1Krn:17:1 καὶ ἐγένετο ὡς κατῴκησεν Δαυιδ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ναθαν τὸν προφήτην Ἰδοὺ ἐγὼ κατοικῶ ἐν οἴκῳ κεδρίνῳ, καὶ ἡ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου ὑποκάτω δέρρεων.
1Krn:17:1 And it came to pass as David dwelt in his house, that David said to Nathan the prophet, Behold, I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of the Lord is under curtains of skins. (1 Chronicles 17:1 Brenton)
1Krn:17:1 Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: «Oto ja mieszkam w pałacu cedrowym, Arka zaś Przymierza Pańskiego pod zasłonami namiotu!» (1 Krn 17:1 BT_4)
1Krn:17:1 Καὶ ἐγένετο ὡς κατῴκησεν Δαυιδ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ναθαν τὸν προφήτην Ἰδοὺ ἐγὼ κατοικῶ ἐν οἴκῳ κεδρίνῳ, καὶ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου ὑποκάτω δέρρεων.
1Krn:17:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)   καί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὑπο·κάτω  
1Krn:17:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nathan Prorok By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Poniżej
1Krn:17:1 *kai\ e)ge/neto O(s katO/|kEsen *dauid e)n oi)/kO| au)tou=, kai\ ei)=pen *dauid pro\s *naTan to\n profE/tEn *)idou\ e)gO\ katoikO= e)n oi)/kO| kedri/nO|, kai\ E( kibOto\s diaTE/kEs kuri/ou u(poka/tO de/rreOn.
1Krn:17:1 kai egeneto hOs katOkEsen dauid en oikO autu, kai eipen dauid pros naTan ton profEtEn idu egO katoikO en oikO kedrinO, kai hE kibOtos diaTEkEs kyriu hypokatO derreOn.
1Krn:17:1 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3S N_NSM P N2_DSM RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RA_ASM N1M_ASM I RP_NS V2_PAI1S P N2_DSM A1_DSM C RA_NSF N2_NSF N1_GSF N2_GSM P N3I_GPF
1Krn:17:1 and also, even, namely to become become, happen as/like to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house he/she/it/same and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) Nathan the prophet to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house ć and also, even, namely the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. below ć
1Krn:17:1 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN David (indecl) in/among/by (+dat) house (dat) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Nathan (indecl) the (acc) prophet (acc) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, I-should-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) house (dat)   and the (nom) ark (nom) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) below  
1Krn:17:1 1Krn_17:1_1 1Krn_17:1_2 1Krn_17:1_3 1Krn_17:1_4 1Krn_17:1_5 1Krn_17:1_6 1Krn_17:1_7 1Krn_17:1_8 1Krn_17:1_9 1Krn_17:1_10 1Krn_17:1_11 1Krn_17:1_12 1Krn_17:1_13 1Krn_17:1_14 1Krn_17:1_15 1Krn_17:1_16 1Krn_17:1_17 1Krn_17:1_18 1Krn_17:1_19 1Krn_17:1_20 1Krn_17:1_21 1Krn_17:1_22 1Krn_17:1_23 1Krn_17:1_24 1Krn_17:1_25 1Krn_17:1_26 1Krn_17:1_27 1Krn_17:1_28
1Krn:17:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:2 καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ Πᾶν τὸ ἐν τῇ ψυχῇ σου ποίει, ὅτι ὁ θεὸς μετὰ σοῦ. –
1Krn:17:2 And Nathan said to David, Do all that is in thy heart; for God is with thee. (1 Chronicles 17:2 Brenton)
1Krn:17:2 Natan powiedział do Dawida: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą». (1 Krn 17:2 BT_4)
1Krn:17:2 καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ Πᾶν τὸ ἐν τῇ ψυχῇ σου ποίει, ὅτι θεὸς μετὰ σοῦ.
1Krn:17:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν  
1Krn:17:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nathan Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Ponieważ/tamto Bóg  Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg)  
1Krn:17:2 kai\ ei)=pen *naTan pro\s *dauid *pa=n to\ e)n tE=| PSuCHE=| sou poi/ei, o(/ti o( Teo\s meta\ sou=.
1Krn:17:2 kai eipen naTan pros dauid pan to en tE PSyCHE su poiei, hoti ho Teos meta su.
1Krn:17:2 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM A3_ASN RA_ASN P RA_DSF N1_DSF RP_GS V2_PAD2S C RA_NSM N2_NSM P RP_GS
1Krn:17:2 and also, even, namely to say/tell Nathan toward (+acc,+gen,+dat) David every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you; your/yours(sg) to do/make because/that the god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg)  
1Krn:17:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed Nathan (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) every (nom|acc|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed (classical), be-you(sg)-DO/MAKE-ing! because/that the (nom) god (nom) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)  
1Krn:17:2 1Krn_17:2_1 1Krn_17:2_2 1Krn_17:2_3 1Krn_17:2_4 1Krn_17:2_5 1Krn_17:2_6 1Krn_17:2_7 1Krn_17:2_8 1Krn_17:2_9 1Krn_17:2_10 1Krn_17:2_11 1Krn_17:2_12 1Krn_17:2_13 1Krn_17:2_14 1Krn_17:2_15 1Krn_17:2_16 1Krn_17:2_17 1Krn_17:2_18
1Krn:17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:3 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ναθαν λέγων
1Krn:17:3 And it came to pass in that night, that the word of the Lord came to Nathan, saying, (1 Chronicles 17:3 Brenton)
1Krn:17:3 Lecz tejże samej nocy Bóg skierował do Natana następujące słowa: (1 Krn 17:3 BT_4)
1Krn:17:3 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ναθαν λέγων
1Krn:17:3 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
1Krn:17:3 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Noc Tamto I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nathan By mówić/opowiadaj
1Krn:17:3 kai\ e)ge/neto e)n tE=| nukti\ e)kei/nE| kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro\s *naTan le/gOn
1Krn:17:3 kai egeneto en tE nykti ekeinE kai egeneto logos kyriu pros naTan legOn
1Krn:17:3 C VBI_AMI3S P RA_DSF N3_DSF RD_DSF C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P N_ASM V1_PAPNSM
1Krn:17:3 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the night that and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Nathan to say/tell
1Krn:17:3 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) night (dat) that (dat) and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) Nathan (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
1Krn:17:3 1Krn_17:3_1 1Krn_17:3_2 1Krn_17:3_3 1Krn_17:3_4 1Krn_17:3_5 1Krn_17:3_6 1Krn_17:3_7 1Krn_17:3_8 1Krn_17:3_9 1Krn_17:3_10 1Krn_17:3_11 1Krn_17:3_12 1Krn_17:3_13
1Krn:17:3 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:4 Πορεύου καὶ εἰπὸν πρὸς Δαυιδ τὸν παῖδά μου Οὕτως εἶπεν κύριος Οὐ σὺ οἰκοδομήσεις μοι οἶκον τοῦ κατοικῆσαί με ἐν αὐτῷ·
1Krn:17:4 Go and say to David my servant, Thus said the Lord, Thou shalt not build me a house for me to dwell in it. (1 Chronicles 17:4 Brenton)
1Krn:17:4 «Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: Nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. (1 Krn 17:4 BT_4)
1Krn:17:4 Πορεύου καὶ εἰπὸν πρὸς Δαυιδ τὸν παῖδά μου Οὕτως εἶπεν κύριος Οὐ σὺ οἰκοδομήσεις μοι οἶκον τοῦ κατοικῆσαί με ἐν αὐτῷ·
1Krn:17:4 πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:17:4 By iść I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Dziecka/służący Ja thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Ty By budować/buduj moralnie Ja Dom By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
1Krn:17:4 *poreu/ou kai\ ei)po\n pro\s *dauid to\n pai=da/ mou *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *ou) su\ oi)kodomE/seis moi oi)=kon tou= katoikE=sai/ me e)n au)tO=|·
1Krn:17:4 poreuu kai eipon pros dauid ton paida mu hutOs eipen kyrios u sy oikodomEseis moi oikon tu katoikEsai me en autO·
1Krn:17:4 V1_PAD2S C VBI_AAI3P P N_ASM RA_ASM N3D_ASM RP_GS D VBI_AAI3S N2_NSM D RP_NS VF_FAI2S RP_DS N2_ASM RA_GSN VA_AAN RP_AS P RD_DSM
1Krn:17:4 to go and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) David the child/servant I thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing you to build/edify I house the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
1Krn:17:4 be-you(sg)-being-GO-ed! and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) the (acc) child/servant (acc) me (gen) thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) not you(sg) (nom) you(sg)-will-BUILD/EDIFY me (dat) house (acc) the (gen) to-RESIDE/SETTLE-DOWN, be-you(sg)-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN!, he/she/it-happens-to-RESIDE/SETTLE-DOWN (opt) me (acc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
1Krn:17:4 1Krn_17:4_1 1Krn_17:4_2 1Krn_17:4_3 1Krn_17:4_4 1Krn_17:4_5 1Krn_17:4_6 1Krn_17:4_7 1Krn_17:4_8 1Krn_17:4_9 1Krn_17:4_10 1Krn_17:4_11 1Krn_17:4_12 1Krn_17:4_13 1Krn_17:4_14 1Krn_17:4_15 1Krn_17:4_16 1Krn_17:4_17 1Krn_17:4_18 1Krn_17:4_19 1Krn_17:4_20 1Krn_17:4_21
1Krn:17:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:5 ὅτι οὐ κατῴκησα ἐν οἴκῳ ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἀνήγαγον τὸν Ισραηλ, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἤμην ἐν σκηνῇ καὶ ἐν καταλύματι.
