Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps119-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 119:1 Ps 119 Ps 119:1  1 ALEPH. Błogosławiony <0835> są] nieskalanego <08549> w sposób <01870>, którzy chodzą <01980> (08802) w prawie <08451> Pana <03068>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:1 Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego.
L03 3 Ps 119:1 אַשְׁרֵ֥י תְמִֽימֵי־ דָ֑רֶךְ הַֽ֝הֹלְכִ֗ים בְּתוֹרַ֥ת יְהוָֽה׃
L04 4 Ps 119:1 אַשְׁרֵ֥י תְמִֽימֵי־ דָ֑רֶךְ הַֽ֝/הֹלְכִ֗ים בְּ/תוֹרַ֥ת יְהוָֽה׃
L05 5 Ps 119:1 'asz•<Re> te•mi•me- <Da>•rech; ha•ho•le•<Chim>, be•to•<Rat> <jah>•we.
L06 6 Ps 119:1 H0835H0835 H8549H8549 H1870H1870 H1980H1980 H8451H8451 H3069H3069
L07 7 Ps 119:1 blessed without blemish along along bullock God
L08 8 Ps 119:1 błogosławiony bez skazy wzdłuż wzdłuż byczek Bóg
L09 9 Ps 119:1 ALEPH Blessed [are] the undefiled in the way who walk in the law God
L10 10 Ps 119:1 ALEPH Błogosławieni [Są] nieskalana w drodze którzy chodzą w prawie Bóg
L11 11 Ps 119:1 'ash·Rei te·mi·mei- Da·rech; ha·ho·le·Chim, be·to·Rat Yah·weh.
L12 12 Ps 119:1 asz re te mi me - da rech ha hol chim Be to rat jhwh(a do naj)
L13 13 Ps 119:1 ´ašrê tümî|mê-däºrek ha|hölkîm Bütôrat yhwh(´ädönäy)
L14 14 Ps 119:1 23/45 70/91 361/700 1124/1542 133/216 184/608
L15 15 Ps 119:1 ALEPH. Blessed [are] the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.
L16 16 Ps 119:1  1 ALEPH. Blessed <0835> are] the undefiled <08549> in the way <01870>, who walk <01980> (08802) in the law <08451> of the LORD <03068>.
L01 1 Ps 119:2   Ps 119:2 2 Błogosławiony <0835> są ci, którzy zachowują <05341> (08802) Jego zeznania <05713>, a szukać <01875> (08799) go z całego serca <03820>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają,
L03 3 Ps 119:2 אַ֭שְׁרֵי נֹצְרֵ֥י עֵדֹתָ֗יו בְּכָל־ לֵ֥ב יִדְרְשֽׁוּהוּ׃
L04 4 Ps 119:2 אַ֭שְׁרֵי נֹצְרֵ֥י עֵדֹתָ֗י/ו בְּ/כָל־ לֵ֥ב יִדְרְשֽׁוּ/הוּ׃
L05 5 Ps 119:2 '<Asz>•re no•ce•<Re> 'e•do•<Taw>, be•chol lew jid•re•<szu>•hu.
L06 6 Ps 119:2 H0835H0835 H5341H5341 H5713H5713 H3605H3605 H3820H3820 H1875H1875
L07 7 Ps 119:2 blessed besieged testimony all manner care for ask
L08 8 Ps 119:2 błogosławiony oblegany świadectwo wszelkiego rodzaju dbałość o zapytać
L09 9 Ps 119:2 Blessed [are] they that keep his testimonies all him with the whole heart [and that] seek
L10 10 Ps 119:2 Błogosławiony [Jest] one, że utrzymanie Jego zeznania wszystko mu z całego serca [I że] mają
L11 11 Ps 119:2 'Ash·rei no·tze·Rei 'e·do·Tav, be·chol lev yid·re·Shu·hu.
L12 12 Ps 119:2 asz re noc re e do taw Be chol - lew jid re szu hu  
L13 13 Ps 119:2 ´ašrê nöcrê `ëdötäyw Bükol-lëb yidrüšûºhû  
L14 14 Ps 119:2 24/45 19/61 12/26 3837/5415 275/592 108/163
L15 15 Ps 119:2 Blessed [are] they that keep his testimonies, [and that] seek him with the whole heart.
L16 16 Ps 119:2  2 Blessed <0835> are they that keep <05341> (08802) his testimonies <05713>, and that seek <01875> (08799) him with the whole heart <03820>.
L01 1 Ps 119:3   Ps 119:3  3 też zrobić <06466> (08804) nie nieprawość <05766>: chodzą <01980> (08804) Jego drogami <01870>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:3 którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami.
L03 3 Ps 119:3 אַ֭ף לֹֽא־ פָעֲל֣וּ עַוְלָ֑ה בִּדְרָכָ֥יו הָלָֽכוּ׃
L04 4 Ps 119:3 אַ֭ף לֹֽא־ פָעֲל֣וּ עַוְלָ֑ה בִּ/דְרָכָ֥י/ו הָלָֽכוּ׃
L05 5 Ps 119:3 'af lo- fa•'a•<Lu> 'aw•<La>; bid•ra•<Chaw> ha•<La>•chu.
L06 6 Ps 119:3 H0637H0637 H3808H3808 H6466H6466 H5766H5766 H1870H1870 H1980H1980
L07 7 Ps 119:3 yet before commit iniquity along along
L08 8 Ps 119:3 jeszcze przed popełnić niesprawiedliwość wzdłuż wzdłuż
L09 9 Ps 119:3 also no They also do no iniquity in his ways they walk
L10 10 Ps 119:3 również nie Oni też zrobić bez winy Jego drogami chodzą
L11 11 Ps 119:3 'af lo- fa·'a·Lu 'av·Lah; bid·ra·Chav ha·La·chu.
L12 12 Ps 119:3 af lo - fa a lu aw la Bid ra chaw ha la chu  
L13 13 Ps 119:3 ´ap lö|´-pä`álû `awlâ Bidräkäyw häläºkû  
L14 14 Ps 119:3 85/134 3197/5164 37/56 30/52 362/700 1125/1542
L15 15 Ps 119:3 They also do no iniquity: they walk in his ways.
L16 16 Ps 119:3  3 They also do <06466> (08804) no iniquity <05766>: they walk <01980> (08804) in his ways <01870>.
L01 1 Ps 119:4   Ps 119:4  4 Tyś rozkazał <06680> (08765) nam utrzymać <08104> (08800) twój przykazania <06490> pilnie <03966>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:4 Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano.
L03 3 Ps 119:4 אַ֭תָּה צִוִּ֥יתָה פִקֻּדֶ֗יךָ לִשְׁמֹ֥ר מְאֹֽד׃
L04 4 Ps 119:4 אַ֭תָּה צִוִּ֥יתָה פִקֻּדֶ֗י/ךָ לִ/שְׁמֹ֥ר מְאֹֽד׃
L05 5 Ps 119:4 '<At>•ta ciw•<wi>•ta fik•ku•<De>•cha, lisz•<Mor> me•'<Od>.
L06 6 Ps 119:4 H0859H0859 H6680H6680 H6490H6490 H8104H8104 H3966H3966
L07 7 Ps 119:4 you appoint commandment beward diligently
L08 8 Ps 119:4 ty powołać przykazanie beward pilnie
L09 9 Ps 119:4 You Thou hast commanded thy precepts [us] to keep diligently
L10 10 Ps 119:4 Ty Tyś przykazał twój nakazy [Nas] do utrzymania pilnie
L11 11 Ps 119:4 'At·tah tziv·Vi·tah fik·ku·Dei·cha, lish·Mor me·'Od.
L12 12 Ps 119:4 aT Ta ciw wi ta fiq qu de cha lisz mor me od
L13 13 Ps 119:4 ´aTTâ ciwwîºtâ piqqùdʺkä lišmör mü´öd
L14 14 Ps 119:4 742/1080 421/491 4/24 323/468 238/300
L15 15 Ps 119:4 Thou hast commanded [us] to keep thy precepts diligently.
L16 16 Ps 119:4  4 Thou hast commanded <06680> (08765) us to keep <08104> (08800) thy precepts <06490> diligently <03966>.
L01 1 Ps 119:5   Ps 119:5  5 O, <0305> moje drogi <01870> <03559 kierowano> (08735) utrzymywanie <08104> (08800) statut twoje <02706>!                                                                                                  
L02 2 Ps 119:5 Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twych ustaw!
L03 3 Ps 119:5 אַ֭חֲלַי יִכֹּ֥נוּ דְרָכָ֗י לִשְׁמֹ֥ר חֻקֶּֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:5 אַ֭חֲלַי יִכֹּ֥נוּ דְרָכָ֗/י לִ/שְׁמֹ֥ר חֻקֶּֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:5 '<A>•cha•lai jik•<Ko>•nu de•ra•<Chai>, lisz•<Mor> chuk•<Ke>•cha.
L06 6 Ps 119:5 H0305H0305 H3559H3559 H1870H1870 H8104H8104 H2706H2706
L07 7 Ps 119:5 O that certain along beward appointed
L08 8 Ps 119:5 O, pewny wzdłuż beward wyznaczony
L09 9 Ps 119:5 O that were directed my ways to keep thy statutes
L10 10 Ps 119:5 O, skierowane były moje drogi aby utrzymać twoje statut
L11 11 Ps 119:5 'A·cha·lai yik·Ko·nu de·ra·Chai, lish·Mor chuk·Kei·cha.
L12 12 Ps 119:5 a Ha laj jiK Ko nu de ra chaj lisz mor Huq qe cha
L13 13 Ps 119:5 ´aHálay yiKKöºnû düräkäy lišmör Huqqʺkä
L14 14 Ps 119:5 2/2 158/216 363/700 324/468 83/125
L15 15 Ps 119:5 O that my ways were directed to keep thy statutes!
L16 16 Ps 119:5  5 O that <0305> my ways <01870> were directed <03559> (08735) to keep <08104> (08800) thy statutes <02706>!
L01 1 Ps 119:6   Ps 119:6  6 Wtedy nie doznam wstydu <0954> (08799), kiedy mam szacunek <05027> (08687) do wszystkich Twoich przykazań <04687>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:6 Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
L03 3 Ps 119:6 אָ֥ז לֹא־ אֵב֑וֹשׁ בְּ֝הַבִּיטִ֗י אֶל־ כָּל־ מִצְוֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:6 אָ֥ז לֹא־ אֵב֑וֹשׁ בְּ֝/הַבִּיטִ֗/י אֶל־ כָּל־ מִצְוֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:6 'az lo- e•<wosz>; be•hab•bi•<Ti>, el- kol- mic•wo•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:6 H0227H0227 H3808H3808 H0954H0954 H5027H5027 H0413H0413 H3605H3605 H4687H4687
L07 7 Ps 119:6 beginning before make behold about all manner commanded
L08 8 Ps 119:6 początek przed zrobić ujrzeć o wszelkiego rodzaju przykazał
L09 9 Ps 119:6 Then not Then shall I not be ashamed when I have respect upon all unto all thy commandments
L10 10 Ps 119:6 Następnie nie Wtedy nie doznam wstydu kiedy mam szacunek na wszystko do wszystkich Twoich przykazań
L11 11 Ps 119:6 'az lo- e·Voosh; be·hab·bi·Ti, el- kol- mitz·vo·Tei·cha.
L12 12 Ps 119:6 az lo - e wosz Be haB Bi ti el - Kol - mic wo te cha      
L13 13 Ps 119:6 ´äz lö´-´ëbôš BühaBBî†î ´el-Kol-micwötʺkä      
L14 14 Ps 119:6 99/141 3198/5164 38/113 36/68 3958/5500 3838/5415 133/178
L15 15 Ps 119:6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.
L16 16 Ps 119:6  6 Then shall I not be ashamed <0954> (08799), when I have respect <05027> (08687) unto all thy commandments <04687>.
L01 1 Ps 119:7   Ps 119:7  7 będę chwalić <03034> (08686) cię prawości <03476> serca <03824>, gdy będę nauczyli <03925> (08800) twój sprawiedliwy <06664> wyroki <04941>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:7 Chcę Ci dziękować szczerym sercem, gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.
L03 3 Ps 119:7 א֭וֹדְךָ בְּיֹ֣שֶׁר לֵבָ֑ב בְּ֝לָמְדִ֗י מִשְׁפְּטֵ֥י צִדְקֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:7 א֭וֹדְ/ךָ בְּ/יֹ֣שֶׁר לֵבָ֑ב בְּ֝/לָמְדִ֗/י מִשְׁפְּטֵ֥י צִדְקֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:7 od•cha be•<jo>•szer le•<waw>; be•la•me•<Di>, misz•pe•<Te> cid•<Ke>•cha.
L06 6 Ps 119:7 H3034H3034 H3476H3476 H3824H3824 H3925H3925 H4941H4941 H6664H6664
L07 7 Ps 119:7 cast  equity heart to teach adversary prosperity
L08 8 Ps 119:7 rzucać sprawiedliwość serce uczyć przeciwnik dobrobyt
L09 9 Ps 119:7 I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned judgments thy righteous
L10 10 Ps 119:7 Będę chwalić ci z prostolinijności serca kiedy ja nauczyłem wyroki twój sprawiedliwy
L11 11 Ps 119:7 od·cha be·Yo·sher le·Vav; be·la·me·Di, mish·pe·Tei tzid·Ke·cha.
L12 12 Ps 119:7 od cha Be jo szer le waw Be lom di misz Pe te cid qe cha
L13 13 Ps 119:7 ´ôdkä Büyöºšer lëbäb Bülomdî mišPü†ê cidqeºkä
L14 14 Ps 119:7 89/114 8/14 196/252 39/85 217/419 56/118
L15 15 Ps 119:7 I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
L16 16 Ps 119:7  7 I will praise <03034> (08686) thee with uprightness <03476> of heart <03824>, when I shall have learned <03925> (08800) thy righteous <06664> judgments <04941>.
L01 1 Ps 119:8   Ps 119:8  8 Będę <08104> (08799) twój statut <02706>: O porzuci <05800> (08799) nie mnie całkowicie <03966>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:8 Przestrzegać będę Twych ustaw: nie opuszczaj mnie nigdy!
L03 3 Ps 119:8 אֶת־ חֻקֶּ֥יךָ אֶשְׁמֹ֑ר אַֽל־ תַּעַזְבֵ֥נִי עַד־ מְאֹֽד׃
L04 4 Ps 119:8 אֶת־ חֻקֶּ֥י/ךָ אֶשְׁמֹ֑ר אַֽל־ תַּעַזְבֵ֥/נִי עַד־ מְאֹֽד׃
L05 5 Ps 119:8 et- chuk•<Ke>•cha 'esz•<Mor>; al- ta•'az•<we>•ni ad- me•'<Od>.
L06 6 Ps 119:8 H0853H0853 H2706H2706 H8104H8104 H0408H0408 H5800H5800 H5704H5704 H3966H3966
L07 7 Ps 119:8 appointed beward nay commit self against diligently
L08 8 Ps 119:8 wyznaczony beward ba popełnić siebie przed pilnie
L09 9 Ps 119:8 thy statutes I will keep not O forsake not me not utterly
L10 10 Ps 119:8 twoje statut Będę nie O porzuci nie ja nie całkowicie
L11 11 Ps 119:8 et- chuk·Kei·cha 'esh·Mor; al- ta·'az·Ve·ni ad- me·'Od.
L12 12 Ps 119:8 et - Huq qe cha esz mor al - Ta az we ni ad - me od      
L13 13 Ps 119:8 ´et-Huqqʺkä ´ešmör ´a|l-Ta`azbëºnî `ad-mü´öd      
L14 14 Ps 119:8 8774/11047 84/125 325/468 394/725 141/211 979/1259 239/300
L15 15 Ps 119:8 I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.
L16 16 Ps 119:8  8 I will keep <08104> (08799) thy statutes <02706>: O forsake <05800> (08799) me not utterly <03966>.
L01 1 Ps 119:9   Ps 119:9  9 Beth. Zachowa młody człowiek <05288> <02135 oczyścić> (08762) Jego droga <0734>? biorąc uwagę <08104> (08.800 do pracy) według słowa twego <01697>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości? - Przestrzegając słów Twoich.
L03 3 Ps 119:9 בַּמֶּ֣ה יְזַכֶּה־ נַּ֭עַר אֶת־ אָרְח֑וֹ לִ֝שְׁמֹ֗ר כִּדְבָרֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:9 בַּ/מֶּ֣ה יְזַכֶּה־ נַּ֭עַר אֶת־ אָרְח֑/וֹ לִ֝/שְׁמֹ֗ר כִּ/דְבָרֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:9 bam•<Me> je•zak•ke <Na>•'ar et- a•re•<Cho>; lisz•<Mor>, kid•wa•<Re>•cha.
L06 6 Ps 119:9 H4100H4100 H2135H2135 H5288H5288 H0853H0853 H0734H0734 H8104H8104 H1697H1697
L07 7 Ps 119:9 how long be clean babe manner beward act
L08 8 Ps 119:9 jak długo należy oczyścić dziecko sposób beward działać
L09 9 Ps 119:9 How cleanse BETH Wherewithal shall a young man his way beward [thereto] according to thy word
L10 10 Ps 119:9 Jak oczyścić BETH zachowa młody człowiek jego sposób beward [Niej] według słowa Twego
L11 11 Ps 119:9 bam·Meh ye·zak·keh- Na·'ar et- a·re·Cho; lish·Mor, kid·va·Re·cha.
L12 12 Ps 119:9 Bam me je zaK Ke - nna ar et - or Ho lisz mor Kid wa re cha    
L13 13 Ps 119:9 Bammè yüzaKKè-nna`ar ´et-´orHô lišmör Kidbäreºkä    
L14 14 Ps 119:9 511/744 5/8 212/240 8775/11047 24/58 326/468 934/1428
L15 15 Ps 119:9 BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed [thereto] according to thy word.
L16 16 Ps 119:9  9 BETH. Wherewithal shall a young man <05288> cleanse <02135> (08762) his way <0734>? by taking heed <08104> (08800) thereto according to thy word <01697>.
L01 1 Ps 119:10   Ps 119:10  10 Z całego serca <03820> nie szukałem <01875> (08804) cię: O nie pozwól mi wędrować <07686> (08686) od Twoich przykazań <04687>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:10 Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!
L03 3 Ps 119:10 בְּכָל־ לִבִּ֥י דְרַשְׁתִּ֑יךָ אַל־ תַּ֝שְׁגֵּ֗נִי מִמִּצְוֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:10 בְּ/כָל־ לִבִּ֥/י דְרַשְׁתִּ֑י/ךָ אַל־ תַּ֝שְׁגֵּ֗/נִי מִ/מִּצְוֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:10 be•chol lib•<Bi> de•rasz•<Ti>•cha; al- tasz•<Ge>•ni, mi•mic•wo•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:10 H3605H3605 H3820H3820 H1875H1875 H0408H0408 H7686H7686 H4687H4687
L07 7 Ps 119:10 all manner care for ask nay go astray commanded
L08 8 Ps 119:10 wszelkiego rodzaju dbałość o zapytać ba zbłądzić przykazał
L09 9 Ps 119:10 all With my whole heart have I sought not thee O let me not wander from thy commandments
L10 10 Ps 119:10 wszystko Z całego serca nie szukałem nie O tobie niech nie błądzić od Twoich przykazań
L11 11 Ps 119:10 be·chol lib·Bi de·rash·Ti·cha; al- tash·Ge·ni, mi·mitz·vo·Tei·cha.
L12 12 Ps 119:10 Be chol - liB Bi de rasz Ti cha al - Tasz Ge ni mim mic wo te cha    
L13 13 Ps 119:10 Bükol-liBBî dürašTîºkä ´al-TašGëºnî mimmicwötʺkä    
L14 14 Ps 119:10 3839/5415 276/592 109/163 395/725 8/21 134/178
L15 15 Ps 119:10 With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
L16 16 Ps 119:10  10 With my whole heart <03820> have I sought <01875> (08804) thee: O let me not wander <07686> (08686) from thy commandments <04687>.
L01 1 Ps 119:11   Ps 119:11  11 Słowo Twe <0565> mieć ukryłem <06845> (08804) w moim sercu <03820>, że nie może grzeszyć <02398> (08799) przeciwko tobie.                                                                                                
L02 2 Ps 119:11 W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie.
L03 3 Ps 119:11 בְּ֭לִבִּי צָפַ֣נְתִּי אִמְרָתֶ֑ךָ לְ֝מַ֗עַן לֹ֣א אֶֽחֱטָא־ לָֽךְ׃
L04 4 Ps 119:11 בְּ֭/לִבִּ/י צָפַ֣נְתִּי אִמְרָתֶ֑/ךָ לְ֝מַ֗עַן לֹ֣א אֶֽחֱטָא־ לָֽ/ךְ׃
L05 5 Ps 119:11 <Be>•lib•bi ca•<Fan>•ti 'im•ra•<Te>•cha; le•<Ma>•'an, lo e•che•ta- <Lach>.
