Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Ps31-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Ps 31:1 Ps 31 Ps 31:1  1 << głównemu Muzyk <05329> (08764), Psalm <04210> Dawida <01732> >> W Tobie, Panie <03068>, mogę umieścić moje zaufanie <02620> (08804);. Pozwól mi nigdy <0408> <05769> wstydzić <0954> (08799): dostarczyć <06403> (08761) ja w twoim sprawiedliwości <06666>.                                                                                    
L02 2 Ps 31:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (=BT Ps 31:2) Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości!
L03 3 Ps 31:1 לַמְנַצֵּ֗חַ מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד׃ בְּךָ֖ יְהוָ֣ה חָ֭סִיתִי אַל־ אֵב֣וֹשָׁה לְעוֹלָ֑ם בְּצִדְקָתְךָ֥ פַלְּטֵֽנִי׃
L04 4 Ps 31:1 לַ/מְנַצֵּ֗חַ מִזְמ֥וֹר לְ/דָוִֽד׃ בְּ/ךָ֖ יְהוָ֣ה חָ֭סִיתִי אַל־ אֵב֣וֹשָׁה לְ/עוֹלָ֑ם בְּ/צִדְקָתְ/ךָ֥ פַלְּטֵֽ/נִי׃
L05 5 Ps 31:1 lam•nac•<ce>•ach, miz•<Mor> le•da•<wid>. be•<Cha> <jah>•we <Cha>•si•ti al- e•<wo>•sza le•'o•<Lam>; be•cid•ka•te•<Cha> fal•le•<Te>•ni.
L06 6 Ps 31:1 H5329H5329 H4210H4210 H1732H1732 H0000 H3068H3068 H2620H2620 H0408H0408 H0954H0954 H5769H5769 H6666H6666 H6403H6403
L07 7 Ps 31:1 excel psalm David Jehovah have hope nay make alway justice calve
L08 8 Ps 31:1 excel psalm David Jahwe mają nadzieję, ba zrobić sprecyzowane sprawiedliwość oderwać się od lodowca
L09 9 Ps 31:1 <<To the chief Musician A Psalm of David In thee O LORD do I put my trust nay be ashamed In me in thy righteousness deliver
L10 10 Ps 31:1 <<, Aby główny Muzyk Psalm Dawida W Tobie Panie umieścić moje zaufanie ba wstydzić W ja w twoim sprawiedliwości dostarczyć
L11 11 Ps 31:1 lam·natz·Tze·ach, miz·Mor le·da·Vid. be·Cha Yah·weh Cha·si·ti al- e·Voo·shah le·'o·Lam; be·tzid·ka·te·Cha fal·le·Te·ni.
L12 12 Ps 31:1 lam nac ce aH miz mor le da wid Be cha jhwh(a do naj) Ha si ti al - e wo sza le o lam Be cid qat cha fal le te ni  
L13 13 Ps 31:1 lamnaccëªH mizmôr lüdäwìd Bükä yhwh(´ädönäy) Häsîtî ´al-´ëbôºšâ lü`ôläm Bücidqätkä pallü†ëºnî  
L14 14 Ps 31:1 23/64 18/57 975/1075 4476/6522 3912/6220 15/37 321/725 20/113 173/438 33/155 11/25
L15 15 Ps 31:1 <To the chief Musician, A Psalm of David.> In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.
L16 16 Ps 31:1  1 <<To the chief Musician <05329> (08764), A Psalm <04210> of David <01732>.>> In thee, O LORD <03068>, do I put my trust <02620> (08804); let me never <0408> <05769> be ashamed <0954> (08799): deliver <06403> (08761) me in thy righteousness <06666>.
L01 1 Ps 31:2   Ps 31:2  2 Bow Down <05186> (08685) twoje ucho <0241> do mnie; dostarczyć <05337> (08685) ja szybko <04120>: Bądź moją mocną <04581> rock <06697>, dla domu <01004> z obrony <04686>, aby zapisać <03467> (08687) ja.                                                                                          
L02 2 Ps 31:2 (=BT Ps 31:3) Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie ocalić.
L03 3 Ps 31:2 הַטֵּ֤ה אֵלַ֨י ׀ אָזְנְךָ֮ מְהֵרָ֪ה הַצִּ֫ילֵ֥נִי הֱיֵ֤ה לִ֨י ׀ לְֽצוּר־ מָ֭עוֹז לְבֵ֥ית מְצוּד֗וֹת לְהוֹשִׁיעֵֽנִי׃
L04 4 Ps 31:2 הַטֵּ֤ה אֵלַ֨/י ׀ אָזְנְ/ךָ֮ מְהֵרָ֪ה הַצִּ֫ילֵ֥/נִי הֱיֵ֤ה לִ֨/י ׀ לְֽ/צוּר־ מָ֭עוֹז לְ/בֵ֥ית מְצוּד֗וֹת לְ/הוֹשִׁיעֵֽ/נִי׃
L05 5 Ps 31:2 hat•<Te> 'e•<Lai> 'a•ze•ne•<Cha> me•he•<Ra> hac•<ci><Le>•ni he•<je> li le•cur- <Ma>•'oz le•<wet> me•cu•<Dot>, le•ho•szi•'<E>•ni.
L06 6 Ps 31:2 H5186H5186 H0413H0413 H0241H0241 H4120H4120 H5337H5337 H1961H1961 H0000 H6697H6697 H4581H4581 H1004H1004 H4686H4686 H3467H3467
L07 7 Ps 31:2 afternoon about hearing hastily snatch away become edge force court castle avenging
L08 8 Ps 31:2 popołudnie o przesłuchanie pochopnie wytrącać zostać krawędź wymusić sąd zamek mszcząc
L09 9 Ps 31:2 Bow down about thine ear me speedily to me deliver become rock be thou my strong for an house of defence to save
L10 10 Ps 31:2 Zgnieść o twoje ucho mnie szybko mi się wydaje zostać skała być ty moją mocną dla domu obrony , aby zapisać
L11 11 Ps 31:2 hat·Teh 'e·Lai 'a·ze·ne·Cha me·he·Rah hatz·Tzi·Le·ni he·Yeh li le·tzur- Ma·'oz le·Veit me·tzu·Dot, le·ho·shi·'E·ni.
L12 12 Ps 31:2 hat te e laj oz ne cha me he ra hac ci le ni he je li le cur - ma oz le wet me cu dot le ho szi e ni  
L13 13 Ps 31:2 ha††Ë ´ëlay ´oznükä mühërâ haccîlëºnî héyË lü|cûr-mä`ôz lübêt mücûdôt lühôšî`ëºnî  
L14 14 Ps 31:2 107/211 3868/5500 90/186 12/20 100/213 2333/3546 4477/6522 42/77 6/35 1421/2052 14/25 94/206
L15 15 Ps 31:2 Bow down thine ear to me; deliver me speedily: be thou my strong rock, for an house of defence to save me.
L16 16 Ps 31:2  2 Bow down <05186> (08685) thine ear <0241> to me; deliver <05337> (08685) me speedily <04120>: be thou my strong <04581> rock <06697>, for an house <01004> of defence <04686> to save <03467> (08687) me.
L01 1 Ps 31:3   Ps 31:3  3 boś ty mój rockowy <05553> i moja twierdza <04686>, dlatego na imię twoje tych <08034> sake ołów <05148> (08686) ja i przewodnik <05095> (08762) ja.                                                                                              
L02 2 Ps 31:3 (=BT Ps 31:4) Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie!
L03 3 Ps 31:3 כִּֽי־ סַלְעִ֣י וּמְצוּדָתִ֣י אָ֑תָּה וּלְמַ֥עַן שִׁ֝מְךָ֗ תַּֽנְחֵ֥נִי וּֽתְנַהֲלֵֽנִי׃
L04 4 Ps 31:3 כִּֽי־ סַלְעִ֣/י וּ/מְצוּדָתִ֣/י אָ֑תָּה וּ/לְמַ֥עַן שִׁ֝מְ/ךָ֗ תַּֽנְחֵ֥/נִי וּֽ/תְנַהֲלֵֽ/נִי׃
L05 5 Ps 31:3 ki- sal•'<I> u•me•cu•da•<Ti> '<At>•ta; u•le•<Ma>•'an me•<Cha>, tan•<Che>•ni <U>•te•na•ha•<Le>•ni.
L06 6 Ps 31:3 H3588H3588 H5553H5553 H4686H4686 H0859H0859 H4616H4616 H8034H8034 H5148H5148 H5095H5095
L07 7 Ps 31:3 inasmuch rock castle you because of base bestow carry
L08 8 Ps 31:3 ponieważ skała zamek ty z powodu podstawa obdarzyć nosić
L09 9 Ps 31:3 for For thou [art] my rock and my fortress you sake therefore for thy name's sake lead me and guide
L10 10 Ps 31:3 dla Albowiem [Art] mojej skały a moja twierdza ty wzgląd Dlatego na imię twoje tych ołowiu sake ja i przewodnik
L11 11 Ps 31:3 ki- sal·'I u·me·tzu·da·Ti 'At·tah; u·le·Ma·'an me·Cha, tan·Che·ni U·te·na·ha·Le·ni.
