Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Est6-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Est 6:1 Est 6 Est 6:1  1 Tej nocy <03915> nie mogłem <05074> (08804) król <04428> sleep <08142>, i rozkazał <0559> (08799), aby <0935> (08687) książka <05612> dokumentacji < 02146> z kronik <01697> <03117>, a były one odczytywane <07121> (08737) przed <06440> Król <04428>.                                                                                      
L02 2 Est 6:1 A tej nocy odbiegł sen króla i polecił, aby przyniesiono księgę pamiątkową kronik i odczytano ją przed królem.
L03 3 Est 6:1 בַּלַּ֣יְלָה הַה֔וּא נָדְדָ֖ה שְׁנַ֣ת הַמֶּ֑לֶךְ וַיֹּ֗אמֶר לְהָבִ֞יא אֶת־ סֵ֤פֶר הַזִּכְרֹנוֹת֙ דִּבְרֵ֣י הַיָּמִ֔ים וַיִּהְי֥וּ נִקְרָאִ֖ים לִפְנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃
L04 4 Est 6:1 בַּ/לַּ֣יְלָה הַ/ה֔וּא נָדְדָ֖ה שְׁנַ֣ת הַ/מֶּ֑לֶךְ וַ/יֹּ֗אמֶר לְ/הָבִ֞יא אֶת־ סֵ֤פֶר הַ/זִּכְרֹנוֹת֙ דִּבְרֵ֣י הַ/יָּמִ֔ים וַ/יִּהְי֥וּ נִקְרָאִ֖ים לִ/פְנֵ֥י הַ/מֶּֽלֶךְ׃
L05 5 Est 6:1 bal•<Laj>•la ha•<Hu>, na•de•<Da> sze•<Nat> ham•<Me>•lech; wai•<jo>•mer, le•ha•<wi> et- <Se>•fer haz•zich•ro•nOt diw•<Re> hai•ja•<Mim>, wai•jih•<ju> nik•ra•'<Im> lif•<Ne> ham•<Me>•lech.
L06 6 Est 6:1 H3915H3915 H1931H1931 H5074H5074 H8142H8142 H4428H4428 H0559H0559 H0935H0935 H0853H0853 H5612H5612 H2146H2146 H1697H1697 H3117H3117 H1961H1961 H7121H7121 H6440H6440 H4428H4428
L07 7 Est 6:1 night  he chase  sleep king answer abide bill memorial act age become bewray  accept king
L08 8 Est 6:1 noc on pościg spać król odpowiedź przestrzegać rachunek pomnik działać wiek zostać bewray przyjąć król
L09 9 Est 6:1 On that night he could not sleep the king and he commanded to bring the book of records act age become and they were read before the king
L10 10 Est 6:1 Tej nocy on nie mógł spać król i dowodził przynieść książka z ewidencji działać wiek zostać i były one odczytywane przed król
L11 11 Est 6:1 bal·Lay·lah ha·Hu, na·de·Dah she·Nat ham·Me·lech; vai·Yo·mer, le·ha·Vi et- Se·fer haz·zich·ro·nOt div·Rei hai·ya·Mim, vai·yih·Yu nik·ra·'Im lif·Nei ham·Me·lech.
L12 12 Est 6:1 Bal laj la ha hu na de da sze nat ham me lech waj jo mer le ha wi et - se fer haz zich ro not Diw re haj ja mim waj jih ju niq ra im lif ne ham me lech  
L13 13 Est 6:1 Ballaºylâ hahû´ nädüdâ šünat hammeºlek wayyöº´mer lühäbî´ ´et-sëºper hazzikrönôt Dibrê hayyämîm wayyihyû niqrä´îm lipnê hammeºlek  
L14 14 Est 6:1 137/231 1257/1867 3/28 5/23 1828/2519 3611/5298 1678/2550 8566/11047 125/184 17/24 864/1428 1457/2302 2268/3546 427/731 1354/2127 1829/2519
L15 15 Est 6:1 On that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles; and they were read before the king.
L16 16 Est 6:1  1 On that night <03915> could not <05074> (08804) the king <04428> sleep <08142>, and he commanded <0559> (08799) to bring <0935> (08687) the book <05612> of records <02146> of the chronicles <01697> <03117>; and they were read <07121> (08737) before <06440> the king <04428>.
L01 1 Est 6:2   Est 6:2  2 i stwierdzono <04672> (08735) pisemną <03789> (08803), że Mordechaj <04782> powiedział <05046> (08689) z Bigthana <0904> i Teresz <08657> dwa <08147> z króla <04428> chamberlains <05631>, strażnicy <08104> (08802) z drzwiami <05592>, którzy szukali <01245> (08765) do świeckich <07971> (08800) ręka <03027> na króla <04428> Aswerus <0325>.                                                                              
L02 2 Est 6:2 Tam znaleziono zapisane to, co powiedział Mardocheusz o Bigtanie i Tereszu, dwóch eunuchach królewskich spomiędzy "stróżów progu", którzy usiłowali podnieść rękę na króla Aswerusa.
L03 3 Est 6:2 וַיִּמָּצֵ֣א כָת֗וּב אֲשֶׁר֩ הִגִּ֨יד מָרְדֳּכַ֜י עַל־ בִּגְתָ֣נָא וָתֶ֗רֶשׁ שְׁנֵי֙ סָרִיסֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ מִשֹּׁמְרֵ֖י הַסַּ֑ף אֲשֶׁ֤ר בִּקְשׁוּ֙ לִשְׁלֹ֣חַ יָ֔ד בַּמֶּ֖לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ׃
L04 4 Est 6:2 וַ/יִּמָּצֵ֣א כָת֗וּב אֲשֶׁר֩ הִגִּ֨יד מָרְדֳּכַ֜י עַל־ בִּגְתָ֣נָא וָ/תֶ֗רֶשׁ שְׁנֵי֙ סָרִיסֵ֣י הַ/מֶּ֔לֶךְ מִ/שֹּׁמְרֵ֖י הַ/סַּ֑ף אֲשֶׁ֤ר בִּקְשׁוּ֙ לִ/שְׁלֹ֣חַ יָ֔ד בַּ/מֶּ֖לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ׃
L05 5 Est 6:2 wai•jim•ma•<ce> cha•<Tuw>, 'a•<szer> hig•<Gid> ma•re•do•<Chai> al- big•<Ta>•na wa•<Te>•resz, sze•<Ne> sa•ri•<Se> ham•<Me>•lech, misz•szo•me•<Re> has•<Saf>; 'a•<szer> bik•<szu> lisz•<Lo>•ach <jad>, bam•<Me>•lech a•chasz•we•<Rosz>.
L06 6 Est 6:2 H4672H4672 H3789H3789 H0834H0834 H5046H5046 H4782H4782 H5921H5921 H0904H0904 H8657H8657 H8147H8147 H5631H5631 H4428H4428 H8104H8104 H5592H5592 H0834H0834 H1245H1245 H7971H7971 H3027H3027 H4428H4428 H0325H0325
L07 7 Est 6:2 be able describe after bewray Mordecai above Bigthan Teresh both chamberlain king beward bason after ask forsake able king Ahasuerus
L08 8 Est 6:2 móc opisać po bewray Mordechaj powyżej Bigthan Teresz zarówno szambelan król beward bason po zapytać zapierać się w stanie król Aswerus
L09 9 Est 6:2 And it was found written what had told that Mordecai concerning of Bigthana and Teresh two chamberlains of the king's the keepers of the door what who sought to lay hand on the king Ahasuerus
L10 10 Est 6:2 I stwierdzono, napisany co powiedział że Mordechaj o z Bigthana i Teresz dwa chamberlains z króla strażnikami z drzwiami co którzy szukali położyć ręka na króla Aswerus
L11 11 Est 6:2 vai·yim·ma·Tze cha·Tuv, 'a·Sher hig·Gid ma·re·do·Chai al- big·Ta·na va·Te·resh, she·Nei sa·ri·Sei ham·Me·lech, mish·sho·me·Rei has·Saf; 'a·Sher bik·Shu lish·Lo·ach Yad, bam·Me·lech a·chash·ve·Roosh.
L12 12 Est 6:2 waj jim ma ce cha tuw a szer hiG Gid mor Dó chaj al - Big ta na wa te resz sze ne sa ri se ham me lech misz szom re has saf a szer Biq szu lisz lo aH jad Bam me lech a Hasz we rosz
L13 13 Est 6:2 wayyimmäcë´ kätûb ´ášer hiGGîd morDókay `al-Bigtäºnä´ wäteºreš šünê särîsê hammeºlek miššömrê hassap ´ášer Biqšû lišlöªH yäd Bammeºlek ´áHašwërôš
L14 14 Est 6:2 290/453 156/225 4030/5499 246/369 37/60 3322/5759 2/2 2/2 657/768 25/42 1830/2519 277/468 18/32 4031/5499 102/225 585/847 1011/1608 1831/2519 20/30
L15 15 Est 6:2 And it was found written, that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus.
