1Ezd:6:1 Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς τοῦ Δαρείου βασιλείας ἐπροφήτευσεν Αγγαιος καὶ Ζαχαριας ὁ τοῦ Εδδι οἱ προφῆται ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους τοὺς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἐπ’ αὐτούς.
1Ezd:6:1 Now in the second year of the reign of Darius Aggeus and Zacharias the son of Addo, the prophets, prophesied unto the Jews in Jewry and Jerusalem in the name of the Lord God of Israel, which was upon them. (1 Esdras 6:1 Brenton)
1Ezd:6:1  
1Ezd:6:1 Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς τοῦ Δαρείου βασιλείας ἐπροφήτευσεν Αγγαιος καὶ Ζαχαριας τοῦ Εδδι οἱ προφῆται ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους τοὺς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἐπ’ αὐτούς.
1Ezd:6:1 ἐν δέ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   βασιλεία, -ας, ἡ προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -)   καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐπί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
1Ezd:6:1 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Drugi Rok Królestwo By prorokować I też, nawet, mianowicie Zachariasz Prorok Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Jerozolima [miasto z] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Ezd:6:1 *)en de\ tO=| deute/rO| e)/tei tE=s tou= *darei/ou basilei/as e)profE/teusen *aggaios kai\ *DZaCHarias o( tou= *eddi oi( profE=tai e)pi\ tou\s *ioudai/ous tou\s e)n tE=| *ioudai/a| kai\ *ierousalEm e)pi\ tO=| o)no/mati kuri/ou Teou= *israEl e)p’ au)tou/s.
1Ezd:6:1 en de tO deuterO etei tEs tu dareiu basileias eprofEteusen angaios kai DZaCHarias ho tu eddi hoi profEtai epi tus iudaius tus en tE iudaia kai ierusalEm epi tO onomati kyriu Teu israEl ep’ autus.
1Ezd:6:1 P x RA_DSN A1A_DSN N3E_DSN RA_GSF RA_GSM N2_GSM N1A_GSF VAI_AAI3S N_NSM C N1T_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM RA_NPM N1M_NPM P RA_APM N2_APM RA_APM P RA_DSF N1A_DSF C N_DSF P RA_DSN N3M_DSN N2_GSM N2_GSM N_GSM P RD_APM
1Ezd:6:1 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the second year the the ć kingdom to prophesy ć and also, even, namely Zacharias the the ć the prophet upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Jewish the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely Jerusalem [city of] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Ezd:6:1 in/among/by (+dat) Yet the (dat) second (dat) year (dat) the (gen) the (gen)   kingdom (gen), kingdoms (acc) he/she/it-PROPHESY-ed   and Zacharias (nom) the (nom) the (gen)   the (nom) prophets (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jewish ([Adj] acc) the (acc) in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat) and Jerusalem (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
1Ezd:6:1 1Ezd_6:1_1 1Ezd_6:1_2 1Ezd_6:1_3 1Ezd_6:1_4 1Ezd_6:1_5 1Ezd_6:1_6 1Ezd_6:1_7 1Ezd_6:1_8 1Ezd_6:1_9 1Ezd_6:1_10 1Ezd_6:1_11 1Ezd_6:1_12 1Ezd_6:1_13 1Ezd_6:1_14 1Ezd_6:1_15 1Ezd_6:1_16 1Ezd_6:1_17 1Ezd_6:1_18 1Ezd_6:1_19 1Ezd_6:1_20 1Ezd_6:1_21 1Ezd_6:1_22 1Ezd_6:1_23 1Ezd_6:1_24 1Ezd_6:1_25 1Ezd_6:1_26 1Ezd_6:1_27 1Ezd_6:1_28 1Ezd_6:1_29 1Ezd_6:1_30 1Ezd_6:1_31 1Ezd_6:1_32 1Ezd_6:1_33 1Ezd_6:1_34 1Ezd_6:1_35
1Ezd:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:2 τότε στὰς Ζοροβαβελ ὁ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ιωσεδεκ ἤρξαντο οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ συνόντων τῶν προφητῶν τοῦ κυρίου βοηθούντων αὐτοῖς.
1Ezd:6:2 Then stood up Zorobabel the son of Salatiel, and Jesus the son of Josedec, and began to build the house of the Lord at Jerusalem, the prophets of the Lord being with them, and helping them. (1 Esdras 6:2 Brenton)
1Ezd:6:2  
1Ezd:6:2 τότε στὰς Ζοροβαβελ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἰησοῦς τοῦ Ιωσεδεκ ἤρξαντο οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ συνόντων τῶν προφητῶν τοῦ κυρίου βοηθούντων αὐτοῖς.
1Ezd:6:2 τότε ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Ζοροβαβέλ, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Σαλαθιήλ, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Ezd:6:2 Wtedy By powodować wytrzymywać {stać} Zerubbabel Szealtiel/Salathiel I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] Josedec By zaczynać się By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By być razem z Prorok Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pomagać On/ona/to/to samo
1Ezd:6:2 to/te sta\s *DZorobabel o( tou= *salaTiEl kai\ *)iEsou=s o( tou= *iOsedek E)/rXanto oi)kodomei=n to\n oi)=kon tou= kuri/ou to\n e)n *ierousalEm suno/ntOn tO=n profEtO=n tou= kuri/ou boETou/ntOn au)toi=s.
1Ezd:6:2 tote stas DZorobabel ho tu salaTiEl kai iEsus ho tu iOsedek ErXanto oikodomein ton oikon tu kyriu ton en ierusalEm synontOn tOn profEtOn tu kyriu boETuntOn autois.
1Ezd:6:2 D VH_AAPNSM N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM C N_NSM RA_NSM RA_GSM N_GSM VAI_AMI3P V2_PAN RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RA_ASM P N_DSF V9_PAPGPM RA_GPM N1M_GPM RA_GSM N2_GSM V2_PAPGPM RD_DPM
1Ezd:6:2 then to cause to stand Zerubbabel the the Shealtiel/Salathiel and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] the the Josedec to begin to build/edify the house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to be together with the prophet the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to help he/she/it/same
1Ezd:6:2 then upon CAUSE-ing-TO-STand (nom|voc) Zerubbabel (indecl) the (nom) the (gen) Shealtiel/Salathiel (indecl) and Jesus (nom) the (nom) the (gen) Josedec (indecl) they-were-BEGIN-ed to-be-BUILD/EDIFY-ing the (acc) house (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) let-them-be-BE-ing-TOGETHER-WITH! (classical), while BE-ing-TOGETHER-WITH (gen) the (gen) prophets (gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) let-them-be-HELP-ing! (classical), while HELP-ing (gen) them/same (dat)
1Ezd:6:2 1Ezd_6:2_1 1Ezd_6:2_2 1Ezd_6:2_3 1Ezd_6:2_4 1Ezd_6:2_5 1Ezd_6:2_6 1Ezd_6:2_7 1Ezd_6:2_8 1Ezd_6:2_9 1Ezd_6:2_10 1Ezd_6:2_11 1Ezd_6:2_12 1Ezd_6:2_13 1Ezd_6:2_14 1Ezd_6:2_15 1Ezd_6:2_16 1Ezd_6:2_17 1Ezd_6:2_18 1Ezd_6:2_19 1Ezd_6:2_20 1Ezd_6:2_21 1Ezd_6:2_22 1Ezd_6:2_23 1Ezd_6:2_24 1Ezd_6:2_25 1Ezd_6:2_26 1Ezd_6:2_27
1Ezd:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:3 ἐν αὐτῷ τῷ χρόνῳ παρῆν πρὸς αὐτοὺς Σισίννης ὁ ἔπαρχος Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ συνέταιροι καὶ εἶπαν αὐτοῖς
1Ezd:6:3 At the same time came unto them Sisinnes the governor of Syria and Phenice, with Sathrabuzanes and his companions, and said unto them, (1 Esdras 6:3 Brenton)
1Ezd:6:3  
1Ezd:6:3 ἐν αὐτῷ τῷ χρόνῳ παρῆν πρὸς αὐτοὺς Σισίννης ἔπαρχος Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ συνέταιροι καὶ εἶπαν αὐτοῖς
1Ezd:6:3 ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό   Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] καί   καί ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Ezd:6:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo
1Ezd:6:3 e)n au)tO=| tO=| CHro/nO| parE=n pro\s au)tou\s *sisi/nnEs o( e)/parCHos *suri/as kai\ *foini/kEs kai\ *saTrabouDZa/nEs kai\ oi( sune/tairoi kai\ ei)=pan au)toi=s
1Ezd:6:3 en autO tO CHronO parEn pros autus sisinnEs ho eparCHos syrias kai foinikEs kai saTrabuDZanEs kai hoi synetairoi kai eipan autois
1Ezd:6:3 P RD_DSM RA_DSM N2_DSM V9_IAI3S P RD_APM N1M_NSM RA_NSM N2_NSM N1A_GSF C N1_GSF C N1M_NSM C RA_NPM N2_NPM C VAI_AAI3P RD_DPM
1Ezd:6:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to be present/here to be present, to have come toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same ć the ć Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red and also, even, namely ć and also, even, namely the ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same
1Ezd:6:3 in/among/by (+dat) him/it/same (dat) the (dat) time (dat) he/she/it-was-BE-ing-PRESENT/HERE toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)   the (nom)   Syria (gen) and Phoenicia (gen); purple-red ([Adj] gen) and   and the (nom)   and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) them/same (dat)
1Ezd:6:3 1Ezd_6:3_1 1Ezd_6:3_2 1Ezd_6:3_3 1Ezd_6:3_4 1Ezd_6:3_5 1Ezd_6:3_6 1Ezd_6:3_7 1Ezd_6:3_8 1Ezd_6:3_9 1Ezd_6:3_10 1Ezd_6:3_11 1Ezd_6:3_12 1Ezd_6:3_13 1Ezd_6:3_14 1Ezd_6:3_15 1Ezd_6:3_16 1Ezd_6:3_17 1Ezd_6:3_18 1Ezd_6:3_19 1Ezd_6:3_20 1Ezd_6:3_21
1Ezd:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:4 Τίνος ὑμῖν συντάξαντος τὸν οἶκον τοῦτον οἰκοδομεῖτε καὶ τὴν στέγην ταύτην καὶ τἄλλα πάντα ἐπιτελεῖτε; καὶ τίνες εἰσὶν οἱ οἰκοδόμοι οἱ ταῦτα ἐπιτελοῦντες;
1Ezd:6:4 By whose appointment do ye build this house and this roof, and perform all the other things? and who are the workmen that perform these things? (1 Esdras 6:4 Brenton)
1Ezd:6:4  
1Ezd:6:4 Τίνος ὑμῖν συντάξαντος τὸν οἶκον τοῦτον οἰκοδομεῖτε καὶ τὴν στέγην ταύτην καὶ τἄλλα πάντα ἐπιτελεῖτε; καὶ τίνες εἰσὶν οἱ οἰκοδόμοι οἱ ταῦτα ἐπιτελοῦντες;
1Ezd:6:4 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό στέγη, -ης, ἡ (cf. δῶμα) οὗτος αὕτη τοῦτο καί τἄλλα (τὰ ἄλλα) [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-)
