Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Job13-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Job 13:1 Job 13 Job 13:1  1 Oto moje oko <05869> widziało <07200> (08804) Wszystko to, ucho kopalnia <0241> gdyż słyszał <08085> (08804) i zrozumiał <0995> (08799) go.                                                                                                
L02 2 Job 13:1 To wszystko me oko widziało, słyszało, pojęło me ucho.
L03 3 Job 13:1 הֶן־ כֹּ֭ל רָאֲתָ֣ה עֵינִ֑י שָֽׁמְעָ֥ה אָ֝זְנִ֗י וַתָּ֥בֶן לָֽהּ׃
L04 4 Job 13:1 הֶן־ כֹּ֭ל רָאֲתָ֣ה עֵינִ֑/י שָֽׁמְעָ֥ה אָ֝זְנִ֗/י וַ/תָּ֥בֶן לָֽ/הּ׃
L05 5 Job 13:1 hen- kol ra•'a•<Ta> 'e•<Ni>; sza•me•'<A 'a•ze•<Ni>, wat•<Ta>•wen <La>.
L06 6 Job 13:1 H2005H2005 H3605H3605 H7200H7200 H5869H5869 H8085H8085 H0241H0241 H0995H0995 H0000
L07 7 Job 13:1 behold all manner advise self affliction attentively hearing attend
L08 8 Job 13:1 ujrzeć wszelkiego rodzaju doradzać siebie nieszczęście uważnie przesłuchanie uczęszczać
L09 9 Job 13:1 Behold all hath seen Lo mine eye hath heard all [this] mine ear and understood
L10 10 Job 13:1 Ujrzeć wszystko widziało Moje oko lo gdyż słyszał wszystko [to] moje ucho i rozumieć
L11 11 Job 13:1 hen- kol ra·'a·Tah 'ei·Ni; sha·me·'Ah 'a·ze·Ni, vat·Ta·ven Lah.
L12 12 Job 13:1 hen - Kol ra a ta e ni sza ma oz ni waT Ta wen la
L13 13 Job 13:1 hen-Köl rä´átâ `ênî šä|m`â ´oznî waTTäºben läh
L14 14 Job 13:1 111/317 3514/5415 774/1296 498/878 593/1154 75/186 37/168 4296/6522
L15 15 Job 13:1 Lo, mine eye hath seen all [this], mine ear hath heard and understood it.
L16 16 Job 13:1  1 Lo, mine eye <05869> hath seen <07200> (08804) all this, mine ear <0241> hath heard <08085> (08804) and understood <0995> (08799) it.
L01 1 Job 13:2   Job 13:2  2 Co wiecie <01847>, sam mam wiedzieć <03045> (08804) także: Nie jestem gorszy <05307> (08802) wam.                                                                                                  
L02 2 Job 13:2 Co wiecie, i ja wiem także. Nie ustępuję wam w niczym.
L03 3 Job 13:2 כְּֽ֭דַעְתְּכֶם יָדַ֣עְתִּי גַם־ אָ֑נִי לֹא־ נֹפֵ֖ל אָנֹכִ֣י מִכֶּֽם׃
L04 4 Job 13:2 כְּֽ֭/דַעְתְּ/כֶם יָדַ֣עְתִּי גַם־ אָ֑נִי לֹא־ נֹפֵ֖ל אָנֹכִ֣י מִ/כֶּֽם׃
L05 5 Job 13:2 <Ke>•da'•te•chem ja•<Da>'•ti gam- '<A>•ni; lo- no•<Fel> 'a•no•<Chi> mik•<Kem>.
L06 6 Job 13:2 H1847H1847 H3045H3045 H1571H1571 H0589H0589 H3808H3808 H5307H5307 H0595H0595 H4480H4480
L07 7 Job 13:2 cunning acknowledge again I before cast down I above
L08 8 Job 13:2 przebiegłość przyznać ponownie Ja przed zrzucony Ja powyżej
L09 9 Job 13:2 What ye know [the same] do I know also I I am not also I [am] not inferior I at
L10 10 Job 13:2 Co wiecie [Sama] nie wiem również Ja Nie jestem również ja [am] nie gorszy Ja w
L11 11 Job 13:2 Ke·da'·te·chem ya·Da'·ti gam- 'A·ni; lo- no·Fel 'a·no·Chi mik·Kem.
L12 12 Job 13:2 Ke da Te chem ja da Ti gam - a ni lo - no fel a no chi miK Kem
L13 13 Job 13:2 Kü|da`Tükem yädaº`Tî gam-´äºnî lö´-nöpël ´änökî miKKem
L14 14 Job 13:2 14/95 420/934 455/768 360/874 2688/5164 226/434 240/359 822/1215
L15 15 Job 13:2 What ye know, [the same] do I know also: I [am] not inferior unto you.
L16 16 Job 13:2  2 W thaye know <01847>, the same do I know <03045> (08804) also: I am not inferior <05307> (08802) unto you.
L01 1 Job 13:3   Job 13:3  3 Na pewno <0199> chciałbym mówić <01696> (08762) do Wszechmocnego <07706>, i pragnę <02654> (08799) do rozumu <03198> (08687) z Bogiem <0410>.                                                                                              
L02 2 Job 13:3 Lecz mówić chcę z Wszechmogącym, bronić się będę u Boga.
L03 3 Job 13:3 אוּלָ֗ם אֲ֭נִי אֶל־ שַׁדַּ֣י אֲדַבֵּ֑ר וְהוֹכֵ֖חַ אֶל־ אֵ֣ל אֶחְפָּֽץ׃
L04 4 Job 13:3 אוּלָ֗ם אֲ֭נִי אֶל־ שַׁדַּ֣י אֲדַבֵּ֑ר וְ/הוֹכֵ֖חַ אֶל־ אֵ֣ל אֶחְפָּֽץ׃
L05 5 Job 13:3 'u•<Lam>, '<A>•ni el- szad•<Dai> 'a•dab•<Ber>; we•ho•<Che>•ach el- 'el 'ech•<Pac>.
L06 6 Job 13:3 H0199H0199 H0589H0589 H0413H0413 H7706H7706 H1696H1696 H3198H3198 H0413H0413 H0410H0410 H2654H2654
L07 7 Job 13:3 as for I about Almighty answer appoint about God  desire
L08 8 Job 13:3 jak dla Ja o Wszechmocny odpowiedź powołać o Bóg pragnienie
L09 9 Job 13:3 Surely I to to the Almighty I would speak to reason with with God and I desire
L10 10 Job 13:3 Na pewno Ja do do Wszechmocnego Chciałbym mówić rozumować z z Bogiem i pragnę
L11 11 Job 13:3 'u·Lam, 'A·ni el- shad·Dai 'a·dab·Ber; ve·ho·Che·ach el- 'el 'ech·Patz.
L12 12 Job 13:3 u lam a ni el - szaD Daj a daB Ber we ho che aH el - el eH Pac
L13 13 Job 13:3 ´ûläm ´ánî ´el-šaDDay ´ádaBBër wühôkëªH ´el-´ël ´eHPäc
L14 14 Job 13:3 14/19 361/874 3795/5500 18/48 750/1142 18/59 3796/5500 74/248 26/75
L15 15 Job 13:3 Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.
L16 16 Job 13:3  3 Surely <0199> I would speak <01696> (08762) to the Almighty <07706>, and I desire <02654> (08799) to reason <03198> (08687) with God <0410>.
L01 1 Job 13:4   Job 13:4  4, ale <0199> jesteście fałszerzy <02950> (08802) kłamstwa <08267>, wy jesteście wszyscy lekarze <07495> (08802) bez wartości <0457>.                                                                                                
L02 2 Job 13:4 Bo wy zmyślacie oszustwa, lekarze nic nie warci.
L03 3 Job 13:4 וְֽאוּלָ֗ם אַתֶּ֥ם טֹֽפְלֵי־ שָׁ֑קֶר רֹפְאֵ֖י אֱלִ֣ל כֻּלְּכֶֽם׃
L04 4 Job 13:4 וְֽ/אוּלָ֗ם אַתֶּ֥ם טֹֽפְלֵי־ שָׁ֑קֶר רֹפְאֵ֖י אֱלִ֣ל כֻּלְּ/כֶֽם׃
L05 5 Job 13:4 we•'u•<Lam>, 'at•<Tem> to•fe•le- <sza>•ker; ro•fe•'<e> 'e•<Lil> kul•le•<Chem>.
