Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Job20-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Job 20:1 Job 20 Job 20:1  1 Wtedy odpowiedziało <06030> (08799) Sofar <06691> Naamy <05284>, i powiedział <0559> (08799)                                                                                                  
L02 2 Job 20:1 Wtedy zabrał głos Sofar z Naamy i rzekł:
L03 3 Job 20:1 וַ֭יַּעַן צֹפַ֥ר הַנַּֽעֲמָתִ֗י וַיֹּאמַֽר׃
L04 4 Job 20:1 וַ֭/יַּעַן צֹפַ֥ר הַ/נַּֽעֲמָתִ֗י וַ/יֹּאמַֽר׃
L05 5 Job 20:1 <wai>•ja•'an co•<Far> han•na•'a•ma•<Ti>, wai•jo•<Mar>.
L06 6 Job 20:1 H6030H6030 H6691H6691 H5284H5284 H0559H0559
L07 7 Job 20:1 testify Zophar Naamathite answer
L08 8 Job 20:1 świadczyć Sofar Naamy odpowiedź
L09 9 Job 20:1 Then answered Zophar the Naamathite and said
L10 10 Job 20:1 Następnie odpowiedział Sofar Naamy i powiedział:
L11 11 Job 20:1 Vai·ya·'an tzo·Far han·na·'a·ma·Ti, vai·yo·Mar.
L12 12 Job 20:1 waj ja an co far han na a ma ti waj jo mar
L13 13 Job 20:1 wayya`an cöpar hanna|`ámätî wayyö´mar
L14 14 Job 20:1 185/329 3/4 3/4 3678/5298
L15 15 Job 20:1 Then answered Zophar the Naamathite, and said,
L16 16 Job 20:1  1 Then answered <06030> (08799) Zophar <06691> the Naamathite <05284>, and said <0559> (08799),
L01 1 Job 20:2   Job 20:2  2 Dlatego to moje myśli <05587> bo mi odpowiedzieć <07725> (08686), a do tego robię pośpiech <02363> (08800).                                                                                                  
L02 2 Job 20:2 Zaprawdę, odpowiedź moją dyktuje niepokój wywołany wewnętrznym wzburzeniem.
L03 3 Job 20:2 לָ֭כֵן שְׂעִפַּ֣י יְשִׁיב֑וּנִי וּ֝בַעֲב֗וּר ח֣וּשִׁי בִֽי׃
L04 4 Job 20:2 לָ֭כֵן שְׂעִפַּ֣/י יְשִׁיב֑וּ/נִי וּ֝/בַ/עֲב֗וּר ח֣וּשִׁ/י בִֽ/י׃
L05 5 Job 20:2 <La>•chen se•'ip•<Pai> je•szi•<wu>•ni; u•wa•'a•<wur>, <Chu>•szi <wi>.
L06 6 Job 20:2 H3651H3651 H5587H5587 H7725H7725 H5668H5668 H2363H2363 H0000
L07 7 Job 20:2 after that opinion break because of haste
L08 8 Job 20:2 po tym opinia złamać z powodu pośpiech
L09 9 Job 20:2 Therefore Therefore do my thoughts cause me to answer because and for [this] I make haste
L10 10 Job 20:2 Dlatego Dlatego to moje myśli bo mi się odpowiedzieć bo i [to] I pośpiesz
L11 11 Job 20:2 La·chen se·'ip·Pai ye·shi·Vu·ni; u·va·'a·Vur, Chu·shi Vi.
L12 12 Job 20:2 la chen se iP Paj je szi wu ni u wa a wur Hu szi wi
L13 13 Job 20:2 läkën Sü`iPPay yüšîbûºnî ûba`ábûr Hûºšî
L14 14 Job 20:2 374/767 3/3 588/1041 42/49 5/19 4331/6522
L15 15 Job 20:2 Therefore do my thoughts cause me to answer, and for [this] I make haste.
L16 16 Job 20:2  2 Therefore do my thoughts <05587> cause me to answer <07725> (08686), and for this I make haste <02363> (08800).
L01 1 Job 20:3   Job 20:3  3 Słyszałem <08085> (08799) czek <04148> w moim wyrzutem <03639>, a duch <07307> z moim rozumieniem <0998> causeth mi odpowiedzieć <06030> (08799).                                                                                              
L02 2 Job 20:3 Słuchając łajań złośliwych, duch mądry gotuje odpowiedź.
L03 3 Job 20:3 מוּסַ֣ר כְּלִמָּתִ֣י אֶשְׁמָ֑ע וְ֝ר֗וּחַ מִֽבִּינָתִ֥י יַעֲנֵֽנִי׃
L04 4 Job 20:3 מוּסַ֣ר כְּלִמָּתִ֣/י אֶשְׁמָ֑ע וְ֝/ר֗וּחַ מִֽ/בִּינָתִ֥/י יַעֲנֵֽ/נִי׃
L05 5 Job 20:3 mu•<Sar> ke•lim•ma•<Ti> 'esz•<Ma>'; we•<Ru>•ach, mib•bi•na•<Ti> ja•'a•<Ne>•ni.
L06 6 Job 20:3 H4148H4148 H3639H3639 H8085H8085 H7307H7307 H0998H0998 H6030H6030
L07 7 Job 20:3 bond confusion attentively air knowledge testify
L08 8 Job 20:3 obligacja zamieszanie uważnie powietrze wiedza świadczyć
L09 9 Job 20:3 the check of my reproach I have heard and the spirit of my understanding causeth me to answer
L10 10 Job 20:3 czek z moim wyrzutem Słyszałam i duch z moim rozumieniem causeth mi odpowiedzieć
L11 11 Job 20:3 mu·Sar ke·lim·ma·Ti 'esh·Ma'; ve·Ru·ach, mib·bi·na·Ti ya·'a·Ne·ni.
L12 12 Job 20:3 mu sar Ke lim ma ti esz ma we ru aH miB Bi na ti ja a ne ni
L13 13 Job 20:3 mûsar Külimmätî ´ešmä` würûªH mi|BBînätî ya`ánëºnî
L14 14 Job 20:3 4/50 1/30 600/1154 122/377 6/38 186/329
L15 15 Job 20:3 I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer.
L16 16 Job 20:3  3 I have heard <08085> (08799) the check <04148> of my reproach <03639>, and the spirit <07307> of my understanding <0998> causeth me to answer <06030> (08799).
L01 1 Job 20:4   Job 20:4  4 Wiesz <03045> (08804) ty nie ta z lat <05703>, gdyż człowiek <0120> została umieszczona <07760> (08800) na ziemi <0776>                                                                                                  
L02 2 Job 20:4 Czyż nie wiesz? Od dawien dawna, odkąd jest człowiek na ziemi,
L03 3 Job 20:4 הֲזֹ֣את יָ֭דַעְתָּ מִנִּי־ עַ֑ד מִנִּ֤י שִׂ֖ים אָדָ֣ם עֲלֵי־ אָֽרֶץ׃
L04 4 Job 20:4 הֲ/זֹ֣את יָ֭דַעְתָּ מִנִּי־ עַ֑ד מִנִּ֤י שִׂ֖ים אָדָ֣ם עֲלֵי־ אָֽרֶץ׃
L05 5 Job 20:4 ha•<Zot> <ja>•da'•ta min•ni- '<Ad>; min•<Ni> sim 'a•<Dam> a•le- '<A>•rec.
L06 6 Job 20:4 H2063H2063 H3045H3045 H4480H4480 H5703H5703 H4480H4480 H7760H7760 H0120H0120 H5921H5921 H0776H0776
L07 7 Job 20:4 likewise acknowledge above eternity above appoint person above common
L08 8 Job 20:4 podobnie przyznać powyżej wieczność powyżej powołać osoba powyżej wspólny
L09 9 Job 20:4 you Knowest from thou [not] this of old From was placed since man on upon earth
L10 10 Job 20:4 ty Wiesz z ty [nie] to od dawna Z został umieszczony ponieważ człowiek na na ziemi
L11 11 Job 20:4 ha·Zot Ya·da'·ta min·ni- 'Ad; min·Ni sim 'a·Dam a·lei- 'A·retz.
