Iz:43:1 καὶ νῦν οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιήσας σε, Ιακωβ, ὁ πλάσας σε, Ισραηλ Μὴ φοβοῦ, ὅτι ἐλυτρωσάμην σε· ἐκάλεσά σε τὸ ὄνομά σου, ἐμὸς εἶ σύ.
Iz:43:1 And now thus saith the Lord God that made thee, O Jacob, and formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. (Isaiah 43:1 Brenton)
Iz:43:1 Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! (Iz 43:1 BT_4)
Iz:43:1 Καὶ νῦν οὕτως λέγει κύριος θεὸς ποιήσας σε, Ιακωβ, πλάσας σε, Ισραηλ Μὴ φοβοῦ, ὅτι ἐλυτρωσάμην σε· ἐκάλεσά σε τὸ ὄνομά σου, ἐμὸς εἶ σύ.
Iz:43:1 καί νῦν οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅτι λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐμός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:43:1 I też, nawet, mianowicie Teraz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Jacob By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Ty; twój/twój(sg) Izrael Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Ponieważ/tamto By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty; twój/twój(sg) By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Mój/mój By iść; by być Ty
Iz:43:1 *kai\ nu=n ou(/tOs le/gei ku/rios o( Teo\s o( poiE/sas se, *iakOb, o( pla/sas se, *israEl *mE\ fobou=, o(/ti e)lutrOsa/mEn se· e)ka/lesa/ se to\ o)/noma/ sou, e)mo\s ei)= su/.
Iz:43:1 kai nyn hutOs legei kyrios ho Teos ho poiEsas se, iakOb, ho plasas se, israEl mE fobu, hoti elytrOsamEn se· ekalesa se to onoma su, emos ei sy.
Iz:43:1 C D D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS N_VSM RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS N_VSM D V2_PMD2S C VAI_AMI1S RP_AS VAI_AAI1S RP_AS RA_ASN N3M_ASN RP_GS A1_NSM V9_PAI2S RP_NS
Iz:43:1 and also, even, namely now thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the to do/make you; your/yours(sg) Jacob the to mold [see plastic] you; your/yours(sg) Israel not fear [see phobia]; to fear because/that to redeem to be released, upon payment of ransom you; your/yours(sg) to call call you; your/yours(sg) the name with regard to you; your/yours(sg) my/mine to go; to be you
Iz:43:1 and now thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) upon DO/MAKE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Jacob (indecl) the (nom) upon MOLD-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Israel (indecl) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! because/that I-was-REDEEM-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) my/mine (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg) (nom)
Iz:43:1 Iz_43:1_1 Iz_43:1_2 Iz_43:1_3 Iz_43:1_4 Iz_43:1_5 Iz_43:1_6 Iz_43:1_7 Iz_43:1_8 Iz_43:1_9 Iz_43:1_10 Iz_43:1_11 Iz_43:1_12 Iz_43:1_13 Iz_43:1_14 Iz_43:1_15 Iz_43:1_16 Iz_43:1_17 Iz_43:1_18 Iz_43:1_19 Iz_43:1_20 Iz_43:1_21 Iz_43:1_22 Iz_43:1_23 Iz_43:1_24 Iz_43:1_25 Iz_43:1_26 Iz_43:1_27 Iz_43:1_28
Iz:43:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:2 καὶ ἐὰν διαβαίνῃς δι’ ὕδατος, μετὰ σοῦ εἰμι, καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσίν σε· καὶ ἐὰν διέλθῃς διὰ πυρός, οὐ μὴ κατακαυθῇς, φλὸξ οὐ κατακαύσει σε.
Iz:43:2 And if thou pass through water, I am with thee; and the rivers shall not overflow thee: and if thou go through fire, thou shalt not be burned; the flame shall not burn thee. (Isaiah 43:2 Brenton)
Iz:43:2 Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. (Iz 43:2 BT_4)
Iz:43:2 καὶ ἐὰν διαβαίνῃς δι’ ὕδατος, μετὰ σοῦ εἰμι, καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσίν σε· καὶ ἐὰν διέλθῃς διὰ πυρός, οὐ μὴ κατακαυθῇς, φλὸξ οὐ κατακαύσει σε.
Iz:43:2 καί ἐάν (εἰ ἄν) δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) διά ὕδωρ, ὕδατος, τό μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ποταμός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐάν (εἰ ἄν) δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά πῦρ, -ρός, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) φλόξ, -ογός, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:43:2 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przechodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Woda Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By iść; by być I też, nawet, mianowicie Rzeka ??? Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ogień ??? Przed przydechem mocnym Nie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Płomień ??? Przed przydechem mocnym Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). Ty; twój/twój(sg)
Iz:43:2 kai\ e)a\n diabai/nE|s di’ u(/datos, meta\ sou= ei)mi, kai\ potamoi\ ou) sugklu/sousi/n se· kai\ e)a\n die/lTE|s dia\ puro/s, ou) mE\ katakauTE=|s, flo\X ou) katakau/sei se.
Iz:43:2 kai ean diabainEs di’ hydatos, meta su eimi, kai potamoi u synklysusin se· kai ean dielTEs dia pyros, u mE katakauTEs, floX u katakausei se.
Iz:43:2 C x V1_PAS2S P N3T_GSN P RP_GS V9_PAI1S C N2_NPM D VF2_FAI3P RP_AS C x VB_AAS2S P N3_GSN D D VC_APS2S N3G_NSF D VF_FAI3S RP_AS
Iz:43:2 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to cross over because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) water after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to go; to be and also, even, namely river οὐχ before rough breathing ć you; your/yours(sg) and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) fire οὐχ before rough breathing not to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). flame οὐχ before rough breathing to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). you; your/yours(sg)
Iz:43:2 and if-ever you(sg)-should-be-CROSS-ing-OVER, you(sg)-should-CROSS-OVER because of (+acc), through (+gen) water (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-am-GO-ing; I-am and rivers (nom|voc) not   you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and if-ever you(sg)-should-GO THROUGH because of (+acc), through (+gen) fire (gen) not not you(sg)-should-be-BURNED UP-ed flame (nom|voc) not he/she/it-will-BURNED UP, you(sg)-will-be-BURNED UP-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:43:2 Iz_43:2_1 Iz_43:2_2 Iz_43:2_3 Iz_43:2_4 Iz_43:2_5 Iz_43:2_6 Iz_43:2_7 Iz_43:2_8 Iz_43:2_9 Iz_43:2_10 Iz_43:2_11 Iz_43:2_12 Iz_43:2_13 Iz_43:2_14 Iz_43:2_15 Iz_43:2_16 Iz_43:2_17 Iz_43:2_18 Iz_43:2_19 Iz_43:2_20 Iz_43:2_21 Iz_43:2_22 Iz_43:2_23 Iz_43:2_24 Iz_43:2_25
Iz:43:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:3 ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεός σου ὁ ἅγιος Ισραηλ ὁ σῴζων σε· ἐποίησά σου ἄλλαγμα Αἴγυπτον καὶ Αἰθιοπίαν καὶ Σοήνην ὑπὲρ σοῦ.
Iz:43:3 For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, that saves thee: I have made Egypt and Ethiopia thy ransom, and given Soene for thee. (Isaiah 43:3 Brenton)
Iz:43:3 Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. (Iz 43:3 BT_4)
Iz:43:3 ὅτι ἐγὼ κύριος θεός σου ἅγιος Ισραηλ σῴζων σε· ἐποίησά σου ἄλλαγμα Αἴγυπτον καὶ Αἰθιοπίαν καὶ Σοήνην ὑπὲρ σοῦ.
Iz:43:3 ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] καί   ὑπέρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:43:3 Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty; twój/twój(sg) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie Etiopia I też, nawet, mianowicie Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ty; twój/twój(sg)
Iz:43:3 o(/ti e)gO\ ku/rios o( Teo/s sou o( a(/gios *israEl o( sO/|DZOn se· e)poi/Esa/ sou a)/llagma *ai)/gupton kai\ *ai)Tiopi/an kai\ *soE/nEn u(pe\r sou=.
Iz:43:3 hoti egO kyrios ho Teos su ho hagios israEl ho sODZOn se· epoiEsa su allagma aigypton kai aiTiopian kai soEnEn hyper su.
Iz:43:3 C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM A1A_NSM N_GSM RA_NSM V1_PAPNSM RP_AS VAI_AAI1S RP_GS N3M_ASN N2_ASF C N1_ASF C N1_ASF P RP_GS
Iz:43:3 because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you; your/yours(sg) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg) to do/make you; your/yours(sg) ć Egypt [country of] and also, even, namely Ethiopia and also, even, namely ć above (+acc), on behalf of (+gen) you; your/yours(sg)
Iz:43:3 because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) holy ([Adj] nom) Israel (indecl) the (nom) while SAVE-ing (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-DO/MAKE-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   Egypt (acc) and Ethiopia (acc) and   above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:43:3 Iz_43:3_1 Iz_43:3_2 Iz_43:3_3 Iz_43:3_4 Iz_43:3_5 Iz_43:3_6 Iz_43:3_7 Iz_43:3_8 Iz_43:3_9 Iz_43:3_10 Iz_43:3_11 Iz_43:3_12 Iz_43:3_13 Iz_43:3_14 Iz_43:3_15 Iz_43:3_16 Iz_43:3_17 Iz_43:3_18 Iz_43:3_19 Iz_43:3_20 Iz_43:3_21 Iz_43:3_22
Iz:43:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:4 ἀφ’ οὗ ἔντιμος ἐγένου ἐναντίον μου, ἐδοξάσθης, κἀγώ σε ἠγάπησα· καὶ δώσω ἀνθρώπους πολλοὺς ὑπὲρ σοῦ καὶ ἄρχοντας ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς σου.
