1Krn:18:1 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐτροπώσατο αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὴν Γεθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων.
1Krn:18:1 And it came to pass afterwards, that David smote the Philistines, and routed them, and took Geth and its villages out of the hand of the Philistines. (1 Chronicles 18:1 Brenton)
1Krn:18:1 Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów i zmusił ich do uległości; odebrał też z rąk Filistynów Gat i miejscowości przynależne. (1 Krn 18:1 BT_4)
1Krn:18:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐτροπώσατο αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὴν Γεθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων.
1Krn:18:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλό·φυλος -ον
1Krn:18:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By uderzać David Obcy I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Obcy
1Krn:18:1 *kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta kai\ e)pa/taXen *dauid tou\s a)llofu/lous kai\ e)tropO/sato au)tou\s kai\ e)/laben tE\n *geT kai\ ta\s kO/mas au)tE=s e)k CHeiro\s a)llofu/lOn.
1Krn:18:1 kai egeneto meta tauta kai epataXen dauid tus allofylus kai etropOsato autus kai elaben tEn geT kai tas kOmas autEs ek CHeiros allofylOn.
1Krn:18:1 C VBI_AMI3S P RD_APN C VAI_AAI3S N_NSM RA_APM N2_APM C VAI_AMI3S RD_APM C VBI_AAI3S RA_ASF N_ASF C RA_APF N1_APF RD_GSF P N3_GSF N2_GPM
1Krn:18:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to smite David the foreign and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć and also, even, namely the town he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand foreign
1Krn:18:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and he/she/it-SMITE-ed David (indecl) the (acc) foreign ([Adj] acc) and   them/same (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) out of (+gen) hand (gen) foreign ([Adj] gen)
1Krn:18:1 1Krn_18:1_1 1Krn_18:1_2 1Krn_18:1_3 1Krn_18:1_4 1Krn_18:1_5 1Krn_18:1_6 1Krn_18:1_7 1Krn_18:1_8 1Krn_18:1_9 1Krn_18:1_10 1Krn_18:1_11 1Krn_18:1_12 1Krn_18:1_13 1Krn_18:1_14 1Krn_18:1_15 1Krn_18:1_16 1Krn_18:1_17 1Krn_18:1_18 1Krn_18:1_19 1Krn_18:1_20 1Krn_18:1_21 1Krn_18:1_22 1Krn_18:1_23
1Krn:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:2 καὶ ἐπάταξεν τὴν Μωαβ, καὶ ἦσαν Μωαβ παῖδες τῷ Δαυιδ φέροντες δῶρα.
1Krn:18:2 And he smote Moab; and the Moabites became servants to David, and tributaries. (1 Chronicles 18:2 Brenton)
1Krn:18:2 Potem pobił Moabitów i stali się Moabici niewolnikami Dawida, płacącymi daninę. (1 Krn 18:2 BT_4)
1Krn:18:2 καὶ ἐπάταξεν τὴν Μωαβ, καὶ ἦσαν Μωαβ παῖδες τῷ Δαυιδ φέροντες δῶρα.
1Krn:18:2 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)
1Krn:18:2 I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie By być Dziecka/służący David By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dar
1Krn:18:2 kai\ e)pa/taXen tE\n *mOab, kai\ E)=san *mOab pai=des tO=| *dauid fe/rontes dO=ra.
1Krn:18:2 kai epataXen tEn mOab, kai Esan mOab paides tO dauid ferontes dOra.
1Krn:18:2 C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C V9_IAI3P N_NSF N3D_NPM RA_DSM N_DSM V1_PAPNPM N2N_APN
1Krn:18:2 and also, even, namely to smite the ć and also, even, namely to be ć child/servant the David to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth gift
1Krn:18:2 and he/she/it-SMITE-ed the (acc)   and they-were   children/servants (nom|voc) the (dat) David (indecl) while BRING-ing (nom|voc) gifts (nom|acc|voc)
1Krn:18:2 1Krn_18:2_1 1Krn_18:2_2 1Krn_18:2_3 1Krn_18:2_4 1Krn_18:2_5 1Krn_18:2_6 1Krn_18:2_7 1Krn_18:2_8 1Krn_18:2_9 1Krn_18:2_10 1Krn_18:2_11 1Krn_18:2_12
1Krn:18:2 x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:3 καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ τὸν Αδρααζαρ βασιλέα Σουβα Ημαθ πορευομένου αὐτοῦ ἐπιστῆσαι χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην.
1Krn:18:3 And David smote Adraazar king of Suba of Emath, as he was going to establish power toward the river Euphrates. (1 Chronicles 18:3 Brenton)
1Krn:18:3 Dawid pobił też Hadadezera, króla Soby i Chamat, kiedy wyprawił się, aby utrwalić swą władzę nad rzeką Eufratem. (1 Krn 18:3 BT_4)
1Krn:18:3 καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ τὸν Αδρααζαρ βασιλέα Σουβα Ημαθ πορευομένου αὐτοῦ ἐπιστῆσαι χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην.
1Krn:18:3 καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό   βασιλεύς, -έως, ὁ     πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ποταμός, -οῦ, ὁ Εὐφράτης, -οῦ, ὁ
1Krn:18:3 I też, nawet, mianowicie By uderzać David Król By iść On/ona/to/to samo By ulegać odroczeniu Ręka On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Eufrat
1Krn:18:3 kai\ e)pa/taXen *dauid to\n *adraaDZar basile/a *souba *EmaT poreuome/nou au)tou= e)pistE=sai CHei=ra au)tou= e)pi\ potamo\n *eu)fra/tEn.
1Krn:18:3 kai epataXen dauid ton adraaDZar basilea suba EmaT poreuomenu autu epistEsai CHeira autu epi potamon eufratEn.
