Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Iz10-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Iz 10:1 Iz 10 Iz 10:1  1 Biada <01945> im, że dekret <02710> (08802) niesprawiedliwych <0205> dekrety <02711>, a pisać <03789> (08764) grievousness <05999>, które zostały przepisane <03789> (08765);                                                                                            
L02 2 Iz 10:1 Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące,
L03 3 Iz 10:1 ה֥וֹי הַחֹֽקְקִ֖ים חִקְקֵי־ אָ֑וֶן וּֽמְכַתְּבִ֥ים עָמָ֖ל כִּתֵּֽבוּ׃
L04 4 Iz 10:1 ה֥וֹי הַ/חֹֽקְקִ֖ים חִקְקֵי־ אָ֑וֶן וּֽ/מְכַתְּבִ֥ים עָמָ֖ל כִּתֵּֽבוּ׃
L05 5 Iz 10:1 <Ho> ha•cho•ke•<Kim> chik•ke- '<A>•wen; u•me•chat•te•<wim> 'a•<Mal> kit•<Te>•wu.
L06 6 Iz 10:1 H1945H1945 H2710H2710 H2711H2711 H0205H0205 H3789H3789 H5999H5999 H3789H3789
L07 7 Iz 10:1 ah appoint decree affliction describe grievance describe
L08 8 Iz 10:1 ah powołać dekret nieszczęście opisać zażalenie opisać
L09 9 Iz 10:1 Woe unto them that decree decrees unrighteous and that write grievousness [which] they have prescribed
L10 10 Iz 10:1 Biada im, że dekret dekretów niesprawiedliwych i pisać grievousness [Które] one przepisane
L11 11 Iz 10:1 Ho ha·cho·ke·Kim chik·kei- 'A·ven; u·me·chat·te·Vim 'a·Mal kit·Te·vu.
L12 12 Iz 10:1 hoj ha Ho qe qim Hi qe qe - a wen u me chaT Te wim a mal KiT Te wu  
L13 13 Iz 10:1 hôy haHö|qüqîm Hiqüqê-´äºwen û|mükaTTübîm `ämäl KiTTëºbû  
L14 14 Iz 10:1 10/51 13/19 2/2 56/78 185/225 50/55 186/225
L15 15 Iz 10:1 Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write grievousness [which] they have prescribed;
L16 16 Iz 10:1  1 Woe <01945> unto them that decree <02710> (08802) unrighteous <0205> decrees <02711>, and that write <03789> (08764) grievousness <05999> which they have prescribed <03789> (08765);
L01 1 Iz 10:2   Iz 10:2  2 Aby włączyć bok <05186> (08687) potrzebujących <01800> od wyroku <01779> i zabrać <01497> (08800) prawo <04941> z biednych <06041> z moich ludzi <05971>, że wdowy <0490> może być ich łupem <07998> i że mogą one pozbawić <0962> (08799) sieroty <03490>!                                                                                      
L02 2 Iz 10:2 aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty!
L03 3 Iz 10:2 לְהַטּ֤וֹת מִדִּין֙ דַּלִּ֔ים וְלִגְזֹ֕ל מִשְׁפַּ֖ט עֲנִיֵּ֣י עַמִּ֑י לִהְי֤וֹת אַלְמָנוֹת֙ שְׁלָלָ֔ם וְאֶת־ יְתוֹמִ֖ים יָבֹֽזּוּ׃
L04 4 Iz 10:2 לְ/הַטּ֤וֹת מִ/דִּין֙ דַּלִּ֔ים וְ/לִ/גְזֹ֕ל מִשְׁפַּ֖ט עֲנִיֵּ֣י עַמִּ֑/י לִ/הְי֤וֹת אַלְמָנוֹת֙ שְׁלָלָ֔/ם וְ/אֶת־ יְתוֹמִ֖ים יָבֹֽזּוּ׃
L05 5 Iz 10:2 le•hat•<Tot> mid•<Din> dal•<Lim>, we•lig•<Zol> misz•<Pat> 'a•ni•<je> 'am•<Mi>; lih•<jot> 'al•ma•nOt sze•la•<Lam>, we•'<Et> je•to•<Mim> ja•<woz>•zu.
L06 6 Iz 10:2 H5186H5186 H1779H1779 H1800H1800 H1497H1497 H4941H4941 H6041H6041 H5971H5971 H1961H1961 H0490H0490 H7998H7998 H0853H0853 H3490H3490 H0962H0962
L07 7 Iz 10:2 afternoon cause lean catch adversary afflicted folk become desolate house  prey fatherless  catch
L08 8 Iz 10:2 popołudnie spowodować pochylić się złapać przeciwnik dotknięty ludowy zostać opuszczony dom zdobycz bez ojca złapać
L09 9 Iz 10:2 To turn aside from judgment the needy and to take away the right from the poor of my people become that widows may be their prey the fatherless and [that] they may rob
L10 10 Iz 10:2 Aby włączyć bok od wyroku potrzebujących i zabrać prawo z ubogich moich ludzi zostać że wdowy może być ich ofiarą sieroty i [że] mogą okraść
L11 11 Iz 10:2 le·hat·Tot mid·Din dal·Lim, ve·lig·Zol mish·Pat 'a·ni·Yei 'am·Mi; lih·Yot 'al·ma·nOt she·la·Lam, ve·'Et ye·to·Mim ya·Voz·zu.
L12 12 Iz 10:2 le hat tot miD Din Dal lim we lig zol misz Pat a nij je am mi lih jot al ma not sze la lam we et - je to mim ja woz zu  
L13 13 Iz 10:2 lüha††ôt miDDîn Dallîm wüligzöl mišPa† `ániyyê `ammî lihyôt ´almänôt šüläläm wü´et-yütômîm yäböºzzû  
L14 14 Iz 10:2 147/211 15/19 36/47 21/31 281/419 51/72 1377/1866 2549/3546 39/55 54/72 8987/11047 33/42 22/43
L15 15 Iz 10:2 To turn aside the needy from judgment, and to take away the right from the poor of my people, that widows may be their prey, and [that] they may rob the fatherless!
L16 16 Iz 10:2  2 To turn aside <05186> (08687) the needy <01800> from judgment <01779>, and to take away <01497> (08800) the right <04941> from the poor <06041> of my people <05971>, that widows <0490> may be their prey <07998>, and that they may rob <0962> (08799) the fatherless <03490>!
L01 1 Iz 10:3   Iz 10:3  3 A co będziecie robić <06213> (08799) w ciągu dnia <03117> nawiedzenia <06486>, a spustoszenia <07722>, który wchodzi <0935> (08799) z dalekiej <04801>? któremu będziecie uciekać <05127> (08799) za pomoc <05833>? i gdzie chcecie zostawić <05800> (08799) Twoja chwała <03519>?                                                                                    
L02 2 Iz 10:3 Lecz co zrobicie w dzień kary, kiedy zagłada nadejdzie z dala? Do kogo się uciekniecie o pomoc, i gdzie zostawicie wasze bogactwa?
L03 3 Iz 10:3 וּמַֽה־ תַּעֲשׂוּ֙ לְי֣וֹם פְּקֻדָּ֔ה וּלְשׁוֹאָ֖ה מִמֶּרְחָ֣ק תָּב֑וֹא עַל־ מִי֙ תָּנ֣וּסוּ לְעֶזְרָ֔ה וְאָ֥נָה תַעַזְב֖וּ כְּבוֹדְכֶֽם׃
L04 4 Iz 10:3 וּ/מַֽה־ תַּעֲשׂוּ֙ לְ/י֣וֹם פְּקֻדָּ֔ה וּ/לְ/שׁוֹאָ֖ה מִ/מֶּרְחָ֣ק תָּב֑וֹא עַל־ מִי֙ תָּנ֣וּסוּ לְ/עֶזְרָ֔ה וְ/אָ֥נָה תַעַזְב֖וּ כְּבוֹדְ/כֶֽם׃
L05 5 Iz 10:3 u•mah- ta•'a•<Su> le•<jom> pe•kud•<Da>, u•le•szo•'<A mi•mer•<Chak> ta•<wo>; al- mi ta•<Nu>•su le•'ez•<Ra>, we•'<A>•na ta•'az•<wu> ke•<wod><Chem>.
L06 6 Iz 10:3 H4100H4100 H6213H6213 H3117H3117 H6486H6486 H7722H7722 H4801H4801 H0935H0935 H5921H5921 H4310H4310 H5127H5127 H5833H5833 H0575H0575 H5800H5800 H3519H3519
L07 7 Iz 10:3 how long accomplish age account desolate afar abide above any  abate help-ed where commit self glorious
L08 8 Iz 10:3 jak długo zrealizować wiek konto opuszczony daleka przestrzegać powyżej każdy osłabnąć help-ed gdzie popełnić siebie chwalebny
L09 9 Iz 10:3 now what And what will ye do in the day of visitation and in the desolation afar [which] shall come and will you flee help-ed where leave glorious
L10 10 Iz 10:3 co teraz I co czynicie w dzień nawiedzenia i spustoszenia daleka [Które] będą pochodzić i będzie można uciec help-ed gdzie pozostawiać chwalebny
L11 11 Iz 10:3 u·mah- ta·'a·Su le·Yom pe·kud·Dah, u·le·sho·'Ah mi·mer·Chak ta·Vo; al- mi ta·Nu·su le·'ez·Rah, ve·'A·nah ta·'az·Vu ke·Vod·Chem.
L12 12 Iz 10:3 u ma - Ta a su le jom Pe quD Da u le szo a mim mer Haq Ta wo al - mi Ta nu su le ez ra we a na ta az wu Ke wod chem
L13 13 Iz 10:3 ûmà|-Ta`áSû lüyôm PüquDDâ ûlüšô´â mimmerHäq Täbô´ `al-mî Tänûºsû lü`ezrâ wü´äºnâ ta`azbû Kübôdkem
L14 14 Iz 10:3 583/744 2068/2617 1741/2302 17/31 9/12 5/17 1892/2550 4072/5759 308/422 125/158 20/26 33/39 158/211 129/200
L15 15 Iz 10:3 And what will ye do in the day of visitation, and in the desolation [which] shall come from far? to whom will ye flee for help? and where will ye leave your glory?
L16 16 Iz 10:3  3 And what will ye do <06213> (08799) in the day <03117> of visitation <06486>, and in the desolation <07722> which shall come <0935> (08799) from far <04801>? to whom will ye flee <05127> (08799) for help <05833>? and where will ye leave <05800> (08799) your glory <03519>?
L01 1 Iz 10:4   Iz 10:4  4 Beze mnie są one zobowiązane do <01115> <03766 łuk w dół> (08804) pod więźniów <0616>, a oni upadną <05307> (08799) pod zabity <02026> (08803). Dla całej tej złości <0639> nie odwrócił <07725> (08804), ale jego ręka <03027> nadal wyciągnięta <05186> (08803).                                                                                      
L02 2 Iz 10:4 Nic, tylko skulić się wam pomiędzy jeńcami albo paść wśród pomordowanych. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego i ręka Jego - nadal wyciągnięta.
L03 3 Iz 10:4 בִּלְתִּ֤י כָרַע֙ תַּ֣חַת אַסִּ֔יר וְתַ֥חַת הֲרוּגִ֖ים יִפֹּ֑לוּ בְּכָל־ זֹאת֙ לֹא־ שָׁ֣ב אַפּ֔וֹ וְע֖וֹד יָד֥וֹ נְטוּיָֽה׃ ס
L04 4 Iz 10:4 בִּלְתִּ֤י כָרַע֙ תַּ֣חַת אַסִּ֔יר וְ/תַ֥חַת הֲרוּגִ֖ים יִפֹּ֑לוּ בְּ/כָל־ זֹאת֙ לֹא־ שָׁ֣ב אַפּ֔/וֹ וְ/ע֖וֹד יָד֥/וֹ נְטוּיָֽה׃ ס
L05 5 Iz 10:4 bil•<Ti> cha•<Ra>' <Ta>•chat 'as•<Sir>, we•<Ta>•chat ha•ru•<Gim> jip•<Po>•lu; be•chol zoT lo- szaw ap•<Po>, we•'od ja•<Do> ne•tu•<jah>. sa•<Mek>
L06 6 Iz 10:4 H1115H1115 H3766H3766 H8478H8478 H0616H0616 H8478H8478 H2026H2026 H5307H5307 H3605H3605 H2063H2063 H3808H3808 H7725H7725 H0639H0639 H5750H5750 H3027H3027 H5186H5186
L07 7 Iz 10:4 because bow down Thahash prisoner Thahash destroy cast down all manner likewise before break anger again able afternoon
L08 8 Iz 10:4 bo zgnieść Thahash więzień Thahash zniszczyć zrzucony wszelkiego rodzaju podobnie przed złamać złość ponownie w stanie popołudnie
L09 9 Iz 10:4 Without me they shall bow down among under the prisoners among under the slain and they shall fall all likewise does not is not turned away For all this his anger is still but his hand [is] stretched out still
L10 10 Iz 10:4 Beze mnie one będą zgnieść wśród pod więźniów wśród pod zabity i upadną wszystko podobnie nie nie odwrócił Dla całej tej złości jest nadal ale jego ręka [Jest] wyciągnął jeszcze
L11 11 Iz 10:4 bil·Ti cha·Ra' Ta·chat 'as·Sir, ve·Ta·chat ha·ru·Gim yip·Po·lu; be·chol zoT lo- shav ap·Po, ve·'od ya·Do ne·tu·Yah. sa·Mek
L12 12 Iz 10:4 Bil Ti cha ra Ta Hat as sir we ta Hat ha ru gim jiP Po lu Be chol - zot lo - szaw aP Po we od ja do ne tu ja s
L13 13 Iz 10:4 BilTî kära` TaºHat ´assîr wütaºHat hárûgîm yiPPöºlû Bükol-zö´t lö´-šäb ´aPPô wü`ôd yädô nü†ûyâ s
L14 14 Iz 10:4 64/112 32/36 412/498 2/4 413/498 134/167 287/434 4144/5415 410/603 3510/5164 723/1041 187/276 281/486 1226/1608 148/211
L15 15 Iz 10:4 Without me they shall bow down under the prisoners, and they shall fall under the slain. For all this his anger is not turned away, but his hand [is] stretched out still.
L16 16 Iz 10:4  4 Without me they shall <01115> bow down <03766> (08804) under the prisoners <0616>, and they shall fall <05307> (08799) under the slain <02026> (08803). For all this his anger <0639> is not turned away <07725> (08804), but his hand <03027> is stretched out still <05186> (08803).
L01 1 Iz 10:5   Iz 10:5  5 O <01945> asyryjski <0804> pręt <07626> z kopalni gniewu <0639>, a personel <04294> w ręku <03027> jest moje oburzenie <02195>.                                                                                                
L02 2 Iz 10:5 Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości!
L03 3 Iz 10:5 ה֥וֹי אַשּׁ֖וּר שֵׁ֣בֶט אַפִּ֑י וּמַטֶּה־ ה֥וּא בְיָדָ֖ם זַעְמִֽי׃
L04 4 Iz 10:5 ה֥וֹי אַשּׁ֖וּר שֵׁ֣בֶט אַפִּ֑/י וּ/מַטֶּה־ ה֥וּא בְ/יָדָ֖/ם זַעְמִֽ/י׃
L05 5 Iz 10:5 <Ho> 'asz•<szur> <sze>•wet 'ap•<Pi>; u•mat•te hu we•ja•<Dam> za'•<Mi>.
