Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ne13-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ne 13:1 Ne 13 Ne 13:1  1 W tym dniu <03117> czytali <07121> (08738) w książce <05612> Mojżesza <04872> na widowni <0241> ludzi <05971>, a tam stwierdzono <04672> (08738) pisemne <03789> (08803), że Ammonite <05984> i Moabitka <04125> nie powinno przyjść <0935> (08799) do zgromadzenia <06951> Boże <0430> do <05704> zawsze <05769>;                                                                                
L02 2 Ne 13:1 W owym czasie czytano z Księgi Mojżesza przed ludem i natrafiono w niej na taki przepis: Ammonita ani Moabita nigdy nie wejdzie do społeczności Bożej,
L03 3 Ne 13:1 בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא נִקְרָ֛א בְּסֵ֥פֶר מֹשֶׁ֖ה בְּאָזְנֵ֣י הָעָ֑ם וְנִמְצָא֙ כָּת֣וּב בּ֔וֹ אֲ֠שֶׁר לֹא־ יָב֨וֹא עַמֹּנִ֧י וּמֹאָבִ֛י בִּקְהַ֥ל הָאֱלֹהִ֖ים עַד־ עוֹלָֽם׃
L04 4 Ne 13:1 בַּ/יּ֣וֹם הַ/ה֗וּא נִקְרָ֛א בְּ/סֵ֥פֶר מֹשֶׁ֖ה בְּ/אָזְנֵ֣י הָ/עָ֑ם וְ/נִמְצָא֙ כָּת֣וּב בּ֔/וֹ אֲ֠שֶׁר לֹא־ יָב֨וֹא עַמֹּנִ֧י וּ/מֹאָבִ֛י בִּ/קְהַ֥ל הָ/אֱלֹהִ֖ים עַד־ עוֹלָֽם׃
L05 5 Ne 13:1 bai•<jom> ha•<Hu>, nik•<Ra> be•<Se>•fer mo•<sze> be•'a•ze•<Ne> ha•'<Am>; we•nim•<ca> ka•<Tuw> bo, 'a•<szer> lo- ja•<wo> 'am•mo•<Ni> u•mo•'a•<wi> bik•<Hal> ha•'<E>•lo•<Him> ad- o•<Lam>.
L06 6 Ne 13:1 H3117H3117 H1931H1931 H7121H7121 H5612H5612 H4872H4872 H0241H0241 H5971H5971 H4672H4672 H3789H3789 H0000 H0834H0834 H3808H3808 H0935H0935 H5984H5984 H4125H4125 H6951H6951 H0430H0430 H5704H5704 H5769H5769
L07 7 Ne 13:1 age he bewray  bill Moses hearing folk be able describe after before abide Ammonite of Moab assembly angels against alway
L08 8 Ne 13:1 wiek on bewray rachunek Mojżesz przesłuchanie ludowy móc opisać po przed przestrzegać Amonit Moabu montaż anioły przed sprecyzowane
L09 9 Ne 13:1 On that day they they read in the book of Moses in the audience of the people and therein was found written ti no should not come that the Ammonite and the Moabite into the congregation of God for ever
L10 10 Ne 13:1 W tym dniu one czytali w książce Mojżesza na widowni ludzi i tam stwierdzono napisany ti nie nie powinno się że Ammonite a Moabitka do zgromadzenia Boga dla kiedykolwiek
L11 11 Ne 13:1 bai·Yom ha·Hu, nik·Ra be·Se·fer mo·Sheh be·'a·ze·Nei ha·'Am; ve·nim·Tza ka·Tuv bo, 'a·Sher lo- ya·Vo 'am·mo·Ni u·mo·'a·Vi bik·Hal ha·'E·lo·Him ad- o·Lam.
L12 12 Ne 13:1 Baj jom ha hu niq ra Be se fer mo sze Be oz ne ha am we nim ca Ka tuw Bo a szer lo - ja wo am mo ni u mo a wi Biq hal ha e lo him ad - o lam    
L13 13 Ne 13:1 Bayyôm hahû´ niqrä´ Büsëºper möšè Bü´oznê hä`äm wünimcä´ Kätûb ´ášer lö´-yäbô´ `ammönî ûmö´äbî Biqhal hä´élöhîm `ad-`ôläm    
L14 14 Ne 13:1 1422/2302 1242/1867 420/731 121/184 751/766 72/186 1172/1866 285/453 150/225 4180/6522 3974/5499 2564/5164 1640/2550 16/16 15/16 88/123 1753/2597 869/1259 154/438
L15 15 Ne 13:1 On that day they read in the book of Moses in the audience of the people; and therein was found written, that the Ammonite and the Moabite should not come into the congregation of God for ever;
L16 16 Ne 13:1  1 On that day <03117> they read <07121> (08738) in the book <05612> of Moses <04872> in the audience <0241> of the people <05971>; and therein was found <04672> (08738) written <03789> (08803), that the Ammonite <05984> and the Moabite <04125> should not come <0935> (08799) into the congregation <06951> of God <0430> for <05704> ever <05769>;
L01 1 Ne 13:2   Ne 13:2  2 Ponieważ spełnione <06923> (08765) nie dzieci <01121> Izraela <03478> z chlebem <03899> i wodą <04325>, ale zatrudniony <07936> (08799) Balaam <01109> przed nimi, że powinny przeklinać <07043> (08763) do nich: howbeit naszego Boga <0430> odwrócił <02015> (08799) Klątwa <07045> w błogosławieństwo <01293>.                                                                                
L02 2 Ne 13:2 albowiem oni nie powitali Izraelitów chlebem i wodą, lecz przekupili przeciw nim Balaama, aby ich przeklął; lecz Bóg nasz zmienił tę klątwę na błogosławieństwo.
L03 3 Ne 13:2 כִּ֣י לֹ֧א קִדְּמ֛וּ אֶת־ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בַּלֶּ֣חֶם וּבַמָּ֑יִם וַיִּשְׂכֹּ֨ר עָלָ֤יו אֶת־ בִּלְעָם֙ לְקַֽלְל֔וֹ וַיַּהֲפֹ֧ךְ אֱלֹהֵ֛ינוּ הַקְּלָלָ֖ה לִבְרָכָֽה׃
L04 4 Ne 13:2 כִּ֣י לֹ֧א קִדְּמ֛וּ אֶת־ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בַּ/לֶּ֣חֶם וּ/בַ/מָּ֑יִם וַ/יִּשְׂכֹּ֨ר עָלָ֤י/ו אֶת־ בִּלְעָם֙ לְ/קַֽלְל֔/וֹ וַ/יַּהֲפֹ֧ךְ אֱלֹהֵ֛י/נוּ הַ/קְּלָלָ֖ה לִ/בְרָכָֽה׃
L05 5 Ne 13:2 ki lo kid•de•<Mu> et- be•<Ne> jis•ra•'<El> bal•<Le>•chem u•wam•<Ma>•jim; wai•jis•<Kor> 'a•<Law> et- bil•'<Am> le•kal•<Lo>, wai•ja•ha•<Foch> 'e•lo•<He>•nu hak•ke•la•<La> liw•ra•<Cha>.
L06 6 Ne 13:2 H3588H3588 H3808H3808 H6923H6923 H0853H0853 H1121H1121 H3478H3478 H3899H3899 H4325H4325 H7936H7936 H5921H5921 H0853H0853 H1109H1109 H7043H7043 H2015H2015 H0430H0430 H7045H7045 H1293H1293
L07 7 Ne 13:2 inasmuch before go afflicted Israel bread waste earn wages above Balaam abate become angels cursed blessing
L08 8 Ne 13:2 ponieważ przed iść dotknięty Izrael chleb marnować zarabiać zarobki powyżej Balaam osłabnąć zostać anioły przeklęty błogosławieństwo
L09 9 Ne 13:2 because did not Because they met not the children of Israel with bread and with water but hired against Balaam against them that he should curse turned them howbeit our God the curse into a blessing
L10 10 Ne 13:2 bo Czy nie Ponieważ spełnione a nie dzieci Izraela z pieczywem i wodą ale zatrudniony przed Balaam przed nimi, że powinien on przeklinał Okazało im howbeit naszego Boga przekleństwo w błogosławieństwo
L11 11 Ne 13:2 ki lo kid·de·Mu et- be·Nei Yis·ra·'El bal·Le·chem u·vam·Ma·yim; vai·yis·Kor 'a·Lav et- bil·'Am le·kal·Lo, vai·ya·ha·Foch 'e·lo·Hei·nu hak·ke·la·Lah liv·ra·Chah.
L12 12 Ne 13:2 Ki lo qiD De mu et - Be ne jis ra el Bal le Hem u wam ma jim waj jis Kor a law et - Bi lam le qa le lo waj ja ha foch e lo he nu haq qe la la liw ra cha
L13 13 Ne 13:2 lö´ qiDDümû ´et-Bünê yiSrä´ël BalleºHem ûbammäºyim wayyiSKör `äläyw ´et-Bil`äm lüqa|lülô wayyahápök ´élöhêºnû haqqülälâ libräkâ
L14 14 Ne 13:2 2305/4478 2565/5164 5/26 8495/11047 4068/4921 1921/2505 179/295 321/579 16/21 3273/5759 8496/11047 60/61 47/82 39/94 1754/2597 19/33 40/69
L15 15 Ne 13:2 Because they met not the children of Israel with bread and with water, but hired Balaam against them, that he should curse them: howbeit our God turned the curse into a blessing.
L16 16 Ne 13:2  2 Because they met <06923> (08765) not the children <01121> of Israel <03478> with bread <03899> and with water <04325>, but hired <07936> (08799) Balaam <01109> against them, that he should curse <07043> (08763) them: howbeit our God <0430> turned <02015> (08799) the curse <07045> into a blessing <01293>.
L01 1 Ne 13:3   Ne 13:3  3 I stało się, gdy usłyszeli <08085> (08800) prawo <08451>, że oddzielone <0914> (08686) z Izraela <03478> wszystko mieszany tłum <06154>.                                                                                                
L02 2 Ne 13:3 Gdy usłyszeli to prawo, odłączyli od Izraela wszelką cudzoziemszczyznę.
L03 3 Ne 13:3 וַיְהִ֖י כְּשָׁמְעָ֣ם אֶת־ הַתּוֹרָ֑ה וַיַּבְדִּ֥ילוּ כָל־ עֵ֖רֶב מִיִּשְׂרָאֵֽל׃
L04 4 Ne 13:3 וַ/יְהִ֖י כְּ/שָׁמְעָ֣/ם אֶת־ הַ/תּוֹרָ֑ה וַ/יַּבְדִּ֥ילוּ כָל־ עֵ֖רֶב מִ/יִּשְׂרָאֵֽל׃
L05 5 Ne 13:3 waj•<Hi> ke•sza•me•'<Am> et- hat•to•<Ra>; wai•jaw•<Di>•lu chol '<E>•rew mi•<jis>•ra•'<El>.
L06 6 Ne 13:3 H1961H1961 H8085H8085 H0853H0853 H8451H8451 H0914H0914 H3605H3605 H6154H6154 H3478H3478
L07 7 Ne 13:3 become attentively bullock make all manner Arabia Israel
L08 8 Ne 13:3 zostać uważnie byczek zrobić wszelkiego rodzaju Saudyjska Izrael
L09 9 Ne 13:3 become Now it came to pass when they had heard the law that they separated all all the mixed multitude from Israel
L10 10 Ne 13:3 zostać Teraz stało się, gdy usłyszeli prawo że rozdzielone wszystko wszystko mieszany tłum z Izraela
L11 11 Ne 13:3 vay·Hi ke·sha·me·'Am et- hat·to·Rah; vai·yav·Di·lu chol 'E·rev mi·Yis·ra·'El.
L12 12 Ne 13:3 wa je hi Ke szo mam et - haT To ra waj jaw Di lu chol - e rew mij jis ra el
L13 13 Ne 13:3 wayühî Küšom`äm ´et-haTTôrâ wayyabDîºlû kol-`ëºreb miyyiSrä´ël
L14 14 Ne 13:3 2249/3546 583/1154 8497/11047 120/216 36/42 3414/5415 11/15 1922/2505
L15 15 Ne 13:3 Now it came to pass, when they had heard the law, that they separated from Israel all the mixed multitude.
L16 16 Ne 13:3  3 Now it came to pass, when they had heard <08085> (08800) the law <08451>, that they separated <0914> (08686) from Israel <03478> all the mixed multitude <06154>.
L01 1 Ne 13:4   Ne 13:4  4 I zanim <06440> to, Eliaszib <0475> ksiądz <03548>, mające nadzór <05414> (08803) komory <03957> z domu <01004> naszego Boga <0430>, była] pokrewnych < 07138> do Tobiasza <02900>:                                                                                            
L02 2 Ne 13:4 Jakiś czas przedtem kapłan Eliaszib - zawiadowca komnat naszego domu Bożego, krewny Tobiasza -
L03 3 Ne 13:4 וְלִפְנֵ֣י מִזֶּ֔ה אֶלְיָשִׁיב֙ הַכֹּהֵ֔ן נָת֖וּן בְּלִשְׁכַּ֣ת בֵּית־ אֱלֹהֵ֑ינוּ קָר֖וֹב לְטוֹבִיָּֽה׃
L04 4 Ne 13:4 וְ/לִ/פְנֵ֣י מִ/זֶּ֔ה אֶלְיָשִׁיב֙ הַ/כֹּהֵ֔ן נָת֖וּן בְּ/לִשְׁכַּ֣ת בֵּית־ אֱלֹהֵ֑י/נוּ קָר֖וֹב לְ/טוֹבִיָּֽה׃
L05 5 Ne 13:4 we•lif•<Ne> miz•<Ze>, 'el•ja•<sziw> hak•ko•<Hen>, na•<Tun> be•lisz•<Kat> bet- 'e•lo•<He>•nu; ka•<Row> le•toi•<jah>.
L06 6 Ne 13:4 H6440H6440 H2088H2088 H0475H0475 H3548H3548 H5414H5414 H3957H3957 H1004H1004 H0430H0430 H7138H7138 H2900H2900
L07 7 Ne 13:4 accept he Eliashib chief ruler add chamber court angels allied Tobiah
L08 8 Ne 13:4 przyjąć on Eliaszib naczelny władca dodać komora sąd anioły sprzymierzony Tobiasz
L09 9 Ne 13:4 And before to this this Eliashib the priest having the oversight of the chamber of the house of our God [was] allied unto Tobiah
L10 10 Ne 13:4 I przed do tego to Eliaszib ksiądz konieczności nadzoru nad komory z domu naszego Boga [Było] pokrewnych do Tobiasza
L11 11 Ne 13:4 ve·lif·Nei miz·Zeh, 'el·ya·Shiv hak·ko·Hen, na·Tun be·lish·Kat beit- 'e·lo·Hei·nu; ka·Rov le·toi·Yah.
L12 12 Ne 13:4 we lif ne miz ze el ja sziw haK Ko hen na tun Be lisz Kat Bet - e lo he nu qa row le to wij ja
L13 13 Ne 13:4 wülipnê mizzè ´elyäšîb haKKöhën nätûn BülišKat Bêt-´élöhêºnû qärôb lü†ôbiyyâ
L14 14 Ne 13:4 1332/2127 806/1176 15/17 635/750 1295/2007 13/46 1356/2052 1755/2597 28/77 14/18
L15 15 Ne 13:4 And before this, Eliashib the priest, having the oversight of the chamber of the house of our God, [was] allied unto Tobiah:
L16 16 Ne 13:4  4 And before <06440> this, Eliashib <0475> the priest <03548>, having the oversight <05414> (08803) of the chamber <03957> of the house <01004> of our God <0430>, was] allied <07138> unto Tobiah <02900>:
L01 1 Ne 13:5   Ne 13:5  5 I on przygotował <06213> (08799) dla niego wielki <01419> komora <03957>, gdzie przedtem <06440> <05414 włożyli> (08802) ofiary z mięsa <04503>, kadzidło <03828> i naczynia <03627>, a dziesięcinę <04643> w kukurydzy <01715>, nowe wino <08492>, a olej <03323>, który dowodził <04687>, aby mieć do lewitów <03881> oraz śpiewacy <07891> (08789), oraz tragarzy <07778>, oraz ofiary <08641> z kapłanów <03548>.                                                                        
L02 2 Ne 13:5 urządził dla niego obszerną komnatę; dawniej składano tam ofiarę pokarmową, kadzidło, sprzęty i dziesięcinę zboża, moszczu i oliwy, przydział lewitów, śpiewaków i odźwiernych oraz świadczenia dla kapłanów.
