Iz:44:1 νῦν δὲ ἄκουσον, παῖς μου Ιακωβ καὶ Ισραηλ, ὃν ἐξελεξάμην·
Iz:44:1 But now hear, Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen. (Isaiah 44:1 Brenton)
Iz:44:1 Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem! (Iz 44:1 BT_4)
Iz:44:1 νῦν δὲ ἄκουσον, παῖς μου Ιακωβ καὶ Ισραηλ, ὃν ἐξελεξάμην·
Iz:44:1 νῦν δέ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰακώβ, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-)
Iz:44:1 Teraz zaś By słyszeć Dziecka/służący Ja Jacob I też, nawet, mianowicie Izrael Kto/, który/, który; by być By wybierać
Iz:44:1 nu=n de\ a)/kouson, pai=s mou *iakOb kai\ *israEl, o(\n e)XeleXa/mEn·
Iz:44:1 nyn de akuson, pais mu iakOb kai israEl, hon eXeleXamEn·
Iz:44:1 D x VA_AAD2S N3D_NSM RP_GS N_VSM C N_VSM RR_ASM VAI_AMI1S
Iz:44:1 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to hear child/servant I Jacob and also, even, namely Israel who/whom/which; to be to select
Iz:44:1 now Yet do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) child/servant (nom) me (gen) Jacob (indecl) and Israel (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-was-SELECT-ed
Iz:44:1 Iz_44:1_1 Iz_44:1_2 Iz_44:1_3 Iz_44:1_4 Iz_44:1_5 Iz_44:1_6 Iz_44:1_7 Iz_44:1_8 Iz_44:1_9 Iz_44:1_10
Iz:44:1 x x x x x x x x x x
Iz:44:2 οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιήσας σε καὶ ὁ πλάσας σε ἐκ κοιλίας Ἔτι βοηθηθήσῃ, μὴ φοβοῦ, παῖς μου Ιακωβ καὶ ὁ ἠγαπημένος Ισραηλ, ὃν ἐξελεξάμην·
Iz:44:2 Thus saith the Lord God that made thee, and he that formed thee from the womb; Thou shalt yet be helped: fear not, my servant Jacob; and beloved Israel, whom I have chosen. (Isaiah 44:2 Brenton)
Iz:44:2 Tak mówi Pan, twój sprawca, twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel: Nie bój się, sługo mój, Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem. (Iz 44:2 BT_4)
Iz:44:2 οὕτως λέγει κύριος θεὸς ποιήσας σε καὶ πλάσας σε ἐκ κοιλίας Ἔτι βοηθηθήσῃ, μὴ φοβοῦ, παῖς μου Ιακωβ καὶ ἠγαπημένος Ισραηλ, ὃν ἐξελεξάμην·
Iz:44:2 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ κοιλία, -ας, ἡ ἔτι βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-)
Iz:44:2 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Jeszcze/jeszcze By pomagać Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Dziecka/służący Ja Jacob I też, nawet, mianowicie By kochać Izrael Kto/, który/, który; by być By wybierać
Iz:44:2 ou(/tOs le/gei ku/rios o( Teo\s o( poiE/sas se kai\ o( pla/sas se e)k koili/as *)/eti boETETE/sE|, mE\ fobou=, pai=s mou *iakOb kai\ o( E)gapEme/nos *israEl, o(\n e)XeleXa/mEn·
Iz:44:2 hutOs legei kyrios ho Teos ho poiEsas se kai ho plasas se ek koilias eti boETETEsE, mE fobu, pais mu iakOb kai ho EgapEmenos israEl, hon eXeleXamEn·
Iz:44:2 D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS C RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS P N1A_GSF D VC_FPI2S D V2_PMD2S N3D_NSM RP_GS N_NSM C RA_NSM VM_XMPNSM N_NSM RR_ASM VAI_AMI1S
Iz:44:2 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the to do/make you; your/yours(sg) and also, even, namely the to mold [see plastic] you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels belly yet/still to help not fear [see phobia]; to fear child/servant I Jacob and also, even, namely the to love Israel who/whom/which; to be to select
Iz:44:2 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom) upon MOLD-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) belly (gen), bellies (acc) yet/still you(sg)-will-be-HELP-ed not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! child/servant (nom) me (gen) Jacob (indecl) and the (nom) having-been-LOVE-ed (nom) Israel (indecl) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-was-SELECT-ed
Iz:44:2 Iz_44:2_1 Iz_44:2_2 Iz_44:2_3 Iz_44:2_4 Iz_44:2_5 Iz_44:2_6 Iz_44:2_7 Iz_44:2_8 Iz_44:2_9 Iz_44:2_10 Iz_44:2_11 Iz_44:2_12 Iz_44:2_13 Iz_44:2_14 Iz_44:2_15 Iz_44:2_16 Iz_44:2_17 Iz_44:2_18 Iz_44:2_19 Iz_44:2_20 Iz_44:2_21 Iz_44:2_22 Iz_44:2_23 Iz_44:2_24 Iz_44:2_25 Iz_44:2_26 Iz_44:2_27
Iz:44:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:3 ὅτι ἐγὼ δώσω ὕδωρ ἐν δίψει τοῖς πορευομένοις ἐν ἀνύδρῳ, ἐπιθήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τὸ σπέρμα σου καὶ τὰς εὐλογίας μου ἐπὶ τὰ τέκνα σου,
Iz:44:3 For I will give water to the thirsty that walk in a dry land: I will put my Spirit upon thy seed, and my blessings upon thy children: (Isaiah 44:3 Brenton)
Iz:44:3 Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków. (Iz 44:3 BT_4)
Iz:44:3 ὅτι ἐγὼ δώσω ὕδωρ ἐν δίψει τοῖς πορευομένοις ἐν ἀνύδρῳ, ἐπιθήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τὸ σπέρμα σου καὶ τὰς εὐλογίας μου ἐπὶ τὰ τέκνα σου,
Iz:44:3 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν δίψο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ἄν·υδρος -ον ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:44:3 Ponieważ/tamto Ja By dawać Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Suchy By umieszczać dalej Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecko Ty; twój/twój(sg)
Iz:44:3 o(/ti e)gO\ dO/sO u(/dOr e)n di/PSei toi=s poreuome/nois e)n a)nu/drO|, e)piTE/sO to\ pneu=ma/ mou e)pi\ to\ spe/rma sou kai\ ta\s eu)logi/as mou e)pi\ ta\ te/kna sou,
Iz:44:3 hoti egO dOsO hydOr en diPSei tois poreuomenois en anydrO, epiTEsO to pneuma mu epi to sperma su kai tas eulogias mu epi ta tekna su,
Iz:44:3 C RP_NS VF_FAI1S N3_ASN P N3E_DSM RA_DPM V1_PMPDPM P A1B_DSF VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RA_APF N1A_APF RP_GS P RA_APN N2N_APN RP_GS
Iz:44:3 because/that I to give water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dry to place on the spirit breath, spiritual utterance, wind I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) and also, even, namely the ??? I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the child you; your/yours(sg)
Iz:44:3 because/that I (nom) I-will-GIVE, I-should-GIVE water (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) ??? (dat) the (dat) while being-GO-ed (dat) in/among/by (+dat) dry ([Adj] dat) I-will-PLACE ON, I-should-PLACE ON the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) ??? (gen), ???s (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:44:3 Iz_44:3_1 Iz_44:3_2 Iz_44:3_3 Iz_44:3_4 Iz_44:3_5 Iz_44:3_6 Iz_44:3_7 Iz_44:3_8 Iz_44:3_9 Iz_44:3_10 Iz_44:3_11 Iz_44:3_12 Iz_44:3_13 Iz_44:3_14 Iz_44:3_15 Iz_44:3_16 Iz_44:3_17 Iz_44:3_18 Iz_44:3_19 Iz_44:3_20 Iz_44:3_21 Iz_44:3_22 Iz_44:3_23 Iz_44:3_24 Iz_44:3_25 Iz_44:3_26
Iz:44:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:4 καὶ ἀνατελοῦσιν ὡσεὶ χόρτος ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὡς ἰτέα ἐπὶ παραρρέον ὕδωρ.
Iz:44:4 and they shall spring up as grass between brooks, and as willows on the banks of running water. (Isaiah 44:4 Brenton)
Iz:44:4 Wyrastać będą jak trawa wśród wody, jak topole nad bieżącymi wodami. (Iz 44:4 BT_4)
Iz:44:4 καὶ ἀνατελοῦσιν ὡσεὶ χόρτος ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὡς ἰτέα ἐπὶ παραρρέον ὕδωρ.
Iz:44:4 καί ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) χόρτος, -ου, ὁ ἀνά μέσος -η -ον ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ὡς ἰτέα, -ᾶς, ἡ [LXX] ἐπί   ὕδωρ, ὕδατος, τό
Iz:44:4 I też, nawet, mianowicie By podnosić się wiosnę {sprężynę} Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Trawa W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Woda I też, nawet, mianowicie Jak/jak Wierzba Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Woda
Iz:44:4 kai\ a)natelou=sin O(sei\ CHo/rtos a)na\ me/son u(/datos kai\ O(s i)te/a e)pi\ pararre/on u(/dOr.
Iz:44:4 kai anatelusin hOsei CHortos ana meson hydatos kai hOs itea epi pararreon hydOr.
Iz:44:4 C VF2_FAI3P D N2_NSM P A1_ASN N3T_GSN C D N1A_NSF P V2_PAPASN N3_ASN
Iz:44:4 and also, even, namely to rise spring up like/approximately [as-if]; to push grass up/each/by (+acc) middle water and also, even, namely as/like willow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć water
Iz:44:4 and they-will-TO RISE, going-to-TO RISE (fut ptcp) (dat) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) grass (nom) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) water (gen) and as/like willow (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   water (nom|acc|voc)
Iz:44:4 Iz_44:4_1 Iz_44:4_2 Iz_44:4_3 Iz_44:4_4 Iz_44:4_5 Iz_44:4_6 Iz_44:4_7 Iz_44:4_8 Iz_44:4_9 Iz_44:4_10 Iz_44:4_11 Iz_44:4_12 Iz_44:4_13
Iz:44:4 x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:5 οὗτος ἐρεῖ Τοῦ θεοῦ εἰμι, καὶ οὗτος βοήσεται ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ιακωβ, καὶ ἕτερος ἐπιγράψει Τοῦ θεοῦ εἰμι, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ισραηλ.
Iz:44:5 One shall say, I am God's; and another shall call himself by the name of Jacob; and another shall write with his hand, I am God's, and shall call himself by the name of Israel. (Isaiah 44:5 Brenton)
Iz:44:5 Jeden powie: "Należę do Pana", a drugi się nazwie imieniem Jakuba, inny zaś napisze na swej ręce: "Pan" i otrzyma imię Izrael. (Iz 44:5 BT_4)
Iz:44:5 οὗτος ἐρεῖ Τοῦ θεοῦ εἰμι, καὶ οὗτος βοήσεται ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ιακωβ, καὶ ἕτερος ἐπιγράψει Τοῦ θεοῦ εἰμι, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ισραηλ.
