Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Jr26-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Jr 26:1 Jr 26 Jr 26:1  1 Na początku <07225> panowania <04468> Jojakima <03079> syn <01121> Jozjasza <02977> Król <04428> Judy <03063> przyszedł to słowo <01697> od Pana <03068> mówiąc <0559> (08800) i                                                                                            
L02 2 Jr 26:1 Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza:
L03 3 Jr 26:1 בְּרֵאשִׁ֗ית מַמְלְכ֛וּת יְהוֹיָקִ֥ים בֶּן־ יֹאשִׁיָּ֖הוּ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה הָיָה֙ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה מֵאֵ֥ת יְהוָ֖ה לֵאמֹֽר׃
L04 4 Jr 26:1 בְּ/רֵאשִׁ֗ית מַמְלְכ֛וּת יְהוֹיָקִ֥ים בֶּן־ יֹאשִׁיָּ֖הוּ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה הָיָה֙ הַ/דָּבָ֣ר הַ/זֶּ֔ה מֵ/אֵ֥ת יְהוָ֖ה לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Jr 26:1 be•re•<szit>, mam•le•<Chut> je•ho•ja•<Kim> ben- jo•szi•<ja>•hu <Me>•lech je•hu•<Da>; ha•<ja> had•da•<war> haz•<Ze>, me•'<Et> <jah>•we le•<Mor>.
L06 6 Jr 26:1 H7225H7225 H4468H4468 H3079H3079 H1121H1121 H2977H2977 H4428H4428 H3063H3063 H1961H1961 H1697H1697 H2088H2088 H0853H0853 H3068H3068 H0559H0559
L07 7 Jr 26:1 beginning kingdom Jehoiakim afflicted Josiah king Judah become act he Jehovah answer
L08 8 Jr 26:1 początek królestwo Jojakim dotknięty Josiah król Juda zostać działać on Jahwe odpowiedź
L09 9 Jr 26:1 In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah came came this word this from the LORD saying
L10 10 Jr 26:1 Na początku panowania Jojakima syn Jozjasza król Judy przyszedł przyszedł tego słowa to od Pana powiedzenie
L11 11 Jr 26:1 be·re·Shit, mam·le·Chut ye·ho·ya·Kim ben- yo·shi·Ya·hu Me·lech ye·hu·Dah; ha·Yah had·da·Var haz·Zeh, me·'Et Yah·weh le·Mor.
L12 12 Jr 26:1 Be re szit mam le chut je ho ja qim Ben - jo szij ja hu me lech je hu da ha ja haD Da war haz ze me et jhwh(a do naj) le mor
L13 13 Jr 26:1 Bürë´šît mamlükût yühôyäqîm Ben-yö´šiyyäºhû meºlek yühûdâ häyâ haDDäbär hazzè më´ët yhwh(´ädönäy) lë´mör
L14 14 Jr 26:1 38/51 8/9 18/37 4444/4921 43/53 2174/2519 621/818 2823/3546 1152/1428 1047/1176 9530/11047 5144/6220 4338/5298
L15 15 Jr 26:1 In the beginning of the reign of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah came this word from the LORD, saying,
L16 16 Jr 26:1  1 In the beginning <07225> of the reign <04468> of Jehoiakim <03079> the son <01121> of Josiah <02977> king <04428> of Judah <03063> came this word <01697> from the LORD <03068>, saying <0559> (08800),
L01 1 Jr 26:2   Jr 26:2  2 Tak mówi <0559> (08804) Pan <03068>; Stań <05975> (08798) w sądzie <02691> od Pana <03068> dom <01004> i mówić <01696> (08765) do wszystkich miasta <05892> Judy <03063>, który pochodzi <0935> (08802) czcić <07812> (08692) w <03068> Pański dom <01004>, wszystkie słowa <01697>, że polecenie <06680> ( 08765) tobie mówić <01696> (08763) do nich;; zmniejszać <01639> (08799) nie słowo <01697>:                                                                          
L02 2 Jr 26:2 To mówi Pan: Stań na dziedzińcu domu Pańskiego i mów do [mieszkańców] wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im oznajmić; nie ujmuj ani słowa!
L03 3 Jr 26:2 כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה עֲמֹד֮ בַּחֲצַ֣ר בֵּית־ יְהוָה֒ וְדִבַּרְתָּ֞ עַל־ כָּל־ עָרֵ֣י יְהוּדָ֗ה הַבָּאִים֙ לְהִשְׁתַּחֲוֹ֣ת בֵּית־ יְהוָ֔ה אֵ֚ת כָּל־ הַדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר צִוִּיתִ֖יךָ לְדַבֵּ֣ר אֲלֵיהֶ֑ם אַל־ תִּגְרַ֖ע דָּבָֽר׃
L04 4 Jr 26:2 כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה עֲמֹד֮ בַּ/חֲצַ֣ר בֵּית־ יְהוָה֒ וְ/דִבַּרְתָּ֞ עַל־ כָּל־ עָרֵ֣י יְהוּדָ֗ה הַ/בָּאִים֙ לְ/הִשְׁתַּחֲוֹ֣ת בֵּית־ יְהוָ֔ה אֵ֚ת כָּל־ הַ/דְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֥ר צִוִּיתִ֖י/ךָ לְ/דַבֵּ֣ר אֲלֵי/הֶ֑ם אַל־ תִּגְרַ֖ע דָּבָֽר׃
L05 5 Jr 26:2 ko 'a•<Mar> <jah>•we 'a•<Mod> ba•cha•<car> bet- <jah>•we we•dib•bar•<Ta> al- kol- 'a•<Re> je•hu•<Da>, hab•ba•'<Im> le•hisz•ta•cha•<wot> bet- <jah>•we, 'et kol- had•de•wa•<Rim>, 'a•<szer> ciw•wi•<Ti>•cha le•dab•<Ber> 'a•le•<Hem>; al- tig•<Ra>' da•<war>.
L06 6 Jr 26:2 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H5975H5975 H2691H2691 H1004H1004 H3068H3068 H1696H1696 H5921H5921 H3605H3605 H5892H5892 H3063H3063 H0935H0935 H7812H7812 H1004H1004 H3068H3068 H0853H0853 H3605H3605 H1697H1697 H0834H0834 H6680H6680 H1696H1696 H0413H0413 H0408H0408 H1639H1639 H1697H1697
L07 7 Jr 26:2 such answer Jehovah abide  court court Jehovah answer above all manner Ai  Judah abide bow down court Jehovah all manner act after appoint answer about nay abate act
L08 8 Jr 26:2 taki odpowiedź Jahwe przestrzegać sąd sąd Jahwe odpowiedź powyżej wszelkiego rodzaju Ai Juda przestrzegać zgnieść sąd Jahwe wszelkiego rodzaju działać po powołać odpowiedź o ba osłabnąć działać
L09 9 Jr 26:2 Thus Thus saith the LORD Stand in the court house of the LORD'S and speak unto all unto all the cities of Judah which come to worship house in the LORD'S all all the words i that I command thee to speak about not unto them diminish not a word
L10 10 Jr 26:2 Tak więc Tak mówi Pan Stać w sądzie dom od Pana i mówić do wszystko aż wszystkie miasta Judy które pochodzą czcić dom w do Pana wszystko wszystkie słowa ja że komenda ci mówić o nie im zmniejszyć nie słowo
L11 11 Jr 26:2 koh 'a·Mar Yah·weh 'a·Mod ba·cha·Tzar beit- Yah·weh ve·dib·bar·Ta al- kol- 'a·Rei ye·hu·Dah, hab·ba·'Im le·hish·ta·cha·Vot beit- Yah·weh, 'et kol- had·de·va·Rim, 'a·Sher tziv·vi·Ti·cha le·dab·Ber 'a·lei·Hem; al- tig·Ra' da·Var.
L12 12 Jr 26:2 Ko a mar jhwh(a do naj) a mod Ba Ha car Bet - jhwh(a do naj) we diB Bar Ta al - Kol - a re je hu da haB Ba im le hisz Ta Ha wot Bet - jhwh(a do naj) et Kol - haD De wa rim a szer ciw wi ti cha le daB Ber a le hem al - Tig ra Da war
L13 13 Jr 26:2 ´ämar yhwh(´ädönäy) `ámöd BaHácar Bêt-yhwh(´ädönäy) wüdiBBarTä `al-Kol-`ärê yühûdâ haBBä´îm lühišTaHáwöt Bêt-yhwh(´ädönäy) ´ët Kol-haDDübärîm ´ášer ciwwîtîºkä lüdaBBër ´álêhem ´al-Tigra` Däbär
L14 14 Jr 26:2 307/576 4339/5298 5145/6220 401/523 127/189 1656/2052 5146/6220 955/1142 4617/5759 4532/5415 886/1093 622/818 2075/2550 159/169 1657/2052 5147/6220 9531/11047 4533/5415 1153/1428 4660/5499 450/491 956/1142 4369/5500 623/725 19/22 1154/1428
L15 15 Jr 26:2 Thus saith the LORD; Stand in the court of the LORD'S house, and speak unto all the cities of Judah, which come to worship in the LORD'S house, all the words that I command thee to speak unto them; diminish not a word:
L16 16 Jr 26:2  2 Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>; Stand <05975> (08798) in the court <02691> of the LORD'S <03068> house <01004>, and speak <01696> (08765) unto all the cities <05892> of Judah <03063>, which come <0935> (08802) to worship <07812> (08692) in the LORD'S <03068> house <01004>, all the words <01697> that I command <06680> (08765) thee to speak <01696> (08763) unto them;; diminish <01639> (08799) not a word <01697>:
L01 1 Jr 26:3   Jr 26:3  3 Jeśli więc będą słuchać <08085> (08799) i włącz <07725> (08799) Każdy mężczyzna <0376> ze swej złej <07451> sposób <01870>, że mogę żałować <05162> (08738) ja z zło <07451>, który mam cel <02803> (08802) zrobić <06213> (08800) do nich, ponieważ <06440> w złym <07455> swoich poczynaniach <04611>.                                                                                  
L02 2 Jr 26:3 Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi, wtenczas Ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki.
L03 3 Jr 26:3 אוּלַ֣י יִשְׁמְע֔וּ וְיָשֻׁ֕בוּ אִ֖ישׁ מִדַּרְכּ֣וֹ הָרָעָ֑ה וְנִחַמְתִּ֣י אֶל־ הָרָעָ֗ה אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֤י חֹשֵׁב֙ לַעֲשׂ֣וֹת לָהֶ֔ם מִפְּנֵ֖י רֹ֥עַ מַעַלְלֵיהֶֽם׃
L04 4 Jr 26:3 אוּלַ֣י יִשְׁמְע֔וּ וְ/יָשֻׁ֕בוּ אִ֖ישׁ מִ/דַּרְכּ֣/וֹ הָ/רָעָ֑ה וְ/נִחַמְתִּ֣י אֶל־ הָ/רָעָ֗ה אֲשֶׁ֨ר אָנֹכִ֤י חֹשֵׁב֙ לַ/עֲשׂ֣וֹת לָ/הֶ֔ם מִ/פְּנֵ֖י רֹ֥עַ מַעַלְלֵי/הֶֽם׃
L05 5 Jr 26:3 'u•<Lai> jisz•me•'<U>, we•ja•<szu>•wu 'isz mid•dar•<Ko> ha•ra•'<Ah>; we•ni•cham•<Ti> el- ha•ra•'<Ah>, 'a•<szer> 'a•no•<Chi> cho•<szew> la•'a•<Sot> la•<Hem>, mip•pe•<Ne> <Ro>•a' ma•'al•le•<Hem>.
L06 6 Jr 26:3 H0194H0194 H8085H8085 H7725H7725 H0376H0376 H1870H1870 H7451H7451 H5162H5162 H0413H0413 H7451H7451 H0834H0834 H0595H0595 H2803H2803 H6213H6213 H0000 H6440H6440 H7455H7455 H4611H4611
L07 7 Jr 26:3 if so be attentively break great along adversity comfort  about adversity after I account  accomplish accept be so bad doing
L08 8 Jr 26:3 jeśli tak jest, uważnie złamać wielki wzdłuż przeciwność losu komfort o przeciwność losu po Ja konto zrealizować przyjąć być tak źle robi
L09 9 Jr 26:3 Perhaps If so be they will hearken and turn every man way from his evil that I may repent from me of the evil which I which I purpose to do unto them because of the evil of their doings
L10 10 Jr 26:3 Może Jeśli tak się będą słuchać i włącz każdy sposób od jego zło że mogę żałować z mi z zło który Ja której celem zrobić do nich, ponieważ z zło swoich poczynaniach
L11 11 Jr 26:3 'u·Lai yish·me·'U, ve·ya·Shu·vu 'ish mid·dar·Ko ha·ra·'Ah; ve·ni·cham·Ti el- ha·ra·'Ah, 'a·Sher 'a·no·Chi cho·Shev la·'a·Sot la·Hem, mip·pe·Nei Ro·a' ma·'al·lei·Hem.
L12 12 Jr 26:3 u laj jisz me u we ja szu wu isz miD Dar Ko ha ra a we ni Ham Ti el - ha ra a a szer a no chi Ho szew la a sot la hem miP Pe ne ro a ma a le le hem
L13 13 Jr 26:3 ´ûlay yišmü`û wüyäšuºbû ´îš miDDarKô härä`â wüniHamTî ´el-härä`â ´ášer ´änökî Höšëb la`áSôt lähem miPPünê röª` ma`alülêhem
L14 14 Jr 26:3 36/45 937/1154 810/1041 1763/2004 545/700 540/665 78/108 4370/5500 541/665 4661/5499 309/359 101/124 2232/2617 5471/6522 1786/2127 16/19 25/39
L15 15 Jr 26:3 If so be they will hearken, and turn every man from his evil way, that I may repent me of the evil, which I purpose to do unto them because of the evil of their doings.
L16 16 Jr 26:3  3 If so be they will hearken <08085> (08799), and turn <07725> (08799) every man <0376> from his evil <07451> way <01870>, that I may repent <05162> (08738) me of the evil <07451>, which I purpose <02803> (08802) to do <06213> (08800) unto them because <06440> of the evil <07455> of their doings <04611>.