L03 3 Ne 13:5 וַיַּ֨עַשׂ ל֜וֹ לִשְׁכָּ֣ה גְדוֹלָ֗ה וְשָׁ֣ם הָי֪וּ לְפָנִ֟ים נֹ֠תְנִים אֶת־ הַמִּנְחָ֨ה הַלְּבוֹנָ֜ה וְהַכֵּלִ֗ים וּמַעְשַׂ֤ר הַדָּגָן֙ הַתִּיר֣וֹשׁ וְהַיִּצְהָ֔ר מִצְוַת֙ הַלְוִיִּ֔ם וְהַמְשֹׁרְרִ֖ים וְהַשֹּׁעֲרִ֑ים וּתְרוּמַ֖ת הַכֹּהֲנִֽים׃
L04 4 Ne 13:5 וַ/יַּ֨עַשׂ ל֜/וֹ לִשְׁכָּ֣ה גְדוֹלָ֗ה וְ/שָׁ֣ם הָי֪וּ לְ/פָנִ֟ים נֹ֠תְנִים אֶת־ הַ/מִּנְחָ֨ה הַ/לְּבוֹנָ֜ה וְ/הַ/כֵּלִ֗ים וּ/מַעְשַׂ֤ר הַ/דָּגָן֙ הַ/תִּיר֣וֹשׁ וְ/הַ/יִּצְהָ֔ר מִצְוַת֙ הַ/לְוִיִּ֔ם וְ/הַ/מְשֹׁרְרִ֖ים וְ/הַ/שֹּׁעֲרִ֑ים וּ/תְרוּמַ֖ת הַ/כֹּהֲנִֽים׃
L05 5 Ne 13:5 wai•<ja>•'as lo lisz•<Ka> ge•do•<La>, we•<szam> ha•<ju> le•fa•<Nim> <No>•te•nim et- ham•min•<Cha> hal•le•wo•<Na> we•hak•ke•<Lim>, u•ma'•<Sar> had•da•<Gan> hat•ti•<Rosz> we•hai•jic•<Har>, mic•<wat> hal•wi•<jim>, we•ham•szo•re•<Rim> we•hasz•szo•'a•<Rim>; u•te•ru•<Mat> hak•ko•ha•<Nim>.
L06 6 Ne 13:5 H6213H6213 H0000 H3957H3957 H1419H1419 H8033H8033 H1961H1961 H6440H6440 H5414H5414 H0853H0853 H4503H4503 H3828H3828 H3627H3627 H4643H4643 H1715H1715 H8492H8492 H3323H3323 H4687H4687 H3881H3881 H7891H7891 H7778H7778 H8641H8641 H3548H3548
L07 7 Ne 13:5 accomplish chamber aloud in it become accept add gift incense armour tenth  corn  new anointed oil commanded Leviite sing doorkeeper gift chief ruler
L08 8 Ne 13:5 zrealizować komora głośno w tym zostać przyjąć dodać prezent kadzidło zbroja dziesiąty kukurydza nowy namaszczony olejem przykazał Leviite śpiewać odźwierny prezent naczelny władca
L09 9 Ne 13:5 And he had prepared chamber for him a great where become where aforetime they laid the meat offerings the frankincense and the vessels and the tithes of the corn the new wine and the oil which was commanded [to be given] to the Levites and the singers and the porters and the offerings of the priests
L10 10 Ne 13:5 A on przygotował komora dla niego wielką gdzie zostać gdzie przedtem Tamci ofiary z mięsa kadzidło i naczynia i dziesięciny z kukurydzy nowe wino i olej który dowodził [Należy podać] do lewitów i śpiewacy i tragarzy i ofiary z kapłanów
L11 11 Ne 13:5 vai·Ya·'as lo lish·Kah ge·do·Lah, ve·Sham ha·Yu le·fa·Nim No·te·nim et- ham·min·Chah hal·le·vo·Nah ve·hak·ke·Lim, u·ma'·Sar had·da·Gan hat·ti·Roosh ve·hai·yitz·Har, mitz·Vat hal·vi·Yim, ve·ham·sho·re·Rim ve·hash·sho·'a·Rim; u·te·ru·Mat hak·ko·ha·Nim.
L12 12 Ne 13:5 waj ja as lo lisz Ka ge do la we szam ha ju le fa nim not nim et - ham min Ha hal le wo na we haK Ke lim u ma sar haD Da gan haT Ti rosz we haj jic har mic wat ha le wij jim we ha me szo re rim we hasz szo a rim u te ru mat haK Ko ha nim
L13 13 Ne 13:5 wayyaº`aS lišKâ güdôlâ wüšäm häyû lüpänîm nötnîm ´et-hamminHâ hallübônâ wühaKKëlîm ûma`Sar haDDägän haTTîrôš wühayyichär micwat halüwiyyìm wühamüšörürîm wühaššö`árîm ûtürûmat haKKöhánîm
L14 14 Ne 13:5 1764/2617 4181/6522 14/46 315/527 574/832 2250/3546 1333/2127 1296/2007 8498/11047 161/211 11/21 247/325 26/32 20/40 18/38 14/23 126/178 274/292 48/86 37/37 53/76 636/750
L15 15 Ne 13:5 And he had prepared for him a great chamber, where aforetime they laid the meat offerings, the frankincense, and the vessels, and the tithes of the corn, the new wine, and the oil, which was commanded [to be given] to the Levites, and the singers, and the porters; and the offerings of the priests.
L16 16 Ne 13:5  5 And he had prepared <06213> (08799) for him a great <01419> chamber <03957>, where aforetime <06440> they laid <05414> (08802) the meat offerings <04503>, the frankincense <03828>, and the vessels <03627>, and the tithes <04643> of the corn <01715>, the new wine <08492>, and the oil <03323>, which was commanded <04687> to be given to the Levites <03881>, and the singers <07891> (08789), and the porters <07778>; and the offerings <08641> of the priests <03548>.
L01 1 Ne 13:6   Ne 13:6  6 Ale cały ten czas nie byłem w Jerozolimie <03389>: w dwóch <08147> i 30-gie <07970> roku <08141> Artakserksesa <0783> Król <04428> Babilonu <0894> przyszedł <0935> ( 08804) I do króla <04428>, a po <07093> pewne dni <03117> uzyskać zostawiam <07592> (08738) króla <04428>:                                                                                    
L02 2 Ne 13:6 Podczas tego wszystkiego nie byłem w Jerozolimie, gdyż w roku trzydziestym drugim rządów Artakserksesa, króla babilońskiego, udałem się do tego króla, lecz po pewnym czasie uzyskałem od króla zezwolenie na powrót.
L03 3 Ne 13:6 וּבְכָל־ זֶ֕ה לֹ֥א הָיִ֖יתִי בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם כִּ֡י בִּשְׁנַת֩ שְׁלֹשִׁ֨ים וּשְׁתַּ֜יִם לְאַרְתַּחְשַׁ֤סְתְּא מֶֽלֶךְ־ בָּבֶל֙ בָּ֣אתִי אֶל־ הַמֶּ֔לֶךְ וּלְקֵ֥ץ יָמִ֖ים נִשְׁאַ֥לְתִּי מִן־ הַמֶּֽלֶךְ׃
L04 4 Ne 13:6 וּ/בְ/כָל־ זֶ֕ה לֹ֥א הָיִ֖יתִי בִּֽ/ירוּשָׁלִָ֑ם כִּ֡י בִּ/שְׁנַת֩ שְׁלֹשִׁ֨ים וּ/שְׁתַּ֜יִם לְ/אַרְתַּחְשַׁ֤סְתְּא מֶֽלֶךְ־ בָּבֶל֙ בָּ֣אתִי אֶל־ הַ/מֶּ֔לֶךְ וּ/לְ/קֵ֥ץ יָמִ֖ים נִשְׁאַ֥לְתִּי מִן־ הַ/מֶּֽלֶךְ׃
L05 5 Ne 13:6 u•we•<Chol> ze lo ha•<ji>•ti bi•ru•sza•<Lim>; ki bisz•<Nat> sze•lo•<szim> u•sze•<Ta>•jim le•'ar•tach•<szast> <Me>•lech- ba•<wel> <Ba>•ti el- ham•<Me>•lech, u•le•<Kec> ja•<Mim> nisz•'<Al>•ti min- ham•<Me>•lech.
L06 6 Ne 13:6 H3605H3605 H2088H2088 H3808H3808 H1961H1961 H3389H3389 H3588H3588 H8141H8141 H7970H7970 H8147H8147 H0783H0783 H4428H4428 H0894H0894 H0935H0935 H0413H0413 H4428H4428 H7093H7093 H3117H3117 H7592H7592 H4480H4480 H4428H4428
L07 7 Ne 13:6 all manner he before become Jerusalem inasmuch whole age thirty both Artaxerxes king Babel abide about king after age ask counsel above king
L08 8 Ne 13:6 wszelkiego rodzaju on przed zostać Jerozolima ponieważ Cały wiek trzydzieści zarówno Artakserkses król Babel przestrzegać o król po wiek poprosić radę powyżej król
L09 9 Ne 13:6 all this not become But in all this [time] was not I at Jerusalem for year and thirtieth for in the two of Artaxerxes king of Babylon came to I unto the king and after certain days obtained I leave from of the king
L10 10 Ne 13:6 wszystko to nie zostać Ale w tym wszystkim [time] nie byłem w Jerozolimie dla rok i +30-ci w dwóch Artakserksesa król Babilonu przyszedł do I do króla i po pewne dni uzyskać zostawiam z króla
L11 11 Ne 13:6 u·ve·Chol zeh lo ha·Yi·ti bi·ru·sha·Lim; ki bish·Nat she·lo·Shim u·she·Ta·yim le·'ar·tach·Shast Me·lech- ba·Vel Ba·ti el- ham·Me·lech, u·le·Ketz ya·Mim nish·'Al·ti min- ham·Me·lech.
L12 12 Ne 13:6 u we chol - ze lo ha ji ti Bi ru sza la im Ki Bisz nat sze lo szim usz Ta jim le ar TaH szas Te me lech - Ba wel Ba ti el - ham me lech u le qec ja mim ni szal Ti min - ham me lech        
L13 13 Ne 13:6 ûbükol-zè lö´ häyîºtî Bî|rûšäläºim Bišnat šülöšîm ûšTaºyim lü´arTaHšaºsTü´ me|lek-Bäbel B亴tî ´el-hammeºlek ûlüqëc yämîm niš´aºlTî min-hammeºlek        
L14 14 Ne 13:6 3415/5415 807/1176 2566/5164 2251/3546 346/643 2306/4478 702/873 160/171 649/768 13/13 1706/2519 52/262 1641/2550 3702/5500 1707/2519 20/67 1423/2302 125/170 799/1215 1708/2519
L15 15 Ne 13:6 But in all this [time] was not I at Jerusalem: for in the two and thirtieth year of Artaxerxes king of Babylon came I unto the king, and after certain days obtained I leave of the king:
L16 16 Ne 13:6  6 But in all this time was not I at Jerusalem <03389>: for in the two <08147> and thirtieth <07970> year <08141> of Artaxerxes <0783> king <04428> of Babylon <0894> came <0935> (08804) I unto the king <04428>, and after <07093> certain days <03117> obtained I leave <07592> (08738) of the king <04428>:
L01 1 Ne 13:7   Ne 13:7  7 I przyszedł <0935> (08799) do Jerozolimy <03389>, i zrozumiał <0995> (08799) złego <07451>, które Eliaszib <0475> nie <06213> (08804) dla Tobiasza <02900>, w przygotowaniu <06213> (08800) mu komora <05393> w sądach <02691> z domu <01004> Boże <0430>.                                                                                      
L02 2 Ne 13:7 Gdy przybyłem do Jerozolimy, spostrzegłem występek, który popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza przez urządzenie dla niego komnaty na dziedzińcach domu Bożego.
L03 3 Ne 13:7 וָאָב֖וֹא לִֽירוּשָׁלִָ֑ם וָאָבִ֣ינָה בָרָעָ֗ה אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה אֶלְיָשִׁיב֙ לְט֣וֹבִיָּ֔ה לַעֲשׂ֥וֹת לוֹ֙ נִשְׁכָּ֔ה בְּחַצְרֵ֖י בֵּ֥ית הָאֱלֹהִֽים׃
L04 4 Ne 13:7 וָ/אָב֖וֹא לִֽ/ירוּשָׁלִָ֑ם וָ/אָבִ֣ינָ/ה בָ/רָעָ֗ה אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה אֶלְיָשִׁיב֙ לְ/ט֣וֹבִיָּ֔ה לַ/עֲשׂ֥וֹת ל/וֹ֙ נִשְׁכָּ֔ה בְּ/חַצְרֵ֖י בֵּ֥ית הָ/אֱלֹהִֽים׃
L05 5 Ne 13:7 wa•'a•<wo> li•ru•sza•<Lim>; wa•'a•<wi>•na wa•ra•'<Ah>, 'a•<szer> 'a•<Sa> 'el•ja•<sziw> le•<Toi><jah>, la•'a•<Sot> lo nisz•<Ka>, be•chac•<Re> bet ha•'<E>•lo•<Him>.
L06 6 Ne 13:7 H0935H0935 H3389H3389 H0995H0995 H7451H7451 H0834H0834 H6213H6213 H0475H0475 H2900H2900 H6213H6213 H0000 H5393H5393 H2691H2691 H1004H1004 H0430H0430
L07 7 Ne 13:7 abide Jerusalem attend adversity after accomplish Eliashib Tobiah accomplish chamber court court angels
L08 8 Ne 13:7 przestrzegać Jerozolima uczęszczać przeciwność losu po zrealizować Eliaszib Tobiasz zrealizować komora sąd sąd anioły
L09 9 Ne 13:7 And I came to Jerusalem and understood of the evil after did that Eliashib for Tobiah in preparing him a chamber in the courts of the house of God
L10 10 Ne 13:7 I przyszedł do Jerozolimy i rozumieć z zło po nie że Eliaszib dla Tobiasza w przygotowaniu mu komora w sądach z domu Boga
L11 11 Ne 13:7 va·'a·Vo li·ru·sha·Lim; va·'a·Vi·nah va·ra·'Ah, 'a·Sher 'a·Sah 'el·ya·Shiv le·Toi·Yah, la·'a·Sot lo nish·Kah, be·chatz·Rei beit ha·'E·lo·Him.
L12 12 Ne 13:7 wa a wo li ru sza la im wa a wi na wa ra a a szer a sa el ja sziw le to wij ja la a sot lo nisz Ka Be Hac re Bet ha e lo him
L13 13 Ne 13:7 wä´äbô´ lî|rûšäläºim wä´äbîºnâ bärä`â ´ášer `äSâ ´elyäšîb lü†ôºbiyyâ la`áSôt nišKâ BüHacrê Bêt hä´élöhîm
L14 14 Ne 13:7 1642/2550 347/643 32/168 261/665 3975/5499 1765/2617 16/17 15/18 1766/2617 4182/6522 3/3 105/189 1357/2052 1756/2597
L15 15 Ne 13:7 And I came to Jerusalem, and understood of the evil that Eliashib did for Tobiah, in preparing him a chamber in the courts of the house of God.
L16 16 Ne 13:7  7 And I came <0935> (08799) to Jerusalem <03389>, and understood <0995> (08799) of the evil <07451> that Eliashib <0475> did <06213> (08804) for Tobiah <02900>, in preparing <06213> (08800) him a chamber <05393> in the courts <02691> of the house <01004> of God <0430>.
L01 1 Ne 13:8   Ne 13:8  8 I zasmucił <03415> (08799) ja ból <03966>: dlatego wyrzucony <07993> (08686) wszystkich gospodarstw domowych <01004> rzeczy <03627> Tobijaszowych <02900> z <02351> komory <03957 >.                                                                                            
L02 2 Ne 13:8 Rozgniewałem się bardzo i wyrzuciłem cały sprzęt domu Tobiaszowego precz z tej komnaty.
L03 3 Ne 13:8 וַיֵּ֥רַֽע לִ֖י מְאֹ֑ד וָֽאַשְׁלִ֜יכָה אֶֽת־ כָּל־ כְּלֵ֧י בֵית־ טוֹבִיָּ֛ה הַח֖וּץ מִן־ הַלִּשְׁכָּֽה׃
L04 4 Ne 13:8 וַ/יֵּ֥רַֽע לִ֖/י מְאֹ֑ד וָֽ/אַשְׁלִ֜יכָ/ה אֶֽת־ כָּל־ כְּלֵ֧י בֵית־ טוֹבִיָּ֛ה הַ/ח֖וּץ מִן־ הַ/לִּשְׁכָּֽה׃
L05 5 Ne 13:8 wai•<je>•ra' li me•'<Od>; wa•'asz•<Li>•cha et- kol- ke•<Le> wet- toi•<ja> ha•<Chuc> min- hal•lisz•<Ka>.
L06 6 Ne 13:8 H7489H7489 H0000 H3966H3966 H7993H7993 H0853H0853 H3605H3605 H3627H3627 H1004H1004 H2900H2900 H2351H2351 H4480H4480 H3957H3957
L07 7 Ne 13:8 afflict diligently adventure all manner armour court Tobiah abroad above chamber
L08 8 Ne 13:8 dotknąć pilnie przygoda wszelkiego rodzaju zbroja sąd Tobiasz za granicą powyżej komora
L09 9 Ne 13:8 displeasing me sore therefore I cast forth all stuff all the household of Tobiah out of out the chamber
L10 10 Ne 13:8 nie podoba mi ból dlatego wyrzucony wszystko rzeczy wszystkich gospodarstw domowych Tobijaszowych z się komora
L11 11 Ne 13:8 vai·Ye·ra' li me·'Od; va·'ash·Li·chah et- kol- ke·Lei veit- toi·Yah ha·Chutz min- hal·lish·Kah.
L12 12 Ne 13:8 waj je ra li me od wa asz li cha et - Kol - Ke le wet - to wij ja ha Huc min - hal lisz Ka        
L13 13 Ne 13:8 wayyëºra|` mü´öd wä|´ašlîºkâ ´e|t-Kol-Külê bêt-†ôbiyyâ haHûc min-hallišKâ        
L14 14 Ne 13:8 42/98 4183/6522 208/300 64/125 8499/11047 3416/5415 248/325 1358/2052 16/18 91/164 800/1215 15/46
L15 15 Ne 13:8 And it grieved me sore: therefore I cast forth all the household stuff of Tobiah out of the chamber.