L06 6 Ps 119:11 H3820H3820 H6845H6845 H0565H0565 H4616H4616 H3808H3808 H2398H2398 H0000
L07 7 Ps 119:11 care for reserve commandment because of before cleanse
L08 8 Ps 119:11 dbałość o rezerwa przykazanie z powodu przed oczyścić
L09 9 Ps 119:11 in mine heart have I hid Thy word because of may not that I might not sin
L10 10 Ps 119:11 w sercu kopalni nie ukryłem Słowo Twoje z powodu nie mogą że nie może grzeszyć
L11 11 Ps 119:11 Be·lib·bi tza·Fan·ti 'im·ra·Te·cha; le·Ma·'an, lo e·che·ta- Lach.
L12 12 Ps 119:11 Be liB Bi ca fan Ti im ra te cha le ma an lo e He ta - lach  
L13 13 Ps 119:11 BüliBBî cäpaºnTî ´imräteºkä lümaº`an lö´ ´e|Hé†ä´-läk  
L14 14 Ps 119:11 277/592 17/29 10/37 157/272 3199/5164 173/236 4746/6522
L15 15 Ps 119:11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
L16 16 Ps 119:11  11 Thy word <0565> have I hid <06845> (08804) in mine heart <03820>, that I might not sin <02398> (08799) against thee.
L01 1 Ps 119:12   Ps 119:12  12 Błogosławieni <01288> (08803) Ty, Panie <03068>: uczyć <03925> (08761) ja twój statut <02706>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:12 Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twoich ustaw!
L03 3 Ps 119:12 בָּר֖וּךְ אַתָּ֥ה יְהוָ֗ה לַמְּדֵ֥נִי חֻקֶּֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:12 בָּר֖וּךְ אַתָּ֥ה יְהוָ֗ה לַמְּדֵ֥/נִי חֻקֶּֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:12 ba•<Ruch> 'at•<Ta> <jah>•we lam•me•<De>•ni chuk•<Ke>•cha.
L06 6 Ps 119:12 H1288H1288 H0859H0859 H3069H3069 H3925H3925 H2706H2706
L07 7 Ps 119:12 abundantly you God to teach appointed
L08 8 Ps 119:12 obfitości ty Bóg uczyć wyznaczony
L09 9 Ps 119:12 Blessed you God teach me thy statutes
L10 10 Ps 119:12 Błogosławiony ty Bóg uczyć mnie twoje statut
L11 11 Ps 119:12 ba·Ruch 'at·Tah Yah·weh lam·me·De·ni chuk·Kei·cha.
L12 12 Ps 119:12 Ba ruch aT Ta jhwh(a do naj) lam me de ni Huq qe cha
L13 13 Ps 119:12 Bärûk ´aTTâ yhwh(´ädönäy) lammüdëºnî Huqqʺkä
L14 14 Ps 119:12 289/330 743/1080 185/608 40/85 85/125
L15 15 Ps 119:12 Blessed [art] thou, O LORD: teach me thy statutes.
L16 16 Ps 119:12  12 Blessed <01288> (08803) art thou, O LORD <03068>: teach <03925> (08761) me thy statutes <02706>.
L01 1 Ps 119:13   Ps 119:13  13 Z moich ustach <08193> ja oświadczył <05608> (08765) wszystkie wyroki <04941> z ust twoich <06310>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:13 Opowiadam swoimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich.
L03 3 Ps 119:13 בִּשְׂפָתַ֥י סִפַּ֑רְתִּי כֹּ֝֗ל מִשְׁפְּטֵי־ פִֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:13 בִּ/שְׂפָתַ֥/י סִפַּ֑רְתִּי כֹּ֝֗ל מִשְׁפְּטֵי־ פִֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:13 bis•fa•<Tai> sip•<Par>•ti; <Kol>, misz•pe•te- <Fi>•cha.
L06 6 Ps 119:13 H8193H8193 H5608H5608 H3605H3605 H4941H4941 H6310H6310
L07 7 Ps 119:13 band commune all manner adversary according
L08 8 Ps 119:13 pasmo gmina wszelkiego rodzaju przeciwnik zgodnie
L09 9 Ps 119:13 With my lips have I declared of All all the judgments of thy mouth
L10 10 Ps 119:13 Z moich ustach ja oświadczył Wszystkiego wszystkie wyroki z twoich ustach
L11 11 Ps 119:13 bis·fa·Tai sip·Par·ti; Kol, mish·pe·tei- Fi·cha.
L12 12 Ps 119:13 Bis fa taj siP Par Ti Kol misz Pe te - fi cha  
L13 13 Ps 119:13 BiSpätay siPPaºrTî Köl mišPü†ê-pîºkä  
L14 14 Ps 119:13 89/173 125/161 3840/5415 218/419 315/497
L15 15 Ps 119:13 With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.
L16 16 Ps 119:13  13 With my lips <08193> have I declared <05608> (08765) all the judgments <04941> of thy mouth <06310>.
L01 1 Ps 119:14   Ps 119:14  14 I rozradował <07797> (08804) w sposób <01870> zeznań twoich <05715>, jak w <05921> wszystkie bogactwa <01952>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:14 Cieszę się z drogi Twych upomnień jak z wszelkiego bogactwa.
L03 3 Ps 119:14 בְּדֶ֖רֶךְ עֵדְוֹתֶ֥יךָ שַׂ֗שְׂתִּי כְּעַ֣ל כָּל־ הֽוֹן׃
L04 4 Ps 119:14 בְּ/דֶ֖רֶךְ עֵדְוֹתֶ֥י/ךָ שַׂ֗שְׂתִּי כְּ/עַ֣ל כָּל־ הֽוֹן׃
L05 5 Ps 119:14 be•<De>•rech 'e•de•wo•<Te>•cha <Sas>•ti, ke•'<Al> kol- <Hon>.
L06 6 Ps 119:14 H1870H1870 H5715H5715 H7797H7797 H5921H5921 H3605H3605 H1952H1952
L07 7 Ps 119:14 along testimony be glad above all manner enough
L08 8 Ps 119:14 wzdłuż świadectwo Chętnie powyżej wszelkiego rodzaju dość
L09 9 Ps 119:14 in the way of thy testimonies I have rejoiced as [much as] in all all riches
L10 10 Ps 119:14 w drodze z twoich zeznań I radował jako [nawet] w wszystko wszystkie bogactwa
L11 11 Ps 119:14 be·De·rech 'e·de·vo·Tei·cha Sas·ti, ke·'Al kol- Hon.
L12 12 Ps 119:14 Be de rech ed wo te cha sas Ti Ke al Kol - hon  
L13 13 Ps 119:14 Büdeºrek `ëdwötʺkä SaºSTî Kü`al Kol-hôn  
L14 14 Ps 119:14 364/700 49/59 12/27 3835/5759 3841/5415 3/26
L15 15 Ps 119:14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as [much as] in all riches.
L16 16 Ps 119:14  14 I have rejoiced <07797> (08804) in the way <01870> of thy testimonies <05715>, as much as in <05921> all riches <01952>.
L01 1 Ps 119:15   Ps 119:15  15 Będę medytować <07878> (08799) w twoich nakazów <06490> i mieć szacunek <05027> (08686) do sposobów twoich <0734>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał.
L03 3 Ps 119:15 בְּפִקֻּדֶ֥יךָ אָשִׂ֑יחָה וְ֝אַבִּ֗יטָה אֹרְחֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:15 בְּ/פִקֻּדֶ֥י/ךָ אָשִׂ֑יחָה וְ֝/אַבִּ֗יטָה אֹרְחֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:15 be•fik•ku•<De>•cha 'a•<Si>•cha; we•'ab•<Bi>•ta, 'o•re•cho•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:15 H6490H6490 H7878H7878 H5027H5027 H0734H0734
L07 7 Ps 119:15 commandment commune behold manner
L08 8 Ps 119:15 przykazanie gmina ujrzeć sposób
L09 9 Ps 119:15 in thy precepts I will meditate and have respect unto thy ways
L10 10 Ps 119:15 w twoich nakazów Będę medytować i mieć szacunek twemu sposobów
L11 11 Ps 119:15 be·fik·ku·Dei·cha 'a·Si·chah; ve·'ab·Bi·tah, 'o·re·cho·Tei·cha.
L12 12 Ps 119:15 Be fiq qu de cha a si Ha we aB Bi ta or Ho te cha
L13 13 Ps 119:15 Büpiqqùdʺkä ´äSîºHâ wü´aBB⠴örHötʺkä
L14 14 Ps 119:15 5/24 12/21 37/68 25/58
L15 15 Ps 119:15 I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.
L16 16 Ps 119:15  15 I will meditate <07878> (08799) in thy precepts <06490>, and have respect <05027> (08686) unto thy ways <0734>.
L01 1 Ps 119:16   Ps 119:16  16 będę zachwycać <08173> (08698) sam w twoich statutu <02708>: Ja nie zapomnę <07911> (08799) słowo twoje <01697>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:16 Będę się radował z Twych ustaw: słów Twoich nie zapomnę.
L03 3 Ps 119:16 בְּחֻקֹּתֶ֥יךָ אֶֽשְׁתַּעֲשָׁ֑ע לֹ֭א אֶשְׁכַּ֣ח דְּבָרֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:16 בְּ/חֻקֹּתֶ֥י/ךָ אֶֽשְׁתַּעֲשָׁ֑ע לֹ֭א אֶשְׁכַּ֣ח דְּבָרֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:16 be•chuk•ko•<Te>•cha 'esz•ta•'a•<sza>'; lo 'esz•<Kach> de•wa•<Re>•cha.
L06 6 Ps 119:16 H2708H2708 H8173H8173 H3808H3808 H7911H7911 H1697H1697
L07 7 Ps 119:16 appointed stare before cause to forget  act
L08 8 Ps 119:16 wyznaczony gapić się przed spowodować zapomnieć działać
L09 9 Ps 119:16 myself in thy statutes I will delight shall not I will not forget thy word
L10 10 Ps 119:16 ja w twoim statucie Będę zachwycać nie Ja nie zapomnę Twoje słowo
L11 11 Ps 119:16 be·chuk·ko·Tei·cha 'esh·ta·'a·Sha'; lo 'esh·Kach de·va·Re·cha.
L12 12 Ps 119:16 Be Huq qo te cha esz Ta a sza lo esz KaH De wa re cha
L13 13 Ps 119:16 BüHuqqötʺkä ´e|šTa`ášä` lö´ ´ešKaH Dübäreºkä
L14 14 Ps 119:16 76/105 2/9 3200/5164 51/103 935/1428
L15 15 Ps 119:16 I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.
L16 16 Ps 119:16  16 I will delight <08173> (08698) myself in thy statutes <02708>: I will not forget <07911> (08799) thy word <01697>.
L01 1 Ps 119:17   Ps 119:17  17 Gimel. Rozdanie hojnie <01580> (08798) z Twego sługi <05650>, które mogą żyć <02421> (08799) i zachować <08104> (08799) słowo twoje <01697>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:17 Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył i przestrzegał słów Twoich.
L03 3 Ps 119:17 גְּמֹ֖ל עַֽל־ עַבְדְּךָ֥ אֶֽחְיֶ֗ה וְאֶשְׁמְרָ֥ה דְבָרֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:17 גְּמֹ֖ל עַֽל־ עַבְדְּ/ךָ֥ אֶֽחְיֶ֗ה וְ/אֶשְׁמְרָ֥ה דְבָרֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:17 ge•<Mol> al- 'aw•de•<Cha> 'ech•<je>, we•'esz•me•<Ra> de•wa•<Re>•cha.
L06 6 Ps 119:17 H1580H1580 H5921H5921 H5650H5650 H2421H2421 H8104H8104 H1697H1697
L07 7 Ps 119:17 bestow on above bondage keep leave beward act
L08 8 Ps 119:17 obdarzyć powyżej niewola zachować opuścić beward działać
L09 9 Ps 119:17 GIMEL Deal bountifully with with thy servant [that] I may live and keep thy word
L10 10 Ps 119:17 Gimel Deal hojnie z z Twego sługi [Że] mogę żyć i utrzymanie Twoje słowo
L11 11 Ps 119:17 ge·Mol al- 'av·de·Cha 'ech·Yeh, ve·'esh·me·Rah de·va·Re·cha.
L12 12 Ps 119:17 Ge mol al - aw De cha eH je we esz me ra de wa re cha  
L13 13 Ps 119:17 Gümöl `a|l-`abDükä ´e|Hyè wü´ešmürâ dübäreºkä  
L14 14 Ps 119:17 22/37 3836/5759 664/797 161/260 327/468 936/1428
L15 15 Ps 119:17 GIMEL. Deal bountifully with thy servant, [that] I may live, and keep thy word.
L16 16 Ps 119:17  17 GIMEL. Deal bountifully <01580> (08798) with thy servant <05650>, that I may live <02421> (08799), and keep <08104> (08799) thy word <01697>.
L01 1 Ps 119:18   Ps 119:18  18 Otwórz <01540> (08761) Ty moje oczy <05869>, abym oto <05027> (08686) cudowne rzeczy <06381> (08737) obecnie twego prawa <08451>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:18 Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy Twojego Prawa.
L03 3 Ps 119:18 גַּל־ עֵינַ֥י וְאַבִּ֑יטָה נִ֝פְלָא֗וֹת מִתּוֹרָתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:18 גַּל־ עֵינַ֥/י וְ/אַבִּ֑יטָה נִ֝פְלָא֗וֹת מִ/תּוֹרָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:18 gal- 'e•<Nai> we•'ab•<Bi>•ta; nif•la•'ot, mit•to•ra•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:18 H1540H1540 H5869H5869 H5027H5027 H6381H6381 H8451H8451
L07 7 Ps 119:18 advertise affliction behold accomplish bullock
L08 8 Ps 119:18 reklamować nieszczęście ujrzeć zrealizować byczek
L09 9 Ps 119:18 Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law
L10 10 Ps 119:18 Otwarte tys moje oczy abym mógł ujrzeć cudowne rzeczy z twego prawa
L11 11 Ps 119:18 gal- 'ei·Nai ve·'ab·Bi·tah; nif·la·'ot, mit·to·ra·Te·cha.
L12 12 Ps 119:18 Gal - e naj we aB Bi ta nif la ot miT To ra te cha  
L13 13 Ps 119:18 Gal-`ênay wü´aBBâ niplä´ôt miTTôräteºkä  
L14 14 Ps 119:18 98/185 582/878 38/68 53/71 134/216
L15 15 Ps 119:18 Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.
L16 16 Ps 119:18  18 Open <01540> (08761) thou mine eyes <05869>, that I may behold <05027> (08686) wondrous things <06381> (08737) out of thy law <08451>.
L01 1 Ps 119:19   Ps 119:19  19 jestem obcy <01616> w ziemi <0776>: hide <05641> (08686) nie twój przykazania <04687> ode mnie.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:19 Jestem gościem na ziemi, nie kryj przede mną Twych przykazań!
L03 3 Ps 119:19 גֵּ֣ר אָנֹכִ֣י בָאָ֑רֶץ אַל־ תַּסְתֵּ֥ר מִ֝מֶּ֗נִּי מִצְוֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:19 גֵּ֣ר אָנֹכִ֣י בָ/אָ֑רֶץ אַל־ תַּסְתֵּ֥ר מִ֝מֶּ֗/נִּי מִצְוֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:19 ger 'a•no•<Chi> wa•'<A>•rec; al- tas•<Ter> mi•<Men>•ni, mic•wo•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:19 H1616H1616 H0595H0595 H0776H0776 H0408H0408 H5641H5641 H4480H4480 H4687H4687
L07 7 Ps 119:19 alien I common nay be absent above commanded
L08 8 Ps 119:19 obcy Ja wspólny ba być nieobecny powyżej przykazał
L09 9 Ps 119:19 I [am] a stranger in in the earth not hide at not thy commandments
L10 10 Ps 119:19 I [am] obcy w w ziemi nie schować w nie twój przykazań
L11 11 Ps 119:19 ger 'a·no·Chi va·'A·retz; al- tas·Ter mi·Men·ni, mitz·vo·Tei·cha.
L12 12 Ps 119:19 Ger a no chi wa a rec al - Tas Ter mim men ni mic wo te cha  
L13 13 Ps 119:19 Gër ´änökî bä´äºrec ´al-TasTër mimmeºnnî micwötʺkä  
L14 14 Ps 119:19 80/92 259/359 1606/2502 396/725 48/79 923/1215 135/178
L15 15 Ps 119:19 I [am] a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.
L16 16 Ps 119:19  19 I am a stranger <01616> in the earth <0776>: hide <05641> (08686) not thy commandments <04687> from me.
L01 1 Ps 119:20   Ps 119:20  20 Moja dusza <05315> kruszy <01638> (08804) do tęsknoty <08375>, że kto ma do twoich wyroków <04941> w każdej chwili <06256>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:20 Dusza moja omdlewa tęskniąc wciąż do wyroków Twoich.
L03 3 Ps 119:20 גָּרְסָ֣ה נַפְשִׁ֣י לְתַאֲבָ֑ה אֶֽל־ מִשְׁפָּטֶ֥יךָ בְכָל־ עֵֽת׃
L04 4 Ps 119:20 גָּרְסָ֣ה נַפְשִׁ֣/י לְ/תַאֲבָ֑ה אֶֽל־ מִשְׁפָּטֶ֥י/ךָ בְ/כָל־ עֵֽת׃
L05 5 Ps 119:20 ga•re•<Sa> naf•<szi> le•ta•'a•<wa>; el- misz•pa•<Te>•cha we•chol- '<Et>.
L06 6 Ps 119:20 H1638H1638 H5315H5315 H8375H8375 H0413H0413 H4941H4941 H3605H3605 H6256H6256
L07 7 Ps 119:20 break any longing about adversary all manner after
L08 8 Ps 119:20 złamać każdy tęsknota o przeciwnik wszelkiego rodzaju po
L09 9 Ps 119:20 breaketh My soul for the longing After [that it hath] unto thy judgments all at all times
L10 10 Ps 119:20 kruszy Moja dusza o tęsknocie Po [Że kto ma] twemu orzeczeń wszystko w każdym czasie
L11 11 Ps 119:20 ga·re·Sah naf·Shi le·ta·'a·Vah; el- mish·pa·Tei·cha ve·chol- 'Et.
L12 12 Ps 119:20 Gar sa naf szi le ta a wa el - misz Pa te cha we chol - et    
L13 13 Ps 119:20 Gärsâ napšî lüta´ábâ ´e|l-mišPä†Êºkä bükol-`ët    
L14 14 Ps 119:20 1/2 484/751 1/1 3959/5500 219/419 3842/5415 147/294
L15 15 Ps 119:20 My soul breaketh for the longing [that it hath] unto thy judgments at all times.
L16 16 Ps 119:20  20 My soul <05315> breaketh <01638> (08804) for the longing <08375> that it hath unto thy judgments <04941> at all times <06256>.
L01 1 Ps 119:21   Ps 119:21  21 Tyś rozkazał <01605> (08804) dumny <02086>, które są przeklęci <0779> (08803), które nie błądzić <07686> (08802) od Twoich przykazań <04687>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:21 Zgromiłeś pyszałków; przeklęci odstępujący od Twych przykazań!
L03 3 Ps 119:21 גָּ֭עַרְתָּ זֵדִ֣ים אֲרוּרִ֑ים הַ֝שֹּׁגִים מִמִּצְוֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:21 גָּ֭עַרְתָּ זֵדִ֣ים אֲרוּרִ֑ים הַ֝/שֹּׁגִים מִ/מִּצְוֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:21 <Ga>•'ar•ta ze•<Dim> 'a•ru•<Rim>; <Hasz>•szo•gim mi•mic•wo•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:21 H1605H1605 H2086H2086 H0779H0779 H7686H7686 H4687H4687
L07 7 Ps 119:21 corrupt presumptuous bitterly curse go astray commanded
L08 8 Ps 119:21 skorumpowany zarozumiały gorzko przeklinać zbłądzić przykazał
L09 9 Ps 119:21 Thou hast rebuked the proud [that are] cursed which do err from thy commandments
L10 10 Ps 119:21 Tyś skarcił dumny [Które] przeklęty który nie błądzić od Twoich przykazań
L11 11 Ps 119:21 Ga·'ar·ta ze·Dim 'a·ru·Rim; Hash·sho·gim mi·mitz·vo·Tei·cha.