L06 6 Iz 10:5 H1945H1945 H0804H0804 H7626H7626 H0639H0639 H4294H4294 H1931H1931 H3027H3027 H2195H2195
L07 7 Iz 10:5 ah Asshur correction anger rod he able angry
L08 8 Iz 10:5 ah Aszszur korekta złość pręt on w stanie zły
L09 9 Iz 10:5 O Assyrian the rod of mine anger and the staff whose in their hand is mine indignation
L10 10 Iz 10:5 O Asyryjski pręt z kopalni gniewu i personel którego w ręku jest oburzenie kopalnia
L11 11 Iz 10:5 Ho 'ash·Shur She·vet 'ap·Pi; u·mat·teh- hu ve·ya·Dam za'·Mi.
L12 12 Iz 10:5 hoj asz szur sze wet aP Pi u mat te - hu we ja dam za mi
L13 13 Iz 10:5 hôy ´aššûr šëºbe† ´aPPî ûma††è-hû´ büyädäm za`mî
L14 14 Iz 10:5 11/51 82/151 154/190 188/276 233/252 1473/1867 1227/1608 5/21
L15 15 Iz 10:5 O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation.
L16 16 Iz 10:5  5 O <01945> Assyrian <0804>, the rod <07626> of mine anger <0639>, and the staff <04294> in their hand <03027> is mine indignation <02195>.
L01 1 Iz 10:6   Iz 10:6  6 wyślę <07971> (08762) go przed hipokryzją <02611> naród <01471>, a przeciwko ludziom <05971> mojego gniewu <05678> dam mu opłatę <06680> (08762), w celu <07997> (08800) zepsuć <07998>, oraz do podjęcia <0962> (08800) zdobycz <0957> i deptać je <07760> (08800) <04823>, takie jak bagna <02563> ulic <02351>.                                                                                
L02 2 Iz 10:6 Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu, aby lud, na który się zawziąłem, ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie, jak błoto na ulicach.
L03 3 Iz 10:6 בְּג֤וֹי חָנֵף֙ אֲשַׁלְּחֶ֔נּוּ וְעַל־ עַ֥ם עֶבְרָתִ֖י אֲצַוֶּ֑נּוּ לִשְׁלֹ֤ל שָׁלָל֙ וְלָבֹ֣ז בַּ֔ז [וּלְשִׂימֹו כ] (וּלְשׂוּמֹ֥ו ק) מִרְמָ֖ס כְּחֹ֥מֶר חוּצֽוֹת׃
L04 4 Iz 10:6 בְּ/ג֤וֹי חָנֵף֙ אֲשַׁלְּחֶ֔/נּוּ וְ/עַל־ עַ֥ם עֶבְרָתִ֖/י אֲצַוֶּ֑/נּוּ לִ/שְׁלֹ֤ל שָׁלָל֙ וְ/לָ/בֹ֣ז בַּ֔ז ו/ל/שימ/ו וּ/לְ/שׂוּמ֥/וֹ מִרְמָ֖ס כְּ/חֹ֥מֶר חוּצֽוֹת׃
L05 5 Iz 10:6 be•<Goj> cha•<Nef> 'a•szal•le•<Chen>•nu, we•'al- 'am 'ew•ra•<Ti> 'a•caw•<wen>•nu; lisz•<Lol> sza•<Lal> we•la•<woz> <Baz>, [u•le•si•mow ch] (u•le•su•<Mo> k) mir•<Mas> ke•<Cho>•mer chu•<cot>.
L06 6 Iz 10:6 H1471H1471 H2611H2611 H7971H7971 H5921H5921 H5971H5971 H5678H5678 H6680H6680 H7997H7997 H7998H7998 H0962H0962 H0957H0957 H4823H4823 H2563H2563 H2351H2351
L07 7 Iz 10:6 Gentile hypocrite forsake above folk anger appoint let fall prey catch booty appoint tread -ing clay abroad
L08 8 Iz 10:6 Gentile hipokryta zapierać się powyżej ludowy złość powołać upuszczać zdobycz złapać łup powołać bieżnik-ing glina za granicą
L09 9 Iz 10:6 nation him against an hypocritical I will send against and against the people of my wrath will I give him a charge to take the spoil and to take the prey appoint trample like the mire of the streets
L10 10 Iz 10:6 naród go przeciwko hipokryzji Poślę przed a przeciwko ludziom mego gniewu dam mu opłatę do podjęcia zepsuć oraz do podjęcia zdobycz powołać deptać jak błocie z ulic
L11 11 Iz 10:6 be·Goy cha·Nef 'a·shal·le·Chen·nu, ve·'al- 'am 'ev·ra·Ti 'a·tzav·Ven·nu; lish·Lol sha·Lal ve·la·Voz Baz, [u·le·si·mov ch] (u·le·su·Mo k) mir·Mas ke·Cho·mer chu·Tzot.
L12 12 Iz 10:6 Be goj Ha nef a szal le Hen nu we al - am ew ra ti a caw wen nu lisz lol sza lal we la woz Baz (u le si mo) [u le su mo] mir mas Ke Ho mer Hu cot
L13 13 Iz 10:6 Bügôy Hänëp ´ášallüHeºnnû wü`al-`am `ebrätî ´ácawweºnnû lišlöl šäläl wüläböz Baz (ûlüSîmô) [ûlüSûmô] mirmäs KüHöºmer Hûcôt
L14 14 Iz 10:6 239/555 12/13 664/847 4073/5759 1378/1866 15/34 426/491 4/16 55/72 23/43 6/24 2/2 3/7 17/33 109/164
L15 15 Iz 10:6 I will send him against an hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge, to take the spoil, and to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets.
L16 16 Iz 10:6  6 I will send <07971> (08762) him against an hypocritical <02611> nation <01471>, and against the people <05971> of my wrath <05678> will I give him a charge <06680> (08762), to take <07997> (08800) the spoil <07998>, and to take <0962> (08800) the prey <0957>, and to tread them down <07760> (08800) <04823> like the mire <02563> of the streets <02351>.
L01 1 Iz 10:7   Iz 10:7  7 Howbeit on meaneth <01819> (08762) nie tak, nie doth jego serce <03824> myśleć <02803> (08799) tak, ale jest w jego sercu <03824>, aby zniszczyć <08045> (08687) i odciął < 03772> (08687) narody <01471> nie mało <04592>.                                                                                        
L02 2 Iz 10:7 Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie rozumiało: bo w jego umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku.
L03 3 Iz 10:7 וְהוּא֙ לֹא־ כֵ֣ן יְדַמֶּ֔ה וּלְבָב֖וֹ לֹא־ כֵ֣ן יַחְשֹׁ֑ב כִּ֚י לְהַשְׁמִ֣יד בִּלְבָב֔וֹ וּלְהַכְרִ֥ית גּוֹיִ֖ם לֹ֥א מְעָֽט׃
L04 4 Iz 10:7 וְ/הוּא֙ לֹא־ כֵ֣ן יְדַמֶּ֔ה וּ/לְבָב֖/וֹ לֹא־ כֵ֣ן יַחְשֹׁ֑ב כִּ֚י לְ/הַשְׁמִ֣יד בִּ/לְבָב֔/וֹ וּ/לְ/הַכְרִ֥ית גּוֹיִ֖ם לֹ֥א מְעָֽט׃
L05 5 Iz 10:7 we•<Hu> lo- chen je•dam•<Me>, u•le•wa•<wo> lo- chen jach•<szo>; ki le•hasz•<Mid> bil•wa•<wo>, u•le•hach•<Rit> go•<jim> lo me•'<At>.
L06 6 Iz 10:7 H1931H1931 H3808H3808 H3651H3651 H1819H1819 H3824H3824 H3808H3808 H3651H3651 H2803H2803 H3588H3588 H8045H8045 H3824H3824 H3772H3772 H1471H1471 H3808H3808 H4592H4592
L07 7 Iz 10:7 he before after that compare heart before after that account  inasmuch destory heart be chewed Gentile before almost some
L08 8 Iz 10:7 on przed po tym porównać serce przed po tym konto ponieważ destory serce należy żuć Gentile przed prawie pewne
L09 9 Iz 10:7 he Nor so Howbeit he meaneth not so neither doth his heart Nor so think rather to destroy so but [it is] in his heart and cut off nations Nor not a few
L10 10 Iz 10:7 on Ani tak Howbeit on meaneth nie tak nie Czyż serce Ani tak myśleć raczej zniszczyć tak, ale [jest] w swoim sercu i odciąć narody Ani nie mało
L11 11 Iz 10:7 ve·Hu lo- chen ye·dam·Meh, u·le·va·Vo lo- chen yach·Sho; ki le·hash·Mid bil·va·Vo, u·le·hach·Rit go·Yim lo me·'At.
L12 12 Iz 10:7 we hu lo - chen je dam me u le wa wo lo - chen jaH szow Ki le hasz mid Bil wa wo u le hach rit Go jim lo me at
L13 13 Iz 10:7 wühû´ lö´-kën yüdammè ûlübäbô lö´-kën yaHšöb lühašmîd Bilbäbô ûlühakrît Gôyìm lö´ mü`ä†
L14 14 Iz 10:7 1474/1867 3511/5164 458/767 16/30 207/252 3512/5164 459/767 86/124 3217/4478 68/90 208/252 189/288 240/555 3513/5164 83/102
L15 15 Iz 10:7 Howbeit he meaneth not so, neither doth his heart think so; but [it is] in his heart to destroy and cut off nations not a few.
L16 16 Iz 10:7  7 Howbeit he meaneth <01819> (08762) not so, neither doth his heart <03824> think <02803> (08799) so; but it is in his heart <03824> to destroy <08045> (08687) and cut off <03772> (08687) nations <01471> not a few <04592>.
L01 1 Iz 10:8   Iz 10:8  8 On mówi <0559> (08799), nie są moje książęta <08269> zupełnie <03162> królowie <04428>?                                                                                                    
L02 2 Iz 10:8 Albowiem powie: Czyż moi dowódcy nie równają się królom?
L03 3 Iz 10:8 כִּ֖י יֹאמַ֑ר הֲלֹ֥א שָׂרַ֛י יַחְדָּ֖ו מְלָכִֽים׃
L04 4 Iz 10:8 כִּ֖י יֹאמַ֑ר הֲ/לֹ֥א שָׂרַ֛/י יַחְדָּ֖ו מְלָכִֽים׃
L05 5 Iz 10:8 ki jo•<Mar>; ha•<Lo> sa•<Rai> jach•<Daw> me•la•<Chim>.
L06 6 Iz 10:8 H3588H3588 H0559H0559 H3808H3808 H8269H8269 H3162H3162 H4428H4428
L07 7 Iz 10:8 inasmuch answer before captain  alike king
L08 8 Iz 10:8 ponieważ odpowiedź przed kapitan podobnie król
L09 9 Iz 10:8 for For he saith are not [Are] not my princes altogether king
L10 10 Iz 10:8 dla Dla powiada bowiem nie są [Są] nie moje książęta całkowicie król
L11 11 Iz 10:8 ki yo·Mar; ha·Lo sa·Rai yach·Dav me·la·Chim.
L12 12 Iz 10:8 Ki jo mar ha lo sa raj jaH Daw me la chim
L13 13 Iz 10:8 yö´mar hálö´ Säray yaHDäw müläkîm
L14 14 Iz 10:8 3218/4478 3919/5298 3514/5164 316/421 86/140 2045/2519
L15 15 Iz 10:8 For he saith, [Are] not my princes altogether kings?
L16 16 Iz 10:8  8 For he saith <0559> (08799), Are not my princes <08269> altogether <03162> kings <04428>?
L01 1 Iz 10:9   Iz 10:9  9 nie jest Calno <03641> jak Karkemisz <03751>? nie jest Chamat <02574> jako Arpadu <0774>? nie jest Samaria <08111> jako Damaszku <01834>?                                                                                                
L02 2 Iz 10:9 Czyż Kalno nie jest podobne do Karkemisz? Czyż nie jest Chamat podobne do Arpad albo Samaria podobna do Damaszku? 
L03 3 Iz 10:9 הֲלֹ֥א כְּכַרְכְּמִ֖ישׁ כַּלְנ֑וֹ אִם־ לֹ֤א כְאַרְפַּד֙ חֲמָ֔ת אִם־ לֹ֥א כְדַמֶּ֖שֶׂק שֹׁמְרֽוֹן׃
L04 4 Iz 10:9 הֲ/לֹ֥א כְּ/כַרְכְּמִ֖ישׁ כַּלְנ֑וֹ אִם־ לֹ֤א כְ/אַרְפַּד֙ חֲמָ֔ת אִם־ לֹ֥א כְ/דַמֶּ֖שֶׂק שֹׁמְרֽוֹן׃
L05 5 Iz 10:9 ha•<Lo> ke•char•ke•<Misz> kal•<No>; im- lo che•'ar•<Pad> cha•<Mat>, im- lo che•dam•<Me>•sek szo•me•<Ron>.
L06 6 Iz 10:9 H3808H3808 H3751H3751 H3641H3641 H0518H0518 H3808H3808 H0774H0774 H2574H2574 H0518H0518 H3808H3808 H1834H1834 H8111H8111
L07 7 Iz 10:9 before Carchemish Calneh lo before Arpad Hamath lo before Damascus Samaria
L08 8 Iz 10:9 przed Karkemisz Calneh lo przed Arpad Chamat lo przed Damaszek Samaria
L09 9 Iz 10:9 like Carchemish [Is] not Calno Or like Arpad Hamath Or not Damascus Samaria
L10 10 Iz 10:9 jak Karkemisz [Jest] nie Calno Lub jak Arpad Chamat Lub nie Damaszek Samaria
L11 11 Iz 10:9 ha·Lo ke·char·ke·Mish kal·No; im- lo che·'ar·Pad cha·Mat, im- lo che·dam·Me·sek sho·me·Ron.
L12 12 Iz 10:9 ha lo Ke char Ke misz Kal no im - lo che ar Pad Ha mat im - lo che dam me seq szom ron
L13 13 Iz 10:9 hálö´ KükarKümîš Kalnô ´im-lö´ kü´arPad Hámät ´im-lö´ küdammeºSeq šömrôn
L14 14 Iz 10:9 3515/5164 2/3 2/3 855/1068 3516/5164 3/6 20/36 856/1068 3517/5164 30/45 82/109
L15 15 Iz 10:9 [Is] not Calno as Carchemish? [is] not Hamath as Arpad? [is] not Samaria as Damascus?
L16 16 Iz 10:9  9 Is not Calno <03641> as Carchemish <03751>? is not Hamath <02574> as Arpad <0774>? is not Samaria <08111> as Damascus <01834>?