L16 16 Ne 13:8  8 And it grieved <03415> (08799) me sore <03966>: therefore I cast forth <07993> (08686) all the household <01004> stuff <03627> of Tobiah <02900> out of <02351> the chamber <03957>.
L01 1 Ne 13:9   Ne 13:9  9 Potem rozkazał <0559> (08799), a oni oczyścił <02891> (08762) komory <03957>: i tam przyniósł znowu <07725> (08686) statki <03627> z domu <01004> z Bogiem <0430>, z ofiary mięsa <04503> i kadzidło <03828>.                                                                                          
L02 2 Ne 13:9 Wtedy kazałem oczyścić te komnaty i z powrotem przeniosłem do tego miejsca sprzęty domu Bożego, ofiarę pokarmową i kadzidło.
L03 3 Ne 13:9 וָאֹ֣מְרָ֔ה וַֽיְטַהֲר֖וּ הַלְּשָׁכ֑וֹת וָאָשִׁ֣יבָה שָּׁ֗ם כְּלֵי֙ בֵּ֣ית הָאֱלֹהִ֔ים אֶת־ הַמִּנְחָ֖ה וְהַלְּבוֹנָֽה׃ פ
L04 4 Ne 13:9 וָ/אֹ֣מְרָ֔/ה וַֽ/יְטַהֲר֖וּ הַ/לְּשָׁכ֑וֹת וָ/אָשִׁ֣יבָ/ה שָּׁ֗ם כְּלֵי֙ בֵּ֣ית הָ/אֱלֹהִ֔ים אֶת־ הַ/מִּנְחָ֖ה וְ/הַ/לְּבוֹנָֽה׃ פ
L05 5 Ne 13:9 wa•'<O>•me•<Ra>, waj•ta•ha•<Ru> hal•le•sza•<Chot>; wa•'a•<szi>•wa <szam>, ke•<Le> bet ha•'<E>•lo•<Him>, et- ham•min•<Cha> we•hal•le•wo•<Na>. <Pe>
L06 6 Ne 13:9 H0559H0559 H2891H2891 H3957H3957 H7725H7725 H8033H8033 H3627H3627 H1004H1004 H0430H0430 H0854H0854 H4503H4503 H3828H3828
L07 7 Ne 13:9 answer be make chamber break in it armour court angels against gift incense
L08 8 Ne 13:9 odpowiedź należy uczynić komora złamać w tym zbroja sąd anioły przed prezent kadzidło
L09 9 Ne 13:9 Then I commanded and they cleansed the chambers and thither brought I again there the vessels of the house of God for with the meat offering and the frankincense
L10 10 Ne 13:9 Wtedy przykazał i oczyścił komory i tam przyniósł znowu tam naczynia z domu Boga dla z ofiary mięsa a kadzidło
L11 11 Ne 13:9 va·'O·me·Rah, vay·ta·ha·Ru hal·le·sha·Chot; va·'a·Shi·vah Sham, ke·Lei beit ha·'E·lo·Him, et- ham·min·Chah ve·hal·le·vo·Nah. Peh
L12 12 Ne 13:9 wa om ra wa je ta ha ru hal le sza chot wa a szi wa szszam Ke le Bet ha e lo him et - ham min Ha we hal le wo na P
L13 13 Ne 13:9 wä´öºmrâ wa|yü†ahárû hallüšäkôt wä´äšîºbâ ššäm Külê Bêt hä´élöhîm ´et-hamminHâ wühallübônâ P
L14 14 Ne 13:9 3579/5298 70/95 16/46 562/1041 575/832 249/325 1359/2052 1757/2597 535/808 162/211 12/21
L15 15 Ne 13:9 Then I commanded, and they cleansed the chambers: and thither brought I again the vessels of the house of God, with the meat offering and the frankincense.
L16 16 Ne 13:9  9 Then I commanded <0559> (08799), and they cleansed <02891> (08762) the chambers <03957>: and thither brought I again <07725> (08686) the vessels <03627> of the house <01004> of God <0430>, with the meat offering <04503> and the frankincense <03828>.
L01 1 Ne 13:10   Ne 13:10  10 I ujrzałem <03045> (08799), że porcje <04521> z Lewitów <03881>, gdyby nie dano <05414> (08738) im: do lewitów <03881> i śpiewacy <07891> (08789) że zrobił <06213> (08802) praca <04399>, uciekli <01272> (08799) każdy jeden <0376> do swojej dziedzinie <07704>.                                                                                      
L02 2 Ne 13:10 Dowiedziałem się również, że nie dostarczono przydziałów lewitom i że oni - lewici i śpiewacy pełniący służbę - uciekali, każdy na swoje pole.
L03 3 Ne 13:10 וָאֵ֣דְעָ֔ה כִּֽי־ מְנָי֥וֹת הַלְוִיִּ֖ם לֹ֣א נִתָּ֑נָה וַיִּבְרְח֧וּ אִישׁ־ לְשָׂדֵ֛הוּ הַלְוִיִּ֥ם וְהַמְשֹׁרְרִ֖ים עֹשֵׂ֥י הַמְּלָאכָֽה׃
L04 4 Ne 13:10 וָ/אֵ֣דְעָ֔/ה כִּֽי־ מְנָי֥וֹת הַ/לְוִיִּ֖ם לֹ֣א נִתָּ֑נָה וַ/יִּבְרְח֧וּ אִישׁ־ לְ/שָׂדֵ֛/הוּ הַ/לְוִיִּ֥ם וְ/הַ/מְשֹׁרְרִ֖ים עֹשֵׂ֥י הַ/מְּלָאכָֽה׃
L05 5 Ne 13:10 wa•'<E>•de•'<Ah>, ki- me•na•<jot> hal•wi•<jim> lo nit•<Ta>•na; wai•jiw•re•<Chu> isz- le•sa•<De>•hu hal•wi•<jim> we•ham•szo•re•<Rim> 'o•<Se> ham•me•la•<Cha>.
L06 6 Ne 13:10 H3045H3045 H3588H3588 H4521H4521 H3881H3881 H3808H3808 H5414H5414 H1272H1272 H0376H0376 H7704H7704 H3881H3881 H7891H7891 H6213H6213 H4399H4399
L07 7 Ne 13:10 acknowledge inasmuch portion Leviite before add drive away great country Leviite sing accomplish business
L08 8 Ne 13:10 przyznać ponieważ część Leviite przed dodać odpędzać wielki kraj Leviite śpiewać zrealizować biznes
L09 9 Ne 13:10 And I perceived that that the portions of the Levites had not had not been given were fled every one to his field [them] for the Levites and the singers that did the work
L10 10 Ne 13:10 I ujrzałem że że części z Lewitów nie miał nie zostały podane uciekli każdy jeden na swoim polu [Im] dla lewitów i śpiewacy że nie praca
L11 11 Ne 13:10 va·'E·de·'Ah, ki- me·na·Yot hal·vi·Yim lo nit·Ta·nah; vai·yiv·re·Chu ish- le·sa·De·hu hal·vi·Yim ve·ham·sho·re·Rim 'o·Sei ham·me·la·Chah.
L12 12 Ne 13:10 wa e da Ki - me na jot ha le wij jim lo niT Ta na waj jiw re Hu isz - le sa de hu ha le wij jim we ha me szo re rim o se ham me la cha
L13 13 Ne 13:10 wä´ëºd`â Kî|-münäyôt halüwiyyìm lö´ niTTäºnâ wayyibrüHû ´îš-lüSädëºhû halüwiyyìm wühamüšörürîm `öSê hammülä´kâ
L14 14 Ne 13:10 397/934 2307/4478 5/7 275/292 2567/5164 1297/2007 41/65 1434/2004 222/332 276/292 49/86 1767/2617 146/167
L15 15 Ne 13:10 And I perceived that the portions of the Levites had not been given [them]: for the Levites and the singers, that did the work, were fled every one to his field.
L16 16 Ne 13:10  10 And I perceived <03045> (08799) that the portions <04521> of the Levites <03881> had not been given <05414> (08738) them: for the Levites <03881> and the singers <07891> (08789), that did <06213> (08802) the work <04399>, were fled <01272> (08799) every one <0376> to his field <07704>.
L01 1 Ne 13:11   Ne 13:11  11 Wtedy twierdził <07378> (08799) I z władcami <05461>, i powiedział <0559> (08799) Dlaczego dom <01004> Boże <0430> opuszczony <05800> (08738)? I zgromadził ich <06908> (08762) i zestaw <05975> (08686) im w ich miejsce <05977>.                                                                                        
L02 2 Ne 13:11 Wtedy zganiłem zwierzchników i powiedziałem: Czemu dom Boży jest opuszczony? Zebrałem lewitów i postawiłem ich na ich stanowisku.
L03 3 Ne 13:11 וָאָרִ֙יבָה֙ אֶת־ הַסְּגָנִ֔ים וָאֹ֣מְרָ֔ה מַדּ֖וּעַ נֶעֱזַ֣ב בֵּית־ הָאֱלֹהִ֑ים וָֽאֶ֨קְבְּצֵ֔ם וָֽאַעֲמִדֵ֖ם עַל־ עָמְדָֽם׃
L04 4 Ne 13:11 וָ/אָרִ֙יבָ/ה֙ אֶת־ הַ/סְּגָנִ֔ים וָ/אֹ֣מְרָ֔/ה מַדּ֖וּעַ נֶעֱזַ֣ב בֵּית־ הָ/אֱלֹהִ֑ים וָֽ/אֶ֨קְבְּצֵ֔/ם וָֽ/אַעֲמִדֵ֖/ם עַל־ עָמְדָֽ/ם׃
L05 5 Ne 13:11 wa•'a•<Ri>•wa et- has•se•ga•<Nim>, wa•'<O>•me•<Ra>, mad•<Du>•a' ne•'e•<Zaw> bet- ha•'<E>•lo•<Him>; wa•'<Ek>•be•<cem>, wa•'a•'a•mi•<Dem> al- 'a•me•<Dam>.
L06 6 Ne 13:11 H7378H7378 H0854H0854 H5461H5461 H0559H0559 H4069H4069 H5800H5800 H1004H1004 H0430H0430 H6908H6908 H5975H5975 H5921H5921 H5977H5977
L07 7 Ne 13:11 adversary against prince answer how commit self court angels assemble  abide  above place
L08 8 Ne 13:11 przeciwnik przed książę odpowiedź jak popełnić siebie sąd anioły montować przestrzegać powyżej miejsce
L09 9 Ne 13:11 Then contended for I with the rulers and said Why forsaken Why is the house of God ? And I gathered them together and set and them in their place
L10 10 Ne 13:11 Potem twierdził, dla I z władcami i powiedział: Dlaczego opuszczony Dlaczego dom Boga ? I zgromadził ich i zestaw i im w ich miejscu
L11 11 Ne 13:11 va·'a·Ri·vah et- has·se·ga·Nim, va·'O·me·Rah, mad·Du·a' ne·'e·Zav beit- ha·'E·lo·Him; va·'Ek·be·Tzem, va·'a·'a·mi·Dem al- 'a·me·Dam.
L12 12 Ne 13:11 wa a ri wa et - has se ga nim wa om ra maD Du a ne e zaw Bet - ha e lo him wa eq Be cem wa a a mi dem al - om dam      
L13 13 Ne 13:11 wä´ärîºbâ ´et-hassügänîm wä´öºmrâ maDDûª` ne`ézab Bêt-hä´élöhîm wä|´eºqBücëm wä|´a`ámìdëm `al-`omdäm      
L14 14 Ne 13:11 22/64 536/808 10/17 3580/5298 43/72 113/211 1360/2052 1758/2597 54/127 306/523 3274/5759 4/4
L15 15 Ne 13:11 Then contended I with the rulers, and said, Why is the house of God forsaken? And I gathered them together, and set them in their place.
L16 16 Ne 13:11  11 Then contended <07378> (08799) I with the rulers <05461>, and said <0559> (08799), Why is the house <01004> of God <0430> forsaken <05800> (08738)? And I gathered them together <06908> (08762), and set <05975> (08686) them in their place <05977>.
L01 1 Ne 13:12   Ne 13:12  12 Następnie przyniósł <0935> (08689) wszystko Juda <03063> dziesięcina <04643> w kukurydzy <01715> i nowe wino <08492> i olej <03323> do skarbu <0214>.                                                                                              
L02 2 Ne 13:12 A cały Juda przyniósł do składnic dziesięcinę ze zboża, moszczu i oliwy.
L03 3 Ne 13:12 וְכָל־ יְהוּדָ֗ה הֵבִ֜יאוּ מַעְשַׂ֧ר הַדָּגָ֛ן וְהַתִּיר֥וֹשׁ וְהַיִּצְהָ֖ר לָאוֹצָרֽוֹת׃
L04 4 Ne 13:12 וְ/כָל־ יְהוּדָ֗ה הֵבִ֜יאוּ מַעְשַׂ֧ר הַ/דָּגָ֛ן וְ/הַ/תִּיר֥וֹשׁ וְ/הַ/יִּצְהָ֖ר לָ/אוֹצָרֽוֹת׃
L05 5 Ne 13:12 we•chol je•hu•<Da>, he•<wi>•'u ma'•<Sar> had•da•<Gan> we•hat•ti•<Rosz> we•hai•jic•<Har> la•'o•ca•<Rot>.
L06 6 Ne 13:12 H3605H3605 H3063H3063 H0935H0935 H4643H4643 H1715H1715 H8492H8492 H3323H3323 H0214H0214
L07 7 Ne 13:12 all manner Judah abide tenth  corn  new anointed oil armory
L08 8 Ne 13:12 wszelkiego rodzaju Juda przestrzegać dziesiąty kukurydza nowy namaszczony olejem zbrojownia
L09 9 Ne 13:12 All all Judah Then brought the tithe of the corn and the new wine and the oil unto the treasuries
L10 10 Ne 13:12 Wszystko wszystko Juda Następnie przyniósł dziesięcina z kukurydzy i nowe wino i olej do skarbu
L11 11 Ne 13:12 ve·chol ye·hu·Dah, he·Vi·'u ma'·Sar had·da·Gan ve·hat·ti·Roosh ve·hai·yitz·Har la·'o·tza·Rot.
L12 12 Ne 13:12 we chol - je hu da he wi u ma sar haD Da gan we haT Ti rosz we haj jic har la o ca rot
L13 13 Ne 13:12 wükol-yühûdâ hëbû ma`Sar haDDägän wühaTTîrôš wühayyichär lä´ôcärôt
L14 14 Ne 13:12 3417/5415 505/818 1643/2550 27/32 21/40 19/38 15/23 46/79
L15 15 Ne 13:12 Then brought all Judah the tithe of the corn and the new wine and the oil unto the treasuries.
L16 16 Ne 13:12  12 Then brought <0935> (08689) all Judah <03063> the tithe <04643> of the corn <01715> and the new wine <08492> and the oil <03323> unto the treasuries <0214>.
L01 1 Ne 13:13   Ne 13:13  13 I zrobiłem skarbnicy <0686> (08799) w ciągu skarbu <0214>, Szelemiasza <08018> ksiądz <03548>, a Sadok <06659> skryba <05608> (08802), i Lewitów <03881> Pedajasza <06305>: a obok nich <03027> było Hanan <02605> syn <01121> Zakkura <02139>, syn <01121> Mattaniasza <04983>: bo liczono <02803> (08738) wiernego <0539> (08737) i ich biura był do dystrybucji <02505> (08800) do swoich braci <0251>.                                                                          
L02 2 Ne 13:13 A zarząd nad składnicami powierzyłem kapłanowi Szelemiaszowi, pisarzowi Sadokowi i Pedajaszowi spośród lewitów; pomocnikiem ich był Chanan, syn Zakkura, syna Mattaniasza: oni bowiem uchodzili za uczciwych. Mieli oni obowiązek dawać przydziały swoim braciom.