L12 12 Ps 119:21 Ga ar Ta ze dim a ru rim hasz szo gim mim mic wo te cha
L13 13 Ps 119:21 Gä`arTä zëdîm ´árûrîm haššögîm mimmicwötʺkä
L14 14 Ps 119:21 6/14 3/13 53/63 9/21 136/178
L15 15 Ps 119:21 Thou hast rebuked the proud [that are] cursed, which do err from thy commandments.
L16 16 Ps 119:21  21 Thou hast rebuked <01605> (08804) the proud <02086> that are cursed <0779> (08803), which do err <07686> (08802) from thy commandments <04687>.
L01 1 Ps 119:22   Ps 119:22  22 Usuń <01556> (08798) z mi zarzucić <02781> i pogarda <0937>, bo zachowałem <05341> (08804) świadectwa twe <05713>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:22 Oddal ode mnie hańbę i pogardę, bo zachowuję Twoje napomnienia.
L03 3 Ps 119:22 גַּ֣ל מֵֽ֭עָלַי חֶרְפָּ֣ה וָב֑וּז כִּ֖י עֵדֹתֶ֣יךָ נָצָֽרְתִּי׃
L04 4 Ps 119:22 גַּ֣ל מֵֽ֭/עָלַ/י חֶרְפָּ֣ה וָ/ב֑וּז כִּ֖י עֵדֹתֶ֣י/ךָ נָצָֽרְתִּי׃
L05 5 Ps 119:22 gal <Me>•'a•lai cher•<Pa> wa•<wuz>; ki 'e•do•<Te>•cha na•<ca>•re•ti.
L06 6 Ps 119:22 H1556H1556 H5921H5921 H2781H2781 H0937H0937 H3588H3588 H5713H5713 H5341H5341
L07 7 Ps 119:22 commit above rebuke contempt inasmuch testimony besieged
L08 8 Ps 119:22 popełnić powyżej nagana pogarda ponieważ świadectwo oblegany
L09 9 Ps 119:22 Remove and from me reproach and contempt for thy testimonies for I have kept
L10 10 Ps 119:22 Usunąć i ode mnie wyrzuty i pogarda dla Świadectwa twoje do Ja zachowałem
L11 11 Ps 119:22 gal Me·'a·lai cher·Pah va·Vuz; ki 'e·do·Tei·cha na·Tza·re·ti.
L12 12 Ps 119:22 Gal me a laj Her Pa wa wuz Ki e do te cha na car Ti
L13 13 Ps 119:22 Gal më|`älay HerPâ wäbûz `ëdötʺkä näcäºrTî
L14 14 Ps 119:22 12/18 3837/5759 32/73 7/12 2868/4478 13/26 20/61
L15 15 Ps 119:22 Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.
L16 16 Ps 119:22  22 Remove <01556> (08798) from me reproach <02781> and contempt <0937>; for I have kept <05341> (08804) thy testimonies <05713>.
L01 1 Ps 119:23   Ps 119:23  23 Princes <08269> również nie siedzieć <03427> (08804) i porozmawiaj <01696> (08738) przeciwko mnie, ale sługa twój <05650> nie medytować <07878> (08799) w twoich statutu <02706>.                                                                                            
L02 2 Ps 119:23 Choć możni zasiadają zmawiając się przeciw mnie, Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.
L03 3 Ps 119:23 גַּ֤ם יָֽשְׁב֣וּ שָׂ֭רִים בִּ֣י נִדְבָּ֑רוּ עַ֝בְדְּךָ֗ יָשִׂ֥יחַ בְּחֻקֶּֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:23 גַּ֤ם יָֽשְׁב֣וּ שָׂ֭רִים בִּ֣/י נִדְבָּ֑רוּ עַ֝בְדְּ/ךָ֗ יָשִׂ֥יחַ בְּ/חֻקֶּֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:23 gam ja•sze•<wu> rim bi nid•<Ba>•ru; 'aw•de•cha, ja•<Si>•ach be•chuk•<Ke>•cha.
L06 6 Ps 119:23 H1571H1571 H3427H3427 H8269H8269 H0000 H1696H1696 H5650H5650 H7878H7878 H2706H2706
L07 7 Ps 119:23 again abide captain  answer bondage commune appointed
L08 8 Ps 119:23 ponownie przestrzegać kapitan odpowiedź niewola gmina wyznaczony
L09 9 Ps 119:23 Even also did sit Princes [and] speak against me [but] thy servant did meditate in thy statutes
L10 10 Ps 119:23 Nawet także nie siedzieć Princes [I] mówić przeciwko mnie [ale] sługa twój nie rozważać w twoich statutu
L11 11 Ps 119:23 gam ya·she·Vu rim bi nid·Ba·ru; 'av·de·cha, ya·Si·ach be·chuk·Kei·cha.
L12 12 Ps 119:23 Gam jasz wu sa rim Bi nid Ba ru aw De cha ja si aH Be Huq qe cha
L13 13 Ps 119:23 Gam yä|šbû Särîm nidBäºrû `abDükä yäSîªH BüHuqqʺkä
L14 14 Ps 119:23 499/768 694/1071 302/421 4747/6522 828/1142 665/797 13/21 86/125
L15 15 Ps 119:23 Princes also did sit [and] speak against me: [but] thy servant did meditate in thy statutes.
L16 16 Ps 119:23  23 Princes <08269> also did sit <03427> (08804) and speak <01696> (08738) against me: but thy servant <05650> did meditate <07878> (08799) in thy statutes <02706>.
L01 1 Ps 119:24   Ps 119:24  24 Twe świadectwa <05713> też są moją rozkoszą <08191> i moja doradcy <0582> <06098>.                                                                                                    
L02 2 Ps 119:24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, Twoje ustawy są moimi doradcami.
L03 3 Ps 119:24 גַּֽם־ עֵ֭דֹתֶיךָ שַׁעֲשֻׁעָ֗י אַנְשֵׁ֥י עֲצָתִֽי׃
L04 4 Ps 119:24 גַּֽם־ עֵ֭דֹתֶי/ךָ שַׁעֲשֻׁעָ֗/י אַנְשֵׁ֥י עֲצָתִֽ/י׃
L05 5 Ps 119:24 gam- '<E>•do•te•cha sza•'a•szu•'<Ai>, 'an•<sze> 'a•ca•<Ti>.
L06 6 Ps 119:24 H1571H1571 H5713H5713 H8191H8191 H0582H0582 H6098H6098
L07 7 Ps 119:24 again testimony delight another advice
L08 8 Ps 119:24 ponownie świadectwo zachwycać inny rada
L09 9 Ps 119:24 also Thy testimonies also [are] my delight another advice
L10 10 Ps 119:24 również Świadectwa twoje też [to] moją rozkoszą inny rada
L11 11 Ps 119:24 gam- 'E·do·tei·cha sha·'a·shu·'Ai, 'an·Shei 'a·tza·Ti.
L12 12 Ps 119:24 Gam - e do tE cha sza a szu aj an sze a ca ti
L13 13 Ps 119:24 Ga|m-`ëdötÊkä ša`ášù`äy ´anšê `ácätî
L14 14 Ps 119:24 500/768 14/26 1/9 179/222 47/88
L15 15 Ps 119:24 Thy testimonies also [are] my delight [and] my counsellors.
L16 16 Ps 119:24  24 Thy testimonies <05713> also are my delight <08191> and my counsellors <0582> <06098>.
L01 1 Ps 119:25   Ps 119:25  25 Daleth. Dusza moja <05315> cleaveth <01692> (08804) do prochu <06083>: przyspieszy <02421> (08761) Ty mi się stanie według słowa twego <01697>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:25 Przylgnęła do prochu moja dusza: Przywróć mi życie według Twego słowa!
L03 3 Ps 119:25 דָּֽבְקָ֣ה לֶעָפָ֣ר נַפְשִׁ֑י חַ֝יֵּ֗נִי כִּדְבָרֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:25 דָּֽבְקָ֣ה לֶ/עָפָ֣ר נַפְשִׁ֑/י חַ֝יֵּ֗/נִי כִּ/דְבָרֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:25 da•we•<Ka> le•'a•<Far> naf•<szi>; chai•<je>•ni, kid•wa•<Re>•cha.
L06 6 Ps 119:25 H1692H1692 H6083H6083 H5315H5315 H2421H2421 H1697H1697
L07 7 Ps 119:25 cleave ashes any keep leave act
L08 8 Ps 119:25 rozszczepiać Popioły każdy zachować opuścić działać
L09 9 Ps 119:25 cleaveth unto the dust DALETH My soul quicken thou me according to thy word
L10 10 Ps 119:25 cleaveth do kurzu Daleth moją duszę ożywiać ty mi się stanie według słowa Twego
L11 11 Ps 119:25 da·ve·Kah le·'a·Far naf·Shi; chai·Ye·ni, kid·va·Re·cha.
L12 12 Ps 119:25 Daw qa le a far naf szi Haj je ni Kid wa re cha
L13 13 Ps 119:25 Dä|bqâ le`äpär napšî Hayyëºnî Kidbäreºkä
L14 14 Ps 119:25 45/54 78/110 485/751 162/260 937/1428
L15 15 Ps 119:25 DALETH. My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.
L16 16 Ps 119:25  25 DALETH. My soul <05315> cleaveth <01692> (08804) unto the dust <06083>: quicken <02421> (08761) thou me according to thy word <01697>.
L01 1 Ps 119:26   Ps 119:26  26 I zadeklarowały <05608> (08765) moje drogi <01870>, a ty heardest <06030> (08799) ja: uczyć <03925> (08761) ja statut twoje <02706>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:26 Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie: o Twoich ustawach mię poucz!
L03 3 Ps 119:26 דְּרָכַ֣י סִ֭פַּרְתִּי וַֽתַּעֲנֵ֗נִי לַמְּדֵ֥נִי חֻקֶּֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:26 דְּרָכַ֣/י סִ֭פַּרְתִּי וַֽ/תַּעֲנֵ֗/נִי לַמְּדֵ֥/נִי חֻקֶּֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:26 de•ra•<Chai> <Sip>•par•ti wat•ta•'a•<Ne>•ni, lam•me•<De>•ni chuk•<Ke>•cha.
L06 6 Ps 119:26 H1870H1870 H5608H5608 H6030H6030 H3925H3925 H2706H2706
L07 7 Ps 119:26 along commune testify to teach appointed
L08 8 Ps 119:26 wzdłuż gmina świadczyć uczyć wyznaczony
L09 9 Ps 119:26 my ways I have declared and thou heardest me teach me thy statutes
L10 10 Ps 119:26 moje drogi I zadeklarowały a ty heardest mnie uczyć mnie twoje statut
L11 11 Ps 119:26 de·ra·Chai Sip·par·ti vat·ta·'a·Ne·ni, lam·me·De·ni chuk·Kei·cha.
L12 12 Ps 119:26 De ra chaj siP Par Ti waT Ta a ne ni lam me de ni Huq qe cha
L13 13 Ps 119:26 Düräkay siPParTî wa|TTa`ánëºnî lammüdëºnî Huqqʺkä
L14 14 Ps 119:26 365/700 126/161 242/329 41/85 87/125
L15 15 Ps 119:26 I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.
L16 16 Ps 119:26  26 I have declared <05608> (08765) my ways <01870>, and thou heardest <06030> (08799) me: teach <03925> (08761) me thy statutes <02706>.
L01 1 Ps 119:27   Ps 119:27  27 Uczyń mnie zrozumieć <0995> (08685) sposób <01870> twego przykazania <06490>: tak będę mówić <07878> (08799) twoich cuda <06381> (08737).                                                                                                
L02 2 Ps 119:27 Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień, abym rozważał Twe cuda.
L03 3 Ps 119:27 דֶּֽרֶךְ־ פִּקּוּדֶ֥יךָ הֲבִינֵ֑נִי וְ֝אָשִׂ֗יחָה בְּנִפְלְאוֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:27 דֶּֽרֶךְ־ פִּקּוּדֶ֥י/ךָ הֲבִינֵ֑/נִי וְ֝/אָשִׂ֗יחָה בְּ/נִפְלְאוֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:27 de•rech- pik•ku•<De>•cha ha•wi•<Ne>•ni; we•'a•<Si>•cha, be•nif•le•'o•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:27 H1870H1870 H6490H6490 H0995H0995 H7878H7878 H6381H6381
L07 7 Ps 119:27 along commandment attend commune accomplish
L08 8 Ps 119:27 wzdłuż przykazanie uczęszczać gmina zrealizować
L09 9 Ps 119:27 the way of thy precepts Make me to understand so shall I talk of thy wondrous works
L10 10 Ps 119:27 sposób twego nakazów Uczyń mnie zrozumieć tak będę mówić z twoich cuda
L11 11 Ps 119:27 de·rech- pik·ku·Dei·cha ha·vi·Ne·ni; ve·'a·Si·chah, be·nif·le·'o·Tei·cha.
L12 12 Ps 119:27 De rech - Piq qu de cha ha wi ne ni we a si Ha Be nif le o te cha  
L13 13 Ps 119:27 De|rek-Piqqûdʺkä hábînëºnî wü´äSîºHâ Büniplü´ôtʺkä  
L14 14 Ps 119:27 366/700 6/24 71/168 14/21 54/71
L15 15 Ps 119:27 Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.
L16 16 Ps 119:27  27 Make me to understand <0995> (08685) the way <01870> of thy precepts <06490>: so shall I talk <07878> (08799) of thy wondrous works <06381> (08737).
L01 1 Ps 119:28   Ps 119:28  28 Moja dusza <05315> melteth <01811> (08804) do ociężałości <08424>: wzmocnienia <06965> (08761) Ty mi się stanie według słowa twego do <01697>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:28 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty: podźwignij mię zgodnie z Twoim słowem!
L03 3 Ps 119:28 דָּלְפָ֣ה נַ֭פְשִׁי מִתּוּגָ֑ה קַ֝יְּמֵ֗נִי כִּדְבָרֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:28 דָּלְפָ֣ה נַ֭פְשִׁ/י מִ/תּוּגָ֑ה קַ֝יְּמֵ֗/נִי כִּ/דְבָרֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:28 dal•<Fa> <Naf>•szi mit•tu•<Ga>; kai•je•<Me>•ni, kid•wa•<Re>•cha.
L06 6 Ps 119:28 H1811H1811 H5315H5315 H8424H8424 H6965H6965 H1697H1697
L07 7 Ps 119:28 drop through any Tubal-cain abide act
L08 8 Ps 119:28 spadku przez każdy Tubal-Kaina przestrzegać działać
L09 9 Ps 119:28 melteth My soul for heaviness strengthen thou me according unto thy word
L10 10 Ps 119:28 melteth Moja dusza do ciężaru wzmacniać ty mi się stanie według słowa twemu
L11 11 Ps 119:28 dal·Fah Naf·shi mit·tu·Gah; kai·ye·Me·ni, kid·va·Re·cha.
L12 12 Ps 119:28 Dal fa naf szi miT Tu ga qaj je me ni Kid wa re cha
L13 13 Ps 119:28 Dälpâ napšî miTTûgâ qayyümëºnî Kidbäreºkä
L14 14 Ps 119:28 2/3 486/751 1/4 476/627 938/1428
L15 15 Ps 119:28 My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.
L16 16 Ps 119:28  28 My soul <05315> melteth <01811> (08804) for heaviness <08424>: strengthen <06965> (08761) thou me according unto thy word <01697>.
L01 1 Ps 119:29   Ps 119:29  29 Usuń <05493> (08685) ode mnie drogę <01870> kłamstwa <08267>: i daj mi prawo twój <08451> łaskawie <02603> (08798).                                                                                                  
L02 2 Ps 119:29 Drogę kłamstwa odwracaj ode mnie, daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!
L03 3 Ps 119:29 דֶּֽרֶךְ־ שֶׁ֭קֶר הָסֵ֣ר מִמֶּ֑נִּי וְֽתוֹרָתְךָ֥ חָנֵּֽנִי׃
L04 4 Ps 119:29 דֶּֽרֶךְ־ שֶׁ֭קֶר הָסֵ֣ר מִמֶּ֑/נִּי וְֽ/תוֹרָתְ/ךָ֥ חָנֵּֽ/נִי׃
L05 5 Ps 119:29 de•re•cho•<sze>- ker ha•<Ser> mi•<Men>•ni; we•to•ra•te•<Cha> chon•ne•ni
L06 6 Ps 119:29 H1870H1870 H8267H8267 H5493H5493 H4480H4480 H8451H8451 H2603H2603
L07 7 Ps 119:29 along without a cause behead above bullock beseech
L08 8 Ps 119:29 wzdłuż bez przyczyny ściąć głowę powyżej byczek błagać
L09 9 Ps 119:29 from me the way of lying Remove at and grant me thy law graciously
L10 10 Ps 119:29 ode mnie sposób kłamstwa Usunąć w i daj mi twoje prawa łaskawie
L11 11 Ps 119:29 de·re·cho·She- ker ha·Ser mi·Men·ni; ve·to·ra·te·Cha chon·ne·ni
L12 12 Ps 119:29 De rech - sze qer ha ser mim men ni we to rat cha Hon ne ni  
L13 13 Ps 119:29 De|rek-šeqer häsër mimmeºnnî wü|tôrätkä Honnëºnî  
L14 14 Ps 119:29 367/700 29/113 213/300 924/1215 135/216 54/77
L15 15 Ps 119:29 Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.
L16 16 Ps 119:29  29 Remove <05493> (08685) from me the way <01870> of lying <08267>: and grant me thy law <08451> graciously <02603> (08798).
L01 1 Ps 119:30   Ps 119:30  30 wybrałem <0977> (08804) sposób <01870> prawdy <0530>: wyroki twoje <04941> ja określone <07737> (08765) przede mną.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:30 Drogę wierności obrałem, pragnąc Twoich wyroków.
L03 3 Ps 119:30 דֶּֽרֶךְ־ אֱמוּנָ֥ה בָחָ֑רְתִּי מִשְׁפָּטֶ֥יךָ שִׁוִּֽיתִי׃
L04 4 Ps 119:30 דֶּֽרֶךְ־ אֱמוּנָ֥ה בָחָ֑רְתִּי מִשְׁפָּטֶ֥י/ךָ שִׁוִּֽיתִי׃
L05 5 Ps 119:30 de•rech- 'e•mu•<Na> wa•<Cha>•re•ti; misz•pa•<Te>•cha sziw•<wi>•ti.
L06 6 Ps 119:30 H1870H1870 H0530H0530 H0977H0977 H4941H4941 H7737H7737
L07 7 Ps 119:30 along faith-ful acceptable adversary avail
L08 8 Ps 119:30 wzdłuż wiara-ful do przyjęcia przeciwnik wykorzystać
L09 9 Ps 119:30 the way of truth I have chosen thy judgments have I laid
L10 10 Ps 119:30 sposób prawdy Wybrałem Twoje wyroki ja ustanowione
L11 11 Ps 119:30 de·rech- 'e·mu·Nah va·Cha·re·ti; mish·pa·Tei·cha shiv·Vi·ti.
L12 12 Ps 119:30 De rech - e mu na wa Har Ti misz Pa te cha sziw wi ti  
L13 13 Ps 119:30 De|rek-´émûnâ bäHäºrTî mišPä†Êºkä šiwwîºtî  
L14 14 Ps 119:30 368/700 30/49 112/151 220/419 10/21
L15 15 Ps 119:30 I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid [before me].
L16 16 Ps 119:30  30 I have chosen <0977> (08804) the way <01870> of truth <0530>: thy judgments <04941> have I laid <07737> (08765) before me.
L01 1 Ps 119:31   Ps 119:31  31 Utknąłem <01692> (08804) odmienną zeznań twoich <05715>: Panie <03068>, wprowadził mnie nie wstyd <0954> (08686).                                                                                                  
L02 2 Ps 119:31 Lgnę do Twoich napomnień, nie daj mi okryć się wstydem!
L03 3 Ps 119:31 דָּבַ֥קְתִּי בְעֵֽדְוֹתֶ֑יךָ יְ֝הוָ֗ה אַל־ תְּבִישֵֽׁנִי׃
L04 4 Ps 119:31 דָּבַ֥קְתִּי בְ/עֵֽדְוֹתֶ֑י/ךָ יְ֝הוָ֗ה אַל־ תְּבִישֵֽׁ/נִי׃
L05 5 Ps 119:31 da•<wak>•ti we•'e•de•wo•<Te>•cha; <jah>•we al- te•wi•<sze>•ni.
L06 6 Ps 119:31 H1692H1692 H5715H5715 H3069H3069 H0408H0408 H0954H0954
L07 7 Ps 119:31 cleave testimony God nay make
L08 8 Ps 119:31 rozszczepiać świadectwo Bóg ba zrobić
L09 9 Ps 119:31 I have stuck unto thy testimonies God not put me not to shame
L10 10 Ps 119:31 Utknąłem do świadectw twoich Bóg nie wprowadził mnie nie zawstydzić
L11 11 Ps 119:31 da·Vak·ti ve·'e·de·vo·Tei·cha; Yah·weh al- te·vi·She·ni.