L01 1 Jr 26:4   Jr 26:4  4 I rzeczesz <0559> (08804) do nich: Tak mówi <0559> (08804) Pan <03068>; Jeśli nie będziecie słuchać <08085> (08799) do mnie, do chodzenia <03212> (08800) w moim prawa <08451>, który postawiłem <05414> (08804) przed <06440> ci,                                                                                        
L02 2 Jr 26:4 Powiesz im: To mówi Pan: Jeżeli nie będziecie Mi posłuszni, postępując według mojego Prawa, które wam ustanowiłem,
L03 3 Jr 26:4 וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵיהֶ֔ם כֹּ֖ה אָמַ֣ר יְהוָ֑ה אִם־ לֹ֤א תִשְׁמְעוּ֙ אֵלַ֔י לָלֶ֙כֶת֙ בְּת֣וֹרָתִ֔י אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לִפְנֵיכֶֽם׃
L04 4 Jr 26:4 וְ/אָמַרְתָּ֣ אֲלֵי/הֶ֔ם כֹּ֖ה אָמַ֣ר יְהוָ֑ה אִם־ לֹ֤א תִשְׁמְעוּ֙ אֵלַ֔/י לָ/לֶ֙כֶת֙ בְּ/ת֣וֹרָתִ֔/י אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לִ/פְנֵי/כֶֽם׃
L05 5 Jr 26:4 we•'a•mar•<Ta> 'a•le•<Hem>, ko 'a•<Mar> <jah>•we; im- lo tisz•me•'<U> 'e•<Lai>, la•<Le>•chet be•<To>•ra•<Ti>, 'a•<szer> na•<Tat>•ti lif•ne•<Chem>.
L06 6 Jr 26:4 H0559H0559 H0413H0413 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H0518H0518 H3808H3808 H8085H8085 H0413H0413 H1980H1980 H8451H8451 H0834H0834 H5414H5414 H6440H6440
L07 7 Jr 26:4 answer about such answer Jehovah lo before attentively about along bullock after add accept
L08 8 Jr 26:4 odpowiedź o taki odpowiedź Jahwe lo przed uważnie o wzdłuż byczek po dodać przyjąć
L09 9 Jr 26:4 And thou shalt say to Thus unto them Thus saith the LORD If you will not If ye will not hearken to me walk in my law which which I have set before
L10 10 Jr 26:4 I powiesz do Tak więc do nich: Tak mówi Pan Jeśli nie będzie Jeśli nie będziecie słuchać do mnie spacer w moim prawem który który postawiłem przed
L11 11 Jr 26:4 ve·'a·mar·Ta 'a·lei·Hem, koh 'a·Mar Yah·weh; im- lo tish·me·'U 'e·Lai, la·Le·chet be·To·ra·Ti, 'a·Sher na·Tat·ti lif·nei·Chem.
L12 12 Jr 26:4 we a mar Ta a le hem Ko a mar jhwh(a do naj) im - lo tisz me u e laj la le chet Be to ra ti a szer na taT Ti lif ne chem
L13 13 Jr 26:4 wü´ämarTä ´álêhem ´ämar yhwh(´ädönäy) ´im-lö´ tišmü`û ´ëlay läleºket Bütôºrätî ´ášer nätaºTTî lipnêkem
L14 14 Jr 26:4 4340/5298 4371/5500 308/576 4341/5298 5148/6220 938/1068 4214/5164 938/1154 4372/5500 1336/1542 189/216 4662/5499 1643/2007 1787/2127
L15 15 Jr 26:4 And thou shalt say unto them, Thus saith the LORD; If ye will not hearken to me, to walk in my law, which I have set before you,
L16 16 Jr 26:4  4 And thou shalt say <0559> (08804) unto them, Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068>; If ye will not hearken <08085> (08799) to me, to walk <03212> (08800) in my law <08451>, which I have set <05414> (08804) before <06440> you,
L01 1 Jr 26:5   Jr 26:5  5 wysłuchaj <08085> (08800) do słów <01697> z moich sług <05650> prorocy <05030>, którego wysłałem <07971> (08802) wam, zarówno wstawając <07925> (08687) i wysyłanie <07971> (08800) do nich, ale wy nie słuchali <08085> (08804);                                                                                        
L02 2 Jr 26:5 [i jeśli nie] będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni,
L03 3 Jr 26:5 לִשְׁמֹ֗עַ עַל־ דִּבְרֵ֨י עֲבָדַ֣י הַנְּבִאִ֔ים אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י שֹׁלֵ֣חַ אֲלֵיכֶ֑ם וְהַשְׁכֵּ֥ם וְשָׁלֹ֖חַ וְלֹ֥א שְׁמַעְתֶּֽם׃
L04 4 Jr 26:5 לִ/שְׁמֹ֗עַ עַל־ דִּבְרֵ֨י עֲבָדַ֣/י הַ/נְּבִאִ֔ים אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י שֹׁלֵ֣חַ אֲלֵי/כֶ֑ם וְ/הַשְׁכֵּ֥ם וְ/שָׁלֹ֖חַ וְ/לֹ֥א שְׁמַעְתֶּֽם׃
L05 5 Jr 26:5 lisz•<Mo>•a', al- diw•<Re> 'a•wa•<Dai> han•ne•wi•'<Im>, 'a•<szer> 'a•no•<Chi> szo•<Le>•ach 'a•le•<Chem>; we•hasz•<Kem> we•sza•<Lo>•ach we•<Lo> sze•ma'•<Tem>.
L06 6 Jr 26:5 H8085H8085 H5921H5921 H1697H1697 H5650H5650 H5030H5030 H0834H0834 H0595H0595 H7971H7971 H0413H0413 H7925H7925 H7971H7971 H3808H3808 H8085H8085
L07 7 Jr 26:5 attentively above act bondage prophecy after I forsake about arise forsake before attentively
L08 8 Jr 26:5 uważnie powyżej działać niewola proroctwo po Ja zapierać się o powstać zapierać się przed uważnie
L09 9 Jr 26:5 To hearken unto to the words of my servants the prophets whom I whom I sent to you unto you both rising up early and sending have not [them] but ye have not hearkened
L10 10 Jr 26:5 Aby słuchać do do słów z moich sług Prorocy kogo Ja którego wysłałem dla ciebie wam zarówno wstawając i wysyłanie mieć nie [Im], ale wy nie usłuchali
L11 11 Jr 26:5 lish·Mo·a', al- div·Rei 'a·va·Dai han·ne·vi·'Im, 'a·Sher 'a·no·Chi sho·Le·ach 'a·lei·Chem; ve·hash·Kem ve·sha·Lo·ach ve·Lo she·ma'·Tem.
L12 12 Jr 26:5 lisz mo a al - Diw re a wa daj han ne wi im a szer a no chi szo le aH a le chem we hasz Kem we sza lo aH we lo sze ma Tem
L13 13 Jr 26:5 lišmöª` `al-Dibrê `ábäday hannübì´îm ´ášer ´änökî šölëªH ´álêkem wühašKëm wüšälöªH wülö´ šüma`Tem
L14 14 Jr 26:5 939/1154 4618/5759 1155/1428 749/797 196/314 4663/5499 310/359 725/847 4373/5500 57/65 726/847 4215/5164 940/1154
L15 15 Jr 26:5 To hearken to the words of my servants the prophets, whom I sent unto you, both rising up early, and sending [them], but ye have not hearkened;
L16 16 Jr 26:5  5 To hearken <08085> (08800) to the words <01697> of my servants <05650> the prophets <05030>, whom I sent <07971> (08802) unto you, both rising up early <07925> (08687), and sending <07971> (08800) them, but ye have not hearkened <08085> (08804);
L01 1 Jr 26:6   Jr 26:6  6 Wtedy uczynię <05414> (08804) dom ten <01004> jak Shiloh <07887>, i uczyni <05414> (08799) to miasto <05892> przekleństwem <07045>, aby wszystkie narody <01471> z Ziemia <0776>.                                                                                            
L02 2 Jr 26:6 zrobię z tym domem podobnie jak z Szilo, a z miasta tego uczynię przekleństwo dla wszystkich narodów ziemi.
L03 3 Jr 26:6 וְנָתַתִּ֛י אֶת־ הַבַּ֥יִת הַזֶּ֖ה כְּשִׁלֹ֑ה וְאֶת־ הָעִ֤יר [הַזֹּאתָה כ] (הַזֹּאת֙ ק) אֶתֵּ֣ן לִקְלָלָ֔ה לְכֹ֖ל גּוֹיֵ֥י הָאָֽרֶץ׃ ס
L04 4 Jr 26:6 וְ/נָתַתִּ֛י אֶת־ הַ/בַּ֥יִת הַ/זֶּ֖ה כְּ/שִׁלֹ֑ה וְ/אֶת־ הָ/עִ֤יר ה/זאתה הַ/זֹּאת֙ אֶתֵּ֣ן לִ/קְלָלָ֔ה לְ/כֹ֖ל גּוֹיֵ֥י הָ/אָֽרֶץ׃ ס
L05 5 Jr 26:6 we•na•tat•<Ti> et- hab•<Ba>•jit haz•<Ze> ke•szi•<Lo>; we•'<Et> ha•'<Ir> [haz•zo•ta ch] (haz•zoT k) 'et•<Ten> lik•la•<La>, le•<Chol> go•<je> ha•'<A>•rec. sa•<Mek>
L06 6 Jr 26:6 H5414H5414 H0853H0853 H1004H1004 H2088H2088 H7887H7887 H0853H0853 H5892H5892 H5414H5414 H7045H7045 H3605H3605 H1471H1471 H0776H0776
L07 7 Jr 26:6 add court he Shiloh Ai  likewise add cursed all manner Gentile common
L08 8 Jr 26:6 dodać sąd on Shiloh Ai podobnie dodać przeklęty wszelkiego rodzaju Gentile wspólny
L09 9 Jr 26:6 Then will I make this house this like Shiloh this city likewise and will make a curse to all to all the nations of the earth
L10 10 Jr 26:6 Wtedy uczynię ten dom to jak Shiloh to miasto podobnie i będzie przekleństwo dla wszystkich dla wszystkich narodów ziemi
L11 11 Jr 26:6 ve·na·tat·Ti et- hab·Ba·yit haz·Zeh ke·shi·Loh; ve·'Et ha·'Ir [haz·zo·tah ch] (haz·zoT k) 'et·Ten lik·la·Lah, le·Chol go·Yei ha·'A·retz. sa·Mek
L12 12 Jr 26:6 we na taT Ti et - haB Ba jit haz ze Ke szi lo we et - ha ir (haz zo ta) [haz zot] eT Ten liq la la le chol Go je ha a rec s
L13 13 Jr 26:6 wünätaTTî ´et-haBBaºyit hazzè Küšìlò wü´et-hä`îr (hazzö´tâ) [hazzö´t] ´eTTën liqlälâ lüköl Gôyê hä´äºrec s
L14 14 Jr 26:6 1644/2007 9532/11047 1658/2052 1048/1176 30/32 9533/11047 887/1093 1/1 1645/2007 26/33 4534/5415 348/555 1988/2502
L15 15 Jr 26:6 Then will I make this house like Shiloh, and will make this city a curse to all the nations of the earth.
L16 16 Jr 26:6  6 Then will I make <05414> (08804) this house <01004> like Shiloh <07887>, and will make <05414> (08799) this city <05892> a curse <07045> to all the nations <01471> of the earth <0776>.
L01 1 Jr 26:7   Jr 26:7  7 Tak więc kapłani <03548> i prorocy <05030> I wszyscy ludzie <05971> słyszał <08085> (08799) Jeremiasz <03414> <01696 mówiąc> (08764) te słowa <01697> w domu <01004> z Pan <03068>.                                                                                            
L02 2 Jr 26:7 Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pańskim.
L03 3 Jr 26:7 וַֽיִּשְׁמְע֛וּ הַכֹּהֲנִ֥ים וְהַנְּבִאִ֖ים וְכָל־ הָעָ֑ם אֶֽת־ יִרְמְיָ֔הוּ מְדַבֵּ֛ר אֶת־ הַדְּבָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה בְּבֵ֥ית יְהוָֽה׃
L04 4 Jr 26:7 וַֽ/יִּשְׁמְע֛וּ הַ/כֹּהֲנִ֥ים וְ/הַ/נְּבִאִ֖ים וְ/כָל־ הָ/עָ֑ם אֶֽת־ יִרְמְיָ֔הוּ מְדַבֵּ֛ר אֶת־ הַ/דְּבָרִ֥ים הָ/אֵ֖לֶּה בְּ/בֵ֥ית יְהוָֽה׃
L05 5 Jr 26:7 wai•jisz•me•'<U> hak•ko•ha•<Nim> we•han•ne•wi•'<Im> we•chol ha•'<Am>; et- jir•me•<ja>•hu, me•dab•<Ber> et- had•de•wa•<Rim> ha•'<El>•le be•<wet> <jah>•we.
L06 6 Jr 26:7 H8085H8085 H3548H3548 H5030H5030 H3605H3605 H5971H5971 H0853H0853 H3414H3414 H1696H1696 H0853H0853 H1697H1697 H0428H0428 H1004H1004 H3068H3068
L07 7 Jr 26:7 attentively chief ruler prophecy all manner folk Jeremiah answer act another court Jehovah
L08 8 Jr 26:7 uważnie naczelny władca proroctwo wszelkiego rodzaju ludowy Jeremiasz odpowiedź działać inny sąd Jahwe
L09 9 Jr 26:7 heard So the priests and the prophets and all and all the people Jeremiah speaking these words these in the house of the LORD
L10 10 Jr 26:7 słychać Więc kapłani i prorocy i wszystko i wszyscy ludzie Jeremiasz Mówiąc te słowa te w domu Pana
L11 11 Jr 26:7 vai·yish·me·'U hak·ko·ha·Nim ve·han·ne·vi·'Im ve·chol ha·'Am; et- yir·me·Ya·hu, me·dab·Ber et- had·de·va·Rim ha·'El·leh be·Veit Yah·weh.
L12 12 Jr 26:7 waj jisz me u haK Ko ha nim we han ne wi im we chol - ha am et - jir me ja hu me daB Ber et - haD De wa rim ha el le Be wet jhwh(a do naj)
L13 13 Jr 26:7 wa|yyišmü`û haKKöhánîm wühannübì´îm wükol-hä`äm ´e|t-yirmüyäºhû müdaBBër ´et-haDDübärîm hä´ëºllè Bübêt yhwh(´ädönäy)
L14 14 Jr 26:7 941/1154 670/750 197/314 4535/5415 1548/1866 9534/11047 34/147 957/1142 9535/11047 1156/1428 628/745 1659/2052 5149/6220
L15 15 Jr 26:7 So the priests and the prophets and all the people heard Jeremiah speaking these words in the house of the LORD.
L16 16 Jr 26:7  7 So the priests <03548> and the prophets <05030> and all the people <05971> heard <08085> (08799) Jeremiah <03414> speaking <01696> (08764) these words <01697> in the house <01004> of the LORD <03068>.