L12 12 Job 20:4 ha zot ja da Ta min ni - ad min ni sim a dam a le - a rec    
L13 13 Job 20:4 házö´t yäda`Tä minnî-`ad minnî Sîm ´ädäm `álê-´äºrec    
L14 14 Job 20:4 369/603 433/934 832/1215 7/53 833/1215 334/581 155/552 3456/5759 1419/2502
L15 15 Job 20:4 Knowest thou [not] this of old, since man was placed upon earth,
L16 16 Job 20:4  4 Knowest <03045> (08804) thou not this of old <05703>, since man <0120> was placed <07760> (08800) upon earth <0776>,
L01 1 Job 20:5   Job 20:5  5 To triumfują <07445> niegodziwego <07563> jest krótka <07138> i radość <08057> w hipokryty <02611> ale na chwilę <07281>?                                                                                                
L02 2 Job 20:5 radość występnych jest krótka, szczęście niewiernego trwa chwilkę,
L03 3 Job 20:5 כִּ֤י רִנְנַ֣ת רְ֭שָׁעִים מִקָּר֑וֹב וְשִׂמְחַ֖ת חָנֵ֣ף עֲדֵי־ רָֽגַע׃
L04 4 Job 20:5 כִּ֤י רִנְנַ֣ת רְ֭שָׁעִים מִ/קָּר֑וֹב וְ/שִׂמְחַ֖ת חָנֵ֣ף עֲדֵי־ רָֽגַע׃
L05 5 Job 20:5 ki rin•<Nat> <Re>•sza•'im mik•ka•<Row>; we•sim•<Chat> cha•<Nef> a•de- <Ra>•ga'.
L06 6 Job 20:5 H3588H3588 H7445H7445 H7563H7563 H7138H7138 H8057H8057 H2611H2611 H5704H5704 H7281H7281
L07 7 Job 20:5 inasmuch joyful  condemned allied exceeding hypocrite against instant
L08 8 Job 20:5 ponieważ radosny skazany sprzymierzony przekraczającej hipokryta przed natychmiastowy
L09 9 Job 20:5 That That the triumphing of the wicked [is] short and the joy of the hypocrite against instant
L10 10 Job 20:5 Że Że triumfują występnych [Jest] krótki i radość z hipokryty przed natychmiastowy
L11 11 Job 20:5 ki rin·Nat Re·sha·'im mik·ka·Rov; ve·sim·Chat cha·Nef a·dei- Ra·ga'.
L12 12 Job 20:5 Ki ri ne nat re sza im miq qa row we sim Hat Ha nef a de - ra ga  
L13 13 Job 20:5 rinünat rüšä`îm miqqärôb wüSimHat Hänëp `ádê-räºga`  
L14 14 Job 20:5 2428/4478 2/4 26/261 33/77 36/93 5/13 898/1259 6/23
L15 15 Job 20:5 That the triumphing of the wicked [is] short, and the joy of the hypocrite [but] for a moment?
L16 16 Job 20:5  5 That the triumphing <07445> of the wicked <07563> is short <07138>, and the joy <08057> of the hypocrite <02611> but for a moment <07281>?
L01 1 Job 20:6   Job 20:6  6 Choć Jego Ekscelencja <07863> Mount up <05927> (08799) do nieba <08064>, a jego głowa <07218> <05060 dotrzeć> (08686) aż do chmur <05645>;                                                                                                
L02 2 Job 20:6 choć w pysze chce sięgać po niebo i głową dotykać obłoków.
L03 3 Job 20:6 אִם־ יַעֲלֶ֣ה לַשָּׁמַ֣יִם שִׂיא֑וֹ וְ֝רֹאשׁ֗וֹ לָעָ֥ב יַגִּֽיעַ׃
L04 4 Job 20:6 אִם־ יַעֲלֶ֣ה לַ/שָּׁמַ֣יִם שִׂיא֑/וֹ וְ֝/רֹאשׁ֗/וֹ לָ/עָ֥ב יַגִּֽיעַ׃
L05 5 Job 20:6 im- ja•'a•<Le> lasz•sza•<Ma>•jim si•'<O>; we•ro•<szo>, la•'<Aw> jag•<Gi>•a'.
L06 6 Job 20:6 H0518H0518 H5927H5927 H8064H8064 H7863H7863 H7218H7218 H5645H5645 H5060H5060
L07 7 Job 20:6 lo arise  air excellency band clay beat
L08 8 Job 20:6 lo powstać powietrze ekscelencja pasmo glina bić
L09 9 Job 20:6 Though mount up to the heavens Though his excellency and his head unto the clouds reach
L10 10 Job 20:6 Chociaż rosnąć do nieba Choć Jego Ekscelencja i jego głowa do chmur dotrzeć
L11 11 Job 20:6 im- ya·'a·Leh lash·sha·Ma·yim si·'O; ve·ro·Sho, la·'Av yag·Gi·a'.
L12 12 Job 20:6 im - ja a le lasz sza ma jim si o we ro szo la aw jaG Gi a
L13 13 Job 20:6 ´im-ya`álè laššämaºyim Sî´ô würö´šô lä`äb yaGGîª`
L14 14 Job 20:6 678/1068 650/883 214/421 1/1 418/598 8/32 98/150
L15 15 Job 20:6 Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds;
L16 16 Job 20:6  6 Though his excellency <07863> mount up <05927> (08799) to the heavens <08064>, and his head <07218> reach <05060> (08686) unto the clouds <05645>;
L01 1 Job 20:7   Job 20:7  7 Ale on zginął, <06> (08799) na zawsze <05331> jak własnym łajnem <01561>: ci, którzy widzieli <07200> (08802) jest mu powiedzieć <0559> (08799), gdzie <0335> jest on ?                                                                                              
L02 2 Job 20:7 Na zawsze zaginie jak mierzwa, obecni powiedzą: A gdzież on?
L03 3 Job 20:7 כְּֽ֭גֶלֲלוֹ לָנֶ֣צַח יֹאבֵ֑ד רֹ֝אָ֗יו יֹאמְר֥וּ אַיּֽוֹ׃
L04 4 Job 20:7 כְּֽ֭/גֶלֲל/וֹ לָ/נֶ֣צַח יֹאבֵ֑ד רֹ֝אָ֗י/ו יֹאמְר֥וּ אַיּֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:7 ke•ge•la•lo la•<Ne>•cach jo•<wed>; ro•'<Aw>, jo•me•<Ru> ai•<jo>.
L06 6 Job 20:7 H1561H1561 H5331H5331 H0006H0006 H7200H7200 H0559H0559 H0335H0335
L07 7 Job 20:7 dung alway break advise self answer how
L08 8 Job 20:7 gnój sprecyzowane złamać doradzać siebie odpowiedź jak
L09 9 Job 20:7 like his own dung for ever [Yet] he shall perish they which have seen him shall say Where
L10 10 Job 20:7 jak własne łajno na zawsze [Ale] będzie zginie ci, którzy widzieli powinien mu powiedzieć Gdzie
L11 11 Job 20:7 ke·ge·la·lo la·Ne·tzach yo·Ved; ro·'Av, yo·me·Ru ai·Yo.
L12 12 Job 20:7 Ke ge la lo la ne caH jo wed ro aw jo me ru aj jo
L13 13 Job 20:7 Kü|gelálô läneºcaH yö´bëd rö´äyw yö´mürû ´ayyô
L14 14 Job 20:7 1/4 6/44 74/183 776/1296 3679/5298 20/36
L15 15 Job 20:7 [Yet] he shall perish for ever like his own dung: they which have seen him shall say, Where [is] he?
L16 16 Job 20:7  7 Yet he shall perish <06> (08799) for ever <05331> like his own dung <01561>: they which have seen <07200> (08802) him shall say <0559> (08799), Where <0335> is he?
L01 1 Job 20:8   Job 20:8  8 On odlecieć <05774> (08799) jak marzenie <02472>, i nie można znaleźć <04672> (08799): Tak, jest on wygnany <05074> (08714) jako wizja <02384> z noc <03915>.                                                                                              
L02 2 Job 20:8 Jak sen przeminął, nie można go znaleźć - znikł niby nocne marzenie.
L03 3 Job 20:8 כַּחֲל֣וֹם יָ֭עוּף וְלֹ֣א יִמְצָא֑וּהוּ וְ֝יֻדַּ֗ד כְּחֶזְי֥וֹן לָֽיְלָה׃
L04 4 Job 20:8 כַּ/חֲל֣וֹם יָ֭עוּף וְ/לֹ֣א יִמְצָא֑וּ/הוּ וְ֝/יֻדַּ֗ד כְּ/חֶזְי֥וֹן לָֽיְלָה׃
L05 5 Job 20:8 ka•cha•<Lom> <ja>•'uf we•<Lo> jim•ca•'<U>•hu; we•jud•<Dad>, ke•chez•<jon> <La>•je•la.
L06 6 Job 20:8 H2472H2472 H5774H5774 H3808H3808 H4672H4672 H5074H5074 H2384H2384 H3915H3915
L07 7 Job 20:8 dream brandish before be able chase  vision night 
L08 8 Job 20:8 marzenie wymachiwać przed móc pościg wizja noc
L09 9 Job 20:8 as a dream He shall fly away cannot and shall not be found yea he shall be chased away as a vision of the night
L10 10 Job 20:8 jak marzenie On odlecieć nie może i nie można znaleźć tak jest on wygnany jako wizja w nocy
L11 11 Job 20:8 ka·cha·Lom Ya·'uf ve·Lo yim·tza·'U·hu; ve·yud·Dad, ke·chez·Yon La·ye·lah.
