Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps17-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 17:1 Ps 17 Ps 17:1  1 << Prayer <08605> Dawida <01732>. >> Słuchaj <08085> (08798) prawo <06664>, Panie <03068> <07181 uczęszczać> (08685) mego wołania <07440>, dać ucho <0238> (08685) do mojej modlitwy <08605> nie, że idzie <03808> z udawał <04820> usta <08193>.                                                                                      
L02 2 Ps 17:1 Modlitwa. Dawidowy. Wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie, przyjmij moje modły z warg nieobłudnych!
L03 3 Ps 17:1 תְּפִלָּ֗ה לְדָ֫וִ֥ד שִׁמְעָ֤ה יְהוָ֨ה ׀ צֶ֗דֶק הַקְשִׁ֥יבָה רִנָּתִ֗י הַאֲזִ֥ינָה תְפִלָּתִ֑י בְּ֝לֹ֗א שִׂפְתֵ֥י מִרְמָֽה׃
L04 4 Ps 17:1 תְּפִלָּ֗ה לְ/דָ֫וִ֥ד שִׁמְעָ֤/ה יְהוָ֨ה ׀ צֶ֗דֶק הַקְשִׁ֥יבָ/ה רִנָּתִ֗/י הַאֲזִ֥ינָ/ה תְפִלָּתִ֑/י בְּ֝/לֹ֗א שִׂפְתֵ֥י מִרְמָֽה׃
L05 5 Ps 17:1 te•fil•<La>, le•<Da><wid> szim•'<A <jah>•we <ce>•dek, hak•<szi>•wa rin•na•<Ti>, ha•'a•<Zi>•na te•fil•la•<Ti>; be•<Lo>, sif•<Te> mir•<Ma>.
L06 6 Ps 17:1 H8605H8605 H1732H1732 H8085H8085 H3068H3068 H6664H6664 H7181H7181 H7440H7440 H0238H0238 H8605H8605 H3808H3808 H8193H8193 H4820H4820
L07 7 Ps 17:1 prayer David attentively Jehovah prosperity attend cry give ear prayer before band craft
L08 8 Ps 17:1 modlitwa David uważnie Jahwe dobrobyt uczęszczać płakać daj posłuch modlitwa przed pasmo jednostek
L09 9 Ps 17:1 <<A Prayer of David Hear O LORD the right attend unto my cry give ear unto my prayer [that goeth] not lips out of feigned
L10 10 Ps 17:1 << A Prayer Dawida Usłyszeć Panie prawo uczęszczać mego krzyku daj posłuch do mojej modlitwy [Że idzie] nie usta z udawał
L11 11 Ps 17:1 te·fil·Lah, le·Da·Vid shim·'Ah Yah·weh Tze·dek, hak·Shi·vah rin·na·Ti, ha·'a·Zi·nah te·fil·la·Ti; be·Lo, sif·Tei mir·Mah.
L12 12 Ps 17:1 Te fil la le da wid szi ma jhwh(a do naj) ce deq haq szi wa rin na ti ha a zi na te fil la ti Be lo sif te mir ma
L13 13 Ps 17:1 Tüpillâ lüdäwìd šim`â yhwh(´ädönäy) ceºdeq haqšîºbâ rinnätî ha´ázîºnâ tüpillätî Bülö´ Siptê mirmâ
L14 14 Ps 17:1 31/77 960/1075 635/1154 3799/6220 27/118 9/46 5/33 16/42 32/77 2944/5164 71/173 8/39
L15 15 Ps 17:1 <A Prayer of David.> Hear the right, O LORD, attend unto my cry, give ear unto my prayer, [that goeth] not out of feigned lips.
L16 16 Ps 17:1  1 <<A Prayer <08605> of David <01732>.>> Hear <08085> (08798) the right <06664>, O LORD <03068>, attend <07181> (08685) unto my cry <07440>, give ear <0238> (08685) unto my prayer <08605>, that goeth not <03808> out of feigned <04820> lips <08193>.
L01 1 Ps 17:2   Ps 17:2  2 Niech moje zdanie <04941> wyjdzie <03318> (08799) z twojej obecności <06440>, niech twoje oczy <05869> oto <02372> (08799) rzeczy, które są równe <04339>.                                                                                              
L02 2 Ps 17:2 Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok o mnie: oczy Twoje widzą to, co prawe.
L03 3 Ps 17:2 מִ֭לְּפָנֶיךָ מִשְׁפָּטִ֣י יֵצֵ֑א עֵ֝ינֶ֗יךָ תֶּחֱזֶ֥ינָה מֵישָׁרִֽים׃
L04 4 Ps 17:2 מִ֭/לְּ/פָנֶי/ךָ מִשְׁפָּטִ֣/י יֵצֵ֑א עֵ֝ינֶ֗י/ךָ תֶּחֱזֶ֥ינָה מֵישָׁרִֽים׃
L05 5 Ps 17:2 <Mil>•le•fa•ne•cha misz•pa•<Ti> je•<ce>; 'e•<Ne>•cha, te•che•<Ze>•na me•sza•<Rim>.
L06 6 Ps 17:2 H6440H6440 H4941H4941 H3318H3318 H5869H5869 H2372H2372 H4339H4339
L07 7 Ps 17:2 accept adversary after affliction behold agreement
L08 8 Ps 17:2 przyjąć przeciwnik po nieszczęście ujrzeć umowa
L09 9 Ps 17:2 from thy presence Let my sentence come forth let thine eyes behold the things that are equal
L10 10 Ps 17:2 z Twojej obecności Niech moje zdanie wychodzić niech twoje oczy ujrzeć rzeczy, które są równe
L11 11 Ps 17:2 Mil·le·fa·nei·cha mish·pa·Ti ye·Tze; 'ei·Nei·cha, te·che·Zei·nah mei·sha·Rim.
