Wysłuchaj całego rozdziału po hebrajsku-Sdz7-(mp3)wysłuchaj całego rozdziału (mp3)

Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

ST_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po hebrajsku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

Pokaż linię numer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L01 1 Sdz 7:1 Sdz 7 Sdz 7:1  1 Następnie Jerubbaala <03378>, który jest Gideon <01439>, a wszyscy ludzie <05971>, które były z nim, wstał wcześnie <07925> (08686) i rozbił <02583> (08799) obok studni Harod < 05878>: tak, że gospodarz <04264> z Madianitów <04080> były po stronie północnej <06828> z nich, przez wzgórza <01389> z Moreh <04176>, w dolinie <06010>.                                                                                
L02 2 Sdz 7:1 Wstał więc o świcie Jerubbaal, czyli Gedeon, wraz z całym zgromadzonym ludem i rozbił obóz u źródeł Charod. Obozowisko Madianitów leżało na północ od pagórka More w dolinie.
L03 3 Sdz 7:1 וַיַּשְׁכֵּ֨ם יְרֻבַּ֜עַל ה֣וּא גִדְע֗וֹן וְכָל־ הָעָם֙ אֲשֶׁ֣ר אִתּ֔וֹ וַֽיַּחֲנ֖וּ עַל־ עֵ֣ין חֲרֹ֑ד וּמַחֲנֵ֤ה מִדְיָן֙ הָיָה־ ל֣וֹ מִצָּפ֔וֹן מִגִּבְעַ֥ת הַמּוֹרֶ֖ה בָּעֵֽמֶק׃
L04 4 Sdz 7:1 וַ/יַּשְׁכֵּ֨ם יְרֻבַּ֜עַל ה֣וּא גִדְע֗וֹן וְ/כָל־ הָ/עָם֙ אֲשֶׁ֣ר אִתּ֔/וֹ וַֽ/יַּחֲנ֖וּ עַל־ עֵ֣ין חֲרֹ֑ד וּ/מַחֲנֵ֤ה מִדְיָן֙ הָיָה־ ל֣/וֹ מִ/צָּפ֔וֹן מִ/גִּבְעַ֥ת הַ/מּוֹרֶ֖ה בָּ/עֵֽמֶק׃
L05 5 Sdz 7:1 wai•jasz•<Kem> je•rub•<Ba>•'al hu gid•'on, we•chol ha•'<Am> 'a•<szer> it•<To>, wai•ja•cha•<Nu> al- 'en cha•<Rod>; u•ma•cha•<Ne> mid•<jan> ha•jah- lo mic•ca•<Fon>, mig•giw•'<At> ham•mo•<Re> ba•'<E>•mek.
L06 6 Sdz 7:1 H7925H7925 H3378H3378 H1931H1931 H1439H1439 H3605H3605 H5971H5971 H0834H0834 H0854H0854 H2583H2583 H5921H5921 H0000 H5878H5878 H4264H4264 H4080H4080 H1961H1961 H0000 H6828H6828 H1389H1389 H4176H4176 H6010H6010
L07 7 Sdz 7:1 arise Jerubbaal he Gideon all manner folk after against abide  above En-Charod army Midian become northern hill Moreh dale
L08 8 Sdz 7:1 powstać Jerubbaala on Gideon wszelkiego rodzaju ludowy po przed przestrzegać powyżej En-Charod armia Midian zostać północny wzgórze Moreh kotlina
L09 9 Sdz 7:1 that [were] with him rose up early Then Jerubbaal he who [is] Gideon all manner and all the people who for and pitched beside beside the well of Harod so that the host of the Midianites become were on the north side of them by the hill of Moreh in the valley
L10 10 Sdz 7:1 że [było] z nim wstał wcześnie Następnie Jerubbaala on który [jest] Gideon wszelkiego rodzaju i wszyscy ludzie kto dla i pochyłych obok obok studni Harod tak, że gospodarz z Madianitów zostać były po stronie północnej z nich przez wzgórza z Moreh w dolinie
L11 11 Sdz 7:1 vai·yash·Kem ye·rub·Ba·'al hu gid·'on, ve·chol ha·'Am 'a·Sher it·To, vai·ya·cha·Nu al- 'ein cha·Rod; u·ma·cha·Neh mid·Yan ha·yah- lo mitz·tza·Fon, mig·giv·'At ham·mo·Reh ba·'E·mek.
L12 12 Sdz 7:1 waj jasz Kem je ruB Ba al hu gi don we chol - ha am a szer iT To waj ja Ha nu al - en Ha rod u ma Ha ne mid jan ha ja - lo mic ca fon miG Gi wat ham mo re Ba e meq      
L13 13 Sdz 7:1 wayyašKëm yüruBBaº`al hû´ gid`ôn wükol-hä`äm ´ášer ´iTTô wa|yyaHánû `al-`ên Háröd ûmaHánË midyän häyâ-lô miccäpôn miGGib`at hammôrè Bä`ëºmeq      
L14 14 Sdz 7:1 23/65 2/14 750/1867 12/39 1864/5415 529/1866 2226/5499 289/808 96/143 1649/5759 2220/6522 1/1 125/216 31/59 1221/3546 2221/6522 43/153 9/71 3/3 24/69
L15 15 Sdz 7:1 Then Jerubbaal, who [is] Gideon, and all the people that [were] with him, rose up early, and pitched beside the well of Harod: so that the host of the Midianites were on the north side of them, by the hill of Moreh, in the valley.
L16 16 Sdz 7:1  1 Then Jerubbaal <03378>, who is Gideon <01439>, and all the people <05971> that were with him, rose up early <07925> (08686), and pitched <02583> (08799) beside the well of Harod <05878>: so that the host <04264> of the Midianites <04080> were on the north side <06828> of them, by the hill <01389> of Moreh <04176>, in the valley <06010>.
L01 1 Sdz 7:2   Sdz 7:2  2 Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Gideon <01439> Ludzie <05971>, które są z tobą zbyt wiele <07227> dla mnie dać <05414> (08800) Madianitów <04080> w ich ręce <03027>, żeby Izrael <03478> chełpić <06286> (08691) się przeciwko mnie, mówiąc: <0559> (08800), Kopalnia własnoręcznie <03027> <03467 wybawił> (08689) ja.                                                                                
L02 2 Sdz 7:2 Pan rzekł do Gedeona: Zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem Mnie i mówić: Moja ręka wybawiła mnie.
L03 3 Sdz 7:2 וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ גִּדְע֔וֹן רַ֗ב הָעָם֙ אֲשֶׁ֣ר אִתָּ֔ךְ מִתִּתִּ֥י אֶת־ מִדְיָ֖ן בְּיָדָ֑ם פֶּן־ יִתְפָּאֵ֨ר עָלַ֤י יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר יָדִ֖י הוֹשִׁ֥יעָה לִּֽי׃
L04 4 Sdz 7:2 וַ/יֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־ גִּדְע֔וֹן רַ֗ב הָ/עָם֙ אֲשֶׁ֣ר אִתָּ֔/ךְ מִ/תִּתִּ֥/י אֶת־ מִדְיָ֖ן בְּ/יָדָ֑/ם פֶּן־ יִתְפָּאֵ֨ר עָלַ֤/י יִשְׂרָאֵל֙ לֵ/אמֹ֔ר יָדִ֖/י הוֹשִׁ֥יעָה לִּֽ/י׃
L05 5 Sdz 7:2 wai•<jo>•mer <jah>•we el- gid•'on, <Raw>, ha•'<Am> 'a•<szer> 'it•<Tach>, mit•tit•<Ti> et- mid•<jan> be•ja•<Dam>; pen- jit•pa•'<Er> 'a•<Lai> jis•ra•'<El> le•<Mor>, ja•<Di> ho•<szi>•'a <Li>.
L06 6 Sdz 7:2 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H1439H1439 H7227H7227 H5971H5971 H0834H0834 H0854H0854 H5414H5414 H0853H0853 H4080H4080 H3027H3027 H6435H6435 H6286H6286 H5921H5921 H3478H3478 H0559H0559 H3027H3027 H3467H3467 H0000
L07 7 Sdz 7:2 answer Jehovah about Gideon in abundance folk after against add Midian able lest beautify above Israel answer able avenging
L08 8 Sdz 7:2 odpowiedź Jahwe o Gideon w obfitości ludowy po przed dodać Midian w stanie aby nie upiększać powyżej Izrael odpowiedź w stanie mszcząc
L09 9 Sdz 7:2 said And the LORD to unto Gideon that [are] with thee [are] too many The people who for for me to give the Midianites into their hands would vaunt for lest Israel themselves against me saying Mine own hand hath saved
L10 10 Sdz 7:2 powiedział A Pan do do Gideon że [to] z tobą [są] zbyt wiele Ludzie kto dla mi dać Madianitów w ich ręce by chełpić się dla bo Izraelu się przeciwko mnie mówiąc: Kopalnia własną rękę wybawił
L11 11 Sdz 7:2 vai·Yo·mer Yah·weh el- gid·'on, Rav, ha·'Am 'a·Sher 'it·Tach, mit·tit·Ti et- mid·Yan be·ya·Dam; pen- yit·pa·'Er 'a·Lai Yis·ra·'El le·Mor, ya·Di ho·Shi·'ah Li.
L12 12 Sdz 7:2 waj jo mer jhwh(a do naj) el - Gi don raw ha am a szer iT Tach miT TiT Ti et - mid jan Be ja dam Pen - jit Pa er a laj jis ra el le mor ja di ho szi a lli
L13 13 Sdz 7:2 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-Gid`ôn rab hä`äm ´ášer ´iTTäk miTTiTTî ´et-midyän Büyädäm Pen-yitPä´ër `älay yiSrä´ël lë´mör yädî hôšîº`â llî
L14 14 Sdz 7:2 1561/5298 2064/6220 1953/5500 13/39 82/462 530/1866 2227/5499 290/808 757/2007 4948/11047 32/59 450/1608 66/133 3/14 1650/5759 807/2505 1562/5298 451/1608 22/206 2222/6522
L15 15 Sdz 7:2 And the LORD said unto Gideon, The people that [are] with thee [are] too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vaunt themselves against me, saying, Mine own hand hath saved me.
L16 16 Sdz 7:2  2 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Gideon <01439>, The people <05971> that are with thee are too many <07227> for me to give <05414> (08800) the Midianites <04080> into their hands <03027>, lest Israel <03478> vaunt <06286> (08691) themselves against me, saying <0559> (08800), Mine own hand <03027> hath saved <03467> (08689) me.
L01 1 Sdz 7:3   Sdz 7:3  3 A teraz idź do <04994>, głosić <07121> (08798) w uszach <0241> ludzi <05971>, mówiąc: <0559> (08800) Kto się boi <03373> i boi <02730>, niech mu wrócić <07725> (08799) i wylatują wcześnie <06852> (08799) z mocowaniem <02022> Gilead <01568>. I nie wrócił <07725> (08799) ludzi <05971> dwudziestu <06242> i dwa <08147> tys <0505>, i tam pozostał <07604> (08738) dziesięć <06235> tys <0505>.                                                                          
L02 2 Sdz 7:3 Wobec tego tak wołaj do uszu ludu: Ten, który się boi i drży, niech zawróci ku górze Gilead i chroni się. Tak więc odeszło z ludu dwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy.
L03 3 Sdz 7:3 וְעַתָּ֗ה קְרָ֨א נָ֜א בְּאָזְנֵ֤י הָעָם֙ לֵאמֹ֔ר מִֽי־ יָרֵ֣א וְחָרֵ֔ד יָשֹׁ֥ב וְיִצְפֹּ֖ר מֵהַ֣ר הַגִּלְעָ֑ד וַיָּ֣שָׁב מִן־ הָעָ֗ם עֶשְׂרִ֤ים וּשְׁנַ֙יִם֙ אֶ֔לֶף וַעֲשֶׂ֥רֶת אֲלָפִ֖ים נִשְׁאָֽרוּ׃ ס
L04 4 Sdz 7:3 וְ/עַתָּ֗ה קְרָ֨א נָ֜א בְּ/אָזְנֵ֤י הָ/עָם֙ לֵ/אמֹ֔ר מִֽי־ יָרֵ֣א וְ/חָרֵ֔ד יָשֹׁ֥ב וְ/יִצְפֹּ֖ר מֵ/הַ֣ר הַ/גִּלְעָ֑ד וַ/יָּ֣שָׁב מִן־ הָ/עָ֗ם עֶשְׂרִ֤ים וּ/שְׁנַ֙יִם֙ אֶ֔לֶף וַ/עֲשֶׂ֥רֶת אֲלָפִ֖ים נִשְׁאָֽרוּ׃ ס
L05 5 Sdz 7:3 we•'at•<Ta>, ke•<Ra> na be•'a•ze•<Ne> ha•'<Am> le•<Mor>, mi- ja•<Re> we•cha•<Red>, ja•<szo> we•jic•<Por> me•<Har> hag•gil•'<Ad>; wai•<ja>•szow min- ha•'<Am>, 'es•<Rim> u•sze•<Na>•jim '<E>•lef, wa•'a•<Se>•ret 'a•la•<Fim> nisz•'<A>•ru. sa•<Mek>
L06 6 Sdz 7:3 H6258H6258 H7121H7121 H4994H4994 H0241H0241 H5971H5971 H0559H0559 H4310H4310 H3373H3373 H2730H2730 H7725H7725 H6852H6852 H2022H2022 H1568H1568 H7725H7725 H4480H4480 H5971H5971 H6242H6242 H8147H8147 H0505H0505 H6235H6235 H0505H0505 H7604H7604
L07 7 Sdz 7:3 henceforth bewray  I beseech thee  hearing folk answer any  afraid afraid break depart early hill  Gilead break above folk score both thousand ten thousand leave
L08 8 Sdz 7:3 odtąd bewray Błagam Cię przesłuchanie ludowy odpowiedź każdy boi boi złamać wylatują wcześnie wzgórze Gilead złamać powyżej ludowy wynik zarówno tysiąc dziesięć tysiąc pozostawiać
L09 9 Sdz 7:3 henceforth proclaim Now therefore go to in the ears of the people saying any  Whosoever [is] fearful and afraid let him return and depart early from mount Gilead And there returned at of the people twenty and two thousand ten thousand and there remained
L10 10 Sdz 7:3 odtąd głosić Teraz więc przejść do w uszach ludzi powiedzenie każdy Kto [jest] straszne i boi niech powróci i wylatują wcześnie z mocowaniem Gilead I nie wrócił w ludzi dwadzieścia i dwa tysiąc dziesięć tysiąc i pozostał
L11 11 Sdz 7:3 ve·'at·Tah, ke·Ra na be·'a·ze·Nei ha·'Am le·Mor, mi- ya·Re ve·cha·Red, ya·Sho ve·yitz·Por me·Har hag·gil·'Ad; vai·Ya·shov min- ha·'Am, 'es·Rim u·she·Na·yim 'E·lef, va·'a·Se·ret 'a·la·Fim nish·'A·ru. sa·Mek
L12 12 Sdz 7:3 we aT Ta qe ra na Be oz ne ha am le mor mi - ja re we Ha red ja szow we jic Por me har haG Gi lad waj ja szow min - ha am es rim u sze na jim e lef wa a se ret a la fim ni sza ru s
L13 13 Sdz 7:3 wü`aTTâ qürä´ nä´ Bü´oznê hä`äm lë´mör mî|-yärë´ wüHärëd yäšöb wüyicPör mëhar haGGil`äd wayy亚ob min-hä`äm `eSrîm ûšünaºyim ´eºlep wa`áSeºret ´áläpîm niš´äºrû s
L14 14 Sdz 7:3 105/431 213/731 120/402 34/186 531/1866 1563/5298 60/422 7/55 1/6 221/1041 1/1 219/546 40/134 222/1041 451/1215 532/1866 77/315 357/768 142/503 64/175 143/503 49/133
L15 15 Sdz 7:3 Now therefore go to, proclaim in the ears of the people, saying, Whosoever [is] fearful and afraid, let him return and depart early from mount Gilead. And there returned of the people twenty and two thousand; and there remained ten thousand.
L16 16 Sdz 7:3  3 Now therefore go to <04994>, proclaim <07121> (08798) in the ears <0241> of the people <05971>, saying <0559> (08800), Whosoever is fearful <03373> and afraid <02730>, let him return <07725> (08799) and depart early <06852> (08799) from mount <02022> Gilead <01568>. And there returned <07725> (08799) of the people <05971> twenty <06242> and two <08147> thousand <0505>; and there remained <07604> (08738) ten <06235> thousand <0505>.