L01 1 Iz 10:10   Iz 10:10  10 W ręku <03027> kto ma znaleźć <04672> (08804) królestwa <04467> w bożków <0457>, a którego wyrytym zdjęć <06456> nie excel im Jerozolimy <03389> i Samarii <08111>;                                                                                            
L02 2 Iz 10:10 Jak moja ręka dosięgła królestw bożków, których posągi liczniejsze były niż w Jeruzalem i w Samarii,
L03 3 Iz 10:10 כַּאֲשֶׁר֙ מָצְאָ֣ה יָדִ֔י לְמַמְלְכֹ֖ת הָאֱלִ֑יל וּפְסִ֣ילֵיהֶ֔ם מִירֽוּשָׁלִַ֖ם וּמִשֹּׁמְרֽוֹן׃
L04 4 Iz 10:10 כַּ/אֲשֶׁר֙ מָצְאָ֣ה יָדִ֔/י לְ/מַמְלְכֹ֖ת הָ/אֱלִ֑יל וּ/פְסִ֣ילֵי/הֶ֔ם מִ/ירֽוּשָׁלִַ֖ם וּ/מִ/שֹּׁמְרֽוֹן׃
L05 5 Iz 10:10 ka•'a•<szer> ma•ce•'<A ja•<Di>, le•mam•le•<Chot> ha•'e•<Lil>; u•fe•<Si>•le•<Hem>, mi•ru•sza•<Lim> u•misz•szo•me•<Ron>.
L06 6 Iz 10:10 H0834H0834 H4672H4672 H3027H3027 H4467H4467 H0457H0457 H6456H6456 H3389H3389 H8111H8111
L07 7 Iz 10:10 after be able able kingdom idol carved image Jerusalem Samaria
L08 8 Iz 10:10 po móc w stanie królestwo idol rzeźbiony wizerunek Jerozolima Samaria
L09 9 Iz 10:10 after hath found As my hand the kingdoms of the idols and whose graven images did excel them of Jerusalem and of Samaria
L10 10 Iz 10:10 po kto ma znaleźć Jako ręku królestwa z idolami i którego wyrytym zdjęć nie excel im z Jerozolimy i Samarii
L11 11 Iz 10:10 ka·'a·Sher ma·tze·'Ah ya·Di, le·mam·le·Chot ha·'e·Lil; u·fe·Si·lei·Hem, mi·ru·sha·Lim u·mish·sho·me·Ron.
L12 12 Iz 10:10 Ka a szer ma ca ja di le mam le chot ha e lil u fe si le hem mi ru sza la im u misz szom ron
L13 13 Iz 10:10 Ka´ášer mäc´â yädî lümamlüköt hä´élîl ûpüsîºlêheºm mîrû|šälaºim ûmiššömrôn
L14 14 Iz 10:10 4347/5499 384/453 1228/1608 75/117 11/19 14/24 394/643 83/109
L15 15 Iz 10:10 As my hand hath found the kingdoms of the idols, and whose graven images did excel them of Jerusalem and of Samaria;
L16 16 Iz 10:10  10 As my hand <03027> hath found <04672> (08804) the kingdoms <04467> of the idols <0457>, and whose graven images <06456> did excel them of Jerusalem <03389> and of Samaria <08111>;
L01 1 Iz 10:11   Iz 10:11  11 Nie będę, jak to uczyniłem <06213> (08804) odmienną Samarii <08111> oraz jej idole <0457> tak zrobić <06213> (08799) do Jerozolimy <03389> i jej idole <06091>?                                                                                              
L02 2 Iz 10:11 jak uczyniłem Samarii i jej bożkom, czyż nie tak samo zrobię Jerozolimie i jej posągom?
L03 3 Iz 10:11 הֲלֹ֗א כַּאֲשֶׁ֥ר עָשִׂ֛יתִי לְשֹׁמְר֖וֹן וְלֶאֱלִילֶ֑יהָ כֵּ֛ן אֶעֱשֶׂ֥ה לִירוּשָׁלִַ֖ם וְלַעֲצַבֶּֽיהָ׃ ס
L04 4 Iz 10:11 הֲ/לֹ֗א כַּ/אֲשֶׁ֥ר עָשִׂ֛יתִי לְ/שֹׁמְר֖וֹן וְ/לֶ/אֱלִילֶ֑י/הָ כֵּ֛ן אֶעֱשֶׂ֥ה לִ/ירוּשָׁלִַ֖ם וְ/לַ/עֲצַבֶּֽי/הָ׃ ס
L05 5 Iz 10:11 ha•<Lo>, ka•'a•<szer> 'a•<Si>•ti le•szo•me•<Ron> we•le•'e•li•<Le>•ha; ken 'e•'e•<Se> li•ru•sza•<Lim> we•la•'a•cab•<Be>•ha. sa•<Mek>
L06 6 Iz 10:11 H3808H3808 H0834H0834 H6213H6213 H8111H8111 H0457H0457 H3651H3651 H6213H6213 H3389H3389 H6091H6091
L07 7 Iz 10:11 before after accomplish Samaria idol after that accomplish Jerusalem idol
L08 8 Iz 10:11 przed po zrealizować Samaria idol po tym zrealizować Jerozolima idol
L09 9 Iz 10:11 not not Shall I not as I have done unto Samaria and her idols after that so do to Jerusalem images
L10 10 Iz 10:11 nie nie Czyż nie mam jak zrobić do Samarii i jej idolami po tym tak zrobić do Jerozolimy zdjęć
L11 11 Iz 10:11 ha·Lo, ka·'a·Sher 'a·Si·ti le·sho·me·Ron ve·le·'e·li·Lei·ha; ken 'e·'e·Seh li·ru·sha·Lim ve·la·'a·tzab·Bei·ha. sa·Mek
L12 12 Iz 10:11 ha lo Ka a szer a si ti le szom ron we le e li le ha Ken e e se li ru sza la im we la a caB Be ha s
L13 13 Iz 10:11 hálö´ Ka´ášer `äSîºtî lüšömrôn wüle´élîlʺhä Kën ´e`éSè lîrûšälaºim wüla`ácaBBʺhä s
L14 14 Iz 10:11 3518/5164 4348/5499 2069/2617 84/109 12/19 460/767 2070/2617 395/643 9/18
L15 15 Iz 10:11 Shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols?
L16 16 Iz 10:11  11 Shall I not, as I have done <06213> (08804) unto Samaria <08111> and her idols <0457>, so do <06213> (08799) to Jerusalem <03389> and her idols <06091>?
L01 1 Iz 10:12   Iz 10:12  12 Przeto ona nadejdzie, że kiedy Pan <0136> kto ma wykonać <01214> (08762) cała jego praca <04639> na górze <02022> Zion <06726> i na Jerozolimę <03389>, ukarzę <06485 > (08799) Owoc <06529> w stout <01433> serca <03824> króla <04428> Asyrii <0804> i chwała <08597> z jego wysokiej <07312> <05869 wygląda>.                                                                                
L02 2 Iz 10:12 Gdy Pan dokona całego dzieła swego na górze Syjon i w Jerozolimie, ukarze owoc pysznego serca króla Asyrii i bezczelność jego wyniosłych oczu.
L03 3 Iz 10:12 וְהָיָ֗ה כִּֽי־ יְבַצַּ֤ע אֲדֹנָי֙ אֶת־ כָּל־ מַֽעֲשֵׂ֔הוּ בְּהַ֥ר צִיּ֖וֹן וּבִירוּשָׁלִָ֑ם אֶפְקֹ֗ד עַל־ פְּרִי־ גֹ֙דֶל֙ לְבַ֣ב מֶֽלֶךְ־ אַשּׁ֔וּר וְעַל־ תִּפְאֶ֖רֶת ר֥וּם עֵינָֽיו׃
L04 4 Iz 10:12 וְ/הָיָ֗ה כִּֽי־ יְבַצַּ֤ע אֲדֹנָ/י֙ אֶת־ כָּל־ מַֽעֲשֵׂ֔/הוּ בְּ/הַ֥ר צִיּ֖וֹן וּ/בִ/ירוּשָׁלִָ֑ם אֶפְקֹ֗ד עַל־ פְּרִי־ גֹ֙דֶל֙ לְבַ֣ב מֶֽלֶךְ־ אַשּׁ֔וּר וְ/עַל־ תִּפְאֶ֖רֶת ר֥וּם עֵינָֽי/ו׃
L05 5 Iz 10:12 we•ha•<jah>, ki- je•wac•<ca>' 'a•do•<Nai> et- kol- ma•'a•<Se>•hu, be•<Har> ci•<jon> u•wi•ru•sza•<Lim>; 'ef•<Kod>, al- pe•ri- go•del le•<waw> <Me>•lech- 'asz•<szur>, we•'al- tif•'<E>•ret rum 'e•<Naw>.
L06 6 Iz 10:12 H1961H1961 H3588H3588 H1214H1214 H0136H0136 H0853H0853 H3605H3605 H4639H4639 H2022H2022 H6726H6726 H3389H3389 H6485H6485 H5921H5921 H6529H6529 H1433H1433 H3824H3824 H4428H4428 H0804H0804 H5921H5921 H8597H8597 H7312H7312 H5869H5869
L07 7 Iz 10:12 become inasmuch covet my Lord all manner act hill  Zion Jerusalem appoint above reward greatness heart king Asshur above beauty haughtiness affliction
L08 8 Iz 10:12 zostać ponieważ pożądać Panie mój wszelkiego rodzaju działać wzgórze Syjon Jerozolima powołać powyżej nagradzać wielkość serce król Aszszur powyżej piękno pycha nieszczęście
L09 9 Iz 10:12 will be that when hath performed Wherefore it shall come to pass [that] when the Lord all his whole work upon mount Zion and on Jerusalem I will punish and the fruit of the stout heart of the king of Assyria and and the glory of his high looks
L10 10 Iz 10:12 będzie, że kiedy kto ma wykonać Dlatego powinna się stać [że] kiedy Pan wszystko cała jego praca na górze Syjon i na Jerozolimę Ukarzę i owoce z stout serce króla Asyrii i i chwale z jego wysokiej wygląda
L11 11 Iz 10:12 ve·ha·Yah, ki- ye·vatz·Tza' 'a·do·Nai et- kol- ma·'a·Se·hu, be·Har tzi·Yon u·vi·ru·sha·Lim; 'ef·Kod, al- pe·ri- go·del le·Vav Me·lech- 'ash·Shur, ve·'al- tif·'E·ret rum 'ei·Nav.
L12 12 Iz 10:12 we ha ja Ki - je wac ca a do naj et - Kol - ma a se hu Be har cij jon u wi ru sza la im ef qod al - Pe ri - go del le waw me lech - asz szur we al - Ti fe ret rum e naw
L13 13 Iz 10:12 wühäyâ Kî|-yübacca` ´ádönäy ´et-Kol-ma|`áSëºhû Bühar ciyyôn ûbîrûšäläºim ´epqöd `al-Pürî-göºdel lübab me|lek-´aššûr wü`al-Tip´eºret rûm `ênäyw
L14 14 Iz 10:12 2550/3546 3219/4478 6/17 117/448 8988/11047 4145/5415 180/235 375/546 55/152 396/643 216/301 4074/5759 77/119 10/13 209/252 2046/2519 83/151 4075/5759 22/51 4/5 672/878
L15 15 Iz 10:12 Wherefore it shall come to pass, [that] when the Lord hath performed his whole work upon mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria, and the glory of his high looks.
L16 16 Iz 10:12  12 Wherefore it shall come to pass, that when the Lord <0136> hath performed <01214> (08762) his whole work <04639> upon mount <02022> Zion <06726> and on Jerusalem <03389>, I will punish <06485> (08799) the fruit <06529> of the stout <01433> heart <03824> of the king <04428> of Assyria <0804>, and the glory <08597> of his high <07312> looks <05869>.
L01 1 Iz 10:13   Iz 10:13  13 Albowiem mówi <0559> (08804), siłą <03581> z mojej strony <03027> Zrobiłem <06213> (08804) to, i mojej mądrości <02451>, bo jestem ostrożny <0995> ( 08738) i usunąłem <05493> (08686) granice <01367> ludzi <05971>, i okradziony <08154> (08782) swoje skarby <06259> (08675) <06264> i kładę w dół <03381> (08686) mieszkańcy <03427> (08802) jak dzielnego <047> <03524> mężczyzna:                                                                          
L02 2 Iz 10:13 Powiedział bowiem: Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem, jak mocarz.
L03 3 Iz 10:13 כִּ֣י אָמַ֗ר בְּכֹ֤חַ יָדִי֙ עָשִׂ֔יתִי וּבְחָכְמָתִ֖י כִּ֣י נְבֻנ֑וֹתִי וְאָסִ֣יר ׀ גְּבוּלֹ֣ת עַמִּ֗ים [וַעֲתִידֹתֵיהֶם כ] (וַעֲתוּדֹֽותֵיהֶם֙ ק) שׁוֹשֵׂ֔תִי וְאוֹרִ֥יד כַּאבִּ֖יר יוֹשְׁבִֽים׃
L04 4 Iz 10:13 כִּ֣י אָמַ֗ר בְּ/כֹ֤חַ יָדִ/י֙ עָשִׂ֔יתִי וּ/בְ/חָכְמָתִ֖/י כִּ֣י נְבֻנ֑וֹתִי וְ/אָסִ֣יר ׀ גְּבוּלֹ֣ת עַמִּ֗ים ו/עתידתי/הם וַ/עֲתוּדֽוֹתֵי/הֶם֙ שׁוֹשֵׂ֔תִי וְ/אוֹרִ֥יד כַּ/אבִּ֖יר יוֹשְׁבִֽים׃
L05 5 Iz 10:13 ki 'a•<Mar>, be•<Cho>•ach ja•<Di> 'a•<Si>•ti, u•we•cha•che•ma•<Ti> ki ne•wu•<No>•ti; we•'a•<Sir> ge•wu•<Lot> 'am•<Mim>, [wa•'a•ti•do•te•hem ch] (wa•'a•tu•do•te•<Hem> k) szo•<Se>•ti, we•'o•<Rid> ka•<Bir> jo•sze•<wim>.
L06 6 Iz 10:13 H3588H3588 H0559H0559 H3581H3581 H3027H3027 H6213H6213 H2451H2451 H3588H3588 H0995H0995 H5493H5493 H1367H1367 H5971H5971 H8154H8154 H3381H3381 H0047H0047 H3427H3427
L07 7 Iz 10:13 inasmuch answer ability able accomplish skilful inasmuch attend behead border folk treasures destroyer descend angel abide
L08 8 Iz 10:13 ponieważ odpowiedź zdolność w stanie zrealizować zręczny ponieważ uczęszczać ściąć głowę granica ludowy skarby niszczyciel schodzić anioł przestrzegać
L09 9 Iz 10:13 for For he saith By the strength of my hand I have done [it] and by my wisdom for for I am prudent and I have removed the bounds of the people treasures and have robbed and I have put down man the inhabitants
L10 10 Iz 10:13 dla Dla powiada bowiem Przez siły z mojej strony Zrobiłem [Ona] i mojej mądrości dla bo jestem ostrożny i usunąłem granice ludzi skarby i pozbawiły i włożyłem w dół mężczyzna mieszkańców
L11 11 Iz 10:13 ki 'a·Mar, be·Cho·ach ya·Di 'a·Si·ti, u·ve·cha·che·ma·Ti ki ne·vu·No·ti; ve·'a·Sir ge·vu·Lot 'am·Mim, [va·'a·ti·do·tei·hem ch] (va·'a·tu·do·tei·Hem k) sho·Se·ti, ve·'o·Rid ka·Bir yo·she·Vim.