1Ezd:6:4 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty Do ??? Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Dach To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Wszystko inaczej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By ogniskować się dalej dostawanie czyniony I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być ???; by budować/buduj moralnie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By ogniskować się dalej dostawanie czyniony
1Ezd:6:4 *ti/nos u(mi=n sunta/Xantos to\n oi)=kon tou=ton oi)kodomei=te kai\ tE\n ste/gEn tau/tEn kai\ ta)/lla pa/nta e)pitelei=te; kai\ ti/nes ei)si\n oi( oi)kodo/moi oi( tau=ta e)pitelou=ntes;
1Ezd:6:4 tinos hymin syntaXantos ton oikon tuton oikodomeite kai tEn stegEn tautEn kai talla panta epiteleite; kai tines eisin hoi oikodomoi hoi tauta epiteluntes;
1Ezd:6:4 RI_GSM RP_DP VA_AAPGSM RA_ASM N2_ASM RD_ASM V2_PAI2P C RA_ASF N1_ASF RD_ASF C RA+A A3_APN V2_PAI2P C RI_NPM V9_PAI3P RA_NPM N2_NPM RA_NPM RD_APN V2_PAPNPM
1Ezd:6:4 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to ??? the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify and also, even, namely the roof this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely all else every all, each, every, the whole of to focus on-getting-done and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be the ???; to build/edify the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to focus on-getting-done
1Ezd:6:4 who/what/why (gen) you(pl) (dat) upon ???-ing (gen) the (acc) house (acc) this (acc) you(pl)-are-BUILD/EDIFY-ing, be-you(pl)-BUILD/EDIFY-ing! and the (acc) roof (acc) this (acc) and all else (nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) you(pl)-are-FOCUS-ing-ON-GETTING-DONE, be-you(pl)-FOCUS-ing-ON-GETTING-DONE! and who/what/why (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) ???s (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BUILD/EDIFY-ing (opt) the (nom) these (nom|acc) while FOCUS-ing-ON-GETTING-DONE (nom|voc)
1Ezd:6:4 1Ezd_6:4_1 1Ezd_6:4_2 1Ezd_6:4_3 1Ezd_6:4_4 1Ezd_6:4_5 1Ezd_6:4_6 1Ezd_6:4_7 1Ezd_6:4_8 1Ezd_6:4_9 1Ezd_6:4_10 1Ezd_6:4_11 1Ezd_6:4_12 1Ezd_6:4_13 1Ezd_6:4_14 1Ezd_6:4_15 1Ezd_6:4_16 1Ezd_6:4_17 1Ezd_6:4_18 1Ezd_6:4_19 1Ezd_6:4_20 1Ezd_6:4_21 1Ezd_6:4_22 1Ezd_6:4_23
1Ezd:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:5 καὶ ἔσχοσαν χάριν ἐπισκοπῆς γενομένης ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν παρὰ τοῦ κυρίου οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων
1Ezd:6:5 Nevertheless the elders of the Jews obtained favour, because the Lord had visited the captivity; (1 Esdras 6:5 Brenton)
1Ezd:6:5  
1Ezd:6:5 καὶ ἔσχοσαν χάριν ἐπισκοπῆς γενομένης ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν παρὰ τοῦ κυρίου οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων
1Ezd:6:5 καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ παρά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
1Ezd:6:5 I też, nawet, mianowicie By mieć Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Przeoczenie [nadzorowanie] By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeńcy fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Starszy Żydowski
1Ezd:6:5 kai\ e)/sCHosan CHa/rin e)piskopE=s genome/nEs e)pi\ tE\n ai)CHmalOsi/an para\ tou= kuri/ou oi( presbu/teroi tO=n *ioudai/On
1Ezd:6:5 kai esCHosan CHarin episkopEs genomenEs epi tEn aiCHmalOsian para tu kyriu hoi presbyteroi tOn iudaiOn
1Ezd:6:5 C VBI_AAI3P N3_ASF N1_GSF VB_AMPGSF P RA_ASF N1A_ASF P RA_GSM N2_GSM RA_NPM N2_NPM RA_GPM N2_GPM
1Ezd:6:5 and also, even, namely to have for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] oversight [overseeing] to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the captives frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the elder the Jewish
1Ezd:6:5 and they-HAVE-ed for; grace (acc) oversight (gen) upon being-BECOME-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) captives (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) elder ([Adj] nom|voc) the (gen) Jewish ([Adj] gen)
1Ezd:6:5 1Ezd_6:5_1 1Ezd_6:5_2 1Ezd_6:5_3 1Ezd_6:5_4 1Ezd_6:5_5 1Ezd_6:5_6 1Ezd_6:5_7 1Ezd_6:5_8 1Ezd_6:5_9 1Ezd_6:5_10 1Ezd_6:5_11 1Ezd_6:5_12 1Ezd_6:5_13 1Ezd_6:5_14 1Ezd_6:5_15
1Ezd:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:6 καὶ οὐκ ἐκωλύθησαν τῆς οἰκοδομῆς μέχρι τοῦ ὑποσημανθῆναι Δαρείῳ περὶ αὐτῶν καὶ προσφωνηθῆναι.
1Ezd:6:6 And they were not hindered from building, until such time as signification was given unto Darius concerning them, and an answer received. (1 Esdras 6:6 Brenton)
1Ezd:6:6  
1Ezd:6:6 καὶ οὐκ ἐκωλύθησαν τῆς οἰκοδομῆς μέχρι τοῦ ὑποσημανθῆναι Δαρείῳ περὶ αὐτῶν καὶ προσφωνηθῆναι.
1Ezd:6:6 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό     περί αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·φωνέω (προσ+φων(ε)-, -, προσ+φωνη·σ-, -, -, προσ+φωνη·θ-)
1Ezd:6:6 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By przeszkadzać Oddziaływanie moralne Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By adresować
1Ezd:6:6 kai\ ou)k e)kOlu/TEsan tE=s oi)kodomE=s me/CHri tou= u(posEmanTE=nai *darei/O| peri\ au)tO=n kai\ prosfOnETE=nai.
1Ezd:6:6 kai uk ekOlyTEsan tEs oikodomEs meCHri tu hyposEmanTEnai dareiO peri autOn kai prosfOnETEnai.
1Ezd:6:6 C D VCI_API3P RA_GSF N1_GSF P RA_GSN VC_APN N2_DSM P RD_GPM C VC_APN
1Ezd:6:6 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hinder the edification until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the ć ć about (+acc,+gen) he/she/it/same and also, even, namely to address
1Ezd:6:6 and not they-were-HINDER-ed the (gen) edification (gen) until the (gen)     about (+acc,+gen) them/same (gen) and to-be-ADDRESS-ed
1Ezd:6:6 1Ezd_6:6_1 1Ezd_6:6_2 1Ezd_6:6_3 1Ezd_6:6_4 1Ezd_6:6_5 1Ezd_6:6_6 1Ezd_6:6_7 1Ezd_6:6_8 1Ezd_6:6_9 1Ezd_6:6_10 1Ezd_6:6_11 1Ezd_6:6_12 1Ezd_6:6_13
1Ezd:6:6 x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:7 Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς, ἧς ἔγραψεν Δαρείῳ καὶ ἀπέστειλεν Σισίννης ὁ ἔπαρχος Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ συνέταιροι οἱ ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ ἡγεμόνες
1Ezd:6:7 The copy of the letters which Sisinnes, governor of Syria and Phenice, and Sathrabuzanes, with their companions, rulers in Syria and Phenice, wrote and sent unto Darius; To king Darius, greeting: (1 Esdras 6:7 Brenton)
1Ezd:6:7  
1Ezd:6:7 Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς, ἧς ἔγραψεν Δαρείῳ καὶ ἀπέστειλεν Σισίννης ἔπαρχος Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ συνέταιροι οἱ ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ ἡγεμόνες
1Ezd:6:7   ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   ὁ ἡ τό   Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] καί   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐν Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ἡγεμών, -όνος, ὁ
1Ezd:6:7 List [list apostolski] Kto/, który/, który By pisać I też, nawet, mianowicie zamawiać Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony Gubernator [zobacz Hegemon]
1Ezd:6:7 *)anti/grafon e)pistolE=s, E(=s e)/graPSen *darei/O| kai\ a)pe/steilen *sisi/nnEs o( e)/parCHos *suri/as kai\ *foini/kEs kai\ *saTrabouDZa/nEs kai\ oi( sune/tairoi oi( e)n *suri/a| kai\ *foini/kE| E(gemo/nes
1Ezd:6:7 antigrafon epistolEs, hEs egraPSen dareiO kai apesteilen sisinnEs ho eparCHos syrias kai foinikEs kai saTrabuDZanEs kai hoi synetairoi hoi en syria kai foinikE hEgemones
1Ezd:6:7 N2N_ASN N1_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N2_DSM C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_NSM N2_NSM N1A_GSF C N1_GSF C N1M_NSM C RA_NPM N2_NPM RA_NPM P N1A_DSF C N1_DSF N3N_NPM
1Ezd:6:7 ć letter [epistle] who/whom/which to write ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć the ć Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red and also, even, namely ć and also, even, namely the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Syria [Roman province of] and also, even, namely Phoenicia; purple-red governor [see hegemon]
1Ezd:6:7   letter (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-WRITE-ed   and he/she/it-ORDER FORTH-ed   the (nom)   Syria (gen) and Phoenicia (gen); purple-red ([Adj] gen) and   and the (nom)   the (nom) in/among/by (+dat) Syria (dat) and Phoenicia (dat); purple-red ([Adj] dat) governors (nom|voc)
1Ezd:6:7 1Ezd_6:7_1 1Ezd_6:7_2 1Ezd_6:7_3 1Ezd_6:7_4 1Ezd_6:7_5 1Ezd_6:7_6 1Ezd_6:7_7 1Ezd_6:7_8 1Ezd_6:7_9 1Ezd_6:7_10 1Ezd_6:7_11 1Ezd_6:7_12 1Ezd_6:7_13 1Ezd_6:7_14 1Ezd_6:7_15 1Ezd_6:7_16 1Ezd_6:7_17 1Ezd_6:7_18 1Ezd_6:7_19 1Ezd_6:7_20 1Ezd_6:7_21 1Ezd_6:7_22 1Ezd_6:7_23 1Ezd_6:7_24
1Ezd:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:8 Βασιλεῖ Δαρείῳ χαίρειν. πάντα γνωστὰ ἔστω τῷ κυρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ, ὅτι παραγενόμενοι εἰς τὴν χώραν τῆς Ιουδαίας καὶ ἐλθόντες εἰς Ιερουσαλημ τὴν πόλιν κατελάβομεν τῆς αἰχμαλωσίας τοὺς πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων ἐν Ιερουσαλημ τῇ πόλει οἰκοδομοῦντας οἶκον τῷ κυρίῳ μέγαν καινὸν διὰ λίθων ξυστῶν πολυτελῶν ξύλων τιθεμένων ἐν τοῖς τοίχοις
1Ezd:6:8 Let all things be known unto our lord the king, that being come into the country of Judea, and entered into the city of Jerusalem we found in the city of Jerusalem the ancients of the Jews that were of the captivity (1 Esdras 6:8 Brenton)