L12 12 Ps 31:3 Ki - sa li u me cu da ti aT Ta u le ma an szim cha Tan He ni u te na ha le ni  
L13 13 Ps 31:3 Kî|-sal`î ûmücûdätî ´äºTTâ ûlümaº`an šimkä Ta|nHëºnî û|tünahálëºnî  
L14 14 Ps 31:3 2616/4478 30/59 15/25 659/1080 143/272 576/864 20/39 7/10
L15 15 Ps 31:3 For thou [art] my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.
L16 16 Ps 31:3  3 For thou art my rock <05553> and my fortress <04686>; therefore for thy name's <08034> sake lead <05148> (08686) me, and guide <05095> (08762) me.
L01 1 Ps 31:4   Ps 31:4  4 Pociągnij mnie <03318> (08686) netto <07568>, które <02098> położyli sekretnie <02934> (08804) dla mnie: boś ty moja siła <04581>.                                                                                                
L02 2 Ps 31:4 (=BT Ps 31:5) Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
L03 3 Ps 31:4 תּוֹצִיאֵ֗נִי מֵרֶ֣שֶׁת ז֭וּ טָ֣מְנוּ לִ֑י כִּֽי־ אַ֝תָּה מָֽעוּזִּֽי׃
L04 4 Ps 31:4 תּוֹצִיאֵ֗/נִי מֵ/רֶ֣שֶׁת ז֭וּ טָ֣מְנוּ לִ֑/י כִּֽי־ אַ֝תָּה מָֽעוּזִּֽ/י׃
L05 5 Ps 31:4 to•ci•'<E>•ni, me•<Re>•szet zu <Ta>•me•nu <Li>; ki- '<At>•ta <Ma>•'uz•<Zi>.
L06 6 Ps 31:4 H3318H3318 H7568H7568 H2098H2098 H2934H2934 H0000 H3588H3588 H0859H0859 H4581H4581
L07 7 Ps 31:4 after net that hide inasmuch you force
L08 8 Ps 31:4 po netto że schować ponieważ ty wymusić
L09 9 Ps 31:4 Pull me out of the net that they have laid privily for You for me for thou [art] my strength
L10 10 Ps 31:4 Wyciągnij mnie z netto że położyli sekretnie dla Ty dla mnie na ty [sztuka] moja siła
L11 11 Ps 31:4 to·tzi·'E·ni, me·Re·shet zu Ta·me·nu Li; ki- 'At·tah Ma·'uz·Zi.
L12 12 Ps 31:4 To ci e ni me re szet zu tam nu li Ki - aT Ta ma uz zi
L13 13 Ps 31:4 Tôcî´ëºnî mëreºšet †äºmnû Kî|-´aTTâ mä|`ûzzî
L14 14 Ps 31:4 773/1060 9/22 7/15 16/31 4478/6522 2617/4478 660/1080 7/35
L15 15 Ps 31:4 Pull me out of the net that they have laid privily for me: for thou [art] my strength.
L16 16 Ps 31:4  4 Pull me out <03318> (08686) of the net <07568> that <02098> they have laid privily <02934> (08804) for me: for thou art my strength <04581>.
L01 1 Ps 31:5   Ps 31:5  5 w twoje ręce <03027> I popełnić <06485> (08686) duch mój <07307>: Odkupiłeś <06299> (08804) ja, Panie <03068> Bóg <0410> prawdy <0571>.                                                                                                
L02 2 Ps 31:5 (=BT Ps 31:6) W ręce Twoje powierzam ducha mojego: Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!
L03 3 Ps 31:5 בְּיָדְךָ֮ אַפְקִ֪יד ר֫וּחִ֥י פָּדִ֖יתָה אוֹתִ֥י יְהוָ֗ה אֵ֣ל אֱמֶֽת׃
L04 4 Ps 31:5 בְּ/יָדְ/ךָ֮ אַפְקִ֪יד ר֫וּחִ֥/י פָּדִ֖יתָה אוֹתִ֥/י יְהוָ֗ה אֵ֣ל אֱמֶֽת׃
L05 5 Ps 31:5 be•ja•de•<Cha> 'af•<Kid> ru•<Chi> pa•<Di>•ta o•<Ti> <jah>•we 'el 'e•<Met>.
L06 6 Ps 31:5 H3027H3027 H6485H6485 H7307H7307 H6299H6299 H0853H0853 H3068H3068 H0410H0410 H0571H0571
L07 7 Ps 31:5 able appoint air deliver Jehovah God  assured
L08 8 Ps 31:5 w stanie powołać powietrze dostarczyć Jahwe Bóg zapewniony
L09 9 Ps 31:5 Into thine hand I commit my spirit thou hast redeemed me O LORD God of truth
L10 10 Ps 31:5 W ręce twoje Oddaję mój duch Odkupiłeś mi Panie Bóg prawdy
L11 11 Ps 31:5 be·ya·de·Cha 'af·Kid ru·Chi pa·Di·tah o·Ti Yah·weh 'el 'e·Met.
L12 12 Ps 31:5 Be jad cha af qid ru Hi Pa di ta o ti jhwh(a do naj) el e met
L13 13 Ps 31:5 Büyädkä ´apqîd rûHî Pädîºtâ ´ôtî yhwh(´ädönäy) ´ël ´émet
L14 14 Ps 31:5 1087/1608 208/301 141/377 38/59 8690/11047 3913/6220 141/248 44/127
L15 15 Ps 31:5 Into thine hand I commit my spirit: thou hast redeemed me, O LORD God of truth.
L16 16 Ps 31:5  5 Into thine hand <03027> I commit <06485> (08686) my spirit <07307>: thou hast redeemed <06299> (08804) me, O LORD <03068> God <0410> of truth <0571>.
L01 1 Ps 31:6   Ps 31:6  6 ja nienawidziłem <08130> (08804) im tym względzie <08104> (08802) leżący <07723> marnościami <01892>: Ale ufam <0982> (08804) w Panu <03068>.                                                                                              
L02 2 Ps 31:6 (=BT Ps 31:7) Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bóstwa, ja natomiast pokładam ufność w Panu.
L03 3 Ps 31:6 שָׂנֵ֗אתִי הַשֹּׁמְרִ֥ים הַבְלֵי־ שָׁ֑וְא וַ֝אֲנִ֗י אֶל־ יְהוָ֥ה בָּטָֽחְתִּי׃
L04 4 Ps 31:6 שָׂנֵ֗אתִי הַ/שֹּׁמְרִ֥ים הַבְלֵי־ שָׁ֑וְא וַ֝/אֲנִ֗י אֶל־ יְהוָ֥ה בָּטָֽחְתִּי׃
L05 5 Ps 31:6 sa•<Ne>•ti, hasz•szo•me•<Rim> haw•le- <szaw>; wa•'a•<Ni>, el- <jah>•we ba•<Ta>•che•ti.
L06 6 Ps 31:6 H8130H8130 H8104H8104 H1892H1892 H7723H7723 H0589H0589 H0413H0413 H3068H3068 H0982H0982
L07 7 Ps 31:6 enemy beward altogether false. I about Jehovah be bold confident
L08 8 Ps 31:6 wróg beward całkowicie fałszywe. Ja o Jahwe być śmiały pewni
L09 9 Ps 31:6 I have hated them that regard vanities lying I in in the LORD but I trust
L10 10 Ps 31:6 Ja nienawidziłem im tym zakresie marnościami kłamstwo Ja w w Panu ale ufam
L11 11 Ps 31:6 sa·Ne·ti, hash·sho·me·Rim hav·lei- Shav; va·'a·Ni, el- Yah·weh ba·Ta·che·ti.
L12 12 Ps 31:6 sa ne ti hasz szom rim haw le - szaw wa a ni el - jhwh(a do naj) Ba taH Ti    
L13 13 Ps 31:6 Sän뺴tî haššömrîm hablê-šäºw´ wa´ánî ´el-yhwh(´ädönäy) Bä†äºHTî    
L14 14 Ps 31:6 66/145 298/468 10/73 15/51 392/874 3869/5500 3914/6220 34/120
L15 15 Ps 31:6 I have hated them that regard lying vanities: but I trust in the LORD.
L16 16 Ps 31:6  6 I have hated <08130> (08804) them that regard <08104> (08802) lying <07723> vanities <01892>: but I trust <0982> (08804) in the LORD <03068>.