L03 3 Ne 13:13 וָאוֹצְרָ֣ה עַל־ א֠וֹצָרוֹת שֶׁלֶמְיָ֨ה הַכֹּהֵ֜ן וְצָד֣וֹק הַסּוֹפֵ֗ר וּפְדָיָה֙ מִן־ הַלְוִיִּ֔ם וְעַל־ יָדָ֔ם חָנָ֥ן בֶּן־ זַכּ֖וּר בֶּן־ מַתַּנְיָ֑ה כִּ֤י נֶאֱמָנִים֙ נֶחְשָׁ֔בוּ וַעֲלֵיהֶ֖ם לַחֲלֹ֥ק לַאֲחֵיהֶֽם׃ פ
L04 4 Ne 13:13 וָ/אוֹצְרָ֣/ה עַל־ א֠וֹצָרוֹת שֶׁלֶמְיָ֨ה הַ/כֹּהֵ֜ן וְ/צָד֣וֹק הַ/סּוֹפֵ֗ר וּ/פְדָיָה֙ מִן־ הַ/לְוִיִּ֔ם וְ/עַל־ יָדָ֔/ם חָנָ֥ן בֶּן־ זַכּ֖וּר בֶּן־ מַתַּנְיָ֑ה כִּ֤י נֶאֱמָנִים֙ נֶחְשָׁ֔בוּ וַ/עֲלֵי/הֶ֖ם לַ/חֲלֹ֥ק לַ/אֲחֵי/הֶֽם׃ פ
L05 5 Ne 13:13 wa•'oc•<Ra> al- o•ca•rot sze•lem•<ja> hak•ko•<Hen> we•ca•<Dok> has•so•<Fer>, u•fe•da•<ja> min- hal•wi•<jim>, we•'al- ja•<Dam>, cha•<Nan> ben- zak•<Kur> ben- mat•tan•<jah>; ki ne•'e•ma•<Nim> nech•<sza>•wu, wa•'a•le•<Hem> la•cha•<Lok> la•'a•che•<Hem>. <Pe>
L06 6 Ne 13:13 H0686H0686 H5921H5921 H0214H0214 H8018H8018 H3548H3548 H6659H6659 H5608H5608 H6305H6305 H4480H4480 H3881H3881 H5921H5921 H3027H3027 H2605H2605 H1121H1121 H2139H2139 H1121H1121 H4983H4983 H3588H3588 H0539H0539 H2803H2803 H5921H5921 H2505H2505 H0251H0251
L07 7 Ne 13:13 store above armory Shelemiah chief ruler Zadok commune Pedaiah above Leviite above able Canan afflicted Zaccur afflicted Mattaniah inasmuch hence account  above deal another
L08 8 Ne 13:13 przechowywać powyżej zbrojownia Szelemiasza naczelny władca Sadok gmina Pedajasza powyżej Leviite powyżej w stanie Canan dotknięty Zakkur dotknięty Mattaniasz ponieważ stąd konto powyżej radzić sobie inny
L09 9 Ne 13:13 And I made treasurers charge over the treasuries Shelemiah the priest and Zadok the scribe Pedaiah at and of the Levites and it was their task and next to them [was] Hanan the son of Zaccur the son of Mattaniah for faithful for they were counted charge and their office [was] to distribute unto their brethren
L10 10 Ne 13:13 I zrobiłem skarbników opłata ponad skarbu Szelemiasza ksiądz i Sadok skryba Pedajasza w i lewitów i to ich zadaniem a obok nich [Było] Hanan syn Zakkura syn Mattaniasza dla wierny bo liczono opłata i ich biura [była] na dystrybucję do swoich braci
L11 11 Ne 13:13 va·'otz·Rah al- o·tza·rot she·lem·Yah hak·ko·Hen ve·tza·Dok has·so·Fer, u·fe·da·Yah min- hal·vi·Yim, ve·'al- ya·Dam, cha·Nan ben- zak·Kur ben- mat·tan·Yah; ki ne·'e·ma·Nim nech·Sha·vu, va·'a·lei·Hem la·cha·Lok la·'a·chei·Hem. Peh
L12 12 Ne 13:13 wa oc ra al - o ca rot sze lem ja haK Ko hen we ca doq has so fer u fe da ja min - ha le wij jim we al - ja dam Ha nan Ben - zaK Kur Ben - maT Tan ja Ki ne e ma nim neH sza wu wa a le hem la Ha loq la a He hem P
L13 13 Ne 13:13 wä´ôcrâ `al-´ôcärôt šelemyâ haKKöhën wücädôq hassôpër ûpüdäyâ min-halüwiyyìm wü`al-yädäm Hänän Ben-zaKKûr Ben-maTTanyâ ne´émänîm neHšäºbû wa`álêhem laHálöq la´áHêhem P
L14 14 Ne 13:13 2/5 3275/5759 47/79 5/10 637/750 49/53 79/161 8/8 801/1215 277/292 3276/5759 995/1608 11/12 4069/4921 9/9 4070/4921 16/16 2308/4478 49/108 47/124 3277/5759 31/65 555/630
L15 15 Ne 13:13 And I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah: and next to them [was] Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah: for they were counted faithful, and their office [was] to distribute unto their brethren.
L16 16 Ne 13:13  13 And I made treasurers <0686> (08799) over the treasuries <0214>, Shelemiah <08018> the priest <03548>, and Zadok <06659> the scribe <05608> (08802), and of the Levites <03881>, Pedaiah <06305>: and next to them <03027> was Hanan <02605> the son <01121> of Zaccur <02139>, the son <01121> of Mattaniah <04983>: for they were counted <02803> (08738) faithful <0539> (08737), and their office was to distribute <02505> (08800) unto their brethren <0251>.
L01 1 Ne 13:14   Ne 13:14  14 Pamiętaj, <02142> (08798) mnie, mój Boże <0430>, o tym, a nie wycierać się <04229> (08686) mój dobry <02617> uczynki, że zrobiłem <06213> (08804) dla domu < 01004> mego Boga <0430>, a dla biur <04929> tej decyzji.                                                                                          
L02 2 Ne 13:14 Pamiętajże, Boże mój, o tym i nie wymaż moich zbożnych czynów, które spełniłem dla domu Boga mojego i dla jego obsługi.
L03 3 Ne 13:14 זָכְרָה־ לִּ֥י אֱלֹהַ֖י עַל־ זֹ֑את וְאַל־ תֶּ֣מַח חֲסָדַ֗י אֲשֶׁ֥ר עָשִׂ֛יתִי בְּבֵ֥ית אֱלֹהַ֖י וּבְמִשְׁמָרָֽיו׃
L04 4 Ne 13:14 זָכְרָ/ה־ לִּ֥/י אֱלֹהַ֖/י עַל־ זֹ֑את וְ/אַל־ תֶּ֣מַח חֲסָדַ֗/י אֲשֶׁ֥ר עָשִׂ֛יתִי בְּ/בֵ֥ית אֱלֹהַ֖/י וּ/בְ/מִשְׁמָרָֽי/ו׃
L05 5 Ne 13:14 za•che•rah- li 'e•lo•<Hai> al- <Zot>; we•'al- <Te>•mach cha•sa•<Dai>, 'a•<szer> 'a•<Si>•ti be•<wet> 'e•lo•<Hai> u•we•misz•ma•<Raw>.
L06 6 Ne 13:14 H2142H2142 H0000 H0430H0430 H5921H5921 H2063H2063 H0408H0408 H4229H4229 H2617H2617 H0834H0834 H6213H6213 H1004H1004 H0430H0430 H4929H4929
L07 7 Ne 13:14 burn  angels above likewise nay abolish favour after accomplish court angels diligence
L08 8 Ne 13:14 palić anioły powyżej podobnie ba znieść faworyzować po zrealizować sąd anioły pracowitość
L09 9 Ne 13:14 Remember me O my God and and do not concerning this and wipe not out my good which deeds that I have done for the house of my God and for the offices
L10 10 Ne 13:14 Pamiętać mnie o mój Boże i i zrobić nie o tym i nie zniszczyć mój dobry który czyny, że zrobiłem dla domu mego Boga i dla biur
L11 11 Ne 13:14 za·che·rah- li 'e·lo·Hai al- Zot; ve·'al- Te·mach cha·sa·Dai, 'a·Sher 'a·Si·ti be·Veit 'e·lo·Hai u·ve·mish·ma·Rav.
L12 12 Ne 13:14 zoch ra - lli e lo haj al - zot we al - Te maH Ha sa daj a szer a si ti Be wet e lo haj u we misz ma raw
L13 13 Ne 13:14 zokrâ-llî ´élöhay `al-zö´t wü´al-TeºmaH Hásäday ´ášer `äSîºtî Bübêt ´élöhay ûbümišmäräyw
L14 14 Ne 13:14 75/229 4184/6522 1759/2597 3278/5759 352/603 271/725 21/36 71/243 3976/5499 1768/2617 1361/2052 1760/2597 18/22
L15 15 Ne 13:14 Remember me, O my God, concerning this, and wipe not out my good deeds that I have done for the house of my God, and for the offices thereof.
L16 16 Ne 13:14  14 Remember <02142> (08798) me, O my God <0430>, concerning this, and wipe not out <04229> (08686) my good <02617> deeds that I have done <06213> (08804) for the house <01004> of my God <0430>, and for the offices <04929> thereof.
L01 1 Ne 13:15   Ne 13:15  15 W owych dniach <03117> Materiały <07200> (08804) I w Judzie <03063> trochę Treading <01869> (08802) prasy winiarskie <01660> w szabat <07676>, i wprowadzenie w <0935> (08688) snopy <06194> i przewozowym <06006> (08802) osłów <02543>, jak również wino <03196>, winogrona <06025> i figi <08384>, i wszelkiego rodzaju obciążeń <04853>, który przynieśli <0935> (08688) do Jerozolimy <03389> w szabat <07676> dni <03117>: a ja zeznał <05749> (08686) w stosunku do nich w ciągu dnia <03117> w którym sprzedali <04376> (08800) jadło <06718>.                                                              
L02 2 Ne 13:15 W owych dniach widziałem, jak w Judzie deptano w szabat tłocznię, noszono snopki i kładziono na osły, tak samo wino, grona, figi i wszelki ładunek, i przywożono to wszystko do Jerozolimy w dzień szabatu. Udzieliłem im przestrogi, gdy w ten dzień chcieli sprzedawać żywność.
L03 3 Ne 13:15 בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֡מָּה רָאִ֣יתִי בִֽיהוּדָ֣ה ׀ דֹּֽרְכִֽים־ גִּתּ֣וֹת ׀ בַּשַּׁבָּ֡ת וּמְבִיאִ֣ים הָעֲרֵמ֣וֹת וְֽעֹמְסִ֪ים עַל־ הַחֲמֹרִ֟ים וְאַף־ יַ֜יִן עֲנָבִ֤ים וּתְאֵנִים֙ וְכָל־ מַשָּׂ֔א וּמְבִיאִ֥ים יְרוּשָׁלִַ֖ם בְּי֣וֹם הַשַּׁבָּ֑ת וָאָעִ֕יד בְּי֖וֹם מִכְרָ֥ם צָֽיִד׃
L04 4 Ne 13:15 בַּ/יָּמִ֣ים הָ/הֵ֡מָּה רָאִ֣יתִי בִֽ/יהוּדָ֣ה ׀ דֹּֽרְכִֽים־ גִּתּ֣וֹת ׀ בַּ/שַּׁבָּ֡ת וּ/מְבִיאִ֣ים הָ/עֲרֵמ֣וֹת וְֽ/עֹמְסִ֪ים עַל־ הַ/חֲמֹרִ֟ים וְ/אַף־ יַ֜יִן עֲנָבִ֤ים וּ/תְאֵנִים֙ וְ/כָל־ מַשָּׂ֔א וּ/מְבִיאִ֥ים יְרוּשָׁלִַ֖ם בְּ/י֣וֹם הַ/שַּׁבָּ֑ת וָ/אָעִ֕יד בְּ/י֖וֹם מִכְרָ֥/ם צָֽיִד׃
L05 5 Ne 13:15 bai•ja•<Mim> ha•<Hem>•ma ra•'<I>•ti wi•hu•<Da> do•re•chim- git•<Tot> basz•szab•<Bat> u•me•wi•'<Im> ha•'a•re•<Mot> we•'o•me•<Sim> al- ha•cha•mo•<Rim> we•'af- <ja>•jin 'a•na•<wim> u•te•'e•<Nim> we•chol mas•<Sa>, u•me•wi•'<Im> je•ru•sza•<Lim> be•<jom> hasz•szab•<Bat>; wa•'a•'<Id> be•<jom> mich•<Ram> <ca>•jid.
L06 6 Ne 13:15 H3117H3117 H1992H1992 H7200H7200 H3063H3063 H1869H1869 H1660H1660 H7676H7676 H0935H0935 H6194H6194 H6006H6006 H5921H5921 H2543H2543 H0637H0637 H3196H3196 H6025H6025 H8384H8384 H3605H3605 H4853H4853 H0935H0935 H3389H3389 H3117H3117 H7676H7676 H5749H5749 H3117H3117 H4376H4376 H6718H6718
L07 7 Ne 13:15 age like advise self Judah archer press  sabbath abide heap  be borne above ass yet banqueting grape Tahtim-hodshi all manner burden abide Jerusalem age sabbath admonish age sell away catch
L08 8 Ne 13:15 wiek jak doradzać siebie Juda łucznik naciśnij sabat przestrzegać kupa być ponoszone powyżej osiołek jeszcze bankiet winogrono Tahtim-hodshi wszelkiego rodzaju ciężar przestrzegać Jerozolima wiek sabat napominać wiek sprzedać z dala złapać
L09 9 Ne 13:15 In those days those saw I in Judah [some] treading wine presses on the sabbath and bringing in sheaves and lading on asses well as also wine grapes and figs and all and all [manner of] burdens which they brought into Jerusalem day on the sabbath and I testified [against them] in the day wherein they sold victuals
L10 10 Ne 13:15 Wtedy osób zobaczył I w Judzie [Niektóre] bieżnikowanie prasy do wina w szabat i wprowadzenie snopy i przewozowym na osły dobrze jak również wino winogrona i figi i wszystko i wszystko [sposób] obciążeń które przynosili w Jerozolimie dzień w szabat a ja zeznał [Przeciwko nim] w dniu gdzie sprzedali prowiant
L11 11 Ne 13:15 bai·ya·Mim ha·Hem·mah ra·'I·ti vi·hu·Dah do·re·chim- git·Tot bash·shab·Bat u·me·vi·'Im ha·'a·re·Mot ve·'o·me·Sim al- ha·cha·mo·Rim ve·'af- Ya·yin 'a·na·Vim u·te·'e·Nim ve·chol mas·Sa, u·me·vi·'Im ye·ru·sha·Lim be·Yom hash·shab·Bat; va·'a·'Id be·Yom mich·Ram Tza·yid.
L12 12 Ne 13:15 Baj ja mim ha hem ma ra i ti wi hu da Dor chim - GiT Tot Basz szaB Bat u me wi im ha a re mot we om sim al - ha Ha mo rim we af - ja jin a na wim u te e nim we chol - mas sa u me wi im je ru sza la im Be jom hasz szaB Bat wa a id Be jom mich ram ca jid        
L13 13 Ne 13:15 Bayyämîm hähëºmmâ rä´îºtî bî|hûdâ Dö|rkî|m-GiTTôt BaššaBBät ûmübî´îm hä`árëmôt wü|`ömsîm `al-haHámörîm wü´ap-yaºyin `ánäbîm ûtü´ënîm wükol-maSSä´ ûmübî´îm yürûšälaºim Büyôm haššaBBät wä´ä`îd Büyôm mikräm cäºyid        
L14 14 Ne 13:15 1424/2302 433/820 742/1296 506/818 15/62 2/5 68/111 1644/2550 8/11 5/9 3279/5759 87/96 42/134 54/141 13/19 10/39 3418/5415 26/65 1645/2550 348/643 1425/2302 69/111 23/44 1426/2302 55/80 14/17
L15 15 Ne 13:15 In those days saw I in Judah [some] treading wine presses on the sabbath, and bringing in sheaves, and lading asses; as also wine, grapes, and figs, and all [manner of] burdens, which they brought into Jerusalem on the sabbath day: and I testified [against them] in the day wherein they sold victuals.
L16 16 Ne 13:15  15 In those days <03117> saw <07200> (08804) I in Judah <03063> some treading <01869> (08802) wine presses <01660> on the sabbath <07676>, and bringing in <0935> (08688) sheaves <06194>, and lading <06006> (08802) asses <02543>; as also wine <03196>, grapes <06025>, and figs <08384>, and all manner of burdens <04853>, which they brought <0935> (08688) into Jerusalem <03389> on the sabbath <07676> day <03117>: and I testified <05749> (08686) against them in the day <03117> wherein they sold <04376> (08800) victuals <06718>.
L01 1 Ne 13:16   Ne 13:16  16 Tam mieszkał <03427> (08804) mężczyzn z Tyru <06876> również w nich, co spowodowało <0935> (08688) ryby <01709> (08675) <01709>, i wszelkiego rodzaju ceramiki <04377>, i sprzedawany <04376 > (08802) w szabat <07676> synom <01121> Judy <03063>, iw Jerozolimie <03389>.                                                                                    
L02 2 Ne 13:16 A mieszkający tam Tyryjczycy przywozili ryby i wszelki towar i w szabat sprzedawali mieszkańcom Judy i w Jerozolimie.
L03 3 Ne 13:16 וְהַצֹּרִים֙ יָ֣שְׁבוּ בָ֔הּ מְבִיאִ֥ים דָּ֖אג וְכָל־ מֶ֑כֶר וּמֹכְרִ֧ים בַּשַּׁבָּ֛ת לִבְנֵ֥י יְהוּדָ֖ה וּבִירוּשָׁלִָֽם׃
L04 4 Ne 13:16 וְ/הַ/צֹּרִים֙ יָ֣שְׁבוּ בָ֔/הּ מְבִיאִ֥ים דָּ֖אג וְ/כָל־ מֶ֑כֶר וּ/מֹכְרִ֧ים בַּ/שַּׁבָּ֛ת לִ/בְנֵ֥י יְהוּדָ֖ה וּ/בִ/ירוּשָׁלִָֽם׃
L05 5 Ne 13:16 we•hac•co•<Rim> <ja>•sze•wu <wa>, me•wi•'<Im> dag we•chol <Me>•cher; u•mo•che•<Rim> basz•szab•<Bat> liw•<Ne> je•hu•<Da> u•wi•ru•sza•<Lim>.
