Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Lb27-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Lb 27:1 Lb 27 Lb 27:1  1 Potem przyszedł <07126> (08799) córki <01323> z Selofchada <06765>, syn <01121> Chefer <02660>, syn <01121> Gileadu <01568>, syn <01121> Makira < 04353>, syn <01121> Manassesa <04519>, z rodzin <04940> Manassesa <04519> syn <01121> Józefa <03130>: i oto imiona <08034> z jego córek <01323> ; Mahlah <04244>, Noe <05270> i Chogla <02295>, a Milka <04435> i Tirsa <08656>.                                                                          
L02 2 Lb 27:1 Następnie przyszły córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, syna Józefa. Nosiły one imiona: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
L03 3 Lb 27:1 וַתִּקְרַ֜בְנָה בְּנ֣וֹת צְלָפְחָ֗ד בֶּן־ חֵ֤פֶר בֶּן־ גִּלְעָד֙ בֶּן־ מָכִ֣יר בֶּן־ מְנַשֶּׁ֔ה לְמִשְׁפְּחֹ֖ת מְנַשֶּׁ֣ה בֶן־ יוֹסֵ֑ף וְאֵ֙לֶּה֙ שְׁמ֣וֹת בְּנֹתָ֔יו מַחְלָ֣ה נֹעָ֔ה וְחָגְלָ֥ה וּמִלְכָּ֖ה וְתִרְצָֽה׃
L04 4 Lb 27:1 וַ/תִּקְרַ֜בְנָה בְּנ֣וֹת צְלָפְחָ֗ד בֶּן־ חֵ֤פֶר בֶּן־ גִּלְעָד֙ בֶּן־ מָכִ֣יר בֶּן־ מְנַשֶּׁ֔ה לְ/מִשְׁפְּחֹ֖ת מְנַשֶּׁ֣ה בֶן־ יוֹסֵ֑ף וְ/אֵ֙לֶּה֙ שְׁמ֣וֹת בְּנֹתָ֔י/ו מַחְלָ֣ה נֹעָ֔ה וְ/חָגְלָ֥ה וּ/מִלְכָּ֖ה וְ/תִרְצָֽה׃
L05 5 Lb 27:1 wat•tik•<Raw>•na be•<Not> ce•la•fe•<Chad>, ben- <Che>•fer ben- gil•'<Ad> ben- ma•<Chir> ben- me•nasz•<sze>, le•misz•pe•<Chot> me•nasz•<sze> wen- jo•<Sef>; we•'<El>•le sze•<Mot> be•no•<Taw>, mach•<La> no•'<Ah>, we•cha•ge•<La> u•mil•<Ka> we•tir•<ca>.
L06 6 Lb 27:1 H7126H7126 H1323H1323 H6765H6765 H1121H1121 H2660H2660 H1121H1121 H1568H1568 H1121H1121 H4353H4353 H1121H1121 H4519H4519 H4940H4940 H4519H4519 H1121H1121 H3130H3130 H0428H0428 H8034H8034 H1323H1323 H4244H4244 H5270H5270 H2295H2295 H4435H4435 H8656H8656
L07 7 Lb 27:1 approach apple  Zelophehad afflicted Hepher afflicted Gilead afflicted Machir afflicted Manasseh family Manasseh afflicted Joseph another base apple  Mahlah Noah Hoglah Milcah Tirzah
L08 8 Lb 27:1 podejście jabłko Selofchad dotknięty Chefera dotknięty Gilead dotknięty Machir dotknięty Manasses rodzina Manasses dotknięty Joseph inny podstawa jabłko Mahlah Noe Chogla Milka Tirsa
L09 9 Lb 27:1 Then came the daughters of Zelophehad the son of Hepher the son of Gilead the son of Machir the son of Manasseh of the families of Manasseh the son of Joseph and these and these [are] the names of his daughters Mahlah Noah and Hoglah and Milcah and Tirzah
L10 10 Lb 27:1 Potem przyszedł córki z Selofchada syn Chefer syn z Gilead syn Makira syn Manassesa z rodzin Manassesa syn Józefa a te a te [są] nazwy z jego córek Mahlah Noe i Chogla i Milka i Tirsa
L11 11 Lb 27:1 vat·tik·Rav·nah be·Not tze·la·fe·Chad, ben- Che·fer ben- gil·'Ad ben- ma·Chir ben- me·nash·Sheh, le·mish·pe·Chot me·nash·Sheh ven- yo·Sef; ve·'El·leh she·Mot be·no·Tav, mach·Lah no·'Ah, ve·cha·ge·Lah u·mil·Kah ve·tir·Tzah.
L12 12 Lb 27:1 waT Tiq raw na Be not ce lof Had Ben - He fer Ben - Gi lad Ben - ma chir Ben - me nasz sze le misz Pe Hot me nasz sze wen - jo sef we el le sze mot Be no taw maH la no a we Hog la u mil Ka we tir ca
L13 13 Lb 27:1 waTTiqraºbnâ Bünôt cülopHäd Ben-Hëºper Ben-Gil`äd Ben-mäkîr Ben-münaššè lümišPüHöt münaššè ben-yôsëp wü´ëºllè šümôt Bünötäyw maHlâ nö`â wüHoglâ ûmilKâ wütircâ
L14 14 Lb 27:1 172/284 171/588 3/11 1234/4921 3/9 1235/4921 8/134 1236/4921 4/22 1237/4921 23/146 175/302 24/146 1238/4921 167/213 202/745 209/864 172/588 2/5 2/4 2/4 9/11 2/18
L15 15 Lb 27:1 Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of Manasseh the son of Joseph: and these [are] the names of his daughters; Mahlah, Noah, and Hoglah, and Milcah, and Tirzah.
L16 16 Lb 27:1  1 Then came <07126> (08799) the daughters <01323> of Zelophehad <06765>, the son <01121> of Hepher <02660>, the son <01121> of Gilead <01568>, the son <01121> of Machir <04353>, the son <01121> of Manasseh <04519>, of the families <04940> of Manasseh <04519> the son <01121> of Joseph <03130>: and these are the names <08034> of his daughters <01323>; Mahlah <04244>, Noah <05270>, and Hoglah <02295>, and Milcah <04435>, and Tirzah <08656>.
L01 1 Lb 27:2   Lb 27:2  2 i stanęli <05975> (08799) przed <06440> Mojżesza <04872>, a przed <06440> Eleazar <0499> ksiądz <03548> i <06440> przed książęta <05387> i wszystko zgromadzenie <05712 >, przy drzwiach <06607> w tabernakulum <0168> zgromadzenia <04150>, mówiąc: <0559> (08800)                                                                                    
L02 2 Lb 27:2 Wystąpiły przed Mojżeszem, kapłanem Eleazarem, przed książętami i całą społecznością u wejścia do Namiotu Spotkania i rzekły:
L03 3 Lb 27:2 וַֽתַּעֲמֹ֜דְנָה לִפְנֵ֣י מֹשֶׁ֗ה וְלִפְנֵי֙ אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְלִפְנֵ֥י הַנְּשִׂיאִ֖ם וְכָל־ הָעֵדָ֑ה פֶּ֥תַח אֹֽהֶל־ מוֹעֵ֖ד לֵאמֹֽר׃
L04 4 Lb 27:2 וַֽ/תַּעֲמֹ֜דְנָה לִ/פְנֵ֣י מֹשֶׁ֗ה וְ/לִ/פְנֵי֙ אֶלְעָזָ֣ר הַ/כֹּהֵ֔ן וְ/לִ/פְנֵ֥י הַ/נְּשִׂיאִ֖ם וְ/כָל־ הָ/עֵדָ֑ה פֶּ֥תַח אֹֽהֶל־ מוֹעֵ֖ד לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Lb 27:2 wat•ta•'a•<Mo>•de•na lif•<Ne> mo•<sze>, we•lif•<Ne> 'el•'a•<Zar> hak•ko•<Hen>, we•lif•<Ne> han•ne•si•'<Im> we•chol ha•'e•<Da>; <Pe>•tach o•hel- mo•'<Ed> le•<Mor>.
L06 6 Lb 27:2 H5975H5975 H6440H6440 H4872H4872 H6440H6440 H0499H0499 H3548H3548 H6440H6440 H5387H5387 H3605H3605 H5712H5712 H6607H6607 H0168H0168 H4150H4150 H0559H0559
L07 7 Lb 27:2 abide  accept Moses accept Eleazar chief ruler accept captain all manner assembly door covering appointment answer
L08 8 Lb 27:2 przestrzegać przyjąć Mojżesz przyjąć Eleazar naczelny władca przyjąć kapitan wszelkiego rodzaju montaż drzwi pokrycie powołanie odpowiedź
L09 9 Lb 27:2 And they stood before Moses and before Eleazar the priest and before the princes and all and all the congregation [by] the door of the tabernacle of the congregation saying
L10 10 Lb 27:2 I stanęli przed Mojżesz i przed Eleazar ksiądz i przed książęta i wszystko i wszystko zgromadzenie [O] drzwi z tabernakulum zgromadzenia powiedzenie
L11 11 Lb 27:2 vat·ta·'a·Mo·de·nah lif·Nei mo·Sheh, ve·lif·Nei 'el·'a·Zar hak·ko·Hen, ve·lif·Nei han·ne·si·'Im ve·chol ha·'e·Dah; Pe·tach o·hel- mo·'Ed le·Mor.
L12 12 Lb 27:2 waT Ta a mod na lif ne mo sze we lif ne e la zar haK Ko hen we lif ne han ne si im we chol - ha e da Pe taH o hel - mo ed le mor
L13 13 Lb 27:2 wa|TTa`ámöºdnâ lipnê möšè wülipnê ´el`äzär haKKöhën wülipnê hannüSî´ìm wükol-hä`ëdâ PeºtaH ´ö|hel-mô`ëd lë´mör
L14 14 Lb 27:2 63/523 461/2127 555/766 462/2127 25/72 260/750 463/2127 59/134 1166/5415 89/149 73/164 203/342 153/223 1190/5298
L15 15 Lb 27:2 And they stood before Moses, and before Eleazar the priest, and before the princes and all the congregation, [by] the door of the tabernacle of the congregation, saying,
L16 16 Lb 27:2  2 And they stood <05975> (08799) before <06440> Moses <04872>, and before <06440> Eleazar <0499> the priest <03548>, and before <06440> the princes <05387> and all the congregation <05712>, by the door <06607> of the tabernacle <0168> of the congregation <04150>, saying <0559> (08800),
L01 1 Lb 27:3   Lb 27:3  3 Nasz ojciec <01> zmarł <04191> (08804) na pustyni <04057>, a nie był w <08432> firma <05712> z nich, że zebrali się razem <03259> (08737) przed Panem <03068 > w firmie <05712> Korego <07141>, ale zmarł <04191> (08804) w swoim grzechu <02399>, a nie miał synów <01121>.                                                                                    
L02 2 Lb 27:3 Ojciec nasz umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy się połączyli przeciw Panu, do zgrai Koracha. Umarł za swoje własne grzechy, a nie miał synów.