L01 1 Jr 26:8   Jr 26:8  8 I stało się, gdy Jeremiasz <03414> uczynił koniec <03615> (08763) mówienia <01696> (08763) Wszystko, co Pan <03068> <06680 nakazał> (08765) mu głos <01696 > (08763) do wszystkich ludzi <05971>, że kapłani <03548> i prorocy <05030> I wszyscy ludzie <05971> <08610 trwało> (08799) go, mówiąc: <0559> (08800) i Nie będziesz na pewno <04191> (08800) umierać <04191> (08799).                                                                            
L02 2 Jr 26:8 Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy <i cały lud> pochwycili go, mówiąc: Musisz umrzeć!
L03 3 Jr 26:8 וַיְהִ֣י ׀ כְּכַלּ֣וֹת יִרְמְיָ֗הוּ לְדַבֵּר֙ אֵ֣ת כָּל־ אֲשֶׁר־ צִוָּ֣ה יְהוָ֔ה לְדַבֵּ֖ר אֶל־ כָּל־ הָעָ֑ם וַיִּתְפְּשׂ֨וּ אֹת֜וֹ הַכֹּהֲנִ֧ים וְהַנְּבִאִ֛ים וְכָל־ הָעָ֥ם לֵאמֹ֖ר מ֥וֹת תָּמֽוּת׃
L04 4 Jr 26:8 וַ/יְהִ֣י ׀ כְּ/כַלּ֣וֹת יִרְמְיָ֗הוּ לְ/דַבֵּר֙ אֵ֣ת כָּל־ אֲשֶׁר־ צִוָּ֣ה יְהוָ֔ה לְ/דַבֵּ֖ר אֶל־ כָּל־ הָ/עָ֑ם וַ/יִּתְפְּשׂ֨וּ אֹת֜/וֹ הַ/כֹּהֲנִ֧ים וְ/הַ/נְּבִאִ֛ים וְ/כָל־ הָ/עָ֥ם לֵ/אמֹ֖ר מ֥וֹת תָּמֽוּת׃
L05 5 Jr 26:8 waj•<Hi> ke•chal•<Lot> jir•me•<ja>•hu, le•dab•<Ber> 'et kol- a•<szer>- ciw•<wa> <jah>•we, le•dab•<Ber> el- kol- ha•'<Am>; wai•jit•pe•<Su> o•<To> hak•ko•ha•<Nim> we•han•ne•wi•'<Im> we•chol ha•'<Am> le•<Mor> <Mot> ta•<Mut>.
L06 6 Jr 26:8 H1961H1961 H3615H3615 H3414H3414 H1696H1696 H0853H0853 H3605H3605 H0834H0834 H6680H6680 H3068H3068 H1696H1696 H0413H0413 H3605H3605 H5971H5971 H8610H8610 H0853H0853 H3548H3548 H5030H5030 H3605H3605 H5971H5971 H0559H0559 H4191H4191 H4191H4191
L07 7 Jr 26:8 become accomplish Jeremiah answer all manner after appoint Jehovah answer about all manner folk catch chief ruler prophecy all manner folk answer crying crying
L08 8 Jr 26:8 zostać zrealizować Jeremiasz odpowiedź wszelkiego rodzaju po powołać Jahwe odpowiedź o wszelkiego rodzaju ludowy złapać naczelny władca proroctwo wszelkiego rodzaju ludowy odpowiedź płacz płacz
L09 9 Jr 26:8 become had made an end Now it came to pass when Jeremiah of speaking all after had commanded all that the LORD [him] to speak to all unto all the people took that the priests and the prophets and all and all the people him saying Thou shalt surely die
L10 10 Jr 26:8 zostać uczynił kres Teraz stało się, gdy Jeremiasz mówienia wszystko po nakazał Wszystko, co Pan [Mu] się mówić do wszystko do wszystkich ludzi trwało że kapłani i prorocy i wszystko i wszyscy ludzie jak mówił Ty będziesz na pewno umierać
L11 11 Jr 26:8 vay·Hi ke·chal·Lot yir·me·Ya·hu, le·dab·Ber 'et kol- a·Sher- tziv·Vah Yah·weh, le·dab·Ber el- kol- ha·'Am; vai·yit·pe·Su o·To hak·ko·ha·Nim ve·han·ne·vi·'Im ve·chol ha·'Am le·Mor Mot ta·Mut.
L12 12 Jr 26:8 wa je hi Ke chal lot jir me ja hu le daB Ber et Kol - a szer - ciw wa jhwh(a do naj) le daB Ber el - Kol - ha am waj jit Pe su o to haK Ko ha nim we han ne wi im we chol - ha am le mor mot Ta mut
L13 13 Jr 26:8 wayühî Kükallôt yirmüyäºhû lüdaBBër ´ët Kol-´ášer-ciwwâ yhwh(´ädönäy) lüdaBBër ´el-Kol-hä`äm wayyitPüSû ´ötô haKKöhánîm wühannübì´îm wükol-hä`äm lë´mör môt Tämût
L14 14 Jr 26:8 2824/3546 171/204 35/147 958/1142 9536/11047 4536/5415 4664/5499 451/491 5150/6220 959/1142 4374/5500 4537/5415 1549/1866 35/65 9537/11047 671/750 198/314 4538/5415 1550/1866 4342/5298 745/836 746/836
L15 15 Jr 26:8 Now it came to pass, when Jeremiah had made an end of speaking all that the LORD had commanded [him] to speak unto all the people, that the priests and the prophets and all the people took him, saying, Thou shalt surely die.
L16 16 Jr 26:8  8 Now it came to pass, when Jeremiah <03414> had made an end <03615> (08763) of speaking <01696> (08763) all that the LORD <03068> had commanded <06680> (08765) him to speak <01696> (08763) unto all the people <05971>, that the priests <03548> and the prophets <05030> and all the people <05971> took <08610> (08799) him, saying <0559> (08800), Thou shalt surely <04191> (08800) die <04191> (08799).
L01 1 Jr 26:9   Jr 26:9  9 Czemuś prorokował <05012> (08738) w imię <08034> Pana <03068>, mówiąc: <0559> (08800) Ten dom <01004> będzie jak Shiloh <07887>, a to miasto < 05892> będzie spustoszona <02717> (08799) bez mieszkańca <03427> (08802)? A cały lud <05971> zebrali <06950> (08735) przed Jeremiasza <03414> w domu <01004> Pana <03068>.                                                                                
L02 2 Jr 26:9 Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się z tym domem stanie to, co z Szilo, a miasto to ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się dokoła Jeremiasza w domu Pańskim.
L03 3 Jr 26:9 מַדּוּעַ֩ נִבֵּ֨יתָ בְשֵׁם־ יְהוָ֜ה לֵאמֹ֗ר כְּשִׁלוֹ֙ יִֽהְיֶה֙ הַבַּ֣יִת הַזֶּ֔ה וְהָעִ֥יר הַזֹּ֛את תֶּחֱרַ֖ב מֵאֵ֣ין יוֹשֵׁ֑ב וַיִּקָּהֵ֧ל כָּל־ הָעָ֛ם אֶֽל־ יִרְמְיָ֖הוּ בְּבֵ֥ית יְהוָֽה׃
L04 4 Jr 26:9 מַדּוּעַ֩ נִבֵּ֨יתָ בְ/שֵׁם־ יְהוָ֜ה לֵ/אמֹ֗ר כְּ/שִׁלוֹ֙ יִֽהְיֶה֙ הַ/בַּ֣יִת הַ/זֶּ֔ה וְ/הָ/עִ֥יר הַ/זֹּ֛את תֶּחֱרַ֖ב מֵ/אֵ֣ין יוֹשֵׁ֑ב וַ/יִּקָּהֵ֧ל כָּל־ הָ/עָ֛ם אֶֽל־ יִרְמְיָ֖הוּ בְּ/בֵ֥ית יְהוָֽה׃
L05 5 Jr 26:9 mad•du•a' nib•<Be>•ta we•szem- <jah>•we le•<Mor>, ke•szi•<Lo> jih•<je> hab•<Ba>•jit haz•<Ze>, we•ha•'<Ir> haz•<Zot> te•che•<Raw> me•'<en> jo•<szew>; wai•jik•ka•<Hel> kol- ha•'<Am> el- jir•me•<ja>•hu be•<wet> <jah>•we.
L06 6 Jr 26:9 H4069H4069 H5012H5012 H8034H8034 H3068H3068 H0559H0559 H7887H7887 H1961H1961 H1004H1004 H2088H2088 H5892H5892 H2063H2063 H2717H2717 H0369H0369 H3427H3427 H6950H6950 H3605H3605 H5971H5971 H0413H0413 H3414H3414 H1004H1004 H3068H3068
L07 7 Jr 26:9 how prophesy base Jehovah answer Shiloh become court he Ai  likewise decay else abide assemble  all manner folk about Jeremiah court Jehovah
L08 8 Jr 26:9 jak prorokować podstawa Jahwe odpowiedź Shiloh zostać sąd on Ai podobnie próchnica więcej przestrzegać montować wszelkiego rodzaju ludowy o Jeremiasz sąd Jahwe
L09 9 Jr 26:9 Why Why hast thou prophesied in the name of the LORD saying shall be like Shiloh become This house This and this city likewise shall be desolate without without an inhabitant were gathered all manner ? And all the people about against Jeremiah in the house of the LORD
L10 10 Jr 26:9 Dlaczego Czemuś prorokował w imię Pana powiedzenie będzie jak Shiloh zostać Ten dom To a to miasto podobnie będzie spustoszona bez bez mieszkańców zostały zebrane wszelkiego rodzaju ? A cały lud o przed Jeremiasza w domu Pana
L11 11 Jr 26:9 mad·du·a' nib·Bei·ta ve·shem- Yah·weh le·Mor, ke·shi·Lo yih·Yeh hab·Ba·yit haz·Zeh, ve·ha·'Ir haz·Zot te·che·Rav me·'Ein yo·Shev; vai·yik·ka·Hel kol- ha·'Am el- yir·me·Ya·hu be·Veit Yah·weh.
L12 12 Jr 26:9 maD Du a niB Be ta we szem - jhwh(a do naj) le mor Ke szi lo jih je haB Ba jit haz ze we ha ir haz zot Te He raw me en jo szew waj jiq qa hel Kol - ha am el - jir me ja hu Be wet jhwh(a do naj)
L13 13 Jr 26:9 maDDûª` niBBêºtä büšëm-yhwh(´ädönäy) lë´mör Küšìlô yi|hyè haBBaºyit hazzè wühä`îr hazzö´t TeHérab më´ên yôšëb wayyiqqähël Kol-hä`äm ´e|l-yirmüyäºhû Bübêt yhwh(´ädönäy)
L14 14 Jr 26:9 64/72 46/114 762/864 5151/6220 4343/5298 31/32 2825/3546 1660/2052 1049/1176 888/1093 492/603 27/42 643/786 837/1071 36/38 4539/5415 1551/1866 4375/5500 36/147 1661/2052 5152/6220
L15 15 Jr 26:9 Why hast thou prophesied in the name of the LORD, saying, This house shall be like Shiloh, and this city shall be desolate without an inhabitant? And all the people were gathered against Jeremiah in the house of the LORD.
L16 16 Jr 26:9  9 Why hast thou prophesied <05012> (08738) in the name <08034> of the LORD <03068>, saying, <0559> (08800), This house <01004> shall be like Shiloh <07887>, and this city <05892> shall be desolate <02717> (08799) without an inhabitant <03427> (08802)? And all the people <05971> were gathered <06950> (08735) against Jeremiah <03414> in the house <01004> of the LORD <03068>.
L01 1 Jr 26:10   Jr 26:10  10 Kiedy książęta <08269> Judy <03063> słyszał <08085> (08799) te rzeczy <01697>, a następnie wyszli <05927> (08799) z królewskiego <04428> dom <01004> do domu <01004 > Pański <03068>, i usiadł <03427> (08799) w pozycji <06607> z nowego <02319> brama <08179> z <03068 Pańskiej> domu.                                                                                  
L02 2 Jr 26:10 Gdy przywódcy judzcy usłyszeli te słowa, wyszli z pałacu królewskiego do domu Pańskiego i zasiedli u wejścia Bramy Nowej w domu Pańskim.
L03 3 Jr 26:10 וַֽיִּשְׁמְע֣וּ ׀ שָׂרֵ֣י יְהוּדָ֗ה אֵ֚ת הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה וַיַּעֲל֥וּ מִבֵּית־ הַמֶּ֖לֶךְ בֵּ֣ית יְהוָ֑ה וַיֵּֽשְׁב֛וּ בְּפֶ֥תַח שַֽׁעַר־ יְהוָ֖ה הֶחָדָֽשׁ׃ ס
L04 4 Jr 26:10 וַֽ/יִּשְׁמְע֣וּ ׀ שָׂרֵ֣י יְהוּדָ֗ה אֵ֚ת הַ/דְּבָרִ֣ים הָ/אֵ֔לֶּה וַ/יַּעֲל֥וּ מִ/בֵּית־ הַ/מֶּ֖לֶךְ בֵּ֣ית יְהוָ֑ה וַ/יֵּֽשְׁב֛וּ בְּ/פֶ֥תַח שַֽׁעַר־ יְהוָ֖ה הֶ/חָדָֽשׁ׃ ס
L05 5 Jr 26:10 wai•jisz•me•'<U> sa•<Re> je•hu•<Da>, 'et had•de•wa•<Rim> ha•'<El>•le, wai•ja•'a•<Lu> mib•bet- ham•<Me>•lech bet <jah>•we; wai•je•sze•<wu> be•<Fe>•tach sza•'ar- <jah>•we he•cha•<Dasz>. sa•<Mek>
L06 6 Jr 26:10 H8085H8085 H8269H8269 H3063H3063 H0853H0853 H1697H1697 H0428H0428 H5927H5927 H1004H1004 H4428H4428 H1004H1004 H3068H3068 H3427H3427 H6607H6607 H8179H8179 H3068H3068 H2319H2319
L07 7 Jr 26:10 attentively captain  Judah act another arise  court king court Jehovah abide door gate Jehovah fresh
L08 8 Jr 26:10 uważnie kapitan Juda działać inny powstać sąd król sąd Jahwe przestrzegać drzwi brama Jahwe świeży
L09 9 Jr 26:10 heard When the princes of Judah these things these then they came up house from the king's unto the house of the LORD and sat down in the entry gate of the LORD'S of the new
L10 10 Jr 26:10 słychać Kiedy książęta Judy te rzeczy te Potem przyszedł dom od króla do domu Pana i usiadł we wpisie brama od Pana z nowym
L11 11 Jr 26:10 vai·yish·me·'U sa·Rei ye·hu·Dah, 'et had·de·va·Rim ha·'El·leh, vai·ya·'a·Lu mib·beit- ham·Me·lech beit Yah·weh; vai·ye·she·Vu be·Fe·tach sha·'ar- Yah·weh he·cha·Dash. sa·Mek
L12 12 Jr 26:10 waj jisz me u sa re je hu da et haD De wa rim ha el le waj ja a lu miB Bet - ham me lech Bet jhwh(a do naj) waj jesz wu Be fe taH sza ar - jhwh(a do naj) he Ha dasz s
L13 13 Jr 26:10 wa|yyišmü`û Särê yühûdâ ´ët haDDübärîm hä´ëºllè wayya`álû miBBêt-hammeºlek Bêt yhwh(´ädönäy) wayyë|šbû BüpeºtaH ša|`ar-yhwh(´ädönäy) heHädäš s
L14 14 Jr 26:10 942/1154 338/421 623/818 9538/11047 1157/1428 629/745 753/883 1662/2052 2175/2519 1663/2052 5153/6220 838/1071 129/164 247/373 5154/6220 44/53
L15 15 Jr 26:10 When the princes of Judah heard these things, then they came up from the king's house unto the house of the LORD, and sat down in the entry of the new gate of the LORD'S [house].