1Krn:18:3 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM N3V_ASM N_GSF N_GSF V1_PMPGSM RD_GSM VA_AAN N3_ASF RD_GSM P N2_ASM N1M_ASM
1Krn:18:3 and also, even, namely to smite David the ć king ć ć to go he/she/it/same to stand over hand he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing river Euphrates
1Krn:18:3 and he/she/it-SMITE-ed David (indecl) the (acc)   king (acc)     while being-GO-ed (gen) him/it/same (gen) to-STand-OVER, be-you(sg)-STand-ed-OVER!, he/she/it-happens-to-STand-OVER (opt) hand (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) river (acc) Euphrates (acc)
1Krn:18:3 1Krn_18:3_1 1Krn_18:3_2 1Krn_18:3_3 1Krn_18:3_4 1Krn_18:3_5 1Krn_18:3_6 1Krn_18:3_7 1Krn_18:3_8 1Krn_18:3_9 1Krn_18:3_10 1Krn_18:3_11 1Krn_18:3_12 1Krn_18:3_13 1Krn_18:3_14 1Krn_18:3_15 1Krn_18:3_16
1Krn:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:4 καὶ προκατελάβετο Δαυιδ αὐτῶν χίλια ἅρματα καὶ ἑπτὰ χιλιάδας ἵππων καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πεζῶν· καὶ παρέλυσεν Δαυιδ πάντα τὰ ἅρματα καὶ ὑπελίπετο ἐξ αὐτῶν ἑκατὸν ἅρματα.
1Krn:18:4 And David took of them a thousand chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand infantry: and David houghed all the chariot horses, but there were reserved of them a hundred chariots. (1 Chronicles 18:4 Brenton)
1Krn:18:4 Wziął mu też Dawid tysiąc rydwanów, siedem tysięcy jeźdźców i dwadzieścia tysięcy pieszych. Poprzecinał też Dawid ścięgna skokowe wszystkim koniom zaprzęgowym, zostawiając z nich tylko do stu rydwanów. (1 Krn 18:4 BT_4)
1Krn:18:4 καὶ προκατελάβετο Δαυιδ αὐτῶν χίλια ἅρματα καὶ ἑπτὰ χιλιάδας ἵππων καὶ εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πεζῶν· καὶ παρέλυσεν Δαυιδ πάντα τὰ ἅρματα καὶ ὑπελίπετο ἐξ αὐτῶν ἑκατὸν ἅρματα.
1Krn:18:4 καί   Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό χίλιοι -αι -α ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἑπτά χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἵππος, -ου, ὁ καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ πεζός -ή -όν καί παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἑκατόν ἅρμα[τ], -ατος, τό
1Krn:18:4 I też, nawet, mianowicie David On/ona/to/to samo Tysiąc Wóz I też, nawet, mianowicie Siedem Kilo [jednostka tysiąc] Koń I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Chodzenie lądem I też, nawet, mianowicie By paraliżować David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wóz I też, nawet, mianowicie By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Sto Wóz
1Krn:18:4 kai\ prokatela/beto *dauid au)tO=n CHi/lia a(/rmata kai\ e(pta\ CHilia/das i(/ppOn kai\ ei)/kosi CHilia/das a)ndrO=n peDZO=n· kai\ pare/lusen *dauid pa/nta ta\ a(/rmata kai\ u(peli/peto e)X au)tO=n e(kato\n a(/rmata.
1Krn:18:4 kai prokatelabeto dauid autOn CHilia harmata kai hepta CHiliadas hippOn kai eikosi CHiliadas andrOn peDZOn· kai parelysen dauid panta ta harmata kai hypelipeto eX autOn hekaton harmata.
1Krn:18:4 C VBI_AMI3S N_NSM RD_GPM A1A_APN N3M_APN C M N3D_APF N2_GPM C M N3D_APF N3_GPM A1_GPM C VAI_AAI3S N_NSM A3_APN RA_APN N3M_APN C VBI_AMI3S P RD_GPM M N3M_APN
1Krn:18:4 and also, even, namely ć David he/she/it/same thousand chariot and also, even, namely seven kilo [unit of one thousand] horse and also, even, namely icon; twenty kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". going by land and also, even, namely to paralyze David every all, each, every, the whole of the chariot and also, even, namely to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same hundred chariot
1Krn:18:4 and   David (indecl) them/same (gen) thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc) chariots (nom|acc|voc) and seven kilos (acc) horses (gen) and icons (dat); twenty kilos (acc) men, husbands (gen) going by land ([Adj] gen) and he/she/it-PARALYZE-ed David (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) and he/she/it-was-REMAIN-ed out of (+gen) them/same (gen) hundred chariots (nom|acc|voc)
1Krn:18:4 1Krn_18:4_1 1Krn_18:4_2 1Krn_18:4_3 1Krn_18:4_4 1Krn_18:4_5 1Krn_18:4_6 1Krn_18:4_7 1Krn_18:4_8 1Krn_18:4_9 1Krn_18:4_10 1Krn_18:4_11 1Krn_18:4_12 1Krn_18:4_13 1Krn_18:4_14 1Krn_18:4_15 1Krn_18:4_16 1Krn_18:4_17 1Krn_18:4_18 1Krn_18:4_19 1Krn_18:4_20 1Krn_18:4_21 1Krn_18:4_22 1Krn_18:4_23 1Krn_18:4_24 1Krn_18:4_25 1Krn_18:4_26 1Krn_18:4_27
1Krn:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:5 καὶ ἦλθεν Σύρος ἐκ Δαμασκοῦ βοηθῆσαι Αδρααζαρ βασιλεῖ Σουβα, καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ ἐν τῷ Σύρῳ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδας ἀνδρῶν.
1Krn:18:5 And the Syrian came from Damascus to help Adraazar king of Suba; and David smote of the Syrian army twenty and two thousand men. (1 Chronicles 18:5 Brenton)
1Krn:18:5 Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli na odsiecz królowi Soby, Hadadezerowi, Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące ludzi spośród Aramejczyków. (1 Krn 18:5 BT_4)
1Krn:18:5 καὶ ἦλθεν Σύρος ἐκ Δαμασκοῦ βοηθῆσαι Αδρααζαρ βασιλεῖ Σουβα, καὶ ἐπάταξεν Δαυιδ ἐν τῷ Σύρῳ εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδας ἀνδρῶν.
1Krn:18:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Σύρος, -ου, ὁ ἐκ Δαμασκός, -οῦ, ὁ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
1Krn:18:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Syryjski [mieszkaniec Syrii] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Damaszek By pomagać Król I też, nawet, mianowicie By uderzać David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syryjski [mieszkaniec Syrii] Ikona; dwadzieścia I też, nawet, mianowicie Dwa Kilo [jednostka tysiąc] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
1Krn:18:5 kai\ E)=lTen *su/ros e)k *damaskou= boETE=sai *adraaDZar basilei= *souba, kai\ e)pa/taXen *dauid e)n tO=| *su/rO| ei)/kosi kai\ du/o CHilia/das a)ndrO=n.