L16 16 Est 6:2  2 And it was found <04672> (08735) written <03789> (08803), that Mordecai <04782> had told <05046> (08689) of Bigthana <0904> and Teresh <08657>, two <08147> of the king's <04428> chamberlains <05631>, the keepers <08104> (08802) of the door <05592>, who sought <01245> (08765) to lay <07971> (08800) hand <03027> on the king <04428> Ahasuerus <0325>.
L01 1 Est 6:3   Est 6:3  3 Król <04428> powiedział <0559> (08799) Co zaszczyt <03366> i godność <01420> zostalo zrobione <06213> (08738) do Mardocheusza <04782> to? Rzekł <0559> (08799) króla <04428> słudzy <05288>, że służył <08334> (08764) do niego, nie ma nic <01697> done <06213> (08738) za niego.                                                                                    
L02 2 Est 6:3 I rzekł król: Co uczyniono, aby uczcić i wsławić za to Mardocheusza? I odpowiedzieli królowi dworzanie, którzy mu usługiwali: Nie uczyniono dla niego zupełnie nic.
L03 3 Est 6:3 וַיֹּ֣אמֶר הַמֶּ֔לֶךְ מַֽה־ נַּעֲשָׂ֞ה יְקָ֧ר וּגְדוּלָּ֛ה לְמָרְדֳּכַ֖י עַל־ זֶ֑ה וַיֹּ֨אמְר֜וּ נַעֲרֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ מְשָׁ֣רְתָ֔יו לֹא־ נַעֲשָׂ֥ה עִמּ֖וֹ דָּבָֽר׃
L04 4 Est 6:3 וַ/יֹּ֣אמֶר הַ/מֶּ֔לֶךְ מַֽה־ נַּעֲשָׂ֞ה יְקָ֧ר וּ/גְדוּלָּ֛ה לְ/מָרְדֳּכַ֖י עַל־ זֶ֑ה וַ/יֹּ֨אמְר֜וּ נַעֲרֵ֤י הַ/מֶּ֙לֶךְ֙ מְשָׁ֣רְתָ֔י/ו לֹא־ נַעֲשָׂ֥ה עִמּ֖/וֹ דָּבָֽר׃
L05 5 Est 6:3 wai•<jo>•mer ham•<Me>•lech, mah- na•'a•<Sa> je•<Kar> u•ge•dul•<La> le•ma•re•do•<Chai> al- <Ze>; wai•<jo>•me•<Ru> na•'a•<Re> ham•<Me>•lech me•<sza>•re•<Taw>, lo- na•'a•<Sa> im•<Mo> da•<war>.
L06 6 Est 6:3 H0559H0559 H4428H4428 H4100H4100 H6213H6213 H3366H3366 H1420H1420 H4782H4782 H5921H5921 H2088H2088 H0559H0559 H5288H5288 H4428H4428 H8334H8334 H3808H3808 H6213H6213 H5973H5973 H1697H1697
L07 7 Est 6:3 answer king how long accomplish honour dignity Mordecai above he answer babe king minister  before accomplish accompanying act
L08 8 Est 6:3 odpowiedź król jak długo zrealizować honor godność Mordechaj powyżej on odpowiedź dziecko król minister przed zrealizować towarzyszący działać
L09 9 Est 6:3 said And the king What hath been done What honour and dignity to Mordecai and him for this? Then said servants the king's that ministered not done There unto him There is nothing
L10 10 Est 6:3 powiedział A król Co już zostało zrobione Co zaszczyt i godność do Mardocheusza i go do tego? Następnie powiedział sługami króla że służył nie zrobić Tam do niego nie ma nic
L11 11 Est 6:3 vai·Yo·mer ham·Me·lech, mah- na·'a·Sah ye·Kar u·ge·dul·Lah le·ma·re·do·Chai al- Zeh; vai·Yo·me·Ru na·'a·Rei ham·Me·lech me·Sha·re·Tav, lo- na·'a·Sah im·Mo da·Var.
L12 12 Est 6:3 waj jo mer ham me lech ma - nna a sa je qar u ge dul la le mor Dó chaj al - ze waj jo me ru na a re ham me lech me szar taw lo - na a sa im mo Da war
L13 13 Est 6:3 wayyöº´mer hammeºlek mà|-nna`áSâ yüqär ûgüdûllâ lümorDókay `al-zè wayyöº´mürû na`árê hammeºlek müšäºrtäyw lö´-na`áSâ `immô Däbär
L14 14 Est 6:3 3612/5298 1832/2519 383/744 1801/2617 3/17 8/11 38/60 3323/5759 816/1176 3613/5298 202/240 1833/2519 64/96 2593/5164 1802/2617 830/1043 865/1428
L15 15 Est 6:3 And the king said, What honour and dignity hath been done to Mordecai for this? Then said the king's servants that ministered unto him, There is nothing done for him.
L16 16 Est 6:3  3 And the king <04428> said <0559> (08799), What honour <03366> and dignity <01420> hath been done <06213> (08738) to Mordecai <04782> for this? Then said <0559> (08799) the king's <04428> servants <05288> that ministered <08334> (08764) unto him, There is nothing <01697> done <06213> (08738) for him.
L01 1 Est 6:4   Est 6:4 4 A król <04428> powiedział <0559> (08799), który jest w sądzie <02691>? Teraz Haman <02001> przyszedł <0935> (08804) na zewnątrz <02435> sąd <02691> królewskiego <04428> dom <01004>, aby mówić <0559> (08800) do króla <04428> do powieszenia <08518> (08800) Mordechaj <04782> na szubienicy <06086>, że przygotował <03559> (08689) dla niego.                                                                              
L02 2 Est 6:4 Na to rzekł król: Kto jest na dziedzińcu? A na zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego przyszedł Haman, aby zapytać króla, czy może powiesić Mardocheusza na drzewie, które przygotował dla niego.
L03 3 Est 6:4 וַיֹּ֥אמֶר הַמֶּ֖לֶךְ מִ֣י בֶחָצֵ֑ר וְהָמָ֣ן בָּ֗א לַחֲצַ֤ר בֵּית־ הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה לֵאמֹ֣ר לַמֶּ֔לֶךְ לִתְלוֹת֙ אֶֽת־ מָרְדֳּכַ֔י עַל־ הָעֵ֖ץ אֲשֶׁר־ הֵכִ֥ין לֽוֹ׃
L04 4 Est 6:4 וַ/יֹּ֥אמֶר הַ/מֶּ֖לֶךְ מִ֣י בֶ/חָצֵ֑ר וְ/הָמָ֣ן בָּ֗א לַ/חֲצַ֤ר בֵּית־ הַ/מֶּ֙לֶךְ֙ הַ/חִ֣יצוֹנָ֔ה לֵ/אמֹ֣ר לַ/מֶּ֔לֶךְ לִ/תְלוֹת֙ אֶֽת־ מָרְדֳּכַ֔י עַל־ הָ/עֵ֖ץ אֲשֶׁר־ הֵכִ֥ין לֽ/וֹ׃
L05 5 Est 6:4 wai•<jo>•mer ham•<Me>•lech mi we•cha•<cer>; we•ha•<Man> <Ba>, la•cha•<car> bet- ham•<Me>•lech ha•<Chi>•co•<Na>, le•<Mor> lam•<Me>•lech, lit•lOt et- ma•re•do•<Chai>, al- ha•'<Ec> a•<szer>- he•<Chin> lo.
L06 6 Est 6:4 H0559H0559 H4428H4428 H4310H4310 H2691H2691 H2001H2001 H0935H0935 H2691H2691 H1004H1004 H4428H4428 H2435H2435 H0559H0559 H4428H4428 H8518H8518 H0853H0853 H4782H4782 H5921H5921 H6086H6086 H0834H0834 H3559H3559 H0000
L07 7 Est 6:4 answer king any  court Haman abide court court king outer answer king hang  Mordecai above carpenter after certain
L08 8 Est 6:4 odpowiedź król każdy sąd Haman przestrzegać sąd sąd król zewnętrzny odpowiedź król powiesić Mordechaj powyżej stolarz po pewny
L09 9 Est 6:4 said And the king Who court Haman was come court house of the king's into the outward to speak unto the king to hang Mordecai on on the gallows which that he had prepared
L10 10 Est 6:4 powiedział A król Kto sąd Haman przyszedł sąd dom z króla na zewnątrz mówić do króla powiesić Mordechaj na na szubienicy który że przygotował
L11 11 Est 6:4 vai·Yo·mer ham·Me·lech mi ve·cha·Tzer; ve·ha·Man Ba, la·cha·Tzar beit- ham·Me·lech ha·Chi·tzo·Nah, le·Mor lam·Me·lech, lit·lOt et- ma·re·do·Chai, al- ha·'Etz a·Sher- he·Chin lo.