L03 3 Lb 27:3 אָבִינוּ֮ מֵ֣ת בַּמִּדְבָּר֒ וְה֨וּא לֹא־ הָיָ֜ה בְּת֣וֹךְ הָעֵדָ֗ה הַנּוֹעָדִ֛ים עַל־ יְהוָ֖ה בַּעֲדַת־ קֹ֑רַח כִּֽי־ בְחֶטְא֣וֹ מֵ֔ת וּבָנִ֖ים לֹא־ הָ֥יוּ לֽוֹ׃
L04 4 Lb 27:3 אָבִי/נוּ֮ מֵ֣ת בַּ/מִּדְבָּר֒ וְ/ה֨וּא לֹא־ הָיָ֜ה בְּ/ת֣וֹךְ הָ/עֵדָ֗ה הַ/נּוֹעָדִ֛ים עַל־ יְהוָ֖ה בַּ/עֲדַת־ קֹ֑רַח כִּֽי־ בְ/חֶטְא֣/וֹ מֵ֔ת וּ/בָנִ֖ים לֹא־ הָ֥יוּ לֽ/וֹ׃
L05 5 Lb 27:3 'a•wi•<Nu> met bam•mid•<Bar> we•<Hu> lo- ha•<ja> be•<Toch> ha•'e•<Da>, han•no•'a•<Dim> al- <jah>•we ba•'a•dat- <Ko>•rach; ki- we•chet•'<O> <Met>, u•wa•<Nim> lo- <Ha>•ju lo.
L06 6 Lb 27:3 H0001H0001 H4191H4191 H4057H4057 H1931H1931 H3808H3808 H1961H1961 H8432H8432 H5712H5712 H3259H3259 H5921H5921 H3068H3068 H5712H5712 H7141H7141 H3588H3588 H2399H2399 H4191H4191 H1121H1121 H3808H3808 H1961H1961 H0000
L07 7 Lb 27:3 chief crying desert he before become hope assembly agree above Jehovah assembly Korah inasmuch fault crying afflicted before become
L08 8 Lb 27:3 szef płacz pustynia on przed zostać nadzieję montaż zgodzić się powyżej Jahwe montaż Korach ponieważ wina płacz dotknięty przed zostać
L09 9 Lb 27:3 Our father died in the wilderness he no had and he was not in the company of them that gathered themselves together against against the LORD in the company of Korah for in his own sin but died and had no sons no had
L10 10 Lb 27:3 Nasz ojciec zmarł na pustyni on nie miał i nie był w Firma z nich, że zebrał się przed przeciwko Panu w firmie Korego dla w swoim grzechu ale zmarł i nie miał synów nie miał
L11 11 Lb 27:3 'a·vi·Nu met bam·mid·Bar ve·Hu lo- ha·Yah be·Toch ha·'e·Dah, han·no·'a·Dim al- Yah·weh ba·'a·dat- Ko·rach; ki- ve·chet·'O Met, u·va·Nim lo- Ha·yu lo.
L12 12 Lb 27:3 a wi nu met Bam mid Bar we hu lo - ha ja Be toch ha e da han no a dim al - jhwh(a do naj) Ba a dat - qo raH Ki - we He to met u wa nim lo - ha ju lo
L13 13 Lb 27:3 ´äbînû mët BammidBär wühû´ lö´-häyâ Bütôk hä`ëdâ hannô`ädîm `al-yhwh(´ädönäy) Ba`ádat-qöºraH Kî|-büHe†´ô mët ûbänîm lö´-häºyû
L14 14 Lb 27:3 313/1212 229/836 73/271 502/1867 891/5164 814/3546 103/416 90/149 13/29 1265/5759 1133/6220 91/149 21/37 741/4478 9/33 230/836 1239/4921 892/5164 815/3546 1267/6522
L15 15 Lb 27:3 Our father died in the wilderness, and he was not in the company of them that gathered themselves together against the LORD in the company of Korah; but died in his own sin, and had no sons.
L16 16 Lb 27:3  3 Our father <01> died <04191> (08804) in the wilderness <04057>, and he was not in <08432> the company <05712> of them that gathered themselves together <03259> (08737) against the LORD <03068> in the company <05712> of Korah <07141>; but died <04191> (08804) in his own sin <02399>, and had no sons <01121>.
L01 1 Lb 27:4   Lb 27:4  4 Dlaczego nazwa <08034> naszego Ojca <01> być zlikwidowane <01639> (08735) spośród <08432> rodzina <04940>, bo on nie ma syna <01121>? Daj <05414> (08798) do nas dlatego posiadanie <0272> <08432> wśród braci <0251> naszego Ojca <01>.                                                                                      
L02 2 Lb 27:4 Czemuż więc imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć z jego rodu? Daj nam przeto posiadłość pośród braci naszego ojca.
L03 3 Lb 27:4 לָ֣מָּה יִגָּרַ֤ע שֵׁם־ אָבִ֙ינוּ֙ מִתּ֣וֹךְ מִשְׁפַּחְתּ֔וֹ כִּ֛י אֵ֥ין ל֖וֹ בֵּ֑ן תְּנָה־ לָּ֣נוּ אֲחֻזָּ֔ה בְּת֖וֹךְ אֲחֵ֥י אָבִֽינוּ׃
L04 4 Lb 27:4 לָ֣/מָּה יִגָּרַ֤ע שֵׁם־ אָבִ֙י/נוּ֙ מִ/תּ֣וֹךְ מִשְׁפַּחְתּ֔/וֹ כִּ֛י אֵ֥ין ל֖/וֹ בֵּ֑ן תְּנָ/ה־ לָּ֣/נוּ אֲחֻזָּ֔ה בְּ/ת֖וֹךְ אֲחֵ֥י אָבִֽי/נוּ׃
L05 5 Lb 27:4 <Lam>•ma jig•ga•<Ra>' szem- 'a•<wi>•nu mit•<Toch> misz•pach•<To>, ki 'en lo <Ben>; te•nah- <La>•nu 'a•chuz•<Za>, be•<Toch> 'a•<Che> 'a•<wi>•nu.
L06 6 Lb 27:4 H4100H4100 H1639H1639 H8034H8034 H0001H0001 H8432H8432 H4940H4940 H3588H3588 H0369H0369 H0000 H1121H1121 H5414H5414 H0000 H0272H0272 H8432H8432 H0251H0251 H0001H0001
L07 7 Lb 27:4 how long abate base chief hope family inasmuch else afflicted add possession hope another chief
L08 8 Lb 27:4 jak długo osłabnąć podstawa szef nadzieję rodzina ponieważ więcej dotknięty dodać posiadanie nadzieję inny szef
L09 9 Lb 27:4 Why be done away Why should the name of our father from among his family because had afflicted add unto us [therefore] a possession among the brethren of our father
L10 10 Lb 27:4 Dlaczego być zlikwidowane Dlaczego nazwa naszego ojca spośród jego rodzina bo miał dotknięty dodać do nas [więc] posiadanie wśród bracia naszego ojca
L11 11 Lb 27:4 Lam·mah yig·ga·Ra' shem- 'a·Vi·nu mit·Toch mish·pach·To, ki 'ein lo Ben; te·nah- La·nu 'a·chuz·Zah, be·Toch 'a·Chei 'a·Vi·nu.
L12 12 Lb 27:4 lam ma jiG Ga ra szem - a wi nu miT Toch misz PaH To Ki en lo Ben Te na - lla nu a Huz za Be toch a He a wi nu    
L13 13 Lb 27:4 läºmmâ yiGGära` šëm-´äbîºnû miTTôk mišPaHTô ´ên Bën Tünâ-lläºnû ´áHuzzâ Bütôk ´áHê ´äbîºnû    
L14 14 Lb 27:4 125/744 7/22 210/864 314/1212 104/416 176/302 742/4478 93/786 1268/6522 1240/4921 436/2007 1269/6522 30/66 105/416 229/630 315/1212
L15 15 Lb 27:4 Why should the name of our father be done away from among his family, because he hath no son? Give unto us [therefore] a possession among the brethren of our father.
L16 16 Lb 27:4  4 Why should the name <08034> of our father <01> be done away <01639> (08735) from among <08432> his family <04940>, because he hath no son <01121>? Give <05414> (08798) unto us therefore a possession <0272> among <08432> the brethren <0251> of our father <01>.
L01 1 Lb 27:5   Lb 27:5  5 I Mojżesz <04872> przyniósł <07126> (08686) ich przyczyną <04941> <06440 przed> Pan <03068>.                                                                                                  
L02 2 Lb 27:5 Mojżesz przedstawił ich sprawę Panu,
L03 3 Lb 27:5 וַיַּקְרֵ֥ב מֹשֶׁ֛ה אֶת־ מִשְׁפָּטָ֖ seg type=|large|>ן seg> לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃ ס
L04 4 Lb 27:5 וַ/יַּקְרֵ֥ב מֹשֶׁ֛ה אֶת־ מִשְׁפָּטָ֖/$seg type=|large| לִ/פְנֵ֥י יְהוָֽה׃ ס
L05 5 Lb 27:5 wai•jak•<Rew> mo•<sze> et- misz•pa•<Tan> lif•<Ne> <jah>•we. sa•<Mek>
L06 6 Lb 27:5 H7126H7126 H4872H4872 H0853H0853 H4941H4941 H6440H6440 H3068H3068
L07 7 Lb 27:5 approach Moses adversary accept Jehovah
L08 8 Lb 27:5 podejście Mojżesz przeciwnik przyjąć Jahwe
L09 9 Lb 27:5 brought And Moses their cause before the LORD
L10 10 Lb 27:5 przyniósł Mojżesz ich sprawa przed Pan
L11 11 Lb 27:5 vai·yak·Rev mo·Sheh et- mish·pa·Tan lif·Nei Yah·weh. sa·Mek
L12 12 Lb 27:5 waj jaq rew mo sze et - misz Pa tan lif ne jhwh(a do naj) s
L13 13 Lb 27:5 wayyaqrëb möšè ´et-mišPä†än lipnê yhwh(´ädönäy) s
L14 14 Lb 27:5 173/284 556/766 3353/11047 33/419 464/2127 1134/6220
L15 15 Lb 27:5 And Moses brought their cause before the LORD.
L16 16 Lb 27:5  5 And Moses <04872> brought <07126> (08686) their cause <04941> before <06440> the LORD <03068>.