L01 1 Sdz 7:4   Sdz 7:4  4 Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Gideon <01439> Ludzie <05971> są jeszcze zbyt wiele <07227>, wprowadzają je <03381> (08685) aż do wody <04325> oraz Postaram <06884> (08799) im na tobie tam i tak będzie, że o którym mówię <0559> (08799) do ciebie, to pójdzie <03212> (08799) z tobą, sam pójdzie < 03212> (08799) z tobą, i kogo mówię <0559> (08799) do ciebie, to nie pójdzie <03212> (08799) z tobą, sama nie pójdzie <03212> (08799).                                                                      
L02 2 Sdz 7:4 Rzekł Pan do Gedeona: Jeszcze zbyt liczny jest lud. Zaprowadź go nad wodę, gdzie ci go wypróbuję. Będzie tak: o którym powiem: Ten pójdzie z tobą! - on pójdzie z tobą. O którym zaś powiem: Ten nie pójdzie z tobą! - on nie pójdzie.
L03 3 Sdz 7:4 וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ גִּדְע֗וֹן עוֹד֮ הָעָ֣ם רָב֒ הוֹרֵ֤ד אוֹתָם֙ אֶל־ הַמַּ֔יִם וְאֶצְרְפֶ֥נּוּ לְךָ֖ שָׁ֑ם וְהָיָ֡ה אֲשֶׁר֩ אֹמַ֨ר אֵלֶ֜יךָ זֶ֣ה ׀ יֵלֵ֣ךְ אִתָּ֗ךְ ה֚וּא יֵלֵ֣ךְ אִתָּ֔ךְ וְכֹ֨ל אֲשֶׁר־ אֹמַ֜ר אֵלֶ֗יךָ זֶ֚ה לֹא־ יֵלֵ֣ךְ עִמָּ֔ךְ ה֖וּא לֹ֥א יֵלֵֽךְ׃
L04 4 Sdz 7:4 וַ/יֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ גִּדְע֗וֹן עוֹד֮ הָ/עָ֣ם רָב֒ הוֹרֵ֤ד אוֹתָ/ם֙ אֶל־ הַ/מַּ֔יִם וְ/אֶצְרְפֶ֥/נּוּ לְ/ךָ֖ שָׁ֑ם וְ/הָיָ֡ה אֲשֶׁר֩ אֹמַ֨ר אֵלֶ֜י/ךָ זֶ֣ה ׀ יֵלֵ֣ךְ אִתָּ֗/ךְ ה֚וּא יֵלֵ֣ךְ אִתָּ֔/ךְ וְ/כֹ֨ל אֲשֶׁר־ אֹמַ֜ר אֵלֶ֗י/ךָ זֶ֚ה לֹא־ יֵלֵ֣ךְ עִמָּ֔/ךְ ה֖וּא לֹ֥א יֵלֵֽךְ׃
L05 5 Sdz 7:4 wai•<jo>•mer <jah>•we el- gid•'on, '<Od> ha•'<Am> raw ho•<Red> o•<Tam> el- ham•<Ma>•jim, we•'ec•re•<Fen>•nu le•<Cha> <szam>; we•ha•<ja> 'a•<szer> 'o•<Mar> 'e•<Le>•cha ze je•<Lech> 'it•<Tach>, hu je•<Lech> 'it•<Tach>, we•<Chol> a•<szer>- 'o•<Mar> 'e•<Le>•cha, ze lo- je•<Lech> 'im•<Mach>, hu lo je•<Lech>.
L06 6 Sdz 7:4 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H1439H1439 H5750H5750 H5971H5971 H7227H7227 H3381H3381 H0853H0853 H0413H0413 H4325H4325 H6884H6884 H0000 H8033H8033 H1961H1961 H0834H0834 H0559H0559 H0413H0413 H2088H2088 H1980H1980 H0854H0854 H1931H1931 H1980H1980 H0854H0854 H3605H3605 H0834H0834 H0559H0559 H0413H0413 H2088H2088 H3808H3808 H1980H1980 H5973H5973 H1931H1931 H3808H3808 H1980H1980
L07 7 Sdz 7:4 answer Jehovah about Gideon again folk in abundance descend about waste cast in it become after answer about he along against he along against all manner after answer about he before along accompanying he before along
L08 8 Sdz 7:4 odpowiedź Jahwe o Gideon ponownie ludowy w obfitości schodzić o marnować rzucać w tym zostać po odpowiedź o on wzdłuż przed on wzdłuż przed wszelkiego rodzaju po odpowiedź o on przed wzdłuż towarzyszący on przed wzdłuż
L09 9 Sdz 7:4 said And the LORD to unto Gideon are still The people [are] yet [too] many bring them down to unto the water and I will try there become of whom them for thee there and it shall be [that] of whom I say to you This shall go for he shall go but everyone of whom with thee and of whomsoever I say about one shall not go with he shall not go
L10 10 Sdz 7:4 powiedział A Pan do do Gideon są nadal Ludzie [Są] jeszcze [za] wielu powali do do wody i będę się starał tam zostać z nich je dla ciebie tam i jest ono [to] z których mówię dla ciebie To pójdzie dla on pójdzie ale wszyscy z nich z tobą i kogo mówię o jeden nie iść z on nie iść
L11 11 Sdz 7:4 vai·Yo·mer Yah·weh el- gid·'on, 'Od ha·'Am rav ho·Red o·Tam el- ham·Ma·yim, ve·'etz·re·Fen·nu le·Cha Sham; ve·ha·Yah 'a·Sher 'o·Mar 'e·Lei·cha zeh ye·Lech 'it·Tach, hu ye·Lech 'it·Tach, ve·Chol a·Sher- 'o·Mar 'e·Lei·cha, zeh lo- ye·Lech 'im·Mach, hu lo ye·Lech.
L12 12 Sdz 7:4 waj jo mer jhwh(a do naj) el - Gi don od ha am raw ho red o tam el - ham ma jim we ec re fen nu le cha szam we ha ja a szer o mar e le cha ze je lech iT Tach hu je lech iT Tach we chol a szer - o mar e le cha ze lo - je lech im mach hu lo je lech
L13 13 Sdz 7:4 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-Gid`ôn `ôd hä`äm räb hôrëd ´ôtäm ´el-hammaºyim wü´ecrüpeºnnû lükä šäm wühäyâ ´ášer ´ömar ´ëlʺkä yëlëk ´iTTäk hû´ yëlëk ´iTTäk wüköl ´ášer-´ömar ´ëlʺkä lö´-yëlëk `immäk hû´ lö´ yëlëk
L14 14 Sdz 7:4 1564/5298 2065/6220 1954/5500 14/39 103/486 533/1866 83/462 116/378 4949/11047 1955/5500 237/579 1/32 2223/6522 293/832 1222/3546 2228/5499 1565/5298 1956/5500 400/1176 393/1542 291/808 751/1867 394/1542 292/808 1865/5415 2229/5499 1566/5298 1957/5500 401/1176 1488/5164 395/1542 301/1043 752/1867 1489/5164 396/1542
L15 15 Sdz 7:4 And the LORD said unto Gideon, The people [are] yet [too] many; bring them down unto the water, and I will try them for thee there: and it shall be, [that] of whom I say unto thee, This shall go with thee, the same shall go with thee; and of whomsoever I say unto thee, This shall not go with thee, the same shall not go.
L16 16 Sdz 7:4  4 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Gideon <01439>, The people <05971> are yet too many <07227>; bring them down <03381> (08685) unto the water <04325>, and I will try <06884> (08799) them for thee there: and it shall be, that of whom I say <0559> (08799) unto thee, This shall go <03212> (08799) with thee, the same shall go <03212> (08799) with thee; and of whomsoever I say <0559> (08799) unto thee, This shall not go <03212> (08799) with thee, the same shall not go <03212> (08799).
L01 1 Sdz 7:5   Sdz 7:5  5 Więc sprowadzona <03381> (08686) ludzie <05971> do wody <04325>: i Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Gideon <01439> Każdy, kto lappeth <03952> ( 08799) wody <04325> swoim językiem <03956>, jak pies <03611> lappeth <03952> (08799), go będziesz ty set <03322> (08686) za siebie;; również każdy, który boweth dół < 03766> (08799) na kolana <01290> <08354 pić> (08800).                                                                            
L02 2 Sdz 7:5 Zaprowadził więc lud nad wodę, a Pan rzekł do Gedeona: Wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie.
L03 3 Sdz 7:5 וַיּ֥וֹרֶד אֶת־ הָעָ֖ם אֶל־ הַמָּ֑יִם ס וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ גִּדְע֗וֹן כֹּ֣ל אֲשֶׁר־ יָלֹק֩ בִּלְשׁוֹנ֨וֹ מִן־ הַמַּ֜יִם כַּאֲשֶׁ֧ר יָלֹ֣ק הַכֶּ֗לֶב תַּצִּ֤יג אוֹתוֹ֙ לְבָ֔ד וְכֹ֛ל אֲשֶׁר־ יִכְרַ֥ע עַל־ בִּרְכָּ֖יו לִשְׁתּֽוֹת׃
L04 4 Sdz 7:5 וַ/יּ֥וֹרֶד אֶת־ הָ/עָ֖ם אֶל־ הַ/מָּ֑יִם ס וַ/יֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ גִּדְע֗וֹן כֹּ֣ל אֲשֶׁר־ יָלֹק֩ בִּ/לְשׁוֹנ֨/וֹ מִן־ הַ/מַּ֜יִם כַּ/אֲשֶׁ֧ר יָלֹ֣ק הַ/כֶּ֗לֶב תַּצִּ֤יג אוֹת/וֹ֙ לְ/בָ֔ד וְ/כֹ֛ל אֲשֶׁר־ יִכְרַ֥ע עַל־ בִּרְכָּ֖י/ו לִ/שְׁתּֽוֹת׃
L05 5 Sdz 7:5 wai•<jo>•red et- ha•'<Am> el- ham•<Ma>•jim; sa•<Mek> wai•<jo>•mer <jah>•we el- gid•'on, kol a•<szer>- ja•<Lok> bil•szo•<No> min- ham•<Ma>•jim ka•'a•<szer> ja•<Lok> hak•<Ke>•lew, tac•<cig> o•<To> le•<wad>, we•<Chol> a•<szer>- jich•<Ra>' al- bir•<Kaw> lisz•<Tot>.
L06 6 Sdz 7:5 H3381H3381 H0853H0853 H5971H5971 H0413H0413 H4325H4325 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H1439H1439 H3605H3605 H0834H0834 H3952H3952 H3956H3956 H4480H4480 H4325H4325 H0834H0834 H3952H3952 H3611H3611 H3322H3322 H0853H0853 H0905H0905 H3605H3605 H0834H0834 H3766H3766 H5921H5921 H1290H1290 H8354H8354
L07 7 Sdz 7:5 descend folk about waste answer Jehovah about Gideon all manner after lap babbler above waste after lap dog establish alone all manner after bow down above knee assuredly
L08 8 Sdz 7:5 schodzić ludowy o marnować odpowiedź Jahwe o Gideon wszelkiego rodzaju po lap papla powyżej marnować po lap pies ustalenia sam wszelkiego rodzaju po zgnieść powyżej kolano zapewne
L09 9 Sdz 7:5 So he brought down the people to unto the water said and the LORD to unto Gideon everyone who Every one that lappeth with his tongue at of the water who lappeth as a dog him shalt thou set shall separate everyone who by himself likewise every one that boweth down upon upon his knees to drink
L10 10 Sdz 7:5 Więc sprowadzona ludzie do do wody powiedział a Pan do do Gideon wszyscy kto Każdy, kto lappeth swoim językiem w z wody kto lappeth jako pies go Będziesz ustawić oddziela wszyscy kto sam również każdy, który boweth w dół na na kolana do picia
L11 11 Sdz 7:5 vai·Yo·red et- ha·'Am el- ham·Ma·yim; sa·Mek vai·Yo·mer Yah·weh el- gid·'on, kol a·Sher- ya·Lok bil·sho·No min- ham·Ma·yim ka·'a·Sher ya·Lok hak·Ke·lev, tatz·Tzig o·To le·Vad, ve·Chol a·Sher- yich·Ra' al- bir·Kav lish·Tot.
L12 12 Sdz 7:5 waj jo red et - ha am el - ham ma jim s waj jo mer jhwh(a do naj) el - Gi don Kol a szer - ja loq Bil szo no min - ham ma jim Ka a szer ja loq haK Ke lew Tac cig o to le wad we chol a szer - jich ra al - Bir Kaw lisz Tot
L13 13 Sdz 7:5 wayyôºred ´et-hä`äm ´el-hammäºyim s wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-Gid`ôn Köl ´ášer-yälöq Bilšônô min-hammaºyim Ka´ášer yälöq haKKeºleb Taccîg ´ôtô lübäd wüköl ´ášer-yikra` `al-BirKäyw lišTôt
L14 14 Sdz 7:5 117/378 4950/11047 534/1866 1958/5500 238/579 1567/5298 2066/6220 1959/5500 15/39 1866/5415 2230/5499 1/7 13/117 452/1215 239/579 2231/5499 2/7 4/32 8/15 4951/11047 96/200 1867/5415 2232/5499 6/36 1651/5759 5/24 51/217
L15 15 Sdz 7:5 So he brought down the people unto the water: and the LORD said unto Gideon, Every one that lappeth of the water with his tongue, as a dog lappeth, him shalt thou set by himself; likewise every one that boweth down upon his knees to drink.
L16 16 Sdz 7:5  5 So he brought down <03381> (08686) the people <05971> unto the water <04325>: and the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Gideon <01439>, Every one that lappeth <03952> (08799) of the water <04325> with his tongue <03956>, as a dog <03611> lappeth <03952> (08799), him shalt thou set <03322> (08686) by himself;; likewise every one that boweth down <03766> (08799) upon his knees <01290> to drink <08354> (08800).
L01 1 Sdz 7:6   Sdz 7:6  6 A liczba <04557> z nich, że docierane <03952> (08764), kładąc rękę <03027>, aby ich usta <06310>, były trzy <07969> sto <03967> ludzie <0376>: ale cała reszta < 03499> ludzi <05971> pokłonił <03766> (08804) na kolanach <01290> <08354 pić> (08800) wody <04325>.                                                                                      
L02 2 Sdz 7:6 Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła trzystu mężów. Wszyscy inni pijąc zginali kolana.
L03 3 Sdz 7:6 וַיְהִ֗י מִסְפַּ֞ר הַֽמֲלַקְקִ֤ים בְּיָדָם֙ אֶל־ פִּיהֶ֔ם שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת אִ֑ישׁ וְכֹל֙ יֶ֣תֶר הָעָ֔ם כָּרְע֥וּ עַל־ בִּרְכֵיהֶ֖ם לִשְׁתּ֥וֹת מָֽיִם׃ ס
L04 4 Sdz 7:6 וַ/יְהִ֗י מִסְפַּ֞ר הַֽ/מֲלַקְקִ֤ים בְּ/יָדָ/ם֙ אֶל־ פִּי/הֶ֔ם שְׁלֹ֥שׁ מֵא֖וֹת אִ֑ישׁ וְ/כֹל֙ יֶ֣תֶר הָ/עָ֔ם כָּרְע֥וּ עַל־ בִּרְכֵי/הֶ֖ם לִ/שְׁתּ֥וֹת מָֽיִם׃ ס
L05 5 Sdz 7:6 waj•<Hi>, mis•<Par> ha•ma•lak•<Kim> be•ja•<Dam> el- pi•<Hem>, sze•<Losz> me•'ot '<Isz>; we•<Chol> <je>•ter ha•'<Am>, ka•re•'<U> al- bir•che•<Hem> lisz•<Tot> <Ma>•jim. sa•<Mek>
L06 6 Sdz 7:6 H1961H1961 H4557H4557 H3952H3952 H3027H3027 H0413H0413 H6310H6310 H7969H7969 H3967H3967 H0376H0376 H3605H3605 H3499H3499 H5971H5971 H3766H3766 H5921H5921 H1290H1290 H8354H8354 H4325H4325
L07 7 Sdz 7:6 become abundance lap able about according fork hundredfold great all manner abundant folk bow down above knee assuredly waste
L08 8 Sdz 7:6 zostać obfitość lap w stanie o zgodnie widelec stokrotny wielki wszelkiego rodzaju obfity ludowy zgnieść powyżej kolano zapewne marnować
L09 9 Sdz 7:6 become And the number of them that lapped [putting] their hand to to their mouth were three hundred men all but all the rest of the people bowed down upon upon their knees to drink water
L10 10 Sdz 7:6 zostać I liczba z nich, że docierane [Wprowadzenie] rękę do do buzi były trzy sto mężczyźni wszystko ale cała reszta ludzi pokłonił na na kolanach do picia woda
L11 11 Sdz 7:6 vay·Hi, mis·Par ha·ma·lak·Kim be·ya·Dam el- pi·Hem, she·Losh me·'ot 'Ish; ve·Chol Ye·ter ha·'Am, ka·re·'U al- bir·chei·Hem lish·Tot Ma·yim. sa·Mek
L12 12 Sdz 7:6 wa je hi mis Par ha ma la qe qim Be ja dam el - Pi hem sze losz me ot isz we chol je ter ha am Ka ru al - Bir che hem lisz Tot ma jim s
L13 13 Sdz 7:6 wayühî misPar ha|málaqüqîm Büyädäm ´el-Pîhem šülöš më´ôt ´îš wüköl yeºter hä`äm Kär`û `al-Birkêhem lišTôt mäºyim s
L14 14 Sdz 7:6 1223/3546 50/134 3/7 452/1608 1960/5500 156/497 133/429 202/574 594/2004 1868/5415 14/100 535/1866 7/36 1652/5759 6/24 52/217 240/579
L15 15 Sdz 7:6 And the number of them that lapped, [putting] their hand to their mouth, were three hundred men: but all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water.
