do strony głównej NT

do strony głównej projektu biblijnego

 

Wyszukiwanie kombinacji słów greckich i hebrajskich za pomocą numeracji Stronga

(searching multiple Strong's numbers)

Operatory podstawowe

Pojedyncze wyrazy

Łączenie operatorów

Zastosowanie praktyczne wyszukiwarki Stronga (Świadkowie Jehowy a werset Łk 23:43)

 

OPERATORY PODSTAWOWE

W tym projekcie biblijnym można wyszukiwać wszystkie słowa greckie ( w tym także rodzajniki, przyimki, zaimki osobowe itd) i hebrajskie. Wyszukując WYRAZ lub KOMBINACJĘ WYRAZÓW można użyć  następujących operatorów:

Operator(-y)

Składnia wyszukiwania

Wynik wyszukiwania

AND (lub SPACJA) wyrazy greckie:

G2424 AND G5547   lub z użyciem spacji     G2424 G5547

wyrazy hebrajskie:

H7200 AND H3068   lub z użyciem spacji     H7200 H3068

wszystkie wersety w NT, w których występują równocześnie dwa numery Stronga: G2424 (=Jezus) ORAZ G5547 (=Chrystus)
OR wyrazy greckie:

G2424 OR G5547     

wyrazy hebrajskie:

 H7200 OR H3068

wszystkie wersety w NT, w których występuje numer Stronga: G2424 (=Jezus) LUB numer  G5547 (=Chrystus)
" " (cudzysłów) wyrazy greckie obok siebie:

"G2424  G5547"      

wyrazy hebrajskie obok siebie

"H0430  H4480"

wszystkie wersety w NT, w których występują obok siebie dwa numery Stronga: G2424 (=Jezus) i  G5547 (=Chrystus)

POJEDYNCZE WYRAZY

 

Załóżmy, że otworzyliśmy w projekcie werset z Ewangelii Łukasza 23,43 i widzimy, że słowo RAJ ma numer Stronga G3857. Możemy teraz wyszukać wszystkie wersety, w których występuje ten numer.

Wyszukiwarka znajdzie 3 wersety:


Lk 23:43 G2532 G2036 G0846 G0281 G4671 G3004 G4594 G3326 G1700 G2071 G1722 G3588 G3857

2 Kor 12:4 G3754 G0726 G1519 G3588 G3857 G2532 G0191 G0731 G4487 G3739 G3756 G1832 G0444 G2980

Ap 2:7 G3588 G2192 G3775 G0191 G5101 G3588 G4151 G3004 G3588 G1577 G3588 G3528 G1325 G0846 G5315 G1537 G3588 G3586 G3588 G2222 G3739 G2076 G1722 G3588 G3857 G3588 G2316

NB -  wyszukiwane numery są pogrubione, co ułatwia zlokalizowanie tych numerów w tekście greckim.

ŁĄCZENIE OPERATORÓWW

Najpewniejsze efekty daje kombinacja operatorów AND " "

 

"G2424  G5547" AND "G5547 G2424 (wszystkie opisy dotyczą także wyrazów hebrajskich dla ST - należy używać numerów Hxxxx np. H1345)


1 Kor 1:22 G3588 G1577 G3588 G2316 G3588 G5607 G1722 G2882 G0037 G1722 G5547 G2424 G2822 G0040 G4862 G3956 G3588 G1941 G3588 G3686 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G1722 G3956 G5117 G0846 G2532 G2257

Ga 2:16 G1492 G1161 G3754 G3756 G1344 G0444 G1537 G2041 G3551 G1437 G3361 G1223 G4102 G2424 G5547 G2532 G2249 G1519 G5547 G2424 G4100 G2443 G1344 G1537 G4102 G5547 G2532 G3756 G1537 G2041 G3551 G3754 G1537 G2041 G3551 G3756 G1344 G3956 G4561

Wyszukiwarka znalazła dwa wersety z Nowego Testamentu, w których równocześnie występuje wyrażenie "JEZUS CHRYSTUS" i "CHRYSTUS JEZUS"

Klikając na odnośnik 1 Kor 1:2 lub Ga 2:16 otworzymy ten werset w wersji interlinearnej.