L12 12 Est 6:4 waj jo mer ham me lech mi we Ha cer we ha man Ba la Ha car Bet - ham me lech ha Hi co na le mor lam me lech lit lot et - mor Dó chaj al - ha ec a szer - he chin lo
L13 13 Est 6:4 wayyöº´mer hammeºlek beHäcër wühämän Bä´ laHácar Bêt-hammeºlek haHîºcônâ lë´mör lammeºlek litlôt ´e|t-morDókay `al-hä`ëc ´ášer-hëkîn
L14 14 Est 6:4 3614/5298 1834/2519 158/422 111/189 25/54 1679/2550 112/189 1381/2052 1835/2519 7/25 3615/5298 1836/2519 13/27 8567/11047 39/60 3324/5759 210/329 4032/5499 96/216 4225/6522
L15 15 Est 6:4 And the king said, Who [is] in the court? Now Haman was come into the outward court of the king's house, to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him.
L16 16 Est 6:4  4 And the king <04428> said <0559> (08799), Who is in the court <02691>? Now Haman <02001> was come <0935> (08804) into the outward <02435> court <02691> of the king's <04428> house <01004>, to speak <0559> (08800) unto the king <04428> to hang <08518> (08800) Mordecai <04782> on the gallows <06086> that he had prepared <03559> (08689) for him.
L01 1 Est 6:5   Est 6:5   5 I króla <04428> słudzy <05288> powiedział <0559> (08799) do niego: Oto Haman <02001> stoi <05975> (08802) w sądzie <02691>. A król <04428> powiedział <0559> (08799), niech przyjdzie w <0935> (08799).                                                                                          
L02 2 Est 6:5 I powiedzieli słudzy króla do niego: Oto Haman stoi na dziedzińcu. I rzekł król: Niech wejdzie!
L03 3 Est 6:5 וַיֹּ֨אמְר֜וּ נַעֲרֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ אֵלָ֔יו הִנֵּ֥ה הָמָ֖ן עֹמֵ֣ד בֶּחָצֵ֑ר וַיֹּ֥אמֶר הַמֶּ֖לֶךְ יָבֽוֹא׃
L04 4 Est 6:5 וַ/יֹּ֨אמְר֜וּ נַעֲרֵ֤י הַ/מֶּ֙לֶךְ֙ אֵלָ֔י/ו הִנֵּ֥ה הָמָ֖ן עֹמֵ֣ד בֶּ/חָצֵ֑ר וַ/יֹּ֥אמֶר הַ/מֶּ֖לֶךְ יָבֽוֹא׃
L05 5 Est 6:5 wai•<jo>•me•<Ru> na•'a•<Re> ham•<Me>•lech 'e•<Law>, hin•<Ne> ha•<Man> 'o•<Med> be•cha•<cer>; wai•<jo>•mer ham•<Me>•lech ja•<wo>.
L06 6 Est 6:5 H0559H0559 H5288H5288 H4428H4428 H0413H0413 H2009H2009 H2001H2001 H5975H5975 H2691H2691 H0559H0559 H4428H4428 H0935H0935
L07 7 Est 6:5 answer babe king about behold Haman abide  court answer king abide
L08 8 Est 6:5 odpowiedź dziecko król o ujrzeć Haman przestrzegać sąd odpowiedź król przestrzegać
L09 9 Est 6:5 said servants And the king's to him Behold unto him Behold Haman standeth in the court said And the king Let him come in
L10 10 Est 6:5 powiedział sługami I króla dla niego Ujrzeć do niego: Oto Haman stoi w sądzie powiedział A król Niech przyjdzie w
L11 11 Est 6:5 vai·Yo·me·Ru na·'a·Rei ham·Me·lech 'e·Lav, hin·Neh ha·Man 'o·Med be·cha·Tzer; vai·Yo·mer ham·Me·lech ya·Vo.
L12 12 Est 6:5 waj jo me ru na a re ham me lech e law hin ne ha man o med Be Ha cer waj jo mer ham me lech ja wo
L13 13 Est 6:5 wayyöº´mürû na`árê hammeºlek ´ëläyw hinnË hämän `ömëd BeHäcër wayyöº´mer hammeºlek yäbô´
L14 14 Est 6:5 3616/5298 203/240 1837/2519 3747/5500 516/840 26/54 314/523 113/189 3617/5298 1838/2519 1680/2550
L15 15 Est 6:5 And the king's servants said unto him, Behold, Haman standeth in the court. And the king said, Let him come in.
L16 16 Est 6:5  5 And the king's <04428> servants <05288> said <0559> (08799) unto him, Behold, Haman <02001> standeth <05975> (08802) in the court <02691>. And the king <04428> said <0559> (08799), Let him come in <0935> (08799).
L01 1 Est 6:6   Est 6:6   6 Tak więc Haman <02001> przyszedł w <0935> (08799). A król <04428> powiedział <0559> (08799) Mu Co zrobić <06213> (08800) do męża <0376> którego król <04428> upodobanie <02654> (08804) na cześć <03366> ? Teraz Haman <02001> myśli <0559> (08799) w swoim sercu <03820>, komu król <04428> rozkosz <02654> (08799) zrobić <06213> (08800) honoru <03366> więcej <03148> niż do siebie?                                                                          
L02 2 Est 6:6 I przyszedł Haman, a król rzekł do niego: Co należy uczynić mężowi, którego król chce uczcić? A mówił Haman sam do siebie: Komuż by król chciał oddać większą część niż mnie?
L03 3 Est 6:6 וַיָּבוֹא֮ הָמָן֒ וַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ הַמֶּ֔לֶךְ מַה־ לַעֲשׂ֕וֹת בָּאִ֕ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ חָפֵ֣ץ בִּיקָר֑וֹ וַיֹּ֤אמֶר הָמָן֙ בְּלִבּ֔וֹ לְמִ֞י יַחְפֹּ֥ץ הַמֶּ֛לֶךְ לַעֲשׂ֥וֹת יְקָ֖ר יוֹתֵ֥ר מִמֶּֽנִּי׃
L04 4 Est 6:6 וַ/יָּבוֹא֮ הָמָן֒ וַ/יֹּ֤אמֶר ל/וֹ֙ הַ/מֶּ֔לֶךְ מַה־ לַ/עֲשׂ֕וֹת בָּ/אִ֕ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַ/מֶּ֖לֶךְ חָפֵ֣ץ בִּ/יקָר֑/וֹ וַ/יֹּ֤אמֶר הָמָן֙ בְּ/לִבּ֔/וֹ לְ/מִ֞י יַחְפֹּ֥ץ הַ/מֶּ֛לֶךְ לַ/עֲשׂ֥וֹת יְקָ֖ר יוֹתֵ֥ר מִמֶּֽ/נִּי׃
L05 5 Est 6:6 wai•ja•<wo> ha•<Man> wai•<jo>•mer lo ham•<Me>•lech, mah- la•'a•<Sot> ba•'<Isz> 'a•<szer> ham•<Me>•lech cha•<Fec> bi•ka•<Ro>; wai•<jo>•mer ha•<Man> be•lib•<Bo>, le•<Mi> jach•<Poc> ham•<Me>•lech la•'a•<Sot> je•<Kar> jo•<Ter> mi•<Men>•ni.
L06 6 Est 6:6 H0935H0935 H2001H2001 H0559H0559 H0000 H4428H4428 H4100H4100 H6213H6213 H0376H0376 H0834H0834 H4428H4428 H2654H2654 H3366H3366 H0559H0559 H2001H2001 H3820H3820 H4310H4310 H2654H2654 H4428H4428 H6213H6213 H3366H3366 H3148H3148 H4480H4480
L07 7 Est 6:6 abide Haman answer king how long accomplish great after king desire honour answer Haman care for any  desire king accomplish honour better above
L08 8 Est 6:6 przestrzegać Haman odpowiedź król jak długo zrealizować wielki po król pragnienie honor odpowiedź Haman dbałość o każdy pragnienie król zrealizować honor lepiej powyżej
L09 9 Est 6:6 came in So Haman said And the king What unto him What shall be done unto the man whom whom the king delighteth honour thought Haman in his heart Whom delight To whom would the king to do to honor more than
L10 10 Est 6:6 wszedł w Tak więc Haman powiedział A król Co Mu Co zrobić do człowieka kogo którego król upodobanie honor myśl Haman w swoim sercu Kogo zachwycać Komu król zrobić na cześć więcej niż
L11 11 Est 6:6 vai·ya·Vo ha·Man vai·Yo·mer lo ham·Me·lech, mah- la·'a·Sot ba·'Ish 'a·Sher ham·Me·lech cha·Fetz bi·ka·Ro; vai·Yo·mer ha·Man be·lib·Bo, le·Mi yach·Potz ham·Me·lech la·'a·Sot ye·Kar yo·Ter mi·Men·ni.