L12 12 Ps 17:2 mil le fa nE cha misz Pa ti je ce e ne cha Te He ze na me sza rim
L13 13 Ps 17:2 millüpänÊkä mišPä†î yëcë´ `ênʺkä TeHézʺnâ mêšärîm
L14 14 Ps 17:2 1451/2127 188/419 767/1060 539/878 16/51 3/19
L15 15 Ps 17:2 Let my sentence come forth from thy presence; let thine eyes behold the things that are equal.
L16 16 Ps 17:2  2 Let my sentence <04941> come forth <03318> (08799) from thy presence <06440>; let thine eyes <05869> behold <02372> (08799) the things that are equal <04339>.
L01 1 Ps 17:3   Ps 17:3  3 Tyś okazał <0974> (08804) moje serce <03820>, żeś odwiedził <06485> (08804) ja w nocy <03915>, żeś próbował <06884> (08804) mnie, a będziesz znaleźć <04672> (08799) nic, jestem przeznaczona <02161> (08800), że moje usta <06310> nie przekroczyć <05674> (08799).                                                                                      
L02 2 Ps 17:3 Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Moje usta nie zgrzeszyły
L03 3 Ps 17:3 בָּ֘חַ֤נְתָּ לִבִּ֨י ׀ פָּ֘קַ֤דְתָּ לַּ֗יְלָה צְרַפְתַּ֥נִי בַל־ תִּמְצָ֑א זַ֝מֹּתִ֗י בַּל־ יַעֲבָר־ פִּֽי׃
L04 4 Ps 17:3 בָּ֘חַ֤נְתָּ לִבִּ֨/י ׀ פָּ֘קַ֤דְתָּ לַּ֗יְלָה צְרַפְתַּ֥/נִי בַל־ תִּמְצָ֑א זַ֝מֹּתִ֗י בַּל־ יַעֲבָר־ פִּֽ/י׃
L05 5 Ps 17:3 ba•<Chan>•ta lib•<Bi> pa•<Kad>•ta <Laj>•la, ce•raf•<Ta>•ni wal- tim•<ca>; zam•mo•<Ti>, bal- ja•'a•wor- <Pi>.
L06 6 Ps 17:3 H0974H0974 H3820H3820 H6485H6485 H3915H3915 H6884H6884 H1077H1077 H4672H4672 H2161H2161 H1077H1077 H5674H5674 H6310H6310
L07 7 Ps 17:3 examine care for appoint night  cast lest be able consider lest alienate according
L08 8 Ps 17:3 zbadać dbałość o powołać noc rzucać aby nie móc rozważyć aby nie zrazić zgodnie
L09 9 Ps 17:3 Thou hast proved mine heart thou hast visited [me] in the night thou hast tried nothing me [and] shalt find nothing I am purposed nothing shall not transgress [that] my mouth
L10 10 Ps 17:3 Tyś okazał serce moje żeś odwiedził [Ja] w nocy Ty masz próbował nic mnie [i] Znajdziesz nic mnie zamierzył nic nie przekroczyć [Że] moje usta
L11 11 Ps 17:3 ba·Chan·ta lib·Bi pa·Kad·ta Lay·lah, tze·raf·Ta·ni val- tim·Tza; zam·mo·Ti, bal- ya·'a·vor- Pi.
L12 12 Ps 17:3 Ba Han Ta liB Bi Pa qad Ta llaj la ce raf Ta ni wal - Tim ca zam mo ti Bal - ja a wor - Pi      
L13 13 Ps 17:3 BäHaºnTä liBBî PäqaºdTä llaºylâ cürapTaºnî bal-Timcä´ zammötî Bal-ya`ábor-Pî      
L14 14 Ps 17:3 12/29 208/592 207/301 158/231 7/32 12/72 314/453 3/13 13/72 362/550 268/497
L15 15 Ps 17:3 Thou hast proved mine heart; thou hast visited [me] in the night; thou hast tried me, [and] shalt find nothing; I am purposed [that] my mouth shall not transgress.
L16 16 Ps 17:3  3 Thou hast proved <0974> (08804) mine heart <03820>; thou hast visited <06485> (08804) me in the night <03915>; thou hast tried <06884> (08804) me, and shalt find <04672> (08799) nothing; I am purposed <02161> (08800) that my mouth <06310> shall not transgress <05674> (08799).
L01 1 Ps 17:4   Ps 17:4  4 dotyczącym robót <06468> ludzi <0120>, przez słowo <01697> z twoich ustach <08193> Ja zachowałem <08104> (08804) ja od ścieżki <0734> niszczyciela <06530>.                                                                                              
L02 2 Ps 17:4 ludzkim obyczajem; według słów Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtu.
L03 3 Ps 17:4 לִפְעֻלּ֣וֹת אָ֭דָם בִּדְבַ֣ר שְׂפָתֶ֑יךָ אֲנִ֥י שָׁ֝מַ֗רְתִּי אָרְח֥וֹת פָּרִֽיץ׃
L04 4 Ps 17:4 לִ/פְעֻלּ֣וֹת אָ֭דָם בִּ/דְבַ֣ר שְׂפָתֶ֑י/ךָ אֲנִ֥י שָׁ֝מַ֗רְתִּי אָרְח֥וֹת פָּרִֽיץ׃
L05 5 Ps 17:4 lif•'ul•<Lot> '<A>•dom bid•<war> se•fa•<Te>•cha; 'a•<Ni> <Mar>•ti, a•re•<Chot> pa•<Ric>.