L12 12 Iz 10:13 Ki a mar Be cho aH ja di a si ti u we Hoch ma ti Ki ne wu no ti we a sir Ge wu lot am mim (wa a ti do te hem) [wa a tu do te hem] szo se ti we o rid KaB Bir josz wim
L13 13 Iz 10:13 ´ämar BüköªH yädî `äSîºtî ûbüHokmätî nübùnôºtî wü´äsîr Gübûlöt `ammîm (wa`átîdötêhem) [wa`átûdô|têhem] šôSëºtî wü´ôrîd Ka´BBîr yôšbîm
L14 14 Iz 10:13 3220/4478 3920/5298 87/124 1229/1608 2071/2617 131/149 3221/4478 121/168 243/300 9/10 1379/1866 1/1 7/11 291/378 10/17 728/1071
L15 15 Iz 10:13 For he saith, By the strength of my hand I have done [it], and by my wisdom; for I am prudent: and I have removed the bounds of the people, and have robbed their treasures, and I have put down the inhabitants like a valiant [man]:
L16 16 Iz 10:13  13 For he saith <0559> (08804), By the strength <03581> of my hand <03027> I have done <06213> (08804) it, and by my wisdom <02451>; for I am prudent <0995> (08738): and I have removed <05493> (08686) the bounds <01367> of the people <05971>, and have robbed <08154> (08782) their treasures <06259> (08675) <06264>, and I have put down <03381> (08686) the inhabitants <03427> (08802) like a valiant <047> <03524> man:
L01 1 Iz 10:14   Iz 10:14  14 A ręka moja <03027> kto ma znaleźć <04672> (08799) jako gniazdo <07064> bogactwa <02428> ludzi <05971>: i jako jeden zbiera <0622> (08800) jaj <01000>, które są pozostawione <05800> (08803), które zebrałem <0622> (08804) wszystko Ziemia <0776>, a nie było żadnego, który przeniósł <05074> (08802) skrzydło <03671> lub otwarte <06475> (08802) usta <06310>, lub zaglądał <06850> (08772).                                                                          
L02 2 Iz 10:14 Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię; i nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął.
L03 3 Iz 10:14 וַתִּמְצָ֨א כַקֵּ֤ן ׀ יָדִי֙ לְחֵ֣יל הָֽעַמִּ֔ים וְכֶאֱסֹף֙ בֵּיצִ֣ים עֲזֻב֔וֹת כָּל־ הָאָ֖רֶץ אֲנִ֣י אָסָ֑פְתִּי וְלֹ֤א הָיָה֙ נֹדֵ֣ד כָּנָ֔ף וּפֹצֶ֥ה פֶ֖ה וּמְצַפְצֵֽף׃
L04 4 Iz 10:14 וַ/תִּמְצָ֨א כַ/קֵּ֤ן ׀ יָדִ/י֙ לְ/חֵ֣יל הָֽ/עַמִּ֔ים וְ/כֶ/אֱסֹף֙ בֵּיצִ֣ים עֲזֻב֔וֹת כָּל־ הָ/אָ֖רֶץ אֲנִ֣י אָסָ֑פְתִּי וְ/לֹ֤א הָיָה֙ נֹדֵ֣ד כָּנָ֔ף וּ/פֹצֶ֥ה פֶ֖ה וּ/מְצַפְצֵֽף׃
L05 5 Iz 10:14 wat•tim•<ca> chak•<Ken> ja•<Di> le•<Chel> ha•'am•<Mim>, we•che•'e•<Sof> be•<cim> a•zu•<wot>, kol- ha•'<A>•rec 'a•<Ni> 'a•<Sa>•fe•ti; we•<Lo> ha•<ja> no•<Ded> ka•<Naf>, u•fo•<ce> fe u•me•caf•<cef>.
L06 6 Iz 10:14 H4672H4672 H7064H7064 H3027H3027 H2428H2428 H5971H5971 H0622H0622 H1000H1000 H5800H5800 H3605H3605 H0776H0776 H0589H0589 H0622H0622 H3808H3808 H1961H1961 H5074H5074 H3671H3671 H6475H6475 H6310H6310 H6850H6850
L07 7 Iz 10:14 be able nest able able folk assemble egg commit self all manner common I assemble before become chase  bird deliver according chirp
L08 8 Iz 10:14 móc gniazdo w stanie w stanie ludowy montować jajko popełnić siebie wszelkiego rodzaju wspólny Ja montować przed zostać pościg ptak dostarczyć zgodnie ćwierkanie
L09 9 Iz 10:14 hath found as a nest And my hand the riches of the people and as one gathereth eggs [that are] left all all the earth I have I gathered not become and there was none that moved the wing or opened the mouth or peeped
L10 10 Iz 10:14 kto ma znaleźć w gnieździe A moja ręka bogactwo ludzi i jako jeden zbiera jajka [Które] w lewo wszystko cała ziemia Ja które zebrałem nie zostać i nie było żadnego, który przeniósł skrzydło lub otwarty usta lub zaglądał
L11 11 Iz 10:14 vat·tim·Tza chak·Ken ya·Di le·Cheil ha·'am·Mim, ve·che·'e·Sof bei·Tzim a·zu·Vot, kol- ha·'A·retz 'a·Ni 'a·Sa·fe·ti; ve·Lo ha·Yah no·Ded ka·Naf, u·fo·Tzeh feh u·me·tzaf·Tzef.
L12 12 Iz 10:14 waT Tim ca chaq qen ja di le Hel ha am mim we che e sof Be cim a zu wot Kol - ha a rec a ni a saf Ti we lo ha ja no ded Ka naf u fo ce fe u me caf cef
L13 13 Iz 10:14 waTTimcä´ kaqqën yädî lüHêl hä|`ammîm wüke´ésöp Bêcîm `ázùbôt Kol-hä´äºrec ´ánî ´äsäºpTî wülö´ häyâ nödëd Känäp ûpöcè ûmücapcëp
L14 14 Iz 10:14 385/453 9/13 1230/1608 159/224 1380/1866 142/202 4/6 159/211 4146/5415 1697/2502 497/874 143/202 3519/5164 2551/3546 14/28 66/107 12/15 400/497 2/4
L15 15 Iz 10:14 And my hand hath found as a nest the riches of the people: and as one gathereth eggs [that are] left, have I gathered all the earth; and there was none that moved the wing, or opened the mouth, or peeped.
L16 16 Iz 10:14  14 And my hand <03027> hath found <04672> (08799) as a nest <07064> the riches <02428> of the people <05971>: and as one gathereth <0622> (08800) eggs <01000> that are left <05800> (08803), have I gathered <0622> (08804) all the earth <0776>; and there was none that moved <05074> (08802) the wing <03671>, or opened <06475> (08802) the mouth <06310>, or peeped <06850> (08772).
L01 1 Iz 10:15   Iz 10:15  15 otrzymuje ax <01631> przechwałki <06286> (08691) się przed nim, że heweth <02672> (08802) z nimi? ani nie piła <04883> <01431 powiększyć> (08691) się przed nim, że shaketh <05130> (08688) to? jak gdyby pręt <07626> powinno wstrząsnąć <05130> (08687) się przed nimi, że podnieś ją <07311> (08688), lub jak gdyby personel <04294> należy podnieść <07311> (08687) samodzielnie, jakby to nie były drewno <06086>.                                                                        
L02 2 Iz 10:15 Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna.
L03 3 Iz 10:15 הֲיִתְפָּאֵר֙ הַגַּרְזֶ֔ן עַ֖ל הַחֹצֵ֣ב בּ֑וֹ אִם־ יִתְגַּדֵּ֤ל הַמַּשּׂוֹר֙ עַל־ מְנִיפ֔וֹ כְּהָנִ֥יף שֵׁ֙בֶט֙ וְאֶת־ מְרִימָ֔יו כְּהָרִ֥ים מַטֶּ֖ה לֹא־ עֵֽץ׃
L04 4 Iz 10:15 הֲ/יִתְפָּאֵר֙ הַ/גַּרְזֶ֔ן עַ֖ל הַ/חֹצֵ֣ב בּ֑/וֹ אִם־ יִתְגַּדֵּ֤ל הַ/מַּשּׂוֹר֙ עַל־ מְנִיפ֔/וֹ כְּ/הָנִ֥יף שֵׁ֙בֶט֙ וְ/אֶת־ מְרִימָ֔י/ו כְּ/הָרִ֥ים מַטֶּ֖ה לֹא־ עֵֽץ׃
L05 5 Iz 10:15 ha•jit•pa•'<Er> hag•gar•<Zen>, 'al ha•cho•<cew> bo; im- jit•gad•<Del> ham•mas•sOr al- me•ni•<Fo>, ke•ha•<Nif> sze•wet we•'<Et> me•ri•<Maw>, ke•ha•<Rim> mat•<Te> lo- '<Ec>.
L06 6 Iz 10:15 H6286H6286 H1631H1631 H5921H5921 H2672H2672 H0000 H0518H0518 H1431H1431 H4883H4883 H5921H5921 H5130H5130 H5130H5130 H7626H7626 H0853H0853 H7311H7311 H7311H7311 H4294H4294 H3808H3808 H6086H6086
L07 7 Iz 10:15 beautify ax above cut lo advance saw above lift up lift up correction bring up bring up rod before carpenter
L08 8 Iz 10:15 upiększać topór powyżej cięcie lo awansować zobaczył powyżej podnieś podnieś korekta wychować wychować pręt przed stolarz
L09 9 Iz 10:15 boast Shall the axe over itself against him that heweth lo magnify therewith? [or] shall the saw over itself against him that shaketh should shake it? as if the rod [itself] against them that lift it up should lift up [or] as if the staff is not [itself as if it were] no wood
L10 10 Iz 10:15 pochwalić Shall topór przez się przed nim, że heweth lo powiększać z nim? [Lub] będzie widział przez się przed nim, że shaketh Należy wstrząsnąć jest? jak gdyby pręt [Sama] przeciwko tym, którzy go podnieść należy podnieść [Lub], jak gdyby personel nie jest [Samo jakby to było] nie drewno
L11 11 Iz 10:15 ha·yit·pa·'Er hag·gar·Zen, 'al ha·cho·Tzev bo; im- yit·gad·Del ham·mas·sOr al- me·ni·Fo, ke·ha·Nif she·vet ve·'Et me·ri·Mav, ke·ha·Rim mat·Teh lo- 'Etz.
L12 12 Iz 10:15 ha jit Pa er haG Gar zen al ha Ho cew Bo im - jit GaD Del ham mas sor al - me ni fo Ke ha nif sze wet we et - me ri maw Ke ha rim mat te lo - ec        
L13 13 Iz 10:15 háyitPä´ër haGGarzen `al haHöcëb ´im-yitGaDDël hammaSSôr `al-münîpô Kühänîp šëºbe† wü´et-mürîmäyw Kühärîm ma††è lö´-`ëc        
L14 14 Iz 10:15 6/14 4/4 4076/5759 19/25 5036/6522 857/1068 77/114 1/1 4077/5759 30/37 31/37 155/190 8989/11047 143/185 144/185 234/252 3520/5164 241/329
L15 15 Iz 10:15 Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? [or] shall the saw magnify itself against him that shaketh it? as if the rod should shake [itself] against them that lift it up, [or] as if the staff should lift up [itself, as if it were] no wood.
L16 16 Iz 10:15  15 Shall the axe <01631> boast <06286> (08691) itself against him that heweth <02672> (08802) therewith? or shall the saw <04883> magnify <01431> (08691) itself against him that shaketh <05130> (08688) it? as if the rod <07626> should shake <05130> (08687) itself against them that lift it up <07311> (08688), or as if the staff <04294> should lift up <07311> (08687) itself, as if it were no wood <06086>.
L01 1 Iz 10:16   Iz 10:16  16 Przeto Pan <0113> Pan <0136> (08676) <03068> zastępów <06635> Wyślij <07971> (08762) wśród swoich tłustych tych <04924> chudość <07332>, a pod jego chwały < 03519> on będziecie rozpalać <03344> (08799) spalanie <03350> jak palenie ognia <0784>.                                                                                      
L02 2 Iz 10:16 Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Pod jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby zapłonął ogień.
L03 3 Iz 10:16 לָ֠כֵן יְשַׁלַּ֨ח הָאָד֜וֹן יְהוָ֧ה צְבָא֛וֹת בְּמִשְׁמַנָּ֖יו רָז֑וֹן וְתַ֧חַת כְּבֹד֛וֹ יֵקַ֥ד יְקֹ֖ד כִּיק֥וֹד אֵֽשׁ׃
L04 4 Iz 10:16 לָ֠כֵן יְשַׁלַּ֨ח הָ/אָד֜וֹן יְהוָ֧ה צְבָא֛וֹת בְּ/מִשְׁמַנָּ֖י/ו רָז֑וֹן וְ/תַ֧חַת כְּבֹד֛/וֹ יֵקַ֥ד יְקֹ֖ד כִּ/יק֥וֹד אֵֽשׁ׃
L05 5 Iz 10:16 <La>•chen je•szal•<Lach> ha•'a•<Don> <jah>•we ce•wa•'ot be•misz•man•<Naw> ra•<Zon>; we•<Ta>•chat ke•wo•<Do> je•<Kad> je•<Kod> ki•<Kod> '<Esz>.
L06 6 Iz 10:16 H3651H3651 H7971H7971 H0113H0113 H3068H3068 H6635H6635 H4924H4924 H7332H7332 H8478H8478 H3519H3519 H3344H3344 H3350H3350 H3350H3350 H0784H0784
L07 7 Iz 10:16 after that forsake lord Jehovah appointed time fat one leanness Thahash glorious burn burning burning burning
L08 8 Iz 10:16 po tym zapierać się lord Jahwe wyznaczony czas Gruby chudość Thahash chwalebny palić palenie palenie palenie
L09 9 Iz 10:16 Therefore send Therefore shall the Lord the GOD of hosts among his fat ones leanness and under and under his glory he shall kindle a burning A burning like the burning of a fire
L10 10 Iz 10:16 Dlatego wysłać Dlatego powinien Pan BÓG Zastępów wśród swoich tłustych tych chudość i pod i pod jego chwały on będziecie rozpalać spalanie Spalanie jak palenie ognia
L11 11 Iz 10:16 La·chen ye·shal·Lach ha·'a·Don Yah·weh tze·va·'ot be·mish·man·Nav ra·Zon; ve·Ta·chat ke·vo·Do ye·Kad ye·Kod ki·Kod 'Esh.
L12 12 Iz 10:16 la chen je szal laH ha a don jhwh(a do naj) ce wa ot Be misz man naw ra zon we ta Hat Ke wo do je qad je qod Ki qod esz
L13 13 Iz 10:16 läkën yüšallaH hä´ädôn yhwh(´ädönäy) cübä´ôt Bümišmannäyw räzôn wütaºHat Kübödô yëqad yüqöd Kîqôd ´ëš
L14 14 Iz 10:16 461/767 665/847 287/324 4492/6220 229/484 5/7 2/3 414/498 130/200 5/9 1/2 2/2 226/377
L15 15 Iz 10:16 Therefore shall the Lord, the Lord of hosts, send among his fat ones leanness; and under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire.