L16 16 Sdz 7:6  6 And the number <04557> of them that lapped <03952> (08764), putting their hand <03027> to their mouth <06310>, were three <07969> hundred <03967> men <0376>: but all the rest <03499> of the people <05971> bowed down <03766> (08804) upon their knees <01290> to drink <08354> (08800) water <04325>.
L01 1 Sdz 7:7   Sdz 7:7  7 A Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do Gideon <01439> Przez trzy <07969> sto <03967> Mężczyźni <0376>, że docierane <03952> (08764) Będę zapisywać <03467> (08686 ) Ty, i dostarczyć <05414> (08804) Madianitów <04080> w ręce twoje <03027>: i niech wszystko inne] ludzie <05971> przejdź <03212> (08799) Każdy mężczyzna <0376> do jego miejsce <04725 >.                                                                            
L02 2 Sdz 7:7 Rzekł wówczas Pan do Gedeona: Przy pomocy tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni mężowie niech wracają do siebie.
L03 3 Sdz 7:7 וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ גִּדְע֗וֹן בִּשְׁלֹשׁ֩ מֵא֨וֹת הָאִ֤ישׁ הַֽמֲלַקְקִים֙ אוֹשִׁ֣יעַ אֶתְכֶ֔ם וְנָתַתִּ֥י אֶת־ מִדְיָ֖ן בְּיָדֶ֑ךָ וְכָל־ הָעָ֔ם יֵלְכ֖וּ אִ֥ישׁ לִמְקֹמֽוֹ׃
L04 4 Sdz 7:7 וַ/יֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־ גִּדְע֗וֹן בִּ/שְׁלֹשׁ֩ מֵא֨וֹת הָ/אִ֤ישׁ הַֽ/מֲלַקְקִים֙ אוֹשִׁ֣יעַ אֶתְ/כֶ֔ם וְ/נָתַתִּ֥י אֶת־ מִדְיָ֖ן בְּ/יָדֶ֑/ךָ וְ/כָל־ הָ/עָ֔ם יֵלְכ֖וּ אִ֥ישׁ לִ/מְקֹמֽ/וֹ׃
L05 5 Sdz 7:7 wai•<jo>•mer <jah>•we el- gid•'on, bisz•<Losz> me•'ot ha•'<Isz> ha•ma•lak•<Kim> o•<szi>•a' 'et•<Chem>, we•na•tat•<Ti> et- mid•<jan> be•ja•<De>•cha; we•chol ha•'<Am>, je•le•<Chu> 'isz lim•ko•<Mo>.
L06 6 Sdz 7:7 H0559H0559 H3068H3068 H0413H0413 H1439H1439 H7969H7969 H3967H3967 H0376H0376 H3952H3952 H3467H3467 H0853H0853 H5414H5414 H0853H0853 H4080H4080 H3027H3027 H3605H3605 H5971H5971 H1980H1980 H0376H0376 H4725H4725
L07 7 Sdz 7:7 answer Jehovah about Gideon fork hundredfold great lap avenging add Midian able all manner folk along great country
L08 8 Sdz 7:7 odpowiedź Jahwe o Gideon widelec stokrotny wielki lap mszcząc dodać Midian w stanie wszelkiego rodzaju ludowy wzdłuż wielki kraj
L09 9 Sdz 7:7 said And the LORD unto unto Gideon By the three hundred men that lapped will I save you and deliver the Midianites into thine hand all and let all the [other] people go every man unto his place
L10 10 Sdz 7:7 powiedział A Pan do do Gideon Przez trzy sto mężczyźni że docierane Ja wybawię Ty i dostarczyć Madianitów w ręce twoje wszystko i niech wszystkie [inne] ludzi iść każdy do jego miejsce
L11 11 Sdz 7:7 vai·Yo·mer Yah·weh el- gid·'on, bish·Losh me·'ot ha·'Ish ha·ma·lak·Kim o·Shi·a' 'et·Chem, ve·na·tat·Ti et- mid·Yan be·ya·De·cha; ve·chol ha·'Am, ye·le·Chu 'ish lim·ko·Mo.
L12 12 Sdz 7:7 waj jo mer jhwh(a do naj) el - Gi don Bisz losz me ot ha isz ha ma la qe qim o szi a et chem we na taT Ti et - mid jan Be ja de cha we chol - ha am jel chu isz lim qo mo
L13 13 Sdz 7:7 wayyöº´mer yhwh(´ädönäy) ´el-Gid`ôn Bišlöš më´ôt hä´îš ha|málaqüqîm ´ôšîª` ´etkem wünätaTTî ´et-midyän Büyädeºkä wükol-hä`äm yëlkû ´îš limqömô
L14 14 Sdz 7:7 1568/5298 2067/6220 1961/5500 16/39 134/429 203/574 595/2004 4/7 23/206 4952/11047 758/2007 4953/11047 33/59 453/1608 1869/5415 536/1866 397/1542 596/2004 144/401
L15 15 Sdz 7:7 And the LORD said unto Gideon, By the three hundred men that lapped will I save you, and deliver the Midianites into thine hand: and let all the [other] people go every man unto his place.
L16 16 Sdz 7:7  7 And the LORD <03068> said <0559> (08799) unto Gideon <01439>, By the three <07969> hundred <03967> men <0376> that lapped <03952> (08764) will I save <03467> (08686) you, and deliver <05414> (08804) the Midianites <04080> into thine hand <03027>: and let all the other] people <05971> go <03212> (08799) every man <0376> unto his place <04725>.
L01 1 Sdz 7:8   Sdz 7:8  8 Więc ludzie <05971> <03947 trwało> (08799) jadło <06720> w ręku <03027>, a ich trąbki <07782>: i wysłał <07971> (08765) wszystko <0376> Reszta Izraela < 03478> każdy <0376> do swego namiotu <0168> i zachował <02388> (08689) te trzy <07969> Sto <03967> Mężczyźni <0376>: i gospodarz <04264> Madianitów <04080> został pod nim w dolinie <06010>.                                                                              
L02 2 Sdz 7:8 Lud wziął ze sobą żywność i rogi, a Gedeon odesłał mężów izraelskich, każdego do swego namiotu, z wyjątkiem owych trzystu mężów. A obóz Madianitów znajdował się w dolinie poniżej jego stanowiska.
L03 3 Sdz 7:8 וַיִּקְח֣וּ אֶת־ צֵדָה֩ הָעָ֨ם בְּיָדָ֜ם וְאֵ֣ת שׁוֹפְרֹֽתֵיהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ אִ֤ישׁ יִשְׂרָאֵל֙ שִׁלַּח֙ אִ֣ישׁ לְאֹֽהָלָ֔יו וּבִשְׁלֹשׁ־ מֵא֥וֹת הָאִ֖ישׁ הֶֽחֱזִ֑יק וּמַחֲנֵ֣ה מִדְיָ֔ן הָ֥יָה ל֖וֹ מִתַּ֥חַת בָּעֵֽמֶק׃ פ
L04 4 Sdz 7:8 וַ/יִּקְח֣וּ אֶת־ צֵדָה֩ הָ/עָ֨ם בְּ/יָדָ֜/ם וְ/אֵ֣ת שׁוֹפְרֹֽתֵי/הֶ֗ם וְ/אֵ֨ת כָּל־ אִ֤ישׁ יִשְׂרָאֵל֙ שִׁלַּח֙ אִ֣ישׁ לְ/אֹֽהָלָ֔י/ו וּ/בִ/שְׁלֹשׁ־ מֵא֥וֹת הָ/אִ֖ישׁ הֶֽחֱזִ֑יק וּ/מַחֲנֵ֣ה מִדְיָ֔ן הָ֥יָה ל֖/וֹ מִ/תַּ֥חַת בָּ/עֵֽמֶק׃ פ
L05 5 Sdz 7:8 wai•jik•<Chu> et- ce•<Da> ha•'<Am> be•ja•<Dam> we•'<Et> szof•ro•te•<Hem>, we•'<Et> kol- 'isz jis•ra•'<El> szil•<Lach> 'isz le•'o•ha•<Law>, u•wisz•losz- me•'ot ha•'<Isz> he•che•<Zik>; u•ma•cha•<Ne> mid•<jan>, <Ha>•ja> lo mit•<Ta>•chat ba•'<E>•mek. <Pe>
L06 6 Sdz 7:8 H3947H3947 H0853H0853 H6720H6720 H5971H5971 H3027H3027 H0853H0853 H7782H7782 H0853H0853 H3605H3605 H0376H0376 H3478H3478 H7971H7971 H0376H0376 H0168H0168 H7969H7969 H3967H3967 H0376H0376 H2388H2388 H4264H4264 H4080H4080 H1961H1961 H0000 H8478H8478 H6010H6010
L07 7 Sdz 7:8 accept meat folk able cornet all manner great Israel forsake great covering fork hundredfold great aid army Midian become Thahash dale
L08 8 Sdz 7:8 przyjąć mięso ludowy w stanie kornet wszelkiego rodzaju wielki Izrael zapierać się wielki pokrycie widelec stokrotny wielki pomocy armia Midian zostać Thahash kotlina
L09 9 Sdz 7:8 took victuals So the people in their hand and their trumpets all manner all [the rest of] Israel and he sent every man unto his tent those three hundred men and retained and the host of Midian become Thahash was beneath him in the valley
L10 10 Sdz 7:8 trwało prowiant Więc ludzie w ręku a ich trąbki wszelkiego rodzaju wszystko [Reszta] Izraela i wysłał każdy do swego namiotu tych trzech sto mężczyźni i zatrzymane i gospodarz Madianitów zostać Thahash było pod nim w dolinie
L11 11 Sdz 7:8 vai·yik·Chu et- tze·Dah ha·'Am be·ya·Dam ve·'Et shof·ro·tei·Hem, ve·'Et kol- 'ish Yis·ra·'El shil·Lach 'ish le·'o·ha·Lav, u·vish·losh- me·'ot ha·'Ish he·che·Zik; u·ma·cha·Neh mid·Yan, Ha·yah lo mit·Ta·chat ba·'E·mek. Peh
L12 12 Sdz 7:8 waj jiq Hu et - ce da ha am Be ja dam we et szof ro te hem we et Kol - isz jis ra el szil laH isz le o ha law u wisz losz - me ot ha isz he He ziq u ma Ha ne mid jan ha ja lo miT Ta Hat Ba e meq P
L13 13 Sdz 7:8 wayyiqHû ´et-cëdâ hä`äm Büyädäm wü´ët šôprö|têhem wü´ët Kol-´îš yiSrä´ël šillaH ´îš lü´ö|häläyw ûbišlöš-më´ôt hä´îš he|Hézîq ûmaHánË midyän häºyâ miTTaºHat Bä`ëºmeq P
L14 14 Sdz 7:8 426/964 4954/11047 7/10 537/1866 454/1608 4955/11047 22/72 4956/11047 1870/5415 597/2004 808/2505 239/847 598/2004 233/342 135/429 204/574 599/2004 43/290 126/216 34/59 1224/3546 2224/6522 158/498 25/69
L15 15 Sdz 7:8 So the people took victuals in their hand, and their trumpets: and he sent all [the rest of] Israel every man unto his tent, and retained those three hundred men: and the host of Midian was beneath him in the valley.
L16 16 Sdz 7:8  8 So the people <05971> took <03947> (08799) victuals <06720> in their hand <03027>, and their trumpets <07782>: and he sent <07971> (08765) all <0376> the rest of Israel <03478> every man <0376> unto his tent <0168>, and retained <02388> (08689) those three <07969> hundred <03967> men <0376>: and the host <04264> of Midian <04080> was beneath him in the valley <06010>.
L01 1 Sdz 7:9   Sdz 7:9  9 I stało się tej samej nocy <03915>, że Pan <03068> powiedział <0559> (08799) do niego: Wstań, <06965> (08798), udaj się w dół <03381> (08798) do hosta <04264>, bo przyniosły <05414> (08804) go w ręce twoje <03027>.                                                                                          
L02 2 Sdz 7:9 Tejże nocy Pan przemówił do niego: Wstań, a idź do obozu, bo wydałem go w twoje ręce.
L03 3 Sdz 7:9 וַֽיְהִי֙ בַּלַּ֣יְלָה הַה֔וּא וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ יְהוָ֔ה ק֖וּם רֵ֣ד בַּֽמַּחֲנֶ֑ה כִּ֥י נְתַתִּ֖יו בְּיָדֶֽךָ׃
L04 4 Sdz 7:9 וַֽ/יְהִי֙ בַּ/לַּ֣יְלָה הַ/ה֔וּא וַ/יֹּ֤אמֶר אֵלָי/ו֙ יְהוָ֔ה ק֖וּם רֵ֣ד בַּֽ/מַּחֲנֶ֑ה כִּ֥י נְתַתִּ֖י/ו בְּ/יָדֶֽ/ךָ׃
L05 5 Sdz 7:9 wa·je·(hi) bal•<Laj>•la ha•<Hu>, wai•<jo>•mer 'e•<Law> <jah>•we, kum red bam•ma•cha•<Ne>; ki ne•tat•<Tiw> be•ja•<De>•cha.
L06 6 Sdz 7:9 H1961H1961 H3915H3915 H1931H1931 H0559H0559 H0413H0413 H3068H3068 H6965H6965 H3381H3381 H4264H4264 H3588H3588 H5414H5414 H3027H3027
L07 7 Sdz 7:9 become night  he answer about Jehovah abide descend army inasmuch add able
L08 8 Sdz 7:9 zostać noc on odpowiedź o Jahwe przestrzegać schodzić armia ponieważ dodać w stanie
L09 9 Sdz 7:9 came And it came to pass the same night now the same said about that the LORD unto him Arise get thee down unto the host for for I have delivered it into thine hand
L10 10 Sdz 7:9 przyszedł I stało się tej samej nocy teraz to samo powiedział o że Pan do niego: Wstań udaj się do gospodarza dla bo dostarczyli ona w ręce twoje
L11 11 Sdz 7:9 vay·Hi bal·Lay·lah ha·Hu, vai·Yo·mer 'e·Lav Yah·weh, kum red bam·ma·cha·Neh; ki ne·tat·Tiv be·ya·De·cha.
L12 12 Sdz 7:9 wa je hi Bal laj la ha hu waj jo mer e law jhwh(a do naj) qum red Bam ma Ha ne Ki ne taT Tiw Be ja de cha
L13 13 Sdz 7:9 wa|yühî Ballaºylâ hahû´ wayyöº´mer ´ëläyw yhwh(´ädönäy) qûm rëd Ba|mmaHánè nütaTTîw Büyädeºkä
L14 14 Sdz 7:9 1225/3546 74/231 753/1867 1569/5298 1962/5500 2068/6220 177/627 118/378 127/216 1174/4478 759/2007 455/1608
L15 15 Sdz 7:9 And it came to pass the same night, that the LORD said unto him, Arise, get thee down unto the host; for I have delivered it into thine hand.
L16 16 Sdz 7:9  9 And it came to pass the same night <03915>, that the LORD <03068> said <0559> (08799) unto him, Arise, <06965> (08798), get thee down <03381> (08798) unto the host <04264>; for I have delivered <05414> (08804) it into thine hand <03027>.
L01 1 Sdz 7:10   Sdz 7:10  10 Lecz jeśli ty boją <03373> zejść <03381> (08800), przejdź <03381> <00> ty z Phurah <06513> sługa twój <05288> w dół <03381> (08798) do hosta <04264>:                                                                                              
L02 2 Sdz 7:10 Jeżeli się boisz iść sam, udaj się do obozu z twoim sługą, Purą.
L03 3 Sdz 7:10 וְאִם־ יָרֵ֥א אַתָּ֖ה לָרֶ֑דֶת רֵ֥ד אַתָּ֛ה וּפֻרָ֥ה נַעַרְךָ֖ אֶל־ הַֽמַּחֲנֶֽה׃
L04 4 Sdz 7:10 וְ/אִם־ יָרֵ֥א אַתָּ֖ה לָ/רֶ֑דֶת רֵ֥ד אַתָּ֛ה וּ/פֻרָ֥ה נַעַרְ/ךָ֖ אֶל־ הַֽ/מַּחֲנֶֽה׃
L05 5 Sdz 7:10 we•'im- ja•<Re> 'at•<Ta> la•<Re>•det; red 'at•<Ta> u•fu•<Ra> na•'ar•<Cha> el- <Ham>•ma•cha•<Ne>.