L01 1 Lb 27:6   Lb 27:6  6 Pan <03068> mówił <0559> (08799) do Mojżesza: <04872>, mówiąc <0559> (08800)                                                                                                    
L02 2 Lb 27:6 a Pan rzekł do Mojżesza:
L03 3 Lb 27:6 וַיֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֶל־ מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
L04 4 Lb 27:6 וַ/יֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֶל־ מֹשֶׁ֥ה לֵּ/אמֹֽר׃
L05 5 Lb 27:6 wai•<jo>•mer <jah>•we el- mo•<sze> le•<Mor>.
L06 6 Lb 27:6 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H4872H4872 H0559H0559
L07 7 Lb 27:6 answer Jehovah about Moses answer
L08 8 Lb 27:6 odpowiedź Jahwe o Mojżesz odpowiedź
L09 9 Lb 27:6 spake And the LORD to unto Moses saying
L10 10 Lb 27:6 mówił A Pan do Mojżeszowi powiedzenie
L11 11 Lb 27:6 vai·Yo·mer Yah·weh el- mo·Sheh le·Mor.
L12 12 Lb 27:6 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor
L13 13 Lb 27:6 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-möšè llë´mör
L14 14 Lb 27:6 1191/5298 1135/6220 1414/5500 557/766 1192/5298
L15 15 Lb 27:6 And the LORD spake unto Moses, saying,
L16 16 Lb 27:6  6 And the LORD <03068> spake <0559> (08799) unto Moses <04872>, saying <0559> (08800),
L01 1 Lb 27:7   Lb 27:7  7 Córki <01323> z Selofchada <06765> <01696 mówić> (08802) prawo <03651>: ty na pewno <05414> (08800) dać <05414> (08799) ich posiadanie <0272> z dziedziczenia <05159 > <08432> wśród ich ojca <01> bracia <0251>, a ty spowodować dziedziczenie <05159> z ojcem <01> przekazać <05674> (08689) im.                                                                                  
L02 2 Lb 27:7 Córki Selofchada mają słuszność. Daj im bez wahania posiadłość dziedziczną pomiędzy braćmi ich ojca i przekaż im jego dziedzictwo.
L03 3 Lb 27:7 כֵּ֗ן בְּנ֣וֹת צְלָפְחָד֮ דֹּבְרֹת֒ נָתֹ֨ן תִּתֵּ֤ן לָהֶם֙ אֲחֻזַּ֣ת נַחֲלָ֔ה בְּת֖וֹךְ אֲחֵ֣י אֲבִיהֶ֑ם וְהַֽעֲבַרְתָּ֛ אֶת־ נַחֲלַ֥ת אֲבִיהֶ֖ן לָהֶֽן׃
L04 4 Lb 27:7 כֵּ֗ן בְּנ֣וֹת צְלָפְחָד֮ דֹּבְרֹת֒ נָתֹ֨ן תִּתֵּ֤ן לָ/הֶם֙ אֲחֻזַּ֣ת נַחֲלָ֔ה בְּ/ת֖וֹךְ אֲחֵ֣י אֲבִי/הֶ֑ם וְ/הַֽעֲבַרְתָּ֛ אֶת־ נַחֲלַ֥ת אֲבִי/הֶ֖ן לָ/הֶֽן׃
L05 5 Lb 27:7 <Ken>, be•<Not> ce•la•fe•<Chad> doe•<Rot> na•<Ton> tit•<Ten> la•<Hem> 'a•chuz•<Zat> na•cha•<La>, be•<Toch> 'a•<Che> 'a•wi•<Hem>; we•ha•'a•war•<Ta> et- na•cha•<Lat> 'a•wi•<Hen> la•<Hen>.
L06 6 Lb 27:7 H3651H3651 H1323H1323 H6765H6765 H1696H1696 H5414H5414 H5414H5414 H0000 H0272H0272 H5159H5159 H8432H8432 H0251H0251 H0001H0001 H5674H5674 H0853H0853 H5159H5159 H0001H0001 H0000
L07 7 Lb 27:7 after that apple  Zelophehad answer add add possession heritage hope another chief alienate heritage chief
L08 8 Lb 27:7 po tym jabłko Selofchad odpowiedź dodać dodać posiadanie dziedzictwo nadzieję inny szef zrazić dziedzictwo szef
L09 9 Lb 27:7 right The daughters of Zelophehad speak thou shalt surely give them a possession of an inheritance among brethren their father's to pass and thou shalt cause the inheritance of their father
L10 10 Lb 27:7 prawo Córki z Selofchada mówić ty będziesz na pewno dać ich posiadanie o dziedzictwie wśród bracia ich ojciec przejść i będziesz spowodować dziedziczenie z ojcem
L11 11 Lb 27:7 Ken, be·Not tze·la·fe·Chad doe·Rot na·Ton tit·Ten la·Hem 'a·chuz·Zat na·cha·Lah, be·Toch 'a·Chei 'a·vi·Hem; ve·ha·'a·var·Ta et- na·cha·Lat 'a·vi·Hen la·Hen.
L12 12 Lb 27:7 Ken Be not ce lof Had Dow rot na ton TiT Ten la hem a Huz zat na Ha la Be toch a He a wi hem we ha a war Ta et - na Ha lat a wi hen la hen
L13 13 Lb 27:7 Kën Bünôt cülopHäd Döbröt nätön TiTTën lähem ´áHuzzat naHálâ Bütôk ´áHê ´ábîhem wüha|`ábarTä ´et-naHálat ´ábîhen lähen
L14 14 Lb 27:7 154/767 173/588 4/11 327/1142 437/2007 438/2007 1270/6522 31/66 17/223 106/416 230/630 316/1212 66/550 3354/11047 18/223 317/1212 1271/6522
L15 15 Lb 27:7 The daughters of Zelophehad speak right: thou shalt surely give them a possession of an inheritance among their father's brethren; and thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them.
L16 16 Lb 27:7  7 The daughters <01323> of Zelophehad <06765> speak <01696> (08802) right <03651>: thou shalt surely <05414> (08800) give <05414> (08799) them a possession <0272> of an inheritance <05159> among <08432> their father's <01> brethren <0251>; and thou shalt cause the inheritance <05159> of their father <01> to pass <05674> (08689) unto them.
L01 1 Lb 27:8   Lb 27:8  8 I będziesz mówić <01696> (08762) synom <01121> Izraela <03478>, mówiąc: <0559> (08800) Jeśli człowiek <0376> umrzeć <04191> (08799), a nie syna < 01121>, a następnie będziecie spowodować jego dziedzictwo <05159> przejść <05674> (08689) do córki <01323>.                                                                                      
L02 2 Lb 27:8 Izraelitom zaś wydaj następujące polecenie: Gdy umrze mąż nie zostawiając syna, wtedy jego dziedzictwo przeniesiecie na jego córkę.
L03 3 Lb 27:8 וְאֶל־ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל תְּדַבֵּ֣ר לֵאמֹ֑ר אִ֣ישׁ כִּֽי־ יָמ֗וּת וּבֵן֙ אֵ֣ין ל֔וֹ וְהַֽעֲבַרְתֶּ֥ם אֶת־ נַחֲלָת֖וֹ לְבִתּֽוֹ׃
L04 4 Lb 27:8 וְ/אֶל־ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל תְּדַבֵּ֣ר לֵ/אמֹ֑ר אִ֣ישׁ כִּֽי־ יָמ֗וּת וּ/בֵן֙ אֵ֣ין ל֔/וֹ וְ/הַֽעֲבַרְתֶּ֥ם אֶת־ נַחֲלָת֖/וֹ לְ/בִתּֽ/וֹ׃
L05 5 Lb 27:8 we•'el- be•<Ne> jis•ra•'<El> te•dab•<Ber> le•<Mor>; 'isz ki- ja•<Mut>, u•<wen> 'en lo, we•ha•'a•war•<Tem> et- na•cha•la•<To> le•wit•<To>.
L06 6 Lb 27:8 H0413H0413 H1121H1121 H3478H3478 H1696H1696 H0559H0559 H0376H0376 H3588H3588 H4191H4191 H1121H1121 H0369H0369 H0000 H5674H5674 H0853H0853 H5159H5159 H1323H1323
L07 7 Lb 27:8 about afflicted Israel answer answer great inasmuch crying afflicted else alienate heritage apple 
L08 8 Lb 27:8 o dotknięty Izrael odpowiedź odpowiedź wielki ponieważ płacz dotknięty więcej zrazić dziedzictwo jabłko
L09 9 Lb 27:8 to unto the children of Israel And thou shalt speak saying If a man If die and have no son and has to pass then ye shall cause his inheritance unto his daughter
L10 10 Lb 27:8 do synom Izraela I będziesz mówić powiedzenie Jeśli człowiek Jeśli umierać i nie mają syna i ma przejść wtedy będziecie spowodować jego dziedzictwo do jego córki
L11 11 Lb 27:8 ve·'el- be·Nei Yis·ra·'El te·dab·Ber le·Mor; 'ish ki- ya·Mut, u·Ven 'ein lo, ve·ha·'a·var·Tem et- na·cha·la·To le·vit·To.
L12 12 Lb 27:8 we el - Be ne jis ra el Te daB Ber le mor isz Ki - ja mut u wen en lo we ha a war Tem et - na Ha la to le wiT To
L13 13 Lb 27:8 wü´el-Bünê yiSrä´ël TüdaBBër lë´mör ´îš Kî|-yämût ûbën ´ên wüha|`ábarTem ´et-naHálätô lübiTTô
L14 14 Lb 27:8 1415/5500 1241/4921 464/2505 328/1142 1193/5298 391/2004 743/4478 231/836 1242/4921 94/786 1272/6522 67/550 3355/11047 19/223 174/588
L15 15 Lb 27:8 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, If a man die, and have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter.
L16 16 Lb 27:8  8 And thou shalt speak <01696> (08762) unto the children <01121> of Israel <03478>, saying <0559> (08800), If a man <0376> die <04191> (08799), and have no son <01121>, then ye shall cause his inheritance <05159> to pass <05674> (08689) unto his daughter <01323>.
L01 1 Lb 27:9   Lb 27:9  9 A jeśli on nie ma córkę <01323>, a następnie będziecie dawać <05414> (08804) jego dziedzictwo <05159> do braci <0251>.                                                                                                  
L02 2 Lb 27:9 Jeśliby nie miał nawet córki, wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom.