1Krn:17:5 For I have not dwelt in a house from the day that I brought up Israel until this day, but I have been in a tabernacle and a tent, (1 Chronicles 17:5 Brenton)
1Krn:17:5 Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem Izraela, aż do tego dnia, ale przechodziłem z namiotu do namiotu lub przybytku. (1 Krn 17:5 BT_4)
1Krn:17:5 ὅτι οὐ κατῴκησα ἐν οἴκῳ ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἀνήγαγον τὸν Ισραηλ, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἤμην ἐν σκηνῇ καὶ ἐν καταλύματι.
1Krn:17:5 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ἐν κατά·λυμα[τ], -ατος, τό
1Krn:17:5 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Kto/, który/, który By prowadzić Izrael Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przystosowanie, archaiczna łożnica; mieszkanie; teologiczna podstawa 'by tłumaczyć przez przystosowanie'
1Krn:17:5 o(/ti ou) katO/|kEsa e)n oi)/kO| a)po\ tE=s E(me/ras, E(=s a)nE/gagon to\n *israEl, e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs kai\ E)/mEn e)n skEnE=| kai\ e)n katalu/mati.
1Krn:17:5 hoti u katOkEsa en oikO apo tEs hEmeras, hEs anEgagon ton israEl, heOs tEs hEmeras tautEs kai EmEn en skEnE kai en katalymati.
1Krn:17:5 C D VAI_AAI1S P N2_DSM P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VBI_AAI3P RA_ASM N_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C V9_IMI1S P N1_DSF C P N3M_DSN
1Krn:17:5 because/that οὐχ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day who/whom/which to lead up the Israel until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among accommodation, archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’
1Krn:17:5 because/that not I-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) house (dat) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) who/whom/which (gen) I-LEAD-ed-UP, they-LEAD-ed-UP the (acc) Israel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) and I-was-being in/among/by (+dat) tent (dat) and in/among/by (+dat) accommodation, (dat)
1Krn:17:5 1Krn_17:5_1 1Krn_17:5_2 1Krn_17:5_3 1Krn_17:5_4 1Krn_17:5_5 1Krn_17:5_6 1Krn_17:5_7 1Krn_17:5_8 1Krn_17:5_9 1Krn_17:5_10 1Krn_17:5_11 1Krn_17:5_12 1Krn_17:5_13 1Krn_17:5_14 1Krn_17:5_15 1Krn_17:5_16 1Krn_17:5_17 1Krn_17:5_18 1Krn_17:5_19 1Krn_17:5_20 1Krn_17:5_21 1Krn_17:5_22 1Krn_17:5_23
1Krn:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:6 ἐν πᾶσιν οἷς διῆλθον ἐν παντὶ Ισραηλ, εἰ λαλῶν ἐλάλησα πρὸς μίαν φυλὴν Ισραηλ τοῦ ποιμαίνειν τὸν λαόν μου λέγων ὅτι Οὐκ ᾠκοδομήκατέ μοι οἶκον κέδρινον.
1Krn:17:6 in all places through which I have gone with all Israel: did I ever speak to any one tribe of Israel whom I commanded to feed my people, saying, Why is it that ye have not built me a house of cedar? (1 Chronicles 17:6 Brenton)
1Krn:17:6 Gdziekolwiek wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów, którym nakazałem paść mój lud, czy powiedziałem kiedykolwiek: "Dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego?" (1 Krn 17:6 BT_4)
1Krn:17:6 ἐν πᾶσιν οἷς διῆλθον ἐν παντὶ Ισραηλ, εἰ λαλῶν ἐλάλησα πρὸς μίαν φυλὴν Ισραηλ τοῦ ποιμαίνειν τὸν λαόν μου λέγων ὅτι Οὐκ ᾠκοδομήκατέ μοι οἶκον κέδρινον.
1Krn:17:6 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ εἰ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός φυλή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
1Krn:17:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Jeżeli By mówić By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeden Szczep Izrael By paść Ludzie Ja By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By budować/buduj moralnie Ja Dom
1Krn:17:6 e)n pa=sin oi(=s diE=lTon e)n panti\ *israEl, ei) lalO=n e)la/lEsa pro\s mi/an fulE\n *israEl tou= poimai/nein to\n lao/n mou le/gOn o(/ti *ou)k O)|kodomE/kate/ moi oi)=kon ke/drinon.
1Krn:17:6 en pasin hois diElTon en panti israEl, ei lalOn elalEsa pros mian fylEn israEl tu poimainein ton laon mu legOn hoti uk OkodomEkate moi oikon kedrinon.