Iz:44:5 οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὗτος αὕτη τοῦτο βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό Ἰακώβ, ὁ καί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ἐπι·γράφω (-, επι+γραψ-, επι+γραψ-, -, επι+γεγραφ-, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό Ἰσραήλ, ὁ
Iz:44:5 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Bóg  By iść; by być I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By ryczeć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Jacob I też, nawet, mianowicie Inny By wpisywać (pisz na, pisany wszędzie {skończony}) Bóg  By iść; by być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Izrael
Iz:44:5 ou(=tos e)rei= *tou= Teou= ei)mi, kai\ ou(=tos boE/setai e)pi\ tO=| o)no/mati *iakOb, kai\ e(/teros e)pigra/PSei *tou= Teou= ei)mi, e)pi\ tO=| o)no/mati *israEl.
Iz:44:5 hutos erei tu Teu eimi, kai hutos boEsetai epi tO onomati iakOb, kai heteros epigraPSei tu Teu eimi, epi tO onomati israEl.
Iz:44:5 RD_NSM VF2_FAI3S RA_GSM N2_GSM V9_PAI1S C RD_NSM VF_FMI3S P RA_DSN N3M_DSN N_GSM C A1A_NSM VF_FAI3S RA_GSM N2_GSM V9_PAI1S P RA_DSN N3M_DSN N_GSM
Iz:44:5 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell the god [see theology] to go; to be and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to bellow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to Jacob and also, even, namely other to inscribe (write upon, written over) the god [see theology] to go; to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to Israel
Iz:44:5 this (nom) he/she/it-will-SAY/TELL, you(sg)-will-be-SAY/TELL-ed (classical) the (gen) god (gen) I-am-GO-ing; I-am and this (nom) he/she/it-will-be-BELLOW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) Jacob (indecl) and other (nom) he/she/it-will-INSCRIBE, you(sg)-will-be-INSCRIBE-ed (classical) the (gen) god (gen) I-am-GO-ing; I-am upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) Israel (indecl)
Iz:44:5 Iz_44:5_1 Iz_44:5_2 Iz_44:5_3 Iz_44:5_4 Iz_44:5_5 Iz_44:5_6 Iz_44:5_7 Iz_44:5_8 Iz_44:5_9 Iz_44:5_10 Iz_44:5_11 Iz_44:5_12 Iz_44:5_13 Iz_44:5_14 Iz_44:5_15 Iz_44:5_16 Iz_44:5_17 Iz_44:5_18 Iz_44:5_19 Iz_44:5_20 Iz_44:5_21 Iz_44:5_22
Iz:44:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:6 Οὕτως λέγει ὁ θεὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ Ισραηλ ὁ ῥυσάμενος αὐτὸν θεὸς σαβαωθ Ἐγὼ πρῶτος καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα, πλὴν ἐμοῦ οὐκ ἔστιν θεός.
Iz:44:6 Thus saith God the King of Israel, and the God of hosts that delivered him; I am the first, and I am hereafter: beside me there is no God. (Isaiah 44:6 Brenton)
Iz:44:6 Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. (Iz 44:6 BT_4)
Iz:44:6 Οὕτως λέγει θεὸς βασιλεὺς τοῦ Ισραηλ ῥυσάμενος αὐτὸν θεὸς σαβαωθ Ἐγὼ πρῶτος καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα, πλὴν ἐμοῦ οὐκ ἔστιν θεός.
Iz:44:6 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ Σαβαώθ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρῶτος -η -ον καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μετά οὗτος αὕτη τοῦτο πλήν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ
Iz:44:6 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Bóg  Król Izrael By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo Bóg  Sabaot Ja Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Ja Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z wyjątkiem Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By być Bóg 
Iz:44:6 *ou(/tOs le/gei o( Teo\s o( basileu\s tou= *israEl o( r(usa/menos au)to\n Teo\s sabaOT *)egO\ prO=tos kai\ e)gO\ meta\ tau=ta, plE\n e)mou= ou)k e)/stin Teo/s.
Iz:44:6 hutOs legei ho Teos ho basileus tu israEl ho rysamenos auton Teos sabaOT egO prOtos kai egO meta tauta, plEn emu uk estin Teos.
Iz:44:6 D V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_GSM N_GSM RA_NSM VA_AMPNSM RD_ASM N2_NSM N_G RP_NS A1_NSMS C RP_NS P RD_APN P RP_GS D V9_PAI3S N2_NSM
Iz:44:6 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell the god [see theology] the king the Israel the to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same god [see theology] Sabaoth I first and also, even, namely I after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] except I; my/mine οὐχ before rough breathing to be god [see theology]
Iz:44:6 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) the (nom) god (nom) the (nom) king (nom) the (gen) Israel (indecl) the (nom) upon being-DELIVER-ed (nom) him/it/same (acc) god (nom) Sabaoth I (nom) first (nom) and I (nom) after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) except me (gen); my/mine (gen) not he/she/it-is god (nom)
Iz:44:6 Iz_44:6_1 Iz_44:6_2 Iz_44:6_3 Iz_44:6_4 Iz_44:6_5 Iz_44:6_6 Iz_44:6_7 Iz_44:6_8 Iz_44:6_9 Iz_44:6_10 Iz_44:6_11 Iz_44:6_12 Iz_44:6_13 Iz_44:6_14 Iz_44:6_15 Iz_44:6_16 Iz_44:6_17 Iz_44:6_18 Iz_44:6_19 Iz_44:6_20 Iz_44:6_21 Iz_44:6_22 Iz_44:6_23 Iz_44:6_24
Iz:44:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:7 τίς ὥσπερ ἐγώ; στήτω καλεσάτω καὶ ἑτοιμασάτω μοι ἀφ’ οὗ ἐποίησα ἄνθρωπον εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ τὰ ἐπερχόμενα πρὸ τοῦ ἐλθεῖν ἀναγγειλάτωσαν ὑμῖν.
Iz:44:7 Who is like me? let him stand, and call, and declare, and prepare for me from the time that I made man for ever; and let them tell you the things that are coming before they arrive. (Isaiah 44:7 Brenton)
Iz:44:7 Któż jest do Mnie podobny? - Niech woła, niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści! (Iz 44:7 BT_4)
Iz:44:7 τίς ὥσπερ ἐγώ; στήτω καλεσάτω καὶ ἑτοιμασάτω μοι ἀφ’ οὗ ἐποίησα ἄνθρωπον εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ τὰ ἐπερχόμενα πρὸ τοῦ ἐλθεῖν ἀναγγειλάτωσαν ὑμῖν.
Iz:44:7 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὥσ·περ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πρό ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:44:7 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Ja By powodować stać By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Do gotowy Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By czynić/rób Ludzki Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie Przedtem (+informacja) By przychodzić By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty
Iz:44:7 ti/s O(/sper e)gO/; stE/tO kalesa/tO kai\ e(toimasa/tO moi a)f’ ou(= e)poi/Esa a)/nTrOpon ei)s to\n ai)O=na, kai\ ta\ e)perCHo/mena pro\ tou= e)lTei=n a)naggeila/tOsan u(mi=n.
Iz:44:7 tis hOsper egO; stEtO kalesatO kai hetoimasatO moi af’ hu epoiEsa anTrOpon eis ton aiOna, kai ta eperCHomena pro tu elTein anangeilatOsan hymin.
Iz:44:7 RI_NSM D RP_NS VH_AAD3S VA_AAD3S C VA_AAD3S RP_DS P RR_GSM VAI_AAI1S N2_ASM P RA_ASM N3W_ASM C RA_APN V1_PMPAPN P RA_GSN VB_AAN VA_AAD3P RP_DP
Iz:44:7 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" I to cause to stand to call call and also, even, namely to ready I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to do/make human into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely the to oncoming before (+gen) the to come to proclaim proclaim, report you
Iz:44:7 who/what/why (nom) just as I (nom) let-him/her/it-CAUSE-TO-STand! let-him/her/it-CALL! and let-him/her/it-READY! me (dat) away from (+gen) where; who/whom/which (gen) I-DO/MAKE-ed human (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc) and the (nom|acc) while being-ONCOMING-ed (nom|acc|voc) before (+gen) the (gen) to-COME let-them-PROCLAIM! you(pl) (dat)
Iz:44:7 Iz_44:7_1 Iz_44:7_2 Iz_44:7_3 Iz_44:7_4 Iz_44:7_5 Iz_44:7_6 Iz_44:7_7 Iz_44:7_8 Iz_44:7_9 Iz_44:7_10 Iz_44:7_11 Iz_44:7_12 Iz_44:7_13 Iz_44:7_14 Iz_44:7_15 Iz_44:7_16 Iz_44:7_17 Iz_44:7_18 Iz_44:7_19 Iz_44:7_20 Iz_44:7_21 Iz_44:7_22 Iz_44:7_23
Iz:44:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:8 μὴ παρακαλύπτεσθε· οὐκ ἀπ’ ἀρχῆς ἠνωτίσασθε καὶ ἀπήγγειλα ὑμῖν; μάρτυρες ὑμεῖς ἐστε, εἰ ἔστιν θεὸς πλὴν ἐμοῦ· καὶ οὐκ ἦσαν τότε.
Iz:44:8 Hide not yourselves, nor go astray: have ye not heard from the beginning, and have not I told you? ye are witnesses if there is a God beside me. (Isaiah 44:8 Brenton)
Iz:44:8 Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego! (Iz 44:8 BT_4)
Iz:44:8 μὴ παρακαλύπτεσθε· οὐκ ἀπ’ ἀρχῆς ἠνωτίσασθε καὶ ἀπήγγειλα ὑμῖν; μάρτυρες ὑμεῖς ἐστε, εἰ ἔστιν θεὸς πλὴν ἐμοῦ· καὶ οὐκ ἦσαν τότε.
Iz:44:8 μή παρα·καλύπτω (παρα+καλυπτ-, -, -, -, παρα+κεκαλυπτ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ πλήν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τότε
Iz:44:8 Nie Do ??? ??? Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek By słuchać I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. Ty Dowód Ty By być Jeżeli By być Bóg  Z wyjątkiem Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Wtedy
Iz:44:8 mE\ parakalu/ptesTe· ou)k a)p’ a)rCHE=s E)nOti/sasTe kai\ a)pE/ggeila u(mi=n; ma/rtures u(mei=s e)ste, ei) e)/stin Teo\s plE\n e)mou=· kai\ ou)k E)=san to/te.
Iz:44:8 mE parakalyptesTe· uk ap’ arCHEs EnOtisasTe kai apEngeila hymin; martyres hymeis este, ei estin Teos plEn emu· kai uk Esan tote.