L06 6 Ps 17:4 H6468H6468 H0120H0120 H1697H1697 H8193H8193 H0589H0589 H8104H8104 H0734H0734 H6530H6530
L07 7 Ps 17:4 labour person act band I beward manner destroyer
L08 8 Ps 17:4 praca osoba działać pasmo Ja beward sposób niszczyciel
L09 9 Ps 17:4 Concerning the works of men by the word of thy lips I I have kept [me from] the paths of the destroyer
L10 10 Ps 17:4 Jeśli chodzi o prace mężczyzn przez słowo z twoich warg Ja Ja zachowałem [Mi] z drogi niszczyciela
L11 11 Ps 17:4 lif·'ul·Lot 'A·dom bid·Var se·fa·Tei·cha; 'a·Ni Mar·ti, a·re·Chot pa·Ritz.
L12 12 Ps 17:4 li ful lot a dam Bid war se fa te cha a ni sza mar Ti or Hot Pa ric
L13 13 Ps 17:4 lip`ullôt ´ädäm Bidbar Süpätʺkä ´ánî šämaºrTî ´orHôt Pärîc
L14 14 Ps 17:4 3/14 179/552 899/1428 72/173 384/874 292/468 18/58 1/6
L15 15 Ps 17:4 Concerning the works of men, by the word of thy lips I have kept [me from] the paths of the destroyer.
L16 16 Ps 17:4  4 Concerning the works <06468> of men <0120>, by the word <01697> of thy lips <08193> I have kept <08104> (08804) me from the paths <0734> of the destroyer <06530>.
L01 1 Ps 17:5   Ps 17:5  5 Czekaj <08551> (08800) moje afery <0838> w twoich ścieżek <04570>, że moje kroki <06471> poślizg <04131> nie (08738).                                                                                                  
L02 2 Ps 17:5 Moje kroki trzymały się mocno na Twoich ścieżkach, moje stopy się nie zachwiały.
L03 3 Ps 17:5 תָּמֹ֣ךְ אֲ֭שֻׁרַי בְּמַעְגְּלוֹתֶ֑יךָ בַּל־ נָמ֥וֹטּוּ פְעָמָֽי׃
L04 4 Ps 17:5 תָּמֹ֣ךְ אֲ֭שֻׁרַ/י בְּ/מַעְגְּלוֹתֶ֑י/ךָ בַּל־ נָמ֥וֹטּוּ פְעָמָֽ/י׃
L05 5 Ps 17:5 ta•<Moch> '<A>•szu•rai be•ma'•ge•lo•<Te>•cha; bal- na•<Mot>•tu fe•'a•<Mai>.
L06 6 Ps 17:5 H8551H8551 H0838H0838 H4570H4570 H1077H1077 H4131H4131 H6471H6471
L07 7 Ps 17:5 take going going lest be carried anvil
L08 8 Ps 17:5 wziąć będzie będzie aby nie być wykonane kowadło
L09 9 Ps 17:5 Hold up my goings in thy paths have not slip [that] my footsteps
L10 10 Ps 17:5 Trzymaj się moje afery w twoje ścieżki mieć nie wsunąć [Że] moje ślady
L11 11 Ps 17:5 ta·Moch 'A·shu·rai be·ma'·ge·lo·Tei·cha; bal- na·Mot·tu fe·'a·Mai.
L12 12 Ps 17:5 Ta moch a szu raj Be ma Ge lo te cha Bal - na mot tu fe a maj
L13 13 Ps 17:5 Tämök ´ášùray Büma`Gülôtʺkä Bal-nämôº††û pü`ämäy
L14 14 Ps 17:5 5/21 3/9 4/16 14/72 9/37 97/118
L15 15 Ps 17:5 Hold up my goings in thy paths, [that] my footsteps slip not.
L16 16 Ps 17:5  5 Hold up <08551> (08800) my goings <0838> in thy paths <04570>, that my footsteps <06471> slip <04131> (08738) not.
L01 1 Ps 17:6   Ps 17:6  6 nazwałem <07121> (08804) na ciebie, bo ty więdnięcia usłyszeć <06030> (08799) ja, Boże <0410>: nachylenie <05186> (08685) twoje ucho <0241> do mnie, i usłyszeć < 08085> (08798) moje przemówienie <0565>.                                                                                          
L02 2 Ps 17:6 Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże! Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
L03 3 Ps 17:6 אֲנִֽי־ קְרָאתִ֣יךָ כִֽי־ תַעֲנֵ֣נִי אֵ֑ל הַֽט־ אָזְנְךָ֥ לִ֝֗י שְׁמַ֣ע אִמְרָתִֽי׃
L04 4 Ps 17:6 אֲנִֽי־ קְרָאתִ֣י/ךָ כִֽי־ תַעֲנֵ֣/נִי אֵ֑ל הַֽט־ אָזְנְ/ךָ֥ לִ֝֗/י שְׁמַ֣ע אִמְרָתִֽ/י׃
L05 5 Ps 17:6 a•ni- ke•ra•<Ti>•cha chi- ta•'a•<Ne>•ni '<El>; hat- 'a•ze•ne•<Cha> <Li>, sze•<Ma>' 'im•ra•<Ti>.