L03 3 Lb 27:9 וְאִם־ אֵ֥ין ל֖וֹ בַּ֑ת וּנְתַתֶּ֥ם אֶת־ נַחֲלָת֖וֹ לְאֶחָיו׃
L04 4 Lb 27:9 וְ/אִם־ אֵ֥ין ל֖/וֹ בַּ֑ת וּ/נְתַתֶּ֥ם אֶת־ נַחֲלָת֖/וֹ לְ/אֶחָי/ו׃
L05 5 Lb 27:9 we•'im- 'en lo <Bat>; u•ne•tat•<Tem> et- na•cha•la•<To> le•'e•chaw
L06 6 Lb 27:9 H0518H0518 H0369H0369 H0000 H1323H1323 H5414H5414 H0853H0853 H5159H5159 H0251H0251
L07 7 Lb 27:9 lo else apple  add heritage another
L08 8 Lb 27:9 lo więcej jabłko dodać dziedzictwo inny
L09 9 Lb 27:9 If has And if he have no daughter then ye shall give his inheritance unto his brethren
L10 10 Lb 27:9 Jeśli ma A jeśli on nie ma córkę wtedy będziecie dawać jego dziedzictwo do braci
L11 11 Lb 27:9 ve·'im- 'ein lo Bat; u·ne·tat·Tem et- na·cha·la·To le·'e·chav
L12 12 Lb 27:9 we im - en lo Bat u ne taT Tem et - na Ha la to le e Haw
L13 13 Lb 27:9 wü´im-´ên Bat ûnütaTTem ´et-naHálätô lü´eHäyw
L14 14 Lb 27:9 268/1068 95/786 1273/6522 175/588 439/2007 3356/11047 20/223 231/630
L15 15 Lb 27:9 And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren.
L16 16 Lb 27:9  9 And if he have no daughter <01323>, then ye shall give <05414> (08804) his inheritance <05159> unto his brethren <0251>.
L01 1 Lb 27:10   Lb 27:10  10 A jeśli nie mają braci <0251>, a następnie będziecie dawać <05414> (08804) jego dziedzictwo <05159> do ojca <01> bracia <0251>.                                                                                                
L02 2 Lb 27:10 Gdyby i braci nie miał, wtedy oddacie dziedzictwo braciom jego ojca.
L03 3 Lb 27:10 וְאִם־ אֵ֥ין ל֖וֹ אַחִ֑ים וּנְתַתֶּ֥ם אֶת־ נַחֲלָת֖וֹ לַאֲחֵ֥י אָבִֽיו׃
L04 4 Lb 27:10 וְ/אִם־ אֵ֥ין ל֖/וֹ אַחִ֑ים וּ/נְתַתֶּ֥ם אֶת־ נַחֲלָת֖/וֹ לַ/אֲחֵ֥י אָבִֽי/ו׃
L05 5 Lb 27:10 we•'im- 'en lo 'a•<Chim>; u•ne•tat•<Tem> et- na•cha•la•<To> la•'a•<Che> 'a•<wiw>.
L06 6 Lb 27:10 H0518H0518 H0369H0369 H0000 H0251H0251 H5414H5414 H0853H0853 H5159H5159 H0251H0251 H0001H0001
L07 7 Lb 27:10 lo else another add heritage another chief
L08 8 Lb 27:10 lo więcej inny dodać dziedzictwo inny szef
L09 9 Lb 27:10 If has And if he have no brethren then ye shall give his inheritance brethren unto his father's
L10 10 Lb 27:10 Jeśli ma A jeśli nie mają braci wtedy będziecie dawać jego dziedzictwo bracia do jego ojca
L11 11 Lb 27:10 ve·'im- 'ein lo 'a·Chim; u·ne·tat·Tem et- na·cha·la·To la·'a·Chei 'a·Viv.
L12 12 Lb 27:10 we im - en lo a Him u ne taT Tem et - na Ha la to la a He a wiw
L13 13 Lb 27:10 wü´im-´ên ´aHîm ûnütaTTem ´et-naHálätô la´áHê ´äbîw
L14 14 Lb 27:10 269/1068 96/786 1274/6522 232/630 440/2007 3357/11047 21/223 233/630 318/1212
L15 15 Lb 27:10 And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren.
L16 16 Lb 27:10  10 And if he have no brethren <0251>, then ye shall give <05414> (08804) his inheritance <05159> unto his father's <01> brethren <0251>.
L01 1 Lb 27:11   Lb 27:11  11 A jeśli ojciec <01> nie mają bracia <0251>, a następnie będziecie dawać <05414> (08804) jego dziedzictwo <05159> swemu krewnemu <07607>, które jest obok <07138> do niego jego rodziny <04940> , a on posiadać <03423> (08804) IT: a będzie synom <01121> Izraela <03478> Statut <02708> z wyroku <04941>, jak Pana <03068> nakazał <06680> ( 08765) Mojżesz <04872>.                                                                            
L02 2 Lb 27:11 Jeżeli jego ojciec nie ma braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu w jego rodzie, i on je weźmie w posiadanie. Takie będzie prawo wśród Izraelitów, jak to Pan nakazał Mojżeszowi.
L03 3 Lb 27:11 וְאִם־ אֵ֣ין אַחִים֮ לְאָבִיו֒ וּנְתַתֶּ֣ם אֶת־ נַחֲלָת֗וֹ לִשְׁאֵר֞וֹ הַקָּרֹ֥ב אֵלָ֛יו מִמִּשְׁפַּחְתּ֖וֹ וְיָרַ֣שׁ אֹתָ֑הּ וְֽהָ֨יְתָ֜ה לִבְנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ לְחֻקַּ֣ת מִשְׁפָּ֔ט כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֶת־ מֹשֶֽׁה׃ ס
L04 4 Lb 27:11 וְ/אִם־ אֵ֣ין אַחִים֮ לְ/אָבִי/ו֒ וּ/נְתַתֶּ֣ם אֶת־ נַחֲלָת֗/וֹ לִ/שְׁאֵר֞/וֹ הַ/קָּרֹ֥ב אֵלָ֛י/ו מִ/מִּשְׁפַּחְתּ֖/וֹ וְ/יָרַ֣שׁ אֹתָ֑/הּ וְֽ/הָ֨יְתָ֜ה לִ/בְנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ לְ/חֻקַּ֣ת מִשְׁפָּ֔ט כַּ/אֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֶת־ מֹשֶֽׁה׃ ס
L05 5 Lb 27:11 we•'im- 'en 'a•<Chim> le•'a•<wiw> u•ne•tat•<Tem> et- na•cha•la•<To>, lisz•'e•<Ro> hak•ka•<Ro> 'e•<Law> mi•misz•pach•<To> we•ja•<Rasz> 'o•<Ta>; we•<Ha>•je•<Ta> liw•<Ne> jis•ra•'<El> le•chuk•<Kat> misz•<Pat>, ka•'a•<szer> ciw•<wa> <jah>•we et- mo•<sze>. sa•<Mek>
L06 6 Lb 27:11 H0518H0518 H0369H0369 H0251H0251 H0001H0001 H5414H5414 H0853H0853 H5159H5159 H7607H7607 H7138H7138 H0413H0413 H4940H4940 H3423H3423 H0853H0853 H1961H1961 H1121H1121 H3478H3478 H2708H2708 H4941H4941 H0834H0834 H6680H6680 H3069H3069 H0853H0853 H4872H4872
L07 7 Lb 27:11 lo else another chief add heritage body allied about family cast out become afflicted Israel appointed adversary after appoint God Moses
L08 8 Lb 27:11 lo więcej inny szef dodać dziedzictwo ciało sprzymierzony o rodzina wypędzał zostać dotknięty Izrael wyznaczony przeciwnik po powołać Bóg Mojżesz
L09 9 Lb 27:11 If has have no brethren And if his father then ye shall give his inheritance unto his kinsman that is next in to him of his family and he shall possess become it and it shall be unto the children of Israel a statute of judgment after commanded God Moses
L10 10 Lb 27:11 Jeśli ma nie mają braci A jeśli ojciec wtedy będziecie dawać jego dziedzictwo do swego krewnego to jest następny w do niego z rodziną a on posiadać zostać ona i on jest do dzieci Izraela Statut z wyroku po przykazał Bóg Mojżesz
L11 11 Lb 27:11 ve·'im- 'ein 'a·Chim le·'a·Viv u·ne·tat·Tem et- na·cha·la·To, lish·'e·Ro hak·ka·Ro 'e·Lav mi·mish·pach·To ve·ya·Rash 'o·Tah; ve·Ha·ye·Tah liv·Nei Yis·ra·'El le·chuk·Kat mish·Pat, ka·'a·Sher tziv·Vah Yah·weh et- mo·Sheh. sa·Mek
L12 12 Lb 27:11 we im - en a Him le a wiw u ne taT Tem et - na Ha la to li sze ro haq qa row e law mim misz PaH To we ja rasz o ta we haj ta liw ne jis ra el le Huq qat misz Pat Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze s
L13 13 Lb 27:11 wü´im-´ên ´aHîm lü´äbîw ûnütaTTem ´et-naHálätô liš´ërô haqqäröb ´ëläyw mimmišPaHTô wüyäraš ´ötäh wü|häºytâ libnê yiSrä´ël lüHuqqat mišPä† Ka´ášer ciwwâ yhwh(´ädönäy) ´et-möšè s
L14 14 Lb 27:11 270/1068 97/786 234/630 319/1212 441/2007 3358/11047 22/223 8/16 11/77 1416/5500 177/302 21/230 3359/11047 816/3546 1243/4921 465/2505 46/105 34/419 1235/5499 139/491 40/608 3360/11047 558/766
L15 15 Lb 27:11 And if his father have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his kinsman that is next to him of his family, and he shall possess it: and it shall be unto the children of Israel a statute of judgment, as the LORD commanded Moses.
L16 16 Lb 27:11  11 And if his father <01> have no brethren <0251>, then ye shall give <05414> (08804) his inheritance <05159> unto his kinsman <07607> that is next <07138> to him of his family <04940>, and he shall possess <03423> (08804) it: and it shall be unto the children <01121> of Israel <03478> a statute <02708> of judgment <04941>, as the LORD <03068> commanded <06680> (08765) Moses <04872>.
L01 1 Lb 27:12   Lb 27:12  12 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Mojżesza: <04872> Pobierz cię <05927> (08798) w tym montażu <02022> Abarim <05682> i zobaczyć <07200> (08798) ziemia <0776>, które dałem <05414> (08804) synom <01121> Izraela <03478>.                                                                                        
L02 2 Lb 27:12 Potem Pan rzekł do Mojżesza: Wejdź na tę górę z łańcucha Abarim i popatrz na kraj, który daję Izraelitom.
L03 3 Lb 27:12 וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה עֲלֵ֛ה אֶל־ הַ֥ר הָעֲבָרִ֖ים הַזֶּ֑ה וּרְאֵה֙ אֶת־ הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Lb 27:12 וַ/יֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה עֲלֵ֛ה אֶל־ הַ֥ר הָ/עֲבָרִ֖ים הַ/זֶּ֑ה וּ/רְאֵה֙ אֶת־ הָ/אָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לִ/בְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Lb 27:12 wai•<jo>•mer <jah>•we el- mo•<sze>, 'a•<Le> el- har ha•'a•wa•<Rim> haz•<Ze>; u•re•'<e> et- ha•'<A>•rec, 'a•<szer> na•<Tat>•ti liw•<Ne> jis•ra•'<El>.