L12 12 Ps 119:31 Da waq Ti we ed wo te cha jhwh(a do naj) al - Te wi sze ni  
L13 13 Ps 119:31 DäbaºqTî bü`ë|dwötʺkä yhwh(´ädönäy) ´al-Tübîšëºnî  
L14 14 Ps 119:31 46/54 50/59 186/608 397/725 39/113
L15 15 Ps 119:31 I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.
L16 16 Ps 119:31  31 I have stuck <01692> (08804) unto thy testimonies <05715>: O LORD <03068>, put me not to shame <0954> (08686).
L01 1 Ps 119:32   Ps 119:32  32 Pobiegnę <07323> (08799) sposób <01870> z Twoich przykazań <04687>, kiedy Ty będziesz powiększyć <07337> (08686) moje serce <03820>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:32 Biegnę drogą Twoich przykazań, bo czynisz moje serce szerokim.
L03 3 Ps 119:32 דֶּֽרֶךְ־ מִצְוֹתֶ֥יךָ אָר֑וּץ כִּ֖י תַרְחִ֣יב לִבִּֽי׃
L04 4 Ps 119:32 דֶּֽרֶךְ־ מִצְוֹתֶ֥י/ךָ אָר֑וּץ כִּ֖י תַרְחִ֣יב לִבִּֽ/י׃
L05 5 Ps 119:32 de•rech- mic•wo•<Te>•cha 'a•<Ruc>; ki tar•<Chiw> lib•<Bi>.
L06 6 Ps 119:32 H1870H1870 H4687H4687 H7323H7323 H3588H3588 H7337H7337 H3820H3820
L07 7 Ps 119:32 along commanded break down inasmuch be an en- large care for
L08 8 Ps 119:32 wzdłuż przykazał przełamać ponieważ być en-duży dbałość o
L09 9 Ps 119:32 the way of thy commandments I will run for when thou shalt enlarge my heart
L10 10 Ps 119:32 sposób z Twoich przykazań Pobiegnę dla kiedy Ty będziesz powiększyć moje serce
L11 11 Ps 119:32 de·rech- mitz·vo·Tei·cha 'a·Rutz; ki tar·Chiv lib·Bi.
L12 12 Ps 119:32 De rech - mic wo te cha a ruc Ki tar Hiw liB Bi
L13 13 Ps 119:32 De|rek-micwötʺkä ´ärûc tarHîb liBBî
L14 14 Ps 119:32 369/700 137/178 78/102 2869/4478 13/25 278/592
L15 15 Ps 119:32 I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.
L16 16 Ps 119:32  32 I will run <07323> (08799) the way <01870> of thy commandments <04687>, when thou shalt enlarge <07337> (08686) my heart <03820>.
L01 1 Ps 119:33   Ps 119:33  33 HE. Naucz <03384> (08685) mnie, Panie <03068> sposób <01870> ustaw twoich <02706>, a ja będę trzymać <05341> (08799) to aż do końca <06118>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:33 Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca.
L03 3 Ps 119:33 הוֹרֵ֣נִי יְ֭הוָה דֶּ֥רֶךְ חֻקֶּ֗יךָ וְאֶצְּרֶ֥נָּה עֵֽקֶב׃
L04 4 Ps 119:33 הוֹרֵ֣/נִי יְ֭הוָה דֶּ֥רֶךְ חֻקֶּ֗י/ךָ וְ/אֶצְּרֶ֥/נָּה עֵֽקֶב׃
L05 5 Ps 119:33 ho•<Re>•ni <jah>•we <De>•rech chuk•<Ke>•cha, we•'ec•ce•<Ren>•na '<E>•kew.
L06 6 Ps 119:33 H3384H3384 H3069H3069 H1870H1870 H2706H2706 H5341H5341 H6118H6118
L07 7 Ps 119:33 archer God along appointed besieged because
L08 8 Ps 119:33 łucznik Bóg wzdłuż wyznaczony oblegany bo
L09 9 Ps 119:33 HE Teach God the way of thy statutes and I shall keep it [unto] the end
L10 10 Ps 119:33 Nauczy Bóg sposób z twoich statutu a ja będę trzymać on [do] koniec
L11 11 Ps 119:33 ho·Re·ni Yah·weh De·rech chuk·Kei·cha, ve·'etz·tze·Ren·nah 'E·kev.
L12 12 Ps 119:33 ho re ni jhwh(a do naj) De rech Huq qe cha we ec ce ren na e qew
L13 13 Ps 119:33 hôrëºnî yhwh(´ädönäy) Deºrek Huqqʺkä wü´eccüreºnnâ `ëºqeb
L14 14 Ps 119:33 61/81 187/608 370/700 88/125 21/61 11/15
L15 15 Ps 119:33 HE. Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it [unto] the end.
L16 16 Ps 119:33  33 HE. Teach <03384> (08685) me, O LORD <03068>, the way <01870> of thy statutes <02706>; and I shall keep <05341> (08799) it unto the end <06118>.
L01 1 Ps 119:34   Ps 119:34  34 Daj mi zrozumienie <0995> (08685), a ja będę trzymać <05341> (08799) Prawo twój <08451>, tak, będę obserwować <08104> (08799) to z całego serca <03820>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:34 Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem.
L03 3 Ps 119:34 הֲ֭בִינֵנִי וְאֶצְּרָ֥ה תֽוֹרָתֶ֗ךָ וְאֶשְׁמְרֶ֥נָּה בְכָל־ לֵֽב׃
L04 4 Ps 119:34 הֲ֭בִינֵ/נִי וְ/אֶצְּרָ֥ה תֽוֹרָתֶ֗/ךָ וְ/אֶשְׁמְרֶ֥/נָּה בְ/כָל־ לֵֽב׃
L05 5 Ps 119:34 <Ha>•wi•ne•ni we•'ec•ce•<Ra> to•ra•<Te>•cha, we•'esz•me•<Ren>•na we•chol- <Lew>.
L06 6 Ps 119:34 H0995H0995 H5341H5341 H8451H8451 H8104H8104 H3605H3605 H3820H3820
L07 7 Ps 119:34 attend besieged bullock beward all manner care for
L08 8 Ps 119:34 uczęszczać oblegany byczek beward wszelkiego rodzaju dbałość o
L09 9 Ps 119:34 Give me understanding and I shall keep thy law yea I shall observe all it with [my] whole heart
L10 10 Ps 119:34 Daj mi zrozumienie a ja będę trzymać twoje prawa tak będę obserwować wszystko to z całą [Moje] serca
L11 11 Ps 119:34 Ha·vi·ne·ni ve·'etz·tze·Rah to·ra·Te·cha, ve·'esh·me·Ren·nah ve·chol- Lev.
L12 12 Ps 119:34 ha wi ne ni we ec ce ra to ra te cha we esz me ren na we chol - lew  
L13 13 Ps 119:34 hábînënî wü´eccürâ tô|räteºkä wü´ešmüreºnnâ bükol-lëb  
L14 14 Ps 119:34 72/168 22/61 136/216 328/468 3843/5415 279/592
L15 15 Ps 119:34 Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with [my] whole heart.
L16 16 Ps 119:34  34 Give me understanding <0995> (08685), and I shall keep <05341> (08799) thy law <08451>; yea, I shall observe <08104> (08799) it with my whole heart <03820>.
L01 1 Ps 119:35   Ps 119:35  35 Dodać mnie do <01869> (08685) w ścieżce <05410> z Twoich przykazań <04687>, bo w nim mam upodobanie <02654> (08804).                                                                                                
L02 2 Ps 119:35 Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję.
L03 3 Ps 119:35 הַ֭דְרִיכֵנִי בִּנְתִ֣יב מִצְוֹתֶ֑יךָ כִּי־ ב֥וֹ חָפָֽצְתִּי׃
L04 4 Ps 119:35 הַ֭דְרִיכֵ/נִי בִּ/נְתִ֣יב מִצְוֹתֶ֑י/ךָ כִּי־ ב֥/וֹ חָפָֽצְתִּי׃
L05 5 Ps 119:35 <Had>•ri•che•ni bin•<Tiw> mic•wo•<Te>•cha; ki- wo cha•<Fa>•ce•ti.
L06 6 Ps 119:35 H1869H1869 H5410H5410 H4687H4687 H3588H3588 H0000 H2654H2654
L07 7 Ps 119:35 archer path commanded inasmuch desire
L08 8 Ps 119:35 łucznik ścieżka przykazał ponieważ pragnienie
L09 9 Ps 119:35 Make me to go in the path of thy commandments for for therein do I delight
L10 10 Ps 119:35 Uczyń mnie, aby przejść w drodze z Twoich przykazań dla w nim mam upodobanie
L11 11 Ps 119:35 Had·ri·che·ni bin·Tiv mitz·vo·Tei·cha; ki- vo cha·Fa·tze·ti.
L12 12 Ps 119:35 had ri che ni Bin tiw mic wo te cha Ki - wo Ha fac Ti  
L13 13 Ps 119:35 hadrîkënî Bintîb micwötʺkä Kî-bô HäpäºcTî  
L14 14 Ps 119:35 29/62 10/26 138/178 2870/4478 4748/6522 44/75
L15 15 Ps 119:35 Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.
L16 16 Ps 119:35  35 Make me to go <01869> (08685) in the path <05410> of thy commandments <04687>; for therein do I delight <02654> (08804).
L01 1 Ps 119:36   Ps 119:36  36 Nakłoń <05186> (08685) moje serce <03820> do świadectw twoich <05715>, a nie do chciwości <01215>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień, a nie do zysku!
L03 3 Ps 119:36 הַט־ לִ֭בִּי אֶל־ עֵדְוֹתֶ֗יךָ וְאַ֣ל אֶל־ בָּֽצַע׃
L04 4 Ps 119:36 הַט־ לִ֭בִּ/י אֶל־ עֵדְוֹתֶ֗י/ךָ וְ/אַ֣ל אֶל־ בָּֽצַע׃
L05 5 Ps 119:36 hat- <Lib>•bi el- 'e•de•wo•<Te>•cha, we•'<Al> el- <Ba>•ca'.
L06 6 Ps 119:36 H5186H5186 H3820H3820 H0413H0413 H5715H5715 H0408H0408 H0413H0413 H1215H1215
L07 7 Ps 119:36 afternoon care for about testimony nay about covetousness
L08 8 Ps 119:36 popołudnie dbałość o o świadectwo ba o chciwość
L09 9 Ps 119:36 Incline my heart to unto thy testimonies nay and and not to covetousness
L10 10 Ps 119:36 Nagiąć moje serce do do świadectw twoich ba i i nie do chciwości
L11 11 Ps 119:36 hat- Lib·bi el- 'e·de·vo·Tei·cha, ve·'Al el- Ba·tza'.
L12 12 Ps 119:36 hat - liB Bi el - ed wo te cha we al el - Ba ca      
L13 13 Ps 119:36 ha†-liBBî ´el-`ëdwötʺkä wü´al ´el-Bäºca`      
L14 14 Ps 119:36 122/211 280/592 3960/5500 51/59 398/725 3961/5500 7/22
L15 15 Ps 119:36 Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.
L16 16 Ps 119:36  36 Incline <05186> (08685) my heart <03820> unto thy testimonies <05715>, and not to covetousness <01215>.
L01 1 Ps 119:37   Ps 119:37  37 Odejście <05674> (08685) kopalnia oczy <05869> od spojrzał <07200> (08800) próżność <07723> oraz przyspieszy <02421> (08761) Mnie w twej drodze <01870>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:37 Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą; przez swoje słowo udziel mi życia!
L03 3 Ps 119:37 הַעֲבֵ֣ר עֵ֭ינַי מֵרְא֣וֹת שָׁ֑וְא בִּדְרָכֶ֥ךָ חַיֵּֽנִי׃
L04 4 Ps 119:37 הַעֲבֵ֣ר עֵ֭ינַ/י מֵ/רְא֣וֹת שָׁ֑וְא בִּ/דְרָכֶ֥/ךָ חַיֵּֽ/נִי׃
L05 5 Ps 119:37 ha•'a•<wer> '<e>•nai me•re•'ot <szaw>; bid•ra•<Che>•cha chai•<je>•ni.
L06 6 Ps 119:37 H5674H5674 H5869H5869 H7200H7200 H7723H7723 H1870H1870 H2421H2421
L07 7 Ps 119:37 alienate affliction advise self false. along keep leave
L08 8 Ps 119:37 zrazić nieszczęście doradzać siebie fałszywe. wzdłuż zachować opuścić
L09 9 Ps 119:37 Turn away mine eyes from beholding vanity thou me in thy way [and] quicken
L10 10 Ps 119:37 Odwracać moje oczy od spojrzał próżność Mnie w twej drodze [I] przyspieszy
L11 11 Ps 119:37 ha·'a·Ver 'Ei·nai me·re·'ot Shav; bid·ra·Che·cha chai·Ye·ni.
L12 12 Ps 119:37 ha a wer e naj me rot szaw Bid ra che cha Haj je ni
L13 13 Ps 119:37 ha`ábër `ênay mër´ôt šäºw´ Bidräkeºkä Hayyëºnî
L14 14 Ps 119:37 385/550 583/878 894/1296 20/51 371/700 163/260
L15 15 Ps 119:37 Turn away mine eyes from beholding vanity; [and] quicken thou me in thy way.
L16 16 Ps 119:37  37 Turn away <05674> (08685) mine eyes <05869> from beholding <07200> (08800) vanity <07723>; and quicken <02421> (08761) thou me in thy way <01870>.
L01 1 Ps 119:38   Ps 119:38  38 utwierdzi <06965> (08685) słowo twoje <0565> twemu słudze <05650>, który poświęcony jest twego strachu <03374>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:38 Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę, daną bojącym się Ciebie.
L03 3 Ps 119:38 הָקֵ֣ם לְ֭עַבְדְּךָ אִמְרָתֶ֑ךָ אֲ֝שֶׁ֗ר לְיִרְאָתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:38 הָקֵ֣ם לְ֭/עַבְדְּ/ךָ אִמְרָתֶ֑/ךָ אֲ֝שֶׁ֗ר לְ/יִרְאָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:38 ha•<Kem> <Le>•'aw•de•cha 'im•ra•<Te>•cha; 'a•<szer>, le•jir•'a•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:38 H6965H6965 H5650H5650 H0565H0565 H0834H0834 H3374H3374
L07 7 Ps 119:38 abide bondage commandment after dreadful
L08 8 Ps 119:38 przestrzegać niewola przykazanie po straszny
L09 9 Ps 119:38 Stablish unto thy servant thy word which who [is devoted] to thy fear
L10 10 Ps 119:38 Utwierdzi Twemu słudze Twoje słowo który który [jest poświęcony] twego strachu
L11 11 Ps 119:38 ha·Kem Le·'av·de·cha 'im·ra·Te·cha; 'a·Sher, le·yir·'a·Te·cha.
L12 12 Ps 119:38 ha qem le aw De cha im ra te cha a szer le ji ra te cha
L13 13 Ps 119:38 häqëm lü`abDükä ´imräteºkä ´ášer lüyir´äteºkä
L14 14 Ps 119:38 477/627 666/797 11/37 4199/5499 19/41
L15 15 Ps 119:38 Stablish thy word unto thy servant, who [is devoted] to thy fear.
L16 16 Ps 119:38  38 Stablish <06965> (08685) thy word <0565> unto thy servant <05650>, who is devoted to thy fear <03374>.
L01 1 Ps 119:39   Ps 119:39  39 Odwróć się <05674> (08685) mój zarzut <02781>, które obawiam <03025> (08804): dla twoich wyroków <04941> są dobre <02896>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:39 Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
L03 3 Ps 119:39 הַעֲבֵ֣ר חֶ֭רְפָּתִי אֲשֶׁ֣ר יָגֹ֑רְתִּי כִּ֖י מִשְׁפָּטֶ֣יךָ טוֹבִֽים׃
L04 4 Ps 119:39 הַעֲבֵ֣ר חֶ֭רְפָּתִ/י אֲשֶׁ֣ר יָגֹ֑רְתִּי כִּ֖י מִשְׁפָּטֶ֣י/ךָ טוֹבִֽים׃
L05 5 Ps 119:39 ha•'a•<wer> <Cher>•pa•ti 'a•<szer> ja•<Go>•re•ti; ki misz•pa•<Te>•cha to•<wim>.
L06 6 Ps 119:39 H5674H5674 H2781H2781 H0834H0834 H3025H3025 H3588H3588 H4941H4941 H2896H2896
L07 7 Ps 119:39 alienate rebuke after be afraid inasmuch adversary beautiful
L08 8 Ps 119:39 zrazić nagana po bać się ponieważ przeciwnik piękny
L09 9 Ps 119:39 Turn away my reproach which which I fear For for thy judgments [are] good
L10 10 Ps 119:39 Odwracać mój wyrzut który który obawiam Dla dla twoich wyroków [Są] dobry
L11 11 Ps 119:39 ha·'a·Ver Cher·pa·ti 'a·Sher ya·Go·re·ti; ki mish·pa·Tei·cha to·Vim.
L12 12 Ps 119:39 ha a wer Her Pa ti a szer ja gor Ti Ki misz Pa te cha to wim
L13 13 Ps 119:39 ha`ábër HerPätî ´ášer yägöºrTî mišPä†Êºkä †ôbîm
L14 14 Ps 119:39 386/550 33/73 4200/5499 5/5 2871/4478 221/419 337/561
L15 15 Ps 119:39 Turn away my reproach which I fear: for thy judgments [are] good.
L16 16 Ps 119:39  39 Turn away <05674> (08685) my reproach <02781> which I fear <03025> (08804): for thy judgments <04941> are good <02896>.
L01 1 Ps 119:40   Ps 119:40  40 Oto Ja pragnąłem <08373> (08804) od twego wskazania: <06490>: przyspieszy <02421> (08761) ja w twoim sprawiedliwości <06666>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:40 Oto pożądam Twoich postanowień: według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie!
L03 3 Ps 119:40 הִ֭נֵּה תָּאַ֣בְתִּי לְפִקֻּדֶ֑יךָ בְּצִדְקָתְךָ֥ חַיֵּֽנִי׃
L04 4 Ps 119:40 הִ֭נֵּה תָּאַ֣בְתִּי לְ/פִקֻּדֶ֑י/ךָ בְּ/צִדְקָתְ/ךָ֥ חַיֵּֽ/נִי׃
L05 5 Ps 119:40 <Hin>•ne ta•'<Aw>•ti le•fik•ku•<De>•cha; be•cid•ka•te•<Cha> chai•<je>•ni.
L06 6 Ps 119:40 H2009H2009 H8373H8373 H6490H6490 H6666H6666 H2421H2421
L07 7 Ps 119:40 behold long commandment justice keep leave
L08 8 Ps 119:40 ujrzeć długo przykazanie sprawiedliwość zachować opuścić
L09 9 Ps 119:40 Behold Behold I have longed after thy precepts me in thy righteousness quicken
L10 10 Ps 119:40 Ujrzeć Oto ja pragnąłem po twoich nakazów ja w twoim sprawiedliwości ożywiać
L11 11 Ps 119:40 Hin·neh ta·'Av·ti le·fik·ku·Dei·cha; be·tzid·ka·te·Cha chai·Ye·ni.
L12 12 Ps 119:40 hin ne Ta aw Ti le fiq qu de cha Be cid qat cha Haj je ni
L13 13 Ps 119:40 hinnË Tä´aºbTî lüpiqqùdʺkä Bücidqätkä Hayyëºnî
L14 14 Ps 119:40 554/840 1/2 7/24 58/155 164/260
L15 15 Ps 119:40 Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.
L16 16 Ps 119:40  40 Behold, I have longed <08373> (08804) after thy precepts: <06490>: quicken <02421> (08761) me in thy righteousness <06666>.
L01 1 Ps 119:41   Ps 119:41  41 VAU. Niech twe miłosierdzie <02617> przyjść <0935> (08799) również do mnie, Panie <03068>, nawet twoje zbawienie <08668>, według słowa twego <0565>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska, Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,
L03 3 Ps 119:41 וִֽיבֹאֻ֣נִי חֲסָדֶ֣ךָ יְהוָ֑ה תְּ֝שֽׁוּעָתְךָ֗ כְּאִמְרָתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:41 וִֽ/יבֹאֻ֣/נִי חֲסָדֶ֣/ךָ יְהוָ֑ה תְּ֝שֽׁוּעָתְ/ךָ֗ כְּ/אִמְרָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:41 wi•wo•'<U>•ni cha•sa•<De>•cha <jah>•we; te•szu•'a•te•cha, ke•'im•ra•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:41 H0935H0935 H2617H2617 H3069H3069 H8668H8668 H0565H0565
L07 7 Ps 119:41 abide favour God deliverance commandment
L08 8 Ps 119:41 przestrzegać faworyzować Bóg uwolnienie przykazanie
L09 9 Ps 119:41 come VAU Let thy mercies God [even] thy salvation according to thy word
L10 10 Ps 119:41 przyjść Vau Let miłosierdzie twoje Bóg [Nawet] twój zbawienie według słowa twego
L11 11 Ps 119:41 vi·vo·'U·ni cha·sa·De·cha Yah·weh; te·shu·'a·te·cha, ke·'im·ra·Te·cha.
