Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Dn4-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Dn 4:1 Dn 4 Dn 4:1  1 Nabuchodonozor <05020> Król <04430>, do wszystkich <03606> Ludzie <05972>, narody <0524> i języki <03961>, że mieszkają <01753> (08748) we wszystkich <03606> ziemia <0772> ; Peace <08001> należy pomnożyć <07680> (08748) wam.                                                                                        
L02 2 Dn 4:1 (=BT Dn 3:98 [31]) Król Nabuchodonozor do wszystkich narodów, pokoleń, języków, mieszkających po całej ziemi: Obyście zaznali wielkiego pokoju!
L03 3 Dn 4:1 נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֗א לְֽכָל־ עַֽמְמַיָּ֞א אֻמַיָּ֧א וְלִשָּׁנַיָּ֛א דִּֽי־ [דָאֲרִין כ] (דָיְרִ֥ין ק) בְּכָל־ אַרְעָ֖א שְׁלָמְכ֥וֹן יִשְׂגֵּֽא׃
L04 4 Dn 4:1 נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֗/א לְֽ/כָל־ עַֽמְמַיָּ֞/א אֻמַיָּ֧/א וְ/לִשָּׁנַיָּ֛/א דִּֽי־ דארין דָיְרִ֥ין בְּ/כָל־ אַרְעָ֖/א שְׁלָמְ/כ֥וֹן יִשְׂגֵּֽא׃
L05 5 Dn 4:1 ne•wu•chad•nec•<car> mal•<Ka>, le•chol 'am•mai•<ja> 'u•mai•<ja> we•lisz•sza•nai•<ja> di- [da•'a•rin ch] (da•je•<Rin> k) be•chol 'ar•'<A> sze•la•me•<Chon> jis•<Ge>.
L06 6 Dn 4:1 H5020H5020 H4430H4430 H3606H3606 H5972H5972 H0524H0524 H3961H3961 H1768H1768 H3606H3606 H0772H0772 H8001H8001 H7680H7680
L07 7 Dn 4:1 Nebuchadnezzar king all people nation language forasmuch dwell all earth peace grow
L08 8 Dn 4:1 król wszystko ludzie język mieszkać wszystko ziemia pokój rosnąć
L09 9 Dn 4:1 Nebuchadnezzar the king unto all people nations and languages forasmuch dwell in all the earth Peace be multiplied
L10 10 Dn 4:1 Nabuchodonozor król do wszystkich ludzie narody i języków forasmuch mieszkać w sumie ziemia Pokój należy pomnożyć
L11 11 Dn 4:1 ne·vu·chad·netz·Tzar mal·Ka, le·chol 'am·mai·Ya 'u·mai·Ya ve·lish·sha·nai·Ya di- [da·'a·rin ch] (da·ye·Rin k) be·chol 'ar·'A she·la·me·Chon yis·Ge.
L12 12 Dn 4:1 ne wu chad nec car mal Ka le chol - a me maj ja u maj ja we lisz sza naj ja Di - (da a rin) [daj rin] Be chol - a ra sze lom chon jis Ge
L13 13 Dn 4:1 nübûkadneccar malKä´ lü|kol-`a|mümayyä´ ´ùmayyä´ wüliššänayyä´ Dî|-(dä´árîn) [däyrîn] Bükol-´ar`ä´ šülomkôn yiSGë´
L14 14 Dn 4:1 21/31 110/180 55/103 11/15 5/8 4/7 203/344 2/6 56/103 6/21 3/4 2/3
L15 15 Dn 4:1 Nebuchadnezzar the king, unto all people, nations, and languages, that dwell in all the earth; Peace be multiplied unto you.
L16 16 Dn 4:1  1 Nebuchadnezzar <05020> the king <04430>, unto all <03606> people <05972>, nations <0524>, and languages <03961>, that dwell <01753> (08748) in all <03606> the earth <0772>; Peace <08001> be multiplied <07680> (08748) unto you.
L01 1 Dn 4:2   Dn 4:2  2 Myślałem <06925> to dobry <08232> (08754) aby ukazać <02324> (08682) znaki <0852> i cuda <08540>, że wysoki <05943> Bóg <0426> kto ma uczynił <05648> (08754) ku <05974> ja.                                                                                            
L02 2 Dn 4:2 (=BT Dn 3:99 [32]) Spodobało mi się oznajmić znaki i cuda, jakie Najwyższy Bóg dla mnie uczynił.
L03 3 Dn 4:2 אָֽתַיָּא֙ וְתִמְהַיָּ֔א דִּ֚י עֲבַ֣ד עִמִּ֔י אֱלָהָ֖א [עִלָּיָא כ] (עִלָּאָ֑ה ק) שְׁפַ֥ר קָֽדָמַ֖י לְהַחֲוָיָֽה׃
L04 4 Dn 4:2 אָֽתַיָּ/א֙ וְ/תִמְהַיָּ֔/א דִּ֚י עֲבַ֣ד עִמִּ֔/י אֱלָהָ֖/א עלי/א עִלָּאָ֑/ה שְׁפַ֥ר קָֽדָמַ֖/י לְ/הַחֲוָיָֽה׃
L05 5 Dn 4:2 'a•tai•<ja> we•tim•hai•<ja>, di 'a•<wad> 'im•<Mi>, 'e•la•<Ha> ['il•la•ja> ch] ('il•la•'<Ah>; k) sze•<Far> ka•da•<Mai> le•ha•cha•wa•<jah>.
L06 6 Dn 4:2 H0852H0852 H8540H8540 H1768H1768 H5648H5648 H5974H5974 H0426H0426 H8232H8232 H6925H6925 H2324H2324
L07 7 Dn 4:2 sign wonder forasmuch cut by God high be acceptable before shew
L08 8 Dn 4:2 zastanawiać się cięcie przez Bóg wysoki przed
L09 9 Dn 4:2 the signs and wonders which hath wrought toward God high it good I thought to shew
L10 10 Dn 4:2 znaki i zastanawia który kto ma kute ku Bóg wysoki to dobry Myślałem aby ukazać
L11 11 Dn 4:2 'a·tai·Ya ve·tim·hai·Ya, di 'a·Vad 'im·Mi, 'e·la·Ha ['il·la·ya ch] ('il·la·'Ah; k) she·Far ka·da·Mai le·ha·cha·va·Yah.
L12 12 Dn 4:2 a taj ja we tim haj ja Di a wad im mi e la ha (il la ja) [il la a] sze far qa da maj le ha Ha wa ja
L13 13 Dn 4:2 ´ä|tayyä´ wütimhayyä´ `ábad `immî ´élähä´ (`illäyä´) [`illä´â] šüpar qä|dämay lühaHáwäyâ
L14 14 Dn 4:2 1/3 1/3 204/344 21/28 10/22 68/94 2/10 1/3 16/38 11/14
L15 15 Dn 4:2 I thought it good to shew the signs and wonders that the high God hath wrought toward me.
L16 16 Dn 4:2  2 I thought <06925> it good <08232> (08754) to shew <02324> (08682) the signs <0852> and wonders <08540> that the high <05943> God <0426> hath wrought <05648> (08754) toward <05974> me.
L01 1 Dn 4:3   Dn 4:3  3 Jak <04101> wielki <07260> są jego objawy <0852>! i jak <04101> potężny <08624> są jego cuda! <08540>! Jego królestwo <04437> jest wieczna <05957> królestwo <04437>, a jego panowanie <07985> jest od <05974> generacja <01859> na pokolenie <01859>.                                                                                      
L02 2 Dn 4:3 (=BT Dn 3:100 [33]) Jak wielkie są Jego znaki, jak potężne Jego cuda! Jego królestwo jest wiecznym królestwem, a panowanie Jego przez wszystkie pokolenia.
L03 3 Dn 4:3 אָת֙וֹהִי֙ כְּמָ֣ה רַבְרְבִ֔ין וְתִמְה֖וֹהִי כְּמָ֣ה תַקִּיפִ֑ין מַלְכוּתֵהּ֙ מַלְכ֣וּת עָלַ֔ם וְשָׁלְטָנֵ֖הּ עִם־ דָּ֥ר וְדָֽר׃
L04 4 Dn 4:3 אָת֙וֹ/הִי֙ כְּ/מָ֣ה רַבְרְבִ֔ין וְ/תִמְה֖וֹ/הִי כְּ/מָ֣ה תַקִּיפִ֑ין מַלְכוּתֵ/הּ֙ מַלְכ֣וּת עָלַ֔ם וְ/שָׁלְטָנֵ֖/הּ עִם־ דָּ֥ר וְ/דָֽר׃
L05 5 Dn 4:3 a•<To>•hi ke•<Ma> raw•re•<win>, we•tim•<Ho>•hi ke•<Ma> tak•ki•<Fin>; mal•chu•<Te> mal•<Chut> 'a•<Lam>, we•szal•ta•<Ne> im- dar we•<Dar>.
L06 6 Dn 4:3 H0852H0852 H4101H4101 H7260H7260 H8540H8540 H4101H4101 H8624H8624 H4437H4437 H4437H4437 H5957H5957 H7985H7985 H5974H5974 H1859H1859 H1859H1859
L07 7 Dn 4:3 sign how great  great  wonder how great  mighty kingdom kingdom forever dominion by generation generation
L08 8 Dn 4:3 wielki zastanawiać się potężny królestwo królestwo przez generacja generacja
L09 9 Dn 4:3 [are] his signs How great [are] his wonders and how mighty his kingdom kingdom [is] an everlasting and his dominion [is] from generation to generation
L10 10 Dn 4:3 [Są] jego znaki Jak wielki [Są] Jego cuda i jak potężny Jego królestwo królestwo [Jest] wieczne i jego panowanie [Jest] z generacja na pokolenie
L11 11 Dn 4:3 a·To·hi ke·Mah rav·re·Vin, ve·tim·Ho·hi ke·Mah tak·ki·Fin; mal·chu·Teh mal·Chut 'a·Lam, ve·shal·ta·Neh im- dar ve·Dar.
L12 12 Dn 4:3 a to hi Ke ma raw re win we tim ho hi Ke ma taq qi fin mal chu te mal chut a lam we szol ta neh im - Dar we dar
L13 13 Dn 4:3 ´ätôºhî Kümâ rabrübîn wütimhôºhî Kümâ taqqîpîn malkûtË malkût `älam wüšol†änëh `im-Där wüdär
L14 14 Dn 4:3 2/3 11/13 2/8 2/3 12/13 4/5 14/57 15/57 9/20 1/14 11/22 1/4 2/4
L15 15 Dn 4:3 How great [are] his signs! and how mighty [are] his wonders! his kingdom [is] an everlasting kingdom, and his dominion [is] from generation to generation.
L16 16 Dn 4:3  3 How <04101> great <07260> are his signs <0852>! and how <04101> mighty <08624> are his wonders! <08540>! his kingdom <04437> is an everlasting <05957> kingdom <04437>, and his dominion <07985> is from <05974> generation <01859> to generation <01859>.
L01 1 Dn 4:4   Dn 4:4  4 I <0576> Nabuchodonozor <05020> było <01934> (08754) w spoczynku <07954> (08752) w moim domu <01005> i kwitnie <07487> w moim pałacu <01965>:                                                                                              
L02 2 Dn 4:4 (=BT Dn 4:1) Ja, Nabuchodonozor, zażywałem spokoju w swoim domu i radości w swoim pałacu.
L03 3 Dn 4:4 אֲנָ֣ה נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר שְׁלֵ֤ה הֲוֵית֙ בְּבֵיתִ֔י וְרַעְנַ֖ן בְּהֵיכְלִֽי׃
L04 4 Dn 4:4 אֲנָ֣ה נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר שְׁלֵ֤ה הֲוֵית֙ בְּ/בֵיתִ֔/י וְ/רַעְנַ֖ן בְּ/הֵיכְלִֽ/י׃
L05 5 Dn 4:4 'a•<Na> ne•wu•chad•nec•<car>, sze•<Le> ha•<wet> be•we•<Ti>, we•ra'•<Nan> be•he•che•<Li>.
L06 6 Dn 4:4 H0576H0576 H5020H5020 H7954H7954 H1934H1934 H1005H1005 H7487H7487 H1965H1965
L07 7 Dn 4:4 I Nebuchadnezzar at rest become house flourishing palace
L08 8 Dn 4:4 Ja zostać dom pałac
L09 9 Dn 4:4 I Nebuchadnezzar at rest was in mine house and flourishing in my palace
L10 10 Dn 4:4 Ja Nabuchodonozor w spoczynku było w domu z kopalni i kwitnie w moim pałacu
L11 11 Dn 4:4 'a·Nah ne·vu·chad·netz·Tzar, she·Leh ha·Veit be·vei·Ti, ve·ra'·Nan be·hei·che·Li.
L12 12 Dn 4:4 a na ne wu chad nec car sze le ha wet Be we ti we ra nan Be hech li
L13 13 Dn 4:4 ´ánâ nübûkadneccar šülË háwêt Bübêtî würa`nan Bühêklî
L14 14 Dn 4:4 7/16 22/31 1/1 34/71 39/44 1/1 8/13
L15 15 Dn 4:4 I Nebuchadnezzar was at rest in mine house, and flourishing in my palace:
L16 16 Dn 4:4  4 I <0576> Nebuchadnezzar <05020> was <01934> (08754) at rest <07954> (08752) in mine house <01005>, and flourishing <07487> in my palace <01965>:
L01 1 Dn 4:5   Dn 4:5  5 widziałem <02370> (08754) marzeń <02493>, które mnie boi <01763> (08741), a myśli <02031> na <05922> moje łóżko <04903> i wizje <02376> z mojej głowy < 07217> niepokoi <0927> (08792) ja.                                                                                            
L02 2 Dn 4:5 (=BT Dn 4:2) Miałem widzenie we śnie, które mnie przeraziło. Zaniepokoiły mnie myśli na moim łożu i widziadła powstałe w mojej głowie.
L03 3 Dn 4:5 חֵ֥לֶם חֲזֵ֖ית וִֽידַחֲלִנַּ֑נִי וְהַרְהֹרִין֙ עַֽל־ מִשְׁכְּבִ֔י וְחֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖י יְבַהֲלֻנַּֽנִי׃
L04 4 Dn 4:5 חֵ֥לֶם חֲזֵ֖ית וִֽ/ידַחֲלִנַּ֑/נִי וְ/הַרְהֹרִין֙ עַֽל־ מִשְׁכְּבִ֔/י וְ/חֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖/י יְבַהֲלֻנַּֽ/נִי׃
L05 5 Dn 4:5 <Che>•lem cha•<Zet> wi•da•cha•lin•<Na>•ni; we•har•ho•<Rin> al- misz•ke•<wi>, we•chez•<we> re•<szi> je•wa•ha•lun•<Na>•ni.
L06 6 Dn 4:5 H2493H2493 H2370H2370 H1763H1763 H2031H2031 H5922H5922 H4903H4903 H2376H2376 H7217H7217 H0927H0927
L07 7 Dn 4:5 dream behold make afraid thought about bed look chief in haste
L08 8 Dn 4:5 ujrzeć myśl o łóżko wyglądać szef
L09 9 Dn 4:5 a dream I saw which made me afraid and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled
L10 10 Dn 4:5 marzenie Widziałem co mnie boi i myśli na moje łóżko i wizje z mojej głowy zmartwiony
L11 11 Dn 4:5 Che·lem cha·Zeit vi·da·cha·lin·Na·ni; ve·har·ho·Rin al- mish·ke·Vi, ve·chez·Vei re·Shi ye·va·ha·lun·Na·ni.
L12 12 Dn 4:5 He lem Ha zet wi da Ha lin na ni we har ho rin al - misz Ke wi we Hez we re szi je wa ha lun na ni  
L13 13 Dn 4:5 Hëºlem Házêt wî|daHálinnaºnî wüharhörîn `a|l-mišKübî wüHezwê rë´šî yübahálunnaºnî  
L14 14 Dn 4:5 12/22 13/31 2/6 1/1 52/94 3/6 3/12 6/14 3/11
L15 15 Dn 4:5 I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me.
L16 16 Dn 4:5  5 I saw <02370> (08754) a dream <02493> which made me afraid <01763> (08741), and the thoughts <02031> upon <05922> my bed <04903> and the visions <02376> of my head <07217> troubled <0927> (08792) me.
L01 1 Dn 4:6   Dn 4:6  6 Dlatego <04481> <00> się <07761> (08752) I <04481> dekret <02942> przynieść <05954> (08682) we wszystkich <03606> mądry <02445> ludzie Babilonu <0895> przed < 06925> mi, że mogą one dać poznać <03046> (08681) dla Mnie interpretacji <06591> w śnie <02493>.                                                                                      
L02 2 Dn 4:6 (=BT Dn 4:3) Toteż wydałem polecenie, by sprowadzono do mnie wszystkich mędrców babilońskich, żeby mi dali wyjaśnienie snu.
L03 3 Dn 4:6 וּמִנִּי֙ שִׂ֣ים טְעֵ֔ם לְהַנְעָלָ֣ה קָֽדָמַ֔י לְכֹ֖ל חַכִּימֵ֣י בָבֶ֑ל דִּֽי־ פְשַׁ֥ר חֶלְמָ֖א יְהֽוֹדְעֻנַּֽנִי׃
L04 4 Dn 4:6 וּ/מִנִּ/י֙ שִׂ֣ים טְעֵ֔ם לְ/הַנְעָלָ֣ה קָֽדָמַ֔/י לְ/כֹ֖ל חַכִּימֵ֣י בָבֶ֑ל דִּֽי־ פְשַׁ֥ר חֶלְמָ֖/א יְהֽוֹדְעֻנַּֽ/נִי׃
L05 5 Dn 4:6 u•min•<Ni> sim te•'<Em>, le•han•'a•<La> ka•da•<Mai>, le•<Chol> chak•ki•<Me> wa•<wel>; di- fe•<szar> chel•<Ma> je•<Hod>•'un•<Na>•ni.
L06 6 Dn 4:6 H4481H4481 H7761H7761 H2942H2942 H5954H5954 H6925H6925 H3606H3606 H2445H2445 H0895H0895 H1768H1768 H6591H6591 H2493H2493 H3046H3046
L07 7 Dn 4:6 according command chancellor bring in before all wise Babylon forasmuch interpretation dream certify
L08 8 Dn 4:6 zgodnie komenda przed wszystko interpretacja
L09 9 Dn 4:6 I made a decree to bring before in all the wise [men] of Babylon forasmuch unto me the interpretation of the dream me that they might make known
L10 10 Dn 4:6 Ja wykonane Dekret przynieść przed w sumie mądry [Mężczyźni] Babilonu forasmuch do mnie interpretacja z marzeń mnie, że mogą one dać poznać
L11 11 Dn 4:6 u·min·Ni sim te·'Em, le·han·'a·Lah ka·da·Mai, le·Chol chak·ki·Mei va·Vel; di- fe·Shar chel·Ma ye·Hod·'un·Na·ni.
L12 12 Dn 4:6 u min ni sim te em le ha na la qa da maj le chol HaK Ki me wa wel Di - fe szar Hel ma je ho dun na ni  
L13 13 Dn 4:6 ûminnî Sîm †ü`ëm lühan`älâ qä|dämay lüköl HaKKîmê bäbel Dî|-püšar Helmä´ yühô|d`unnaºnî  
L14 14 Dn 4:6 51/104 21/26 22/24 5/11 17/38 57/103 10/14 21/25 205/344 14/30 13/22 30/47
L15 15 Dn 4:6 Therefore made I a decree to bring in all the wise [men] of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream.
L16 16 Dn 4:6  6 Therefore <04481> <00> made <07761> (08752) I <04481> a decree <02942> to bring <05954> (08682) in all <03606> the wise <02445> men of Babylon <0895> before <06925> me, that they might make known <03046> (08681) unto me the interpretation <06591> of the dream <02493>.
L01 1 Dn 4:7   Dn 4:7  7 Następnie <0116> przyszedł <05954> (08750) w magików <02749>, astrologowie <0826>, Chaldejczyków <03779>, a wróżbici <01505> (08750): a ja <0576> powiedział <0560> (08750) marzenie <02493> <06925 przed> ich, ale oni nie <03809> Utwórz wiadomo <03046> (08683) dla Mnie interpretacji <06591> tej decyzji.                                                                                  
L02 2 Dn 4:7 (=BT Dn 4:4) Zjawili się więc wykładacze snów, wróżbici, Chaldejczycy i astrologowie. Opowiedziałem im sen, ale nie mogli mi podać jego wyjaśnienia.
L03 3 Dn 4:7 בֵּאדַ֣יִן [עָלֲלִין כ] (עָלִּ֗ין ק) חַרְטֻמַיָּא֙ אָֽשְׁפַיָּ֔א [כַּשְׂדָּיֵא כ] (כַּשְׂדָּאֵ֖י ק) וְגָזְרַיָּ֑א וְחֶלְמָ֗א אָמַ֤ר אֲנָה֙ קֳדָ֣מֵיה֔וֹן וּפִשְׁרֵ֖הּ לָא־ מְהוֹדְעִ֥ין לִֽי׃
L04 4 Dn 4:7 בֵּ/אדַ֣יִן עללין עָלִּ֗ין חַרְטֻמַיָּ/א֙ אָֽשְׁפַיָּ֔/א כשדי/א כַּשְׂדָּאֵ֖/י וְ/גָזְרַיָּ֑/א וְ/חֶלְמָ֗/א אָמַ֤ר אֲנָה֙ קֳדָ֣מֵי/ה֔וֹן וּ/פִשְׁרֵ֖/הּ לָא־ מְהוֹדְעִ֥ין לִֽ/י׃
L05 5 Dn 4:7 be•<Da>•jin ['a•la•lin ch] ('al•<Lin>, k) char•tu•mai•<ja> 'a•sze•fai•<ja>, [kas•da•je ch] (kas•da•'<e> k) we•ga•ze•rai•<ja>; we•chel•<Ma>, 'a•<Mar> 'a•<Na> ko•<Da>•me•<Hon>, u•fisz•<Re> la- me•hod•'<In> <Li>.