1Ezd:6:8  
1Ezd:6:8 Βασιλεῖ Δαρείῳ χαίρειν. πάντα γνωστὰ ἔστω τῷ κυρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ, ὅτι παραγενόμενοι εἰς τὴν χώραν τῆς Ιουδαίας καὶ ἐλθόντες εἰς Ιερουσαλημ τὴν πόλιν κατελάβομεν τῆς αἰχμαλωσίας τοὺς πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων ἐν Ιερουσαλημ τῇ πόλει οἰκοδομοῦντας οἶκον τῷ κυρίῳ μέγαν καινὸν διὰ λίθων ξυστῶν πολυτελῶν ξύλων τιθεμένων ἐν τοῖς τοίχοις
1Ezd:6:8 βασιλεύς, -έως, ὁ   χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γνώστης, -ου, ὁ; γνωστός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καινός -ή -όν διά λίθος, -ου, ὁ   πολυ·τελής -ές ξύλον, -ου, τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ
1Ezd:6:8 Król By radować pozdrowienie, pozdrowienie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Znającego biegły, zaznajamiany; znany By powodować stać; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król Ponieważ/tamto By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Do (+przyspieszenie) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] Miasto By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, Jeńcy Starszy Żydowski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Miasto By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki Nowy Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kamień Kosztowny Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana
1Ezd:6:8 *basilei= *darei/O| CHai/rein. pa/nta gnOsta\ e)/stO tO=| kuri/O| E(mO=n tO=| basilei=, o(/ti parageno/menoi ei)s tE\n CHO/ran tE=s *ioudai/as kai\ e)lTo/ntes ei)s *ierousalEm tE\n po/lin katela/bomen tE=s ai)CHmalOsi/as tou\s presbute/rous tO=n *ioudai/On e)n *ierousalEm tE=| po/lei oi)kodomou=ntas oi)=kon tO=| kuri/O| me/gan kaino\n dia\ li/TOn XustO=n polutelO=n Xu/lOn tiTeme/nOn e)n toi=s toi/CHois
1Ezd:6:8 basilei dareiO CHairein. panta gnOsta estO tO kyriO hEmOn tO basilei, hoti paragenomenoi eis tEn CHOran tEs iudaias kai elTontes eis ierusalEm tEn polin katelabomen tEs aiCHmalOsias tus presbyterus tOn iudaiOn en ierusalEm tE polei oikodomuntas oikon tO kyriO megan kainon dia liTOn XystOn polytelOn XylOn tiTemenOn en tois toiCHois
1Ezd:6:8 N3V_DSM N2_DSM V1_PAN A3_APN A1_APN V9_PAD3S RA_DSM N2_DSM RP_GP RA_DSM N3V_DSM C VB_AMPNPM P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1A_GSF C VB_AAPNPM P N_ASF RA_ASF N3I_ASF VBI_AAI1P RA_GSF N1A_GSF RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM P N_DSF RA_DSF N3I_DSF V2_PAPAPM N2_ASM RA_DSM N2_DSM A1P_ASM A1_ASM P N2_GPM A1B_GPM A3H_GPM N2N_GPN V7_PMPGPN P RA_DPM N2_DPM
1Ezd:6:8 king ć to rejoice salute, salutation every all, each, every, the whole of knower expert, acquainted; known to cause to stand; to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king because/that to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near into (+acc) the region realm (clίme); land, country, territory, tract the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely to come into (+acc) Jerusalem [city of] the city to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, the captives the elder the Jewish in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] the city to build/edify house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. great new because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) stone ć expensive tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wall
1Ezd:6:8 king (dat)   to-be-REJOICE-ing all (nom|acc|voc), every (acc) knower (voc); known ([Adj] nom|acc|voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) us (gen) the (dat) king (dat) because/that upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom|voc) into (+acc) the (acc) region (acc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) and upon COME-ing (nom|voc) into (+acc) Jerusalem (indecl) the (acc) city (acc) we-COMPREHEND-ed the (gen) captives (gen), captivess (acc) the (acc) elder ([Adj] acc) the (gen) Jewish ([Adj] gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) the (dat) city (dat) while BUILD/EDIFY-ing (acc) house (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) great ([Adj] acc) new ([Adj] acc, nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen) stones (gen)   expensive ([Adj] gen) trees/wooden things (gen) while being-PLACE-ed (gen) in/among/by (+dat) the (dat) walls (dat)
1Ezd:6:8 1Ezd_6:8_1 1Ezd_6:8_2 1Ezd_6:8_3 1Ezd_6:8_4 1Ezd_6:8_5 1Ezd_6:8_6 1Ezd_6:8_7 1Ezd_6:8_8 1Ezd_6:8_9 1Ezd_6:8_10 1Ezd_6:8_11 1Ezd_6:8_12 1Ezd_6:8_13 1Ezd_6:8_14 1Ezd_6:8_15 1Ezd_6:8_16 1Ezd_6:8_17 1Ezd_6:8_18 1Ezd_6:8_19 1Ezd_6:8_20 1Ezd_6:8_21 1Ezd_6:8_22 1Ezd_6:8_23 1Ezd_6:8_24 1Ezd_6:8_25 1Ezd_6:8_26 1Ezd_6:8_27 1Ezd_6:8_28 1Ezd_6:8_29 1Ezd_6:8_30 1Ezd_6:8_31 1Ezd_6:8_32 1Ezd_6:8_33 1Ezd_6:8_34 1Ezd_6:8_35 1Ezd_6:8_36 1Ezd_6:8_37 1Ezd_6:8_38 1Ezd_6:8_39 1Ezd_6:8_40 1Ezd_6:8_41 1Ezd_6:8_42 1Ezd_6:8_43 1Ezd_6:8_44 1Ezd_6:8_45 1Ezd_6:8_46 1Ezd_6:8_47 1Ezd_6:8_48 1Ezd_6:8_49 1Ezd_6:8_50
1Ezd:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:9 καὶ τὰ ἔργα ἐκεῖνα ἐπὶ σπουδῆς γιγνόμενα καὶ εὐοδούμενον τὸ ἔργον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν καὶ ἐν πάσῃ δόξῃ καὶ ἐπιμελείᾳ συντελούμενα.
1Ezd:6:9 Building an house unto the Lord, great and new, of hewn and costly stones, and the timber already laid upon the walls. (1 Esdras 6:9 Brenton)
1Ezd:6:9  
1Ezd:6:9 καὶ τὰ ἔργα ἐκεῖνα ἐπὶ σπουδῆς γιγνόμενα καὶ εὐοδούμενον τὸ ἔργον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν καὶ ἐν πάσῃ δόξῃ καὶ ἐπιμελείᾳ συντελούμενα.
1Ezd:6:9 καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐκεῖνος -η -ο ἐπί σπουδή, -ῆς, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί εὐ·οδόω (ευ+οδ(ο)-/ευοδ(ο)-, ευ+οδω·σ-, ευ+οδω·σ-/ευοδω·σ-, ευοδω·κ-, -, ευ+οδω·θ-/ευοδω·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί ἐπι·μέλεια, -ας, ἡ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
1Ezd:6:9 I też, nawet, mianowicie Praca Tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pilności/pośpiech By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By prosperować dosłownie: By mieć dobra podróż; symbolicznie: By prosperować, by doznawać powodzenia Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Opieka By uzupełniać
1Ezd:6:9 kai\ ta\ e)/rga e)kei=na e)pi\ spoudE=s gigno/mena kai\ eu)odou/menon to\ e)/rgon e)n tai=s CHersi\n au)tO=n kai\ e)n pa/sE| do/XE| kai\ e)pimelei/a| suntelou/mena.
1Ezd:6:9 kai ta erga ekeina epi spudEs gignomena kai euodumenon to ergon en tais CHersin autOn kai en pasE doXE kai epimeleia syntelumena.
1Ezd:6:9 C RA_NPN N2N_NPN RD_NPN P N1_GSF V1_PMPNPN C V4_PMPNSN RA_NSN N2N_ASN P RA_DPF N3_DPF RD_GPM C P A1S_DSF N1S_DSF C N1A_DSF V2_PMPNPN
1Ezd:6:9 and also, even, namely the work that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing diligence/haste to become become, happen and also, even, namely to prosper literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed the work in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely care to complete
1Ezd:6:9 and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) those (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) diligence/haste (gen) while being-BECOME-ed (nom|acc|voc) and while being-PROSPER-ed (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed and care (dat) while being-COMPLETE-ed (nom|acc|voc)
1Ezd:6:9 1Ezd_6:9_1 1Ezd_6:9_2 1Ezd_6:9_3 1Ezd_6:9_4 1Ezd_6:9_5 1Ezd_6:9_6 1Ezd_6:9_7 1Ezd_6:9_8 1Ezd_6:9_9 1Ezd_6:9_10 1Ezd_6:9_11 1Ezd_6:9_12 1Ezd_6:9_13 1Ezd_6:9_14 1Ezd_6:9_15 1Ezd_6:9_16 1Ezd_6:9_17 1Ezd_6:9_18 1Ezd_6:9_19 1Ezd_6:9_20 1Ezd_6:9_21 1Ezd_6:9_22
1Ezd:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:10 τότε ἐπυνθανόμεθα τῶν πρεσβυτέρων τούτων λέγοντες Τίνος ὑμῖν προστάξαντος οἰκοδομεῖτε τὸν οἶκον τοῦτον καὶ τὰ ἔργα ταῦτα θεμελιοῦτε;
1Ezd:6:10 And those works are done with great speed, and the work goeth on prosperously in their hands, and with all glory and diligence is it made. (1 Esdras 6:10 Brenton)
1Ezd:6:10  
1Ezd:6:10 τότε ἐπυνθανόμεθα τῶν πρεσβυτέρων τούτων λέγοντες Τίνος ὑμῖν προστάξαντος οἰκοδομεῖτε τὸν οἶκον τοῦτον καὶ τὰ ἔργα ταῦτα θεμελιοῦτε;
1Ezd:6:10 τότε πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) οὗτος αὕτη τοῦτο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-)
1Ezd:6:10 Wtedy By dowiadywać się Starszy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By dawać dyrektywę By budować/buduj moralnie Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Praca To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ???
1Ezd:6:10 to/te e)punTano/meTa tO=n presbute/rOn tou/tOn le/gontes *ti/nos u(mi=n prosta/Xantos oi)kodomei=te to\n oi)=kon tou=ton kai\ ta\ e)/rga tau=ta Temeliou=te;
1Ezd:6:10 tote epynTanomeTa tOn presbyterOn tutOn legontes tinos hymin prostaXantos oikodomeite ton oikon tuton kai ta erga tauta Temeliute;
1Ezd:6:10 D V1I_IMI1P RA_GPM N2_GPM RD_GPM V1_PAPNPM RI_GSM RP_DP VA_AAPGSM V2_PAI2P RA_ASM N2_ASM RD_ASM C RA_APN N2N_APN RD_APN V4_PAI2P
1Ezd:6:10 then to inquire the elder this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to give a directive to build/edify the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely the work this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ???