1Krn:18:5 kai ElTen syros ek damasku boETEsai adraaDZar basilei suba, kai epataXen dauid en tO syrO eikosi kai dyo CHiliadas andrOn.
1Krn:18:5 C VBI_AAI3S N2_NSM P N2_GSM VA_AAN N_DSM N3V_DSM N_GSF C VAI_AAI3S N_NSM P RA_DSM N2_DSM M C M N3D_APF N3_GPM
1Krn:18:5 and also, even, namely to come Syrian [inhabitant of Syria] out of (+gen) ἐξ before vowels Damascus to help ć king ć and also, even, namely to smite David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Syrian [inhabitant of Syria] icon; twenty and also, even, namely two kilo [unit of one thousand] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
1Krn:18:5 and he/she/it-COME-ed Syrian (nom) out of (+gen) Damascus (gen) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt)   king (dat)   and he/she/it-SMITE-ed David (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) Syrian (dat) icons (dat); twenty and two (nom, acc, gen) kilos (acc) men, husbands (gen)
1Krn:18:5 1Krn_18:5_1 1Krn_18:5_2 1Krn_18:5_3 1Krn_18:5_4 1Krn_18:5_5 1Krn_18:5_6 1Krn_18:5_7 1Krn_18:5_8 1Krn_18:5_9 1Krn_18:5_10 1Krn_18:5_11 1Krn_18:5_12 1Krn_18:5_13 1Krn_18:5_14 1Krn_18:5_15 1Krn_18:5_16 1Krn_18:5_17 1Krn_18:5_18 1Krn_18:5_19 1Krn_18:5_20
1Krn:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:6 καὶ ἔθετο Δαυιδ φρουρὰν ἐν Συρίᾳ τῇ κατὰ Δαμασκόν, καὶ ἦσαν τῷ Δαυιδ εἰς παῖδας φέροντας δῶρα. καὶ ἔσῳζεν κύριος τὸν Δαυιδ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύετο.
1Krn:18:6 And David put a garrison in Syria near Damascus; and they became tributary servants to David: and the Lord delivered David wherever he went. (1 Chronicles 18:6 Brenton)
1Krn:18:6 Potem umieścił Dawid załogi w Aramie damasceńskim, i Aramejczycy stali się poddanymi Dawida płacącymi daninę. Tak Pan udzielał Dawidowi zwycięstwa we wszystkim, co zamierzył. (1 Krn 18:6 BT_4)
1Krn:18:6 καὶ ἔθετο Δαυιδ φρουρὰν ἐν Συρίᾳ τῇ κατὰ Δαμασκόν, καὶ ἦσαν τῷ Δαυιδ εἰς παῖδας φέροντας δῶρα. καὶ ἔσῳζεν κύριος τὸν Δαυιδ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύετο.
1Krn:18:6 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ   ἐν Συρία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατά Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
1Krn:18:6 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syria [Rzymska prowincja z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Damaszek I też, nawet, mianowicie By być David Do (+przyspieszenie) Dziecka/służący By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dar I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By iść
1Krn:18:6 kai\ e)/Teto *dauid froura\n e)n *suri/a| tE=| kata\ *damasko/n, kai\ E)=san tO=| *dauid ei)s pai=das fe/rontas dO=ra. kai\ e)/sO|DZen ku/rios to\n *dauid e)n pa=sin, oi(=s e)poreu/eto.
1Krn:18:6 kai eTeto dauid fruran en syria tE kata damaskon, kai Esan tO dauid eis paidas ferontas dOra. kai esODZen kyrios ton dauid en pasin, hois eporeueto.
1Krn:18:6 C VEI_AMI3S N_NSM N1A_ASF P N1A_DSF RA_DSF P N2_ASM C V9_IAI3P RA_DSM N_DSM P N3D_APM V1_PAPAPM N2N_APN C V1I_IAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM P A3_DPM RR_DPM V1I_IMI3S
1Krn:18:6 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station David ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Syria [Roman province of] the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Damascus and also, even, namely to be the David into (+acc) child/servant to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth gift and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to go
1Krn:18:6 and he/she/it-was-PLACE-ed David (indecl)   in/among/by (+dat) Syria (dat) the (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Damascus (acc) and they-were the (dat) David (indecl) into (+acc) children/servants (acc) while BRING-ing (acc) gifts (nom|acc|voc) and he/she/it-was-SAVE-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) David (indecl) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-being-GO-ed
1Krn:18:6 1Krn_18:6_1 1Krn_18:6_2 1Krn_18:6_3 1Krn_18:6_4 1Krn_18:6_5 1Krn_18:6_6 1Krn_18:6_7 1Krn_18:6_8 1Krn_18:6_9 1Krn_18:6_10 1Krn_18:6_11 1Krn_18:6_12 1Krn_18:6_13 1Krn_18:6_14 1Krn_18:6_15 1Krn_18:6_16 1Krn_18:6_17 1Krn_18:6_18 1Krn_18:6_19 1Krn_18:6_20 1Krn_18:6_21 1Krn_18:6_22 1Krn_18:6_23 1Krn_18:6_24 1Krn_18:6_25 1Krn_18:6_26
1Krn:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:7 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τοὺς κλοιοὺς τοὺς χρυσοῦς, οἳ ἦσαν ἐπὶ τοὺς παῖδας Αδρααζαρ, καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς εἰς Ιερουσαλημ.
1Krn:18:7 And David took the golden collars that were on the servants of Adraazar, and brought them to Jerusalem. (1 Chronicles 18:7 Brenton)
1Krn:18:7 Dawid zabrał złote uzbrojenie, jakie mieli słudzy Hadadezera, i przeniósł je do Jerozolimy. (1 Krn 18:7 BT_4)
1Krn:18:7 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τοὺς κλοιοὺς τοὺς χρυσοῦς, οἳ ἦσαν ἐπὶ τοὺς παῖδας Αδρααζαρ, καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς εἰς Ιερουσαλημ.
1Krn:18:7 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Krn:18:7 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć David Złoty/złoty Kto/, który/, który By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
1Krn:18:7 kai\ e)/laben *dauid tou\s kloiou\s tou\s CHrusou=s, oi(\ E)=san e)pi\ tou\s pai=das *adraaDZar, kai\ E)/negken au)tou\s ei)s *ierousalEm.