L06 6 Dn 4:7 H0116H0116 H2749H2749 H0826H0826 H1505H1505 H2493H2493 H0560H0560 H0576H0576 H6925H6925 H6591H6591 H3809H3809 H3046H3046 H0000
L07 7 Dn 4:7 now bring in magician astrologer Chaldean cut out dream command I before interpretation or even certify
L08 8 Dn 4:7 teraz magik komenda Ja przed interpretacja
L09 9 Dn 4:7 Then bring in in the magicians the astrologers Chaldean and the soothsayers the dream told and I before unto me the interpretation them but they did not make known
L10 10 Dn 4:7 Następnie przynieść w magów astrologowie Chaldejski i do wróżbitów marzenie powiedział i ja przed do mnie interpretacja im, ale nie oznajmić
L11 11 Dn 4:7 be·Da·yin ['a·la·lin ch] ('al·Lin, k) char·tu·mai·Ya 'a·she·fai·Ya, [kas·da·ye ch] (kas·da·'Ei k) ve·ga·ze·rai·Ya; ve·chel·Ma, 'a·Mar 'a·Nah ko·Da·mei·Hon, u·fish·Reh la- me·hod·'In Li.
L12 12 Dn 4:7 Be da jin (a la lin) [ol lin] Har tu maj ja asz faj ja (Kas Da je) [Kas Da e] we gaz raj ja we Hel ma a mar a na qó da me hon u fisz reh la - me ho din li
L13 13 Dn 4:7 Bë´daºyin (`älálîn) [`ollîn] Har†ùmayyä´ ´ä|špayyä´ (KaSDäyë´) [KaSDä´ê] wügäzrayyä´ wüHelmä´ ´ämar ´ánâ qódäºmêhôºn ûpišrëh lä´-mühôd`în
L14 14 Dn 4:7 30/57 1/3 3/5 3/6 3/5 4/6 14/22 38/71 8/16 18/38 15/30 51/82 31/47 6156/6522
L15 15 Dn 4:7 Then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers: and I told the dream before them; but they did not make known unto me the interpretation thereof.
L16 16 Dn 4:7  7 Then <0116> came <05954> (08750) in the magicians <02749>, the astrologers <0826>, the Chaldeans <03779>, and the soothsayers <01505> (08750): and I <0576> told <0560> (08750) the dream <02493> before <06925> them; but they did not <03809> make known <03046> (08683) unto me the interpretation <06591> thereof.
L01 1 Dn 4:8   Dn 4:8  8 Ale w <05705> ostatnia <0318> Daniel <01841> przyszedł <05922> przede mną <06925>, którego imię <08036> była] Belteshazzar <01096>, zgodnie z nazwą <08036> w moim bogiem <0426 >, aw którym jest duch <07308> od Świętego <06922> bogowie <0426>: i przed <06925> mu powiedziałem <0560> (08754) marzeń <02493>, mówiąc:                                                                                
L02 2 Dn 4:8 (=BT Dn 4:5) W końcu przybył do mnie Daniel, któremu na imię według imienia mojego boga Belteszassar, a w którym mieszka duch świętych bogów. Opowiedziałem mu sen.
L03 3 Dn 4:8 וְעַ֣ד אָחֳרֵ֡ין עַל֩ קָֽדָמַ֨י דָּנִיֵּ֜אל דִּֽי־ שְׁמֵ֤הּ בֵּלְטְשַׁאצַּר֙ כְּשֻׁ֣ם אֱלָהִ֔י וְדִ֛י רֽוּחַ־ אֱלָהִ֥ין קַדִּישִׁ֖ין בֵּ֑הּ וְחֶלְמָ֖א קָֽדָמ֥וֹהִי אַמְרֵֽת׃
L04 4 Dn 4:8 וְ/עַ֣ד אָחֳרֵ֡ין עַל֩ קָֽדָמַ֨/י דָּנִיֵּ֜אל דִּֽי־ שְׁמֵ֤/הּ בֵּלְטְשַׁאצַּר֙ כְּ/שֻׁ֣ם אֱלָהִ֔/י וְ/דִ֛י רֽוּחַ־ אֱלָהִ֥ין קַדִּישִׁ֖ין בֵּ֑/הּ וְ/חֶלְמָ֖/א קָֽדָמ֥וֹ/הִי אַמְרֵֽת׃
L05 5 Dn 4:8 we•'<Ad> 'o•cho•<Ren> 'al ka•da•<Mai> da•ni•<jel> di- sze•<Me> be•le•te•szac•<car> ke•<szum> 'e•la•<Hi>, we•<Di> <Ru>•ach- 'e•la•<Hin> kad•di•<szin> <Be>; we•chel•<Ma> ka•da•<Mo>•hi 'am•<Ret>.
L06 6 Dn 4:8 H5705H5705 H0318H0318 H5954H5954 H6925H6925 H1841H1841 H1768H1768 H8036H8036 H1096H1096 H8036H8036 H0426H0426 H1768H1768 H7308H7308 H0426H0426 H6922H6922 H0000 H2493H2493 H6925H6925 H0560H0560
L07 7 Dn 4:8 until at last bring in before Daniel forasmuch name Belteshazzar name God forasmuch mind God holy  dream before command
L08 8 Dn 4:8 do przed Daniel nazwa nazwa Bóg Bóg święty przed komenda
L09 9 Dn 4:8 But at the last came before me Daniel whose whose name [was] Belteshazzar according to the name of my god whom and in whom [is] the spirit gods of the holy the dream and before him I told
L10 10 Dn 4:8 Jednak w ostatni przyszedł przede mną Daniel którego którego nazwisko [Było] Belteshazzar zgodnie z nazwą mego Boga kogo i w których [jest] duch bogowie od Świętego marzenie i przed mu powiedziałem
L11 11 Dn 4:8 ve·'Ad 'o·cho·Rein 'al ka·da·Mai da·ni·Yel di- she·Meh be·le·te·shatz·Tzar ke·Shum 'e·la·Hi, ve·Di Ru·ach- 'e·la·Hin kad·di·Shin Beh; ve·chel·Ma ka·da·Mo·hi 'am·Ret.
L12 12 Dn 4:8 we ad o Hó ren al qa da maj Da nij jel Di - sze meh Bel te szac car Ke szum e la hi we di ru aH - e la hin qaD Di szin Beh we Hel ma qa da mo hi am ret
L13 13 Dn 4:8 wü`ad ´oHórên `al qä|dämay Däniyyë´l Dî|-šümëh Bël†üša´ccar Küšùm ´élähî wüdî rû|ªH-´élähîn qaDDîšîn Bëh wüHelmä´ qä|dämôºhî ´amrët
L14 14 Dn 4:8 13/35 1/1 6/11 19/38 19/52 206/344 9/12 2/8 10/12 69/94 207/344 2/11 70/94 1/13 6157/6522 15/22 20/38 39/71
L15 15 Dn 4:8 But at the last Daniel came in before me, whose name [was] Belteshazzar, according to the name of my god, and in whom [is] the spirit of the holy gods: and before him I told the dream, [saying],
L16 16 Dn 4:8  8 But at <05705> the last <0318> Daniel <01841> came in <05922> before me <06925>, whose name <08036> was] Belteshazzar <01096>, according to the name <08036> of my god <0426>, and in whom is the spirit <07308> of the holy <06922> gods <0426>: and before <06925> him I told <0560> (08754) the dream <02493>, saying,
L01 1 Dn 4:9   Dn 4:9  9 O Belteshazzar, <01096>, mistrz <07229> z magów <02749>, bo <0576> wiem <03046> (08754), że duch <07308> od Świętego <06922> bogowie <0426> jest w tobie , a nie <03606> <03809> sekret <07328> troubleth <0598> (08750) ciebie, powiedz <0560> (08747) ja wizje <02376> z moim śnie <02493>, że widziałem <02370> (08754 ), a interpretacja <06591> tej decyzji.                                                                              
L02 2 Dn 4:9 (=BT Dn 4:6) Belteszassarze, przełożony wykładaczy snów! Wiem, że w tobie mieszka duch świętych bogów i że żadna tajemnica nie stanowi dla ciebie trudności. Oto mój sen, który widziałem; wyjaśnij mi go!
L03 3 Dn 4:9 בֵּלְטְשַׁאצַּר֮ רַ֣ב חַרְטֻמַיָּא֒ דִּ֣י ׀ אֲנָ֣ה יִדְעֵ֗ת דִּ֠י ר֣וּחַ אֱלָהִ֤ין קַדִּישִׁין֙ בָּ֔ךְ וְכָל־ רָ֖ז לָא־ אָנֵ֣ס לָ֑ךְ חֶזְוֵ֨י חֶלְמִ֧י דִֽי־ חֲזֵ֛ית וּפִשְׁרֵ֖הּ אֱמַֽר׃
L04 4 Dn 4:9 בֵּלְטְשַׁאצַּר֮ רַ֣ב חַרְטֻמַיָּ/א֒ דִּ֣י ׀ אֲנָ֣ה יִדְעֵ֗ת דִּ֠י ר֣וּחַ אֱלָהִ֤ין קַדִּישִׁין֙ בָּ֔/ךְ וְ/כָל־ רָ֖ז לָא־ אָנֵ֣ס לָ֑/ךְ חֶזְוֵ֨י חֶלְמִ֧/י דִֽי־ חֲזֵ֛ית וּ/פִשְׁרֵ֖/הּ אֱמַֽר׃
L05 5 Dn 4:9 be•le•te•szac•<car> raw char•tu•mai•<ja> di 'a•<Na> jid•'<Et>, di <Ru>•ach 'e•la•<Hin> kad•di•<szin> <Bach>, we•chol raz la- 'a•<Nes> <Lach>; chez•<we> chel•<Mi> di- cha•<Zet> u•fisz•<Re> 'e•<Mar>.
L06 6 Dn 4:9 H1096H1096 H7229H7229 H2749H2749 H1768H1768 H0576H0576 H3046H3046 H1768H1768 H7308H7308 H0426H0426 H6922H6922 H0000 H3606H3606 H7328H7328 H3809H3809 H0598H0598 H0000 H2376H2376 H2493H2493 H1768H1768 H2370H2370 H6591H6591 H0560H0560
L07 7 Dn 4:9 Belteshazzar captain magician forasmuch I certify forasmuch mind God holy  all secret or even trouble look dream forasmuch behold interpretation command
L08 8 Dn 4:9 kapitan magik Ja Bóg święty wszystko tajemnica kłopot wyglądać ujrzeć interpretacja komenda
L09 9 Dn 4:9 O Belteshazzar master of the magicians since because I know which that the spirit gods of the holy all secret or even troubleth me the visions of my dream which that I have seen and the interpretation thee tell
L10 10 Dn 4:9 O Belteshazzar mistrz z magów ponieważ bo wiedzieć który że duch bogowie od Świętego wszystko tajemnica lub nawet troubleth mnie wizje z mojego snu który że widziałem i interpretacji ci powiedzieć
L11 11 Dn 4:9 be·le·te·shatz·Tzar rav char·tu·mai·Ya di 'a·Nah yid·'Et, di Ru·ach 'e·la·Hin kad·di·Shin Bach, ve·chol raz la- 'a·Nes Lach; chez·Vei chel·Mi di- cha·Zeit u·fish·Reh 'e·Mar.
L12 12 Dn 4:9 Bel te szac car raw Har tu maj ja Di a na ji det Di ru aH e la hin qaD Di szin Bach we chol - raz la - a nes lach Hez we Hel mi di - Ha zet u fisz reh e mar
L13 13 Dn 4:9 Bël†üša´ccar rab Har†ùmayyä´ ´ánâ yid`ët rûªH ´élähîn qaDDîšîn Bäk wükol-räz lä´-´änës läk Hezwê Helmî dî|-Házêt ûpišrëh ´émar
L14 14 Dn 4:9 3/8 10/15 4/5 208/344 9/16 32/47 209/344 3/11 71/94 2/13 6158/6522 58/103 9/9 52/82 1/1 6159/6522 4/12 16/22 210/344 14/31 16/30 40/71
L15 15 Dn 4:9 O Belteshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods [is] in thee, and no secret troubleth thee, tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation thereof.
L16 16 Dn 4:9  9 O Belteshazzar, <01096>, master <07229> of the magicians <02749>, because I <0576> know <03046> (08754) that the spirit <07308> of the holy <06922> gods <0426> is in thee, and no <03606> <03809> secret <07328> troubleth <0598> (08750) thee, tell <0560> (08747) me the visions <02376> of my dream <02493> that I have seen <02370> (08754), and the interpretation <06591> thereof.
L01 1 Dn 4:10   Dn 4:10  10 Tak więc były wizje <02376> z kopalni głowy <07217> w <05922> moje łóżko <04903>, widziałem <01934> (08754) <02370> (08751), a oto <0431> drzewo <0363> w Pośród <01459> z ziemi <0772>, a wysokość <07314> jego był wielki <07690>.                                                                                        
L02 2 Dn 4:10 (=BT Dn 4:7) W mojej głowie, na moim łożu, widziałem takie obrazy: Patrzałem, a oto - drzewo w środku ziemi, a jego wysokość ogromna.
L03 3 Dn 4:10 וְחֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖י עַֽל־ מִשְׁכְּבִ֑י חָזֵ֣ה הֲוֵ֔ית וַאֲל֥וּ אִילָ֛ן בְּג֥וֹא אַרְעָ֖א וְרוּמֵ֥הּ שַׂגִּֽיא׃
L04 4 Dn 4:10 וְ/חֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖/י עַֽל־ מִשְׁכְּבִ֑/י חָזֵ֣ה הֲוֵ֔ית וַ/אֲל֥וּ אִילָ֛ן בְּ/ג֥וֹא אַרְעָ֖/א וְ/רוּמֵ֥/הּ שַׂגִּֽיא׃
L05 5 Dn 4:10 we•chez•<we> re•<szi> al- misz•ke•<wi>; cha•<Ze> ha•<wet>, wa•'a•<Lu> 'i•<Lan> be•<Go> 'ar•'<A> we•ru•<Me> sag•<Gi>.
L06 6 Dn 4:10 H2376H2376 H7217H7217 H5922H5922 H4903H4903 H2370H2370 H1934H1934 H0431H0431 H0363H0363 H1459H1459 H0772H0772 H7314H7314 H7690H7690
L07 7 Dn 4:10 look chief about bed behold become behold tree midst earth height exceeding
L08 8 Dn 4:10 wyglądać szef o łóżko ujrzeć zostać ujrzeć drzewo środek ziemia wysokość
L09 9 Dn 4:10 Thus [were] the visions of mine head in my bed was looking become and behold a tree in the midst of the earth and the height thereof [was] great
L10 10 Dn 4:10 Tak [było] wizje głowy kopalni w moje łóżko szukałem zostać i oto drzewo w środku ziemi i wysokości jego [było] wielki
L11 11 Dn 4:10 ve·chez·Vei re·Shi al- mish·ke·Vi; cha·Zeh ha·Veit, va·'a·Lu 'i·Lan be·Go 'ar·'A ve·ru·Meh sag·Gi.
L12 12 Dn 4:10 we Hez we re szi al - misz Ke wi Ha ze ha wet wa a lu i lan Be go a ra we ru meh saG Gi
L13 13 Dn 4:10 wüHezwê rë´šî `a|l-mišKübî HäzË háwêt wa´álû ´îlän Bügô´ ´ar`ä´ würûmëh SaGGî´
L14 14 Dn 4:10 5/12 7/14 53/94 4/6 15/31 35/71 2/5 1/6 12/13 7/21 3/5 6/13
L15 15 Dn 4:10 Thus [were] the visions of mine head in my bed; I saw, and behold a tree in the midst of the earth, and the height thereof [was] great.
L16 16 Dn 4:10  10 Thus were the visions <02376> of mine head <07217> in <05922> my bed <04903>; I saw <01934> (08754) <02370> (08751), and behold <0431> a tree <0363> in the midst <01459> of the earth <0772>, and the height <07314> thereof was great <07690>.
L01 1 Dn 4:11   Dn 4:11  11 drzewo <0363> wzrósł <07236> (08.754) i była silna <08631> (08754), a wysokość <07314> <04291 jego osiągnięciu> (08748) aż do nieba <08065>, a wzrok <02379> jej do końca <05491> <03606 wszystkich> ziemia <0772>:                                                                                          
L02 2 Dn 4:11 (=BT Dn 4:8) Drzewo wzrastało potężnie, wysokością swą nieba sięgało, widać je było aż po krańce ziemi.
L03 3 Dn 4:11 רְבָ֥ה אִֽילָנָ֖א וּתְקִ֑ף וְרוּמֵהּ֙ יִמְטֵ֣א לִשְׁמַיָּ֔א וַחֲזוֹתֵ֖הּ לְס֥וֹף כָּל־ אַרְעָֽא׃
L04 4 Dn 4:11 רְבָ֥ה אִֽילָנָ֖/א וּ/תְקִ֑ף וְ/רוּמֵ/הּ֙ יִמְטֵ֣א לִ/שְׁמַיָּ֔/א וַ/חֲזוֹתֵ֖/הּ לְ/ס֥וֹף כָּל־ אַרְעָֽ/א׃
L05 5 Dn 4:11 re•<wa> 'i•la•<Na> u•te•<Kif>; we•ru•<Me> jim•<Te> lisz•mai•<ja>, wa•cha•zo•<Te> le•<Sof> kol- 'ar•'<A>.
L06 6 Dn 4:11 H7236H7236 H0363H0363 H8631H8631 H7314H7314 H4291H4291 H8065H8065 H2379H2379 H5491H5491 H3606H3606 H0772H0772
L07 7 Dn 4:11 grow tree make firm height come heaven sight end all earth
L08 8 Dn 4:11 rosnąć drzewo wysokość przyjść niebo wzrok koniec wszystko ziemia
L09 9 Dn 4:11 grew The tree and was strong and the height thereof reached unto heaven and the sight thereof to the end of all the earth
L10 10 Dn 4:11 wzrosła Drzewo i była silna i wysokości jego osiągnięcia do nieba i widok jej do końca ze wszystkich ziemia
L11 11 Dn 4:11 re·Vah 'i·la·Na u·te·Kif; ve·ru·Meh yim·Te lish·mai·Ya, va·cha·zo·Teh le·Sof kol- 'ar·'A.
L12 12 Dn 4:11 re wa i la na u te qif we ru me jim te lisz maj ja wa Ha zo teh le sof Kol - a ra  
L13 13 Dn 4:11 rübâ ´î|länä´ ûtüqìp würûmË yim†ë´ lišmayyä´ waHázôtëh lüsôp Kol-´ar`ä´  
L14 14 Dn 4:11 2/6 2/6 1/5 4/5 1/8 17/38 1/2 1/5 59/103 8/21
L15 15 Dn 4:11 The tree grew, and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth:
L16 16 Dn 4:11  11 The tree <0363> grew <07236> (08754), and was strong <08631> (08754), and the height <07314> thereof reached <04291> (08748) unto heaven <08065>, and the sight <02379> thereof to the end <05491> of all <03606> the earth <0772>:
L01 1 Dn 4:12   Dn 4:12  12 Liście <06074> jego były sprawiedliwe <08209> i owoce <04> tego dużo <07690>, aw nim było mięso <04203> dla wszystkich <03606>: bestie <02423> w polu <01251> miał cień <02927> (08681) pod <08460> to, a ptactwo <06853> w niebie <08065> <01753 mieszkał> (08748) w gałęzi <06056> jego, i wszystkie <03606> ciało <01321> podawano <02110> (08729) z niego <04481>.                                                                            
L02 2 Dn 4:12 (=BT Dn 4:9) Liście jego były piękne, a owoce obfite, dawało ono pożywienie wszystkim. Pod nim szukały cienia zwierzęta lądowe, na jego gałęziach mieszkały ptaki powietrzne, z niego żywiło się wszelkie ciało.
L03 3 Dn 4:12 עָפְיֵ֤הּ שַׁפִּיר֙ וְאִנְבֵּ֣הּ שַׂגִּ֔יא וּמָז֨וֹן לְכֹ֖לָּא־ בֵ֑הּ תְּחֹת֜וֹהִי תַּטְלֵ֣ל ׀ חֵיוַ֣ת בָּרָ֗א וּבְעַנְפ֙וֹהִי֙ [יְדֻרוּן כ] (יְדוּרָן֙ ק) צִפֲּרֵ֣י שְׁמַיָּ֔א וּמִנֵּ֖הּ יִתְּזִ֥ין כָּל־ בִּשְׂרָֽא׃
L04 4 Dn 4:12 עָפְיֵ֤/הּ שַׁפִּיר֙ וְ/אִנְבֵּ֣/הּ שַׂגִּ֔יא וּ/מָז֨וֹן לְ/כֹ֖לָּ/א־ בֵ֑/הּ תְּחֹת֜וֹ/הִי תַּטְלֵ֣ל ׀ חֵיוַ֣ת בָּרָ֗/א וּ/בְ/עַנְפ֙וֹ/הִי֙ ידרון יְדוּרָן֙ צִפֲּרֵ֣י שְׁמַיָּ֔/א וּ/מִנֵּ֖/הּ יִתְּזִ֥ין כָּל־ בִּשְׂרָֽ/א׃
L05 5 Dn 4:12 'a•fe•<je> szap•<Pir> we•'in•<Be> sag•<Gi>, u•ma•<Zon> le•<Chol>•la- <we>; te•cho•<To>•hi tat•<Lel> che•<wat> ba•<Ra>, u•we•'an•<Fo>•hi [je•du•run ch] (je•du•<Ran> k) cip•pa•<Re> sze•mai•<ja>, u•min•<Ne> jit•te•<Zin> kol- bis•<Ra>.