L06 6 Ne 13:16 H6876H6876 H3427H3427 H0000 H0935H0935 H1709H1709 H3605H3605 H4377H4377 H4376H4376 H7676H7676 H1121H1121 H3063H3063 H3389H3389
L07 7 Ne 13:16 Tsorite abide abide fish all manner pay sell away sabbath afflicted Judah Jerusalem
L08 8 Ne 13:16 Tsorite przestrzegać przestrzegać ryba wszelkiego rodzaju płacić sprzedać z dala sabat dotknięty Juda Jerozolima
L09 9 Ne 13:16 men of Tyre There dwelt also therein which brought fish and all and all manner of ware and sold on the sabbath unto the children of Judah and in Jerusalem
L10 10 Ne 13:16 Ludzie z Tyru Tam mieszkali również w tym, który przyniósł ryba i wszystko i wszelkiego rodzaju ceramiki i sprzedawane w szabat synom Judy i w Jerozolimie
L11 11 Ne 13:16 ve·hatz·tzo·Rim Ya·she·vu Vah, me·vi·'Im dag ve·chol Me·cher; u·mo·che·Rim bash·shab·Bat liv·Nei ye·hu·Dah u·vi·ru·sha·Lim.
L12 12 Ne 13:16 we hac co rim jasz wu wa me wi im Dag we chol - me cher u moch rim Basz szaB Bat liw ne je hu da u wi ru sza la im  
L13 13 Ne 13:16 wühaccörîm y亚bû bäh mübî´îm Dä´g wükol-meºker ûmökrîm BaššaBBät libnê yühûdâ ûbîrûšäläºim  
L14 14 Ne 13:16 5/5 627/1071 4185/6522 1646/2550 7/19 3419/5415 2/3 56/80 70/111 4071/4921 507/818 349/643
L15 15 Ne 13:16 There dwelt men of Tyre also therein, which brought fish, and all manner of ware, and sold on the sabbath unto the children of Judah, and in Jerusalem.
L16 16 Ne 13:16  16 There dwelt <03427> (08804) men of Tyre <06876> also therein, which brought <0935> (08688) fish <01709> (08675) <01709>, and all manner of ware <04377>, and sold <04376> (08802) on the sabbath <07676> unto the children <01121> of Judah <03063>, and in Jerusalem <03389>.
L01 1 Ne 13:17   Ne 13:17  17 Potem twierdził <07378> (08799) szlachty <02715> Judy <03063>, i powiedział <0559> (08799) do nich: Cóż złego <07451> sprawa <01697> jest to, że czynicie <06213> (08802) i profanum <02490> (08764) szabat <07676> dni <03117>?                                                                                        
L02 2 Ne 13:17 Wtedy zgromiłem możnych Judy i powiedziałem im: Co to za niegodziwa rzecz, którą popełniacie, gwałcąc dzień szabatu.
L03 3 Ne 13:17 וָאָרִ֕יבָה אֵ֖ת חֹרֵ֣י יְהוּדָ֑ה וָאֹמְרָ֣ה לָהֶ֗ם מָֽה־ הַדָּבָ֨ר הָרָ֤ע הַזֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר אַתֶּ֣ם עֹשִׂ֔ים וּֽמְחַלְּלִ֖ים אֶת־ י֥וֹם הַשַּׁבָּֽת׃
L04 4 Ne 13:17 וָ/אָרִ֕יבָ/ה אֵ֖ת חֹרֵ֣י יְהוּדָ֑ה וָ/אֹמְרָ֣/ה לָ/הֶ֗ם מָֽה־ הַ/דָּבָ֨ר הָ/רָ֤ע הַ/זֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר אַתֶּ֣ם עֹשִׂ֔ים וּֽ/מְחַלְּלִ֖ים אֶת־ י֥וֹם הַ/שַּׁבָּֽת׃
L05 5 Ne 13:17 wa•'a•<Ri>•wa 'et cho•<Re> je•hu•<Da>; wa•'o•me•<Ra> la•<Hem>, mah- had•da•<war> ha•<Ra>' haz•<Ze> 'a•<szer> 'at•<Tem> 'o•<Sim>, u•me•chal•le•<Lim> et- <jom> hasz•szab•<Bat>.
L06 6 Ne 13:17 H7378H7378 H0854H0854 H2715H2715 H3063H3063 H0559H0559 H0000 H4100H4100 H1697H1697 H7451H7451 H2088H2088 H0834H0834 H0859H0859 H6213H6213 H2490H2490 H0853H0853 H3117H3117 H7676H7676
L07 7 Ne 13:17 adversary against noble Judah answer how long act adversity he after you accomplish begin  age sabbath
L08 8 Ne 13:17 przeciwnik przed szlachetny Juda odpowiedź jak długo działać przeciwność losu on po ty zrealizować rozpocząć wiek sabat
L09 9 Ne 13:17 Then I contended for with the nobles of Judah and said What thing unto them What evil is this after you [is] this that ye do and profane age the sabbath
L10 10 Ne 13:17 Potem twierdził, dla szlachty Judy i powiedział: Co rzecz Co im zło jest to po ty [Jest] to, co wy czynicie i profanum wiek szabat
L11 11 Ne 13:17 va·'a·Ri·vah 'et cho·Rei ye·hu·Dah; va·'o·me·Rah la·Hem, mah- had·da·Var ha·Ra' haz·Zeh 'a·Sher 'at·Tem 'o·Sim, u·me·chal·le·Lim et- Yom hash·shab·Bat.
L12 12 Ne 13:17 wa a ri wa et Ho re je hu da wa om ra la hem ma - haD Da war ha ra haz ze a szer aT Tem o sim u me Hal le lim et - jom hasz szaB Bat
L13 13 Ne 13:17 wä´ärîºbâ ´ët Hörê yühûdâ wä´ömrâ lähem mâ|-haDDäbär härä` hazzè ´ášer ´aTTem `öSîm û|müHallülîm ´et-yôm haššaBBät
L14 14 Ne 13:17 23/64 537/808 9/13 508/818 3581/5298 4186/6522 374/744 840/1428 262/665 808/1176 3977/5499 619/1080 1769/2617 76/142 8500/11047 1427/2302 71/111
L15 15 Ne 13:17 Then I contended with the nobles of Judah, and said unto them, What evil thing [is] this that ye do, and profane the sabbath day?
L16 16 Ne 13:17  17 Then I contended <07378> (08799) with the nobles <02715> of Judah <03063>, and said <0559> (08799) unto them, What evil <07451> thing <01697> is this that ye do <06213> (08802), and profane <02490> (08764) the sabbath <07676> day <03117>?
L01 1 Ne 13:18   Ne 13:18  18 Czy <06213> (08804) nie wasi ojcowie <01> tak, a nie <0935> <00> nie nasz Bóg <0430> <0935 przyniesie> (08686) całe to nieszczęście <07451> na nas i na to miasto <05892>? A wy chcecie przynieść <0935> (08686) Więcej <03254> (08688) gniew <02740> na Izrael <03478> <02490 przez gwałcenie> (08763) szabat <07676>.                                                                                
L02 2 Ne 13:18 Czyż tak nie uczynili ojcowie wasi? Dlatego też Bóg nasz zesłał całe to nieszczęście na nas i na to miasto. A wy chcecie ściągnąć jeszcze większy gniew na Izraela przez gwałcenie szabatu.
L03 3 Ne 13:18 הֲל֨וֹא כֹ֤ה עָשׂוּ֙ אֲבֹ֣תֵיכֶ֔ם וַיָּבֵ֨א אֱלֹהֵ֜ינוּ עָלֵ֗ינוּ אֵ֚ת כָּל־ הָרָעָ֣ה הַזֹּ֔את וְעַ֖ל הָעִ֣יר הַזֹּ֑את וְאַתֶּ֞ם מוֹסִיפִ֤ים חָרוֹן֙ עַל־ יִשְׂרָאֵ֔ל לְחַלֵּ֖ל אֶת־ הַשַּׁבָּֽת׃ פ
L04 4 Ne 13:18 הֲ/ל֨וֹא כֹ֤ה עָשׂוּ֙ אֲבֹ֣תֵי/כֶ֔ם וַ/יָּבֵ֨א אֱלֹהֵ֜י/נוּ עָלֵ֗י/נוּ אֵ֚ת כָּל־ הָ/רָעָ֣ה הַ/זֹּ֔את וְ/עַ֖ל הָ/עִ֣יר הַ/זֹּ֑את וְ/אַתֶּ֞ם מוֹסִיפִ֤ים חָרוֹן֙ עַל־ יִשְׂרָאֵ֔ל לְ/חַלֵּ֖ל אֶת־ הַ/שַּׁבָּֽת׃ פ
L05 5 Ne 13:18 ha•<Lo> cho 'a•<Su> 'a•<wo>•te•<Chem>, wai•ja•<we> 'e•lo•<He>•nu 'a•<Le>•nu, 'et kol- ha•ra•'<A haz•<Zot>, we•'<Al> ha•'<Ir> haz•<Zot>; we•'at•<Tem> mo•si•<Fim> cha•rOn al- jis•ra•'<El>, le•chal•<Lel> et- hasz•szab•<Bat>. <Pe>
L06 6 Ne 13:18 H3808H3808 H3541H3541 H6213H6213 H0001H0001 H0935H0935 H0430H0430 H5921H5921 H0853H0853 H3605H3605 H7451H7451 H2063H2063 H5921H5921 H5892H5892 H2063H2063 H0859H0859 H0935H0935 H2740H2740 H5921H5921 H3478H3478 H2490H2490 H0853H0853 H7676H7676
L07 7 Ne 13:18 before such accomplish chief abide angels above all manner adversity likewise above Ai  likewise you abide fury above Israel begin  sabbath
L08 8 Ne 13:18 przed taki zrealizować szef przestrzegać anioły powyżej wszelkiego rodzaju przeciwność losu podobnie powyżej Ai podobnie ty przestrzegać furia powyżej Izrael rozpocząć sabat
L09 9 Ne 13:18 not the same Did not your fathers bring not our God and all all this evil likewise and city likewise you brought wrath on upon Israel by profaning the sabbath
L10 10 Ne 13:18 nie sam Czy ojciec/ojcowie przynieść nie nasz Bóg i wszystko Wszystko to zło podobnie i miasto podobnie ty przyniósł gniew na na Izrael przez gwałcenie szabat
L11 11 Ne 13:18 ha·Lo choh 'a·Su 'a·Vo·tei·Chem, vai·ya·Ve 'e·lo·Hei·nu 'a·Lei·nu, 'et kol- ha·ra·'Ah haz·Zot, ve·'Al ha·'Ir haz·Zot; ve·'at·Tem mo·si·Fim cha·rOn al- Yis·ra·'El, le·chal·Lel et- hash·shab·Bat. Peh
L12 12 Ne 13:18 ha lo cho a su a wo te chem waj ja we e lo he nu a le nu et Kol - ha ra a haz zot we al ha ir haz zot we aT Tem mo si fim Ha ron al - jis ra el le Hal lel et - hasz szaB Bat P
L13 13 Ne 13:18 hálô´ `äSû ´áböºtêkeºm wayyäbë´ ´élöhêºnû `älêºnû ´ët Kol-härä`â hazzö´t wü`al hä`îr hazzö´t wü´aTTem môsîpîm Härôn `al-yiSrä´ël lüHallël ´et-haššaBBät P
L14 14 Ne 13:18 2568/5164 182/576 1770/2617 1015/1212 1647/2550 1761/2597 3280/5759 8501/11047 3420/5415 263/665 353/603 3281/5759 743/1093 354/603 620/1080 1648/2550 14/41 3282/5759 1923/2505 77/142 8502/11047 72/111
L15 15 Ne 13:18 Did not your fathers thus, and did not our God bring all this evil upon us, and upon this city? yet ye bring more wrath upon Israel by profaning the sabbath.
L16 16 Ne 13:18  18 Did <06213> (08804) not your fathers <01> thus, and did <0935> <00> not our God <0430> bring <0935> (08686) all this evil <07451> upon us, and upon this city <05892>? yet ye bring <0935> (08686) more <03254> (08688) wrath <02740> upon Israel <03478> by profaning <02490> (08763) the sabbath <07676>.
L01 1 Ne 13:19   Ne 13:19  19 I stało się, że gdy bramy <08179> Jerozolimy <03389> zaczął być ciemny <06751> (08804) przed <06440> szabat <07676> I przykazał <0559> (08799), że bramy <01817> należy zamknąć <05462> (08735), a opłata <0559> (08799), że nie należy otwierać <06605> (08799) aż po <0310> szabat <07676>: i niektóre z moich sług < 05288> ustaw <05975> (08689) I u bram <08179>, że nie powinien ciężar <04853> być wniesiona w <0935> (08799) w szabat <07676> dni <03117>.                                                                    
L02 2 Ne 13:19 I wydałem rozkaz: Skoro przed szabatem mrok pokryje bramy Jerozolimy, wrota zostaną zamknięte. I drugi rozkaz: Nie zostaną one otwarte, aż dopiero po szabacie. Następnie niektórych z moich sług postawiłem przy bramach z dalszym rozkazem: Żaden ładunek nie przedostanie się w dzień szabatu.
L03 3 Ne 13:19 וַיְהִ֡י כַּאֲשֶׁ֣ר צָֽלֲלוּ֩ שַׁעֲרֵ֨י יְרוּשָׁלִַ֜ם לִפְנֵ֣י הַשַּׁבָּ֗ת וָאֹֽמְרָה֙ וַיִּסָּגְר֣וּ הַדְּלָת֔וֹת וָאֹ֣מְרָ֔ה אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִפְתָּח֔וּם עַ֖ד אַחַ֣ר הַשַּׁבָּ֑ת וּמִנְּעָרַ֗י הֶֽעֱמַ֙דְתִּי֙ עַל־ הַשְּׁעָרִ֔ים לֹא־ יָב֥וֹא מַשָּׂ֖א בְּי֥וֹם הַשַּׁבָּֽת׃
L04 4 Ne 13:19 וַ/יְהִ֡י כַּ/אֲשֶׁ֣ר צָֽלֲלוּ֩ שַׁעֲרֵ֨י יְרוּשָׁלִַ֜ם לִ/פְנֵ֣י הַ/שַּׁבָּ֗ת וָ/אֹֽמְרָ/ה֙ וַ/יִּסָּגְר֣וּ הַ/דְּלָת֔וֹת וָ/אֹ֣מְרָ֔/ה אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִפְתָּח֔וּ/ם עַ֖ד אַחַ֣ר הַ/שַּׁבָּ֑ת וּ/מִ/נְּעָרַ֗/י הֶֽעֱמַ֙דְתִּי֙ עַל־ הַ/שְּׁעָרִ֔ים לֹא־ יָב֥וֹא מַשָּׂ֖א בְּ/י֥וֹם הַ/שַּׁבָּֽת׃
L05 5 Ne 13:19 waj•<Hi> ka•'a•<szer> ca•la•<Lu> sza•'a•<Re> je•ru•sza•<Lim> lif•<Ne> hasz•szab•<Bat>, wa•'o•me•<Ra> wai•jis•sa•ge•<Ru> had•de•la•<Tot>, wa•'<O>•me•<Ra>, 'a•<szer> lo jif•ta•<Chum>, 'ad 'a•<Char> hasz•szab•<Bat>; u•min•ne•'a•<Rai>, he•'e•<Mad>•ti al- hasz•sze•'a•<Rim>, lo- ja•<wo> mas•<Sa> be•<jom> hasz•szab•<Bat>.
L06 6 Ne 13:19 H1961H1961 H0834H0834 H6751H6751 H8179H8179 H3389H3389 H6440H6440 H7676H7676 H0559H0559 H5462H5462 H1817H1817 H0559H0559 H0834H0834 H3808H3808 H6605H6605 H5704H5704 H0310H0310 H7676H7676 H5288H5288 H5975H5975 H5921H5921 H8179H8179 H3808H3808 H0935H0935 H4853H4853 H3117H3117 H7676H7676
L07 7 Ne 13:19 become after begin to be dark gate Jerusalem accept sabbath answer close up door  answer after before appear against after that sabbath babe abide  above gate before abide burden age sabbath
L08 8 Ne 13:19 zostać po zaczynają być ciemny brama Jerozolima przyjąć sabat odpowiedź ścieśniać drzwi odpowiedź po przed pojawić się przed po tym sabat dziecko przestrzegać powyżej brama przed przestrzegać ciężar wiek sabat
L09 9 Ne 13:19 came it began to be dark And it came to pass that when the gates of Jerusalem before the sabbath I commanded should be shut that the gates and charged that no that they should not be opened until till after the sabbath and [some] of my servants set at I at the gates no be brought in [that] there should no burden day on the sabbath
L10 10 Ne 13:19 przyszedł to zaczął być ciemny I stało się, że gdy bramy z Jerozolimy przed szabat I przykazał powinny być zamknięte że bramy i opłata że nie że nie powinny być otwarte do aż po szabat i [część] z moich sług zestaw w I u bram nie być wniesione w [Że] nie powinny być ciężarem dzień w szabat
L11 11 Ne 13:19 vay·Hi ka·'a·Sher tza·la·Lu sha·'a·Rei ye·ru·sha·Lim lif·Nei hash·shab·Bat, va·'o·me·Rah vai·yis·sa·ge·Ru had·de·la·Tot, va·'O·me·Rah, 'a·Sher lo yif·ta·Chum, 'ad 'a·Char hash·shab·Bat; u·min·ne·'a·Rai, he·'e·Mad·ti al- hash·she·'a·Rim, lo- ya·Vo mas·Sa be·Yom hash·shab·Bat.