L01 1 Ps 31:7   Ps 31:7  7 Chętnie <01523> (08799) i radować <08055> (08799) w miłosierdzie twego <02617>: na któreś za <07200> (08804) mój problem <06040>, żeś znany <03045> (08804 ) moja dusza <05315> w przeciwności <06869>;                                                                                          
L02 2 Ps 31:7 (=BT Ps 31:8) Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę, uznałeś udręki mej duszy
L03 3 Ps 31:7 אָגִ֥ילָה וְאֶשְׂמְחָ֗ה בְּחַ֫סְדֶּ֥ךָ אֲשֶׁ֣ר רָ֭אִיתָ אֶת־ עָנְיִ֑י יָ֝דַ֗עְתָּ בְּצָר֥וֹת נַפְשִֽׁי׃
L04 4 Ps 31:7 אָגִ֥ילָה וְ/אֶשְׂמְחָ֗ה בְּ/חַ֫סְדֶּ֥/ךָ אֲשֶׁ֣ר רָ֭אִיתָ אֶת־ עָנְיִ֑/י יָ֝דַ֗עְתָּ בְּ/צָר֥וֹת נַפְשִֽׁ/י׃
L05 5 Ps 31:7 'a•<Gi>•la we•'es•me•<Cha>, be•<Chas><De>•cha 'a•<szer> <Ra>•'i•ta et- 'a•ne•<ji>; ja•<Da>'•ta, be•ca•<Rot> naf•<szi>.
L06 6 Ps 31:7 H1523H1523 H8055H8055 H2617H2617 H0834H0834 H7200H7200 H0853H0853 H6040H6040 H3045H3045 H6869H6869 H5315H5315
L07 7 Ps 31:7 be glad cheer up favour after advise self misery acknowledge adversary any
L08 8 Ps 31:7 Chętnie rozweselić faworyzować po doradzać siebie nędza przyznać przeciwnik każdy
L09 9 Ps 31:7 I will be glad and rejoice in thy mercy Because for thou hast considered my trouble thou hast known in adversities my soul
L10 10 Ps 31:7 Chętnie i radujcie w twojej łasce Bo dla żeś za mój problem Ty masz znany w przeciwności moja dusza
L11 11 Ps 31:7 'a·Gi·lah ve·'es·me·Chah, be·Chas·De·cha 'a·Sher Ra·'i·ta et- 'a·ne·Yi; ya·Da'·ta, be·tza·Rot naf·Shi.
L12 12 Ps 31:7 a gi la we es me Ha Be Has De cha a szer ra i ta et - on ji ja da Ta Be ca rot naf szi
L13 13 Ps 31:7 ´ägîºlâ wü´eSmüHâ BüHasDeºkä ´ášer rä´îtä ´et-`onyî yädaº`Tä Bücärôt napšî
L14 14 Ps 31:7 9/43 51/148 89/243 4135/5499 821/1296 8691/11047 22/36 484/934 25/73 393/751
L15 15 Ps 31:7 I will be glad and rejoice in thy mercy: for thou hast considered my trouble; thou hast known my soul in adversities;
L16 16 Ps 31:7  7 I will be glad <01523> (08799) and rejoice <08055> (08799) in thy mercy <02617>: for thou hast considered <07200> (08804) my trouble <06040>; thou hast known <03045> (08804) my soul <05315> in adversities <06869>;
L01 1 Ps 31:8   Ps 31:8  8 I któryś nie zamknął mnie <05462> (08689) do strony <03027> nieprzyjaciela <0341> (08802): ty zestaw hast <05975> (08689) moje stopy <07272> w dużym pokoju <04800> .                                                                                              
L02 2 Ps 31:8 (=BT Ps 31:9) i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym.
L03 3 Ps 31:8 וְלֹ֣א הִ֭סְגַּרְתַּנִי בְּיַד־ אוֹיֵ֑ב הֶֽעֱמַ֖דְתָּ בַמֶּרְחָ֣ב רַגְלָֽי׃
L04 4 Ps 31:8 וְ/לֹ֣א הִ֭סְגַּרְתַּ/נִי בְּ/יַד־ אוֹיֵ֑ב הֶֽעֱמַ֖דְתָּ בַ/מֶּרְחָ֣ב רַגְלָֽ/י׃
L05 5 Ps 31:8 we•<Lo> <His>•gar•ta•ni be•jad- o•<jew>; he•'e•<Mad>•ta wam•mer•<Chaw> rag•<Lai>.
L06 6 Ps 31:8 H3808H3808 H5462H5462 H3027H3027 H0341H0341 H5975H5975 H4800H4800 H7272H7272
L07 7 Ps 31:8 before close up able enemy abide  breadth be able to endure
L08 8 Ps 31:8 przed ścieśniać w stanie wróg przestrzegać szerokość być w stanie wytrzymać
L09 9 Ps 31:8 have not And hast not shut me up into the hand of the enemy thou hast set in a large room my feet
L10 10 Ps 31:8 mieć nie I nie złożyłeś mnie zamknąć w ręce z wrogiem Ty masz zestaw w dużym pokoju moje stopy
L11 11 Ps 31:8 ve·Lo His·gar·ta·ni be·yad- o·Yev; he·'e·Mad·ta vam·mer·Chav rag·Lai.
L12 12 Ps 31:8 we lo his Gar Ta ni Be jad - o jew he e mad Ta wam mer Haw rag laj
L13 13 Ps 31:8 wülö´ hisGarTanî Büyad-´ôyëb he|`émaºdTä bammerHäb ragläy
L14 14 Ps 31:8 2974/5164 65/91 1088/1608 170/280 335/523 3/6 147/241
L15 15 Ps 31:8 And hast not shut me up into the hand of the enemy: thou hast set my feet in a large room.
L16 16 Ps 31:8  8 And hast not shut me up <05462> (08689) into the hand <03027> of the enemy <0341> (08802): thou hast set <05975> (08689) my feet <07272> in a large room <04800>.
L01 1 Ps 31:9   Ps 31:9  9 zmiłuj <02603> (08798) nade mną, Panie <03068>, bo jestem w kłopocie <06887> (08804): moje oko <05869> jest zużywana <06244> (08804) ze smutkiem <03708>, tak , moja dusza <05315> i mój brzuch <0990>.                                                                                          
L02 2 Ps 31:9 (=BT Ps 31:10) Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w ucisku, od smutku słabnie me oko, a także moja siła i wnętrzności.
L03 3 Ps 31:9 חָנֵּ֥נִי יְהוָה֮ כִּ֤י צַ֫ר־ לִ֥י עָשְׁשָׁ֖ה בְכַ֥עַס עֵינִ֗י נַפְשִׁ֥י וּבִטְנִֽי׃
L04 4 Ps 31:9 חָנֵּ֥/נִי יְהוָה֮ כִּ֤י צַ֫ר־ לִ֥/י עָשְׁשָׁ֖ה בְ/כַ֥עַס עֵינִ֗/י נַפְשִׁ֥/י וּ/בִטְנִֽ/י׃
L05 5 Ps 31:9 chon•ne•ni <jah>•we ki <car>- li 'a•sze•<sza> we•<Cha>•'as 'e•<Ni>, naf•<szi> u•wit•<Ni>.
L06 6 Ps 31:9 H2603H2603 H3068H3068 H3588H3588 H6887H6887 H0000 H6244H6244 H3708H3708 H5869H5869 H5315H5315 H0990H0990
L07 7 Ps 31:9 beseech Jehovah inasmuch adversary be consumed vexation affliction any belly
L08 8 Ps 31:9 błagać Jahwe ponieważ przeciwnik być spożywane utrapienie nieszczęście każdy brzuch
L09 9 Ps 31:9 Have mercy upon me O LORD I am in for I am in trouble is consumed with grief mine eye [yea] my soul and my belly
L10 10 Ps 31:9 Zmiłuj na mnie Panie Jestem w bo ja jestem w tarapatach jest zużywana z żalem moje oko [Tak] moja dusza i mój brzuch
L11 11 Ps 31:9 chon·ne·ni Yah·weh ki Tzar- li 'a·she·Shah ve·Cha·'as 'ei·Ni, naf·Shi u·vit·Ni.
L12 12 Ps 31:9 Hon ne ni jhwh(a do naj) Ki car - li a sze sza we cha as e ni naf szi u wit ni
L13 13 Ps 31:9 Honnëºnî yhwh(´ädönäy) car-lî `äšüšâ bükaº`as `ênî napšî ûbi†nî
L14 14 Ps 31:9 37/77 3915/6220 2618/4478 31/52 4479/6522 2/3 14/26 547/878 394/751 39/72
L15 15 Ps 31:9 Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble: mine eye is consumed with grief, [yea], my soul and my belly.
L16 16 Ps 31:9  9 Have mercy <02603> (08798) upon me, O LORD <03068>, for I am in trouble <06887> (08804): mine eye <05869> is consumed <06244> (08804) with grief <03708>, yea, my soul <05315> and my belly <0990>.
L01 1 Ps 31:10   Ps 31:10  10 Dla mojego życia <02416> poświęca <03615> (08804) z żalem <03015>, a moje lata <08141> z westchnieniem <0585>: moja siła <03581> ustaje <03782> (08804) z powodu winy mojej < 05771>, a moje kości <06106> są spożywane <06244> (08804).                                                                                        
L02 2 Ps 31:10 (=BT Ps 31:11) Bo zgryzota trawi me życie, a wzdychanie - moje lata. Siłę moją zachwiał ucisk i kości moje osłabły.