Iz:43:4 Since thou becamest precious in my sight, thou hast become glorious, and I have loved thee: and I will give men for thee, and princes for thy life. (Isaiah 43:4 Brenton)
Iz:43:4 Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje. (Iz 43:4 BT_4)
Iz:43:4 ἀφ’ οὗ ἔντιμος ἐγένου ἐναντίον μου, ἐδοξάσθης, κἀγώ σε ἠγάπησα· καὶ δώσω ἀνθρώπους πολλοὺς ὑπὲρ σοῦ καὶ ἄρχοντας ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς σου.
Iz:43:4 ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἔν·τιμος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) κἀγώ (καὶ ἐγώ) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὑπέρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὑπέρ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:43:4 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja By chwalić/wychwalaj/chwałę I/też ja Ty; twój/twój(sg) By kochać I też, nawet, mianowicie By dawać Ludzki Dużo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Głowa Ty; twój/twój(sg)
Iz:43:4 a)f’ ou(= e)/ntimos e)ge/nou e)nanti/on mou, e)doXa/sTEs, ka)gO/ se E)ga/pEsa· kai\ dO/sO a)nTrO/pous pollou\s u(pe\r sou= kai\ a)/rCHontas u(pe\r tE=s kefalE=s sou.
Iz:43:4 af’ hu entimos egenu enantion mu, edoXasTEs, kagO se EgapEsa· kai dOsO anTrOpus pollus hyper su kai arCHontas hyper tEs kefalEs su.
Iz:43:4 P RR_GSM A1B_NSM VBI_AMI2S D RP_GS VSI_API2S C+RPNS RP_AS VAI_AAI1S C VF_FAI1S N2_APM A1_APM P RP_GS C N3_APM P RA_GSF N1_GSF RP_GS
Iz:43:4 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which upright respectable, equitable, honest, honorable to become become, happen in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I to glorify/extol/praise and/also I you; your/yours(sg) to love and also, even, namely to give human much above (+acc), on behalf of (+gen) you; your/yours(sg) and also, even, namely ruler; to begin above (+acc), on behalf of (+gen) the head you; your/yours(sg)
Iz:43:4 away from (+gen) where; who/whom/which (gen) upright ([Adj] nom) you(sg)-were-BECOME-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) you(sg)-were-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed and/also I (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-LOVE-ed and I-will-GIVE, I-should-GIVE humans (acc) many (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) head (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:43:4 Iz_43:4_1 Iz_43:4_2 Iz_43:4_3 Iz_43:4_4 Iz_43:4_5 Iz_43:4_6 Iz_43:4_7 Iz_43:4_8 Iz_43:4_9 Iz_43:4_10 Iz_43:4_11 Iz_43:4_12 Iz_43:4_13 Iz_43:4_14 Iz_43:4_15 Iz_43:4_16 Iz_43:4_17 Iz_43:4_18 Iz_43:4_19 Iz_43:4_20 Iz_43:4_21 Iz_43:4_22
Iz:43:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:5 μὴ φοβοῦ, ὅτι μετὰ σοῦ εἰμι· ἀπὸ ἀνατολῶν ἄξω τὸ σπέρμα σου καὶ ἀπὸ δυσμῶν συνάξω σε.
Iz:43:5 Fear not; for I am with thee: I will bring thy seed from the east, and will gather thee from the west. (Isaiah 43:5 Brenton)
Iz:43:5 Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram. (Iz 43:5 BT_4)
Iz:43:5 μὴ φοβοῦ, ὅτι μετὰ σοῦ εἰμι· ἀπὸ ἀνατολῶν ἄξω τὸ σπέρμα σου καὶ ἀπὸ δυσμῶν συνάξω σε.
Iz:43:5 μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὅτι μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό δυσμή, -ῆς, ἡ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:43:5 Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By iść; by być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By prowadzić Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na zachód By zbierać się razem Ty; twój/twój(sg)
Iz:43:5 mE\ fobou=, o(/ti meta\ sou= ei)mi· a)po\ a)natolO=n a)/XO to\ spe/rma sou kai\ a)po\ dusmO=n suna/XO se.
Iz:43:5 mE fobu, hoti meta su eimi· apo anatolOn aXO to sperma su kai apo dysmOn synaXO se.
Iz:43:5 D V2_PMD2S C P RP_GS V9_PAI1S P N1_GPF VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS C P N1_GPF VF_FAI1S RP_AS
Iz:43:5 not fear [see phobia]; to fear because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to go; to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh to lead the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing west to gather together you; your/yours(sg)
Iz:43:5 not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! because/that after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-am-GO-ing; I-am away from (+gen) risig of the east dawns (gen) I-will-LEAD the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and away from (+gen) wests (gen) I-will-GATHER TOGETHER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Iz:43:5 Iz_43:5_1 Iz_43:5_2 Iz_43:5_3 Iz_43:5_4 Iz_43:5_5 Iz_43:5_6 Iz_43:5_7 Iz_43:5_8 Iz_43:5_9 Iz_43:5_10 Iz_43:5_11 Iz_43:5_12 Iz_43:5_13 Iz_43:5_14 Iz_43:5_15 Iz_43:5_16 Iz_43:5_17
Iz:43:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:6 ἐρῶ τῷ βορρᾷ Ἄγε, καὶ τῷ λιβί Μὴ κώλυε· ἄγε τοὺς υἱούς μου ἀπὸ γῆς πόρρωθεν καὶ τὰς θυγατέρας μου ἀπ’ ἄκρων τῆς γῆς,
Iz:43:6 I will say to the north, Bring; and to the south, Keep not back; bring my sons from the land afar off, and my daughters from the ends of the earth; (Isaiah 43:6 Brenton)
Iz:43:6 Północy powiem: "Oddaj!" i Południowi: "Nie zatrzymuj!" Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. (Iz 43:6 BT_4)
Iz:43:6 ἐρῶ τῷ βορρᾷ Ἄγε, καὶ τῷ λιβί Μὴ κώλυε· ἄγε τοὺς υἱούς μου ἀπὸ γῆς πόρρωθεν καὶ τὰς θυγατέρας μου ἀπ’ ἄκρων τῆς γῆς,
Iz:43:6 ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί ὁ ἡ τό λίψ, -ιβός, ὁ μή κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πόρρω·θεν καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:43:6 By kochać; by mówić/opowiadaj Na północ By prowadzić I też, nawet, mianowicie Południowy zachód Nie By przeszkadzać By prowadzić Syn Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed iksem Ziemi/ziemi ??? I też, nawet, mianowicie Córka Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Ziemi/ziemia
Iz:43:6 e)rO= tO=| borra=| *)/age, kai\ tO=| libi/ *mE\ kO/lue· a)/ge tou\s ui(ou/s mou a)po\ gE=s po/rrOTen kai\ ta\s Tugate/ras mou a)p’ a)/krOn tE=s gE=s,
Iz:43:6 erO tO borra age, kai tO libi mE kOlye· age tus hyius mu apo gEs porrOTen kai tas Tygateras mu ap’ akrOn tEs gEs,
Iz:43:6 VF2_FAI1S RA_DSM N1T_DSM V1_PAD2S C RA_DSM N3P_DSM D V1_PAD2S V1_PAD2S RA_APM N2_APM RP_GS P N1_GSF D C RA_APF N3_APF RP_GS P A1A_GPM RA_GSF N1_GSF
Iz:43:6 to love; to say/tell the north to lead and also, even, namely the southwest not to hinder to lead the son I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land ??? and also, even, namely the daughter I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex the earth/land
Iz:43:6 I-am-LOVE-ing, be-you(sg)-being-LOVE-ed!, I-should-be-LOVE-ing; I-will-SAY/TELL the (dat) north (dat) be-you(sg)-LEAD-ing! and the (dat) southwest (dat) not be-you(sg)-HINDER-ing! be-you(sg)-LEAD-ing! the (acc) sons (acc) me (gen) away from (+gen) earth/land (gen) ??? and the (acc) daughters (acc) me (gen) away from (+gen) furthest extents/apexes (gen) the (gen) earth/land (gen)
Iz:43:6 Iz_43:6_1 Iz_43:6_2 Iz_43:6_3 Iz_43:6_4 Iz_43:6_5 Iz_43:6_6 Iz_43:6_7 Iz_43:6_8 Iz_43:6_9 Iz_43:6_10 Iz_43:6_11 Iz_43:6_12 Iz_43:6_13 Iz_43:6_14 Iz_43:6_15 Iz_43:6_16 Iz_43:6_17 Iz_43:6_18 Iz_43:6_19 Iz_43:6_20 Iz_43:6_21 Iz_43:6_22 Iz_43:6_23 Iz_43:6_24
Iz:43:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:7 πάντας ὅσοι ἐπικέκληνται τῷ ὀνόματί μου. ἐν γὰρ τῇ δόξῃ μου κατεσκεύασα αὐτὸν καὶ ἔπλασα καὶ ἐποίησα αὐτόν·
Iz:43:7 even all who are called by my name: for I have prepared him for my glory, and I have formed him, and have made him: (Isaiah 43:7 Brenton)
Iz:43:7 Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem. (Iz 43:7 BT_4)
Iz:43:7 πάντας ὅσοι ἐπικέκληνται τῷ ὀνόματί μου. ἐν γὰρ τῇ δόξῃ μου κατεσκεύασα αὐτὸν καὶ ἔπλασα καὶ ἐποίησα αὐτόν·
Iz:43:7 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν γάρ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:43:7 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ja By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] I też, nawet, mianowicie By czynić/rób On/ona/to/to samo
Iz:43:7 pa/ntas o(/soi e)pike/klEntai tO=| o)no/mati/ mou. e)n ga\r tE=| do/XE| mou kateskeu/asa au)to\n kai\ e)/plasa kai\ e)poi/Esa au)to/n·
Iz:43:7 pantas hosoi epikeklEntai tO onomati mu. en gar tE doXE mu kateskeuasa auton kai eplasa kai epoiEsa auton·
Iz:43:7 A3_APM A1_NPM VM_XMI3P RA_DSN N3M_DSN RP_GS P x RA_DSF N1S_DSF RP_GS VAI_AAI1S RD_ASM C VAI_AAI1S C VAI_AAI1S RD_ASM
Iz:43:7 every all, each, every, the whole of as much/many as to call upon the name with regard to I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to I to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare he/she/it/same and also, even, namely to mold [see plastic] and also, even, namely to do/make he/she/it/same
Iz:43:7 all (acc) as much/many as (nom) they-have-been-CALL-ed-UPON the (dat) name (dat) me (gen) in/among/by (+dat) for the (dat) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed me (gen) I-MAKE READY-ed him/it/same (acc) and I-MOLD-ed and I-DO/MAKE-ed him/it/same (acc)
Iz:43:7 Iz_43:7_1 Iz_43:7_2 Iz_43:7_3 Iz_43:7_4 Iz_43:7_5 Iz_43:7_6 Iz_43:7_7 Iz_43:7_8 Iz_43:7_9 Iz_43:7_10 Iz_43:7_11 Iz_43:7_12 Iz_43:7_13 Iz_43:7_14 Iz_43:7_15 Iz_43:7_16 Iz_43:7_17 Iz_43:7_18
Iz:43:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:8 καὶ ἐξήγαγον λαὸν τυφλόν, καὶ ὀφθαλμοί εἰσιν ὡσαύτως τυφλοί, καὶ κωφοὶ τὰ ὦτα ἔχοντες.