Iz:44:8 D V1_PMD2P D P N1_GSF VAI_AMI2P C VAI_AAI1S RP_DP N3_NPM RP_NP V9_PAI2P C V9_PAI3S N2_NSM P RP_GS C D V9_IAI3P D
Iz:44:8 not to ??? οὐχ before rough breathing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning to listen and also, even, namely to report – to report or tell. you witness you to be if to be god [see theology] except I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be then
Iz:44:8 not you(pl)-are-being-???-ed, be-you(pl)-being-???-ed! not away from (+gen) beginning (gen) you(pl)-were-LISTEN-ed and I-DELIVER A MESSAGE-ed you(pl) (dat) witnesses (nom|voc) you(pl) (nom) you(pl)-are, be-you(pl)! if he/she/it-is god (nom) except me (gen); my/mine (gen) and not they-were then
Iz:44:8 Iz_44:8_1 Iz_44:8_2 Iz_44:8_3 Iz_44:8_4 Iz_44:8_5 Iz_44:8_6 Iz_44:8_7 Iz_44:8_8 Iz_44:8_9 Iz_44:8_10 Iz_44:8_11 Iz_44:8_12 Iz_44:8_13 Iz_44:8_14 Iz_44:8_15 Iz_44:8_16 Iz_44:8_17 Iz_44:8_18 Iz_44:8_19 Iz_44:8_20 Iz_44:8_21
Iz:44:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:9 οἱ πλάσσοντες καὶ γλύφοντες πάντες μάταιοι οἱ ποιοῦντες τὰ καταθύμια αὐτῶν, ἃ οὐκ ὠφελήσει αὐτούς· ἀλλὰ αἰσχυνθήσονται
Iz:44:9 But they that framed false gods did not then hearken; and they that graved images are all vain, performing their own desires, which shall not profit them, but they shall be ashamed (Isaiah 44:9 Brenton)
Iz:44:9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. (Iz 44:9 BT_4)
Iz:44:9 οἱ πλάσσοντες καὶ γλύφοντες πάντες μάταιοι οἱ ποιοῦντες τὰ καταθύμια αὐτῶν, οὐκ ὠφελήσει αὐτούς· ἀλλὰ αἰσχυνθήσονται
Iz:44:9 ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-) ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλά αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)
Iz:44:9 By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj By czynić/rób On/ona/to/to samo Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By przynosić korzyść zysk, zysk On/ona/to/to samo Ale By zawstydzać
Iz:44:9 oi( pla/ssontes kai\ glu/fontes pa/ntes ma/taioi oi( poiou=ntes ta\ kataTu/mia au)tO=n, a(/ ou)k O)felE/sei au)tou/s· a)lla\ ai)sCHunTE/sontai
Iz:44:9 hoi plassontes kai glyfontes pantes mataioi hoi poiuntes ta kataTymia autOn, ha uk OfelEsei autus· alla aisCHynTEsontai
Iz:44:9 RA_NPM V1_PAPNPM C V1_PAPNPM A3_NPM A1A_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_APN A1_APN RD_GPM RR_APN D VF_FAI3S RD_APM C VC_FPI3P
Iz:44:9 the to mold [see plastic] and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart the to do/make the ć he/she/it/same who/whom/which οὐχ before rough breathing to benefit gain, profit he/she/it/same but to put to shame
Iz:44:9 the (nom) while MOLD-ing (nom|voc) and   all (nom|voc) foolish, vain ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-FOOLISH-ing, you(sg)-are-being-FOOLISH-ed, you(sg)-are-being-FOOLISH-ed (classical), he/she/it-should-be-FOOLISH-ing, you(sg)-should-be-being-FOOLISH-ed, he/she/it-happens-to-be-FOOLISH-ing (opt) the (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) the (nom|acc)   them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) not he/she/it-will-ΚΡΑΤΈΩ, you(sg)-will-be-ΚΡΑΤΈΩ-ed (classical) them/same (acc) but they-will-be-PUT-ed-TO-SHAME
Iz:44:9 Iz_44:9_1 Iz_44:9_2 Iz_44:9_3 Iz_44:9_4 Iz_44:9_5 Iz_44:9_6 Iz_44:9_7 Iz_44:9_8 Iz_44:9_9 Iz_44:9_10 Iz_44:9_11 Iz_44:9_12 Iz_44:9_13 Iz_44:9_14 Iz_44:9_15 Iz_44:9_16 Iz_44:9_17
Iz:44:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:10 πάντες οἱ πλάσσοντες θεὸν καὶ γλύφοντες ἀνωφελῆ,
Iz:44:10 that form a god, and all that grave worthless things: (Isaiah 44:10 Brenton)
Iz:44:10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? (Iz 44:10 BT_4)
Iz:44:10 πάντες οἱ πλάσσοντες θεὸν καὶ γλύφοντες ἀνωφελῆ,
Iz:44:10 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) θεός, -οῦ, ὁ καί   ἀν·ωφελής -ές
Iz:44:10 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Bóg  I też, nawet, mianowicie Niekorzystny
Iz:44:10 pa/ntes oi( pla/ssontes Teo\n kai\ glu/fontes a)nOfelE=,
Iz:44:10 pantes hoi plassontes Teon kai glyfontes anOfelE,
Iz:44:10 A3_NPM RA_NPM V1_PAPNPM N2_ASM C V1_PAPNPM A3H_APN
Iz:44:10 every all, each, every, the whole of the to mold [see plastic] god [see theology] and also, even, namely ć unbeneficial
Iz:44:10 all (nom|voc) the (nom) while MOLD-ing (nom|voc) god (acc) and   unbeneficial ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:44:10 Iz_44:10_1 Iz_44:10_2 Iz_44:10_3 Iz_44:10_4 Iz_44:10_5 Iz_44:10_6 Iz_44:10_7
Iz:44:10 x x x x x x x
Iz:44:11 καὶ πάντες ὅθεν ἐγένοντο ἐξηράνθησαν, καὶ κωφοὶ ἀπὸ ἀνθρώπων συναχθήτωσαν πάντες καὶ στήτωσαν ἅμα, ἐντραπήτωσαν καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἅμα.
Iz:44:11 and all by whom they were made are withered: yea, let all the deaf be gathered from among men, and let them stand together; and let them be ashamed and confounded together: (Isaiah 44:11 Brenton)
Iz:44:11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. (Iz 44:11 BT_4)
Iz:44:11 καὶ πάντες ὅθεν ἐγένοντο ἐξηράνθησαν, καὶ κωφοὶ ἀπὸ ἀνθρώπων συναχθήτωσαν πάντες καὶ στήτωσαν ἅμα, ἐντραπήτωσαν καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἅμα.
Iz:44:11 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅ·θεν γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-) καί κωφός -ή -όν ἀπό ἄνθρωπος, -ου, ὁ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἅμα ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) καί αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) ἅμα
Iz:44:11 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Skąd By stawać się stawaj się, zdarzaj się By wysuszać suchy, wysychany I też, nawet, mianowicie Głuchy/głuchoniemy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By powodować stać W tym samym czasie By wstydzić się wstydził się I też, nawet, mianowicie By zawstydzać W tym samym czasie
Iz:44:11 kai\ pa/ntes o(/Ten e)ge/nonto e)XEra/nTEsan, kai\ kOfoi\ a)po\ a)nTrO/pOn sunaCHTE/tOsan pa/ntes kai\ stE/tOsan a(/ma, e)ntrapE/tOsan kai\ ai)sCHunTE/tOsan a(/ma.
Iz:44:11 kai pantes hoTen egenonto eXEranTEsan, kai kOfoi apo anTrOpOn synaCHTEtOsan pantes kai stEtOsan hama, entrapEtOsan kai aisCHynTEtOsan hama.
Iz:44:11 C A3_NPM D VBI_AMI3P VCI_API3P C A1_NPM P N2_GPM VQ_APD3P A3_NPM C VH_AAD3P D VD_APD3P C VC_APD3P D
Iz:44:11 and also, even, namely every all, each, every, the whole of from where to become become, happen to wither dry, parched and also, even, namely deaf/deaf-mute from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing human to gather together every all, each, every, the whole of and also, even, namely to cause to stand at the same time to shame shamed and also, even, namely to put to shame at the same time
Iz:44:11 and all (nom|voc) from where they-were-BECOME-ed they-were-WITHER-ed and deaf/deaf-mute ([Adj] nom|voc) away from (+gen) humans (gen) let-them-be-GATHER TOGETHER-ed! all (nom|voc) and let-them-CAUSE-TO-STand! at the same time let-them-be-SHAME-ed! and let-them-be-PUT-ed-TO-SHAME! at the same time
Iz:44:11 Iz_44:11_1 Iz_44:11_2 Iz_44:11_3 Iz_44:11_4 Iz_44:11_5 Iz_44:11_6 Iz_44:11_7 Iz_44:11_8 Iz_44:11_9 Iz_44:11_10 Iz_44:11_11 Iz_44:11_12 Iz_44:11_13 Iz_44:11_14 Iz_44:11_15 Iz_44:11_16 Iz_44:11_17 Iz_44:11_18
Iz:44:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:12 ὅτι ὤξυνεν τέκτων σίδηρον, σκεπάρνῳ εἰργάσατο αὐτὸ καὶ ἐν τερέτρῳ ἔτρησεν αὐτό, εἰργάσατο αὐτὸ ἐν τῷ βραχίονι τῆς ἰσχύος αὐτοῦ· καὶ πεινάσει καὶ ἀσθενήσει καὶ οὐ μὴ πίῃ ὕδωρ. ἐκλεξάμενος
Iz:44:12 For the artificer sharpens the iron; he fashions the idol with an axe, and fixes it with an awl, and fashions it with the strength of his arm: and he will be hungry and weak, and will drink no water. (Isaiah 44:12 Brenton)
Iz:44:12 Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. (Iz 44:12 BT_4)
Iz:44:12 ὅτι ὤξυνεν τέκτων σίδηρον, σκεπάρνῳ εἰργάσατο αὐτὸ καὶ ἐν τερέτρῳ ἔτρησεν αὐτό, εἰργάσατο αὐτὸ ἐν τῷ βραχίονι τῆς ἰσχύος αὐτοῦ· καὶ πεινάσει καὶ ἀσθενήσει καὶ οὐ μὴ πίῃ ὕδωρ. ἐκλεξάμενος
Iz:44:12 ὅτι   τέκτων, -ονος, ὁ σίδηρος, -ου, ὁ   ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν     αὐτός αὐτή αὐτό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-)
Iz:44:12 Ponieważ/tamto Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] Żelazny By pracować/dąż On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By pracować/dąż On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pić Woda By wybierać
Iz:44:12 o(/ti O)/Xunen te/ktOn si/dEron, skepa/rnO| ei)rga/sato au)to\ kai\ e)n tere/trO| e)/trEsen au)to/, ei)rga/sato au)to\ e)n tO=| braCHi/oni tE=s i)sCHu/os au)tou=· kai\ peina/sei kai\ a)sTenE/sei kai\ ou) mE\ pi/E| u(/dOr. e)kleXa/menos
Iz:44:12 hoti OXynen tektOn sidEron, skeparnO eirgasato auto kai en teretrO etrEsen auto, eirgasato auto en tO braCHioni tEs isCHyos autu· kai peinasei kai asTenEsei kai u mE piE hydOr. ekleXamenos
Iz:44:12 C VAI_AAI3S N3N_NSM N2_ASM N2N_DSN VAI_AMI3S RD_ASN C P N2N_DSN VZ_AAI3S RD_ASN VAI_AMI3S RD_ASN P RA_DSM N3N_DSM RA_GSF N3U_GSF RD_GSM C VF_FAI3S C VF_FAI3S C D D VA_AAS3S N3_ASN VA_AMPNSM
Iz:44:12 because/that ć mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] iron ć to work/strive he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć he/she/it/same to work/strive he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the arm the strength he/she/it/same and also, even, namely to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry and also, even, namely to ail and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to drink water to select
Iz:44:12 because/that   mason (nom) iron (acc)   he/she/it-was-WORK/STRIVE-ed it/same (nom|acc) and in/among/by (+dat)     it/same (nom|acc) he/she/it-was-WORK/STRIVE-ed it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) arm (dat) the (gen) strength (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-HUNGER, you(sg)-will-be-HUNGER-ed (classical) and he/she/it-will-AIL, you(sg)-will-be-AIL-ed (classical) and not not you(sg)-will-be-DRINK-ed, he/she/it-should-DRINK, you(sg)-should-be-DRINK-ed water (nom|acc|voc) upon being-SELECT-ed (nom)
Iz:44:12 Iz_44:12_1 Iz_44:12_2 Iz_44:12_3 Iz_44:12_4 Iz_44:12_5 Iz_44:12_6 Iz_44:12_7 Iz_44:12_8 Iz_44:12_9 Iz_44:12_10 Iz_44:12_11 Iz_44:12_12 Iz_44:12_13 Iz_44:12_14 Iz_44:12_15 Iz_44:12_16 Iz_44:12_17 Iz_44:12_18 Iz_44:12_19 Iz_44:12_20 Iz_44:12_21 Iz_44:12_22 Iz_44:12_23 Iz_44:12_24 Iz_44:12_25 Iz_44:12_26 Iz_44:12_27 Iz_44:12_28 Iz_44:12_29 Iz_44:12_30
Iz:44:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:13 τέκτων ξύλον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέτρῳ καὶ ἐν κόλλῃ ἐρρύθμισεν αὐτό, ἐποίησεν αὐτὸ ὡς μορφὴν ἀνδρὸς καὶ ὡς ὡραιότητα ἀνθρώπου στῆσαι αὐτὸ ἐν οἴκῳ.