L12 12 Est 6:6 waj ja wo ha man waj jo mer lo ham me lech ma - la a sot Ba isz a szer ham me lech Ha fec Bi qa ro waj jo mer ha man Be liB Bo le mi jaH Poc ham me lech la a sot je qar jo ter mim men ni  
L13 13 Est 6:6 wayyäbô´ hämän wayyöº´mer hammeºlek mà-la`áSôt Bä´îš ´ášer hammeºlek Häpëc Bîqärô wayyöº´mer hämän BüliBBô lümî yaHPöc hammeºlek la`áSôt yüqär yôtër mimmeºnnî  
L14 14 Est 6:6 1681/2550 27/54 3618/5298 4226/6522 1839/2519 384/744 1803/2617 1442/2004 4033/5499 1840/2519 19/75 4/17 3619/5298 28/54 173/592 159/422 20/75 1841/2519 1804/2617 5/17 1/8 805/1215
L15 15 Est 6:6 So Haman came in. And the king said unto him, What shall be done unto the man whom the king delighteth to honour? Now Haman thought in his heart, To whom would the king delight to do honour more than to myself?
L16 16 Est 6:6  6 So Haman <02001> came in <0935> (08799). And the king <04428> said <0559> (08799) unto him, What shall be done <06213> (08800) unto the man <0376> whom the king <04428> delighteth <02654> (08804) to honour <03366>? Now Haman <02001> thought <0559> (08799) in his heart <03820>, To whom would the king <04428> delight <02654> (08799) to do <06213> (08800) honour <03366> more <03148> than to myself?
L01 1 Est 6:7   Est 6:7 7 i Haman <02001> odpowiedział <0559> (08799) król <04428> Dla mężczyzny <0376> którego król <04428> upodobanie <02654> (08804) na cześć <03366>                                                                                              
L02 2 Est 6:7 I powiedział Haman królowi: Dla męża, którego król chce uczcić,
L03 3 Est 6:7 וַיֹּ֥אמֶר הָמָ֖ן אֶל־ הַמֶּ֑לֶךְ אִ֕ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ חָפֵ֥ץ בִּיקָרֽוֹ׃
L04 4 Est 6:7 וַ/יֹּ֥אמֶר הָמָ֖ן אֶל־ הַ/מֶּ֑לֶךְ אִ֕ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַ/מֶּ֖לֶךְ חָפֵ֥ץ בִּ/יקָרֽ/וֹ׃
L05 5 Est 6:7 wai•<jo>•mer ha•<Man> el- ham•<Me>•lech; 'isz 'a•<szer> ham•<Me>•lech cha•<Fec> bi•ka•<Ro>.
L06 6 Est 6:7 H0559H0559 H2001H2001 H0413H0413 H4428H4428 H0376H0376 H0834H0834 H4428H4428 H2654H2654 H3366H3366
L07 7 Est 6:7 answer Haman about king great after king desire honour
L08 8 Est 6:7 odpowiedź Haman o król wielki po król pragnienie honor
L09 9 Est 6:7 answered And Haman to the king For the man whom whom the king delighteth to honour
L10 10 Est 6:7 odpowiedział: I Haman do król Dla mężczyzny kogo którego król upodobanie na cześć
L11 11 Est 6:7 vai·Yo·mer ha·Man el- ham·Me·lech; 'ish 'a·Sher ham·Me·lech cha·Fetz bi·ka·Ro.
L12 12 Est 6:7 waj jo mer ha man el - ham me lech isz a szer ham me lech Ha fec Bi qa ro
L13 13 Est 6:7 wayyöº´mer hämän ´el-hammeºlek ´îš ´ášer hammeºlek Häpëc Bîqärô
L14 14 Est 6:7 3620/5298 29/54 3748/5500 1842/2519 1443/2004 4034/5499 1843/2519 21/75 6/17
L15 15 Est 6:7 And Haman answered the king, For the man whom the king delighteth to honour,
L16 16 Est 6:7  7 And Haman <02001> answered <0559> (08799) the king <04428>, For the man <0376> whom the king <04428> delighteth <02654> (08804) to honour <03366>,
L01 1 Est 6:8   Est 6:8  8 Niech królewski <04438> Odzież <03830> zostać <0935> (08686), które król <04428> useth nosić <03847> (08804), a koń <05483>, że król <04428> ujeżdża <07392 > (08804) na i korona <03804> Royal <04438>, który jest ustawiony <05414> (08738) na głowie <07218>:                                                                                      
L02 2 Est 6:8 niech przyniosą szatę królewską, w którą król się ubiera, i konia, na którym jeździ król, i niech mu włożą na głowę koronę królestwa.
L03 3 Est 6:8 יָבִ֙יאוּ֙ לְב֣וּשׁ מַלְכ֔וּת אֲשֶׁ֥ר לָֽבַשׁ־ בּ֖וֹ הַמֶּ֑לֶךְ וְס֗וּס אֲשֶׁ֨ר רָכַ֤ב עָלָיו֙ הַמֶּ֔לֶךְ וַאֲשֶׁ֥ר נִתַּ֛ן כֶּ֥תֶר מַלְכ֖וּת בְּרֹאשֽׁוֹ׃
L04 4 Est 6:8 יָבִ֙יאוּ֙ לְב֣וּשׁ מַלְכ֔וּת אֲשֶׁ֥ר לָֽבַשׁ־ בּ֖/וֹ הַ/מֶּ֑לֶךְ וְ/ס֗וּס אֲשֶׁ֨ר רָכַ֤ב עָלָי/ו֙ הַ/מֶּ֔לֶךְ וַ/אֲשֶׁ֥ר נִתַּ֛ן כֶּ֥תֶר מַלְכ֖וּת בְּ/רֹאשֽׁ/וֹ׃
L05 5 Est 6:8 ja•<wi>•'u le•<wusz> mal•<Chut>, 'a•<szer> la•wasz- bo ham•<Me>•lech; we•<Sus>, 'a•<szer> ra•<Chaw> 'a•<Law> ham•<Me>•lech, wa•'a•<szer> nit•<Tan> <Ke>•ter mal•<Chut> be•ro•<szo>.
L06 6 Est 6:8 H0935H0935 H3830H3830 H4438H4438 H0834H0834 H3847H3847 H0000 H4428H4428 H5483H5483 H0834H0834 H7392H7392 H5921H5921 H4428H4428 H0834H0834 H5414H5414 H3804H3804 H4438H4438 H7218H7218
L07 7 Est 6:8 abide apparel empire after apparel king crane after bring  above king after add circlet empire band
L08 8 Est 6:8 przestrzegać strój imperium po strój król dźwig po przynieść powyżej król po dodać kółeczko imperium pasmo
L09 9 Est 6:8 be brought apparel Let the royal which [useth] to wear which the king and the horse which rideth and that the king whose which is set upon and the crown royal upon his head
L10 10 Est 6:8 być wniesiona strój Niech królewską który [Useth] nosić który król i koń który ujeżdża i że król którego który jest ustawiony na i korona królewski na głowie
L11 11 Est 6:8 ya·Vi·'u le·Vush mal·Chut, 'a·Sher la·vash- bo ham·Me·lech; ve·Sus, 'a·Sher ra·Chav 'a·Lav ham·Me·lech, va·'a·Sher nit·Tan Ke·ter mal·Chut be·ro·Sho.
L12 12 Est 6:8 ja wi u le wusz mal chut a szer la wasz - Bo ham me lech we sus a szer ra chaw a law ham me lech wa a szer niT Tan Ke ter mal chut Be ro szo
L13 13 Est 6:8 yäbû lübûš malkût ´ášer lä|baš-Bô hammeºlek wüsûs ´ášer räkab `äläyw hammeºlek wa´ášer niTTan Keºter malkût Bürö´šô
L14 14 Est 6:8 1682/2550 6/33 60/90 4035/5499 50/109 4227/6522 1844/2519 59/137 4036/5499 43/78 3325/5759 1845/2519 4037/5499 1316/2007 3/3 61/90 408/598
L15 15 Est 6:8 Let the royal apparel be brought which the king [useth] to wear, and the horse that the king rideth upon, and the crown royal which is set upon his head:
L16 16 Est 6:8  8 Let the royal <04438> apparel <03830> be brought <0935> (08686) which the king <04428> useth to wear <03847> (08804), and the horse <05483> that the king <04428> rideth <07392> (08804) upon, and the crown <03804> royal <04438> which is set <05414> (08738) upon his head <07218>:
L01 1 Est 6:9   Est 6:9  9 I niech ten strój <03830> i koń <05483> być dostarczone <05414> (08800) do strony <03027> jednego <0376> królewskiego <04428> najszlachetniejszy <06579> książęta <08269>, że Tablica może <03847> (08689) człowiek <0376> withal którym król <04428> upodobanie <02654> (08804) na cześć <03366> i przynieść <07392> (08689) go na koniu <05483> przez ulicę <07339> z miasta <05892> i głosić <07121> (08804) przed <06440> go, więc musi to być zrobione <06213> (08735) do człowieka <0376> którego król <04428> upodobanie <02654 > (08804) na cześć <03366>.                                                            
L02 2 Est 6:9 Podając zaś szaty i konia do rąk jednego spośród najznakomitszych książąt króla, niech ubiorą męża, którego król chce uczcić, i niech go obwożą na koniu po placu miejskim, i niech wołają przed nim: Oto, co uczyniono mężowi, którego król chce uczcić!