L12 12 Ps 119:41 wi wo u ni Ha sa de cha jhwh(a do naj) Te szu at cha Ke im ra te cha
L13 13 Ps 119:41 wî|bö´ùºnî Hásädeºkä yhwh(´ädönäy) Tüšû|`ätkä Kü´imräteºkä
L14 14 Ps 119:41 1809/2550 161/243 188/608 23/34 12/37
L15 15 Ps 119:41 VAU. Let thy mercies come also unto me, O LORD, [even] thy salvation, according to thy word.
L16 16 Ps 119:41  41 VAU. Let thy mercies <02617> come <0935> (08799) also unto me, O LORD <03068>, even thy salvation <08668>, according to thy word <0565>.
L01 1 Ps 119:42   Ps 119:42  42 Tak więc będę miał czem <01697> <06030 odpowiedzieć> (08799) mu, że reproacheth <02778> (08802) ja: dla ufam <0982> (08804) w słowa twego <01697>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:42 bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają, bo polegam na Twoich słowach.
L03 3 Ps 119:42 וְאֶֽעֱנֶ֣ה חֹרְפִ֣י דָבָ֑ר כִּֽי־ בָ֝טַחְתִּי בִּדְבָרֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:42 וְ/אֶֽעֱנֶ֣ה חֹרְפִ֣/י דָבָ֑ר כִּֽי־ בָ֝טַחְתִּי בִּ/דְבָרֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:42 we•'e•'e•<Ne> cho•re•<Fi> da•<war>; ki- <wa>•tach•ti bid•wa•<Re>•cha.
L06 6 Ps 119:42 H6030H6030 H2778H2778 H1697H1697 H3588H3588 H0982H0982 H1697H1697
L07 7 Ps 119:42 testify betroth act inasmuch be bold confident act
L08 8 Ps 119:42 świadczyć zaręczać działać ponieważ być śmiały pewni działać
L09 9 Ps 119:42 to answer him that reproacheth So shall I have wherewith for me for I trust in thy word
L10 10 Ps 119:42 odpowiedzieć go, że reproacheth Więc będę miał czem dla mnie do ufam w słowa Twego
L11 11 Ps 119:42 ve·'e·'e·Neh cho·re·Fi da·Var; ki- Va·tach·ti bid·va·Re·cha.
L12 12 Ps 119:42 we e e ne Hor fi da war Ki - wa taH Ti Bid wa re cha  
L13 13 Ps 119:42 wü´e|`énè Hörpî däbär Kî|-bä†aHTî Bidbäreºkä  
L14 14 Ps 119:42 243/329 30/41 939/1428 2872/4478 63/120 940/1428
L15 15 Ps 119:42 So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.
L16 16 Ps 119:42  42 So shall I have wherewith <01697> to answer <06030> (08799) him that reproacheth <02778> (08802) me: for I trust <0982> (08804) in thy word <01697>.
L01 1 Ps 119:43   Ps 119:43  43 I weź <05337> (08686) nie słowo <01697> prawdy <0571> zupełnie <03966> z moich ust <06310>, bo mam nadzieję <03176> (08765) w twoich wyroków <04941>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:43 Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom, 
L03 3 Ps 119:43 וְֽאַל־ תַּצֵּ֬ל מִפִּ֣י דְבַר־ אֱמֶ֣ת עַד־ מְאֹ֑ד כִּ֖י לְמִשְׁפָּטֶ֣ךָ יִחָֽלְתִּי׃
L04 4 Ps 119:43 וְֽ/אַל־ תַּצֵּ֬ל מִ/פִּ֣/י דְבַר־ אֱמֶ֣ת עַד־ מְאֹ֑ד כִּ֖י לְ/מִשְׁפָּטֶ֣/ךָ יִחָֽלְתִּי׃
L05 5 Ps 119:43 we•'al- tac•<cel> mip•<Pi> de•war- 'e•<Met> ad- me•'<Od>; ki le•misz•pa•<Te>•cha ji•<Chal>•ti.
L06 6 Ps 119:43 H0408H0408 H5337H5337 H6310H6310 H1697H1697 H0571H0571 H5704H5704 H3966H3966 H3588H3588 H4941H4941 H3176H3176
L07 7 Ps 119:43 nay snatch away according act assured against diligently inasmuch adversary cause to
L08 8 Ps 119:43 ba wytrącać zgodnie działać zapewniony przed pilnie ponieważ przeciwnik spowodować
L09 9 Ps 119:43 not And take out of my mouth not the word of truth against utterly for in thy judgments for I have hoped
L10 10 Ps 119:43 nie I podjąć z moich ust nie słowo prawdy przed całkowicie dla w twoich wyroków dla mnie nadzieja
L11 11 Ps 119:43 ve·'al- tatz·Tzel mip·Pi de·var- 'e·Met ad- me·'Od; ki le·mish·pa·Te·cha yi·Chal·ti.
L12 12 Ps 119:43 we al - Tac cel miP Pi de war - e met ad - me od Ki le misz Pa te cha ji Hal Ti      
L13 13 Ps 119:43 wü|´al-Taccël miPPî dübar-´émet `ad-mü´öd lümišPä†eºkä yiHäºlTî      
L14 14 Ps 119:43 399/725 130/213 316/497 941/1428 67/127 980/1259 240/300 2873/4478 222/419 22/39
L15 15 Ps 119:43 And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.
L16 16 Ps 119:43  43 And take <05337> (08686) not the word <01697> of truth <0571> utterly <03966> out of my mouth <06310>; for I have hoped <03176> (08765) in thy judgments <04941>.
L01 1 Ps 119:44   Ps 119:44  44 Więc będę trzymać <08104> (08799) twój prawa <08451> nieustannie <08548> na zawsze <05769> i zawsze <05703>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:44 a Prawa Twego zawsze strzec będę, na wieki, na zawsze.
L03 3 Ps 119:44 וְאֶשְׁמְרָ֖ה תוֹרָתְךָ֥ תָמִ֗יד לְעוֹלָ֥ם וָעֶֽד׃
L04 4 Ps 119:44 וְ/אֶשְׁמְרָ֖ה תוֹרָתְ/ךָ֥ תָמִ֗יד לְ/עוֹלָ֥ם וָ/עֶֽד׃
L05 5 Ps 119:44 we•'esz•me•<Ra> to•ra•te•<Cha> ta•<Mid>, le•'o•<Lam> wa•'<Ed>.
L06 6 Ps 119:44 H8104H8104 H8451H8451 H8548H8548 H5769H5769 H5703H5703
L07 7 Ps 119:44 beward bullock alway alway eternity
L08 8 Ps 119:44 beward byczek sprecyzowane sprecyzowane wieczność
L09 9 Ps 119:44 So shall I keep thy law continually for ever and ever
L10 10 Ps 119:44 Więc będę trzymać twoje prawa nieustannie na zawsze i kiedykolwiek
L11 11 Ps 119:44 ve·'esh·me·Rah to·ra·te·Cha ta·Mid, le·'o·Lam va·'Ed.
L12 12 Ps 119:44 we esz me ra to rat cha ta mid le o lam wa ed
L13 13 Ps 119:44 wü´ešmürâ tôrätkä tämîd lü`ôläm wä`ed
L14 14 Ps 119:44 329/468 137/216 74/104 248/438 31/53
L15 15 Ps 119:44 So shall I keep thy law continually for ever and ever.
L16 16 Ps 119:44  44 So shall I keep <08104> (08799) thy law <08451> continually <08548> for ever <05769> and ever <05703>.
L01 1 Ps 119:45   Ps 119:45  45 I będę chodził <01980> (08691) na wolności <07342>: do szukam <01875> (08804) twój przykazania <06490>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:45 Chcę kroczyć drogą przestronną, bo szukam Twoich postanowień.
L03 3 Ps 119:45 וְאֶתְהַלְּכָ֥ה בָרְחָבָ֑ה כִּ֖י פִקֻּדֶ֣יךָ דָרָֽשְׁתִּי׃
L04 4 Ps 119:45 וְ/אֶתְהַלְּכָ֥ה בָ/רְחָבָ֑ה כִּ֖י פִקֻּדֶ֣י/ךָ דָרָֽשְׁתִּי׃
L05 5 Ps 119:45 we•'et•hal•le•<Cha> wa•re•cha•<wa>; ki fik•ku•<De>•cha da•<Ra>•sze•ti.
L06 6 Ps 119:45 H1980H1980 H7342H7342 H3588H3588 H6490H6490 H1875H1875
L07 7 Ps 119:45 along broad inasmuch commandment ask
L08 8 Ps 119:45 wzdłuż szeroki ponieważ przykazanie zapytać
L09 9 Ps 119:45 And I will walk at liberty for thy precepts for I seek
L10 10 Ps 119:45 I będę chodzić na wolności dla twój nakazy do szukam
L11 11 Ps 119:45 ve·'et·hal·le·Chah va·re·cha·Vah; ki fik·ku·Dei·cha da·Ra·she·ti.
L12 12 Ps 119:45 we et hal le cha wa re Ha wa Ki fiq qu de cha da rasz Ti
L13 13 Ps 119:45 wü´ethallükâ bärüHäbâ piqqùdʺkä där亚Tî
L14 14 Ps 119:45 1126/1542 14/21 2874/4478 8/24 110/163
L15 15 Ps 119:45 And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.
L16 16 Ps 119:45  45 And I will walk <01980> (08691) at liberty <07342>: for I seek <01875> (08804) thy precepts <06490>.
L01 1 Ps 119:46   Ps 119:46  46 będę mówił <01696> (08762) zeznań twoich <05713> także przed królów <04428>, a nie będzie zawstydzony <0954> (08799).                                                                                                  
L02 2 Ps 119:46 O Twych rozkazach chcę mówić w obecności królów, a nie doznam wstydu.
L03 3 Ps 119:46 וַאֲדַבְּרָ֣ה בְ֭עֵדֹתֶיךָ נֶ֥גֶד מְלָכִ֗ים וְלֹ֣א אֵבֽוֹשׁ׃
L04 4 Ps 119:46 וַ/אֲדַבְּרָ֣ה בְ֭/עֵדֹתֶי/ךָ נֶ֥גֶד מְלָכִ֗ים וְ/לֹ֣א אֵבֽוֹשׁ׃
L05 5 Ps 119:46 wa•'a•dab•be•<Ra> <we>•'e•do•te•cha <Ne>•ged me•la•<Chim>, we•<Lo> e•<wosz>.
L06 6 Ps 119:46 H1696H1696 H5713H5713 H5048H5048 H4428H4428 H3808H3808 H0954H0954
L07 7 Ps 119:46 answer testimony about king before make
L08 8 Ps 119:46 odpowiedź świadectwo o król przed zrobić
L09 9 Ps 119:46 I will speak of thy testimonies before also before kings not and will not be ashamed
L10 10 Ps 119:46 Będę mówił z twoich zeznań przed również przed królami nie i nie będą się wstydzić
L11 11 Ps 119:46 va·'a·dab·be·Rah Ve·'e·do·tei·cha Ne·ged me·la·Chim, ve·Lo e·Voosh.
L12 12 Ps 119:46 wa a daB Be ra we e do tE cha ne ged me la chim we lo e wosz
L13 13 Ps 119:46 wa´ádaBBürâ bü`ëdötÊkä neºged müläkîm wülö´ ´ëbôš
L14 14 Ps 119:46 829/1142 15/26 112/150 1969/2519 3201/5164 40/113
L15 15 Ps 119:46 I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.
L16 16 Ps 119:46  46 I will speak <01696> (08762) of thy testimonies <05713> also before kings <04428>, and will not be ashamed <0954> (08799).
L01 1 Ps 119:47   Ps 119:47  47 I będę zachwycać <08173> (08698) się w Twoich przykazań <04687>, który kochałem <0157> (08804).                                                                                                  
L02 2 Ps 119:47 I będę się weselił z Twoich przykazań, które miłuję.
L03 3 Ps 119:47 וְאֶשְׁתַּֽעֲשַׁ֥ע בְּמִצְוֹתֶ֗יךָ אֲשֶׁ֣ר אָהָֽבְתִּי׃
L04 4 Ps 119:47 וְ/אֶשְׁתַּֽעֲשַׁ֥ע בְּ/מִצְוֹתֶ֗י/ךָ אֲשֶׁ֣ר אָהָֽבְתִּי׃
L05 5 Ps 119:47 we•'esz•ta•'a•<sza>' be•mic•wo•<Te>•cha, 'a•<szer> 'a•<Ha>•we•ti.
L06 6 Ps 119:47 H8173H8173 H4687H4687 H0834H0834 H0157H0157
L07 7 Ps 119:47 stare commanded after loved
L08 8 Ps 119:47 gapić się przykazał po kochany
L09 9 Ps 119:47 And I will delight myself in thy commandments Which which I have loved
L10 10 Ps 119:47 I będę zachwycać ja w Twoich przykazań Który których kochałem
L11 11 Ps 119:47 ve·'esh·ta·'a·Sha' be·mitz·vo·Tei·cha, 'a·Sher 'a·Ha·ve·ti.
L12 12 Ps 119:47 we esz Ta a sza Be mic wo te cha a szer a haw Ti
L13 13 Ps 119:47 wü´ešTa|`áša` Bümicwötʺkä ´ášer ´ähäºbTî
L14 14 Ps 119:47 3/9 139/178 4201/5499 101/207
L15 15 Ps 119:47 And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.
L16 16 Ps 119:47  47 And I will delight <08173> (08698) myself in thy commandments <04687>, which I have loved <0157> (08804).
L01 1 Ps 119:48   Ps 119:48  48 Ręce <03709> również Podniosę <05375> (08799) twemu przykazań <04687>, który kochałem <0157> (08804) i będę medytować <07878> (08799) w twoich statutu <02706 >.                                                                                              
L02 2 Ps 119:48 Wznoszę ręce moje ku Twym przykazaniom, które kocham, i rozważam Twoje ustawy.
L03 3 Ps 119:48 וְאֶשָּֽׂא־ כַפַּ֗י אֶֽל־ מִ֭צְוֹתֶיךָ אֲשֶׁ֥ר אָהָ֗בְתִּי וְאָשִׂ֥יחָה בְחֻקֶּֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:48 וְ/אֶשָּֽׂא־ כַפַּ֗/י אֶֽל־ מִ֭צְוֹתֶי/ךָ אֲשֶׁ֥ר אָהָ֗בְתִּי וְ/אָשִׂ֥יחָה בְ/חֻקֶּֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:48 we•'es•sa- chap•<Pai>, el- <Mic>•wo•te•cha 'a•<szer> 'a•<Ha>•we•ti, we•'a•<Si>•cha we•chuk•<Ke>•cha.
L06 6 Ps 119:48 H5375H5375 H3709H3709 H0413H0413 H4687H4687 H0834H0834 H0157H0157 H7878H7878 H2706H2706
L07 7 Ps 119:48 accept branch about commanded after loved commune appointed
L08 8 Ps 119:48 przyjąć oddział o przykazał po kochany gmina wyznaczony
L09 9 Ps 119:48 also will I lift up My hands to unto thy commandments Which which I have loved and I will meditate in thy statutes
L10 10 Ps 119:48 również Podniosę Moje ręce do do Twoich przykazań Który których kochałem i będę medytować w twoich statutu
L11 11 Ps 119:48 ve·'es·sa- chap·Pai, el- Mitz·vo·tei·cha 'a·Sher 'a·Ha·ve·ti, ve·'a·Si·chah ve·chuk·Kei·cha.
L12 12 Ps 119:48 we es sa - chaP Paj el - mic wo tE cha a szer a haw Ti we a si Ha we Huq qe cha    
L13 13 Ps 119:48 wü´eSSä|´-kaPPay ´e|l-micwötÊkä ´ášer ´ähäºbTî wü´äSîºHâ büHuqqʺkä    
L14 14 Ps 119:48 420/650 135/191 3962/5500 140/178 4202/5499 102/207 15/21 89/125
L15 15 Ps 119:48 My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.
L16 16 Ps 119:48  48 My hands <03709> also will I lift up <05375> (08799) unto thy commandments <04687>, which I have loved <0157> (08804); and I will meditate <07878> (08799) in thy statutes <02706>.
L01 1 Ps 119:49   Ps 119:49  49 Zain. Zapamiętaj <02142> (08798) słowo <01697> do sługi twego <05650>, na której żeś kazał mi nadzieję <03176> (08765).                                                                                                  
L02 2 Ps 119:49 Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję.
L03 3 Ps 119:49 זְכֹר־ דָּבָ֥ר לְעַבְדֶּ֑ךָ עַ֝֗ל אֲשֶׁ֣ר יִֽחַלְתָּֽנִי׃
L04 4 Ps 119:49 זְכֹר־ דָּבָ֥ר לְ/עַבְדֶּ֑/ךָ עַ֝֗ל אֲשֶׁ֣ר יִֽחַלְתָּֽ/נִי׃
L05 5 Ps 119:49 ze•chor- da•<war> le•'aw•<De>•cha; '<Al>, 'a•<szer> <ji>•chal•<Ta>•ni.
L06 6 Ps 119:49 H2142H2142 H1697H1697 H5650H5650 H5921H5921 H0834H0834 H3176H3176
L07 7 Ps 119:49 burn  act bondage above after cause to
L08 8 Ps 119:49 palić działać niewola powyżej po spowodować
L09 9 Ps 119:49 ZAIN Remember the word unto thy servant In which upon which thou hast caused me to hope
L10 10 Ps 119:49 Zain Pamiętaj słowo Twemu słudze W który po co ty kazał mi nadzieję
L11 11 Ps 119:49 ze·chor- da·Var le·'av·De·cha; 'Al, 'a·Sher Yi·chal·Ta·ni.
L12 12 Ps 119:49 ze chor - Da war le aw De cha al a szer ji Hal Ta ni  
L13 13 Ps 119:49 zükör-Däbär lü`abDeºkä `al ´ášer yi|HalTäºnî  
L14 14 Ps 119:49 134/229 942/1428 667/797 3838/5759 4203/5499 23/39
L15 15 Ps 119:49 ZAIN. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.
L16 16 Ps 119:49  49 ZAIN. Remember <02142> (08798) the word <01697> unto thy servant <05650>, upon which thou hast caused me to hope <03176> (08765).
L01 1 Ps 119:50   Ps 119:50  50 To jest mój komfort <05165> w moim ucisku <06040>: na słowa twego <0565> bowiem ożywione <02421> (08765) ja.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:50 W moim ucisku to pociechą dla mnie, że Twoja mowa obdarza mnie życiem.
L03 3 Ps 119:50 זֹ֣את נֶחָמָתִ֣י בְעָנְיִ֑י כִּ֖י אִמְרָתְךָ֣ חִיָּֽתְנִי׃
L04 4 Ps 119:50 זֹ֣את נֶחָמָתִ֣/י בְ/עָנְיִ֑/י כִּ֖י אִמְרָתְ/ךָ֣ חִיָּֽתְ/נִי׃
L05 5 Ps 119:50 zot ne•cha•ma•<Ti> we•'a•ne•<ji>; ki 'im•ra•te•<Cha> chi•<ja>•te•ni.
L06 6 Ps 119:50 H2063H2063 H5165H5165 H6040H6040 H3588H3588 H0565H0565 H2421H2421
L07 7 Ps 119:50 likewise comfort misery inasmuch commandment keep leave
L08 8 Ps 119:50 podobnie komfort nędza ponieważ przykazanie zachować opuścić
L09 9 Ps 119:50 likewise This [is] my comfort in my affliction That for thy word hath quickened
L10 10 Ps 119:50 podobnie To [jest] mój komfort w moim ucisku Że dla twego słowa kto ma przyspieszony
L11 11 Ps 119:50 zot ne·cha·ma·Ti ve·'a·ne·Yi; ki 'im·ra·te·Cha chi·Ya·te·ni.
L12 12 Ps 119:50 zot ne Ha ma ti we on ji Ki im rat cha Hij jat ni
L13 13 Ps 119:50 zö´t neHämätî bü`onyî ´imrätkä Hiyyäºtnî
L14 14 Ps 119:50 395/603 2/2 27/36 2875/4478 13/37 165/260
L15 15 Ps 119:50 This [is] my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.