Iz:43:8 and I have brought forth the blind people; for their eyes are alike blind, and they that have ears are deaf. (Isaiah 43:8 Brenton)
Iz:43:8 Wyprowadź lud ślepy, choć mający oczy, i głuchy, choć obdarzony uszami. (Iz 43:8 BT_4)
Iz:43:8 καὶ ἐξήγαγον λαὸν τυφλόν, καὶ ὀφθαλμοί εἰσιν ὡσαύτως τυφλοί, καὶ κωφοὶ τὰ ὦτα ἔχοντες.
Iz:43:8 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ τυφλός -ή -όν καί ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) τυφλός -ή -όν; τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-) καί κωφός -ή -όν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
Iz:43:8 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ludzie Ślepy I też, nawet, mianowicie Oko By iść; by być Podobnie Ślepy; by oślepiać I też, nawet, mianowicie Głuchy/głuchoniemy Ucho By mieć
Iz:43:8 kai\ e)XE/gagon lao\n tuflo/n, kai\ o)fTalmoi/ ei)sin O(sau/tOs tufloi/, kai\ kOfoi\ ta\ O)=ta e)/CHontes.
Iz:43:8 kai eXEgagon laon tyflon, kai ofTalmoi eisin hOsautOs tyfloi, kai kOfoi ta Ota eCHontes.
Iz:43:8 C VBI_AAI1S N2_ASM A1_ASM C N2_NPM V9_PAI3P D A1_NPM C A1_NPM RA_APN N3T_APN V1_PAPNPM
Iz:43:8 and also, even, namely to lead out people blind and also, even, namely eye to go; to be likewise blind; to blind and also, even, namely deaf/deaf-mute the ear to have
Iz:43:8 and I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT people (acc) blind ([Adj] acc, nom|acc|voc) and eyes (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are likewise blind ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-BLIND-ing, you(sg)-are-being-BLIND-ed, you(sg)-are-being-BLIND-ed (classical), he/she/it-should-be-BLIND-ing, you(sg)-should-be-being-BLIND-ed, he/she/it-happens-to-be-BLIND-ing (opt) and deaf/deaf-mute ([Adj] nom|voc) the (nom|acc) ears (nom|acc|voc) while HAVE-ing (nom|voc)
Iz:43:8 Iz_43:8_1 Iz_43:8_2 Iz_43:8_3 Iz_43:8_4 Iz_43:8_5 Iz_43:8_6 Iz_43:8_7 Iz_43:8_8 Iz_43:8_9 Iz_43:8_10 Iz_43:8_11 Iz_43:8_12 Iz_43:8_13 Iz_43:8_14
Iz:43:8 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:9 πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν· τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ.
Iz:43:9 All the nations are gathered together, and princes shall be gathered out of them: who will declare these things? or who will declare to you things from the beginning? let them bring forth their witnesses, and be justified; and let them hear, and declare the truth. (Isaiah 43:9 Brenton)
Iz:43:9 Niech wszystkie ludy zbiorą się razem i niech się zgromadzą narody! Który z nich może to ogłosić i oznajmić nam minione rzeczy? Niech pozostawią swych świadków na usprawiedliwienie, aby ich słuchano i przytaknięto: "To prawda!" (Iz 43:9 BT_4)
Iz:43:9 πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, καὶ συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν· τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα; τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν; ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν καὶ δικαιωθήτωσαν καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ.
Iz:43:9 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἅμα καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) οὗτος αὕτη τοῦτο ἤ[1] ὁ ἡ τό ἐκ ἀρχή, -ῆς, ἡ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν αὐτός αὐτή αὐτό καί δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀ·ληθής -ες
Iz:43:9 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] By zbierać się razem W tym samym czasie I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Władca; by zaczynać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Albo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Początek Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty By prowadzić Dowód On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Prawdziwy/nieomylny
Iz:43:9 pa/nta ta\ e)/TnE sunE/CHTEsan a(/ma, kai\ sunaCHTE/sontai a)/rCHontes e)X au)tO=n· ti/s a)naggelei= tau=ta; E)\ ta\ e)X a)rCHE=s ti/s a)naggelei= u(mi=n; a)gage/tOsan tou\s ma/rturas au)tO=n kai\ dikaiOTE/tOsan kai\ ei)pa/tOsan a)lETE=.
Iz:43:9 panta ta eTnE synECHTEsan hama, kai synaCHTEsontai arCHontes eX autOn· tis anangelei tauta; E ta eX arCHEs tis anangelei hymin; agagetOsan tus martyras autOn kai dikaiOTEtOsan kai eipatOsan alETE.