1Krn:17:6 P A3_DPM RR_DPM VBI_AAI3P P A3_DSM N_DSM C V2_PAPNSM VAI_AAI1S P A1A_ASF N1_ASF N_GSM RA_GSN V1_PAN RA_ASM N2_ASM RP_GS V1_PAPNSM C D VXI_YAI2P RP_DS N2_ASM A1_ASM
1Krn:17:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to go through pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of Israel if to speak to speak toward (+acc,+gen,+dat) one tribe Israel the to shepherd the people I to say/tell because/that οὐχ before rough breathing to build/edify I house ć
1Krn:17:6 in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) I-GO THROUGH-ed, they-GO THROUGH-ed in/among/by (+dat) every (dat) Israel (indecl) if while SPEAK-ing (nom) I-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) one (acc) tribe (acc) Israel (indecl) the (gen) to-be-SHEPHERD-ing the (acc) people (acc) me (gen) while SAY/TELL-ing (nom) because/that not you(pl)-have-BUILD/EDIFY-ed me (dat) house (acc)  
1Krn:17:6 1Krn_17:6_1 1Krn_17:6_2 1Krn_17:6_3 1Krn_17:6_4 1Krn_17:6_5 1Krn_17:6_6 1Krn_17:6_7 1Krn_17:6_8 1Krn_17:6_9 1Krn_17:6_10 1Krn_17:6_11 1Krn_17:6_12 1Krn_17:6_13 1Krn_17:6_14 1Krn_17:6_15 1Krn_17:6_16 1Krn_17:6_17 1Krn_17:6_18 1Krn_17:6_19 1Krn_17:6_20 1Krn_17:6_21 1Krn_17:6_22 1Krn_17:6_23 1Krn_17:6_24 1Krn_17:6_25 1Krn_17:6_26
1Krn:17:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:7 καὶ νῦν οὕτως ἐρεῖς τῷ δούλῳ μου Δαυιδ Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἔλαβόν σε ἐκ τῆς μάνδρας ἐξόπισθεν τῶν ποιμνίων τοῦ εἶναι εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ·
1Krn:17:7 And now thus shalt thou say to my servant David, Thus saith the Lord Almighty, I took thee from the sheepfold, from following the flocks, to be a ruler over my people Israel: (1 Chronicles 17:7 Brenton)
1Krn:17:7 A teraz przemówisz do mojego sługi Dawida: "To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska, spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim izraelskim. (1 Krn 17:7 BT_4)
1Krn:17:7 καὶ νῦν οὕτως ἐρεῖς τῷ δούλῳ μου Δαυιδ Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἔλαβόν σε ἐκ τῆς μάνδρας ἐξόπισθεν τῶν ποιμνίων τοῦ εἶναι εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ·
1Krn:17:7 καί νῦν οὕτως/οὕτω ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ ὁ ἡ τό     ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:17:7 I też, nawet, mianowicie Teraz thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Konflikt; by mówić/opowiadaj Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ja David Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Stado By być Do (+przyspieszenie) By uważać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Izrael
1Krn:17:7 kai\ nu=n ou(/tOs e)rei=s tO=| dou/lO| mou *dauid *ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)/elabo/n se e)k tE=s ma/ndras e)Xo/pisTen tO=n poimni/On tou= ei)=nai ei)s E(gou/menon e)pi\ to\n lao/n mou *israEl·
1Krn:17:7 kai nyn hutOs ereis tO dulO mu dauid tade legei kyrios pantokratOr elabon se ek tEs mandras eXopisTen tOn poimniOn tu einai eis hEgumenon epi ton laon mu israEl·
1Krn:17:7 C D D VF2_FAI2S RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM VBI_AAI1S RP_AS P RA_GSF N1A_GSF P RA_GPN N2N_GPN RA_GSN V9_PAN P V2_PMPASM P RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM
1Krn:17:7 and also, even, namely now thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] strife; to say/tell the slave; servile I David such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels the ć ć the flock the to be into (+acc) to deem upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I Israel
1Krn:17:7 and now thusly/like this strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) me (gen) David (indecl) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) the (gen)     the (gen) flocks (gen) the (gen) to-be into (+acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl)
1Krn:17:7 1Krn_17:7_1 1Krn_17:7_2 1Krn_17:7_3 1Krn_17:7_4 1Krn_17:7_5 1Krn_17:7_6 1Krn_17:7_7 1Krn_17:7_8 1Krn_17:7_9 1Krn_17:7_10 1Krn_17:7_11 1Krn_17:7_12 1Krn_17:7_13 1Krn_17:7_14 1Krn_17:7_15 1Krn_17:7_16 1Krn_17:7_17 1Krn_17:7_18 1Krn_17:7_19 1Krn_17:7_20 1Krn_17:7_21 1Krn_17:7_22 1Krn_17:7_23 1Krn_17:7_24 1Krn_17:7_25 1Krn_17:7_26 1Krn_17:7_27 1Krn_17:7_28 1Krn_17:7_29
1Krn:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:8 καὶ ἤμην μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύθης, καὶ ἐξωλέθρευσα πάντας τοὺς ἐχθρούς σου ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐποίησά σοι ὄνομα κατὰ τὸ ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς.
1Krn:17:8 and I was with thee in all places whither thou wentest, and I destroyed all thine enemies from before thee, and I made for thee a name according to the name of the great ones that are upon the earth. (1 Chronicles 17:8 Brenton)
1Krn:17:8 I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś, i wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. (1 Krn 17:8 BT_4)
1Krn:17:8 καὶ ἤμην μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν, οἷς ἐπορεύθης, καὶ ἐξωλέθρευσα πάντας τοὺς ἐχθρούς σου ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἐποίησά σοι ὄνομα κατὰ τὸ ὄνομα τῶν μεγάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς.
1Krn:17:8 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὄνομα[τ], -ατος, τό κατά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Krn:17:8 I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By iść I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogi Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Nazwisko {Imię} co do W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
1Krn:17:8 kai\ E)/mEn meta\ sou= e)n pa=sin, oi(=s e)poreu/TEs, kai\ e)XOle/Treusa pa/ntas tou\s e)CHTrou/s sou a)po\ prosO/pou sou kai\ e)poi/Esa/ soi o)/noma kata\ to\ o)/noma tO=n mega/lOn tO=n e)pi\ tE=s gE=s.
1Krn:17:8 kai EmEn meta su en pasin, hois eporeuTEs, kai eXOleTreusa pantas tus eCHTrus su apo prosOpu su kai epoiEsa soi onoma kata to onoma tOn megalOn tOn epi tEs gEs.
1Krn:17:8 C V9_AMI1S P RP_GS P A3_DPM RR_DPM VCI_API2S C VAI_AAI1S A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS P N2N_GSN RP_GS C VAI_AAI1S RP_DS N3M_ASN P RA_ASN N3M_ASN RA_GPM A1_GPM RA_GPM P RA_GSF N1_GSF
1Krn:17:8 and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of who/whom/which to go and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination every all, each, every, the whole of the hostile you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) and also, even, namely to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub name with regard to down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the name with regard to the great the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
1Krn:17:8 and I-was-being after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) all (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-were-GO-ed and I-DESTROY UTTERLY-ed all (acc) the (acc) hostile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-DO/MAKE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) name (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) great ([Adj] gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
1Krn:17:8 1Krn_17:8_1 1Krn_17:8_2 1Krn_17:8_3 1Krn_17:8_4 1Krn_17:8_5 1Krn_17:8_6 1Krn_17:8_7 1Krn_17:8_8 1Krn_17:8_9 1Krn_17:8_10 1Krn_17:8_11 1Krn_17:8_12 1Krn_17:8_13 1Krn_17:8_14 1Krn_17:8_15 1Krn_17:8_16 1Krn_17:8_17 1Krn_17:8_18 1Krn_17:8_19 1Krn_17:8_20 1Krn_17:8_21 1Krn_17:8_22 1Krn_17:8_23 1Krn_17:8_24 1Krn_17:8_25 1Krn_17:8_26 1Krn_17:8_27 1Krn_17:8_28 1Krn_17:8_29 1Krn_17:8_30
1Krn:17:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:9 καὶ θήσομαι τόπον τῷ λαῷ μου Ισραηλ καὶ καταφυτεύσω αὐτόν, καὶ κατασκηνώσει καθ’ ἑαυτὸν καὶ οὐ μεριμνήσει ἔτι, καὶ οὐ προσθήσει ἀδικία τοῦ ταπεινῶσαι αὐτὸν καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς.
1Krn:17:9 And I will appoint a place for my people Israel, and I will plant him, and he shall dwell by himself, and shall no longer be anxious; and the son of iniquity shall no longer afflict him, as at the beginning, (1 Chronicles 17:9 Brenton)
1Krn:17:9 Wyznaczę miejsce mojemu ludowi izraelskiemu i osadzę go, i będzie mieszkał na swoim miejscu. Nie poruszy się on już i ludzie nikczemni nie będą go już niszczyć jak dawniej, (1 Krn 17:9 BT_4)
1Krn:17:9 καὶ θήσομαι τόπον τῷ λαῷ μου Ισραηλ καὶ καταφυτεύσω αὐτόν, καὶ κατασκηνώσει καθ’ ἑαυτὸν καὶ οὐ μεριμνήσει ἔτι, καὶ οὐ προσθήσει ἀδικία τοῦ ταπεινῶσαι αὐτὸν καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς.
1Krn:17:9 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·σκήνωσις, -εως, ἡ; κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μεριμνάω (μεριμν(α)-, μεριμνη·σ-, μεριμνη·σ-, -, -, -) ἔτι καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ
1Krn:17:9 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Miejsce Ludzie Ja Izrael I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Osiedlanie się {Decydowanie się}; by osiedlać się {by decydować się} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być niespokojny Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Zły uczynki Do niżej On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek
1Krn:17:9 kai\ TE/somai to/pon tO=| laO=| mou *israEl kai\ katafuteu/sO au)to/n, kai\ kataskEnO/sei kaT’ e(auto\n kai\ ou) merimnE/sei e)/ti, kai\ ou) prosTE/sei a)diki/a tou= tapeinO=sai au)to\n kaTO\s a)p’ a)rCHE=s.
1Krn:17:9 kai TEsomai topon tO laO mu israEl kai katafyteusO auton, kai kataskEnOsei kaT’ heauton kai u merimnEsei eti, kai u prosTEsei adikia tu tapeinOsai auton kaTOs ap’ arCHEs.