1Ezd:6:10 then we-were-being-INQUIRE-ed the (gen) elder ([Adj] gen) these (gen) while SAY/TELL-ing (nom|voc) who/what/why (gen) you(pl) (dat) upon GIVE-ing-A-DIRECTIVE (gen) you(pl)-are-BUILD/EDIFY-ing, be-you(pl)-BUILD/EDIFY-ing! the (acc) house (acc) this (acc) and the (nom|acc) works (nom|acc|voc) these (nom|acc) you(pl)-are-???-ing, be-you(pl)-???-ing!
1Ezd:6:10 1Ezd_6:10_1 1Ezd_6:10_2 1Ezd_6:10_3 1Ezd_6:10_4 1Ezd_6:10_5 1Ezd_6:10_6 1Ezd_6:10_7 1Ezd_6:10_8 1Ezd_6:10_9 1Ezd_6:10_10 1Ezd_6:10_11 1Ezd_6:10_12 1Ezd_6:10_13 1Ezd_6:10_14 1Ezd_6:10_15 1Ezd_6:10_16 1Ezd_6:10_17 1Ezd_6:10_18
1Ezd:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:11 ἐπηρωτήσαμεν οὖν αὐτοὺς εἵνεκεν τοῦ γνωρίσαι σοι καὶ γράψαι σοι τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀφηγουμένους καὶ τὴν ὀνοματογραφίαν ᾐτοῦμεν αὐτοὺς τῶν προκαθηγουμένων.
1Ezd:6:11 Then asked we these elders, saying, By whose commandment build ye this house, and lay the foundations of these works? (1 Esdras 6:11 Brenton)
1Ezd:6:11  
1Ezd:6:11 ἐπηρωτήσαμεν οὖν αὐτοὺς εἵνεκεν τοῦ γνωρίσαι σοι καὶ γράψαι σοι τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀφηγουμένους καὶ τὴν ὀνοματογραφίαν ᾐτοῦμεν αὐτοὺς τῶν προκαθηγουμένων.
1Ezd:6:11 ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) οὖν αὐτός αὐτή αὐτό ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
1Ezd:6:11 By pytać się Dlatego/wtedy On/ona/to/to samo Z powodu dla, dla By robić znany Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By pisać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Ludzki I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} On/ona/to/to samo
1Ezd:6:11 e)pErOtE/samen ou)=n au)tou\s ei(/neken tou= gnOri/sai soi kai\ gra/PSai soi tou\s a)nTrO/pous tou\s a)fEgoume/nous kai\ tE\n o)nomatografi/an E)|tou=men au)tou\s tO=n prokaTEgoume/nOn.
1Ezd:6:11 epErOtEsamen un autus heineken tu gnOrisai soi kai graPSai soi tus anTrOpus tus afEgumenus kai tEn onomatografian Etumen autus tOn prokaTEgumenOn.
1Ezd:6:11 VAI_AAI1P x RD_APM P RA_GSN VA_AAN RP_DS C VA_AAN RP_DS RA_APM N2_APM RA_APM V2_PMPAPM C RA_ASF N1A_ASF V2I_IAI1P RD_APM RA_GPM V2_PMPGPM
1Ezd:6:11 to question therefore/then he/she/it/same owing to for, for the sake of the to make known you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to write you; your/yours(sg); to rub worn, rub the human the ć and also, even, namely the ć to ask he/she/it/same the ć
1Ezd:6:11 we-QUESTION-ed therefore/then them/same (acc) owing to the (gen) to-MAKE-KNOWN, be-you(sg)-MAKE-ed-KNOWN!, he/she/it-happens-to-MAKE-KNOWN (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and to-WRITE, be-you(sg)-WRITE-ed!, he/she/it-happens-to-WRITE (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (acc) humans (acc) the (acc)   and the (acc)   we-were-ASK-ing them/same (acc) the (gen)  
1Ezd:6:11 1Ezd_6:11_1 1Ezd_6:11_2 1Ezd_6:11_3 1Ezd_6:11_4 1Ezd_6:11_5 1Ezd_6:11_6 1Ezd_6:11_7 1Ezd_6:11_8 1Ezd_6:11_9 1Ezd_6:11_10 1Ezd_6:11_11 1Ezd_6:11_12 1Ezd_6:11_13 1Ezd_6:11_14 1Ezd_6:11_15 1Ezd_6:11_16 1Ezd_6:11_17 1Ezd_6:11_18 1Ezd_6:11_19 1Ezd_6:11_20 1Ezd_6:11_21
1Ezd:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:12 οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν ἡμῖν λέγοντες Ἡμεῖς ἐσμεν παῖδες τοῦ κυρίου τοῦ κτίσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
1Ezd:6:12 Therefore to the intent that we might give knowledge unto thee by writing, we demanded of them who were the chief doers, and we required of them the names in writing of their principal men. (1 Esdras 6:12 Brenton)
1Ezd:6:12  
1Ezd:6:12 οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν ἡμῖν λέγοντες Ἡμεῖς ἐσμεν παῖδες τοῦ κυρίου τοῦ κτίσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
1Ezd:6:12 ὁ ἡ τό δέ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Ezd:6:12 zaś By odpowiadać Ja By mówić/opowiadaj Ja By być Dziecka/służący Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
1Ezd:6:12 oi( de\ a)pekri/TEsan E(mi=n le/gontes *(Emei=s e)smen pai=des tou= kuri/ou tou= kti/santos to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n.
1Ezd:6:12 hoi de apekriTEsan hEmin legontes hEmeis esmen paides tu kyriu tu ktisantos ton uranon kai tEn gEn.
1Ezd:6:12 RA_NPM x VCI_API3P RP_DP V1_PAPNPM RP_NP V9_PAI1P N3D_NPM RA_GSM N2_GSM RA_GSM VA_AAPGSM RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF
1Ezd:6:12 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to answer I to say/tell I to be child/servant the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to create I create, form, shape, make, always of God. the sky/heaven and also, even, namely the earth/land
1Ezd:6:12 the (nom) Yet they-were-ANSWER-ed us (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we (nom) we-are children/servants (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) upon CREATE-ing (gen) the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc)
1Ezd:6:12 1Ezd_6:12_1 1Ezd_6:12_2 1Ezd_6:12_3 1Ezd_6:12_4 1Ezd_6:12_5 1Ezd_6:12_6 1Ezd_6:12_7 1Ezd_6:12_8 1Ezd_6:12_9 1Ezd_6:12_10 1Ezd_6:12_11 1Ezd_6:12_12 1Ezd_6:12_13 1Ezd_6:12_14 1Ezd_6:12_15 1Ezd_6:12_16 1Ezd_6:12_17
1Ezd:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:13 καὶ ᾠκοδόμητο ὁ οἶκος ἔμπροσθεν ἐτῶν πλειόνων διὰ βασιλέως τοῦ Ισραηλ μεγάλου καὶ ἰσχυροῦ καὶ ἐπετελέσθη.
1Ezd:6:13 So they gave us this answer, We are the servants of the Lord which made heaven and earth. (1 Esdras 6:13 Brenton)
1Ezd:6:13  
1Ezd:6:13 καὶ ᾠκοδόμητο οἶκος ἔμπροσθεν ἐτῶν πλειόνων διὰ βασιλέως τοῦ Ισραηλ μεγάλου καὶ ἰσχυροῦ καὶ ἐπετελέσθη.
1Ezd:6:13 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἔμ·προσ·θεν/-θε ἔτο·ς, -ους, τό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) διά βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρός -ά -όν καί ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-)
1Ezd:6:13 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom Przedtem/w przodzie z Rok Więcej Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Król Izrael Wielki I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, I też, nawet, mianowicie By ogniskować się dalej dostawanie czyniony
1Ezd:6:13 kai\ O)|kodo/mEto o( oi)=kos e)/mprosTen e)tO=n pleio/nOn dia\ basile/Os tou= *israEl mega/lou kai\ i)sCHurou= kai\ e)petele/sTE.
1Ezd:6:13 kai OkodomEto ho oikos emprosTen etOn pleionOn dia basileOs tu israEl megalu kai isCHyru kai epetelesTE.
1Ezd:6:13 C VM_YMI3S RA_NSM N2_NSM P N3E_GPN A3C_GPN P N3V_GSM RA_GSM N_GSM A1_GSM C A1A_GSM C VSI_API3S
1Ezd:6:13 and also, even, namely to build/edify the house before/in front of year more because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) king the Israel great and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, and also, even, namely to focus on-getting-done
1Ezd:6:13 and he/she/it-had-been-BUILD/EDIFY-ed! the (nom) house (nom) before/in front of years (gen) more (gen) because of (+acc), through (+gen) king (gen) the (gen) Israel (indecl) great ([Adj] gen) and mighty ([Adj] gen) and he/she/it-was-FOCUS-ed-ON-GETTING-DONE
1Ezd:6:13 1Ezd_6:13_1 1Ezd_6:13_2 1Ezd_6:13_3 1Ezd_6:13_4 1Ezd_6:13_5 1Ezd_6:13_6 1Ezd_6:13_7 1Ezd_6:13_8 1Ezd_6:13_9 1Ezd_6:13_10 1Ezd_6:13_11 1Ezd_6:13_12 1Ezd_6:13_13 1Ezd_6:13_14 1Ezd_6:13_15 1Ezd_6:13_16
1Ezd:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:14 καὶ ἐπεὶ οἱ πατέρες ἡμῶν παραπικράναντες ἥμαρτον εἰς τὸν κύριον τοῦ Ισραηλ τὸν οὐράνιον, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος βασιλέως τῶν Χαλδαίων·
1Ezd:6:14 And as for this house, it was builded many years ago by a king of Israel great and strong, and was finished. (1 Esdras 6:14 Brenton)
1Ezd:6:14  
1Ezd:6:14 καὶ ἐπεὶ οἱ πατέρες ἡμῶν παραπικράναντες ἥμαρτον εἰς τὸν κύριον τοῦ Ισραηλ τὸν οὐράνιον, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος βασιλέως τῶν Χαλδαίων·
1Ezd:6:14 καί ἐπεί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρα·πικραίνω (παρα+πικραιν-, -, παρα+πικραν·[σ]-, -, -, -) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό οὐράνιος -ον παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Χαλδαῖος, -ου, ὁ
1Ezd:6:14 I też, nawet, mianowicie Odtąd/inaczej [inaczej, np., Ojciec Ja By rozgoryczać By grzeszyć Do (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael Niebiański By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Król Babilon Król Chaldejski
1Ezd:6:14 kai\ e)pei\ oi( pate/res E(mO=n parapikra/nantes E(/marton ei)s to\n ku/rion tou= *israEl to\n ou)ra/nion, pare/dOken au)tou\s ei)s CHei=ras *nabouCHodonosor basile/Os *babulO=nos basile/Os tO=n *CHaldai/On·
1Ezd:6:14 kai epei hoi pateres hEmOn parapikranantes hEmarton eis ton kyrion tu israEl ton uranion, paredOken autus eis CHeiras nabuCHodonosor basileOs babylOnos basileOs tOn CHaldaiOn·
1Ezd:6:14 C C RA_NPM N3_NPM RP_GP VA_AAPNPM VBI_AAI3P P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM RA_ASM A1A_ASM VAI_AAI3S RD_APM P N3_APF N_GSM N3V_GSM N3W_GSF N3V_GSM RA_GPM N2_GPM
1Ezd:6:14 and also, even, namely since/otherwise [otherwise, e.g., the father I to embitter to sin into (+acc) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel the heavenly to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand ć king Babylon king the Chaldean
1Ezd:6:14 and since the (nom) fathers (nom|voc) us (gen) upon EMBITTER-ing (nom|voc) I-SIN-ed, they-SIN-ed into (+acc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) the (acc) heavenly ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) into (+acc) hands (acc)   king (gen) Babylon (gen) king (gen) the (gen) Chaldeans (gen)
1Ezd:6:14 1Ezd_6:14_1 1Ezd_6:14_2 1Ezd_6:14_3 1Ezd_6:14_4 1Ezd_6:14_5 1Ezd_6:14_6 1Ezd_6:14_7 1Ezd_6:14_8 1Ezd_6:14_9 1Ezd_6:14_10 1Ezd_6:14_11 1Ezd_6:14_12 1Ezd_6:14_13 1Ezd_6:14_14 1Ezd_6:14_15 1Ezd_6:14_16 1Ezd_6:14_17 1Ezd_6:14_18 1Ezd_6:14_19 1Ezd_6:14_20 1Ezd_6:14_21 1Ezd_6:14_22 1Ezd_6:14_23 1Ezd_6:14_24
1Ezd:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:15 τόν τε οἶκον καθελόντες ἐνεπύρισαν καὶ τὸν λαὸν ᾐχμαλώτευσαν εἰς Βαβυλῶνα.