L16 16 Ps 119:50  50 This is my comfort <05165> in my affliction <06040>: for thy word <0565> hath quickened <02421> (08765) me.
L01 1 Ps 119:51   Ps 119:51  51 dumny <02086> mieli mnie bardzo <03966> w szyderstwa <03887> (08689): jeszcze nie odmówiłem <05186> (08804) z prawem twego <08451>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:51 Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają, a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.
L03 3 Ps 119:51 זֵ֭דִים הֱלִיצֻ֣נִי עַד־ מְאֹ֑ד מִ֝תּֽוֹרָתְךָ֗ לֹ֣א נָטִֽיתִי׃
L04 4 Ps 119:51 זֵ֭דִים הֱלִיצֻ֣/נִי עַד־ מְאֹ֑ד מִ֝/תּֽוֹרָתְ/ךָ֗ לֹ֣א נָטִֽיתִי׃
L05 5 Ps 119:51 <Ze>•dim he•li•<cu>•ni ad- me•'<Od>; mit•to•ra•te•cha, lo na•<Ti>•ti.
L06 6 Ps 119:51 H2086H2086 H3887H3887 H5704H5704 H3966H3966 H8451H8451 H3808H3808 H5186H5186
L07 7 Ps 119:51 presumptuous ambassador against diligently bullock before afternoon
L08 8 Ps 119:51 zarozumiały ambasador przed pilnie byczek przed popołudnie
L09 9 Ps 119:51 The proud in derision against have had me greatly from thy law not [yet] have I not declined
L10 10 Ps 119:51 Dumny się pośmiewiskiem przed mieli mnie bardzo z twego prawa nie [Jeszcze] nie odmówiłem
L11 11 Ps 119:51 Ze·dim he·li·Tzu·ni ad- me·'Od; mit·to·ra·te·cha, lo na·Ti·ti.
L12 12 Ps 119:51 ze dim he li cu ni ad - me od miT To rat cha lo na ti ti  
L13 13 Ps 119:51 zëdîm hélîcùºnî `ad-mü´öd miTTô|rätkä lö´ nä†îºtî  
L14 14 Ps 119:51 4/13 6/27 981/1259 241/300 138/216 3202/5164 123/211
L15 15 Ps 119:51 The proud have had me greatly in derision: [yet] have I not declined from thy law.
L16 16 Ps 119:51  51 The proud <02086> have had me greatly <03966> in derision <03887> (08689): yet have I not declined <05186> (08804) from thy law <08451>.
L01 1 Ps 119:52   Ps 119:52  52 Pamiętam <02142> (08804) Orzeczenia twoje <04941> starego <05769>, Panie <03068>, a nie pocieszył <05162> (08691) samodzielnie.                                                                                                
L02 2 Ps 119:52 Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne, Panie, doznaję pociechy.
L03 3 Ps 119:52 זָ֘כַ֤רְתִּי מִשְׁפָּטֶ֖יךָ מֵעוֹלָ֥ם ׀ יְהוָ֗ה וָֽאֶתְנֶחָֽם׃
L04 4 Ps 119:52 זָ֘כַ֤רְתִּי מִשְׁפָּטֶ֖י/ךָ מֵ/עוֹלָ֥ם ׀ יְהוָ֗ה וָֽ/אֶתְנֶחָֽם׃
L05 5 Ps 119:52 za•<Char>•ti misz•pa•<Te>•cha me•'o•<Lam> <jah>•we <wa>•'et•ne•<Cham>.
L06 6 Ps 119:52 H2142H2142 H4941H4941 H5769H5769 H3069H3069 H5162H5162
L07 7 Ps 119:52 burn  adversary alway God comfort 
L08 8 Ps 119:52 palić przeciwnik sprecyzowane Bóg komfort
L09 9 Ps 119:52 I remembered thy judgments of old God and have comforted
L10 10 Ps 119:52 Pamiętałem Twoje wyroki niegdyś Bóg i nie pocieszał
L11 11 Ps 119:52 za·Char·ti mish·pa·Tei·cha me·'o·Lam Yah·weh Va·'et·ne·Cham.
L12 12 Ps 119:52 za char Ti misz Pa te cha me o lam jhwh(a do naj) wa et ne Ham
L13 13 Ps 119:52 zäkaºrTî mišPä†Êºkä më`ôläm yhwh(´ädönäy) wä|´etneHäm
L14 14 Ps 119:52 135/229 223/419 249/438 189/608 48/108
L15 15 Ps 119:52 I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.
L16 16 Ps 119:52  52 I remembered <02142> (08804) thy judgments <04941> of old <05769>, O LORD <03068>; and have comforted <05162> (08691) myself.
L01 1 Ps 119:53   Ps 119:53  53 Horror <02152> wziął trzymać <0270> (08804) na mnie z powodu złego <07563>, że porzuci <05800> (08802) Prawo twój <08451>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:53 Gniew mnie ogarnia z powodu występnych, porzucających Twe Prawo.
L03 3 Ps 119:53 זַלְעָפָ֣ה אֲ֭חָזַתְנִי מֵרְשָׁעִ֑ים עֹ֝זְבֵ֗י תּוֹרָתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:53 זַלְעָפָ֣ה אֲ֭חָזַתְ/נִי מֵ/רְשָׁעִ֑ים עֹ֝זְבֵ֗י תּוֹרָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:53 zal•'a•<Fa> '<A>•cha•zat•ni me•re•sza•'<Im>; 'o•ze•<we>, to•ra•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:53 H2152H2152 H0270H0270 H7563H7563 H5800H5800 H8451H8451
L07 7 Ps 119:53 horrible seize condemned commit self bullock
L08 8 Ps 119:53 straszny zajęcia skazany popełnić siebie byczek
L09 9 Ps 119:53 Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law
L10 10 Ps 119:53 Przerażenie wziął przytrzymaj na mnie z powodu złych że porzuci twoje prawa
L11 11 Ps 119:53 zal·'a·Fah 'A·cha·zat·ni me·re·sha·'Im; 'o·ze·Vei, to·ra·Te·cha.
L12 12 Ps 119:53 za la fa a Ha zat ni mer sza im oz we To ra te cha
L13 13 Ps 119:53 zal`äpâ ´áHäzatnî mëršä`îm `özbê Tôräteºkä
L14 14 Ps 119:53 2/3 50/68 111/261 142/211 139/216
L15 15 Ps 119:53 Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.
L16 16 Ps 119:53  53 Horror <02152> hath taken hold <0270> (08804) upon me because of the wicked <07563> that forsake <05800> (08802) thy law <08451>.
L01 1 Ps 119:54   Ps 119:54  54 Twe statut <02706> były moje piosenki <02158> w domu <01004> z mojej pielgrzymki <04033>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:54 Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania.
L03 3 Ps 119:54 זְ֭מִרוֹת הָֽיוּ־ לִ֥י חֻקֶּ֗יךָ בְּבֵ֣ית מְגוּרָֽי׃
L04 4 Ps 119:54 זְ֭מִרוֹת הָֽיוּ־ לִ֥/י חֻקֶּ֗י/ךָ בְּ/בֵ֣ית מְגוּרָֽ/י׃
L05 5 Ps 119:54 <Ze>•mi•rot ha•ju- li chuk•<Ke>•cha, be•<wet> me•gu•<Rai>.
L06 6 Ps 119:54 H2158H2158 H1961H1961 H0000 H2706H2706 H1004H1004 H4033H4033
L07 7 Ps 119:54 psalm become appointed court dwelling
L08 8 Ps 119:54 psalm zostać wyznaczony sąd mieszkanie
L09 9 Ps 119:54 have been my songs become Thy statutes in the house of my pilgrimage
L10 10 Ps 119:54 były moje piosenki zostać Twoje statut w domu z mojej pielgrzymki
L11 11 Ps 119:54 Ze·mi·rot ha·yu- li chuk·Kei·cha, be·Veit me·gu·Rai.
L12 12 Ps 119:54 ze mi rot ha ju - li Huq qe cha Be wet me gu raj
L13 13 Ps 119:54 zümìrôt hä|yû-lî Huqqʺkä Bübêt mügûräy
L14 14 Ps 119:54 4/7 2410/3546 4749/6522 90/125 1456/2052 10/11
L15 15 Ps 119:54 Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.
L16 16 Ps 119:54  54 Thy statutes <02706> have been my songs <02158> in the house <01004> of my pilgrimage <04033>.
L01 1 Ps 119:55   Ps 119:55  55 wspomniałem <02142> (08804) imię twoje <08034>, Panie <03068> w nocy <03915> i zachowałem <08104> (08799) twój prawo <08451>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:55 Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie, by zachowywać Twe Prawo.
L03 3 Ps 119:55 זָ֘כַ֤רְתִּי בַלַּ֣יְלָה שִׁמְךָ֣ יְהוָ֑ה וָֽ֝אֶשְׁמְרָ֗ה תּוֹרָתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:55 זָ֘כַ֤רְתִּי בַ/לַּ֣יְלָה שִׁמְ/ךָ֣ יְהוָ֑ה וָֽ֝/אֶשְׁמְרָ֗/ה תּוֹרָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:55 za•<Char>•ti wal•<Laj>•la szim•<Cha> <jah>•we; wa•'esz•me•<Ra>, to•ra•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:55 H2142H2142 H3915H3915 H8034H8034 H3069H3069 H8104H8104 H8451H8451
L07 7 Ps 119:55 burn  night  base God beward bullock
L08 8 Ps 119:55 palić noc podstawa Bóg beward byczek
L09 9 Ps 119:55 I have remembered in the night thy name God and have kept thy law
L10 10 Ps 119:55 Wspomniałem w nocy Twoje imię Bóg i zachowałem twoje prawa
L11 11 Ps 119:55 za·Char·ti val·Lay·lah shim·Cha Yah·weh; va·'esh·me·Rah, to·ra·Te·cha.
L12 12 Ps 119:55 za char Ti wal laj la szim cha jhwh(a do naj) wa esz me ra To ra te cha
L13 13 Ps 119:55 zäkaºrTî ballaºylâ šimkä yhwh(´ädönäy) wä|´ešmürâ Tôräteºkä
L14 14 Ps 119:55 136/229 176/231 648/864 190/608 330/468 140/216
L15 15 Ps 119:55 I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.
L16 16 Ps 119:55  55 I have remembered <02142> (08804) thy name <08034>, O LORD <03068>, in the night <03915>, and have kept <08104> (08799) thy law <08451>.
L01 1 Ps 119:56   Ps 119:56  56 to miałem, bo trzymane <05341> (08804) twoje przykazania <06490>.                                                                                                      
L02 2 Ps 119:56 Oto, co do mnie należy: zachowywać Twe postanowienia.
L03 3 Ps 119:56 זֹ֥את הָֽיְתָה־ לִּ֑י כִּ֖י פִקֻּדֶ֣יךָ נָצָֽרְתִּי׃
L04 4 Ps 119:56 זֹ֥את הָֽיְתָה־ לִּ֑/י כִּ֖י פִקֻּדֶ֣י/ךָ נָצָֽרְתִּי׃
L05 5 Ps 119:56 zot ha•je•tah- <Li>; ki fik•ku•<De>•cha na•<ca>•re•ti.
L06 6 Ps 119:56 H2063H2063 H1961H1961 H0000 H3588H3588 H6490H6490 H5341H5341
L07 7 Ps 119:56 likewise become inasmuch commandment besieged
L08 8 Ps 119:56 podobnie zostać ponieważ przykazanie oblegany
L09 9 Ps 119:56 likewise has become for thy precepts This I had because I kept
L10 10 Ps 119:56 podobnie stała dla twój nakazy To miałem, bo trzymane
L11 11 Ps 119:56 zot ha·ye·tah- Li; ki fik·ku·Dei·cha na·Tza·re·ti.
L12 12 Ps 119:56 zot haj ta - lli Ki fiq qu de cha na car Ti  
L13 13 Ps 119:56 zö´t hä|ytâ-llî piqqùdʺkä näcäºrTî  
L14 14 Ps 119:56 396/603 2411/3546 4750/6522 2876/4478 9/24 23/61
L15 15 Ps 119:56 This I had, because I kept thy precepts.
L16 16 Ps 119:56  56 This I had, because I kept <05341> (08804) thy precepts <06490>.
L01 1 Ps 119:57   Ps 119:57  57 Chet. Tyś jest mój część <02506>, Panie <03068>: powiedziałem <0559> (08804), że będę trzymać <08104> (08800) słowa twe <01697>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:57 Moim działem jest Pan - mówię, by zachować Twoje słowa.
L03 3 Ps 119:57 חֶלְקִ֖י יְהוָ֥ה אָמַ֗רְתִּי לִשְׁמֹ֥ר דְּבָרֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:57 חֶלְקִ֖/י יְהוָ֥ה אָמַ֗רְתִּי לִ/שְׁמֹ֥ר דְּבָרֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:57 chel•<Ki> <jah>•we 'a•<Mar>•ti, lisz•<Mor> de•wa•<Re>•cha.
L06 6 Ps 119:57 H2506H2506 H3069H3069 H0559H0559 H8104H8104 H1697H1697
L07 7 Ps 119:57 inheritance God answer beward act
L08 8 Ps 119:57 dziedzictwo Bóg odpowiedź beward działać
L09 9 Ps 119:57 CHETH [Thou art] my portion God I have said that I would keep thy words
L10 10 Ps 119:57 Chet [Tyś] moja porcja Bóg Powiedziałem, że będę trzymać słowa twe
L11 11 Ps 119:57 chel·Ki Yah·weh 'a·Mar·ti, lish·Mor de·va·Rei·cha.
L12 12 Ps 119:57 Hel qi jhwh(a do naj) a mar Ti lisz mor De wa re cha
L13 13 Ps 119:57 Helqî yhwh(´ädönäy) ´ämaºrTî lišmör Dübärʺkä
L14 14 Ps 119:57 43/67 191/608 3821/5298 331/468 943/1428
L15 15 Ps 119:57 CHETH. [Thou art] my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.
L16 16 Ps 119:57  57 CHETH. Thou art my portion <02506>, O LORD <03068>: I have said <0559> (08804) that I would keep <08104> (08800) thy words <01697>.
L01 1 Ps 119:58   Ps 119:58  58 I wysłuchał <02470> (08765) twoja korzyść <06440> z całego serca <03820>: miej litość <02603> (08798) aż mi się stanie według słowa twego <0565>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:58 Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza, zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!
L03 3 Ps 119:58 חִלִּ֣יתִי פָנֶ֣יךָ בְכָל־ לֵ֑ב חָ֝נֵּ֗נִי כְּאִמְרָתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:58 חִלִּ֣יתִי פָנֶ֣י/ךָ בְ/כָל־ לֵ֑ב חָ֝נֵּ֗/נִי כְּ/אִמְרָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:58 chil•<Li>•ti fa•<Ne>•cha we•chol- <Lew>; chon•ne•ni ke•'im•ra•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:58 H2470H2470 H6440H6440 H3605H3605 H3820H3820 H2603H2603 H0565H0565
L07 7 Ps 119:58 beseech accept all manner care for beseech commandment
L08 8 Ps 119:58 błagać przyjąć wszelkiego rodzaju dbałość o błagać przykazanie
L09 9 Ps 119:58 I intreated thy favour all with [my] whole heart be merciful unto me according to thy word
L10 10 Ps 119:58 I wysłuchał twoja korzyść wszystko z całej [Moje] serca miej litość aż mi się stanie według słowa Twego
L11 11 Ps 119:58 chil·Li·ti fa·Nei·cha ve·chol- Lev; chon·ne·ni ke·'im·ra·Te·cha.
L12 12 Ps 119:58 Hil li ti fa ne cha we chol - lew Hon ne ni Ke im ra te cha  
L13 13 Ps 119:58 Hillîºtî pänʺkä bükol-lëb Honnëºnî Kü´imräteºkä  
L14 14 Ps 119:58 38/76 1562/2127 3844/5415 281/592 55/77 14/37
L15 15 Ps 119:58 I intreated thy favour with [my] whole heart: be merciful unto me according to thy word.
L16 16 Ps 119:58  58 I intreated <02470> (08765) thy favour <06440> with my whole heart <03820>: be merciful <02603> (08798) unto me according to thy word <0565>.
L01 1 Ps 119:59   Ps 119:59  59 Myślałem <02803> (08765) na moich sposobów <01870>, i odwrócił <07725> (08686) moje stopy <07272> do świadectw twoich <05713>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:59 Rozważam moje drogi i zwracam stopy do Twoich napomnień.
L03 3 Ps 119:59 חִשַּׁ֥בְתִּי דְרָכָ֑י וָאָשִׁ֥יבָה רַ֝גְלַ֗י אֶל־ עֵדֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:59 חִשַּׁ֥בְתִּי דְרָכָ֑/י וָ/אָשִׁ֥יבָ/ה רַ֝גְלַ֗/י אֶל־ עֵדֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:59 chisz•<szaw>•ti de•ra•<Chai>; wa•'a•<szi>•wa rag•<Lai>, el- 'e•do•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:59 H2803H2803 H1870H1870 H7725H7725 H7272H7272 H0413H0413 H5713H5713
L07 7 Ps 119:59 account  along break be able to endure about testimony
L08 8 Ps 119:59 konto wzdłuż złamać być w stanie wytrzymać o świadectwo
L09 9 Ps 119:59 I thought on my ways and turned my feet to unto thy testimonies
L10 10 Ps 119:59 Myślałem na moich sposobów i zwrócił się moje stopy do do świadectw twoich
L11 11 Ps 119:59 chish·Shav·ti de·ra·Chai; va·'a·Shi·vah rag·Lai, el- 'e·do·Tei·cha.
L12 12 Ps 119:59 Hisz szaw Ti de ra chaj wa a szi wa rag laj el - e do te cha  
L13 13 Ps 119:59 HiššaºbTî düräkäy wä´äšîºbâ raglay ´el-`ëdötʺkä  
L14 14 Ps 119:59 75/124 372/700 670/1041 163/241 3963/5500 16/26
L15 15 Ps 119:59 I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.
L16 16 Ps 119:59  59 I thought <02803> (08765) on my ways <01870>, and turned <07725> (08686) my feet <07272> unto thy testimonies <05713>.
L01 1 Ps 119:60   Ps 119:60  60 I śpiesznie <02363> (08804) i opóźniony <04102> (08701) nie do utrzymania <08104> (08800) twój przykazania <04687>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:60 Śpieszyłem bez ociągania, by przestrzegać Twoich przykazań.
L03 3 Ps 119:60 חַ֭שְׁתִּי וְלֹ֣א הִתְמַהְמָ֑הְתִּי לִ֝שְׁמֹ֗ר מִצְוֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:60 חַ֭שְׁתִּי וְ/לֹ֣א הִתְמַהְמָ֑הְתִּי לִ֝/שְׁמֹ֗ר מִצְוֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:60 <Chasz>•ti we•<Lo> hit•mah•<Ma>•he•ti; lisz•<Mor>, mic•wo•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:60 H2363H2363 H3808H3808 H4102H4102 H8104H8104 H4687H4687
L07 7 Ps 119:60 haste before delay beward commanded
L08 8 Ps 119:60 pośpiech przed opóźnienie beward przykazał
L09 9 Ps 119:60 I made haste and did not and delayed not to keep thy commandments
L10 10 Ps 119:60 I śpiesznie i nie i opóźnionych nie do utrzymania twój przykazań
L11 11 Ps 119:60 Chash·ti ve·Lo hit·mah·Ma·he·ti; lish·Mor, mitz·vo·Tei·cha.
L12 12 Ps 119:60 Hasz Ti we lo hit mah mah Ti lisz mor mic wo te cha
L13 13 Ps 119:60 HašTî wülö´ hitmahmäºhTî lišmör micwötʺkä
L14 14 Ps 119:60 13/19 3203/5164 7/9 332/468 141/178
L15 15 Ps 119:60 I made haste, and delayed not to keep thy commandments.
L16 16 Ps 119:60  60 I made haste <02363> (08804), and delayed <04102> (08701) not to keep <08104> (08800) thy commandments <04687>.
L01 1 Ps 119:61   Ps 119:61  61 Pasma <02256> niegodziwego <07563> pozbawiły <05749> (08765) ja: ale ja nie zapomniałem <07911> (08804) prawo twój <08451>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:61 Oplotły mię więzy grzeszników: nie zapomniałem o Twoim Prawie.
L03 3 Ps 119:61 חֶבְלֵ֣י רְשָׁעִ֣ים עִוְּדֻ֑נִי תּֽ֝וֹרָתְךָ֗ לֹ֣א שָׁכָֽחְתִּי׃
L04 4 Ps 119:61 חֶבְלֵ֣י רְשָׁעִ֣ים עִוְּדֻ֑/נִי תּֽ֝וֹרָתְ/ךָ֗ לֹ֣א שָׁכָֽחְתִּי׃
L05 5 Ps 119:61 chew•<Le> re•sza•'<Im> 'iw•we•<Du>•ni; to•ra•te•cha, lo sza•<Cha>•che•ti.