1Krn:17:9 C VF_FMI1S N2_ASM RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM C VA_AAS1S RD_ASM C VF_FAI3S P RD_ASM C D VF_FAI3S D C D VF_FAI3S N1A_NSF RA_GSN VA_AAN RD_ASM D P N1_GSF
1Krn:17:9 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station place the people I Israel and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely settling; to settle down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be anxious yet/still and also, even, namely οὐχ before rough breathing to add to wrongdoing the to lower he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning
1Krn:17:9 and I-will-be-PLACE-ed place (acc) the (dat) people (dat) me (gen) Israel (indecl) and   him/it/same (acc) and settling (dat); he/she/it-will-SETTLE, you(sg)-will-be-SETTLE-ed (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) self (acc) and not he/she/it-will-BE ANXIOUS, you(sg)-will-be-BE ANXIOUS-ed (classical) yet/still and not he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) wrongdoing (nom|voc) the (gen) to-LOWER, be-you(sg)-LOWER-ed!, he/she/it-happens-to-LOWER (opt) him/it/same (acc) as accordingly away from (+gen) beginning (gen)
1Krn:17:9 1Krn_17:9_1 1Krn_17:9_2 1Krn_17:9_3 1Krn_17:9_4 1Krn_17:9_5 1Krn_17:9_6 1Krn_17:9_7 1Krn_17:9_8 1Krn_17:9_9 1Krn_17:9_10 1Krn_17:9_11 1Krn_17:9_12 1Krn_17:9_13 1Krn_17:9_14 1Krn_17:9_15 1Krn_17:9_16 1Krn_17:9_17 1Krn_17:9_18 1Krn_17:9_19 1Krn_17:9_20 1Krn_17:9_21 1Krn_17:9_22 1Krn_17:9_23 1Krn_17:9_24 1Krn_17:9_25 1Krn_17:9_26 1Krn_17:9_27 1Krn_17:9_28
1Krn:17:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:10 καὶ ἀφ’ ἡμερῶν, ὧν ἔταξα κριτὰς ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ, καὶ ἐταπείνωσα ἅπαντας τοὺς ἐχθρούς σου· καὶ αὐξήσω σε, καὶ οἶκον οἰκοδομήσει σοι κύριος.
1Krn:17:10 and from the days when I appointed judges over my people Israel. Also I have humbled all thine enemies, and I will increase thee, and the Lord will build thee a house. (1 Chronicles 17:10 Brenton)
1Krn:17:10 od czasów, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem izraelskim. Poniżę wszystkich wrogów twoich, a ciebie wywyższę, bo zbuduję ci dom. (1 Krn 17:10 BT_4)
1Krn:17:10 καὶ ἀφ’ ἡμερῶν, ὧν ἔταξα κριτὰς ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ, καὶ ἐταπείνωσα ἅπαντας τοὺς ἐχθρούς σου· καὶ αὐξήσω σε, καὶ οἶκον οἰκοδομήσει σοι κύριος.
1Krn:17:10 καί ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) κριτής, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krn:17:10 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Kto/, który/, który By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Sądź [zobacz krytyka] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Izrael I też, nawet, mianowicie Do niżej Każdy Wrogi Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dom By budować/buduj moralnie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krn:17:10 kai\ a)f’ E(merO=n, O(=n e)/taXa krita\s e)pi\ to\n lao/n mou *israEl, kai\ e)tapei/nOsa a(/pantas tou\s e)CHTrou/s sou· kai\ au)XE/sO se, kai\ oi)=kon oi)kodomE/sei soi ku/rios.
1Krn:17:10 kai af’ hEmerOn, hOn etaXa kritas epi ton laon mu israEl, kai etapeinOsa hapantas tus eCHTrus su· kai auXEsO se, kai oikon oikodomEsei soi kyrios.
1Krn:17:10 C P N1A_GPF RR_GPF VAI_AAI1S N1M_APM P RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM C VAI_AAI1S A3_APM RA_APM N2_APM RP_GS C VA_AAS1S RP_AS C N2_ASM VF_FAI3S RP_DS N2_NSM
1Krn:17:10 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day who/whom/which to order category, grade, class, trim, orderliness judge [see critic] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I Israel and also, even, namely to lower every the hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely to grow you; your/yours(sg) and also, even, namely house to build/edify you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krn:17:10 and away from (+gen) days (gen) who/whom/which (gen) I-ORDER-ed judges (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl) and I-LOWER-ed all (acc) the (acc) hostile ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-GROW, I-should-GROW you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and house (acc) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
1Krn:17:10 1Krn_17:10_1 1Krn_17:10_2 1Krn_17:10_3 1Krn_17:10_4 1Krn_17:10_5 1Krn_17:10_6 1Krn_17:10_7 1Krn_17:10_8 1Krn_17:10_9 1Krn_17:10_10 1Krn_17:10_11 1Krn_17:10_12 1Krn_17:10_13 1Krn_17:10_14 1Krn_17:10_15 1Krn_17:10_16 1Krn_17:10_17 1Krn_17:10_18 1Krn_17:10_19 1Krn_17:10_20 1Krn_17:10_21 1Krn_17:10_22 1Krn_17:10_23 1Krn_17:10_24 1Krn_17:10_25
1Krn:17:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:11 καὶ ἔσται ὅταν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι σου καὶ κοιμηθήσῃ μετὰ τῶν πατέρων σου, καὶ ἀναστήσω τὸ σπέρμα σου μετὰ σέ, ὃς ἔσται ἐκ τῆς κοιλίας σου, καὶ ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·
1Krn:17:11 And it shall come to pass when thy days shall be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy bowels, and I will establish his kingdom. (1 Chronicles 17:11 Brenton)
1Krn:17:11 Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść do twoich przodków, wzbudzę twojego potomka po tobie, którym będzie jeden z twoich synów, i utwierdzę jego królowanie. (1 Krn 17:11 BT_4)
1Krn:17:11 καὶ ἔσται ὅταν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι σου καὶ κοιμηθήσῃ μετὰ τῶν πατέρων σου, καὶ ἀναστήσω τὸ σπέρμα σου μετὰ σέ, ὃς ἔσται ἐκ τῆς κοιλίας σου, καὶ ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·
1Krn:17:11 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅταν (ὅτε ἄν) πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:17:11 I też, nawet, mianowicie By być Ilekroć By napełniać pełność, spełniać Dzień Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać wytchnienie/snowi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brzuch Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do gotowy Królestwo On/ona/to/to samo
1Krn:17:11 kai\ e)/stai o(/tan plErOTO=sin ai( E(me/rai sou kai\ koimETE/sE| meta\ tO=n pate/rOn sou, kai\ a)nastE/sO to\ spe/rma sou meta\ se/, o(\s e)/stai e)k tE=s koili/as sou, kai\ e(toima/sO tE\n basilei/an au)tou=·
1Krn:17:11 kai estai hotan plErOTOsin hai hEmerai su kai koimETEsE meta tOn paterOn su, kai anastEsO to sperma su meta se, hos estai ek tEs koilias su, kai hetoimasO tEn basileian autu·
1Krn:17:11 C VF_FMI3S D VC_APS3P RA_NPF N1A_NPF RP_GS C VC_FPI2S P RA_GPM N3_GPM RP_GS C VA_AAS1S RA_ASN N3M_ASN RP_GS P RP_AS RR_NSM VF_FMI3S P RA_GSF N1A_GSF RP_GS C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
1Krn:17:11 and also, even, namely to be whenever to fill fill, fulfill the day you; your/yours(sg) and also, even, namely to repose/sleep after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father you; your/yours(sg) and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) who/whom/which to be out of (+gen) ἐξ before vowels the belly you; your/yours(sg) and also, even, namely to ready the kingdom he/she/it/same
1Krn:17:11 and he/she/it-will-be whenever they-should-be-FILL-ed the (nom) days (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-REPOSE/SLEEP-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-STand-UP, I-should-STand-UP the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be out of (+gen) the (gen) belly (gen), bellies (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-READY, I-should-READY the (acc) kingdom (acc) him/it/same (gen)
1Krn:17:11 1Krn_17:11_1 1Krn_17:11_2 1Krn_17:11_3 1Krn_17:11_4 1Krn_17:11_5 1Krn_17:11_6 1Krn_17:11_7 1Krn_17:11_8 1Krn_17:11_9 1Krn_17:11_10 1Krn_17:11_11 1Krn_17:11_12 1Krn_17:11_13 1Krn_17:11_14 1Krn_17:11_15 1Krn_17:11_16 1Krn_17:11_17 1Krn_17:11_18 1Krn_17:11_19 1Krn_17:11_20 1Krn_17:11_21 1Krn_17:11_22 1Krn_17:11_23 1Krn_17:11_24 1Krn_17:11_25 1Krn_17:11_26 1Krn_17:11_27 1Krn_17:11_28 1Krn_17:11_29 1Krn_17:11_30 1Krn_17:11_31
1Krn:17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:12 αὐτὸς οἰκοδομήσει μοι οἶκον, καὶ ἀνορθώσω τὸν θρόνον αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
1Krn:17:12 He shall build me a house, and I will set up his throne for ever. (1 Chronicles 17:12 Brenton)
1Krn:17:12 On zbuduje Mi dom, a Ja utwierdzę tron jego na wieki. (1 Krn 17:12 BT_4)
1Krn:17:12 αὐτὸς οἰκοδομήσει μοι οἶκον, καὶ ἀνορθώσω τὸν θρόνον αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.