L12 12 Job 20:8 Ka Ha lom ja uf we lo jim ca u hu we juD Dad Ke Hez jon laj la
L13 13 Job 20:8 KaHálôm yä`ûp wülö´ yimcä´ûºhû wüyuDDad KüHezyôn läºylâ
L14 14 Job 20:8 46/64 11/29 2737/5164 299/453 6/28 4/9 146/231
L15 15 Job 20:8 He shall fly away as a dream, and shall not be found: yea, he shall be chased away as a vision of the night.
L16 16 Job 20:8  8 He shall fly away <05774> (08799) as a dream <02472>, and shall not be found <04672> (08799): yea, he shall be chased away <05074> (08714) as a vision <02384> of the night <03915>.
L01 1 Job 20:9   Job 20:9  9 oko <05869>, który również widział <07805> (08804) jest go zobaczyć, jak nie więcej <03254> (08686), nie będą jego miejsce <04725> dłużej oto <07789> (08799) go.                                                                                              
L02 2 Job 20:9 Choć goni go oko, nie sięgnie, to miejsce nie ujrzy go więcej.
L03 3 Job 20:9 עַ֣יִן שְׁ֭זָפַתּוּ וְלֹ֣א תוֹסִ֑יף וְלֹא־ ע֝֗וֹד תְּשׁוּרֶ֥נּוּ מְקוֹמֽוֹ׃
L04 4 Job 20:9 עַ֣יִן שְׁ֭זָפַתּ/וּ וְ/לֹ֣א תוֹסִ֑יף וְ/לֹא־ ע֝֗וֹד תְּשׁוּרֶ֥/נּוּ מְקוֹמֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:9 '<A>•jin za•fat•tu we•<Lo> to•<Sif>; we•lo- od, te•szu•<Ren>•nu me•ko•<Mo>.
L06 6 Job 20:9 H5869H5869 H7805H7805 H3808H3808 H3254H3254 H3808H3808 H5750H5750 H7789H7789 H4725H4725
L07 7 Job 20:9 affliction look up before add before again behold country
L08 8 Job 20:9 nieszczęście spojrzeć w górę przed dodać przed ponownie ujrzeć kraj
L09 9 Job 20:9 The eye also [which] saw no him shall [see him] no more no longer any more behold neither shall his place
L10 10 Job 20:9 Oko także [które] zobaczył nie musi mu [go zobaczyć] nie więcej nie już już więcej widzieć ani się na jego miejsce
L11 11 Job 20:9 'A·yin za·fat·tu ve·Lo to·Sif; ve·lo- od, te·shu·Ren·nu me·ko·Mo.
L12 12 Job 20:9 a jin sze za faT Tu we lo to sif we lo - od Te szu ren nu me qo mo
L13 13 Job 20:9 `aºyin šüzäpaTTû wülö´ tôsîp wülö´-`ôd Tüšûreºnnû müqômô
L14 14 Job 20:9 510/878 1/3 2738/5164 133/210 2739/5164 231/486 5/16 277/401
L15 15 Job 20:9 The eye also [which] saw him shall [see him] no more; neither shall his place any more behold him.
L16 16 Job 20:9  9 The eye <05869> also which saw <07805> (08804) him shall see him no more <03254> (08686); neither shall his place <04725> any more behold <07789> (08799) him.
L01 1 Job 20:10   Job 20:10  10 Jego dzieci <01121> starają się proszę <07521> (08762) biedny <01800>, a jego ręce <03027> przywróci <07725> (08686) swoje towary <0202>.                                                                                                
L02 2 Job 20:10 Synowie zwracają mienie ubogim, jego ręce oddają bogactwa.
L03 3 Job 20:10 בָּ֭נָיו יְרַצּ֣וּ דַלִּ֑ים וְ֝יָדָ֗יו תָּשֵׁ֥בְנָה אוֹנֽוֹ׃
L04 4 Job 20:10 בָּ֭נָי/ו יְרַצּ֣וּ דַלִּ֑ים וְ֝/יָדָ֗י/ו תָּשֵׁ֥בְנָה אוֹנֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:10 <Ba>•naw je•rac•<cu> dal•<Lim>; we•ja•<Daw>, ta•<sze>•we•na o•<No>.
L06 6 Job 20:10 H1121H1121 H7521H7521 H1800H1800 H3027H3027 H7725H7725 H0202H0202
L07 7 Job 20:10 afflicted accept lean able break force
L08 8 Job 20:10 dotknięty przyjąć pochylić się w stanie złamać wymusić
L09 9 Job 20:10 His children shall seek to please the poor and his hands shall restore their goods
L10 10 Job 20:10 Jego dzieci starają się proszę biedny i ręce musi przywrócić ich towary
L11 11 Job 20:10 Ba·nav ye·ratz·Tzu dal·Lim; ve·ya·Dav, ta·She·ve·nah o·No.
L12 12 Job 20:10 Ba naw je rac cu dal lim we ja daw Ta szew na o no
L13 13 Job 20:10 Bänäyw yüraccû dallîm wüyädäyw Täšëºbnâ ´ônô
L14 14 Job 20:10 4108/4921 24/56 11/47 1050/1608 589/1041 5/12
L15 15 Job 20:10 His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods.
L16 16 Job 20:10  10 His children <01121> shall seek to please <07521> (08762) the poor <01800>, and his hands <03027> shall restore <07725> (08686) their goods <0202>.
L01 1 Job 20:11   Job 20:11  11 Jego kości <06106> są pełne <04390> (08804) grzechu młodości <05934>, który powinien leżeć <07901> (08799) z Nim w proch <06083>.                                                                                                
L02 2 Job 20:11 Jego kości tak pełne były krzepy: wraz z nim ją kładą do prochu.
L03 3 Job 20:11 עַ֭צְמוֹתָיו מָלְא֣וּ [עֲלוּמֹו כ] (עֲלוּמָ֑יו ק) וְ֝עִמּ֗וֹ עַל־ עָפָ֥ר תִּשְׁכָּֽב׃
L04 4 Job 20:11 עַ֭צְמוֹתָי/ו מָלְא֣וּ עלומ/ו עֲלוּמָ֑י/ו וְ֝/עִמּ֗/וֹ עַל־ עָפָ֥ר תִּשְׁכָּֽב׃
L05 5 Job 20:11 <Ac>•mo•taw mal•'<U> ['a•lu•mow ch] ('a•lu•<Maw>; k) we•'im•<Mo>, al- 'a•<Far> tisz•<Kaw>.
L06 6 Job 20:11 H6106H6106 H4390H4390 H5973H5973 H5921H5921 H6083H6083 H7901H7901
L07 7 Job 20:11 body accomplish youth accompanying above ashes cast down
L08 8 Job 20:11 ciało zrealizować młodzież towarzyszący powyżej Popioły zrzucony
L09 9 Job 20:11 His bones are full youth with with with him in the dust which shall lie down
L10 10 Job 20:11 Jego kości są pełne młodzież z z z nim w kurzu które powinny leżeć
L11 11 Job 20:11 Atz·mo·tav mal·'U ['a·lu·mov ch] ('a·lu·Mav; k) ve·'im·Mo, al- 'a·Far tish·Kav.
L12 12 Job 20:11 ac mo taw ma lu (a lu mo) [a lu maw] we im mo al - a far Tisz Kaw
L13 13 Job 20:11 `acmôtäyw mäl´û (`álûmô) [`álûmäyw] wü`immô `al-`äpär TišKäb
L14 14 Job 20:11 58/126 119/253 1/1 855/1043 3457/5759 52/110 161/207
L15 15 Job 20:11 His bones are full [of the sin] of his youth, which shall lie down with him in the dust.
L16 16 Job 20:11  11 His bones <06106> are full <04390> (08804) of the sin of his youth <05934>, which shall lie down <07901> (08799) with him in the dust <06083>.
L01 1 Job 20:12   Job 20:12  12 Choć niegodziwość <07451> być słodki <04985> (08686) w ustach <06310>, choć ukryć <03582> (08686) To pod jego językiem <03956>;                                                                                                
L02 2 Job 20:12 Słodkie zło w jego ustach, chętnie je miał pod językiem,
L03 3 Job 20:12 אִם־ תַּמְתִּ֣יק בְּפִ֣יו רָעָ֑ה יַ֝כְחִידֶ֗נָּה תַּ֣חַת לְשׁוֹנֽוֹ׃
L04 4 Job 20:12 אִם־ תַּמְתִּ֣יק בְּ/פִ֣י/ו רָעָ֑ה יַ֝כְחִידֶ֗/נָּה תַּ֣חַת לְשׁוֹנֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:12 im- tam•<Tik> be•<Fiw> ra•'<Ah>; jach•chi•<Den>•na, <Ta>•chat le•szo•<No>.