L06 6 Dn 4:12 H6074H6074 H8209H8209 H0004H0004 H7690H7690 H4203H4203 H3606H3606 H0000 H8460H8460 H2927H2927 H2423H2423 H1251H1251 H6056H6056 H6853H6853 H8065H8065 H4481H4481 H2110H2110 H3606H3606 H1321H1321
L07 7 Dn 4:12 leaves fair fruit exceeding meat all Tohu have a shadow beast field bough dwell bird heaven according feed all flesh
L08 8 Dn 4:12 pozostawia sprawiedliwy owoc mięso wszystko bestia pole mieszkać ptak niebo zgodnie karmić wszystko
L09 9 Dn 4:12 The leaves thereof [were] fair and the fruit thereof much and in it [was] meat for all under had shadow the beasts of the field in the boughs dwell it and the fowls of the heaven of it was fed thereof and all flesh
L10 10 Dn 4:12 Liście jego [było] targi i owoce ich dużo aw nim [był] mięso dla wszystkich pod miał cień bestie na polu w gałęziach mieszkać to i ptaki z nieba z tego był karmiony oraz do wszelkich ciało
L11 11 Dn 4:12 'a·fe·Yeh shap·Pir ve·'in·Beh sag·Gi, u·ma·Zon le·Chol·la- Veh; te·cho·To·hi tat·Lel chei·Vat ba·Ra, u·ve·'an·Fo·hi [ye·du·run ch] (ye·du·Ran k) tzip·pa·Rei she·mai·Ya, u·min·Neh yit·te·Zin kol- bis·Ra.
L12 12 Dn 4:12 of jeh szaP Pir we in Beh saG Gi u ma zon le chol la - weh Te Ho to hi Tat lel He wat Ba ra u we an fo hi (je du run) [je du ran] ciP Pa re sze maj ja u min neh jiT Te zin Kol - Bis ra        
L13 13 Dn 4:12 `opyëh šaPPîr wü´inBëh SaGGî´ ûmäzôn lüköºllä´-bëh TüHötôºhî Ta†lël Hêwat Bärä´ ûbü`anpôºhî (yüdurûn) [yüdûrän] ciPPárê šümayyä´ ûminnëh yiTTüzîn Kol-BiSrä´        
L14 14 Dn 4:12 1/3 1/2 1/3 7/13 1/2 60/103 6160/6522 2/4 1/1 2/20 2/8 1/4 3/6 1/4 18/38 52/104 1/1 61/103 2/3
L15 15 Dn 4:12 The leaves thereof [were] fair, and the fruit thereof much, and in it [was] meat for all: the beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it.
L16 16 Dn 4:12  12 The leaves <06074> thereof were fair <08209>, and the fruit <04> thereof much <07690>, and in it was meat <04203> for all <03606>: the beasts <02423> of the field <01251> had shadow <02927> (08681) under <08460> it, and the fowls <06853> of the heaven <08065> dwelt <01753> (08748) in the boughs <06056> thereof, and all <03606> flesh <01321> was fed <02110> (08729) of it <04481>.
L01 1 Dn 4:13   Dn 4:13  13 Widziałem <01934> (08754) <02370> (08751) w wizjach <02376> z mojej głowy <07217> na <05922> moje łóżko <04903>, a oto <0431>, obserwator <05894> oraz święty jeden <06922> zstąpił <05182> (08750) z <04481> niebo <08065>;                                                                                        
L02 2 Dn 4:13 (=BT Dn 4:10) Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy istniejące w mojej głowie, a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba.
L03 3 Dn 4:13 חָזֵ֥ה הֲוֵ֛ית בְּחֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖י עַֽל־ מִשְׁכְּבִ֑י וַאֲלוּ֙ עִ֣יר וְקַדִּ֔ישׁ מִן־ שְׁמַיָּ֖א נָחִֽת׃
L04 4 Dn 4:13 חָזֵ֥ה הֲוֵ֛ית בְּ/חֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖/י עַֽל־ מִשְׁכְּבִ֑/י וַ/אֲלוּ֙ עִ֣יר וְ/קַדִּ֔ישׁ מִן־ שְׁמַיָּ֖/א נָחִֽת׃
L05 5 Dn 4:13 cha•<Ze> ha•<wet> be•chez•<we> re•<szi> al- misz•ke•<wi>; wa•'a•<Lu> 'ir we•kad•<Disz>, min- sze•mai•<ja> na•<Chit>.
L06 6 Dn 4:13 H2370H2370 H1934H1934 H2376H2376 H7217H7217 H5922H5922 H4903H4903 H0431H0431 H5894H5894 H6922H6922 H4481H4481 H8065H8065 H5182H5182
L07 7 Dn 4:13 behold become look chief about bed behold watcher holy  according heaven carry
L08 8 Dn 4:13 ujrzeć zostać wyglądać szef o łóżko ujrzeć watcher święty zgodnie niebo nosić
L09 9 Dn 4:13 was looking in in the visions of my head upon my bed and behold a watcher and an holy one from heaven came down
L10 10 Dn 4:13 szukałem w w wizjach z mojej głowy na moje łóżko i oto watcher i święty z niebo zstąpił
L11 11 Dn 4:13 cha·Zeh ha·Veit be·chez·Vei re·Shi al- mish·ke·Vi; va·'a·Lu 'ir ve·kad·Dish, min- she·mai·Ya na·Chit.
L12 12 Dn 4:13 Ha ze ha wet Be Hez we re szi al - misz Ke wi wa a lu ir we qaD Disz min - sze maj ja na Hit
L13 13 Dn 4:13 HäzË háwêt BüHezwê rë´šî `a|l-mišKübî wa´álû `îr wüqaDDîš min-šümayyä´ näHìt
L14 14 Dn 4:13 16/31 36/71 6/12 8/14 54/94 5/6 3/5 1/3 3/13 53/104 19/38 4/6
L15 15 Dn 4:13 I saw in the visions of my head upon my bed, and, behold, a watcher and an holy one came down from heaven;
L16 16 Dn 4:13  13 I saw <01934> (08754) <02370> (08751) in the visions <02376> of my head <07217> upon <05922> my bed <04903>, and, behold <0431>, a watcher <05894> and an holy one <06922> came down <05182> (08750) from <04481> heaven <08065>;
L01 1 Dn 4:14   Dn 4:14  14 Płakał <07123> (08751) głośno <02429>, i powiedział <0560> (08750) w ten sposób <03652>, Hew dół <01414> drzewo <0363> i odciął <07113> (08745) jego oddziałów < 06056>, strząśnijcie <05426> (08680) jego liście <06074>, a rozrzut <0921> (08745) jego owoc <04>: niech bestie <02423> <05111 uciec> (08748) z <04481> pod to <08479>, a ptactwo <06853> <04481> z jego oddziałów <06056>:                                                                          
L02 2 Dn 4:14 (=BT Dn 4:11) Wołał On głośno i tak mówił: Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie, otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce! Zwierzęta niech uciekają spod niego, a ptaki z jego gałęzi!
L03 3 Dn 4:14 קָרֵ֨א בְחַ֜יִל וְכֵ֣ן אָמַ֗ר גֹּ֤דּוּ אִֽילָנָא֙ וְקַצִּ֣צוּ עַנְפ֔וֹהִי אַתַּ֥רוּ עָפְיֵ֖הּ וּבַדַּ֣רוּ אִנְבֵּ֑הּ תְּנֻ֤ד חֵֽיוְתָא֙ מִן־ תַּחְתּ֔וֹהִי וְצִפְּרַיָּ֖א מִן־ עַנְפֽוֹהִי׃
L04 4 Dn 4:14 קָרֵ֨א בְ/חַ֜יִל וְ/כֵ֣ן אָמַ֗ר גֹּ֤דּוּ אִֽילָנָ/א֙ וְ/קַצִּ֣צוּ עַנְפ֔וֹ/הִי אַתַּ֥רוּ עָפְיֵ֖/הּ וּ/בַדַּ֣רוּ אִנְבֵּ֑/הּ תְּנֻ֤ד חֵֽיוְתָ/א֙ מִן־ תַּחְתּ֔וֹ/הִי וְ/צִפְּרַיָּ֖/א מִן־ עַנְפֽוֹ/הִי׃
L05 5 Dn 4:14 ka•<Re> we•<Cha>•jil we•<Chen> 'a•<Mar>, <God>•du 'i•la•<Na> we•kac•<ci>•cu an•<Fo>•hi, 'at•<Ta>•ru 'a•fe•<je> u•wad•<Da>•ru 'in•<Be>; te•<Nud> che•we•<Ta> min- tach•<To>•hi, we•cip•pe•rai•<ja> min- an•<Fo>•hi.
L06 6 Dn 4:14 H7123H7123 H2429H2429 H3652H3652 H0560H0560 H1414H1414 H0363H0363 H7113H7113 H6056H6056 H5426H5426 H6074H6074 H0921H0921 H0004H0004 H5111H5111 H2423H2423 H4481H4481 H8479H8479 H6853H6853 H4481H4481 H6056H6056
L07 7 Dn 4:14 call aloud thus command hew down tree cut off bough shake off leaves scatter fruit get away beast according as bird according bough
L08 8 Dn 4:14 nazwać w ten sposób komenda drzewo pozostawia rozpraszać owoc bestia zgodnie ptak zgodnie
L09 9 Dn 4:14 He cried aloud thus and said Hew down the tree and cut off his branches shake off his leaves and scatter his fruit get away let the beasts from under it and the fowls from his branches
L10 10 Dn 4:14 Płakał głośno w ten sposób i powiedział: Hew w dół drzewo i odciąć jego oddziały otrząsnąć się Jego liście i rozproszenie jego owoce uciec niech bestie z pod nim i te kury z jego oddziały
L11 11 Dn 4:14 ka·Re ve·Cha·yil ve·Chen 'a·Mar, God·du 'i·la·Na ve·katz·Tzi·tzu an·Fo·hi, 'at·Ta·ru 'a·fe·Yeh u·vad·Da·ru 'in·Beh; te·Nud chei·ve·Ta min- tach·To·hi, ve·tzip·pe·rai·Ya min- an·Fo·hi.
L12 12 Dn 4:14 qa re we Ha jil we chen a mar GoD Du i la na we qac ci cu an fo hi aT Ta ru of jeh u waD Da ru in Beh Te nud Hew ta min - TaH To hi we ciP Pe raj ja min - an fo hi    
L13 13 Dn 4:14 qärë´ büHaºyil wükën ´ämar GöºDDû ´î|länä´ wüqacciºcû `anpôºhî ´aTTaºrû `opyëh ûbaDDaºrû ´inBëh Tünùd Hê|wtä´ min-TaHTôºhî wüciPPürayyä´ min-`anpôºhî    
L14 14 Dn 4:14 4/11 5/7 5/8 41/71 1/2 3/6 1/1 2/4 1/1 2/3 1/1 2/3 1/1 3/20 54/104 1/1 2/4 55/104 3/4
L15 15 Dn 4:14 He cried aloud, and said thus, Hew down the tree, and cut off his branches, shake off his leaves, and scatter his fruit: let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches:
L16 16 Dn 4:14  14 He cried <07123> (08751) aloud <02429>, and said <0560> (08750) thus <03652>, Hew down <01414> the tree <0363>, and cut off <07113> (08745) his branches <06056>, shake off <05426> (08680) his leaves <06074>, and scatter <0921> (08745) his fruit <04>: let the beasts <02423> get away <05111> (08748) from <04481> under it <08479>, and the fowls <06853> from <04481> his branches <06056>:
L01 1 Dn 4:15   Dn 4:15  15 Niemniej <01297> <07662 zostawić> (08747) kikut <06136> z jego korzeni <08330> w ziemi <0772>, nawet z zespołem <0613> żelaza <06523> i mosiądzu <05174>, w miękka trawa <01883> w polu <01251>, i niech to będzie mokro <06647> (08721) rosą <02920> nieba <08065> i niech jego część <02508> być z <05974> bestie < 02423> w trawie <06211> z ziemi <0772>:                                                                            
L02 2 Dn 4:15 (=BT Dn 4:12) Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi, i to w okowach z żelaza i brązu wśród polnej zieleni. Niech zwilża go rosa z nieba, a trawę polną niechaj dzieli ze zwierzętami!
L03 3 Dn 4:15 בְּרַ֨ם עִקַּ֤ר שָׁרְשׁ֙וֹהִי֙ בְּאַרְעָ֣א שְׁבֻ֔קוּ וּבֶֽאֱסוּר֙ דִּֽי־ פַרְזֶ֣ל וּנְחָ֔שׁ בְּדִתְאָ֖א דִּ֣י בָרָ֑א וּבְטַ֤ל שְׁמַיָּא֙ יִצְטַבַּ֔ע וְעִם־ חֵיוְתָ֥א חֲלָקֵ֖הּ בַּעֲשַׂ֥ב אַרְעָֽא׃
L04 4 Dn 4:15 בְּרַ֨ם עִקַּ֤ר שָׁרְשׁ֙וֹ/הִי֙ בְּ/אַרְעָ֣/א שְׁבֻ֔קוּ וּ/בֶֽ/אֱסוּר֙ דִּֽי־ פַרְזֶ֣ל וּ/נְחָ֔שׁ בְּ/דִתְאָ֖/א דִּ֣י בָרָ֑/א וּ/בְ/טַ֤ל שְׁמַיָּ/א֙ יִצְטַבַּ֔ע וְ/עִם־ חֵיוְתָ֥/א חֲלָקֵ֖/הּ בַּ/עֲשַׂ֥ב אַרְעָֽ/א׃
L05 5 Dn 4:15 be•<Ram> 'ik•<Kar> sza•re•<szo>•hi be•'ar•'<A> sze•<wu>•ku, u•we•'e•<Sur> di- far•<Zel> u•ne•<Chasz>, be•dit•'<A> di wa•<Ra>; u•we•<Tal> sze•mai•<ja> jic•tab•<Ba>', we•'im- chew•<Ta> cha•la•<Ke> ba•'a•<Saw> 'ar•'<A>.
L06 6 Dn 4:15 H1297H1297 H6136H6136 H8330H8330 H0772H0772 H7662H7662 H0613H0613 H1768H1768 H6523H6523 H5174H5174 H1883H1883 H1768H1768 H1251H1251 H2920H2920 H8065H8065 H6647H6647 H5974H5974 H2423H2423 H2508H2508 H6211H6211 H0772H0772
L07 7 Dn 4:15 but stump root earth leave band forasmuch iron brass tender grass forasmuch field dew heaven wet by beast portion moth earth
L08 8 Dn 4:15 ale korzeń ziemia pozostawiać pasmo żelazo mosiądz pole niebo mokro przez bestia część ćma ziemia
L09 9 Dn 4:15 Nevertheless the stump of his roots in the earth leave even with a band forasmuch of iron and brass in the tender grass forasmuch of the field with the dew of heaven and let it be wet [be] with the beasts and [let] his portion in the grass of the earth
L10 10 Dn 4:15 Niemniej jednak kikut z jego korzeni w ziemi pozostawiać nawet z zespołem forasmuch z żelaza i mosiądz w trawie przetargu forasmuch na polu z rosą z nieba i niech to będzie mokro [Być] z bestie a [niech] jego część w trawie ziemi
L11 11 Dn 4:15 be·Ram 'ik·Kar sha·re·Sho·hi be·'ar·'A she·Vu·ku, u·ve·'e·Sur di- far·Zel u·ne·Chash, be·dit·'A di va·Ra; u·ve·Tal she·mai·Ya yitz·tab·Ba', ve·'im- cheiv·Ta cha·la·Keh ba·'a·Sav 'ar·'A.
L12 12 Dn 4:15 Be ram iq qar szor szo hi Be a ra sze wu qu u we e sur Di - far zel u ne Hasz Be di ta Di wa ra u we tal sze maj ja jic taB Ba we im - Hew ta Ha la qeh Ba a saw a ra
L13 13 Dn 4:15 Büram `iqqar šoršôºhî Bü´ar`ä´ šübuºqû ûbe|´ésûr Dî|-parzel ûnüHäš Büdit´ä´ bärä´ ûbü†al šümayyä´ yic†aBBa` wü`im-Hêwtä´ Háläqëh Ba`áSab ´ar`ä´
L14 14 Dn 4:15 3/5 1/3 1/3 9/21 3/5 2/3 211/344 15/20 5/9 1/2 212/344 3/8 1/5 20/38 1/5 12/22 4/20 2/3 7/12 10/21
L15 15 Dn 4:15 Nevertheless leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the dew of heaven, and [let] his portion [be] with the beasts in the grass of the earth:
L16 16 Dn 4:15  15 Nevertheless <01297> leave <07662> (08747) the stump <06136> of his roots <08330> in the earth <0772>, even with a band <0613> of iron <06523> and brass <05174>, in the tender grass <01883> of the field <01251>; and let it be wet <06647> (08721) with the dew <02920> of heaven <08065>, and let his portion <02508> be with <05974> the beasts <02423> in the grass <06211> of the earth <0772>:
L01 1 Dn 4:16   Dn 4:16  16 Niech jego serce <03825> ulec zmianie <08133> (08741) z <04481> człowieka <0606> i niech bestii <02423> serca <03825> mieć <03052> (08725) do niego, i niech siedem < 07655> razy <05732> Pass <02499> w ciągu <05922> go.                                                                                        
L02 2 Dn 4:16 (=BT Dn 4:13) Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, a niech otrzyma serce zwierzęce; siedem okresów czasu niech nad nim przeminie!
L03 3 Dn 4:16 לִבְבֵהּ֙ מִן־ [אֱנֹושָׁא כ] (אֲנָשָׁ֣א ק) יְשַׁנּ֔וֹן וּלְבַ֥ב חֵיוָ֖ה יִתְיְהִ֣ב לֵ֑הּ וְשִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֥וּן עֲלֽוֹהִי׃
L04 4 Dn 4:16 לִבְבֵ/הּ֙ מִן־ אנוש/א אֲנָשָׁ֣/א יְשַׁנּ֔וֹן וּ/לְבַ֥ב חֵיוָ֖ה יִתְיְהִ֣ב לֵ֑/הּ וְ/שִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֥וּן עֲלֽוֹ/הִי׃
L05 5 Dn 4:16 liw•<we> min- ['e•no•sza ch] ('a•na•<sza> k) je•szan•<Non>, u•le•<waw> che•<wa> jit•je•<Hiw> <Le>; we•sziw•'<A 'id•da•<Nin> jach•le•<Fun> a•<Lo>•hi.
L06 6 Dn 4:16 H3825H3825 H4481H4481 H8133H8133 H3825H3825 H2423H2423 H3052H3052 H0000 H7655H7655 H5732H5732 H2499H2499 H5922H5922
L07 7 Dn 4:16 heart according man alter heart beast pay seven  time pass about
L08 8 Dn 4:16 serce zgodnie mężczyzna serce bestia płacić siedem czas przechodzić o
L09 9 Dn 4:16 Let his heart from man be changed heart and let a beast's be given unto him and let seven times pass over
L10 10 Dn 4:16 Niech jego serce z mężczyzna być zmieniane serce i niech bestii być podane mu i niech siedem czasy przechodzić przez
L11 11 Dn 4:16 liv·Veh min- ['e·no·sha ch] ('a·na·Sha k) ye·shan·Non, u·le·Vav chei·Vah yit·ye·Hiv Leh; ve·shiv·'Ah 'id·da·Nin yach·le·Fun a·Lo·hi.
L12 12 Dn 4:16 li we we min - (e no sza) [a na sza] je szan non u le waw He wa jit je hiw leh we szi wa iD Da nin jaH le fun a lo hi      
L13 13 Dn 4:16 libübË min-(´énôšä´) [´ánäšä´] yüšannôn ûlübab Hêwâ yityühìb lëh wüšib`â `iDDänîn yaHlüpûn `álôºhî      
L14 14 Dn 4:16 2/7 56/104 1/2 7/20 3/7 5/20 15/28 6161/6522 3/6 6/13 1/4 55/94
L15 15 Dn 4:16 Let his heart be changed from man's, and let a beast's heart be given unto him; and let seven times pass over him.
L16 16 Dn 4:16  16 Let his heart <03825> be changed <08133> (08741) from <04481> man's <0606>, and let a beast's <02423> heart <03825> be given <03052> (08725) unto him; and let seven <07655> times <05732> pass <02499> over <05922> him.
L01 1 Dn 4:17   Dn 4:17  17 Ta sprawa <06600> jest dekretem <01510> z obserwatorów <05894>, a popyt <07595> słowem <03983> z świętych <06922>: do <05705> intencja <01701>, które dzienny <02417> może wiedzieć <03046> (08748), które Najwyższego <05943> ruleth <07990> w królestwie <04437> ludzi <0606> i daje <05415> (08748) to komu <04479> chce <06634> (08748), postawił się <06966> (08681) przez <05922> to basest <08215> ludzi <0606>.                                                                        
L02 2 Dn 4:17 (=BT Dn 4:14) Według postanowienia Czuwających taki jest dekret, sprawa rozstrzygnięta przez Świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać, komu zechce, może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi.