Klikając na dowolny numer Stronga otworzymy informację o tym numerze (słowo główne w języku greckim, transliteracja, wymowa)

 

Podobnie składnia: ";G1161 G3588" AND "G0575 G2359" AND "G0846 G3588" wyszuka nam werset Mt 3:4

Mt 3:4 G0846 G1161 G3588 G2491 G2192 G3588 G1742 G0846 G0575 G2359 G2574 G2532 G2223 G1193 G4012 G3588 G3751 G0846 G3588 G1161 G5160 G2258 G0846 G0200 G2532 G3192 G0066

 

Użycie kombinacji operatorów AND i OR:

G2424 AND G3101 OR G3778 zostanie zinterpretowane jako    G2424  AND    (G3101 OR G3778)

czyli zostaną wyszukane te wersety, w których występuje numer G2424 ORAZ jeden z dwóch numerów (G3101, G3778)

Przykładowe wersety z tej składni wyszukiwania:

Mt 12:1 G1722 G1565 G3588 G2540 G4198 G3588 G2424 G3588 G4521 G1223 G3588 G4702 G3588 G1161 G3101 G0846 G3983 G2532 G0756 G5089 G4719 G2532 G2068

Mt 13:53 G2532 G1096 G3753 G5055 G3588 G2424 G3588 G3850 G3778 G3332 G1564  

Kombinacji operatorów OR i " " nie polecam - wynik będzie raczej nieoczekiwany

ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE WYSZUKIWARKI STRONGA (ŚWIADKOWIE JEHOWY A WERSET Łk 23:43)

Zacytowany przeze mnie wyżej werset Łk 23:43 w Biblii Tysiąclecia ma następujące brzmienie:

Łk 23:43 bt
(43) Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

W Biblii świadków Jehowy ma on zupełnie inny sens:

Łk 23:43 nwt-pl
(43) A on rzekł do niego: "Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju".

(podkreślenia i wyróżnienia tekstu - C. P.)

W Bibliach chrześcijańskich werset ten ma następujące znaczenie:

Jezus obiecuje łotrowi, że :"dziś" (a więc po śmierci) będzie on z Jezusem w raju.

W Biblii świadków Jehowy "dziś" jest powiązane z "mówię ci", co powoduje zmianę sensu zdania - nie wiadomo kiedy łotr będzie z Jezusem w raju - wiemy tylko, że Jezus "mówi dziś" o tym fakcie.

Nie chciałbym się tutaj rozwodzić na temat doktrynalnych aspektów tego wersetu (o tym można poczytać w różnych publikacjach) lecz skupić się na składni zdań greckich, wykorzystując do tego celu wyszukiwarkę Stronga.

Pozwolę sobie wkleić w tym miejscu interesujący nas werset z mojego projektu biblijnego:

Porównując tekst grecki z Biblią Tysiąclecia i tłumaczeniem automatycznym rozpoznajemy, że:

zaprawdę = G0281 = Ἀμήν [amen]

powiadam = G3004 = λέγω [lego]

ci = G4671 = σοι [soi]

dziś = G4594 = σήμερον [semeron]

Jezus wielokrotnie używał formuły "zaprawdę powiadam" lub "zaprawdę, zaprawdę powiadam".

Pytanie, jakie się nasuwa, dotyczy kwestii częstotliwości występowania tego zwrotu w łączności ze słowem "dziś". Jeśli było ono częścią składową tej formuły, to powinno występować zawsze lub prawie zawsze razem.

Zbadajmy najpierw w ilu wersetach NT występują równocześnie dwa numery Stronga G0281 (=zaprawdę) i G3004 (=mówić, powiadać):

Takich wersetów jest 81 (zobacz spis).

A teraz dodajmy do składni wyszukiwania dodatkowy numer - G4594 (=dziś)

Są tylko dwa takie wersety:

Z tych dwóch wersetów, jeden to omawiany przesz nas Łk 23:43 a drugi to Mk 14:30. Ten ostatni w BT brzmi:

Mk 14:30 bt
(30) Odpowiedział mu Jezus: «Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

Świadkowie Jehowy przetłumaczyli go następująco:

Mk 14:30 nwt-pl
(30) Wtedy Jezus rzekł do niego: "Zaprawdę ci mówię: Ty dzisiaj, i to tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, właśnie ty trzy razy się mnie zaprzesz". .

Podsumowując, widzimy tu wyraźnie, że skoro tylko w dwóch przypadkach na 81 słowo "dziś" występuje w łączności z kombinacją słów "zaprawdę" i "mówić", to należy ono do innej części zdania.