Iz:44:13 The artificer having chosen a piece of wood, marks it out with a rule, and fits it with glue, and makes it as the form of a man, and as the beauty of a man, to set it up in the house. (Isaiah 44:13 Brenton)
Iz:44:13 Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. (Iz 44:13 BT_4)
Iz:44:13 τέκτων ξύλον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέτρῳ καὶ ἐν κόλλῃ ἐρρύθμισεν αὐτό, ἐποίησεν αὐτὸ ὡς μορφὴν ἀνδρὸς καὶ ὡς ὡραιότητα ἀνθρώπου στῆσαι αὐτὸ ἐν οἴκῳ.
Iz:44:13 τέκτων, -ονος, ὁ ξύλον, -ου, τό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέτρον, -ου, τό καί ἐν     αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς μορφή, -ῆς, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὡς   ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
Iz:44:13 Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By powodować stać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miara I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By czynić/rób On/ona/to/to samo Jak/jak Forma Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ludzki By powodować stać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom
Iz:44:13 te/ktOn Xu/lon e)/stEsen au)to\ e)n me/trO| kai\ e)n ko/llE| e)rru/Tmisen au)to/, e)poi/Esen au)to\ O(s morfE\n a)ndro\s kai\ O(s O(raio/tEta a)nTrO/pou stE=sai au)to\ e)n oi)/kO|.
Iz:44:13 tektOn Xylon estEsen auto en metrO kai en kollE erryTmisen auto, epoiEsen auto hOs morfEn andros kai hOs hOraiotEta anTrOpu stEsai auto en oikO.
Iz:44:13 N3N_NSM N2N_ASN VAI_AAI3S RD_ASN P N2N_DSN C P N1_DSF VAI_AAI3S RD_ASN VAI_AAI3S RD_ASN D N1_ASF N3_GSM C D N1M_ASM N2_GSM VA_AAN RD_ASN P N2_DSM
Iz:44:13 mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to cause to stand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among measure and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć he/she/it/same to do/make he/she/it/same as/like form man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely as/like ć human to cause to stand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house
Iz:44:13 mason (nom) tree/wooden thing (nom|acc|voc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) measure (dat) and in/among/by (+dat)     it/same (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed it/same (nom|acc) as/like form (acc) man, husband (gen) and as/like   human (gen) to-CAUSE-TO-STand, be-you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand!, he/she/it-happens-to-CAUSE-TO-STand (opt) it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) house (dat)
Iz:44:13 Iz_44:13_1 Iz_44:13_2 Iz_44:13_3 Iz_44:13_4 Iz_44:13_5 Iz_44:13_6 Iz_44:13_7 Iz_44:13_8 Iz_44:13_9 Iz_44:13_10 Iz_44:13_11 Iz_44:13_12 Iz_44:13_13 Iz_44:13_14 Iz_44:13_15 Iz_44:13_16 Iz_44:13_17 Iz_44:13_18 Iz_44:13_19 Iz_44:13_20 Iz_44:13_21 Iz_44:13_22 Iz_44:13_23 Iz_44:13_24
Iz:44:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:14 ὃ ἔκοψεν ξύλον ἐκ τοῦ δρυμοῦ, ὃ ἐφύτευσεν κύριος καὶ ὑετὸς ἐμήκυνεν,
Iz:44:14 He cuts wood out of the forest, which the Lord planted, even a pine tree, and the rain made it grow, (Isaiah 44:14 Brenton)
Iz:44:14 Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. (Iz 44:14 BT_4)
Iz:44:14 ἔκοψεν ξύλον ἐκ τοῦ δρυμοῦ, ἐφύτευσεν κύριος καὶ ὑετὸς ἐμήκυνεν,
Iz:44:14 ὅς ἥ ὅ κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ξύλον, -ου, τό ἐκ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὑετός, -ου, ὁ μηκύνω (μηκυν-, -, -, -, -, -)
Iz:44:14 Kto/, który/, który By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Kto/, który/, który Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Deszcz By robić długo
Iz:44:14 o(\ e)/koPSen Xu/lon e)k tou= drumou=, o(\ e)fu/teusen ku/rios kai\ u(eto\s e)mE/kunen,
Iz:44:14 ho ekoPSen Xylon ek tu drymu, ho efyteusen kyrios kai hyetos emEkynen,
Iz:44:14 RR_NSM VAI_AAI3S N2N_ASN P RA_GSM N2_GSM RR_NSM VAI_AAI3S N2_NSM C N2_NSM V1I_IAI3S
Iz:44:14 who/whom/which to cut off cut, slash, chip, skive tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. out of (+gen) ἐξ before vowels the ć who/whom/which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely rain to make long
Iz:44:14 who/whom/which (nom|acc) he/she/it-CUT OFF-ed tree/wooden thing (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and rain (nom) he/she/it-was-MAKE-ing-LONG
Iz:44:14 Iz_44:14_1 Iz_44:14_2 Iz_44:14_3 Iz_44:14_4 Iz_44:14_5 Iz_44:14_6 Iz_44:14_7 Iz_44:14_8 Iz_44:14_9 Iz_44:14_10 Iz_44:14_11 Iz_44:14_12
Iz:44:14 x x x x x x x x x x x x
Iz:44:15 ἵνα ᾖ ἀνθρώποις εἰς καῦσιν· καὶ λαβὼν ἀπ’ αὐτοῦ ἐθερμάνθη, καὶ καύσαντες ἔπεψαν ἄρτους ἐπ’ αὐτῶν· τὸ δὲ λοιπὸν εἰργάσαντο εἰς θεούς, καὶ προσκυνοῦσιν αὐτούς.
Iz:44:15 that it might be for men to burn: and having taken part of it he warms himself; yea, they burn part of it, and bake loaves thereon; and of the rest they make for themselves gods, and they worship them. (Isaiah 44:15 Brenton)
Iz:44:15 To wszystko służy człowiekowi na opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. (Iz 44:15 BT_4)
Iz:44:15 ἵνα ἀνθρώποις εἰς καῦσιν· καὶ λαβὼν ἀπ’ αὐτοῦ ἐθερμάνθη, καὶ καύσαντες ἔπεψαν ἄρτους ἐπ’ αὐτῶν· τὸ δὲ λοιπὸν εἰργάσαντο εἰς θεούς, καὶ προσκυνοῦσιν αὐτούς.
Iz:44:15 ἵνα εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἰς[1] καῦσις, -εως, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό θερμαίνω (θερμαιν-, -, θερμαν·[σ]-, -, -, θερμαν·θ-) καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)   ἄρτος, -ου, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ λοιπός -ή -όν ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:44:15 żeby / ażeby / bo By być Ludzki Do (+przyspieszenie) Palenie I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By rozgrzewać I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo zaś Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} By pracować/dąż Do (+przyspieszenie) Bóg  I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
Iz:44:15 i(/na E)=| a)nTrO/pois ei)s kau=sin· kai\ labO\n a)p’ au)tou= e)Terma/nTE, kai\ kau/santes e)/pePSan a)/rtous e)p’ au)tO=n· to\ de\ loipo\n ei)rga/santo ei)s Teou/s, kai\ proskunou=sin au)tou/s.
Iz:44:15 hina E anTrOpois eis kausin· kai labOn ap’ autu eTermanTE, kai kausantes epePSan artus ep’ autOn· to de loipon eirgasanto eis Teus, kai proskynusin autus.
Iz:44:15 C V9_PAS3S N2_DPM P N3I_ASF C VB_AAPNSM P RD_GSM VZI_API3S C VA_AAPNPM VAI_AAI3P N2_APM P RD_GPN RA_ASN x A1_ASN VAI_AMI3P P N2_APM C V2_PAI3P RD_APM
Iz:44:15 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to be human into (+acc) burning and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to warm and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] remaining well then, sο, now, the rest to work/strive into (+acc) god [see theology] and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
Iz:44:15 so that / in order to /because he/she/it-should-be humans (dat) into (+acc) burning (acc) and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) away from (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-was-WARM-ed and upon CALCINATED-ing (nom|voc)   [loaves of] bread (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) the (nom|acc) Yet remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-were-WORK/STRIVE-ed into (+acc) gods (acc) and they-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, while WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE (dat) them/same (acc)
Iz:44:15 Iz_44:15_1 Iz_44:15_2 Iz_44:15_3 Iz_44:15_4 Iz_44:15_5 Iz_44:15_6 Iz_44:15_7 Iz_44:15_8 Iz_44:15_9 Iz_44:15_10 Iz_44:15_11 Iz_44:15_12 Iz_44:15_13 Iz_44:15_14 Iz_44:15_15 Iz_44:15_16 Iz_44:15_17 Iz_44:15_18 Iz_44:15_19 Iz_44:15_20 Iz_44:15_21 Iz_44:15_22 Iz_44:15_23 Iz_44:15_24 Iz_44:15_25
Iz:44:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:16 οὗ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν πυρὶ καὶ καύσαντες ἔπεψαν ἄρτους ἐπ’ αὐτῶν· καὶ ἐπ’ αὐτοῦ κρέας ὀπτήσας ἔφαγεν καὶ ἐνεπλήσθη· καὶ θερμανθεὶς εἶπεν Ἡδύ μοι ὅτι ἐθερμάνθην καὶ εἶδον πῦρ.