L06 6 Ps 17:6 H0589H0589 H7121H7121 H3588H3588 H6030H6030 H0410H0410 H5186H5186 H0241H0241 H0000 H8085H8085 H0565H0565
L07 7 Ps 17:6 I bewray  inasmuch testify God  afternoon hearing attentively commandment
L08 8 Ps 17:6 Ja bewray ponieważ świadczyć Bóg popołudnie przesłuchanie uważnie przykazanie
L09 9 Ps 17:6 I I have called for upon thee for thou wilt hear me O God incline thine ear unto me [and hear ] my speech
L10 10 Ps 17:6 Ja Nazwałem dla nad tobą na ty więdnięcia usłyszeć mi Boże nagiąć twoje ucho do mnie [i usłyszeć ] Moje przemówienie
L11 11 Ps 17:6 a·ni- ke·ra·Ti·cha chi- ta·'a·Ne·ni 'El; hat- 'a·ze·ne·Cha Li, she·Ma' 'im·ra·Ti.
L12 12 Ps 17:6 a ni - qe ra ti cha chi - ta a ne ni el hat - oz ne cha li sze ma im ra ti
L13 13 Ps 17:6 ´ánî|-qürä´tîºkä kî|-ta`ánëºnî ´ël ha|†-´oznükä šüma` ´imrätî
L14 14 Ps 17:6 385/874 446/731 2572/4478 217/329 130/248 102/211 87/186 4436/6522 636/1154 7/37
L15 15 Ps 17:6 I have called upon thee, for thou wilt hear me, O God: incline thine ear unto me, [and hear] my speech.
L16 16 Ps 17:6  6 I have called <07121> (08804) upon thee,, for thou wilt hear <06030> (08799) me, O God <0410>: incline <05186> (08685) thine ear <0241> unto me, and hear <08085> (08798) my speech <0565>.
L01 1 Ps 17:7   Ps 17:7  7 pokażę twój cudowny <06395> (08685) lovingkindness <02617>, ty O, savest <03467> (08688) przez prawicy twojej <03225> im co zaufali <02620> (08802) w tobie od tych, które powstaną <06965> (08693) przed nimi.                                                                                          
L02 2 Ps 17:7 Okaż miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, co się chronią przed wrogami pod Twoją prawicę.
L03 3 Ps 17:7 הַפְלֵ֣ה חֲ֭סָדֶיךָ מוֹשִׁ֣יעַ חוֹסִ֑ים מִ֝מִּתְקוֹמְמִ֗ים בִּֽימִינֶֽךָ׃
L04 4 Ps 17:7 הַפְלֵ֣ה חֲ֭סָדֶי/ךָ מוֹשִׁ֣יעַ חוֹסִ֑ים מִ֝/מִּתְקוֹמְמִ֗ים בִּֽ/ימִינֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 17:7 haf•<Le> <Cha>•sa•de•cha mo•<szi>•a' cho•<Sim>; mi•mit•kom•<Mim>, <Bi>•mi•<Ne>•cha.
L06 6 Ps 17:7 H6395H6395 H2617H2617 H3467H3467 H2620H2620 H6965H6965 H3225H3225
L07 7 Ps 17:7 put a difference favour avenging have hope abide left-handed
L08 8 Ps 17:7 umieścić różnicę faworyzować mszcząc mają nadzieję, przestrzegać lewą ręką
L09 9 Ps 17:7 Shew thy marvellous lovingkindness O thou that savest them which put their trust [in thee] from those that rise up by thy right hand
L10 10 Ps 17:7 Pokażę twój cudowny lovingkindness O ty, że savest im co zaufali [W tobie] od tych, które powstaną przez prawicy twojej
L11 11 Ps 17:7 haf·Leh Cha·sa·dei·cha mo·Shi·a' cho·Sim; mi·mit·kom·Mim, Bi·mi·Ne·cha.
L12 12 Ps 17:7 haf le Ha sa dE cha mo szi a Ho sim mim mit qo me mim Bi mi ne cha
L13 13 Ps 17:7 haplË HásädÊkä môšîª` Hôsîm mimmitqômümîm Bî|mîneºkä
L14 14 Ps 17:7 6/7 81/243 86/206 11/37 441/627 67/138
L15 15 Ps 17:7 Shew thy marvellous lovingkindness, O thou that savest by thy right hand them which put their trust [in thee] from those that rise up [against them].
L16 16 Ps 17:7  7 Shew thy marvellous <06395> (08685) lovingkindness <02617>, O thou that savest <03467> (08688) by thy right hand <03225> them which put their trust <02620> (08802) in thee from those that rise up <06965> (08693) against them.
L01 1 Ps 17:8   Ps 17:8  8 Przechowywać <08104> (08798) ja jak jabłko <0380> oka <01323> <05869>, hide <05641> (08686) ja w cieniu <06738> skrzydeł twoich <03671>                                                                                                
L02 2 Ps 17:8 Strzeż mnie jak źrenicy oka; w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.
L03 3 Ps 17:8 שָׁ֭מְרֵנִי כְּאִישׁ֣וֹן בַּת־ עָ֑יִן בְּצֵ֥ל כְּ֝נָפֶ֗יךָ תַּסְתִּירֵֽנִי׃
L04 4 Ps 17:8 שָׁ֭מְרֵ/נִי כְּ/אִישׁ֣וֹן בַּת־ עָ֑יִן בְּ/צֵ֥ל כְּ֝נָפֶ֗י/ךָ תַּסְתִּירֵֽ/נִי׃
L05 5 Ps 17:8 me•re•ni ke•'i•<szon> bat- '<A>•jin; be•<cel> ke•na•<Fe>•cha, tas•ti•<Re>•ni.