L06 6 Job 13:4 H0199H0199 H0859H0859 H2950H2950 H8267H8267 H7495H7495 H0457H0457 H3605H3605
L07 7 Job 13:4 as for you forge without a cause cure idol all manner
L08 8 Job 13:4 jak dla ty wykuć bez przyczyny leczyć idol wszelkiego rodzaju
L09 9 Job 13:4 But you ye [are] forgers of lies ye [are] all physicians of no value are all
L10 10 Job 13:4 Ale ty wy, [są] fałszerzy kłamstwa wy [są] wszyscy lekarze bez wartości
L11 11 Job 13:4 ve·'u·Lam, 'at·Tem to·fe·lei- Sha·ker; ro·fe·'Ei 'e·Lil kul·le·Chem.
L12 12 Job 13:4 we u lam aT Tem tof le - sza qer ro fe e lil Kul le chem
L13 13 Job 13:4 wü|´ûläm ´aTTem †ö|plê-šäºqer röp´ê ´élìl Kullükem
L14 14 Job 13:4 15/19 631/1080 1/3 16/113 28/65 4/19 3515/5415
L15 15 Job 13:4 But ye [are] forgers of lies, ye [are] all physicians of no value.
L16 16 Job 13:4  4 But <0199> ye are forgers <02950> (08802) of lies <08267>, ye are all physicians <07495> (08802) of no value <0457>.
L01 1 Job 13:5   Job 13:5  5 O, <05414> (08799) to byście w ogóle <02790> (08687) posiadają swój pokój <02790> (08686)! i powinna być twoja mądrość <02451>.                                                                                                
L02 2 Job 13:5 Gdybyście chcieli zamilknąć, byłby to znak roztropności.
L03 3 Job 13:5 מִֽי־ יִ֭תֵּן הַחֲרֵ֣שׁ תַּחֲרִישׁ֑וּן וּתְהִ֖י לָכֶ֣ם לְחָכְמָֽה׃
L04 4 Job 13:5 מִֽי־ יִ֭תֵּן הַחֲרֵ֣שׁ תַּחֲרִישׁ֑וּ/ן וּ/תְהִ֖י לָ/כֶ֣ם לְ/חָכְמָֽה׃
L05 5 Job 13:5 mi- <jit>•ten ha•cha•<Resz> ta•cha•ri•<szun>; u•te•<Hi> la•<Chem> le•cha•che•<Ma>.
L06 6 Job 13:5 H4310H4310 H5414H5414 H2790H2790 H2790H2790 H1961H1961 H0000 H2451H2451
L07 7 Job 13:5 any  add altogether altogether become skilful
L08 8 Job 13:5 każdy dodać całkowicie całkowicie zostać zręczny
L09 9 Job 13:5 O O that ye would altogether hold your peace become and it should be your wisdom
L10 10 Job 13:5 O O, wy byłyby całkowicie trzymać spokój zostać i powinna być twoja mądrość
L11 11 Job 13:5 mi- Yit·ten ha·cha·Resh ta·cha·ri·Shun; u·te·Hi la·Chem le·cha·che·Mah.
L12 12 Job 13:5 mi - jiT Ten ha Ha resz Ta Ha ri szun u te hi la chem le Hoch ma
L13 13 Job 13:5 mî|-yiTTën haHárëš TaHárîšûn ûtühî läkem lüHokmâ
L14 14 Job 13:5 174/422 1339/2007 30/74 31/74 2298/3546 4297/6522 45/149
L15 15 Job 13:5 O that ye would altogether hold your peace! and it should be your wisdom.
L16 16 Job 13:5  5 O that <05414> (08799) ye would altogether <02790> (08687) hold your peace <02790> (08686)! and it should be your wisdom <02451>.
L01 1 Job 13:6   Job 13:6  6 Słuchajcie <08085> (08798) teraz moje rozumowanie <08433> i słuchać <07181> (08685) do pism <07379> z moich ustach <08193>.                                                                                                
L02 2 Job 13:6 Słuchajcie mego sprzeciwu, na odpowiedź mych warg zważajcie.
L03 3 Job 13:6 שִׁמְעוּ־ נָ֥א תוֹכַחְתִּ֑י וְרִב֖וֹת שְׂפָתַ֣י הַקְשִֽׁיבוּ׃
L04 4 Job 13:6 שִׁמְעוּ־ נָ֥א תוֹכַחְתִּ֑/י וְ/רִב֖וֹת שְׂפָתַ֣/י הַקְשִֽׁיבוּ׃
L05 5 Job 13:6 szim•'u- na to•chach•<Ti>; we•ri•<wot> se•fa•<Tai> hak•<szi>•wu.
L06 6 Job 13:6 H8085H8085 H4994H4994 H8433H8433 H7379H7379 H8193H8193 H7181H7181
L07 7 Job 13:6 attentively I beseech thee  among adversary band attend
L08 8 Job 13:6 uważnie Błagam Cię wśród przeciwnik pasmo uczęszczać
L09 9 Job 13:6 Hear Please now my reasoning to the pleadings of my lips and hearken
L10 10 Job 13:6 Usłyszeć Proszę teraz moje rozumowanie do pism procesowych z moich ust i słuchać
L11 11 Job 13:6 shim·'u- na to·chach·Ti; ve·ri·Vot se·fa·Tai hak·Shi·vu.
L12 12 Job 13:6 szi mu - na to chaH Ti we ri wot se fa taj haq szi wu  
L13 13 Job 13:6 šim`û-nä´ tôkaHTî würìbôt Süpätay haqšîºbû  
L14 14 Job 13:6 594/1154 294/402 2/28 19/60 60/173 5/46
L15 15 Job 13:6 Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.
L16 16 Job 13:6  6 Hear <08085> (08798) now my reasoning <08433>, and hearken <07181> (08685) to the pleadings <07379> of my lips <08193>.
L01 1 Job 13:7   Job 13:7  7 Czy macie mówić <01696> (08762) niegodziwie <05766> dla Boga <0410>? i talk <01696> (08762) podstępnie <07423> dla niego?                                                                                                
L02 2 Job 13:7 Czy Boga złem osłonicie? Wszechmogącego obronicie kłamstwem?
L03 3 Job 13:7 הַ֭לְאֵל תְּדַבְּר֣וּ עַוְלָ֑ה וְ֝ל֗וֹ תְּֽדַבְּר֥וּ רְמִיָּֽה׃
L04 4 Job 13:7 הַ֭/לְ/אֵל תְּדַבְּר֣וּ עַוְלָ֑ה וְ֝/ל֗/וֹ תְּֽדַבְּר֥וּ רְמִיָּֽה׃
L05 5 Job 13:7 <Hal>•'el te•dab•be•<Ru> 'aw•<La>; we•<Lo>, te•dab•be•<Ru> re•mi•<jah>.
L06 6 Job 13:7 H0410H0410 H1696H1696 H5766H5766 H0000 H1696H1696 H7423H7423
L07 7 Job 13:7 God  answer iniquity answer deceit
L08 8 Job 13:7 Bóg odpowiedź niesprawiedliwość odpowiedź oszustwo
L09 9 Job 13:7 God Will ye speak wickedly and speak deceitfully
L10 10 Job 13:7 Bóg Będziecie mówić niegodziwie i mówić kłamliwie
L11 11 Job 13:7 Hal·'el te·dab·be·Ru 'av·Lah; ve·Lo, te·dab·be·Ru re·mi·Yah.
L12 12 Job 13:7 ha le el Te daB Be ru aw la we lo Te daB Be ru re mij ja
L13 13 Job 13:7 halü´ël TüdaBBürû `awlâ wülô Tü|daBBürû rümiyyâ
L14 14 Job 13:7 75/248 751/1142 13/52 4298/6522 752/1142 1/15
L15 15 Job 13:7 Will ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him?
L16 16 Job 13:7  7 Will ye speak <01696> (08762) wickedly <05766> for God <0410>? and talk <01696> (08762) deceitfully <07423> for him?
L01 1 Job 13:8   Job 13:8  8 Czy i wy chcecie przyjąć <05375> (08799) Jego osoba <06440>? będziecie walczyć <07378> (08799) do Boga <0410>?                                                                                                  
L02 2 Job 13:8 (Tak) Jego stronę trzymacie? Czy rzecznikami jesteście Bożymi?