1Ezd:6:15 But when our fathers provoked God unto wrath, and sinned against the Lord of Israel which is in heaven, he gave them over into the power of Nabuchodonosor king of Babylon, of the Chaldees; (1 Esdras 6:15 Brenton)
1Ezd:6:15  
1Ezd:6:15 τόν τε οἶκον καθελόντες ἐνεπύρισαν καὶ τὸν λαὸν ᾐχμαλώτευσαν εἰς Βαβυλῶνα.
1Ezd:6:15 ὁ ἡ τό τέ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
1Ezd:6:15 I [umieszczona z tyłu współrzędna] Dom By zdejmować czyść By palić się I też, nawet, mianowicie Ludzie By zdobywać Do (+przyspieszenie) Babilon
1Ezd:6:15 to/n te oi)=kon kaTelo/ntes e)nepu/risan kai\ to\n lao\n E)|CHmalO/teusan ei)s *babulO=na.
1Ezd:6:15 ton te oikon kaTelontes enepyrisan kai ton laon ECHmalOteusan eis babylOna.
1Ezd:6:15 RA_ASM x N2_ASM VB_AAPNPM VAI_AAI3P C RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3P P N3W_ASF
1Ezd:6:15 the and [postpositive coordinate] house to take down purge to burn and also, even, namely the people to capture into (+acc) Babylon
1Ezd:6:15 the (acc) and [postpositive coordinate] house (acc) upon TAKE-ing-DOWN (nom|voc) they-???-ed and the (acc) people (acc) they-CAPTURE-ed into (+acc) Babylon (acc)
1Ezd:6:15 1Ezd_6:15_1 1Ezd_6:15_2 1Ezd_6:15_3 1Ezd_6:15_4 1Ezd_6:15_5 1Ezd_6:15_6 1Ezd_6:15_7 1Ezd_6:15_8 1Ezd_6:15_9 1Ezd_6:15_10 1Ezd_6:15_11
1Ezd:6:15 x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:16 ἐν δὲ τῷ πρώτῳ ἔτει βασιλεύοντος Κύρου χώρας Βαβυλωνίας ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς Κῦρος οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦτον·
1Ezd:6:16 Who pulled down the house, and burned it, and carried away the people captives unto Babylon. (1 Esdras 6:16 Brenton)
1Ezd:6:16  
1Ezd:6:16 ἐν δὲ τῷ πρώτῳ ἔτει βασιλεύοντος Κύρου χώρας Βαβυλωνίας ἔγραψεν βασιλεὺς Κῦρος οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦτον·
1Ezd:6:16 ἐν δέ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   χώρα, -ας, ἡ   γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο
1Ezd:6:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś Po pierwsze Rok By panować Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} By pisać Król By budować/buduj moralnie Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Ezd:6:16 e)n de\ tO=| prO/tO| e)/tei basileu/ontos *ku/rou CHO/ras *babulOni/as e)/graPSen o( basileu\s *ku=ros oi)kodomE=sai to\n oi)=kon tou=ton·
1Ezd:6:16 en de tO prOtO etei basileuontos kyru CHOras babylOnias egraPSen ho basileus kyros oikodomEsai ton oikon tuton·
1Ezd:6:16 P x RA_DSN A1_DSN N3E_DSN V1_PAPGSM N2_GSM N1A_GSF N1A_GSF VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N2_NSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM RD_ASM
1Ezd:6:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the first year to reign ć region realm (clίme); land, country, territory, tract ć to write the king ć to build/edify the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Ezd:6:16 in/among/by (+dat) Yet the (dat) first (dat) year (dat) while REIGN-ing (gen)   region (gen), regions (acc)   he/she/it-WRITE-ed the (nom) king (nom)   to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) the (acc) house (acc) this (acc)
1Ezd:6:16 1Ezd_6:16_1 1Ezd_6:16_2 1Ezd_6:16_3 1Ezd_6:16_4 1Ezd_6:16_5 1Ezd_6:16_6 1Ezd_6:16_7 1Ezd_6:16_8 1Ezd_6:16_9 1Ezd_6:16_10 1Ezd_6:16_11 1Ezd_6:16_12 1Ezd_6:16_13 1Ezd_6:16_14 1Ezd_6:16_15 1Ezd_6:16_16 1Ezd_6:16_17
1Ezd:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:17 καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκεν Ναβουχοδονοσορ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ ἑαυτοῦ ναῷ, πάλιν ἐξήνεγκεν αὐτὰ Κῦρος ὁ βασιλεὺς ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν Βαβυλῶνι, καὶ παρεδόθη Ζοροβαβελ καὶ Σαναβασσάρῳ τῷ ἐπάρχῳ,
1Ezd:6:17 But in the first year that king Cyrus reigned over the country of Babylon Cyrus the king wrote to build up this house. (1 Esdras 6:17 Brenton)
1Ezd:6:17  
1Ezd:6:17 καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἐξήνεγκεν Ναβουχοδονοσορ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ ἑαυτοῦ ναῷ, πάλιν ἐξήνεγκεν αὐτὰ Κῦρος βασιλεὺς ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν Βαβυλῶνι, καὶ παρεδόθη Ζοροβαβελ καὶ Σαναβασσάρῳ τῷ ἐπάρχῳ,
1Ezd:6:17 καί ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὁ ἡ τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ὅς ἥ ὅ ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-)   ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) πάλιν ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) Ζοροβαβέλ, ὁ καί   ὁ ἡ τό  
1Ezd:6:17 I też, nawet, mianowicie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Srebrny Kto/, który/, który By wykonywać ródź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie Świątynia {Skroń} Ponownie na nowo, ponownie, niebawem, jeszcze raz, w tył, wstecz, przywracaj By wykonywać ródź On/ona/to/to samo Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Świątynia {Skroń} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Zerubbabel I też, nawet, mianowicie
1Ezd:6:17 kai\ ta\ i(era\ skeu/E ta\ CHrusa= kai\ ta\ a)rgura=, a(/ e)XE/negken *nabouCHodonosor e)k tou= oi)/kou tou= e)n *ierousalEm kai\ a)pErei/sato au)ta\ e)n tO=| e(autou= naO=|, pa/lin e)XE/negken au)ta\ *ku=ros o( basileu\s e)k tou= naou= tou= e)n *babulO=ni, kai\ paredo/TE *DZorobabel kai\ *sanabassa/rO| tO=| e)pa/rCHO|,
1Ezd:6:17 kai ta hiera skeuE ta CHrysa kai ta argyra, ha eXEnenken nabuCHodonosor ek tu oiku tu en ierusalEm kai apEreisato auta en tO heautu naO, palin eXEnenken auta kyros ho basileus ek tu nau tu en babylOni, kai paredoTE DZorobabel kai sanabassarO tO eparCHO,
1Ezd:6:17 C RA_APN A1A_APN N3E_APN RA_APN A1C_APN C RA_APN A1C_APN RR_APN VAI_AAI3S N_NSM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N_DSF C VAI_AMI3S RD_APN P RA_DSM RD_GSM N2_DSM D VAI_AAI3S RD_APN N2_NSM RA_NSM N3V_NSM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N3W_DSF C VCI_API3S N_DSM C N2_DSM RA_DSM N2_DSM
1Ezd:6:17 and also, even, namely the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ vessel; vessel hardware, utensils, implement the gold/golden and also, even, namely the silver who/whom/which to carry out bring forth ć out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the self /our-/your-/themselves temple again afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore to carry out bring forth he/she/it/same ć the king out of (+gen) ἐξ before vowels the temple the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine Zerubbabel and also, even, namely ć the ć
1Ezd:6:17 and the (nom|acc) sanctuaries (nom|acc|voc); sacred ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc) silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-CARRY OUT-ed   out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and   they/them/same (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) self (gen) temple (dat) again he/she/it-CARRY OUT-ed they/them/same (nom|acc)   the (nom) king (nom) out of (+gen) the (gen) temple (gen) the (gen) in/among/by (+dat) Babylon (dat) and he/she/it-was-Hand OVER-ed Zerubbabel (indecl) and   the (dat)  
1Ezd:6:17 1Ezd_6:17_1 1Ezd_6:17_2 1Ezd_6:17_3 1Ezd_6:17_4 1Ezd_6:17_5 1Ezd_6:17_6 1Ezd_6:17_7 1Ezd_6:17_8 1Ezd_6:17_9 1Ezd_6:17_10 1Ezd_6:17_11 1Ezd_6:17_12 1Ezd_6:17_13 1Ezd_6:17_14 1Ezd_6:17_15 1Ezd_6:17_16 1Ezd_6:17_17 1Ezd_6:17_18 1Ezd_6:17_19 1Ezd_6:17_20 1Ezd_6:17_21 1Ezd_6:17_22 1Ezd_6:17_23 1Ezd_6:17_24 1Ezd_6:17_25 1Ezd_6:17_26 1Ezd_6:17_27 1Ezd_6:17_28 1Ezd_6:17_29 1Ezd_6:17_30 1Ezd_6:17_31 1Ezd_6:17_32 1Ezd_6:17_33 1Ezd_6:17_34 1Ezd_6:17_35 1Ezd_6:17_36 1Ezd_6:17_37 1Ezd_6:17_38 1Ezd_6:17_39 1Ezd_6:17_40 1Ezd_6:17_41 1Ezd_6:17_42 1Ezd_6:17_43 1Ezd_6:17_44
1Ezd:6:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:18 καὶ ἐπετάγη αὐτῷ ἀπενέγκαντι πάντα τὰ σκεύη ταῦτα ἀποθεῖναι ἐν τῷ ναῷ τῷ ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὸν ναὸν τοῦ κυρίου τοῦτον οἰκοδομηθῆναι ἐπὶ τοῦ τόπου.