L03 3 Dn 4:17 בִּגְזֵרַ֤ת עִירִין֙ פִּתְגָמָ֔א וּמֵאמַ֥ר קַדִּישִׁ֖ין שְׁאֵֽלְתָ֑א עַד־ דִּבְרַ֡ת דִּ֣י יִנְדְּע֣וּן חַ֠יַּיָּא דִּֽי־ שַׁלִּ֨יט [עִלָּיָא כ] (עִלָּאָ֜ה ק) בְּמַלְכ֣וּת [אֱנֹושָׁא כ] (אֲנָשָׁ֗א ק) וּלְמַן־ דִּ֤י יִצְבֵּא֙ יִתְּנִנַּ֔הּ וּשְׁפַ֥ל אֲנָשִׁ֖ים יְקִ֥ים [עֲלַיַּהּ כ] (עֲלַֽהּ׃ ק)
L04 4 Dn 4:17 בִּ/גְזֵרַ֤ת עִירִין֙ פִּתְגָמָ֔/א וּ/מֵאמַ֥ר קַדִּישִׁ֖ין שְׁאֵֽלְתָ֑/א עַד־ דִּבְרַ֡ת דִּ֣י יִנְדְּע֣וּן חַ֠יַּיָּ/א דִּֽי־ שַׁלִּ֨יט עלי/א עִלָּאָ֜/ה בְּ/מַלְכ֣וּת אנוש/א אֲנָשָׁ֗/א וּ/לְ/מַן־ דִּ֤י יִצְבֵּא֙ יִתְּנִנַּ֔/הּ וּ/שְׁפַ֥ל אֲנָשִׁ֖ים יְקִ֥ים עלי/ה עֲלַֽ/הּ׃
L05 5 Dn 4:17 big•ze•<Rat> 'i•<Rin> pit•ga•<Ma>, u•me•<Mar> kad•di•<szin> sze•'e•le•<Ta>; ad- diw•<Rat> di jin•de•'<Un> <Chai>•jai•ja> di- szal•<Lit> ['il•la•ja> ch] ('il•la•'<A k) be•mal•<Chut> ['e•no•sza ch] ('a•na•<sza>, k) u•le•man- di jic•<Be> jit•te•nin•<Na>, u•sze•<Fal> 'a•na•<szim> je•<Kim> ['a•lai•ja> ch] ('a•<La>. k)
L06 6 Dn 4:17 H1510H1510 H5894H5894 H6600H6600 H3983H3983 H6922H6922 H7595H7595 H5705H5705 H1701H1701 H1768H1768 H3046H3046 H2417H2417 H1768H1768 H7990H7990 H4437H4437 H4479H4479 H1768H1768 H6634H6634 H5415H5415 H8215H8215 H0606H0606 H6966H6966
L07 7 Dn 4:17 decree watcher answer appointment holy  demand until intent forasmuch certify life forasmuch captain high kingdom man what forasmuch will bestow basest man appoint above
L08 8 Dn 4:17 watcher odpowiedź powołanie święty do intencja kapitan wysoki królestwo mężczyzna co będzie mężczyzna powołać powyżej
L09 9 Dn 4:17 [is] by the decree of the watchers This matter by the word of the holy ones and the demand to the intent forasmuch may know that the living forasmuch ruleth high in the kingdom of mankind it to whomsoever forasmuch he will and giveth it the basest of men and setteth up and
L10 10 Dn 4:17 [Jest] przez dekret z obserwatorów Ta sprawa przez słowo z świętych i popyt do intencja forasmuch może wiedzieć że żywa forasmuch ruleth wysoki w królestwie ludzkości to komu forasmuch chce i daje to basest mężczyzn postawił do góry i
L11 11 Dn 4:17 big·ze·Rat 'i·Rin pit·ga·Ma, u·me·Mar kad·di·Shin she·'e·le·Ta; ad- div·Rat di yin·de·'Un Chai·yai·ya di- shal·Lit ['il·la·ya ch] ('il·la·'Ah k) be·mal·Chut ['e·no·sha ch] ('a·na·Sha, k) u·le·man- di yitz·Be yit·te·nin·Nah, u·she·Fal 'a·na·Shim ye·Kim ['a·lai·yah ch] ('a·Lah. k)
L12 12 Dn 4:17 Big ze rat i rin Pit ga ma u me mar qaD Di szin sze el ta ad - Diw rat Di jin De un Haj jaj ja Di - szal lit (il la ja) [il la a] Be mal chut (e no sza) [a na sza] u le man - Di jic Be jiT Te nin na u sze fal a na szim je qim (a laj ja) [a la]
L13 13 Dn 4:17 Bigzërat `îrîn Pitgämä´ ûmë´mar qaDDîšîn šü´ë|ltä´ `ad-Dibrat yinDü`ûn Hayyayyä´ Dî|-šallî† (`illäyä´) [`illä´â] Bümalkût (´énôšä´) [´ánäšä´] ûlüman-Dî yicBë´ yiTTüninnah ûšüpal ´ánäšîm yüqîm (`álayyah) [`ála|h]
L14 14 Dn 4:17 1/2 2/3 6/6 2/2 4/13 1/1 14/35 2/2 213/344 33/47 3/7 214/344 5/10 3/10 16/57 2/2 7/10 215/344 1/10 5/7 1/1 7/23 18/34 12/19
L15 15 Dn 4:17 This matter [is] by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones: to the intent that the living may know that the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men.
L16 16 Dn 4:17  17 This matter <06600> is by the decree <01510> of the watchers <05894>, and the demand <07595> by the word <03983> of the holy ones <06922>: to <05705> the intent <01701> that the living <02417> may know <03046> (08748) that the most High <05943> ruleth <07990> in the kingdom <04437> of men <0606>, and giveth <05415> (08748) it to whomsoever <04479> he will <06634> (08748), and setteth up <06966> (08681) over <05922> it the basest <08215> of men <0606>.
L01 1 Dn 4:18   Dn 4:18  18 to <01836> dream <02493> I <0576> Król <04430> Nabuchodonozor <05020> nie widziałem <02370> (08754). Teraz ty <0607> O Belteshazzar <01096>, oświadczam <0560> (08747) interpretacja <06591> tego, skoro <06903> wszystkie <03606> mądry <02445> Ludzie z mojego królestwa <04437> nie < 03809> stanie <03202> (08750) zapoznania <03046> (08682) odmienną mnie interpretacja <06591>: ale ty <0607> Sztuka stanie <03546> (08751); dla ducha <07308> od Świętego < 06922> bogowie <0426> jest w tobie.                                                                
L02 2 Dn 4:18 (=BT Dn 4:15) Taki jest sen, jaki widziałem, ja, król Nabuchodonozor. Teraz zaś, Belteszassarze, podaj mi jego znaczenie, bo wszyscy mędrcy mojego kraju nie mogli go wyjaśnić, ty zaś możesz, bo posiadasz ducha świętych bogów.
L03 3 Dn 4:18 דְּנָה֙ חֶלְמָ֣א חֲזֵ֔ית אֲנָ֖ה מַלְכָּ֣א נְבוּכַדְנֶצַּ֑ר [וְאַנְתָּה כ] (וְאַ֨נְתְּ ק) בֵּלְטְשַׁאצַּ֜ר פִּשְׁרֵ֣א ׀ אֱמַ֗ר כָּל־ קֳבֵל֙ דִּ֣י ׀ כָּל־ חַכִּימֵ֣י מַלְכוּתִ֗י לָֽא־ יָכְלִ֤ין פִּשְׁרָא֙ לְהוֹדָ֣עֻתַ֔נִי [וְאַנְתָּה כ] (וְאַ֣נְתְּ ק) כָּהֵ֔ל דִּ֛י רֽוּחַ־ אֱלָהִ֥ין קַדִּישִׁ֖ין בָּֽךְ׃
L04 4 Dn 4:18 דְּנָה֙ חֶלְמָ֣/א חֲזֵ֔ית אֲנָ֖ה מַלְכָּ֣/א נְבוּכַדְנֶצַּ֑ר ו/אנתה וְ/אַ֨נְתְּ בֵּלְטְשַׁאצַּ֜ר פִּשְׁרֵ֣/א ׀ אֱמַ֗ר כָּ/ל־ קֳבֵל֙ דִּ֣י ׀ כָּל־ חַכִּימֵ֣י מַלְכוּתִ֗/י לָֽא־ יָכְלִ֤ין פִּשְׁרָ/א֙ לְ/הוֹדָ֣עֻתַ֔/נִי ו/אנתה וְ/אַ֣נְתְּ כָּהֵ֔ל דִּ֛י רֽוּחַ־ אֱלָהִ֥ין קַדִּישִׁ֖ין בָּֽ/ךְ׃
L05 5 Dn 4:18 de•<Na> chel•<Ma> cha•<Zet>, 'a•<Na> mal•<Ka> ne•wu•chad•nec•<car>; [we•'an•ta ch] (we•'<Ant> k) be•le•te•szac•<car> pisz•<Re> 'e•<Mar>, kol- ko•<wel> di kol- chak•ki•<Me> mal•chu•<Ti>, la- ja•che•<Lin> pisz•<Ra> le•ho•<Da>•'u•<Ta>•ni, [we•'an•ta ch] (we•'<Ant> k) ka•<Hel>, di <Ru>•ach- 'e•la•<Hin> kad•di•<szin> <Bach>.
L06 6 Dn 4:18 H1836H1836 H2493H2493 H2370H2370 H0576H0576 H4430H4430 H5020H5020 H1096H1096 H6591H6591 H0560H0560 H3606H3606 H6903H6903 H1768H1768 H3606H3606 H2445H2445 H4437H4437 H3809H3809 H3202H3202 H6591H6591 H3046H3046 H3546H3546 H1768H1768 H7308H7308 H0426H0426 H6922H6922 H0000
L07 7 Dn 4:18 time dream behold I king Nebuchadnezzar as for thee Belteshazzar interpretation command all according to forasmuch all wise kingdom or even be able interpretation certify as for thee be able forasmuch mind God holy 
L08 8 Dn 4:18 czas ujrzeć Ja król interpretacja komenda wszystko zgodnie z wszystko królestwo interpretacja Bóg święty
L09 9 Dn 4:18 This dream have seen I king Nebuchadnezzar as for thee O Belteshazzar the interpretation declare all thereof forasmuch as forasmuch all the wise [men] of my kingdom are not able unto me the interpretation to make known as for thee [art] able for for the spirit gods of the holy
L10 10 Dn 4:18 To marzenie widzieliście Ja król Nabuchodonozor jak dla ciebie O Belteshazzar interpretacja Oświadczam wszystko tego skoro forasmuch wszystko mądry [Ludzie] z mojego królestwa nie są w stanie do mnie interpretacja wypowiadanie się jak dla ciebie [Sztuki] w stanie dla dla ducha bogowie od Świętego
L11 11 Dn 4:18 de·Nah chel·Ma cha·Zeit, 'a·Nah mal·Ka ne·vu·chad·netz·Tzar; [ve·'an·tah ch] (ve·'Ant k) be·le·te·shatz·Tzar pish·Re 'e·Mar, kol- ko·Vel di kol- chak·ki·Mei mal·chu·Ti, la- ya·che·Lin pish·Ra le·ho·Da·'u·Ta·ni, [ve·'an·tah ch] (ve·'Ant k) ka·Hel, di Ru·ach- 'e·la·Hin kad·di·Shin Bach.
L12 12 Dn 4:18 De na Hel ma Ha zet a na mal Ka ne wu chad nec car (we an Ta) [we anT] Bel te szac car Pisz re e mar Kol - qó wel Di Kol - HaK Ki me mal chu ti la - jach lin Pisz ra le ho da u ta ni (we an Ta) [we anT] Ka hel Di ru aH - e la hin qaD Di szin Bach
L13 13 Dn 4:18 Dünâ Helmä´ Házêt ´ánâ malKä´ nübûkadneccar (wü´anTâ) [wü´anT] Bël†üša´ccar Pišrë´ ´émar Kol-qóbël Kol-HaKKîmê malkûtî lä|´-yäklîn Pišrä´ lühôdäº`ùtaºnî (wü´anTâ) [wü´anT] Kähël rû|ªH-´élähîn qaDDîšîn Bäk
L14 14 Dn 4:18 43/58 17/22 17/31 10/16 111/180 23/31 6/14 4/8 17/30 42/71 62/103 19/29 216/344 63/103 11/14 17/57 53/82 6/10 18/30 34/47 7/14 2/4 217/344 4/11 72/94 5/13 6162/6522
L15 15 Dn 4:18 This dream I king Nebuchadnezzar have seen. Now thou, O Belteshazzar, declare the interpretation thereof, forasmuch as all the wise [men] of my kingdom are not able to make known unto me the interpretation: but thou [art] able; for the spirit of the holy gods [is] in thee.
L16 16 Dn 4:18  18 This <01836> dream <02493> I <0576> king <04430> Nebuchadnezzar <05020> have seen <02370> (08754). Now thou <0607>, O Belteshazzar <01096>, declare <0560> (08747) the interpretation <06591> thereof, forasmuch as <06903> all <03606> the wise <02445> men of my kingdom <04437> are not <03809> able <03202> (08750) to make known <03046> (08682) unto me the interpretation <06591>: but thou <0607> art able <03546> (08751); for the spirit <07308> of the holy <06922> gods <0426> is in thee.
L01 1 Dn 4:19   Dn 4:19  19 Wtedy <0116> Daniel <01841>, którego imię <08036> było Belteshazzar <01096>, został astonied <08075> (08733) dla jednego <02298> godziny <08160>, a jego myśli <07476> niepokoi <0927> ( 08792) go. Król <04430> mówił <06032> (08750) i powiedział <0560> (08750) Belteshazzar <01096> nie, niech <0409> dream <02493> lub interpretacja <06591> jego problem <0927> (08792) ciebie. Belteshazzar <01096> <06032 odpowiedział> (08750) i powiedział: <0560> (08750) Panie mój <04756>, marzenie <02493> być dla nich, że nienawidzę <08131> (08750) ciebie i interpretacji <06591> ich do twoich wrogów <06146>.                                                        
L02 2 Dn 4:19 (=BT Dn 4:16) Wówczas Daniel, który nosił imię Belteszassar, popadł na chwilę w oszołomienie, a jego myśli zaniepokoiły go. Król zaś odezwał się i rzekł: Niech sen i jego wykład nie niepokoją ciebie, Belteszassarze! Belteszassar odpowiedział: Panie mój, oby sen odnosił się do twoich wrogów, a jego wykład do twoich przeciwników.
L03 3 Dn 4:19 אֱדַ֨יִן דָּֽנִיֵּ֜אל דִּֽי־ שְׁמֵ֣הּ בֵּלְטְשַׁאצַּ֗ר אֶשְׁתּוֹמַם֙ כְּשָׁעָ֣ה חֲדָ֔ה וְרַעְיֹנֹ֖הִי יְבַהֲלֻנֵּ֑הּ עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜א וְאָמַ֗ר בֵּלְטְשַׁאצַּר֙ חֶלְמָ֤א וּפִשְׁרֵא֙ אַֽל־ יְבַהֲלָ֔ךְ עָנֵ֤ה בֵלְטְשַׁאצַּר֙ וְאָמַ֔ר [מָרְאִי כ] (מָרִ֕י ק) חֶלְמָ֥א [לְשָׂנְאַיִךְ כ] (לְשָֽׂנְאָ֖ךְ ק) וּפִשְׁרֵ֥הּ [לְעָרַיִךְ כ] (לְעָרָֽךְ ק)
L04 4 Dn 4:19 אֱדַ֨יִן דָּֽנִיֵּ֜אל דִּֽי־ שְׁמֵ֣/הּ בֵּלְטְשַׁאצַּ֗ר אֶשְׁתּוֹמַם֙ כְּ/שָׁעָ֣ה חֲדָ֔ה וְ/רַעְיֹנֹ֖/הִי יְבַהֲלֻנֵּ֑/הּ עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜/א וְ/אָמַ֗ר בֵּלְטְשַׁאצַּר֙ חֶלְמָ֤/א וּ/פִשְׁרֵ/א֙ אַֽל־ יְבַהֲלָ֔/ךְ עָנֵ֤ה בֵלְטְשַׁאצַּר֙ וְ/אָמַ֔ר מרא/י מָרִ֕/י חֶלְמָ֥/א ל/שנאי/ך לְ/שָֽׂנְאָ֖/ךְ וּ/פִשְׁרֵ֥/הּ ל/ערי/ך לְ/עָרָֽ/ךְ׃
L05 5 Dn 4:19 'e•<Da>•jin da•ni•<jel> di- sze•<Me> be•le•te•szac•<car>, esz•to•<Mam> ke•sza•'<A cha•<Da>, we•ra'•jo•<No>•hi je•wa•ha•lun•<Ne>; 'a•<Ne> mal•<Ka> we•'a•<Mar>, be•le•te•szac•<car> chel•<Ma> u•fisz•<Re> al- je•wa•ha•<Lach>, 'a•<Ne> we•le•te•szac•<car> we•'a•<Mar>, [ma•re•'i ch] (ma•<Ri> k) chel•<Ma> [le•sa•ne•'a•jich ch] (le•sa•ne•'<Ach> k) u•fisz•<Re> [le•'a•ra•jich ch] (le•'a•<Rach> k)
L06 6 Dn 4:19 H0116H0116 H1841H1841 H1768H1768 H8036H8036 H1096H1096 H8075H8075 H8160H8160 H2298H2298 H7476H7476 H0927H0927 H6032H6032 H4430H4430 H0560H0560 H1096H1096 H2493H2493 H6591H6591 H0409H0409 H0927H0927 H6032H6032 H1096H1096 H0560H0560 H2493H2493 H6591H6591
L07 7 Dn 4:19 now Daniel forasmuch name Belteshazzar be astonied hour one cogitation in haste answer king command Belteshazzar dream interpretation not in haste answer Belteshazzar command lord dream hate interpretation enemy
L08 8 Dn 4:19 teraz Daniel nazwa godzina jeden odpowiedź król komenda interpretacja nie odpowiedź komenda lord interpretacja wróg
L09 9 Dn 4:19 Then Daniel whose whose name [was] Belteshazzar was astonied hour for one and his thoughts troubled spake him The king and said Belteshazzar the dream or the interpretation let not thereof trouble answered thee Belteshazzar and said lord the dream hate thee and the interpretation enemy
L10 10 Dn 4:19 Następnie Daniel którego którego nazwisko [Było] Belteshazzar został astonied godzina dla jednego i jego myśli zmartwiony mówił go król i powiedział: Belteshazzar marzenie lub interpretacji niech nie jego kłopoty odpowiedział: ci Belteshazzar i powiedział: lord marzenie nienawidzić ci i interpretacja wróg
L11 11 Dn 4:19 'e·Da·yin da·ni·Yel di- she·Meh be·le·te·shatz·Tzar, esh·to·Mam ke·sha·'Ah cha·Dah, ve·ra'·yo·No·hi ye·va·ha·lun·Neh; 'a·Neh mal·Ka ve·'a·Mar, be·le·te·shatz·Tzar chel·Ma u·fish·Re al- ye·va·ha·Lach, 'a·Neh ve·le·te·shatz·Tzar ve·'a·Mar, [ma·re·'i ch] (ma·Ri k) chel·Ma [le·sa·ne·'a·yich ch] (le·sa·ne·'Ach k) u·fish·Reh [le·'a·ra·yich ch] (le·'a·Rach k)
L12 12 Dn 4:19 e da jin Da nij jel Di - sze meh Bel te szac car esz To mam Ke sza a Ha da we ra jo no hi je wa ha lun neh a ne mal Ka we a mar Bel te szac car Hel ma u fisz re al - je wa ha lach a ne wel te szac car we a mar (ma ri) [ma ri] Hel ma (le sa na jich) [le sa nach] u fisz reh (le a ra jich) [le a rach]
L13 13 Dn 4:19 ´édaºyin Dä|niyyë´l Dî|-šümëh Bël†üša´ccar ´ešTômam Küšä`â Hádâ würa`yönöºhî yübahálunnëh `änË malKä´ wü´ämar Bël†üša´ccar Helmä´ ûpišrë´ ´a|l-yübaháläk `änË bël†üša´ccar wü´ämar (mär´î) [märî] Helmä´ (lüSän´ayìk) [lüSä|n´äk] ûpišrëh (lü`ärayìk) [lü`ärä|k]
L14 14 Dn 4:19 31/57 20/52 218/344 11/12 5/8 1/1 3/5 9/14 3/6 4/11 19/30 112/180 43/71 6/8 18/22 19/30 2/4 5/11 20/30 7/8 44/71 1/2 19/22 1/1 20/30 1/1
L15 15 Dn 4:19 Then Daniel, whose name [was] Belteshazzar, was astonied for one hour, and his thoughts troubled him. The king spake, and said, Belteshazzar, let not the dream, or the interpretation thereof, trouble thee. Belteshazzar answered and said, My lord, the dream [be] to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies.
L16 16 Dn 4:19  19 Then <0116> Daniel <01841>, whose name <08036> was Belteshazzar <01096>, was astonied <08075> (08733) for one <02298> hour <08160>, and his thoughts <07476> troubled <0927> (08792) him. The king <04430> spake <06032> (08750), and said <0560> (08750), Belteshazzar <01096>, let not <0409> the dream <02493>, or the interpretation <06591> thereof, trouble <0927> (08792) thee. Belteshazzar <01096> answered <06032> (08750) and said <0560> (08750), My lord <04756>, the dream <02493> be to them that hate <08131> (08750) thee, and the interpretation <06591> thereof to thine enemies <06146>.
L01 1 Dn 4:20   Dn 4:20  20 drzewo <0363>, które widziałeś <02370> (08754), który wzrósł <07236> (08.754) i była silna <08631> (08754), którego wysokość <07314> osiągnął <04291> (08748) aż do nieba <08065>, a wzrok <02379> ich wszystkich <03606> ziemia <0772>;                                                                                        
L02 2 Dn 4:20 (=BT Dn 4:17) Drzewem, które ujrzałeś, jak rosło i stało się potężne, tak że wysokość jego sięgała nieba i że było widoczne na całej ziemi,
L03 3 Dn 4:20 אִֽילָנָא֙ דִּ֣י חֲזַ֔יְתָ דִּ֥י רְבָ֖ה וּתְקִ֑ף וְרוּמֵהּ֙ יִמְטֵ֣א לִשְׁמַיָּ֔א וַחֲזוֹתֵ֖הּ לְכָל־ אַרְעָֽא׃
L04 4 Dn 4:20 אִֽילָנָ/א֙ דִּ֣י חֲזַ֔יְתָ דִּ֥י רְבָ֖ה וּ/תְקִ֑ף וְ/רוּמֵ/הּ֙ יִמְטֵ֣א לִ/שְׁמַיָּ֔/א וַ/חֲזוֹתֵ֖/הּ לְ/כָל־ אַרְעָֽ/א׃
L05 5 Dn 4:20 'i•la•<Na> di cha•<Zaj>•ta, di re•<wa> u•te•<Kif>; we•ru•<Me> jim•<Te> lisz•mai•<ja>, wa•cha•zo•<Te> le•chol 'ar•'<A>.
L06 6 Dn 4:20 H0363H0363 H1768H1768 H2370H2370 H1768H1768 H7236H7236 H8631H8631 H7314H7314 H4291H4291 H8065H8065 H2379H2379 H3606H3606 H0772H0772
L07 7 Dn 4:20 tree forasmuch behold forasmuch grow make firm height come heaven sight all earth
L08 8 Dn 4:20 drzewo ujrzeć rosnąć wysokość przyjść niebo wzrok wszystko ziemia
L09 9 Dn 4:20 The tree which that thou sawest which which grew and was strong whose height reached unto the heaven and the sight thereof to all the earth
L10 10 Dn 4:20 Drzewo który że widziałeś który który dorastał i była silna którego wysokość osiągnięty aż do nieba i widok ich wszystkich ziemia
L11 11 Dn 4:20 'i·la·Na di cha·Zay·ta, di re·Vah u·te·Kif; ve·ru·Meh yim·Te lish·mai·Ya, va·cha·zo·Teh le·chol 'ar·'A.