1Krn:17:12 αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-) ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krn:17:12 On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie Ja Dom I też, nawet, mianowicie By kłaść z powrotem w górze Tron On/ona/to/to samo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krn:17:12 au)to\s oi)kodomE/sei moi oi)=kon, kai\ a)norTO/sO to\n Tro/non au)tou= e(/Os ai)O=nos.
1Krn:17:12 autos oikodomEsei moi oikon, kai anorTOsO ton Tronon autu heOs aiOnos.
1Krn:17:12 RD_NSM VF_FAI3S RP_DS N2_ASM C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RD_GSM P N3W_GSM
1Krn:17:12 he/she/it/same to build/edify I house and also, even, namely to put back up the throne he/she/it/same until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krn:17:12 he/it/same (nom) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) me (dat) house (acc) and I-will-PUT-BACK-UP, I-should-PUT-BACK-UP the (acc) throne (acc) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
1Krn:17:12 1Krn_17:12_1 1Krn_17:12_2 1Krn_17:12_3 1Krn_17:12_4 1Krn_17:12_5 1Krn_17:12_6 1Krn_17:12_7 1Krn_17:12_8 1Krn_17:12_9 1Krn_17:12_10 1Krn_17:12_11
1Krn:17:12 x x x x x x x x x x x
1Krn:17:13 ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν· καὶ τὸ ἔλεός μου οὐκ ἀποστήσω ἀπ’ αὐτοῦ ὡς ἀπέστησα ἀπὸ τῶν ὄντων ἔμπροσθέν σου.
1Krn:17:13 I will be to him a father, and he shall be to me a son: and my mercy will I not withdraw from him, as I withdrew it from them that were before thee. (1 Chronicles 17:13 Brenton)
1Krn:17:13 Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem; łaskawości mojej nie cofnę od niego, jak cofnąłem od tego, który był przed tobą. (1 Krn 17:13 BT_4)
1Krn:17:13 ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν· καὶ τὸ ἔλεός μου οὐκ ἀποστήσω ἀπ’ αὐτοῦ ὡς ἀπέστησα ἀπὸ τῶν ὄντων ἔμπροσθέν σου.
1Krn:17:13 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔμ·προσ·θεν/-θε σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krn:17:13 Ja By być On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ojciec I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Ja Do (+przyspieszenie) Syn I też, nawet, mianowicie Litość Ja ??? Przed przydechem mocnym By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jak/jak By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By być Przedtem/w przodzie z Ty; twój/twój(sg)
1Krn:17:13 e)gO\ e)/somai au)tO=| ei)s pate/ra, kai\ au)to\s e)/stai moi ei)s ui(o/n· kai\ to\ e)/leo/s mou ou)k a)postE/sO a)p’ au)tou= O(s a)pe/stEsa a)po\ tO=n o)/ntOn e)/mprosTe/n sou.
1Krn:17:13 egO esomai autO eis patera, kai autos estai moi eis hyion· kai to eleos mu uk apostEsO ap’ autu hOs apestEsa apo tOn ontOn emprosTen su.
1Krn:17:13 RP_NS VF_FMI1S RD_DSM P N3_ASM C RD_NSM VF_FMI3S RP_DS P N2_ASM C RA_NSN N3E_NSN RP_GS D VF_FAI1S P RD_GSM C VHI_AAI1S P RA_GPM V9_PAPGPM P RP_GS
1Krn:17:13 I to be he/she/it/same into (+acc) father and also, even, namely he/she/it/same to be I into (+acc) son and also, even, namely the mercy I οὐχ before rough breathing to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same as/like to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the to be before/in front of you; your/yours(sg)
1Krn:17:13 I (nom) I-will-be him/it/same (dat) into (+acc) father (acc) and he/it/same (nom) he/she/it-will-be me (dat) into (+acc) son (acc) and the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) me (gen) not I-will-DISENGAGE, I-should-DISENGAGE away from (+gen) him/it/same (gen) as/like I-DISENGAGE-ed away from (+gen) the (gen) let-them-be! (classical), while being (gen) before/in front of you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krn:17:13 1Krn_17:13_1 1Krn_17:13_2 1Krn_17:13_3 1Krn_17:13_4 1Krn_17:13_5 1Krn_17:13_6 1Krn_17:13_7 1Krn_17:13_8 1Krn_17:13_9 1Krn_17:13_10 1Krn_17:13_11 1Krn_17:13_12 1Krn_17:13_13 1Krn_17:13_14 1Krn_17:13_15 1Krn_17:13_16 1Krn_17:13_17 1Krn_17:13_18 1Krn_17:13_19 1Krn_17:13_20 1Krn_17:13_21 1Krn_17:13_22 1Krn_17:13_23 1Krn_17:13_24 1Krn_17:13_25 1Krn_17:13_26
1Krn:17:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:14 καὶ πιστώσω αὐτὸν ἐν οἴκῳ μου καὶ ἐν βασιλείᾳ αὐτοῦ ἕως αἰῶνος, καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ἔσται ἀνωρθωμένος ἕως αἰῶνος.
1Krn:17:14 And I will establish him in my house and in his kingdom for ever; and his throne shall be set up for ever. (1 Chronicles 17:14 Brenton)
1Krn:17:14 Osadzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwierdzony na wieki"». (1 Krn 17:14 BT_4)
1Krn:17:14 καὶ πιστώσω αὐτὸν ἐν οἴκῳ μου καὶ ἐν βασιλείᾳ αὐτοῦ ἕως αἰῶνος, καὶ θρόνος αὐτοῦ ἔσται ἀνωρθωμένος ἕως αἰῶνος.
1Krn:17:14 καί πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krn:17:14 I też, nawet, mianowicie By działać na wierze (pewność) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo On/ona/to/to samo Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Tron On/ona/to/to samo By być By kłaść z powrotem w górze Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krn:17:14 kai\ pistO/sO au)to\n e)n oi)/kO| mou kai\ e)n basilei/a| au)tou= e(/Os ai)O=nos, kai\ o( Tro/nos au)tou= e)/stai a)nOrTOme/nos e(/Os ai)O=nos.
1Krn:17:14 kai pistOsO auton en oikO mu kai en basileia autu heOs aiOnos, kai ho Tronos autu estai anOrTOmenos heOs aiOnos.