L12 12 Ne 13:19 wa je hi Ka a szer ca la lu sza a re je ru sza la im lif ne hasz szaB Bat wa om ra waj jis sag ru haD De la tot wa om ra a szer lo jif Ta Hum ad a Har hasz szaB Bat u min ne a raj he e mad Ti al - hasz sze a rim lo - ja wo mas sa Be jom hasz szaB Bat
L13 13 Ne 13:19 wayühî Ka´ášer cä|lálû ša`árê yürûšälaºim lipnê haššaBBät wä´ö|mrâ wayyissägrû haDDülätôt wä´öºmrâ ´ášer lö´ yipTäHûm `ad ´aHar haššaBBät ûminnü`äray he|`émaºdTî `al-haššü`ärîm lö´-yäbô´ maSSä´ Büyôm haššaBBät
L14 14 Ne 13:19 2252/3546 3978/5499 1/2 177/373 350/643 1334/2127 73/111 3582/5298 58/91 59/87 3583/5298 3979/5499 2569/5164 55/144 870/1259 559/712 74/111 199/240 307/523 3283/5759 178/373 2570/5164 1649/2550 27/65 1428/2302 75/111
L15 15 Ne 13:19 And it came to pass, that when the gates of Jerusalem began to be dark before the sabbath, I commanded that the gates should be shut, and charged that they should not be opened till after the sabbath: and [some] of my servants set I at the gates, [that] there should no burden be brought in on the sabbath day.
L16 16 Ne 13:19  19 And it came to pass, that when the gates <08179> of Jerusalem <03389> began to be dark <06751> (08804) before <06440> the sabbath <07676>, I commanded <0559> (08799) that the gates <01817> should be shut <05462> (08735), and charged <0559> (08799) that they should not be opened <06605> (08799) till after <0310> the sabbath <07676>: and some of my servants <05288> set <05975> (08689) I at the gates <08179>, that there should no burden <04853> be brought in <0935> (08799) on the sabbath <07676> day <03117>.
L01 1 Ne 13:20   Ne 13:20  20 Tak więc kupcy <07402> (08802) i sprzedający <04376> (08802) wszelkiego rodzaju ceramiki <04465> złożony <03885> (08799) bez <02351> Jerusalem <03389> raz <06471> lub dwa razy <08147> .                                                                                            
L02 2 Ne 13:20 Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru raz lub dwa razy przenocowali poza Jerozolimą.
L03 3 Ne 13:20 וַיָּלִ֨ינוּ הָרֹכְלִ֜ים וּמֹכְרֵ֧י כָל־ מִמְכָּ֛ר מִח֥וּץ לִירוּשָׁלִָ֖ם פַּ֥עַם וּשְׁתָּֽיִם׃
L04 4 Ne 13:20 וַ/יָּלִ֨ינוּ הָ/רֹכְלִ֜ים וּ/מֹכְרֵ֧י כָל־ מִמְכָּ֛ר מִ/ח֥וּץ לִ/ירוּשָׁלִָ֖ם פַּ֥עַם וּ/שְׁתָּֽיִם׃
L05 5 Ne 13:20 wai•ja•<Li>•nu ha•ro•che•<Lim> u•mo•che•<Re> chol mi•<Kar> mi•<Chuc> li•ru•sza•<Lim> <Pa>•'am u•sze•<Ta>•jim.
L06 6 Ne 13:20 H3885H3885 H7402H7402 H4376H4376 H3605H3605 H4465H4465 H2351H2351 H3389H3389 H6471H6471 H8147H8147
L07 7 Ne 13:20 abide  merchant sell away all manner ought abroad Jerusalem anvil both
L08 8 Ne 13:20 przestrzegać kupiec sprzedać z dala wszelkiego rodzaju powinien za granicą Jerozolima kowadło zarówno
L09 9 Ne 13:20 lodged So the merchants and sellers of every of all kind of ware without Jerusalem once or twice
L10 10 Ne 13:20 złożony Więc kupcy i sprzedawców z każdym wszelkiego rodzaju ceramiki bez Jerozolima raz lub dwa razy
L11 11 Ne 13:20 vai·ya·Li·nu ha·ro·che·Lim u·mo·che·Rei chol mi·Kar mi·Chutz li·ru·sha·Lim Pa·'am u·she·Ta·yim.
L12 12 Ne 13:20 waj ja li nu ha roch lim u moch re chol - mim Kar mi Huc li ru sza la im Pa am usz Ta jim  
L13 13 Ne 13:20 wayyälîºnû häröklîm ûmökrê kol-mimKär miHûc lîrûšäläºim Paº`am ûšTäºyim  
L14 14 Ne 13:20 52/79 4/17 57/80 3421/5415 9/10 92/164 351/643 94/118 650/768
L15 15 Ne 13:20 So the merchants and sellers of all kind of ware lodged without Jerusalem once or twice.
L16 16 Ne 13:20  20 So the merchants <07402> (08802) and sellers <04376> (08802) of all kind of ware <04465> lodged <03885> (08799) without <02351> Jerusalem <03389> once <06471> or twice <08147>.
L01 1 Ne 13:21   Ne 13:21  21 Potem zeznał <05749> (08686) przed nimi i rzekł: <0559> (08799) do nich: Czemu Lodge <03885> (08801) wy o <05048> ściana <02346>? jeśli chcecie zrobić ponownie <08138> (08799), położę <07971> (08799) ręce <03027> od Ciebie. Od tego czasu <06256> naprzód przyszedł <0935> (08804) one nie więcej w szabat <07676>.                                                                                
L02 2 Ne 13:21 Wówczas ich ostrzegłem i powiedziałem: Czemu nocujecie przed murem? Jeśli jeszcze raz to zrobicie, podniosę na was rękę. Odtąd w szabat nie przychodzili.
L03 3 Ne 13:21 וָאָעִ֣ידָה בָהֶ֗ם וָאֹמְרָ֤ה אֲלֵיהֶם֙ מַדּ֜וּעַ אַתֶּ֤ם לֵנִים֙ נֶ֣גֶד הַחוֹמָ֔ה אִם־ תִּשְׁנ֕וּ יָ֖ד אֶשְׁלַ֣ח בָּכֶ֑ם מִן־ הָעֵ֣ת הַהִ֔יא לֹא־ בָ֖אוּ בַּשַּׁבָּֽת׃ ס
L04 4 Ne 13:21 וָ/אָעִ֣ידָ/ה בָ/הֶ֗ם וָ/אֹמְרָ֤/ה אֲלֵי/הֶם֙ מַדּ֜וּעַ אַתֶּ֤ם לֵנִים֙ נֶ֣גֶד הַ/חוֹמָ֔ה אִם־ תִּשְׁנ֕וּ יָ֖ד אֶשְׁלַ֣ח בָּ/כֶ֑ם מִן־ הָ/עֵ֣ת הַ/הִ֔יא לֹא־ בָ֖אוּ בַּ/שַּׁבָּֽת׃ ס
L05 5 Ne 13:21 wa•'a•'<I>•da wa•<Hem>, wa•'o•me•<Ra> 'a•le•<Hem> mad•<Du>•a' 'at•<Tem> le•<Nim> <Ne>•ged ha•cho•<Ma>, im- tisz•<Nu> jad 'esz•<Lach> ba•<Chem>; min- ha•'<Et> ha•<Hi>, lo- <wa>•'u basz•szab•<Bat>. sa•<Mek>
L06 6 Ne 13:21 H5749H5749 H0000 H0559H0559 H0413H0413 H4069H4069 H0859H0859 H3885H3885 H5048H5048 H2346H2346 H0518H0518 H8138H8138 H3027H3027 H7971H7971 H0000 H4480H4480 H6256H6256 H1931H1931 H3808H3808 H0935H0935 H7676H7676
L07 7 Ne 13:21 admonish answer about how you abide  about wall lo do speak able forsake above after he before abide sabbath
L08 8 Ne 13:21 napominać odpowiedź o jak ty przestrzegać o ściana lo mówią w stanie zapierać się powyżej po on przed przestrzegać sabat
L09 9 Ne 13:21 Then I testified against them and said to Why you unto them Why lodge ye about wall lo do hands I will lay that on you From that time he did not forth came they no [more] on the sabbath
L10 10 Ne 13:21 Potem zeznawał wobec nich i rzekł: do Dlaczego ty im Dlaczego Lodge wy o ściana lo zrobić ręce Położę że na Ciebie Od tego czasu on Czy nie naprzód przyszedł oni nie [więcej] w szabat
L11 11 Ne 13:21 va·'a·'I·dah va·Hem, va·'o·me·Rah 'a·lei·Hem mad·Du·a' 'at·Tem le·Nim Ne·ged ha·cho·Mah, im- tish·Nu yad 'esh·Lach ba·Chem; min- ha·'Et ha·Hi, lo- Va·'u bash·shab·Bat. sa·Mek
L12 12 Ne 13:21 wa a i da wa hem wa om ra a le hem maD Du a aT Tem le nim ne ged ha Ho ma im - Tisz nu jad esz laH Ba chem min - ha et ha hi lo - wa u Basz szaB Bat s
L13 13 Ne 13:21 wä´ä`îºdâ bähem wä´ömrâ ´álêhem maDDûª` ´aTTem lënîm neºged haHômâ ´im-Tišnû yäd ´ešlaH Bäkem min-hä`ët hahî´ lö´-b亴û BaššaBBät s
L14 14 Ne 13:21 24/44 4187/6522 3584/5298 3703/5500 44/72 621/1080 53/79 76/150 77/133 611/1068 8/22 996/1608 578/847 4188/6522 802/1215 111/294 1243/1867 2571/5164 1650/2550 76/111
L15 15 Ne 13:21 Then I testified against them, and said unto them, Why lodge ye about the wall? if ye do [so] again, I will lay hands on you. From that time forth came they no [more] on the sabbath.
L16 16 Ne 13:21  21 Then I testified <05749> (08686) against them, and said <0559> (08799) unto them, Why lodge <03885> (08801) ye about <05048> the wall <02346>? if ye do so again <08138> (08799), I will lay <07971> (08799) hands <03027> on you. From that time <06256> forth came <0935> (08804) they no more on the sabbath <07676>.
L01 1 Ne 13:22   Ne 13:22  22 I rozkazałem <0559> (08799) Lewici <03881>, że powinni oni oczyścić <02891> (08693) sami, i że powinni oni pochodzić <0935> (08802) i] trzymać <08104> (08802) bramy < 08179>, aby uświęcić <06942> (08763) szabat <07676> dni <03117>. Zapamiętaj <02142> (08798) mnie, mój Boże <0430>, o to również, a zapasowy <02347> (08798) ja w zależności od wielkości <07230> miłosierdzia twego <02617>.                                                                          
L02 2 Ne 13:22 Następnie rozkazałem lewitom, by się oczyścili i poszli czuwać przy bramach, żeby rzeczywiście święcono dzień szabatu. I o tym pamiętaj też, Boże mój, i miej litość nade mną według wielkiego miłosierdzia Twego.
L03 3 Ne 13:22 וָאֹמְרָ֣ה לַלְוִיִּ֗ם אֲשֶׁ֨ר יִֽהְי֤וּ מִֽטַּהֲרִים֙ וּבָאִים֙ שֹׁמְרִ֣ים הַשְּׁעָרִ֔ים לְקַדֵּ֖שׁ אֶת־ י֣וֹם הַשַּׁבָּ֑ת גַּם־ זֹאת֙ זָכְרָה־ לִּ֣י אֱלֹהַ֔י וְח֥וּסָה עָלַ֖י כְּרֹ֥ב חַסְדֶּֽךָ׃ פ
L04 4 Ne 13:22 וָ/אֹמְרָ֣/ה לַ/לְוִיִּ֗ם אֲשֶׁ֨ר יִֽהְי֤וּ מִֽטַּהֲרִים֙ וּ/בָאִים֙ שֹׁמְרִ֣ים הַ/שְּׁעָרִ֔ים לְ/קַדֵּ֖שׁ אֶת־ י֣וֹם הַ/שַּׁבָּ֑ת גַּם־ זֹאת֙ זָכְרָ/ה־ לִּ֣/י אֱלֹהַ֔/י וְ/ח֥וּסָ/ה עָלַ֖/י כְּ/רֹ֥ב חַסְדֶּֽ/ךָ׃ פ
L05 5 Ne 13:22 wa•'o•me•<Ra> lal•wi•<jim>, 'a•<szer> jih•<ju> mit•ta•ha•<Rim> u•wa•'<Im> szo•me•<Rim> hasz•sze•'a•<Rim>, le•kad•<Desz> et- <jom> hasz•szab•<Bat>; gam- zoT za•che•rah- li 'e•lo•<Hai>, we•<Chu>•sa 'a•<Lai> ke•<Ro> chas•<De>•cha. <Pe>
L06 6 Ne 13:22 H0559H0559 H3881H3881 H0834H0834 H1961H1961 H2891H2891 H0935H0935 H8104H8104 H8179H8179 H6942H6942 H0853H0853 H3117H3117 H7676H7676 H1571H1571 H2063H2063 H2142H2142 H0000 H0430H0430 H2347H2347 H5921H5921 H7230H7230 H2617H2617
L07 7 Ne 13:22 answer Leviite after become be make abide beward gate appoint age sabbath again likewise burn  angels pity above abundance favour
L08 8 Ne 13:22 odpowiedź Leviite po zostać należy uczynić przestrzegać beward brama powołać wiek sabat ponownie podobnie palić anioły litość powyżej obfitość faworyzować
L09 9 Ne 13:22 And I commanded the Levites after should that they should cleanse themselves and [that] they should come [and] keep the gates to sanctify day the sabbath also likewise Remember me O my God [concerning] this also and spare on me according to the greatness of thy mercy
L10 10 Ne 13:22 I przykazał Lewici po powinien że powinni oczyścić sami i [że] one powinny pochodzić [I] zachować Bramy uświęcać dzień szabat również podobnie Pamiętać mnie o mój Boże [O] w tym także i oszczędzić na mi w zależności od wielkości Twojego miłosierdzia
L11 11 Ne 13:22 va·'o·me·Rah lal·vi·Yim, 'a·Sher yih·Yu mit·ta·ha·Rim u·va·'Im sho·me·Rim hash·she·'a·Rim, le·kad·Desh et- Yom hash·shab·Bat; gam- zoT za·che·rah- li 'e·lo·Hai, ve·Chu·sah 'a·Lai ke·Ro chas·De·cha. Peh
L12 12 Ne 13:22 wa om ra la le wij jim a szer jih ju mit ta ha rim u wa im szom rim hasz sze a rim le qaD Desz et - jom hasz szaB Bat Gam - zot zoch ra - lli e lo haj we Hu sa a laj Ke row Has De cha P
L13 13 Ne 13:22 wä´ömrâ lalüwiyyìm ´ášer yi|hyû mi|††ahárîm ûbä´îm šömrîm haššü`ärîm lüqaDDëš ´et-yôm haššaBBät Gam-zö´t zokrâ-llî ´élöhay wüHûºsâ `älay Küröb HasDeºkä P
L14 14 Ne 13:22 3585/5298 278/292 3980/5499 2253/3546 71/95 1651/2550 271/468 179/373 134/175 8503/11047 1429/2302 77/111 439/768 355/603 76/229 4189/6522 1762/2597 8/23 3284/5759 67/146 72/243
L15 15 Ne 13:22 And I commanded the Levites that they should cleanse themselves, and [that] they should come [and] keep the gates, to sanctify the sabbath day. Remember me, O my God, [concerning] this also, and spare me according to the greatness of thy mercy.
L16 16 Ne 13:22  22 And I commanded <0559> (08799) the Levites <03881> that they should cleanse <02891> (08693) themselves, and that they should come <0935> (08802) and] keep <08104> (08802) the gates <08179>, to sanctify <06942> (08763) the sabbath <07676> day <03117>. Remember <02142> (08798) me, O my God <0430>, concerning this also, and spare <02347> (08798) me according to the greatness <07230> of thy mercy <02617>.
L01 1 Ne 13:23   Ne 13:23  23 W owych dniach <03117> również widział <07200> (08804) I Żydzi <03064>, który ożenił <03427> (08689) żony <0802> z Aszdod <0796>, z Ammona <05984> i Moabu <04125 >:                                                                                            
L02 2 Ne 13:23 W owym czasie widziałem też Żydów, którzy poślubili kobiety aszdodyckie, ammonickie i moabickie.
L03 3 Ne 13:23 גַּ֣ם ׀ בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֗ם רָאִ֤יתִי אֶת־ הַיְּהוּדִים֙ הֹשִׁ֗יבוּ נָשִׁים֙ [אַשְׁדֹּודִיֹּות כ] (אַשְׁדֳּדִיֹּ֔ות ק) [עַמֹּונִיֹּות כ] (עַמֳּנִיֹּ֖ות ק) מוֹאֲבִיּֽוֹת׃
L04 4 Ne 13:23 גַּ֣ם ׀ בַּ/יָּמִ֣ים הָ/הֵ֗ם רָאִ֤יתִי אֶת־ הַ/יְּהוּדִים֙ הֹשִׁ֗יבוּ נָשִׁים֙ אשדודיות אַשְׁדֳּדִיּ֔וֹת עמוניות עַמֳּנִיּ֖וֹת מוֹאֲבִיּֽוֹת׃
L05 5 Ne 13:23 gam bai•ja•<Mim> ha•<Hem>, ra•'<I>•ti et- hai•je•hu•<Dim> ho•<szi>•wu, na•<szim> ['asz•do•di•jot ch] ('asz•do•di•<jot>, k) ['am•mo•ni•jot ch] ('am•mo•ni•<jot> k) mo•'a•wi•<jot>.