L06 6 Ps 17:8 H8104H8104 H0380H0380 H1323H1323 H5869H5869 H6738H6738 H3671H3671 H5641H5641
L07 7 Ps 17:8 beward apple  first affliction defence bird be absent
L08 8 Ps 17:8 beward jabłko pierwszy nieszczęście obrona ptak być nieobecny
L09 9 Ps 17:8 Keep me as the apple first of the eye me under the shadow of thy wings hide
L10 10 Ps 17:8 Zachować mnie jak źrenicy pierwszy oka ja w cieniu z twoich skrzydeł schować
L11 11 Ps 17:8 me·re·ni ke·'i·Shon bat- 'A·yin; be·Tzel ke·na·Fei·cha, tas·ti·Re·ni.
L12 12 Ps 17:8 szom re ni Ke i szon Bat - a jin Be cel Ke na fe cha Tas Ti re ni  
L13 13 Ps 17:8 šomrënî Kü´îšôn Bat-`äºyin Bücël Künäpʺkä TasTîrëºnî  
L14 14 Ps 17:8 293/468 2/4 413/588 540/878 14/49 49/107 29/79
L15 15 Ps 17:8 Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings,
L16 16 Ps 17:8  8 Keep <08104> (08798) me as the apple <0380> of the eye <01323> <05869>, hide <05641> (08686) me under the shadow <06738> of thy wings <03671>,
L01 1 Ps 17:9   Ps 17:9  9 z <06440> zły <07563>, które <02098> gnębić <07703> (08804) ja z moich śmiertelnych <05315> wrogowie <0341> (08802), który kompas mnie <05362> (08686).                                                                                              
L02 2 Ps 17:9 przed występnymi, co gwałt mi zadają, przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
L03 3 Ps 17:9 מִפְּנֵ֣י רְ֭שָׁעִים ז֣וּ שַׁדּ֑וּנִי אֹיְבַ֥י בְּ֝נֶ֗פֶשׁ יַקִּ֥יפוּ עָלָֽי׃
L04 4 Ps 17:9 מִ/פְּנֵ֣י רְ֭שָׁעִים ז֣וּ שַׁדּ֑וּ/נִי אֹיְבַ֥/י בְּ֝/נֶ֗פֶשׁ יַקִּ֥יפוּ עָלָֽ/י׃
L05 5 Ps 17:9 mip•pe•<Ne> <Re>•sza•'im zu szad•<Du>•ni; 'o•je•<wai> be•<Ne>•fesz, jak•<Ki>•fu 'a•<Lai>.
L06 6 Ps 17:9 H6440H6440 H7563H7563 H2098H2098 H7703H7703 H0341H0341 H5315H5315 H5362H5362 H5921H5921
L07 7 Ps 17:9 accept condemned that dead enemy any compass about above
L08 8 Ps 17:9 przyjąć skazany że martwy wróg każdy kompas o powyżej
L09 9 Ps 17:9 From the wicked that oppress enemies me [from] my deadly [who] compass me about and
L10 10 Ps 17:9 Z niegodziwy że gnębić wrogowie ja [z] mój zabójczy [Który] kompas mnie o i
L11 11 Ps 17:9 mip·pe·Nei Re·sha·'im zu shad·Du·ni; 'o·ye·Vai be·Ne·fesh, yak·Ki·fu 'a·Lai.
L12 12 Ps 17:9 miP Pe ne re sza im zu szaD Du ni oj waj Be ne fesz jaq qi fu a laj
L13 13 Ps 17:9 miPPünê rüšä`îm šaDDûºnî ´öybay Büneºpeš yaqqîºpû `äläy
L14 14 Ps 17:9 1452/2127 61/261 6/15 4/56 157/280 380/751 12/19 3604/5759
L15 15 Ps 17:9 From the wicked that oppress me, [from] my deadly enemies, [who] compass me about.
L16 16 Ps 17:9  9 From <06440> the wicked <07563> that <02098> oppress <07703> (08804) me, from my deadly <05315> enemies <0341> (08802), who compass me about <05362> (08686).
L01 1 Ps 17:10   Ps 17:10  10 Są inclosed <05462> (08804) we własnym tłuszczu <02459>: z buzi <06310> mówią <01696> (08765) dumnie <01348>.                                                                                                  
L02 2 Ps 17:10 Zamykają oni swe nieczułe serca, przemawiają butnie swoimi ustami.
L03 3 Ps 17:10 חֶלְבָּ֥מוֹ סָּגְר֑וּ פִּ֝֗ימוֹ דִּבְּר֥וּ בְגֵאֽוּת׃
L04 4 Ps 17:10 חֶלְבָּ֥/מוֹ סָּגְר֑וּ פִּ֝֗י/מוֹ דִּבְּר֥וּ בְ/גֵאֽוּת׃
L05 5 Ps 17:10 chel•<Ba>•mow sa•ge•<Ru>; pi•mo, dib•be•<Ru> we•ge•'<Ut>.
L06 6 Ps 17:10 H2459H2459 H5462H5462 H6310H6310 H1696H1696 H1348H1348
L07 7 Ps 17:10 best close up according answer excellent things
L08 8 Ps 17:10 najlepiej ścieśniać zgodnie odpowiedź wspaniałe rzeczy
L09 9 Ps 17:10 in their own fat They are inclosed with their mouth they speak proudly
L10 10 Ps 17:10 we własnym tłuszczu Są inclosed z buzi mówią dumnie
L11 11 Ps 17:10 chel·Ba·mov sa·ge·Ru; pi·mo, dib·be·Ru ve·ge·'Ut.
L12 12 Ps 17:10 Hel Ba mo ssag ru Pi mo DiB Be ru we ge ut
L13 13 Ps 17:10 HelBäºmô ssägrû Pîºmô DiBBürû bügë´ût
L14 14 Ps 17:10 78/92 64/91 269/497 785/1142 1/8
L15 15 Ps 17:10 They are inclosed in their own fat: with their mouth they speak proudly.