L03 3 Ps 31:10 כִּ֤י כָל֪וּ בְיָג֡וֹן חַיַּי֮ וּשְׁנוֹתַ֪י בַּאֲנָ֫חָ֥ה כָּשַׁ֣ל בַּעֲוֹנִ֣י כֹחִ֑י וַעֲצָמַ֥י עָשֵֽׁשׁוּ׃
L04 4 Ps 31:10 כִּ֤י כָל֪וּ בְ/יָג֡וֹן חַיַּ/י֮ וּ/שְׁנוֹתַ֪/י בַּ/אֲנָ֫חָ֥ה כָּשַׁ֣ל בַּ/עֲוֹנִ֣/י כֹחִ֑/י וַ/עֲצָמַ֥/י עָשֵֽׁשׁוּ׃
L05 5 Ps 31:10 ki cha•<Lu> we•ja•<Gon> chai•<jai> u•sze•no•<Tai> ba•'a•<Na><Cha> ka•<szal> ba•'a•wo•<Ni> cho•<Chi>; wa•'a•ca•<Mai> 'a•<sze>•szu.
L06 6 Ps 31:10 H3588H3588 H3615H3615 H3015H3015 H2416H2416 H8141H8141 H0585H0585 H3782H3782 H5771H5771 H3581H3581 H6106H6106 H6244H6244
L07 7 Ps 31:10 inasmuch accomplish grief age whole age groaning bereave  fault ability body be consumed
L08 8 Ps 31:10 ponieważ zrealizować żal wiek Cały wiek jęk wyzuć wina zdolność ciało być spożywane
L09 9 Ps 31:10 for is spent with grief For my life and my years with sighing faileth because of mine iniquity my strength and my bones are consumed
L10 10 Ps 31:10 dla przeznacza z żalem Dla mojego życia i moje lata z westchnieniem ustaje z powodu nieprawości kopalni moja siła i moje kości są zużywane
L11 11 Ps 31:10 ki cha·Lu ve·ya·Gon chai·Yai u·she·no·Tai ba·'a·Na·Chah ka·Shal ba·'a·vo·Ni cho·Chi; va·'a·tza·Mai 'a·She·shu.
L12 12 Ps 31:10 Ki cha lu we ja gon Haj jaj u sze no taj Ba a na Ha Ka szal Ba a wo ni cho Hi wa a ca maj a sze szu
L13 13 Ps 31:10 kälû büyägôn Hayyay ûšünôtay Ba´ánäHâ Käšal Ba`áwönî köHî wa`ácämay `äšëºšû
L14 14 Ps 31:10 2619/4478 126/204 5/14 282/499 718/873 4/11 11/60 82/229 72/124 69/126 3/3
L15 15 Ps 31:10 For my life is spent with grief, and my years with sighing: my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed.
L16 16 Ps 31:10  10 For my life <02416> is spent <03615> (08804) with grief <03015>, and my years <08141> with sighing <0585>: my strength <03581> faileth <03782> (08804) because of mine iniquity <05771>, and my bones <06106> are consumed <06244> (08804).
L01 1 Ps 31:11   Ps 31:11  11 byłem pośmiewiskiem <02781> wśród wszystkich nieprzyjaciół moich <06887> (08802), ale przede wszystkim <03966> wśród moich sąsiadów <07934> i strach <06343> do kopalni znajomy <03045> (08794): ci, którzy nie zobacz <07200> (08802) ja bez <02351> uciekł <05074> (08804) ode mnie.                                                                                    
L02 2 Ps 31:11 (=BT Ps 31:12) Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, dla moich znajomych - postrachem; kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie.
L03 3 Ps 31:11 מִכָּל־ צֹרְרַ֨י הָיִ֪יתִי חֶרְפָּ֡ה וְלִשֲׁכֵנַ֨י ׀ מְאֹד֮ וּפַ֪חַד לִֽמְיֻדָּ֫עָ֥י רֹאַ֥י בַּח֑וּץ נָדְד֥וּ מִמֶּֽנִּי׃
L04 4 Ps 31:11 מִ/כָּל־ צֹרְרַ֨/י הָיִ֪יתִי חֶרְפָּ֡ה וְ/לִ/שֲׁכֵנַ֨/י ׀ מְאֹד֮ וּ/פַ֪חַד לִֽ/מְיֻדָּ֫עָ֥/י רֹאַ֥/י בַּ/ח֑וּץ נָדְד֥וּ מִמֶּֽ/נִּי׃
L05 5 Ps 31:11 mik•kol co•re•<Rai> ha•<ji>•ti cher•<Pa> we•li•sza•che•<Nai> me•'<Od> u•<Fa>•chad lim•jud•<Da>•'<Ai> ro•'<Ai> ba•<Chuc>; na•de•<Du> mi•<Men>•ni.
L06 6 Ps 31:11 H3605H3605 H6887H6887 H1961H1961 H2781H2781 H7934H7934 H3966H3966 H6343H6343 H3045H3045 H7200H7200 H2351H2351 H5074H5074 H4480H4480
L07 7 Ps 31:11 all manner adversary become rebuke inhabitant diligently dread acknowledge advise self abroad chase  above
L08 8 Ps 31:11 wszelkiego rodzaju przeciwnik zostać nagana mieszkaniec pilnie strach przyznać doradzać siebie za granicą pościg powyżej
L09 9 Ps 31:11 of all among all mine enemies have become I was a reproach among my neighbours but especially and a fear to mine acquaintance they that did see me without fled Because
L10 10 Ps 31:11 ze wszystkich wśród wszystkich przeciwników kopalni stały Byłem pośmiewiskiem wśród moich sąsiadów ale przede wszystkim i strach wydobywać znajomości ci, którzy widzieli mnie bez uciekł Bo
L11 11 Ps 31:11 mik·kol tzo·re·Rai ha·Yi·ti cher·Pah ve·li·sha·che·Nai me·'Od u·Fa·chad lim·yud·Da·'Ai ro·'Ai ba·Chutz; na·de·Du mi·Men·ni.
L12 12 Ps 31:11 miK Kol - co re raj ha ji ti Her Pa we li sza che naj me od u fa Had lim juD Da aj ro aj Ba Huc na de du mim men ni  
L13 13 Ps 31:11 miKKol-cörüray häyîºtî HerPâ wülìšákënay mü´öd ûpaºHad li|myuDDä`äy rö´ay BaHûc nädüdû mimmeºnnî  
L14 14 Ps 31:11 3623/5415 32/52 2334/3546 16/73 5/19 218/300 27/49 485/934 822/1296 97/164 7/28 879/1215
L15 15 Ps 31:11 I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that did see me without fled from me.
L16 16 Ps 31:11  11 I was a reproach <02781> among all mine enemies <06887> (08802), but especially <03966> among my neighbours <07934>, and a fear <06343> to mine acquaintance <03045> (08794): they that did see <07200> (08802) me without <02351> fled <05074> (08804) from me.
L01 1 Ps 31:12   Ps 31:12  12 jestem zapomniany <07911> (08738) jako martwy <04191> (08801) obecnie umysłu <03820>: Ja jestem jak zdarta <06> (08802) statku <03627>.                                                                                                
L02 2 Ps 31:12 (=BT Ps 31:13) Zapomniano w sercach o mnie jak o zmarłym: stałem się jak sprzęt wyrzucony.
L03 3 Ps 31:12 נִ֭שְׁכַּחְתִּי כְּמֵ֣ת מִלֵּ֑ב הָ֝יִ֗יתִי כִּכְלִ֥י אֹבֵֽד׃
L04 4 Ps 31:12 נִ֭שְׁכַּחְתִּי כְּ/מֵ֣ת מִ/לֵּ֑ב הָ֝יִ֗יתִי כִּ/כְלִ֥י אֹבֵֽד׃
L05 5 Ps 31:12 <Nisz>•kach•ti ke•<Met> mil•<Lew>; ha•<ji>•ti, kich•<Li> 'o•<wed>.
L06 6 Ps 31:12 H7911H7911 H4191H4191 H3820H3820 H1961H1961 H3627H3627 H0006H0006
L07 7 Ps 31:12 cause to forget  crying care for become armour break
L08 8 Ps 31:12 spowodować zapomnieć płacz dbałość o zostać zbroja złamać
L09 9 Ps 31:12 I am forgotten as a dead man out of mind I am vessel I am like a broken
L10 10 Ps 31:12 Jestem zapomniany jak martwego człowieka to z serca Jestem statek Jestem jak złamany
L11 11 Ps 31:12 Nish·kach·ti ke·Met mil·Lev; ha·Yi·ti, kich·Li 'o·Ved.
L12 12 Ps 31:12 nisz KaH Ti Ke met mil lew ha ji ti Kich li o wed
L13 13 Ps 31:12 nišKaHTî Kümët millëb häyîºtî Kiklî ´öbëd
L14 14 Ps 31:12 34/103 680/836 219/592 2335/3546 256/325 87/183
L15 15 Ps 31:12 I am forgotten as a dead man out of mind: I am like a broken vessel.
L16 16 Ps 31:12  12 I am forgotten <07911> (08738) as a dead man <04191> (08801) out of mind <03820>: I am like a broken <06> (08802) vessel <03627>.