1Ezd:6:18 And the holy vessels of gold and of silver, that Nabuchodonosor had carried away out of the house at Jerusalem, and had set them in his own temple those Cyrus the king brought forth again out of the temple at Babylon, and they were delivered to Zorobabel and to Sanabassarus the ruler, (1 Esdras 6:18 Brenton)
1Ezd:6:18  
1Ezd:6:18 καὶ ἐπετάγη αὐτῷ ἀπενέγκαντι πάντα τὰ σκεύη ταῦτα ἀποθεῖναι ἐν τῷ ναῷ τῷ ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὸν ναὸν τοῦ κυρίου τοῦτον οἰκοδομηθῆναι ἐπὶ τοῦ τόπου.
1Ezd:6:18 καί ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·τίθημι (-, απο+θη·σ-, απο+θη·κ- or 2nd ath. απο+θ(ε)-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ
1Ezd:6:18 I też, nawet, mianowicie By mówić co by robić On/ona/to/to samo By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By uprzątać unikać, uciekać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Świątynia {Skroń} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce
1Ezd:6:18 kai\ e)peta/gE au)tO=| a)pene/gkanti pa/nta ta\ skeu/E tau=ta a)poTei=nai e)n tO=| naO=| tO=| e)n *ierousalEm kai\ to\n nao\n tou= kuri/ou tou=ton oi)kodomETE=nai e)pi\ tou= to/pou.
1Ezd:6:18 kai epetagE autO apenenkanti panta ta skeuE tauta apoTeinai en tO naO tO en ierusalEm kai ton naon tu kyriu tuton oikodomETEnai epi tu topu.
1Ezd:6:18 C VDI_API3S RD_DSM VA_AAPDSM A3_APN RA_APN N3E_APN RD_APN VE_AAN P RA_DSM N2_DSM RA_DSM P N_DSF C RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RD_ASM VC_APN P RA_GSM N2_GSM
1Ezd:6:18 and also, even, namely to tell what to do he/she/it/same to carry away yield to repay every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to put away to avoid, escape in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the temple the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely the temple the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place
1Ezd:6:18 and he/she/it-was-TELL-ed-WHAT-TO-DO him/it/same (dat) upon CARRY AWAY-ing (dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) these (nom|acc) to-TO PUT AWAY in/among/by (+dat) the (dat) temple (dat) the (dat) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and the (acc) temple (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) this (acc) to-be-BUILD/EDIFY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) place (gen)
1Ezd:6:18 1Ezd_6:18_1 1Ezd_6:18_2 1Ezd_6:18_3 1Ezd_6:18_4 1Ezd_6:18_5 1Ezd_6:18_6 1Ezd_6:18_7 1Ezd_6:18_8 1Ezd_6:18_9 1Ezd_6:18_10 1Ezd_6:18_11 1Ezd_6:18_12 1Ezd_6:18_13 1Ezd_6:18_14 1Ezd_6:18_15 1Ezd_6:18_16 1Ezd_6:18_17 1Ezd_6:18_18 1Ezd_6:18_19 1Ezd_6:18_20 1Ezd_6:18_21 1Ezd_6:18_22 1Ezd_6:18_23 1Ezd_6:18_24 1Ezd_6:18_25
1Ezd:6:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:19 τότε ὁ Σαναβάσσαρος ἐκεῖνος παραγενόμενος ἐνεβάλετο τοὺς θεμελίους τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἀπ’ ἐκείνου μέχρι τοῦ νῦν οἰκοδομούμενος οὐκ ἔλαβεν συντέλειαν.
1Ezd:6:19 With commandment that he should carry away the same vessels, and put them in the temple at Jerusalem; and that the temple of the Lord should be built in his place. (1 Esdras 6:19 Brenton)
1Ezd:6:19  
1Ezd:6:19 τότε Σαναβάσσαρος ἐκεῖνος παραγενόμενος ἐνεβάλετο τοὺς θεμελίους τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἀπ’ ἐκείνου μέχρι τοῦ νῦν οἰκοδομούμενος οὐκ ἔλαβεν συντέλειαν.
1Ezd:6:19 τότε ὁ ἡ τό   ἐκεῖνος -η -ο παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἀπό ἐκεῖνος -η -ο μέχρι/μέχρις ὁ ἡ τό νῦν οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) συν·τέλεια, -ας, ἡ
1Ezd:6:19 Wtedy Tamto By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko By wstrzykiwać Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tamto Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Teraz By budować/buduj moralnie ??? Przed przydechem mocnym By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Zakończenie
1Ezd:6:19 to/te o( *sanaba/ssaros e)kei=nos parageno/menos e)neba/leto tou\s Temeli/ous tou= oi)/kou kuri/ou tou= e)n *ierousalEm, kai\ a)p’ e)kei/nou me/CHri tou= nu=n oi)kodomou/menos ou)k e)/laben sunte/leian.
1Ezd:6:19 tote ho sanabassaros ekeinos paragenomenos enebaleto tus Temelius tu oiku kyriu tu en ierusalEm, kai ap’ ekeinu meCHri tu nyn oikodomumenos uk elaben synteleian.
1Ezd:6:19 D RA_NSM N2_NSM RD_NSM VB_AMPNSM VBI_AMI3S RA_APM A1B_APM RA_GSM N2_GSM N2_GSM RA_GSM P N_DSF C P RD_GSN P RA_GSN D V2_PMPNSM D VBI_AAI3S N1A_ASF
1Ezd:6:19 then the ć that to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near to inject the foundation establishing, base, substructure; founding the house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing that until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] the now to build/edify οὐχ before rough breathing to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand completion
1Ezd:6:19 then the (nom)   that (nom) upon being-COME-ed-INTO-BEING (nom) he/she/it-was-INJECT-ed the (acc) foundations (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and away from (+gen) that (gen) until the (gen) now while being-BUILD/EDIFY-ed (nom) not he/she/it-TAKE HOLD OF-ed completion (acc)
1Ezd:6:19 1Ezd_6:19_1 1Ezd_6:19_2 1Ezd_6:19_3 1Ezd_6:19_4 1Ezd_6:19_5 1Ezd_6:19_6 1Ezd_6:19_7 1Ezd_6:19_8 1Ezd_6:19_9 1Ezd_6:19_10 1Ezd_6:19_11 1Ezd_6:19_12 1Ezd_6:19_13 1Ezd_6:19_14 1Ezd_6:19_15 1Ezd_6:19_16 1Ezd_6:19_17 1Ezd_6:19_18 1Ezd_6:19_19 1Ezd_6:19_20 1Ezd_6:19_21 1Ezd_6:19_22 1Ezd_6:19_23 1Ezd_6:19_24
1Ezd:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:20 νῦν οὖν, εἰ κρίνεται, βασιλεῦ, ἐπισκεπήτω ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιβλιοφυλακίοις τοῦ κυρίου βασιλέως τοῖς ἐν Βαβυλῶνι·
1Ezd:6:20 Then the same Sanabassarus, being come hither, laid the foundations of the house of the Lord at Jerusalem; and from that time to this being still a building, it is not yet fully ended. (1 Esdras 6:20 Brenton)
1Ezd:6:20  
1Ezd:6:20 νῦν οὖν, εἰ κρίνεται, βασιλεῦ, ἐπισκεπήτω ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιβλιοφυλακίοις τοῦ κυρίου βασιλέως τοῖς ἐν Βαβυλῶνι·
1Ezd:6:20 νῦν οὖν εἰ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
1Ezd:6:20 Teraz Dlatego/wtedy Jeżeli By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Król By bywać [zobacz sceptyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królewski (króla, pan wielkiego rodu) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon
1Ezd:6:20 nu=n ou)=n, ei) kri/netai, basileu=, e)piskepE/tO e)n toi=s basilikoi=s bibliofulaki/ois tou= kuri/ou basile/Os toi=s e)n *babulO=ni·
1Ezd:6:20 nyn un, ei krinetai, basileu, episkepEtO en tois basilikois bibliofylakiois tu kyriu basileOs tois en babylOni·
1Ezd:6:20 D x C V1_PMI3S N3V_VSM VD_APD3S P RA_DPN A1_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM N3V_GSM RA_DPM P N3W_DSF
1Ezd:6:20 now therefore/then if to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn king to visit [see skeptical] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the royal (king's, nobleman) ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon
1Ezd:6:20 now therefore/then if he/she/it-is-being-JUDGE-ed king (voc) let-him/her/it-be-VISIT-ed! in/among/by (+dat) the (dat) the royal ([Adj] dat)   the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) king (gen) the (dat) in/among/by (+dat) Babylon (dat)
1Ezd:6:20 1Ezd_6:20_1 1Ezd_6:20_2 1Ezd_6:20_3 1Ezd_6:20_4 1Ezd_6:20_5 1Ezd_6:20_6 1Ezd_6:20_7 1Ezd_6:20_8 1Ezd_6:20_9 1Ezd_6:20_10 1Ezd_6:20_11 1Ezd_6:20_12 1Ezd_6:20_13 1Ezd_6:20_14 1Ezd_6:20_15 1Ezd_6:20_16
1Ezd:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:21 καὶ ἐὰν εὑρίσκηται μετὰ τῆς γνώμης Κύρου τοῦ βασιλέως γενομένην τὴν οἰκοδομὴν τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ κρίνηται τῷ κυρίῳ βασιλεῖ ἡμῶν, προσφωνησάτω ἡμῖν περὶ τούτων.
1Ezd:6:21 Now therefore, if it seem good unto the king, let search be made among the records of king Cyrus: (1 Esdras 6:21 Brenton)
1Ezd:6:21  
1Ezd:6:21 καὶ ἐὰν εὑρίσκηται μετὰ τῆς γνώμης Κύρου τοῦ βασιλέως γενομένην τὴν οἰκοδομὴν τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ κρίνηται τῷ κυρίῳ βασιλεῖ ἡμῶν, προσφωνησάτω ἡμῖν περὶ τούτων.
1Ezd:6:21 καί ἐάν (εἰ ἄν) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) μετά ὁ ἡ τό γνώμη, -ης, ἡ   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·φωνέω (προσ+φων(ε)-, -, προσ+φωνη·σ-, -, -, προσ+φωνη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί οὗτος αὕτη τοῦτο
1Ezd:6:21 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By znajdować Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Król By stawać się stawaj się, zdarzaj się Oddziaływanie moralne Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Król Ja By adresować Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Ezd:6:21 kai\ e)a\n eu(ri/skEtai meta\ tE=s gnO/mEs *ku/rou tou= basile/Os genome/nEn tE\n oi)kodomE\n tou= oi)/kou kuri/ou tou= e)n *ierousalEm kai\ kri/nEtai tO=| kuri/O| basilei= E(mO=n, prosfOnEsa/tO E(mi=n peri\ tou/tOn.
1Ezd:6:21 kai ean heuriskEtai meta tEs gnOmEs kyru tu basileOs genomenEn tEn oikodomEn tu oiku kyriu tu en ierusalEm kai krinEtai tO kyriO basilei hEmOn, prosfOnEsatO hEmin peri tutOn.