L12 12 Dn 4:20 i la na Di Ha zaj ta Di re wa u te qif we ru me jim te lisz maj ja wa Ha zo teh le chol - a ra  
L13 13 Dn 4:20 ´î|länä´ Házaºytä rübâ ûtüqìp würûmË yim†ë´ lišmayyä´ waHázôtëh lükol-´ar`ä´  
L14 14 Dn 4:20 4/6 219/344 18/31 220/344 3/6 2/5 5/5 2/8 21/38 2/2 64/103 11/21
L15 15 Dn 4:20 The tree that thou sawest, which grew, and was strong, whose height reached unto the heaven, and the sight thereof to all the earth;
L16 16 Dn 4:20  20 The tree <0363> that thou sawest <02370> (08754), which grew <07236> (08754), and was strong <08631> (08754), whose height <07314> reached <04291> (08748) unto the heaven <08065>, and the sight <02379> thereof to all <03606> the earth <0772>;
L01 1 Dn 4:21   Dn 4:21  21 którego liście <06074> były sprawiedliwe <08209> i owoce <04> tego dużo <07690>, a było to mięso <04203> dla wszystkich <03606>, pod <08460>, które bestie <02423> z Pole <01251> <01753 mieszkał> (08748), a na którego gałęziach <06056> w ptactwo <06853> w niebie <08065> mieli swoje siedlisko <07932> (08748):                                                                                
L02 2 Dn 4:21 (=BT Dn 4:18) którego liście były piękne, a owoce obfite, na którym było pożywienie dla wszystkich, pod którym przebywały zwierzęta lądowe i na którego gałęziach gnieździły się ptaki powietrzne -
L03 3 Dn 4:21 וְעָפְיֵ֤הּ שַׁפִּיר֙ וְאִנְבֵּ֣הּ שַׂגִּ֔יא וּמָז֨וֹן לְכֹ֖לָּא־ בֵ֑הּ תְּחֹת֗וֹהִי תְּדוּר֙ חֵיוַ֣ת בָּרָ֔א וּבְעַנְפ֕וֹהִי יִשְׁכְּנָ֖ן צִפֲּרֵ֥י שְׁמַיָּֽא׃
L04 4 Dn 4:21 וְ/עָפְיֵ֤/הּ שַׁפִּיר֙ וְ/אִנְבֵּ֣/הּ שַׂגִּ֔יא וּ/מָז֨וֹן לְ/כֹ֖לָּ/א־ בֵ֑/הּ תְּחֹת֗וֹ/הִי תְּדוּר֙ חֵיוַ֣ת בָּרָ֔/א וּ/בְ/עַנְפ֕וֹ/הִי יִשְׁכְּנָ֖ן צִפֲּרֵ֥י שְׁמַיָּֽ/א׃
L05 5 Dn 4:21 we•'a•fe•<je> szap•<Pir> we•'in•<Be> sag•<Gi>, u•ma•<Zon> le•<Chol>•la- <we>; te•cho•<To>•hi, te•<Dur> che•<wat> ba•<Ra>, u•we•'an•<Fo>•hi jisz•ke•<Nan> cip•pa•<Re> sze•mai•<ja>.
L06 6 Dn 4:21 H6074H6074 H8209H8209 H0004H0004 H7690H7690 H4203H4203 H3606H3606 H0000 H8460H8460 H1753H1753 H2423H2423 H1251H1251 H6056H6056 H7932H7932 H6853H6853 H8065H8065
L07 7 Dn 4:21 leaves fair fruit exceeding meat all Tohu dwell beast field bough cause to dwell bird heaven
L08 8 Dn 4:21 pozostawia sprawiedliwy owoc mięso wszystko mieszkać bestia pole ptak niebo
L09 9 Dn 4:21 Whose leaves [were] fair and the fruit thereof much and in it [was] meat for all under dwelt which the beasts of the field and upon whose branches had their habitation the fowls of the heaven
L10 10 Dn 4:21 Którego liście [Były] targi i owoce ich dużo aw nim [był] mięso dla wszystkich pod zamieszkało których zwierzęta na polu i na którego gałęziach mieli swoje siedlisko na ptaki z nieba
L11 11 Dn 4:21 ve·'a·fe·Yeh shap·Pir ve·'in·Beh sag·Gi, u·ma·Zon le·Chol·la- Veh; te·cho·To·hi, te·Dur chei·Vat ba·Ra, u·ve·'an·Fo·hi yish·ke·Nan tzip·pa·Rei she·mai·Ya.
L12 12 Dn 4:21 we of jeh szaP Pir we in Beh saG Gi u ma zon le chol la - weh Te Ho to hi Te dur He wat Ba ra u we an fo hi jisz Ke nan ciP Pa re sze maj ja
L13 13 Dn 4:21 wü`opyëh šaPPîr wü´inBëh SaGGî´ ûmäzôn lüköºllä´-bëh TüHötôºhî Tüdûr Hêwat Bärä´ ûbü`anpôºhî yišKünän ciPPárê šümayyä´
L14 14 Dn 4:21 3/3 2/2 3/3 8/13 2/2 65/103 6163/6522 3/4 1/1 6/20 4/8 4/4 2/2 3/4 22/38
L15 15 Dn 4:21 Whose leaves [were] fair, and the fruit thereof much, and in it [was] meat for all; under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the fowls of the heaven had their habitation:
L16 16 Dn 4:21  21 Whose leaves <06074> were fair <08209>, and the fruit <04> thereof much <07690>, and in it was meat <04203> for all <03606>; under <08460> which the beasts <02423> of the field <01251> dwelt <01753> (08748), and upon whose branches <06056> the fowls <06853> of the heaven <08065> had their habitation <07932> (08748):
L01 1 Dn 4:22   Dn 4:22  22 To ty <0607>, królu <04430>, że sztuka uprawiana <07236> (08754) i stać się silny <08631> (08748): dla twej wielkości <07238> jest uprawiana <07236> (08754) i reacheth <04291> (08754) aż do nieba <08065>, a panowanie twoje <07985> do końca <05491> z ziemi <0772>.                                                                                    
L02 2 Dn 4:22 (=BT Dn 4:19) jesteś ty, o królu. Wzrosłeś i stałeś się potężny, a wielkość twoja wzrastała i sięgała aż do nieba, panowanie zaś twoje aż po krańce świata.
L03 3 Dn 4:22 [אַנְתָּה כ] (אַנְתְּ־ ה֣וּא ק) מַלְכָּ֔א דִּ֥י רְבַ֖ית וּתְקֵ֑פְתְּ וּרְבוּתָ֤ךְ רְבָת֙ וּמְטָ֣ת לִשְׁמַיָּ֔א וְשָׁלְטָנָ֖ךְ לְס֥וֹף אַרְעָֽא׃
L04 4 Dn 4:22 אנתה־ אַנְתְּ־ ה֣וּא מַלְכָּ֔/א דִּ֥י רְבַ֖ית וּ/תְקֵ֑פְתְּ וּ/רְבוּתָ֤/ךְ רְבָת֙ וּ/מְטָ֣ת לִ/שְׁמַיָּ֔/א וְ/שָׁלְטָנָ֖/ךְ לְ/ס֥וֹף אַרְעָֽ/א׃
L05 5 Dn 4:22 ['an•ta ch] ('ant- hu k) mal•<Ka>, di re•<wait> u•te•<Ke>•fet; u•re•wu•<Tach> re•<wat> u•me•<Tat> lisz•mai•<ja>, we•szal•ta•<Nach> le•<Sof> 'ar•'<A>.
L06 6 Dn 4:22 H0607H0607 H4430H4430 H1768H1768 H7236H7236 H8631H8631 H7238H7238 H7236H7236 H4291H4291 H8065H8065 H7985H7985 H5491H5491 H0772H0772
L07 7 Dn 4:22 as for thee as for thee king forasmuch grow make firm greatness grow come heaven dominion end earth
L08 8 Dn 4:22 król rosnąć wielkość rosnąć przyjść niebo koniec ziemia
L09 9 Dn 4:22 It thou It [is] thou O king forasmuch that art grown and become strong for thy greatness is grown and reacheth unto heaven and thy dominion to the end of the earth
L10 10 Dn 4:22 To ty To [jest] ty Królu forasmuch że uprawia sztuki i stać się silny dla twej wielkości rośnie i reacheth do nieba a panowanie twoje do końca ziemi
L11 11 Dn 4:22 ['an·tah ch] ('ant- hu k) mal·Ka, di re·Vait u·te·Ke·fet; u·re·vu·Tach re·Vat u·me·Tat lish·mai·Ya, ve·shal·ta·Nach le·Sof 'ar·'A.
L12 12 Dn 4:22 (an Ta) [anT] - hu mal Ka Di re wajt u te qefT u re wu tach re wat u me tat lisz maj ja we szol ta nach le sof a ra
L13 13 Dn 4:22 (´anTâ) [´anT]-hû´ malKä´ rübayt ûtüqëpT ûrübûtäk rübät ûmü†ät lišmayyä´ wüšol†änäk lüsôp ´ar`ä´
L14 14 Dn 4:22 8/14 3/4 113/180 221/344 4/6 3/5 1/5 5/6 3/8 23/38 2/14 2/5 12/21
L15 15 Dn 4:22 It [is] thou, O king, that art grown and become strong: for thy greatness is grown, and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth.
L16 16 Dn 4:22  22 It is thou <0607>, O king <04430>, that art grown <07236> (08754) and become strong <08631> (08748): for thy greatness <07238> is grown <07236> (08754), and reacheth <04291> (08754) unto heaven <08065>, and thy dominion <07985> to the end <05491> of the earth <0772>.
L01 1 Dn 4:23   Dn 4:23  23 A że król <04430> Piła <02370> (08754) obserwator <05894> i święty jeden <06922> schodzili <05182> (08750) z <04481> niebo <08065>, mówiąc <0560> ( 08750), Hew <01414> <00> drzewo <0363> w dół <01414> i zniszczyć <02255> (08740) go, ale <01297> zostaw <07662> (08747) kikut <06136> korzeni < 08330> ich w ziemi <0772>, nawet z zespołem <0613> żelaza <06523> i mosiądzu <05174>, w trawie przetargu <01883> w polu <01251>, i niech to będzie mokro <06647> (08721) rosą <02920> nieba <08065> i niech jego porcja <02508> Bądź z <05974> bestie <02423> w tej dziedzinie, <01251>, do <05705> siedem <07655> razy < 05732> Pass <02499> w ciągu <05922> go;                                                    
L02 2 Dn 4:23 (=BT Dn 4:20) To natomiast, że król widział Czuwającego i Świętego zstępującego z nieba i mówiącego: Wyrąbcie drzewo i zniszczcie je, tylko pień jego korzeni pozostawcie w ziemi i to w żelaznych i brązowych okowach wśród polnej zieleni; niech go zwilża rosa z nieba, niech dzieli los ze zwierzętami polnymi, aż nie upłynie nad nim siedem okresów czasu -
L03 3 Dn 4:23 וְדִ֣י חֲזָ֣ה מַלְכָּ֡א עִ֣יר וְקַדִּ֣ישׁ נָחִ֣ת ׀ מִן־ שְׁמַיָּ֡א וְאָמַר֩ גֹּ֨דּוּ אִֽילָנָ֜א וְחַבְּל֗וּהִי בְּרַ֨ם עִקַּ֤ר שָׁרְשׁ֙וֹהִי֙ בְּאַרְעָ֣א שְׁבֻ֔קוּ וּבֶאֱסוּר֙ דִּֽי־ פַרְזֶ֣ל וּנְחָ֔שׁ בְּדִתְאָ֖א דִּ֣י בָרָ֑א וּבְטַ֧ל שְׁמַיָּ֣א יִצְטַבַּ֗ע וְעִם־ חֵיוַ֤ת בָּרָא֙ חֲלָקֵ֔הּ עַ֛ד דִּֽי־ שִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֥וּן עֲלֽוֹהִי׃
L04 4 Dn 4:23 וְ/דִ֣י חֲזָ֣ה מַלְכָּ֡/א עִ֣יר וְ/קַדִּ֣ישׁ נָחִ֣ת ׀ מִן־ שְׁמַיָּ֡/א וְ/אָמַר֩ גֹּ֨דּוּ אִֽילָנָ֜/א וְ/חַבְּל֗וּ/הִי בְּרַ֨ם עִקַּ֤ר שָׁרְשׁ֙וֹ/הִי֙ בְּ/אַרְעָ֣/א שְׁבֻ֔קוּ וּ/בֶ/אֱסוּר֙ דִּֽי־ פַרְזֶ֣ל וּ/נְחָ֔שׁ בְּ/דִתְאָ֖/א דִּ֣י בָרָ֑/א וּ/בְ/טַ֧ל שְׁמַיָּ֣/א יִצְטַבַּ֗ע וְ/עִם־ חֵיוַ֤ת בָּרָ/א֙ חֲלָקֵ֔/הּ עַ֛ד דִּֽי־ שִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֥וּן עֲלֽוֹ/הִי׃
L05 5 Dn 4:23 we•<Di> cha•<Za> mal•<Ka> 'ir we•kad•<Disz> na•<Chit> min- sze•mai•<ja> we•'a•<Mar> <God>•du 'i•la•<Na> we•chab•be•<Lu>•hi, be•<Ram> 'ik•<Kar> sza•re•<szo>•hi be•'ar•'<A> sze•<wu>•ku, u•we•'e•<Sur> di- far•<Zel> u•ne•<Chasz>, be•dit•'<A> di wa•<Ra>; u•we•<Tal> sze•mai•<ja> jic•tab•<Ba>', we•'im- che•<wat> ba•<Ra> cha•la•<Ke>, 'ad di- sziw•'<A 'id•da•<Nin> jach•le•<Fun> a•<Lo>•hi.
L06 6 Dn 4:23 H1768H1768 H2370H2370 H4430H4430 H5894H5894 H6922H6922 H5182H5182 H4481H4481 H8065H8065 H0560H0560 H1414H1414 H0363H0363 H2255H2255 H1297H1297 H6136H6136 H8330H8330 H0772H0772 H7662H7662 H0613H0613 H1768H1768 H6523H6523 H5174H5174 H1883H1883 H1768H1768 H1251H1251 H2920H2920 H8065H8065 H6647H6647 H5974H5974 H2423H2423 H1251H1251 H2508H2508 H5705H5705 H1768H1768 H7655H7655 H5732H5732 H2499H2499 H5922H5922
L07 7 Dn 4:23 forasmuch behold king watcher holy  carry according heaven command hew down tree destroy but stump root earth leave band forasmuch iron brass tender grass forasmuch field dew heaven wet by beast field portion until forasmuch seven  time pass about
L08 8 Dn 4:23 ujrzeć król watcher święty nosić zgodnie niebo komenda drzewo zniszczyć ale korzeń ziemia pozostawiać pasmo żelazo mosiądz pole niebo mokro przez bestia pole część do siedem czas przechodzić o
L09 9 Dn 4:23 forasmuch saw And whereas the king a watcher and an holy one coming down from heaven and saying down the tree and destroy it yet the stump of the roots thereof in the earth leave even with a band forasmuch of iron and brass in the tender grass forasmuch of the field with the dew of heaven and let it be wet [be] with the beasts of the field and [let] his portion till forasmuch seven times pass over
L10 10 Dn 4:23 forasmuch zobaczył A że król watcher i święty zstępujące z niebo i mówiąc w dół drzewo i zniszczyć to jeszcze kikut z korzeni ich w ziemi pozostawiać nawet z zespołem forasmuch z żelaza i mosiądz w trawie przetargu forasmuch na polu z rosą z nieba i niech to będzie mokro [Być] z bestie na polu a [niech] jego część do forasmuch siedem czasy przechodzić przez
L11 11 Dn 4:23 ve·Di cha·Zah mal·Ka 'ir ve·kad·Dish na·Chit min- she·mai·Ya ve·'a·Mar God·du 'i·la·Na ve·chab·be·Lu·hi, be·Ram 'ik·Kar sha·re·Sho·hi be·'ar·'A she·Vu·ku, u·ve·'e·Sur di- far·Zel u·ne·Chash, be·dit·'A di va·Ra; u·ve·Tal she·mai·Ya yitz·tab·Ba', ve·'im- chei·Vat ba·Ra cha·la·Keh, 'ad di- shiv·'Ah 'id·da·Nin yach·le·Fun a·Lo·hi.
L12 12 Dn 4:23 we di Ha za mal Ka ir we qaD Disz na Hit min - sze maj ja we a mar GoD Du i la na we HaB Be lu hi Be ram iq qar szor szo hi Be a ra sze wu qu u we e sur Di - far zel u ne Hasz Be di ta Di wa ra u we tal sze maj ja jic taB Ba we im - He wat Ba ra Ha la qeh ad Di - szi wa iD Da nin jaH le fun a lo hi        
L13 13 Dn 4:23 wüdî Házâ malKä´ `îr wüqaDDîš näHìt min-šümayyä´ wü´ämar GöºDDû ´î|länä´ wüHaBBülûºhî Büram `iqqar šoršôºhî Bü´ar`ä´ šübuºqû ûbe´ésûr Dî|-parzel ûnüHäš Büdit´ä´ bärä´ ûbü†al šümayyä´ yic†aBBa` wü`im-Hêwat Bärä´ Háläqëh `ad Dî|-šib`â `iDDänîn yaHlüpûn `álôºhî        
L14 14 Dn 4:23 222/344 19/31 114/180 3/3 6/13 5/6 57/104 24/38 45/71 2/2 5/6 3/6 4/5 2/3 2/3 13/21 4/5 3/3 223/344 16/20 6/9 2/2 224/344 5/8 2/5 25/38 2/5 13/22 7/20 6/8 3/3 15/35 225/344 4/6 7/13 2/4 56/94
L15 15 Dn 4:23 And whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven, and saying, Hew the tree down, and destroy it; yet leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the dew of heaven, and [let] his portion [be] with the beasts of the field, till seven times pass over him;
L16 16 Dn 4:23  23 And whereas the king <04430> saw <02370> (08754) a watcher <05894> and an holy one <06922> coming down <05182> (08750) from <04481> heaven <08065>, and saying <0560> (08750), Hew <01414> <00> the tree <0363> down <01414>, and destroy <02255> (08740) it; yet <01297> leave <07662> (08747) the stump <06136> of the roots <08330> thereof in the earth <0772>, even with a band <0613> of iron <06523> and brass <05174>, in the tender grass <01883> of the field <01251>; and let it be wet <06647> (08721) with the dew <02920> of heaven <08065>, and let his portion <02508> be with <05974> the beasts <02423> of the field, <01251>, till <05705> seven <07655> times <05732> pass <02499> over <05922> him;
L01 1 Dn 4:24   Dn 4:24  24 to <01836> jest interpretacja <06591>, królu <04430>, a to <01932> jest dekret <01510> Najwyższego <05943>, który przyszedł <04291> (08754) na <05922> panie mój <04756> Król <04430>:                                                                                            
L02 2 Dn 4:24 (=BT Dn 4:21) to jest wyjaśnienie, królu, i postanowienie Najwyższego, które dopełni się na królu, moim panu.
L03 3 Dn 4:24 דְּנָ֥ה פִשְׁרָ֖א מַלְכָּ֑א וּגְזֵרַ֤ת [עִלָּיָא כ] (עִלָּאָה֙ ק) הִ֔יא דִּ֥י מְטָ֖ת עַל־ [מַרְאִי כ] (מָרִ֥י ק) מַלְכָּֽא׃
L04 4 Dn 4:24 דְּנָ֥ה פִשְׁרָ֖/א מַלְכָּ֑/א וּ/גְזֵרַ֤ת עלי/א עִלָּאָ/ה֙ הִ֔יא דִּ֥י מְטָ֖ת עַל־ מרא/י מָרִ֥/י מַלְכָּֽ/א׃
L05 5 Dn 4:24 de•<Na> fisz•<Ra> mal•<Ka>; u•ge•ze•<Rat> ['il•la•ja> ch] ('il•la•'<A k) <Hi>, di me•<Tat> al- [mar•'i ch] (ma•<Ri> k) mal•<Ka>.
L06 6 Dn 4:24 H1836H1836 H6591H6591 H4430H4430 H1510H1510 H1932H1932 H1768H1768 H4291H4291 H5922H5922 H4430H4430
L07 7 Dn 4:24 time interpretation king decree high it forasmuch come about lord king
L08 8 Dn 4:24 czas interpretacja król wysoki to przyjść o lord król
L09 9 Dn 4:24 This [is] the interpretation O king [is] the decree high and this which which is come upon lord the king
L10 10 Dn 4:24 To [Jest] interpretacja Królu [Jest] dekret wysoki i to który który przyszedł na lord król
L11 11 Dn 4:24 de·Nah fish·Ra mal·Ka; u·ge·ze·Rat ['il·la·ya ch] ('il·la·'Ah k) Hi, di me·Tat al- [mar·'i ch] (ma·Ri k) mal·Ka.