1Krn:17:14 C VF_FAI1S RD_ASM P N2_DSM RP_GS C P N1A_DSF RD_GSM P N3W_GSM C RA_NSM N2_NSM RD_GSM VF_FMI3S VF_FMPNSM P N3W_GSM
1Krn:17:14 and also, even, namely to act on faith (assurance) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kingdom he/she/it/same until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely the throne he/she/it/same to be to put back up until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krn:17:14 and I-will-ACT-ON-FAITH, I-should-ACT-ON-FAITH him/it/same (acc) in/among/by (+dat) house (dat) me (gen) and in/among/by (+dat) kingdom (dat) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) and the (nom) throne (nom) him/it/same (gen) he/she/it-will-be having-been-PUT-ed-BACK-UP (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
1Krn:17:14 1Krn_17:14_1 1Krn_17:14_2 1Krn_17:14_3 1Krn_17:14_4 1Krn_17:14_5 1Krn_17:14_6 1Krn_17:14_7 1Krn_17:14_8 1Krn_17:14_9 1Krn_17:14_10 1Krn_17:14_11 1Krn_17:14_12 1Krn_17:14_13 1Krn_17:14_14 1Krn_17:14_15 1Krn_17:14_16 1Krn_17:14_17 1Krn_17:14_18 1Krn_17:14_19 1Krn_17:14_20
1Krn:17:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:15 κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, οὕτως ἐλάλησεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ. –
1Krn:17:15 According to all these words, and according to all this vision, so spoke Nathan to David. (1 Chronicles 17:15 Brenton)
1Krn:17:15 Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem przemówił Natan do Dawida. (1 Krn 17:15 BT_4)
1Krn:17:15 κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, οὕτως ἐλάλησεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ.
1Krn:17:15 κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οὕτως/οὕτω λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ  
1Krn:17:15 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wizja {Wyobrażenie} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić Nathan Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David  
1Krn:17:15 kata\ pa/ntas tou\s lo/gous tou/tous kai\ kata\ pa=san tE\n o(/rasin tau/tEn, ou(/tOs e)la/lEsen *naTan pro\s *dauid.
1Krn:17:15 kata pantas tus logus tutus kai kata pasan tEn horasin tautEn, hutOs elalEsen naTan pros dauid.
1Krn:17:15 P A3_APM RA_APM N2_APM RD_APM C P A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RD_ASF D VAI_AAI3S N_NSM P N_ASM
1Krn:17:15 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the vision this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to speak Nathan toward (+acc,+gen,+dat) David  
1Krn:17:15 down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc) the (acc) words (acc) these (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) vision (acc) this (acc) thusly/like this he/she/it-SPEAK-ed Nathan (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl)  
1Krn:17:15 1Krn_17:15_1 1Krn_17:15_2 1Krn_17:15_3 1Krn_17:15_4 1Krn_17:15_5 1Krn_17:15_6 1Krn_17:15_7 1Krn_17:15_8 1Krn_17:15_9 1Krn_17:15_10 1Krn_17:15_11 1Krn_17:15_12 1Krn_17:15_13 1Krn_17:15_14 1Krn_17:15_15 1Krn_17:15_16 1Krn_17:15_17
1Krn:17:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:16 καὶ ἦλθεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι κυρίου καὶ εἶπεν Τίς εἰμι ἐγώ, κύριε ὁ θεός, καὶ τίς ὁ οἶκός μου, ὅτι ἠγάπησάς με ἕως αἰῶνος;
1Krn:17:16 And king David came and sat before the Lord, and said, Who am I, O Lord God? and what is my house, that thou hast loved me for ever? (1 Chronicles 17:16 Brenton)
1Krn:17:16 Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem, mówił: «Kimże ja jestem, o Panie, Boże, i czym mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? (1 Krn 17:16 BT_4)
1Krn:17:16 καὶ ἦλθεν βασιλεὺς Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι κυρίου καὶ εἶπεν Τίς εἰμι ἐγώ, κύριε θεός, καὶ τίς οἶκός μου, ὅτι ἠγάπησάς με ἕως αἰῶνος;
1Krn:17:16 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἀπ·έν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krn:17:16 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Król David I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By iść; by być Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dom Ja Ponieważ/tamto By kochać Ja Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krn:17:16 kai\ E)=lTen o( basileu\s *dauid kai\ e)ka/Tisen a)pe/nanti kuri/ou kai\ ei)=pen *ti/s ei)mi e)gO/, ku/rie o( Teo/s, kai\ ti/s o( oi)=ko/s mou, o(/ti E)ga/pEsa/s me e(/Os ai)O=nos;
1Krn:17:16 kai ElTen ho basileus dauid kai ekaTisen apenanti kyriu kai eipen tis eimi egO, kyrie ho Teos, kai tis ho oikos mu, hoti EgapEsas me heOs aiOnos;
1Krn:17:16 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM C VAI_AAI3S D N2_GSM C VBI_AAI3S RI_NSM V9_PAI1S RP_NS N2_VSM RA_NSM N2_NSM C RI_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C VAI_AAI2S RP_AS P N3W_GSM
1Krn:17:16 and also, even, namely to come the king David and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge opposite/in the presence of (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to go; to be I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the house I because/that to love I until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krn:17:16 and he/she/it-COME-ed the (nom) king (nom) David (indecl) and he/she/it-SIT DOWN-ed opposite/in the presence of (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed who/what/why (nom) I-am-GO-ing; I-am I (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) and who/what/why (nom) the (nom) house (nom) me (gen) because/that you(sg)-LOVE-ed me (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
1Krn:17:16 1Krn_17:16_1 1Krn_17:16_2 1Krn_17:16_3 1Krn_17:16_4 1Krn_17:16_5 1Krn_17:16_6 1Krn_17:16_7 1Krn_17:16_8 1Krn_17:16_9 1Krn_17:16_10 1Krn_17:16_11 1Krn_17:16_12 1Krn_17:16_13 1Krn_17:16_14 1Krn_17:16_15 1Krn_17:16_16 1Krn_17:16_17 1Krn_17:16_18 1Krn_17:16_19 1Krn_17:16_20 1Krn_17:16_21 1Krn_17:16_22 1Krn_17:16_23 1Krn_17:16_24 1Krn_17:16_25 1Krn_17:16_26 1Krn_17:16_27
1Krn:17:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:17 καὶ ἐσμικρύνθη ταῦτα ἐνώπιόν σου, ὁ θεός, καὶ ἐλάλησας ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ παιδός σου ἐκ μακρῶν καὶ ἐπεῖδές με ὡς ὅρασις ἀνθρώπου καὶ ὕψωσάς με, κύριε ὁ θεός.
1Krn:17:17 And these things were little in thy sight, O God: thou hast also spoken concerning the house of thy servant for a long time to come, and thou hast looked upon me as a man looks upon his fellow, and hast exalted me, O Lord God. (1 Chronicles 17:17 Brenton)
1Krn:17:17 Ale i to jeszcze wydało się tobie za mało, o Boże, lecz dałeś o domu swego sługi zapowiedź na daleką przyszłość. Wejrzałeś na mnie jak na człowieka znamienitego stanu, o Panie Boże. (1 Krn 17:17 BT_4)
1Krn:17:17 καὶ ἐσμικρύνθη ταῦτα ἐνώπιόν σου, θεός, καὶ ἐλάλησας ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ παιδός σου ἐκ μακρῶν καὶ ἐπεῖδές με ὡς ὅρασις ἀνθρώπου καὶ ὕψωσάς με, κύριε θεός.
1Krn:17:17 καί   οὗτος αὕτη τοῦτο ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ μακρός -ά -όν καί ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς ὅρασις, -εως, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:17:17 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Daleko [zobacz makro] I też, nawet, mianowicie By wyglądać na Ja Jak/jak Wizja {Wyobrażenie} Ludzki I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg 
1Krn:17:17 kai\ e)smikru/nTE tau=ta e)nO/pio/n sou, o( Teo/s, kai\ e)la/lEsas e)pi\ to\n oi)=kon tou= paido/s sou e)k makrO=n kai\ e)pei=de/s me O(s o(/rasis a)nTrO/pou kai\ u(/PSOsa/s me, ku/rie o( Teo/s.
1Krn:17:17 kai esmikrynTE tauta enOpion su, ho Teos, kai elalEsas epi ton oikon tu paidos su ek makrOn kai epeides me hOs horasis anTrOpu kai hyPSOsas me, kyrie ho Teos.