L16 16 Iz 10:16  16 Therefore shall the Lord <0113>, the Lord <0136> (08676) <03068> of hosts <06635>, send <07971> (08762) among his fat ones <04924> leanness <07332>; and under his glory <03519> he shall kindle <03344> (08799) a burning <03350> like the burning of a fire <0784>.
L01 1 Iz 10:17   Iz 10:17  17 I światło <0216> Izraela <03478> są dla ognia <0784>, a jego Święty <06918> na płomień <03852>: i będzie palić <01197> (08804) i pożerać <0398> (08804) Jego ciernie <07898> i jego Briers <08068> w jednym <0259> dni <03117>;                                                                                        
L02 2 Iz 10:17 Światłość Izraela stanie się ogniem, a Święty jego - płomieniem, który pożre i pochłonie jego ciernie i jego głogi w jednym dniu,
L03 3 Iz 10:17 וְהָיָ֤ה אֽוֹר־ יִשְׂרָאֵל֙ לְאֵ֔שׁ וּקְדוֹשׁ֖וֹ לְלֶהָבָ֑ה וּבָעֲרָ֗ה וְאָֽכְלָ֛ה שִׁית֥וֹ וּשְׁמִיר֖וֹ בְּי֥וֹם אֶחָֽד׃
L04 4 Iz 10:17 וְ/הָיָ֤ה אֽוֹר־ יִשְׂרָאֵל֙ לְ/אֵ֔שׁ וּ/קְדוֹשׁ֖/וֹ לְ/לֶהָבָ֑ה וּ/בָעֲרָ֗ה וְ/אָֽכְלָ֛ה שִׁית֥/וֹ וּ/שְׁמִיר֖/וֹ בְּ/י֥וֹם אֶחָֽד׃
L05 5 Iz 10:17 we•ha•<ja> or- jis•ra•'<El> le•'<Esz>, u•ke•do•<szo> le•le•ha•<wa>; u•wa•'a•<Ra>, we•'a•che•<La> szi•<To> u•sze•mi•<Ro> be•<jom> 'e•<Chad>.
L06 6 Iz 10:17 H1961H1961 H0216H0216 H3478H3478 H0784H0784 H6918H6918 H3852H3852 H1197H1197 H0398H0398 H7898H7898 H8068H8068 H3117H3117 H0259H0259
L07 7 Iz 10:17 become bright Israel burning holy  flaming spearhead be brutish burn up thorns adamant  age a
L08 8 Iz 10:17 zostać jasny Izrael palenie święty płonące podstawowy element być brutalny spalić ciernie nieugięty wiek
L09 9 Iz 10:17 will become And the light of Israel shall be for a fire and his Holy One for a flame and it shall burn and devour his thorns and his briers day in one
L10 10 Iz 10:17 będzie I światło Izraela są dla ognia i jego Święty do płomienia i będzie palić i pożreć Jego ciernie i jego Briers dzień w jednym
L11 11 Iz 10:17 ve·ha·Yah or- Yis·ra·'El le·'Esh, u·ke·do·Sho le·le·ha·Vah; u·va·'a·Rah, ve·'a·che·Lah shi·To u·she·mi·Ro be·Yom 'e·Chad.
L12 12 Iz 10:17 we ha ja or - jis ra el le esz u qe do szo le le ha wa u wa a ra we ach la szi to u sze mi ro Be jom e Had
L13 13 Iz 10:17 wühäyâ ´ô|r-yiSrä´ël lü´ëš ûqüdôšô lülehäbâ ûbä`árâ wü´ä|klâ šîtô ûšümîrô Büyôm ´eHäd
L14 14 Iz 10:17 2552/3546 83/122 2004/2505 227/377 76/117 9/19 62/95 598/806 6/7 6/11 1742/2302 779/961
L15 15 Iz 10:17 And the light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame: and it shall burn and devour his thorns and his briers in one day;
L16 16 Iz 10:17  17 And the light <0216> of Israel <03478> shall be for a fire <0784>, and his Holy One <06918> for a flame <03852>: and it shall burn <01197> (08804) and devour <0398> (08804) his thorns <07898> and his briers <08068> in one <0259> day <03117>;
L01 1 Iz 10:18   Iz 10:18  18 I będą zużywać <03615> (08762) chwała <03519> z jego lasu <03293>, a jego sadzie <03759>, zarówno dusza <05315> i ciała <01320>: i będą jak w przypadku standardbearer <05263> (08802) fainteth <04549> (08800).                                                                                          
L02 2 Iz 10:18 bujne też zarośla jego lasu i zagajnika. Od duszy do ciała wszystko wyniszczy i będzie jak chory, który gaśnie.
L03 3 Iz 10:18 וּכְב֤וֹד יַעְרוֹ֙ וְכַרְמִלּ֔וֹ מִנֶּ֥פֶשׁ וְעַד־ בָּשָׂ֖ר יְכַלֶּ֑ה וְהָיָ֖ה כִּמְסֹ֥ס נֹסֵֽס׃
L04 4 Iz 10:18 וּ/כְב֤וֹד יַעְר/וֹ֙ וְ/כַרְמִלּ֔/וֹ מִ/נֶּ֥פֶשׁ וְ/עַד־ בָּשָׂ֖ר יְכַלֶּ֑ה וְ/הָיָ֖ה כִּ/מְסֹ֥ס נֹסֵֽס׃
L05 5 Iz 10:18 u•che•<wod> ja'•<Ro> we•char•mil•<Lo>, min•<Ne>•fesz we•'ad- ba•<Sar> je•chal•<Le>; we•ha•<ja> kim•<Sos> no•<Ses>.
L06 6 Iz 10:18 H3519H3519 H3293H3293 H3759H3759 H5315H5315 H5704H5704 H1320H1320 H3615H3615 H1961H1961 H4549H4549 H5264H5264
L07 7 Iz 10:18 glorious comb full ears  any against body accomplish become discourage lift up as an ensign
L08 8 Iz 10:18 chwalebny grzebień pełne uszy każdy przed ciało zrealizować zostać zniechęcać podnieś jako chorąży
L09 9 Iz 10:18 the glory of his forest and of his fruitful field both soul against and body And shall consume become fainteth lift up as an ensign
L10 10 Iz 10:18 chwała Jego lesie i jego sadzie zarówno dusza przed i ciało I konsumować zostać fainteth podnieś jako chorąży
L11 11 Iz 10:18 u·che·Vod ya'·Ro ve·char·mil·Lo, min·Ne·fesh ve·'ad- ba·Sar ye·chal·Leh; ve·ha·Yah kim·Sos no·Ses.
L12 12 Iz 10:18 u che wod ja ro we char mil lo min ne fesz we ad - Ba sar je chal le we ha ja Kim sos no ses
L13 13 Iz 10:18 ûkübôd ya`rô wükarmillô minneºpeš wü`ad-BäSär yükallè wühäyâ Kimsös nösës
L14 14 Iz 10:18 131/200 29/58 5/14 588/751 1022/1259 210/270 152/204 2553/3546 15/21 1/2
L15 15 Iz 10:18 And shall consume the glory of his forest, and of his fruitful field, both soul and body: and they shall be as when a standardbearer fainteth.
L16 16 Iz 10:18  18 And shall consume <03615> (08762) the glory <03519> of his forest <03293>, and of his fruitful field <03759>, both soul <05315> and body <01320>: and they shall be as when a standardbearer <05263> (08802) fainteth <04549> (08800).
L01 1 Iz 10:19   Iz 10:19  19 A reszta <07605> drzew <06086> z jego lasu <03293> jest niewielu <04557>, że dziecko <05288> może napisać <03789> (08799) im.                                                                                                
L02 2 Iz 10:19 Ostatek drzew w jego lesie da się policzyć, chłopiec je spisać potrafi.
L03 3 Iz 10:19 וּשְׁאָ֥ר עֵ֛ץ יַעְר֖וֹ מִסְפָּ֣ר יִֽהְי֑וּ וְנַ֖עַר יִכְתְּבֵֽם׃ פ
L04 4 Iz 10:19 וּ/שְׁאָ֥ר עֵ֛ץ יַעְר֖/וֹ מִסְפָּ֣ר יִֽהְי֑וּ וְ/נַ֖עַר יִכְתְּבֵֽ/ם׃ פ
L05 5 Iz 10:19 u•sze•'<Ar> 'ec ja'•<Ro> mis•<Par> jih•<ju>; we•<Na>•'ar jich•te•<wem>. <Pe>
L06 6 Iz 10:19 H7605H7605 H6086H6086 H3293H3293 H4557H4557 H1961H1961 H5288H5288 H3789H3789
L07 7 Iz 10:19 other carpenter comb abundance become babe describe
L08 8 Iz 10:19 inny stolarz grzebień obfitość zostać dziecko opisać
L09 9 Iz 10:19 And the rest of the trees of his forest shall be few become that a child may write
L10 10 Iz 10:19 I reszta drzew Jego lesie jest mało zostać że dziecko może pisać
L11 11 Iz 10:19 u·she·'Ar 'etz ya'·Ro mis·Par yih·Yu; ve·Na·'ar yich·te·Vem. Peh
L12 12 Iz 10:19 u sze ar ec ja ro mis Par jih ju we na ar jich Te wem P
L13 13 Iz 10:19 ûšü´är `ëc ya`rô misPär yi|hyû wünaº`ar yikTübëm P
L14 14 Iz 10:19 13/26 242/329 30/58 118/134 2554/3546 226/240 187/225
L15 15 Iz 10:19 And the rest of the trees of his forest shall be few, that a child may write them.
L16 16 Iz 10:19  19 And the rest <07605> of the trees <06086> of his forest <03293> shall be few <04557>, that a child <05288> may write <03789> (08799) them.
L01 1 Iz 10:20   Iz 10:20  20 I stanie się przekazać w tym dniu <03117>, że resztka <07605> Izraela <03478>, a jak są uciekł <06413> z domu <01004> Jakuba <03290>, nie będą więcej ponownie <03254> (08686) pobyt <08172> (08736) na nim, że uderzył <05221> (08688) im, ale wstrzymuje <08172> (08738) na Pana <03068>, Święty <06918> Izraela < 03478>, w prawdzie <0571>.                                                                              
L02 2 Iz 10:20 W owym dniu Reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba nie będą więcej polegać na tym, który ich bije, ale prawdziwie oprą się na Panu, Świętym Izraela.
L03 3 Iz 10:20 וְהָיָ֣ה ׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא לֹֽא־ יוֹסִ֨יף ע֜וֹד שְׁאָ֤ר יִשְׂרָאֵל֙ וּפְלֵיטַ֣ת בֵּֽית־ יַעֲקֹ֔ב לְהִשָּׁעֵ֖ן עַל־ מַכֵּ֑הוּ וְנִשְׁעַ֗ן עַל־ יְהוָ֛ה קְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל בֶּאֱמֶֽת׃
L04 4 Iz 10:20 וְ/הָיָ֣ה ׀ בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֗וּא לֹֽא־ יוֹסִ֨יף ע֜וֹד שְׁאָ֤ר יִשְׂרָאֵל֙ וּ/פְלֵיטַ֣ת בֵּֽית־ יַעֲקֹ֔ב לְ/הִשָּׁעֵ֖ן עַל־ מַכֵּ֑/הוּ וְ/נִשְׁעַ֗ן עַל־ יְהוָ֛ה קְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל בֶּ/אֱמֶֽת׃
L05 5 Iz 10:20 we•ha•<ja> bai•<jom> ha•<Hu>, lo- jo•<Sif> od sze•'<Ar> jis•ra•'<El> u•fe•le•<Tat> bet- ja•'a•<Ko>, le•hisz•sza•'<En> al- mak•<Ke>•hu; we•nisz•'<An>, al- <jah>•we ke•<Dosz> jis•ra•'<El> be•'e•<Met>.
L06 6 Iz 10:20 H1961H1961 H3117H3117 H1931H1931 H3808H3808 H3254H3254 H5750H5750 H7605H7605 H3478H3478 H6413H6413 H1004H1004 H3290H3290 H8172H8172 H5921H5921 H5221H5221 H8172H8172 H5921H5921 H3068H3068 H6918H6918 H3478H3478 H0571H0571
L07 7 Iz 10:20 become age he before add again other Israel deliverance court Jacob lean above beat lean above Jehovah holy  Israel assured
L08 8 Iz 10:20 zostać wiek on przed dodać ponownie inny Izrael uwolnienie sąd Jakub pochylić się powyżej bić pochylić się powyżej Jahwe święty Izrael zapewniony
L09 9 Iz 10:20 become And it shall come to pass in that day he will never shall no more again again [that] the remnant of Israel and such as are escaped of the house of Jacob stay on upon him that smote them but shall stay on upon the LORD the Holy One of Israel in truth
L10 10 Iz 10:20 zostać I stanie się przekazać w tym dniu on nigdy nie będzie nie będą więcej ponownie ponownie [Że] resztka Izraela i jak są uciekł z domu Jakuba pobyt na mu, że pobił im, ale zawiesza na na Pana Święty Izraela w prawdzie
L11 11 Iz 10:20 ve·ha·Yah bai·Yom ha·Hu, lo- yo·Sif od she·'Ar Yis·ra·'El u·fe·lei·Tat beit- ya·'a·Ko, le·hish·sha·'En al- mak·Ke·hu; ve·nish·'An, al- Yah·weh ke·Doosh Yis·ra·'El be·'e·Met.
L12 12 Iz 10:20 we ha ja Baj jom ha hu lo - jo sif od sze ar jis ra el u fe le tat Bet - ja a qow le hisz sza en al - maK Ke hu we ni szan al - jhwh(a do naj) qe dosz jis ra el Be e met
L13 13 Iz 10:20 wühäyâ Bayyôm hahû´ lö|´-yôsîp `ôd šü´är yiSrä´ël ûpülê†at Bê|t-ya`áqöb lühiššä`ën `al-maKKëºhû wüniš`an `al-yhwh(´ädönäy) qüdôš yiSrä´ël Be´émet
L14 14 Iz 10:20 2555/3546 1743/2302 1475/1867 3521/5164 175/210 282/486 14/26 2005/2505 18/28 1542/2052 262/349 16/22 4078/5759 419/500 17/22 4079/5759 4493/6220 77/117 2006/2505 88/127
L15 15 Iz 10:20 And it shall come to pass in that day, [that] the remnant of Israel, and such as are escaped of the house of Jacob, shall no more again stay upon him that smote them; but shall stay upon the LORD, the Holy One of Israel, in truth.
L16 16 Iz 10:20  20 And it shall come to pass in that day <03117>, that the remnant <07605> of Israel <03478>, and such as are escaped <06413> of the house <01004> of Jacob <03290>, shall no more again <03254> (08686) stay <08172> (08736) upon him that smote <05221> (08688) them; but shall stay <08172> (08738) upon the LORD <03068>, the Holy One <06918> of Israel <03478>, in truth <0571>.
L01 1 Iz 10:21   Iz 10:21  21 pozostałość <07605> zwraca <07725> (08799), nawet resztka <07605> Jakuba <03290>, aż potężny <01368> Bóg <0410>.                                                                                                  
L02 2 Iz 10:21 Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego.