L03 3 Job 13:8 הֲפָנָ֥יו תִּשָּׂא֑וּן אִם־ לָאֵ֥ל תְּרִיבֽוּן׃
L04 4 Job 13:8 הֲ/פָנָ֥י/ו תִּשָּׂא֑וּ/ן אִם־ לָ/אֵ֥ל תְּרִיבֽוּ/ן׃
L05 5 Job 13:8 ha•fa•<Naw> tis•sa•'<Un>; im- la•'<El> te•ri•<wun>.
L06 6 Job 13:8 H6440H6440 H5375H5375 H0518H0518 H0410H0410 H7378H7378
L07 7 Job 13:8 accept accept lo God  adversary
L08 8 Job 13:8 przyjąć przyjąć lo Bóg przeciwnik
L09 9 Job 13:8 accept Will ye accept lo God  contend
L10 10 Job 13:8 przyjąć Czy i wy chcecie przyjąć lo Bóg walczyć
L11 11 Job 13:8 ha·fa·Nav tis·sa·'Un; im- la·'El te·ri·Vun.
L12 12 Job 13:8 ha fa naw Tis sa un im - la el Te ri wun
L13 13 Job 13:8 hápänäyw TiSSä´ûn ´im-lä´ël Türîbûn
L14 14 Job 13:8 1388/2127 360/650 666/1068 76/248 27/64
L15 15 Job 13:8 Will ye accept his person? will ye contend for God?
L16 16 Job 13:8  8 Will ye accept <05375> (08799) his person <06440>? will ye contend <07378> (08799) for God <0410>?
L01 1 Job 13:9   Job 13:9  9 Czy to dobrze <02895> (08804), że powinien szukać cię <02713> (08799)? lub jak jeden mąż <0582> mocketh <02048> (08763) innym, nie będziecie tak drwić <02048> (08762) go?                                                                                            
L02 2 Job 13:9 Czy dobrze by było, gdyby was doświadczył? Czy można z Niego szydzić jak z człowieka?
L03 3 Job 13:9 הֲ֭טוֹב כִּֽי־ יַחְקֹ֣ר אֶתְכֶ֑ם אִם־ כְּהָתֵ֥ל בֶּ֝אֱנ֗וֹשׁ תְּהָתֵ֥לּוּ בֽוֹ׃
L04 4 Job 13:9 הֲ֭/טוֹב כִּֽי־ יַחְקֹ֣ר אֶתְ/כֶ֑ם אִם־ כְּ/הָתֵ֥ל בֶּ֝/אֱנ֗וֹשׁ תְּהָתֵ֥לּוּ בֽ/וֹ׃
L05 5 Job 13:9 <Ha>•tow ki- jach•<Kor> 'et•<Chem>; im- ke•ha•<Tel> be•'e•<Nosz>, te•ha•<Tel>•lu wo.
L06 6 Job 13:9 H2896H2896 H3588H3588 H2713H2713 H0853H0853 H0518H0518 H2048H2048 H0376H0376 H2048H2048 H0000
L07 7 Job 13:9 beautiful inasmuch find out lo deal deceitfully great deal deceitfully
L08 8 Job 13:9 piękny ponieważ dowiedzieć się lo czynienia podstępnie wielki czynienia podstępnie
L09 9 Job 13:9 will it be well when that he should search you out Or mocketh another another do ye [so] mock
L10 10 Job 13:9 będzie dobrze kiedy że powinien szukać cię Lub mocketh inny inny czynicie [tak] makiety
L11 11 Job 13:9 Ha·tov ki- yach·Kor 'et·Chem; im- ke·ha·Tel be·'e·Noosh, te·ha·Tel·lu vo.
L12 12 Job 13:9 ha tow Ki - jaH qor et chem im - Ke ha tel Be e nosz Te ha tel lu wo
L13 13 Job 13:9 há†ôb Kî|-yaHqör ´etkem ´im-Kühätël Be´énôš Tühätëºllû
L14 14 Job 13:9 277/561 2403/4478 10/27 8640/11047 667/1068 7/10 1472/2004 8/10 4299/6522
L15 15 Job 13:9 Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, do ye [so] mock him?
L16 16 Job 13:9  9 Is it good <02895> (08804) that he should search you out <02713> (08799)? or as one man <0582> mocketh <02048> (08763) another, do ye so mock <02048> (08762) him?
L01 1 Job 13:10   Job 13:10  10 On z pewnością <03198> (08687) strofuj <03198> (08686) Ci, jeżeli czynicie potajemnie <05643> <05375 zaakceptować> (08799) osoby <06440>.                                                                                                
L02 2 Job 13:10 Przywoła was do rozsądku, jeśli w ukryciu stronniczo mówicie.
L03 3 Job 13:10 הוֹכֵ֣חַ יוֹכִ֣יחַ אֶתְכֶ֑ם אִם־ בַּ֝סֵּ֗תֶר פָּנִ֥ים תִּשָּׂאֽוּן׃
L04 4 Job 13:10 הוֹכֵ֣חַ יוֹכִ֣יחַ אֶתְ/כֶ֑ם אִם־ בַּ֝/סֵּ֗תֶר פָּנִ֥ים תִּשָּׂאֽוּ/ן׃
L05 5 Job 13:10 ho•<Che>•ach jo•<Chi>•ach 'et•<Chem>; im- bas•<Se>•ter, pa•<Nim> tis•sa•'<Un>.
L06 6 Job 13:10 H3198H3198 H3198H3198 H0853H0853 H0518H0518 H5643H5643 H6440H6440 H5375H5375
L07 7 Job 13:10 appoint appoint lo backbiting accept accept
L08 8 Job 13:10 powołać powołać lo backbiting przyjąć przyjąć
L09 9 Job 13:10 He will surely reprove If you if ye do secretly persons accept
L10 10 Job 13:10 On na pewno ganić Jeśli ty jeżeli czynicie potajemnie osób przyjąć
L11 11 Job 13:10 ho·Che·ach yo·Chi·ach 'et·Chem; im- bas·Se·ter, pa·Nim tis·sa·'Un.
L12 12 Job 13:10 ho che aH jo chi aH et chem im - Bas se ter Pa nim Tis sa un
L13 13 Job 13:10 hôkëªH yôkîªH ´etkem ´im-Bassëºter Pänîm TiSSä´ûn
L14 14 Job 13:10 19/59 20/59 8641/11047 668/1068 10/36 1389/2127 361/650
L15 15 Job 13:10 He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons.
L16 16 Job 13:10  10 He will surely <03198> (08687) reprove <03198> (08686) you, if ye do secretly <05643> accept <05375> (08799) persons <06440>.
L01 1 Job 13:11   Job 13:11  11 nie ma Jego Ekscelencja <07613> make boisz <01204> (08762)? i jego strach <06343> spadek <05307> (08799) na was?                                                                                                  
L02 2 Job 13:11 Czy Majestat nie budzi lęku? Czy nie przejmuje was grozą?
L03 3 Job 13:11 הֲלֹ֣א שְׂ֭אֵתוֹ תְּבַעֵ֣ת אֶתְכֶ֑ם וּ֝פַחְדּ֗וֹ יִפֹּ֥ל עֲלֵיכֶֽם׃
L04 4 Job 13:11 הֲ/לֹ֣א שְׂ֭אֵת/וֹ תְּבַעֵ֣ת אֶתְ/כֶ֑ם וּ֝/פַחְדּ֗/וֹ יִפֹּ֥ל עֲלֵי/כֶֽם׃
L05 5 Job 13:11 ha•<Lo> 'e•tow te•wa•'<Et> 'et•<Chem>; u•fach•<Do>, jip•<Pol> 'a•le•<Chem>.
L06 6 Job 13:11 H3808H3808 H7613H7613 H1204H1204 H0853H0853 H6343H6343 H5307H5307 H5921H5921
L07 7 Job 13:11 before be accepted affright dread cast down above
L08 8 Job 13:11 przed zostać zaakceptowane affright strach zrzucony powyżej
L09 9 Job 13:11 will not Shall not his excellency make you afraid ? and his dread fall and
L10 10 Job 13:11 nie będzie Nie Jego Ekscelencja się boisz ? i jego strach spadać i
L11 11 Job 13:11 ha·Lo 'e·tov te·va·'Et 'et·Chem; u·fach·Do, yip·Pol 'a·lei·Chem.