Iz:44:16 Half thereof he burns in the fire, and with half of it he bakes loaves on the coals; and having roasted flesh on it he eats, and is satisfied, and having warmed himself he says, I am comfortable, for I have warmed myself, and have seen the fire. (Isaiah 44:16 Brenton)
Iz:44:16 Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: "Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!" (Iz 44:16 BT_4)
Iz:44:16 οὗ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν πυρὶ καὶ καύσαντες ἔπεψαν ἄρτους ἐπ’ αὐτῶν· καὶ ἐπ’ αὐτοῦ κρέας ὀπτήσας ἔφαγεν καὶ ἐνεπλήσθη· καὶ θερμανθεὶς εἶπεν Ἡδύ μοι ὅτι ἐθερμάνθην καὶ εἶδον πῦρ.
Iz:44:16 οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ἐν πῦρ, -ρός, τό καί καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)   ἄρτος, -ου, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό κρέας, κρέως, τό   ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί θερμαίνω (θερμαιν-, -, θερμαν·[σ]-, -, -, θερμαν·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἡδύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι θερμαίνω (θερμαιν-, -, θερμαν·[σ]-, -, -, θερμαν·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πῦρ, -ρός, τό
Iz:44:16 Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Pół On/ona/to/to samo Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Mięso By jeść I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie By rozgrzewać By mówić/opowiadaj Miły Ja Ponieważ/tamto By rozgrzewać I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ogień
Iz:44:16 ou(= to\ E(/misu au)tou= kate/kausan e)n puri\ kai\ kau/santes e)/pePSan a)/rtous e)p’ au)tO=n· kai\ e)p’ au)tou= kre/as o)ptE/sas e)/fagen kai\ e)neplE/sTE· kai\ TermanTei\s ei)=pen *(Edu/ moi o(/ti e)Terma/nTEn kai\ ei)=don pu=r.
Iz:44:16 hu to hEmisy autu katekausan en pyri kai kausantes epePSan artus ep’ autOn· kai ep’ autu kreas optEsas efagen kai eneplEsTE· kai TermanTeis eipen hEdy moi hoti eTermanTEn kai eidon pyr.
Iz:44:16 RR_GSM RA_ASN A3U_ASN RD_GSN VAI_AAI3P P N3_DSN C VA_AAPNPM VAI_AAI3P N2_APM P RD_GPN C P RD_GSN N3_ASN VA_AAPNSM VBI_AAI3S C VSI_API3S C VC_APPNSM VBI_AAI3S A3U_NSN RP_DS C VCI_API1S C VBI_AAI1S N3_ASN
Iz:44:16 where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the half he/she/it/same to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same meat ć to eat and also, even, namely to satisfy fill up and also, even, namely to warm to say/tell pleasant I because/that to warm and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), fire
Iz:44:16 where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) they-BURNED UP-ed in/among/by (+dat) fire (dat) and upon CALCINATED-ing (nom|voc)   [loaves of] bread (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) meat (nom|acc|voc)   he/she/it-EAT-ed and he/she/it-was-SATISFY-ed and upon being-WARM-ed (nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed pleasant ([Adj] nom|acc|voc, voc) me (dat) because/that I-was-WARM-ed and I-SEE-ed, they-SEE-ed fire (nom|acc|voc)
Iz:44:16 Iz_44:16_1 Iz_44:16_2 Iz_44:16_3 Iz_44:16_4 Iz_44:16_5 Iz_44:16_6 Iz_44:16_7 Iz_44:16_8 Iz_44:16_9 Iz_44:16_10 Iz_44:16_11 Iz_44:16_12 Iz_44:16_13 Iz_44:16_14 Iz_44:16_15 Iz_44:16_16 Iz_44:16_17 Iz_44:16_18 Iz_44:16_19 Iz_44:16_20 Iz_44:16_21 Iz_44:16_22 Iz_44:16_23 Iz_44:16_24 Iz_44:16_25 Iz_44:16_26 Iz_44:16_27 Iz_44:16_28 Iz_44:16_29 Iz_44:16_30 Iz_44:16_31
Iz:44:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:17 τὸ δὲ λοιπὸν ἐποίησεν εἰς θεὸν γλυπτὸν καὶ προσκυνεῖ αὐτῷ καὶ προσεύχεται λέγων Ἐξελοῦ με, ὅτι θεός μου εἶ σύ.
Iz:44:17 And the rest he makes a graven god, and worships, and prays, saying, Deliver me; for thou art my God. (Isaiah 44:17 Brenton)
Iz:44:17 Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!" (Iz 44:17 BT_4)
Iz:44:17 τὸ δὲ λοιπὸν ἐποίησεν εἰς θεὸν γλυπτὸν καὶ προσκυνεῖ αὐτῷ καὶ προσεύχεται λέγων Ἐξελοῦ με, ὅτι θεός μου εἶ σύ.
Iz:44:17 ὁ ἡ τό δέ λοιπός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ   καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:44:17 zaś Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} By czynić/rób Do (+przyspieszenie) Bóg  I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By modlić się się By mówić/opowiadaj By wyjmować Ja Ponieważ/tamto Bóg  Ja By iść; by być Ty
Iz:44:17 to\ de\ loipo\n e)poi/Esen ei)s Teo\n glupto\n kai\ proskunei= au)tO=| kai\ proseu/CHetai le/gOn *)eXelou= me, o(/ti Teo/s mou ei)= su/.
Iz:44:17 to de loipon epoiEsen eis Teon glypton kai proskynei autO kai proseuCHetai legOn eXelu me, hoti Teos mu ei sy.
Iz:44:17 RA_ASN x A1_ASN VAI_AAI3S P N2_ASM A1_ASM C V2_PAI3S RD_DSM C V1_PMI3S V1_PAPNSM V2_PMD2S RP_AS C N2_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS
Iz:44:17 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] remaining well then, sο, now, the rest to do/make into (+acc) god [see theology] ć and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same and also, even, namely to pray to say/tell to take out I because/that god [see theology] I to go; to be you
Iz:44:17 the (nom|acc) Yet remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed into (+acc) god (acc)   and he/she/it-is-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, you(sg)-are-being-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE (classical), be-you(sg)-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE! him/it/same (dat) and he/she/it-is-being-PRAY-ed while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-TAKE OUT-ed! me (acc) because/that god (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom)
Iz:44:17 Iz_44:17_1 Iz_44:17_2 Iz_44:17_3 Iz_44:17_4 Iz_44:17_5 Iz_44:17_6 Iz_44:17_7 Iz_44:17_8 Iz_44:17_9 Iz_44:17_10 Iz_44:17_11 Iz_44:17_12 Iz_44:17_13 Iz_44:17_14 Iz_44:17_15 Iz_44:17_16 Iz_44:17_17 Iz_44:17_18 Iz_44:17_19 Iz_44:17_20
Iz:44:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:18 οὐκ ἔγνωσαν φρονῆσαι, ὅτι ἀπημαυρώθησαν τοῦ βλέπειν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν καὶ τοῦ νοῆσαι τῇ καρδίᾳ αὐτῶν.
Iz:44:18 They have no understanding to perceive; for they have been blinded so that they should not see with their eyes, nor perceive with their heart. (Isaiah 44:18 Brenton)
Iz:44:18 Tacy nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż mgłą przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. (Iz 44:18 BT_4)
Iz:44:18 οὐκ ἔγνωσαν φρονῆσαι, ὅτι ἀπημαυρώθησαν τοῦ βλέπειν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν καὶ τοῦ νοῆσαι τῇ καρδίᾳ αὐτῶν.
Iz:44:18 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) ὅτι   ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό νοέω (νο(ε)-, νοη·σ-, νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:44:18 ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). Ponieważ/tamto By widzieć Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By spostrzegać wiedz Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
Iz:44:18 ou)k e)/gnOsan fronE=sai, o(/ti a)pEmaurO/TEsan tou= ble/pein toi=s o)fTalmoi=s au)tO=n kai\ tou= noE=sai tE=| kardi/a| au)tO=n.
Iz:44:18 uk egnOsan fronEsai, hoti apEmaurOTEsan tu blepein tois ofTalmois autOn kai tu noEsai tE kardia autOn.
Iz:44:18 D VZI_AAI3P VA_AAN C VCI_API3P RA_GSM V1_PAN RA_DPM N2_DPM RD_GPM C RA_GSN VA_AAN RA_DSF N1A_DSF RD_GPM
Iz:44:18 οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). because/that ć the to see the eye he/she/it/same and also, even, namely the to discern know the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
Iz:44:18 not they-KNOW-ed to-THINK, be-you(sg)-THINK-ed!, he/she/it-happens-to-THINK (opt) because/that   the (gen) to-be-SEE-ing the (dat) eyes (dat) them/same (gen) and the (gen) to-DISCERN, be-you(sg)-DISCERN-ed!, he/she/it-happens-to-DISCERN (opt) the (dat) heart (dat) them/same (gen)
Iz:44:18 Iz_44:18_1 Iz_44:18_2 Iz_44:18_3 Iz_44:18_4 Iz_44:18_5 Iz_44:18_6 Iz_44:18_7 Iz_44:18_8 Iz_44:18_9 Iz_44:18_10 Iz_44:18_11 Iz_44:18_12 Iz_44:18_13 Iz_44:18_14 Iz_44:18_15 Iz_44:18_16
Iz:44:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:19 καὶ οὐκ ἐλογίσατο τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὐδὲ ἀνελογίσατο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐδὲ ἔγνω τῇ φρονήσει ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτοῦ κατέκαυσεν ἐν πυρὶ καὶ ἔπεψεν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων αὐτοῦ ἄρτους καὶ ὀπτήσας κρέας ἔφαγεν καὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῦ εἰς βδέλυγμα ἐποίησεν καὶ προσκυνοῦσιν αὐτῷ.
Iz:44:19 And one has not considered in his mind, nor known in his understanding, that he has burnt up half of it in the fire, and baked loaves on the coals thereof and has roasted and eaten flesh, and of the rest of it he has made an abomination, and they worship it. (Isaiah 44:19 Brenton)
Iz:44:19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: "Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa". (Iz 44:19 BT_4)
Iz:44:19 καὶ οὐκ ἐλογίσατο τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὐδὲ ἀνελογίσατο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐδὲ ἔγνω τῇ φρονήσει ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτοῦ κατέκαυσεν ἐν πυρὶ καὶ ἔπεψεν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων αὐτοῦ ἄρτους καὶ ὀπτήσας κρέας ἔφαγεν καὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῦ εἰς βδέλυγμα ἐποίησεν καὶ προσκυνοῦσιν αὐτῷ.
Iz:44:19 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ἀνα·λογίζομαι (-, -, ανα+λογι·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό φρόνησις, -εως, ἡ; φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) ὅτι ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) ἐν πῦρ, -ρός, τό καί   ἐπί ὁ ἡ τό ἄνθραξ, -ακος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ καί   κρέας, κρέως, τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] βδέλυγμα[τ], -ατος, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:44:19 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By wiedzieć to jest rozpoznaj. Przypatrywanie się; by myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). Ponieważ/tamto Pół On/ona/to/to samo Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Węgiel drzewny On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Mięso By jeść I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Wstręt By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
Iz:44:19 kai\ ou)k e)logi/sato tE=| kardi/a| au)tou= ou)de\ a)nelogi/sato e)n tE=| PSuCHE=| au)tou= ou)de\ e)/gnO tE=| fronE/sei o(/ti to\ E(/misu au)tou= kate/kausen e)n puri\ kai\ e)/pePSen e)pi\ tO=n a)nTra/kOn au)tou= a)/rtous kai\ o)ptE/sas kre/as e)/fagen kai\ to\ loipo\n au)tou= ei)s bde/lugma e)poi/Esen kai\ proskunou=sin au)tO=|.