1Krn:17:17 C VCI_API3S RD_APN P RP_GS RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI2S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3D_GSM RP_GS P A1A_GPM C VBI_AAI2S RP_AS C N3I_NSF N2_GSM C V4_PAPAPF RP_AS N2_VSM RA_NSM N2_NSM
1Krn:17:17 and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) the god [see theology] and also, even, namely to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house the child/servant you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels far [see macro] and also, even, namely to look upon I as/like vision human and also, even, namely to elevate/set high I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology]
1Krn:17:17 and   these (nom|acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom) and you(sg)-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) the (gen) child/servant (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) far ([Adj] gen) and you(sg)-LOOK-ed-UPON me (acc) as/like vision (nom) human (gen) and you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH, upon ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom|voc) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom)
1Krn:17:17 1Krn_17:17_1 1Krn_17:17_2 1Krn_17:17_3 1Krn_17:17_4 1Krn_17:17_5 1Krn_17:17_6 1Krn_17:17_7 1Krn_17:17_8 1Krn_17:17_9 1Krn_17:17_10 1Krn_17:17_11 1Krn_17:17_12 1Krn_17:17_13 1Krn_17:17_14 1Krn_17:17_15 1Krn_17:17_16 1Krn_17:17_17 1Krn_17:17_18 1Krn_17:17_19 1Krn_17:17_20 1Krn_17:17_21 1Krn_17:17_22 1Krn_17:17_23 1Krn_17:17_24 1Krn_17:17_25 1Krn_17:17_26 1Krn_17:17_27 1Krn_17:17_28 1Krn_17:17_29
1Krn:17:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:18 τί προσθήσει ἔτι Δαυιδ πρὸς σὲ τοῦ δοξάσαι; καὶ σὺ τὸν δοῦλόν σου οἶδας.
1Krn:17:18 What shall David do more toward thee to glorify thee? and thou knowest thy servant. (1 Chronicles 17:18 Brenton)
1Krn:17:18 Cóż więcej może powiedzieć Dawid do ciebie o chwale twego sługi? Ty sam znasz swego sługę. (1 Krn 17:18 BT_4)
1Krn:17:18 τί προσθήσει ἔτι Δαυιδ πρὸς σὲ τοῦ δοξάσαι; καὶ σὺ τὸν δοῦλόν σου οἶδας.
1Krn:17:18 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-); δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
1Krn:17:18 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dodawać do Jeszcze/jeszcze David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By chwalić/wychwalaj/chwałę; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Ty Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z
1Krn:17:18 ti/ prosTE/sei e)/ti *dauid pro\s se\ tou= doXa/sai; kai\ su\ to\n dou=lo/n sou oi)=das.
1Krn:17:18 ti prosTEsei eti dauid pros se tu doXasai; kai sy ton dulon su oidas.
1Krn:17:18 RI_ASN VF_FAI3S D N_NSM P RP_AS RA_GSN VA_AAN C RP_NS RA_ASM N2_ASM RP_GS VX_XAI2S
1Krn:17:18 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to add to yet/still David toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) the to glorify/extol/praise; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely you the slave; servile you; your/yours(sg) to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with
1Krn:17:18 who/what/why (nom|acc) he/she/it-will-ADD-TO, you(sg)-will-be-ADD-ed-TO (classical) yet/still David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (gen) to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, be-you(sg)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed!, he/she/it-happens-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (opt); upon GLORY-ing (nom|voc) and you(sg) (nom) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-have-PERCEIVE-ed
1Krn:17:18 1Krn_17:18_1 1Krn_17:18_2 1Krn_17:18_3 1Krn_17:18_4 1Krn_17:18_5 1Krn_17:18_6 1Krn_17:18_7 1Krn_17:18_8 1Krn_17:18_9 1Krn_17:18_10 1Krn_17:18_11 1Krn_17:18_12 1Krn_17:18_13 1Krn_17:18_14
1Krn:17:18 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:19 καὶ κατὰ τὴν καρδίαν σου ἐποίησας τὴν πᾶσαν μεγαλωσύνην.
1Krn:17:19 And thou hast wrought all this greatness according to thine heart. (1 Chronicles 17:19 Brenton)
1Krn:17:19 O Panie, przez wzgląd na swego sługę i według życzenia twego serca uczyniłeś całe to wielkie dzieło, aby objawić wszystkie wspaniałości. (1 Krn 17:19 BT_4)
1Krn:17:19 καὶ κατὰ τὴν καρδίαν σου ἐποίησας τὴν πᾶσαν μεγαλωσύνην.
1Krn:17:19 καί κατά ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ
1Krn:17:19 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Wielkość
1Krn:17:19 kai\ kata\ tE\n kardi/an sou e)poi/Esas tE\n pa=san megalOsu/nEn.
1Krn:17:19 kai kata tEn kardian su epoiEsas tEn pasan megalOsynEn.
1Krn:17:19 C P RA_ASF N1A_ASF RP_GS VAI_AAI2S RA_ASF A1S_ASF N1_ASF
1Krn:17:19 and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) to do/make the every all, each, every, the whole of; to sprinkle greatness
1Krn:17:19 and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-DO/MAKE-ed the (acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) greatness (acc)
1Krn:17:19 1Krn_17:19_1 1Krn_17:19_2 1Krn_17:19_3 1Krn_17:19_4 1Krn_17:19_5 1Krn_17:19_6 1Krn_17:19_7 1Krn_17:19_8 1Krn_17:19_9
1Krn:17:19 x x x x x x x x x
1Krn:17:20 κύριε, οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι, καὶ οὐκ ἔστιν πλὴν σοῦ κατὰ πάντα, ὅσα ἠκούσαμεν ἐν ὠσὶν ἡμῶν.
1Krn:17:20 O Lord, there is none like thee, and there is no God beside thee, according to all things which we have heard with our ears. (1 Chronicles 17:20 Brenton)
1Krn:17:20 O Panie, nie ma podobnego Tobie i nie ma Boga oprócz Ciebie, według tego wszystkiego, co słyszeliśmy na własne uszy. (1 Krn 17:20 BT_4)
1Krn:17:20 κύριε, οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι, καὶ οὐκ ἔστιν πλὴν σοῦ κατὰ πάντα, ὅσα ἠκούσαμεν ἐν ὠσὶν ἡμῶν.
1Krn:17:20 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅμοιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krn:17:20 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By być Podobny Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Z wyjątkiem Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ja
1Krn:17:20 ku/rie, ou)k e)/stin o(/moio/s soi, kai\ ou)k e)/stin plE\n sou= kata\ pa/nta, o(/sa E)kou/samen e)n O)si\n E(mO=n.
1Krn:17:20 kyrie, uk estin homoios soi, kai uk estin plEn su kata panta, hosa Ekusamen en Osin hEmOn.
1Krn:17:20 N2_VSM D V9_PAI3S A1A_NSM RP_DS C D V9_PAI3S D RP_GS P A3_APN A1_APN VAI_AAI1P P N3T_DPN RP_GP
1Krn:17:20 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to be similar you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be except you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of as much/many as to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ear I
1Krn:17:20 lord (voc); a lord ([Adj] voc) not he/she/it-is similar ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and not he/she/it-is except you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) we-HEAR-ed in/among/by (+dat) ears (dat) us (gen)
1Krn:17:20 1Krn_17:20_1 1Krn_17:20_2 1Krn_17:20_3 1Krn_17:20_4 1Krn_17:20_5 1Krn_17:20_6 1Krn_17:20_7 1Krn_17:20_8 1Krn_17:20_9 1Krn_17:20_10 1Krn_17:20_11 1Krn_17:20_12 1Krn_17:20_13 1Krn_17:20_14 1Krn_17:20_15 1Krn_17:20_16 1Krn_17:20_17
1Krn:17:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:21 καὶ οὐκ ἔστιν ὡς ὁ λαός σου Ισραηλ ἔθνος ἔτι ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς ὡδήγησεν αὐτὸν ὁ θεὸς τοῦ λυτρώσασθαι ἑαυτῷ λαὸν τοῦ θέσθαι ἑαυτῷ ὄνομα μέγα καὶ ἐπιφανὲς τοῦ ἐκβαλεῖν ἀπὸ προσώπου λαοῦ σου, οὓς ἐλυτρώσω ἐξ Αἰγύπτου, ἔθνη.