L12 12 Job 13:11 ha lo se e to Te wa et et chem u faH Do jiP Pol a le chem
L13 13 Job 13:11 hálö´ Sü´ëtô Tüba`ët ´etkem ûpaHDô yiPPöl `álêkem
L14 14 Job 13:11 2689/5164 10/14 9/16 8642/11047 18/49 227/434 3411/5759
L15 15 Job 13:11 Shall not his excellency make you afraid? and his dread fall upon you?
L16 16 Job 13:11  11 Shall not his excellency <07613> make you afraid <01204> (08762)? and his dread <06343> fall <05307> (08799) upon you?
L01 1 Job 13:12   Job 13:12  12 Twoje wspomnienia <02146> są jak <04912> do popiołu <0665>, wasze ciała <01354> do ciała <01354> z gliny <02563>.                                                                                                  
L02 2 Job 13:12 Zdaniami z piasku wy strofujecie; wszak wasze tarcze są z gliny.
L03 3 Job 13:12 זִֽ֭כְרֹנֵיכֶם מִשְׁלֵי־ אֵ֑פֶר לְגַבֵּי־ חֹ֝֗מֶר גַּבֵּיכֶֽם׃
L04 4 Job 13:12 זִֽ֭כְרֹנֵי/כֶם מִשְׁלֵי־ אֵ֑פֶר לְ/גַבֵּי־ חֹ֝֗מֶר גַּבֵּי/כֶֽם׃
L05 5 Job 13:12 <Zich>•ro•ne•chem misz•le- '<E>•fer; le•gab•be- <Cho>•mer, gab•be•<Chem>.
L06 6 Job 13:12 H2146H2146 H4911H4911 H0665H0665 H1354H1354 H2563H2563 H1354H1354
L07 7 Job 13:12 memorial be like ashes top clay top
L08 8 Job 13:12 pomnik być jak Popioły top glina top
L09 9 Job 13:12 Your remembrances be like unto ashes your bodies of clay to bodies
L10 10 Job 13:12 Twoje wspomnienia być jak do popiołów wasze ciała z gliny do organów
L11 11 Job 13:12 Zich·ro·nei·chem mish·lei- 'E·fer; le·gab·bei- Cho·mer, gab·bei·Chem.
L12 12 Job 13:12 zich ro ne chem misz le - e fer le gaB Be - Ho mer GaB Be chem
L13 13 Job 13:12 zi|krönêkem mišlê-´ëºper lügaBBê-Höºmer GaBBêkem
L14 14 Job 13:12 18/24 2/17 8/22 3/13 11/33 4/13
L15 15 Job 13:12 Your remembrances [are] like unto ashes, your bodies to bodies of clay.
L16 16 Job 13:12  12 Your remembrances <02146> are like <04912> unto ashes <0665>, your bodies <01354> to bodies <01354> of clay <02563>.
L01 1 Job 13:13   Job 13:13  13 Trzymaj spokój <02790> (08685), pozwól mi sam, że mogę mówić <01696> (08762) i niech się <05674> (08799) na mnie, co będzie.                                                                                                
L02 2 Job 13:13 Milczcie, niech ja teraz powiem, cokolwiek może przyjść na mnie.
L03 3 Job 13:13 הַחֲרִ֣ישׁוּ מִ֭מֶּנִּי וַאֲדַבְּרָה־ אָ֑נִי וְיַעֲבֹ֖ר עָלַ֣י מָֽה׃
L04 4 Job 13:13 הַחֲרִ֣ישׁוּ מִ֭מֶּ/נִּי וַ/אֲדַבְּרָה־ אָ֑נִי וְ/יַעֲבֹ֖ר עָלַ֣/י מָֽה׃
L05 5 Job 13:13 ha•cha•<Ri>•szu <Mi>•men•ni wa•'a•dab•be•rah- '<A>•ni; we•ja•'a•<wor> 'a•<Lai> <Ma>.
L06 6 Job 13:13 H2790H2790 H4480H4480 H1696H1696 H0589H0589 H5674H5674 H5921H5921 H4100H4100
L07 7 Job 13:13 altogether above answer I alienate above how long
L08 8 Job 13:13 całkowicie powyżej odpowiedź Ja zrazić powyżej jak długo
L09 9 Job 13:13 Hold your peace before let me alone that I may speak Then and let come on what
L10 10 Job 13:13 Trzymaj swój spokój przed niech mi tylko, że mogę mówić Następnie i niech się na co
L11 11 Job 13:13 ha·cha·Ri·shu Mi·men·ni va·'a·dab·be·rah- 'A·ni; ve·ya·'a·Vor 'a·Lai Mah.
L12 12 Job 13:13 ha Ha ri szu mim men ni wa a daB Be ra - a ni we ja a wor a laj ma
L13 13 Job 13:13 haHárû mimmennî wa´ádaBBürâ-´äºnî wüya`ábör `älay
L14 14 Job 13:13 32/74 823/1215 753/1142 362/874 348/550 3412/5759 413/744
L15 15 Job 13:13 Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what [will].
L16 16 Job 13:13  13 Hold your peace <02790> (08685), let me alone, that I may speak <01696> (08762), and let come <05674> (08799) on me what will.
L01 1 Job 13:14   Job 13:14  14 Dlatego biorę <05375> (08799) moje ciało <01320> w zęby <08127> i umieścić <07760> (08799) moje życie <05315> w moje ręce <03709>?                                                                                                
L02 2 Job 13:14 Między zęby stale biorę swe ciało, własne swe życie nadstawiam.
L03 3 Job 13:14 עַל־ מָ֤ה ׀ אֶשָּׂ֣א בְשָׂרִ֣י בְשִׁנָּ֑י וְ֝נַפְשִׁ֗י אָשִׂ֥ים בְּכַפִּֽי׃
L04 4 Job 13:14 עַל־ מָ֤ה ׀ אֶשָּׂ֣א בְשָׂרִ֣/י בְ/שִׁנָּ֑/י וְ֝/נַפְשִׁ֗/י אָשִׂ֥ים בְּ/כַפִּֽ/י׃
L05 5 Job 13:14 al- ma 'es•<Sa> we•sa•<Ri> we•szin•<Nai>; we•naf•<szi>, 'a•<Sim> be•chap•<Pi>.
L06 6 Job 13:14 H5921H5921 H4100H4100 H5375H5375 H1320H1320 H8127H8127 H5315H5315 H7760H7760 H3709H3709
L07 7 Job 13:14 above how long accept body crag any appoint branch
L08 8 Job 13:14 powyżej jak długo przyjąć ciało turnia każdy powołać oddział
L09 9 Job 13:14 and I Wherefore do I take my flesh in my teeth my life and put branch
L10 10 Job 13:14 i Ja Dlatego biorę moje ciało w zęby moje życie i umieścić oddział
L11 11 Job 13:14 al- mah 'es·Sa ve·sa·Ri ve·shin·Nai; ve·naf·Shi, 'a·Sim be·chap·Pi.
L12 12 Job 13:14 al - ma es sa we sa ri we szin naj we naf szi a sim Be chaP Pi
L13 13 Job 13:14 `al-mâ ´eSSä´ büSärî büšinnäy wünapšî ´äSîm BükaPPî
L14 14 Job 13:14 3413/5759 414/744 362/650 173/270 21/55 348/751 328/581 111/191
L15 15 Job 13:14 Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand?
L16 16 Job 13:14  14 Wherefore do I take <05375> (08799) my flesh <01320> in my teeth <08127>, and put <07760> (08799) my life <05315> in mine hand <03709>?
L01 1 Job 13:15   Job 13:15  15 Choć <02005> zabije <06991> (08799) ja, ale ja ufam <03176> (08762) w nim: ale będę utrzymywać <03198> (08686) moje własne sposoby <01870> <06440 przed> go.                                                                                              
L02 2 Job 13:15 Choćby mnie zabił Wszechmocny - ufam, i dróg moich przed Nim chcę bronić.