1Ezd:6:21 C C V1_PMS3S P RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N3V_GSM VB_AMPASF RA_ASF N1_ASF RA_GSM N2_GSM N2_GSM RA_GSM P N_DSF C VA_AMS3S RA_DSM N2_DSM N3V_DSM RP_GP VA_AAD3S RP_DP P RD_GPN
1Ezd:6:21 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to find after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the knowledge-based determination [see gnomic] ć the king to become become, happen the edification the house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. king I to address I about (+acc,+gen) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Ezd:6:21 and if-ever he/she/it-should-be-being-FIND-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) knowledge-based determination (gen)   the (gen) king (gen) upon being-BECOME-ed (acc) the (acc) edification (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-should-be-being-JUDGE-ed, he/she/it-should-be-JUDGE-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) king (dat) us (gen) let-him/her/it-ADDRESS! us (dat) about (+acc,+gen) these (gen)
1Ezd:6:21 1Ezd_6:21_1 1Ezd_6:21_2 1Ezd_6:21_3 1Ezd_6:21_4 1Ezd_6:21_5 1Ezd_6:21_6 1Ezd_6:21_7 1Ezd_6:21_8 1Ezd_6:21_9 1Ezd_6:21_10 1Ezd_6:21_11 1Ezd_6:21_12 1Ezd_6:21_13 1Ezd_6:21_14 1Ezd_6:21_15 1Ezd_6:21_16 1Ezd_6:21_17 1Ezd_6:21_18 1Ezd_6:21_19 1Ezd_6:21_20 1Ezd_6:21_21 1Ezd_6:21_22 1Ezd_6:21_23 1Ezd_6:21_24 1Ezd_6:21_25 1Ezd_6:21_26 1Ezd_6:21_27 1Ezd_6:21_28
1Ezd:6:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:22 Τότε ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος προσέταξεν ἐπισκέψασθαι ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιβλιοφυλακίοις τοῖς κειμένοις ἐν Βαβυλῶνι, καὶ εὑρέθη ἐν Ἐκβατάνοις τῇ βάρει τῇ ἐν Μηδίᾳ χώρᾳ τόμος εἷς, ἐν ᾧ ὑπεμνημάτιστο τάδε
1Ezd:6:22 And if it be found that the building of the house of the Lord at Jerusalem hath been done with the consent of king Cyrus, and if our lord the king be so minded, let him signify unto us thereof. (1 Esdras 6:22 Brenton)
1Ezd:6:22  
1Ezd:6:22 Τότε βασιλεὺς Δαρεῖος προσέταξεν ἐπισκέψασθαι ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιβλιοφυλακίοις τοῖς κειμένοις ἐν Βαβυλῶνι, καὶ εὑρέθη ἐν Ἐκβατάνοις τῇ βάρει τῇ ἐν Μηδίᾳ χώρᾳ τόμος εἷς, ἐν ὑπεμνημάτιστο τάδε
1Ezd:6:22 τότε ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν   ὁ ἡ τό κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -) ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν   ὁ ἡ τό βάρο·ς, -ους, τό; βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; βαρέω (βαρ(ε)-, -, -, -, βεβαρη-, βαρη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν   χώρα, -ας, ἡ τομός -ή -όν [LXX] εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν ὅς ἥ ὅ   ὅ·δε ἥ·δε τό·δε
1Ezd:6:22 Wtedy Król By dawać dyrektywę By bywać [zobacz sceptyczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królewski (króla, pan wielkiego rodu) By leżeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon I też, nawet, mianowicie By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciężar [zobacz barometryczny]; ciężko; by obarczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Ostre ostrze {krawędź}, [plasterek {wycinek}, cięty] Jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który Takie rzeczy [przedimek określony + ??]
1Ezd:6:22 *to/te o( basileu\s *darei=os prose/taXen e)piske/PSasTai e)n toi=s basilikoi=s bibliofulaki/ois toi=s keime/nois e)n *babulO=ni, kai\ eu(re/TE e)n *)ekbata/nois tE=| ba/rei tE=| e)n *mEdi/a| CHO/ra| to/mos ei(=s, e)n O(=| u(pemnEma/tisto ta/de
1Ezd:6:22 tote ho basileus dareios prosetaXen episkePSasTai en tois basilikois bibliofylakiois tois keimenois en babylOni, kai heureTE en ekbatanois tE barei tE en mEdia CHOra tomos heis, en hO hypemnEmatisto tade
1Ezd:6:22 D RA_NSM N3V_NSM N2_NSM VAI_AAI3S VA_AMN P RA_DPN A1_DPN N2N_DPN RA_DPN V5_PMPDPN P N3W_DSF C VC_API3S P N_DS RA_DSF N3I_DSF RA_DSF P N_DS N1A_DSF N2_NSM M P RR_DSN VM_YMI3S RD_NPN
1Ezd:6:22 then the king ć to give a directive to visit [see skeptical] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the the royal (king's, nobleman) ć the to recline in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon and also, even, namely to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the burden [see barometric]; heavy; to burden the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć region realm (clίme); land, country, territory, tract sharp edge, [slice, cut] one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which ć such things [definite article + δέ]
1Ezd:6:22 then the (nom) king (nom)   he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE to-be-VISIT-ed in/among/by (+dat) the (dat) the royal ([Adj] dat)   the (dat) while being-RECLINE-ed (dat) in/among/by (+dat) Babylon (dat) and he/she/it-was-FIND-ed in/among/by (+dat)   the (dat) burden (dat); heavy ([Adj] dat); he/she/it-is-BURDEN-ing, you(sg)-are-being-BURDEN-ed (classical), be-you(sg)-BURDEN-ing! the (dat) in/among/by (+dat)   region (dat) sharp ([Adj] nom) one (nom) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat)   these (nom|acc)
1Ezd:6:22 1Ezd_6:22_1 1Ezd_6:22_2 1Ezd_6:22_3 1Ezd_6:22_4 1Ezd_6:22_5 1Ezd_6:22_6 1Ezd_6:22_7 1Ezd_6:22_8 1Ezd_6:22_9 1Ezd_6:22_10 1Ezd_6:22_11 1Ezd_6:22_12 1Ezd_6:22_13 1Ezd_6:22_14 1Ezd_6:22_15 1Ezd_6:22_16 1Ezd_6:22_17 1Ezd_6:22_18 1Ezd_6:22_19 1Ezd_6:22_20 1Ezd_6:22_21 1Ezd_6:22_22 1Ezd_6:22_23 1Ezd_6:22_24 1Ezd_6:22_25 1Ezd_6:22_26 1Ezd_6:22_27 1Ezd_6:22_28 1Ezd_6:22_29 1Ezd_6:22_30
1Ezd:6:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:23 Ἔτους πρώτου βασιλεύοντος Κύρου· βασιλεὺς Κῦρος προσέταξεν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ οἰκοδομῆσαι, ὅπου ἐπιθύουσιν διὰ πυρὸς ἐνδελεχοῦς,
1Ezd:6:23 Then commanded king Darius to seek among the records at Babylon: and so at Ecbatana the palace, which is in the country of Media, there was found a roll wherein these things were recorded. (1 Esdras 6:23 Brenton)
1Ezd:6:23  
1Ezd:6:23 Ἔτους πρώτου βασιλεύοντος Κύρου· βασιλεὺς Κῦρος προσέταξεν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ οἰκοδομῆσαι, ὅπου ἐπιθύουσιν διὰ πυρὸς ἐνδελεχοῦς,
1Ezd:6:23 ἔτο·ς, -ους, τό πρῶτος -η -ον βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ   προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὅπου   διά πῦρ, -ρός, τό  
1Ezd:6:23 Rok Po pierwsze By panować Król By dawać dyrektywę Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By budować/buduj moralnie Gdzie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ogień
1Ezd:6:23 *)/etous prO/tou basileu/ontos *ku/rou· basileu\s *ku=ros prose/taXen to\n oi)=kon tou= kuri/ou to\n e)n *ierousalEm oi)kodomE=sai, o(/pou e)piTu/ousin dia\ puro\s e)ndeleCHou=s,
1Ezd:6:23 etus prOtu basileuontos kyru· basileus kyros prosetaXen ton oikon tu kyriu ton en ierusalEm oikodomEsai, hopu epiTyusin dia pyros endeleCHus,
1Ezd:6:23 N3E_GSN A1_GSN V1_PAPGSM N2_GSM N3V_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM RA_ASM P N_DSF VA_AAN x V1_PAI3P P N3_GSN A3H_GSN
1Ezd:6:23 year first to reign ć king ć to give a directive the house the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to build/edify where ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) fire ć
1Ezd:6:23 year (gen) first (gen) while REIGN-ing (gen)   king (nom)   he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE the (acc) house (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) where   because of (+acc), through (+gen) fire (gen)  
1Ezd:6:23 1Ezd_6:23_1 1Ezd_6:23_2 1Ezd_6:23_3 1Ezd_6:23_4 1Ezd_6:23_5 1Ezd_6:23_6 1Ezd_6:23_7 1Ezd_6:23_8 1Ezd_6:23_9 1Ezd_6:23_10 1Ezd_6:23_11 1Ezd_6:23_12 1Ezd_6:23_13 1Ezd_6:23_14 1Ezd_6:23_15 1Ezd_6:23_16 1Ezd_6:23_17 1Ezd_6:23_18 1Ezd_6:23_19 1Ezd_6:23_20
1Ezd:6:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:24 οὗ τὸ ὕψος πήχεων ἑξήκοντα, πλάτος πήχεων ἑξήκοντα, διὰ δόμων λιθίνων ξυστῶν τριῶν καὶ δόμου ξυλίνου ἐγχωρίου καινοῦ ἑνός, καὶ τὸ δαπάνημα δοθῆναι ἐκ τοῦ οἴκου Κύρου τοῦ βασιλέως·
1Ezd:6:24 In the first year of the reign of Cyrus king Cyrus commanded that the house of the Lord at Jerusalem should be built again, where they do sacrifice with continual fire: (1 Esdras 6:24 Brenton)
1Ezd:6:24  
1Ezd:6:24 οὗ τὸ ὕψος πήχεων ἑξήκοντα, πλάτος πήχεων ἑξήκοντα, διὰ δόμων λιθίνων ξυστῶν τριῶν καὶ δόμου ξυλίνου ἐγχωρίου καινοῦ ἑνός, καὶ τὸ δαπάνημα δοθῆναι ἐκ τοῦ οἴκου Κύρου τοῦ βασιλέως·
1Ezd:6:24 οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑξή·κοντα πλάτο·ς, -ους, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑξή·κοντα διά   λίθινος -ίνη -ον   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί   ξύλινος -η -ον   καινός -ή -όν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Ezd:6:24 Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Łokieć Sześćdziesiąt Szerokość Łokieć Sześćdziesiąt Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kamień Trzy I też, nawet, mianowicie Drewniany Nowy Jeden I też, nawet, mianowicie By dawać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Król
1Ezd:6:24 ou(= to\ u(/PSos pE/CHeOn e(XE/konta, pla/tos pE/CHeOn e(XE/konta, dia\ do/mOn liTi/nOn XustO=n triO=n kai\ do/mou Xuli/nou e)gCHOri/ou kainou= e(no/s, kai\ to\ dapa/nEma doTE=nai e)k tou= oi)/kou *ku/rou tou= basile/Os·
1Ezd:6:24 hu to hyPSos pECHeOn heXEkonta, platos pECHeOn heXEkonta, dia domOn liTinOn XystOn triOn kai domu Xylinu enCHOriu kainu henos, kai to dapanEma doTEnai ek tu oiku kyru tu basileOs·
1Ezd:6:24 RR_GSN RA_NSN N3E_NSN N3E_GPM M N3E_NSN N3E_GPM M P N2_GPM A1_GPM A1B_GPM A3_GPM C N2_GSM A1_GSM A1B_GSM A1_GSM A3_GSM C RA_ASN N3M_ASN VC_APN P RA_GSM N2_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM
1Ezd:6:24 where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance cubit sixty width cubit sixty because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć stone ć three and also, even, namely ć wooden ć new one and also, even, namely the ć to give out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell ć the king
1Ezd:6:24 where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) cubits (gen) sixty width (nom|acc|voc) cubits (gen) sixty because of (+acc), through (+gen)   stone ([Adj] gen)   three (gen) and   wooden ([Adj] gen)   new ([Adj] gen) one (gen) and the (nom|acc)   to-be-GIVE-ed out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   the (gen) king (gen)
1Ezd:6:24 1Ezd_6:24_1 1Ezd_6:24_2 1Ezd_6:24_3 1Ezd_6:24_4 1Ezd_6:24_5 1Ezd_6:24_6 1Ezd_6:24_7 1Ezd_6:24_8 1Ezd_6:24_9 1Ezd_6:24_10 1Ezd_6:24_11 1Ezd_6:24_12 1Ezd_6:24_13 1Ezd_6:24_14 1Ezd_6:24_15 1Ezd_6:24_16 1Ezd_6:24_17 1Ezd_6:24_18 1Ezd_6:24_19 1Ezd_6:24_20 1Ezd_6:24_21 1Ezd_6:24_22 1Ezd_6:24_23 1Ezd_6:24_24 1Ezd_6:24_25 1Ezd_6:24_26 1Ezd_6:24_27 1Ezd_6:24_28 1Ezd_6:24_29
1Ezd:6:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:25 καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ οἴκου κυρίου, τά τε χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκεν Ναβουχοδονοσορ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπήνεγκεν εἰς Βαβυλῶνα, ἀποκατασταθῆναι εἰς τὸν οἶκον τὸν ἐν Ιερουσαλημ, οὗ ἦν κείμενα, ὅπως τεθῇ ἐκεῖ.