L06 6 Ps 119:61 H2256H2256 H7563H7563 H5749H5749 H8451H8451 H3808H3808 H7911H7911
L07 7 Ps 119:61 band condemned admonish bullock before cause to forget 
L08 8 Ps 119:61 pasmo skazany napominać byczek przed spowodować zapomnieć
L09 9 Ps 119:61 The bands of the wicked have robbed thy law have not me [but] I have not forgotten
L10 10 Ps 119:61 Zespoły występnych pozbawiły twoje prawa mieć nie ja [ale] nie zapomniałem
L11 11 Ps 119:61 chev·Lei re·sha·'Im 'iv·ve·Du·ni; to·ra·te·cha, lo sha·Cha·che·ti.
L12 12 Ps 119:61 Hew le re sza im iw we du ni To rat cha lo sza chaH Ti
L13 13 Ps 119:61 Heblê rüšä`îm `iwwüdùºnî Tô|rätkä lö´ šäkäºHTî
L14 14 Ps 119:61 33/62 112/261 29/44 141/216 3204/5164 52/103
L15 15 Ps 119:61 The bands of the wicked have robbed me: [but] I have not forgotten thy law.
L16 16 Ps 119:61  61 The bands <02256> of the wicked <07563> have robbed <05749> (08765) me: but I have not forgotten <07911> (08804) thy law <08451>.
L01 1 Ps 119:62   Ps 119:62  62 O północy <02676> <03915> Wstanę <06965> (08799) dziękować <03034> (08687) do ciebie z powodu twoich sprawiedliwych <06664> orzeczeń <04941>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:62 Wstaję o północy, aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki.
L03 3 Ps 119:62 חֲצֽוֹת־ לַ֗יְלָה אָ֭קוּם לְהוֹד֣וֹת לָ֑ךְ עַ֝֗ל מִשְׁפְּטֵ֥י צִדְקֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:62 חֲצֽוֹת־ לַ֗יְלָה אָ֭קוּם לְ/הוֹד֣וֹת לָ֑/ךְ עַ֝֗ל מִשְׁפְּטֵ֥י צִדְקֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:62 cha•cot- <Laj>•la, '<A>•kum le•ho•<Dot> <Lach>; '<Al>, misz•pe•<Te> cid•<Ke>•cha.
L06 6 Ps 119:62 H2676H2676 H3915H3915 H6965H6965 H3034H3034 H0000 H5921H5921 H4941H4941 H6664H6664
L07 7 Ps 119:62 mid night  abide cast  above adversary prosperity
L08 8 Ps 119:62 średni noc przestrzegać rzucać powyżej przeciwnik dobrobyt
L09 9 Ps 119:62 mid night  I will rise to give thanks Because judgments unto thee because of thy righteous
L10 10 Ps 119:62 średni noc Wstanę dziękować Bo wyroki do ciebie z powodu twego sprawiedliwy
L11 11 Ps 119:62 cha·tzot- Lay·lah, 'A·kum le·ho·Dot Lach; 'Al, mish·pe·Tei tzid·Ke·cha.
L12 12 Ps 119:62 Ha cot - laj la a qum le ho dot lach al misz Pe te cid qe cha  
L13 13 Ps 119:62 Hácô|t-laºylâ ´äqûm lühôdôt läk `al mišPü†ê cidqeºkä  
L14 14 Ps 119:62 3/3 177/231 478/627 90/114 4751/6522 3839/5759 224/419 57/118
L15 15 Ps 119:62 At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.
L16 16 Ps 119:62  62 At midnight <02676> <03915> I will rise <06965> (08799) to give thanks <03034> (08687) unto thee because of thy righteous <06664> judgments <04941>.
L01 1 Ps 119:63   Ps 119:63  63 Jestem towarzyszem <02270> wszystkich tych, którzy strach <03372> (08804) ci, i tych, którzy strzegą <08104> (08802) twój przykazania <06490>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:63 Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się boją Ciebie, co strzegą Twych postanowień.
L03 3 Ps 119:63 חָבֵ֣ר אָ֭נִי לְכָל־ אֲשֶׁ֣ר יְרֵא֑וּךָ וּ֝לְשֹׁמְרֵ֗י פִּקּוּדֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:63 חָבֵ֣ר אָ֭נִי לְ/כָל־ אֲשֶׁ֣ר יְרֵא֑וּ/ךָ וּ֝/לְ/שֹׁמְרֵ֗י פִּקּוּדֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:63 cha•<wer> '<A>•ni le•chol 'a•<szer> je•re•'<U>•cha; u•le•szo•me•<Re>, pik•ku•<De>•cha.
L06 6 Ps 119:63 H2270H2270 H0589H0589 H3605H3605 H0834H0834 H3372H3372 H8104H8104 H6490H6490
L07 7 Ps 119:63 companion I all manner after affright beward commandment
L08 8 Ps 119:63 towarzysz Ja wszelkiego rodzaju po affright beward przykazanie
L09 9 Ps 119:63 I [am] a companion I of all who of all [them] that fear thee and of them that keep thy precepts
L10 10 Ps 119:63 I [am] towarzysz Ja ze wszystkich kto wszystkich [im], że strach ciebie i tych, którzy strzegą twój nakazy
L11 11 Ps 119:63 cha·Ver 'A·ni le·chol 'a·Sher ye·re·'U·cha; u·le·sho·me·Rei, pik·ku·Dei·cha.
L12 12 Ps 119:63 Ha wer a ni le chol - a szer je re u cha u le szom re Piq qu de cha  
L13 13 Ps 119:63 Häbër ´änî lükol-´ášer yürë´ûºkä ûlüšömrê Piqqûdʺkä  
L14 14 Ps 119:63 3/9 437/874 3845/5415 4204/5499 231/328 333/468 10/24
L15 15 Ps 119:63 I [am] a companion of all [them] that fear thee, and of them that keep thy precepts.
L16 16 Ps 119:63  63 I am a companion <02270> of all them that fear <03372> (08804) thee, and of them that keep <08104> (08802) thy precepts <06490>.
L01 1 Ps 119:64   Ps 119:64  64 ziemia <0776>, Panie <03068>, jest pełna <04390> (08804) Twojego miłosierdzia: <02617>: uczyć <03925> (08761) ja twój statut <02706>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:64 Twoja łaska, Panie, napełnia ziemię: naucz mnie Twoich ustaw!
L03 3 Ps 119:64 חַסְדְּךָ֣ יְ֭הוָה מָלְאָ֥ה הָאָ֗רֶץ חֻקֶּ֥יךָ לַמְּדֵֽנִי׃
L04 4 Ps 119:64 חַסְדְּ/ךָ֣ יְ֭הוָה מָלְאָ֥ה הָ/אָ֗רֶץ חֻקֶּ֥י/ךָ לַמְּדֵֽ/נִי׃
L05 5 Ps 119:64 chas•de•<Cha> <jah>•we mal•'<A ha•'<A>•rec, chuk•<Ke>•cha lam•me•<De>•ni.
L06 6 Ps 119:64 H2617H2617 H3069H3069 H4390H4390 H0776H0776 H2706H2706 H3925H3925
L07 7 Ps 119:64 favour God accomplish common appointed to teach
L08 8 Ps 119:64 faworyzować Bóg zrealizować wspólny wyznaczony uczyć
L09 9 Ps 119:64 of thy mercy God is full The earth me thy statutes teach
L10 10 Ps 119:64 Twojego miłosierdzia Bóg jest pełen Ziemia mnie twoje statut uczyć
L11 11 Ps 119:64 chas·de·Cha Yah·weh mal·'Ah ha·'A·retz, chuk·Kei·cha lam·me·De·ni.
L12 12 Ps 119:64 Has De cha jhwh(a do naj) ma la ha a rec Huq qe cha lam me de ni
L13 13 Ps 119:64 HasDükä yhwh(´ädönäy) mäl´â hä´äºrec Huqqʺkä lammüdëºnî
L14 14 Ps 119:64 162/243 192/608 149/253 1607/2502 91/125 42/85
L15 15 Ps 119:64 The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.
L16 16 Ps 119:64  64 The earth <0776>, O LORD <03068>, is full <04390> (08804) of thy mercy: <02617>: teach <03925> (08761) me thy statutes <02706>.
L01 1 Ps 119:65   Ps 119:65  65 Teth. Tyś rozpatrywane <06213> (08804) oraz <02896> z Twego sługi <05650>, Panie <03068>, zgodnie twemu słowo <01697>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:65 Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze zgodnie z Twoim słowem, Panie!
L03 3 Ps 119:65 ט֭וֹב עָשִׂ֣יתָ עִֽם־ עַבְדְּךָ֑ יְ֝הוָ֗ה כִּדְבָרֶֽךָ׃
L04 4 Ps 119:65 ט֭וֹב עָשִׂ֣יתָ עִֽם־ עַבְדְּ/ךָ֑ יְ֝הוָ֗ה כִּ/דְבָרֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:65 <Tow> 'a•<Si>•ta im- 'aw•de•<Cha>; <jah>•we kid•wa•<Re>•cha.
L06 6 Ps 119:65 H2896H2896 H6213H6213 H5973H5973 H5650H5650 H3069H3069 H1697H1697
L07 7 Ps 119:65 beautiful accomplish accompanying bondage God act
L08 8 Ps 119:65 piękny zrealizować towarzyszący niewola Bóg działać
L09 9 Ps 119:65 well TETH Thou hast dealt with with thy servant God according unto thy word
L10 10 Ps 119:65 dobrze Teth Ty rozpatrywane hast z z Twego sługi Bóg według twemu słowo
L11 11 Ps 119:65 Tov 'a·Si·ta im- 'av·de·Cha; Yah·weh kid·va·Re·cha.
L12 12 Ps 119:65 tow a si ta im - aw De cha jhwh(a do naj) Kid wa re cha  
L13 13 Ps 119:65 †ôb `äSîºtä `i|m-`abDükä yhwh(´ädönäy) Kidbäreºkä  
L14 14 Ps 119:65 338/561 1943/2617 936/1043 668/797 193/608 944/1428
L15 15 Ps 119:65 TETH. Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.
L16 16 Ps 119:65  65 TETH. Thou hast dealt <06213> (08804) well <02896> with thy servant <05650>, O LORD <03068>, according unto thy word <01697>.
L01 1 Ps 119:66   Ps 119:66  66 Naucz <03925> (08761) ja dobry <02898> wyrok <02940> i wiedzy <01847>: bo uwierzyli <0539> (08689) twój przykazania <04687>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:66 Naucz mię zrozumienia i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom.
L03 3 Ps 119:66 ט֤וּב טַ֣עַם וָדַ֣עַת לַמְּדֵ֑נִי כִּ֖י בְמִצְוֹתֶ֣יךָ הֶאֱמָֽנְתִּי׃
L04 4 Ps 119:66 ט֤וּב טַ֣עַם וָ/דַ֣עַת לַמְּדֵ֑/נִי כִּ֖י בְ/מִצְוֹתֶ֣י/ךָ הֶאֱמָֽנְתִּי׃
L05 5 Ps 119:66 tuw <Ta>•'am wa•<Da>•'at lam•me•<De>•ni; ki we•mic•wo•<Te>•cha he•'e•<Ma>•ne•ti.
L06 6 Ps 119:66 H2898H2898 H2940H2940 H1847H1847 H3925H3925 H3588H3588 H4687H4687 H0539H0539
L07 7 Ps 119:66 fair advice cunning to teach inasmuch commanded hence
L08 8 Ps 119:66 sprawiedliwy rada przebiegłość uczyć ponieważ przykazał stąd
L09 9 Ps 119:66 me good judgment and knowledge Teach in thy commandments for I have believed
L10 10 Ps 119:66 mnie dobry wyrok i wiedza Uczyć w twój przykazań bo nie uwierzył
L11 11 Ps 119:66 tuv Ta·'am va·Da·'at lam·me·De·ni; ki ve·mitz·vo·Tei·cha he·'e·Ma·ne·ti.
L12 12 Ps 119:66 tuw ta am wa da at lam me de ni Ki we mic wo te cha he e man Ti
L13 13 Ps 119:66 †ûb †aº`am wädaº`at lammüdëºnî bümicwötʺkä he´émäºnTî
L14 14 Ps 119:66 20/32 9/13 26/95 43/85 2877/4478 142/178 77/108
L15 15 Ps 119:66 Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.
L16 16 Ps 119:66  66 Teach <03925> (08761) me good <02898> judgment <02940> and knowledge <01847>: for I have believed <0539> (08689) thy commandments <04687>.
L01 1 Ps 119:67   Ps 119:67  67 Zanim zostałem upokorzony <06031> (08799) poszedłem na manowce <07683> (08802): ale teraz strzegę <08104> (08804) słowo twoje <0565>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:67 Błądziłem, zanim przyszło utrapienie; teraz jednak strzegę Twej mowy.
L03 3 Ps 119:67 טֶ֣רֶם אֶ֭עֱנֶה אֲנִ֣י שֹׁגֵ֑ג וְ֝עַתָּ֗ה אִמְרָתְךָ֥ שָׁמָֽרְתִּי׃
L04 4 Ps 119:67 טֶ֣רֶם אֶ֭עֱנֶה אֲנִ֣י שֹׁגֵ֑ג וְ֝/עַתָּ֗ה אִמְרָתְ/ךָ֥ שָׁמָֽרְתִּי׃
L05 5 Ps 119:67 <Te>•rem '<E>•'e•ne 'a•<Ni> szo•<Geg>; we•'at•<Ta>, 'im•ra•te•<Cha> sza•<Ma>•re•ti.
L06 6 Ps 119:67 H2962H2962 H6031H6031 H0589H0589 H7683H7683 H6258H6258 H0565H0565 H8104H8104
L07 7 Ps 119:67 before defile I err henceforth commandment beward
L08 8 Ps 119:67 przed zbezcześcić Ja błądzić odtąd przykazanie beward
L09 9 Ps 119:67 Before Before I was afflicted I I went astray now thy word but now have I kept
L10 10 Ps 119:67 Przed Zanim zostałem upokorzony Ja Poszedłem na manowce teraz Twoje słowo ale teraz strzegę
L11 11 Ps 119:67 Te·rem 'E·'e·neh 'a·Ni sho·Geg; ve·'at·Tah, 'im·ra·te·Cha sha·Ma·re·ti.
L12 12 Ps 119:67 te rem e e ne a ni szo geg we aT Ta im rat cha sza mar Ti
L13 13 Ps 119:67 †eºrem ´e`énè ´ánî šögëg wü`aTTâ ´imrätkä šämäºrTî
L14 14 Ps 119:67 33/56 59/83 438/874 4/4 332/431 15/37 334/468
L15 15 Ps 119:67 Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.
L16 16 Ps 119:67  67 Before I was afflicted <06031> (08799) I went astray <07683> (08802): but now have I kept <08104> (08804) thy word <0565>.
L01 1 Ps 119:68   Ps 119:68  68 Tyś jest dobry <02896> i robisz dobry <02895> (08688); uczyć <03925> (08761) ja twój statut <02706>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:68 Dobry jesteś i dobrze czynisz; naucz mię Twoich ustaw!
L03 3 Ps 119:68 טוֹב־ אַתָּ֥ה וּמֵטִ֗יב לַמְּדֵ֥נִי חֻקֶּֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:68 טוֹב־ אַתָּ֥ה וּ/מֵטִ֗יב לַמְּדֵ֥/נִי חֻקֶּֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:68 tow- 'at•<Ta> u•me•<Tiw>, lam•me•<De>•ni chuk•<Ke>•cha.
L06 6 Ps 119:68 H2896H2896 H0859H0859 H2895H2895 H3925H3925 H2706H2706
L07 7 Ps 119:68 beautiful you be better to teach appointed
L08 8 Ps 119:68 piękny ty być lepiej uczyć wyznaczony
L09 9 Ps 119:68 Thou [art] good and doest and doest good teach me thy statutes
L10 10 Ps 119:68 Ty [sztuka] dobry i czynisz i czynisz dobro uczyć mnie twoje statut
L11 11 Ps 119:68 tov- 'at·Tah u·me·Tiv, lam·me·De·ni chuk·Kei·cha.
L12 12 Ps 119:68 tow - aT Ta u me tiw lam me de ni Huq qe cha  
L13 13 Ps 119:68 †ôb-´aTTâ ûmë†îb lammüdëºnî Huqqʺkä  
L14 14 Ps 119:68 339/561 744/1080 20/25 44/85 92/125
L15 15 Ps 119:68 Thou [art] good, and doest good; teach me thy statutes.
L16 16 Ps 119:68  68 Thou art good <02896>, and doest good <02895> (08688); teach <03925> (08761) me thy statutes <02706>.
L01 1 Ps 119:69   Ps 119:69  69 dumny <02086> zawarły <02950> (08804) kłamstwa <08267> przeciwko mnie, ale będę <05341> (08799) twój przykazania <06490> z całego serca <03820>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:69 Zuchwali knują przeciw mnie podstępy, ja całym sercem strzegę Twych postanowień.
L03 3 Ps 119:69 טָפְל֬וּ עָלַ֣י שֶׁ֣קֶר זֵדִ֑ים אֲ֝נִ֗י בְּכָל־ לֵ֤ב ׀ אֱצֹּ֬ר פִּקּוּדֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:69 טָפְל֬וּ עָלַ֣/י שֶׁ֣קֶר זֵדִ֑ים אֲ֝נִ֗י בְּ/כָל־ לֵ֤ב ׀ אֱצֹּ֬ר פִּקּוּדֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:69 ta•fe•<Lu> 'a•<Lai> <sze>•ker ze•<Dim>; 'a•<Ni>, be•chol lew 'ec•<cor> pik•ku•<De>•cha.
L06 6 Ps 119:69 H2950H2950 H5921H5921 H8267H8267 H2086H2086 H0589H0589 H3605H3605 H3820H3820 H5341H5341 H6490H6490
L07 7 Ps 119:69 forge above without a cause presumptuous I all manner care for besieged commandment
L08 8 Ps 119:69 wykuć powyżej bez przyczyny zarozumiały Ja wszelkiego rodzaju dbałość o oblegany przykazanie
L09 9 Ps 119:69 have forged against a lie The proud I all with [my] whole heart against me [but] I will keep thy precepts
L10 10 Ps 119:69 zawarły przed kłamstwo Dumny Ja wszystko z całej [Moje] serca przeciwko mnie [ale] będę twój nakazy
L11 11 Ps 119:69 ta·fe·Lu 'a·Lai She·ker ze·Dim; 'a·Ni, be·chol lev 'etz·Tzor pik·ku·Dei·cha.
L12 12 Ps 119:69 taf lu a laj sze qer ze dim a ni Be chol - lew ec cor Piq qu de cha  
L13 13 Ps 119:69 †äplû `älay šeºqer zëdîm ´ánî Bükol-lëb ´éccör Piqqûdʺkä  
L14 14 Ps 119:69 3/3 3840/5759 30/113 5/13 439/874 3846/5415 282/592 24/61 11/24
L15 15 Ps 119:69 The proud have forged a lie against me: [but] I will keep thy precepts with [my] whole heart.
L16 16 Ps 119:69  69 The proud <02086> have forged <02950> (08804) a lie <08267> against me: but I will keep <05341> (08799) thy precepts <06490> with my whole heart <03820>.
L01 1 Ps 119:70   Ps 119:70  70 Ich serce <03820> jest jako tłuszcz <02954> (08804) jako smaru <02459>, ale mam upodobanie <08173> (08773) w prawie twego <08451>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:70 Otępiało ich serce opasłe, a ja znajduję rozkosz w Twoim Prawie.
L03 3 Ps 119:70 טָפַ֣שׁ כַּחֵ֣לֶב לִבָּ֑ם אֲ֝נִ֗י תּוֹרָתְךָ֥ שִֽׁעֲשָֽׁעְתִּי׃
L04 4 Ps 119:70 טָפַ֣שׁ כַּ/חֵ֣לֶב לִבָּ֑/ם אֲ֝נִ֗י תּוֹרָתְ/ךָ֥ שִֽׁעֲשָֽׁעְתִּי׃
L05 5 Ps 119:70 ta•<Fasz> ka•<Che>•lew lib•<Bam>; 'a•<Ni>, to•ra•te•<Cha> <szi>•'a•<sza>•'e•ti.
L06 6 Ps 119:70 H2954H2954 H2459H2459 H3820H3820 H0589H0589 H8451H8451 H8173H8173
L07 7 Ps 119:70 be fat best care for I bullock stare
L08 8 Ps 119:70 być gruby najlepiej dbałość o Ja byczek gapić się
L09 9 Ps 119:70 is as fat as grease Their heart in in thy law [but] I delight
L10 10 Ps 119:70 jest w postaci tłuszczu jako smar Ich serce w w twoim prawem [Ale] mam upodobanie
L11 11 Ps 119:70 ta·Fash ka·Che·lev lib·Bam; 'a·Ni, to·ra·te·Cha Shi·'a·Sha·'e·ti.