L06 6 Lb 27:12 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H4872H4872 H5927H5927 H0413H0413 H2022H2022 H5682H5682 H2088H2088 H7200H7200 H0853H0853 H0776H0776 H0834H0834 H5414H5414 H1121H1121 H3478H3478
L07 7 Lb 27:12 answer Jehovah about Moses arise  about hill  Abarim he advise self common after add afflicted Israel
L08 8 Lb 27:12 odpowiedź Jahwe o Mojżesz powstać o wzgórze Abarim on doradzać siebie wspólny po dodać dotknięty Izrael
L09 9 Lb 27:12 said And the LORD to unto Moses Get thee up about into this mount Abarim to this and see the land which which I have given unto the children of Israel
L10 10 Lb 27:12 powiedział A Pan do Mojżeszowi Pójdź w górę o do tej górze Abarim do tego i zobacz ziemia który który dałem synom Izraela
L11 11 Lb 27:12 vai·Yo·mer Yah·weh el- mo·Sheh, 'a·Leh el- har ha·'a·va·Rim haz·Zeh; u·re·'Eh et- ha·'A·retz, 'a·Sher na·Tat·ti liv·Nei Yis·ra·'El.
L12 12 Lb 27:12 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze a le el - har ha a wa rim haz ze u re e et - ha a rec a szer na taT Ti liw ne jis ra el
L13 13 Lb 27:12 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-möšè `álË ´el-har hä`ábärîm hazzè ûrü´Ë ´et-hä´äºrec ´ášer nätaºTTî libnê yiSrä´ël
L14 14 Lb 27:12 1194/5298 1136/6220 1417/5500 559/766 166/883 1418/5500 88/546 1/5 250/1176 322/1296 3361/11047 606/2502 1236/5499 442/2007 1244/4921 466/2505
L15 15 Lb 27:12 And the LORD said unto Moses, Get thee up into this mount Abarim, and see the land which I have given unto the children of Israel.
L16 16 Lb 27:12  12 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Moses <04872>, Get thee up <05927> (08798) into this mount <02022> Abarim <05682>, and see <07200> (08798) the land <0776> which I have given <05414> (08804) unto the children <01121> of Israel <03478>.
L01 1 Lb 27:13   Lb 27:13  13 A gdy żeś widział <07200> (08804) to ty też będziesz zbierać <0622> (08738) do twego ludu <05971>, jak Aaron <0175> brat twój <0251> <0622 zebrano> (08738) .                                                                                              
L02 2 Lb 27:13 Gdy go zobaczysz, zostaniesz przyłączony do swoich przodków, podobnie jak twój brat Aaron,
L03 3 Lb 27:13 וְרָאִ֣יתָה אֹתָ֔הּ וְנֶאֱסַפְתָּ֥ אֶל־ עַמֶּ֖יךָ גַּם־ אָ֑תָּה כַּאֲשֶׁ֥ר נֶאֱסַ֖ף אַהֲרֹ֥ן אָחִֽיךָ׃
L04 4 Lb 27:13 וְ/רָאִ֣יתָה אֹתָ֔/הּ וְ/נֶאֱסַפְתָּ֥ אֶל־ עַמֶּ֖י/ךָ גַּם־ אָ֑תָּה כַּ/אֲשֶׁ֥ר נֶאֱסַ֖ף אַהֲרֹ֥ן אָחִֽי/ךָ׃
L05 5 Lb 27:13 we•ra•'<I>•ta 'o•<Ta>, we•ne•'e•saf•<Ta> el- 'am•<Me>•cha gam- '<At>•ta; ka•'a•<szer> ne•'e•<Saf> 'a•ha•<Ron> 'a•<Chi>•cha.
L06 6 Lb 27:13 H7200H7200 H0853H0853 H0622H0622 H0413H0413 H5971H5971 H1571H1571 H0859H0859 H0834H0834 H0622H0622 H0175H0175 H0251H0251
L07 7 Lb 27:13 advise self assemble about folk again you after assemble Aaron another
L08 8 Lb 27:13 doradzać siebie montować o ludowy ponownie ty po montować Aaron inny
L09 9 Lb 27:13 And when thou hast seen it thou also shalt be gathered to unto thy people too you after was gathered as Aaron thy brother
L10 10 Lb 27:13 A kiedy żeś widział to ty też będziesz być gromadzone do do twego ludu zbyt ty po zostały zebrane jako Aaron brat twój
L11 11 Lb 27:13 ve·ra·'I·tah 'o·Tah, ve·ne·'e·saf·Ta el- 'am·Mei·cha gam- 'At·tah; ka·'a·Sher ne·'e·Saf 'a·ha·Ron 'a·Chi·cha.
L12 12 Lb 27:13 we ra i ta o ta we ne e saf Ta el - am me cha Gam - aT Ta Ka a szer ne e saf a ha ron a Hi cha    
L13 13 Lb 27:13 würä´îºtâ ´ötäh wüne´ésapTä ´el-`ammʺkä Gam-´äºTTâ Ka´ášer ne´ésap ´ahárön ´äHîºkä    
L14 14 Lb 27:13 323/1296 3362/11047 41/202 1419/5500 333/1866 156/768 164/1080 1237/5499 42/202 294/347 235/630
L15 15 Lb 27:13 And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as Aaron thy brother was gathered.
L16 16 Lb 27:13  13 And when thou hast seen <07200> (08804) it, thou also shalt be gathered <0622> (08738) unto thy people <05971>, as Aaron <0175> thy brother <0251> was gathered <0622> (08738).
L01 1 Lb 27:14   Lb 27:14  14 dla was zbuntował <04784> (08804) wbrew mojej przykazania <06310> w pustyni <04057> Zin <06790> w walki <04808> zgromadzenia <05712>, aby uświęcać <06942> (08687) ja w wodzie <04325> przed ich oczami <05869>: to woda <04325> z Meriba <04809> w Kadesz <06946> na pustyni <04057> Zin <06790>.                                                                                  
L02 2 Lb 27:14 za to, żeście się sprzeciwili mojemu rozkazowi na pustyni Sin, gdy społeczność się zbuntowała, a trzeba było objawić przed nią moją świętość przez [danie im] wody. To są wody Meriba obok Kadesz na pustyni Sin.
L03 3 Lb 27:14 כַּאֲשֶׁר֩ מְרִיתֶ֨ם פִּ֜י בְּמִדְבַּר־ צִ֗ן בִּמְרִיבַת֙ הָֽעֵדָ֔ה לְהַקְדִּישֵׁ֥נִי בַמַּ֖יִם לְעֵינֵיהֶ֑ם הֵ֛ם מֵֽי־ מְרִיבַ֥ת קָדֵ֖שׁ מִדְבַּר־ צִֽן׃ פ
L04 4 Lb 27:14 כַּ/אֲשֶׁר֩ מְרִיתֶ֨ם פִּ֜י בְּ/מִדְבַּר־ צִ֗ן בִּ/מְרִיבַת֙ הָֽ/עֵדָ֔ה לְ/הַקְדִּישֵׁ֥/נִי בַ/מַּ֖יִם לְ/עֵינֵי/הֶ֑ם הֵ֛ם מֵֽי־ מְרִיבַ֥ת קָדֵ֖שׁ מִדְבַּר־ צִֽן׃ פ
L05 5 Lb 27:14 ka•'a•<szer> me•ri•<Tem> pi be•mid•bar- <cin>, bim•ri•<wat> ha•'e•<Da>, le•hak•di•<sze>•ni wam•<Ma>•jim le•'e•ne•<Hem>; hem me- me•ri•<wat> ka•<Desz> mid•bar- <cin>. <Pe>
L06 6 Lb 27:14 H0834H0834 H4784H4784 H6310H6310 H4057H4057 H6790H6790 H4808H4808 H5712H5712 H6942H6942 H4325H4325 H5869H5869 H1992H1992 H4325H4325 H4809H4809 H6946H6946 H4057H4057 H6790H6790
L07 7 Lb 27:14 after bitter according desert Zin provocation assembly appoint waste affliction like waste Meribah Kadesh desert Zin
L08 8 Lb 27:14 po gorzki zgodnie pustynia Zin prowokacja montaż powołać marnować nieszczęście jak marnować Meriba Kadesz pustynia Zin
L09 9 Lb 27:14 you For ye rebelled against my commandment in the desert of Zin in the strife of the congregation to sanctify me at the water before their eyes that [is] the water of Meribah in Kadesh in the wilderness of Zin
L10 10 Lb 27:14 ty Albowiem zbuntował przed moje przykazanie na pustyni Zin w walki zgromadzenia uświęcać mi w wodzie na ich oczach że [jest] woda z Meriba w Kadesz na pustyni Zin
L11 11 Lb 27:14 ka·'a·Sher me·ri·Tem pi be·mid·bar- Tzin, bim·ri·Vat ha·'e·Dah, le·hak·di·She·ni vam·Ma·yim le·'ei·nei·Hem; hem mei- me·ri·Vat ka·Desh mid·bar- Tzin. Peh
L12 12 Lb 27:14 Ka a szer me ri tem Pi Be mid Bar - cin Bim ri wat ha e da le haq Di sze ni wam ma jim le e ne hem hem me - me ri wat qa desz mid Bar - cin P
L13 13 Lb 27:14 Ka´ášer mürîtem BümidBar-cìn Bimrîbat hä|`ëdâ lühaqDîšëºnî bammaºyim lü`ênêhem hëm mê|-mürîbat qädëš midBar-cìn P
L14 14 Lb 27:14 1238/5499 3/45 92/497 74/271 3/10 2/7 92/149 71/175 181/579 165/878 120/820 182/579 4/6 9/18 75/271 4/10
L15 15 Lb 27:14 For ye rebelled against my commandment in the desert of Zin, in the strife of the congregation, to sanctify me at the water before their eyes: that [is] the water of Meribah in Kadesh in the wilderness of Zin.
L16 16 Lb 27:14  14 For ye rebelled <04784> (08804) against my commandment <06310> in the desert <04057> of Zin <06790>, in the strife <04808> of the congregation <05712>, to sanctify <06942> (08687) me at the water <04325> before their eyes <05869>: that is the water <04325> of Meribah <04809> in Kadesh <06946> in the wilderness <04057> of Zin <06790>.
L01 1 Lb 27:15   Lb 27:15  15 Mojżesz <04872> mówił <01696> (08762) Panu <03068>, mówiąc <0559> (08800)                                                                                                    
L02 2 Lb 27:15 Rzekł więc Mojżesz do Pana:
L03 3 Lb 27:15 וַיְדַבֵּ֣ר מֹשֶׁ֔ה אֶל־ יְהוָ֖ה לֵאמֹֽר׃
L04 4 Lb 27:15 וַ/יְדַבֵּ֣ר מֹשֶׁ֔ה אֶל־ יְהוָ֖ה לֵ/אמֹֽר׃
L05 5 Lb 27:15 waj•dab•<Ber> mo•<sze>, el- <jah>•we le•<Mor>.