L16 16 Jr 26:10  10 When the princes <08269> of Judah <03063> heard <08085> (08799) these things <01697>, then they came up <05927> (08799) from the king's <04428> house <01004> unto the house <01004> of the LORD <03068>, and sat down <03427> (08799) in the entry <06607> of the new <02319> gate <08179> of the LORD'S <03068> house.
L01 1 Jr 26:11   Jr 26:11  11 Wtedy rzekł <0559> (08799) kapłani <03548> i prorocy <05030> do książąt <08269> i do wszystkich ludzi <05971>, mówiąc: <0559> (08800) Człowiek ten <0376> jest godny <04941> umrzeć <04194>, bo bowiem przepowiedziane <05012> (08738) przeciw temu miastu <05892>, jak słyszeliście <08085> (08804) z uszu <0241>.                                                                                
L02 2 Jr 26:11 Wtedy kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy.
L03 3 Jr 26:11 וַיֹּ֨אמְר֜וּ הַכֹּהֲנִ֤ים וְהַנְּבִאִים֙ אֶל־ הַשָּׂרִ֔ים וְאֶל־ כָּל־ הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר מִשְׁפַּט־ מָ֙וֶת֙ לָאִ֣ישׁ הַזֶּ֔ה כִּ֤י נִבָּא֙ אֶל־ הָעִ֣יר הַזֹּ֔את כַּאֲשֶׁ֥ר שְׁמַעְתֶּ֖ם בְּאָזְנֵיכֶֽם׃
L04 4 Jr 26:11 וַ/יֹּ֨אמְר֜וּ הַ/כֹּהֲנִ֤ים וְ/הַ/נְּבִאִים֙ אֶל־ הַ/שָּׂרִ֔ים וְ/אֶל־ כָּל־ הָ/עָ֖ם לֵ/אמֹ֑ר מִשְׁפַּט־ מָ֙וֶת֙ לָ/אִ֣ישׁ הַ/זֶּ֔ה כִּ֤י נִבָּא֙ אֶל־ הָ/עִ֣יר הַ/זֹּ֔את כַּ/אֲשֶׁ֥ר שְׁמַעְתֶּ֖ם בְּ/אָזְנֵי/כֶֽם׃
L05 5 Jr 26:11 wai•<jo>•me•<Ru> hak•ko•ha•<Nim> we•han•ne•wi•'<Im> el- has•sa•<Rim>, we•'el- kol- ha•'<Am> le•<Mor>; misz•pat- ma•wet la•'<Isz> haz•<Ze>, ki nib•<Ba> el- ha•'<Ir> haz•<Zot>, ka•'a•<szer> sze•ma'•<Tem> be•'a•ze•ne•<Chem>.
L06 6 Jr 26:11 H0559H0559 H3548H3548 H5030H5030 H0413H0413 H8269H8269 H0413H0413 H3605H3605 H5971H5971 H0559H0559 H4941H4941 H4194H4194 H0376H0376 H2088H2088 H3588H3588 H5012H5012 H0413H0413 H5892H5892 H2063H2063 H0834H0834 H8085H8085 H0241H0241
L07 7 Jr 26:11 answer chief ruler prophecy about captain  about all manner folk answer adversary dead great he inasmuch prophesy about Ai  likewise after attentively hearing
L08 8 Jr 26:11 odpowiedź naczelny władca proroctwo o kapitan o wszelkiego rodzaju ludowy odpowiedź przeciwnik martwy wielki on ponieważ prorokować o Ai podobnie po uważnie przesłuchanie
L09 9 Jr 26:11 Then spake the priests and the prophets against unto the princes against all and to all the people saying [is] worthy to die This man this for for he hath prophesied against against this city as you as ye have heard with your ears
L10 10 Jr 26:11 Następnie mówił kapłani i prorocy przed do książąt przed wszystko i do wszystkich ludzi powiedzenie [Jest] godzien umrzeć Ten człowiek to dla Albowiem On prorokował przed przeciw temu miastu jak ty jak słyszeliście z twoich uszu
L11 11 Jr 26:11 vai·Yo·me·Ru hak·ko·ha·Nim ve·han·ne·vi·'Im el- has·sa·Rim, ve·'el- kol- ha·'Am le·Mor; mish·pat- ma·vet la·'Ish haz·Zeh, ki nib·Ba el- ha·'Ir haz·Zot, ka·'a·Sher she·ma'·Tem be·'a·ze·nei·Chem.
L12 12 Jr 26:11 waj jo me ru haK Ko ha nim we han ne wi im el - has sa rim we el - Kol - ha am le mor misz Pat - ma wet la isz haz ze Ki niB Ba el - ha ir haz zot Ka a szer sze ma Tem Be oz ne chem
L13 13 Jr 26:11 wayyöº´mürû haKKöhánîm wühannübì´îm ´el-haSSärîm wü´el-Kol-hä`äm lë´mör mišPa†-mäºwet lä´îš hazzè niBBä´ ´el-hä`îr hazzö´t Ka´ášer šüma`Tem Bü´oznêkem
L14 14 Jr 26:11 4344/5298 672/750 199/314 4376/5500 339/421 4377/5500 4540/5415 1552/1866 4345/5298 333/419 139/155 1764/2004 1050/1176 3719/4478 47/114 4378/5500 889/1093 493/603 4665/5499 943/1154 153/186
L15 15 Jr 26:11 Then spake the priests and the prophets unto the princes and to all the people, saying, This man [is] worthy to die; for he hath prophesied against this city, as ye have heard with your ears.
L16 16 Jr 26:11  11 Then spake <0559> (08799) the priests <03548> and the prophets <05030> unto the princes <08269> and to all the people <05971>, saying <0559> (08800), This man <0376> is worthy <04941> to die <04194>; for he hath prophesied <05012> (08738) against this city <05892>, as ye have heard <08085> (08804) with your ears <0241>.
L01 1 Jr 26:12   Jr 26:12  12 Wtedy rzekł <0559> (08799) Jeremiasz <03414> do wszystkich książąt <08269> i do wszystkich ludzi <05971>, mówiąc: <0559> (08800) Pan <03068> wysłane <07971> (08804) ja prorokować <05012> (08736) przed tym domu <01004> i przeciw temu miastu <05892> wszystkie słowa <01697>, które słyszeliście <08085> (08804).                                                                                
L02 2 Jr 26:12 Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście.
L03 3 Jr 26:12 וַיֹּ֤אמֶר יִרְמְיָ֙הוּ֙ אֶל־ כָּל־ הַשָּׂרִ֔ים וְאֶל־ כָּל־ הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר יְהוָ֣ה שְׁלָחַ֗נִי לְהִנָּבֵ֞א אֶל־ הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ וְאֶל־ הָעִ֣יר הַזֹּ֔את אֵ֥ת כָּל־ הַדְּבָרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר שְׁמַעְתֶּֽם׃
L04 4 Jr 26:12 וַ/יֹּ֤אמֶר יִרְמְיָ֙הוּ֙ אֶל־ כָּל־ הַ/שָּׂרִ֔ים וְ/אֶל־ כָּל־ הָ/עָ֖ם לֵ/אמֹ֑ר יְהוָ֣ה שְׁלָחַ֗/נִי לְ/הִנָּבֵ֞א אֶל־ הַ/בַּ֤יִת הַ/זֶּה֙ וְ/אֶל־ הָ/עִ֣יר הַ/זֹּ֔את אֵ֥ת כָּל־ הַ/דְּבָרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר שְׁמַעְתֶּֽם׃
L05 5 Jr 26:12 wai•<jo>•mer jir•me•<ja>•hu el- kol- has•sa•<Rim>, we•'el- kol- ha•'<Am> le•<Mor>; <jah>•we sze•la•<Cha>•ni, le•hin•na•<we> el- hab•<Ba>•jit haz•<Ze> we•'el- ha•'<Ir> haz•<Zot>, 'et kol- had•de•wa•<Rim> 'a•<szer> sze•ma'•<Tem>.
L06 6 Jr 26:12 H0559H0559 H3414H3414 H0413H0413 H3605H3605 H8269H8269 H0413H0413 H3605H3605 H5971H5971 H0559H0559 H3068H3068 H7971H7971 H5012H5012 H0413H0413 H1004H1004 H2088H2088 H0413H0413 H5892H5892 H2063H2063 H0853H0853 H3605H3605 H1697H1697 H0834H0834 H8085H8085
L07 7 Jr 26:12 answer Jeremiah about all manner captain  about all manner folk answer Jehovah forsake prophesy about court he about Ai  likewise all manner act after attentively
L08 8 Jr 26:12 odpowiedź Jeremiasz o wszelkiego rodzaju kapitan o wszelkiego rodzaju ludowy odpowiedź Jahwe zapierać się prorokować o sąd on o Ai podobnie wszelkiego rodzaju działać po uważnie
L09 9 Jr 26:12 Then spake Jeremiah against to all unto all the princes and against all and to all the people saying The LORD sent me to prophesy and against against this house this and against and against this city likewise all all the words you that ye have heard
L10 10 Jr 26:12 Następnie mówił Jeremiasz przed dla wszystkich do wszystkich książąt i przeciw wszystko i do wszystkich ludzi powiedzenie Pan wysłany mi prorokować i przeciw przed tym domu to i przeciw i przeciw temu miastu podobnie wszystko wszystkie słowa ty że słyszeliście
L11 11 Jr 26:12 vai·Yo·mer yir·me·Ya·hu el- kol- has·sa·Rim, ve·'el- kol- ha·'Am le·Mor; Yah·weh she·la·Cha·ni, le·hin·na·Ve el- hab·Ba·yit haz·Zeh ve·'el- ha·'Ir haz·Zot, 'et kol- had·de·va·Rim 'a·Sher she·ma'·Tem.
L12 12 Jr 26:12 waj jo mer jir me ja hu el - Kol - has sa rim we el - Kol - ha am le mor jhwh(a do naj) sze la Ha ni le hin na we el - haB Ba jit haz ze we el - ha ir haz zot et Kol - haD De wa rim a szer sze ma Tem
L13 13 Jr 26:12 wayyöº´mer yirmüyäºhû ´el-Kol-haSSärîm wü´el-Kol-hä`äm lë´mör yhwh(´ädönäy) šüläHaºnî lühinnäbë´ ´el-haBBaºyit hazzè wü´el-hä`îr hazzö´t ´ët Kol-haDDübärîm ´ášer šüma`Tem
L14 14 Jr 26:12 4346/5298 37/147 4379/5500 4541/5415 340/421 4380/5500 4542/5415 1553/1866 4347/5298 5155/6220 727/847 48/114 4381/5500 1664/2052 1051/1176 4382/5500 890/1093 494/603 9539/11047 4543/5415 1158/1428 4666/5499 944/1154
L15 15 Jr 26:12 Then spake Jeremiah unto all the princes and to all the people, saying, The LORD sent me to prophesy against this house and against this city all the words that ye have heard.
L16 16 Jr 26:12  12 Then spake <0559> (08799) Jeremiah <03414> unto all the princes <08269> and to all the people <05971>, saying <0559> (08800), The LORD <03068> sent <07971> (08804) me to prophesy <05012> (08736) against this house <01004> and against this city <05892> all the words <01697> that ye have heard <08085> (08804).
L01 1 Jr 26:13   Jr 26:13  13 Dlatego teraz zmienić <03190> (08685) wasze drogi <01870> i twoich czynów <04611>, i słuchać <08085> (08798) głos <06963> Pana <03068>, twój Bóg <0430>, a Pan <03068> <05162 pożałuje> (08735) go o złej <07451>, co ma wyraźny <01696> (08765) przeciwko tobie.                                                                                    
L02 2 Jr 26:13 Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki, słuchajcie głosu Pana, Boga waszego; wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam.
L03 3 Jr 26:13 וְעַתָּ֗ה הֵיטִ֤יבוּ דַרְכֵיכֶם֙ וּמַ֣עַלְלֵיכֶ֔ם וְשִׁמְע֕וּ בְּק֖וֹל יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם וְיִנָּחֵ֣ם יְהוָ֔ה אֶל־ הָ֣רָעָ֔ה אֲשֶׁ֥ר דִּבֶּ֖ר עֲלֵיכֶֽם׃
L04 4 Jr 26:13 וְ/עַתָּ֗ה הֵיטִ֤יבוּ דַרְכֵי/כֶם֙ וּ/מַ֣עַלְלֵי/כֶ֔ם וְ/שִׁמְע֕וּ בְּ/ק֖וֹל יְהוָ֣ה אֱלֹהֵי/כֶ֑ם וְ/יִנָּחֵ֣ם יְהוָ֔ה אֶל־ הָ֣/רָעָ֔ה אֲשֶׁ֥ר דִּבֶּ֖ר עֲלֵי/כֶֽם׃
L05 5 Jr 26:13 we•'at•<Ta>, he•<Ti>•wu dar•che•<Chem> u•<Ma>•'al•le•<Chem>, we•szim•'<U> be•<Kol> <jah>•we 'e•lo•he•<Chem>; we•jin•na•<Chem> <jah>•we, el- ha•ra•'<Ah>, 'a•<szer> dib•<Ber> 'a•le•<Chem>.