L06 6 Job 20:12 H0518H0518 H4985H4985 H6310H6310 H7451H7451 H3582H3582 H8478H8478 H3956H3956
L07 7 Job 20:12 lo be made according adversity conceal Thahash babbler
L08 8 Job 20:12 lo być wykonane zgodnie przeciwność losu ukryć Thahash papla
L09 9 Job 20:12 Though be sweet in his mouth Though wickedness [though] he hide under it under his tongue
L10 10 Job 20:12 Chociaż być słodki w ustach Choć niegodziwość [Chociaż] on ukryć pod to pod jego językiem
L11 11 Job 20:12 im- tam·Tik be·Fiv ra·'Ah; yach·chi·Den·nah, Ta·chat le·sho·No.
L12 12 Job 20:12 im - Tam Tiq Be fiw ra a jach Hi den na Ta Hat le szo no
L13 13 Job 20:12 ´im-TamTîq Büpîw rä`â yakHîdeºnnâ TaºHat lüšônô
L14 14 Job 20:12 679/1068 2/5 245/497 278/665 16/32 318/498 24/117
L15 15 Job 20:12 Though wickedness be sweet in his mouth, [though] he hide it under his tongue;
L16 16 Job 20:12  12 Though wickedness <07451> be sweet <04985> (08686) in his mouth <06310>, though he hide <03582> (08686) it under his tongue <03956>;
L01 1 Job 20:13   Job 20:13  13 Choć oszczędzić <02550> (08799) IT, i porzucają <05800> (08799) nie, ale należy to jeszcze <04513> (08799) w <08432> usta <02441>:                                                                                                
L02 2 Job 20:13 trzymał i nie chciał wypuścić, język do niego przykleił.
L03 3 Job 20:13 יַחְמֹ֣ל עָ֭לֶיהָ וְלֹ֣א יַֽעַזְבֶ֑נָּה וְ֝יִמְנָעֶ֗נָּה בְּת֣וֹךְ חִכּֽוֹ׃
L04 4 Job 20:13 יַחְמֹ֣ל עָ֭לֶי/הָ וְ/לֹ֣א יַֽעַזְבֶ֑/נָּה וְ֝/יִמְנָעֶ֗/נָּה בְּ/ת֣וֹךְ חִכּֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:13 jach•<Mol> '<A>•le•ha we•<Lo> ja•'az•<wen>•na; we•jim•na•'<En>•na, be•<Toch> chik•<Ko>.
L06 6 Job 20:13 H2550H2550 H5921H5921 H3808H3808 H5800H5800 H4513H4513 H8432H8432 H2441H2441
L07 7 Job 20:13 have compassion above before commit self deny hope mouth
L08 8 Job 20:13 współczuć powyżej przed popełnić siebie zaprzeczać nadzieję usta
L09 9 Job 20:13 [Though] he spare and and will not it and forsake it not but keep it still within his mouth
L10 10 Job 20:13 [Choć] on oszczędzić i i nie będzie to i porzuci Nie, ale należy ją nadal w ciągu usta
L11 11 Job 20:13 yach·Mol 'A·lei·ha ve·Lo ya·'az·Ven·nah; ve·yim·na·'En·nah, be·Toch chik·Ko.
L12 12 Job 20:13 jaH mol a lE ha we lo ja az wen na we jim na en na Be toch HiK Ko
L13 13 Job 20:13 yaHmöl `älÊhä wülö´ ya|`azbeºnnâ wüyimnä`eºnnâ Bütôk HiKKô
L14 14 Job 20:13 14/41 3458/5759 2740/5164 118/211 9/29 227/416 3/18
L15 15 Job 20:13 [Though] he spare it, and forsake it not; but keep it still within his mouth:
L16 16 Job 20:13  13 Though he spare <02550> (08799) it, and forsake <05800> (08799) it not; but keep it still <04513> (08799) within <08432> his mouth <02441>:
L01 1 Job 20:14   Job 20:14  14 Jednak jego mięso <03899> w jego wnętrzu <04578> <02015 jest włączone> (08738), to żółciowego <04846> z bolenie <06620> w <07130> go.                                                                                                
L02 2 Job 20:14 Pokarm spleśniał mu w trzewiach, żołądek zawiera truciznę;
L03 3 Job 20:14 לַ֭חְמוֹ בְּמֵעָ֣יו נֶהְפָּ֑ךְ מְרוֹרַ֖ת פְּתָנִ֣ים בְּקִרְבּֽוֹ׃
L04 4 Job 20:14 לַ֭חְמ/וֹ בְּ/מֵעָ֣י/ו נֶהְפָּ֑ךְ מְרוֹרַ֖ת פְּתָנִ֣ים בְּ/קִרְבּֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:14 lach•mo be•me•'<Aw> neh•<Pach>; me•ro•<Rat> pe•ta•<Nim> be•kir•<Bo>.
L06 6 Job 20:14 H3899H3899 H4578H4578 H2015H2015 H4846H4846 H6620H6620 H7130H7130
L07 7 Job 20:14 bread belly become bitter  adder among
L08 8 Job 20:14 chleb brzuch zostać gorzki sumator wśród
L09 9 Job 20:14 [Yet] his meat in his bowels is turned [it is] the gall of asps within
L10 10 Job 20:14 [Jednak] jego mięso w jego wnętrzu jest włączony [Jest] żółciowego z bolenie w ciągu
L11 11 Job 20:14 lach·mo be·me·'Av neh·Pach; me·ro·Rat pe·ta·Nim be·kir·Bo.
L12 12 Job 20:14 laH mo Be me aw neh Pach me ro rat Pe ta nim Be qir Bo
L13 13 Job 20:14 laHmô Bümë`äyw nehPäk mürôrat Pütänîm BüqirBô
L14 14 Job 20:14 183/295 13/32 45/94 3/4 2/6 135/227
L15 15 Job 20:14 [Yet] his meat in his bowels is turned, [it is] the gall of asps within him.
L16 16 Job 20:14  14 Yet his meat <03899> in his bowels <04578> is turned <02015> (08738), it is the gall <04846> of asps <06620> within <07130> him.
L01 1 Job 20:15   Job 20:15  15 On hath połykać w dół <01104> (08804) bogactwo <02428>, a on VoMiT je ponownie <06958> (08686): Bóg <0410> wrzucą je <03423> (08686) w brzuchu <0990> .                                                                                              
L02 2 Job 20:15 dobra sam połknął i zwrócił: Bóg wyrzucił je z niego.
L03 3 Job 20:15 חַ֣יִל בָּ֭לַע וַיְקִאֶ֑נּוּ מִ֝בִּטְנ֗וֹ יֽוֹרִשֶׁ֥נּוּ אֵֽל׃
L04 4 Job 20:15 חַ֣יִל בָּ֭לַע וַ/יְקִאֶ֑/נּוּ מִ֝/בִּטְנ֗/וֹ יֽוֹרִשֶׁ֥/נּוּ אֵֽל׃
L05 5 Job 20:15 <Cha>•jil <Ba>•la' waj•ki•'<En>•nu; mib•bit•<No>, jo•ri•<szen>•nu '<El>.
L06 6 Job 20:15 H2428H2428 H1104H1104 H6958H6958 H0990H0990 H3423H3423 H0410H0410
L07 7 Job 20:15 able cover spue  belly cast out God 
L08 8 Job 20:15 w stanie pokryć wymiotować brzuch wypędzał Bóg
L09 9 Job 20:15 riches He hath swallowed down and he shall vomit them up again of his belly shall cast them out God
L10 10 Job 20:15 bogactwa On bowiem połykać w dół a on zwymiotować je ponownie z brzucha oddaje je Bóg
L11 11 Job 20:15 Cha·yil Ba·la' vay·ki·'En·nu; mib·bit·No, yo·ri·Shen·nu 'El.
L12 12 Job 20:15 Ha jil Ba la wa je qi en nu miB Bit no jo ri szen nu el
L13 13 Job 20:15 Haºyil Bäla` wayüqì´eºnnû miBBi†nô yô|rìšeºnnû ´ël
L14 14 Job 20:15 128/224 18/48 5/8 27/72 182/230 85/248
L15 15 Job 20:15 He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God shall cast them out of his belly.
L16 16 Job 20:15  15 He hath swallowed down <01104> (08804) riches <02428>, and he shall vomit them up again <06958> (08686): God <0410> shall cast them out <03423> (08686) of his belly <0990>.
L01 1 Job 20:16   Job 20:16  16 On ssać <03243> (08799) trucizna <07219> z bolenie <06620>: Viper <0660> język <03956> shall slay <02026> (08799) go.                                                                                                  
L02 2 Job 20:16 Wchłaniał on jad padalców, zabije go język żmijowy.