L03 3 Job 13:15 הֵ֣ן יִ֭קְטְלֵנִי [לֹא כ] (לֹ֣ו ק) אֲיַחֵ֑ל אַךְ־ דְּ֝רָכַ֗י אֶל־ פָּנָ֥יו אוֹכִֽיחַ׃ גַּם־ הוּא־
L04 4 Job 13:15 הֵ֣ן יִ֭קְטְלֵ/נִי לא ל֣/וֹ אֲיַחֵ֑ל אַךְ־ דְּ֝רָכַ֗/י אֶל־ פָּנָ֥י/ו אוֹכִֽיחַ׃ גַּם־ הוּא־
L05 5 Job 13:15 hen <jik>•te•le•ni [lo ch] (<Lo> k) 'a•ja•<Chel>; ach- de•ra•<Chai>, el- pa•<Naw> o•<Chi>•ach. gam- hu-
L06 6 Job 13:15 H2005H2005 H6991H6991 H3176H3176 H0389H0389 H1870H1870 H0413H0413 H6440H6440 H3198H3198 H1571H1571 H1931H1931
L07 7 Job 13:15 behold kill before cause to also along about accept appoint again he
L08 8 Job 13:15 ujrzeć zabić przed spowodować również wzdłuż o przyjąć powołać ponownie on
L09 9 Job 13:15 Though he slay not me yet will I trust Nevertheless mine own ways about before in him but I will maintain again he
L10 10 Job 13:15 Chociaż zabije nie ja jeszcze będę ufał Niemniej jednak wydobywać własne sposoby o przed w nim, ale będę utrzymywać ponownie on
L11 11 Job 13:15 hen Yik·te·le·ni [lo ch] (Lo k) 'a·ya·Chel; ach- de·ra·Chai, el- pa·Nav o·Chi·ach. gam- hu-
L12 12 Job 13:15 hen jiq te le ni (lo) [lo] a ja Hel ach - De ra chaj el - Pa naw o chi aH Gam - hu - li li szu a
L13 13 Job 13:15 hën yiq†ülënî (lö´) [lô] ´áyaHël ´ak-Düräkay ´el-Pänäyw ´ôkîªH Gam-hû´-lî lî|šû`â
L14 14 Job 13:15 112/317 1/3 10/20 6/39 86/161 291/700 3797/5500 1390/2127 21/59 456/768 1285/1867
L15 15 Job 13:15 Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him.
L16 16 Job 13:15  15 Though <02005> he slay <06991> (08799) me, yet will I trust <03176> (08762) in him: but I will maintain <03198> (08686) mine own ways <01870> before <06440> him.
L01 1 Job 13:16   Job 13:16  16 On także jest moim zbawieniem <03444>: dla hipokryty <02611> nie wchodzi <0935> (08799) przed <06440> go.                                                                                                  
L02 2 Job 13:16 To mi wystarczy za obronę. Nieprawy do Niego nie dojdzie.
L03 3 Job 13:16 לִ֥י לִֽישׁוּעָ֑ה כִּי־ לֹ֥א לְ֝פָנָ֗יו חָנֵ֥ף יָבֽוֹא׃
L04 4 Job 13:16 לִ֥/י לִֽ/ישׁוּעָ֑ה כִּי־ לֹ֥א לְ֝/פָנָ֗י/ו חָנֵ֥ף יָבֽוֹא׃
L05 5 Job 13:16 li li•szu•'<Ah>; ki- lo le•fa•<Naw>, cha•<Nef> ja•<wo>.
L06 6 Job 13:16 H0000 H3444H3444 H3588H3588 H3808H3808 H6440H6440 H2611H2611 H0935H0935
L07 7 Job 13:16 deliverance inasmuch before accept hypocrite abide
L08 8 Job 13:16 uwolnienie ponieważ przed przyjąć hipokryta przestrzegać
L09 9 Job 13:16 He also [shall be] my salvation for before before for an hypocrite shall not come
L10 10 Job 13:16 On też [jest] moje zbawienie dla przed przed dla hipokryty nie wchodzi
L11 11 Job 13:16 li li·shu·'Ah; ki- lo le·fa·Nav, cha·Nef ya·Vo.
L12 12 Job 13:16 Ki - lo le fa naw Ha nef ja wo
L13 13 Job 13:16 Kî-lö´ lüpänäyw Hänëp yäbô´
L14 14 Job 13:16 4300/6522 10/77 2404/4478 2690/5164 1391/2127 2/13 1714/2550
L15 15 Job 13:16 He also [shall be] my salvation: for an hypocrite shall not come before him.
L16 16 Job 13:16  16 He also shall be my salvation <03444>: for an hypocrite <02611> shall not come <0935> (08799) before <06440> him.
L01 1 Job 13:17   Job 13:17  17 Słuchajcie <08085> (08798) pilnie <08085> (08800) moje przemówienie <04405>, a moja deklaracja <0262> z twoich uszu <0241>.                                                                                                
L02 2 Job 13:17 Słuchajcie pilnie mej mowy, na słowa me uszu nadstawcie.
L03 3 Job 13:17 שִׁמְע֣וּ שָׁ֭מוֹעַ מִלָּתִ֑י וְ֝אַֽחֲוָתִ֗י בְּאָזְנֵיכֶֽם׃
L04 4 Job 13:17 שִׁמְע֣וּ שָׁ֭מוֹעַ מִלָּתִ֑/י וְ֝/אַֽחֲוָתִ֗/י בְּ/אָזְנֵי/כֶֽם׃
L05 5 Job 13:17 szim•'<U> mo•a' mil•la•<Ti>; we•'a•cha•wa•<Ti>, be•'a•ze•ne•<Chem>.
L06 6 Job 13:17 H8085H8085 H8085H8085 H4405H4405 H0262H0262 H0241H0241
L07 7 Job 13:17 attentively attentively answer declaration hearing
L08 8 Job 13:17 uważnie uważnie odpowiedź deklaracja przesłuchanie
L09 9 Job 13:17 Hear diligently my speech and my declaration with your ears
L10 10 Job 13:17 Usłyszeć pilnie moja przemowa i moja deklaracja z twoich uszu
L11 11 Job 13:17 shim·'U mo·a' mil·la·Ti; ve·'a·cha·va·Ti, be·'a·ze·nei·Chem.
L12 12 Job 13:17 szi mu sza mo a mil la ti we a Ha wa ti Be oz ne chem
L13 13 Job 13:17 šim`û šämôª` millätî wü´a|Háwätî Bü´oznêkem
L14 14 Job 13:17 595/1154 596/1154 7/38 1/1 76/186
L15 15 Job 13:17 Hear diligently my speech, and my declaration with your ears.
L16 16 Job 13:17  17 Hear <08085> (08798) diligently <08085> (08800) my speech <04405>, and my declaration <0262> with your ears <0241>.
L01 1 Job 13:18   Job 13:18  18 Oto teraz, mam zamówione <06186> (08804) moja przyczyna <04941>, wiem <03045> (08804), że będę być uzasadnione <06663> (08799).                                                                                                
L02 2 Job 13:18 Mam gotową obronę przed sądem, pewien, że jestem niewinny.
L03 3 Job 13:18 הִנֵּה־ נָ֭א עָרַ֣כְתִּי מִשְׁפָּ֑ט יָ֝דַ֗עְתִּי כִּֽי־ אֲנִ֥י אֶצְדָּֽק׃
L04 4 Job 13:18 הִנֵּה־ נָ֭א עָרַ֣כְתִּי מִשְׁפָּ֑ט יָ֝דַ֗עְתִּי כִּֽי־ אֲנִ֥י אֶצְדָּֽק׃
L05 5 Job 13:18 hin•ne na 'a•<Rach>•ti misz•<Pat>; ja•<Da>'•ti, ki- 'a•<Ni> 'ec•<Dak>.
L06 6 Job 13:18 H2009H2009 H4994H4994 H6186H6186 H4941H4941 H3045H3045 H3588H3588 H0589H0589 H6663H6663
L07 7 Job 13:18 behold I beseech thee  array adversary acknowledge inasmuch I cleanse
L08 8 Job 13:18 ujrzeć Błagam Cię tablica przeciwnik przyznać ponieważ Ja oczyścić
L09 9 Job 13:18 Behold now Behold now I have ordered [my] cause I know that I that I shall be justified
L10 10 Job 13:18 Ujrzeć teraz Oto teraz Kazałem [Moje] przyczyną Wiem że Ja że będę być uzasadnione
L11 11 Job 13:18 hin·neh- na 'a·Rach·ti mish·Pat; ya·Da'·ti, ki- 'a·Ni 'etz·Dak.