L06 6 Jr 26:13 H6258H6258 H3190H3190 H1870H1870 H4611H4611 H8085H8085 H6963H6963 H3068H3068 H0430H0430 H5162H5162 H3068H3068 H0413H0413 H7451H7451 H0834H0834 H1696H1696 H5921H5921
L07 7 Jr 26:13 henceforth be accepted along doing attentively aloud Jehovah angels comfort  Jehovah about adversity after answer above
L08 8 Jr 26:13 odtąd zostać zaakceptowane wzdłuż robi uważnie głośno Jahwe anioły komfort Jahwe o przeciwność losu po odpowiedź powyżej
L09 9 Jr 26:13 Now Therefore now amend your ways and your doings and obey the voice of the LORD your God will repent and the LORD about him of the evil which that he hath pronounced against
L10 10 Jr 26:13 Teraz Dlatego teraz zmienić wasze drogi a twoje czyny i być posłusznym głos Pana Bóg twój, pożałuje a Pan o go z zło który , co ma wyraźny przed
L11 11 Jr 26:13 ve·'at·Tah, hei·Ti·vu dar·chei·Chem u·Ma·'al·lei·Chem, ve·shim·'U be·Kol Yah·weh 'e·lo·hei·Chem; ve·yin·na·Chem Yah·weh, el- ha·ra·'Ah, 'a·Sher dib·Ber 'a·lei·Chem.
L12 12 Jr 26:13 we aT Ta he ti wu dar che chem u ma a le le chem we szi mu Be qol jhwh(a do naj) e lo he chem we jin na Hem jhwh(a do naj) el - ha ra a a szer DiB Ber a le chem
L13 13 Jr 26:13 wü`aTTâ hê†îºbû darkêkem ûmaº`alülêkem wüšim`û Büqôl yhwh(´ädönäy) ´élöhêkem wüyinnäHëm yhwh(´ädönäy) ´el-häºrä`â ´ášer DiBBer `álêkem
L14 14 Jr 26:13 374/431 98/112 546/700 26/39 945/1154 405/507 5156/6220 2351/2597 79/108 5157/6220 4383/5500 542/665 4667/5499 960/1142 4619/5759
L15 15 Jr 26:13 Therefore now amend your ways and your doings, and obey the voice of the LORD your God; and the LORD will repent him of the evil that he hath pronounced against you.
L16 16 Jr 26:13  13 Therefore now amend <03190> (08685) your ways <01870> and your doings <04611>, and obey <08085> (08798) the voice <06963> of the LORD <03068> your God <0430>; and the LORD <03068> will repent <05162> (08735) him of the evil <07451> that he hath pronounced <01696> (08765) against you.
L01 1 Jr 26:14   Jr 26:14  14 Jeśli chodzi o mnie, oto jestem w dłoni <03027>: zrób <06213> (08798) ze mną jako seemeth <05869> dobry <02896> i spotkać <03477> wam.                                                                                                
L02 2 Jr 26:14 Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe.
L03 3 Jr 26:14 וַאֲנִ֖י הִנְנִ֣י בְיֶדְכֶ֑ם עֲשׂוּ־ לִ֛י כַּטּ֥וֹב וְכַיָּשָׁ֖ר בְּעֵינֵיכֶֽם׃
L04 4 Jr 26:14 וַ/אֲנִ֖י הִנְ/נִ֣י בְ/יֶדְ/כֶ֑ם עֲשׂוּ־ לִ֛/י כַּ/טּ֥וֹב וְ/כַ/יָּשָׁ֖ר בְּ/עֵינֵי/כֶֽם׃
L05 5 Jr 26:14 wa•'a•<Ni> hin•<Ni> we•jed•<Chem>; a•su- li kat•<Tow> we•chai•ja•<szar> be•'e•ne•<Chem>.
L06 6 Jr 26:14 H0589H0589 H2005H2005 H3027H3027 H6213H6213 H0000 H2896H2896 H3477H3477 H5869H5869
L07 7 Jr 26:14 I behold able accomplish beautiful convenient affliction
L08 8 Jr 26:14 Ja ujrzeć w stanie zrealizować piękny wygodny nieszczęście
L09 9 Jr 26:14 I I am in As for me behold I [am] in your hand do good and meet with me as seemeth
L10 10 Jr 26:14 Ja Jestem w Jak dla mnie oto ja [am] w dłoni zrobić dobry i spełniają ze mną jak seemeth
L11 11 Jr 26:14 va·'a·Ni hin·Ni ve·yed·Chem; a·su- li kat·Tov ve·chai·ya·Shar be·'ei·nei·Chem.
L12 12 Jr 26:14 wa a ni hin ni we jed chem a su - li Kat tow we chaj ja szar Be e ne chem
L13 13 Jr 26:14 wa´ánî hinnî büyedkem `áSû-lî Ka††ôb wükayyäšär Bü`ênêkem
L14 14 Jr 26:14 602/874 225/317 1347/1608 2233/2617 5472/6522 505/561 108/120 728/878
L15 15 Jr 26:14 As for me, behold, I [am] in your hand: do with me as seemeth good and meet unto you.
L16 16 Jr 26:14  14 As for me, behold, I am in your hand <03027>: do <06213> (08798) with me as seemeth <05869> good <02896> and meet <03477> unto you.
L01 1 Jr 26:15   Jr 26:15  15 Ale wiem <03045> (08799) ye dla pewnych <03045> (08800), że jeśli wy mnie zabijecie <04191> (08688), będziecie z pewnością przyniesie <05414> (08802) niewinny <05355> krwi <01818 > na siebie, a na to miasto <05892>, a na mieszkańców <03427> (08802) z tego: dla z prawdy <0571> Pan <03068> <07971 posłał> (08804) mnie do was mówić < 01696> (08763) wszystkie te słowa <01697> w uszach <0241>.                                                                          
L02 2 Jr 26:15 Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa.
L03 3 Jr 26:15 אַ֣ךְ ׀ יָדֹ֣עַ תֵּדְע֗וּ כִּ֣י אִם־ מְמִתִ֣ים אַתֶּם֮ אֹתִי֒ כִּי־ דָ֣ם נָקִ֗י אַתֶּם֙ נֹתְנִ֣ים עֲלֵיכֶ֔ם וְאֶל־ הָעִ֥יר הַזֹּ֖את וְאֶל־ יֹשְׁבֶ֑יהָ כִּ֣י בֶאֱמֶ֗ת שְׁלָחַ֤נִי יְהוָה֙ עֲלֵיכֶ֔ם לְדַבֵּר֙ בְּאָזְנֵיכֶ֔ם אֵ֥ת כָּל־ הַדְּבָרִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃ ס
L04 4 Jr 26:15 אַ֣ךְ ׀ יָדֹ֣עַ תֵּדְע֗וּ כִּ֣י אִם־ מְמִתִ֣ים אַתֶּם֮ אֹתִ/י֒ כִּי־ דָ֣ם נָקִ֗י אַתֶּם֙ נֹתְנִ֣ים עֲלֵי/כֶ֔ם וְ/אֶל־ הָ/עִ֥יר הַ/זֹּ֖את וְ/אֶל־ יֹשְׁבֶ֑י/הָ כִּ֣י בֶ/אֱמֶ֗ת שְׁלָחַ֤/נִי יְהוָה֙ עֲלֵי/כֶ֔ם לְ/דַבֵּר֙ בְּ/אָזְנֵי/כֶ֔ם אֵ֥ת כָּל־ הַ/דְּבָרִ֖ים הָ/אֵֽלֶּה׃ ס
L05 5 Jr 26:15 'ach ja•<Do>•a' te•de•'<U>, ki im- me•mi•<Tim> 'at•<Tem> 'o•<Ti> ki- dam na•<Ki>, 'at•<Tem> no•te•<Nim> 'a•le•<Chem>, we•'el- ha•'<Ir> haz•<Zot> we•'el- jo•sze•<we>•ha; ki we•'e•<Met>, sze•la•<Cha>•ni <jah>•we 'a•le•<Chem>, le•dab•<Ber> be•'a•ze•ne•<Chem>, 'et kol- had•de•wa•<Rim> ha•'<El>•le. sa•<Mek>
L06 6 Jr 26:15 H0389H0389 H3045H3045 H3045H3045 H3588H3588 H0518H0518 H4191H4191 H0859H0859 H0853H0853 H3588H3588 H1818H1818 H5355H5355 H0859H0859 H5414H5414 H5921H5921 H0413H0413 H5892H5892 H2063H2063 H0413H0413 H3427H3427 H3588H3588 H0571H0571 H7971H7971 H3068H3068 H5921H5921 H1696H1696 H0241H0241 H0853H0853 H3605H3605 H1697H1697 H0428H0428
L07 7 Jr 26:15 also acknowledge acknowledge inasmuch lo crying you inasmuch bloodshed blameless you add above about Ai  likewise about abide inasmuch assured forsake Jehovah above answer hearing all manner act another
L08 8 Jr 26:15 również przyznać przyznać ponieważ lo płacz ty ponieważ rozlew krwi nienaganny ty dodać powyżej o Ai podobnie o przestrzegać ponieważ zapewniony zapierać się Jahwe powyżej odpowiedź przesłuchanie wszelkiego rodzaju działać inny
L09 9 Jr 26:15 Only But know ye for certain that if that if ye put me to death you for blood innocent you ye shall surely bring and about upon yourselves and upon this city likewise and on and upon the inhabitants for thereof for of a truth hath sent the LORD to you me unto you to speak in your ears all all these words these
L10 10 Jr 26:15 Tylko Ale wiedz wy na pewno że jeśli że jeśli wy mnie zabijecie ty dla krew niewinny ty Będziecie z pewnością przyniesie i o na siebie i na to miasto podobnie i na i na mieszkańców dla ich do o prawdzie posłał Pan dla ciebie mnie do was mówić w uszach wszystko wszystkie te słowa te
L11 11 Jr 26:15 'ach ya·Do·a' te·de·'U, ki im- me·mi·Tim 'at·Tem 'o·Ti ki- dam na·Ki, 'at·Tem no·te·Nim 'a·lei·Chem, ve·'el- ha·'Ir haz·Zot ve·'el- yo·she·Vei·ha; ki ve·'e·Met, she·la·Cha·ni Yah·weh 'a·lei·Chem, le·dab·Ber be·'a·ze·nei·Chem, 'et kol- had·de·va·Rim ha·'El·leh. sa·Mek
L12 12 Jr 26:15 ach ja do a Te du Ki im - me mi tim aT Tem o ti Ki - dam na qi aT Tem not nim a le chem we el - ha ir haz zot we el - josz we ha Ki we e met sze la Ha ni jhwh(a do naj) a le chem le daB Ber Be oz ne chem et Kol - haD De wa rim ha el le s
L13 13 Jr 26:15 ´ak yädöª` Tëd`û ´im-mümìtîm ´aTTem ´ötî Kî-däm näqî ´aTTem nötnîm `álêkem wü´el-hä`îr hazzö´t wü´el-yöšbʺhä be´émet šüläHaºnî yhwh(´ädönäy) `álêkem lüdaBBër Bü´oznêkem ´ët Kol-haDDübärîm hä´ëºllè s
L14 14 Jr 26:15 145/161 756/934 757/934 3720/4478 939/1068 747/836 870/1080 9540/11047 3721/4478 280/359 41/43 871/1080 1646/2007 4620/5759 4384/5500 891/1093 495/603 4385/5500 839/1071 3722/4478 106/127 728/847 5158/6220 4621/5759 961/1142 154/186 9541/11047 4544/5415 1159/1428 630/745
L15 15 Jr 26:15 But know ye for certain, that if ye put me to death, ye shall surely bring innocent blood upon yourselves, and upon this city, and upon the inhabitants thereof: for of a truth the LORD hath sent me unto you to speak all these words in your ears.
L16 16 Jr 26:15  15 But know <03045> (08799) ye for certain <03045> (08800), that if ye put me to death <04191> (08688), ye shall surely bring <05414> (08802) innocent <05355> blood <01818> upon yourselves, and upon this city <05892>, and upon the inhabitants <03427> (08802) thereof: for of a truth <0571> the LORD <03068> hath sent <07971> (08804) me unto you to speak <01696> (08763) all these words <01697> in your ears <0241>.
L01 1 Jr 26:16   Jr 26:16  16 Rzekł <0559> (08799) książęta <08269> I wszyscy ludzie <05971> kapłanom <03548> i do proroków <05030>; Ten człowiek <0376> nie jest godzien <04941> umrzeć <04194 >: bo wyrzekł <01696> (08765) do nas w imię <08034> Pana <03068>, nasz Bóg <0430>.                                                                                      
L02 2 Jr 26:16 Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana, Boga naszego.
L03 3 Jr 26:16 וַיֹּאמְר֤וּ הַשָּׂרִים֙ וְכָל־ הָעָ֔ם אֶל־ הַכֹּהֲנִ֖ים וְאֶל־ הַנְּבִיאִ֑ים אֵין־ לָאִ֤ישׁ הַזֶּה֙ מִשְׁפַּט־ מָ֔וֶת כִּ֗י בְּשֵׁ֛ם יְהוָ֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ דִּבֶּ֥ר אֵלֵֽינוּ׃
L04 4 Jr 26:16 וַ/יֹּאמְר֤וּ הַ/שָּׂרִים֙ וְ/כָל־ הָ/עָ֔ם אֶל־ הַ/כֹּהֲנִ֖ים וְ/אֶל־ הַ/נְּבִיאִ֑ים אֵין־ לָ/אִ֤ישׁ הַ/זֶּה֙ מִשְׁפַּט־ מָ֔וֶת כִּ֗י בְּ/שֵׁ֛ם יְהוָ֥ה אֱלֹהֵ֖י/נוּ דִּבֶּ֥ר אֵלֵֽי/נוּ׃
L05 5 Jr 26:16 wai•jo•me•<Ru> has•sa•<Rim> we•chol ha•'<Am>, el- hak•ko•ha•<Nim> we•'el- han•ne•wi•'<Im>; en- la•'<Isz> haz•<Ze> misz•pat- <Ma>•wet, <Ki>, be•<szem> <jah>•we 'e•lo•<He>•nu dib•<Ber> 'e•<Le>•nu.