L06 6 Sdz 7:10 H0518H0518 H3373H3373 H0859H0859 H3381H3381 H3381H3381 H0859H0859 H6513H6513 H5288H5288 H0413H0413 H4264H4264
L07 7 Sdz 7:10 lo afraid you descend descend you Phurah babe about army
L08 8 Sdz 7:10 lo boi ty schodzić schodzić ty Phurah dziecko o armia
L09 9 Sdz 7:10 if But if thou fear you to go down down you thou with Phurah thy servant to to the host
L10 10 Sdz 7:10 jeśli Ale jeśli ty bać ty iść w dół w dół ty ty z Phurah Twój sługa do do hosta
L11 11 Sdz 7:10 ve·'im- ya·Re 'at·Tah la·Re·det; red 'at·Tah u·fu·Rah na·'ar·Cha el- Ham·ma·cha·Neh.
L12 12 Sdz 7:10 we im - ja re aT Ta la re det red aT Ta u fu ra na ar cha el - ham ma Ha ne    
L13 13 Sdz 7:10 wü´im-yärë´ ´aTTâ läreºdet rëd ´aTTâ ûpùrâ na`arkä ´el-ha|mmaHánè    
L14 14 Sdz 7:10 359/1068 8/55 308/1080 119/378 120/378 309/1080 1/2 37/240 1963/5500 128/216
L15 15 Sdz 7:10 But if thou fear to go down, go thou with Phurah thy servant down to the host:
L16 16 Sdz 7:10  10 But if thou fear <03373> to go down <03381> (08800), go <03381> <00> thou with Phurah <06513> thy servant <05288> down <03381> (08798) to the host <04264>:
L01 1 Sdz 7:11   Sdz 7:11  11 I będziesz słyszeć <08085> (08804) co mówią <01696> (08762), a potem <0310> będą twoje ręce <03027> zostać wzmocniona <02388> (08799) zejść <03381> (08804) odmienną gospodarz <04264>. Następnie poszedł on w dół <03381> (08799) z Phurah <06513> jego sługa <05288> do zewnątrz <07097> z uzbrojonych mężczyzn <02571>, które były w przyjmującym <04264>.                                                                            
L02 2 Sdz 7:11 Usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem twoje ręce i ruszysz na obóz. Zszedł więc on i sługa jego, Pura, aż do krańca przednich straży obozu.
L03 3 Sdz 7:11 וְשָֽׁמַעְתָּ֙ מַה־ יְדַבֵּ֔רוּ וְאַחַר֙ תֶּחֱזַ֣קְנָה יָדֶ֔יךָ וְיָרַדְתָּ֖ בַּֽמַּחֲנֶ֑ה וַיֵּ֤רֶד הוּא֙ וּפֻרָ֣ה נַעֲר֔וֹ אֶל־ קְצֵ֥ה הַחֲמֻשִׁ֖ים אֲשֶׁ֥ר בַּֽמַּחֲנֶֽה׃
L04 4 Sdz 7:11 וְ/שָֽׁמַעְתָּ֙ מַה־ יְדַבֵּ֔רוּ וְ/אַחַר֙ תֶּחֱזַ֣קְנָה יָדֶ֔י/ךָ וְ/יָרַדְתָּ֖ בַּֽ/מַּחֲנֶ֑ה וַ/יֵּ֤רֶד הוּא֙ וּ/פֻרָ֣ה נַעֲר֔/וֹ אֶל־ קְצֵ֥ה הַ/חֲמֻשִׁ֖ים אֲשֶׁ֥ר בַּֽ/מַּחֲנֶֽה׃
L05 5 Sdz 7:11 we•sza•ma'•<Ta> mah- je•dab•<Be>•ru, we•'a•<Char> te•che•<Zak>•na ja•<De>•cha, we•ja•rad•<Ta> bam•ma•cha•<Ne>; wai•<je>•red hu u•fu•<Ra> na•'a•<Ro>, el- ke•<ce> ha•cha•mu•<szim> 'a•<szer> <Bam>•ma•cha•<Ne>.
L06 6 Sdz 7:11 H8085H8085 H4100H4100 H1696H1696 H0310H0310 H2388H2388 H3027H3027 H3381H3381 H4264H4264 H3381H3381 H1931H1931 H6513H6513 H5288H5288 H0413H0413 H7097H7097 H2571H2571 H0834H0834 H4264H4264
L07 7 Sdz 7:11 attentively how long answer after that aid able descend army descend he Phurah babe about after armed  after army
L08 8 Sdz 7:11 uważnie jak długo odpowiedź po tym pomocy w stanie schodzić armia schodzić on Phurah dziecko o po uzbrojony po armia
L09 9 Sdz 7:11 And thou shalt hear what what they say and afterward be strengthened shall thine hands to go down unto the host Then went he down he with Phurah his servant to unto the outside of the armed men that was that [were] in the host
L10 10 Sdz 7:11 I będziesz słyszeć co co mówią a potem zostać wzmocniona będą twoje ręce iść w dół do gospodarza Następnie poszedł on w dół on z Phurah jego sługa do aż na zewnątrz z uzbrojonych mężczyzn to było że [było] w przyjmującym
L11 11 Sdz 7:11 ve·sha·ma'·Ta mah- ye·dab·Be·ru, ve·'a·Char te·che·Zak·nah ya·Dei·cha, ve·ya·rad·Ta bam·ma·cha·Neh; vai·Ye·red hu u·fu·Rah na·'a·Ro, el- ke·Tzeh ha·cha·mu·Shim 'a·Sher Bam·ma·cha·Neh.
L12 12 Sdz 7:11 we sza ma Ta ma - je daB Be ru we a Har Te He zaq na ja de cha we ja rad Ta Bam ma Ha ne waj je red hu u fu ra na a ro el - qe ce ha Ha mu szim a szer Bam ma Ha ne
L13 13 Sdz 7:11 wüšä|ma`Tä mà-yüdaBBëºrû wü´aHar TeHézaºqnâ yädʺkä wüyäradTä Ba|mmaHánè wayyëºred hû´ ûpùrâ na`árô ´el-qücË haHámùšîm ´ášer Ba|mmaHánè
L14 14 Sdz 7:11 276/1154 152/744 457/1142 257/712 44/290 456/1608 121/378 129/216 122/378 754/1867 2/2 38/240 1964/5500 49/97 4/4 2233/5499 130/216
L15 15 Sdz 7:11 And thou shalt hear what they say; and afterward shall thine hands be strengthened to go down unto the host. Then went he down with Phurah his servant unto the outside of the armed men that [were] in the host.
L16 16 Sdz 7:11  11 And thou shalt hear <08085> (08804) what they say <01696> (08762); and afterward <0310> shall thine hands <03027> be strengthened <02388> (08799) to go down <03381> (08804) unto the host <04264>. Then went he down <03381> (08799) with Phurah <06513> his servant <05288> unto the outside <07097> of the armed men <02571> that were in the host <04264>.
L01 1 Sdz 7:12   Sdz 7:12  12 A Madianici <04080> i Amalekici <06002> i wszystkie dzieci <01121> od wschodu <06924> świeckich <05307> (08802) razem w dolinie <06010> jak koniki polne <0697> do wielu <07230> , a ich wielbłądy <01581> były bez numeru <04557>, jak piasek <02344> nad morzem <03220> side <08193> dla wielu <07230>.                                                                                  
L02 2 Sdz 7:12 Madianici, Amalekici i cały lud ze Wschodu leżeli w dolinie, zebrani tak licznie jak szarańcza. Wielbłądów ich było bez liczby - jak piasku nad brzegiem morskim.
L03 3 Sdz 7:12 וּמִדְיָ֨ן וַעֲמָלֵ֤ק וְכָל־ בְּנֵי־ קֶ֙דֶם֙ נֹפְלִ֣ים בָּעֵ֔מֶק כָּאַרְבֶּ֖ה לָרֹ֑ב וְלִגְמַלֵּיהֶם֙ אֵ֣ין מִסְפָּ֔ר כַּח֛וֹל שֶׁעַל־ שְׂפַ֥ת הַיָּ֖ם לָרֹֽב׃
L04 4 Sdz 7:12 וּ/מִדְיָ֨ן וַ/עֲמָלֵ֤ק וְ/כָל־ בְּנֵי־ קֶ֙דֶם֙ נֹפְלִ֣ים בָּ/עֵ֔מֶק כָּ/אַרְבֶּ֖ה לָ/רֹ֑ב וְ/לִ/גְמַלֵּי/הֶם֙ אֵ֣ין מִסְפָּ֔ר כַּ/ח֛וֹל שֶׁ/עַל־ שְׂפַ֥ת הַ/יָּ֖ם לָ/רֹֽב׃
L05 5 Sdz 7:12 u•mid•<jan> wa•'a•ma•<Lek> we•chol be•ne- ke•dem no•fe•<Lim> ba•'<E>•mek, ka•'ar•<Be> la•<Ro>; we•lig•mal•le•<Hem> 'en mis•<Par>, ka•<Chol> sze•'al- se•<Fat> hai•<jam> la•<Ro>.
L06 6 Sdz 7:12 H4080H4080 H6002H6002 H3605H3605 H1121H1121 H6924H6924 H5307H5307 H6010H6010 H0697H0697 H7230H7230 H1581H1581 H0369H0369 H4557H4557 H2344H2344 H5921H5921 H8193H8193 H3220H3220 H7230H7230
L07 7 Sdz 7:12 Midian Amalek all manner afflicted aforetime cast down dale grasshopper abundance camel else abundance sand above band sea abundance
L08 8 Sdz 7:12 Midian Amalek wszelkiego rodzaju dotknięty niegdyś zrzucony kotlina konik polny obfitość wielbłąd więcej obfitość piasek powyżej pasmo morze obfitość
L09 9 Sdz 7:12 And the Midianites and the Amalekites and all and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude and their camels were without [were] without number as the sand and side by the sea for multitude
L10 10 Sdz 7:12 I Madianitów i Amalekitów i wszystko i wszystkie dzieci od wschodu świeckich razem w dolinie jak szarańcza dla wielu oraz ich wielbłądy były bez [Były] bez numeru jak piasek i strona nad morzem dla wielu
L11 11 Sdz 7:12 u·mid·Yan va·'a·ma·Lek ve·chol be·nei- ke·dem no·fe·Lim ba·'E·mek, ka·'ar·Beh la·Ro; ve·lig·mal·lei·Hem 'ein mis·Par, ka·Chol she·'al- se·Fat hai·Yam la·Ro.
L12 12 Sdz 7:12 u mid jan wa a ma leq we chol - Be ne - qe dem nof lim Ba e meq Ka ar Be la row we lig mal le hem en mis Par Ka Hol sze al - se fat haj jam la row
L13 13 Sdz 7:12 ûmidyän wa`ámälëq wükol-Bünê-qeºdem nöplîm Bä`ëºmeq Kä´arBè läröb wüligmallêhem ´ên misPär KaHôl še`al-Süpat hayyäm läröb
L14 14 Sdz 7:12 35/59 19/39 1871/5415 1794/4921 36/87 81/434 26/69 11/24 16/146 30/54 138/786 51/134 7/23 1653/5759 37/173 141/396 17/146
L15 15 Sdz 7:12 And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude; and their camels [were] without number, as the sand by the sea side for multitude.
L16 16 Sdz 7:12  12 And the Midianites <04080> and the Amalekites <06002> and all the children <01121> of the east <06924> lay <05307> (08802) along in the valley <06010> like grasshoppers <0697> for multitude <07230>; and their camels <01581> were without number <04557>, as the sand <02344> by the sea <03220> side <08193> for multitude <07230>.
L01 1 Sdz 7:13   Sdz 7:13  13 A gdy Gedeon <01439> przyszedł <0935> (08799), a oto był tam człowiek <0376>, które powiedział <05608> (08764) marzenie <02472> do jego kolegów <07453>, i powiedział <0559> (08799) Oto, śniło mi <02492> (08804) marzeń <02472>, a oto tort <06742> (08675) <06742> jęczmienia <08184> chleb <03899> spadł <02015> (08.693 ) do hosta <04264> Madianitów <04080> i przyszedł <0935> (08799) do namiotu <0168> i uderzył <05221> (08686) to, że spadła <05307> (08799) i uchylił < 02015> (08799) <04605> to, że namiot <0168> leżała wzdłuż <05307> (08804).                                                            
L02 2 Sdz 7:13 Gdy Gedeon zbliżył się do tego miejsca, właśnie mąż pewien opowiadał swemu towarzyszowi sen. Mówił on: Oto miałem sen. Zdawało mi się, że bochen chleba jęczmiennego przytoczył się do obozu Madianitów, dosięgnął namiotu, uderzył w niego powodując upadek, wywrócił go do góry dołem, tak że namiot upadł.
L03 3 Sdz 7:13 וַיָּבֹ֣א גִדְע֔וֹן וְהִ֨נֵּה־ אִ֔ישׁ מְסַפֵּ֥ר לְרֵעֵ֖הוּ חֲל֑וֹם וַיֹּ֜אמֶר הִנֵּ֧ה חֲל֣וֹם חָלַ֗מְתִּי וְהִנֵּ֨ה [צְלֹול כ] (צְלִ֜יל ק) לֶ֤חֶם שְׂעֹרִים֙ מִתְהַפֵּךְ֙ בְּמַחֲנֵ֣ה מִדְיָ֔ן וַיָּבֹ֣א עַד־ הָ֠אֹהֶל וַיַּכֵּ֧הוּ וַיִּפֹּ֛ל וַיַּהַפְכֵ֥הוּ לְמַ֖עְלָה וְנָפַ֥ל הָאֹֽהֶל׃
L04 4 Sdz 7:13 וַ/יָּבֹ֣א גִדְע֔וֹן וְ/הִ֨נֵּה־ אִ֔ישׁ מְסַפֵּ֥ר לְ/רֵעֵ֖/הוּ חֲל֑וֹם וַ/יֹּ֜אמֶר הִנֵּ֧ה חֲל֣וֹם חָלַ֗מְתִּי וְ/הִנֵּ֨ה צלול צְלִ֜יל לֶ֤חֶם שְׂעֹרִים֙ מִתְהַפֵּךְ֙ בְּ/מַחֲנֵ֣ה מִדְיָ֔ן וַ/יָּבֹ֣א עַד־ הָ֠/אֹהֶל וַ/יַּכֵּ֧/הוּ וַ/יִּפֹּ֛ל וַ/יַּהַפְכֵ֥/הוּ לְ/מַ֖עְלָ/ה וְ/נָפַ֥ל הָ/אֹֽהֶל׃
L05 5 Sdz 7:13 wai•ja•<wo> gid•'on, we•<Hin>•ne '<Isz>, me•sap•<Per> le•re•'<E>•hu cha•<Lom>; wai•<jo>•mer hin•<Ne> cha•<Lom> cha•<Lam>•ti, we•hin•<Ne> [ce•lol ch] (ce•<Lil> k) <Le>•chem se•'o•<Rim> mit•hap•peCh be•ma•cha•<Ne> mid•<jan>, wai•ja•<wo> ad- <Ha>•'o•hel wai•jak•<Ke>•hu wai•jip•<Pol> wai•ja•haf•<Che>•hu le•<Ma>'•la we•na•<Fal> ha•'<O>•hel.
L06 6 Sdz 7:13 H0935H0935 H1439H1439 H2009H2009 H0376H0376 H5608H5608 H7453H7453 H2472H2472 H0559H0559 H2009H2009 H2472H2472 H2492H2492 H2009H2009 H3899H3899 H8184H8184 H2015H2015 H4264H4264 H4080H4080 H0935H0935 H5704H5704 H0168H0168 H5221H5221 H5307H5307 H2015H2015 H4605H4605 H5307H5307 H0168H0168
L07 7 Sdz 7:13 abide Gideon behold great commune brother dream answer behold dream dream behold cake bread barley become army Midian abide against covering beat cast down become above cast down covering
L08 8 Sdz 7:13 przestrzegać Gideon ujrzeć wielki gmina brat marzenie odpowiedź ujrzeć marzenie marzenie ujrzeć ciasto chleb jęczmień zostać armia Midian przestrzegać przed pokrycie bić zrzucony zostać powyżej zrzucony pokrycie
L09 9 Sdz 7:13 was come And when Gideon behold behold [there was] a man that told unto his fellow a dream and said Behold a dream Behold I dreamed Behold cake bread of barley tumbled into the host of Midian and came against unto a tent and smote it that it fell and turned upside lay along it that the tent
L10 10 Sdz 7:13 przyszedł A gdy Gedeon ujrzeć oto [była] człowiek że powiedział do jego kolegów marzenie i powiedział: Ujrzeć marzenie Oto marzyłem Ujrzeć ciasto chleb jęczmienia spadł do gospodarza Madianitów i przyszedł przed do namiotu i uderzył to, że spadła i zwrócił się do góry leżała wzdłuż to, że namiot
L11 11 Sdz 7:13 vai·ya·Vo gid·'on, ve·Hin·neh- 'Ish, me·sap·Per le·re·'E·hu cha·Lom; vai·Yo·mer hin·Neh cha·Lom cha·Lam·ti, ve·hin·Neh [tze·lol ch] (tze·Lil k) Le·chem se·'o·Rim mit·hap·peCh be·ma·cha·Neh mid·Yan, vai·ya·Vo ad- Ha·'o·hel vai·yak·Ke·hu vai·yip·Pol vai·ya·haf·Che·hu le·Ma'·lah ve·na·Fal ha·'O·hel.