L01 1 Ps 31:13   Ps 31:13  13 Na Słyszałem <08085> (08804) oszczerstwo <01681> z wielu <07227>: strach <04032> był na każdej stronie <05439>: podczas gdy oni naradzali <03245> (08736) razem <03162> przeciwko mnie one opracowane <02161> (08804) aby odebrać <03947> (08800) moje życie <05315>.                                                                                    
L02 2 Ps 31:13 (=BT Ps 31:14) Słyszę bowiem złorzeczenia wielu: Trwoga dokoła, gdy przeciw mnie się zbierają, zamyślają odebrać mi życie.
L03 3 Ps 31:13 כִּ֤י שָׁמַ֨עְתִּי ׀ דִּבַּ֥ת רַבִּים֮ מָג֪וֹר מִסָּ֫בִ֥יב בְּהִוָּסְדָ֣ם יַ֣חַד עָלַ֑י לָקַ֖חַת נַפְשִׁ֣י זָמָֽמוּ׃
L04 4 Ps 31:13 כִּ֤י שָׁמַ֨עְתִּי ׀ דִּבַּ֥ת רַבִּים֮ מָג֪וֹר מִ/סָּ֫בִ֥יב בְּ/הִוָּסְדָ֣/ם יַ֣חַד עָלַ֑/י לָ/קַ֖חַת נַפְשִׁ֣/י זָמָֽמוּ׃
L05 5 Ps 31:13 ki sza•<Ma>'•ti dib•<Bat> rab•<Bim> ma•<Gor> mis•<Sa><wiw> be•hiw•wa•se•<Dam> <ja>•chad 'a•<Lai>; la•<Ka>•chat naf•<szi> za•<Ma>•mu.
L06 6 Ps 31:13 H3588H3588 H8085H8085 H1681H1681 H7227H7227 H4032H4032 H5439H5439 H3245H3245 H3162H3162 H5921H5921 H3947H3947 H5315H5315 H2161H2161
L07 7 Ps 31:13 inasmuch attentively defaming in abundance fear place appoint alike above accept any consider
L08 8 Ps 31:13 ponieważ uważnie zniesławianie w obfitości strach miejsce powołać podobnie powyżej przyjąć każdy rozważyć
L09 9 Ps 31:13 for For I have heard the slander of many fear [was] on every side while they took counsel together against to take away my life against me they devised
L10 10 Ps 31:13 dla Dla słyszałem oszczerstwo wielu strach [Było] na każdej stronie podczas gdy oni naradzali razem przed , aby odebrać moje życie przeciwko mnie one opracowane
L11 11 Ps 31:13 ki sha·Ma'·ti dib·Bat rab·Bim ma·Gor mis·Sa·Viv be·hiv·va·se·Dam Ya·chad 'a·Lai; la·Ka·chat naf·Shi za·Ma·mu.
L12 12 Ps 31:13 Ki sza ma Ti DiB Bat raB Bim ma gor mis sa wiw Be hiw was dam ja Had a laj la qa Hat naf szi za ma mu
L13 13 Ps 31:13 šämaº`Tî DiBBat raBBîm mägôr missäbîb Bühiwwäsdäm yaºHad `älay läqaºHat napšî zämäºmû
L14 14 Ps 31:13 2620/4478 646/1154 5/9 212/462 1/8 162/333 19/40 59/140 3630/5759 755/964 395/751 4/13
L15 15 Ps 31:13 For I have heard the slander of many: fear [was] on every side: while they took counsel together against me, they devised to take away my life.
L16 16 Ps 31:13  13 For I have heard <08085> (08804) the slander <01681> of many <07227>: fear <04032> was on every side <05439>: while they took counsel <03245> (08736) together <03162> against me, they devised <02161> (08804) to take away <03947> (08800) my life <05315>.
L01 1 Ps 31:14   Ps 31:14  14 Ale ufałem <0982> (08804) w tobie, Panie <03068>: powiedziałem, <0559> (08804) Ty jesteś moim Bogiem <0430>.                                                                                                  
L02 2 Ps 31:14 (=BT Ps 31:15) Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię: Ty jesteś moim Bogiem.
L03 3 Ps 31:14 וַאֲנִ֤י ׀ עָלֶ֣יךָ בָטַ֣חְתִּי יְהוָ֑ה אָ֝מַ֗רְתִּי אֱלֹהַ֥י אָֽתָּה׃
L04 4 Ps 31:14 וַ/אֲנִ֤י ׀ עָלֶ֣י/ךָ בָטַ֣חְתִּי יְהוָ֑ה אָ֝מַ֗רְתִּי אֱלֹהַ֥/י אָֽתָּה׃
L05 5 Ps 31:14 wa•'a•<Ni> 'a•<Le>•cha wa•<Tach>•ti <jah>•we; 'a•<Mar>•ti, 'e•lo•<Hai> '<At>•ta.
L06 6 Ps 31:14 H0589H0589 H5921H5921 H0982H0982 H3068H3068 H0559H0559 H0430H0430 H0859H0859
L07 7 Ps 31:14 I above be bold confident Jehovah answer angels you
L08 8 Ps 31:14 Ja powyżej być śmiały pewni Jahwe odpowiedź anioły ty
L09 9 Ps 31:14 I and But I trusted in thee O LORD I said Thou [art] my God you
L10 10 Ps 31:14 Ja i Ale ufałem w Tobie Panie Powiedziałem Ty [sztuka] Boże mój ty
L11 11 Ps 31:14 va·'a·Ni 'a·Lei·cha va·Tach·ti Yah·weh; 'a·Mar·ti, 'e·lo·Hai 'At·tah.
L12 12 Ps 31:14 wa a ni a le cha wa taH Ti jhwh(a do naj) a mar Ti e lo haj aT Ta
L13 13 Ps 31:14 wa´ánî `älʺkä bä†aºHTî yhwh(´ädönäy) ´ämaºrTî ´élöhay ´äºTTâ
L14 14 Ps 31:14 393/874 3631/5759 35/120 3916/6220 3751/5298 1820/2597 661/1080
L15 15 Ps 31:14 But I trusted in thee, O LORD: I said, Thou [art] my God.
L16 16 Ps 31:14  14 But I trusted <0982> (08804) in thee, O LORD <03068>: I said, <0559> (08804), Thou art my God <0430>.
L01 1 Ps 31:15   Ps 31:15  15 Moje czasy <06256> są w ręku <03027>: dostarczyć <05337> (08685) ja z ręki <03027> z nieprzyjaciół moich <0341> (08802), a od nich, że prześladują <07291> (08802) ja .                                                                                              
L02 2 Ps 31:15 (=BT Ps 31:16) W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie z ręki mych wrogów i prześladowców!
L03 3 Ps 31:15 בְּיָדְךָ֥ עִתֹּתָ֑י הַצִּ֘ילֵ֤נִי מִיַּד־ א֝וֹיְבַ֗י וּמֵרֹדְפָֽי׃
L04 4 Ps 31:15 בְּ/יָדְ/ךָ֥ עִתֹּתָ֑/י הַצִּ֘ילֵ֤/נִי מִ/יַּד־ א֝וֹיְבַ֗/י וּ/מֵ/רֹדְפָֽ/י׃
L05 5 Ps 31:15 be•ja•de•<Cha> 'it•to•<Tai>; hac•<ci><Le>•ni mi•jad- 'oj•<wai>, u•me•ro•de•<Fai>.
L06 6 Ps 31:15 H3027H3027 H6256H6256 H5337H5337 H3027H3027 H0341H0341 H7291H7291
L07 7 Ps 31:15 able after snatch away able enemy chase
L08 8 Ps 31:15 w stanie po wytrącać w stanie wróg pościg
L09 9 Ps 31:15 [are] in thy hand My times deliver me from the hand of mine enemies and from them that persecute
L10 10 Ps 31:15 [Są] w ręku Moje czasy dostarczyć mi z ręki z kopalni wrogów i od nich, że prześladują
L11 11 Ps 31:15 be·ya·de·Cha 'it·to·Tai; hatz·Tzi·Le·ni mi·yad- 'oy·Vai, u·me·ro·de·Fai.
L12 12 Ps 31:15 Be jad cha iT To taj hac ci le ni mij jad - oj waj u me rod faj
L13 13 Ps 31:15 Büyädkä `iTTötäy haccîlëºnî miyyad-´ôybay ûmërödpäy
L14 14 Ps 31:15 1089/1608 134/294 101/213 1090/1608 171/280 93/143
L15 15 Ps 31:15 My times [are] in thy hand: deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me.
L16 16 Ps 31:15  15 My times <06256> are in thy hand <03027>: deliver <05337> (08685) me from the hand <03027> of mine enemies <0341> (08802), and from them that persecute <07291> (08802) me.
L01 1 Ps 31:16   Ps 31:16  16 Dodać twoja twarz <06440> świecić <0215> (08685) od swego sługi <05650>: Zapisz <03467> (08685) ja do miłosierdzia Twego '<02617> sake.                                                                                                
L02 2 Ps 31:16 (=BT Ps 31:17) Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą: wybaw mnie w swej łaskawości!