L03 3 Job 20:16 רֹאשׁ־ פְּתָנִ֥ים יִינָ֑ק תַּֽ֝הַרְגֵ֗הוּ לְשׁ֣וֹן אֶפְעֶֽה׃
L04 4 Job 20:16 רֹאשׁ־ פְּתָנִ֥ים יִינָ֑ק תַּֽ֝הַרְגֵ֗/הוּ לְשׁ֣וֹן אֶפְעֶֽה׃
L05 5 Job 20:16 rosz- pe•ta•<Nim> ji•<Nak>; ta•har•<Ge>•hu, le•<szon> 'ef•'<e>.
L06 6 Job 20:16 H7219H7219 H6620H6620 H3243H3243 H2026H2026 H3956H3956 H0660H0660
L07 7 Job 20:16 gall adder give milk destroy babbler viper
L08 8 Job 20:16 żółć sumator dają mleko zniszczyć papla żmija
L09 9 Job 20:16 the poison of asps He shall suck shall slay tongue the viper's
L10 10 Job 20:16 trucizna z bolenie On ssać powinien zabić język Viper
L11 11 Job 20:16 rosh- pe·ta·Nim yi·Nak; ta·har·Ge·hu, le·Shon 'ef·'Eh.
L12 12 Job 20:16 rosz - Pe ta nim ji naq Ta har ge hu le szon e fe
L13 13 Job 20:16 rö´š-Pütänîm yînäq Ta|hargëºhû lüšôn ´ep`è
L14 14 Job 20:16 4/12 3/6 19/32 121/167 25/117 1/3
L15 15 Job 20:16 He shall suck the poison of asps: the viper's tongue shall slay him.
L16 16 Job 20:16  16 He shall suck <03243> (08799) the poison <07219> of asps <06620>: the viper's <0660> tongue <03956> shall slay <02026> (08799) him.
L01 1 Job 20:17   Job 20:17  17 On nie ujrzy <07200> (08799) rzeki <06390>, powodzie <05104>, Brooks <05158> miodu <01706> i masło <02529>.                                                                                                  
L02 2 Job 20:17 Nie spojrzy na wody płynące, choć płyną miodem i śmietaną.
L03 3 Job 20:17 אַל־ יֵ֥רֶא בִפְלַגּ֑וֹת נַהֲרֵ֥י נַ֝חֲלֵ֗י דְּבַ֣שׁ וְחֶמְאָֽה׃
L04 4 Job 20:17 אַל־ יֵ֥רֶא בִ/פְלַגּ֑וֹת נַהֲרֵ֥י נַ֝חֲלֵ֗י דְּבַ֣שׁ וְ/חֶמְאָֽה׃
L05 5 Job 20:17 al- <je>•re wif•lag•<Got>; na•ha•<Re> na•cha•<Le>, de•<wasz> we•chem•'<Ah>.
L06 6 Job 20:17 H0408H0408 H7200H7200 H6390H6390 H5104H5104 H5158H5158 H1706H1706 H2529H2529
L07 7 Job 20:17 nay advise self division flood brook honey butter
L08 8 Job 20:17 ba doradzać siebie podział powódź potok miód masło
L09 9 Job 20:17 does not He shall not see the rivers the floods the brooks of honey and butter
L10 10 Job 20:17 nie On nie ujrzy rzeki powodzie Brooks z miodem i masło
L11 11 Job 20:17 al- Ye·re vif·lag·Got; na·ha·Rei na·cha·Lei, de·Vash ve·chem·'Ah.
L12 12 Job 20:17 al - je re wif laG Got na ha re na Ha le De wasz we He ma
L13 13 Job 20:17 ´al-yëºre´ biplaGGôt nahárê naHálê Dübaš wüHem´â
L14 14 Job 20:17 293/725 777/1296 1/1 50/119 95/141 34/54 5/10
L15 15 Job 20:17 He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter.
L16 16 Job 20:17  17 He shall not see <07200> (08799) the rivers <06390>, the floods <05104>, the brooks <05158> of honey <01706> and butter <02529>.
L01 1 Job 20:18   Job 20:18  18 To, co on pracował <03022> albowiem on przywrócić <07725> (08688) i nie połknąć go <01104> (08799): zgodnie z jego istoty <02428> będzie restytucja <08545> być, i on nie cieszcie <05965> (08799) w nim.                                                                                          
L02 2 Job 20:18 Zwrócił swój zysk nie połknięty. Nie cieszy go złupione bogactwo.
L03 3 Job 20:18 מֵשִׁ֣יב יָ֭גָע וְלֹ֣א יִבְלָ֑ע כְּחֵ֥יל תְּ֝מוּרָת֗וֹ וְלֹ֣א יַעֲלֹֽס׃
L04 4 Job 20:18 מֵשִׁ֣יב יָ֭גָע וְ/לֹ֣א יִבְלָ֑ע כְּ/חֵ֥יל תְּ֝מוּרָת֗/וֹ וְ/לֹ֣א יַעֲלֹֽס׃
L05 5 Job 20:18 me•<sziw> <ja>•go' we•<Lo> jiw•<La>'; ke•<Chel> te•mu•ra•<To>, we•<Lo> ja•'a•<Los>.
L06 6 Job 20:18 H7725H7725 H3022H3022 H3808H3808 H1104H1104 H2428H2428 H8545H8545 H3808H3808 H5965H5965
L07 7 Job 20:18 break earnings before cover able change before Exult
L08 8 Job 20:18 złamać zarobek przed pokryć w stanie zmiana przed Tryumfować
L09 9 Job 20:18 for shall he restore That which he laboured and cannot and shall not swallow [it] down according to [his] substance [shall] the restitution cannot [be] and he shall not rejoice
L10 10 Job 20:18 albowiem on przywrócić To, co on pracował i nie może i nie połknąć [ona] w dół zgodnie z [jego] substancji [Shall] restytucja nie może [Być] i nie ma radości
L11 11 Job 20:18 me·Shiv Ya·go' ve·Lo yiv·La'; ke·Cheil te·mu·ra·To, ve·Lo ya·'a·Los.
L12 12 Job 20:18 me sziw ja ga we lo jiw la Ke Hel Te mu ra to we lo ja a los
L13 13 Job 20:18 mëšîb yägä` wülö´ yiblä` KüHêl Tümûrätô wülö´ ya`álös
L14 14 Job 20:18 590/1041 1/1 2741/5164 19/48 129/224 5/6 2742/5164 1/3
L15 15 Job 20:18 That which he laboured for shall he restore, and shall not swallow [it] down: according to [his] substance [shall] the restitution [be], and he shall not rejoice [therein].
L16 16 Job 20:18  18 That which he laboured <03022> for shall he restore <07725> (08688), and shall not swallow it down <01104> (08799): according to his substance <02428> shall the restitution <08545> be,, and he shall not rejoice <05965> (08799) therein.
L01 1 Job 20:19   Job 20:19  19 Bo kto ma uciskanych <07533> (08765) i On opuścił <05800> (08804) biedny <01800>, bo kto ma brutalnie zabrane <01497> (08804) dom <01004>, którą zbudował <01129> ( 08799) nie;                                                                                            
L02 2 Job 20:19 Skrzywdził, zasmucił ubogich, domy zagrabiał, nie stawiał;
L03 3 Job 20:19 כִּֽי־ רִ֭צַּץ עָזַ֣ב דַּלִּ֑ים בַּ֥יִת גָּ֝זַ֗ל וְלֹ֣א יִבֶנֵֽהוּ׃
L04 4 Job 20:19 כִּֽי־ רִ֭צַּץ עָזַ֣ב דַּלִּ֑ים בַּ֥יִת גָּ֝זַ֗ל וְ/לֹ֣א יִבֶנֵֽ/הוּ׃
L05 5 Job 20:19 ki- <Ric>•cac 'a•<Zaw> dal•<Lim>; <Ba>•jit ga•<Zal>, we•<Lo> ji•we•<Ne>•hu.
L06 6 Job 20:19 H3588H3588 H7533H7533 H5800H5800 H1800H1800 H1004H1004 H1497H1497 H3808H3808 H1129H1129
L07 7 Job 20:19 inasmuch break commit self lean court catch before build
L08 8 Job 20:19 ponieważ złamać popełnić siebie pochylić się sąd złapać przed budować
L09 9 Job 20:19 for Because he hath oppressed [and] hath forsaken the poor an house [because] he hath violently taken away has not which he builded
L10 10 Job 20:19 dla Bo kto ma uciskanych [I] bowiem opuścił biedny dom [Ponieważ] on hath brutalnie zabrane nie ma który zbudował
L11 11 Job 20:19 ki- Ritz·tzatz 'a·Zav dal·Lim; Ba·yit ga·Zal, ve·Lo yi·ve·Ne·hu.