L12 12 Sdz 7:13 waj ja wo gi don we hin ne - isz me saP Per le re e hu Ha lom waj jo mer hin ne Ha lom Ha lam Ti we hin ne (ce lol) [ce lil] le Hem se o rim mit haP Pech Be ma Ha ne mid jan waj ja wo ad - ha o hel waj jaK Ke hu waj jiP Pol waj ja haf che hu le ma la we na fal ha o hel        
L13 13 Sdz 7:13 wayyäbö´ gid`ôn wühiºnnË-´îš müsaPPër lürë`ëºhû Hálôm wayyöº´mer hinnË Hálôm HälaºmTî wühinnË (cülôl) [cülîl] leºHem Sü`örîm mithaPPëk BümaHánË midyän wayyäbö´ `ad-hä´öhel wayyaKKëºhû wayyiPPöl wayyahapkëºhû lümaº`lâ wünäpal hä´öºhel        
L14 14 Sdz 7:13 697/2550 17/39 236/840 600/2004 29/161 55/185 38/64 1570/5298 237/840 39/64 19/30 238/840 1/1 87/295 6/34 23/94 131/216 36/59 698/2550 421/1259 234/342 149/500 82/434 24/94 65/140 83/434 235/342
L15 15 Sdz 7:13 And when Gideon was come, behold, [there was] a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dreamed a dream, and, lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it, that the tent lay along.
L16 16 Sdz 7:13  13 And when Gideon <01439> was come <0935> (08799), behold, there was a man <0376> that told <05608> (08764) a dream <02472> unto his fellow <07453>, and said <0559> (08799), Behold, I dreamed <02492> (08804) a dream <02472>, and, lo, a cake <06742> (08675) <06742> of barley <08184> bread <03899> tumbled <02015> (08693) into the host <04264> of Midian <04080>, and came <0935> (08799) unto a tent <0168>, and smote <05221> (08686) it that it fell <05307> (08799), and overturned <02015> (08799) <04605> it, that the tent <0168> lay along <05307> (08804).
L01 1 Sdz 7:14   Sdz 7:14  14 A jego kolega <07453> <06030 odpowiedział> (08799) i powiedział: <0559> (08799) Jest to nic innego zaoszczędzić mieczem <02719> Gedeona <01439> syn <01121> Joasza <03101>, a człowiek <0376> Izraela <03478>: na w ręku <03027> ma Pan Bóg <0430> dostarczane <05414> (08804) Midian <04080>, i wszystko wojsko <04264>.                                                                                
L02 2 Sdz 7:14 Odpowiedział mu jego towarzysz mówiąc: Nie może to być nic innego, jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz.
L03 3 Sdz 7:14 וַיַּ֨עַן רֵעֵ֤הוּ וַיֹּ֙אמֶר֙ אֵ֣ין זֹ֔את בִּלְתִּ֗י אִם־ חֶ֛רֶב גִּדְע֥וֹן בֶּן־ יוֹאָ֖שׁ אִ֣ישׁ יִשְׂרָאֵ֑ל נָתַ֤ן הָֽאֱלֹהִים֙ בְּיָד֔וֹ אֶת־ מִדְיָ֖ן וְאֶת־ כָּל־ הַֽמַּחֲנֶֽה׃ פ
L04 4 Sdz 7:14 וַ/יַּ֨עַן רֵעֵ֤/הוּ וַ/יֹּ֙אמֶר֙ אֵ֣ין זֹ֔את בִּלְתִּ֗י אִם־ חֶ֛רֶב גִּדְע֥וֹן בֶּן־ יוֹאָ֖שׁ אִ֣ישׁ יִשְׂרָאֵ֑ל נָתַ֤ן הָֽ/אֱלֹהִים֙ בְּ/יָד֔/וֹ אֶת־ מִדְיָ֖ן וְ/אֶת־ כָּל־ הַֽ/מַּחֲנֶֽה׃ פ
L05 5 Sdz 7:14 wai•<ja>•'an re•'<E>•hu wai•<jo>•mer 'en <Zot>, bil•<Ti>, im- <Che>•rew gid•'on ben- jo•'<Asz> 'isz jis•ra•'<El>; na•<Tan> ha•'<E>•lo•<Him> be•ja•<Do>, et- mid•<jan> we•'<Et> kol- <Ham>•ma•cha•<Ne>. <Pe>
L06 6 Sdz 7:14 H6030H6030 H7453H7453 H0559H0559 H0369H0369 H2063H2063 H1115H1115 H0518H0518 H2719H2719 H1439H1439 H1121H1121 H3101H3101 H0376H0376 H3478H3478 H5414H5414 H0430H0430 H3027H3027 H0853H0853 H4080H4080 H0853H0853 H3605H3605 H4264H4264
L07 7 Sdz 7:14 testify brother answer else likewise because lo dagger Gideon afflicted Joash great Israel add angels able Midian all manner army
L08 8 Sdz 7:14 świadczyć brat odpowiedź więcej podobnie bo lo sztylet Gideon dotknięty Joasz wielki Izrael dodać anioły w stanie Midian wszelkiego rodzaju armia
L09 9 Sdz 7:14 answered And his fellow and said is nothing likewise because lo This [is] nothing else save the sword of Gideon the son of Joash a man of Israel delivered hath God [for] into his hand Midian and all and all the host
L10 10 Sdz 7:14 odpowiedział: I jego kolega i powiedział: nie jest niczym podobnie bo lo To [jest] nic innego zaoszczędzić miecz Gedeona syn Joasza mężczyzna Izraela dostarczane ma Pan Bóg [O] w ręku Midian i wszystko i wszystko wojsko
L11 11 Sdz 7:14 vai·Ya·'an re·'E·hu vai·Yo·mer 'ein Zot, bil·Ti, im- Che·rev gid·'on ben- yo·'Ash 'ish Yis·ra·'El; na·Tan ha·'E·lo·Him be·ya·Do, et- mid·Yan ve·'Et kol- Ham·ma·cha·Neh. Peh
L12 12 Sdz 7:14 waj ja an re e hu waj jo mer en zot Bil Ti im - He rew Gi don Ben - jo asz isz jis ra el na tan ha e lo him Be ja do et - mid jan we et - Kol - ham ma Ha ne P
L13 13 Sdz 7:14 wayyaº`an rë`ëºhû wayyöº´mer ´ên zö´t BilTî ´im-Heºreb Gid`ôn Ben-yô´äš ´îš yiSrä´ël nätan hä|´élöhîm Büyädô ´et-midyän wü´et-Kol-ha|mmaHánè P
L14 14 Sdz 7:14 55/329 56/185 1571/5298 139/786 213/603 41/112 360/1068 66/412 18/39 1795/4921 5/47 601/2004 809/2505 760/2007 913/2597 457/1608 4957/11047 37/59 4958/11047 1872/5415 132/216
L15 15 Sdz 7:14 And his fellow answered and said, This [is] nothing else save the sword of Gideon the son of Joash, a man of Israel: [for] into his hand hath God delivered Midian, and all the host.
L16 16 Sdz 7:14  14 And his fellow <07453> answered <06030> (08799) and said <0559> (08799), This is nothing else save the sword <02719> of Gideon <01439> the son <01121> of Joash <03101>, a man <0376> of Israel <03478>: for into his hand <03027> hath God <0430> delivered <05414> (08804) Midian <04080>, and all the host <04264>.
L01 1 Sdz 7:15   Sdz 7:15  15 I stało się tak, gdy Gideon <01439> słyszał <08085> (08800) mówi <04557> w śnie <02472> i interpretacja <07667> tego, że on czczony <07812> (08691) i powrócił <07725> (08799) do hosta <04264> Izraela <03478>, i powiedział <0559> (08799) Wstań <06965> (08798); dla Pana <03068> wyrwał <05414> (08804) do Twoja ręka <03027> gospodarz <04264> Madianitów <04080>.                                                                            
L02 2 Sdz 7:15 Kiedy Gedeon usłyszał opowiadanie o śnie i jego wyjaśnienie, oddał pokłon Bogu, a wróciwszy do obozu izraelskiego rzekł: Powstańcie! Oto Pan wydał w ręce wasze obóz Madianitów.
L03 3 Sdz 7:15 וַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ גִּדְע֜וֹן אֶת־ מִסְפַּ֧ר הַחֲל֛וֹם וְאֶת־ שִׁבְר֖וֹ וַיִּשְׁתָּ֑חוּ וַיָּ֙שָׁב֙ אֶל־ מַחֲנֵ֣ה יִשְׂרָאֵ֔ל וַיֹּ֣אמֶר ק֔וּמוּ כִּֽי־ נָתַ֧ן יְהוָ֛ה בְּיֶדְכֶ֖ם אֶת־ מַחֲנֵ֥ה מִדְיָֽן׃
L04 4 Sdz 7:15 וַ/יְהִי֩ כִ/שְׁמֹ֨עַ גִּדְע֜וֹן אֶת־ מִסְפַּ֧ר הַ/חֲל֛וֹם וְ/אֶת־ שִׁבְר֖/וֹ וַ/יִּשְׁתָּ֑חוּ וַ/יָּ֙שָׁב֙ אֶל־ מַחֲנֵ֣ה יִשְׂרָאֵ֔ל וַ/יֹּ֣אמֶר ק֔וּמוּ כִּֽי־ נָתַ֧ן יְהוָ֛ה בְּ/יֶדְ/כֶ֖ם אֶת־ מַחֲנֵ֥ה מִדְיָֽן׃
L05 5 Sdz 7:15 waj•<Hi> chisz•<Mo>•a' gid•'on et- mis•<Par> ha•cha•<Lom> we•'<Et> sziw•<Ro> wai•jisz•<Ta>•chu; wai•<ja>•szow el- ma•cha•<Ne> jis•ra•'<El>, wai•<jo>•mer <Ku>•mu, ki- na•<Tan> <jah>•we be•jed•<Chem> et- ma•cha•<Ne> mid•<jan>.
L06 6 Sdz 7:15 H1961H1961 H8085H8085 H1439H1439 H0853H0853 H4557H4557 H2472H2472 H0853H0853 H7667H7667 H7812H7812 H7725H7725 H0413H0413 H4264H4264 H3478H3478 H0559H0559 H6965H6965 H3588H3588 H5414H5414 H3068H3068 H3027H3027 H0853H0853 H4264H4264 H4080H4080
L07 7 Sdz 7:15 become attentively Gideon abundance dream affliction bow down break about army Israel answer abide inasmuch add Jehovah able army Midian
L08 8 Sdz 7:15 zostać uważnie Gideon obfitość marzenie nieszczęście zgnieść złamać o armia Izrael odpowiedź przestrzegać ponieważ dodać Jahwe w stanie armia Midian
L09 9 Sdz 7:15 become heard And it was [so] when Gideon the telling of the dream and the interpretation thereof that he worshipped and returned to into the host of Israel and said Arise for hath delivered for the LORD into your hand the host of Midian
L10 10 Sdz 7:15 zostać słychać I to było [więc], gdy Gideon mówi z marzeń i interpretacji tego, że on czczony i wrócił do do gospodarza Izraela i powiedział: Powstać dla wyrwał dla Pana w dłoni gospodarz Madianitów
L11 11 Sdz 7:15 vay·Hi chish·Mo·a' gid·'on et- mis·Par ha·cha·Lom ve·'Et shiv·Ro vai·yish·Ta·chu; vai·Ya·shov el- ma·cha·Neh Yis·ra·'El, vai·Yo·mer Ku·mu, ki- na·Tan Yah·weh be·yed·Chem et- ma·cha·Neh mid·Yan.
L12 12 Sdz 7:15 wa je hi chisz mo a Gi don et - mis Par ha Ha lom we et - sziw ro waj jisz Ta Hu waj ja szow el - ma Ha ne jis ra el waj jo mer qu mu Ki - na tan jhwh(a do naj) Be jed chem et - ma Ha ne mid jan
L13 13 Sdz 7:15 wayühî kišmöª` Gid`ôn ´et-misPar haHálôm wü´et-šibrô wayyišTäºHû wayy亚ob ´el-maHánË yiSrä´ël wayyöº´mer qûºmû Kî|-nätan yhwh(´ädönäy) Büyedkem ´et-maHánË midyän
L14 14 Sdz 7:15 1226/3546 277/1154 19/39 4959/11047 52/134 40/64 4960/11047 5/44 50/169 223/1041 1965/5500 133/216 810/2505 1572/5298 178/627 1175/4478 761/2007 2069/6220 458/1608 4961/11047 134/216 38/59
L15 15 Sdz 7:15 And it was [so], when Gideon heard the telling of the dream, and the interpretation thereof, that he worshipped, and returned into the host of Israel, and said, Arise; for the LORD hath delivered into your hand the host of Midian.
L16 16 Sdz 7:15  15 And it was so, when Gideon <01439> heard <08085> (08800) the telling <04557> of the dream <02472>, and the interpretation <07667> thereof, that he worshipped <07812> (08691), and returned <07725> (08799) into the host <04264> of Israel <03478>, and said <0559> (08799), Arise <06965> (08798); for the LORD <03068> hath delivered <05414> (08804) into your hand <03027> the host <04264> of Midian <04080>.
L01 1 Sdz 7:16   Sdz 7:16  16 A on podzielony <02673> (08799) trzy <07969> sto <03967> ludzie <0376> na trzy <07969> Firmy <07218> i włożył <05414> (08799) trąbka <07782> w każdym człowieka ręka <03027>, z pusta <07386> dzbany <03537> i lampy <03940> w <08432> dzbany <03537>.                                                                                      
L02 2 Sdz 7:16 Wówczas Gedeon rozdzielił owych trzystu mężów na trzy hufce, dał każdemu z nich do ręki rogi i puste dzbany, a w nich pochodnie.
L03 3 Sdz 7:16 וַיַּ֛חַץ אֶת־ שְׁלֹשׁ־ מֵא֥וֹת הָאִ֖ישׁ שְׁלֹשָׁ֣ה רָאשִׁ֑ים וַיִּתֵּ֨ן שׁוֹפָר֤וֹת בְּיַד־ כֻּלָּם֙ וְכַדִּ֣ים רֵקִ֔ים וְלַפִּדִ֖ים בְּת֥וֹךְ הַכַּדִּֽים׃
L04 4 Sdz 7:16 וַ/יַּ֛חַץ אֶת־ שְׁלֹשׁ־ מֵא֥וֹת הָ/אִ֖ישׁ שְׁלֹשָׁ֣ה רָאשִׁ֑ים וַ/יִּתֵּ֨ן שׁוֹפָר֤וֹת בְּ/יַד־ כֻּלָּ/ם֙ וְ/כַדִּ֣ים רֵקִ֔ים וְ/לַפִּדִ֖ים בְּ/ת֥וֹךְ הַ/כַּדִּֽים׃
L05 5 Sdz 7:16 wai•<ja>•chac et- sze•losz- me•'ot ha•'<Isz> sze•lo•<sza> ra•<szim>; wai•jit•<Ten> szo•fa•<Rot> be•jad- kul•<Lam> we•chad•<Dim> re•<Kim>, we•lap•pi•<Dim> be•<Toch> hak•kad•<Dim>.
L06 6 Sdz 7:16 H2673H2673 H0853H0853 H7969H7969 H3967H3967 H0376H0376 H7969H7969 H7218H7218 H5414H5414 H7782H7782 H3027H3027 H3605H3605 H3537H3537 H7386H7386 H3940H3940 H8432H8432 H3537H3537
L07 7 Sdz 7:16 divide fork hundredfold great fork band add cornet able all manner barrel emptied brand hope barrel
L08 8 Sdz 7:16 podzielić widelec stokrotny wielki widelec pasmo dodać kornet w stanie wszelkiego rodzaju beczka opróżniane marka nadzieję beczka
L09 9 Sdz 7:16 And he divided the three hundred men [into] three companies and he put a trumpet in every man's hand of all pitchers with empty and lamps within the pitchers
L10 10 Sdz 7:16 A on podzielony trzy sto mężczyźni [W] trzy firmy i włożył trąbka W każdym człowieku ręki ze wszystkich dzbany z pusty i lampy w ciągu dzbany
L11 11 Sdz 7:16 vai·Ya·chatz et- she·losh- me·'ot ha·'Ish she·lo·Shah ra·Shim; vai·yit·Ten sho·fa·Rot be·yad- kul·Lam ve·chad·Dim re·Kim, ve·lap·pi·Dim be·Toch hak·kad·Dim.