Iz:43:9 A3_NPN RA_NPN N3E_NPN VQI_API3P D C VQ_FPI3P N3_NPM P RD_GPN RI_NSM VF2_FAI3S RD_APN C RA_APN P N1_GSF RI_NSM VF2_FAI3S RP_DP VB_AAD3P RA_APM N3_APM RD_GPN C VC_APD3P C VA_AAD3P A3H_APN
Iz:43:9 every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] to gather together at the same time and also, even, namely to gather together ruler; to begin out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] or the out of (+gen) ἐξ before vowels beginning who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report you to lead the witness he/she/it/same and also, even, namely to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely to say/tell true/unerring
Iz:43:9 all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) they-were-GATHER TOGETHER-ed at the same time and they-will-be-GATHER TOGETHER-ed rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) out of (+gen) them/same (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) these (nom|acc) or the (nom|acc) out of (+gen) beginning (gen) who/what/why (nom) he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) you(pl) (dat) let-them-LEAD! the (acc) witnesses (acc) them/same (gen) and let-them-be-MAKE RIGHTEOUS-ed! and let-them-SAY/TELL! true/unerring ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:43:9 Iz_43:9_1 Iz_43:9_2 Iz_43:9_3 Iz_43:9_4 Iz_43:9_5 Iz_43:9_6 Iz_43:9_7 Iz_43:9_8 Iz_43:9_9 Iz_43:9_10 Iz_43:9_11 Iz_43:9_12 Iz_43:9_13 Iz_43:9_14 Iz_43:9_15 Iz_43:9_16 Iz_43:9_17 Iz_43:9_18 Iz_43:9_19 Iz_43:9_20 Iz_43:9_21 Iz_43:9_22 Iz_43:9_23 Iz_43:9_24 Iz_43:9_25 Iz_43:9_26 Iz_43:9_27 Iz_43:9_28 Iz_43:9_29
Iz:43:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:10 γένεσθέ μοι μάρτυρες, κἀγὼ μάρτυς, λέγει κύριος ὁ θεός, καὶ ὁ παῖς, ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος θεὸς καὶ μετ’ ἐμὲ οὐκ ἔσται·
Iz:43:10 Be ye my witnesses, and I too am a witness, saith the Lord God, and my servant whom I have chosen: that ye may know, and believe, and understand that I am he: before me there was no other God, and after me there shall be none. (Isaiah 43:10 Brenton)
Iz:43:10 Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. (Iz 43:10 BT_4)
Iz:43:10 γένεσθέ μοι μάρτυρες, κἀγὼ μάρτυς, λέγει κύριος θεός, καὶ παῖς, ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος θεὸς καὶ μετ’ ἐμὲ οὐκ ἔσται·
Iz:43:10 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν κἀγώ (καὶ ἐγώ) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) καί σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) θεός, -οῦ, ὁ καί μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:43:10 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Dowód I/też ja Dowód By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący Kto/, który/, który; by być By wybierać żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z I też, nawet, mianowicie By być razem z; by rozumieć Ponieważ/tamto Ja By iść; by być Przedtem/w przodzie z Ja ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Inny Bóg  I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój ??? Przed przydechem mocnym By być
Iz:43:10 ge/nesTe/ moi ma/rtures, ka)gO\ ma/rtus, le/gei ku/rios o( Teo/s, kai\ o( pai=s, o(\n e)XeleXa/mEn, i(/na gnO=te kai\ pisteu/sEte kai\ sunE=te o(/ti e)gO/ ei)mi, e)/mprosTe/n mou ou)k e)ge/neto a)/llos Teo\s kai\ met’ e)me\ ou)k e)/stai·
Iz:43:10 genesTe moi martyres, kagO martys, legei kyrios ho Teos, kai ho pais, hon eXeleXamEn, hina gnOte kai pisteusEte kai synEte hoti egO eimi, emprosTen mu uk egeneto allos Teos kai met’ eme uk estai·
Iz:43:10 VB_AMD2P RP_DS N3_NPM C+RPNS N3_NSM V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N3D_NSM RR_ASM VAI_AMI1S C VZ_AAD2P C VA_AAS2P C V7_AAS2P C RP_NS V9_PAI1S P RP_GS D VBI_AMI3S RD_NSM N2_NSM C P RP_AS D VF_FMI3S
Iz:43:10 to become become, happen I witness and/also I witness to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] and also, even, namely the child/servant who/whom/which; to be to select so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize. and also, even, namely to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with and also, even, namely to be together with; to understand because/that I to go; to be before/in front of I οὐχ before rough breathing to become become, happen other god [see theology] and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine οὐχ before rough breathing to be
Iz:43:10 be-you(pl)-BECOME-ed! me (dat) witnesses (nom|voc) and/also I (nom) witness (nom|voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) and the (nom) child/servant (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-was-SELECT-ed so that / in order to /because do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW and you(pl)-should-BELIEVE/ENTRUST-WITH and you(pl)-were-BE-ing-TOGETHER-WITH, you(pl)-should-be-BE-ing-TOGETHER-WITH; you(pl)-should-UNDERSTand because/that I (nom) I-am-GO-ing; I-am before/in front of me (gen) not he/she/it-was-BECOME-ed other (nom) god (nom) and after (+acc), with (+gen) me (acc); my/mine (voc) not he/she/it-will-be
Iz:43:10 Iz_43:10_1 Iz_43:10_2 Iz_43:10_3 Iz_43:10_4 Iz_43:10_5 Iz_43:10_6 Iz_43:10_7 Iz_43:10_8 Iz_43:10_9 Iz_43:10_10 Iz_43:10_11 Iz_43:10_12 Iz_43:10_13 Iz_43:10_14 Iz_43:10_15 Iz_43:10_16 Iz_43:10_17 Iz_43:10_18 Iz_43:10_19 Iz_43:10_20 Iz_43:10_21 Iz_43:10_22 Iz_43:10_23 Iz_43:10_24 Iz_43:10_25 Iz_43:10_26 Iz_43:10_27 Iz_43:10_28 Iz_43:10_29 Iz_43:10_30 Iz_43:10_31 Iz_43:10_32 Iz_43:10_33 Iz_43:10_34
Iz:43:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:11 ἐγὼ ὁ θεός, καὶ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐμοῦ σῴζων.
Iz:43:11 I am God; and beside me there is no Saviour. (Isaiah 43:11 Brenton)
Iz:43:11 Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. (Iz 43:11 BT_4)
Iz:43:11 ἐγὼ θεός, καὶ οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐμοῦ σῴζων.
Iz:43:11 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
Iz:43:11 Ja Bóg  I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Ja; mój/mój By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
Iz:43:11 e)gO\ o( Teo/s, kai\ ou)k e)/stin pa/reX e)mou= sO/|DZOn.
Iz:43:11 egO ho Teos, kai uk estin pareX emu sODZOn.
Iz:43:11 RP_NS RA_NSM N2_NSM C D V9_PAI3S P RP_GS V1_PAPNSM
Iz:43:11 I the god [see theology] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be ć I; my/mine to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save
Iz:43:11 I (nom) the (nom) god (nom) and not he/she/it-is   me (gen); my/mine (gen) while SAVE-ing (nom)
Iz:43:11 Iz_43:11_1 Iz_43:11_2 Iz_43:11_3 Iz_43:11_4 Iz_43:11_5 Iz_43:11_6 Iz_43:11_7 Iz_43:11_8 Iz_43:11_9
Iz:43:11 x x x x x x x x x
Iz:43:12 ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδισα καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος· ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες κἀγὼ μάρτυς, λέγει κύριος ὁ θεός.
Iz:43:12 I have declared, and have saved; I have reproached, and there was no strange god among you: ye are my witnesses, and I am the Lord God, (Isaiah 43:12 Brenton)
Iz:43:12 To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi - wyrocznia Pana - że Ja jestem Bogiem, (Iz 43:12 BT_4)
Iz:43:12 ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδισα καὶ οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος· ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες κἀγὼ μάρτυς, λέγει κύριος θεός.
Iz:43:12 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀλλότριος -ία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν κἀγώ (καὶ ἐγώ) μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Iz:43:12 By ogłaszać ogłaszaj, informuj I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać By mówić lekceważąco [pogarda?] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty Innego/inni Ty Ja; mój/mój Dowód I/też ja Dowód By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
Iz:43:12 a)nE/ggeila kai\ e)/sOsa, O)nei/disa kai\ ou)k E)=n e)n u(mi=n a)llo/trios· u(mei=s e)moi\ ma/rtures ka)gO\ ma/rtus, le/gei ku/rios o( Teo/s.
Iz:43:12 anEngeila kai esOsa, Oneidisa kai uk En en hymin allotrios· hymeis emoi martyres kagO martys, legei kyrios ho Teos.
Iz:43:12 VAI_AAI1S C VAI_AAI1S VAI_AAI1S C D V9_IAI3S P RP_DP A1A_NSM RP_NP RP_DS N3_NPM C+RPNS N3_NSM V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM
Iz:43:12 to proclaim proclaim, report and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save to disparage [scorn?] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you of another/others you I; my/mine witness and/also I witness to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
Iz:43:12 I-PROCLAIM-ed and I-SAVE-ed I-DISPARAGE-ed and not he/she/it-was in/among/by (+dat) you(pl) (dat) of another/others (nom) you(pl) (nom) me (dat); my/mine (nom|voc) witnesses (nom|voc) and/also I (nom) witness (nom|voc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom)
Iz:43:12 Iz_43:12_1 Iz_43:12_2 Iz_43:12_3 Iz_43:12_4 Iz_43:12_5 Iz_43:12_6 Iz_43:12_7 Iz_43:12_8 Iz_43:12_9 Iz_43:12_10 Iz_43:12_11 Iz_43:12_12 Iz_43:12_13 Iz_43:12_14 Iz_43:12_15 Iz_43:12_16 Iz_43:12_17 Iz_43:12_18 Iz_43:12_19
Iz:43:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:13 ἔτι ἀπ’ ἀρχῆς καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος· ποιήσω, καὶ τίς ἀποστρέψει αὐτό;
Iz:43:13 even from the beginning; and there is none that can deliver out of my hands: I will work, and who shall turn it back? (Isaiah 43:13 Brenton)
Iz:43:13 owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?» (Iz 43:13 BT_4)
Iz:43:13 ἔτι ἀπ’ ἀρχῆς καὶ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος· ποιήσω, καὶ τίς ἀποστρέψει αὐτό;
Iz:43:13 ἔτι ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:43:13 Jeszcze/jeszcze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ja By wyjmować By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odwracać się od On/ona/to/to samo
Iz:43:13 e)/ti a)p’ a)rCHE=s kai\ ou)k e)/stin o( e)k tO=n CHeirO=n mou e)Xairou/menos· poiE/sO, kai\ ti/s a)postre/PSei au)to/;
Iz:43:13 eti ap’ arCHEs kai uk estin ho ek tOn CHeirOn mu eXairumenos· poiEsO, kai tis apostrePSei auto;
Iz:43:13 D P N1_GSF C D V9_PAI3S RA_NSM P RA_GPF N3_GPF RP_GS V2_PMPNSM VF_FAI1S C RI_NSM VF_FAI3S RD_ASN
Iz:43:13 yet/still from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse I to take out to do/make and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to turn away from he/she/it/same
Iz:43:13 yet/still away from (+gen) beginning (gen) and not he/she/it-is the (nom) out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) me (gen) while being-TAKE OUT-ed (nom) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE and who/what/why (nom) he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) it/same (nom|acc)
Iz:43:13 Iz_43:13_1 Iz_43:13_2 Iz_43:13_3 Iz_43:13_4 Iz_43:13_5 Iz_43:13_6 Iz_43:13_7 Iz_43:13_8 Iz_43:13_9 Iz_43:13_10 Iz_43:13_11 Iz_43:13_12 Iz_43:13_13 Iz_43:13_14 Iz_43:13_15 Iz_43:13_16 Iz_43:13_17
Iz:43:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:14 Οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ λυτρούμενος ὑμᾶς ὁ ἅγιος Ισραηλ Ἕνεκεν ὑμῶν ἀποστελῶ εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἐπεγερῶ πάντας φεύγοντας, καὶ Χαλδαῖοι ἐν πλοίοις δεθήσονται.