1Krn:18:7 kai elaben dauid tus kloius tus CHrysus, hoi Esan epi tus paidas adraaDZar, kai Enenken autus eis ierusalEm.
1Krn:18:7 C VBI_AAI3S N_NSM RA_APM N2_APM RA_APM A1C_NSM RR_NPM V9_IAI3P P RA_APM N3D_APM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P N_ASF
1Krn:18:7 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand David the ć the gold/golden who/whom/which to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the child/servant ć and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of]
1Krn:18:7 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed David (indecl) the (acc)   the (acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|voc) who/whom/which (nom) they-were upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) children/servants (acc)   and he/she/it-BRING-ed them/same (acc) into (+acc) Jerusalem (indecl)
1Krn:18:7 1Krn_18:7_1 1Krn_18:7_2 1Krn_18:7_3 1Krn_18:7_4 1Krn_18:7_5 1Krn_18:7_6 1Krn_18:7_7 1Krn_18:7_8 1Krn_18:7_9 1Krn_18:7_10 1Krn_18:7_11 1Krn_18:7_12 1Krn_18:7_13 1Krn_18:7_14 1Krn_18:7_15 1Krn_18:7_16 1Krn_18:7_17 1Krn_18:7_18
1Krn:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:8 καὶ ἐκ τῆς μεταβηχας καὶ ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν πόλεων τῶν Αδρααζαρ ἔλαβεν Δαυιδ χαλκὸν πολὺν σφόδρα· ἐξ αὐτοῦ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν καὶ τοὺς στύλους καὶ τὰ σκεύη τὰ χαλκᾶ.
1Krn:18:8 And David took out of Matabeth, and out of the chief cities of Adraazar very much brass: of this Solomon made the brazen sea, and the pillars, and the brazen vessels. (1 Chronicles 18:8 Brenton)
1Krn:18:8 Z miast Hadadezera, Tibchat i Kun, zabrał też Dawid bardzo wiele brązu, z którego Salomon uczynił "morze" brązowe, kolumny i naczynia brązowe. (1 Krn 18:8 BT_4)
1Krn:18:8 καὶ ἐκ τῆς μεταβηχας καὶ ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν πόλεων τῶν Αδρααζαρ ἔλαβεν Δαυιδ χαλκὸν πολὺν σφόδρα· ἐξ αὐτοῦ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν καὶ τοὺς στύλους καὶ τὰ σκεύη τὰ χαλκᾶ.
1Krn:18:8 καί ἐκ ὁ ἡ τό   καί ἐκ ὁ ἡ τό ἐκ·λεκτός -ή -όν πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό   λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ χαλκός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
1Krn:18:8 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wybierany [zobacz eklektyczny] Miasto By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć David Miedź albo brąz Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By czynić/rób Salomon Morze Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Filar I też, nawet, mianowicie Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Miedź albo brąz
1Krn:18:8 kai\ e)k tE=s metabECHas kai\ e)k tO=n e)klektO=n po/leOn tO=n *adraaDZar e)/laben *dauid CHalko\n polu\n sfo/dra· e)X au)tou= e)poi/Esen *salOmOn tE\n Ta/lassan tE\n CHalkE=n kai\ tou\s stu/lous kai\ ta\ skeu/E ta\ CHalka=.
1Krn:18:8 kai ek tEs metabECHas kai ek tOn eklektOn poleOn tOn adraaDZar elaben dauid CHalkon polyn sfodra· eX autu epoiEsen salOmOn tEn Talassan tEn CHalkEn kai tus stylus kai ta skeuE ta CHalka.
1Krn:18:8 C P RA_GSF N_GSF C P RA_GPM A1_GPM N3I_GPF RA_GPM N_GSM VBI_AAI3S N_NSM N2_ASM A1P_ASM D P RD_GSM VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1C_ASF C RA_APM N2_APM C RA_APN N3E_APN RA_APN A1C_APN
1Krn:18:8 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the selected [see eclectic] city the ć to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand David copper or bronze much vehement, intense, keen, inveighingly, eager out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to do/make Solomon the sea the copper or bronze and also, even, namely the pillar and also, even, namely the vessel; vessel hardware, utensils, implement the copper or bronze
1Krn:18:8 and out of (+gen) the (gen)   and out of (+gen) the (gen) selected ([Adj] gen) cities (gen) the (gen)   he/she/it-TAKE HOLD OF-ed David (indecl) copper or bronze (acc) much (acc) vehement, out of (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-DO/MAKE-ed Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (acc) sea (acc) the (acc) copper or bronze ([Adj] acc) and the (acc) pillars (acc) and the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) copper or bronze ([Adj] nom|acc|voc)
1Krn:18:8 1Krn_18:8_1 1Krn_18:8_2 1Krn_18:8_3 1Krn_18:8_4 1Krn_18:8_5 1Krn_18:8_6 1Krn_18:8_7 1Krn_18:8_8 1Krn_18:8_9 1Krn_18:8_10 1Krn_18:8_11 1Krn_18:8_12 1Krn_18:8_13 1Krn_18:8_14 1Krn_18:8_15 1Krn_18:8_16 1Krn_18:8_17 1Krn_18:8_18 1Krn_18:8_19 1Krn_18:8_20 1Krn_18:8_21 1Krn_18:8_22 1Krn_18:8_23 1Krn_18:8_24 1Krn_18:8_25 1Krn_18:8_26 1Krn_18:8_27 1Krn_18:8_28 1Krn_18:8_29 1Krn_18:8_30 1Krn_18:8_31 1Krn_18:8_32
1Krn:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:9 καὶ ἤκουσεν Θωα βασιλεὺς Ημαθ ὅτι ἐπάταξεν Δαυιδ τὴν πᾶσαν δύναμιν Αδρααζαρ βασιλέως Σουβα,
1Krn:18:9 And Thoa king of Emath heard that David had smitten the whole force of Adraazar king of Suba. (1 Chronicles 18:9 Brenton)
1Krn:18:9 Gdy usłyszał Tou, król Chamat, że Dawid rozbił całe wojsko Hadadezera, króla Soby, (1 Krn 18:9 BT_4)
1Krn:18:9 καὶ ἤκουσεν Θωα βασιλεὺς Ημαθ ὅτι ἐπάταξεν Δαυιδ τὴν πᾶσαν δύναμιν Αδρααζαρ βασιλέως Σουβα,
1Krn:18:9 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ   ὅτι πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δύναμις, -εως, ἡ   βασιλεύς, -έως, ὁ  
1Krn:18:9 I też, nawet, mianowicie By słyszeć Król Ponieważ/tamto By uderzać David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Król
1Krn:18:9 kai\ E)/kousen *TOa basileu\s *EmaT o(/ti e)pa/taXen *dauid tE\n pa=san du/namin *adraaDZar basile/Os *souba,
1Krn:18:9 kai Ekusen TOa basileus EmaT hoti epataXen dauid tEn pasan dynamin adraaDZar basileOs suba,
1Krn:18:9 C VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSF C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF A1S_ASF N3I_ASF N_GSM N3V_GSM N_GSF