L12 12 Ps 119:70 ta fasz Ka He lew liB Bam a ni To rat cha szi a sza Ti
L13 13 Ps 119:70 †äpaš KaHëºleb liBBäm ´ánî Tôrätkä šì|`ášäº`Tî
L14 14 Ps 119:70 1/1 82/92 283/592 440/874 142/216 4/9
L15 15 Ps 119:70 Their heart is as fat as grease; [but] I delight in thy law.
L16 16 Ps 119:70  70 Their heart <03820> is as fat <02954> (08804) as grease <02459>; but I delight <08173> (08773) in thy law <08451>.
L01 1 Ps 119:71   Ps 119:71  71 To jest] dobry <02896> dla mnie, że zostałem dotknięty <06031> (08795), że mogę uczyć się <03925> (08799) ustawy twoi <02706>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:71 Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw.
L03 3 Ps 119:71 טֽוֹב־ לִ֥י כִֽי־ עֻנֵּ֑יתִי לְ֝מַ֗עַן אֶלְמַ֥ד חֻקֶּֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:71 טֽוֹב־ לִ֥/י כִֽי־ עֻנֵּ֑יתִי לְ֝מַ֗עַן אֶלְמַ֥ד חֻקֶּֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:71 tow- li chi- 'un•<Ne>•ti; le•<Ma>•'an, 'el•<Mad> chuk•<Ke>•cha.
L06 6 Ps 119:71 H2896H2896 H0000 H3588H3588 H6031H6031 H4616H4616 H3925H3925 H2706H2706
L07 7 Ps 119:71 beautiful inasmuch defile because of to teach appointed
L08 8 Ps 119:71 piękny ponieważ zbezcześcić z powodu uczyć wyznaczony
L09 9 Ps 119:71 [It is] good for for me that I have been afflicted because of that I might learn thy statutes
L10 10 Ps 119:71 [Jest to] dobrze dla dla mnie, że zostałem dotknięty z powodu że mogę uczyć się twoje statut
L11 11 Ps 119:71 tov- li chi- 'un·Nei·ti; le·Ma·'an, 'el·Mad chuk·Kei·cha.
L12 12 Ps 119:71 tow - li chi - un ne ti le ma an el mad Huq qe cha    
L13 13 Ps 119:71 †ô|b-lî kî|-`unnêºtî lümaº`an ´elmad Huqqʺkä    
L14 14 Ps 119:71 340/561 4752/6522 2878/4478 60/83 158/272 45/85 93/125
L15 15 Ps 119:71 [It is] good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.
L16 16 Ps 119:71  71 It is] good <02896> for me that I have been afflicted <06031> (08795); that I might learn <03925> (08799) thy statutes <02706>.
L01 1 Ps 119:72   Ps 119:72  72 ustawy <08451> z twoich ustach <06310> jest lepsze <02896> do mnie niż tysiące <0505> złota <02091> i srebro <03701>.                                                                                                  
L02 2 Ps 119:72 Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra.
L03 3 Ps 119:72 טֽוֹב־ לִ֥י תֽוֹרַת־ פִּ֑יךָ מֵ֝אַלְפֵ֗י זָהָ֥ב וָכָֽסֶף׃
L04 4 Ps 119:72 טֽוֹב־ לִ֥/י תֽוֹרַת־ פִּ֑י/ךָ מֵ֝/אַלְפֵ֗י זָהָ֥ב וָ/כָֽסֶף׃
L05 5 Ps 119:72 tow- li to•rat- <Pi>•cha; me•'al•<Fe>, za•<Haw> wa•<Cha>•sef.
L06 6 Ps 119:72 H2896H2896 H0000 H8451H8451 H6310H6310 H0505H0505 H2091H2091 H3701H3701
L07 7 Ps 119:72 beautiful bullock according thousand gold money
L08 8 Ps 119:72 piękny byczek zgodnie tysiąc złoto pieniądze
L09 9 Ps 119:72 [is] better The law of thy mouth unto me than thousands of gold and silver
L10 10 Ps 119:72 [Jest] lepiej Prawo z twoich ustach do mnie niż tysiące złota i srebrny
L11 11 Ps 119:72 tov- li to·rat- Pi·cha; me·'al·Fei, za·Hav va·Cha·sef.
L12 12 Ps 119:72 tow - li to rat - Pi cha me al fe za haw wa cha sef    
L13 13 Ps 119:72 †ô|b-lî tô|rat-Pîºkä më´alpê zähäb wäkäºsep    
L14 14 Ps 119:72 341/561 4753/6522 143/216 317/497 443/503 332/389 315/403
L15 15 Ps 119:72 The law of thy mouth [is] better unto me than thousands of gold and silver.
L16 16 Ps 119:72  72 The law <08451> of thy mouth <06310> is better <02896> unto me than thousands <0505> of gold <02091> and silver <03701>.
L01 1 Ps 119:73   Ps 119:73  73 JOD. Twe ręce <03027> <06213 dokonały> (08804) ja i ukształtowały <03559> (08787) ja: daj mi zrozumienie <0995> (08685), że mogę uczyć się <03925> (08799) twoje przykazania <04687>.                                                                                            
L02 2 Ps 119:73 Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały: obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.
L03 3 Ps 119:73 יָדֶ֣יךָ עָ֭שׂוּנִי וַֽיְכוֹנְנ֑וּנִי הֲ֝בִינֵ֗נִי וְאֶלְמְדָ֥ה מִצְוֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:73 יָדֶ֣י/ךָ עָ֭שׂוּ/נִי וַֽ/יְכוֹנְנ֑וּ/נִי הֲ֝בִינֵ֗/נִי וְ/אֶלְמְדָ֥ה מִצְוֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:73 ja•<De>•cha '<A>•su•ni waj•chon•<Nu>•ni; ha•wi•<Ne>•ni, we•'el•me•<Da> mic•wo•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:73 H3027H3027 H6213H6213 H3559H3559 H0995H0995 H3925H3925 H4687H4687
L07 7 Ps 119:73 able accomplish certain attend to teach commanded
L08 8 Ps 119:73 w stanie zrealizować pewny uczęszczać uczyć przykazał
L09 9 Ps 119:73 JOD Thy hands have made me and fashioned me give me understanding that I may learn thy commandments
L10 10 Ps 119:73 JOD ręce Twe dokonały ja i wykończonych mi daj mi zrozumienie że może się nauczyć twój przykazań
L11 11 Ps 119:73 ya·Dei·cha 'A·su·ni vay·chon·Nu·ni; ha·vi·Ne·ni, ve·'el·me·Dah mitz·vo·Tei·cha.
L12 12 Ps 119:73 ja de cha a su ni wa je cho ne nu ni ha wi ne ni we el me da mic wo te cha
L13 13 Ps 119:73 yädʺkä `äSûnî wa|yükônünûºnî hábînëºnî wü´elmüdâ micwötʺkä
L14 14 Ps 119:73 1140/1608 1944/2617 159/216 73/168 46/85 143/178
L15 15 Ps 119:73 JOD. Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.
L16 16 Ps 119:73  73 JOD. Thy hands <03027> have made <06213> (08804) me and fashioned <03559> (08787) me: give me understanding <0995> (08685), that I may learn <03925> (08799) thy commandments <04687>.
L01 1 Ps 119:74   Ps 119:74  74 Oni, że strach <03373> będzie cię cieszyć <08055> (08799) gdy widzą <07200> (08799) ja, bo mam nadzieję <03176> (08765) w słowa twego <01697>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:74 Bojący się Ciebie widzą mnie i cieszą się, bo pokładam ufność w Twoim słowie.
L03 3 Ps 119:74 יְ֭רֵאֶיךָ יִרְא֣וּנִי וְיִשְׂמָ֑חוּ כִּ֖י לִדְבָרְךָ֣ יִחָֽלְתִּי׃
L04 4 Ps 119:74 יְ֭רֵאֶי/ךָ יִרְא֣וּ/נִי וְ/יִשְׂמָ֑חוּ כִּ֖י לִ/דְבָרְ/ךָ֣ יִחָֽלְתִּי׃
L05 5 Ps 119:74 <je>•re•'e•cha jir•'<U>•ni we•jis•<Ma>•chu; ki lid•wa•re•<Cha> ji•<Chal>•ti.
L06 6 Ps 119:74 H3373H3373 H7200H7200 H8055H8055 H3588H3588 H1697H1697 H3176H3176
L07 7 Ps 119:74 afraid advise self cheer up inasmuch act cause to
L08 8 Ps 119:74 boi doradzać siebie rozweselić ponieważ działać spowodować
L09 9 Ps 119:74 They that fear when they see thee will be glad Because in thy word me because I have hoped
L10 10 Ps 119:74 Oni, że strach gdy widzą będzie cię cieszyć Bo w słowa Twego mnie bo mam nadzieję,
L11 11 Ps 119:74 Ye·re·'ei·cha yir·'U·ni ve·yis·Ma·chu; ki lid·va·re·Cha yi·Chal·ti.
L12 12 Ps 119:74 je re E cha ji ru ni we jis ma Hu Ki lid war cha ji Hal Ti
L13 13 Ps 119:74 yürë´Êkä yir´ûºnî wüyiSmäºHû lidbärkä yiHäºlTî
L14 14 Ps 119:74 34/55 895/1296 93/148 2879/4478 945/1428 24/39
L15 15 Ps 119:74 They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.
L16 16 Ps 119:74  74 They that fear <03373> thee will be glad <08055> (08799) when they see <07200> (08799) me; because I have hoped <03176> (08765) in thy word <01697>.
L01 1 Ps 119:75   Ps 119:75  75 Wiem <03045> (08804), o Panie <03068>, że sądy twoje <04941> rację <06664>, a ty w wierności <0530> hast dotknięty <06031> (08765) ja.                                                                                                
L02 2 Ps 119:75 Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie.
L03 3 Ps 119:75 יָדַ֣עְתִּי יְ֭הוָה כִּי־ צֶ֣דֶק מִשְׁפָּטֶ֑יךָ וֶ֝אֱמוּנָ֗ה עִנִּיתָֽנִי׃
L04 4 Ps 119:75 יָדַ֣עְתִּי יְ֭הוָה כִּי־ צֶ֣דֶק מִשְׁפָּטֶ֑י/ךָ וֶ֝/אֱמוּנָ֗ה עִנִּיתָֽ/נִי׃
L05 5 Ps 119:75 ja•<Da>'•ti <jah>•we ki- <ce>•dek misz•pa•<Te>•cha; we•'e•mu•<Na>, 'in•ni•<Ta>•ni.
L06 6 Ps 119:75 H3045H3045 H3069H3069 H3588H3588 H6664H6664 H4941H4941 H0530H0530 H6031H6031
L07 7 Ps 119:75 acknowledge God inasmuch prosperity adversary faith-ful defile
L08 8 Ps 119:75 przyznać Bóg ponieważ dobrobyt przeciwnik wiara-ful zbezcześcić
L09 9 Ps 119:75 I know God for [are] right that thy judgments and [that] thou in faithfulness hast afflicted
L10 10 Ps 119:75 Wiem Bóg dla [Są] w prawo że sądy twoje i [że] ty w wierności hast dotknięty
L11 11 Ps 119:75 ya·Da'·ti Yah·weh ki- Tze·dek mish·pa·Tei·cha; ve·'e·mu·Nah, 'in·ni·Ta·ni.
L12 12 Ps 119:75 ja da Ti jhwh(a do naj) Ki - ce deq misz Pa te cha we e mu na in ni ta ni  
L13 13 Ps 119:75 yädaº`Tî yhwh(´ädönäy) Kî-ceºdeq mišPä†Êºkä we´émûnâ `innîtäºnî  
L14 14 Ps 119:75 548/934 194/608 2880/4478 58/118 225/419 31/49 61/83
L15 15 Ps 119:75 I know, O LORD, that thy judgments [are] right, and [that] thou in faithfulness hast afflicted me.
L16 16 Ps 119:75  75 I know <03045> (08804), O LORD <03068>, that thy judgments <04941> are right <06664>, and that thou in faithfulness <0530> hast afflicted <06031> (08765) me.
L01 1 Ps 119:76   Ps 119:76  76 Niech, proszę, twój miłosierny życzliwość <02617> dla mojej wygody <05162> (08763), według słowa twego <0565> twemu słudze <05650>.                                                                                                
L02 2 Ps 119:76 Niech Twoja łaska stanie mi się pociechą zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
L03 3 Ps 119:76 יְהִי־ נָ֣א חַסְדְּךָ֣ לְנַחֲמֵ֑נִי כְּאִמְרָתְךָ֥ לְעַבְדֶּֽךָ׃
L04 4 Ps 119:76 יְהִי־ נָ֣א חַסְדְּ/ךָ֣ לְ/נַחֲמֵ֑/נִי כְּ/אִמְרָתְ/ךָ֥ לְ/עַבְדֶּֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 119:76 je•hi- na chas•de•<Cha> le•na•cha•<Me>•ni; ke•'im•ra•te•<Cha> le•'aw•<De>•cha.
L06 6 Ps 119:76 H1961H1961 H4994H4994 H2617H2617 H5162H5162 H0565H0565 H5650H5650
L07 7 Ps 119:76 become I beseech thee  favour comfort  commandment bondage
L08 8 Ps 119:76 zostać Błagam Cię faworyzować komfort przykazanie niewola
L09 9 Ps 119:76 become O Let I pray thee thy merciful kindness be for my comfort according to thy word unto thy servant
L10 10 Ps 119:76 zostać O Pozwól proszę cię twój miłosierną dobroć dla mojej wygody według słowa twego Twemu słudze
L11 11 Ps 119:76 ye·hi- na chas·de·Cha le·na·cha·Me·ni; ke·'im·ra·te·Cha le·'av·De·cha.
L12 12 Ps 119:76 je hi - na Has De cha le na Ha me ni Ke im rat cha le aw De cha  
L13 13 Ps 119:76 yühî-nä´ HasDükä lünaHámëºnî Kü´imrätkä lü`abDeºkä  
L14 14 Ps 119:76 2412/3546 320/402 163/243 49/108 16/37 669/797
L15 15 Ps 119:76 Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.
L16 16 Ps 119:76  76 Let, I pray thee, thy merciful kindness <02617> be for my comfort <05162> (08763), according to thy word <0565> unto thy servant <05650>.
L01 1 Ps 119:77   Ps 119:77  77 Niech twoje miłosierdzie <07356> przyjść <0935> (08799) do mnie, że mogę żyć <02421> (08799): dla twego prawa <08451> jest moją rozkoszą <08191>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:77 Niech zaznam Twojej litości, abym żył, bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
L03 3 Ps 119:77 יְבֹא֣וּנִי רַחֲמֶ֣יךָ וְאֶֽחְיֶ֑ה כִּי־ תֽ֝וֹרָתְךָ֗ שַֽׁעֲשֻׁעָֽי׃
L04 4 Ps 119:77 יְבֹא֣וּ/נִי רַחֲמֶ֣י/ךָ וְ/אֶֽחְיֶ֑ה כִּי־ תֽ֝וֹרָתְ/ךָ֗ שַֽׁעֲשֻׁעָֽ/י׃
L05 5 Ps 119:77 je•wo•'<U>•ni ra•cha•<Me>•cha we•'ech•<je>; ki- to•ra•te•cha, <sza>•'a•szu•'<Ai>.
L06 6 Ps 119:77 H0935H0935 H7356H7356 H2421H2421 H3588H3588 H8451H8451 H8191H8191
L07 7 Ps 119:77 abide tender love keep leave inasmuch bullock delight
L08 8 Ps 119:77 przestrzegać czuła miłość zachować opuścić ponieważ byczek zachwycać
L09 9 Ps 119:77 come Let thy tender mercies unto me that I may live For for thy law [is] my delight
L10 10 Ps 119:77 przyjść Niech twe miłosierdzie do mnie, że mogę żyć Dla dla twego prawa [Jest] moją rozkoszą
L11 11 Ps 119:77 ye·vo·'U·ni ra·cha·Mei·cha ve·'ech·Yeh; ki- to·ra·te·cha, Sha·'a·shu·'Ai.
L12 12 Ps 119:77 je wo u ni ra Ha me cha we eH je Ki - to rat cha sza a szu aj
L13 13 Ps 119:77 yübö´ûºnî raHámʺkä wü´e|Hyè Kî-tô|rätkä ša|`ášù`äy
L14 14 Ps 119:77 1810/2550 23/43 166/260 2881/4478 144/216 2/9
L15 15 Ps 119:77 Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law [is] my delight.
L16 16 Ps 119:77  77 Let thy tender mercies <07356> come <0935> (08799) unto me, that I may live <02421> (08799): for thy law <08451> is my delight <08191>.
L01 1 Ps 119:78   Ps 119:78  78 Niech dumny <02086> wstydzić <0954> (08799), bo zajmuje przewrotnie <05791> (08765) ze mną bez przyczyny <08267>: ale będę medytować <07878> (08799) w twoich nakazów <06490 >.                                                                                            
L02 2 Ps 119:78 Niech zawstydzą się zuchwali, bo niesłusznie mnie dręczą, ja będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
L03 3 Ps 119:78 יֵבֹ֣שׁוּ זֵ֭דִים כִּי־ שֶׁ֣קֶר עִוְּת֑וּנִי אֲ֝נִ֗י אָשִׂ֥יחַ בְּפִקּוּדֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:78 יֵבֹ֣שׁוּ זֵ֭דִים כִּי־ שֶׁ֣קֶר עִוְּת֑וּ/נִי אֲ֝נִ֗י אָשִׂ֥יחַ בְּ/פִקּוּדֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:78 je•<wo>•szu <Ze>•dim ki- <sze>•ker 'iw•we•<Tu>•ni; 'a•<Ni>, 'a•<Si>•ach be•fik•ku•<De>•cha.
L06 6 Ps 119:78 H0954H0954 H2086H2086 H3588H3588 H8267H8267 H5791H5791 H0589H0589 H7878H7878 H6490H6490
L07 7 Ps 119:78 make presumptuous inasmuch without a cause bow self I commune commandment
L08 8 Ps 119:78 zrobić zarozumiały ponieważ bez przyczyny samo łuk Ja gmina przykazanie
L09 9 Ps 119:78 be ashamed Let the proud with with me without a cause for they dealt perversely I [but] I will meditate in thy precepts
L10 10 Ps 119:78 wstydzić Niech dumny z u mnie bez powodu bo zajmuje przewrotnie Ja [Ale] Będę medytować w twoich nakazów
L11 11 Ps 119:78 ye·Vo·shu Ze·dim ki- She·ker 'iv·ve·Tu·ni; 'a·Ni, 'a·Si·ach be·fik·ku·Dei·cha.
L12 12 Ps 119:78 je wo szu ze dim Ki - sze qer iw we tu ni a ni a si aH Be fiq qu de cha  
L13 13 Ps 119:78 yëböºšû zëdîm Kî-šeºqer `iwwütûºnî ´ánî ´äSîªH Büpiqqûdʺkä  
L14 14 Ps 119:78 41/113 6/13 2882/4478 31/113 5/11 441/874 16/21 12/24
L15 15 Ps 119:78 Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: [but] I will meditate in thy precepts.
L16 16 Ps 119:78  78 Let the proud <02086> be ashamed <0954> (08799); for they dealt perversely <05791> (08765) with me without a cause <08267>: but I will meditate <07878> (08799) in thy precepts <06490>.
L01 1 Ps 119:79   Ps 119:79  79 Niech ci, że strach <03373> ci skręcić <07725> (08799) do mnie, i tych, które znane <03045> (08802) pkt 08675) <03045> (08804) świadectwa twoje <05713>.                                                                                              
L02 2 Ps 119:79 Niech zwrócą się do mnie bojący się Ciebie i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.
L03 3 Ps 119:79 יָשׁ֣וּבוּ לִ֣י יְרֵאֶ֑יךָ [וְיָדְעוּ כ] (וְ֝יֹדְעֵ֗י ק) עֵדֹתֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 119:79 יָשׁ֣וּבוּ לִ֣/י יְרֵאֶ֑י/ךָ ו/ידעו וְ֝/יֹדְעֵ֗י עֵדֹתֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 119:79 ja•<szu>•wu li je•re•'<e>•cha; [we•ja•de•'u ch] (we•jo•de•'<e>, k) 'e•do•<Te>•cha.
L06 6 Ps 119:79 H7725H7725 H0000 H3373H3373 H5713H5713
L07 7 Ps 119:79 break afraid acknowledge testimony