Iz:43:14 Thus saith the Lord God that redeems you, the Holy One of Israel; for your sakes I will send to Babylon, and I will stir up all that flee, and the Chaldeans shall be bound in ships. (Isaiah 43:14 Brenton)
Iz:43:14 Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraela: «Ze względu na was posłałem do Babilonu zdobywcę: i sprawię, że opadną wszystkie zawory więzień, a Chaldejczycy wybuchną biadaniem. (Iz 43:14 BT_4)
Iz:43:14 Οὕτως λέγει κύριος θεὸς λυτρούμενος ὑμᾶς ἅγιος Ισραηλ Ἕνεκεν ὑμῶν ἀποστελῶ εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἐπεγερῶ πάντας φεύγοντας, καὶ Χαλδαῖοι ἐν πλοίοις δεθήσονται.
Iz:43:14 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) Ἰσραήλ, ὁ ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί Χαλδαῖος, -ου, ὁ ἐν πλοῖον, -ου, τό δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)
Iz:43:14 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Ty Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael Z powodu dla, dla Ty zamawiać Do (+przyspieszenie) Babilon I też, nawet, mianowicie By prowokować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By uciekać I też, nawet, mianowicie Chaldejski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Statek By wiązać
Iz:43:14 *ou(/tOs le/gei ku/rios o( Teo\s o( lutrou/menos u(ma=s o( a(/gios *israEl *(/eneken u(mO=n a)postelO= ei)s *babulO=na kai\ e)pegerO= pa/ntas feu/gontas, kai\ *CHaldai=oi e)n ploi/ois deTE/sontai.
Iz:43:14 hutOs legei kyrios ho Teos ho lytrumenos hymas ho hagios israEl eneken hymOn apostelO eis babylOna kai epegerO pantas feugontas, kai CHaldaioi en ploiois deTEsontai.
Iz:43:14 D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM V4_PMPNSM RP_AP RA_NSM A1A_NSM N_GSM P RP_GP VF2_FAI1S P N3W_ASF C VF2_FAI1S A3_APM V1_PAPAPM C N2_NPM P N2N_DPN VC_FPI3P
Iz:43:14 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the to redeem to be released, upon payment of ransom you the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) Israel owing to for, for the sake of you to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) Babylon and also, even, namely to provoke every all, each, every, the whole of to flee and also, even, namely Chaldean in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ship to bind
Iz:43:14 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) while being-REDEEM-ed (nom) you(pl) (acc) the (nom) holy ([Adj] nom) Israel (indecl) owing to you(pl) (gen) I-will-ORDER FORTH into (+acc) Babylon (acc) and I-will-PROVOKE all (acc) while FLEE-ing (acc) and Chaldeans (nom|voc) in/among/by (+dat) ships (dat) they-will-be-BIND-ed
Iz:43:14 Iz_43:14_1 Iz_43:14_2 Iz_43:14_3 Iz_43:14_4 Iz_43:14_5 Iz_43:14_6 Iz_43:14_7 Iz_43:14_8 Iz_43:14_9 Iz_43:14_10 Iz_43:14_11 Iz_43:14_12 Iz_43:14_13 Iz_43:14_14 Iz_43:14_15 Iz_43:14_16 Iz_43:14_17 Iz_43:14_18 Iz_43:14_19 Iz_43:14_20 Iz_43:14_21 Iz_43:14_22 Iz_43:14_23 Iz_43:14_24 Iz_43:14_25
Iz:43:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:15 ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὁ ἅγιος ὑμῶν ὁ καταδείξας Ισραηλ βασιλέα ὑμῶν.
Iz:43:15 I am the Lord God, your Holy One, who have appointed for Israel your king. (Isaiah 43:15 Brenton)
Iz:43:15 Ja jestem Pan, wasz Święty, Stworzyciel Izraela, wasz Król! (Iz 43:15 BT_4)
Iz:43:15 ἐγὼ κύριος θεὸς ἅγιος ὑμῶν καταδείξας Ισραηλ βασιλέα ὑμῶν.
Iz:43:15 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό   Ἰσραήλ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Iz:43:15 Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty Izrael Król Ty
Iz:43:15 e)gO\ ku/rios o( Teo\s o( a(/gios u(mO=n o( katadei/Xas *israEl basile/a u(mO=n.
Iz:43:15 egO kyrios ho Teos ho hagios hymOn ho katadeiXas israEl basilea hymOn.
Iz:43:15 RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1A_NSM RP_GP RA_NSM VA_AAPNSM N_GSM N3V_ASM RP_GP
Iz:43:15 I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you the ć Israel king you
Iz:43:15 I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom) holy ([Adj] nom) you(pl) (gen) the (nom)   Israel (indecl) king (acc) you(pl) (gen)
Iz:43:15 Iz_43:15_1 Iz_43:15_2 Iz_43:15_3 Iz_43:15_4 Iz_43:15_5 Iz_43:15_6 Iz_43:15_7 Iz_43:15_8 Iz_43:15_9 Iz_43:15_10 Iz_43:15_11 Iz_43:15_12
Iz:43:15 x x x x x x x x x x x x
Iz:43:16 οὕτως λέγει κύριος ὁ διδοὺς ὁδὸν ἐν θαλάσσῃ καὶ ἐν ὕδατι ἰσχυρῷ τρίβον
Iz:43:16 Thus saith the Lord, who makes a way in the sea, and a path in the mighty water; (Isaiah 43:16 Brenton)
Iz:43:16 Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; (Iz 43:16 BT_4)
Iz:43:16 οὕτως λέγει κύριος διδοὺς ὁδὸν ἐν θαλάσσῃ καὶ ἐν ὕδατι ἰσχυρῷ τρίβον
Iz:43:16 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ ἐν θάλασσα, -ης, ἡ καί ἐν ὕδωρ, ὕδατος, τό ἰσχυρός -ά -όν τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Iz:43:16 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Drogi {Sposobu}/droga W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Woda Potężny silny, potężny, silny, Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się
Iz:43:16 ou(/tOs le/gei ku/rios o( didou\s o(do\n e)n Tala/ssE| kai\ e)n u(/dati i)sCHurO=| tri/bon
Iz:43:16 hutOs legei kyrios ho didus hodon en TalassE kai en hydati isCHyrO tribon
Iz:43:16 D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM V8_PAPNSM N2_ASF P N1S_DSF C P N3T_DSN A1A_DSN N2N_ASF
Iz:43:16 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to give way/road in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sea and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among water mighty forceful, powerful, strong, path; to rub worn, rub
Iz:43:16 thusly/like this he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while GIVE-ing (nom|voc) way/road (acc) in/among/by (+dat) sea (dat) and in/among/by (+dat) water (dat) mighty ([Adj] dat) path (acc); while RUB-ing (nom|acc|voc, voc)
Iz:43:16 Iz_43:16_1 Iz_43:16_2 Iz_43:16_3 Iz_43:16_4 Iz_43:16_5 Iz_43:16_6 Iz_43:16_7 Iz_43:16_8 Iz_43:16_9 Iz_43:16_10 Iz_43:16_11 Iz_43:16_12 Iz_43:16_13
Iz:43:16 x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:17 ὁ ἐξαγαγὼν ἅρματα καὶ ἵππον καὶ ὄχλον ἰσχυρόν, ἀλλὰ ἐκοιμήθησαν καὶ οὐκ ἀναστήσονται, ἐσβέσθησαν ὡς λίνον ἐσβεσμένον
Iz:43:17 who brought forth chariots and horse, and a mighty multitude: but they have lain down, and shall not rise: they are extinct, as quenched flax. (Isaiah 43:17 Brenton)
Iz:43:17 który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. (Iz 43:17 BT_4)
Iz:43:17 ἐξαγαγὼν ἅρματα καὶ ἵππον καὶ ὄχλον ἰσχυρόν, ἀλλὰ ἐκοιμήθησαν καὶ οὐκ ἀναστήσονται, ἐσβέσθησαν ὡς λίνον ἐσβεσμένον
Iz:43:17 ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἵππος, -ου, ὁ καί ὄχλος, -ου, ὁ ἰσχυρός -ά -όν ἀλλά κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-) ὡς λίνον, -ου, τό; Λίνος, -ου, ὁ σβέννυμι (ath. σβεννυ-, σβε·σ-, σβε·σ-, -, εσβεσ-, σβεσ·θ-)
Iz:43:17 By prowadzić poza Wóz I też, nawet, mianowicie Koń I też, nawet, mianowicie Tłum Potężny silny, potężny, silny, Ale By dawać wytchnienie/snowi I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych By gasić Jak/jak Lniany/len; Linus By gasić
Iz:43:17 o( e)XagagO\n a(/rmata kai\ i(/ppon kai\ o)/CHlon i)sCHuro/n, a)lla\ e)koimE/TEsan kai\ ou)k a)nastE/sontai, e)sbe/sTEsan O(s li/non e)sbesme/non
Iz:43:17 ho eXagagOn harmata kai hippon kai oCHlon isCHyron, alla ekoimETEsan kai uk anastEsontai, esbesTEsan hOs linon esbesmenon
Iz:43:17 RA_NSM VB_AAPNSM N3M_APN C N2_ASM C N2_ASM A1A_ASM C VCI_API3P C D VF_FMI3P VCI_API3P D N2N_ASN VMI_XMPASN
Iz:43:17 the to lead out chariot and also, even, namely horse and also, even, namely crowd mighty forceful, powerful, strong, but to repose/sleep and also, even, namely οὐχ before rough breathing to stand up put up, raise, resurrect to extinguish as/like linen/flax; Linus to extinguish
Iz:43:17 the (nom) upon LEAD-ing-OUT (nom) chariots (nom|acc|voc) and horse (acc) and crowd (acc) mighty ([Adj] acc, nom|acc|voc) but they-were-REPOSE/SLEEP-ed and not they-will-be-STand-ed-UP they-were-EXTINGUISH-ed as/like linen/flax (nom|acc|voc); Linus (acc) having-been-EXTINGUISH-ed (acc, nom|acc|voc)
Iz:43:17 Iz_43:17_1 Iz_43:17_2 Iz_43:17_3 Iz_43:17_4 Iz_43:17_5 Iz_43:17_6 Iz_43:17_7 Iz_43:17_8 Iz_43:17_9 Iz_43:17_10 Iz_43:17_11 Iz_43:17_12 Iz_43:17_13 Iz_43:17_14 Iz_43:17_15 Iz_43:17_16 Iz_43:17_17
Iz:43:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:18 Μὴ μνημονεύετε τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἀρχαῖα μὴ συλλογίζεσθε.