L06 6 Lb 27:15 H1696H1696 H4872H4872 H0413H0413 H3068H3068 H0559H0559
L07 7 Lb 27:15 answer Moses about Jehovah answer
L08 8 Lb 27:15 odpowiedź Mojżesz o Jahwe odpowiedź
L09 9 Lb 27:15 spake And Moses to unto the LORD saying
L10 10 Lb 27:15 mówił Mojżesz do Panu powiedzenie
L11 11 Lb 27:15 vay·dab·Ber mo·Sheh, el- Yah·weh le·Mor.
L12 12 Lb 27:15 wa je daB Ber mo sze el - jhwh(a do naj) le mor
L13 13 Lb 27:15 wayüdaBBër möšè ´el-yhwh(´ädönäy) lë´mör
L14 14 Lb 27:15 329/1142 560/766 1420/5500 1137/6220 1195/5298
L15 15 Lb 27:15 And Moses spake unto the LORD, saying,
L16 16 Lb 27:15  15 And Moses <04872> spake <01696> (08762) unto the LORD <03068>, saying <0559> (08800),
L01 1 Lb 27:16   Lb 27:16  16 Niech Pan <03068>, Bóg <0430> duchów <07307> wszelkiego ciała <01320> ustaw <06485> (08799) man <0376> przez zgromadzenia <05712>                                                                                                
L02 2 Lb 27:16 O Panie, od którego zależy życie wszystkich istot, wyznacz do kierowania społecznością męża,
L03 3 Lb 27:16 יִפְקֹ֣ד יְהוָ֔ה אֱלֹהֵ֥י הָרוּחֹ֖ת לְכָל־ בָּשָׂ֑ר אִ֖ישׁ עַל־ הָעֵדָֽה׃
L04 4 Lb 27:16 יִפְקֹ֣ד יְהוָ֔ה אֱלֹהֵ֥י הָ/רוּחֹ֖ת לְ/כָל־ בָּשָׂ֑ר אִ֖ישׁ עַל־ הָ/עֵדָֽה׃
L05 5 Lb 27:16 jif•<Kod> <jah>•we, 'e•lo•<He> ha•ru•<Chot> le•chol ba•<Sar>; 'isz al- ha•'e•<Da>.
L06 6 Lb 27:16 H6485H6485 H3068H3068 H0430H0430 H7307H7307 H3605H3605 H1320H1320 H0376H0376 H5921H5921 H5712H5712
L07 7 Lb 27:16 appoint Jehovah angels air all manner body great above assembly
L08 8 Lb 27:16 powołać Jahwe anioły powietrze wszelkiego rodzaju ciało wielki powyżej montaż
L09 9 Lb 27:16 set Let the LORD the God of the spirits of all of all flesh a man over over the congregation
L10 10 Lb 27:16 zestaw Niech Pan Bóg z duchami ze wszystkich wszelkiego ciała mężczyzna przez przez zgromadzenie
L11 11 Lb 27:16 yif·Kod Yah·weh, 'e·lo·Hei ha·ru·Chot le·chol ba·Sar; 'ish al- ha·'e·Dah.
L12 12 Lb 27:16 jif qod jhwh(a do naj) e lo he ha ru Hot le chol - Ba sar isz al - ha e da    
L13 13 Lb 27:16 yipqöd yhwh(´ädönäy) ´élöhê härûHöt lükol-BäSär ´îš `al-hä`ëdâ    
L14 14 Lb 27:16 129/301 1138/6220 437/2597 35/377 1167/5415 125/270 392/2004 1266/5759 93/149
L15 15 Lb 27:16 Let the LORD, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation,
L16 16 Lb 27:16  16 Let the LORD <03068>, the God <0430> of the spirits <07307> of all flesh <01320>, set <06485> (08799) a man <0376> over the congregation <05712>,
L01 1 Lb 27:17   Lb 27:17  17 Jakie mogą wychodzić <03318> (08799) przed <06440> nich, a które mogą iść w <0935> (08799) przed <06440> im, a które mogą prowadzić je <03318> (08686), a które mogą przynieść je w <0935> (08686), że kongregacja <05712> Pana <03068> nie być jak owce <06629>, które nie mają pasterza <07462> (08802).                                                                                  
L02 2 Lb 27:17 który by na jej czele wychodził i wracał, wyprowadzał ich i przyprowadzał, by społeczność Pana nie była jak stado bez pasterza.
L03 3 Lb 27:17 אֲשֶׁר־ יֵצֵ֣א לִפְנֵיהֶ֗ם וַאֲשֶׁ֤ר יָבֹא֙ לִפְנֵיהֶ֔ם וַאֲשֶׁ֥ר יוֹצִיאֵ֖ם וַאֲשֶׁ֣ר יְבִיאֵ֑ם וְלֹ֤א תִהְיֶה֙ עֲדַ֣ת יְהוָ֔ה כַּצֹּ֕אן אֲשֶׁ֥ר אֵין־ לָהֶ֖ם רֹעֶֽה׃
L04 4 Lb 27:17 אֲשֶׁר־ יֵצֵ֣א לִ/פְנֵי/הֶ֗ם וַ/אֲשֶׁ֤ר יָבֹא֙ לִ/פְנֵי/הֶ֔ם וַ/אֲשֶׁ֥ר יוֹצִיאֵ֖/ם וַ/אֲשֶׁ֣ר יְבִיאֵ֑/ם וְ/לֹ֤א תִהְיֶה֙ עֲדַ֣ת יְהוָ֔ה כַּ/צֹּ֕אן אֲשֶׁ֥ר אֵין־ לָ/הֶ֖ם רֹעֶֽה׃
L05 5 Lb 27:17 a•<szer>- je•<ce> lif•ne•<Hem>, wa•'a•<szer> ja•<wo> lif•ne•<Hem>, wa•'a•<szer> jo•ci•'<Em> wa•'a•<szer> je•wi•'<Em>; we•<Lo> tih•<je> 'a•<Dat> <jah>•we, kac•<con> 'a•<szer> en- la•<Hem> ro•'<e>.
L06 6 Lb 27:17 H0834H0834 H3318H3318 H6440H6440 H0834H0834 H0935H0935 H6440H6440 H0834H0834 H3318H3318 H0834H0834 H0935H0935 H3808H3808 H1961H1961 H5712H5712 H3068H3068 H6629H6629 H0834H0834 H0369H0369 H0000 H7462H7462
L07 7 Lb 27:17 after after accept after abide accept after after after abide before become assembly Jehovah cattle after else break
L08 8 Lb 27:17 po po przyjąć po przestrzegać przyjąć po po po przestrzegać przed zostać montaż Jahwe bydło po więcej złamać
L09 9 Lb 27:17 who Which may go out before and who them and which may go in before which them and which may lead them out who and which may bring them in not become that the congregation of the LORD be not as sheep who have which have no shepherd
L10 10 Lb 27:17 kto Które mogą wychodzić przed a kto im, a które mogą przejść w przed który im, a które mogą prowadzić je kto a które mogą przynieść im w nie zostać że kongregacja Pana być nie jak owce kto mieć które nie mają pasterza
L11 11 Lb 27:17 a·Sher- ye·Tze lif·nei·Hem, va·'a·Sher ya·Vo lif·nei·Hem, va·'a·Sher yo·tzi·'Em va·'a·Sher ye·vi·'Em; ve·Lo tih·Yeh 'a·Dat Yah·weh, katz·Tzon 'a·Sher ein- la·Hem ro·'Eh.
L12 12 Lb 27:17 a szer - je ce lif ne hem wa a szer ja wo lif ne hem wa a szer jo ci em wa a szer je wi em we lo tih je a dat jhwh(a do naj) Kac con a szer en - la hem ro e
L13 13 Lb 27:17 ´ášer-yëcë´ lipnêhem wa´ášer yäbö´ lipnêhem wa´ášer yôcî´ëm wa´ášer yübî´ëm wülö´ tihyè `ádat yhwh(´ädönäy) Kaccö´n ´ášer ´ên-lähem rö`è
L14 14 Lb 27:17 1239/5499 264/1060 465/2127 1240/5499 494/2550 466/2127 1241/5499 265/1060 1242/5499 495/2550 893/5164 817/3546 94/149 1139/6220 91/274 1243/5499 98/786 1275/6522 23/164
L15 15 Lb 27:17 Which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in; that the congregation of the LORD be not as sheep which have no shepherd.
L16 16 Lb 27:17  17 Which may go out <03318> (08799) before <06440> them, and which may go in <0935> (08799) before <06440> them, and which may lead them out <03318> (08686), and which may bring them in <0935> (08686); that the congregation <05712> of the LORD <03068> be not as sheep <06629> which have no shepherd <07462> (08802).
L01 1 Lb 27:18   Lb 27:18  18 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Mojżesza: <04872> Weź <03947> (08798) ci Joshua <03091> syn <01121> Nuna <05126>, człowiek <0376> w którym Jest to duch <07307> i świeckich <05564> (08804) rękę <03027> na nim;                                                                                        
L02 2 Lb 27:18 Pan odpowiedział Mojżeszowi: Weź Jozuego, syna Nuna, męża, w którym prawdziwie mieszka Duch, i włóż na niego swoje ręce.
L03 3 Lb 27:18 וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ מֹשֶׁ֗ה קַח־ לְךָ֙ אֶת־ יְהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־ נ֔וּן אִ֖ישׁ אֲשֶׁר־ ר֣וּחַ בּ֑וֹ וְסָמַכְתָּ֥ אֶת־ יָדְךָ֖ עָלָֽיו׃
L04 4 Lb 27:18 וַ/יֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ מֹשֶׁ֗ה קַח־ לְ/ךָ֙ אֶת־ יְהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־ נ֔וּן אִ֖ישׁ אֲשֶׁר־ ר֣וּחַ בּ֑/וֹ וְ/סָמַכְתָּ֥ אֶת־ יָדְ/ךָ֖ עָלָֽי/ו׃
L05 5 Lb 27:18 wai•<jo>•mer <jah>•we el- mo•<sze>, kach- le•<Cha> et- je•ho•<szu>•a' bin- <Nun>, 'isz a•<szer>- <Ru>•ach bo; we•sa•mach•<Ta> et- ja•de•<Cha> 'a•<Law>.