L03 3 Est 6:9 וְנָת֨וֹן הַלְּב֜וּשׁ וְהַסּ֗וּס עַל־ יַד־ אִ֞ישׁ מִשָּׂרֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַֽפַּרְתְּמִ֔ים וְהִלְבִּ֙ישׁוּ֙ אֶת־ הָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ חָפֵ֣ץ בִּֽיקָר֑וֹ וְהִרְכִּיבֻ֤הוּ עַל־ הַסּוּס֙ בִּרְח֣וֹב הָעִ֔יר וְקָרְא֣וּ לְפָנָ֔יו כָּ֚כָה יֵעָשֶׂ֣ה לָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ חָפֵ֥ץ בִּיקָרֽוֹ׃
L04 4 Est 6:9 וְ/נָת֨וֹן הַ/לְּב֜וּשׁ וְ/הַ/סּ֗וּס עַל־ יַד־ אִ֞ישׁ מִ/שָּׂרֵ֤י הַ/מֶּ֙לֶךְ֙ הַֽ/פַּרְתְּמִ֔ים וְ/הִלְבִּ֙ישׁוּ֙ אֶת־ הָ/אִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַ/מֶּ֖לֶךְ חָפֵ֣ץ בִּֽ/יקָר֑/וֹ וְ/הִרְכִּיבֻ֤/הוּ עַל־ הַ/סּוּס֙ בִּ/רְח֣וֹב הָ/עִ֔יר וְ/קָרְא֣וּ לְ/פָנָ֔י/ו כָּ֚כָה יֵעָשֶׂ֣ה לָ/אִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַ/מֶּ֖לֶךְ חָפֵ֥ץ בִּ/יקָרֽ/וֹ׃
L05 5 Est 6:9 we•na•<Ton> hal•le•<wusz> we•has•<Sus>, al- jad- 'isz mis•sa•<Re> ham•<Me>•lech hap•par•te•<Mim>, we•hil•<Bi>•szu et- ha•'<Isz>, 'a•<szer> ham•<Me>•lech cha•<Fec> bi•ka•<Ro>; we•hir•ki•<wu>•hu al- has•<Sus> bir•<Chow> ha•'<Ir>, we•ka•re•'<U> le•fa•<Naw>, <Ka>•cha je•'a•<Se> la•'<Isz>, 'a•<szer> ham•<Me>•lech cha•<Fec> bi•ka•<Ro>.
L06 6 Est 6:9 H5414H5414 H3830H3830 H5483H5483 H5921H5921 H3027H3027 H0376H0376 H8269H8269 H4428H4428 H6579H6579 H3847H3847 H0853H0853 H0376H0376 H0834H0834 H4428H4428 H2654H2654 H3366H3366 H7392H7392 H5921H5921 H5483H5483 H7339H7339 H5892H5892 H7121H7121 H6440H6440 H3602H3602 H6213H6213 H0376H0376 H0834H0834 H4428H4428 H2654H2654 H3366H3366
L07 7 Est 6:9 add apparel crane above able great captain  king noble apparel great after king desire honour bring  above crane broad place  Ai  bewray  accept after that manner accomplish great after king desire honour
L08 8 Est 6:9 dodać strój dźwig powyżej w stanie wielki kapitan król szlachetny strój wielki po król pragnienie honor przynieść powyżej dźwig szeroki miejsce Ai bewray przyjąć po tym sposób zrealizować wielki po król pragnienie honor
L09 9 Est 6:9 be delivered And let this apparel and horse and to the hand of one princes of the king's most noble that they may array the man whom [withal] whom the king delighteth to honour and bring on him on horseback through the street of the city and proclaim before Thus him Thus shall it be done to the man whom whom the king delighteth to honour
L10 10 Est 6:9 być dostarczane I niech ten strój i koń i do ręki jednego Książęta z króla najszlachetniejszy że mogą one tablicą mężczyzna kogo [Withal] którego król upodobanie na cześć i przynieść na go na koniu przez ulicę z miasta i głosić przed Tak więc Tak mu się to zrobić do człowieka kogo którego król upodobanie na cześć
L11 11 Est 6:9 ve·na·Ton hal·le·Vush ve·has·Sus, al- yad- 'ish mis·sa·Rei ham·Me·lech hap·par·te·Mim, ve·hil·Bi·shu et- ha·'Ish, 'a·Sher ham·Me·lech cha·Fetz bi·ka·Ro; ve·hir·ki·Vu·hu al- has·Sus bir·Chov ha·'Ir, ve·ka·re·'U le·fa·Nav, Ka·chah ye·'a·Seh la·'Ish, 'a·Sher ham·Me·lech cha·Fetz bi·ka·Ro.
L12 12 Est 6:9 we na ton hal le wusz we has sus al - jad - isz mis sa re ham me lech haP Par Te mim we hil Bi szu et - ha isz a szer ham me lech Ha fec Bi qa ro we hir Ki wu hu al - has sus Bir How ha ir we qa ru le fa naw Ka cha je a se la isz a szer ham me lech Ha fec Bi qa ro
L13 13 Est 6:9 wünätôn hallübûš wühassûs `al-yad-´îš miSSärê hammeºlek ha|PParTümîm wühilBû ´et-hä´îš ´ášer hammeºlek Häpëc Bî|qärô wühirKîbuºhû `al-hassûs BirHôb hä`îr wüqär´û lüpänäyw Käºkâ yë`äSè lä´îš ´ášer hammeºlek Häpëc Bîqärô
L14 14 Est 6:9 1317/2007 7/33 60/137 3326/5759 1012/1608 1444/2004 289/421 1846/2519 2/3 51/109 8568/11047 1445/2004 4038/5499 1847/2519 22/75 7/17 44/78 3327/5759 61/137 15/43 747/1093 428/731 1355/2127 23/37 1805/2617 1446/2004 4039/5499 1848/2519 23/75 8/17
L15 15 Est 6:9 And let this apparel and horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that they may array the man [withal] whom the king delighteth to honour, and bring him on horseback through the street of the city, and proclaim before him, Thus shall it be done to the man whom the king delighteth to honour.
L16 16 Est 6:9  9 And let this apparel <03830> and horse <05483> be delivered <05414> (08800) to the hand <03027> of one <0376> of the king's <04428> most noble <06579> princes <08269>, that they may array <03847> (08689) the man <0376> withal whom the king <04428> delighteth <02654> (08804) to honour <03366>, and bring <07392> (08689) him on horseback <05483> through the street <07339> of the city <05892>, and proclaim <07121> (08804) before <06440> him, Thus shall it be done <06213> (08735) to the man <0376> whom the king <04428> delighteth <02654> (08804) to honour <03366>.
L01 1 Est 6:10   Est 6:10  10 Wtedy król <04428> powiedział <0559> (08799) do Haman <02001>, pośpiesz <04116> (08761) i brać <03947> (08798) Odzież <03830> i koń <05483>, jak Tyś powiedział: <01696> (08765) i zrobić <06213> (08798) nawet tak Mardocheusza <04782> Żyd <03064>, który siedzi <03427> (08802) na króla <04428> brama <08179>: niech nic <01697> nie <05307> (08686) wszystkich tego czyś mówi <01696> (08765).                                                                          
L02 2 Est 6:10 I rzekł król do Hamana: Szybko weź szatę i konia i, jak powiedziałeś, tak uczyń Żydowi Mardocheuszowi, który siedzi w Bramie Królewskiej. Niczego nie opuść z tego wszystkiego, co powiedziałeś!