Iz:43:18 Remember ye not the former things, and consider not the ancient things. (Isaiah 43:18 Brenton)
Iz:43:18 Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. (Iz 43:18 BT_4)
Iz:43:18 Μὴ μνημονεύετε τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἀρχαῖα μὴ συλλογίζεσθε.
Iz:43:18 μή μνημονεύω (μνημονευ-, μνημονευ·σ-, μνημονευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἀρχαῖος -αία -ον μή συλ·λογίζομαι (συν+λογιζ-, συν+λογι(ε)·[σ]-, συν+λογι·σ-, -, -, συλ+λογισ·θ-)
Iz:43:18 Nie By pamiętać Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Starożytny Nie By kończyć się {By wnioskować}
Iz:43:18 *mE\ mnEmoneu/ete ta\ prO=ta kai\ ta\ a)rCHai=a mE\ sullogi/DZesTe.
Iz:43:18 mE mnEmoneuete ta prOta kai ta arCHaia mE syllogiDZesTe.
Iz:43:18 D V1_PAD2P RA_APN A1_APN C RA_APN A1A_APN D V1_PMD2P
Iz:43:18 not to remember the first and also, even, namely the ancient not to conclude
Iz:43:18 not you(pl)-are-REMEMBER-ing, be-you(pl)-REMEMBER-ing! the (nom|acc) first (nom|acc|voc) and the (nom|acc) ancient ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) not you(pl)-are-being-CONCLUDE-ed, be-you(pl)-being-CONCLUDE-ed!
Iz:43:18 Iz_43:18_1 Iz_43:18_2 Iz_43:18_3 Iz_43:18_4 Iz_43:18_5 Iz_43:18_6 Iz_43:18_7 Iz_43:18_8 Iz_43:18_9
Iz:43:18 x x x x x x x x x
Iz:43:19 ἰδοὺ ποιῶ καινὰ ἃ νῦν ἀνατελεῖ, καὶ γνώσεσθε αὐτά· καὶ ποιήσω ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν καὶ ἐν τῇ ἀνύδρῳ ποταμούς.
Iz:43:19 Behold, I will do new things, which shall presently spring forth, and ye shall know them: and I will make a way in the wilderness, and rivers in the dry land. (Isaiah 43:19 Brenton)
Iz:43:19 Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. (Iz 43:19 BT_4)
Iz:43:19 ἰδοὺ ποιῶ καινὰ νῦν ἀνατελεῖ, καὶ γνώσεσθε αὐτά· καὶ ποιήσω ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν καὶ ἐν τῇ ἀνύδρῳ ποταμούς.
Iz:43:19 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καινός -ή -όν ὅς ἥ ὅ νῦν ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁδός, -οῦ, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἄν·υδρος -ον ποταμός, -οῦ, ὁ
Iz:43:19 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By czynić/rób Nowy Kto/, który/, który Teraz By podnosić się wiosnę {sprężynę} I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Suchy Rzeka
Iz:43:19 i)dou\ poiO= kaina\ a(/ nu=n a)natelei=, kai\ gnO/sesTe au)ta/· kai\ poiE/sO e)n tE=| e)rE/mO| o(do\n kai\ e)n tE=| a)nu/drO| potamou/s.
Iz:43:19 idu poiO kaina ha nyn anatelei, kai gnOsesTe auta· kai poiEsO en tE erEmO hodon kai en tE anydrO potamus.
Iz:43:19 I V2_PAI1S A1_APN RR_APN D VF2_FAI3S C VF_FMI2P RD_APN C VF_FAI1S P RA_DSF N2_DSF N2_ASF C P RA_DSF A1B_DSF N2_APM
Iz:43:19 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to do/make new who/whom/which now to rise spring up and also, even, namely to know i.e. recognize. he/she/it/same and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness way/road and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dry river
Iz:43:19 be-you(sg)-SEE-ed! I-am-DO/MAKE-ing, I-should-be-DO/MAKE-ing new ([Adj] nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) now he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) and you(pl)-will-be-KNOW-ed they/them/same (nom|acc) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) way/road (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) dry ([Adj] dat) rivers (acc)
Iz:43:19 Iz_43:19_1 Iz_43:19_2 Iz_43:19_3 Iz_43:19_4 Iz_43:19_5 Iz_43:19_6 Iz_43:19_7 Iz_43:19_8 Iz_43:19_9 Iz_43:19_10 Iz_43:19_11 Iz_43:19_12 Iz_43:19_13 Iz_43:19_14 Iz_43:19_15 Iz_43:19_16 Iz_43:19_17 Iz_43:19_18 Iz_43:19_19 Iz_43:19_20
Iz:43:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:20 εὐλογήσει με τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, σειρῆνες καὶ θυγατέρες στρουθῶν, ὅτι ἔδωκα ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ ποταμοὺς ἐν τῇ ἀνύδρῳ ποτίσαι τὸ γένος μου τὸ ἐκλεκτόν,
Iz:43:20 the beasts of the field shall bless me, the owls and young ostriches; for I have given water in the wilderness, and rivers in the dry land, to give drink to my chosen race, (Isaiah 43:20 Brenton)
Iz:43:20 Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. (Iz 43:20 BT_4)
Iz:43:20 εὐλογήσει με τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, σειρῆνες καὶ θυγατέρες στρουθῶν, ὅτι ἔδωκα ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ ποταμοὺς ἐν τῇ ἀνύδρῳ ποτίσαι τὸ γένος μου τὸ ἐκλεκτόν,
Iz:43:20 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀγρός, -οῦ, ὁ   καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ὅτι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ποταμός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἄν·υδρος -ον ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν
Iz:43:20 By błogosławić Ja Zwierzę Pole I też, nawet, mianowicie Córka Ponieważ/tamto By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Odludzie Woda I też, nawet, mianowicie Rzeka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Suchy By dawać pić Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Ja Wybierany [zobacz eklektyczny]
Iz:43:20 eu)logE/sei me ta\ TEri/a tou= a)grou=, seirE=nes kai\ Tugate/res strouTO=n, o(/ti e)/dOka e)n tE=| e)rE/mO| u(/dOr kai\ potamou\s e)n tE=| a)nu/drO| poti/sai to\ ge/nos mou to\ e)klekto/n,
Iz:43:20 eulogEsei me ta TEria tu agru, seirEnes kai Tygateres struTOn, hoti edOka en tE erEmO hydOr kai potamus en tE anydrO potisai to genos mu to eklekton,
Iz:43:20 VF_FAI3S RP_AS RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM N3_NPF C N3_NPF N2_GPM C VAI_AAI1S P RA_DSF N2_DSF N3_ASN C N2_APM P RA_DSF A1B_DSF VA_AAN RA_ASN N3E_ASN RP_GS RA_ASN A1_ASN
Iz:43:20 to bless I the beast the field ć and also, even, namely daughter ć because/that to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wilderness water and also, even, namely river in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dry to give to drink the race race, class, kind I the selected [see eclectic]
Iz:43:20 he/she/it-will-BLESS, you(sg)-will-be-BLESS-ed (classical), (fut perf) (classical) me (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) field (gen)   and daughters (nom|voc)   because/that I-GIVE-ed in/among/by (+dat) the (dat) wilderness ([Adj] dat) water (nom|acc|voc) and rivers (acc) in/among/by (+dat) the (dat) dry ([Adj] dat) to-GIVE-TO-DRINK, be-you(sg)-GIVE-ed-TO-DRINK!, he/she/it-happens-to-GIVE-TO-DRINK (opt) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) me (gen) the (nom|acc) selected ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:43:20 Iz_43:20_1 Iz_43:20_2 Iz_43:20_3 Iz_43:20_4 Iz_43:20_5 Iz_43:20_6 Iz_43:20_7 Iz_43:20_8 Iz_43:20_9 Iz_43:20_10 Iz_43:20_11 Iz_43:20_12 Iz_43:20_13 Iz_43:20_14 Iz_43:20_15 Iz_43:20_16 Iz_43:20_17 Iz_43:20_18 Iz_43:20_19 Iz_43:20_20 Iz_43:20_21 Iz_43:20_22 Iz_43:20_23 Iz_43:20_24 Iz_43:20_25 Iz_43:20_26 Iz_43:20_27
Iz:43:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:21 λαόν μου, ὃν περιεποιησάμην τὰς ἀρετάς μου διηγεῖσθαι.