1Krn:18:9 and also, even, namely to hear ć king ć because/that to smite David the every all, each, every, the whole of; to sprinkle ability ć king ć
1Krn:18:9 and he/she/it-HEAR-ed   king (nom)   because/that he/she/it-SMITE-ed David (indecl) the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) ability (acc)   king (gen)  
1Krn:18:9 1Krn_18:9_1 1Krn_18:9_2 1Krn_18:9_3 1Krn_18:9_4 1Krn_18:9_5 1Krn_18:9_6 1Krn_18:9_7 1Krn_18:9_8 1Krn_18:9_9 1Krn_18:9_10 1Krn_18:9_11 1Krn_18:9_12 1Krn_18:9_13 1Krn_18:9_14
1Krn:18:9 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:10 καὶ ἀπέστειλεν τὸν Ιδουραμ υἱὸν αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα Δαυιδ τοῦ ἐρωτῆσαι αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην καὶ τοῦ εὐλογῆσαι αὐτὸν ὑπὲρ οὗ ἐπολέμησεν τὸν Αδρααζαρ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν, ὅτι ἀνὴρ πολέμιος Θωα ἦν τῷ Αδρααζαρ, καὶ πάντα τὰ σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ.
1Krn:18:10 And he sent Aduram his son to king David to ask how he was, and to congratulate him because he had fought against Adraazar, and smitten him; for Thoa was the enemy of Adraazar. (1 Chronicles 18:10 Brenton)
1Krn:18:10 posłał swego syna Hadorama do króla Dawida, aby go pozdrowić i powinszować mu, że walcząc z Hadadezerem pokonał go, bo Hadadezer prowadził wojnę z Tou. Posłał także wszelkiego rodzaju naczynia złote, srebrne i brązowe. (1 Krn 18:10 BT_4)
1Krn:18:10 καὶ ἀπέστειλεν τὸν Ιδουραμ υἱὸν αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα Δαυιδ τοῦ ἐρωτῆσαι αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην καὶ τοῦ εὐλογῆσαι αὐτὸν ὑπὲρ οὗ ἐπολέμησεν τὸν Αδρααζαρ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν, ὅτι ἀνὴρ πολέμιος Θωα ἦν τῷ Αδρααζαρ, καὶ πάντα τὰ σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ.
1Krn:18:10 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπέρ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ     εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ἀργυροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. ἀργύρεος καί χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν
1Krn:18:10 I też, nawet, mianowicie zamawiać Syn On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król David By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokój I też, nawet, mianowicie By błogosławić On/ona/to/to samo Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By walczyć z wojną I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By być I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Srebrny I też, nawet, mianowicie Złoty/złoty
1Krn:18:10 kai\ a)pe/steilen to\n *idouram ui(o\n au)tou= pro\s to\n basile/a *dauid tou= e)rOtE=sai au)to\n ta\ ei)s ei)rE/nEn kai\ tou= eu)logE=sai au)to\n u(pe\r ou(= e)pole/mEsen to\n *adraaDZar kai\ e)pa/taXen au)to/n, o(/ti a)nE\r pole/mios *TOa E)=n tO=| *adraaDZar, kai\ pa/nta ta\ skeu/E a)rgura= kai\ CHrusa=.
1Krn:18:10 kai apesteilen ton iduram hyion autu pros ton basilea dauid tu erOtEsai auton ta eis eirEnEn kai tu eulogEsai auton hyper hu epolemEsen ton adraaDZar kai epataXen auton, hoti anEr polemios TOa En tO adraaDZar, kai panta ta skeuE argyra kai CHrysa.
1Krn:18:10 C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N2_ASM RD_GSM P RA_ASM N3V_ASM N_ASM RA_GSN VA_AAN RD_ASM RA_APN P N1_ASF C RA_GSN VM_XMI2S RD_ASM P RR_GSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM C N3_NSM A1A_NSM N_NSM V9_IAI3S RA_DSM N_DSM C A3_APN RA_APN N3E_APN A1C_APN C A1C_APN
1Krn:18:10 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the ć son he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) the king David the to ask interrogate, question inquire,query, quest he/she/it/same the into (+acc) peace and also, even, namely the to bless he/she/it/same above (+acc), on behalf of (+gen) where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to fight war the ć and also, even, namely to smite he/she/it/same because/that man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć ć to be the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement silver and also, even, namely gold/golden
1Krn:18:10 and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (acc)   son (acc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) David (indecl) the (gen) to-ASK, be-you(sg)-ASK-ed!, he/she/it-happens-to-ASK (opt) him/it/same (acc) the (nom|acc) into (+acc) peace (acc) and the (gen) to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) him/it/same (acc) above (+acc), on behalf of (+gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-FIGHT-ed the (acc)   and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc) because/that man, husband (nom)     he/she/it-was the (dat)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) silver ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and gold/golden ([Adj] nom|acc|voc)
1Krn:18:10 1Krn_18:10_1 1Krn_18:10_2 1Krn_18:10_3 1Krn_18:10_4 1Krn_18:10_5 1Krn_18:10_6 1Krn_18:10_7 1Krn_18:10_8 1Krn_18:10_9 1Krn_18:10_10 1Krn_18:10_11 1Krn_18:10_12 1Krn_18:10_13 1Krn_18:10_14 1Krn_18:10_15 1Krn_18:10_16 1Krn_18:10_17 1Krn_18:10_18 1Krn_18:10_19 1Krn_18:10_20 1Krn_18:10_21 1Krn_18:10_22 1Krn_18:10_23 1Krn_18:10_24 1Krn_18:10_25 1Krn_18:10_26 1Krn_18:10_27 1Krn_18:10_28 1Krn_18:10_29 1Krn_18:10_30 1Krn_18:10_31 1Krn_18:10_32 1Krn_18:10_33 1Krn_18:10_34 1Krn_18:10_35 1Krn_18:10_36 1Krn_18:10_37 1Krn_18:10_38 1Krn_18:10_39 1Krn_18:10_40 1Krn_18:10_41 1Krn_18:10_42
1Krn:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:11 καὶ ταῦτα ἡγίασεν Δαυιδ τῷ κυρίῳ μετὰ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου, οὗ ἔλαβεν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, ἐξ Ιδουμαίας καὶ Μωαβ καὶ ἐξ υἱῶν Αμμων καὶ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐξ Αμαληκ.