Iz:44:19 kai uk elogisato tE kardia autu ude anelogisato en tE PSyCHE autu ude egnO tE fronEsei hoti to hEmisy autu katekausen en pyri kai epePSen epi tOn anTrakOn autu artus kai optEsas kreas efagen kai to loipon autu eis bdelygma epoiEsen kai proskynusin autO.
Iz:44:19 C D VAI_AMI3S RA_DSF N1A_DSF RD_GSM C VAI_AMI3S P RA_DSF N1_DSF RD_GSM C VZI_AAI3S RA_DSF N3I_DSF C RA_ASN A3U_ASN RD_GSN VAI_AAI3S P N3_DSN C VAI_AAI3S P RA_GPM N3K_GPM RD_GSN N2_APM C VA_AAPNSM N3_ASN VBI_AAI3S C RA_ASN A1_ASN RD_GSN P N3M_ASN VAI_AAI3S C V2_PAI3P RD_DSN
Iz:44:19 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to know i.e. recognize. the contemplation; to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). because/that the half he/she/it/same to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the charcoal he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely ć meat to eat and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest he/she/it/same into (+acc) abomination to do/make and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
Iz:44:19 and not he/she/it-was-LOGICALLY SPEAK-ed the (dat) heart (dat) him/it/same (gen) neither/nor he/she/it-was-???-ed in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed him/it/same (gen) neither/nor he/she/it-KNOW-ed the (dat) contemplation (dat); he/she/it-will-THINK, you(sg)-will-be-THINK-ed (classical) because/that the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) him/it/same (gen) he/she/it-BURNED UP-ed in/among/by (+dat) fire (dat) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) charcoals (gen) him/it/same (gen) [loaves of] bread (acc) and   meat (nom|acc|voc) he/she/it-EAT-ed and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) abomination (nom|acc|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed and they-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, while WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE (dat) him/it/same (dat)
Iz:44:19 Iz_44:19_1 Iz_44:19_2 Iz_44:19_3 Iz_44:19_4 Iz_44:19_5 Iz_44:19_6 Iz_44:19_7 Iz_44:19_8 Iz_44:19_9 Iz_44:19_10 Iz_44:19_11 Iz_44:19_12 Iz_44:19_13 Iz_44:19_14 Iz_44:19_15 Iz_44:19_16 Iz_44:19_17 Iz_44:19_18 Iz_44:19_19 Iz_44:19_20 Iz_44:19_21 Iz_44:19_22 Iz_44:19_23 Iz_44:19_24 Iz_44:19_25 Iz_44:19_26 Iz_44:19_27 Iz_44:19_28 Iz_44:19_29 Iz_44:19_30 Iz_44:19_31 Iz_44:19_32 Iz_44:19_33 Iz_44:19_34 Iz_44:19_35 Iz_44:19_36 Iz_44:19_37 Iz_44:19_38 Iz_44:19_39 Iz_44:19_40 Iz_44:19_41 Iz_44:19_42 Iz_44:19_43 Iz_44:19_44
Iz:44:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:20 γνῶτε ὅτι σποδὸς ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ πλανῶνται, καὶ οὐδεὶς δύναται ἐξελέσθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· ἴδετε, οὐκ ἐρεῖτε ὅτι Ψεῦδος ἐν τῇ δεξιᾷ μου;
Iz:44:20 Know thou that their heart is ashes, and they err, and no one is able to deliver his soul: see, ye will not say, There is a lie in my right hand. (Isaiah 44:20 Brenton)
Iz:44:20 Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: "Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?" (Iz 44:20 BT_4)
Iz:44:20 γνῶτε ὅτι σποδὸς καρδία αὐτῶν, καὶ πλανῶνται, καὶ οὐδεὶς δύναται ἐξελέσθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· ἴδετε, οὐκ ἐρεῖτε ὅτι Ψεῦδος ἐν τῇ δεξιᾷ μου;
Iz:44:20 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι σποδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) καί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ψεῦδο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:44:20 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Popioły Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] I też, nawet, mianowicie Nie jeden (nic, nikt) Zdolny; do zdolnego By wyjmować Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ??? Przed przydechem mocnym By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W prawo Ja
Iz:44:20 gnO=te o(/ti spodo\s E( kardi/a au)tO=n, kai\ planO=ntai, kai\ ou)dei\s du/natai e)Xele/sTai tE\n PSuCHE\n au)tou=· i)/dete, ou)k e)rei=te o(/ti *PSeu=dos e)n tE=| deXia=| mou;
Iz:44:20 gnOte hoti spodos hE kardia autOn, kai planOntai, kai udeis dynatai eXelesTai tEn PSyCHEn autu· idete, uk ereite hoti PSeudos en tE deXia mu;
Iz:44:20 VZ_AAD2P C N2_NSF RA_NSF N1A_NSF RD_GPN C V3_PMI3P C A3_NSN V6_PMI3S VB_AMN RA_ASF N1_ASF RD_GSN VB_AAD2P D VF2_FAI2P C N2_NSN P RA_DSF A1A_DSF RP_GS
Iz:44:20 to know i.e. recognize. because/that ashes the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same and also, even, namely to wander/cause to stray [see planet] and also, even, namely not one (nothing, no one) capable; to able to take out the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), οὐχ before rough breathing to say/tell because/that lie falsehood, untruth, false religion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the right I
Iz:44:20 do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW because/that ashes (nom) the (nom) heart (nom|voc) them/same (gen) and they-are-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY, they-should-be-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY and not one (nom) capable ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-being-ABLE-ed to-be-TAKE OUT-ed the (acc) life (acc) him/it/same (gen) do-SEE-you(pl)! not you(pl)-will-SAY/TELL because/that lie (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) right ([Adj] dat) me (gen)
Iz:44:20 Iz_44:20_1 Iz_44:20_2 Iz_44:20_3 Iz_44:20_4 Iz_44:20_5 Iz_44:20_6 Iz_44:20_7 Iz_44:20_8 Iz_44:20_9 Iz_44:20_10 Iz_44:20_11 Iz_44:20_12 Iz_44:20_13 Iz_44:20_14 Iz_44:20_15 Iz_44:20_16 Iz_44:20_17 Iz_44:20_18 Iz_44:20_19 Iz_44:20_20 Iz_44:20_21 Iz_44:20_22 Iz_44:20_23 Iz_44:20_24
Iz:44:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:21 Μνήσθητι ταῦτα, Ιακωβ καὶ Ισραηλ, ὅτι παῖς μου εἶ σύ· ἔπλασά σε παῖδά μου, καὶ σύ, Ισραηλ, μὴ ἐπιλανθάνου μου.
Iz:44:21 Remember these things, O Jacob and Israel; for thou art my servant; I have formed thee to be my servant: and do thou, Israel, not forget me. (Isaiah 44:21 Brenton)
Iz:44:21 Pamiętaj o tych rzeczach, Jakubie, i żeś sługą moim, Izraelu! Ukształtowałem ciebie, jesteś moim sługą. Izraelu, nie pójdziesz u Mnie w niepamięć. (Iz 44:21 BT_4)
Iz:44:21 Μνήσθητι ταῦτα, Ιακωβ καὶ Ισραηλ, ὅτι παῖς μου εἶ σύ· ἔπλασά σε παῖδά μου, καὶ σύ, Ισραηλ, μὴ ἐπιλανθάνου μου.
Iz:44:21 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο Ἰακώβ, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ ὅτι παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Ἰσραήλ, ὁ μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:44:21 By pamiętać/stawaj się uważającym z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jacob I też, nawet, mianowicie Izrael Ponieważ/tamto Dziecka/służący Ja By iść; by być Ty By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ty; twój/twój(sg) Dziecka/służący Ja I też, nawet, mianowicie Ty Izrael Nie By zaniedbywać Ja
Iz:44:21 *mnE/sTEti tau=ta, *iakOb kai\ *israEl, o(/ti pai=s mou ei)= su/· e)/plasa/ se pai=da/ mou, kai\ su/, *israEl, mE\ e)pilanTa/nou mou.
Iz:44:21 mnEsTEti tauta, iakOb kai israEl, hoti pais mu ei sy· eplasa se paida mu, kai sy, israEl, mE epilanTanu mu.
Iz:44:21 VS_APD2S RD_APN N_NSM C N_NSM C N3D_NSM RP_GS V9_PAI2S RP_NS VAI_AAI1S RP_AS N3D_ASM RP_GS C RP_NS N_NSM D V1_PMD2S RP_GS
Iz:44:21 to remember/become mindful of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] Jacob and also, even, namely Israel because/that child/servant I to go; to be you to mold [see plastic] you; your/yours(sg) child/servant I and also, even, namely you Israel not to neglect I
Iz:44:21 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! these (nom|acc) Jacob (indecl) and Israel (indecl) because/that child/servant (nom) me (gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom) I-MOLD-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) child/servant (acc) me (gen) and you(sg) (nom) Israel (indecl) not be-you(sg)-being-NEGLECT-ed! me (gen)
Iz:44:21 Iz_44:21_1 Iz_44:21_2 Iz_44:21_3 Iz_44:21_4 Iz_44:21_5 Iz_44:21_6 Iz_44:21_7 Iz_44:21_8 Iz_44:21_9 Iz_44:21_10 Iz_44:21_11 Iz_44:21_12 Iz_44:21_13 Iz_44:21_14 Iz_44:21_15 Iz_44:21_16 Iz_44:21_17 Iz_44:21_18 Iz_44:21_19 Iz_44:21_20
Iz:44:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:22 ἰδοὺ γὰρ ἀπήλειψα ὡς νεφέλην τὰς ἀνομίας σου καὶ ὡς γνόφον τὰς ἁμαρτίας σου· ἐπιστράφητι πρός με, καὶ λυτρώσομαί σε.
Iz:44:22 For behold, I have blotted out as a cloud thy transgressions, and thy sin as darkness: turn to me, and I will redeem thee. (Isaiah 44:22 Brenton)
Iz:44:22 Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, bom cię odkupił». (Iz 44:22 BT_4)
Iz:44:22 ἰδοὺ γὰρ ἀπήλειψα ὡς νεφέλην τὰς ἀνομίας σου καὶ ὡς γνόφον τὰς ἁμαρτίας σου· ἐπιστράφητι πρός με, καὶ λυτρώσομαί σε.
Iz:44:22 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ   ὡς νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὡς γνόφος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:44:22 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Jak/jak Chmura Bezprawie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg) By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty; twój/twój(sg)
Iz:44:22 i)dou\ ga\r a)pE/leiPSa O(s nefe/lEn ta\s a)nomi/as sou kai\ O(s gno/fon ta\s a(marti/as sou· e)pistra/fEti pro/s me, kai\ lutrO/somai/ se.