L06 6 Lb 27:18 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H4872H4872 H3947H3947 H0000 H0853H0853 H3091H3091 H1121H1121 H5126H5126 H0376H0376 H0834H0834 H7307H7307 H0000 H5564H5564 H0853H0853 H3027H3027 H5921H5921
L07 7 Lb 27:18 answer Jehovah about Moses accept Jehoshua afflicted Non great after air bear up able above
L08 8 Lb 27:18 odpowiedź Jahwe o Mojżesz przyjąć Jehoszua dotknięty Brak wielki po powietrze podtrzymywać w stanie powyżej
L09 9 Lb 27:18 said And the LORD to unto Moses Take thee Joshua the son of Nun a man whom in whom [is] the spirit and lay thine hand and
L10 10 Lb 27:18 powiedział A Pan do Mojżeszowi Wziąć ci Joshua syn Nuna mężczyzna kogo w których [jest] duch i świeckich rękę i
L11 11 Lb 27:18 vai·Yo·mer Yah·weh el- mo·Sheh, kach- le·Cha et- ye·ho·Shu·a' bin- Nun, 'ish a·Sher- Ru·ach bo; ve·sa·mach·Ta et- ya·de·Cha 'a·Lav.
L12 12 Lb 27:18 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze qaH - le cha et - je ho szu a Bin - nun isz a szer - ru aH Bo we sa mach Ta et - jad cha a law
L13 13 Lb 27:18 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-möšè qaH-lükä ´et-yühôšùª` Bin-nûn ´îš ´ášer-rûªH wüsämakTä ´et-yädkä `äläyw
L14 14 Lb 27:18 1196/5298 1140/6220 1421/5500 561/766 335/964 1276/6522 3363/11047 14/218 1245/4921 9/30 393/2004 1244/5499 36/377 1277/6522 21/48 3364/11047 284/1608 1267/5759
L15 15 Lb 27:18 And the LORD said unto Moses, Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom [is] the spirit, and lay thine hand upon him;
L16 16 Lb 27:18  18 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Moses <04872>, Take <03947> (08798) thee Joshua <03091> the son <01121> of Nun <05126>, a man <0376> in whom is the spirit <07307>, and lay <05564> (08804) thine hand <03027> upon him;
L01 1 Lb 27:19   Lb 27:19  19 I ustawić <05975> (08689) go przed <06440> Eleazar <0499> ksiądz <03548>, a przed <06440> wszystko zgromadzenie <05712>, i dać mu opłatę <06680> (08765) w ich oczach <05869>.                                                                                            
L02 2 Lb 27:19 Następnie przywiedź go przed kapłana Eleazara i przed całą społeczność i ustanów go w ich obecności wodzem.
L03 3 Lb 27:19 וְהַֽעֲמַדְתָּ֣ אֹת֗וֹ לִפְנֵי֙ אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְלִפְנֵ֖י כָּל־ הָעֵדָ֑ה וְצִוִּיתָ֥ה אֹת֖וֹ לְעֵינֵיהֶֽם׃
L04 4 Lb 27:19 וְ/הַֽעֲמַדְתָּ֣ אֹת֗/וֹ לִ/פְנֵי֙ אֶלְעָזָ֣ר הַ/כֹּהֵ֔ן וְ/לִ/פְנֵ֖י כָּל־ הָ/עֵדָ֑ה וְ/צִוִּיתָ֥ה אֹת֖/וֹ לְ/עֵינֵי/הֶֽם׃
L05 5 Lb 27:19 we•ha•'a•mad•<Ta> o•<To>, lif•<Ne> 'el•'a•<Zar> hak•ko•<Hen>, we•lif•<Ne> kol- ha•'e•<Da>; we•ciw•wi•<Ta> o•<To> le•'e•ne•<Hem>.
L06 6 Lb 27:19 H5975H5975 H0853H0853 H6440H6440 H0499H0499 H3548H3548 H6440H6440 H3605H3605 H5712H5712 H6680H6680 H0853H0853 H5869H5869
L07 7 Lb 27:19 abide  accept Eleazar chief ruler accept all manner assembly appoint affliction
L08 8 Lb 27:19 przestrzegać przyjąć Eleazar naczelny władca przyjąć wszelkiego rodzaju montaż powołać nieszczęście
L09 9 Lb 27:19 And set him before Eleazar the priest and before all all the congregation and give him a charge in their sight
L10 10 Lb 27:19 I zestaw go przed Eleazar ksiądz i przed wszystko cała społeczność i dać mu opłatę w ich oczach
L11 11 Lb 27:19 ve·ha·'a·mad·Ta o·To, lif·Nei 'el·'a·Zar hak·ko·Hen, ve·lif·Nei kol- ha·'e·Dah; ve·tziv·vi·Tah o·To le·'ei·nei·Hem.
L12 12 Lb 27:19 we ha a mad Ta o to lif ne e la zar haK Ko hen we lif ne Kol - ha e da we ciw wi ta o to le e ne hem
L13 13 Lb 27:19 wüha|`ámadTä ´ötô lipnê ´el`äzär haKKöhën wülipnê Kol-hä`ëdâ wüciwwîtâ ´ötô lü`ênêhem
L14 14 Lb 27:19 64/523 3365/11047 467/2127 26/72 261/750 468/2127 1168/5415 95/149 140/491 3366/11047 166/878
L15 15 Lb 27:19 And set him before Eleazar the priest, and before all the congregation; and give him a charge in their sight.
L16 16 Lb 27:19  19 And set <05975> (08689) him before <06440> Eleazar <0499> the priest <03548>, and before <06440> all the congregation <05712>; and give him a charge <06680> (08765) in their sight <05869>.
L01 1 Lb 27:20   Lb 27:20  20 I włożysz <05414> (08804) Niektóre z twego honoru <01935> na niego, że cała społeczność <05712> z dzieci <01121> Izraela <03478> może być posłuszny <08085> (08799).                                                                                              
L02 2 Lb 27:20 Przenieś na niego część twojej godności, by cała społeczność Izraelitów była mu posłuszna.
L03 3 Lb 27:20 וְנָתַתָּ֥ה מֵהֽוֹדְךָ֖ עָלָ֑יו לְמַ֣עַן יִשְׁמְע֔וּ כָּל־ עֲדַ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Lb 27:20 וְ/נָתַתָּ֥ה מֵ/הֽוֹדְ/ךָ֖ עָלָ֑י/ו לְמַ֣עַן יִשְׁמְע֔וּ כָּל־ עֲדַ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Lb 27:20 we•na•tat•<Ta> me•hod•<Cha> 'a•<Law>; le•<Ma>•'an jisz•me•'<U>, kol- 'a•<Dat> be•<Ne> jis•ra•'<El>.
L06 6 Lb 27:20 H5414H5414 H1935H1935 H5921H5921 H4616H4616 H8085H8085 H3605H3605 H5712H5712 H1121H1121 H3478H3478
L07 7 Lb 27:20 add beauty above because of attentively all manner assembly afflicted Israel
L08 8 Lb 27:20 dodać piękno powyżej z powodu uważnie wszelkiego rodzaju montaż dotknięty Izrael
L09 9 Lb 27:20 And thou shalt put [some] of thine honour on order may be obedient all upon him that all the congregation of the children of Israel
L10 10 Lb 27:20 I włożysz [Niektóre] twego honoru na zamówienie może być posłuszny wszystko na niego, że cała społeczność z dziećmi Izraela
L11 11 Lb 27:20 ve·na·tat·Tah me·hod·Cha 'a·Lav; le·Ma·'an yish·me·'U, kol- 'a·Dat be·Nei Yis·ra·'El.
L12 12 Lb 27:20 we na taT Ta me hod cha a law le ma an jisz me u Kol - a dat Be ne jis ra el
L13 13 Lb 27:20 wünätaTTâ mëhô|dkä `äläyw lümaº`an yišmü`û Kol-`ádat Bünê yiSrä´ël
L14 14 Lb 27:20 443/2007 1/24 1268/5759 29/272 140/1154 1169/5415 96/149 1246/4921 467/2505
L15 15 Lb 27:20 And thou shalt put [some] of thine honour upon him, that all the congregation of the children of Israel may be obedient.
L16 16 Lb 27:20  20 And thou shalt put <05414> (08804) some of thine honour <01935> upon him, that all the congregation <05712> of the children <01121> of Israel <03478> may be obedient <08085> (08799).
L01 1 Lb 27:21   Lb 27:21  21 I będzie stać <05975> (08799) przed <06440> Eleazar <0499> ksiądz <03548>, który zwraca <07592> (08804) pełnomocnika nim po wyroku <04941> z Urim <0224> przed < 06440> Pan <03068>: za słowo <06310> będą wychodzić <03318> (08799), a na jego słowie <06310> wchodzą one w <0935> (08799), zarówno on, jak i wszystkie dzieci <01121> Izraela <03478> z nim, nawet cała społeczność <05712>.                                                                          
L02 2 Lb 27:21 Winien się jednak stawić przed kapłanem Eleazarem, a ten będzie za niego pytał Pana przez losy urim. Tylko na jego rozkaz winni wyruszać i na jego rozkaz wracać, zarówno on, jak i wszyscy Izraelici i cała społeczność.
L03 3 Lb 27:21 וְלִפְנֵ֨י אֶלְעָזָ֤ר הַכֹּהֵן֙ יַעֲמֹ֔ד וְשָׁ֥אַל ל֛וֹ בְּמִשְׁפַּ֥ט הָאוּרִ֖ים לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה עַל־ פִּ֨יו יֵצְא֜וּ וְעַל־ פִּ֣יו יָבֹ֗אוּ ה֛וּא וְכָל־ בְּנֵי־ יִשְׂרָאֵ֥ל אִתּ֖וֹ וְכָל־ הָעֵדָֽה׃
L04 4 Lb 27:21 וְ/לִ/פְנֵ֨י אֶלְעָזָ֤ר הַ/כֹּהֵן֙ יַעֲמֹ֔ד וְ/שָׁ֥אַל ל֛/וֹ בְּ/מִשְׁפַּ֥ט הָ/אוּרִ֖ים לִ/פְנֵ֣י יְהוָ֑ה עַל־ פִּ֨י/ו יֵצְא֜וּ וְ/עַל־ פִּ֣י/ו יָבֹ֗אוּ ה֛וּא וְ/כָל־ בְּנֵי־ יִשְׂרָאֵ֥ל אִתּ֖/וֹ וְ/כָל־ הָ/עֵדָֽה׃
L05 5 Lb 27:21 we•lif•<Ne> 'el•'a•<Zar> hak•ko•<Hen> ja•'a•<Mod>, we•<sza>•'al lo be•misz•<Pat> ha•'u•<Rim> lif•<Ne> <jah>•we; al- piw je•ce•'<U> we•'al- piw ja•<wo>•'u, hu we•chol be•ne- jis•ra•'<El> it•<To> we•chol ha•'e•<Da>.