1Krn:18:11 And all the golden and silver and brazen vessels, even these king David consecrated to the Lord, with the silver and the gold which he took from all the nations; from Idumaea, and Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalec. (1 Chronicles 18:11 Brenton)
1Krn:18:11 Król Dawid poświęcił je również Panu wraz ze srebrem i złotem, które pobrał ze wszystkich narodów: z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów i Amalekitów. (1 Krn 18:11 BT_4)
1Krn:18:11 καὶ ταῦτα ἡγίασεν Δαυιδ τῷ κυρίῳ μετὰ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου, οὗ ἔλαβεν ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, ἐξ Ιδουμαίας καὶ Μωαβ καὶ ἐξ υἱῶν Αμμων καὶ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐξ Αμαληκ.
1Krn:18:11 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκ Ἰδουμαία, -ας, ἡ καί   καί ἐκ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ἐκ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἐκ  
1Krn:18:11 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym David Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Idumea [okręg z] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Piasek I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Obcy I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami
1Krn:18:11 kai\ tau=ta E(gi/asen *dauid tO=| kuri/O| meta\ tou= a)rguri/ou kai\ tou= CHrusi/ou, ou(= e)/laben e)k pa/ntOn tO=n e)TnO=n, e)X *idoumai/as kai\ *mOab kai\ e)X ui(O=n *ammOn kai\ e)k tO=n a)llofu/lOn kai\ e)X *amalEk.
1Krn:18:11 kai tauta hEgiasen dauid tO kyriO meta tu argyriu kai tu CHrysiu, hu elaben ek pantOn tOn eTnOn, eX idumaias kai mOab kai eX hyiOn ammOn kai ek tOn allofylOn kai eX amalEk.
1Krn:18:11 C RD_APN VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N2_DSM P RA_GSN N2N_GSN C RA_GSN N2N_GSN RR_GSM VBI_AAI3S P A3_GPM RA_GPN N3E_GPN P N1A_GSF C N_GSF C P N2_GPM N_GSM C P RA_GPM N2_GPM C P N_GSM
1Krn:18:11 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to consecrate sanctify, hallow, become holy David the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the piece of silver and also, even, namely the piece of gold where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] out of (+gen) ἐξ before vowels Idumea [district of] and also, even, namely ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels son sand and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the foreign and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels ć
1Krn:18:11 and these (nom|acc) he/she/it-CONSECRATE-ed David (indecl) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) after (+acc), with (+gen) the (gen) piece of silver (gen) and the (gen) piece of gold (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) all (gen) the (gen) nations (gen) out of (+gen) Idumea (gen) and   and out of (+gen) sons (gen) sands (gen) and out of (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) and out of (+gen)  
1Krn:18:11 1Krn_18:11_1 1Krn_18:11_2 1Krn_18:11_3 1Krn_18:11_4 1Krn_18:11_5 1Krn_18:11_6 1Krn_18:11_7 1Krn_18:11_8 1Krn_18:11_9 1Krn_18:11_10 1Krn_18:11_11 1Krn_18:11_12 1Krn_18:11_13 1Krn_18:11_14 1Krn_18:11_15 1Krn_18:11_16 1Krn_18:11_17 1Krn_18:11_18 1Krn_18:11_19 1Krn_18:11_20 1Krn_18:11_21 1Krn_18:11_22 1Krn_18:11_23 1Krn_18:11_24 1Krn_18:11_25 1Krn_18:11_26 1Krn_18:11_27 1Krn_18:11_28 1Krn_18:11_29 1Krn_18:11_30 1Krn_18:11_31 1Krn_18:11_32 1Krn_18:11_33
1Krn:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:12 καὶ Αβεσσα υἱὸς Σαρουια ἐπάταξεν τὴν Ιδουμαίαν ἐν κοιλάδι τῶν ἁλῶν, ὀκτὼ καὶ δέκα χιλιάδας,
1Krn:18:12 And Abesa son of Saruia smote the Idumeans in the valley of Salt, eighteen thousand. (1 Chronicles 18:12 Brenton)
1Krn:18:12 Abiszaj, syn Serui, pobił osiemnaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. (1 Krn 18:12 BT_4)
1Krn:18:12 καὶ Αβεσσα υἱὸς Σαρουια ἐπάταξεν τὴν Ιδουμαίαν ἐν κοιλάδι τῶν ἁλῶν, ὀκτὼ καὶ δέκα χιλιάδας,
1Krn:18:12 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰδουμαία, -ας, ἡ ἐν   ὁ ἡ τό ἅλως, -ω, ἡ [LXX], acc. -ων and -ω; ἅλων, -ωνος, ἡ; ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) ὀκτώ καί δέκα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:18:12 I też, nawet, mianowicie Syn By uderzać Idumea [okręg z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młócąca zboże podłoga; młócąca zboże podłoga; słony Osiem I też, nawet, mianowicie Dziesięć Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:18:12 kai\ *abessa ui(o\s *sarouia e)pa/taXen tE\n *idoumai/an e)n koila/di tO=n a(lO=n, o)ktO\ kai\ de/ka CHilia/das,
1Krn:18:12 kai abessa hyios saruia epataXen tEn idumaian en koiladi tOn halOn, oktO kai deka CHiliadas,
1Krn:18:12 C N_NSM N2_NSM N_GSM VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF P N3D_DSF RA_GPM N3_GPM M C M N3D_APF
1Krn:18:12 and also, even, namely ć son ć to smite the Idumea [district of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the threshing floor; threshing floor; salt eight and also, even, namely ten kilo [unit of one thousand]
1Krn:18:12 and   son (nom)   he/she/it-SMITE-ed the (acc) Idumea (acc) in/among/by (+dat)   the (gen) threshing floor (acc), threshing floors (gen); threshing floor (nom|voc); salts (gen) eight and ten kilos (acc)
1Krn:18:12 1Krn_18:12_1 1Krn_18:12_2 1Krn_18:12_3 1Krn_18:12_4 1Krn_18:12_5 1Krn_18:12_6 1Krn_18:12_7 1Krn_18:12_8 1Krn_18:12_9 1Krn_18:12_10 1Krn_18:12_11 1Krn_18:12_12 1Krn_18:12_13 1Krn_18:12_14 1Krn_18:12_15
1Krn:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:13 καὶ ἔθετο ἐν τῇ κοιλάδι φρουράς· καὶ ἦσαν πάντες οἱ Ιδουμαῖοι παῖδες Δαυιδ. καὶ ἔσῳζεν κύριος τὸν Δαυιδ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύετο.