L03 3 Est 6:10 וַיֹּ֨אמֶר הַמֶּ֜לֶךְ לְהָמָ֗ן מַ֠הֵר קַ֣ח אֶת־ הַלְּב֤וּשׁ וְאֶת־ הַסּוּס֙ כַּאֲשֶׁ֣ר דִּבַּ֔רְתָּ וַֽעֲשֵׂה־ כֵן֙ לְמָרְדֳּכַ֣י הַיְּהוּדִ֔י הַיּוֹשֵׁ֖ב בְּשַׁ֣עַר הַמֶּ֑לֶךְ אַל־ תַּפֵּ֣ל דָּבָ֔ר מִכֹּ֖ל אֲשֶׁ֥ר דִּבַּֽרְתָּ׃
L04 4 Est 6:10 וַ/יֹּ֨אמֶר הַ/מֶּ֜לֶךְ לְ/הָמָ֗ן מַ֠הֵר קַ֣ח אֶת־ הַ/לְּב֤וּשׁ וְ/אֶת־ הַ/סּוּס֙ כַּ/אֲשֶׁ֣ר דִּבַּ֔רְתָּ וַֽ/עֲשֵׂה־ כֵן֙ לְ/מָרְדֳּכַ֣י הַ/יְּהוּדִ֔י הַ/יּוֹשֵׁ֖ב בְּ/שַׁ֣עַר הַ/מֶּ֑לֶךְ אַל־ תַּפֵּ֣ל דָּבָ֔ר מִ/כֹּ֖ל אֲשֶׁ֥ר דִּבַּֽרְתָּ׃
L05 5 Est 6:10 wai•<jo>•mer ham•<Me>•lech le•ha•<Man>, <Ma>•her kach et- hal•le•<wusz> we•'<Et> has•<Sus> ka•'a•<szer> dib•<Bar>•ta, wa•'a•se chen le•ma•re•do•<Chai> hai•je•hu•<Di>, hai•jo•<szew> be•<sza>•'ar ham•<Me>•lech; al- tap•<Pel> da•<war>, mik•<Kol> 'a•<szer> dib•<Bar>•ta.
L06 6 Est 6:10 H0559H0559 H4428H4428 H2001H2001 H4116H4116 H3947H3947 H0853H0853 H3830H3830 H0853H0853 H5483H5483 H0834H0834 H1696H1696 H6213H6213 H3651H3651 H4782H4782 H3064H3064 H3427H3427 H8179H8179 H4428H4428 H0408H0408 H5307H5307 H1697H1697 H3605H3605 H0834H0834 H1696H1696
L07 7 Est 6:10 answer king Haman be carried headlong accept apparel crane after answer accomplish after that Mordecai Jew abide gate king nay cast down act all manner after answer
L08 8 Est 6:10 odpowiedź król Haman być prowadzone na oślep przyjąć strój dźwig po odpowiedź zrealizować po tym Mordechaj Żyd przestrzegać brama król ba zrzucony działać wszelkiego rodzaju po odpowiedź
L09 9 Est 6:10 said Then the king to Haman Make haste [and] take the apparel and the horse you as thou hast said and do so even so to Mordecai the Jew that sitteth gate at the king's not fail let nothing of all you of all that thou hast spoken
L10 10 Est 6:10 powiedział Wtedy król do Hamana Pośpieszać [I] brać Odzież i koń ty jak żeś powiedział i zrobić tak nawet tak Mardocheusza Żyd , który siedzi brama na króla nie nie niech nic ze wszystkich ty wszystkim, że ty mówi hast
L11 11 Est 6:10 vai·Yo·mer ham·Me·lech le·ha·Man, Ma·her kach et- hal·le·Vush ve·'Et has·Sus ka·'a·Sher dib·Bar·ta, va·'a·seh- chen le·ma·re·do·Chai hai·ye·hu·Di, hai·yo·Shev be·Sha·'ar ham·Me·lech; al- tap·Pel da·Var, mik·Kol 'a·Sher dib·Bar·ta.
L12 12 Est 6:10 waj jo mer ham me lech le ha man ma her qaH et - hal le wusz we et - has sus Ka a szer DiB Bar Ta wa a se - chen le mor Dó chaj haj je hu di haj jo szew Be sza ar ham me lech al - TaP Pel Da war miK Kol a szer DiB Bar Ta        
L13 13 Est 6:10 wayyöº´mer hammeºlek lühämän mahër qaH ´et-hallübûš wü´et-hassûs Ka´ášer DiBBaºrTä wa|`áSË-kën lümorDókay hayyühûdî hayyôšëb Büšaº`ar hammeºlek ´al-TaPPël Däbär miKKöl ´ášer DiBBaºrTä        
L14 14 Est 6:10 3621/5298 1849/2519 30/54 45/64 733/964 8569/11047 8/33 8570/11047 62/137 4040/5499 734/1142 1806/2617 358/767 40/60 23/70 636/1071 189/373 1850/2519 275/725 209/434 866/1428 3469/5415 4041/5499 735/1142
L15 15 Est 6:10 Then the king said to Haman, Make haste, [and] take the apparel and the horse, as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew, that sitteth at the king's gate: let nothing fail of all that thou hast spoken.
L16 16 Est 6:10  10 Then the king <04428> said <0559> (08799) to Haman <02001>, Make haste <04116> (08761), and take <03947> (08798) the apparel <03830> and the horse <05483>, as thou hast said <01696> (08765), and do <06213> (08798) even so to Mordecai <04782> the Jew <03064>, that sitteth <03427> (08802) at the king's <04428> gate <08179>: let nothing <01697> fail <05307> (08686) of all that thou hast spoken <01696> (08765).
L01 1 Est 6:11   Est 6:11  11 Następnie wziął <03947> (08799) Haman <02001> Odzież <03830> i koń <05483> i okryli <03847> (08686) Mordechaj <04782>, i zaprowadził go na koniu <07392> (08686) przez ulica <07339> z miasta <05892> oraz ogłoszona <07121> (08799) przed <06440> go, więc musi to być zrobione <06213> (08735) aż do człowieka <0376> którego król <04428> upodobanie <02654> (08804) na cześć <03366>.                                                                          
L02 2 Est 6:11 Wziął więc Haman szatę i konia i ubrał Mardocheusza, i obwoził go po placu miejskim, i wołał przed nim: Oto, co czyni się mężowi, którego król chce uczcić.
L03 3 Est 6:11 וַיִּקַּ֤ח הָמָן֙ אֶת־ הַלְּב֣וּשׁ וְאֶת־ הַסּ֔וּס וַיַּלְבֵּ֖שׁ אֶֽת־ מָרְדֳּכָ֑י וַיַּרְכִּיבֵ֙הוּ֙ בִּרְח֣וֹב הָעִ֔יר וַיִּקְרָ֣א לְפָנָ֔יו כָּ֚כָה יֵעָשֶׂ֣ה לָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ חָפֵ֥ץ בִּיקָרֽוֹ׃
L04 4 Est 6:11 וַ/יִּקַּ֤ח הָמָן֙ אֶת־ הַ/לְּב֣וּשׁ וְ/אֶת־ הַ/סּ֔וּס וַ/יַּלְבֵּ֖שׁ אֶֽת־ מָרְדֳּכָ֑י וַ/יַּרְכִּיבֵ֙/הוּ֙ בִּ/רְח֣וֹב הָ/עִ֔יר וַ/יִּקְרָ֣א לְ/פָנָ֔י/ו כָּ֚כָה יֵעָשֶׂ֣ה לָ/אִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַ/מֶּ֖לֶךְ חָפֵ֥ץ בִּ/יקָרֽ/וֹ׃
L05 5 Est 6:11 wai•jik•<Kach> ha•<Man> et- hal•le•<wusz> we•'<Et> has•<Sus>, wai•jal•<Besz> et- ma•re•do•<Chai>; wai•jar•ki•<we>•hu bir•<Chow> ha•'<Ir>, wai•jik•<Ra> le•fa•<Naw>, <Ka>•cha je•'a•<Se> la•'<Isz>, 'a•<szer> ham•<Me>•lech cha•<Fec> bi•ka•<Ro>.
L06 6 Est 6:11 H3947H3947 H2001H2001 H0853H0853 H3830H3830 H0853H0853 H5483H5483 H3847H3847 H0853H0853 H4782H4782 H7392H7392 H7339H7339 H5892H5892 H7121H7121 H6440H6440 H3602H3602 H6213H6213 H0376H0376 H0834H0834 H4428H4428 H2654H2654 H3366H3366
L07 7 Est 6:11 accept Haman apparel crane apparel Mordecai bring  broad place  Ai  bewray  accept after that manner accomplish great after king desire honour
L08 8 Est 6:11 przyjąć Haman strój dźwig strój Mordechaj przynieść szeroki miejsce Ai bewray przyjąć po tym sposób zrealizować wielki po król pragnienie honor
L09 9 Est 6:11 Then took Haman the apparel and the horse and arrayed Mordecai and brought him on horseback through the street of the city and proclaimed before Thus him Thus shall it be done unto the man whom whom the king delighteth to honour
L10 10 Est 6:11 Następnie odbyła Haman Odzież i koń i okryli Mordechaj i zaprowadzili na koniu przez ulicę z miasta i ogłoszona przed Tak więc Tak mu się to zrobić do człowieka kogo którego król upodobanie na cześć
L11 11 Est 6:11 vai·yik·Kach ha·Man et- hal·le·Vush ve·'Et has·Sus, vai·yal·Besh et- ma·re·do·Chai; vai·yar·ki·Ve·hu bir·Chov ha·'Ir, vai·yik·Ra le·fa·Nav, Ka·chah ye·'a·Seh la·'Ish, 'a·Sher ham·Me·lech cha·Fetz bi·ka·Ro.