L12 12 Dn 4:24 De na fisz ra mal Ka u ge ze rat (il la ja) [il la a] hi Di me tat al - (ma ri) [ma ri] mal Ka
L13 13 Dn 4:24 Dünâ pišrä´ malKä´ ûgüzërat (`illäyä´) [`illä´â] hî´ mü†ät `al-(mar´î) [märî] malKä´
L14 14 Dn 4:24 44/58 21/30 115/180 2/2 4/10 12/19 226/344 4/8 57/94 2/2 116/180
L15 15 Dn 4:24 This [is] the interpretation, O king, and this [is] the decree of the most High, which is come upon my lord the king:
L16 16 Dn 4:24  24 This <01836> is the interpretation <06591>, O king <04430>, and this <01932> is the decree <01510> of the most High <05943>, which is come <04291> (08754) upon <05922> my lord <04756> the king <04430>:
L01 1 Dn 4:25   Dn 4:25  25, że będą jeździć <02957> (08751) ci z <04481> ludzie <0606>, a twoja mieszkanie <04070> jest <01934> (08748) z <05974> bestie <02423> w polu <01251> i składają cię do jedzenia <02939> (08748) trawa <06211> jak woły <08450>, a oni mokro <06647> (08743) cię rosa <02920> nieba <08065>, a siedmiu < 07655> razy <05732> przechodzi <02499> <05922 przez ciebie> do <05705> wiesz <03046> (08748), które Najwyższego <05943> ruleth <07990> w królestwie <04437> ludzi <0606 > i daje <05415> (08748) to komu <04479> chce <06634> (08748).                                                              
L02 2 Dn 4:25 (=BT Dn 4:22) Wypędzą cię spośród ludzi i będziesz przebywał wśród lądowych zwierząt. Tak jak wołom będą ci dawać trawę do jedzenia, rosa z nieba będzie cię zwilżać. Siedem okresów czasu upłynie nad tobą, aż uznasz, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim i powierza je, komu zechce.
L03 3 Dn 4:25 וְלָ֣ךְ טָֽרְדִ֣ין מִן־ אֲנָשָׁ֡א וְעִם־ חֵיוַ֣ת בָּרָא֩ לֶהֱוֵ֨ה מְדֹרָ֜ךְ וְעִשְׂבָּ֥א כְתוֹרִ֣ין ׀ לָ֣ךְ יְטַֽעֲמ֗וּן וּמִטַּ֤ל שְׁמַיָּא֙ לָ֣ךְ מְצַבְּעִ֔ין וְשִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֣וּן [עֲלַיִךְ כ] (עֲלָ֑ךְ ק) עַ֣ד דִּֽי־ תִנְדַּ֗ע דִּֽי־ שַׁלִּ֤יט [עִלָּיָא כ] (עִלָּאָה֙ ק) בְּמַלְכ֣וּת אֲנָשָׁ֔א וּלְמַן־ דִּ֥י יִצְבֵּ֖א יִתְּנִנַּֽהּ׃
L04 4 Dn 4:25 וְ/לָ֣/ךְ טָֽרְדִ֣ין מִן־ אֲנָשָׁ֡/א וְ/עִם־ חֵיוַ֣ת בָּרָ/א֩ לֶהֱוֵ֨ה מְדֹרָ֜/ךְ וְ/עִשְׂבָּ֥/א כְ/תוֹרִ֣ין ׀ לָ֣/ךְ יְטַֽעֲמ֗וּן וּ/מִ/טַּ֤ל שְׁמַיָּ/א֙ לָ֣/ךְ מְצַבְּעִ֔ין וְ/שִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֣וּן עלי/ך עֲלָ֑/ךְ עַ֣ד דִּֽי־ תִנְדַּ֗ע דִּֽי־ שַׁלִּ֤יט עלי/א עִלָּאָ/ה֙ בְּ/מַלְכ֣וּת אֲנָשָׁ֔/א וּ/לְ/מַן־ דִּ֥י יִצְבֵּ֖א יִתְּנִנַּֽ/הּ׃
L05 5 Dn 4:25 we•<Lach> ta•re•<Din> min- 'a•na•<sza> we•'im- che•<wat> ba•<Ra> le•he•<we> me•do•<Rach> we•'is•<Ba> che•to•<Rin> lach je•ta•'a•<Mun>, u•mit•<Tal> sze•mai•<ja> lach me•cab•be•'<In>, we•sziw•'<A 'id•da•<Nin> jach•le•<Fun> ['a•la•jich ch] ('a•<Lach>; k) 'ad di- tin•<Da>', di- szal•<Lit> ['il•la•ja> ch] ('il•la•'<A k) be•mal•<Chut> 'a•na•<sza>, u•le•man- di jic•<Be> jit•te•nin•<Na>.
L06 6 Dn 4:25 H0000 H2957H2957 H4481H4481 H0606H0606 H5974H5974 H2423H2423 H1251H1251 H1934H1934 H4070H4070 H6211H6211 H8450H8450 H0000 H2939H2939 H2920H2920 H8065H8065 H0000 H6647H6647 H7655H7655 H5732H5732 H2499H2499 H5705H5705 H1768H1768 H3046H3046 H1768H1768 H7990H7990 H4437H4437 H0606H0606 H4479H4479 H1768H1768 H6634H6634 H5415H5415
L07 7 Dn 4:25 drive according man by beast field become dwelling moth dove make to eat dew heaven wet seven  time pass above until forasmuch certify forasmuch captain high kingdom man what forasmuch will bestow
L08 8 Dn 4:25 zgodnie mężczyzna przez bestia pole zostać ćma gołąb niebo mokro siedem czas przechodzić powyżej do kapitan wysoki królestwo mężczyzna co będzie
L09 9 Dn 4:25 That they shall drive thee from men with the beasts of the field shall be and thy dwelling grass as oxen and they shall make thee to eat thee with the dew of heaven and they shall wet and seven times shall pass and thee till forasmuch thou know forasmuch ruleth high in the kingdom of men it to whomsoever forasmuch he will and giveth
L10 10 Dn 4:25 Że będą jeździć ci od mężczyźni z bestie na polu będzie i twoja mieszkanie trawa jak woły i składają cię do jedzenia ci z rosą z nieba i są one mokre i siedem czasy uchwala i ci do forasmuch wiesz forasmuch ruleth wysoki w królestwie mężczyzn to komu forasmuch chce i daje
L11 11 Dn 4:25 ve·Lach ta·re·Din min- 'a·na·Sha ve·'im- chei·Vat ba·Ra le·he·Veh me·do·Rach ve·'is·Ba che·to·Rin lach ye·ta·'a·Mun, u·mit·Tal she·mai·Ya lach me·tzab·be·'In, ve·shiv·'Ah 'id·da·Nin yach·le·Fun ['a·la·yich ch] ('a·Lach; k) 'ad di- tin·Da', di- shal·Lit ['il·la·ya ch] ('il·la·'Ah k) be·mal·Chut 'a·na·Sha, u·le·man- di yitz·Be yit·te·nin·Nah.
L12 12 Dn 4:25 we lach tar din min - a na sza we im - He wat Ba ra le he we me do rach we is Ba che to rin lach je ta a mun u mit tal sze maj ja lach me caB Be in we szi wa iD Da nin jaH le fun (a la jich) [a lach] ad Di - tin Da Di - szal lit (il la ja) [il la a] Be mal chut a na sza u le man - Di jic Be jiT Te nin na
L13 13 Dn 4:25 wüläk †ä|rdîn min-´ánäšä´ wü`im-Hêwat Bärä´ lehéwË müdöräk wü`iSBä´ kütôrîn läk yü†a|`ámûn ûmi††al šümayyä´ läk mücaBBü`în wüšib`â `iDDänîn yaHlüpûn (`álayìk) [`áläk] `ad Dî|-tinDa` Dî|-šallî† (`illäyä´) [`illä´â] Bümalkût ´ánäšä´ ûlüman-Dî yicBë´ yiTTüninnah
L14 14 Dn 4:25 6164/6522 1/4 58/104 8/23 14/22 8/20 7/8 37/71 2/4 8/12 4/7 6165/6522 1/4 3/5 26/38 6166/6522 3/5 5/6 8/13 3/4 13/19 16/35 227/344 35/47 228/344 6/10 5/10 18/57 9/23 8/10 229/344 2/10 6/7
L15 15 Dn 4:25 That they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and seven times shall pass over thee, till thou know that the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will.
L16 16 Dn 4:25  25 That they shall drive <02957> (08751) thee from <04481> men <0606>, and thy dwelling <04070> shall be <01934> (08748) with <05974> the beasts <02423> of the field <01251>, and they shall make thee to eat <02939> (08748) grass <06211> as oxen <08450>, and they shall wet <06647> (08743) thee with the dew <02920> of heaven <08065>, and seven <07655> times <05732> shall pass <02499> over <05922> thee, till <05705> thou know <03046> (08748) that the most High <05943> ruleth <07990> in the kingdom <04437> of men <0606>, and giveth <05415> (08748) it to whomsoever <04479> he will <06634> (08748).
L01 1 Dn 4:26   Dn 4:26  26 I podczas gdy dowodził <0560> (08754) do opuszczenia <07662> (08749) kikut <06136> z drzewa <0363> korzenie <08330>; królestwo twoje <04437> jest pewien <07011> tobie, po <04481>, które będziesz wiedzieć <03046> (08748), że niebiosa <08065> zrobić reguła <07990>.                                                                                    
L02 2 Dn 4:26 (=BT Dn 4:23) To zaś, że wydano polecenie, by zostawić pień i korzenie oznacza, że: Pozostawią ci królestwo, skoro uznasz, że Niebo sprawuje władzę.
L03 3 Dn 4:26 וְדִ֣י אֲמַ֗רוּ לְמִשְׁבַּ֞ק עִקַּ֤ר שָׁרְשׁ֙וֹהִי֙ דִּ֣י אִֽילָנָ֔א מַלְכוּתָ֖ךְ לָ֣ךְ קַיָּמָ֑ה מִן־ דִּ֣י תִנְדַּ֔ע דִּ֥י שַׁלִּטִ֖ן שְׁמַיָּֽא׃
L04 4 Dn 4:26 וְ/דִ֣י אֲמַ֗רוּ לְ/מִשְׁבַּ֞ק עִקַּ֤ר שָׁרְשׁ֙וֹ/הִי֙ דִּ֣י אִֽילָנָ֔/א מַלְכוּתָ֖/ךְ לָ֣/ךְ קַיָּמָ֑ה מִן־ דִּ֣י תִנְדַּ֔ע דִּ֥י שַׁלִּטִ֖ן שְׁמַיָּֽ/א׃
L05 5 Dn 4:26 we•<Di> 'a•<Ma>•ru, le•misz•<Bak> 'ik•<Kar> sza•re•<szo>•hi di 'i•la•<Na>, mal•chu•<Tach> lach kai•ja•<Ma>; min- di tin•<Da>', di szal•li•<Tin> sze•mai•<ja>.
L06 6 Dn 4:26 H1768H1768 H0560H0560 H7662H7662 H6136H6136 H8330H8330 H1768H1768 H0363H0363 H4437H4437 H0000 H7011H7011 H4481H4481 H1768H1768 H3046H3046 H1768H1768 H7990H7990 H8065H8065
L07 7 Dn 4:26 forasmuch command leave stump root forasmuch tree kingdom stedfast according forasmuch certify forasmuch captain heaven
L08 8 Dn 4:26 komenda pozostawiać korzeń drzewo królestwo zgodnie kapitan niebo
L09 9 Dn 4:26 that it was And whereas they commanded to leave the stump roots forasmuch of the tree thy kingdom shall be sure unto thee after forasmuch that thou shalt have known forasmuch do rule that the heavens
L10 10 Dn 4:26 że to I podczas gdy dowodził do opuszczenia kikut Korzenie forasmuch z drzewa Przyjdź królestwo musi mieć pewność, tobie po forasmuch że będziesz wiedzieć forasmuch zrobić regułę że niebiosa
L11 11 Dn 4:26 ve·Di 'a·Ma·ru, le·mish·Bak 'ik·Kar sha·re·Sho·hi di 'i·la·Na, mal·chu·Tach lach kai·ya·Mah; min- di tin·Da', di shal·li·Tin she·mai·Ya.
L12 12 Dn 4:26 we di a ma ru le misz Baq iq qar szor szo hi Di i la na mal chu tach lach qaj ja ma min - Di tin Da Di szal li tin sze maj ja
L13 13 Dn 4:26 wüdî ´ámaºrû lümišBaq `iqqar šoršôºhî ´î|länä´ malkûtäk läk qayyämâ min-Dî tinDa` šallì†ìn šümayyä´
L14 14 Dn 4:26 230/344 46/71 5/5 3/3 3/3 231/344 6/6 19/57 6167/6522 1/2 59/104 232/344 36/47 233/344 7/10 27/38
L15 15 Dn 4:26 And whereas they commanded to leave the stump of the tree roots; thy kingdom shall be sure unto thee, after that thou shalt have known that the heavens do rule.
L16 16 Dn 4:26  26 And whereas they commanded <0560> (08754) to leave <07662> (08749) the stump <06136> of the tree <0363> roots <08330>; thy kingdom <04437> shall be sure <07011> unto thee, after <04481> that thou shalt have known <03046> (08748) that the heavens <08065> do rule <07990>.
L01 1 Dn 4:27   Dn 4:27  27 Przeto <03861>, królu <04430>, niech moja rada <04431> zaakceptowania <08232> (08748) tobie <05922> i zerwać <06562> (08747) grzechy twoje <02408> przez sprawiedliwość <06665 > i twoje winy <05758> przez zagląda miłosierdzie <02604> (08749) do biednych <06033> (08750), jeżeli <02006> może być <01934> (08748) wydłużenie <0754> twego spokoju <07963 >.                                                                            
L02 2 Dn 4:27 (=BT Dn 4:24) Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; wtedy może twa pomyślność okaże się trwałą.
L03 3 Dn 4:27 לָהֵ֣ן מַלְכָּ֗א מִלְכִּי֙ יִשְׁפַּ֣ר [עֲלַיִךְ כ] (עֲלָ֔ךְ ק) [וַחֲטָיָךְ כ] (וַחֲטָאָךְ֙ ק) בְּצִדְקָ֣ה פְרֻ֔ק וַעֲוָיָתָ֖ךְ בְּמִחַ֣ן עֲנָ֑יִן הֵ֛ן תֶּהֱוֵ֥א אַרְכָ֖ה לִשְׁלֵוְתָֽךְ׃
L04 4 Dn 4:27 לָהֵ֣ן מַלְכָּ֗/א מִלְכִּ/י֙ יִשְׁפַּ֣ר עלי/ך עֲלָ֔/ךְ ו/חטי/ך וַ/חֲטָאָ/ךְ֙ בְּ/צִדְקָ֣ה פְרֻ֔ק וַ/עֲוָיָתָ֖/ךְ בְּ/מִחַ֣ן עֲנָ֑יִן הֵ֛ן תֶּהֱוֵ֥א אַרְכָ֖ה לִ/שְׁלֵוְתָֽ/ךְ׃
L05 5 Dn 4:27 la•<Hen> mal•<Ka>, mil•<Ki> jisz•<Par> ['a•la•jich ch] ('a•<Lach>, k) [wa•cha•ta•jach ch] (wa•cha•ta•'oCh k) be•cid•<Ka> fe•<Ruk>, wa•'a•wa•ja•<Tach> be•mi•<Chan> 'a•<Na>•jin; hen te•he•<we> 'ar•<Cha> lisz•le•we•<Tach>.
L06 6 Dn 4:27 H3861H3861 H4430H4430 H4431H4431 H8232H8232 H6665H6665 H6562H6562 H5758H5758 H2604H2604 H6033H6033 H2006H2006 H1934H1934 H0754H0754 H7963H7963
L07 7 Dn 4:27 but king counsel be acceptable above sin righteousness break off iniquity shew mercy poor if become lengthening tranquillity
L08 8 Dn 4:27 ale król rada powyżej grzech biedny jeśli zostać
L09 9 Dn 4:27 Wherefore O king let my counsel be acceptable and sin by righteousness and break off and thine iniquities by shewing mercy to the poor if it may be a lengthening of thy tranquillity
L10 10 Dn 4:27 Po czym Królu niech moja rada jest dopuszczalne i grzech przez sprawiedliwość i zerwać a twoje winy przez zagląda miłosierdzie dla biednych jeśli może być wydłużenie twego spokoju
L11 11 Dn 4:27 la·Hen mal·Ka, mil·Ki yish·Par ['a·la·yich ch] ('a·Lach, k) [va·cha·ta·yach ch] (va·cha·ta·'oCh k) be·tzid·Kah fe·Ruk, va·'a·va·ya·Tach be·mi·Chan 'a·Na·yin; hen te·he·Ve 'ar·Chah lish·le·ve·Tach.
L12 12 Dn 4:27 la hen mal Ka mil Ki jisz Par (a la jich) [a lach] (wa Ha ta jach) [wa Ha ta ach] Be cid qa fe ruq wa a wa ja tach Be mi Han a na jin hen Te he we ar cha lisz lew tach
L13 13 Dn 4:27 lähën malKä´ milKî yišPar (`álayìk) [`áläk] (waHá†äyäk) [waHá†ä´äk] Bücidqâ pürùq wa`áwäyätäk BümìHan `ánäºyin hën Tehéwë´ ´arkâ lišlëwtäk
L14 14 Dn 4:27 6/9 117/180 1/1 2/3 14/19 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/1 17/18 38/71 1/2 1/1
L15 15 Dn 4:27 Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by shewing mercy to the poor; if it may be a lengthening of thy tranquillity.
L16 16 Dn 4:27  27 Wherefore <03861>, O king <04430>, let my counsel <04431> be acceptable <08232> (08748) unto thee <05922>, and break off <06562> (08747) thy sins <02408> by righteousness <06665>, and thine iniquities <05758> by shewing mercy <02604> (08749) to the poor <06033> (08750); if <02006> it may be <01934> (08748) a lengthening <0754> of thy tranquillity <07963>.
L01 1 Dn 4:28   Dn 4:28  28 Wszystkie <03606> do tego doszło <04291> (08754) na <05922> Król <04430> Nabuchodonozor <05020>.                                                                                                  
L02 2 Dn 4:28 (=BT Dn 4:25) Wszystko to spełniło się na królu Nabuchodonozorze.
L03 3 Dn 4:28 כֹּ֣לָּא מְּטָ֔א עַל־ נְבוּכַדְנֶצַּ֖ר מַלְכָּֽא׃ פ
L04 4 Dn 4:28 כֹּ֣לָּ/א מְּטָ֔א עַל־ נְבוּכַדְנֶצַּ֖ר מַלְכָּֽ/א׃ פ
L05 5 Dn 4:28 <Kol>•la me•<Ta>, al- ne•wu•chad•nec•<car> mal•<Ka>. <Pe>
L06 6 Dn 4:28 H3606H3606 H4291H4291 H5922H5922 H5020H5020 H4430H4430
L07 7 Dn 4:28 all come about Nebuchadnezzar king
L08 8 Dn 4:28 wszystko przyjść o król
L09 9 Dn 4:28 All this came upon Nebuchadnezzar the king
L10 10 Dn 4:28 Wszystko do tego doszło na Nabuchodonozor król
L11 11 Dn 4:28 Kol·la me·Ta, al- ne·vu·chad·netz·Tzar mal·Ka. Peh
L12 12 Dn 4:28 Kol la mme ta al - ne wu chad nec car mal Ka P
L13 13 Dn 4:28 Köºllä´ mmü†ä´ `al-nübûkadneccar malKä´ P
L14 14 Dn 4:28 66/103 5/8 58/94 24/31 118/180
L15 15 Dn 4:28 All this came upon the king Nebuchadnezzar.
L16 16 Dn 4:28  28 All <03606> this came <04291> (08754) upon <05922> the king <04430> Nebuchadnezzar <05020>.
L01 1 Dn 4:29   Dn 4:29  29 Pod koniec <07118> dwunastu <08648> <06236> miesiąc <03393> szedł <01934> (08754) <01981> (08750) w <05922> Pałac <01965> królestwa <04437> Babilonu <0895>.                                                                                              
L02 2 Dn 4:29 (=BT Dn 4:26) Po upływie dwunastu miesięcy, gdy przechadzał się na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie,
L03 3 Dn 4:29 לִקְצָ֥ת יַרְחִ֖ין תְּרֵֽי־ עֲשַׂ֑ר עַל־ הֵיכַ֧ל מַלְכוּתָ֛א דִּ֥י בָבֶ֖ל מְהַלֵּ֥ךְ הֲוָֽה׃
L04 4 Dn 4:29 לִ/קְצָ֥ת יַרְחִ֖ין תְּרֵֽי־ עֲשַׂ֑ר עַל־ הֵיכַ֧ל מַלְכוּתָ֛/א דִּ֥י בָבֶ֖ל מְהַלֵּ֥ךְ הֲוָֽה׃
L05 5 Dn 4:29 lik•<cat> jar•<Chin> te•re- 'a•<Sar>; al- he•<Chal> mal•chu•<Ta> di wa•<wel> me•hal•<Lech> ha•<wa>.
L06 6 Dn 4:29 H7118H7118 H3393H3393 H8648H8648 H6236H6236 H5922H5922 H1965H1965 H4437H4437 H1768H1768 H0895H0895 H1981H1981 H1934H1934
L07 7 Dn 4:29 end month second ten about palace kingdom forasmuch Babylon walk become
L08 8 Dn 4:29 koniec miesiąc dziesięć o pałac królestwo spacer zostać
L09 9 Dn 4:29 At the end months second ten in the palace of the kingdom forasmuch of Babylon was walking become
L10 10 Dn 4:29 Na koniec miesięcy drugi dziesięć w pałac królestwa forasmuch Babilonu szedł zostać
L11 11 Dn 4:29 lik·Tzat yar·Chin te·rei- 'a·Sar; al- hei·Chal mal·chu·Ta di va·Vel me·hal·Lech ha·Vah.
L12 12 Dn 4:29 liq cat jar Hin Te re - a sar al - he chal mal chu ta Di wa wel me hal lech ha wa
L13 13 Dn 4:29 liqcät yarHîn Türê|-`áSar `al-hêkal malkûtä´ bäbel mühallëk háwâ
L14 14 Dn 4:29 2/3 2/2 3/4 2/6 59/94 9/13 20/57 234/344 22/25 2/3 39/71
L15 15 Dn 4:29 At the end of twelve months he walked in the palace of the kingdom of Babylon.
L16 16 Dn 4:29  29 At the end <07118> of twelve <08648> <06236> months <03393> he walked <01934> (08754) <01981> (08750) in <05922> the palace <01965> of the kingdom <04437> of Babylon <0895>.