L06 6 Jr 26:16 H0559H0559 H8269H8269 H3605H3605 H5971H5971 H0413H0413 H3548H3548 H0413H0413 H5030H5030 H0369H0369 H0376H0376 H2088H2088 H4941H4941 H4194H4194 H3588H3588 H8034H8034 H3069H3069 H0430H0430 H1696H1696 H0413H0413
L07 7 Jr 26:16 answer captain  all manner folk about chief ruler about prophecy else great he adversary dead inasmuch base God angels answer about
L08 8 Jr 26:16 odpowiedź kapitan wszelkiego rodzaju ludowy o naczelny władca o proroctwo więcej wielki on przeciwnik martwy ponieważ podstawa Bóg anioły odpowiedź o
L09 9 Jr 26:16 Then said the princes and all and all the people to unto the priests and to and to the prophets No This man this [is] not worthy to die in to us in the name God our God for he hath spoken about
L10 10 Jr 26:16 Następnie powiedział książęta i wszystko i wszyscy ludzie do kapłanom oraz i do proroków Nie Ten człowiek to [Jest] nie zasługuje umrzeć w do nas w imię Bóg Bóg nasz bo wyrzekł o
L11 11 Jr 26:16 vai·yo·me·Ru has·sa·Rim ve·chol ha·'Am, el- hak·ko·ha·Nim ve·'el- han·ne·vi·'Im; ein- la·'Ish haz·Zeh mish·pat- Ma·vet, Ki, be·Shem Yah·weh 'e·lo·Hei·nu dib·Ber 'e·Lei·nu.
L12 12 Jr 26:16 waj jo me ru has sa rim we chol - ha am el - haK Ko ha nim we el - han ne wi im en - la isz haz ze misz Pat - ma wet Ki Be szem jhwh(a do naj) e lo he nu DiB Ber e le nu          
L13 13 Jr 26:16 wayyö´mürû haSSärîm wükol-hä`äm ´el-haKKöhánîm wü´el-hannübî´îm ´ên-lä´îš hazzè mišPa†-mäºwet Büšëm yhwh(´ädönäy) ´élöhêºnû DiBBer ´ëlêºnû          
L14 14 Jr 26:16 4348/5298 341/421 4545/5415 1554/1866 4386/5500 673/750 4387/5500 200/314 644/786 1765/2004 1052/1176 334/419 140/155 3723/4478 763/864 318/608 2352/2597 962/1142 4388/5500
L15 15 Jr 26:16 Then said the princes and all the people unto the priests and to the prophets; This man [is] not worthy to die: for he hath spoken to us in the name of the LORD our God.
L16 16 Jr 26:16  16 Then said <0559> (08799) the princes <08269> and all the people <05971> unto the priests <03548> and to the prophets <05030>; This man <0376> is not worthy <04941> to die <04194>: for he hath spoken <01696> (08765) to us in the name <08034> of the LORD <03068> our God <0430>.
L01 1 Jr 26:17   Jr 26:17  17 Wtedy wstał <06965> (08799) niektóre <0582> ze starszych <02205> z ziemi <0776>, i mówił <0559> (08799) do wszystkiego zgromadzenia <06951> ludzi <05971>, mówiąc: <0559> (08800)                                                                                            
L02 2 Jr 26:17 Powstali niektórzy spośród starszych kraju i rzekli do całego zgromadzenia ludu:
L03 3 Jr 26:17 וַיָּקֻ֣מוּ אֲנָשִׁ֔ים מִזִּקְנֵ֖י הָאָ֑רֶץ וַיֹּ֣אמְר֔וּ אֶל־ כָּל־ קְהַ֥ל הָעָ֖ם לֵאמֹֽר׃
L04 4 Jr 26:17 וַ/יָּקֻ֣מוּ אֲנָשִׁ֔ים מִ/זִּקְנֵ֖י הָ/אָ֑רֶץ וַ/יֹּ֣אמְר֔וּ אֶל־ כָּל־ קְהַ֥ל הָ/עָ֖ם לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Jr 26:17 wai•ja•<Ku>•mu 'a•na•<szim>, miz•zik•<Ne> ha•'<A>•rec; wai•<jo>•me•<Ru>, el- kol- ke•<Hal> ha•'<Am> le•<Mor>.
L06 6 Jr 26:17 H6965H6965 H0582H0582 H2205H2205 H0776H0776 H0559H0559 H0413H0413 H3605H3605 H6951H6951 H5971H5971 H0559H0559
L07 7 Jr 26:17 abide another aged common answer about all manner assembly folk answer
L08 8 Jr 26:17 przestrzegać inny w wieku wspólny odpowiedź o wszelkiego rodzaju montaż ludowy odpowiedź
L09 9 Jr 26:17 Then rose up certain of the elders of the land and spake to all to all the assembly of the people saying
L10 10 Jr 26:17 Wtedy wstał pewny ze starszych z ziemi i mówił do wszystko do wszystkiego zgromadzenia ludzi powiedzenie
L11 11 Jr 26:17 vai·ya·Ku·mu 'a·na·Shim, miz·zik·Nei ha·'A·retz; vai·Yo·me·Ru, el- kol- ke·Hal ha·'Am le·Mor.
L12 12 Jr 26:17 waj ja qu mu a na szim miz ziq ne ha a rec waj jo me ru el - Kol - qe hal ha am le mor
L13 13 Jr 26:17 wayyäquºmû ´ánäšîm mizziqnê hä´äºrec wayyöº´mürû ´el-Kol-qühal hä`äm lë´mör
L14 14 Jr 26:17 554/627 195/222 154/178 1989/2502 4349/5298 4389/5500 4546/5415 102/123 1555/1866 4350/5298
L15 15 Jr 26:17 Then rose up certain of the elders of the land, and spake to all the assembly of the people, saying,
L16 16 Jr 26:17  17 Then rose up <06965> (08799) certain <0582> of the elders <02205> of the land <0776>, and spake <0559> (08799) to all the assembly <06951> of the people <05971>, saying <0559> (08800),
L01 1 Jr 26:18   Jr 26:18  18 Micah <04320> Morasthite <04183> przepowiadali <05012> (08737) w dni <03117> Ezechiasza <02396> King <04428> Judy <03063>, i mówił <0559> (08799) do wszystkich ludzi <05971> Judy <03063>, mówiąc: <0559> (08800) Tak mówi <0559> (08804) Pan <03068> zastępów <06635>; Zion <06726> należy zaorać <02790> (08735) jak Pole <07704>, a Jerozolima <03389> powinien stać się hałdy <05856>, a góra <02022> z domu <01004> jako wyżynach <01116> lasu <03293>.                                                                    
L02 2 Jr 26:18 Micheasz z Moreszet był prorokiem w czasach Ezechiasza, króla judzkiego, i mówił do całego narodu judzkiego, co następuje: To mówi Pan Zastępów: Syjon zostanie zaorany jak pole, Jerozolima - obrócona w gruzy, a góra świątyni - w zalesione wzgórze.
L03 3 Jr 26:18 [מִיכָיָהּ כ] (מִיכָה֙ ק) הַמּ֣וֹרַשְׁתִּ֔י הָיָ֣ה נִבָּ֔א בִּימֵ֖י חִזְקִיָּ֣הוּ מֶֽלֶךְ־ יְהוּדָ֑ה וַיֹּ֣אמֶר אֶל־ כָּל־ עַם֩ יְהוּדָ֨ה לֵאמֹ֜ר כֹּֽה־ אָמַ֣ר ׀ יְהוָ֣ה צְבָא֗וֹת צִיּ֞וֹן שָׂדֶ֤ה תֵֽחָרֵשׁ֙ וִירוּשָׁלַ֙יִם֙ עִיִּ֣ים תִּֽהְיֶ֔ה וְהַ֥ר הַבַּ֖יִת לְבָמ֥וֹת יָֽעַר׃
L04 4 Jr 26:18 מיכיה מִיכָה֙ הַ/מּ֣וֹרַשְׁתִּ֔י הָיָ֣ה נִבָּ֔א בִּ/ימֵ֖י חִזְקִיָּ֣הוּ מֶֽלֶךְ־ יְהוּדָ֑ה וַ/יֹּ֣אמֶר אֶל־ כָּל־ עַם֩ יְהוּדָ֨ה לֵ/אמֹ֜ר כֹּֽה־ אָמַ֣ר ׀ יְהוָ֣ה צְבָא֗וֹת צִיּ֞וֹן שָׂדֶ֤ה תֵֽחָרֵשׁ֙ וִ/ירוּשָׁלַ֙יִם֙ עִיִּ֣ים תִּֽהְיֶ֔ה וְ/הַ֥ר הַ/בַּ֖יִת לְ/בָמ֥וֹת יָֽעַר׃
L05 5 Jr 26:18 [mi•cha•ja> ch] (mi•<Cha> k) ham•<Mo>•rasz•<Ti>, ha•<ja> nib•<Ba>, bi•<Me> chiz•ki•<ja>•hu <Me>•lech- je•hu•<Da>; wai•<jo>•mer el- kol- 'am je•hu•<Da> le•<Mor> ko- 'a•<Mar> <jah>•we ce•wa•'ot, ci•<jon> sa•<De> te•cha•<Resz> wi•ru•sza•<La>•jim 'i•<jim> tih•<je>, we•<Har> hab•<Ba>•jit le•wa•<Mot> <ja>•'ar.
L06 6 Jr 26:18 H4183H4183 H1961H1961 H5012H5012 H3117H3117 H2396H2396 H4428H4428 H3063H3063 H0559H0559 H0413H0413 H3605H3605 H5971H5971 H3063H3063 H0559H0559 H3541H3541 H0559H0559 H3068H3068 H6635H6635 H6726H6726 H7704H7704 H2790H2790 H3389H3389 H5856H5856 H1961H1961 H2022H2022 H1004H1004 H1116H1116 H3293H3293
L07 7 Jr 26:18 Micah Morashthite become prophesy age Hezekiah king Judah answer about all manner folk Judah answer such answer Jehovah appointed time Zion country altogether Jerusalem heap become hill  court height comb
L08 8 Jr 26:18 Micah Morashthite zostać prorokować wiek Ezechiasz król Juda odpowiedź o wszelkiego rodzaju ludowy Juda odpowiedź taki odpowiedź Jahwe wyznaczony czas Syjon kraj całkowicie Jerozolima kupa zostać wzgórze sąd wysokość grzebień
L09 9 Jr 26:18 Micah the Morasthite will become prophesied in the days of Hezekiah king of Judah and spake to all to all the people of Judah saying Thus Thus saith the LORD of hosts Zion [like] a field shall be plowed and Jerusalem shall become heaps will become and the mountain of the house as the high places of a forest
L10 10 Jr 26:18 Micah Morasthite będzie prorokował w dniach Ezechiasza król Judy i mówił do wszystko do wszystkich ludzi Judy powiedzenie Tak więc Tak mówi Pan Zastępów Syjon [Jak] pole należy zaorać i Jerozolima staje się hałdy będzie i góra z domu jak na wyżynach z lasu
L11 11 Jr 26:18 [mi·cha·yah ch] (mi·Chah k) ham·Mo·rash·Ti, ha·Yah nib·Ba, bi·Mei chiz·ki·Ya·hu Me·lech- ye·hu·Dah; vai·Yo·mer el- kol- 'am ye·hu·Dah le·Mor koh- 'a·Mar Yah·weh tze·va·'ot, tzi·Yon sa·Deh te·cha·Resh vi·ru·sha·La·yim 'i·Yim tih·Yeh, ve·Har hab·Ba·yit le·va·Mot Ya·'ar.
L12 12 Jr 26:18 (mi cha ja) [mi cha] ham mo rasz Ti ha ja niB Ba Bi me Hiz qij ja hu me lech - je hu da waj jo mer el - Kol - am je hu da le mor Ko - a mar jhwh(a do naj) ce wa ot cij jon sa de te Ha resz wi ru sza la jim ij jim Tih je we har haB Ba jit le wa mot ja ar            
L13 13 Jr 26:18 (mîkäyâ) [mîkâ] hammôºrašTî häyâ niBBä´ Bîmê Hizqiyyäºhû me|lek-yühûdâ wayyöº´mer ´el-Kol-`am yühûdâ lë´mör Kò|-´ämar yhwh(´ädönäy) cübä´ôt ciyyôn Sädè të|Härëš wîrûšälaºyim `iyyîm Ti|hyè wühar haBBaºyit lübämôt yäº`ar            
L14 14 Jr 26:18 1/1 1/2 2826/3546 49/114 1895/2302 126/130 2176/2519 624/818 4351/5298 4390/5500 4547/5415 1556/1866 625/818 4352/5298 309/576 4353/5298 5159/6220 314/484 100/152 270/332 65/74 483/643 2/4 2827/3546 432/546 1665/2052 85/99 45/58
L15 15 Jr 26:18 Micah the Morasthite prophesied in the days of Hezekiah king of Judah, and spake to all the people of Judah, saying, Thus saith the LORD of hosts; Zion shall be plowed [like] a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of a forest.
L16 16 Jr 26:18  18 Micah <04320> the Morasthite <04183> prophesied <05012> (08737) in the days <03117> of Hezekiah <02396> king <04428> of Judah <03063>, and spake <0559> (08799) to all the people <05971> of Judah <03063>, saying <0559> (08800), Thus saith <0559> (08804) the LORD <03068> of hosts <06635>; Zion <06726> shall be plowed <02790> (08735) like a field <07704>, and Jerusalem <03389> shall become heaps <05856>, and the mountain <02022> of the house <01004> as the high places <01116> of a forest <03293>.
L01 1 Jr 26:19   Jr 26:19  19 Czy Ezechiasz <02396> Król <04428> Judy <03063> i wszystko Juda <03063> umieścił go na wszystkie <04191> (08687) do śmierci <04191> (08689)? on nie boją <03373> Pan <03068>, i prosił <02470> (08762) Pan <03068> <06440>, a Pan <03068> żałował <05162> (08735) go od zła <07451> , który miał wyraźny <01696> (08765) przed nimi? Tak <0587> możemy nabyć <06213> (08802) wielki <01419> zły <07451> przeciw naszych dusz <05315>.                                                                      
L02 2 Jr 26:19 Czy zabił go Ezechiasz, król judzki, i całe pokolenie Judy? Czy raczej nie uląkł się on Pana i nie przebłagał oblicza Pana, tak że ogarnął Pana żal nad nieszczęściem, jakie zamierzył przeciw niemu? My zaś mielibyśmy obciążyć dusze nasze tak wielkim występ
L03 3 Jr 26:19 הֶהָמֵ֣ת הֱ֠מִתֻהוּ חִזְקִיָּ֨הוּ מֶֽלֶךְ־ יְהוּדָ֜ה וְכָל־ יְהוּדָ֗ה הֲלֹא֮ יָרֵ֣א אֶת־ יְהוָה֒ וַיְחַל֙ אֶת־ פְּנֵ֣י יְהוָ֔ה וַיִּנָּ֣חֶם יְהוָ֔ה אֶל־ הָרָעָ֖ה אֲשֶׁר־ דִּבֶּ֣ר עֲלֵיהֶ֑ם וַאֲנַ֗חְנוּ עֹשִׂ֛ים רָעָ֥ה גְדוֹלָ֖ה עַל־ נַפְשׁוֹתֵֽינוּ׃
L04 4 Jr 26:19 הֶ/הָמֵ֣ת הֱ֠מִתֻ/הוּ חִזְקִיָּ֨הוּ מֶֽלֶךְ־ יְהוּדָ֜ה וְ/כָל־ יְהוּדָ֗ה הֲ/לֹא֮ יָרֵ֣א אֶת־ יְהוָה֒ וַ/יְחַל֙ אֶת־ פְּנֵ֣י יְהוָ֔ה וַ/יִּנָּ֣חֶם יְהוָ֔ה אֶל־ הָ/רָעָ֖ה אֲשֶׁר־ דִּבֶּ֣ר עֲלֵי/הֶ֑ם וַ/אֲנַ֗חְנוּ עֹשִׂ֛ים רָעָ֥ה גְדוֹלָ֖ה עַל־ נַפְשׁוֹתֵֽי/נוּ׃
L05 5 Jr 26:19 he•ha•<Met> <He>•mi•tu•hu chiz•ki•<ja>•hu <Me>•lech- je•hu•<Da> we•chol je•hu•<Da>, ha•<Lo> ja•<Re> et- <jah>•we waj•<Chal> et- pe•<Ne> <jah>•we, wai•jin•<Na>•chem <jah>•we, el- ha•ra•'<A a•<szer>- dib•<Ber> 'a•le•<Hem>; wa•'a•<Nach>•nu, 'o•<Sim> ra•'<A ge•do•<La> al- naf•szo•<Te>•nu.