L16 16 Ps 17:10  10 They are inclosed <05462> (08804) in their own fat <02459>: with their mouth <06310> they speak <01696> (08765) proudly <01348>.
L01 1 Ps 17:11   Ps 17:11  11 Oni teraz otoczyli <05437> (08804) nas w naszych krokach <0838>: stworzyły one <07896> (08799) oczy <05869> pokłon <05186> (08800) do ziemi <0776>;                                                                                              
L02 2 Ps 17:11 Okrążają mnie teraz ich kroki; natężają swe oczy, by [mnie] powalić na ziemię -
L03 3 Ps 17:11 אַ֭שֻּׁרֵינוּ עַתָּ֣ה [סְבָבוּנִי כ] (סְבָב֑וּנוּ ק) עֵינֵיהֶ֥ם יָ֝שִׁ֗יתוּ לִנְט֥וֹת בָּאָֽרֶץ׃
L04 4 Ps 17:11 אַ֭שֻּׁרֵי/נוּ עַתָּ֣ה סבבו/ני סְבָב֑וּ/נוּ עֵינֵי/הֶ֥ם יָ֝שִׁ֗יתוּ לִ/נְט֥וֹת בָּ/אָֽרֶץ׃
L05 5 Ps 17:11 '<Asz>•szu•re•nu 'at•<Ta> [se•wa•wu•ni ch] (se•wa•<wu>•nu; k) 'e•ne•<Hem> ja•<szi>•tu, lin•<Tot> ba•'<A>•rec.
L06 6 Ps 17:11 H0838H0838 H6258H6258 H5869H5869 H7896H7896 H5186H5186 H0776H0776
L07 7 Ps 17:11 going henceforth bring affliction apply afternoon common
L08 8 Ps 17:11 będzie odtąd przynieść nieszczęście zastosować popołudnie wspólny
L09 9 Ps 17:11 us in our steps have now make their eyes they have set bowing down to the earth
L10 10 Ps 17:11 nam w naszych krokach mają teraz zrobić ich oczy stworzyły one pochylenie na ziemię
L11 11 Ps 17:11 'Ash·shu·rei·nu 'at·Tah [se·va·vu·ni ch] (se·va·Vu·nu; k) 'ei·nei·Hem ya·Shi·tu, lin·Tot ba·'A·retz.
L12 12 Ps 17:11 asz szu re nu aT Ta (se wa wu ni) [se wa wu nu] e ne hem ja szi tu lin tot Ba a rec    
L13 13 Ps 17:11 ´aššùrênû `aTTâ (sübäbûnî) [sübäbûºnû] `ênêhem yäšîºtû lin†ôt Bä´äºrec    
L14 14 Ps 17:11 4/9 326/431 1/1 541/878 39/80 103/211 1455/2502
L15 15 Ps 17:11 They have now compassed us in our steps: they have set their eyes bowing down to the earth;
L16 16 Ps 17:11  11 They have now compassed <05437> (08804) us in our steps <0838>: they have set <07896> (08799) their eyes <05869> bowing down <05186> (08800) to the earth <0776>;
L01 1 Ps 17:12   Ps 17:12  12 Podobnie jak <01825> jako lew <0738>, że jest chciwy <03700> (08799) Jego łupem <02963> (08800), a jakby młody lew <03715> <03427 przyczajony> (08802) w zakamarkach <04565>.                                                                                            
L02 2 Ps 17:12 podobni do lwa dyszącego na zdobycz, do lwiątka, co siedzi w kryjówce.
L03 3 Ps 17:12 דִּמְיֹנ֗וֹ כְּ֭אַרְיֵה יִכְס֣וֹף לִטְר֑וֹף וְ֝כִכְפִ֗יר יֹשֵׁ֥ב בְּמִסְתָּרִֽים׃
L04 4 Ps 17:12 דִּמְיֹנ֗/וֹ כְּ֭/אַרְיֵה יִכְס֣וֹף לִ/טְר֑וֹף וְ֝/כִ/כְפִ֗יר יֹשֵׁ֥ב בְּ/מִסְתָּרִֽים׃
L05 5 Ps 17:12 dim•jo•<No>, <Ke>•'ar•je jich•<Sof> lit•<Rof>; we•chich•<Fir>, jo•<szew> be•mis•ta•<Rim>.
L06 6 Ps 17:12 H1825H1825 H0738H0738 H3700H3700 H2963H2963 H3715H3715 H3427H3427 H4565H4565
L07 7 Ps 17:12 like lion desire catch lion abide secret-ly
L08 8 Ps 17:12 jak lew pragnienie złapać lew przestrzegać sekret-ly
L09 9 Ps 17:12 Like as a lion [that] is greedy of his prey and as it were a young lion lurking in secret places
L10 10 Ps 17:12 Jak jak lew [Że] jest chciwy Jego łupem i jakby młody lew przyczajony w zakamarkach
L11 11 Ps 17:12 dim·yo·No, Ke·'ar·yeh yich·Sof lit·Rof; ve·chich·Fir, yo·Shev be·mis·ta·Rim.
L12 12 Ps 17:12 Dim jo no Ke ar je jich sof lit rof we chich fir jo szew Be mis Ta rim
L13 13 Ps 17:12 Dimyönô Kü´aryË yiksôp li†rôp wükikpîr yöšëb BümisTärîm
L14 14 Ps 17:12 1/1 37/76 4/6 12/25 5/32 653/1071 3/10
L15 15 Ps 17:12 Like as a lion [that] is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in secret places.
