Have we not taken to us horns by our own strength?
L16 16 Am 6:13  13 Ye which rejoice <08056> in a thing <01697> of nought <03808>, which say <0559> (08802), Have we not taken <03947> (08804) to us horns <07161> by our own strength <02392>?
L01 1 Am 6:14   Am 6:14  14 Ale oto Ja wzbudzę <06965> (08688) przed tobą naród <01471>, domu <01004> Izraela <03478>, mówi <05002> (08803) Pan <03068> Bóg <0430 > zastępów <06635>, a oni dotykają <03905> (08804) przed wejściem w <0935> (08800) z Hemath <02574> do rzeki <05158> z pustyni <06160>.                                                                                    
L02 2 Am 6:14 Lecz oto Ja wzbudzę przeciwko wam, domu Izraela, - wyrocznia Pana, Boga Zastępów - naród, który was uciemięży od Wejścia do Chamat aż do potoku Araby.
L03 3 Am 6:14 כִּ֡י הִנְנִי֩ מֵקִ֨ים עֲלֵיכֶ֜ם בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֗ל נְאֻם־ יְהוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י הַצְּבָא֖וֹת גּ֑וֹי וְלָחֲצ֥וּ אֶתְכֶ֛ם מִלְּב֥וֹא חֲמָ֖ת עַד־ נַ֥חַל הָעֲרָבָֽה׃ ס
L04 4 Am 6:14 כִּ֡י הִנְ/נִי֩ מֵקִ֨ים עֲלֵי/כֶ֜ם בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֗ל נְאֻם־ יְהוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י הַ/צְּבָא֖וֹת גּ֑וֹי וְ/לָחֲצ֥וּ אֶתְ/כֶ֛ם מִ/לְּ/ב֥וֹא חֲמָ֖ת עַד־ נַ֥חַל הָ/עֲרָבָֽה׃ ס
L05 5 Am 6:14 ki hin•<Ni> me•<Kim> 'a•le•<Chem> bet jis•ra•'<El>, ne•'um- <jah>•we 'e•lo•<He> hac•ce•wa•'ot <Goj>; we•la•cha•<cu> 'et•<Chem> mil•le•<wo> cha•<Mat> ad- <Na>•chal ha•'a•ra•<wa>. sa•<Mek>
L06 6 Am 6:14 H3588H3588 H2005H2005 H6965H6965 H5921H5921 H1004H1004 H3478H3478 H5002H5002 H3068H3068 H0430H0430 H6635H6635 H1471H1471 H3905H3905 H0853H0853 H0935H0935 H2574H2574 H5704H5704 H5158H5158 H6160H6160
L07 7 Am 6:14 inasmuch behold abide above court Israel said Jehovah angels appointed time Gentile afflict abide Hamath against brook Arabah
L08 8 Am 6:14 ujrzeć powyżej sąd Izrael powiedział anioły przed
L09 9 Am 6:14 for I am going But behold I will raise up against O house of Israel saith the LORD the God of hosts against you a nation and they shall afflict you from the entering in of Hemath against unto the river of the wilderness
L10 10 Am 6:14 dla Zamierzam Ale oto Ja wzbudzę przed O dom Izraela mówi Pan Bóg Zastępów przeciwko tobie narodu i będą nękać Ci z wejściem w z Hemath przed do rzeki z pustyni
L11 11 Am 6:14 ki hin·Ni me·Kim 'a·lei·Chem beit Yis·ra·'El, ne·'um- Yah·weh 'e·lo·Hei hatz·tze·va·'ot Goy; ve·la·cha·Tzu 'et·Chem mil·le·Vo cha·Mat ad- Na·chal ha·'a·ra·Vah. sa·Mek
L12 12 Am 6:14 Ki hin ni me qim a le chem Bet jis ra el ne um - jhwh(a do naj) e lo he hac ce wa ot Goj we la Ha cu et chem mil le wo Ha mat ad - na Hal ha a ra wa s
L13 13 Am 6:14 hinnî mëqîm `álêkem Bêt yiSrä´ël nü´um-yhwh(´ädönäy) ´élöhê haccübä´ôt Gôy wüläHácû ´etkem millübô´ Hámät `ad-naºHal hä`áräbâ s
L14 14 Am 6:14 4308/4478 303/317 600/627 5517/5759 1972/2052 2464/2505 325/376 5892/6220 2538/2597 385/484 499/555 19/19 10802/11047 2476/2550 35/36 1219/1259 140/141 59/60
L15 15 Am 6:14 But, behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel, saith the LORD the God of hosts; and they shall afflict you from the entering in of Hemath unto the river of the wilderness.
L16 16 Am 6:14  14 But, behold, I will raise up <06965> (08688) against you a nation <01471>, O house <01004> of Israel <03478>, saith <05002> (08803) the LORD <03068> the God <0430> of hosts <06635>; and they shall afflict <03905> (08804) you from the entering in <0935> (08800) of Hemath <02574> unto the river <05158> of the wilderness <06160>.
Copyright by Cezary Podolski