L06 6 Jr 26:19 H4191H4191 H4191H4191 H2396H2396 H4428H4428 H3063H3063 H3605H3605 H3063H3063 H3808H3808 H3373H3373 H0853H0853 H3068H3068 H2470H2470 H0853H0853 H6440H6440 H3068H3068 H5162H5162 H3068H3068 H0413H0413 H7451H7451 H0834H0834 H1696H1696 H5921H5921 H0587H0587 H6213H6213 H7451H7451 H1419H1419 H5921H5921 H5315H5315
L07 7 Jr 26:19 crying crying Hezekiah king Judah all manner Judah before afraid Jehovah beseech accept Jehovah comfort  Jehovah about adversity after answer above ourselves accomplish adversity aloud above any
L08 8 Jr 26:19 płacz płacz Ezechiasz król Juda wszelkiego rodzaju Juda przed boi Jahwe błagać przyjąć Jahwe komfort Jahwe o przeciwność losu po odpowiedź powyżej się zrealizować przeciwność losu głośno powyżej każdy
L09 9 Jr 26:19 put him at all to death Did Hezekiah king of Judah and all and all Judah not ? did he not fear the LORD and besought the favor and the LORD repented and the LORD about him of the evil which which he had pronounced against against them? Thus might we procure evil great against against our souls
L10 10 Jr 26:19 umieścił go w ogóle na śmierć Czy Ezechiasz król Judy i wszystko i cały Juda nie ? on nie boją Pan i prosił korzyść a Pan pokutował a Pan o go z zło który , który miał wyraźny przed przeciwko nim? Tak więc możemy nabyć zło wielki przed wobec naszych dusz
L11 11 Jr 26:19 he·ha·Met He·mi·tu·hu chiz·ki·Ya·hu Me·lech- ye·hu·Dah ve·chol ye·hu·Dah, ha·Lo ya·Re et- Yah·weh vay·Chal et- pe·Nei Yah·weh, vai·yin·Na·chem Yah·weh, el- ha·ra·'Ah a·Sher- dib·Ber 'a·lei·Hem; va·'a·Nach·nu, 'o·Sim ra·'Ah ge·do·Lah al- naf·sho·Tei·nu.
L12 12 Jr 26:19 he ha met he mi tu hu Hiz qij ja hu me lech - je hu da we chol - je hu da ha lo ja re et - jhwh(a do naj) wa je Hal et - Pe ne jhwh(a do naj) waj jin na Hem jhwh(a do naj) el - ha ra a a szer - DiB Ber a le hem wa a naH nu o sim ra a ge do la al - naf szo te nu              
L13 13 Jr 26:19 hehämët hémìtuhû Hizqiyyäºhû me|lek-yühûdâ wükol-yühûdâ hálö´ yärë´ ´et-yhwh(´ädönäy) wayüHal ´et-Pünê yhwh(´ädönäy) wayyinnäºHem yhwh(´ädönäy) ´el-härä`â ´ášer-DiBBer `álêhem wa´ánaºHnû `öSîm rä`â güdôlâ `al-napšôtêºnû              
L14 14 Jr 26:19 748/836 749/836 127/130 2177/2519 626/818 4548/5415 627/818 4216/5164 49/55 9542/11047 5160/6220 58/76 9543/11047 1788/2127 5161/6220 80/108 5162/6220 4391/5500 543/665 4668/5499 963/1142 4622/5759 108/118 2234/2617 544/665 402/527 4623/5759 644/751
L15 15 Jr 26:19 Did Hezekiah king of Judah and all Judah put him at all to death? did he not fear the LORD, and besought the LORD, and the LORD repented him of the evil which he had pronounced against them? Thus might we procure great evil against our souls.
L16 16 Jr 26:19  19 Did Hezekiah <02396> king <04428> of Judah <03063> and all Judah <03063> put him at all <04191> (08687) to death <04191> (08689)? did he not fear <03373> the LORD <03068>, and besought <02470> (08762) the LORD <03068> <06440>, and the LORD <03068> repented <05162> (08735) him of the evil <07451> which he had pronounced <01696> (08765) against them? Thus <0587> might we procure <06213> (08802) great <01419> evil <07451> against our souls <05315>.
L01 1 Jr 26:20   Jr 26:20  20 I był także człowiekiem <0376>, że prorokował <05012> (08693) W imię <08034> Pana <03068>, Urijah <0223> syn <01121> Szemajasza <08098> z Kiriat-Jearim <07157> , który prorokował <05012> (08735) przeciw temu miastu <05892> i przeciw tej ziemi <0776> według wszystkich słów <01697> Jeremiasza <03414>:                                                                                  
L02 2 Jr 26:20 Był także mąż prorokujący w imię Pana imieniem Uriasz, syn Szemajasza z Kiriat-Jearim. Prorokował on przeciw temu miastu i przeciw tej ziemi zupełnie zgodnie ze słowami Jeremiasza.
L03 3 Jr 26:20 וְגַם־ אִ֗ישׁ הָיָ֤ה מִתְנַבֵּא֙ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֔ה אֽוּרִיָּ֙הוּ֙ בֶּֽן־ שְׁמַעְיָ֔הוּ מִקִּרְיַ֖ת הַיְּעָרִ֑ים וַיִּנָּבֵ֞א עַל־ הָעִ֤יר הַזֹּאת֙ וְעַל־ הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את כְּכֹ֖ל דִּבְרֵ֥י יִרְמְיָֽהוּ׃
L04 4 Jr 26:20 וְ/גַם־ אִ֗ישׁ הָיָ֤ה מִתְנַבֵּא֙ בְּ/שֵׁ֣ם יְהוָ֔ה אֽוּרִיָּ֙הוּ֙ בֶּֽן־ שְׁמַעְיָ֔הוּ מִ/קִּרְיַ֖ת הַיְּעָרִ֑ים וַ/יִּנָּבֵ֞א עַל־ הָ/עִ֤יר הַ/זֹּאת֙ וְ/עַל־ הָ/אָ֣רֶץ הַ/זֹּ֔את כְּ/כֹ֖ל דִּבְרֵ֥י יִרְמְיָֽהוּ׃
L05 5 Jr 26:20 we•gam- '<Isz>, ha•<ja> mit•nab•<Be> be•<szem> <jah>•we, 'u•ri•<ja>•hu ben- sze•ma'•<ja>•hu, mik•kir•<jat> hai•je•'a•<Rim>; wai•jin•na•<we> al- ha•'<Ir> haz•zoT we•'al- ha•'<A>•rec haz•<Zot>, ke•<Chol> diw•<Re> jir•me•<ja>•hu.
L06 6 Jr 26:20 H1571H1571 H0376H0376 H1961H1961 H5012H5012 H8034H8034 H3068H3068 H0223H0223 H1121H1121 H8098H8098 H0000 H7157H7157 H5012H5012 H5921H5921 H5892H5892 H2063H2063 H5921H5921 H0776H0776 H2063H2063 H3605H3605 H1697H1697 H3414H3414
L07 7 Jr 26:20 again great become prophesy base Jehovah Uriah afflicted Shemaiah Kirjath prophesy above Ai  likewise above common likewise all manner act Jeremiah
L08 8 Jr 26:20 ponownie wielki zostać prorokować podstawa Jahwe Uriasz dotknięty Szemajasz Kiriat prorokować powyżej Ai podobnie powyżej wspólny podobnie wszelkiego rodzaju działać Jeremiasz
L09 9 Jr 26:20 Indeed And there was also a man become that prophesied in the name of the LORD Urijah the son of Shemaiah of Kirjathjearim who prophesied against against this city likewise and against and against this land similar to all according to all the words of Jeremiah
L10 10 Jr 26:20 Rzeczywiście I nie było też człowiek zostać prorokujący w imię Pana Urijah syn Szemajasza z Kiriat-Jearim którzy prorokowali przed przeciw temu miastu podobnie i przeciw i przeciw tej ziemi podobny dla wszystkich według wszystkich słów Jeremiasza
L11 11 Jr 26:20 ve·gam- 'Ish, ha·Yah mit·nab·Be be·Shem Yah·weh, 'u·ri·Ya·hu ben- she·ma'·Ya·hu, mik·kir·Yat hai·ye·'a·Rim; vai·yin·na·Ve al- ha·'Ir haz·zoT ve·'al- ha·'A·retz haz·Zot, ke·Chol div·Rei yir·me·Ya·hu.
L12 12 Jr 26:20 we gam - isz ha ja mit naB Be Be szem jhwh(a do naj) u rij ja hu Ben - sze ma ja hu miq qir jat haj je a rim waj jin na we al - ha ir haz zot we al - ha a rec haz zot Ke chol Diw re jir me ja hu        
L13 13 Jr 26:20 wügam-´îš häyâ mitnaBBë´ Büšëm yhwh(´ädönäy) ´û|riyyäºhû Be|n-šüma`yäºhû miqqiryat hayyü`ärîm wayyinnäbë´ `al-hä`îr hazzö´t wü`al-hä´äºrec hazzö´t Küköl Dibrê yirmüyäºhû        
L14 14 Jr 26:20 653/768 1766/2004 2828/3546 50/114 764/864 5163/6220 37/39 4445/4921 36/41 5473/6522 20/20 51/114 4624/5759 892/1093 496/603 4625/5759 1990/2502 497/603 4549/5415 1160/1428 38/147
L15 15 Jr 26:20 And there was also a man that prophesied in the name of the LORD, Urijah the son of Shemaiah of Kirjathjearim, who prophesied against this city and against this land according to all the words of Jeremiah:
L16 16 Jr 26:20  20 And there was also a man <0376> that prophesied <05012> (08693) in the name <08034> of the LORD <03068>, Urijah <0223> the son <01121> of Shemaiah <08098> of Kirjathjearim <07157>, who prophesied <05012> (08735) against this city <05892> and against this land <0776> according to all the words <01697> of Jeremiah <03414>:
L01 1 Jr 26:21   Jr 26:21  21 A gdy Joakim <03079> Król <04428>, ze wszystkimi jego mocarzy <01368>, a wszyscy książęta <08269>, usłyszał <08085> (08799) Jego słowa <01697>, król <04428> starał < 01245> (08762) w celu umieszczenia go na śmierć <04191> (08687): ale kiedy Urijah <0223> słyszał <08085> (08799) to, bał <03372> (08799) i uciekł <01272> (08799) i poszedł <0935> (08799) do Egiptu <04714>;                                                                            
L02 2 Jr 26:21 Król Jojakim i wszyscy jego bohaterowie oraz wszyscy przywódcy usłyszeli jego słowa; król zaś szukał sposobności, by go zabić. Gdy Uriasz usłyszał o tym, przeraził się i uciekając przybył do Egiptu.
L03 3 Jr 26:21 וַיִּשְׁמַ֣ע הַמֶּֽלֶךְ־ יְ֠הוֹיָקִים וְכָל־ גִּבּוֹרָ֤יו וְכָל־ הַשָּׂרִים֙ אֶת־ דְּבָרָ֔יו וַיְבַקֵּ֥שׁ הַמֶּ֖לֶךְ הֲמִית֑וֹ וַיִּשְׁמַ֤ע אוּרִיָּ֙הוּ֙ וַיִּרָ֔א וַיִּבְרַ֖ח וַיָּבֹ֥א מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Jr 26:21 וַ/יִּשְׁמַ֣ע הַ/מֶּֽלֶךְ־ יְ֠הוֹיָקִים וְ/כָל־ גִּבּוֹרָ֤י/ו וְ/כָל־ הַ/שָּׂרִים֙ אֶת־ דְּבָרָ֔י/ו וַ/יְבַקֵּ֥שׁ הַ/מֶּ֖לֶךְ הֲמִית֑/וֹ וַ/יִּשְׁמַ֤ע אוּרִיָּ֙הוּ֙ וַ/יִּרָ֔א וַ/יִּבְרַ֖ח וַ/יָּבֹ֥א מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Jr 26:21 wai•jisz•<Ma>' ham•<Me>•lech- <je>•ho•ja•kim we•chol gib•bo•<Raw> we•chol has•sa•<Rim> et- de•wa•<Raw>, waj•wak•<Kesz> ham•<Me>•lech ha•mi•<To>; wai•jisz•<Ma>' 'u•ri•<ja>•hu wai•ji•<Ra>, wai•jiw•<Rach> wai•ja•<wo> mic•<Ra>•jim.
L06 6 Jr 26:21 H8085H8085 H4428H4428 H3079H3079 H3605H3605 H1368H1368 H3605H3605 H8269H8269 H0853H0853 H1697H1697 H1245H1245 H4428H4428 H4191H4191 H8085H8085 H0223H0223 H3372H3372 H1272H1272 H0935H0935 H4714H4714
L07 7 Jr 26:21 attentively king Jehoiakim all manner champion all manner captain  act ask king crying attentively Uriah affright drive away abide Egypt
L08 8 Jr 26:21 uważnie król Jojakim wszelkiego rodzaju mistrz wszelkiego rodzaju kapitan działać zapytać król płacz uważnie Uriasz affright odpędzać przestrzegać Egipt
L09 9 Jr 26:21 heard the king And when Jehoiakim and all with all his mighty men and all and all the princes his words sought the king to put him to death heard but when Urijah it he was afraid and fled and went into Egypt
L10 10 Jr 26:21 słychać król A kiedy Jojakim i wszystko ze wszystkimi jego mocarzy i wszystko i wszyscy książęta Jego słowa poszukiwane król umieścić go na śmierć słychać ale kiedy Urijah on bał i uciekł i poszedł w Egipcie
L11 11 Jr 26:21 vai·yish·Ma' ham·Me·lech- Ye·ho·ya·kim ve·chol gib·bo·Rav ve·chol has·sa·Rim et- de·va·Rav, vay·vak·Kesh ham·Me·lech ha·mi·To; vai·yish·Ma' 'u·ri·Ya·hu vai·yi·Ra, vai·yiv·Rach vai·ya·Vo mitz·Ra·yim.
