Najlepsza polska wyszukiwarka biblijna (Jarek Zabiełło)

Wyszukiwanie słów greckich w NT i ST (Septuaginta)..  Np. można wyszukać słowo greckie BIBLOS w mianowniku w obu częściach Biblii - zob. film

Nowy Testament i Septuaginta z numeracją Stronga (numer Stronga pojawia się po kliknięciu na wyraz)

Wyszukiwanie numerów Stronga w Septuagincie i NT (numery Stronga są uwidocznione nad słowami greckimi)

Wyszukiwanie kodów gramatycznych w NT - np. można wyszukiwać wszystkie czasowniki w drugiej osobie liczby pojedynczej

Wyszukiwanie numerów Stronga w NT w wyszukiwarce Jarka Zabiełło - należy wybrać opcję przekłady greckie     - Textus Receptus i w zakładce WYSZUKIWANIE  wpisać G1 (= numer Stronga 1) lub np. G1 G2532 (aby znaleźć wersety w NT, gdzie występują oba te numery)