L06 6 Ne 13:23 H1571H1571 H3117H3117 H1992H1992 H7200H7200 H0853H0853 H3064H3064 H3427H3427 H0802H0802 H4125H4125
L07 7 Ne 13:23 again age like advise self Jew abide ess Ashdodites Ammonite of Moab
L08 8 Ne 13:23 ponownie wiek jak doradzać siebie Żyd przestrzegać es Ashdodites Amonit Moabu
L09 9 Ne 13:23 also In those days those also saw I Jews [that] had married wives Ashdodites Ammonite [and] of Moab
L10 10 Ne 13:23 również Wtedy osób też widziałem I Żydzi [Że] ożenił Żony Ashdodites Amonit [I] Moabu
L11 11 Ne 13:23 gam bai·ya·Mim ha·Hem, ra·'I·ti et- hai·ye·hu·Dim ho·Shi·vu, na·Shim ['ash·do·di·yot ch] ('ash·do·di·Yot, k) ['am·mo·ni·yot ch] ('am·mo·ni·Yot k) mo·'a·vi·Yot.
L12 12 Ne 13:23 Gam Baj ja mim ha hem ra i ti et - haj je hu dim ho szi wu na szim (asz Do dij jot) [asz Dó dij jot] (am mo nij jot) [am mó nij jot] mo a wij jot
L13 13 Ne 13:23 Gam Bayyämîm hähëm rä´îºtî ´et-hayyühûdîm höšîºbû näšîm (´ašDôdiyyôt) [´ašDódiyyôt] (`ammôniyyôt) [`ammóniyyôt] mô´ábiyyôt
L14 14 Ne 13:23 440/768 1430/2302 434/820 743/1296 8504/11047 12/70 628/1071 620/781 1/1 1/1 16/16
L15 15 Ne 13:23 In those days also saw I Jews [that] had married wives of Ashdod, of Ammon, [and] of Moab:
L16 16 Ne 13:23  23 In those days <03117> also saw <07200> (08804) I Jews <03064> that had married <03427> (08689) wives <0802> of Ashdod <0796>, of Ammon <05984>, and of Moab <04125>:
L01 1 Ne 13:24   Ne 13:24  24 i ich dzieci <01121> mówił <01696> (08764) pół <02677> w mowie Aszdod <0797>, a może nie <05234> (08688) mówią <01696> (08763) w języku Żydów <03066 >, ale w zależności od języka <03956> <05971 każdego> Ludzie <05971>.                                                                                        
L02 2 Ne 13:24 A co do synów ich - to połowa mówiła po aszdodycku czy językiem takiego lub innego narodu, a nie umieli mówić po żydowsku.
L03 3 Ne 13:24 וּבְנֵיהֶ֗ם חֲצִי֙ מְדַבֵּ֣ר אַשְׁדּוֹדִ֔ית וְאֵינָ֥ם מַכִּירִ֖ים לְדַבֵּ֣ר יְהוּדִ֑ית וְכִלְשׁ֖וֹן עַ֥ם וָעָֽם׃
L04 4 Ne 13:24 וּ/בְנֵי/הֶ֗ם חֲצִי֙ מְדַבֵּ֣ר אַשְׁדּוֹדִ֔ית וְ/אֵינָ֥/ם מַכִּירִ֖ים לְ/דַבֵּ֣ר יְהוּדִ֑ית וְ/כִ/לְשׁ֖וֹן עַ֥ם וָ/עָֽם׃
L05 5 Ne 13:24 u•we•ne•<Hem>, cha•<ci> me•dab•<Ber> asz•do•<Dit>, we•'e•<Nam> mak•ki•<Rim> le•dab•<Ber> je•hu•<Dit>; we•chil•<szon> 'am wa•'<Am>.
L06 6 Ne 13:24 H1121H1121 H2677H2677 H1696H1696 H0797H0797 H0369H0369 H5234H5234 H1696H1696 H3066H3066 H3956H3956 H5971H5971 H5971H5971
L07 7 Ne 13:24 afflicted half answer in the language of Ashdod else acknowledge answer in the Jews' language babbler folk folk
L08 8 Ne 13:24 dotknięty połowa odpowiedź w języku Ashdod więcej przyznać odpowiedź w języku Żydów papla ludowy ludowy
L09 9 Ne 13:24 And their children half spake in the speech of Ashdod and none and could not speak in the Jews' language but according to the language of each people
L10 10 Ne 13:24 I ich dzieci połowa mówił w mowie Ashdod i żaden i może nie mówić w języku Żydów ale w zależności od języka każdego ludzie
L11 11 Ne 13:24 u·ve·nei·Hem, cha·Tzi me·dab·Ber ash·do·Dit, ve·'ei·Nam mak·ki·Rim le·dab·Ber ye·hu·Dit; ve·chil·Shon 'am va·'Am.
L12 12 Ne 13:24 u we ne hem Ha ci me daB Ber asz Do dit we e nam maK Ki rim le daB Ber je hu dit we chil szon am wa am
L13 13 Ne 13:24 ûbünêhem Hácî müdaBBër ´ašDôdît wü´ênäm maKKîrîm lüdaBBër yühûdît wükilšôn `am wä`äm
L14 14 Ne 13:24 4072/4921 105/125 731/1142 1/1 304/786 29/48 732/1142 4/6 15/117 1173/1866 1174/1866
L15 15 Ne 13:24 And their children spake half in the speech of Ashdod, and could not speak in the Jews' language, but according to the language of each people.
L16 16 Ne 13:24  24 And their children <01121> spake <01696> (08764) half <02677> in the speech of Ashdod <0797>, and could <05234> (08688) not speak <01696> (08763) in the Jews' language <03066>, but according to the language <03956> of each <05971> people <05971>.
L01 1 Ne 13:25   Ne 13:25  25 I twierdził <07378> (08799) z nimi, a przeklęty <07043> (08762) je i uderzył <05221> (08686) niektóre <0582> z nich, i oskubane off włosy <04803> (08799) i uczynił je przysiąc <07650> (08686) przez Boga <0430>, mówiąc: Nie będziecie dają <05414> (08799) wasze córki <01323> aż ich synów <01121>, nie przyjmują <05375> (08799) ich córki <01323> do waszych synów <01121>, lub dla siebie.                                                                          
L02 2 Ne 13:25 Wtedy zgromiłem ich i złorzeczyłem im, i niektórych z nich biłem, i targałem ich za włosy, i zaklinałem ich na Boga: Nie wydawajcie córek swoich za ich synów! Nie bierzcie córek ich dla synów swoich ani dla siebie za żony!
L03 3 Ne 13:25 וָאָרִ֤יב עִמָּם֙ וָאֲקַֽלְלֵ֔ם וָאַכֶּ֥ה מֵהֶ֛ם אֲנָשִׁ֖ים וָֽאֶמְרְטֵ֑ם וָאַשְׁבִּיעֵ֣ם בֵּֽאלֹהִ֗ים אִם־ תִּתְּנ֤וּ בְנֹֽתֵיכֶם֙ לִבְנֵיהֶ֔ם וְאִם־ תִּשְׂאוּ֙ מִבְּנֹ֣תֵיהֶ֔ם לִבְנֵיכֶ֖ם וְלָכֶֽם׃
L04 4 Ne 13:25 וָ/אָרִ֤יב עִמָּ/ם֙ וָ/אֲקַֽלְלֵ֔/ם וָ/אַכֶּ֥ה מֵ/הֶ֛ם אֲנָשִׁ֖ים וָֽ/אֶמְרְטֵ֑/ם וָ/אַשְׁבִּיעֵ֣/ם בֵּֽ/אלֹהִ֗ים אִם־ תִּתְּנ֤וּ בְנֹֽתֵי/כֶם֙ לִ/בְנֵי/הֶ֔ם וְ/אִם־ תִּשְׂאוּ֙ מִ/בְּנֹ֣תֵי/הֶ֔ם לִ/בְנֵי/כֶ֖ם וְ/לָ/כֶֽם׃
L05 5 Ne 13:25 wa•'a•<Riw> 'im•<Mam> wa•'a•kal•<Lem>, wa•'ak•<Ke> me•<Hem> 'a•na•<szim> wa•'em•re•<Tem>; wa•'asz•bi•'<Em> be•lo•<Him>, im- tit•te•<Nu> we•no•te•<Chem> liw•ne•<Hem>, we•'im- tis•'<U> mib•be•<No>•te•<Hem>, liw•ne•<Chem> we•la•<Chem>.
L06 6 Ne 13:25 H7378H7378 H5973H5973 H7043H7043 H5221H5221 H1992H1992 H0376H0376 H4803H4803 H7650H7650 H0430H0430 H0518H0518 H5414H5414 H1323H1323 H1121H1121 H0518H0518 H5375H5375 H1323H1323 H1121H1121 H0000
L07 7 Ne 13:25 adversary accompanying abate beat like great bright adjure angels lo add apple  afflicted lo accept apple  afflicted
L08 8 Ne 13:25 przeciwnik towarzyszący osłabnąć bić jak wielki jasny zakląć anioły lo dodać jabłko dotknięty lo przyjąć jabłko dotknięty
L09 9 Ne 13:25 And I contended them with them and cursed them and smote like some of them and plucked off their hair and made them swear by God nor [saying] Ye shall not give your daughters unto their sons nor nor take their daughters unto your sons
L10 10 Ne 13:25 I twierdził, im z nich i przeklął ich i bili jak kilka z nich i oskubane się włosy i uczynił je przeklinać przez Boga ani [Mówiąc] Nie będziecie dawać wasze córki do swoich synów ani nie przyjmują ich córki do waszych synów
L11 11 Ne 13:25 va·'a·Riv 'im·Mam va·'a·kal·Lem, va·'ak·Keh me·Hem 'a·na·Shim va·'em·re·Tem; va·'ash·bi·'Em be·lo·Him, im- tit·te·Nu ve·no·tei·Chem liv·nei·Hem, ve·'im- tis·'U mib·be·No·tei·Hem, liv·nei·Chem ve·la·Chem.
L12 12 Ne 13:25 wa a riw im mam wa a qa le lem wa aK Ke me hem a na szim wa em re tem wa asz Bi em Be lo him im - TiT Te nu we no te chem liw ne hem we im - Ti su miB Be no te hem liw ne chem we la chem
L13 13 Ne 13:25 wä´ärîb `immäm wä´áqa|lülëm wä´aKKè mëhem ´ánäšîm wä|´emrü†ëm wä´ašBî`ëm Bë|´löhîm ´im-TiTTünû bünö|têkem libnêhem wü´im-TiS´û miBBünöºtêheºm libnêkem wüläkem
L14 14 Ne 13:25 24/64 823/1043 48/82 389/500 435/820 1435/2004 5/12 130/187 1763/2597 612/1068 1298/2007 399/588 4073/4921 613/1068 345/650 400/588 4074/4921 4190/6522
L15 15 Ne 13:25 And I contended with them, and cursed them, and smote certain of them, and plucked off their hair, and made them swear by God, [saying], Ye shall not give your daughters unto their sons, nor take their daughters unto your sons, or for yourselves.
L16 16 Ne 13:25  25 And I contended <07378> (08799) with them, and cursed <07043> (08762) them, and smote <05221> (08686) certain <0582> of them, and plucked off their hair <04803> (08799), and made them swear <07650> (08686) by God <0430>, saying, Ye shall not give <05414> (08799) your daughters <01323> unto their sons <01121>, nor take <05375> (08799) their daughters <01323> unto your sons <01121>, or for yourselves.
L01 1 Ne 13:26   Ne 13:26  26 Czyż nie Solomon <08010> Król <04428> Izraela <03478> grzech <02398> (08804) przez tych rzeczy? jeszcze wśród wielu <07227> narody <01471> tam żaden król <04428> jak on, który był kochany <0157> (08803) swego Boga <0430>, a Bóg <0430> się <05414> (08799) królem <04428> nad całym Izraelem <03478>: jednak nawet go <01571> zrobił dziwaczne <05237> kobiety <0802> spowodować grzeszyć <02398> (08689).                                                                        
L02 2 Ne 13:26 Czyż nie przez to zgrzeszył Salomon, król izraelski? A przecież między wielu narodami nie było króla jak on. Był on miły Bogu swemu, i ustanowił go Bóg królem nad całym Izraelem: nawet jego skusiły do grzechu cudzoziemskie kobiety.
L03 3 Ne 13:26 הֲל֣וֹא עַל־ אֵ֣לֶּה חָטָֽא־ שְׁלֹמֹ֣ה מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֡ל וּבַגּוֹיִ֣ם הָרַבִּים֩ לֹֽא־ הָיָ֨ה מֶ֜לֶךְ כָּמֹ֗הוּ וְאָה֤וּב לֵֽאלֹהָיו֙ הָיָ֔ה וַיִּתְּנֵ֣הוּ אֱלֹהִ֔ים מֶ֖לֶךְ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵ֑ל גַּם־ אוֹת֣וֹ הֶחֱטִ֔יאוּ הַנָּשִׁ֖ים הַנָּכְרִיּֽוֹת׃
L04 4 Ne 13:26 הֲ/ל֣וֹא עַל־ אֵ֣לֶּה חָטָֽא־ שְׁלֹמֹ֣ה מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֡ל וּ/בַ/גּוֹיִ֣ם הָ/רַבִּים֩ לֹֽא־ הָיָ֨ה מֶ֜לֶךְ כָּמֹ֗/הוּ וְ/אָה֤וּב לֵֽ/אלֹהָי/ו֙ הָיָ֔ה וַ/יִּתְּנֵ֣/הוּ אֱלֹהִ֔ים מֶ֖לֶךְ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵ֑ל גַּם־ אוֹת֣/וֹ הֶחֱטִ֔יאוּ הַ/נָּשִׁ֖ים הַ/נָּכְרִיּֽוֹת׃
L05 5 Ne 13:26 ha•<Lo> al- '<El>•le cha•ta- sze•lo•<Mo> <Me>•lech jis•ra•'<El> u•wag•go•<jim> ha•rab•<Bim> lo- ha•<ja> <Me>•lech ka•<Mo>•hu, we•'a•<Huw> le•lo•<Haw> ha•<jah>, wai•jit•te•<Ne>•hu E•lo•<Him>, <Me>•lech al- kol- jis•ra•'<El>; gam- o•<To> he•che•<Ti>•'u, han•na•<szim> han•na•che•ri•<jot>.
L06 6 Ne 13:26 H3808H3808 H5921H5921 H0428H0428 H2398H2398 H8010H8010 H4428H4428 H3478H3478 H1471H1471 H7227H7227 H3808H3808 H1961H1961 H4428H4428 H3644H3644 H0157H0157 H0430H0430 H1961H1961 H5414H5414 H0430H0430 H4428H4428 H5921H5921 H3605H3605 H3478H3478 H1571H1571 H0853H0853 H2398H2398 H0802H0802 H5237H5237
L07 7 Ne 13:26 before above another cleanse Solomon king Israel Gentile in abundance before become king according to loved angels become add angels king above all manner Israel again cleanse ess alien
L08 8 Ne 13:26 przed powyżej inny oczyścić Salomon król Izrael Gentile w obfitości przed zostać król zgodnie z kochany anioły zostać dodać anioły król powyżej wszelkiego rodzaju Izrael ponownie oczyścić es obcy
L09 9 Ne 13:26 no regarding these sin Did not Solomon king of Israel nations by these things? yet among many no become was there no king like like him who was beloved of his God become made and God him king over all over all Israel nevertheless even him cause to sin women did outlandish
L10 10 Ne 13:26 nie w sprawie te grzech Czy nie Solomon król Izraela narody przez tych rzeczy? jeszcze wśród wielu nie zostać Tam nie król jak jak on, który był kochany swego Boga zostać wykonane i Bóg go królem przez wszystko nad całym Izraelem jednak nawet go bo do grzechu kobiety nie dziwaczne
L11 11 Ne 13:26 ha·Lo al- 'El·leh cha·ta- she·lo·Moh Me·lech Yis·ra·'El u·vag·go·Yim ha·rab·Bim lo- ha·Yah Me·lech ka·Mo·hu, ve·'a·Huv le·lo·Hav ha·Yah, vai·yit·te·Ne·hu E·lo·Him, Me·lech al- kol- Yis·ra·'El; gam- o·To he·che·Ti·'u, han·na·Shim han·na·che·ri·Yot.
L12 12 Ne 13:26 ha lo al - el le Ha ta - sze lo mo me lech jis ra el u waG Go jim ha raB Bim lo - ha ja me lech Ka mo hu we a huw le lo haw ha ja waj jiT Te ne hu e lo him me lech al - Kol - jis ra el Gam - o to he He ti u han na szim han noch rij jot
L13 13 Ne 13:26 hálô´ `al-´ëºllè Hä†ä|´-šülömò meºlek yiSrä´ël ûbaGGôyìm häraBBîm lö|´-häyâ meºlek Kämöºhû wü´ähûb lë|´löhäyw häyâ wayyiTTünëºhû ´élöhîm meºlek `al-Kol-yiSrä´ël Gam-´ôtô heHé†îº´û hannäšîm hannokriyyôt
L14 14 Ne 13:26 2572/5164 3285/5759 538/745 151/236 280/293 1709/2519 1924/2505 167/555 176/462 2573/5164 2254/3546 1710/2519 57/140 71/207 1764/2597 2255/3546 1299/2007 1765/2597 1711/2519 3286/5759 3422/5415 1925/2505 441/768 8505/11047 152/236 621/781 26/45
L15 15 Ne 13:26 Did not Solomon king of Israel sin by these things? yet among many nations was there no king like him, who was beloved of his God, and God made him king over all Israel: nevertheless even him did outlandish women cause to sin.