L12 12 Job 20:19 Ki - ric cac a zaw Dal lim Ba jit Ga zal we lo ji we ne hu  
L13 13 Job 20:19 Kî|-riccac `äzab Dallîm Baºyit Gäzal wülö´ yìbenëºhû  
L14 14 Job 20:19 2429/4478 9/19 119/211 12/47 1404/2052 12/31 2743/5164 276/374
L15 15 Job 20:19 Because he hath oppressed [and] hath forsaken the poor; [because] he hath violently taken away an house which he builded not;
L16 16 Job 20:19  19 Because he hath oppressed <07533> (08765) and hath forsaken <05800> (08804) the poor <01800>; because he hath violently taken away <01497> (08804) an house <01004> which he builded <01129> (08799) not;
L01 1 Job 20:20   Job 20:20  20 Lecz on nie czuje <03045> (08804) Spokój <07961> w brzuchu <0990>, nie wolno mu zapisywać <04422> (08762) tego, co chciał <02530> (08803).                                                                                                
L02 2 Job 20:20 nie zaznał spokoju w swym wnętrzu, nie uratował się swoim skarbem.
L03 3 Job 20:20 כִּ֤י ׀ לֹא־ יָדַ֣ע שָׁלֵ֣ו בְּבִטְנ֑וֹ בַּ֝חֲמוּד֗וֹ לֹ֣א יְמַלֵּֽט׃
L04 4 Job 20:20 כִּ֤י ׀ לֹא־ יָדַ֣ע שָׁלֵ֣ו בְּ/בִטְנ֑/וֹ בַּ֝/חֲמוּד֗/וֹ לֹ֣א יְמַלֵּֽט׃
L05 5 Job 20:20 ki lo- ja•<Da>' sza•<Lew> be•wit•<No>; ba•cha•mu•<Do>, lo je•mal•<Let>.
L06 6 Job 20:20 H3588H3588 H3808H3808 H3045H3045 H7961H7961 H0990H0990 H2530H2530 H3808H3808 H4422H4422
L07 7 Job 20:20 inasmuch before acknowledge at ease belly beauty before deliver 
L08 8 Job 20:20 ponieważ przed przyznać swobodnie brzuch piękno przed dostarczyć
L09 9 Job 20:20 Because no Surely he shall not feel quietness in his belly of that which he desired no he shall not save
L10 10 Job 20:20 Bo nie Na pewno nie czuję Cisza w brzuchu tego, co chciał nie on nie może zapisać
L11 11 Job 20:20 ki lo- ya·Da' sha·Lev be·vit·No; ba·cha·mu·Do, lo ye·mal·Let.
L12 12 Job 20:20 Ki lo - ja da sza lew Be wit no Ba Ha mu do lo je mal let
L13 13 Job 20:20 lö´-yäda` šälëw Bübi†nô BaHámûdô lö´ yümallë†
L14 14 Job 20:20 2430/4478 2744/5164 434/934 3/8 28/72 10/28 2745/5164 42/95
L15 15 Job 20:20 Surely he shall not feel quietness in his belly, he shall not save of that which he desired.
L16 16 Job 20:20  20 Surely he shall not feel <03045> (08804) quietness <07961> in his belly <0990>, he shall not save <04422> (08762) of that which he desired <02530> (08803).
L01 1 Job 20:21   Job 20:21  21 Nie stosuje żaden z jego mięsa <0400> pozostanie <08300>, dlatego nie będą patrzeć człowiek <02342> (08799) dla swoich towarów <02898>.                                                                                                
L02 2 Job 20:21 Nic nie uszło jego chciwości, stąd jego dobra nietrwałe.
L03 3 Job 20:21 אֵין־ שָׂרִ֥יד לְאָכְל֑וֹ עַל־ כֵּ֝֗ן לֹא־ יָחִ֥יל טוּבֽוֹ׃
L04 4 Job 20:21 אֵין־ שָׂרִ֥יד לְ/אָכְל֑/וֹ עַל־ כֵּ֝֗ן לֹא־ יָחִ֥יל טוּבֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:21 en- sa•<Rid> le•'a•che•<Lo>; al- <Ken>, lo- ja•<Chil> tu•<wo>.
L06 6 Job 20:21 H0369H0369 H8300H8300 H0400H0400 H5921H5921 H3651H3651 H3808H3808 H2342H2342 H2898H2898
L07 7 Job 20:21 else alive eating above after that before bear fair
L08 8 Job 20:21 więcej żywy jedzenie powyżej po tym przed ponosić sprawiedliwy
L09 9 Job 20:21 Nothing be left There shall none of his meat and after that does not therefore shall no man look for his goods
L10 10 Job 20:21 Nic być pozostawione Nie stosuje żaden z jego mięsa i po tym nie dlatego powinien nikt szukać dla swoich towarów
L11 11 Job 20:21 ein- sa·Rid le·'a·che·Lo; al- Ken, lo- ya·Chil tu·Vo.
L12 12 Job 20:21 en - sa rid le och lo al - Ken lo - ja Hil tu wo
L13 13 Job 20:21 ´ên-Särîd lü´oklô `al-Kën lö´-yäHîl †ûbô
L14 14 Job 20:21 335/786 17/27 29/44 3459/5759 375/767 2746/5164 14/58 14/32
L15 15 Job 20:21 There shall none of his meat be left; therefore shall no man look for his goods.
L16 16 Job 20:21  21 There shall none of his meat <0400> be left <08300>; therefore shall no man look <02342> (08799) for his goods <02898>.
L01 1 Job 20:22   Job 20:22  22 W pełni <04390> (08800) (08675) <04390> (08763) Jego wystarczalności <05607> on będzie w tarapatach <03334> (08799): każda ręka <03027> niegodziwego <06001> wejdzie <0935> (08799) na niego.                                                                                          
L02 2 Job 20:22 Poczuje głód mimo obfitości, owładnie nim siła nieszczęścia.
L03 3 Job 20:22 בִּמְלֹ֣אות שִׂ֭פְקוֹ יֵ֣צֶר ל֑וֹ כָּל־ יַ֖ד עָמֵ֣ל תְּבוֹאֶֽנּוּ׃
L04 4 Job 20:22 בִּ/מְלֹ֣אות שִׂ֭פְק/וֹ יֵ֣צֶר ל֑/וֹ כָּל־ יַ֖ד עָמֵ֣ל תְּבוֹאֶֽ/נּוּ׃
L05 5 Job 20:22 bim•<Lot> fe•kow <je>•cer lo; kol- jad 'a•<Mel> te•wo•'<En>•nu.
L06 6 Job 20:22 H4390H4390 H5607H5607 H3334H3334 H0000 H3605H3605 H3027H3027 H6001H6001 H0935H0935
L07 7 Job 20:22 accomplish stroke be distressed all manner able that labors abide
L08 8 Job 20:22 zrealizować suw być strapiony wszelkiego rodzaju w stanie że trud przestrzegać
L09 9 Job 20:22 the fullness of his sufficiency he shall be in straits of everyone every hand of the wicked shall come
L10 10 Job 20:22 pełnia Jego wystarczalności on będzie w tarapatach z każdego Każde rozdanie występnych wejdzie
L11 11 Job 20:22 bim·Lot fe·kov Ye·tzer lo; kol- yad 'a·Mel te·vo·'En·nu.
L12 12 Job 20:22 Bim lowt sif qo je cer lo Kol - jad a mel Te wo en nu  
L13 13 Job 20:22 Bimlöº´wt Sipqô yëºcer Kol-yad `ämël Tübô´eºnnû  
L14 14 Job 20:22 120/253 1/2 8/10 4332/6522 3524/5415 1051/1608 3/9 1720/2550
L15 15 Job 20:22 In the fulness of his sufficiency he shall be in straits: every hand of the wicked shall come upon him.
L16 16 Job 20:22  22 In the fulness <04390> (08800) (08675) <04390> (08763) of his sufficiency <05607> he shall be in straits <03334> (08799): every hand <03027> of the wicked <06001> shall come <0935> (08799) upon him.
L01 1 Job 20:23   Job 20:23  23 Kiedy jest o wypełnienie <04390> (08763) jego brzuch <0990>, Bóg oddaje <07971> (08762) furii <02740> jego gniewu <0639> na niego, i deszcz <04305> ( 08686) to po nim, gdy jedzenie <03894>.                                                                                            
L02 2 Job 20:23 Gdy będzie czym wnętrze napełnić, Bóg ześle na niego żar swego gniewu, wyleje nań fale swej zapalczywości.