L12 12 Jr 26:21 waj jisz ma ham me lech - je ho ja qim we chol - GiB Bo raw we chol - has sa rim et - De wa raw wa je waq qesz ham me lech ha mi to waj jisz ma u rij ja hu waj ji ra waj jiw raH waj ja wo mic ra jim        
L13 13 Jr 26:21 wayyišma` hamme|lek-yühôyäqîm wükol-GiBBôräyw wükol-haSSärîm ´et-Dübäräyw wayübaqqëš hammeºlek hámîtô wayyišma` ´ûriyyäºhû wayyìrä´ wayyibraH wayyäbö´ micräºyim        
L14 14 Jr 26:21 946/1154 2178/2519 19/37 4550/5415 123/158 4551/5415 342/421 9544/11047 1161/1428 177/225 2179/2519 750/836 947/1154 38/39 279/328 57/65 2076/2550 478/614
L15 15 Jr 26:21 And when Jehoiakim the king, with all his mighty men, and all the princes, heard his words, the king sought to put him to death: but when Urijah heard it, he was afraid, and fled, and went into Egypt;
L16 16 Jr 26:21  21 And when Jehoiakim <03079> the king <04428>, with all his mighty men <01368>, and all the princes <08269>, heard <08085> (08799) his words <01697>, the king <04428> sought <01245> (08762) to put him to death <04191> (08687): but when Urijah <0223> heard <08085> (08799) it, he was afraid <03372> (08799), and fled <01272> (08799), and went <0935> (08799) into Egypt <04714>;
L01 1 Jr 26:22   Jr 26:22  22 i Jojakim <03079> king <04428> wysłane <07971> (08799) mężczyźni <0582> do Egiptu <04714>, a mianowicie Elnatana <0494> syn <01121> Akbora <05907>, a pewni ludzie <0582 > z nim do Egiptu <04714>.                                                                                          
L02 2 Jr 26:22 Wtedy posłał król Jojakim do Egiptu Elnatana, syna Akbora, wraz z kilku ludźmi.
L03 3 Jr 26:22 וַיִּשְׁלַ֞ח הַמֶּ֧לֶךְ יְהוֹיָקִ֛ים אֲנָשִׁ֖ים מִצְרָ֑יִם אֵ֣ת אֶלְנָתָ֧ן בֶּן־ עַכְבּ֛וֹר וַאֲנָשִׁ֥ים אִתּ֖וֹ אֶל־ מִצְרָֽיִם׃
L04 4 Jr 26:22 וַ/יִּשְׁלַ֞ח הַ/מֶּ֧לֶךְ יְהוֹיָקִ֛ים אֲנָשִׁ֖ים מִצְרָ֑יִם אֵ֣ת אֶלְנָתָ֧ן בֶּן־ עַכְבּ֛וֹר וַ/אֲנָשִׁ֥ים אִתּ֖/וֹ אֶל־ מִצְרָֽיִם׃
L05 5 Jr 26:22 wai•jisz•<Lach> ham•<Me>•lech je•ho•ja•<Kim> 'a•na•<szim> mic•<Ra>•jim; 'et 'el•na•<Tan> ben- ach•<Bor> wa•'a•na•<szim> it•<To> el- mic•<Ra>•jim.
L06 6 Jr 26:22 H7971H7971 H4428H4428 H3079H3079 H0376H0376 H4714H4714 H0853H0853 H0494H0494 H1121H1121 H5907H5907 H0376H0376 H0854H0854 H0413H0413 H4714H4714
L07 7 Jr 26:22 forsake king Jehoiakim great Egypt Elnathan afflicted Achbor great against about Egypt
L08 8 Jr 26:22 zapierać się król Jojakim wielki Egipt Elnatan dotknięty Akbora wielki przed o Egipt
L09 9 Jr 26:22 sent the king And Jehoiakim men into Egypt [namely] Elnathan the son of Achbor and men with him with him into Egypt
L10 10 Jr 26:22 wysłany król I Jojakim mężczyźni w Egipcie [Mianowicie] Elnatan syn Akbora i mężczyzn z go z nim do Egiptu
L11 11 Jr 26:22 vai·yish·Lach ham·Me·lech ye·ho·ya·Kim 'a·na·Shim mitz·Ra·yim; 'et 'el·na·Tan ben- ach·Bor va·'a·na·Shim it·To el- mitz·Ra·yim.
L12 12 Jr 26:22 waj jisz laH ham me lech je ho ja qim a na szim mic ra jim et el na tan Ben - ach Bor wa a na szim iT To el - mic ra jim    
L13 13 Jr 26:22 wayyišlaH hammeºlek yühôyäqîm ´ánäšîm micräºyim ´ët ´elnätän Ben-`akBôr wa´ánäšîm ´iTTô ´el-micräºyim    
L14 14 Jr 26:22 729/847 2180/2519 20/37 1767/2004 479/614 9545/11047 5/7 4446/4921 6/7 1768/2004 667/808 4392/5500 480/614
L15 15 Jr 26:22 And Jehoiakim the king sent men into Egypt, [namely], Elnathan the son of Achbor, and [certain] men with him into Egypt.
L16 16 Jr 26:22  22 And Jehoiakim <03079> the king <04428> sent <07971> (08799) men <0582> into Egypt <04714>, namely, Elnathan <0494> the son <01121> of Achbor <05907>, and certain men <0582> with him into Egypt <04714>.
L01 1 Jr 26:23   Jr 26:23  23 A oni idące dalej <03318> (08686) Urijah <0223> z Egiptu <04714> i przyniósł <0935> (08686) go do Jojakim <03079> Król <04428>, kto zabił <05221> (08686) go mieczem <02719>, a cast <07993> (08686) Jego martwe ciało <05038> w grobach <06913> Wspólnej <01121> ludzie <05971>.                                                                                    
L02 2 Jr 26:23 Sprowadzili oni Uriasza z Egiptu i przyprowadzili do króla Jojakima, który kazał go stracić mieczem, a ciało jego wrzucić do pospolitych grobów.
L03 3 Jr 26:23 וַיּוֹצִ֨יאוּ אֶת־ אוּרִיָּ֜הוּ מִמִּצְרַ֗יִם וַיְבִאֻ֙הוּ֙ אֶל־ הַמֶּ֣לֶךְ יְהוֹיָקִ֔ים וַיַּכֵּ֖הוּ בֶּחָ֑רֶב וַיַּשְׁלֵךְ֙ אֶת־ נִבְלָת֔וֹ אֶל־ קִבְרֵ֖י בְּנֵ֥י הָעָֽם׃
L04 4 Jr 26:23 וַ/יּוֹצִ֨יאוּ אֶת־ אוּרִיָּ֜הוּ מִ/מִּצְרַ֗יִם וַ/יְבִאֻ֙/הוּ֙ אֶל־ הַ/מֶּ֣לֶךְ יְהוֹיָקִ֔ים וַ/יַּכֵּ֖/הוּ בֶּ/חָ֑רֶב וַ/יַּשְׁלֵךְ֙ אֶת־ נִבְלָת֔/וֹ אֶל־ קִבְרֵ֖י בְּנֵ֥י הָ/עָֽם׃
L05 5 Jr 26:23 wai•jo•<ci>•'u et- 'u•ri•<ja>•hu mi•mic•<Ra>•jim, waj•wi•'<U>•hu el- ham•<Me>•lech je•ho•ja•<Kim>, wai•jak•<Ke>•hu be•<Cha>•rew; wai•jasz•leCh et- niw•la•<To>, el- kiw•<Re> be•<Ne> ha•'<Am>.
L06 6 Jr 26:23 H3318H3318 H0853H0853 H0223H0223 H4714H4714 H0935H0935 H0413H0413 H4428H4428 H3079H3079 H5221H5221 H2719H2719 H7993H7993 H0853H0853 H5038H5038 H0413H0413 H6913H6913 H1121H1121 H5971H5971
L07 7 Jr 26:23 after Uriah Egypt abide about king Jehoiakim beat dagger adventure body about grave afflicted folk
L08 8 Jr 26:23 po Uriasz Egipt przestrzegać o król Jojakim bić sztylet przygoda ciało o grób dotknięty ludowy
L09 9 Jr 26:23 And they fetched forth Urijah out of Egypt and brought to the king him unto Jehoiakim who slew him with the sword and cast his dead body into into the graves of the common people
L10 10 Jr 26:23 I idące dalej Urijah z Egiptu i przyniósł do król go do Jojakima kto zabił go mieczem i żeliwa Jego martwe ciało w na grobach Wspólnej ludzie
L11 11 Jr 26:23 vai·yo·Tzi·'u et- 'u·ri·Ya·hu mi·mitz·Ra·yim, vay·vi·'U·hu el- ham·Me·lech ye·ho·ya·Kim, vai·yak·Ke·hu be·Cha·rev; vai·yash·leCh et- niv·la·To, el- kiv·Rei be·Nei ha·'Am.
L12 12 Jr 26:23 waj jo ci u et - u rij ja hu mim mic ra jim wa je wi u hu el - ham me lech je ho ja qim waj jaK Ke hu Be Ha rew waj jasz lech et - niw la to el - qiw re Be ne ha am
L13 13 Jr 26:23 wayyôcû ´et-´ûriyyäºhû mimmicraºyim wayübì´uºhû ´el-hammeºlek yühôyäqîm wayyaKKëºhû BeHäºreb wayyašlëk ´et-niblätô ´el-qibrê Bünê hä`äm
L14 14 Jr 26:23 890/1060 9546/11047 39/39 481/614 2077/2550 4393/5500 2181/2519 21/37 447/500 252/412 93/125 9547/11047 44/48 4394/5500 58/68 4447/4921 1557/1866
L15 15 Jr 26:23 And they fetched forth Urijah out of Egypt, and brought him unto Jehoiakim the king; who slew him with the sword, and cast his dead body into the graves of the common people.
L16 16 Jr 26:23  23 And they fetched forth <03318> (08686) Urijah <0223> out of Egypt <04714>, and brought <0935> (08686) him unto Jehoiakim <03079> the king <04428>; who slew <05221> (08686) him with the sword <02719>, and cast <07993> (08686) his dead body <05038> into the graves <06913> of the common <01121> people <05971>.
L01 1 Jr 26:24   Jr 26:24  24 Niemniej jednak ręczne <03027> Achikama <0296> syn <01121> Safanowego <08227> został z Jeremiasza <03414>, że nie powinni dać <05414> (08800) go w ręce <03027> w ludzi <05971>, aby Go zgładzić <04191> (08687).                                                                                        
L02 2 Jr 26:24 Achikam jednak, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć.
L03 3 Jr 26:24 אַ֗ךְ יַ֚ד אֲחִיקָ֣ם בֶּן־ שָׁפָ֔ן הָיְתָ֖ה אֶֽת־ יִרְמְיָ֑הוּ לְבִלְתִּ֛י תֵּת־ אֹת֥וֹ בְיַד־ הָעָ֖ם לַהֲמִיתֽוֹ׃ פ
L04 4 Jr 26:24 אַ֗ךְ יַ֚ד אֲחִיקָ֣ם בֶּן־ שָׁפָ֔ן הָיְתָ֖ה אֶֽת־ יִרְמְיָ֑הוּ לְ/בִלְתִּ֛י תֵּת־ אֹת֥/וֹ בְ/יַד־ הָ/עָ֖ם לַ/הֲמִיתֽ/וֹ׃ פ
L05 5 Jr 26:24 '<Ach>, jad 'a•chi•<Kam> ben- sza•<Fan>, ha•je•<Ta> et- jir•me•<ja>•hu; le•wil•<Ti> tet- o•<To> we•jad- ha•'<Am> la•ha•mi•<To>. <Pe>
L06 6 Jr 26:24 H0389H0389 H3027H3027 H0296H0296 H1121H1121 H8227H8227 H1961H1961 H0854H0854 H3414H3414 H1115H1115 H5414H5414 H0853H0853 H3027H3027 H5971H5971 H4191H4191
L07 7 Jr 26:24 also able Ahikam afflicted coney become against Jeremiah because add able folk crying
L08 8 Jr 26:24 również w stanie Achikam dotknięty Coney zostać przed Jeremiasz bo dodać w stanie ludowy płacz
L09 9 Jr 26:24 but Nevertheless the hand of Ahikam the son of Shaphan become was with was with Jeremiah was not that they should not give him into the hand of the people to put him to death
L10 10 Jr 26:24 ale Niemniej ręka Achikama syn Safanowego zostać był z było u Jeremiasza nie było że nie powinni dać mu w ręce ludzi umieścić go na śmierć
L11 11 Jr 26:24 'Ach, yad 'a·chi·Kam ben- sha·Fan, ha·ye·Tah et- yir·me·Ya·hu; le·vil·Ti tet- o·To ve·yad- ha·'Am la·ha·mi·To. Peh
L12 12 Jr 26:24 ach jad a Hi qam Ben - sza fan haj ta et - jir me ja hu le wil Ti Tet - o to we jad - ha am la ha mi to P
L13 13 Jr 26:24 ´ak yad ´áHîqäm Ben-šäpän häytâ ´e|t-yirmüyäºhû lübilTî Tët-´ötô büyad-hä`äm lahámîtô P
L14 14 Jr 26:24 146/161 1348/1608 5/20 4448/4921 23/34 2829/3546 668/808 39/147 79/112 1647/2007 9548/11047 1349/1608 1558/1866 751/836
L15 15 Jr 26:24 Nevertheless the hand of Ahikam the son of Shaphan was with Jeremiah, that they should not give him into the hand of the people to put him to death.
L16 16 Jr 26:24  24 Nevertheless the hand <03027> of Ahikam <0296> the son <01121> of Shaphan <08227> was with Jeremiah <03414>, that they should not give <05414> (08800) him into the hand <03027> of the people <05971> to put him to death <04191> (08687).
Copyright by Cezary Podolski