Iz:44:22 idu gar apEleiPSa hOs nefelEn tas anomias su kai hOs gnofon tas hamartias su· epistrafEti pros me, kai lytrOsomai se.
Iz:44:22 I x VAI_AAI1S D N1_ASF RA_APF N1A_APF RP_GS C D N2_ASM RA_APF N1A_APF RP_GS VD_APD2S P RP_AS C VF_FMI1S RP_AS
Iz:44:22 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as ć as/like cloud the lawlessness you; your/yours(sg) and also, even, namely as/like darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg) to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely to redeem to be released, upon payment of ransom you; your/yours(sg)
Iz:44:22 be-you(sg)-SEE-ed! for   as/like cloud (acc) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and as/like darkness (acc) the (acc) sin (gen), sins (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-TURN-ed-AROUND! toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and I-will-be-REDEEM-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:44:22 Iz_44:22_1 Iz_44:22_2 Iz_44:22_3 Iz_44:22_4 Iz_44:22_5 Iz_44:22_6 Iz_44:22_7 Iz_44:22_8 Iz_44:22_9 Iz_44:22_10 Iz_44:22_11 Iz_44:22_12 Iz_44:22_13 Iz_44:22_14 Iz_44:22_15 Iz_44:22_16 Iz_44:22_17 Iz_44:22_18 Iz_44:22_19 Iz_44:22_20
Iz:44:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:23 εὐφράνθητε, οὐρανοί, ὅτι ἠλέησεν ὁ θεὸς τὸν Ισραηλ· σαλπίσατε, θεμέλια τῆς γῆς, βοήσατε, ὄρη, εὐφροσύνην, οἱ βουνοὶ καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐλυτρώσατο ὁ θεὸς τὸν Ιακωβ, καὶ Ισραηλ δοξασθήσεται.
Iz:44:23 Rejoice, ye heavens; for God has had mercy upon Israel: sound the trumpet, ye foundations of the earth: ye mountains, shout with joy, ye hills, and all the trees therein: for God has redeemed Jacob, and Israel shall be glorified. (Isaiah 44:23 Brenton)
Iz:44:23 Wznoście okrzyki, niebiosa, bo Pan zaczął działać! Wykrzykujcie, podziemne krainy! Góry, zabrzmijcie okrzykami, i ty, lesie, z każdym twoim drzewem! Bo Pan odkupił Jakuba i chwałę swą okazał w Izraelu. (Iz 44:23 BT_4)
Iz:44:23 εὐφράνθητε, οὐρανοί, ὅτι ἠλέησεν θεὸς τὸν Ισραηλ· σαλπίσατε, θεμέλια τῆς γῆς, βοήσατε, ὄρη, εὐφροσύνην, οἱ βουνοὶ καὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐλυτρώσατο θεὸς τὸν Ιακωβ, καὶ Ισραηλ δοξασθήσεται.
Iz:44:23 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὅτι ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)
Iz:44:23 By celebrować/bądź wesoły Nieba/niebo Ponieważ/tamto By okazać miłosierdzie Bóg  Izrael By grać na trąbce Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Ziemi/ziemia By ryczeć Wchodź Wesołość Wzgórze I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Bóg  Jacob I też, nawet, mianowicie Izrael By chwalić/wychwalaj/chwałę
Iz:44:23 eu)fra/nTEte, ou)ranoi/, o(/ti E)le/Esen o( Teo\s to\n *israEl· salpi/sate, Teme/lia tE=s gE=s, boE/sate, o)/rE, eu)frosu/nEn, oi( bounoi\ kai\ pa/nta ta\ Xu/la ta\ e)n au)toi=s, o(/ti e)lutrO/sato o( Teo\s to\n *iakOb, kai\ *israEl doXasTE/setai.
Iz:44:23 eufranTEte, uranoi, hoti EleEsen ho Teos ton israEl· salpisate, Temelia tEs gEs, boEsate, orE, eufrosynEn, hoi bunoi kai panta ta Xyla ta en autois, hoti elytrOsato ho Teos ton iakOb, kai israEl doXasTEsetai.
Iz:44:23 VC_APS2P N2_NPM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM VA_AAD2P N2N_NPN RA_GSF N1_GSF VA_AAD2P N3E_NPN N1_ASF RA_NPM N2_NPM C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_NPN P RD_DPM C VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N_ASM C N_NSM VS_FPI3S
Iz:44:23 to celebrate/be merry sky/heaven because/that to show mercy the god [see theology] the Israel to trumpet foundation establishing, base, substructure; founding the earth/land to bellow mount cheerfulness the hill and also, even, namely every all, each, every, the whole of the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that to redeem to be released, upon payment of ransom the god [see theology] the Jacob and also, even, namely Israel to glorify/extol/praise
Iz:44:23 you(pl)-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, be-you(pl)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(pl)-should-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY skies/heavens (nom|voc) because/that he/she/it-SHOW-ed-MERCY the (nom) god (nom) the (acc) Israel (indecl) do-TRUMPET-you(pl)! foundations (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) do-BELLOW-you(pl)! mounts (nom|acc|voc) cheerfulness (acc) the (nom) hills (nom|voc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) because/that he/she/it-was-REDEEM-ed the (nom) god (nom) the (acc) Jacob (indecl) and Israel (indecl) he/she/it-will-be-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed
Iz:44:23 Iz_44:23_1 Iz_44:23_2 Iz_44:23_3 Iz_44:23_4 Iz_44:23_5 Iz_44:23_6 Iz_44:23_7 Iz_44:23_8 Iz_44:23_9 Iz_44:23_10 Iz_44:23_11 Iz_44:23_12 Iz_44:23_13 Iz_44:23_14 Iz_44:23_15 Iz_44:23_16 Iz_44:23_17 Iz_44:23_18 Iz_44:23_19 Iz_44:23_20 Iz_44:23_21 Iz_44:23_22 Iz_44:23_23 Iz_44:23_24 Iz_44:23_25 Iz_44:23_26 Iz_44:23_27 Iz_44:23_28 Iz_44:23_29 Iz_44:23_30 Iz_44:23_31 Iz_44:23_32 Iz_44:23_33
Iz:44:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:24 Οὕτως λέγει κύριος ὁ λυτρούμενός σε καὶ ὁ πλάσσων σε ἐκ κοιλίας Ἐγὼ κύριος ὁ συντελῶν πάντα ἐξέτεινα τὸν οὐρανὸν μόνος καὶ ἐστερέωσα τὴν γῆν. τίς ἕτερος
Iz:44:24 Thus saith the Lord that redeems thee, and who formed thee from the womb, I am the Lord that performs all things: I stretched out the heaven alone, and established the earth. (Isaiah 44:24 Brenton)
Iz:44:24 Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: «Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną? (Iz 44:24 BT_4)
Iz:44:24 Οὕτως λέγει κύριος λυτρούμενός σε καὶ πλάσσων σε ἐκ κοιλίας Ἐγὼ κύριος συντελῶν πάντα ἐξέτεινα τὸν οὐρανὸν μόνος καὶ ἐστερέωσα τὴν γῆν. τίς ἕτερος
Iz:44:24 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί μόνος -η -ον καί στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
Iz:44:24 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uzupełniać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By rozszerzać się Nieba/niebo Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie By stężać Ziemi/ziemia Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Inny
Iz:44:24 *ou(/tOs le/gei ku/rios o( lutrou/meno/s se kai\ o( pla/ssOn se e)k koili/as *)egO\ ku/rios o( suntelO=n pa/nta e)Xe/teina to\n ou)rano\n mo/nos kai\ e)stere/Osa tE\n gE=n. ti/s e(/teros
Iz:44:24 hutOs legei kyrios ho lytrumenos se kai ho plassOn se ek koilias egO kyrios ho syntelOn panta eXeteina ton uranon monos kai estereOsa tEn gEn. tis heteros
Iz:44:24 D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM V4_PMPNSM RP_AS C RA_NSM V1_PAPNSM RP_AS P N1A_GSF RP_NS N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM A3_APN VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM A1_B C VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RI_NSM A1A_NSM
Iz:44:24 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to redeem to be released, upon payment of ransom you; your/yours(sg) and also, even, namely the to mold [see plastic] you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels belly I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to complete every all, each, every, the whole of to extend the sky/heaven sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely to solidify the earth/land who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. other
Iz:44:24 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while being-REDEEM-ed (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom) while MOLD-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) belly (gen), bellies (acc) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while COMPLETE-ing (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) I-EXTEND-ed the (acc) sky/heaven (acc) sole ([Adj] nom) and I-SOLIDIFY-ed the (acc) earth/land (acc) who/what/why (nom) other (nom)
Iz:44:24 Iz_44:24_1 Iz_44:24_2 Iz_44:24_3 Iz_44:24_4 Iz_44:24_5 Iz_44:24_6 Iz_44:24_7 Iz_44:24_8 Iz_44:24_9 Iz_44:24_10 Iz_44:24_11 Iz_44:24_12 Iz_44:24_13 Iz_44:24_14 Iz_44:24_15 Iz_44:24_16 Iz_44:24_17 Iz_44:24_18 Iz_44:24_19 Iz_44:24_20 Iz_44:24_21 Iz_44:24_22 Iz_44:24_23 Iz_44:24_24 Iz_44:24_25 Iz_44:24_26 Iz_44:24_27
Iz:44:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:25 διασκεδάσει σημεῖα ἐγγαστριμύθων καὶ μαντείας ἀπὸ καρδίας, ἀποστρέφων φρονίμους εἰς τὰ ὀπίσω καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν μωρεύων
Iz:44:25 Who else will frustrate the tokens of those that have divining spirits, and prophecies from the heart of man? turning the wise back, and making their counsel foolishness; (Isaiah 44:25 Brenton)
Iz:44:25 Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów i wykazuje głupotę wieszczków, wstecz odrzuca mędrców i wiedzę ich czyni głupstwem, (Iz 44:25 BT_4)
Iz:44:25 διασκεδάσει σημεῖα ἐγγαστριμύθων καὶ μαντείας ἀπὸ καρδίας, ἀποστρέφων φρονίμους εἰς τὰ ὀπίσω καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν μωρεύων
Iz:44:25   σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX]   καί   ἀπό καρδία, -ας, ἡ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) φρόνιμος (-η) -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω καί ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
Iz:44:25 Znak; znak I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By odwracać się od Rozważne myślenie, uważający, sumienny, rozważny, dowcipny Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar On/ona/to/to samo