L03 3 Ps 31:16 הָאִ֣ירָה פָ֭נֶיךָ עַל־ עַבְדֶּ֑ךָ ה֖וֹשִׁיעֵ֣נִי בְחַסְדֶּֽךָ׃
L04 4 Ps 31:16 הָאִ֣ירָ/ה פָ֭נֶי/ךָ עַל־ עַבְדֶּ֑/ךָ ה֖וֹשִׁיעֵ֣/נִי בְ/חַסְדֶּֽ/ךָ׃
L05 5 Ps 31:16 ha•'<I>•ra <Fa>•ne•cha al- 'aw•<De>•cha; ho•szi•'<E>•ni we•chas•<De>•cha.
L06 6 Ps 31:16 H0215H0215 H6440H6440 H5921H5921 H5650H5650 H3467H3467 H2617H2617
L07 7 Ps 31:16 kindle accept above bondage avenging favour
L08 8 Ps 31:16 rozpalać przyjąć powyżej niewola mszcząc faworyzować
L09 9 Ps 31:16 to shine Make thy face upon upon thy servant save me for thy mercies'
L10 10 Ps 31:16 błyszczeć Dodać swą twarz na od swego sługi zaoszczędzić ja na twoim miłosierdzia "
L11 11 Ps 31:16 ha·'I·rah Fa·nei·cha al- 'av·De·cha; ho·shi·'E·ni ve·chas·De·cha.
L12 12 Ps 31:16 ha i ra fa nE cha al - aw De cha ho szi e ni we Has De cha  
L13 13 Ps 31:16 hä´îºrâ pänÊkä `al-`abDeºkä hôºšî`ëºnî büHasDeºkä  
L14 14 Ps 31:16 19/40 1470/2127 3632/5759 635/797 95/206 90/243
L15 15 Ps 31:16 Make thy face to shine upon thy servant: save me for thy mercies' sake.
L16 16 Ps 31:16  16 Make thy face <06440> to shine <0215> (08685) upon thy servant <05650>: save <03467> (08685) me for thy mercies' <02617> sake.
L01 1 Ps 31:17   Ps 31:17  17 Niech mnie nie wstydzi <0954> (08799), o Panie <03068>, bo nazwałem <07121> (08804) nad tobą: Niech bezbożny <07563> się wstydzić <0954> (08799), i niech milczeć <01826> (08799) w grobie <07585>.                                                                                          
L02 2 Ps 31:17 (=BT Ps 31:18) Panie, niech nie doznam zawodu, skoro Cię wzywam; niech się zawiodą występni, niech zamilkną w Szeolu!
L03 3 Ps 31:17 יְֽהוָ֗ה אַל־ אֵ֭בוֹשָׁה כִּ֣י קְרָאתִ֑יךָ יֵבֹ֥שׁוּ רְ֝שָׁעִ֗ים יִדְּמ֥וּ לִשְׁאֽוֹל׃
L04 4 Ps 31:17 יְֽהוָ֗ה אַל־ אֵ֭בוֹשָׁה כִּ֣י קְרָאתִ֑י/ךָ יֵבֹ֥שׁוּ רְ֝שָׁעִ֗ים יִדְּמ֥וּ לִ/שְׁאֽוֹל׃
L05 5 Ps 31:17 <jah>•we al- <E>•wo•sza ki ke•ra•<Ti>•cha; je•<wo>•szu re•sza•'<Im>, jid•de•<Mu> lisz•'ol.
L06 6 Ps 31:17 H3068H3068 H0408H0408 H0954H0954 H3588H3588 H7121H7121 H0954H0954 H7563H7563 H1826H1826 H7585H7585
L07 7 Ps 31:17 Jehovah nay make inasmuch bewray  make condemned cease grave
L08 8 Ps 31:17 Jahwe ba zrobić ponieważ bewray zrobić skazany zaprzestać grób
L09 9 Ps 31:17 O LORD nay Let me not be ashamed for for I have called be ashamed upon thee let the wicked [and] let them be silent in the grave
L10 10 Ps 31:17 Panie ba Pozwólcie, że się nie wstydzi dla dla nazwałem wstydzić nad tobą niech zły [I] niech milczy w grobie
L11 11 Ps 31:17 Yah·weh al- E·vo·shah ki ke·ra·Ti·cha; ye·Vo·shu re·sha·'Im, yid·de·Mu lish·'ol.
L12 12 Ps 31:17 jeh wa al - e wo sza Ki qe ra ti cha je wo szu re sza im jiD De mu li szol
L13 13 Ps 31:17 yü|hwâ ´al-´ëbôšâ qürä´tîºkä yëböºšû rüšä`îm yiDDümû liš´ôl
L14 14 Ps 31:17 3917/6220 322/725 21/113 2621/4478 454/731 22/113 65/261 12/30 25/66
L15 15 Ps 31:17 Let me not be ashamed, O LORD; for I have called upon thee: let the wicked be ashamed, [and] let them be silent in the grave.
L16 16 Ps 31:17  17 Let me not be ashamed <0954> (08799), O LORD <03068>; for I have called <07121> (08804) upon thee: let the wicked <07563> be ashamed <0954> (08799), and let them be silent <01826> (08799) in the grave <07585>.
L01 1 Ps 31:18   Ps 31:18  18 Niech leży <08267> usta <08193> być wprowadzone do milczenia <0481> (08735); które mówią <01696> (08802) ciężkie <06277> rzeczy dumnie <01346> i pogardliwie <0937> w stosunku do prawego <06662> .                                                                                          
L02 2 Ps 31:18 (=BT Ps 31:19) Niech zaniemówią wargi kłamliwe, co zuchwale wygadują na sprawiedliwego z pychą i ze wzgardą.
L03 3 Ps 31:18 תֵּ֥אָלַ֗מְנָה שִׂפְתֵ֫י שָׁ֥קֶר הַדֹּבְר֖וֹת עַל־ צַדִּ֥יק עָתָ֗ק בְּגַאֲוָ֥ה וָבֽוּז׃
L04 4 Ps 31:18 תֵּ֥אָלַ֗מְנָה שִׂפְתֵ֫י שָׁ֥קֶר הַ/דֹּבְר֖וֹת עַל־ צַדִּ֥יק עָתָ֗ק בְּ/גַאֲוָ֥ה וָ/בֽוּז׃
L05 5 Ps 31:18 te•'a•<Lam>•na, sif•<Te> <sza>•ker had•doe•<Rot> al- cad•<Dik> 'a•<Tak>, be•ga•'a•<wa> wa•<wuz>.
L06 6 Ps 31:18 H0481H0481 H8193H8193 H8267H8267 H1696H1696 H5921H5921 H6662H6662 H6277H6277 H1346H1346 H0937H0937
L07 7 Ps 31:18 bind band without a cause answer above just arrogancy excellency contempt
L08 8 Ps 31:18 związania pasmo bez przyczyny odpowiedź powyżej tylko arrogancy ekscelencja pogarda
L09 9 Ps 31:18 be put to silence lips Let the lying which speak against against the righteous grievous things proudly and contemptuously
L10 10 Ps 31:18 być wprowadzone do milczenia usta Niech kłamstwo które mówią przed przed sprawiedliwym ciężki rzeczy dumnie i pogardliwie
L11 11 Ps 31:18 te·'a·Lam·nah, sif·Tei Sha·ker had·doe·Rot al- tzad·Dik 'a·Tak, be·ga·'a·Vah va·Vuz.
L12 12 Ps 31:18 Te a lam na sif te sza qer haD Dow rot al - caD Diq a taq Be ga a wa wa wuz
L13 13 Ps 31:18 T뺴älaºmnâ Siptê šäºqer haDDöbrôt `al-caDDîq `ätäq Büga´áwâ wäbûz
L14 14 Ps 31:18 2/9 75/173 20/113 789/1142 3633/5759 46/206 2/4 5/19 5/12
L15 15 Ps 31:18 Let the lying lips be put to silence; which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous.
L16 16 Ps 31:18  18 Let the lying <08267> lips <08193> be put to silence <0481> (08735); which speak <01696> (08802) grievous <06277> things proudly <01346> and contemptuously <0937> against the righteous <06662>.
L01 1 Ps 31:19   Ps 31:19  19 O, jak wielki <07227> jest twoja dobroć <02898>, które ty odłożone <06845> (08804) dla nich, że strach <03373> tobie, któreś uczynił <06466> (08804) dla nich zaufanie <02620 > (08802) w tobie przed synami <01121> ludzi <0120>!                                                                                        
L02 2 Ps 31:19 (=BT Ps 31:20) Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie, i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich.