L03 3 Iz 10:21 שְׁאָ֥ר יָשׁ֖וּב שְׁאָ֣ר יַעֲקֹ֑ב אֶל־ אֵ֖ל גִּבּֽוֹר׃
L04 4 Iz 10:21 שְׁאָ֥ר יָשׁ֖וּב שְׁאָ֣ר יַעֲקֹ֑ב אֶל־ אֵ֖ל גִּבּֽוֹר׃
L05 5 Iz 10:21 sze•'<Ar> ja•<szuw> sze•'<Ar> ja•'a•<Ko>; el- 'el gib•<Bor>.
L06 6 Iz 10:21 H7605H7605 H7725H7725 H7605H7605 H3290H3290 H0413H0413 H0410H0410 H1368H1368
L07 7 Iz 10:21 other break other Jacob about God  champion
L08 8 Iz 10:21 inny złamać inny Jakub o Bóg mistrz
L09 9 Iz 10:21 The remnant shall return [even] the remnant of Jacob about God unto the mighty
L10 10 Iz 10:21 Resztka zwraca [Nawet] resztka Jakuba o Bóg do potężnego
L11 11 Iz 10:21 she·'Ar ya·Shuv she·'Ar ya·'a·Ko; el- 'el gib·Bor.
L12 12 Iz 10:21 sze ar ja szuw sze ar ja a qow el - el GiB Bor
L13 13 Iz 10:21 šü´är yäšûb šü´är ya`áqöb ´el-´ël GiBBôr
L14 14 Iz 10:21 15/26 724/1041 16/26 263/349 4066/5500 206/248 113/158
L15 15 Iz 10:21 The remnant shall return, [even] the remnant of Jacob, unto the mighty God.
L16 16 Iz 10:21  21 The remnant <07605> shall return <07725> (08799), even the remnant <07605> of Jacob <03290>, unto the mighty <01368> God <0410>.
L01 1 Iz 10:22   Iz 10:22  22 Bo chociaż twoi ludzie <05971> Izrael <03478> być jak piasek <02344> w morzu <03220>, jeszcze resztka <07605> z nich zwraca <07725> (08799): zużycie <03631> dekret < 02782> (08803) przelewowy shall <07857> (08802) z prawości <06666>.                                                                                        
L02 2 Iz 10:22 Bo choćby lud twój, o Izraelu, był jak piasek morski, Reszta z niego powróci. Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwości.
L03 3 Iz 10:22 כִּ֣י אִם־ יִהְיֶ֞ה עַמְּךָ֤ יִשְׂרָאֵל֙ כְּח֣וֹל הַיָּ֔ם שְׁאָ֖ר יָשׁ֣וּב בּ֑וֹ כִּלָּי֥וֹן חָר֖וּץ שׁוֹטֵ֥ף צְדָקָֽה׃
L04 4 Iz 10:22 כִּ֣י אִם־ יִהְיֶ֞ה עַמְּ/ךָ֤ יִשְׂרָאֵל֙ כְּ/ח֣וֹל הַ/יָּ֔ם שְׁאָ֖ר יָשׁ֣וּב בּ֑/וֹ כִּלָּי֥וֹן חָר֖וּץ שׁוֹטֵ֥ף צְדָקָֽה׃
L05 5 Iz 10:22 ki im- jih•<je> 'am•me•<Cha> jis•ra•'<El> ke•<Chol> hai•<jam>, sze•'<Ar> ja•<szuw> bo; kil•la•<jon> cha•<Ruc> szo•<Tef> ce•da•<Ka>.
L06 6 Iz 10:22 H3588H3588 H0518H0518 H1961H1961 H5971H5971 H3478H3478 H2344H2344 H3220H3220 H7605H7605 H7725H7725 H0000 H3631H3631 H2782H2782 H7857H7857 H6666H6666
L07 7 Iz 10:22 inasmuch lo become folk Israel sand sea other break destruction bestir self drown justice
L08 8 Iz 10:22 ponieważ lo zostać ludowy Izrael piasek morze inny złamać zniszczenie samo ruszać z miejsca utopić sprawiedliwość
L09 9 Iz 10:22 For though become For though thy people Israel be as the sand of the sea [yet] a remnant of them shall return the consumption decreed shall overflow with righteousness
L10 10 Iz 10:22 Dla chociaż zostać Bo choć lud Twój Izrael być jak piasek z morza [Jeszcze] resztka z będzie im wrócić Zużycie dekret będą przelewowy w sprawiedliwość
L11 11 Iz 10:22 ki im- yih·Yeh 'am·me·Cha Yis·ra·'El ke·Chol hai·Yam, she·'Ar ya·Shuv bo; kil·la·Yon cha·Rutz sho·Tef tze·da·Kah.
L12 12 Iz 10:22 Ki im - jih je am me cha jis ra el Ke Hol haj jam sze ar ja szuw Bo Kil la jon Ha ruc szo tef ce da qa
L13 13 Iz 10:22 ´im-yihyè `ammükä yiSrä´ël KüHôl hayyäm šü´är yäšûb Killäyôn Härûc šô†ëp cüdäqâ
L14 14 Iz 10:22 3222/4478 858/1068 2556/3546 1381/1866 2007/2505 17/23 243/396 17/26 725/1041 5037/6522 2/2 7/12 13/30 86/155
L15 15 Iz 10:22 For though thy people Israel be as the sand of the sea, [yet] a remnant of them shall return: the consumption decreed shall overflow with righteousness.
L16 16 Iz 10:22  22 For though thy people <05971> Israel <03478> be as the sand <02344> of the sea <03220>, yet a remnant <07605> of them shall return <07725> (08799): the consumption <03631> decreed <02782> (08803) shall overflow <07857> (08802) with righteousness <06666>.
L01 1 Iz 10:23   Iz 10:23  23 Albowiem Pan <0136> GOD <03069> zastępów <06635> <06213 dokonuje> (08802) Pobór mocy <03617>, nawet ustalona <02782> (08737), w środku <07130> z całej ziemi < 0776>.                                                                                            
L02 2 Iz 10:23 Zaiste, zagładę postanowioną wykona Pan, Pan Zastępów, w całym kraju.
L03 3 Iz 10:23 כִּ֥י כָלָ֖ה וְנֶחֱרָצָ֑ה אֲדֹנָ֤י יְהוִה֙ צְבָא֔וֹת עֹשֶׂ֖ה בְּקֶ֥רֶב כָּל־ הָאָֽרֶץ׃ ס
L04 4 Iz 10:23 כִּ֥י כָלָ֖ה וְ/נֶחֱרָצָ֑ה אֲדֹנָ֤/י יְהוִה֙ צְבָא֔וֹת עֹשֶׂ֖ה בְּ/קֶ֥רֶב כָּל־ הָ/אָֽרֶץ׃ ס
L05 5 Iz 10:23 ki cha•<La> we•ne•che•ra•<ca>; 'a•do•<Nai> <jah>•we ce•wa•'ot, 'o•<Se> be•<Ke>•rew kol- ha•'<A>•rec. sa•<Mek>
L06 6 Iz 10:23 H3588H3588 H3617H3617 H2782H2782 H0136H0136 H3069H3069 H6635H6635 H6213H6213 H7130H7130 H3605H3605 H0776H0776
L07 7 Iz 10:23 inasmuch altogether bestir self my Lord God appointed time accomplish among all manner common
L08 8 Iz 10:23 ponieważ całkowicie samo ruszać z miejsca Panie mój Bóg wyznaczony czas zrealizować wśród wszelkiego rodzaju wspólny
L09 9 Iz 10:23 For a consumption even determined For the Lord GOD of hosts shall make in the midst of the whole of all the land
L10 10 Iz 10:23 Dla Zużycie jeszcze określona Dla Pana BÓG Zastępów dokonuje w środku z całości z całej ziemi
L11 11 Iz 10:23 ki cha·Lah ve·ne·che·ra·Tzah; 'a·do·Nai Yah·weh tze·va·'ot, 'o·Seh be·Ke·rev kol- ha·'A·retz. sa·Mek
L12 12 Iz 10:23 Ki cha la we ne He ra ca a do naj jhwh(e lo him) ce wa ot o se Be qe rew Kol - ha a rec s
L13 13 Iz 10:23 kälâ wüneHéräcâ ´ádönäy yhwh(´élöhîm) cübä´ôt `öSè Büqeºreb Kol-hä´äºrec s
L14 14 Iz 10:23 3223/4478 6/21 8/12 118/448 238/608 230/484 2072/2617 171/227 4147/5415 1698/2502
L15 15 Iz 10:23 For the Lord GOD of hosts shall make a consumption, even determined, in the midst of all the land.
L16 16 Iz 10:23  23 For the Lord <0136> GOD <03069> of hosts <06635> shall make <06213> (08802) a consumption <03617>, even determined <02782> (08737), in the midst <07130> of all the land <0776>.
L01 1 Iz 10:24   Iz 10:24  24 Dlatego tak mówi <0559> (08804) Pan <0136> GOD <03069> zastępów <06635> O ludu mój <05971>, że mieszkasz <03427> (08802) na Syjonie <06726>, nie bójcie się <03372 > (08799) asyryjskiego <0804>: on uderzy <05221> (08686) cię laską <07626> i podniesie <05375> (08799) jego personel <04294> przeciwko tobie, po sposób < 01870> Egipt <04714>.                                                                              
L02 2 Iz 10:24 Dlatego tak mówi Pan, Bóg Zastępów: Ludu mój, co mieszkasz na Syjonie, nie lękaj się Asyrii, która cię rózgą uderza i bicz swój na ciebie podnosi, wzorem Egiptu.
L03 3 Iz 10:24 לָכֵ֗ן כֹּֽה־ אָמַ֞ר אֲדֹנָ֤י יְהוִה֙ צְבָא֔וֹת אַל־ תִּירָ֥א עַמִּ֛י יֹשֵׁ֥ב צִיּ֖וֹן מֵֽאַשּׁ֑וּר בַּשֵּׁ֣בֶט יַכֶּ֔כָּה וּמַטֵּ֥הוּ יִשָּֽׂא־ עָלֶ֖יךָ בְּדֶ֥רֶךְ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Iz 10:24 לָכֵ֗ן כֹּֽה־ אָמַ֞ר אֲדֹנָ֤/י יְהוִה֙ צְבָא֔וֹת אַל־ תִּירָ֥א עַמִּ֛/י יֹשֵׁ֥ב צִיּ֖וֹן מֵֽ/אַשּׁ֑וּר בַּ/שֵּׁ֣בֶט יַכֶּ֔/כָּה וּ/מַטֵּ֥/הוּ יִשָּֽׂא־ עָלֶ֖י/ךָ בְּ/דֶ֥רֶךְ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Iz 10:24 la•<Chen>, ko- 'a•<Mar> 'a•do•<Nai> <jah>•we ce•wa•'ot, al- ti•<Ra> 'am•<Mi> jo•<szew> ci•<jon> me•'asz•<szur>; basz•<sze>•wet jak•<Kek>•ka, u•mat•<Te>•hu jis•sa- 'a•<Le>•cha be•<De>•rech mic•<Ra>•jim.
L06 6 Iz 10:24 H3651H3651 H3541H3541 H0559H0559 H0136H0136 H3068H3068 H6635H6635 H0408H0408 H3372H3372 H5971H5971 H3427H3427 H6726H6726 H0804H0804 H7626H7626 H5221H5221 H4294H4294 H5375H5375 H5921H5921 H1870H1870 H4714H4714
L07 7 Iz 10:24 after that such answer my Lord Jehovah appointed time nay affright folk abide Zion Asshur correction beat rod accept above along Egypt
L08 8 Iz 10:24 po tym taki odpowiedź Panie mój Jahwe wyznaczony czas ba affright ludowy przestrzegać Syjon Aszszur korekta bić pręt przyjąć powyżej wzdłuż Egipt
L09 9 Iz 10:24 Therefore thus Therefore thus saith the Lord GOD of hosts not be not afraid O my people that dwellest in Zion of the Assyrian thee with a rod he shall smite his staff and shall lift up against against thee after the manner of Egypt
L10 10 Iz 10:24 Dlatego w ten sposób Dlatego tak mówi Pan BÓG Zastępów nie nie bój się! O ludu mój że mieszkasz na Syjonie asyryjskiego ci z prętem on uderzyć jego pracownicy i podniesie przed przeciwko tobie po sposób z Egiptu
L11 11 Iz 10:24 la·Chen, koh- 'a·Mar 'a·do·Nai Yah·weh tze·va·'ot, al- ti·Ra 'am·Mi yo·Shev tzi·Yon me·'ash·Shur; bash·She·vet yak·Kek·kah, u·mat·Te·hu yis·sa- 'a·Lei·cha be·De·rech mitz·Ra·yim.
L12 12 Iz 10:24 la chen Ko - a mar a do naj jhwh(e lo him) ce wa ot al - Ti ra am mi jo szew cij jon me asz szur Basz sze wet jaK KeK Ka u mat te hu jis sa - a le cha Be de rech mic ra jim      
L13 13 Iz 10:24 läkën Kò|-´ämar ´ádönäy yhwh(´élöhîm) cübä´ôt ´al-Tîrä´ `ammî yöšëb ciyyôn më|´aššûr Baššëºbe† yaKKeºKKâ ûma††ëºhû yiSSä|´-`älʺkä Büdeºrek micräºyim      
L14 14 Iz 10:24 462/767 185/576 3921/5298 119/448 4494/6220 231/484 533/725 249/328 1382/1866 729/1071 56/152 84/151 156/190 420/500 235/252 454/650 4080/5759 464/700 416/614
L15 15 Iz 10:24 Therefore thus saith the Lord GOD of hosts, O my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian: he shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee, after the manner of Egypt.
L16 16 Iz 10:24  24 Therefore thus saith <0559> (08804) the Lord <0136> GOD <03069> of hosts <06635>, O my people <05971> that dwellest <03427> (08802) in Zion <06726>, be not afraid <03372> (08799) of the Assyrian <0804>: he shall smite <05221> (08686) thee with a rod <07626>, and shall lift up <05375> (08799) his staff <04294> against thee, after the manner <01870> of Egypt <04714>.
L01 1 Iz 10:25   Iz 10:25  25 Bo jeszcze bardzo <04213> chwila <04592> i oburzenie <02195> wygasa <03615> (08804), a moje złości <0639> w ich zniszczenia <08399>.                                                                                                
L02 2 Iz 10:25 Bo chwila jeszcze mała, a skończy się moja zapalczywość i gniew mój się obróci ku ich zagładzie.
L03 3 Iz 10:25 כִּי־ ע֖וֹד מְעַ֣ט מִזְעָ֑ר וְכָ֣לָה זַ֔עַם וְאַפִּ֖י עַל־ תַּבְלִיתָֽם׃
L04 4 Iz 10:25 כִּי־ ע֖וֹד מְעַ֣ט מִזְעָ֑ר וְ/כָ֣לָה זַ֔עַם וְ/אַפִּ֖/י עַל־ תַּבְלִיתָֽ/ם׃
L05 5 Iz 10:25 ki- od me•'<At> miz•'<Ar>; we•<Cha>•la <Za>•'am, we•'ap•<Pi> al- taw•li•<Tam>.