L03 3 Job 20:23 יְהִ֤י ׀ לְמַלֵּ֬א בִטְנ֗וֹ יְֽשַׁלַּח־ בּ֭וֹ חֲר֣וֹן אַפּ֑וֹ וְיַמְטֵ֥ר עָ֝לֵ֗ימוֹ בִּלְחוּמֽוֹ׃
L04 4 Job 20:23 יְהִ֤י ׀ לְ/מַלֵּ֬א בִטְנ֗/וֹ יְֽשַׁלַּח־ בּ֭/וֹ חֲר֣וֹן אַפּ֑/וֹ וְ/יַמְטֵ֥ר עָ֝לֵ֗י/מוֹ בִּ/לְחוּמֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:23 je•<Hi> le•mal•<Le> wit•<No>, je•szal•lach- bo cha•<Ron> ap•<Po>; we•jam•<Ter> 'a•<Le>•mow, bil•chu•<Mo>.
L06 6 Job 20:23 H1961H1961 H4390H4390 H0990H0990 H7971H7971 H0000 H2740H2740 H0639H0639 H4305H4305 H5921H5921 H3894H3894
L07 7 Job 20:23 become accomplish belly forsake fury anger rain  above while
L08 8 Job 20:23 zostać zrealizować brzuch zapierać się furia złość deszcz powyżej podczas
L09 9 Job 20:23 become [When] he is about to fill his belly [God] shall cast the fury of his wrath upon him and shall rain and [it] upon him while he is eating
L10 10 Job 20:23 zostać [Gdy] jest o wypełnienie jego brzuch [Bóg] odda furia jego gniewu na niego i deszcz i [Ona] na nim, gdy jedzenie
L11 11 Job 20:23 ye·Hi le·mal·Le vit·No, ye·shal·lach- bo cha·Ron ap·Po; ve·yam·Ter 'a·Lei·mov, bil·chu·Mo.
L12 12 Job 20:23 je hi le mal le wit no je szal laH - Bo Ha ron aP Po we jam ter a le mo Bil Hu mo
L13 13 Job 20:23 yühî lümallë´ bi†nô yü|šallaH-Bô Hárôn ´aPPô wüyam†ër `älêºmô BilHûmô
L14 14 Job 20:23 2306/3546 121/253 29/72 604/847 4333/6522 15/41 112/276 7/17 3460/5759 1/2
L15 15 Job 20:23 [When] he is about to fill his belly, [God] shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain [it] upon him while he is eating.
L16 16 Job 20:23  23 When he is about to fill <04390> (08763) his belly <0990>, God shall cast <07971> (08762) the fury <02740> of his wrath <0639> upon him,, and shall rain <04305> (08686) it upon him while he is eating <03894>.
L01 1 Job 20:24   Job 20:24  24 On ucieka <01272> (08799) z żelaza <01270> broń <05402> i łuk <07198> stali <05154> skreśla go przez <02498> (08799).                                                                                                  
L02 2 Job 20:24 Uciekł przed bronią żelazną, przebije go łuk brązowy.
L03 3 Job 20:24 יִ֭בְרַח מִנֵּ֣שֶׁק בַּרְזֶ֑ל תַּ֝חְלְפֵ֗הוּ קֶ֣שֶׁת נְחוּשָֽׁה׃
L04 4 Job 20:24 יִ֭בְרַח מִ/נֵּ֣שֶׁק בַּרְזֶ֑ל תַּ֝חְלְפֵ֗/הוּ קֶ֣שֶׁת נְחוּשָֽׁה׃
L05 5 Job 20:24 <jiw>•rach min•<Ne>•szek bar•<Zel>; tach•le•<Fe>•hu, <Ke>•szet ne•chu•<sza>.
L06 6 Job 20:24 H1272H1272 H5402H5402 H1270H1270 H2498H2498 H7198H7198 H5154H5154
L07 7 Job 20:24 drive away armed men iron abolish arch brass
L08 8 Job 20:24 odpędzać uzbrojeni mężczyźni żelazo znieść łuk mosiądz
L09 9 Job 20:24 He shall flee weapon from the iron shall strike him through [and] the bow of steel
L10 10 Job 20:24 On ucieka broń z żelaza skreśla go przez [I] łuk stali
L11 11 Job 20:24 Yiv·rach min·Ne·shek bar·Zel; tach·le·Fe·hu, Ke·shet ne·chu·Shah.
L12 12 Job 20:24 jiw raH min ne szeq Bar zel TaH le fe hu qe szet ne Hu sza
L13 13 Job 20:24 yibraH minn뺚eq Barzel TaHlüpëºhû qeºšet nüHûšâ
L14 14 Job 20:24 45/65 5/10 43/76 14/28 32/76 3/10
L15 15 Job 20:24 He shall flee from the iron weapon, [and] the bow of steel shall strike him through.
L16 16 Job 20:24  24 He shall flee <01272> (08799) from the iron <01270> weapon <05402>, and the bow <07198> of steel <05154> shall strike him through <02498> (08799).
L01 1 Job 20:25   Job 20:25  25 To jest rysowany <08025> (08804) i przychodzi się <03318> (08799) ciała <01465>, tak, miecz błyszczący <01300> przychodzi się <01980> (08799) Jego żółcią <04846>: strachy <0367> są na niego.                                                                                            
L02 2 Job 20:25 Przeszyje go, wyjdzie mu z grzbietu, błysk ostrza - z wątroby, owładnie nim przerażenie.
L03 3 Job 20:25 שָׁלַף֮ וַיֵּצֵ֪א מִגֵּ֫וָ֥ה וּ֭בָרָק מִֽמְּרֹרָת֥וֹ יַהֲלֹ֗ךְ עָלָ֥יו אֵמִֽים׃
L04 4 Job 20:25 שָׁלַף֮ וַ/יֵּצֵ֪א מִ/גֵּ֫וָ֥ה וּ֭/בָרָק מִֽ/מְּרֹרָת֥/וֹ יַהֲלֹ֗ךְ עָלָ֥י/ו אֵמִֽים׃
L05 5 Job 20:25 sza•<Laf> wai•je•<ce> mig•<Ge><wa> <U>•wa•rok mi•me•ro•ra•<To> ja•ha•<Loch>, 'a•<Law> 'e•<Mim>.
L06 6 Job 20:25 H8025H8025 H3318H3318 H1465H1465 H1300H1300 H4846H4846 H1980H1980 H5921H5921 H0367H0367
L07 7 Job 20:25 draw  after body bright bitter  along above dread
L08 8 Job 20:25 rysować po ciało jasny gorzki wzdłuż powyżej strach
L09 9 Job 20:25 It is drawn and cometh out of the body yea the glittering sword of his gall cometh out and terrors
L10 10 Job 20:25 Jest rysowany i przyszedł się ciała tak lśniący miecz jego żółci przyszedł na i strachy
L11 11 Job 20:25 sha·Laf vai·ye·Tze mig·Ge·Vah U·va·rok mi·me·ro·ra·To ya·ha·Loch, 'a·Lav 'e·Mim.
L12 12 Job 20:25 sza laf waj je ce miG Ge wa u wa raq mim me ro ra to ja ha loch a law e mim
L13 13 Job 20:25 šälap wayyëcë´ miGGëwâ ûbäräq mi|mmürörätô yahálök `äläyw ´ëmîm
L14 14 Job 20:25 24/25 750/1060 1/1 4/21 4/4 1053/1542 3461/5759 9/17
L15 15 Job 20:25 It is drawn, and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall: terrors [are] upon him.
L16 16 Job 20:25  25 It is drawn <08025> (08804), and cometh out <03318> (08799) of the body <01465>; yea, the glittering sword <01300> cometh out <01980> (08799) of his gall <04846>: terrors <0367> are upon him.
L01 1 Job 20:26   Job 20:26  26 Wszystko ciemność <02822> będzie ukrywał <02934> (08803) w swoich tajnych <06845> (08803): ogień <0784> nie dmuchane <05301> (08795) powinny spożywać <0398> (08762) go, to pójdzie źle <03415> (08799) z nim, że jest pozostawione <08300> w swoim przybytku <0168>.                                                                                    
L02 2 Job 20:26 Ciemność jak skarb zachowana, nie wzniecony ogień go strawi, zniszczy, co skryte w namiocie.
L03 3 Job 20:26 כָּל־ חֹשֶׁךְ֮ טָמ֪וּן לִצְפּ֫וּנָ֥יו תְּ֭אָכְלֵהוּ אֵ֣שׁ לֹֽא־ נֻפָּ֑ח יֵ֖רַע שָׂרִ֣יד בְּאָהֳלֽוֹ׃
L04 4 Job 20:26 כָּל־ חֹשֶׁךְ֮ טָמ֪וּן לִ/צְפּ֫וּנָ֥י/ו תְּ֭אָכְלֵ/הוּ אֵ֣שׁ לֹֽא־ נֻפָּ֑ח יֵ֖רַע שָׂרִ֣יד בְּ/אָהֳלֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:26 kol- cho•szeCh ta•<Mun> lic•<Pu><Naw> <Te>•'a•che•le•hu 'esz lo- nup•<Pach>; <je>•ra' sa•<Rid> be•'o•ho•<Lo>.