L01 1 Dn 4:30   Dn 4:30  30 król <04430> mówił <06032> (08750) i powiedział <0560> (08750), nie jest <03809> ten <01932> <01668> wielki <07229> Babylon <0895>, że I <0576> mieć zbudowany <01124> (08754) do domu <01005> królestwa <04437> przez potęgi <08632> z mojej mocy <02632>, a na cześć <03367> mojego majestatu <01923>?                                                                                  
L02 2 Dn 4:30 (=BT Dn 4:27) król odezwał się i powiedział: Czy nie jest to wielki Babilon, który ja zbudowałem jako siedzibę królewską siłą mojej potęgi i chwałą mojego majestatu?
L03 3 Dn 4:30 עָנֵ֤ה מַלְכָּא֙ וְאָמַ֔ר הֲלָ֥א דָא־ הִ֖יא בָּבֶ֣ל רַבְּתָ֑א דִּֽי־ אֲנָ֤ה בֱנַיְתַהּ֙ לְבֵ֣ית מַלְכ֔וּ בִּתְקַ֥ף חִסְנִ֖י וְלִיקָ֥ר הַדְרִֽי׃
L04 4 Dn 4:30 עָנֵ֤ה מַלְכָּ/א֙ וְ/אָמַ֔ר הֲ/לָ֥א דָא־ הִ֖יא בָּבֶ֣ל רַבְּתָ֑/א דִּֽי־ אֲנָ֤ה בֱנַיְתַ/הּ֙ לְ/בֵ֣ית מַלְכ֔וּ בִּ/תְקַ֥ף חִסְנִ֖/י וְ/לִ/יקָ֥ר הַדְרִֽ/י׃
L05 5 Dn 4:30 'a•<Ne> mal•<Ka> we•'a•<Mar>, ha•<La> da- hi ba•<wel> rab•be•<Ta>; di- 'a•<Na> we•naj•<Ta> le•<wet> mal•<Chu>, bit•<Kaf> chis•<Ni> we•li•<Kar> had•<Ri>.
L06 6 Dn 4:30 H6032H6032 H4430H4430 H0560H0560 H3809H3809 H1668H1668 H1932H1932 H0895H0895 H7229H7229 H1768H1768 H0576H0576 H1124H1124 H1005H1005 H4437H4437 H8632H8632 H2632H2632 H3367H3367 H1923H1923
L07 7 Dn 4:30 answer king command or even one it Babylon captain forasmuch I build house kingdom might power glory honour
L08 8 Dn 4:30 odpowiedź król komenda jeden to kapitan Ja dom królestwo może chwała honor
L09 9 Dn 4:30 spake The king and said Is not is this not Babylon great which that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honour honour
L10 10 Dn 4:30 mówił Król i powiedział: Czy nie jest to nie Babylon wielki który że Zbudowaliśmy dla domu królestwa przez mógłby z mojej mocy i honor honor
L11 11 Dn 4:30 'a·Neh mal·Ka ve·'a·Mar, ha·La da- hi ba·Vel rab·be·Ta; di- 'a·Nah ve·nay·Tah le·Veit mal·Chu, bit·Kaf chis·Ni ve·li·Kar had·Ri.
L12 12 Dn 4:30 a ne mal Ka we a mar ha la da - hi Ba wel raB Be ta Di - a na we naj ta le wet mal chu Bit qaf His ni we li qar had ri
L13 13 Dn 4:30 `änË malKä´ wü´ämar hálä´ dä´-hî´ Bäbel raBBütä´ Dî|-´ánâ bénaytah lübêt malkû Bitqap Hisnî wülîqär hadrî
L14 14 Dn 4:30 21/30 119/180 47/71 54/82 1/6 13/19 23/25 11/15 235/344 11/16 22/22 40/44 21/57 2/2 2/2 3/7 1/3
L15 15 Dn 4:30 The king spake, and said, Is not this great Babylon, that I have built for the house of the kingdom by the might of my power, and for the honour of my majesty?
L16 16 Dn 4:30  30 The king <04430> spake <06032> (08750), and said <0560> (08750), Is not <03809> this <01932> <01668> great <07229> Babylon <0895>, that I <0576> have built <01124> (08754) for the house <01005> of the kingdom <04437> by the might <08632> of my power <02632>, and for the honour <03367> of my majesty <01923>?
L01 1 Dn 4:31   Dn 4:31  31 Choć <05751> słowo <04406> został w królewskiej <04430> ustach <06433>, padło <05308> (08754) głos <07032> z <04481> niebo <08065>, mówiąc, królu <04430 > Nabuchodonozor <05020>, do ciebie mówi się <0560> (08750); królestwo <04437> odstąpił <05709> (08754) z <04481 Thee>.                                                                                    
L02 2 Dn 4:31 (=BT Dn 4:28) Nim król jeszcze wypowiedział swoje słowo, padł głos z nieba: Otrzymujesz zapowiedź, królu Nabuchodonozorze! Panowanie odstąpiło od ciebie;
L03 3 Dn 4:31 ע֗וֹד מִלְּתָא֙ בְּפֻ֣ם מַלְכָּ֔א קָ֖ל מִן־ שְׁמַיָּ֣א נְפַ֑ל לָ֤ךְ אָֽמְרִין֙ נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֔א מַלְכוּתָ֖ה עֲדָ֥ת מִנָּֽךְ׃
L04 4 Dn 4:31 ע֗וֹד מִלְּתָ/א֙ בְּ/פֻ֣ם מַלְכָּ֔/א קָ֖ל מִן־ שְׁמַיָּ֣/א נְפַ֑ל לָ֤/ךְ אָֽמְרִין֙ נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֔/א מַלְכוּתָ֖/ה עֲדָ֥ת מִנָּֽ/ךְ׃
L05 5 Dn 4:31 od, mil•le•<Ta> be•<Fum> mal•<Ka>, kal min- sze•mai•<ja> ne•<Fal>; lach 'a•me•<Rin> ne•wu•chad•nec•<car> mal•<Ka>, mal•chu•<Ta> 'a•<Dat> min•<Nach>.
L06 6 Dn 4:31 H5751H5751 H4406H4406 H6433H6433 H4430H4430 H7032H7032 H4481H4481 H8065H8065 H5308H5308 H0000 H0560H0560 H5020H5020 H4430H4430 H4437H4437 H5709H5709 H4481H4481
L07 7 Dn 4:31 while commandment mouth king sound according heaven fall  command Nebuchadnezzar king kingdom alter according
L08 8 Dn 4:31 podczas usta król brzmieć zgodnie niebo spadać komenda król królestwo zgodnie
L09 9 Dn 4:31 While the word mouth [was] in the king's a voice from heaven there fell to thee it is spoken Nebuchadnezzar [saying] O king The kingdom is departed from
L10 10 Dn 4:31 Podczas słowo usta [Było] w króla głos z niebo padło ci to mówi Nabuchodonozor [Mówiąc] królu Królestwo odstąpił z
L11 11 Dn 4:31 od, mil·le·Ta be·Fum mal·Ka, kal min- she·mai·Ya ne·Fal; lach 'a·me·Rin ne·vu·chad·netz·Tzar mal·Ka, mal·chu·Tah 'a·Dat min·Nach.
L12 12 Dn 4:31 od mil le ta Be fum mal Ka qal min - sze maj ja ne fal lach am rin ne wu chad nec car mal Ka mal chu ta a dat min nach
L13 13 Dn 4:31 `ôd millütä´ Büpùm malKä´ qäl min-šümayyä´ nüpal läk ´ä|mrîn nübûkadneccar malKä´ malkûtâ `ádät minnäk
L14 14 Dn 4:31 1/1 12/24 1/6 120/180 5/7 60/104 28/38 10/10 6168/6522 48/71 25/31 121/180 22/57 3/9 61/104
L15 15 Dn 4:31 While the word [was] in the king's mouth, there fell a voice from heaven, [saying], O king Nebuchadnezzar, to thee it is spoken; The kingdom is departed from thee.
L16 16 Dn 4:31  31 While <05751> the word <04406> was in the king's <04430> mouth <06433>, there fell <05308> (08754) a voice <07032> from <04481> heaven <08065>, saying, O king <04430> Nebuchadnezzar <05020>, to thee it is spoken <0560> (08750); The kingdom <04437> is departed <05709> (08754) from <04481> thee.
L01 1 Dn 4:32   Dn 4:32  32 I będą jeździć <02957> (08751) cię z <04481> ludzie <0606>, a twoja mieszkanie <04070> będzie z <05974> bestie <02423> w polu <01251>: składają oni cię jeść <02939> (08748) trawa <06211> jak woły <08450>, a siedem <07655> razy <05732> przechodzi <02499> <05922 przez> ciebie, aż <05705> wiesz <03046> (08748), które Najwyższego <05943> ruleth <07990> w królestwie <04437> ludzi <0606> i daje <05415> (08748) to do każdego, kto <04479> chce <06634> (08748).                                                                    
L02 2 Dn 4:32 (=BT Dn 4:29) zostaniesz wypędzony spośród ludzi. Będziesz mieszkał wśród zwierząt polnych i będą ci dawać jak wołom trawę na pokarm. Siedem okresów czasu upłynie nad tobą, dopóki nie uznasz, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim.
L03 3 Dn 4:32 וּמִן־ אֲנָשָׁא֩ לָ֨ךְ טָֽרְדִ֜ין וְֽעִם־ חֵיוַ֧ת בָּרָ֣א מְדֹרָ֗ךְ עִשְׂבָּ֤א כְתוֹרִין֙ לָ֣ךְ יְטַעֲמ֔וּן וְשִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֣וּן [עֲלַיִךְ כ] (עֲלָ֑ךְ ק) עַ֣ד דִּֽי־ תִנְדַּ֗ע דִּֽי־ שַׁלִּ֤יט [עִלָּיָא כ] (עִלָּאָה֙ ק) בְּמַלְכ֣וּת אֲנָשָׁ֔א וּלְמַן־ דִּ֥י יִצְבֵּ֖א יִתְּנִנַּֽהּ׃
L04 4 Dn 4:32 וּ/מִן־ אֲנָשָׁ/א֩ לָ֨/ךְ טָֽרְדִ֜ין וְֽ/עִם־ חֵיוַ֧ת בָּרָ֣/א מְדֹרָ֗/ךְ עִשְׂבָּ֤/א כְ/תוֹרִין֙ לָ֣/ךְ יְטַעֲמ֔וּן וְ/שִׁבְעָ֥ה עִדָּנִ֖ין יַחְלְפ֣וּן עלי/ך עֲלָ֑/ךְ עַ֣ד דִּֽי־ תִנְדַּ֗ע דִּֽי־ שַׁלִּ֤יט עלי/א עִלָּאָ/ה֙ בְּ/מַלְכ֣וּת אֲנָשָׁ֔/א וּ/לְ/מַן־ דִּ֥י יִצְבֵּ֖א יִתְּנִנַּֽ/הּ׃
L05 5 Dn 4:32 u•min- 'a•na•<sza> lach ta•re•<Din> we•'im- che•<wat> ba•<Ra> me•do•<Rach>, 'is•<Ba> che•to•<Rin> lach je•ta•'a•<Mun>, we•sziw•'<A 'id•da•<Nin> jach•le•<Fun> ['a•la•jich ch] ('a•<Lach>; k) 'ad di- tin•<Da>', di- szal•<Lit> ['il•la•ja> ch] ('il•la•'<A k) be•mal•<Chut> 'a•na•<sza>, u•le•man- di jic•<Be> jit•te•nin•<Na>.
L06 6 Dn 4:32 H4481H4481 H0606H0606 H0000 H2957H2957 H5974H5974 H2423H2423 H1251H1251 H4070H4070 H6211H6211 H8450H8450 H0000 H2939H2939 H7655H7655 H5732H5732 H2499H2499 H5705H5705 H1768H1768 H3046H3046 H1768H1768 H7990H7990 H4437H4437 H0606H0606 H4479H4479 H1768H1768 H6634H6634 H5415H5415
L07 7 Dn 4:32 according man drive by beast field dwelling moth dove make to eat seven  time pass above until forasmuch certify forasmuch captain high kingdom man what forasmuch will bestow
L08 8 Dn 4:32 zgodnie mężczyzna przez bestia pole ćma gołąb siedem czas przechodzić powyżej do kapitan wysoki królestwo mężczyzna co będzie
L09 9 Dn 4:32 thee from men And they shall drive [shall be] with the beasts of the field and thy dwelling grass as oxen they shall make thee to eat and seven times shall pass and thee until forasmuch thou know forasmuch ruleth high in the kingdom of men it to whomsoever forasmuch he will and giveth
L10 10 Dn 4:32 ci od mężczyźni I będą jeździć [Jest] z bestie na polu i twoja mieszkanie trawa jak woły składają ci jeść i siedem czasy uchwala i ci do forasmuch wiesz forasmuch ruleth wysoki w królestwie mężczyzn to komu forasmuch chce i daje
L11 11 Dn 4:32 u·min- 'a·na·Sha lach ta·re·Din ve·'im- chei·Vat ba·Ra me·do·Rach, 'is·Ba che·to·Rin lach ye·ta·'a·Mun, ve·shiv·'Ah 'id·da·Nin yach·le·Fun ['a·la·yich ch] ('a·Lach; k) 'ad di- tin·Da', di- shal·Lit ['il·la·ya ch] ('il·la·'Ah k) be·mal·Chut 'a·na·Sha, u·le·man- di yitz·Be yit·te·nin·Nah.
L12 12 Dn 4:32 u min - a na sza lach tar din we im - He wat Ba ra me do rach is Ba che to rin lach je ta a mun we szi wa iD Da nin jaH le fun (a la jich) [a lach] ad Di - tin Da Di - szal lit (il la ja) [il la a] Be mal chut a na sza u le man - Di jic Be jiT Te nin na
L13 13 Dn 4:32 ûmin-´ánäšä´ läk †ä|rdîn wü|`im-Hêwat Bärä´ müdöräk `iSBä´ kütôrîn läk yü†a`ámûn wüšib`â `iDDänîn yaHlüpûn (`álayìk) [`áläk] `ad Dî|-tinDa` Dî|-šallî† (`illäyä´) [`illä´â] Bümalkût ´ánäšä´ ûlüman-Dî yicBë´ yiTTüninnah
L14 14 Dn 4:32 62/104 10/23 6169/6522 2/4 15/22 9/20 8/8 3/4 9/12 5/7 6170/6522 2/4 6/6 9/13 4/4 15/19 17/35 236/344 37/47 237/344 8/10 6/10 23/57 11/23 9/10 238/344 3/10 7/7
L15 15 Dn 4:32 And they shall drive thee from men, and thy dwelling [shall be] with the beasts of the field: they shall make thee to eat grass as oxen, and seven times shall pass over thee, until thou know that the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will.
L16 16 Dn 4:32  32 And they shall drive <02957> (08751) thee from <04481> men <0606>, and thy dwelling <04070> shall be with <05974> the beasts <02423> of the field <01251>: they shall make thee to eat <02939> (08748) grass <06211> as oxen <08450>, and seven <07655> times <05732> shall pass <02499> over <05922> thee, until <05705> thou know <03046> (08748) that the most High <05943> ruleth <07990> in the kingdom <04437> of men <0606>, and giveth <05415> (08748) it to whomsoever <04479> he will <06634> (08748).
L01 1 Dn 4:33   Dn 4:33  33 Ta sama godzina <08160> został rzeczą <04406> <05487 spełnione> (08754) na <05922> Nabuchodonozor <05020>: i był napędzany <02957> (08752) z <04481> ludzie <0606>, a nie jeść <0399> (08748) Trawy <06211> jak woły <08450>, a jego ciało <01655> była mokra <06647> (08721) rosą <02920> w niebie <08065>, do <05705> jego włosy < 08177> hodowano <07236> (08754) jak orły '<05403> piór, a jego paznokcie <02953> jak ptaki' <06853> pazurami.                                                                      
L02 2 Dn 4:33 (=BT Dn 4:30) Natychmiast wypełniła się zapowiedź na Nabuchodonozorze. Wypędzono go spośród ludzi, żywił się trawą jak woły, a rosa z nieba zwilżała go. Włosy jego urosły niby pióra orła, paznokcie zaś jego jak pazury ptaka.
L03 3 Dn 4:33 בַּהּ־ שַׁעֲתָ֗א מִלְּתָא֮ סָ֣פַת עַל־ נְבוּכַדְנֶצַּר֒ וּמִן־ אֲנָשָׁ֣א טְרִ֔יד וְעִשְׂבָּ֤א כְתוֹרִין֙ יֵאכֻ֔ל וּמִטַּ֥ל שְׁמַיָּ֖א גִּשְׁמֵ֣הּ יִצְטַבַּ֑ע עַ֣ד דִּ֥י שַׂעְרֵ֛הּ כְּנִשְׁרִ֥ין רְבָ֖ה וְטִפְר֥וֹהִי כְצִפְּרִֽין׃
L04 4 Dn 4:33 בַּ/הּ־ שַׁעֲתָ֗/א מִלְּתָ/א֮ סָ֣פַת עַל־ נְבוּכַדְנֶצַּר֒ וּ/מִן־ אֲנָשָׁ֣/א טְרִ֔יד וְ/עִשְׂבָּ֤/א כְ/תוֹרִין֙ יֵאכֻ֔ל וּ/מִ/טַּ֥ל שְׁמַיָּ֖/א גִּשְׁמֵ֣/הּ יִצְטַבַּ֑ע עַ֣ד דִּ֥י שַׂעְרֵ֛/הּ כְּ/נִשְׁרִ֥ין רְבָ֖ה וְ/טִפְר֥וֹ/הִי כְ/צִפְּרִֽין׃
L05 5 Dn 4:33 bah- sza•'a•<Ta>, mil•le•<Ta> <Sa>•fat al- ne•wu•chad•nec•<car> u•min- 'a•na•<sza> te•<Rid>, we•'is•<Ba> che•to•<Rin> je•<Chul>, u•mit•<Tal> sze•mai•<ja> gisz•<Me> jic•tab•<Ba>'; 'ad di sa'•<Re> ke•nisz•<Rin> re•<wa> we•tif•<Ro>•hi che•cip•pe•<Rin>.
L06 6 Dn 4:33 H0000 H8160H8160 H4406H4406 H5487H5487 H5922H5922 H5020H5020 H4481H4481 H0606H0606 H2957H2957 H6211H6211 H8450H8450 H0399H0399 H2920H2920 H8065H8065 H1655H1655 H6647H6647 H5705H5705 H1768H1768 H8177H8177 H5403H5403 H7236H7236 H2953H2953 H6853H6853
L07 7 Dn 4:33 hour commandment consume about Nebuchadnezzar according man drive moth dove accuse dew heaven body wet until forasmuch hair eagle grow nail bird
L08 8 Dn 4:33 godzina konsumować o zgodnie mężczyzna ćma gołąb oskarżać niebo ciało mokro do orzeł rosnąć gwóźdź ptak
L09 9 Dn 4:33 The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar from men and he was driven grass as oxen and did eat with the dew of heaven and his body was wet till forasmuch his hairs like eagles' were grown [feathers] and his nails like birds'
L10 10 Dn 4:33 Ta sama godzina było rzeczą spełniony na Nabuchodonozor z mężczyźni i był napędzany trawa jak woły i nie jeść z rosą z nieba , a jego ciało była mokra do forasmuch Jego włosy jak orły " hodowano [Pióra] i jego paznokcie jak ptaki "
L11 11 Dn 4:33 bah- sha·'a·Ta, mil·le·Ta Sa·fat al- ne·vu·chad·netz·Tzar u·min- 'a·na·Sha te·Rid, ve·'is·Ba che·to·Rin ye·Chul, u·mit·Tal she·mai·Ya gish·Meh yitz·tab·Ba'; 'ad di sa'·Reh ke·nish·Rin re·Vah ve·tif·Ro·hi che·tzip·pe·Rin.
L12 12 Dn 4:33 Ba - sza a ta mil le ta sa fat al - ne wu chad nec car u min - a na sza te rid we is Ba che to rin je chul u mit tal sze maj ja Gisz meh jic taB Ba ad Di sa reh Ke nisz rin re wa we tif ro hi che ciP Pe rin
L13 13 Dn 4:33 Bah-ša`átä´ millütä´ säºpat `al-nübûkadneccar ûmin-´ánäšä´ †ürîd wü`iSBä´ kütôrîn yë´kùl ûmi††al šümayyä´ Gišmëh yic†aBBa` `ad Sa`rëh Künišrîn rübâ wü†iprôºhî küciPPürîn
L14 14 Dn 4:33 6171/6522 4/5 13/24 2/2 60/94 26/31 63/104 12/23 3/4 10/12 6/7 2/7 4/5 29/38 2/4 4/5 18/35 239/344 2/3 1/2 6/6 1/2 4/4
L15 15 Dn 4:33 The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar: and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagles' [feathers], and his nails like birds' [claws].
L16 16 Dn 4:33  33 The same hour <08160> was the thing <04406> fulfilled <05487> (08754) upon <05922> Nebuchadnezzar <05020>: and he was driven <02957> (08752) from <04481> men <0606>, and did eat <0399> (08748) grass <06211> as oxen <08450>, and his body <01655> was wet <06647> (08721) with the dew <02920> of heaven <08065>, till <05705> his hairs <08177> were grown <07236> (08754) like eagles' <05403> feathers, and his nails <02953> like birds' <06853> claws.
L01 1 Dn 4:34   Dn 4:34  34 I na koniec <07118> z dni <03118> I <0576> Nabuchodonozor <05020> podniósł <05191> (08754) kopalnia oczy <05870> do nieba <08065> i zrozumienie mój <04486> wrócił <08421 > (08748) do mnie <05922>, a ja błogosławiony <01289> (08745) Najwyższego <05943>, a ja chwalił <07624> (08745) i uhonorowany <01922> (08745) Tego, który żyje <02417> dla zawsze <05957>, którego panowanie <07985> jest wieczna <05957> panowanie <07985>, a Jego królestwo <04437> jest od <05974> generacja <01859> na pokolenie <01859>:                                                                
L02 2 Dn 4:34 (=BT Dn 4:31) Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego, uwielbiałem i wychwalałem Żyjącego na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia.