1Ezd:6:25 Whose height shall be sixty cubits and the breadth sixty cubits, with three rows of hewn stones, and one row of new wood of that country; and the expenses thereof to be given out of the house of king Cyrus: (1 Esdras 6:25 Brenton)
1Ezd:6:25  
1Ezd:6:25 καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ οἴκου κυρίου, τά τε χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἐξήνεγκεν Ναβουχοδονοσορ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπήνεγκεν εἰς Βαβυλῶνα, ἀποκατασταθῆναι εἰς τὸν οἶκον τὸν ἐν Ιερουσαλημ, οὗ ἦν κείμενα, ὅπως τεθῇ ἐκεῖ.
1Ezd:6:25 καί ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό τέ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν καί ὁ ἡ τό ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος ὅς ἥ ὅ ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-)   ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἀπο·καθ·ίστημι (ath. αποκαθ+ιστ(α)-/ath. αποκαθ+ιστ(η)-, αποκατα+στη·σ-, απο+κατα+στη·σ-/αποκατα+στη·σ- or 2nd ath. απο+κατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(η)-/ath. αποκατα+στ(α)-, -, -, απο+κατα+στα·θ-/αποκατα+στα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -) ὅπως τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐκεῖ
1Ezd:6:25 I też, nawet, mianowicie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I [umieszczona z tyłu współrzędna] Złoty/złoty I też, nawet, mianowicie Srebrny Kto/, który/, który By wykonywać ródź Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Do (+przyspieszenie) Babilon By przywracać Do (+przyspieszenie) Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By być By leżeć Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tam
1Ezd:6:25 kai\ ta\ i(era\ skeu/E tou= oi)/kou kuri/ou, ta/ te CHrusa= kai\ ta\ a)rgura=, a(/ e)XE/negken *nabouCHodonosor e)k tou= oi)/kou tou= e)n *ierousalEm kai\ a)pE/negken ei)s *babulO=na, a)pokatastaTE=nai ei)s to\n oi)=kon to\n e)n *ierousalEm, ou(= E)=n kei/mena, o(/pOs teTE=| e)kei=.
1Ezd:6:25 kai ta hiera skeuE tu oiku kyriu, ta te CHrysa kai ta argyra, ha eXEnenken nabuCHodonosor ek tu oiku tu en ierusalEm kai apEnenken eis babylOna, apokatastaTEnai eis ton oikon ton en ierusalEm, hu En keimena, hopOs teTE ekei.
1Ezd:6:25 C RA_APN A1A_APN N3E_APN RA_GSM N2_GSM N2_GSM RA_APN x A1C_APN C RA_APN A1C_APN RR_APN VAI_AAI3S N_NSM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM P N_DSF C VAI_AAI3S P N3W_ASF VC_APN P RA_ASM N2_ASM RA_ASM P N_DSF D V9_IAI3S V5_PMPNPN C VC_APS3S D
1Ezd:6:25 and also, even, namely the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ vessel; vessel hardware, utensils, implement the house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the and [postpositive coordinate] gold/golden and also, even, namely the silver who/whom/which to carry out bring forth ć out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to carry away yield to repay into (+acc) Babylon to restore into (+acc) the house the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to be to recline so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to place lay, put, set, situate, station there
1Ezd:6:25 and the (nom|acc) sanctuaries (nom|acc|voc); sacred ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom|acc) and [postpositive coordinate] gold/golden ([Adj] nom|acc|voc) and the (nom|acc) silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-CARRY OUT-ed   out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-CARRY AWAY-ed into (+acc) Babylon (acc) to-be-RESTORE-ed into (+acc) the (acc) house (acc) the (acc) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was while being-RECLINE-ed (nom|acc|voc) this is how he/she/it-should-be-PLACE-ed there
1Ezd:6:25 1Ezd_6:25_1 1Ezd_6:25_2 1Ezd_6:25_3 1Ezd_6:25_4 1Ezd_6:25_5 1Ezd_6:25_6 1Ezd_6:25_7 1Ezd_6:25_8 1Ezd_6:25_9 1Ezd_6:25_10 1Ezd_6:25_11 1Ezd_6:25_12 1Ezd_6:25_13 1Ezd_6:25_14 1Ezd_6:25_15 1Ezd_6:25_16 1Ezd_6:25_17 1Ezd_6:25_18 1Ezd_6:25_19 1Ezd_6:25_20 1Ezd_6:25_21 1Ezd_6:25_22 1Ezd_6:25_23 1Ezd_6:25_24 1Ezd_6:25_25 1Ezd_6:25_26 1Ezd_6:25_27 1Ezd_6:25_28 1Ezd_6:25_29 1Ezd_6:25_30 1Ezd_6:25_31 1Ezd_6:25_32 1Ezd_6:25_33 1Ezd_6:25_34 1Ezd_6:25_35 1Ezd_6:25_36 1Ezd_6:25_37 1Ezd_6:25_38 1Ezd_6:25_39
1Ezd:6:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Ezd:6:26 προσέταξεν δὲ ἐπιμεληθῆναι Σισίννῃ ἐπάρχῳ Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνῃ καὶ τοῖς συνεταίροις καὶ τοῖς ἀποτεταγμένοις ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ ἡγεμόσιν ἀπέχεσθαι τοῦ τόπου, ἐᾶσαι δὲ τὸν παῖδα τοῦ κυρίου Ζοροβαβελ, ἔπαρχον δὲ τῆς Ιουδαίας, καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων τὸν οἶκον τοῦ κυρίου ἐκεῖνον οἰκοδομεῖν ἐπὶ τοῦ τόπου.
1Ezd:6:26 And that the holy vessels of the house of the Lord, both of gold and silver, that Nabuchodonosor took out of the house at Jerusalem, and brought to Babylon, should be restored to the house at Jerusalem, and be set in the place where they were before. (1 Esdras 6:26 Brenton)
1Ezd:6:26  
1Ezd:6:26 προσέταξεν δὲ ἐπιμεληθῆναι Σισίννῃ ἐπάρχῳ Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνῃ καὶ τοῖς συνεταίροις καὶ τοῖς ἀποτεταγμένοις ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ ἡγεμόσιν ἀπέχεσθαι τοῦ τόπου, ἐᾶσαι δὲ τὸν παῖδα τοῦ κυρίου Ζοροβαβελ, ἔπαρχον δὲ τῆς Ιουδαίας, καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων τὸν οἶκον τοῦ κυρίου ἐκεῖνον οἰκοδομεῖν ἐπὶ τοῦ τόπου.
1Ezd:6:26 προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-) δέ ἐπι·μελέομαι (επι+μελ(ε)-, επι+μελη·σ-, -, -, -, επι+μελη·θ-)     Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] καί   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἀπο·τάσσω (απο+τασσ-, -, απο+ταξ-, -, απο+τετασσ-, -) ἐν Συρία, -ας, ἡ καί Φοινίκη, -ης, ἡ; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ἡγεμών, -όνος, ὁ ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) δέ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Ζοροβαβέλ, ὁ   δέ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκεῖνος -η -ο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ
1Ezd:6:26 By dawać dyrektywę zaś By troszczyć się o Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Fenicja; purpurowy czerwony Gubernator [zobacz Hegemon] By powstrzymywać się Miejsce By pozwalać zaś Dziecka/służący Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zerubbabel zaś Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie Starszy Żydowski Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tamto By budować/buduj moralnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce
1Ezd:6:26 prose/taXen de\ e)pimelETE=nai *sisi/nnE| e)pa/rCHO| *suri/as kai\ *foini/kEs kai\ *saTrabouDZa/nE| kai\ toi=s sunetai/rois kai\ toi=s a)potetagme/nois e)n *suri/a| kai\ *foini/kE| E(gemo/sin a)pe/CHesTai tou= to/pou, e)a=sai de\ to\n pai=da tou= kuri/ou *DZorobabel, e)/parCHon de\ tE=s *ioudai/as, kai\ tou\s presbute/rous tO=n *ioudai/On to\n oi)=kon tou= kuri/ou e)kei=non oi)kodomei=n e)pi\ tou= to/pou.
1Ezd:6:26 prosetaXen de epimelETEnai sisinnE eparCHO syrias kai foinikEs kai saTrabuDZanE kai tois synetairois kai tois apotetagmenois en syria kai foinikE hEgemosin apeCHesTai tu topu, easai de ton paida tu kyriu DZorobabel, eparCHon de tEs iudaias, kai tus presbyterus tOn