L16 16 Ps 17:12  12 Like <01825> as a lion <0738> that is greedy <03700> (08799) of his prey <02963> (08800), and as it were a young lion <03715> lurking <03427> (08802) in secret places <04565>.
L01 1 Ps 17:13   Ps 17:13  13 Powstań <06965> (08798), o Panie, <03068> <06923 zawieść> (08761) go <06440>, obsadził go w dół <03766> (08685): dostarczyć <06403> (08761) dusza moja <05315> od złego <07563>, który jest miecz twój <02719>:                                                                                          
L02 2 Ps 17:13 Powstań, o Panie, wystąp przeciw niemu i powal go, swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika,
L03 3 Ps 17:13 קוּמָ֤ה יְהוָ֗ה קַדְּמָ֣ה פָ֭נָיו הַכְרִיעֵ֑הוּ פַּלְּטָ֥ה נַ֝פְשִׁ֗י מֵרָשָׁ֥ע חַרְבֶּֽךָ׃
L04 4 Ps 17:13 קוּמָ֤/ה יְהוָ֗ה קַדְּמָ֣/ה פָ֭נָי/ו הַכְרִיעֵ֑/הוּ פַּלְּטָ֥/ה נַ֝פְשִׁ֗/י מֵ/רָשָׁ֥ע חַרְבֶּֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 17:13 ku•<Ma> <jah>•we kad•de•<Ma> <Fa>•naw hach•ri•'<E>•hu; pal•le•<Ta> naf•<szi>, me•ra•<sza>' char•<Be>•cha.
L06 6 Ps 17:13 H6965H6965 H3068H3068 H6923H6923 H6440H6440 H3766H3766 H6403H6403 H5315H5315 H7563H7563 H2719H2719
L07 7 Ps 17:13 abide Jehovah go accept bow down calve any condemned dagger
L08 8 Ps 17:13 przestrzegać Jahwe iść przyjąć zgnieść oderwać się od lodowca każdy skazany sztylet
L09 9 Ps 17:13 Arise O LORD disappoint him cast him down deliver my soul from the wicked [which is] thy sword
L10 10 Ps 17:13 Powstać Panie zawieść go obsadził go w dół dostarczyć moja dusza od złych [Który jest] miecz twój
L11 11 Ps 17:13 ku·Mah Yah·weh kad·de·Mah Fa·nav hach·ri·'E·hu; pal·le·Tah naf·Shi, me·ra·Sha' char·Be·cha.
L12 12 Ps 17:13 qu ma jhwh(a do naj) qaD De ma fa naw hach ri e hu Pal le ta naf szi me ra sza Har Be cha
L13 13 Ps 17:13 qûmâ yhwh(´ädönäy) qaDDümâ pänäyw hakrî`ëºhû Pallü†â napšî mëräšä` HarBeºkä
L14 14 Ps 17:13 442/627 3800/6220 9/26 1453/2127 25/36 5/25 381/751 62/261 175/412
L15 15 Ps 17:13 Arise, O LORD, disappoint him, cast him down: deliver my soul from the wicked, [which is] thy sword:
L16 16 Ps 17:13  13 Arise <06965> (08798), O LORD, <03068>, disappoint <06923> (08761) him <06440>, cast him down <03766> (08685): deliver <06403> (08761) my soul <05315> from the wicked <07563>, which is thy sword <02719>:
L01 1 Ps 17:14   Ps 17:14  14 Od ludzi <04962>, które są twoja ręka <03027>, Panie <03068>, od ludzi <04962> w świecie <02465>, które mają swoją część <02506> w tym życiu <02416>, a których brzuch < 0990> ty fillest <04390> (08762) z twój ukrył <06840> skarb: są pełne <07646> (08799) dzieci <01121> i pozostaw <03240> (08689) odpoczynek <03499> ich substancji ich babes <05768>.                                                                              
L02 2 Ps 17:14 a Twoją ręką, Panie - od ludzi: od ludzi, którym obecne życie przypada w udziale i których brzuch napełniasz Twymi dostatkami; których synowie jedzą do sytości, a resztę zostawiają swoim małym dzieciom.
L03 3 Ps 17:14 מִֽמְתִ֥ים יָדְךָ֨ ׀ יְהוָ֡ה מִֽמְתִ֬ים מֵחֶ֗לֶד חֶלְקָ֥ם בַּֽחַיִּים֮ [וּצְפִינְךָ כ] (וּֽצְפוּנְךָ֮ ק) תְּמַלֵּ֪א בִ֫טְנָ֥ם יִשְׂבְּע֥וּ בָנִ֑ים וְהִנִּ֥יחוּ יִ֝תְרָ֗ם לְעוֹלְלֵיהֶֽם׃
L04 4 Ps 17:14 מִֽ/מְתִ֥ים יָדְ/ךָ֨ ׀ יְהוָ֡ה מִֽ/מְתִ֬ים מֵ/חֶ֗לֶד חֶלְקָ֥/ם בַּֽ/חַיִּים֮ ו/צפינ/ך וּֽ/צְפוּנְ/ךָ֮ תְּמַלֵּ֪א בִ֫טְנָ֥/ם יִשְׂבְּע֥וּ בָנִ֑ים וְ/הִנִּ֥יחוּ יִ֝תְרָ֗/ם לְ/עוֹלְלֵי/הֶֽם׃
L05 5 Ps 17:14 mi•<Tim> ja•de•<Cha> <jah>•we mi•<Tim> me•<Che>•led, chel•<Kam> ba•chai•<jim> [u•ce•fi•ne•cha ch] (u•ce•fu•ne•<Cha> k) te•mal•<Le> wit•<Nam> jis•be•'<U> wa•<Nim>; we•hin•<Ni>•chu jit•<Ram>, le•'ol•le•<Hem>.