L12 12 Sdz 7:16 waj ja Hac et - sze losz - me ot ha isz sze lo sza ra szim waj jiT Ten szo fa rot Be jad - Kul lam we chaD Dim re qim we laP Pi dim Be toch haK KaD Dim
L13 13 Sdz 7:16 wayyaºHac ´et-šülöš-më´ôt hä´îš šülöšâ rä´šîm wayyiTTën šôpärôt Büyad-Kulläm wükaDDîm rëqîm wülaPPìdîm Bütôk haKKaDDîm
L14 14 Sdz 7:16 7/15 4962/11047 136/429 205/574 602/2004 137/429 163/598 762/2007 23/72 459/1608 1873/5415 10/18 4/14 3/14 163/416 11/18
L15 15 Sdz 7:16 And he divided the three hundred men [into] three companies, and he put a trumpet in every man's hand, with empty pitchers, and lamps within the pitchers.
L16 16 Sdz 7:16  16 And he divided <02673> (08799) the three <07969> hundred <03967> men <0376> into three <07969> companies <07218>, and he put <05414> (08799) a trumpet <07782> in every man's hand <03027>, with empty <07386> pitchers <03537>, and lamps <03940> within <08432> the pitchers <03537>.
L01 1 Sdz 7:17   Sdz 7:17  17 I rzekł: <0559> (08799) do nich, Look <07200> (08799) na mnie i zrobić <06213> (08799) Podobnie: a oto kiedy wrócę <0935> (08802) na zewnątrz < 07097> z obozu <04264>, jest to, że tak jak ja <06213> (08799), więc będziecie robić <06213> (08799).                                                                                      
L02 2 Sdz 7:17 Patrzcie na mnie - rzekł im - i czyńcie to samo, co ja. Oto ja dojdę do krańca obozu, a co ja będę czynić, i wy czyńcie.
L03 3 Sdz 7:17 וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵיהֶ֔ם מִמֶּ֥נִּי תִרְא֖וּ וְכֵ֣ן תַּעֲשׂ֑וּ וְהִנֵּ֨ה אָנֹכִ֥י בָא֙ בִּקְצֵ֣ה הַֽמַּחֲנֶ֔ה וְהָיָ֥ה כַאֲשֶׁר־ אֶעֱשֶׂ֖ה כֵּ֥ן תַּעֲשֽׂוּן׃
L04 4 Sdz 7:17 וַ/יֹּ֣אמֶר אֲלֵי/הֶ֔ם מִמֶּ֥/נִּי תִרְא֖וּ וְ/כֵ֣ן תַּעֲשׂ֑וּ וְ/הִנֵּ֨ה אָנֹכִ֥י בָא֙ בִּ/קְצֵ֣ה הַֽ/מַּחֲנֶ֔ה וְ/הָיָ֥ה כַ/אֲשֶׁר־ אֶעֱשֶׂ֖ה כֵּ֥ן תַּעֲשֽׂוּ/ן׃
L05 5 Sdz 7:17 wai•<jo>•mer 'a•le•<Hem>, mi•<Men>•ni tir•'<U> we•<Chen> ta•'a•<Su>; we•hin•<Ne> 'a•no•<Chi> wa bik•<ce> ham•ma•cha•<Ne>, we•ha•<ja> cha•'a•<szer>- 'e•'e•<Se> ken ta•'a•<Sun>.
L06 6 Sdz 7:17 H0559H0559 H0413H0413 H4480H4480 H7200H7200 H3651H3651 H6213H6213 H2009H2009 H0595H0595 H0935H0935 H7097H7097 H4264H4264 H1961H1961 H0834H0834 H6213H6213 H3651H3651 H6213H6213
L07 7 Sdz 7:17 answer about above advise self after that accomplish behold I abide after army become after accomplish after that accomplish
L08 8 Sdz 7:17 odpowiedź o powyżej doradzać siebie po tym zrealizować ujrzeć Ja przestrzegać po armia zostać po zrealizować po tym zrealizować
L09 9 Sdz 7:17 And he said about to them unto them Look likewise on me and do and behold I likewise and behold when I come to the outside of the camp become after it shall be [that] as I do likewise so shall ye do
L10 10 Sdz 7:17 A on rzekł: o do nich im Look podobnie na mnie i zrobić i oto Ja Podobnie i oto kiedy wrócę na zewnątrz z obozu zostać po powinny być [że] jak zrobić podobnie tak będziecie robić
L11 11 Sdz 7:17 vai·Yo·mer 'a·lei·Hem, mi·Men·ni tir·'U ve·Chen ta·'a·Su; ve·hin·Neh 'a·no·Chi va bik·Tzeh ham·ma·cha·Neh, ve·ha·Yah cha·'a·Sher- 'e·'e·Seh ken ta·'a·Sun.
L12 12 Sdz 7:17 waj jo mer a le hem mim men ni ti ru we chen Ta a su we hin ne a no chi wa Biq ce ham ma Ha ne we ha ja cha a szer - e e se Ken Ta a sun
L13 13 Sdz 7:17 wayyöº´mer ´álêhem mimmeºnnî tir´û wükën Ta`áSû wühinnË ´änökî bä´ BiqcË ha|mmaHánè wühäyâ ka´ášer-´e`éSè Kën Ta`áSûn
L14 14 Sdz 7:17 1573/5298 1966/5500 453/1215 422/1296 209/767 947/2617 239/840 157/359 699/2550 50/97 135/216 1227/3546 2234/5499 948/2617 210/767 949/2617
L15 15 Sdz 7:17 And he said unto them, Look on me, and do likewise: and, behold, when I come to the outside of the camp, it shall be [that], as I do, so shall ye do.
L16 16 Sdz 7:17  17 And he said <0559> (08799) unto them, Look <07200> (08799) on me, and do <06213> (08799) likewise: and, behold, when I come <0935> (08802) to the outside <07097> of the camp <04264>, it shall be that, as I do <06213> (08799), so shall ye do <06213> (08799).
L01 1 Sdz 7:18   Sdz 7:18  18 Kiedy cios <08628> (08804) z trąby <07782>, ja i wszyscy, co są ze mną, wtedy cios <08628> (08804) wy trąbki <07782> również na każdej stronie <05439> wszystkich obozu <04264>, i powiedzieć: <0559> (08804), miecz Pański <03068>, a Gideon <01439>.                                                                                      
L02 2 Sdz 7:18 Gdy zatrąbię w róg ja i wszyscy, którzy są ze mną, wówczas i wy zatrąbicie w rogi dokoła obozu i będziecie wołać: Za Pana i za Gedeona!
L03 3 Sdz 7:18 וְתָקַעְתִּי֙ בַּשּׁוֹפָ֔ר אָנֹכִ֖י וְכָל־ אֲשֶׁ֣ר אִתִּ֑י וּתְקַעְתֶּ֨ם בַּשּׁוֹפָר֜וֹת גַּם־ אַתֶּ֗ם סְבִיבוֹת֙ כָּל־ הַֽמַּחֲנֶ֔ה וַאֲמַרְתֶּ֖ם לַיהוָ֥ה וּלְגִדְעֽוֹן׃ פ
L04 4 Sdz 7:18 וְ/תָקַעְתִּי֙ בַּ/שּׁוֹפָ֔ר אָנֹכִ֖י וְ/כָל־ אֲשֶׁ֣ר אִתִּ֑/י וּ/תְקַעְתֶּ֨ם בַּ/שּׁוֹפָר֜וֹת גַּם־ אַתֶּ֗ם סְבִיבוֹת֙ כָּל־ הַֽ/מַּחֲנֶ֔ה וַ/אֲמַרְתֶּ֖ם לַ/יהוָ֥ה וּ/לְ/גִדְעֽוֹן׃ פ
L05 5 Sdz 7:18 we•ta•ka'•<Ti> basz•szo•<Far>, 'a•no•<Chi> we•chol 'a•<szer> 'it•<Ti>; u•te•ka'•<Tem> basz•szo•fa•<Rot> gam- 'at•<Tem>, se•wi•<wot> kol- ham•ma•cha•<Ne>, wa•'a•mar•<Tem> <jah>•we u•le•gid•'on. <Pe>
L06 6 Sdz 7:18 H8628H8628 H7782H7782 H0595H0595 H3605H3605 H0834H0834 H0854H0854 H8628H8628 H7782H7782 H1571H1571 H0859H0859 H5439H5439 H3605H3605 H4264H4264 H0559H0559 H3068H3068 H1439H1439
L07 7 Sdz 7:18 blow  cornet I all manner after against blow  cornet again you place all manner army answer Jehovah Gideon
L08 8 Sdz 7:18 wiać kornet Ja wszelkiego rodzaju po przed wiać kornet ponownie ty miejsce wszelkiego rodzaju armia odpowiedź Jahwe Gideon
L09 9 Sdz 7:18 When I blow with a trumpet I and all who for I and all that [are] with me then blow ye the trumpets also you also on every side all of all the camp and say [The sword] of the LORD and of Gideon
L10 10 Sdz 7:18 Kiedy cios z trąbką Ja i wszystko kto dla Ja i wszystko, co [jest] ze mną wtedy cios wy trąbki również ty również na każdej stronie wszystko wszystkich obozu i powiedzieć: [Miecz] Pana i Gideon
L11 11 Sdz 7:18 ve·ta·ka'·Ti bash·sho·Far, 'a·no·Chi ve·chol 'a·Sher 'it·Ti; u·te·ka'·Tem bash·sho·fa·Rot gam- 'at·Tem, se·vi·Vot kol- ham·ma·cha·Neh, va·'a·mar·Tem Yah·weh u·le·gid·'on. Peh
L12 12 Sdz 7:18 we ta qa Ti Basz szo far a no chi we chol - a szer iT Ti u te qa Tem Basz szo fa rot Gam - aT Tem se wi wot Kol - ham ma Ha ne wa a mar Tem ljhwh(la do naj) u le gi don P
L13 13 Sdz 7:18 wütäqa`Tî Baššôpär ´änökî wükol-´ášer ´iTTî ûtüqa`Tem Baššôpärôt Gam-´aTTem sübîbôt Kol-ha|mmaHánè wa´ámarTem lyhwh(la´dönäy) ûlügid`ôn P
L14 14 Sdz 7:18 23/66 24/72 158/359 1874/5415 2235/5499 293/808 24/66 25/72 202/768 310/1080 83/333 1875/5415 136/216 1574/5298 2070/6220 20/39
L15 15 Sdz 7:18 When I blow with a trumpet, I and all that [are] with me, then blow ye the trumpets also on every side of all the camp, and say, [The sword] of the LORD, and of Gideon.
L16 16 Sdz 7:18  18 When I blow <08628> (08804) with a trumpet <07782>, I and all that are with me, then blow <08628> (08804) ye the trumpets <07782> also on every side <05439> of all the camp <04264>, and say, <0559> (08804), The sword of the LORD <03068>, and of Gideon <01439>.
L01 1 Sdz 7:19   Sdz 7:19  19 Gedeon <01439>, a sto <03967> ludzie <0376>, że z nim byli, przyszli <0935> (08799) do zewnątrz <07097> z obozu <04264> na początku <07218> w środku <08484> watch <0821>, a oni mieli, ale <0389> nowo <06965> (08687) Zestaw <06965> (08689) watch <08104> (08802) i wiał <08628> (08799) w trąby < 07782> i hamulec <05310> (08800) dzbany <03537>, które były w ich rękach <03027>.                                                                          
L02 2 Sdz 7:19 Gedeon i stu mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krańca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie następowało czuwanie środkowej straży nocnej. Zatrąbili w rogi i potłukli dzbany, które trzymali w swych rękach.
L03 3 Sdz 7:19 וַיָּבֹ֣א גִ֠דְעוֹן וּמֵאָה־ אִ֨ישׁ אֲשֶׁר־ אִתּ֜וֹ בִּקְצֵ֣ה הַֽמַּחֲנֶ֗ה רֹ֚אשׁ הָאַשְׁמֹ֣רֶת הַתִּֽיכוֹנָ֔ה אַ֛ךְ הָקֵ֥ם הֵקִ֖ימוּ אֶת־ הַשֹּֽׁמְרִ֑ים וַֽיִּתְקְעוּ֙ בַּשּׁ֣וֹפָר֔וֹת וְנָפ֥וֹץ הַכַּדִּ֖ים אֲשֶׁ֥ר בְּיָדָֽם׃
L04 4 Sdz 7:19 וַ/יָּבֹ֣א גִ֠דְעוֹן וּ/מֵאָה־ אִ֨ישׁ אֲשֶׁר־ אִתּ֜/וֹ בִּ/קְצֵ֣ה הַֽ/מַּחֲנֶ֗ה רֹ֚אשׁ הָ/אַשְׁמֹ֣רֶת הַ/תִּֽיכוֹנָ֔ה אַ֛ךְ הָקֵ֥ם הֵקִ֖ימוּ אֶת־ הַ/שֹּֽׁמְרִ֑ים וַֽ/יִּתְקְעוּ֙ בַּ/שּׁ֣וֹפָר֔וֹת וְ/נָפ֥וֹץ הַ/כַּדִּ֖ים אֲשֶׁ֥ר בְּ/יָדָֽ/ם׃
L05 5 Sdz 7:19 wai•ja•<wo> <Gid>•'on u•me•'ah- 'isz a•<szer>- it•<To> bik•<ce> ham•ma•cha•<Ne>, rosz ha•'asz•<Mo>•ret hat•ti•cho•<Na>, 'ach ha•<Kem> he•<Ki>•mu et- hasz•szo•me•<Rim>; wai•jit•ke•'<U> basz•<szo>•fa•<Rot>, we•na•<Foc> hak•kad•<Dim> 'a•<szer> be•ja•<Dam>.
L06 6 Sdz 7:19 H0935H0935 H1439H1439 H3967H3967 H0376H0376 H0834H0834 H0854H0854 H7097H7097 H4264H4264 H7218H7218 H0821H0821 H8484H8484 H0389H0389 H6965H6965 H6965H6965 H0853H0853 H8104H8104 H8628H8628 H7782H7782 H5310H5310 H3537H3537 H0834H0834 H3027H3027
L07 7 Sdz 7:19 abide Gideon hundredfold great after against after army band watch middle also abide abide beward blow  cornet be beaten in sunder barrel after able
L08 8 Sdz 7:19 przestrzegać Gideon stokrotny wielki po przed po armia pasmo obserwować środkowy również przestrzegać przestrzegać beward wiać kornet być pobity w rozbije beczka po w stanie
L09 9 Sdz 7:19 that [were] with him came So Gideon and the hundred men who for unto the outside of the camp in the beginning watch of the middle and they had but newly set the watch and they blew the trumpets and brake the pitchers who that [were] in their hands
L10 10 Sdz 7:19 że [było] z nim przyszedł Gedeon i sto mężczyźni kto dla aż na zewnątrz z obozu na początku obserwować w środku Mieli, ale nowo zestaw zegarek i trąbili Trąby i hamulca dzbany kto że [było] w ich rękach
L11 11 Sdz 7:19 vai·ya·Vo Gid·'on u·me·'ah- 'ish a·Sher- it·To bik·Tzeh ham·ma·cha·Neh, rosh ha·'ash·Mo·ret hat·ti·cho·Nah, 'ach ha·Kem he·Ki·mu et- hash·sho·me·Rim; vai·yit·ke·'U bash·Sho·fa·Rot, ve·na·Fotz hak·kad·Dim 'a·Sher be·ya·Dam.
L12 12 Sdz 7:19 waj ja wo gi don u me a - isz a szer - iT To Biq ce ham ma Ha ne rosz ha asz mo ret haT Ti cho na ach ha qem he qi mu et - hasz szom rim waj jit qe u Basz szo fa rot we na foc haK KaD Dim a szer Be ja dam
L13 13 Sdz 7:19 wayyäbö´ gid`ôn ûmë´â-´îš ´ášer-´iTTô BiqcË ha|mmaHánè rö´š hä´ašmöºret haTTî|kônâ ´ak häqëm hëqîºmû ´et-haššö|mrîm wa|yyitqü`û Baššôºpärôºt wünäpôc haKKaDDîm ´ášer Büyädäm
L14 14 Sdz 7:19 700/2550 21/39 206/574 603/2004 2236/5499 294/808 51/97 137/216 164/598 2/7 3/11 48/161 179/627 180/627 4963/11047 163/468 25/66 26/72 2/22 12/18 2237/5499 460/1608
L15 15 Sdz 7:19 So Gideon, and the hundred men that [were] with him, came unto the outside of the camp in the beginning of the middle watch; and they had but newly set the watch: and they blew the trumpets, and brake the pitchers that [were] in their hands.
L16 16 Sdz 7:19  19 So Gideon <01439>, and the hundred <03967> men <0376> that were with him, came <0935> (08799) unto the outside <07097> of the camp <04264> in the beginning <07218> of the middle <08484> watch <0821>; and they had but <0389> newly <06965> (08687) set <06965> (08689) the watch <08104> (08802): and they blew <08628> (08799) the trumpets <07782>, and brake <05310> (08800) the pitchers <03537> that were in their hands <03027>.