1Krn:18:13 And he put garrisons in the valley; and all the Idumaeans became David's servants: and the Lord delivered David wherever he went. (1 Chronicles 18:13 Brenton)
1Krn:18:13 Umieścił on załogi w Edomie, a wszyscy Edomici stali się niewolnikami Dawida. Tak Pan udzielał Dawidowi zwycięstwa we wszystkim, co zamierzył. (1 Krn 18:13 BT_4)
1Krn:18:13 καὶ ἔθετο ἐν τῇ κοιλάδι φρουράς· καὶ ἦσαν πάντες οἱ Ιδουμαῖοι παῖδες Δαυιδ. καὶ ἔσῳζεν κύριος τὸν Δαυιδ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύετο.
1Krn:18:13 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό     καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
1Krn:18:13 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dziecka/służący David I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By iść
1Krn:18:13 kai\ e)/Teto e)n tE=| koila/di froura/s· kai\ E)=san pa/ntes oi( *idoumai=oi pai=des *dauid. kai\ e)/sO|DZen ku/rios to\n *dauid e)n pa=sin, oi(=s e)poreu/eto.
1Krn:18:13 kai eTeto en tE koiladi fruras· kai Esan pantes hoi idumaioi paides dauid. kai esODZen kyrios ton dauid en pasin, hois eporeueto.
1Krn:18:13 C VEI_AMI3S P RA_DSF N3D_DSF N1A_APF C V9_IAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM N3D_NPM N_GSM C V1I_IAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM P A3_DPM RR_DPM V1I_IMI3S
1Krn:18:13 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć ć and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of the ć child/servant David and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to go
1Krn:18:13 and he/she/it-was-PLACE-ed in/among/by (+dat) the (dat)     and they-were all (nom|voc) the (nom)   children/servants (nom|voc) David (indecl) and he/she/it-was-SAVE-ing lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) David (indecl) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-being-GO-ed
1Krn:18:13 1Krn_18:13_1 1Krn_18:13_2 1Krn_18:13_3 1Krn_18:13_4 1Krn_18:13_5 1Krn_18:13_6 1Krn_18:13_7 1Krn_18:13_8 1Krn_18:13_9 1Krn_18:13_10 1Krn_18:13_11 1Krn_18:13_12 1Krn_18:13_13 1Krn_18:13_14 1Krn_18:13_15 1Krn_18:13_16 1Krn_18:13_17 1Krn_18:13_18 1Krn_18:13_19 1Krn_18:13_20 1Krn_18:13_21 1Krn_18:13_22
1Krn:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:14 καὶ ἐβασίλευσεν Δαυιδ ἐπὶ πάντα Ισραηλ καὶ ἦν ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην τῷ παντὶ λαῷ αὐτοῦ.
1Krn:18:14 So David reigned over all Israel; and he executed judgment and justice to all his people. (1 Chronicles 18:14 Brenton)
1Krn:18:14 Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem. (1 Krn 18:14 BT_4)
1Krn:18:14 Καὶ ἐβασίλευσεν Δαυιδ ἐπὶ πάντα Ισραηλ καὶ ἦν ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην τῷ παντὶ λαῷ αὐτοῦ.
1Krn:18:14 καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:18:14 I też, nawet, mianowicie By panować David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie By być Jaki rodzaj; by czynić/rób Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo
1Krn:18:14 *kai\ e)basi/leusen *dauid e)pi\ pa/nta *israEl kai\ E)=n poiO=n kri/ma kai\ dikaiosu/nEn tO=| panti\ laO=| au)tou=.
1Krn:18:14 kai ebasileusen dauid epi panta israEl kai En poiOn krima kai dikaiosynEn tO panti laO autu.