L06 6 Job 20:26 H3605H3605 H2822H2822 H2934H2934 H6845H6845 H0398H0398 H0784H0784 H3808H3808 H5301H5301 H3415H3415 H8300H8300 H0168H0168
L07 7 Job 20:26 all manner dark hide reserve burn up burning before blow fear alive covering
L08 8 Job 20:26 wszelkiego rodzaju ciemny schować rezerwa spalić palenie przed wiać strach żywy pokrycie
L09 9 Job 20:26 Complete All darkness [shall be] hid in his secret places shall consume a fire not not blown him it shall go ill with him that is left in his tabernacle
L10 10 Job 20:26 Zakończyć Wszystko ciemność [Jest] HID w swoich tajnych będą konsumować ogień nie nie dmuchane go powinna pójść źle z nim, że jest pozostawione w jego przybytku
L11 11 Job 20:26 kol- cho·sheCh ta·Mun litz·Pu·Nav Te·'a·che·le·hu 'esh lo- nup·Pach; Ye·ra' sa·Rid be·'o·ho·Lo.
L12 12 Job 20:26 Kol - Ho szech ta mun lic Pu naw Te och le hu esz lo - nuP PaH je ra sa rid Be o hó lo
L13 13 Job 20:26 Kol-Höšek †ämûn licPûnäyw Tü´oklëhû ´ëš lö|´-nuPPäH yëºra` Särîd Bü´ohólô
L14 14 Job 20:26 3525/5415 28/80 11/31 8/29 510/806 181/377 2747/5164 2/12 3/5 18/27 296/342
L15 15 Job 20:26 All darkness [shall be] hid in his secret places: a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle.
L16 16 Job 20:26  26 All darkness <02822> shall be hid <02934> (08803) in his secret places <06845> (08803): a fire <0784> not blown <05301> (08795) shall consume <0398> (08762) him; it shall go ill <03415> (08799) with him that is left <08300> in his tabernacle <0168>.
L01 1 Job 20:27   Job 20:27  27 niebo <08064> ujawnią <01540> (08762) jego nieprawość <05771>, a ziemia <0776> powstaną <06965> (08693) przeciwko niemu.                                                                                                
L02 2 Job 20:27 Niebo odsłoni przewiny, ziemia dlań wrogiem się stanie.
L03 3 Job 20:27 יְגַלּ֣וּ שָׁמַ֣יִם עֲוֹנ֑וֹ וְ֝אֶ֗רֶץ מִתְקוֹמָ֘מָ֥ה לֽוֹ׃
L04 4 Job 20:27 יְגַלּ֣וּ שָׁמַ֣יִם עֲוֹנ֑/וֹ וְ֝/אֶ֗רֶץ מִתְקוֹמָ֘מָ֥ה לֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:27 je•gal•<Lu> sza•<Ma>•jim a•wo•<No>; we•'<E>•rec, mit•ko•<Ma><Ma> lo.
L06 6 Job 20:27 H1540H1540 H8064H8064 H5771H5771 H0776H0776 H6965H6965 H0000
L07 7 Job 20:27 advertise air fault common abide
L08 8 Job 20:27 reklamować powietrze wina wspólny przestrzegać
L09 9 Job 20:27 shall reveal The heaven his iniquity and the earth shall rise up
L10 10 Job 20:27 ujawnią Niebo jego nieprawość a ziemia powstaną
L11 11 Job 20:27 ye·gal·Lu sha·Ma·yim a·vo·No; ve·'E·retz, mit·ko·Ma·Mah lo.
L12 12 Job 20:27 je gal lu sza ma jim a wo no we e rec mit qo ma ma lo
L13 13 Job 20:27 yügallû šämaºyim `áwönô wü´eºrec mitqômämâ
L14 14 Job 20:27 89/185 215/421 74/229 1420/2502 423/627 4334/6522
L15 15 Job 20:27 The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him.
L16 16 Job 20:27  27 The heaven <08064> shall reveal <01540> (08762) his iniquity <05771>; and the earth <0776> shall rise up <06965> (08693) against him.
L01 1 Job 20:28   Job 20:28  28 Wzrost <02981> z domu <01004> odstąpi <01540> (08799), a jego towar odpłynąć <05064> (08737) w ciągu dnia <03117> jego gniewu <0639>.                                                                                                
L02 2 Job 20:28 Rozdrapią mu skarby w jego domu, rozpłyną się w dzień Jego gniewu.
L03 3 Job 20:28 יִ֭גֶל יְב֣וּל בֵּית֑וֹ נִ֝גָּר֗וֹת בְּי֣וֹם אַפּֽוֹ׃
L04 4 Job 20:28 יִ֭גֶל יְב֣וּל בֵּית֑/וֹ נִ֝גָּר֗וֹת בְּ/י֣וֹם אַפּֽ/וֹ׃
L05 5 Job 20:28 <ji>•gel je•<wul> be•<To>; nig•ga•<Rot>, be•<jom> ap•<Po>.
L06 6 Job 20:28 H1540H1540 H2981H2981 H1004H1004 H5064H5064 H3117H3117 H0639H0639
L07 7 Job 20:28 advertise fruit court fall age anger
L08 8 Job 20:28 reklamować owoc sąd spadać wiek złość
L09 9 Job 20:28 shall depart The increase of his house [and his goods] shall flow away in the day of his wrath
L10 10 Job 20:28 odstąpi Wzrost z domu [I jego towary] ma odpłynąć w dzień jego gniewu
L11 11 Job 20:28 Yi·gel ye·Vul bei·To; nig·ga·Rot, be·Yom ap·Po.
L12 12 Job 20:28 ji gel je wul Be to niG Ga rot Be jom aP Po
L13 13 Job 20:28 yìgel yübûl Bêtô niGGärôt Büyôm ´aPPô
L14 14 Job 20:28 90/185 6/13 1405/2052 2/10 1520/2302 113/276
L15 15 Job 20:28 The increase of his house shall depart, [and his goods] shall flow away in the day of his wrath.
L16 16 Job 20:28  28 The increase <02981> of his house <01004> shall depart <01540> (08799), and his goods shall flow away <05064> (08737) in the day <03117> of his wrath <0639>.
L01 1 Job 20:29   Job 20:29  29 Jest to część <02506> z bezbożnych <07563> mężczyzna <0120> od Boga <0430> i dziedzictwo <05159> mianowany <0561> mu przez Boga <0410>.                                                                                                
L02 2 Job 20:29 To los odstępcy od Boga, dziedzictwo przez Boga przyznane.
L03 3 Job 20:29 זֶ֤ה ׀ חֵֽלֶק־ אָדָ֣ם רָ֭שָׁע מֵאֱלֹהִ֑ים וְנַחֲלַ֖ת אִמְר֣וֹ מֵאֵֽל׃ פ
L04 4 Job 20:29 זֶ֤ה ׀ חֵֽלֶק־ אָדָ֣ם רָ֭שָׁע מֵ/אֱלֹהִ֑ים וְ/נַחֲלַ֖ת אִמְר֣/וֹ מֵ/אֵֽל׃ פ
L05 5 Job 20:29 ze che•lek- 'a•<Dam> <Ra>•szo' me•'<E>•lo•<Him>; we•na•cha•<Lat> im•<Ro> me•'<El>. <Pe>
L06 6 Job 20:29 H2088H2088 H2506H2506 H0120H0120 H7563H7563 H0430H0430 H5159H5159 H0561H0561 H0410H0410
L07 7 Job 20:29 he inheritance person condemned angels heritage answer God 
L08 8 Job 20:29 on dziedzictwo osoba skazany anioły dziedzictwo odpowiedź Bóg
L09 9 Job 20:29 This This [is] the portion man of a wicked from God and the heritage appointed unto him by God
L10 10 Job 20:29 To To [jest] część mężczyzna z wicked od Boga i dziedzictwo wyznaczony mu przez Boga
L11 11 Job 20:29 zeh che·lek- 'a·Dam Ra·sho' me·'E·lo·Him; ve·na·cha·Lat im·Ro me·'El. Peh
L12 12 Job 20:29 ze He leq - a dam ra sza me e lo him we na Ha lat im ro me el P
L13 13 Job 20:29 Hë|leq-´ädäm räšä` më´élöhîm wünaHálat ´imrô më´ël P
L14 14 Job 20:29 834/1176 35/67 156/552 27/261 1781/2597 153/223 10/48 86/248
L15 15 Job 20:29 This [is] the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God.
L16 16 Job 20:29  29 This is the portion <02506> of a wicked <07563> man <0120> from God <0430>, and the heritage <05159> appointed <0561> unto him by God <0410>.
Copyright by Cezary Podolski