L01 1 Sdz 7:20   Sdz 7:20  20 A trzy <07969> Firmy <07218> <08628 wiał> (08799) trąby <07782> i hamulec <07665> (08799) dzbany <03537>, i orzekł <02388> (08686) do lamp <03940 > w swojej lewej <08040> ręce <03027> i trąbki <07782> w prawie <03225> ręce <03027> cios <08628> (08800) withal: i wołali <07121> (08799) i miecz <02719> Pana <03068>, a Gideon <01439>.                                                                              
L02 2 Sdz 7:20 Natychmiast zatrąbiły w rogi także owe trzy hufce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnie, a w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali: Za Pana i za Gedeona!
L03 3 Sdz 7:20 וַֽ֠יִּתְקְעוּ שְׁלֹ֨שֶׁת הָרָאשִׁ֥ים בַּשּֽׁוֹפָרוֹת֮ וַיִּשְׁבְּר֣וּ הַכַּדִּים֒ וַיַּחֲזִ֤יקוּ בְיַד־ שְׂמאוֹלָם֙ בַּלַּפִּדִ֔ים וּבְיַ֨ד־ יְמִינָ֔ם הַשּׁוֹפָר֖וֹת לִתְק֑וֹעַ וַֽיִּקְרְא֔וּ חֶ֥רֶב לַֽיהוָ֖ה וּלְגִדְעֽוֹן׃
L04 4 Sdz 7:20 וַֽ֠/יִּתְקְעוּ שְׁלֹ֨שֶׁת הָ/רָאשִׁ֥ים בַּ/שּֽׁוֹפָרוֹת֮ וַ/יִּשְׁבְּר֣וּ הַ/כַּדִּים֒ וַ/יַּחֲזִ֤יקוּ בְ/יַד־ שְׂמאוֹלָ/ם֙ בַּ/לַּפִּדִ֔ים וּ/בְ/יַ֨ד־ יְמִינָ֔/ם הַ/שּׁוֹפָר֖וֹת לִ/תְק֑וֹעַ וַֽ/יִּקְרְא֔וּ חֶ֥רֶב לַֽ/יהוָ֖ה וּ/לְ/גִדְעֽוֹן׃
L05 5 Sdz 7:20 <wai>•jit•ke•'u sze•<Lo>•szet ha•ra•<szim> basz•szo•fa•rOt wai•jisz•be•<Ru> hak•kad•<Dim> wai•ja•cha•<Zi>•ku we•jad- se•m•'o•<Lam> bal•lap•pi•<Dim>, u•we•<jad>- je•mi•<Nam>, hasz•szo•fa•<Rot> lit•<Ko>•a'; wai•jik•re•'<U>, <Che>•rew <jah>•we u•le•gid•'on.
L06 6 Sdz 7:20 H8628H8628 H7969H7969 H7218H7218 H7782H7782 H7665H7665 H3537H3537 H2388H2388 H3027H3027 H8040H8040 H3940H3940 H3027H3027 H3225H3225 H7782H7782 H8628H8628 H7121H7121 H2719H2719 H3068H3068 H1439H1439
L07 7 Sdz 7:20 blow  fork band cornet break down barrel aid able left hand brand able left-handed cornet blow  bewray  dagger Jehovah Gideon
L08 8 Sdz 7:20 wiać widelec pasmo kornet przełamać beczka pomocy w stanie lewa ręka marka w stanie lewą ręką kornet wiać bewray sztylet Jahwe Gideon
L09 9 Sdz 7:20 blew And the three companies the trumpets and brake the pitchers and held hands in their left the lamps hands in their right and the trumpets to blow [withal] and they cried The sword of the LORD and of Gideon
L10 10 Sdz 7:20 wiał I trzy firmy Trąby i hamulca dzbany i orzekł, ręce w lewą lampy ręce w prawie i trąbki wiać [Withal] i wołali Miecz Pana i Gideon
L11 11 Sdz 7:20 Vai·yit·ke·'u she·Lo·shet ha·ra·Shim bash·sho·fa·rOt vai·yish·be·Ru hak·kad·Dim vai·ya·cha·Zi·ku ve·yad- se·m·'o·Lam bal·lap·pi·Dim, u·ve·Yad- ye·mi·Nam, hash·sho·fa·Rot lit·Ko·a'; vai·yik·re·'U, Che·rev Yah·weh u·le·gid·'on.
L12 12 Sdz 7:20 waj jit qe u sze lo szet ha ra szim Basz szo fa rot waj jisz Be ru haK KaD Dim waj ja Ha zi qu we jad - se mo lam Bal laP Pi dim u we jad - je mi nam hasz szo fa rot lit qo a waj jiq re u He rew ljhwh(la do naj) u le gi don
L13 13 Sdz 7:20 wa|yyitqü`û šülöºšet härä´šîm Baššô|pärôt wayyišBürû haKKaDDîm wayyaHázîºqû büyad-Süm´ôläm BallaPPìdîm ûbüyaºd-yümînäºm haššôpärôt litqôª` wa|yyiqrü´û Heºreb lyhwh(la|´dönäy) ûlügid`ôn
L14 14 Sdz 7:20 26/66 138/429 165/598 27/72 23/147 13/18 45/290 461/1608 20/54 4/14 462/1608 35/138 28/72 27/66 214/731 67/412 2071/6220 22/39
L15 15 Sdz 7:20 And the three companies blew the trumpets, and brake the pitchers, and held the lamps in their left hands, and the trumpets in their right hands to blow [withal]: and they cried, The sword of the LORD, and of Gideon.
L16 16 Sdz 7:20  20 And the three <07969> companies <07218> blew <08628> (08799) the trumpets <07782>, and brake <07665> (08799) the pitchers <03537>, and held <02388> (08686) the lamps <03940> in their left <08040> hands <03027>, and the trumpets <07782> in their right <03225> hands <03027> to blow <08628> (08800) withal: and they cried <07121> (08799), The sword <02719> of the LORD <03068>, and of Gideon <01439>.
L01 1 Sdz 7:21   Sdz 7:21  21 i stanęli <05975> (08799) każdy człowiek <0376> w swojej turze miejsce około <05439> Obóz <04264>: i wszystko wojsko <04264> RAN <07323> (08799) i zawołał: <07321> ( 08686), i uciekł <05127> (08799) pkt 08675) <05127> (08686).                                                                                        
L02 2 Sdz 7:21 I przystanęli, każdy na swoim miejscu, dokoła obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać.
L03 3 Sdz 7:21 וַיַּֽעַמְדוּ֙ אִ֣ישׁ תַּחְתָּ֔יו סָבִ֖יב לַֽמַּחֲנֶ֑ה וַיָּ֧רָץ כָּל־ הַֽמַּחֲנֶ֛ה וַיָּרִ֖יעוּ [וַיָּנִיסוּ כ] (וַיָּנֽוּסוּ׃ ק)
L04 4 Sdz 7:21 וַ/יַּֽעַמְדוּ֙ אִ֣ישׁ תַּחְתָּ֔י/ו סָבִ֖יב לַֽ/מַּחֲנֶ֑ה וַ/יָּ֧רָץ כָּל־ הַֽ/מַּחֲנֶ֛ה וַ/יָּרִ֖יעוּ ו/יניסו וַ/יָּנֽוּסוּ׃
L05 5 Sdz 7:21 wai•ja•'am•<Du> 'isz tach•<Taw>, sa•<wiw> lam•ma•cha•<Ne>; wai•<ja>•roc kol- ham•ma•cha•<Ne> wai•ja•<Ri>•'u [wai•ja•ni•su ch] (wai•ja•<Nu>•su. k)
L06 6 Sdz 7:21 H5975H5975 H0376H0376 H8478H8478 H5439H5439 H4264H4264 H7323H7323 H3605H3605 H4264H4264 H7321H7321
L07 7 Sdz 7:21 abide  great Thahash place army break down all manner army blow an alarm abate
L08 8 Sdz 7:21 przestrzegać wielki Thahash miejsce armia przełamać wszelkiego rodzaju armia wiać alarm osłabnąć
L09 9 Sdz 7:21 And they stood every man his place in his place round about the camp ran and all and all the host and cried abate
L10 10 Sdz 7:21 I stanęli każdy jego miejsce w swojej turze miejsce około obóz prowadził i wszystko i wszystko wojsko i płakał osłabnąć
L11 11 Sdz 7:21 vai·ya·'am·Du 'ish tach·Tav, sa·Viv lam·ma·cha·Neh; vai·Ya·rotz kol- ham·ma·cha·Neh vai·ya·Ri·'u [vai·ya·ni·su ch] (vai·ya·Nu·su. k)
L12 12 Sdz 7:21 waj ja am du isz TaH Taw sa wiw lam ma Ha ne waj ja roc Kol - ham ma Ha ne waj ja ri u (waj ja ni su) [waj ja nu su]
L13 13 Sdz 7:21 wayya|`amdû ´îš TaHTäyw säbîb la|mmaHánè wayyäºroc Kol-ha|mmaHánè wayyärîº`û (wayyänîsû) [wayyänû|sû]
L14 14 Sdz 7:21 109/523 604/2004 159/498 84/333 138/216 15/102 1876/5415 139/216 10/45 1/1
L15 15 Sdz 7:21 And they stood every man in his place round about the camp: and all the host ran, and cried, and fled.
L16 16 Sdz 7:21  21 And they stood <05975> (08799) every man <0376> in his place round about <05439> the camp <04264>: and all the host <04264> ran <07323> (08799), and cried <07321> (08686), and fled <05127> (08799) (08675) <05127> (08686).
L01 1 Sdz 7:22   Sdz 7:22  22 I trzy <07969> sto <03967> wiał <08628> (08799) trąby <07782>, a Pan <03068> ustaw <07760> (08799) każdy człowieka <0376> miecz <02719> przed jego kolegów < 07453>, a nawet całej gospodarza <04264>: i gospodarz <04264> uciekł <05127> (08799) do Bethshittah <01029> w Zererath <06888>, a do granicy <08193> z Abelmeholah <065>, do Tabbath <02888>.                                                                              
L02 2 Sdz 7:22 Podczas gdy owych trzystu mężów trąbiło na rogach, Pan sprawił, że w całym obozie jeden przeciw drugiemu skierował miecz. Obóz uciekł do Bet-Haszszitta ku Sartan aż do granicy Abel-Mechola obok Tabbat.
L03 3 Sdz 7:22 וַֽיִּתְקְעוּ֮ שְׁלֹשׁ־ מֵא֣וֹת הַשּׁוֹפָרוֹת֒ וַיָּ֣שֶׂם יְהוָ֗ה אֵ֣ת חֶ֥רֶב אִ֛ישׁ בְּרֵעֵ֖הוּ וּבְכָל־ הַֽמַּחֲנֶ֑ה וַיָּ֨נָס הַֽמַּחֲנֶ֜ה עַד־ בֵּ֤ית הַשִּׁטָּה֙ צְֽרֵרָ֔תָה עַ֛ד שְׂפַת־ אָבֵ֥ל מְחוֹלָ֖ה עַל־ טַבָּֽת׃
L04 4 Sdz 7:22 וַֽ/יִּתְקְעוּ֮ שְׁלֹשׁ־ מֵא֣וֹת הַ/שּׁוֹפָרוֹת֒ וַ/יָּ֣שֶׂם יְהוָ֗ה אֵ֣ת חֶ֥רֶב אִ֛ישׁ בְּ/רֵעֵ֖/הוּ וּ/בְ/כָל־ הַֽ/מַּחֲנֶ֑ה וַ/יָּ֨נָס הַֽ/מַּחֲנֶ֜ה עַד־ בֵּ֤ית הַשִּׁטָּה֙ צְֽרֵרָ֔תָ/ה עַ֛ד שְׂפַת־ אָבֵ֥ל מְחוֹלָ֖ה עַל־ טַבָּֽת׃
L05 5 Sdz 7:22 wai•jit•ke•'<U> sze•losz- me•'ot hasz•szo•fa•rOt wai•<ja>•sem <jah>•we 'et <Che>•rew 'isz be•re•'<E>•hu u•we•<Chol> ham•ma•cha•<Ne>; wai•<ja>•nos ham•ma•cha•<Ne> ad- bet hasz•szit•<Ta> ce•re•<Ra>•ta, 'ad se•fat- 'a•<wel> me•cho•<La> al- tab•<Bat>.
L06 6 Sdz 7:22 H8628H8628 H7969H7969 H3967H3967 H7782H7782 H7760H7760 H3068H3068 H0853H0853 H2719H2719 H0376H0376 H7453H7453 H3605H3605 H4264H4264 H5127H5127 H4264H4264 H5704H5704 H0000 H1029H1029 H6888H6888 H5704H5704 H8193H8193 H0000 H0065H0065 H5921H5921 H2888H2888
L07 7 Sdz 7:22 blow  fork hundredfold cornet appoint Jehovah dagger great brother all manner army abate army against Beth-shittah Zererath against band Abel-meholah above Tabbath
L08 8 Sdz 7:22 wiać widelec stokrotny kornet powołać Jahwe sztylet wielki brat wszelkiego rodzaju armia osłabnąć armia przed Bet-shittah Zererath przed pasmo Abel-meholah powyżej Tabbath
L09 9 Sdz 7:22 blew And the three hundred the trumpets set and the LORD sword every man's against his fellow throughout even throughout all the host fled and the host far to Bethshittah in Zererath far [and] to the border of Abelmeholah by unto Tabbath
L10 10 Sdz 7:22 wiał I trzy sto Trąby zestaw a Pan miecz każdego człowieka przed jego kolegów w całym nawet całej gospodarza uciekł i gospodarz daleko do Bethshittah w Zererath daleko [I] do granicy z Abelmeholah przez do Tabbath
L11 11 Sdz 7:22 vai·yit·ke·'U she·losh- me·'ot hash·sho·fa·rOt vai·Ya·sem Yah·weh 'et Che·rev 'ish be·re·'E·hu u·ve·Chol ham·ma·cha·Neh; vai·Ya·nos ham·ma·cha·Neh ad- beit hash·shit·Tah tze·re·Ra·tah, 'ad se·fat- 'a·Vel me·cho·Lah al- tab·Bat.
L12 12 Sdz 7:22 waj jit qe u sze losz - me ot hasz szo fa rot waj ja sem jhwh(a do naj) et He rew isz Be re e hu u we chol - ham ma Ha ne waj ja nos ham ma Ha ne ad - Bet hasz szit ta ce re ra ta ad se fat - a wel me Ho la al - taB Bat          
L13 13 Sdz 7:22 wa|yyitqü`û šülöš-më´ôt haššôpärôt wayyäºSem yhwh(´ädönäy) ´ët Heºreb ´îš Bürë`ëºhû ûbükol-ha|mmaHánè wayyäºnos ha|mmaHánè `ad-Bêt hašši††â cü|rëräºtâ `ad Süpat-´äbël müHôlâ `al-†aBBät          
L14 14 Sdz 7:22 28/66 139/429 207/574 29/72 168/581 2072/6220 4964/11047 68/412 605/2004 57/185 1877/5415 140/216 50/158 141/216 422/1259 2225/6522 1/1 1/1 423/1259 38/173 2226/6522 1/3 1654/5759 1/1
L15 15 Sdz 7:22 And the three hundred blew the trumpets, and the LORD set every man's sword against his fellow, even throughout all the host: and the host fled to Bethshittah in Zererath, [and] to the border of Abelmeholah, unto Tabbath.
L16 16 Sdz 7:22  22 And the three <07969> hundred <03967> blew <08628> (08799) the trumpets <07782>, and the LORD <03068> set <07760> (08799) every man's <0376> sword <02719> against his fellow <07453>, even throughout all the host <04264>: and the host <04264> fled <05127> (08799) to Bethshittah <01029> in Zererath <06888>, and to the border <08193> of Abelmeholah <065>, unto Tabbath <02888>.
L01 1 Sdz 7:23   Sdz 7:23  23 A mężowie <0376> Izraela <03478> zebrali się razem <06817> (08735) obecnie Neftalego <05321>, a obecnie Asera <0836>, a obecnie wszystkie Manassesa <04519>, a realizowane <07291> (08799) po <0310> Madianitów <04080>.                                                                                        
L02 2 Sdz 7:23 Zebrali się mężowie izraelscy z pokolenia Neftalego, Asera i z całego pokolenia Manassesa i urządzili pościg za Madianitami.
L03 3 Sdz 7:23 וַיִּצָּעֵ֧ק אִֽישׁ־ יִשְׂרָאֵ֛ל מִנַּפְתָּלִ֥י וּמִן־ אָשֵׁ֖ר וּמִן־ כָּל־ מְנַשֶּׁ֑ה וַֽיִּרְדְּפ֖וּ אַחֲרֵ֥י מִדְיָֽן׃
L04 4 Sdz 7:23 וַ/יִּצָּעֵ֧ק אִֽישׁ־ יִשְׂרָאֵ֛ל מִ/נַּפְתָּלִ֥י וּ/מִן־ אָשֵׁ֖ר וּ/מִן־ כָּל־ מְנַשֶּׁ֑ה וַֽ/יִּרְדְּפ֖וּ אַחֲרֵ֥י מִדְיָֽן׃
L05 5 Sdz 7:23 wai•jic•ca•'<Ek> isz- jis•ra•'<El> min•naf•ta•<Li> u•min- 'a•<szer> u•min- kol- me•nasz•<sze>; wai•jir•de•<Fu> 'a•cha•<Re> mid•<jan>.