1Krn:18:14 C VAI_AAI3S N_NSM P A3_ASM N_ASM C V9_IAI3S A1A_GPM N3M_ASN C N1_ASF RA_DSM A3_DSM N2_DSM RD_GSM
1Krn:18:14 and also, even, namely to reign David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to be what kind; to do/make sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law the every all, each, every, the whole of people he/she/it/same
1Krn:18:14 and he/she/it-REIGN-ed David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and he/she/it-was what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) sentence (nom|acc|voc) and righteousness (acc) the (dat) every (dat) people (dat) him/it/same (gen)
1Krn:18:14 1Krn_18:14_1 1Krn_18:14_2 1Krn_18:14_3 1Krn_18:14_4 1Krn_18:14_5 1Krn_18:14_6 1Krn_18:14_7 1Krn_18:14_8 1Krn_18:14_9 1Krn_18:14_10 1Krn_18:14_11 1Krn_18:14_12 1Krn_18:14_13 1Krn_18:14_14 1Krn_18:14_15 1Krn_18:14_16
1Krn:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:15 καὶ Ιωαβ υἱὸς Σαρουια ἐπὶ τῆς στρατιᾶς καὶ Ιωσαφατ υἱὸς Αχιλουδ ὑπομνηματογράφος
1Krn:18:15 And Joab the son of Saruia was over the army, and Josaphat the son of Achilud was recorder. (1 Chronicles 18:15 Brenton)
1Krn:18:15 Joab, syn Serui, był nad wojskiem; Joszafat, syn Achiluda, był pełnomocnikiem; (1 Krn 18:15 BT_4)
1Krn:18:15 καὶ Ιωαβ υἱὸς Σαρουια ἐπὶ τῆς στρατιᾶς καὶ Ιωσαφατ υἱὸς Αχιλουδ ὑπομνηματογράφος
1Krn:18:15 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) καί Ἰωσαφάτ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί    
1Krn:18:15 I też, nawet, mianowicie Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Armia I też, nawet, mianowicie Josaphat Syn
1Krn:18:15 kai\ *iOab ui(o\s *sarouia e)pi\ tE=s stratia=s kai\ *iOsafat ui(o\s *aCHiloud u(pomnEmatogra/fos
1Krn:18:15 kai iOab hyios saruia epi tEs stratias kai iOsafat hyios aCHilud hypomnEmatografos
1Krn:18:15 C N_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GSF N1A_GSF C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM
1Krn:18:15 and also, even, namely ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the army and also, even, namely Josaphat son ć ć
1Krn:18:15 and   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) army (gen), armies (acc) and Josaphat (indecl) son (nom)    
1Krn:18:15 1Krn_18:15_1 1Krn_18:15_2 1Krn_18:15_3 1Krn_18:15_4 1Krn_18:15_5 1Krn_18:15_6 1Krn_18:15_7 1Krn_18:15_8 1Krn_18:15_9 1Krn_18:15_10 1Krn_18:15_11 1Krn_18:15_12
1Krn:18:15 x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:16 καὶ Σαδωκ υἱὸς Αχιτωβ καὶ Αχιμελεχ υἱὸς Αβιαθαρ ἱερεῖς καὶ Σουσα γραμματεὺς
1Krn:18:16 And Sadoc son of Achitob, and Achimelech son of Abiathar, were the priests; and Susa was the scribe; (1 Chronicles 18:16 Brenton)
1Krn:18:16 Sadok, syn Achituba, i Abimelek, syn Abiatara, byli kapłanami; Szawsza był pisarzem; (1 Krn 18:16 BT_4)
1Krn:18:16 καὶ Σαδωκ υἱὸς Αχιτωβ καὶ Αχιμελεχ υἱὸς Αβιαθαρ ἱερεῖς καὶ Σουσα γραμματεὺς
1Krn:18:16 καί Σαδώκ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀβιαθάρ, ὁ ἱερεύς, -έως, ὁ καί τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς
1Krn:18:16 I też, nawet, mianowicie Zadok Syn I też, nawet, mianowicie Syn Abiatar Duchowny I też, nawet, mianowicie By trzeć się używany, trzeć się Skryba
1Krn:18:16 kai\ *sadOk ui(o\s *aCHitOb kai\ *aCHimeleCH ui(o\s *abiaTar i(erei=s kai\ *sousa grammateu\s
1Krn:18:16 kai sadOk hyios aCHitOb kai aCHimeleCH hyios abiaTar hiereis kai susa grammateus
1Krn:18:16 C N_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM N3V_NPM C N_NSM N3V_NSM
1Krn:18:16 and also, even, namely Zadok son ć and also, even, namely ć son Abiathar priest and also, even, namely to rub worn, rub scribe
1Krn:18:16 and Zadok (indecl) son (nom)   and   son (nom) Abiathar (indecl) priests (acc, nom|voc) and going-to-RUB (fut ptcp) (nom|voc) scribe (nom)
1Krn:18:16 1Krn_18:16_1 1Krn_18:16_2 1Krn_18:16_3 1Krn_18:16_4 1Krn_18:16_5 1Krn_18:16_6 1Krn_18:16_7 1Krn_18:16_8 1Krn_18:16_9 1Krn_18:16_10 1Krn_18:16_11 1Krn_18:16_12
1Krn:18:16 x x x x x x x x x x x x
1Krn:18:17 καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε ἐπὶ τοῦ χερεθθι καὶ τοῦ φελεθθι καὶ υἱοὶ Δαυιδ οἱ πρῶτοι διάδοχοι τοῦ βασιλέως.
1Krn:18:17 and Banaeas the son of Jodae was over the Cherethite and the Phelethite, and the sons of David were the chief deputies of the king. (1 Chronicles 18:17 Brenton)
1Krn:18:17 Benajasz, syn Jojady, był nad Keretytami i Peletytami; synowie zaś Dawida byli pierwszymi przybocznymi króla. (1 Krn 18:17 BT_4)
1Krn:18:17 καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε ἐπὶ τοῦ χερεθθι καὶ τοῦ φελεθθι καὶ υἱοὶ Δαυιδ οἱ πρῶτοι διάδοχοι τοῦ βασιλέως.
1Krn:18:17 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον διά·δοχος, -οῦ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Krn:18:17 I też, nawet, mianowicie Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn David Po pierwsze Następca doznają powodzenia Król
1Krn:18:17 kai\ *banaias ui(o\s *iOdae e)pi\ tou= CHereTTi kai\ tou= feleTTi kai\ ui(oi\ *dauid oi( prO=toi dia/doCHoi tou= basile/Os.
1Krn:18:17 kai banaias hyios iOdae epi tu CHereTTi kai tu feleTTi kai hyioi dauid hoi prOtoi diadoCHoi tu basileOs.
1Krn:18:17 C N1T_NSM N2_NSM N_GSM P RA_GSM N_GSM C RA_GSM N_GSM C N2_NPM N_GSM RA_NPM A1_NPMS N2_NPM RA_GSM N3V_GSM
1Krn:18:17 and also, even, namely ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely son David the first successor succeed the king
1Krn:18:17 and   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   and the (gen)   and sons (nom|voc) David (indecl) the (nom) first (nom|voc) successors (nom|voc) the (gen) king (gen)
1Krn:18:17 1Krn_18:17_1 1Krn_18:17_2 1Krn_18:17_3 1Krn_18:17_4 1Krn_18:17_5 1Krn_18:17_6 1Krn_18:17_7 1Krn_18:17_8 1Krn_18:17_9 1Krn_18:17_10 1Krn_18:17_11 1Krn_18:17_12 1Krn_18:17_13 1Krn_18:17_14 1Krn_18:17_15 1Krn_18:17_16 1Krn_18:17_17 1Krn_18:17_18
1Krn:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x