L06 6 Ps 17:14 H4962H4962 H3027H3027 H3068H3068 H4962H4962 H2465H2465 H2506H2506 H2416H2416 H4390H4390 H0990H0990 H7646H7646 H1121H1121 H3240H3240 H3499H3499 H5768H5768
L07 7 Ps 17:14 few able Jehovah few age inheritance age hid accomplish belly have enough afflicted bestow abundant babe
L08 8 Ps 17:14 mało w stanie Jahwe mało wiek dziedzictwo wiek HID zrealizować brzuch za mało dotknięty obdarzyć obfity dziecko
L09 9 Ps 17:14 From men [which are] thy hand O LORD from men of the world [which have] their portion in [this] life hid thou fillest and whose belly [treasure] they are full of children and leave the rest of their [substance] to their babes
L10 10 Ps 17:14 Z mężczyznami [Które] ręka twoja Panie od mężczyzn świata [Które] ich część w [to] życie HID ty fillest i których brzuch [Skarb] są pełne dzieci i pozostawić reszta ich [substancji] do ich babes
L11 11 Ps 17:14 mi·Tim ya·de·Cha Yah·weh mi·Tim me·Che·led, chel·Kam ba·chai·Yim [u·tze·fi·ne·cha ch] (u·tze·fu·ne·Cha k) te·mal·Le vit·Nam yis·be·'U va·Nim; ve·hin·Ni·chu yit·Ram, le·'ol·lei·Hem.
L12 12 Ps 17:14 mi me tim jad cha jhwh(a do naj) mi me tim me He led Hel qam Ba Haj jim (u ce fin cha) [u ce fun cha] Te mal le wit nam jis Be u wa nim we hin ni Hu jit ram le o le le hem
L13 13 Ps 17:14 mi|mütîm yädkä yhwh(´ädönäy) mi|mütîm mëHeºled Helqäm Ba|Hayyîm (ûcüpînkä) [û|cüpûnkä] Tümallë´ bi†näm yiSBü`û bänîm wühinnîºHû yiträm lü`ôlülêhem
L14 14 Ps 17:14 14/21 1074/1608 3801/6220 15/21 2/5 40/67 273/499 1/1 132/253 36/72 24/99 4136/4921 47/75 79/100 6/21
L15 15 Ps 17:14 From men [which are] thy hand, O LORD, from men of the world, [which have] their portion in [this] life, and whose belly thou fillest with thy hid [treasure]: they are full of children, and leave the rest of their [substance] to their babes.
L16 16 Ps 17:14  14 From men <04962> which are thy hand <03027>, O LORD <03068>, from men <04962> of the world <02465>, which have their portion <02506> in this life <02416>, and whose belly <0990> thou fillest <04390> (08762) with thy hid <06840> treasure: they are full <07646> (08799) of children <01121>, and leave <03240> (08689) the rest <03499> of their substance to their babes <05768>.
L01 1 Ps 17:15   Ps 17:15  15 Jeśli chodzi o mnie, będę oglądać <02372> (08799) twoja twarz <06440> w sprawiedliwości <06664>: będę zadowolony <07646> (08799), kiedy budzę <06974> (08687), z twoją podobizną < 08544>.                                                                                            
L02 2 Ps 17:15 Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem.
L03 3 Ps 17:15 אֲנִ֗י בְּ֭צֶדֶק אֶחֱזֶ֣ה פָנֶ֑יךָ אֶשְׂבְּעָ֥ה בְ֝הָקִ֗יץ תְּמוּנָתֶֽךָ׃
L04 4 Ps 17:15 אֲנִ֗י בְּ֭/צֶדֶק אֶחֱזֶ֣ה פָנֶ֑י/ךָ אֶשְׂבְּעָ֥ה בְ֝/הָקִ֗יץ תְּמוּנָתֶֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 17:15 'a•<Ni>, <Be>•ce•dek 'e•che•<Ze> fa•<Ne>•cha; 'es•be•'<A we•ha•<Kic>, te•mu•na•<Te>•cha.
L06 6 Ps 17:15 H0589H0589 H6664H6664 H2372H2372 H6440H6440 H7646H7646 H6974H6974 H8544H8544
L07 7 Ps 17:15 I prosperity behold accept have enough arise image
L08 8 Ps 17:15 Ja dobrobyt ujrzeć przyjąć za mało powstać obraz
L09 9 Ps 17:15 in in righteousness As for me I will behold thy face I shall be satisfied when I awake with thy likeness
L10 10 Ps 17:15 w w sprawiedliwości Jak dla mnie będę oglądać twoja twarz I będą zadowoleni kiedy budzę się z twoim wizerunkiem
L11 11 Ps 17:15 'a·Ni, Be·tze·dek 'e·che·Zeh fa·Nei·cha; 'es·be·'Ah ve·ha·Kitz, te·mu·na·Te·cha.
L12 12 Ps 17:15 a ni Be ce deq e He ze fa ne cha es Be a we ha qic Te mu na te cha
L13 13 Ps 17:15 ´ánî Bücedeq ´eHézè pänʺkä ´eSBü`â bühäqîc Tümûnäteºkä
L14 14 Ps 17:15 386/874 28/118 17/51 1454/2127 25/99 5/23 10/10
L15 15 Ps 17:15 As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.
L16 16 Ps 17:15  15 As for me, I will behold <02372> (08799) thy face <06440> in righteousness <06664>: I shall be satisfied <07646> (08799), when I awake <06974> (08687), with thy likeness <08544>.
Copyright by Cezary Podolski