L12 12 Est 6:11 waj jiq qaH ha man et - hal le wusz we et - has sus waj jal Besz et - mor Dó chaj waj jar Ki we hu Bir How ha ir waj jiq ra le fa naw Ka cha je a se la isz a szer ham me lech Ha fec Bi qa ro
L13 13 Est 6:11 wayyiqqaH hämän ´et-hallübûš wü´et-hassûs wayyalBëš ´e|t-morDókäy wayyarKîbëºhû BirHôb hä`îr wayyiqrä´ lüpänäyw Käºkâ yë`äSè lä´îš ´ášer hammeºlek Häpëc Bîqärô
L14 14 Est 6:11 734/964 31/54 8571/11047 9/33 8572/11047 63/137 52/109 8573/11047 41/60 45/78 16/43 748/1093 429/731 1356/2127 24/37 1807/2617 1447/2004 4042/5499 1851/2519 24/75 9/17
L15 15 Est 6:11 Then took Haman the apparel and the horse, and arrayed Mordecai, and brought him on horseback through the street of the city, and proclaimed before him, Thus shall it be done unto the man whom the king delighteth to honour.
L16 16 Est 6:11  11 Then took <03947> (08799) Haman <02001> the apparel <03830> and the horse <05483>, and arrayed <03847> (08686) Mordecai <04782>, and brought him on horseback <07392> (08686) through the street <07339> of the city <05892>, and proclaimed <07121> (08799) before <06440> him, Thus shall it be done <06213> (08735) unto the man <0376> whom the king <04428> delighteth <02654> (08804) to honour <03366>.
L01 1 Est 6:12   Est 6:12  12 A Mordechaj <04782> przyszedł ponownie <07725> (08799) do króla <04428> brama <08179>. Ale Haman <02001> hasted <01765> (08738) do jego domu <01004> żałoby <057> i mając głowę <07218> pokryte <02645> (08802).                                                                                        
L02 2 Est 6:12 Potem powrócił Mardocheusz do Bramy Królewskiej, a Haman pospieszył do domu swego smutny, z zakrytą głową.
L03 3 Est 6:12 וַיָּ֥שָׁב מָרְדֳּכַ֖י אֶל־ שַׁ֣עַר הַמֶּ֑לֶךְ וְהָמָן֙ נִדְחַ֣ף אֶל־ בֵּית֔וֹ אָבֵ֖ל וַחֲפ֥וּי רֹֽאשׁ׃
L04 4 Est 6:12 וַ/יָּ֥שָׁב מָרְדֳּכַ֖י אֶל־ שַׁ֣עַר הַ/מֶּ֑לֶךְ וְ/הָמָן֙ נִדְחַ֣ף אֶל־ בֵּית֔/וֹ אָבֵ֖ל וַ/חֲפ֥וּי רֹֽאשׁ׃
L05 5 Est 6:12 wai•<ja>•szow ma•re•do•<Chai> el- <sza>•'ar ham•<Me>•lech; we•ha•<Man> nid•<Chaf> el- be•<To>, 'a•<wel> wa•cha•<Fui> <Rosz>.
L06 6 Est 6:12 H7725H7725 H4782H4782 H0413H0413 H8179H8179 H4428H4428 H2001H2001 H1765H1765 H0413H0413 H1004H1004 H0057H0057 H2645H2645 H7218H7218
L07 7 Est 6:12 break Mordecai about gate king Haman haste about court mourner ceil band
L08 8 Est 6:12 złamać Mordechaj o brama król Haman pośpiech o sąd żałobnik stropować pasmo
L09 9 Est 6:12 came again And Mordecai about gate to the king's But Haman hasted about to his house mourning covered and having his head
L10 10 Est 6:12 przyszedł ponownie Oraz Mordechaj o brama do króla Ale Haman hasted o do swego domu żałoba pokryty i mając głowę
L11 11 Est 6:12 vai·Ya·shov ma·re·do·Chai el- Sha·'ar ham·Me·lech; ve·ha·Man nid·Chaf el- bei·To, 'a·Vel va·cha·Fui Rosh.
L12 12 Est 6:12 waj ja szow mor Dó chaj el - sza ar ham me lech we ha man nid Haf el - Be to a wel wa Ha fuj rosz
L13 13 Est 6:12 wayy亚ob morDókay ´el-šaº`ar hammeºlek wühämän nidHap ´el-Bêtô ´äbël waHápûy rö´š
L14 14 Est 6:12 566/1041 42/60 3749/5500 190/373 1852/2519 32/54 3/4 3750/5500 1382/2052 2/8 8/12 409/598
L15 15 Est 6:12 And Mordecai came again to the king's gate. But Haman hasted to his house mourning, and having his head covered.
L16 16 Est 6:12  12 And Mordecai <04782> came again <07725> (08799) to the king's <04428> gate <08179>. But Haman <02001> hasted <01765> (08738) to his house <01004> mourning <057>, and having his head <07218> covered <02645> (08802).
L01 1 Est 6:13   Est 6:13  13 i Haman <02001> powiedział <05608> (08762) Zeresh <02238> jego żona <0802> i wszyscy jego przyjaciele <0157> (08802) każda rzecz, że spotkało <07136> (08804) mu. Rzekł <0559> (08799) jego mędrcy <02450> i Zeresh <02238> jego żona <0802> do niego Jeśli Mardocheusz <04782> być nasion <02233> Żydów <03064>, zanim <06440> kogo ty zaczęły <02490> (08689) spadnie <05307> (08800), nie będziesz dominować <03201> (08799) przeciw niemu, ale będziesz na pewno <05307> (08800) spadek <05307> (08799) przed <06440> go.                                                              
L02 2 Est 6:13 I opowiedział Haman żonie swojej, Zeresz, i wszystkim przyjaciołom swoim wszystko, co go spotkało. I odpowiedzieli mu przyjaciele jego i żona jego Zeresz: Jeżeli Mardocheusz jest z narodu żydowskiego, a ty zacząłeś przed nim upadać, to nie przemożesz go, raczej całkiem upadniesz.
L03 3 Est 6:13 וַיְסַפֵּ֨ר הָמָ֜ן לְזֶ֤רֶשׁ אִשְׁתּוֹ֙ וּלְכָל־ אֹ֣הֲבָ֔יו אֵ֖ת כָּל־ אֲשֶׁ֣ר קָרָ֑הוּ וַיֹּ֩אמְרוּ֩ ל֨וֹ חֲכָמָ֜יו וְזֶ֣רֶשׁ אִשְׁתּ֗וֹ אִ֣ם מִזֶּ֣רַע הַיְּהוּדִ֡ים מָרְדֳּכַ֞י אֲשֶׁר֩ הַחִלּ֨וֹתָ לִנְפֹּ֤ל לְפָנָיו֙ לֹא־ תוּכַ֣ל ל֔וֹ כִּֽי־ נָפ֥וֹל תִּפּ֖וֹל לְפָנָֽיו׃
L04 4 Est 6:13 וַ/יְסַפֵּ֨ר הָמָ֜ן לְ/זֶ֤רֶשׁ אִשְׁתּ/וֹ֙ וּ/לְ/כָל־ אֹ֣הֲבָ֔י/ו אֵ֖ת כָּל־ אֲשֶׁ֣ר קָרָ֑/הוּ וַ/יֹּ֩אמְרוּ֩ ל֨/וֹ חֲכָמָ֜י/ו וְ/זֶ֣רֶשׁ אִשְׁתּ֗/וֹ אִ֣ם מִ/זֶּ֣רַע הַ/יְּהוּדִ֡ים מָרְדֳּכַ֞י אֲשֶׁר֩ הַחִלּ֨וֹתָ לִ/נְפֹּ֤ל לְ/פָנָי/ו֙ לֹא־ תוּכַ֣ל ל֔/וֹ כִּֽי־ נָפ֥וֹל תִּפּ֖וֹל לְ/פָנָֽי/ו׃
L05 5 Est 6:13 waj•sap•<Per> ha•<Man> le•<Ze>•resz isz•<To> u•le•chol- 'o•ha•<waw>, 'et kol- 'a•<szer> ka•<Ra>•hu; wai•<jo>•me•ru lo cha•cha•<Maw> we•<Ze>•resz isz•<To>, 'im miz•<Ze>•ra' hai•je•hu•<Dim> ma•re•do•<Chai> 'a•<szer> ha•chil•<Lo>•ta lin•<Pol> le•fa•<Naw> lo- tu•<Chal> lo, ki- na•<Fol> tip•<Pol> le•fa•<Naw>.