L03 3 Ps 31:19 מָ֤ה רַֽב־ טוּבְךָ֮ אֲשֶׁר־ צָפַ֪נְתָּ לִּֽירֵ֫אֶ֥יךָ פָּ֭עַלְתָּ לַחֹסִ֣ים בָּ֑ךְ נֶ֝֗גֶד בְּנֵ֣י אָדָם׃
L04 4 Ps 31:19 מָ֤ה רַֽב־ טוּבְ/ךָ֮ אֲשֶׁר־ צָפַ֪נְתָּ לִּֽ/ירֵ֫אֶ֥י/ךָ פָּ֭עַלְתָּ לַ/חֹסִ֣ים בָּ֑/ךְ נֶ֝֗גֶד בְּנֵ֣י אָדָם׃
L05 5 Ps 31:19 ma raw- tu•we•<Cha> a•<szer>- ca•<Fan>•ta li•<Re>•'<e>•cha <Pa>•'al•ta la•cho•<Sim> <Bach>; <Ne>•ged, be•<Ne> 'a•dam
L06 6 Ps 31:19 H4100H4100 H7227H7227 H2898H2898 H0834H0834 H6845H6845 H3373H3373 H6466H6466 H2620H2620 H0000 H5048H5048 H1121H1121 H0120H0120
L07 7 Ps 31:19 how long in abundance fair after reserve afraid commit have hope about afflicted person
L08 8 Ps 31:19 jak długo w obfitości sprawiedliwy po rezerwa boi popełnić mają nadzieję, o dotknięty osoba
L09 9 Ps 31:19 How [Oh] how great [is] thy goodness Which which thou hast laid up for them that fear thee [which] thou hast wrought for them that trust about in thee before the sons of men
L10 10 Ps 31:19 Jak [O], jak wielkie [Jest] twoja dobroć Który który Czyś odłożone dla nich, że strach ci [które] Tyś uczynił Dla nich zaufanie o w tobie przed synami mężczyzn
L11 11 Ps 31:19 mah rav- tu·ve·Cha a·Sher- tza·Fan·ta li·Re·'Ei·cha Pa·'al·ta la·cho·Sim Bach; Ne·ged, be·Nei 'a·dam
L12 12 Ps 31:19 ma raw - tuw cha a szer - ca fan Ta lli re e cha Pa al Ta la Ho sim Bach ne ged Be ne a dam
L13 13 Ps 31:19 ra|b-†ûbkä ´ášer-cäpaºnTä llî|rë´Êºkä Pä`alTä laHösîm Bäk neºged Bünê ´ädäm
L14 14 Ps 31:19 468/744 213/462 18/32 4136/5499 14/29 19/55 23/56 16/37 4480/6522 88/150 4142/4921 182/552
L15 15 Ps 31:19 [Oh] how great [is] thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; [which] thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men!
L16 16 Ps 31:19  19 Oh how great <07227> is thy goodness <02898>, which thou hast laid up <06845> (08804) for them that fear <03373> thee; which thou hast wrought <06466> (08804) for them that trust <02620> (08802) in thee before the sons <01121> of men <0120>!
L01 1 Ps 31:20   Ps 31:20  20 tys hide obrócisz <05641> (08686) je w tajemnicy <05643> obecności twego <06440> z dumą <07407> człowieka <0376>: ty zachować je w tajemnicy <06845> (08799) w pawilonie < 05521> z walki <07379> języków <03956>.                                                                                        
L02 2 Ps 31:20 (=BT Ps 31:21) Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności od spisku mężów, w swoim namiocie ich kryjesz przed sporem języków.
L03 3 Ps 31:20 תַּסְתִּירֵ֤ם ׀ בְּסֵ֥תֶר פָּנֶיךָ֮ מֵֽרֻכְסֵ֫י אִ֥ישׁ תִּצְפְּנֵ֥ם בְּסֻכָּ֗ה מֵרִ֥יב לְשֹׁנֽוֹת׃
L04 4 Ps 31:20 תַּסְתִּירֵ֤/ם ׀ בְּ/סֵ֥תֶר פָּנֶי/ךָ֮ מֵֽ/רֻכְסֵ֫י אִ֥ישׁ תִּצְפְּנֵ֥/ם בְּ/סֻכָּ֗ה מֵ/רִ֥יב לְשֹׁנֽוֹת׃
L05 5 Ps 31:20 tas•ti•<Rem> be•<Se>•ter pa•ne•<Cha> me•ruch•<Se> 'isz tic•pe•<Nem> be•suk•<Ka>, me•<Riw> le•szo•<Not>.
L06 6 Ps 31:20 H5641H5641 H5643H5643 H6440H6440 H7407H7407 H0376H0376 H6845H6845 H5521H5521 H7379H7379 H3956H3956
L07 7 Ps 31:20 be absent backbiting accept pride great reserve booth adversary babbler
L08 8 Ps 31:20 być nieobecny backbiting przyjąć pycha wielki rezerwa budka przeciwnik papla
L09 9 Ps 31:20 Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues
L10 10 Ps 31:20 Nie będziesz ukrywać je w tajemnicy twojej obecności z dumą człowieka Będziesz zachować je w tajemnicy w pawilonie z walki z językami
L11 11 Ps 31:20 tas·ti·Rem be·Se·ter pa·nei·Cha me·ruch·Sei 'ish titz·pe·Nem be·suk·Kah, me·Riv le·sho·Not.
L12 12 Ps 31:20 Tas Ti rem Be se ter Pa nE cha me ruch se isz Tic Pe nem Be suK Ka me riw le szo not
L13 13 Ps 31:20 TasTîrëm Büsëºter PänÊkä më|ruksê ´îš TicPünëm BüsuKKâ mërîb lüšönôt
L14 14 Ps 31:20 36/79 17/36 1471/2127 1/1 1505/2004 15/29 24/31 23/60 36/117
L15 15 Ps 31:20 Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man: thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.
L16 16 Ps 31:20  20 Thou shalt hide <05641> (08686) them in the secret <05643> of thy presence <06440> from the pride <07407> of man <0376>: thou shalt keep them secretly <06845> (08799) in a pavilion <05521> from the strife <07379> of tongues <03956>.
L01 1 Ps 31:21   Ps 31:21  21 Błogosławieni <01288> (08803) być Pan <03068>: Albowiem On pokazał mi swoją cudowną <06381> (08689) życzliwość <02617> w silny <04692> Miasto <05892>.                                                                                              
L02 2 Ps 31:21 (=BT Ps 31:22) Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swoje i łaski w mieście warownym.
L03 3 Ps 31:21 בָּר֥וּךְ יְהוָ֑ה כִּ֥י הִפְלִ֘יא חַסְדּ֥וֹ לִ֝֗י בְּעִ֣יר מָצֽוֹר׃
L04 4 Ps 31:21 בָּר֥וּךְ יְהוָ֑ה כִּ֥י הִפְלִ֘יא חַסְדּ֥/וֹ לִ֝֗/י בְּ/עִ֣יר מָצֽוֹר׃
L05 5 Ps 31:21 ba•<Ruch> <jah>•we; ki hif•<Li> chas•<Do> <Li>, be•'<Ir> ma•<cor>.
L06 6 Ps 31:21 H1288H1288 H3069H3069 H3588H3588 H6381H6381 H2617H2617 H0000 H5892H5892 H4692H4692
L07 7 Ps 31:21 abundantly God inasmuch accomplish favour Ai  besieged
L08 8 Ps 31:21 obfitości Bóg ponieważ zrealizować faworyzować Ai oblegany
L09 9 Ps 31:21 Blessed God for for he hath shewed me his marvellous kindness city in a strong
L10 10 Ps 31:21 Błogosławiony Bóg dla Albowiem On pokazał mi jego cudowne życzliwość miasto w silny
L11 11 Ps 31:21 ba·Ruch Yah·weh; ki hif·Li chas·Do Li, be·'Ir ma·Tzor.
L12 12 Ps 31:21 Ba ruch jhwh(a do naj) Ki hif li Has Do li Be ir ma cor
L13 13 Ps 31:21 Bärûk yhwh(´ädönäy) hiplî´ HasDô Bü`îr mäcôr
L14 14 Ps 31:21 243/330 168/608 2622/4478 31/71 91/243 4481/6522 761/1093 11/26
L15 15 Ps 31:21 Blessed [be] the LORD: for he hath shewed me his marvellous kindness in a strong city.
L16 16 Ps 31:21  21 Blessed <01288> (08803) be the LORD <03068>: for he hath shewed me his marvellous <06381> (08689) kindness <02617> in a strong <04692> city <05892>.
L01 1 Ps 31:22   Ps 31:22  22 Na powiedziałem <0559> (08804) w pośpiechu <02648> (08800), jestem odcięty <01629> (08738) z przed <05048> twoje oczy <05869>: mimo wszystko <0403> ty heardest <08085> (08804) głos <06963> z moich błagań <08469>, kiedy płakałam <07768> (08763) do ciebie.                                                                                      
L02 2 Ps 31:22 (=BT Ps 31:23) Ja zaś powiedziałem przerażony: Odcięty jestem od Twoich oczu, lecz Tyś wysłuchał głos mego błagania, gdy do Ciebie wołałem.