L06 6 Iz 10:25 H3588H3588 H5750H5750 H4592H4592 H4213H4213 H3615H3615 H2195H2195 H0639H0639 H5921H5921 H8399H8399
L07 7 Iz 10:25 inasmuch again almost some few accomplish angry anger above habitable part
L08 8 Iz 10:25 ponieważ ponownie prawie pewne mało zrealizować zły złość powyżej części mieszkalnej
L09 9 Iz 10:25 for while little while For yet a very shall cease and the indignation and mine anger to in their destruction
L10 10 Iz 10:25 dla podczas chwilę Dla jeszcze bardzo traci i oburzenie i mój gniew do w ich zniszczenia
L11 11 Iz 10:25 ki- od me·'At miz·'Ar; ve·Cha·lah Za·'am, ve·'ap·Pi al- tav·li·Tam.
L12 12 Iz 10:25 Ki - od me at mi zar we cha la za am we aP Pi al - Taw li tam    
L13 13 Iz 10:25 Kî-`ôd mü`a† miz`är wükäºlâ zaº`am wü´aPPî `al-Tablîtäm    
L14 14 Iz 10:25 3224/4478 283/486 84/102 1/4 153/204 6/21 189/276 4081/5759 1/1
L15 15 Iz 10:25 For yet a very little while, and the indignation shall cease, and mine anger in their destruction.
L16 16 Iz 10:25  25 For yet a very <04213> little while <04592>, and the indignation <02195> shall cease <03615> (08804), and mine anger <0639> in their destruction <08399>.
L01 1 Iz 10:26   Iz 10:26  26 A Pan <03068> zastępów <06635> powinien wzbudzić <05782> (08790) plaga <07752> dla niego w zależności od uboju <04347> Madianitów <04080> w skale <06697> z Oreb <06159 >: i jako jego laskę <04294> była nad morzem <03220>, więc on go podnieść <05375> (08804) na wzór <01870> Egipt <04714>.                                                                                  
L02 2 Iz 10:26 Pan Zastępów wzbudzi bicz na niego, jak wtedy, gdy poraził Madianitów przy skale Oreba lub gdy wyciągnął laskę swą przeciw morzu i podniósł ją na drogę Egipcjan.
L03 3 Iz 10:26 וְעוֹרֵ֨ר עָלָ֜יו יְהוָ֤ה צְבָאוֹת֙ שׁ֔וֹט כְּמַכַּ֥ת מִדְיָ֖ן בְּצ֣וּר עוֹרֵ֑ב וּמַטֵּ֙הוּ֙ עַל־ הַיָּ֔ם וּנְשָׂא֖וֹ בְּדֶ֥רֶךְ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Iz 10:26 וְ/עוֹרֵ֨ר עָלָ֜י/ו יְהוָ֤ה צְבָאוֹת֙ שׁ֔וֹט כְּ/מַכַּ֥ת מִדְיָ֖ן בְּ/צ֣וּר עוֹרֵ֑ב וּ/מַטֵּ֙/הוּ֙ עַל־ הַ/יָּ֔ם וּ/נְשָׂא֖/וֹ בְּ/דֶ֥רֶךְ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Iz 10:26 we•'o•<Rer> 'a•<Law> <jah>•we ce•wa•'<Ot> <szot>, ke•mak•<Kat> mid•<jan> be•<cur> o•<Rew>; u•mat•<Te>•hu al- hai•<jam>, u•ne•sa•'<O> be•<De>•rech mic•<Ra>•jim.
L06 6 Iz 10:26 H5782H5782 H5921H5921 H3068H3068 H6635H6635 H7752H7752 H4347H4347 H4080H4080 H6697H6697 H6159H6159 H4294H4294 H5921H5921 H3220H3220 H5375H5375 H1870H1870 H4714H4714
L07 7 Iz 10:26 wake-n above Jehovah appointed time scourge beaten Midian edge Oreb rod above sea accept along Egypt
L08 8 Iz 10:26 wake-n powyżej Jahwe wyznaczony czas plaga bity Midian krawędź Oreb pręt powyżej morze przyjąć wzdłuż Egipt
L09 9 Iz 10:26 shall stir up against And the LORD of hosts a scourge for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb and [as] his rod will be over [was] upon the sea so shall he lift it up after the manner of Egypt
L10 10 Iz 10:26 musi budzić przed A Pan Zastępów plaga mu zgodnie z uboju Madianitów na skale z Oreb i [jak] laskę wyniesie ponad [Było] na morzu tak on go podnieść po sposób z Egiptu
L11 11 Iz 10:26 ve·'o·Rer 'a·Lav Yah·weh tze·va·'Ot Shot, ke·mak·Kat mid·Yan be·Tzur o·Rev; u·mat·Te·hu al- hai·Yam, u·ne·sa·'O be·De·rech mitz·Ra·yim.
L12 12 Iz 10:26 we o rer a law jhwh(a do naj) ce wa ot szot Ke maK Kat mid jan Be cur o rew u mat te hu al - haj jam u ne sa o Be de rech mic ra jim  
L13 13 Iz 10:26 wü`ôrër `äläyw yhwh(´ädönäy) cübä´ôt šô† KümaKKat midyän Bücûr `ôrëb ûma††ëºhû `al-hayyäm ûnüSä´ô Büdeºrek micräºyim  
L14 14 Iz 10:26 42/80 4082/5759 4495/6220 232/484 8/11 32/48 57/59 66/77 7/7 236/252 4083/5759 244/396 455/650 465/700 417/614
L15 15 Iz 10:26 And the LORD of hosts shall stir up a scourge for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb: and [as] his rod [was] upon the sea, so shall he lift it up after the manner of Egypt.
L16 16 Iz 10:26  26 And the LORD <03068> of hosts <06635> shall stir up <05782> (08790) a scourge <07752> for him according to the slaughter <04347> of Midian <04080> at the rock <06697> of Oreb <06159>: and as his rod <04294> was upon the sea <03220>, so shall he lift it up <05375> (08804) after the manner <01870> of Egypt <04714>.
L01 1 Iz 10:27   Iz 10:27  27 I stanie się przekazać w tym dniu <03117>, że jego obciążenie <05448> będzie zabrane <05493> (08799) z poza twoim ramieniu <07926>, a jego jarzmo <05923> z poza twojej szyi <06677 > i jarzmo <05923> są niszczone <02254> (08795) ponieważ <06440> z namaszczeniem <08081>.                                                                                    
L02 2 Iz 10:27 W ów dzień spadnie ci z pleców jego brzemię i jego jarzmo z szyi.
L03 3 Iz 10:27 וְהָיָ֣ה ׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יָס֤וּר סֻבֳּלוֹ֙ מֵעַ֣ל שִׁכְמֶ֔ךָ וְעֻלּ֖וֹ מֵעַ֣ל צַוָּארֶ֑ךָ וְחֻבַּ֥ל עֹ֖ל מִפְּנֵי־ שָֽׁמֶן׃
L04 4 Iz 10:27 וְ/הָיָ֣ה ׀ בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֗וּא יָס֤וּר סֻבֳּל/וֹ֙ מֵ/עַ֣ל שִׁכְמֶ֔/ךָ וְ/עֻלּ֖/וֹ מֵ/עַ֣ל צַוָּארֶ֑/ךָ וְ/חֻבַּ֥ל עֹ֖ל מִ/פְּנֵי־ שָֽׁמֶן׃
L05 5 Iz 10:27 we•ha•<ja> bai•<jom> ha•<Hu>, ja•<Sur> sub•bo•<Lo> me•'<Al> szich•<Me>•cha, we•'ul•<Lo> me•'<Al> caw•wa•<Re>•cha; we•chub•<Bal> 'ol mip•pe•ne- <sza>•men.
L06 6 Iz 10:27 H1961H1961 H3117H3117 H1931H1931 H5493H5493 H5448H5448 H5921H5921 H7926H7926 H5923H5923 H5921H5921 H6677H6677 H2254H2254 H5923H5923 H6440H6440 H8081H8081
L07 7 Iz 10:27 become age he behead burden above shoulder yoke above neck band yoke accept anointing
L08 8 Iz 10:27 zostać wiek on ściąć głowę ciężar powyżej ramię jarzmo powyżej szyja pasmo jarzmo przyjąć namaszczenie
L09 9 Iz 10:27 become And it shall come to pass in that day he shall be taken away [that] his burden from from off thy shoulder and his yoke from from off thy neck shall be destroyed and the yoke because of the anointing
L10 10 Iz 10:27 zostać I stanie się przekazać w tym dniu on będzie zabrane [Że] jego ciężar z z poza twoim ramieniu i jego jarzmo z z poza twojej szyi są niszczone i jarzma bo z namaszczeniem
L11 11 Iz 10:27 ve·ha·Yah bai·Yom ha·Hu, ya·Sur sub·bo·Lo me·'Al shich·Me·cha, ve·'ul·Lo me·'Al tzav·va·Re·cha; ve·chub·Bal 'ol mip·pe·nei- Sha·men.
L12 12 Iz 10:27 we ha ja Baj jom ha hu ja sur suB Bó lo me al szich me cha we ul lo me al caw wa re cha we HuB Bal ol miP Pe ne - sza men  
L13 13 Iz 10:27 wühäyâ Bayyôm hahû´ yäsûr suBBólô më`al šikmeºkä wü`ullô më`al cawwä´reºkä wüHuBBal `öl miPPünê-šäºmen  
L14 14 Iz 10:27 2557/3546 1744/2302 1476/1867 244/300 2/3 4084/5759 18/21 23/40 4085/5759 25/41 21/27 24/40 1655/2127 161/193
L15 15 Iz 10:27 And it shall come to pass in that day, [that] his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing.
L16 16 Iz 10:27  27 And it shall come to pass in that day <03117>, that his burden <05448> shall be taken away <05493> (08799) from off thy shoulder <07926>, and his yoke <05923> from off thy neck <06677>, and the yoke <05923> shall be destroyed <02254> (08795) because <06440> of the anointing <08081>.
L01 1 Iz 10:28   Iz 10:28  28 On przyszedł <0935> (08804) do Aiath <05857>, jest on przekazywany <05674> (08804) do Migron <04051>, w Mikmas <04363> on zwalił się <06485> (08686) jego wagony <03627 >:                                                                                            
L02 2 Iz 10:28 Wróg niesie zagładę od strony Rimmon, przybywa od Ajjat, przechodzi przez Migron, w Mikmas zostawia swój tabor.
L03 3 Iz 10:28 בָּ֥א עַל־ עַיַּ֖ת עָבַ֣ר בְּמִגְר֑וֹן לְמִכְמָ֖שׂ יַפְקִ֥יד כֵּלָֽיו׃
L04 4 Iz 10:28 בָּ֥א עַל־ עַיַּ֖ת עָבַ֣ר בְּ/מִגְר֑וֹן לְ/מִכְמָ֖שׂ יַפְקִ֥יד כֵּלָֽי/ו׃
L05 5 Iz 10:28 ba al- 'ai•<jat> 'a•<war> be•mig•<Ron>; le•mich•<Mas> jaf•<Kid> ke•<Law>.
L06 6 Iz 10:28 H0935H0935 H5921H5921 H5857H5857 H5674H5674 H4051H4051 H4363H4363 H6485H6485 H3627H3627
L07 7 Iz 10:28 abide above Ai alienate Migron Mikmas appoint armour
L08 8 Iz 10:28 przestrzegać powyżej Ai zrazić Migron Mikmas powołać zbroja
L09 9 Iz 10:28 He is come against to Aiath he is passed to Migron at Michmash he hath laid up his carriages
L10 10 Iz 10:28 On przyszedł przed do Aiath on jest przekazywana do Migron w Mikmas on zwalił się Jego wagony
L11 11 Iz 10:28 ba al- 'ai·Yat 'a·Var be·mig·Ron; le·mich·Mas yaf·Kid ke·Lav.
L12 12 Iz 10:28 Ba al - aj jat a war Be mig ron le mich mas jaf qid Ke law
L13 13 Iz 10:28 Bä´ `al-`ayyat `äbar Bümigrôn lümikmäS yapqîd Këläyw
L14 14 Iz 10:28 1893/2550 4086/5759 38/39 417/550 2/2 11/11 217/301 261/325
L15 15 Iz 10:28 He is come to Aiath, he is passed to Migron; at Michmash he hath laid up his carriages:
L16 16 Iz 10:28  28 He is come <0935> (08804) to Aiath <05857>, he is passed <05674> (08804) to Migron <04051>; at Michmash <04363> he hath laid up <06485> (08686) his carriages <03627>:
L01 1 Iz 10:29   Iz 10:29  29 Są przeszedł <05674> (08804) przejście <04569>: podjęli ich złożenia <04411> w Geba <01387>; Rama <07414> boi <02729> (08804); Gibea <01390> z Saul <07586> <05127 jest uciekło> (08804).                                                                                            
L02 2 Iz 10:29 Przekraczają wąwóz, w Geba stają na nocleg. Rama zadrżała, Gibea Saulowa ucieka.
L03 3 Iz 10:29 עָֽבְרוּ֙ מַעְבָּרָ֔ה גֶּ֖בַע מָל֣וֹן לָ֑נוּ חָֽרְדָה֙ הָֽרָמָ֔ה גִּבְעַ֥ת שָׁא֖וּל נָֽסָה׃
L04 4 Iz 10:29 עָֽבְרוּ֙ מַעְבָּרָ֔ה גֶּ֖בַע מָל֣וֹן לָ֑/נוּ חָֽרְדָה֙ הָֽ/רָמָ֔ה גִּבְעַ֥ת שָׁא֖וּל נָֽסָה׃
L05 5 Iz 10:29 'a•we•<Ru> ma'•ba•<Ra>, <Ge>•wa' ma•<Lon> <La>•nu; cha•re•<Da> ha•ra•<Ma>, giw•'<At> sza•'<Ul> <Na>•sa.
L06 6 Iz 10:29 H5674H5674 H4569H4569 H1387H1387 H4411H4411 H0000 H2729H2729 H7414H7414 H1390H1390 H7586H7586 H5127H5127
L07 7 Iz 10:29 alienate ford Gaba inn be afraid Ramah Gibeah Saul abate
L08 8 Iz 10:29 zrazić ford Gaba zajazd bać się Rama Gibea Saul osłabnąć
L09 9 Iz 10:29 They are gone over the passage at Geba they have taken up their lodging is afraid Ramah Gibeah of Saul is fled
L10 10 Iz 10:29 Nie ma ich ponad przejście w Geba podjęli ich złożenia boi Rama Gibea Saula jest uciekł
L11 11 Iz 10:29 'a·ve·Ru ma'·ba·Rah, Ge·va' ma·Lon La·nu; cha·re·Dah ha·ra·Mah, giv·'At sha·'Ul Na·sah.
L12 12 Iz 10:29 aw ru ma Ba ra Ge wa ma lon la nu Har da ha ra ma Gi wat sza ul na sa
L13 13 Iz 10:29 `ä|brû ma`Bärâ Geºba` mälôn läºnû Hä|rdâ hä|rämâ Gib`at šä´ûl näºsâ
L14 14 Iz 10:29 418/550 8/11 17/18 7/8 5038/6522 19/39 33/36 39/43 406/406 126/158
L15 15 Iz 10:29 They are gone over the passage: they have taken up their lodging at Geba; Ramah is afraid; Gibeah of Saul is fled.