L06 6 Lb 27:21 H6440H6440 H0499H0499 H3548H3548 H5975H5975 H7592H7592 H0000 H4941H4941 H0224H0224 H6440H6440 H3068H3068 H5921H5921 H6310H6310 H3318H3318 H5921H5921 H6310H6310 H0935H0935 H1931H1931 H3605H3605 H1121H1121 H3478H3478 H0854H0854 H3605H3605 H5712H5712
L07 7 Lb 27:21 accept Eleazar chief ruler abide  ask counsel adversary Urim accept Jehovah above according after above according abide he all manner afflicted Israel against all manner assembly
L08 8 Lb 27:21 przyjąć Eleazar naczelny władca przestrzegać poprosić radę przeciwnik Urim przyjąć Jahwe powyżej zgodnie po powyżej zgodnie przestrzegać on wszelkiego rodzaju dotknięty Izrael przed wszelkiego rodzaju montaż
L09 9 Lb 27:21 before Eleazar the priest And he shall stand who shall ask [counsel] for him after the judgment of Urim before the LORD At at his word shall they go out out and at his word they shall come in he all [both] he and all the children of Israel even all with him even all the congregation
L10 10 Lb 27:21 przed Eleazar ksiądz A on stać , który zwraca [Rada] dla niego po wyroku z Urim przed Pan W za słowo będą wychodzić się i za słowo wchodzą one w on wszystko [Zarówno] on i wszystkie dzieci Izraela nawet wszystko z nim nawet cała społeczność
L11 11 Lb 27:21 ve·lif·Nei 'el·'a·Zar hak·ko·Hen ya·'a·Mod, ve·Sha·'al lo be·mish·Pat ha·'u·Rim lif·Nei Yah·weh; al- piv ye·tze·'U ve·'al- piv ya·Vo·'u, hu ve·chol be·nei- Yis·ra·'El it·To ve·chol ha·'e·Dah.
L12 12 Lb 27:21 we lif ne e la zar haK Ko hen ja a mod we sza al lo Be misz Pat ha u rim lif ne jhwh(a do naj) al - Piw je cu we al - Piw ja wo u hu we chol - Be ne - jis ra el iT To we chol - ha e da          
L13 13 Lb 27:21 wülipnê ´el`äzär haKKöhën ya`ámöd wüšäº´al BümišPa† hä´ûrîm lipnê yhwh(´ädönäy) `al-Pîw yëc´û wü`al-Pîw yäböº´û hû´ wükol-Bünê-yiSrä´ël ´iTTô wükol-hä`ëdâ          
L14 14 Lb 27:21 469/2127 27/72 262/750 65/523 21/170 1278/6522 35/419 3/7 470/2127 1141/6220 1269/5759 93/497 266/1060 1270/5759 94/497 496/2550 503/1867 1170/5415 1247/4921 468/2505 229/808 1171/5415 97/149
L15 15 Lb 27:21 And he shall stand before Eleazar the priest, who shall ask [counsel] for him after the judgment of Urim before the LORD: at his word shall they go out, and at his word they shall come in, [both] he, and all the children of Israel with him, even all the congregation.
L16 16 Lb 27:21  21 And he shall stand <05975> (08799) before <06440> Eleazar <0499> the priest <03548>, who shall ask <07592> (08804) counsel for him after the judgment <04941> of Urim <0224> before <06440> the LORD <03068>: at his word <06310> shall they go out <03318> (08799), and at his word <06310> they shall come in <0935> (08799), both he, and all the children <01121> of Israel <03478> with him, even all the congregation <05712>.
L01 1 Lb 27:22   Lb 27:22  22 Mojżesz <04872> nie <06213> (08799) jako Pan <03068> nakazał <06680> (08765) go, a on wziął <03947> (08799) Joshua <03091> i zestaw <05975> (08686) go przed <06440> Eleazar <0499> ksiądz <03548>, a przed <06440> wszystko zgromadzenie <05712>:                                                                                      
L02 2 Lb 27:22 Mojżesz wykonał wszystko, co mu nakazał Pan. Wezwał Jozuego i stawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem.
L03 3 Lb 27:22 וַיַּ֣עַשׂ מֹשֶׁ֔ה כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֹת֑וֹ וַיִּקַּ֣ח אֶת־ יְהוֹשֻׁ֗עַ וַיַּֽעֲמִדֵ֙הוּ֙ לִפְנֵי֙ אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְלִפְנֵ֖י כָּל־ הָעֵדָֽה׃
L04 4 Lb 27:22 וַ/יַּ֣עַשׂ מֹשֶׁ֔ה כַּ/אֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֹת֑/וֹ וַ/יִּקַּ֣ח אֶת־ יְהוֹשֻׁ֗עַ וַ/יַּֽעֲמִדֵ֙/הוּ֙ לִ/פְנֵי֙ אֶלְעָזָ֣ר הַ/כֹּהֵ֔ן וְ/לִ/פְנֵ֖י כָּל־ הָ/עֵדָֽה׃
L05 5 Lb 27:22 wai•<ja>•'as mo•<sze>, ka•'a•<szer> ciw•<wa> <jah>•we o•<To>; wai•jik•<Kach> et- je•ho•<szu>•a', wai•ja•'a•mi•<De>•hu lif•<Ne> 'el•'a•<Zar> hak•ko•<Hen>, we•lif•<Ne> kol- ha•'e•<Da>.
L06 6 Lb 27:22 H6213H6213 H4872H4872 H0834H0834 H6680H6680 H3068H3068 H0853H0853 H3947H3947 H0853H0853 H3091H3091 H5975H5975 H6440H6440 H0499H0499 H3548H3548 H6440H6440 H3605H3605 H5712H5712
L07 7 Lb 27:22 accomplish Moses after appoint Jehovah accept Jehoshua abide  accept Eleazar chief ruler accept all manner assembly
L08 8 Lb 27:22 zrealizować Mojżesz po powołać Jahwe przyjąć Jehoszua przestrzegać przyjąć Eleazar naczelny władca przyjąć wszelkiego rodzaju montaż
L09 9 Lb 27:22 did And Moses after commanded as the LORD him and he took Joshua and set him before Eleazar the priest and before all all the congregation
L10 10 Lb 27:22 nie Mojżesz po przykazał jako Pana go i wziął Joshua i zestaw go przed Eleazar ksiądz i przed wszystko cała społeczność
L11 11 Lb 27:22 vai·Ya·'as mo·Sheh, ka·'a·Sher tziv·Vah Yah·weh o·To; vai·yik·Kach et- ye·ho·Shu·a', vai·ya·'a·mi·De·hu lif·Nei 'el·'a·Zar hak·ko·Hen, ve·lif·Nei kol- ha·'e·Dah.
L12 12 Lb 27:22 waj ja as mo sze Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) o to waj jiq qaH et - je ho szu a waj ja a mi de hu lif ne e la zar haK Ko hen we lif ne Kol - ha e da    
L13 13 Lb 27:22 wayyaº`aS möšè Ka´ášer ciwwâ yhwh(´ädönäy) ´ötô wayyiqqaH ´et-yühôšùª` wayya|`ámìdëºhû lipnê ´el`äzär haKKöhën wülipnê Kol-hä`ëdâ    
L14 14 Lb 27:22 663/2617 562/766 1245/5499 141/491 1142/6220 3367/11047 336/964 3368/11047 15/218 66/523 471/2127 28/72 263/750 472/2127 1172/5415 98/149
L15 15 Lb 27:22 And Moses did as the LORD commanded him: and he took Joshua, and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation:
L16 16 Lb 27:22  22 And Moses <04872> did <06213> (08799) as the LORD <03068> commanded <06680> (08765) him: and he took <03947> (08799) Joshua <03091>, and set <05975> (08686) him before <06440> Eleazar <0499> the priest <03548>, and before <06440> all the congregation <05712>:
L01 1 Lb 27:23   Lb 27:23  23 I położył <05564> (08799) ręce <03027> na niego i dał mu opłatę <06680> (08762), jak Pan <03068> <01696 dowodził> (08765) za rękę <03027> z Mojżesz <04872>.                                                                                              
L02 2 Lb 27:23 Następnie włożył na niego ręce i ustanowił go wodzem - stosownie do woli Pana oznajmionej przez Mojżesza.
L03 3 Lb 27:23 וַיִּסְמֹ֧ךְ אֶת־ יָדָ֛יו עָלָ֖יו וַיְצַוֵּ֑הוּ כַּאֲשֶׁ֛ר דִּבֶּ֥ר יְהוָ֖ה בְּיַד־ מֹשֶֽׁה׃ פ
L04 4 Lb 27:23 וַ/יִּסְמֹ֧ךְ אֶת־ יָדָ֛י/ו עָלָ֖י/ו וַ/יְצַוֵּ֑/הוּ כַּ/אֲשֶׁ֛ר דִּבֶּ֥ר יְהוָ֖ה בְּ/יַד־ מֹשֶֽׁה׃ פ
L05 5 Lb 27:23 wai•jis•<Moch> et- ja•<Daw> 'a•<Law> waj•caw•<we>•hu; ka•'a•<szer> dib•<Ber> <jah>•we be•jad- mo•<sze>. <Pe>
L06 6 Lb 27:23 H5564H5564 H0853H0853 H3027H3027 H5921H5921 H6680H6680 H0834H0834 H1696H1696 H3068H3068 H3027H3027 H4872H4872
L07 7 Lb 27:23 bear up able above appoint after answer Jehovah able Moses
L08 8 Lb 27:23 podtrzymywać w stanie powyżej powołać po odpowiedź Jahwe w stanie Mojżesz
L09 9 Lb 27:23 And he laid his hands on upon him and gave him a charge after commanded as the LORD by the hand of Moses
L10 10 Lb 27:23 I położył ręce na na niego i dał mu opłatę po przykazał jako Pana przez strony Mojżesza
L11 11 Lb 27:23 vai·yis·Moch et- ya·Dav 'a·Lav vay·tzav·Ve·hu; ka·'a·Sher dib·Ber Yah·weh be·yad- mo·Sheh. Peh
L12 12 Lb 27:23 waj jis moch et - ja daw a law wa je caw we hu Ka a szer DiB Ber jhwh(a do naj) Be jad - mo sze P
L13 13 Lb 27:23 wayyismök ´et-yädäyw `äläyw wayücawwëºhû Ka´ášer DiBBer yhwh(´ädönäy) Büyad-möšè P
L14 14 Lb 27:23 22/48 3369/11047 285/1608 1271/5759 142/491 1246/5499 330/1142 1143/6220 286/1608 563/766
L15 15 Lb 27:23 And he laid his hands upon him, and gave him a charge, as the LORD commanded by the hand of Moses.
L16 16 Lb 27:23  23 And he laid <05564> (08799) his hands <03027> upon him, and gave him a charge <06680> (08762), as the LORD <03068> commanded <01696> (08765) by the hand <03027> of Moses <04872>.
Copyright by Cezary Podolski