L03 3 Ps 31:22 וַאֲנִ֤י ׀ אָ֘מַ֤רְתִּי בְחָפְזִ֗י נִגְרַזְתִּי֮ מִנֶּ֪גֶד עֵ֫ינֶ֥יךָ אָכֵ֗ן שָׁ֭מַעְתָּ ק֥וֹל תַּחֲנוּנַ֗י בְּשַׁוְּעִ֥י אֵלֶֽיךָ׃
L04 4 Ps 31:22 וַ/אֲנִ֤י ׀ אָ֘מַ֤רְתִּי בְ/חָפְזִ֗/י נִגְרַזְתִּי֮ מִ/נֶּ֪גֶד עֵ֫ינֶ֥י/ךָ אָכֵ֗ן שָׁ֭מַעְתָּ ק֥וֹל תַּחֲנוּנַ֗/י בְּ/שַׁוְּעִ֥/י אֵלֶֽי/ךָ׃
L05 5 Ps 31:22 wa•'a•<Ni> 'a•<Mar>•ti we•cha•fe•<Zi>, nig•raz•<Ti> min•<Ne>•ged 'e•<Ne>•cha 'a•<Chen>, ma'•ta <Kol> ta•cha•nu•<Nai>, be•szaw•we•'<I> 'e•<Le>•cha.
L06 6 Ps 31:22 H0589H0589 H0559H0559 H2648H2648 H1629H1629 H5048H5048 H5869H5869 H0403H0403 H8085H8085 H6963H6963 H8469H8469 H7768H7768 H0413H0413
L07 7 Ps 31:22 I answer haste  cut off about affliction but attentively aloud Tehinnah cry aloud about
L08 8 Ps 31:22 Ja odpowiedź pośpiech odciąć o nieszczęście ale uważnie głośno Tehinnah wołać głośno o
L09 9 Ps 31:22 I For I said in my haste I am cut off from before thine eyes nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried about
L10 10 Ps 31:22 Ja Dla powiedziałem w pośpiechu Jestem odcięty z przed twoje oczy niemniej jednak ty heardest głos z moich błagań kiedy płakałam o
L11 11 Ps 31:22 va·'a·Ni 'a·Mar·ti ve·cha·fe·Zi, nig·raz·Ti min·Ne·ged 'ei·Nei·cha 'a·Chen, ma'·ta Kol ta·cha·nu·Nai, be·shav·ve·'I 'e·Lei·cha.
L12 12 Ps 31:22 wa a ni a mar Ti we Hof zi nig raz Ti min ne ged e ne cha a chen sza ma Ta qol Ta Ha nu naj Be szaw we i e le cha
L13 13 Ps 31:22 wa´ánî ´ämaºrTî büHopzî nigrazTî minneºged `ênʺkä ´äkën šäma`Tä qôl TaHánûnay Büšawwü`î ´ëlʺkä
L14 14 Ps 31:22 394/874 3752/5298 5/8 1/1 89/150 548/878 6/18 647/1154 263/507 5/18 14/21 3870/5500
L15 15 Ps 31:22 For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes: nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee.
L16 16 Ps 31:22  22 For I said <0559> (08804) in my haste <02648> (08800), I am cut off <01629> (08738) from before <05048> thine eyes <05869>: nevertheless <0403> thou heardest <08085> (08804) the voice <06963> of my supplications <08469> when I cried <07768> (08763) unto thee.
L01 1 Ps 31:23   Ps 31:23  23 O miłość <0157> (08798) Pan <03068>, wy wszyscy jego święci <02623>: dla Pana <03068> Strzeże <05341> (08802) wierny <0539> (08803) i obficie <03499> rewardeth <07999> (08764) dumny <01346> wykonawcą <06213> (08802).                                                                                        
L02 2 Ps 31:23 (=BT Ps 31:24) Miłujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie! Pan zachowuje wiernych, a odpłaca z nawiązką tym, którzy wyniośle postępują.
L03 3 Ps 31:23 אֶֽהֱב֥וּ אֶת־ יְהוָ֗ה כָּֽל־ חֲסִ֫ידָ֥יו אֱ֭מוּנִים נֹצֵ֣ר יְהוָ֑ה וּמְשַׁלֵּ֥ם עַל־ יֶ֝֗תֶר עֹשֵׂ֥ה גַאֲוָֽה׃
L04 4 Ps 31:23 אֶֽהֱב֥וּ אֶת־ יְהוָ֗ה כָּֽל־ חֲסִ֫ידָ֥י/ו אֱ֭מוּנִים נֹצֵ֣ר יְהוָ֑ה וּ/מְשַׁלֵּ֥ם עַל־ יֶ֝֗תֶר עֹשֵׂ֥ה גַאֲוָֽה׃
L05 5 Ps 31:23 'e•he•<wu> et- <jah>•we kal- cha•<Si><Daw> '<E>•mu•nim no•<cer> <jah>•we; u•me•szal•<Lem> al- <je>•ter, 'o•<Se> ga•'a•<wa>.
L06 6 Ps 31:23 H0157H0157 H0853H0853 H3068H3068 H3605H3605 H2623H2623 H0539H0539 H5341H5341 H3068H3068 H7999H7999 H5921H5921 H3499H3499 H6213H6213 H1346H1346
L07 7 Ps 31:23 loved Jehovah all manner godly  hence besieged Jehovah make amends above abundant accomplish excellency
L08 8 Ps 31:23 kochany Jahwe wszelkiego rodzaju pobożny stąd oblegany Jahwe zadośćuczynić powyżej obfity zrealizować ekscelencja
L09 9 Ps 31:23 O love the LORD all all ye his saints the faithful preserveth [for] the LORD rewardeth and and plentifully doer the proud
L10 10 Ps 31:23 O miłości Pan wszystko wy wszyscy jego święci wierny Strzeże [O] Pan rewardeth i i obficie wykonawca dumny
L11 11 Ps 31:23 'e·he·Vu et- Yah·weh kal- cha·Si·Dav 'E·mu·nim no·Tzer Yah·weh; u·me·shal·Lem al- Ye·ter, 'o·Seh ga·'a·Vah.
L12 12 Ps 31:23 e he wu et - jhwh(a do naj) Kal - Ha si daw e mu nim no cer jhwh(a do naj) u me szal lem al - je ter o se ga a wa
L13 13 Ps 31:23 ´e|hébû ´et-yhwh(´ädönäy) Kä|l-Hásîdäyw ´émûnîm nöcër yhwh(´ädönäy) ûmüšallëm `al-yeºter `öSË ga´áwâ
L14 14 Ps 31:23 82/207 8692/11047 3918/6220 3624/5415 9/30 64/108 11/61 3919/6220 61/116 3634/5759 80/100 1874/2617 6/19
L15 15 Ps 31:23 O love the LORD, all ye his saints: [for] the LORD preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer.
L16 16 Ps 31:23  23 O love <0157> (08798) the LORD <03068>, all ye his saints <02623>: for the LORD <03068> preserveth <05341> (08802) the faithful <0539> (08803), and plentifully <03499> rewardeth <07999> (08764) the proud <01346> doer <06213> (08802).
L01 1 Ps 31:24   Ps 31:24  24 Bądź mężny <02388> (08798), a on wzmocnić <0553> (08686) twoje serce <03824> wszyscy, którzy nadzieję <03176> (08764) w Panu <03068>.                                                                                                
L02 2 Ps 31:24 (=BT Ps 31:25) Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu!
L03 3 Ps 31:24 חִ֭זְקוּ וְיַאֲמֵ֣ץ לְבַבְכֶ֑ם כָּל־ הַ֝מְיַחֲלִ֗ים לַיהוָֽה׃
L04 4 Ps 31:24 חִ֭זְקוּ וְ/יַאֲמֵ֣ץ לְבַבְ/כֶ֑ם כָּל־ הַ֝/מְיַחֲלִ֗ים לַ/יהוָֽה׃
L05 5 Ps 31:24 <Chiz>•ku we•ja•'a•<Mec> le•waw•<Chem>; kol- ham•ja•cha•<Lim>, <jah>•we.
L06 6 Ps 31:24 H2388H2388 H0553H0553 H3824H3824 H3605H3605 H3176H3176 H3068H3068
L07 7 Ps 31:24 aid confirm heart all manner cause to Jehovah
L08 8 Ps 31:24 pomocy potwierdzić serce wszelkiego rodzaju spowodować Jahwe
L09 9 Ps 31:24 Be of good courage and he shall strengthen your heart All all ye that hope in the LORD
L10 10 Ps 31:24 Bądź dobrej myśli a on wzmocnić Twoje serce Wszystko wszyscy, którzy nadzieję w Panu
L11 11 Ps 31:24 Chiz·ku ve·ya·'a·Metz le·vav·Chem; kol- ham·ya·cha·Lim, Yah·weh.
L12 12 Ps 31:24 Hiz qu we ja a mec le waw chem Kol - ha me ja Ha lim ljhwh(la do naj)
L13 13 Ps 31:24 Hizqû wüya´ámëc lübabkem Kol-hamüyaHálîm lyhwh(la´dönäy)
L14 14 Ps 31:24 207/290 29/41 171/252 3625/5415 13/39 3920/6220
L15 15 Ps 31:24 Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the LORD.
L16 16 Ps 31:24  24 Be of good courage <02388> (08798), and he shall strengthen <0553> (08686) your heart <03824>, all ye that hope <03176> (08764) in the LORD <03068>.
Copyright by Cezary Podolski