L16 16 Ne 13:26  26 Did not Solomon <08010> king <04428> of Israel <03478> sin <02398> (08804) by these things? yet among many <07227> nations <01471> was there no king <04428> like him, who was beloved <0157> (08803) of his God <0430>, and God <0430> made <05414> (08799) him king <04428> over all Israel <03478>: nevertheless even him <01571> did outlandish <05237> women <0802> cause to sin <02398> (08689).
L01 1 Ne 13:27   Ne 13:27  27 stosuje się wówczas słuchać <08085> (08799) wam zrobić <06213> (08800) Wszystko to wielki <01419> zły <07451>, aby przekroczyć <04603> (08800) wobec naszego Boga <0430> w ślubie <03427 > (08687) Dziwne <05237> żony <0802>?                                                                                        
L02 2 Ne 13:27 Czy mimo tej przestrogi ma się słyszeć o was, że popełniacie zupełnie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się Bogu naszemu przez poślubianie kobiet cudzoziemskich?
L03 3 Ne 13:27 וְלָכֶ֣ם הֲנִשְׁמַ֗ע לַעֲשֹׂת֙ אֵ֣ת כָּל־ הָרָעָ֤ה הַגְּדוֹלָה֙ הַזֹּ֔את לִמְעֹ֖ל בֵּֽאלֹהֵ֑ינוּ לְהֹשִׁ֖יב נָשִׁ֥ים נָכְרִיּֽוֹת׃
L04 4 Ne 13:27 וְ/לָ/כֶ֣ם הֲ/נִשְׁמַ֗ע לַ/עֲשֹׂת֙ אֵ֣ת כָּל־ הָ/רָעָ֤ה הַ/גְּדוֹלָה֙ הַ/זֹּ֔את לִ/מְעֹ֖ל בֵּֽ/אלֹהֵ֑י/נוּ לְ/הֹשִׁ֖יב נָשִׁ֥ים נָכְרִיּֽוֹת׃
L05 5 Ne 13:27 we•la•<Chem> ha•nisz•<Ma>', la•'a•<Sot> 'et kol- ha•ra•'<A hag•ge•do•<La> haz•<Zot>, lim•'<Ol> be•lo•<He>•nu; le•ho•<sziw> na•<szim> na•che•ri•<jot>.
L06 6 Ne 13:27 H0000 H8085H8085 H6213H6213 H0853H0853 H3605H3605 H7451H7451 H1419H1419 H2063H2063 H4603H4603 H0430H0430 H3427H3427 H0802H0802 H5237H5237
L07 7 Ne 13:27 attentively accomplish all manner adversity aloud likewise transgress angels abide ess alien
L08 8 Ne 13:27 uważnie zrealizować wszelkiego rodzaju przeciwność losu głośno podobnie przekroczyć anioły przestrzegać es obcy
L09 9 Ne 13:27 Shall we then hearken unto you to do all evil all this great by to transgress against our God in marrying ess strange
L10 10 Ne 13:27 Będziemy następnie słuchać wam zrobić wszystko zło wszystko to wielki przez aby przekroczyć przed naszym Bogiem w ślubie es dziwny
L11 11 Ne 13:27 ve·la·Chem ha·nish·Ma', la·'a·Sot 'et kol- ha·ra·'Ah hag·ge·do·Lah haz·Zot, lim·'Ol be·lo·Hei·nu; le·ho·Shiv na·Shim na·che·ri·Yot.
L12 12 Ne 13:27 we la chem ha nisz ma la a sot et Kol - ha ra a haG Ge do la haz zot li mol Be lo he nu le ho sziw na szim noch rij jot
L13 13 Ne 13:27 wüläkem hánišma` la`áSöt ´ët Kol-härä`â haGGüdôlâ hazzö´t lim`öl Bë|´löhêºnû lühöšîb näšîm nokriyyôt
L14 14 Ne 13:27 4191/6522 584/1154 1771/2617 8506/11047 3423/5415 264/665 316/527 356/603 26/35 1766/2597 629/1071 622/781 27/45
L15 15 Ne 13:27 Shall we then hearken unto you to do all this great evil, to transgress against our God in marrying strange wives?
L16 16 Ne 13:27  27 Shall we then hearken <08085> (08799) unto you to do <06213> (08800) all this great <01419> evil <07451>, to transgress <04603> (08800) against our God <0430> in marrying <03427> (08687) strange <05237> wives <0802>?
L01 1 Ne 13:28   Ne 13:28  28 A jeden z synów <01121> z Jojady <03111>, syn <01121> z Eliasziba <0475> wysoki <01419> ksiądz <03548>, był zięciem <02860>, aby Sanballat <05571> Horonite < 02772>: dlatego goniłem <01272> (08686) go od siebie.                                                                                          
L02 2 Ne 13:28 Nawet jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliasziba, był zięciem Choronity Sanballata. Odpędziłem go od siebie.
L03 3 Ne 13:28 וּמִבְּנֵ֨י יוֹיָדָ֤ע בֶּן־ אֶלְיָשִׁיב֙ הַכֹּהֵ֣ן הַגָּד֔וֹל חָתָ֖ן לְסַנְבַלַּ֣ט הַחֹרֹנִ֑י וָאַבְרִיחֵ֖הוּ מֵעָלָֽי׃
L04 4 Ne 13:28 וּ/מִ/בְּנֵ֨י יוֹיָדָ֤ע בֶּן־ אֶלְיָשִׁיב֙ הַ/כֹּהֵ֣ן הַ/גָּד֔וֹל חָתָ֖ן לְ/סַנְבַלַּ֣ט הַ/חֹרֹנִ֑י וָ/אַבְרִיחֵ֖/הוּ מֵ/עָלָֽ/י׃
L05 5 Ne 13:28 u•mib•be•<Ne> jo•ja•<Da>' ben- 'el•ja•<sziw> hak•ko•<Hen> hag•ga•<Dol>, cha•<Tan> le•san•wal•<Lat> ha•cho•ro•<Ni>; wa•'aw•ri•<Che>•hu me•'a•<Lai>.
L06 6 Ne 13:28 H1121H1121 H3111H3111 H1121H1121 H0475H0475 H3548H3548 H1419H1419 H2860H2860 H5571H5571 H2772H2772 H1272H1272 H5921H5921
L07 7 Ne 13:28 afflicted Jehoiada afflicted Eliashib chief ruler aloud bridegroom Sanballat Horonite drive away above
L08 8 Ne 13:28 dotknięty Jojada dotknięty Eliaszib naczelny władca głośno oblubieniec Sanballat Horonite odpędzać powyżej
L09 9 Ne 13:28 And [one] of the sons of Joiada the son of Eliashib priest the high [was] son in law to Sanballat the Horonite therefore I chased and
L10 10 Ne 13:28 I [jeden] z synów z Jojady syn z Eliasziba ksiądz wysoki [Było] zięciem do Sanballat Horonite Dlatego goniłem i
L11 11 Ne 13:28 u·mib·be·Nei yo·ya·Da' ben- 'el·ya·Shiv hak·ko·Hen hag·ga·Dol, cha·Tan le·san·val·Lat ha·cho·ro·Ni; va·'av·ri·Che·hu me·'a·Lai.
L12 12 Ne 13:28 u miB Be ne jo ja da Ben - el ja sziw haK Ko hen haG Ga dol Ha tan le san wal lat ha Ho ro ni wa aw ri He hu me a laj
L13 13 Ne 13:28 ûmiBBünê yôyädä` Ben-´elyäšîb haKKöhën haGGädôl Hätän lüsanballa† haHörönî wä´abrîHëºhû më`äläy
L14 14 Ne 13:28 4075/4921 5/5 4076/4921 17/17 638/750 317/527 12/20 10/10 3/3 42/65 3287/5759
L15 15 Ne 13:28 And [one] of the sons of Joiada, the son of Eliashib the high priest, [was] son in law to Sanballat the Horonite: therefore I chased him from me.
L16 16 Ne 13:28  28 And one of the sons <01121> of Joiada <03111>, the son <01121> of Eliashib <0475> the high <01419> priest <03548>, was son in law <02860> to Sanballat <05571> the Horonite <02772>: therefore I chased <01272> (08686) him from me.
L01 1 Ne 13:29   Ne 13:29 29 Pamiętaj, <02142> (08798) im, Boże mój <0430>, ponieważ mają splugawić <01352> kapłaństwo <03550>, a przymierze <01285> kapłaństwa <03550>, i Lewitów <03881> .                                                                                              
L02 2 Ne 13:29 Nie zapomnij im, Boże mój, tego splamienia kapłaństwa i przymierza z kapłaństwem i lewitami.
L03 3 Ne 13:29 זָכְרָ֥ה לָהֶ֖ם אֱלֹהָ֑י עַ֚ל גָּאֳלֵ֣י הַכְּהֻנָּ֔ה וּבְרִ֥ית הַכְּהֻנָּ֖ה וְהַלְוִיִּֽם׃
L04 4 Ne 13:29 זָכְרָ֥/ה לָ/הֶ֖ם אֱלֹהָ֑/י עַ֚ל גָּאֳלֵ֣י הַ/כְּהֻנָּ֔ה וּ/בְרִ֥ית הַ/כְּהֻנָּ֖ה וְ/הַ/לְוִיִּֽם׃
L05 5 Ne 13:29 za•che•<Ra> la•<Hem> 'e•lo•<Hai>; 'al go•'o•<Le> hak•ke•hun•<Na>, u•we•<Rit> hak•ke•hun•<Na> we•hal•wi•<jim>.
L06 6 Ne 13:29 H2142H2142 H1992H1992 H0430H0430 H5921H5921 H1352H1352 H3550H3550 H1285H1285 H3550H3550 H3881H3881
L07 7 Ne 13:29 burn  like angels above defile priesthood confederacy priesthood Leviite
L08 8 Ne 13:29 palić jak anioły powyżej zbezcześcić kapłaństwo konfederacja kapłaństwo Leviite
L09 9 Ne 13:29 Remember like them O my God because because they have defiled the priesthood and the covenant of the priesthood and of the Levites
L10 10 Ne 13:29 Pamiętać jak im o mój Boże bo bo oni mają splugawić kapłaństwo i przymierze z kapłaństwa i lewitów
L11 11 Ne 13:29 za·che·Rah la·Hem 'e·lo·Hai; 'al go·'o·Lei hak·ke·hun·Nah, u·ve·Rit hak·ke·hun·Nah ve·hal·vi·Yim.
L12 12 Ne 13:29 zoch ra la hem e lo haj al Ga ó le haK Ke hun na u we rit haK Ke hun na we ha le wij jim
L13 13 Ne 13:29 zokrâ lähem ´élöhäy `al Gä´ólê haKKühunnâ ûbürît haKKühunnâ wühalüwiyyìm
L14 14 Ne 13:29 77/229 436/820 1767/2597 3288/5759 1/1 13/14 183/284 14/14 279/292
L15 15 Ne 13:29 Remember them, O my God, because they have defiled the priesthood, and the covenant of the priesthood, and of the Levites.
L16 16 Ne 13:29  29 Remember <02142> (08798) them, O my God <0430>, because they have defiled <01352> the priesthood <03550>, and the covenant <01285> of the priesthood <03550>, and of the Levites <03881>.
L01 1 Ne 13:30   Ne 13:30  30 Tak więc oczyszczone <02891> (08765) Mam je od wszystkich obcych <05236> i mianowany <05975> (08686) podopiecznymi <04931> z kapłanów <03548> i lewici <03881>, każdy jeden <0376> w jego biznes <04399>;                                                                                          
L02 2 Ne 13:30 I oczyściłem ich z wszelkiej cudzoziemszczyzny i ustanowiłem przepisy dla kapłanów i lewitów: dla każdego w jego zakresie;
L03 3 Ne 13:30 וְטִֽהַרְתִּ֖ים מִכָּל־ נֵכָ֑ר וָאַעֲמִ֧ידָה מִשְׁמָר֛וֹת לַכֹּהֲנִ֥ים וְלַלְוִיִּ֖ם אִ֥ישׁ בִּמְלַאכְתּֽוֹ׃
L04 4 Ne 13:30 וְ/טִֽהַרְתִּ֖י/ם מִ/כָּל־ נֵכָ֑ר וָ/אַעֲמִ֧ידָ/ה מִשְׁמָר֛וֹת לַ/כֹּהֲנִ֥ים וְ/לַ/לְוִיִּ֖ם אִ֥ישׁ בִּ/מְלַאכְתּֽ/וֹ׃
L05 5 Ne 13:30 we•ti•har•<Tim> mik•kol ne•<Char>; wa•'a•'a•<Mi>•da misz•ma•<Rot> lak•ko•ha•<Nim> we•lal•wi•<jim> 'isz bim•lach•<To>.
L06 6 Ne 13:30 H2891H2891 H3605H3605 H5236H5236 H5975H5975 H4931H4931 H3548H3548 H3881H3881 H0376H0376 H4399H4399
L07 7 Ne 13:30 be make all manner alien abide  charge chief ruler Leviite great business
L08 8 Ne 13:30 należy uczynić wszelkiego rodzaju obcy przestrzegać opłata naczelny władca Leviite wielki biznes
L09 9 Ne 13:30 Thus cleansed everything I them from all strangers and appointed the wards of the priests and the Levites every one in his business
L10 10 Ne 13:30 Tak oczyszczone wszystko Mam je od wszystkich obcych i mianowani podopiecznymi z kapłanów i lewitów każdy jeden w swojej działalności
L11 11 Ne 13:30 ve·ti·har·Tim mik·kol ne·Char; va·'a·'a·Mi·dah mish·ma·Rot lak·ko·ha·Nim ve·lal·vi·Yim 'ish bim·lach·To.
L12 12 Ne 13:30 we ti har Tim miK Kol - ne char wa a a mi da misz ma rot laK Ko ha nim we la le wij jim isz Bim la che To
L13 13 Ne 13:30 wü†i|harTîm miKKol-nëkär wä´a`ámîºdâ mišmärôt laKKöhánîm wülalüwiyyìm ´îš Bimla´küTô
L14 14 Ne 13:30 72/95 3424/5415 18/36 308/523 66/78 639/750 280/292 1436/2004 147/167
L15 15 Ne 13:30 Thus cleansed I them from all strangers, and appointed the wards of the priests and the Levites, every one in his business;
L16 16 Ne 13:30  30 Thus cleansed <02891> (08765) I them from all strangers <05236>, and appointed <05975> (08686) the wards <04931> of the priests <03548> and the Levites <03881>, every one <0376> in his business <04399>;
L01 1 Ne 13:31   Ne 13:31  31 A dla drewna <06086> Oferta <07133>, czasami <06256> mianowany <02163> (08794), a dla pierwocin <01061>. Zapamiętaj <02142> (08798) mnie, Boże mój, <0430>, na dobre <02896>.                                                                                            
L02 2 Ne 13:31 dalej - przepisy o dostarczaniu drewna w określonych terminach i o pierwocinach. Pamiętaj, Boże mój, o tym na moją korzyść!
L03 3 Ne 13:31 וּלְקֻרְבַּ֧ן הָעֵצִ֛ים בְּעִתִּ֥ים מְזֻמָּנ֖וֹת וְלַבִּכּוּרִ֑ים זָכְרָה־ לִּ֥י אֱלֹהַ֖י לְטוֹבָֽה׃
L04 4 Ne 13:31 וּ/לְ/קֻרְבַּ֧ן הָ/עֵצִ֛ים בְּ/עִתִּ֥ים מְזֻמָּנ֖וֹת וְ/לַ/בִּכּוּרִ֑ים זָכְרָ/ה־ לִּ֥/י אֱלֹהַ֖/י לְ/טוֹבָֽה׃
L05 5 Ne 13:31 u•le•kur•<Ban> ha•'e•<cim> be•'it•<Tim> me•zum•ma•<Not> we•lab•bik•ku•<Rim>; za•che•rah- li 'e•lo•<Hai> le•to•<wa>.
L06 6 Ne 13:31 H7133H7133 H6086H6086 H6256H6256 H2163H2163 H1061H1061 H2142H2142 H0000 H0430H0430 H2896H2896
L07 7 Ne 13:31 oblation carpenter after appoint firstfruit burn  angels beautiful
L08 8 Ne 13:31 ofiara stolarz po powołać firstfruit palić anioły piękny
L09 9 Ne 13:31 offering And for the wood at times appointed and for the firstfruits Remember me O my God for good
L10 10 Ne 13:31 oferowanie I do drewna czasami wyznaczony i do pierwocin Pamiętać mnie o mój Boże dla dobra
L11 11 Ne 13:31 u·le·kur·Ban ha·'e·Tzim be·'it·Tim me·zum·ma·Not ve·lab·bik·ku·Rim; za·che·rah- li 'e·lo·Hai le·to·Vah.
L12 12 Ne 13:31 u le qur Ban ha e cim Be iT Tim me zum ma not we laB BiK Ku rim zoch ra - lli e lo haj le to wa
L13 13 Ne 13:31 ûlüqurBan hä`ëcîm Bü`iTTîm müzummänôt wülaBBiKKûrîm zokrâ-llî ´élöhay lü†ôbâ
L14 14 Ne 13:31 80/82 206/329 112/294 3/3 15/18 78/229 4192/6522 1768/2597 254/561
L15 15 Ne 13:31 And for the wood offering, at times appointed, and for the firstfruits. Remember me, O my God, for good.
L16 16 Ne 13:31  31 And for the wood <06086> offering <07133>, at times <06256> appointed <02163> (08794), and for the firstfruits <01061>. Remember <02142> (08798) me, O my God, <0430>, for good <02896>.
Copyright by Cezary Podolski