L12 12 Job 13:18 hin ne - na a rach Ti misz Pat ja da Ti Ki - a ni ec Daq
L13 13 Job 13:18 hinnË-nä´ `äraºkTî mišPä† yädaº`Tî Kî|-´ánî ´ecDäq
L14 14 Job 13:18 526/840 295/402 49/76 162/419 421/934 2405/4478 363/874 14/41
L15 15 Job 13:18 Behold now, I have ordered [my] cause; I know that I shall be justified.
L16 16 Job 13:18  18 Behold now, I have ordered <06186> (08804) my cause <04941>; I know <03045> (08804) that I shall be justified <06663> (08799).
L01 1 Job 13:19   Job 13:19  19 Kto to jest, że będą błagać <07378> (08799) ze mną? teraz, jeśli trzymać język za zębami <02790> (08686), będę wyzionąć ducha <01478> (08799).                                                                                                
L02 2 Job 13:19 Kto chce się ze mną prawować? A teraz umilknę i umrę.
L03 3 Job 13:19 מִי־ ה֭וּא יָרִ֣יב עִמָּדִ֑י כִּֽי־ עַתָּ֖ה אַחֲרִ֣ישׁ וְאֶגְוָֽע׃
L04 4 Job 13:19 מִי־ ה֭וּא יָרִ֣יב עִמָּדִ֑/י כִּֽי־ עַתָּ֖ה אַחֲרִ֣ישׁ וְ/אֶגְוָֽע׃
L05 5 Job 13:19 mi- hu ja•<Riw> 'im•ma•<Di>; ki- 'at•<Ta> 'a•cha•<Risz> we•'eg•<wa>'.
L06 6 Job 13:19 H4310H4310 H1931H1931 H7378H7378 H5978H5978 H3588H3588 H6258H6258 H2790H2790 H1478H1478
L07 7 Job 13:19 any  he adversary against inasmuch henceforth altogether die
L08 8 Job 13:19 każdy on przeciwnik przed ponieważ odtąd całkowicie umierać
L09 9 Job 13:19 Who he Who [is] he [that] will plead against For then with me? for now if I hold my tongue I shall give up the ghost
L10 10 Job 13:19 Kto on Kto [jest] on [że] będzie powoływać przed Dla następnie ze mną? teraz jeśli trzymać język za zębami Ja wyzionąć ducha
L11 11 Job 13:19 mi- hu ya·Riv 'im·ma·Di; ki- 'at·Tah 'a·cha·Rish ve·'eg·Va'.
L12 12 Job 13:19 mi - hu ja riw im ma di Ki - aT Ta a Ha risz we eg wa
L13 13 Job 13:19 mî-hû´ yärîb `immädî Kî|-`aTTâ ´aHárîš wü´egwä`
L14 14 Job 13:19 175/422 1286/1867 28/64 31/44 2406/4478 313/431 33/74 15/24
L15 15 Job 13:19 Who [is] he [that] will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost.
L16 16 Job 13:19  19 Who is he that will plead <07378> (08799) with me? for now, if I hold my tongue <02790> (08686), I shall give up the ghost <01478> (08799).
L01 1 Job 13:20   Job 13:20  20 Jedynie zrobić <06213> (08799) nie dwa <08147> rzeczy ku mnie: wtedy nie ukrywam <05641> (08735) ja z tobą <06440>.                                                                                                  
L02 2 Job 13:20 Uczyń mi tylko dwie rzeczy, na pewno nie stchórzę przed Tobą:
L03 3 Job 13:20 אַךְ־ שְׁ֭תַּיִם אַל־ תַּ֣עַשׂ עִמָּדִ֑י אָ֥ז מִ֝פָּנֶ֗יךָ לֹ֣א אֶסָּתֵֽר׃
L04 4 Job 13:20 אַךְ־ שְׁ֭תַּיִם אַל־ תַּ֣עַשׂ עִמָּדִ֑/י אָ֥ז מִ֝/פָּנֶ֗י/ךָ לֹ֣א אֶסָּתֵֽר׃
L05 5 Job 13:20 a•chosz- ta•jim al- <Ta>•'as 'im•ma•<Di>; 'az mip•pa•<Ne>•cha, lo 'es•sa•<Ter>.
L06 6 Job 13:20 H0389H0389 H8147H8147 H0410H0410 H6213H6213 H5978H5978 H0227H0227 H6440H6440 H3808H3808 H5641H5641
L07 7 Job 13:20 also both God  accomplish against beginning accept before be absent
L08 8 Job 13:20 również zarówno Bóg zrealizować przed początek przyjąć przed być nieobecny
L09 9 Job 13:20 Only not two God  Only do to me Then myself from thee I will not [things] unto me then will I not hide
L10 10 Job 13:20 Tylko nie dwa Bóg Tylko do mnie Następnie ja od ciebie Nie będę [Wszystko] do mnie wtedy nie chowam
L11 11 Job 13:20 a·choSh- ta·yim al- Ta·'as 'im·ma·Di; 'az mip·pa·Nei·cha, lo 'es·sa·Ter.
L12 12 Job 13:20 ach - szTa jim al - Ta as im ma di az miP Pa ne cha lo es sa ter
L13 13 Job 13:20 ´ak-šTaºyim ´al-Taº`aS `immädî ´äz miPPänʺkä lö´ ´essätër
L14 14 Job 13:20 87/161 662/768 77/248 1839/2617 32/44 83/141 1392/2127 2691/5164 21/79
L15 15 Job 13:20 Only do not two [things] unto me: then will I not hide myself from thee.
L16 16 Job 13:20  20 Only do <06213> (08799) not two <08147> things unto me: then will I not hide <05641> (08735) myself from thee <06440>.
L01 1 Job 13:21   Job 13:21  21 Wypłata <07368> <00> rękę <03709> daleko <07368> (08685) ode mnie: i niech nie twój strach <0367> mnie boi <01204> (08762).                                                                                                
L02 2 Job 13:21 Odejmij ode mnie Twą rękę i spraw, bym nie bał się Ciebie.
L03 3 Job 13:21 כַּ֭פְּךָ מֵעָלַ֣י הַרְחַ֑ק וְ֝אֵ֥מָתְךָ֗ אַֽל־ תְּבַעֲתַֽנִּי׃
L04 4 Job 13:21 כַּ֭פְּ/ךָ מֵ/עָלַ֣/י הַרְחַ֑ק וְ֝/אֵ֥מָתְ/ךָ֗ אַֽל־ תְּבַעֲתַֽ/נִּי׃
L05 5 Job 13:21 <Kap>•pe•cha me•'a•<Lai> har•<Chak>; we•'<E>•ma•te•cha, al- te•wa•'a•<Tan>•ni.
L06 6 Job 13:21 H3709H3709 H5921H5921 H7368H7368 H0367H0367 H0408H0408 H1204H1204
L07 7 Job 13:21 branch above remove dread nay affright
L08 8 Job 13:21 oddział powyżej usunąć strach ba affright
L09 9 Job 13:21 thine hand and far from me and let not thy dread nay make me afraid
L10 10 Job 13:21 rękę i daleko ode mnie i niech nie strachu twego ba mnie boi
L11 11 Job 13:21 Kap·pe·cha me·'a·Lai har·Chak; ve·'E·ma·te·cha, al- te·va·'a·Tan·ni.
L12 12 Job 13:21 KaP Pe cha me a laj har Haq we e mat cha al - Te wa a tan ni  
L13 13 Job 13:21 KaPPükä më`älay harHaq wü´ëºmätkä ´a|l-Tüba`átaºnnî  
L14 14 Job 13:21 112/191 3414/5759 14/57 8/17 289/725 10/16
L15 15 Job 13:21 Withdraw thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid.
L16 16 Job 13:21  21 Withdraw <07368> <00> thine hand <03709> far <07368> (08685) from me: and let not thy dread <0367> make me afraid <01204> (08762).
L01 1 Job 13:22   Job 13:22  22 Następnie należy wywołać <07121> (08798) ty i ja na nie odpowiem <06030> (08799) lub pozwól mi mówić <01696> (08762), a odpowiedź <07725> (08685) Mnie.                                                                                              
L02 2 Job 13:22 Mów pierwszy, a ja niech odpowiem, lub ja przemówię, Ty po mnie.