L06 6 Est 6:13 H5608H5608 H2001H2001 H2238H2238 H0802H0802 H3605H3605 H0157H0157 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H7136H7136 H0559H0559 H0000 H2450H2450 H2238H2238 H0802H0802 H0518H0518 H2233H2233 H3064H3064 H4782H4782 H0834H0834 H2490H2490 H5307H5307 H6440H6440 H3808H3808 H3201H3201 H0000 H3588H3588 H5307H5307 H5307H5307 H6440H6440
L07 7 Est 6:13 commune Haman Zeresh ess all manner loved all manner after appoint answer cunning  Zeresh ess lo child Jew Mordecai after begin  cast down accept before be able inasmuch cast down cast down accept
L08 8 Est 6:13 gmina Haman Zeresh es wszelkiego rodzaju kochany wszelkiego rodzaju po powołać odpowiedź przebiegłość Zeresh es lo dziecko Żyd Mordechaj po rozpocząć zrzucony przyjąć przed móc ponieważ zrzucony zrzucony przyjąć
L09 9 Est 6:13 told And Haman Zeresh his wife and all and all his friends everything whom every [thing] that had befallen him Then said his wise men and Zeresh his wife If [be] of the seed of the Jews unto him If Mordecai whom whom thou hast begun to fall before you will not thou shalt not prevail but against him but shalt surely fall before
L10 10 Est 6:13 powiedział I Haman Zeresh jego żona i wszystko i wszyscy jego przyjaciele wszystko kogo każdy [rzecz], że spotkało mu rzekł Jego mędrcy i Zeresh jego żona Jeśli [Być] z nasion Żydów mu Jeżeli Mardocheusz kogo kogo ty zaczęła spadać przed nie będzie Nie będziesz dominować ale przeciwko niemu, ale obrócisz Zaprawdę spadać przed
L11 11 Est 6:13 vay·sap·Per ha·Man le·Ze·resh ish·To u·le·chol- 'o·ha·Vav, 'et kol- 'a·Sher ka·Ra·hu; vai·Yo·me·ru lo cha·cha·Mav ve·Ze·resh ish·To, 'im miz·Ze·ra' hai·ye·hu·Dim ma·re·do·Chai 'a·Sher ha·chil·Lo·ta lin·Pol le·fa·Nav lo- tu·Chal lo, ki- na·Fol tip·Pol le·fa·Nav.
L12 12 Est 6:13 wa je saP Per ha man le ze resz isz To u le chol - o ha waw et Kol - a szer qa ra hu waj jo me ru lo Ha cha maw we ze resz isz To im miz ze ra haj je hu dim mor Dó chaj a szer ha Hil lo ta lin Pol le fa naw lo - tu chal lo Ki - na fol TiP Pol le fa naw
L13 13 Est 6:13 wayüsaPPër hämän lüzeºreš ´išTô ûlükol-´öºhábäºyw ´ët Kol-´ášer qäräºhû wayyöº´mürû Hákämäyw wüzeºreš ´išTô ´ìm mizzeºra` hayyühûdîm morDókay ´ášer haHillôºtä linPöl lüpänäyw lö´-tûkal Kî|-näpôl TiPPôl lüpänäyw
L14 14 Est 6:13 82/161 33/54 3/4 641/781 3470/5415 75/207 8574/11047 3471/5415 4043/5499 21/27 3622/5298 4228/6522 34/137 4/4 642/781 624/1068 142/230 24/70 43/60 4044/5499 78/142 210/434 1357/2127 2594/5164 119/191 4229/6522 2327/4478 211/434 212/434 1358/2127
L15 15 Est 6:13 And Haman told Zeresh his wife and all his friends every [thing] that had befallen him. Then said his wise men and Zeresh his wife unto him, If Mordecai [be] of the seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him.
L16 16 Est 6:13  13 And Haman <02001> told <05608> (08762) Zeresh <02238> his wife <0802> and all his friends <0157> (08802) every thing that had befallen <07136> (08804) him. Then said <0559> (08799) his wise men <02450> and Zeresh <02238> his wife <0802> unto him, If Mordecai <04782> be of the seed <02233> of the Jews <03064>, before <06440> whom thou hast begun <02490> (08689) to fall <05307> (08800), thou shalt not prevail <03201> (08799) against him,, but shalt surely <05307> (08800) fall <05307> (08799) before <06440> him.
L01 1 Est 6:14   Est 6:14  14 A gdy oni jeszcze mówić <01696> (08764) z nim przyszedł <05060> (08689) króla <04428> chamberlains <05631> i hasted <0926> (08686), aby <0935> (08687) Hamana <02001> do uczty <04960>, że Estera <0635> przygotował <06213> (08804).                                                                                        
L02 2 Est 6:14 A gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, szybko przyszli eunuchowie królewscy i przynaglali Hamana, aby szedł na ucztę, którą wydała Estera.
L03 3 Est 6:14 עוֹדָם֙ מְדַבְּרִ֣ים עִמּ֔וֹ וְסָרִיסֵ֥י הַמֶּ֖לֶךְ הִגִּ֑יעוּ וַיַּבְהִ֙לוּ֙ לְהָבִ֣יא אֶת־ הָמָ֔ן אֶל־ הַמִּשְׁתֶּ֖ה אֲשֶׁר־ עָשְׂתָ֥ה אֶסְתֵּֽר׃
L04 4 Est 6:14 עוֹדָ/ם֙ מְדַבְּרִ֣ים עִמּ֔/וֹ וְ/סָרִיסֵ֥י הַ/מֶּ֖לֶךְ הִגִּ֑יעוּ וַ/יַּבְהִ֙לוּ֙ לְ/הָבִ֣יא אֶת־ הָמָ֔ן אֶל־ הַ/מִּשְׁתֶּ֖ה אֲשֶׁר־ עָשְׂתָ֥ה אֶסְתֵּֽר׃
L05 5 Est 6:14 o•<Dam> me•dab•be•<Rim> im•<Mo>, we•sa•ri•<Se> ham•<Me>•lech hig•<Gi>•'u; wai•jaw•<Hi>•lu le•ha•<wi> et- ha•<Man>, el- ham•misz•<Te> a•<szer>- 'a•se•<Ta> 'es•<Ter>.
L06 6 Est 6:14 H5750H5750 H1696H1696 H5973H5973 H5631H5631 H4428H4428 H5060H5060 H0926H0926 H0935H0935 H0853H0853 H2001H2001 H0413H0413 H4960H4960 H0834H0834 H6213H6213 H0635H0635
L07 7 Est 6:14 again answer accompanying chamberlain king beat be affrighted afraid abide Haman about banquet after accomplish Esther
L08 8 Est 6:14 ponownie odpowiedź towarzyszący szambelan król bić być affrighted boi przestrzegać Haman o bankiet po zrealizować Esther
L09 9 Est 6:14 were still And while they [were] yet talking with chamberlains the king's with him came and hasted to bring Haman to unto the banquet which had prepared that Esther
L10 10 Est 6:14 były nadal A gdy oni [były] jeszcze rozmawiać z chamberlains króla z nim przyszedł i hasted przynieść Haman do do bankietu który przygotował że Esther
L11 11 Est 6:14 o·Dam me·dab·be·Rim im·Mo, ve·sa·ri·Sei ham·Me·lech hig·Gi·'u; vai·yav·Hi·lu le·ha·Vi et- ha·Man, el- ham·mish·Teh a·Sher- 'a·se·Tah 'es·Ter.
L12 12 Est 6:14 o dam me daB Be rim im mo we sa ri se ham me lech hiG Gi u waj jaw hi lu le ha wi et - ha man el - ham misz Te a szer - as ta es Ter
L13 13 Est 6:14 `ôdäm müdaBBürîm `immô wüsärîsê hammeºlek hiGGîº`û wayyabhiºlû lühäbî´ ´et-hämän ´el-hammišTè ´ášer-`äStâ ´esTër
L14 14 Est 6:14 219/486 736/1142 831/1043 26/42 1853/2519 87/150 10/37 1683/2550 8575/11047 34/54 3751/5500 25/46 4045/5499 1808/2617 34/55
L15 15 Est 6:14 And while they [were] yet talking with him, came the king's chamberlains, and hasted to bring Haman unto the banquet that Esther had prepared.
L16 16 Est 6:14  14 And while they were yet talking <01696> (08764) with him, came <05060> (08689) the king's <04428> chamberlains <05631>, and hasted <0926> (08686) to bring <0935> (08687) Haman <02001> unto the banquet <04960> that Esther <0635> had prepared <06213> (08804).
Copyright by Cezary Podolski