Iz:44:25 diaskeda/sei sEmei=a e)ggastrimu/TOn kai\ mantei/as a)po\ kardi/as, a)postre/fOn froni/mous ei)s ta\ o)pi/sO kai\ tE\n boulE\n au)tO=n mOreu/On
Iz:44:25 diaskedasei sEmeia engastrimyTOn kai manteias apo kardias, apostrefOn fronimus eis ta opisO kai tEn bulEn autOn mOreuOn
Iz:44:25 VF2_FAI3S N2N_APN A1B_GPM C N1A_APF P N1A_GSF V1_PAPNSM A1B_APM P RA_APN D C RA_ASF N1_ASF RD_GPM V1_PAPNSM
Iz:44:25 ć sign; sign ć and also, even, namely ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to turn away from prudent thinking, mindful, conscientious, prudent, ingenious into (+acc) the behind back, behind, after and also, even, namely the plan/intention he/she/it/same ć
Iz:44:25   signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc)   and   away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) while TURN-ing-AWAY-FROM (nom) prudent ([Adj] acc) into (+acc) the (nom|acc) behind and the (acc) plan/intention (acc) them/same (gen)  
Iz:44:25 Iz_44:25_1 Iz_44:25_2 Iz_44:25_3 Iz_44:25_4 Iz_44:25_5 Iz_44:25_6 Iz_44:25_7 Iz_44:25_8 Iz_44:25_9 Iz_44:25_10 Iz_44:25_11 Iz_44:25_12 Iz_44:25_13 Iz_44:25_14 Iz_44:25_15 Iz_44:25_16 Iz_44:25_17
Iz:44:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:26 καὶ ἱστῶν ῥήματα παιδὸς αὐτοῦ καὶ τὴν βουλὴν τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ ἀληθεύων; ὁ λέγων Ιερουσαλημ Κατοικηθήσῃ, καὶ ταῖς πόλεσιν τῆς Ιουδαίας Οἰκοδομηθήσεσθε, καὶ τὰ ἔρημα αὐτῆς ἀνατελεῖ·
Iz:44:26 and confirming the word of his servant, and verifying the counsel of his messengers: who says to Jerusalem, Thou shalt be inhabited; and to the cities of Idumea, Ye shall be built, and her desert places shall spring forth. (Isaiah 44:26 Brenton)
Iz:44:26 potwierdza mowę swojego sługi i spełnia radę swoich wysłanników. To Ja mówię Jeruzalem: "Będziesz zaludnione", i miastom judzkim: "Będziecie odbudowane". Ja podniosę je z ruin. (Iz 44:26 BT_4)
Iz:44:26 καὶ ἱστῶν ῥήματα παιδὸς αὐτοῦ καὶ τὴν βουλὴν τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ ἀληθεύων; λέγων Ιερουσαλημ Κατοικηθήσῃ, καὶ ταῖς πόλεσιν τῆς Ιουδαίας Οἰκοδομηθήσεσθε, καὶ τὰ ἔρημα αὐτῆς ἀνατελεῖ·
Iz:44:26 καί ἱστάνω/ἱστάω (by-form of ἵστημι) (ισταν-/ιστ(α)-, -, -, -, -, -); οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ῥῆμα[τ], -ατος, τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·ληθεύω (αληθευ-, αληθευ·σ-, αληθευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό ἔρημος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -)
Iz:44:26 I też, nawet, mianowicie By stać; by spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo powiedzieć prawdę 1. mówić prawdę (Ga 4:16); 2. żyć, praktyki lub po prawdzie By mówić/opowiadaj Jerozolima [miasto z] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie Miasto Judea [okolica z]; żydowski By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Odludzie On/ona/to/to samo By podnosić się wiosnę {sprężynę}
Iz:44:26 kai\ i(stO=n r(E/mata paido\s au)tou= kai\ tE\n boulE\n tO=n a)gge/lOn au)tou= a)lETeu/On; o( le/gOn *ierousalEm *katoikETE/sE|, kai\ tai=s po/lesin tE=s *ioudai/as *oi)kodomETE/sesTe, kai\ ta\ e)/rEma au)tE=s a)natelei=·
Iz:44:26 kai histOn rEmata paidos autu kai tEn bulEn tOn angelOn autu alETeuOn; ho legOn ierusalEm katoikETEsE, kai tais polesin tEs iudaias oikodomETEsesTe, kai ta erEma autEs anatelei·
Iz:44:26 C V6_PAPNSM N3M_APN N3D_GSM RD_GSM C RA_ASF N1_ASF RA_GPM N2_GPM RD_GSM V1_PAPNSM RA_NSM V1_PAPNSM N_DSF VC_FPI2S C RA_DPF N3I_DPF RA_GSF N1A_GSF VC_FPI2P C RA_APN A1B_APN RD_GSF VF2_FAI3S
Iz:44:26 and also, even, namely to stand; to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with declaration statement, utterance child/servant he/she/it/same and also, even, namely the plan/intention the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same to tell the truth 1. to speak the truth (Gal 4:16); 2. to live, practice or follow the truth - not just speak it, hence to be ethical or just (see Eph 4:15 where it is used in contrast to living under the influence of falsehood like children [v14]; see also LXX the to say/tell Jerusalem [city of] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) and also, even, namely the city the Judea [region of]; Jewish to build/edify and also, even, namely the wilderness he/she/it/same to rise spring up
Iz:44:26 and I-was-STand-ing, they-were-STand-ing, while STand-ing (nom, nom|acc|voc, voc); let-them-be-PERCEIVE-ing! (classical) declarations (nom|acc|voc) child/servant (gen) him/it/same (gen) and the (acc) plan/intention (acc) the (gen) messengers/angels (gen) him/it/same (gen) while TELL-ing-THE-TRUTH (nom) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom) Jerusalem (indecl) you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN and the (dat) cities (dat) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) you(pl)-will-be-BUILD/EDIFY-ed and the (nom|acc) wilderness ([Adj] nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical)
Iz:44:26 Iz_44:26_1 Iz_44:26_2 Iz_44:26_3 Iz_44:26_4 Iz_44:26_5 Iz_44:26_6 Iz_44:26_7 Iz_44:26_8 Iz_44:26_9 Iz_44:26_10 Iz_44:26_11 Iz_44:26_12 Iz_44:26_13 Iz_44:26_14 Iz_44:26_15 Iz_44:26_16 Iz_44:26_17 Iz_44:26_18 Iz_44:26_19 Iz_44:26_20 Iz_44:26_21 Iz_44:26_22 Iz_44:26_23 Iz_44:26_24 Iz_44:26_25 Iz_44:26_26 Iz_44:26_27
Iz:44:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:44:27 ὁ λέγων τῇ ἀβύσσῳ Ἐρημωθήσῃ, καὶ τοὺς ποταμούς σου ξηρανῶ·
Iz:44:27 Who says to the deep, Thou shalt be dried up, and I will dry up the rivers. (Isaiah 44:27 Brenton)
Iz:44:27 To Ja mówię otchłani wód: "Wyschnij!" i wysuszam twoje rzeki. (Iz 44:27 BT_4)
Iz:44:27 λέγων τῇ ἀβύσσῳ Ἐρημωθήσῃ, καὶ τοὺς ποταμούς σου ξηρανῶ·
Iz:44:27 ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄ·βυσσος, -ου, ἡ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) καί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ξηραίνω (ξηραιν-, ξηραν(ε)·[σ]-, ξηραν·[σ]-, -, εξηραν-, ξηραν·θ-)
Iz:44:27 By mówić/opowiadaj Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: By leżeć odłogiem I też, nawet, mianowicie Rzeka Ty; twój/twój(sg) By wysuszać suchy, wysychany
Iz:44:27 o( le/gOn tE=| a)bu/ssO| *)erEmOTE/sE|, kai\ tou\s potamou/s sou XEranO=·
Iz:44:27 ho legOn tE abyssO erEmOTEsE, kai tus potamus su XEranO·
Iz:44:27 RA_NSM V1_PAPNSM RA_DSF N2_DSF VC_FPI2S C RA_APM N2_APM RP_GS VF2_FAI1S
Iz:44:27 the to say/tell the abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: to lay waste and also, even, namely the river you; your/yours(sg) to wither dry, parched
Iz:44:27 the (nom) while SAY/TELL-ing (nom) the (dat) abyss (dat) you(sg)-will-be-LAY-ed-WASTE and the (acc) rivers (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-WITHER, I-should-WITHER
Iz:44:27 Iz_44:27_1 Iz_44:27_2 Iz_44:27_3 Iz_44:27_4 Iz_44:27_5 Iz_44:27_6 Iz_44:27_7 Iz_44:27_8 Iz_44:27_9 Iz_44:27_10
Iz:44:27 x x x x x x x x x x
Iz:44:28 ὁ λέγων Κύρῳ φρονεῖν, καὶ Πάντα τὰ θελήματά μου ποιήσει· ὁ λέγων Ιερουσαλημ Οἰκοδομηθήσῃ, καὶ τὸν οἶκον τὸν ἅγιόν μου θεμελιώσω.
Iz:44:28 Who bids Cyrus be wise, and he shall perform all my will: who says to Jerusalem, Thou shalt be built, and I will lay the foundation of my holy house. (Isaiah 44:28 Brenton)
Iz:44:28 Ja mówię o Cyrusie: "Mój pasterz", i spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem: "Niech cię odbudują!", i do świątyni: "Wznieś się z fundamentów!"» (Iz 44:28 BT_4)
Iz:44:28 λέγων Κύρῳ φρονεῖν, καὶ Πάντα τὰ θελήματά μου ποιήσει· λέγων Ιερουσαλημ Οἰκοδομηθήσῃ, καὶ τὸν οἶκον τὸν ἅγιόν μου θεμελιώσω.
Iz:44:28 ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θέλημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-)
Iz:44:28 By mówić/opowiadaj By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zażyczy sobie, będzie, zapragniesz Ja Robienie/robienie; by czynić/rób By mówić/opowiadaj Jerozolima [miasto z] By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Dom Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja Do ???
Iz:44:28 o( le/gOn *ku/rO| fronei=n, kai\ *pa/nta ta\ TelE/mata/ mou poiE/sei· o( le/gOn *ierousalEm *oi)kodomETE/sE|, kai\ to\n oi)=kon to\n a(/gio/n mou TemeliO/sO.
Iz:44:28 ho legOn kyrO fronein, kai panta ta TelEmata mu poiEsei· ho legOn ierusalEm oikodomETEsE, kai ton oikon ton hagion mu TemeliOsO.
Iz:44:28 RA_NSM V1_PAPNSM N2_DSM V2_PAN C A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS VF_FAI3S RA_NSM V1_PAPNSM N_DSF VC_FPI2S C RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM RP_GS VF_FAI1S
Iz:44:28 the to say/tell ć to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). and also, even, namely every all, each, every, the whole of the will desire, will, wish I doing/making; to do/make the to say/tell Jerusalem [city of] to build/edify and also, even, namely the house the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I to ???
Iz:44:28 the (nom) while SAY/TELL-ing (nom)   to-be-THINK-ing and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wills (nom|acc|voc) me (gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) while SAY/TELL-ing (nom) Jerusalem (indecl) you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed and the (acc) house (acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) I-will-???, I-should-???
Iz:44:28 Iz_44:28_1 Iz_44:28_2 Iz_44:28_3 Iz_44:28_4 Iz_44:28_5 Iz_44:28_6 Iz_44:28_7 Iz_44:28_8 Iz_44:28_9 Iz_44:28_10 Iz_44:28_11 Iz_44:28_12 Iz_44:28_13 Iz_44:28_14 Iz_44:28_15 Iz_44:28_16 Iz_44:28_17 Iz_44:28_18 Iz_44:28_19 Iz_44:28_20 Iz_44:28_21
Iz:44:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x