Iz:43:21 my people whom I have preserved to tell forth my praises. (Isaiah 43:21 Brenton)
Iz:43:21 Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. (Iz 43:21 BT_4)
Iz:43:21 λαόν μου, ὃν περιεποιησάμην τὰς ἀρετάς μου διηγεῖσθαι.
Iz:43:21 λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -) ὁ ἡ τό ἀρετή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -)
Iz:43:21 Ludzie Ja Kto/, który/, który; by być By stręczyć do nierządu (utrzymuj się) Cnota Ja Do exposit
Iz:43:21 lao/n mou, o(\n periepoiEsa/mEn ta\s a)reta/s mou diEgei=sTai.
Iz:43:21 laon mu, hon periepoiEsamEn tas aretas mu diEgeisTai.
Iz:43:21 N2_ASM RP_GS RR_ASM VAI_AMI1S RA_APF N1_APF RP_GS V2_PMN
Iz:43:21 people I who/whom/which; to be to procure (keep) the virtue I to exposit
Iz:43:21 people (acc) me (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-was-PROCURE-ed the (acc) virtues (acc) me (gen) to-be-being-EXPOSIT-ed
Iz:43:21 Iz_43:21_1 Iz_43:21_2 Iz_43:21_3 Iz_43:21_4 Iz_43:21_5 Iz_43:21_6 Iz_43:21_7 Iz_43:21_8
Iz:43:21 x x x x x x x x
Iz:43:22 οὐ νῦν ἐκάλεσά σε, Ιακωβ, οὐδὲ κοπιᾶσαί σε ἐποίησα, Ισραηλ·
Iz:43:22 I have not now called thee, O Jacob; neither have I made thee weary, O Israel. (Isaiah 43:22 Brenton)
Iz:43:22 Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś Mnie, bo się Mną znudziłeś, Izraelu! (Iz 43:22 BT_4)
Iz:43:22 οὐ νῦν ἐκάλεσά σε, Ιακωβ, οὐδὲ κοπιᾶσαί σε ἐποίησα, Ισραηλ·
Iz:43:22 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ νῦν καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰακώβ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ
Iz:43:22 ??? Przed przydechem mocnym Teraz By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) Jacob ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By trudzić się Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Izrael
Iz:43:22 ou) nu=n e)ka/lesa/ se, *iakOb, ou)de\ kopia=sai/ se e)poi/Esa, *israEl·
Iz:43:22 u nyn ekalesa se, iakOb, ude kopiasai se epoiEsa, israEl·
Iz:43:22 D D VAI_AAI1S RP_AS N_VSM C VA_AAN RP_AS VAI_AAI1S N_VSM
Iz:43:22 οὐχ before rough breathing now to call call you; your/yours(sg) Jacob οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to toil you; your/yours(sg) to do/make Israel
Iz:43:22 not now I-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) Jacob (indecl) neither/nor you(sg)-are-being-TOIL-ed, to-TOIL, be-you(sg)-TOIL-ed!, he/she/it-happens-to-TOIL (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-DO/MAKE-ed Israel (indecl)
Iz:43:22 Iz_43:22_1 Iz_43:22_2 Iz_43:22_3 Iz_43:22_4 Iz_43:22_5 Iz_43:22_6 Iz_43:22_7 Iz_43:22_8 Iz_43:22_9 Iz_43:22_10
Iz:43:22 x x x x x x x x x x
Iz:43:23 οὐκ ἐμοὶ πρόβατα τῆς ὁλοκαρπώσεώς σου, οὐδὲ ἐν ταῖς θυσίαις σου ἐδόξασάς με, οὐδὲ ἔγκοπον ἐποίησά σε ἐν λιβάνῳ,
Iz:43:23 Thou hast not brought me the sheep of thy whole-burnt-offering; neither hast thou glorified me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve with sacrifices, neither have I wearied thee with frankincense. (Isaiah 43:23 Brenton)
Iz:43:23 Nie przyniosłeś Mi baranka na całopalenie ani Mnie nie uczciłeś krwawymi ofiarami. Nie zmuszałem cię do ofiary niekrwawej ani cię nie trudziłem ofiarą kadzidła. (Iz 43:23 BT_4)
Iz:43:23 οὐκ ἐμοὶ πρόβατα τῆς ὁλοκαρπώσεώς σου, οὐδὲ ἐν ταῖς θυσίαις σου ἐδόξασάς με, οὐδὲ ἔγκοπον ἐποίησά σε ἐν λιβάνῳ,
Iz:43:23 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) ἐν ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ)   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
Iz:43:23 ??? Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Owca (sheepfold) Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ofiara gnębią, poświęcają Ty; twój/twój(sg) By chwalić/wychwalaj/chwałę Ja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By czynić/rób Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban
Iz:43:23 ou)k e)moi\ pro/bata tE=s o(lokarpO/seO/s sou, ou)de\ e)n tai=s Tusi/ais sou e)do/Xasa/s me, ou)de\ e)/gkopon e)poi/Esa/ se e)n liba/nO|,
Iz:43:23 uk emoi probata tEs holokarpOseOs su, ude en tais Tysiais su edoXasas me, ude enkopon epoiEsa se en libanO,
Iz:43:23 D RP_DS N2N_APN RA_GSF N3I_GSF RP_GS C P RA_DPF N1A_DPF RP_GS VAI_AAI2S RP_AS C A1B_ASM VAI_AAI1S RP_AS P N2_DSM
Iz:43:23 οὐχ before rough breathing I; my/mine sheep (sheepfold) the ć you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sacrifice victimize, immolate you; your/yours(sg) to glorify/extol/praise I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) ć to do/make you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among frankincense; incense white gum, also Lebanon
Iz:43:23 not me (dat); my/mine (nom|voc) sheep (nom|acc|voc) the (gen)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) neither/nor in/among/by (+dat) the (dat) sacrificial (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed me (acc) neither/nor   I-DO/MAKE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) frankincense (dat); incense (dat)
Iz:43:23 Iz_43:23_1 Iz_43:23_2 Iz_43:23_3 Iz_43:23_4 Iz_43:23_5 Iz_43:23_6 Iz_43:23_7 Iz_43:23_8 Iz_43:23_9 Iz_43:23_10 Iz_43:23_11 Iz_43:23_12 Iz_43:23_13 Iz_43:23_14 Iz_43:23_15 Iz_43:23_16 Iz_43:23_17 Iz_43:23_18 Iz_43:23_19
Iz:43:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:24 οὐδὲ ἐκτήσω μοι ἀργυρίου θυμίαμα, οὐδὲ τὸ στέαρ τῶν θυσιῶν σου ἐπεθύμησα, ἀλλὰ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις σου προέστην σου.
Iz:43:24 Neither hast thou purchased for me victims for silver, neither have I desired the fat of thy sacrifices: but thou didst stand before me in thy sins, and in thine iniquities. (Isaiah 43:24 Brenton)
Iz:43:24 Nie kupiłeś Mi wonnej trzciny za pieniądze ani Mnie nie upoiłeś tłuszczem twoich ofiar; raczej Mi przykrość zadałeś twoimi grzechami, występkami twoimi Mnie zamęczasz. (Iz 43:24 BT_4)
Iz:43:24 οὐδὲ ἐκτήσω μοι ἀργυρίου θυμίαμα, οὐδὲ τὸ στέαρ τῶν θυσιῶν σου ἐπεθύμησα, ἀλλὰ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις σου προέστην σου.
Iz:43:24 οὐδέ (οὐ δέ) κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) θυμίαμα[τ], -ατος, τό οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -) ἀλλά ἐν ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προ·ΐστημι (ath. προ+ιστ(α)-/ath. προ+ιστ(η)-, -, 2nd ath. προ+στ(η)-/ath. προ+στ(α)-, προ+εστη·κ-/προ+εστ(α)·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:43:24 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Ja Kawałek srebra Kadzidło ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Łój Ofiara gnębią, poświęcają Ty; twój/twój(sg) By życzyć sobie to jest, by pożądać potem: "Pełność" emocji. Ale W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki Ty; twój/twój(sg) By przewodniczyć Ty; twój/twój(sg)
Iz:43:24 ou)de\ e)ktE/sO moi a)rguri/ou Tumi/ama, ou)de\ to\ ste/ar tO=n TusiO=n sou e)peTu/mEsa, a)lla\ e)n tai=s a(marti/ais sou kai\ e)n tai=s a)diki/ais sou proe/stEn sou.
Iz:43:24 ude ektEsO moi argyriu Tymiama, ude to stear tOn TysiOn su epeTymEsa, alla en tais hamartiais su kai en tais adikiais su proestEn su.