L16 16 Iz 10:29  29 They are gone over <05674> (08804) the passage <04569>: they have taken up their lodging <04411> at Geba <01387>; Ramah <07414> is afraid <02729> (08804); Gibeah <01390> of Saul <07586> is fled <05127> (08804).
L01 1 Iz 10:30   Iz 10:30  30 Podnieś <06670> (08761) twój głos <06963>, Córo <01323> z <01530> Gallim <01554>: bo to do bycia wysłuchanym <07181> (08685) odmienną Lajisza <03919> O biednych <06041 > Anatot <06068>.                                                                                          
L02 2 Iz 10:30 Bat-Gallim, krzycz na cały głos! Laisza, posłuchaj! Anatot, odpowiedz jej!
L03 3 Iz 10:30 צַהֲלִ֥י קוֹלֵ֖ךְ בַּת־ גַּלִּ֑ים הַקְשִׁ֥יבִי לַ֖יְשָׁה עֲנִיָּ֥ה עֲנָתֽוֹת׃
L04 4 Iz 10:30 צַהֲלִ֥י קוֹלֵ֖/ךְ בַּת־ גַּלִּ֑ים הַקְשִׁ֥יבִי לַ֖יְשָׁה עֲנִיָּ֥ה עֲנָתֽוֹת׃
L05 5 Iz 10:30 ca•ha•<Li> ko•<Lech> bat- gal•<Lim>; hak•<szi>•wi <Laj>•sza 'a•ni•<ja> a•na•<Tot>.
L06 6 Iz 10:30 H6670H6670 H6963H6963 H1323H1323 H1554H1554 H7181H7181 H3919H3919 H6041H6041 H6068H6068
L07 7 Iz 10:30 bellow aloud apple  Gallim attend Laish afflicted Anathoth
L08 8 Iz 10:30 ryczeć głośno jabłko Gallim uczęszczać Lajisza dotknięty Anatot
L09 9 Iz 10:30 Lift up thy voice O daughter Gallim cause it to be heard unto Laish O poor Anathoth
L10 10 Iz 10:30 Podnieś twój głos Córko Gallim spowodować, że do bycia wysłuchanym do Lajisza O biedny Anatot
L11 11 Iz 10:30 tza·ha·Li ko·Lech bat- gal·Lim; hak·Shi·vi Lay·shah 'a·ni·Yah a·na·Tot.
L12 12 Iz 10:30 ca ha li qo lech Bat - Gal lim haq szi wi laj sza a nij ja a na tot
L13 13 Iz 10:30 cahálî qôlëk Bat-Gallîm haqšîºbî laºyšâ `ániyyâ `ánätôt
L14 14 Iz 10:30 3/8 325/507 442/588 2/2 24/46 6/6 52/72 9/15
L15 15 Iz 10:30 Lift up thy voice, O daughter of Gallim: cause it to be heard unto Laish, O poor Anathoth.
L16 16 Iz 10:30  30 Lift up <06670> (08761) thy voice <06963>, O daughter <01323> of <01530> Gallim <01554>: cause it to be heard <07181> (08685) unto Laish <03919>, O poor <06041> Anathoth <06068>.
L01 1 Iz 10:31   Iz 10:31  31 Madmenah <04088> jest usuwany <05074> (08804); mieszkańcy <03427> (08802) z Gebim <01374> zbierać się do ucieczki <05756> (08689).                                                                                                
L02 2 Iz 10:31 Madmena umyka, mieszkańcy ratują się ucieczką.
L03 3 Iz 10:31 נָדְדָ֖ה מַדְמֵנָ֑ה יֹשְׁבֵ֥י הַגֵּבִ֖ים הֵעִֽיזוּ׃
L04 4 Iz 10:31 נָדְדָ֖ה מַדְמֵנָ֑ה יֹשְׁבֵ֥י הַ/גֵּבִ֖ים הֵעִֽיזוּ׃
L05 5 Iz 10:31 na•de•<Da> mad•me•<Na>; jo•sze•<we> hag•ge•<wim> he•'<I>•zu.
L06 6 Iz 10:31 H5074H5074 H4088H4088 H3427H3427 H1374H1374 H5756H5756
L07 7 Iz 10:31 chase  Madmenah abide Gebim gather self
L08 8 Iz 10:31 pościg Madmenah przestrzegać Gebim zbierać siebie
L09 9 Iz 10:31 is removed Madmenah the inhabitants of Gebim gather themselves to flee
L10 10 Iz 10:31 jest usuwany Madmenah mieszkańców z Gebim zbierać się do ucieczki
L11 11 Iz 10:31 na·de·Dah mad·me·Nah; yo·she·Vei hag·ge·Vim he·'I·zu.
L12 12 Iz 10:31 na de da mad me na josz we haG Ge wim he i zu
L13 13 Iz 10:31 nädüdâ madmënâ yöšbê haGGëbîm hë`îºzû
L14 14 Iz 10:31 15/28 1/1 730/1071 1/1 2/4
L15 15 Iz 10:31 Madmenah is removed; the inhabitants of Gebim gather themselves to flee.
L16 16 Iz 10:31  31 Madmenah <04088> is removed <05074> (08804); the inhabitants <03427> (08802) of Gebim <01374> gather themselves to flee <05756> (08689).
L01 1 Iz 10:32   Iz 10:32  32 Jak na razie on pozostanie <05975> (08800) w Nob <05011>, że dni <03117>: on wstrząsnąć <05130> (08787) Jego ręka <03027> na górze <02022> z córką <01323> ( 08675) <01004> Syjonu <06726>, wzgórze <01389> Jerozolimy <03389>.                                                                                        
L02 2 Iz 10:32 On dziś jeszcze stanie w Nob na postój, potrząśnie ręką na górę Córy Syjonu - na pagórek Jeruzalem.
L03 3 Iz 10:32 ע֥וֹד הַיּ֖וֹם בְּנֹ֣ב לַֽעֲמֹ֑ד יְנֹפֵ֤ף יָדוֹ֙ הַ֣ר [בֵּית־ כ] (בַּת־ צִיּ֔וֹן ק) גִּבְעַ֖ת יְרוּשָׁלִָֽם׃ ס
L04 4 Iz 10:32 ע֥וֹד הַ/יּ֖וֹם בְּ/נֹ֣ב לַֽ/עֲמֹ֑ד יְנֹפֵ֤ף יָד/וֹ֙ הַ֣ר בית־ בַּת־ צִיּ֔וֹן גִּבְעַ֖ת יְרוּשָׁלִָֽם׃ ס
L05 5 Iz 10:32 od hai•<jom> be•<No> la•'a•<Mod>; je•no•<Fef> ja•<Do> har [bet- ch] (bat- ci•<jon>, k) giw•'<At> je•ru•sza•<Lim>. sa•<Mek>
L06 6 Iz 10:32 H5750H5750 H3117H3117 H5011H5011 H5975H5975 H5130H5130 H3027H3027 H2022H2022 H1323H1323 H1389H1389 H3389H3389
L07 7 Iz 10:32 again age Nob abide  lift up able hill  court first hill Jerusalem
L08 8 Iz 10:32 ponownie wiek Pała przestrzegać podnieś w stanie wzgórze sąd pierwszy wzgórze Jerozolima
L09 9 Iz 10:32 Yet that day at Nob As yet shall he remain he shall shake his hand [against] the mount court first the hill of Jerusalem
L10 10 Iz 10:32 Jeszcze że dzień w Nob Jak na razie on pozostanie on wstrząsnąć Jego ręka [Przed] uchwyt sąd pierwszy wzgórze z Jerozolimy
L11 11 Iz 10:32 od hai·Yom be·No la·'a·Mod; ye·no·Fef ya·Do har [beit- ch] (bat- tzi·Yon, k) giv·'At ye·ru·sha·Lim. sa·Mek
L12 12 Iz 10:32 od haj jom Be now la a mod je no fef ja do har (Bet) [Bat] - cij jon Gi wat je ru sza la im s
L13 13 Iz 10:32 `ôd hayyôm Bünöb la|`ámöd yünöpëp yädô har (Bêt) [Bat]-ciyyôn Gib`at yürûšäläºim s
L14 14 Iz 10:32 284/486 1745/2302 6/6 373/523 32/37 1231/1608 376/546 3/4 443/588 35/71 397/643
L15 15 Iz 10:32 As yet shall he remain at Nob that day: he shall shake his hand [against] the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem.
L16 16 Iz 10:32  32 As yet shall he remain <05975> (08800) at Nob <05011> that day <03117>: he shall shake <05130> (08787) his hand <03027> against the mount <02022> of the daughter <01323> (08675) <01004> of Zion <06726>, the hill <01389> of Jerusalem <03389>.
L01 1 Iz 10:33   Iz 10:33  33 Oto Pan <0113> Pan <03068> zastępów <06635>, podejmuje lop <05586> (08764) konar <06288> z terrorem <04637>: i wysokie ci <07311> (08802) z wzrost <06967> zostaną wycięte <01438> (08803) i wyniosły <01364> będzie poniżony <08213> (08799).                                                                                      
L02 2 Iz 10:33 Oto Pan, Bóg Zastępów, z trzaskiem obcina korony drzew: najwyższe wierzchołki już ścięte, najwznioślejsze powalone.
L03 3 Iz 10:33 הִנֵּ֤ה הָאָדוֹן֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת מְסָעֵ֥ף פֻּארָ֖ה בְּמַעֲרָצָ֑ה וְרָמֵ֤י הַקּוֹמָה֙ גְּדוּעִ֔ים וְהַגְּבֹהִ֖ים יִשְׁפָּֽלוּ׃
L04 4 Iz 10:33 הִנֵּ֤ה הָ/אָדוֹן֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת מְסָעֵ֥ף פֻּארָ֖ה בְּ/מַעֲרָצָ֑ה וְ/רָמֵ֤י הַ/קּוֹמָה֙ גְּדוּעִ֔ים וְ/הַ/גְּבֹהִ֖ים יִשְׁפָּֽלוּ׃
L05 5 Iz 10:33 hin•<Ne> ha•'a•dOn <jah>•we ce•wa•'ot, me•sa•'<Ef> pu•<Ra> be•ma•'a•ra•<ca>; we•ra•<Me> hak•ko•<Ma> ge•du•'<Im>, we•hag•ge•wo•<Him> jisz•<Pa>•lu.
L06 6 Iz 10:33 H2009H2009 H0113H0113 H3068H3068 H6635H6635 H5586H5586 H6288H6288 H4637H4637 H7311H7311 H6967H6967 H1438H1438 H1364H1364 H8213H8213
L07 7 Iz 10:33 behold lord Jehovah appointed time top bough terror bring up along cut asunder haughty abase
L08 8 Iz 10:33 ujrzeć lord Jahwe wyznaczony czas top konar terror wychować wzdłuż pocięte na kawałki wyniosły poniżać
L09 9 Iz 10:33 Behold Behold the Lord the LORD of hosts shall lop the bough with terror and the high ones of stature [shall be] hewn down and the haughty shall be humbled
L10 10 Iz 10:33 Ujrzeć Oto Pan Pan Zastępów będą lop konar z terrorem i wysokie z nich z postury [Jest] wycięte i wyniosły będzie poniżony
L11 11 Iz 10:33 hin·Neh ha·'a·dOn Yah·weh tze·va·'ot, me·sa·'Ef pu·Rah be·ma·'a·ra·Tzah; ve·ra·Mei hak·ko·Mah ge·du·'Im, ve·hag·ge·vo·Him yish·Pa·lu.
L12 12 Iz 10:33 hin ne ha a don jhwh(a do naj) ce wa ot me sa ef Pu ra Be ma a ra ca we ra me haq qo ma Ge du im we haG Ge wo him jisz Pa lu
L13 13 Iz 10:33 hinnË hä´ädôn yhwh(´ädönäy) cübä´ôt müsä`ëp Pu´râ Büma`áräcâ würämê haqqômâ Güdû`îm wühaGGüböhîm yišPäºlû
L14 14 Iz 10:33 585/840 288/324 4496/6220 233/484 1/1 1/6 1/1 145/185 34/44 12/22 21/37 17/29
L15 15 Iz 10:33 Behold, the Lord, the LORD of hosts, shall lop the bough with terror: and the high ones of stature [shall be] hewn down, and the haughty shall be humbled.
L16 16 Iz 10:33  33 Behold, the Lord <0113>, the LORD <03068> of hosts <06635>, shall lop <05586> (08764) the bough <06288> with terror <04637>: and the high ones <07311> (08802) of stature <06967> shall be hewn down <01438> (08803), and the haughty <01364> shall be humbled <08213> (08799).
L01 1 Iz 10:34   Iz 10:34  34 I będzie wyciąć <05362> (08765) zaroślach <05442> w lesie <03293> z żelaza <01270> i Liban <03844> spadnie <05307> (08799) przez potężnego jednego <0117>.                                                                                              
L02 2 Iz 10:34 Gęstwiny lasu trzebi się toporem. Pada Liban ze swą wspaniałością.
L03 3 Iz 10:34 וְנִקַּ֛ף סִֽבְכֵ֥י הַיַּ֖עַר בַּבַּרְזֶ֑ל וְהַלְּבָנ֖וֹן בְּאַדִּ֥יר יִפּֽוֹל׃ ס
L04 4 Iz 10:34 וְ/נִקַּ֛ף סִֽבְכֵ֥י הַ/יַּ֖עַר בַּ/בַּרְזֶ֑ל וְ/הַ/לְּבָנ֖וֹן בְּ/אַדִּ֥יר יִפּֽוֹל׃ ס
L05 5 Iz 10:34 we•nik•<Kaf> siw•<Che> hai•<ja>•'ar bab•bar•<Zel>; we•hal•le•wa•<Non> be•'ad•<Dir> jip•<Pol>. sa•<Mek>
L06 6 Iz 10:34 H5362H5362 H5442H5442 H3293H3293 H1270H1270 H3844H3844 H0117H0117 H5307H5307
L07 7 Iz 10:34 compass about thick comb iron Lebanon excellent cast down
L08 8 Iz 10:34 kompas o gruby grzebień żelazo Liban doskonały zrzucony
L09 9 Iz 10:34 And he shall cut down the thickets of the forest with iron and Lebanon by a mighty one shall fall
L10 10 Iz 10:34 A on obniżyć zaroślach z lasu z żelaza i Liban przez mocarzem upadnie
L11 11 Iz 10:34 ve·nik·Kaf siv·Chei hai·Ya·'ar bab·bar·Zel; ve·hal·le·va·Non be·'ad·Dir yip·Pol. sa·Mek
L12 12 Iz 10:34 we niq qaf siw che haj ja ar BaB Bar zel we hal le wa non Be aD Dir jiP Pol s
L13 13 Iz 10:34 wüniqqap si|bkê hayyaº`ar BaBBarzel wühallübänôn Bü´aDDîr yiPPôl s
L14 14 Iz 10:34 16/19 4/4 31/58 55/76 48/71 15/27 288/434
L15 15 Iz 10:34 And he shall cut down the thickets of the forest with iron, and Lebanon shall fall by a mighty one.
L16 16 Iz 10:34  34 And he shall cut down <05362> (08765) the thickets <05442> of the forest <03293> with iron <01270>, and Lebanon <03844> shall fall <05307> (08799) by a mighty one <0117>.
Copyright by Cezary Podolski