L03 3 Job 13:22 וּ֭קְרָא וְאָנֹכִ֣י אֶֽעֱנֶ֑ה אֽוֹ־ אֲ֝דַבֵּ֗ר וַהֲשִׁיבֵֽנִי׃
L04 4 Job 13:22 וּ֭/קְרָא וְ/אָנֹכִ֣י אֶֽעֱנֶ֑ה אֽוֹ־ אֲ֝דַבֵּ֗ר וַ/הֲשִׁיבֵֽ/נִי׃
L05 5 Job 13:22 <U>•ke•ra we•'a•no•<Chi> 'e•'e•<Ne>; ow- 'a•dab•<Ber>, wa•ha•szi•<we>•ni.
L06 6 Job 13:22 H7121H7121 H0595H0595 H6030H6030 H0176H0176 H1696H1696 H7725H7725
L07 7 Job 13:22 bewray  I testify and answer break
L08 8 Job 13:22 bewray Ja świadczyć i odpowiedź złamać
L09 9 Job 13:22 Then call and I thou and I will answer Or or let me speak and answer
L10 10 Job 13:22 Następnie należy wywołać i ja ty i ja będziemy odpowiadać Lub lub pozwól mi mówić i odpowiedź
L11 11 Job 13:22 U·ke·ra ve·'a·no·Chi 'e·'e·Neh; ov- 'a·dab·Ber, va·ha·shi·Ve·ni.
L12 12 Job 13:22 u qe ra we a no chi e e ne o - a daB Ber wa ha szi we ni  
L13 13 Job 13:22 ûqürä´ wü´änökî ´e|`énè ´ô|-´ádaBBër wahášîbëºnî  
L14 14 Job 13:22 436/731 241/359 173/329 290/320 754/1142 582/1041
L15 15 Job 13:22 Then call thou, and I will answer: or let me speak, and answer thou me.
L16 16 Job 13:22  22 Then call <07121> (08798) thou, and I will answer <06030> (08799): or let me speak <01696> (08762), and answer <07725> (08685) thou me.
L01 1 Job 13:23   Job 13:23  23 Ilu] moje winy <05771> i grzechy <02403>? mnie wiedzieć <03045> (08685) mój grzech <06588> a grzech mój <02403>.                                                                                                  
L02 2 Job 13:23 Ile mam przewin i grzechów? Ujawnij występki i winy!
L03 3 Job 13:23 כַּמָּ֣ה לִ֭י עֲוֹנ֣וֹת וְחַטָּא֑וֹת פִּֽשְׁעִ֥י וְ֝חַטָּאתִ֗י הֹדִיעֵֽנִי׃
L04 4 Job 13:23 כַּ/מָּ֣ה לִ֭/י עֲוֹנ֣וֹת וְ/חַטָּא֑וֹת פִּֽשְׁעִ֥/י וְ֝/חַטָּאתִ֗/י הֹדִיעֵֽ/נִי׃
L05 5 Job 13:23 kam•<Ma> li a•wo•<Not> we•chat•ta•'ot; pisz•'<I> we•chat•ta•<Ti>, ho•di•'<E>•ni
L06 6 Job 13:23 H4100H4100 H0000 H5771H5771 H2403H2403 H6588H6588 H2403H2403 H3045H3045
L07 7 Job 13:23 how long fault punishment  rebellion punishment  acknowledge
L08 8 Job 13:23 jak długo wina kara bunt kara przyznać
L09 9 Job 13:23 How How many [are] mine iniquities and my sin my transgression and my sin known
L10 10 Job 13:23 Jak Ile [są] moje winy a grzech mój mój grzech a grzech mój znany
L11 11 Job 13:23 kam·Mah li a·vo·Not ve·chat·ta·'ot; pish·'I ve·chat·ta·Ti, ho·di·'E·ni
L12 12 Job 13:23 Kam ma li a wo not we Hat ta ot Pi szi we Hat ta ti ho di e ni
L13 13 Job 13:23 Kammâ `áwönôt wüHa††ä´ôt Pi|š`î wüHa††ä´tî hödî`ëºnî
L14 14 Job 13:23 415/744 4301/6522 69/229 197/289 16/93 198/289 422/934
L15 15 Job 13:23 How many [are] mine iniquities and sins? make me to know my transgression and my sin.
L16 16 Job 13:23  23 How many are] mine iniquities <05771> and sins <02403>? make me to know <03045> (08685) my transgression <06588> and my sin <02403>.
L01 1 Job 13:24   Job 13:24  24 Przeto hidest <05641> (08686) ty twarz twoja <06440> i holdest <02803> (08799) ja na twoim wrogiem <0341> (08802)?                                                                                                  
L02 2 Job 13:24 Czemu chowasz swoje oblicze? Czemu mnie poczytujesz za wroga?
L03 3 Job 13:24 לָֽמָּה־ פָנֶ֥יךָ תַסְתִּ֑יר וְתַחְשְׁבֵ֖נִי לְאוֹיֵ֣ב לָֽךְ׃
L04 4 Job 13:24 לָֽ/מָּה־ פָנֶ֥י/ךָ תַסְתִּ֑יר וְ/תַחְשְׁבֵ֖/נִי לְ/אוֹיֵ֣ב לָֽ/ךְ׃
L05 5 Job 13:24 lam•mah- fa•<Ne>•cha tas•<Tir>; we•tach•sze•<we>•ni le•'o•<jew> <Lach>.
L06 6 Job 13:24 H4100H4100 H6440H6440 H5641H5641 H2803H2803 H0341H0341 H0000
L07 7 Job 13:24 how long accept be absent account  enemy
L08 8 Job 13:24 jak długo przyjąć być nieobecny konto wróg
L09 9 Job 13:24 Why thou thy face Wherefore hidest and holdest me for thine enemy
L10 10 Job 13:24 Dlaczego ty twarz twoja Dlatego hidest i holdest ja na twoim wrogiem
L11 11 Job 13:24 lam·mah- fa·Nei·cha tas·Tir; ve·tach·she·Ve·ni le·'o·Yev Lach.
L12 12 Job 13:24 lam ma - fa ne cha tas Tir we taH sze we ni le o jew lach
L13 13 Job 13:24 lä|mmâ-pänʺkä tasTîr wütaHšübëºnî lü´ôyëb läk
L14 14 Job 13:24 416/744 1393/2127 22/79 52/124 146/280 4302/6522
L15 15 Job 13:24 Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy?
L16 16 Job 13:24  24 Wherefore hidest <05641> (08686) thou thy face <06440>, and holdest <02803> (08799) me for thine enemy <0341> (08802)?
L01 1 Job 13:25   Job 13:25  25 Dasz przerwa <06206> (08799) liść <05929> napędzany tam iz powrotem <05086> (08737)? I czy ty kontynuować <07291> (08799) suchy <03002> ściernisko <07179>?                                                                                              
L02 2 Job 13:25 Chcesz liść gnany wiatrem płoszyć, prześladować słomę (już) wyschłą?
L03 3 Job 13:25 הֶעָלֶ֣ה נִדָּ֣ף תַּעֲר֑וֹץ וְאֶת־ קַ֖שׁ יָבֵ֣שׁ תִּרְדֹּֽף׃
L04 4 Job 13:25 הֶ/עָלֶ֣ה נִדָּ֣ף תַּעֲר֑וֹץ וְ/אֶת־ קַ֖שׁ יָבֵ֣שׁ תִּרְדֹּֽף׃
L05 5 Job 13:25 he•'a•<Le> nid•<Daf> ta•'a•<Roc>; we•'<Et> kasz ja•<wesz> tir•<Dof>.
L06 6 Job 13:25 H5929H5929 H5086H5086 H6206H6206 H0853H0853 H7179H7179 H3002H3002 H7291H7291
L07 7 Job 13:25 branch drive away be affrighted afraid stubble dried  chase
L08 8 Job 13:25 oddział odpędzać być affrighted boi ściernisko suszone pościg
L09 9 Job 13:25 a leaf driven to and fro Wilt thou break stubble the dry ? and wilt thou pursue
L10 10 Job 13:25 liść napędzany tam iz powrotem Dasz przerwa ściernisko suchy ? I czy ty realizować
L11 11 Job 13:25 he·'a·Leh nid·Daf ta·'a·Rotz; ve·'Et kash ya·Vesh tir·Dof.