L06 6 Sdz 7:23 H6817H6817 H0376H0376 H3478H3478 H5321H5321 H4480H4480 H0836H0836 H4480H4480 H3605H3605 H4519H4519 H7291H7291 H0310H0310 H4080H4080
L07 7 Sdz 7:23 call together great Israel Naphtali above Asher above all manner Manasseh chase after that Midian
L08 8 Sdz 7:23 zwołać wielki Izrael Neftali powyżej Asher powyżej wszelkiego rodzaju Manasses pościg po tym Midian
L09 9 Sdz 7:23 gathered themselves together And the men of Israel out of Naphtali at and out of Asher at and all and out of all Manasseh and pursued after the Midianites
L10 10 Sdz 7:23 Zebrali się A ludzie Izraela z Neftalego w i obecnie Asera w i wszystko i ze wszystkich Manassesa i realizowane po Madianitów
L11 11 Sdz 7:23 vai·yitz·tza·'Ek ish- Yis·ra·'El min·naf·ta·Li u·min- 'a·Sher u·min- kol- me·nash·Sheh; vai·yir·de·Fu 'a·cha·Rei mid·Yan.
L12 12 Sdz 7:23 waj jic ca eq isz - jis ra el min naf Ta li u min - a szer u min - Kol - me nasz sze waj jir De fu a Ha re mid jan
L13 13 Sdz 7:23 wayyiccä`ëq ´î|š-yiSrä´ël minnapTälî ûmin-´äšër ûmin-Kol-münaššè wa|yyirDüpû ´aHárê midyän
L14 14 Sdz 7:23 22/55 606/2004 811/2505 33/51 454/1215 32/43 455/1215 1878/5415 83/146 49/143 258/712 39/59
L15 15 Sdz 7:23 And the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of all Manasseh, and pursued after the Midianites.
L16 16 Sdz 7:23  23 And the men <0376> of Israel <03478> gathered themselves together <06817> (08735) out of Naphtali <05321>, and out of Asher <0836>, and out of all Manasseh <04519>, and pursued <07291> (08799) after <0310> the Midianites <04080>.
L01 1 Sdz 7:24   Sdz 7:24  24 Gedeon <01439> wysłane <07971> (08804) posłańcy <04397> w całej górze <02022> Efraim <0669>, mówiąc: <0559> (08800) Zejdź <03381> (08798) przed <07125> (08800 ) Madianitów <04080> i biorą <03920> (08798) przed nimi wody <04325> do Bethbarah <01012> i Jordanii <03383>. Wtedy wszyscy mężczyźni <0376> Efraima <0669> zebrał się <06817> (08735), i wziął <03920> (08799) wód <04325> do Bethbarah <01012> i Jordanii <03383>.                                                                      
L02 2 Sdz 7:24 Gedeon rozesłał gońców do wszystkich gór efraimskich, by powiedzieli: Zejdźcie na spotkanie z Madianitami i zajmujcie przed nimi wszystkie źródła wodne aż do Bet-Bara i Jordanu. Zebrali się więc wszyscy mężowie Efraima i zajęli źródła wodne aż do Bet-Bara i Jordanu.
L03 3 Sdz 7:24 וּמַלְאָכִ֡ים שָׁלַ֣ח גִּדְעוֹן֩ בְּכָל־ הַ֨ר אֶפְרַ֜יִם לֵאמֹ֗ר רְד֞וּ לִקְרַ֤את מִדְיָן֙ וְלִכְד֤וּ לָהֶם֙ אֶת־ הַמַּ֔יִם עַ֛ד בֵּ֥ית בָּרָ֖ה וְאֶת־ הַיַּרְדֵּ֑ן וַיִּצָּעֵ֞ק כָּל־ אִ֤ישׁ אֶפְרַ֙יִם֙ וַיִּלְכְּד֣וּ אֶת־ הַמַּ֔יִם עַ֛ד בֵּ֥ית בָּרָ֖ה וְאֶת־ הַיַּרְדֵּֽן׃
L04 4 Sdz 7:24 וּ/מַלְאָכִ֡ים שָׁלַ֣ח גִּדְעוֹן֩ בְּ/כָל־ הַ֨ר אֶפְרַ֜יִם לֵ/אמֹ֗ר רְד֞וּ לִ/קְרַ֤את מִדְיָן֙ וְ/לִכְד֤וּ לָ/הֶם֙ אֶת־ הַ/מַּ֔יִם עַ֛ד בֵּ֥ית בָּרָ֖ה וְ/אֶת־ הַ/יַּרְדֵּ֑ן וַ/יִּצָּעֵ֞ק כָּל־ אִ֤ישׁ אֶפְרַ֙יִם֙ וַ/יִּלְכְּד֣וּ אֶת־ הַ/מַּ֔יִם עַ֛ד בֵּ֥ית בָּרָ֖ה וְ/אֶת־ הַ/יַּרְדֵּֽן׃
L05 5 Sdz 7:24 u•mal•'a•<Chim> sza•<Lach> gid•'<On> be•chol har 'ef•<Ra>•jim le•<Mor>, re•<Du> lik•<Rat> mid•<jan> we•lich•<Du> la•<Hem> et- ham•<Ma>•jim, 'ad bet ba•<Ra> we•'<Et> hai•jar•<Den>; wai•jic•ca•'<Ek> kol- 'isz 'ef•<Ra>•jim wai•jil•ke•<Du> et- ham•<Ma>•jim, 'ad bet ba•<Ra> we•'<Et> hai•jar•<Den>.
L06 6 Sdz 7:24 H4397H4397 H7971H7971 H1439H1439 H3605H3605 H2022H2022 H0669H0669 H0559H0559 H3381H3381 H7125H7125 H4080H4080 H3920H3920 H0000 H0853H0853 H4325H4325 H5704H5704 H0000 H1012H1012 H0853H0853 H3383H3383 H6817H6817 H3605H3605 H0376H0376 H0669H0669 H3920H3920 H0853H0853 H4325H4325 H5704H5704 H0000 H1012H1012 H0853H0853 H3383H3383
L07 7 Sdz 7:24 ambassador forsake Gideon all manner hill  Ephraim answer descend against  Midian catch self waste against Beth-barah Jordan call together all manner great Ephraim catch self waste against Beth-barah Jordan
L08 8 Sdz 7:24 ambasador zapierać się Gideon wszelkiego rodzaju wzgórze Efraim odpowiedź schodzić przed Midian złapać siebie marnować przed Bet-barah Jordania zwołać wszelkiego rodzaju wielki Efraim złapać siebie marnować przed Bet-barah Jordania
L09 9 Sdz 7:24 messengers sent And Gideon throughout throughout all mount Ephraim saying Come down against the Midianites and take before them the waters far unto Bethbarah and Jordan gathered themselves together all Then all the men of Ephraim and took the waters far unto Bethbarah and Jordan
L10 10 Sdz 7:24 Posłańcy wysłany Gedeon w całym całej górze Efraim powiedzenie Zejdź przed Madianitów i podjąć przed nimi wody daleko do Bethbarah i Jordanii Zebrali się wszystko Wtedy wszyscy mężczyźni Efraima i wziął wody daleko do Bethbarah i Jordanii
L11 11 Sdz 7:24 u·mal·'a·Chim sha·Lach gid·'On be·chol har 'ef·Ra·yim le·Mor, re·Du lik·Rat mid·Yan ve·lich·Du la·Hem et- ham·Ma·yim, 'ad beit ba·Rah ve·'Et hai·yar·Den; vai·yitz·tza·'Ek kol- 'ish 'ef·Ra·yim vai·yil·ke·Du et- ham·Ma·yim, 'ad beit ba·Rah ve·'Et hai·yar·Den.
L12 12 Sdz 7:24 u ma la chim sza laH Gi don Be chol - har ef ra jim le mor re du liq rat mid jan we lich du la hem et - ham ma jim ad Bet Ba ra we et - haj jar Den waj jic ca eq Kol - isz ef ra jim waj jil Ke du et - ham ma jim ad Bet Ba ra we et - haj jar Den            
L13 13 Sdz 7:24 ûmal´äkîm šälaH Gid`ôn Bükol-har ´epraºyim lë´mör rüdû liqra´t midyän wülikdû lähem ´et-hammaºyim `ad Bêt Bärâ wü´et-hayyarDën wayyiccä`ëq Kol-´îš ´epraºyim wayyilKüdû ´et-hammaºyim `ad Bêt Bärâ wü´et-hayyarDën            
L14 14 Sdz 7:24 55/213 240/847 23/39 1879/5415 220/546 50/180 1575/5298 123/378 40/100 40/59 37/121 2227/6522 4965/11047 241/579 424/1259 2228/6522 1/2 4966/11047 125/181 23/55 1880/5415 607/2004 51/180 38/121 4967/11047 242/579 425/1259 2229/6522 2/2 4968/11047 126/181
L15 15 Sdz 7:24 And Gideon sent messengers throughout all mount Ephraim, saying, Come down against the Midianites, and take before them the waters unto Bethbarah and Jordan. Then all the men of Ephraim gathered themselves together, and took the waters unto Bethbarah and Jordan.
L16 16 Sdz 7:24  24 And Gideon <01439> sent <07971> (08804) messengers <04397> throughout all mount <02022> Ephraim <0669>, saying <0559> (08800), Come down <03381> (08798) against <07125> (08800) the Midianites <04080>, and take <03920> (08798) before them the waters <04325> unto Bethbarah <01012> and Jordan <03383>. Then all the men <0376> of Ephraim <0669> gathered themselves together <06817> (08735), and took <03920> (08799) the waters <04325> unto Bethbarah <01012> and Jordan <03383>.
L01 1 Sdz 7:25   Sdz 7:25  25 I wzięli <03920> (08799) dwa <08147> książęta <08269> z Madianitów <04080>, Oreb <06159> i Zeeb <02062>, a oni zabili <02026> (08799) Oreb <06159> na skała <06697> Oreb <06159> i Zeeba <02062> zabili <02026> (08804) w tłoczni <03342> z Zeeba <02062>, a realizowane <07291> (08799) Midian <04080> i przyniósł < 0935> (08689) głowy <07218> z Oreb <06159> i Zeeb <02062>, aby Gideon <01439> po drugiej stronie <05676> Jordan <03383>.                                                                      
L02 2 Sdz 7:25 Ujęli przy tym dwóch dowódców madianickich: Oreba i Zeeba. Oreba zabili na skale Oreba, a Zeeba przy tłoczni Zeeba. Ścigali nadal Madianitów, a głowy Oreba i Zeeba przynieśli Gedeonowi za Jordan.
L03 3 Sdz 7:25 וַֽיִּלְכְּד֡וּ שְׁנֵֽי־ שָׂרֵ֨י מִדְיָ֜ן אֶת־ עֹרֵ֣ב וְאֶת־ זְאֵ֗ב וַיַּהַרְג֨וּ אֶת־ עוֹרֵ֤ב בְּצוּר־ עוֹרֵב֙ וְאֶת־ זְאֵב֙ הָרְג֣וּ בְיֶֽקֶב־ זְאֵ֔ב וַֽיִּרְדְּפ֖וּ אֶל־ מִדְיָ֑ן וְרֹאשׁ־ עֹרֵ֣ב וּזְאֵ֔ב הֵבִ֙יאוּ֙ אֶל־ גִּדְע֔וֹן מֵעֵ֖בֶר לַיַּרְדֵּֽן׃
L04 4 Sdz 7:25 וַֽ/יִּלְכְּד֡וּ שְׁנֵֽי־ שָׂרֵ֨י מִדְיָ֜ן אֶת־ עֹרֵ֣ב וְ/אֶת־ זְאֵ֗ב וַ/יַּהַרְג֨וּ אֶת־ עוֹרֵ֤ב בְּ/צוּר־ עוֹרֵב֙ וְ/אֶת־ זְאֵב֙ הָרְג֣וּ בְ/יֶֽקֶב־ זְאֵ֔ב וַֽ/יִּרְדְּפ֖וּ אֶל־ מִדְיָ֑ן וְ/רֹאשׁ־ עֹרֵ֣ב וּ/זְאֵ֔ב הֵבִ֙יאוּ֙ אֶל־ גִּדְע֔וֹן מֵ/עֵ֖בֶר לַ/יַּרְדֵּֽן׃
L05 5 Sdz 7:25 wai•jil•ke•<Du> sze•ne- sa•<Re> mid•<jan> et- 'o•<Rew> we•'<Et> ze•'<Ew>, wai•ja•har•<Gu> et- o•<Rew> be•cur- o•<Rew> we•'<Et> ze•'<Ew> ha•re•<Gu> we•je•kew- ze•'<Ew>, wai•jir•de•<Fu> el- mid•<jan>; we•rosz- 'o•<Rew> u•ze•'<Ew>, he•<wi>•'u el- gid•'on, me•'<E>•wer lai•jar•<Den>.
L06 6 Sdz 7:25 H3920H3920 H8147H8147 H8269H8269 H4080H4080 H0853H0853 H6159H6159 H0853H0853 H2062H2062 H2026H2026 H0853H0853 H6159H6159 H6697H6697 H6159H6159 H0853H0853 H2062H2062 H2026H2026 H3342H3342 H2062H2062 H7291H7291 H0413H0413 H4080H4080 H7218H7218 H6159H6159 H2062H2062 H0935H0935 H0413H0413 H1439H1439 H5676H5676 H3383H3383
L07 7 Sdz 7:25 catch self both captain  Midian Oreb Zeeb destroy Oreb edge Oreb Zeeb destroy fats Zeeb chase about Midian band Oreb Zeeb abide about Gideon beyond Jordan
L08 8 Sdz 7:25 złapać siebie zarówno kapitan Midian Oreb Zeeba zniszczyć Oreb krawędź Oreb Zeeba zniszczyć tłuszcze Zeeba pościg o Midian pasmo Oreb Zeeba przestrzegać o Gideon poza Jordania
L09 9 Sdz 7:25 And they took two princes of the Midianites Oreb and Zeeb and they slew Oreb upon the rock Oreb and Zeeb they slew at the winepress of Zeeb and pursued about Midian the heads of Oreb and Zeeb and brought to to Gideon on the other side Jordan
L10 10 Sdz 7:25 Wzięli dwa Książęta z Madianitów Oreb i Zeeb i zabili Oreb na skale Oreb i Zeeb zabili w tłoczni z Zeeba i realizowane o Midian szefowie z Oreb i Zeeb i przyniósł do do Gedeona po drugiej stronie Jordania
L11 11 Sdz 7:25 vai·yil·ke·Du she·nei- sa·Rei mid·Yan et- 'o·Rev ve·'Et ze·'Ev, vai·ya·har·Gu et- o·Rev be·tzur- o·Rev ve·'Et ze·'Ev ha·re·Gu ve·ye·kev- ze·'Ev, vai·yir·de·Fu el- mid·Yan; ve·rosh- 'o·Rev u·ze·'Ev, he·Vi·'u el- gid·'on, me·'E·ver lai·yar·Den.
L12 12 Sdz 7:25 waj jil Ke du sze ne - sa re mid jan et - o rew we et - ze ew waj ja har gu et - o rew Be cur - o rew we et - ze ew har gu we je qew - ze ew waj jir De fu el - mid jan we rosz - o rew u ze ew he wi u el - Gi don me e wer laj jar Den
L13 13 Sdz 7:25 wa|yyilKüdû šünê|-Särê midyän ´et-`örëb wü´et-zü´ëb wayyahargû ´et-`ôrëb Bücûr-`ôrëb wü´et-zü´ëb härgû büye|qeb-zü´ëb wa|yyirDüpû ´el-midyän würö´š-`örëb ûzü´ëb hëbû ´el-Gid`ôn më`ëºber layyarDën
L14 14 Sdz 7:25 39/121 358/768 63/421 41/59 4969/11047 1/7 4970/11047 1/6 47/167 4971/11047 2/7 18/77 3/7 4972/11047 2/6 48/167 5/16 3/6 50/143 1967/5500 42/59 166/598 4/7 4/6 701/2550 1968/5500 24/39 49/88 127/181
L15 15 Sdz 7:25 And they took two princes of the Midianites, Oreb and Zeeb; and they slew Oreb upon the rock Oreb, and Zeeb they slew at the winepress of Zeeb, and pursued Midian, and brought the heads of Oreb and Zeeb to Gideon on the other side Jordan.
L16 16 Sdz 7:25  25 And they took <03920> (08799) two <08147> princes <08269> of the Midianites <04080>, Oreb <06159> and Zeeb <02062>; and they slew <02026> (08799) Oreb <06159> upon the rock <06697> Oreb <06159>, and Zeeb <02062> they slew <02026> (08804) at the winepress <03342> of Zeeb <02062>, and pursued <07291> (08799) Midian <04080>, and brought <0935> (08689) the heads <07218> of Oreb <06159> and Zeeb <02062> to Gideon <01439> on the other side <05676> Jordan <03383>.
Copyright by Cezary Podolski