Iz:43:24 C VAI_AMI2S RP_DS N2N_GSN N3M_ASN C RA_ASN N3_ASN RA_GPF N1A_GPF RP_GS VAI_AAI1S C P RA_DPF N1A_DPF RP_GS C P RA_DPF N1A_DPF RP_GS VHI_AAI1S RP_GS
Iz:43:24 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms I piece of silver incense οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the suet the sacrifice victimize, immolate you; your/yours(sg) to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion. but in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing you; your/yours(sg) to preside you; your/yours(sg)
Iz:43:24 neither/nor you(sg)-were-POSSESS-ed me (dat) piece of silver (gen) incense (nom|acc|voc) neither/nor the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) the (gen) sacrificial (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-DESIRE-ed but in/among/by (+dat) the (dat) sins (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoings (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-PRESIDE-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:43:24 Iz_43:24_1 Iz_43:24_2 Iz_43:24_3 Iz_43:24_4 Iz_43:24_5 Iz_43:24_6 Iz_43:24_7 Iz_43:24_8 Iz_43:24_9 Iz_43:24_10 Iz_43:24_11 Iz_43:24_12 Iz_43:24_13 Iz_43:24_14 Iz_43:24_15 Iz_43:24_16 Iz_43:24_17 Iz_43:24_18 Iz_43:24_19 Iz_43:24_20 Iz_43:24_21 Iz_43:24_22 Iz_43:24_23 Iz_43:24_24
Iz:43:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:25 ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι ὁ ἐξαλείφων τὰς ἀνομίας σου καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι.
Iz:43:25 I, even I, am he that blots out thy transgressions for mine own sake, and thy sins; and I will not remember them. (Isaiah 43:25 Brenton)
Iz:43:25 Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów. (Iz 43:25 BT_4)
Iz:43:25 ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι ἐξαλείφων τὰς ἀνομίας σου καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι.
Iz:43:25 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)
Iz:43:25 Ja By iść; by być Ja By iść; by być Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Bezprawie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z
Iz:43:25 e)gO/ ei)mi e)gO/ ei)mi o( e)Xalei/fOn ta\s a)nomi/as sou kai\ ou) mE\ mnEsTE/somai.
Iz:43:25 egO eimi egO eimi ho eXaleifOn tas anomias su kai u mE mnEsTEsomai.
Iz:43:25 RP_NS V9_PAI1S RP_NS V9_PAI1S RA_NSM V1_PAPNSM RA_APF N1A_APF RP_GS C D D VS_FPI1S
Iz:43:25 I to go; to be I to go; to be the to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, the lawlessness you; your/yours(sg) and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to remember/become mindful of
Iz:43:25 I (nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom) I-am-GO-ing; I-am the (nom) while OBLITERATION-ing (nom) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not not I-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF
Iz:43:25 Iz_43:25_1 Iz_43:25_2 Iz_43:25_3 Iz_43:25_4 Iz_43:25_5 Iz_43:25_6 Iz_43:25_7 Iz_43:25_8 Iz_43:25_9 Iz_43:25_10 Iz_43:25_11 Iz_43:25_12 Iz_43:25_13
Iz:43:25 x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:26 σὺ δὲ μνήσθητι καὶ κριθῶμεν· λέγε σὺ τὰς ἀνομίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωθῇς.
Iz:43:26 But do thou remember, and let us plead together: do thou first confess thy transgressions, that thou mayest be justified. (Isaiah 43:26 Brenton)
Iz:43:26 Obudź Mą pamięć, rozprawmy się wspólnie, mów ty, ażeby się usprawiedliwić. (Iz 43:26 BT_4)
Iz:43:26 σὺ δὲ μνήσθητι καὶ κριθῶμεν· λέγε σὺ τὰς ἀνομίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωθῇς.
Iz:43:26 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρῶτος -η -ον ἵνα δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
Iz:43:26 Ty zaś By pamiętać/stawaj się uważającym z I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj By mówić/opowiadaj Ty Bezprawie Ty; twój/twój(sg) Po pierwsze żeby / ażeby / bo By robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy
Iz:43:26 su\ de\ mnE/sTEti kai\ kriTO=men· le/ge su\ ta\s a)nomi/as sou prO=tos, i(/na dikaiOTE=|s.
Iz:43:26 sy de mnEsTEti kai kriTOmen· lege sy tas anomias su prOtos, hina dikaiOTEs.
Iz:43:26 RP_NS x VS_APD2S C VC_APS1P V1_PAD2S RP_NS RA_APF N1A_APF RP_GS A1_B C VC_APS2S
Iz:43:26 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to remember/become mindful of and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn to say/tell you the lawlessness you; your/yours(sg) first so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous
Iz:43:26 you(sg) (nom) Yet be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! and we-should-be-JUDGE-ed be-you(sg)-SAY/TELL-ing! you(sg) (nom) the (acc) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) first (nom) so that / in order to /because you(sg)-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ed
Iz:43:26 Iz_43:26_1 Iz_43:26_2 Iz_43:26_3 Iz_43:26_4 Iz_43:26_5 Iz_43:26_6 Iz_43:26_7 Iz_43:26_8 Iz_43:26_9 Iz_43:26_10 Iz_43:26_11 Iz_43:26_12 Iz_43:26_13
Iz:43:26 x x x x x x x x x x x x x
Iz:43:27 οἱ πατέρες ὑμῶν πρῶτοι καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἠνόμησαν εἰς ἐμέ,
Iz:43:27 Your fathers first, and your princes have transgressed against me. (Isaiah 43:27 Brenton)
Iz:43:27 Zgrzeszył twój pierwszy ojciec, pośrednicy twoi wykroczyli przeciw Mnie. (Iz 43:27 BT_4)
Iz:43:27 οἱ πατέρες ὑμῶν πρῶτοι καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἠνόμησαν εἰς ἐμέ,
Iz:43:27 ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό   εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Iz:43:27 Ojciec Ty Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ja; mój/mój
Iz:43:27 oi( pate/res u(mO=n prO=toi kai\ oi( a)/rCHontes au)tO=n E)no/mEsan ei)s e)me/,
Iz:43:27 hoi pateres hymOn prOtoi kai hoi arCHontes autOn EnomEsan eis eme,
Iz:43:27 RA_NPM N3_NPM RP_GP A1_B C RA_NPM N3_NPM RD_GPM VAI_AAI3P P RP_AS
Iz:43:27 the father you first and also, even, namely the ruler; to begin he/she/it/same ć into (+acc) I; my/mine
Iz:43:27 the (nom) fathers (nom|voc) you(pl) (gen) first (nom|voc) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) them/same (gen)   into (+acc) me (acc); my/mine (voc)
Iz:43:27 Iz_43:27_1 Iz_43:27_2 Iz_43:27_3 Iz_43:27_4 Iz_43:27_5 Iz_43:27_6 Iz_43:27_7 Iz_43:27_8 Iz_43:27_9 Iz_43:27_10 Iz_43:27_11
Iz:43:27 x x x x x x x x x x x
Iz:43:28 καὶ ἐμίαναν οἱ ἄρχοντες τὰ ἅγιά μου, καὶ ἔδωκα ἀπολέσαι Ιακωβ καὶ Ισραηλ εἰς ὀνειδισμόν.
Iz:43:28 And the princes have defiled my sanctuaries: so I gave Jacob to enemies to destroy, and Israel to reproach. (Isaiah 43:28 Brenton)
Iz:43:28 Więc sponiewierałem książąt mego przybytku, obłożyłem klątwą Jakuba. Izraela wydałem na zniewagi. (Iz 43:28 BT_4)
Iz:43:28 καὶ ἐμίαναν οἱ ἄρχοντες τὰ ἅγιά μου, καὶ ἔδωκα ἀπολέσαι Ιακωβ καὶ Ισραηλ εἰς ὀνειδισμόν.
Iz:43:28 καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) Ἰακώβ, ὁ καί Ἰσραήλ, ὁ εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ
Iz:43:28 I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać Władca; by zaczynać się Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie By dawać By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Jacob I też, nawet, mianowicie Izrael Do (+przyspieszenie) Obrażaj
Iz:43:28 kai\ e)mi/anan oi( a)/rCHontes ta\ a(/gia/ mou, kai\ e)/dOka a)pole/sai *iakOb kai\ *israEl ei)s o)neidismo/n.
Iz:43:28 kai emianan hoi arCHontes ta hagia mu, kai edOka apolesai iakOb kai israEl eis oneidismon.
Iz:43:28 C VAI_AAI3P RA_NPM N3_NPM RA_APN A1A_APN RP_GS C VAI_AAI1S VA_AAN N_ASM C N_ASM P N2_ASM
Iz:43:28 and also, even, namely to pollute the ruler; to begin the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely to give to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing Jacob and also, even, namely Israel into (+acc) insult
Iz:43:28 and they-POLLUTE-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) and I-GIVE-ed to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) Jacob (indecl) and Israel (indecl) into (+acc) insult (acc)
Iz:43:28 Iz_43:28_1 Iz_43:28_2 Iz_43:28_3 Iz_43:28_4 Iz_43:28_5 Iz_43:28_6 Iz_43:28_7 Iz_43:28_8 Iz_43:28_9 Iz_43:28_10 Iz_43:28_11 Iz_43:28_12 Iz_43:28_13 Iz_43:28_14 Iz_43:28_15
Iz:43:28 x x x x x x x x x x x x x x x