L03 3 Dn 4:34 וְלִקְצָ֣ת יֽוֹמַיָּה֩ אֲנָ֨ה נְבוּכַדְנֶצַּ֜ר עַיְנַ֣י ׀ לִשְׁמַיָּ֣א נִטְלֵ֗ת וּמַנְדְּעִי֙ עֲלַ֣י יְת֔וּב [וּלְעִלָּיָא כ] (וּלְעִלָּאָה֙ ק) בָּרְכֵ֔ת וּלְחַ֥י עָלְמָ֖א שַׁבְּחֵ֣ת וְהַדְּרֵ֑ת דִּ֤י שָׁלְטָנֵהּ֙ שָׁלְטָ֣ן עָלַ֔ם וּמַלְכוּתֵ֖הּ עִם־ דָּ֥ר וְדָֽר׃
L04 4 Dn 4:34 וְ/לִ/קְצָ֣ת יֽוֹמַיָּ/ה֩ אֲנָ֨ה נְבוּכַדְנֶצַּ֜ר עַיְנַ֣/י ׀ לִ/שְׁמַיָּ֣/א נִטְלֵ֗ת וּ/מַנְדְּעִ/י֙ עֲלַ֣/י יְת֔וּב ו/ל/עלי/א וּ/לְ/עִלָּאָ/ה֙ בָּרְכֵ֔ת וּ/לְ/חַ֥י עָלְמָ֖/א שַׁבְּחֵ֣ת וְ/הַדְּרֵ֑ת דִּ֤י שָׁלְטָנֵ/הּ֙ שָׁלְטָ֣ן עָלַ֔ם וּ/מַלְכוּתֵ֖/הּ עִם־ דָּ֥ר וְ/דָֽר׃
L05 5 Dn 4:34 we•lik•<cat> jo•mai•<ja> 'a•<Na> ne•wu•chad•nec•<car> 'aj•<Nai> lisz•mai•<ja> nit•<Let>, u•man•de•'<I> 'a•<Lai> je•<Tuw>, [u•le•'il•la•ja> ch] (u•le•'il•la•'<A k) ba•re•<Chet>, u•le•<Chai> 'al•<Ma> szab•be•<Chet> we•had•de•<Ret>; di szal•ta•<Ne> szal•<Tan> 'a•<Lam>, u•mal•chu•<Te> im- dar we•<Dar>.
L06 6 Dn 4:34 H7118H7118 H3118H3118 H0576H0576 H5020H5020 H5870H5870 H8065H8065 H5191H5191 H4486H4486 H5922H5922 H8421H8421 H1289H1289 H2417H2417 H5957H5957 H7624H7624 H1922H1922 H1768H1768 H7985H7985 H7985H7985 H5957H5957 H4437H4437 H5974H5974 H1859H1859 H1859H1859
L07 7 Dn 4:34 end day  I Nebuchadnezzar eye heaven take up knowledge about desire high bless life forever praise glorify forasmuch dominion dominion forever kingdom by generation generation
L08 8 Dn 4:34 koniec dzień Ja oko niebo wiedza o pragnienie wysoki błogosławić pochwała królestwo przez generacja generacja
L09 9 Dn 4:34 And at the end of the days I Nebuchadnezzar mine eyes unto heaven lifted up and mine understanding unto me returned high and I blessed him that liveth for ever and I praised and honoured For whose dominion dominion [is] an everlasting and his kingdom [is] from generation to generation
L10 10 Dn 4:34 I na koniec z dni Ja Nabuchodonozor moje oczy do nieba podniósł i zrozumienia kopalni do mnie zwrócony wysoki i błogosławiony mu, że żyje na zawsze a ja chwalili i zaszczycony Dla którego panowanie panowanie [Jest] wieczne i jego królestwo [Jest] z generacja na pokolenie
L11 11 Dn 4:34 ve·lik·Tzat yo·mai·Yah 'a·Nah ne·vu·chad·netz·Tzar 'ay·Nai lish·mai·Ya nit·Let, u·man·de·'I 'a·Lai ye·Tuv, [u·le·'il·la·ya ch] (u·le·'il·la·'Ah k) ba·re·Chet, u·le·Chai 'al·Ma shab·be·Chet ve·had·de·Ret; di shal·ta·Neh shal·Tan 'a·Lam, u·mal·chu·Teh im- dar ve·Dar.
L12 12 Dn 4:34 we liq cat jo maj ja a na ne wu chad nec car aj naj lisz maj ja nit let u man De i a laj je tuw (u le il la ja) [u le il la a] Bar chet u le Haj al ma szaB Be Het we haD De ret Di szol ta neh szol tan a lam u mal chu teh im - Dar we dar
L13 13 Dn 4:34 wüliqcät yô|mayyâ ´ánâ nübûkadneccar `aynay lišmayyä´ ni†lët ûmanDü`î `álay yütûb (ûlü`illäyä´) [ûlü`illä´â] Bärkët ûlüHay `älmä´ šaBBüHët wühaDDürët šol†änëh šol†än `älam ûmalkûtëh `im-Där wüdär
L14 14 Dn 4:34 3/3 8/16 12/16 27/31 2/5 30/38 1/2 2/4 61/94 6/8 7/10 4/5 4/7 10/20 2/5 1/3 240/344 3/14 4/14 11/20 24/57 16/22 3/4 4/4
L15 15 Dn 4:34 And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the most High, and I praised and honoured him that liveth for ever, whose dominion [is] an everlasting dominion, and his kingdom [is] from generation to generation:
L16 16 Dn 4:34  34 And at the end <07118> of the days <03118> I <0576> Nebuchadnezzar <05020> lifted up <05191> (08754) mine eyes <05870> unto heaven <08065>, and mine understanding <04486> returned <08421> (08748) unto me <05922>, and I blessed <01289> (08745) the most High <05943>, and I praised <07624> (08745) and honoured <01922> (08745) him that liveth <02417> for ever <05957>, whose dominion <07985> is an everlasting <05957> dominion <07985>, and his kingdom <04437> is from <05974> generation <01859> to generation <01859>:
L01 1 Dn 4:35   Dn 4:35  35 A wszystko <03606> mieszkańcy <01753> (08748) z ziemi <0772> są uważani <02804> (08752) jak nic <03809> a kto czyni <05648> (08751) zgodnie z jego wolą <06634> (08749) w wojsku <02429> nieba <08065>, a wśród mieszkańców <01753> (08748) z ziemi <0772>: i nikt <03809> Can <0383> pobyt <04223> (08741) Jego ręka <03028>, lub powiedzieć <0560> (08748) do niego: Co <04101> robisz <05648> (08754) ty?                                                                        
L02 2 Dn 4:35 (=BT Dn 4:32) Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie znaczą; według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać Jego ramię i kto by mógł powiedzieć do Niego: Co czynisz?
L03 3 Dn 4:35 וְכָל־ [דָּאֲרֵי כ] (דָּיְרֵ֤י ק) אַרְעָא֙ כְּלָ֣ה חֲשִׁיבִ֔ין וּֽכְמִצְבְּיֵ֗הּ עָבֵד֙ בְּחֵ֣יל שְׁמַיָּ֔א [וְדָאֲרֵי כ] (וְדָיְרֵ֖י ק) אַרְעָ֑א וְלָ֤א אִיתַי֙ דִּֽי־ יְמַחֵ֣א בִידֵ֔הּ וְיֵ֥אמַר לֵ֖הּ מָ֥ה עֲבַֽדְתְּ׃
L04 4 Dn 4:35 וְ/כָל־ דארי דָּיְרֵ֤י אַרְעָ/א֙ כְּ/לָ֣ה חֲשִׁיבִ֔ין וּֽ/כְ/מִצְבְּיֵ֗/הּ עָבֵד֙ בְּ/חֵ֣יל שְׁמַיָּ֔/א ו/דארי וְ/דָיְרֵ֖י אַרְעָ֑/א וְ/לָ֤א אִיתַי֙ דִּֽי־ יְמַחֵ֣א בִ/ידֵ֔/הּ וְ/יֵ֥אמַר לֵ֖/הּ מָ֥ה עֲבַֽדְתְּ׃
L05 5 Dn 4:35 we•chol [da•'a•re ch] (da•je•<Re> k) 'ar•'<A> ke•<La> cha•szi•<win>, u•che•mic•be•<je>, 'a•<wed> be•<Chel> sze•mai•<ja>, [we•da•'a•re ch] (we•da•je•<Re> k) 'ar•'<A>; we•<La> 'i•<Tai> di- je•ma•<Che> wi•<De>, we•<je>•mar le ma 'a•<wadt>.
L06 6 Dn 4:35 H3606H3606 H0772H0772 H3809H3809 H2804H2804 H6634H6634 H5648H5648 H2429H2429 H8065H8065 H0772H0772 H3809H3809 H0383H0383 H1768H1768 H4223H4223 H3028H3028 H0560H0560 H0000 H4101H4101 H5648H5648
L07 7 Dn 4:35 all dwell earth or even repute will cut aloud heaven dwell earth or even art thou forasmuch hang hand command how great  cut
L08 8 Dn 4:35 wszystko mieszkać ziemia będzie cięcie niebo mieszkać ziemia powiesić ręka komenda cięcie
L09 9 Dn 4:35 And all dwell of the earth as nothing [are] reputed according to his will and he doeth in the army of heaven dwell of the earth and none can can stay his hand or say unto him What doest
L10 10 Dn 4:35 A wszystko mieszkać ziemi jak nic [Są] uważani zgodnie z jego wolą I czyni w wojsku z nieba mieszkać ziemi i żaden może może pobyt Jego ręka lub powiedzieć Co mu robisz
L11 11 Dn 4:35 ve·chol [da·'a·rei ch] (da·ye·Rei k) 'ar·'A ke·Lah cha·shi·Vin, u·che·mitz·be·Yeh, 'a·Ved be·Cheil she·mai·Ya, [ve·da·'a·rei ch] (ve·da·ye·Rei k) 'ar·'A; ve·La 'i·Tai di- ye·ma·Che vi·Deh, ve·Ye·mar leh mah 'a·Vadt.
L12 12 Dn 4:35 we chol - (Da a re) [Doj re] a ra Ke la Ha szi win u che mic Be jeh a wed Be Hel sze maj ja (u da a re) [we doj re] a ra we la i taj Di - je ma He wi deh we je mar leh ma a wadT
L13 13 Dn 4:35 wükol-(Dä´árê) [Doyrê] ´ar`ä´ Külâ Hášîbîn û|kümicBüyëh `äbëd BüHêl šümayyä´ (ûdä´árê) [wüdoyrê] ´ar`ä´ wülä´ ´îtay Dî|-yümaHë´ bîdëh wüy뺴mar lëh `ábadT
L14 14 Dn 4:35 67/103 4/6 14/21 55/82 1/1 4/10 22/28 6/7 31/38 5/6 15/21 56/82 14/15 241/344 4/4 11/17 49/71 6172/6522 13/13 23/28
L15 15 Dn 4:35 And all the inhabitants of the earth [are] reputed as nothing: and he doeth according to his will in the army of heaven, and [among] the inhabitants of the earth: and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?
L16 16 Dn 4:35  35 And all <03606> the inhabitants <01753> (08748) of the earth <0772> are reputed <02804> (08752) as nothing <03809>: and he doeth <05648> (08751) according to his will <06634> (08749) in the army <02429> of heaven <08065>, and among the inhabitants <01753> (08748) of the earth <0772>: and none <03809> can <0383> stay <04223> (08741) his hand <03028>, or say <0560> (08748) unto him, What <04101> doest <05648> (08754) thou?
L01 1 Dn 4:36   Dn 4:36  36 W tym samym czasie <02166> mój rozum <04486> wrócił <08421> (08748) do mnie <05922>, a dla chwały <03367> z mojego królestwa <04437>, moja cześć <01923> i jasność <02122> wrócił <08421> (08748) dla Mnie <05922>, a My doradcy <01907> i panowie <07261> starał <01156> (08748) do mnie <05922>, a ja powstała <08627> (08717) w moim Brytania <04437> i doskonały <03493> majestat <07238> został dodany <03255> (08717) do mnie.                                                                      
L02 2 Dn 4:36 (=BT Dn 4:33) W tej samej chwili powrócił mi rozum i na chwałę Jego panowania powrócił mi majestat i blask. Doradcy moi i możnowładcy odszukali mnie i przywrócili mi władzę królewską, i dano mi jeszcze większy zakres władzy.
L03 3 Dn 4:36 בֵּהּ־ זִמְנָ֞א מַנְדְּעִ֣י ׀ יְת֣וּב עֲלַ֗י וְלִיקַ֨ר מַלְכוּתִ֜י הַדְרִ֤י וְזִוִי֙ יְת֣וּב עֲלַ֔י וְלִ֕י הַדָּֽבְרַ֥י וְרַבְרְבָנַ֖י יְבַע֑וֹן וְעַל־ מַלְכוּתִ֣י הָתְקְנַ֔ת וּרְב֥וּ יַתִּירָ֖ה ה֥וּסְפַת לִֽי׃
L04 4 Dn 4:36 בֵּ/הּ־ זִמְנָ֞/א מַנְדְּעִ֣/י ׀ יְת֣וּב עֲלַ֗/י וְ/לִ/יקַ֨ר מַלְכוּתִ֜/י הַדְרִ֤/י וְ/זִוִ/י֙ יְת֣וּב עֲלַ֔/י וְ/לִ֕/י הַדָּֽבְרַ֥/י וְ/רַבְרְבָנַ֖/י יְבַע֑וֹן וְ/עַל־ מַלְכוּתִ֣/י הָתְקְנַ֔ת וּ/רְב֥וּ יַתִּירָ֖ה ה֥וּסְפַת לִֽ/י׃
L05 5 Dn 4:36 be zim•<Na> man•de•'<I> je•<Tuw> 'a•<Lai>, we•li•<Kar> mal•chu•<Ti> had•<Ri> we•zi•<wi> je•<Tuw> 'a•<Lai>, we•<Li> had•da•we•<Rai> we•raw•re•wa•<Nai> je•wa•'on; we•'al- mal•chu•<Ti> ha•te•ke•<Nat>, u•re•<wu> jat•ti•<Ra> <Hu>•se•fat <Li>.
L06 6 Dn 4:36 H0000 H2166H2166 H4486H4486 H8421H8421 H5922H5922 H3367H3367 H4437H4437 H1923H1923 H2122H2122 H8421H8421 H5922H5922 H0000 H1907H1907 H7261H7261 H1156H1156 H5922H5922 H4437H4437 H8627H8627 H7238H7238 H3493H3493 H3255H3255 H0000
L07 7 Dn 4:36 season knowledge desire about glory kingdom honour brightness desire about counsellor lord ask about kingdom establish greatness exceeding add
L08 8 Dn 4:36 sezon wiedza pragnienie o chwała królestwo honor pragnienie o doradca lord zapytać o królestwo wielkość dodać
L09 9 Dn 4:36 At the same time my reason returned unto me and for the glory of my kingdom mine honour and brightness returned unto me and my counsellors and my lords sought unto me in my kingdom and I was established majesty and excellent was added
L10 10 Dn 4:36 W tym samym czasie mój rozum zwrócony do mnie i dla chwały z mojego królestwa cześć moja i jasność zwrócony do mnie i moje doradcy i panowie poszukiwane do mnie w moim królestwie i powstała majestat i doskonała został dodany
L11 11 Dn 4:36 beh- zim·Na man·de·'I ye·Tuv 'a·Lai, ve·li·Kar mal·chu·Ti had·Ri ve·zi·Vi ye·Tuv 'a·Lai, ve·Li had·da·ve·Rai ve·rav·re·va·Nai ye·va·'on; ve·'al- mal·chu·Ti ha·te·ke·Nat, u·re·Vu yat·ti·Rah Hu·se·fat Li.
L12 12 Dn 4:36 Be - zim na man De i je tuw a laj we li qar mal chu ti had ri we zi wi je tuw a laj we li haD Daw raj we raw re wa naj je wa on we al - mal chu ti hot qe nat u re wu jaT Ti ra hus fat li
L13 13 Dn 4:36 BË-zimnä´ manDü`î yütûb `álay wülîqar malkûtî hadrî wüzìwî yütûb `álay wülî haDDä|bray würabrübänay yüba`ôn wü`al-malkûtî hotqünat ûrübû yaTTîrâ hûºspat
L14 14 Dn 4:36 6173/6522 6/11 3/4 7/8 62/94 4/7 25/57 2/3 2/6 8/8 63/94 6174/6522 3/4 1/7 6/12 64/94 26/57 1/1 2/5 3/8 1/1 6175/6522
L15 15 Dn 4:36 At the same time my reason returned unto me; and for the glory of my kingdom, mine honour and brightness returned unto me; and my counsellors and my lords sought unto me; and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me.
L16 16 Dn 4:36  36 At the same time <02166> my reason <04486> returned <08421> (08748) unto me <05922>; and for the glory <03367> of my kingdom <04437>, mine honour <01923> and brightness <02122> returned <08421> (08748) unto me <05922>; and my counsellors <01907> and my lords <07261> sought <01156> (08748) unto me <05922>; and I was established <08627> (08717) in my kingdom <04437>, and excellent <03493> majesty <07238> was added <03255> (08717) unto me.
L01 1 Dn 4:37   Dn 4:37  37 Teraz <03705> I <0576> Nabuchodonozor <05020> pochwała <07624> (08743) i wychwalają <07313> (08751) i honor <01922> (08743) Król <04430> nieba <08065>, wszystkie <03606 > którego prace <04567> to prawda <07187>, a jego drogi <0735> wyrok <01780>: i tych, którzy iść <01981> (08683) w dumie <01467> jest on w stanie <03202> (08750) abase < 08214> (08682).                                                                            
L02 2 Dn 4:37 (=BT Dn 4:34) Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam Króla Nieba. Bo wszystkie Jego dzieła są prawdą, a drogi Jego sprawiedliwością, tych zaś, co postępują pysznie, może On poniżyć.
L03 3 Dn 4:37 כְּעַ֞ן אֲנָ֣ה נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר מְשַׁבַּ֨ח וּמְרוֹמֵ֤ם וּמְהַדַּר֙ לְמֶ֣לֶךְ שְׁמַיָּ֔א דִּ֤י כָל־ מַעֲבָד֙וֹהִי֙ קְשֹׁ֔ט וְאֹרְחָתֵ֖הּ דִּ֑ין וְדִי֙ מַהְלְכִ֣ין בְּגֵוָ֔ה יָכִ֖ל לְהַשְׁפָּלָֽה׃ פ
L04 4 Dn 4:37 כְּעַ֞ן אֲנָ֣ה נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר מְשַׁבַּ֨ח וּ/מְרוֹמֵ֤ם וּ/מְהַדַּר֙ לְ/מֶ֣לֶךְ שְׁמַיָּ֔/א דִּ֤י כָל־ מַעֲבָד֙וֹ/הִי֙ קְשֹׁ֔ט וְ/אֹרְחָתֵ֖/הּ דִּ֑ין וְ/דִי֙ מַהְלְכִ֣ין בְּ/גֵוָ֔ה יָכִ֖ל לְ/הַשְׁפָּלָֽה׃ פ
L05 5 Dn 4:37 ke•'<An> 'a•<Na> ne•wu•chad•nec•<car>, me•szab•<Bach> u•me•ro•<Mem> u•me•had•<Dar> le•<Me>•lech sze•mai•<ja>, di chol ma•'a•wa•<Do>•hi ke•<szot>, we•'o•re•cha•<Te> <Din>; we•<Di> mah•le•<Chin> be•ge•<wa>, ja•<Chil> le•hasz•pa•<La>. <Pe>
L06 6 Dn 4:37 H3705H3705 H0576H0576 H5020H5020 H7624H7624 H7313H7313 H1922H1922 H4430H4430 H8065H8065 H1768H1768 H3606H3606 H4567H4567 H7187H7187 H0735H0735 H1780H1780 H1768H1768 H1981H1981 H1467H1467 H3202H3202 H8214H8214
L07 7 Dn 4:37 now I Nebuchadnezzar praise extol glorify king heaven forasmuch all work truth way judgement forasmuch walk pride be able abase
L08 8 Dn 4:37 teraz Ja pochwała wychwalać król niebo wszystko pracować wyrok spacer pycha
L09 9 Dn 4:37 Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of heaven who all whose works [are] truth and his ways judgment who and those that walk in pride he is able to abase
L10 10 Dn 4:37 Teraz Ja Nabuchodonozor pochwała i wychwalają i honor Król z nieba kto wszystko których prace [Są] prawda i jego drogi wyrok kto i tych, które chodzą w dumie jest on w stanie abase
L11 11 Dn 4:37 ke·'An 'a·Nah ne·vu·chad·netz·Tzar, me·shab·Bach u·me·ro·Mem u·me·had·Dar le·Me·lech she·mai·Ya, di chol ma·'a·va·Do·hi ke·Shot, ve·'o·re·cha·Teh Din; ve·Di mah·le·Chin be·ge·Vah, ya·Chil le·hash·pa·Lah. Peh
L12 12 Dn 4:37 Ke an a na ne wu chad nec car me szaB BaH u me ro mem u me haD Dar le me lech sze maj ja Di chol - ma a wa do hi qe szot we or Ha teh Din we di mah le chin Be ge wa ja chil le hasz Pa la P
L13 13 Dn 4:37 Kü`an ´ánâ nübûkadneccar müšaBBaH ûmürômëm ûmühaDDar lümeºlek šümayyä´ kol-ma`ábädôºhî qüšö† wü´örHätëh Dîn wüdî mahlükîn Bügëwâ yäkìl lühašPälâ P
L14 14 Dn 4:37 9/13 13/16 28/31 3/5 1/4 2/3 122/180 32/38 242/344 68/103 1/1 2/2 1/2 2/5 243/344 3/3 1/1 7/10 1/4
L15 15 Dn 4:37 Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of heaven, all whose works [are] truth, and his ways judgment: and those that walk in pride he is able to abase.
L16 16 Dn 4:37  37 Now <03705> I <0576> Nebuchadnezzar <05020> praise <07624> (08743) and extol <07313> (08751) and honour <01922> (08743) the King <04430> of heaven <08065>, all <03606> whose works <04567> are truth <07187>, and his ways <0735> judgment <01780>: and those that walk <01981> (08683) in pride <01467> he is able <03202> (08750) to abase <08214> (08682).
Copyright by Cezary Podolski