L12 12 Job 13:25 he a le niD Daf Ta a roc we et - qasz ja wesz Tir Dof
L13 13 Job 13:25 he`älè niDDäp Ta`árôc wü´et-qaš yäbëš TirDöp
L14 14 Job 13:25 9/18 2/9 6/15 8643/11047 3/16 3/9 85/143
L15 15 Job 13:25 Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?
L16 16 Job 13:25  25 Wilt thou break <06206> (08799) a leaf <05929> driven to and fro <05086> (08737)? and wilt thou pursue <07291> (08799) the dry <03002> stubble <07179>?
L01 1 Job 13:26   Job 13:26  26 Na piszesz <03789> (08799) gorzkie rzeczy <04846> przeciwko mnie, i czynisz mnie posiąść <03423> (08686) winy <05771> z mojej młodości <05271>.                                                                                              
L02 2 Job 13:26 Przypisujesz mi czyny gwałtu, wspominasz grzechy młodości.
L03 3 Job 13:26 כִּֽי־ תִכְתֹּ֣ב עָלַ֣י מְרֹר֑וֹת וְ֝תוֹרִישֵׁ֗נִי עֲוֹנ֥וֹת נְעוּרָֽי׃
L04 4 Job 13:26 כִּֽי־ תִכְתֹּ֣ב עָלַ֣/י מְרֹר֑וֹת וְ֝/תוֹרִישֵׁ֗/נִי עֲוֹנ֥וֹת נְעוּרָֽ/י׃
L05 5 Job 13:26 ki- tich•<To> 'a•<Lai> me•ro•<Rot>; we•to•ri•<sze>•ni, a•wo•<Not> ne•'u•<Rai>.
L06 6 Job 13:26 H3588H3588 H3789H3789 H5921H5921 H4846H4846 H3423H3423 H5771H5771 H5271H5271
L07 7 Job 13:26 inasmuch describe above bitter  cast out fault childhood
L08 8 Job 13:26 ponieważ opisać powyżej gorzki wypędzał wina dzieciństwo
L09 9 Job 13:26 for For thou writest against bitter things against me and makest me to possess the iniquities of my youth
L10 10 Job 13:26 dla Dla piszesz przed gorzkie rzeczy przeciwko mnie i sprawiasz mi posiadać winy z mojej młodości
L11 11 Job 13:26 ki- tich·To 'a·Lai me·ro·Rot; ve·to·ri·She·ni, a·vo·Not ne·'u·Rai.
L12 12 Job 13:26 Ki - tich Tow a laj me ro rot we to ri sze ni a wo not ne u raj
L13 13 Job 13:26 Kî|-tikTöb `älay mürörôt wütôrîšëºnî `áwönôt nü`ûräy
L14 14 Job 13:26 2407/4478 170/225 3415/5759 2/4 181/230 70/229 10/47
L15 15 Job 13:26 For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.
L16 16 Job 13:26  26 For thou writest <03789> (08799) bitter things <04846> against me, and makest me to possess <03423> (08686) the iniquities <05771> of my youth <05271>.
L01 1 Job 13:27   Job 13:27  27 Ty puttest <07760> (08799) moje stopy <07272> również w akcje <05465> i lookest wąsko <08104> (08799) do wszystkich moich ścieżek <0734>, Ty settest wydruk <02707> (08691) na obcasy <08328> z moich stóp <07272>.                                                                                        
L02 2 Job 13:27 Nogi zakułeś w kajdany, dokładnie drogi me śledzisz, ślady stóp moich badasz.
L03 3 Job 13:27 וְתָ֘שֵׂ֤ם בַּסַּ֨ד ׀ רַגְלַ֗י וְתִשְׁמ֥וֹר כָּל־ אָרְחוֹתָ֑י עַל־ שָׁרְשֵׁ֥י רַ֝גְלַ֗י תִּתְחַקֶּֽה׃
L04 4 Job 13:27 וְ/תָ֘שֵׂ֤ם בַּ/סַּ֨ד ׀ רַגְלַ֗/י וְ/תִשְׁמ֥וֹר כָּל־ אָרְחוֹתָ֑/י עַל־ שָׁרְשֵׁ֥י רַ֝גְלַ֗/י תִּתְחַקֶּֽה׃
L05 5 Job 13:27 we•<Ta><Sem> bas•<Sad> rag•<Lai>, we•tisz•<Mor> kol- a•re•cho•<Tai>; al- sza•re•<sze> rag•<Lai>, tit•chak•<Ke>.
L06 6 Job 13:27 H7760H7760 H5465H5465 H7272H7272 H8104H8104 H3605H3605 H0734H0734 H5921H5921 H8328H8328 H7272H7272 H2707H2707
L07 7 Job 13:27 appoint stocks be able to endure beward all manner manner above bottom be able to endure carved work
L08 8 Job 13:27 powołać Zapasy być w stanie wytrzymać beward wszelkiego rodzaju sposób powyżej dno być w stanie wytrzymać rzeźbione pracy
L09 9 Job 13:27 Thou puttest also in the stocks my feet and lookest narrowly all unto all my paths for upon the heels of my feet thou settest a print
L10 10 Job 13:27 Ty puttest również w zakresie zasobów moje stopy i lookest wąsko wszystko do wszystkich moich drogach dla po piętach z moich stóp ty settest wydruk
L11 11 Job 13:27 ve·Ta·Sem bas·Sad rag·Lai, ve·tish·Mor kol- a·re·cho·Tai; al- sha·re·Shei rag·Lai, tit·chak·Keh.
L12 12 Job 13:27 we ta sem Bas sad rag laj we tisz mor Kol - or Ho taj al - szor sze rag laj Tit Haq qe
L13 13 Job 13:27 wütäSëm Bassad raglay wütišmôr Kol-´orHôtäy `al-šoršê raglay TitHaqqè
L14 14 Job 13:27 329/581 1/2 128/241 281/468 3516/5415 8/58 3416/5759 5/33 129/241 2/4
L15 15 Job 13:27 Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a print upon the heels of my feet.
L16 16 Job 13:27  27 Thou puttest <07760> (08799) my feet <07272> also in the stocks <05465>, and lookest narrowly <08104> (08799) unto all my paths <0734>; thou settest a print <02707> (08691) upon the heels <08328> of my feet <07272>.
L01 1 Job 13:28   Job 13:28  28 A on, jako zepsutego rzeczy <07538>, consumeth <01086> (08799), jak ubranie <0899> to jest ćma <06211> zjedzony <0398> (08804).                                                                                                
L02 2 Job 13:28 Jak próchno się to rozpadnie, niczym ubranie zjedzone przez mole.
L03 3 Job 13:28 וְ֭הוּא כְּרָקָ֣ב יִבְלֶ֑ה כְּ֝בֶ֗גֶד אֲכָ֣לוֹ עָֽשׁ׃
L04 4 Job 13:28 וְ֭/הוּא כְּ/רָקָ֣ב יִבְלֶ֑ה כְּ֝/בֶ֗גֶד אֲכָ֣ל/וֹ עָֽשׁ׃
L05 5 Job 13:28 <we>•hu ke•ra•<Kaw> jiw•<Le>; ke•<we>•ged, 'a•<Cha>•low '<Asz>.
L06 6 Job 13:28 H1931H1931 H7538H7538 H1086H1086 H0899H0899 H0398H0398 H6211H6211
L07 7 Job 13:28 he rottenness  consume apparel burn up moth
L08 8 Job 13:28 on zgnilizna konsumować strój spalić ćma
L09 9 Job 13:28 he And he as a rotten thing consumeth as a garment eaten that is moth
L10 10 Job 13:28 on A on jak zgniłe rzeczy consumeth jak ubranie zjedzony to jest ćma
L11 11 Job 13:28 Ve·hu ke·ra·Kav yiv·Leh; ke·Ve·ged, 'a·Cha·lov 'Ash.
L12 12 Job 13:28 we hu Ke ra qaw jiw le Ke we ged a cha lo asz
L13 13 Job 13:28 wühû´ Küräqäb yiblè Kübeºged ´ákäºlô `äš
L14 14 Job 13:28 1287/1867 1/5 8/15 165/216 506/806 2/12
L15 15 Job 13:28 And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is moth eaten.
L16 16 Job 13:28  28 And he, as a rotten thing <07538>, consumeth <01086> (08799), as a garment <0899> that is moth <06211> eaten <0398> (08804).
Copyright by Cezary Podolski