1Krn:17:21 Neither is there another nation upon the earth such as thy people Israel, whereas God led him in the way, to redeem a people for himself, to make for himself a great and glorious name, to cast out nations from before thy people, whom thou redeemedst out of Egypt. (1 Chronicles 17:21 Brenton)
1Krn:17:21 I kto jest jak lud Twój izraelski? Czyż jest jaki inny naród na ziemi, do którego poszedłby Bóg wybawić go jako lud swój, aby zapewnić mu sławę wielkich i straszliwych dzieł, wypędzając narody przed ludem swoim, który wykupiłeś z Egiptu? (1 Krn 17:21 BT_4)
1Krn:17:21 καὶ οὐκ ἔστιν ὡς λαός σου Ισραηλ ἔθνος ἔτι ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς ὡδήγησεν αὐτὸν θεὸς τοῦ λυτρώσασθαι ἑαυτῷ λαὸν τοῦ θέσθαι ἑαυτῷ ὄνομα μέγα καὶ ἐπιφανὲς τοῦ ἐκβαλεῖν ἀπὸ προσώπου λαοῦ σου, οὓς ἐλυτρώσω ἐξ Αἰγύπτου, ἔθνη.
1Krn:17:21 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἔτι ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὡς ὁδ·ηγέω (οδηγ(ε)-, οδηγη·σ-, οδηγη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὄνομα[τ], -ατος, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐπι·φανής -ές ὁ ἡ τό ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
1Krn:17:21 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jak/jak Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael Naród [zobacz etniczny] Jeszcze/jeszcze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Jak/jak By kierować On/ona/to/to samo Bóg  By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Samo /nasz /twój /siebie Ludzie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Samo /nasz /twój /siebie Nazwisko {Imię} co do Wielki I też, nawet, mianowicie W pełnym widoku {zamiarze} By rozpraszać/ekstrakt Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ludzie Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Naród [zobacz etniczny]
1Krn:17:21 kai\ ou)k e)/stin O(s o( lao/s sou *israEl e)/Tnos e)/ti e)pi\ tE=s gE=s, O(s O(dE/gEsen au)to\n o( Teo\s tou= lutrO/sasTai e(autO=| lao\n tou= Te/sTai e(autO=| o)/noma me/ga kai\ e)pifane\s tou= e)kbalei=n a)po\ prosO/pou laou= sou, ou(\s e)lutrO/sO e)X *ai)gu/ptou, e)/TnE.
1Krn:17:21 kai uk estin hOs ho laos su israEl eTnos eti epi tEs gEs, hOs hOdEgEsen auton ho Teos tu lytrOsasTai heautO laon tu TesTai heautO onoma mega kai epifanes tu ekbalein apo prosOpu lau su, hus elytrOsO eX aigyptu, eTnE.
1Krn:17:21 C D V9_PAI3S C RA_NSM N2_NSM RP_GS N_NSM N3E_ASN D P RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S RD_ASM RA_NSM N2_NSM RA_GSN VA_AMN RD_DSM N2_ASM RA_GSN VE_AMN RD_DSM N3M_ASN A1P_ASN C A3H_ASN RA_GSN VF2_FAN P N2N_GSN N2_GSM RP_GS RR_APM VAI_AMI2S P N2_GSF N3E_APN
1Krn:17:21 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be as/like the people you; your/yours(sg) Israel nation [see ethnic] yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land as/like to guide he/she/it/same the god [see theology] the to redeem to be released, upon payment of ransom self /our-/your-/themselves people the to place lay, put, set, situate, station self /our-/your-/themselves name with regard to great and also, even, namely in full view the to disperse/extract from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face people you; your/yours(sg) who/whom/which to redeem to be released, upon payment of ransom out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] nation [see ethnic]
1Krn:17:21 and not he/she/it-is as/like the (nom) people (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) nation (nom|acc|voc) yet/still upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) as/like he/she/it-GUIDE-ed him/it/same (acc) the (nom) god (nom) the (gen) to-be-REDEEM-ed self (dat) people (acc) the (gen) to-be-PLACE-ed self (dat) name (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc) and in full view ([Adj] nom|acc|voc, voc) the (gen) to-will-DISPERSE/EXTRACT, to-DISPERSE/EXTRACT away from (+gen) face (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-were-REDEEM-ed out of (+gen) Egypt (gen) nations (nom|acc|voc)
1Krn:17:21 1Krn_17:21_1 1Krn_17:21_2 1Krn_17:21_3 1Krn_17:21_4 1Krn_17:21_5 1Krn_17:21_6 1Krn_17:21_7 1Krn_17:21_8 1Krn_17:21_9 1Krn_17:21_10 1Krn_17:21_11 1Krn_17:21_12 1Krn_17:21_13 1Krn_17:21_14 1Krn_17:21_15 1Krn_17:21_16 1Krn_17:21_17 1Krn_17:21_18 1Krn_17:21_19 1Krn_17:21_20 1Krn_17:21_21 1Krn_17:21_22 1Krn_17:21_23 1Krn_17:21_24 1Krn_17:21_25 1Krn_17:21_26 1Krn_17:21_27 1Krn_17:21_28 1Krn_17:21_29 1Krn_17:21_30 1Krn_17:21_31 1Krn_17:21_32 1Krn_17:21_33 1Krn_17:21_34 1Krn_17:21_35 1Krn_17:21_36 1Krn_17:21_37 1Krn_17:21_38 1Krn_17:21_39 1Krn_17:21_40
1Krn:17:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:22 καὶ ἔδωκας τὸν λαόν σου Ισραηλ σεαυτῷ λαὸν ἕως αἰῶνος, καὶ σύ, κύριε, αὐτοῖς εἰς θεόν.
1Krn:17:22 And thou hast appointed thy people Israel as a people to thyself for ever; and thou, Lord, didst become a God to them. (1 Chronicles 17:22 Brenton)
1Krn:17:22 Uczyniłeś lud izraelski ludem swoim na zawsze, a Ty, Panie, stałeś się jego Bogiem. (1 Krn 17:22 BT_4)
1Krn:17:22 καὶ ἔδωκας τὸν λαόν σου Ισραηλ σεαυτῷ λαὸν ἕως αἰῶνος, καὶ σύ, κύριε, αὐτοῖς εἰς θεόν.
1Krn:17:22 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἰσραήλ, ὁ σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ λαός, -οῦ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ
1Krn:17:22 I też, nawet, mianowicie By dawać Ludzie Ty; twój/twój(sg) Izrael Siebie Ludzie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bóg 
1Krn:17:22 kai\ e)/dOkas to\n lao/n sou *israEl seautO=| lao\n e(/Os ai)O=nos, kai\ su/, ku/rie, au)toi=s ei)s Teo/n.
1Krn:17:22 kai edOkas ton laon su israEl seautO laon heOs aiOnos, kai sy, kyrie, autois eis Teon.
1Krn:17:22 C VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM RD_DSM N2_ASM P N3W_GSM C RP_NS N2_VSM RD_DPM P N2_ASM
1Krn:17:22 and also, even, namely to give the people you; your/yours(sg) Israel yourself people until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same into (+acc) god [see theology]
1Krn:17:22 and you(sg)-GIVE-ed the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Israel (indecl) yourself (dat) people (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen) and you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) them/same (dat) into (+acc) god (acc)
1Krn:17:22 1Krn_17:22_1 1Krn_17:22_2 1Krn_17:22_3 1Krn_17:22_4 1Krn_17:22_5 1Krn_17:22_6 1Krn_17:22_7 1Krn_17:22_8 1Krn_17:22_9 1Krn_17:22_10 1Krn_17:22_11 1Krn_17:22_12 1Krn_17:22_13 1Krn_17:22_14 1Krn_17:22_15 1Krn_17:22_16
1Krn:17:22 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:23 καὶ νῦν, κύριε, ὁ λόγος σου, ὃν ἐλάλησας πρὸς τὸν παῖδά σου καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, πιστωθήτω ἕως αἰῶνος
1Krn:17:23 And now, Lord, let the word which thou spokest to thy servant, and concerning his house, be confirmed for ever, and do thou as thou hast spoken. (1 Chronicles 17:23 Brenton)
1Krn:17:23 Teraz więc, o Panie, niech trwa na wieki słowo, któreś wyrzekł o słudze swoim i o domu jego, i uczyń, jak powiedziałeś, (1 Krn 17:23 BT_4)
1Krn:17:23 καὶ νῦν, κύριε, λόγος σου, ὃν ἐλάλησας πρὸς τὸν παῖδά σου καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, πιστωθήτω ἕως αἰῶνος
1Krn:17:23 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krn:17:23 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który; by być By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom On/ona/to/to samo By działać na wierze (pewność) Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krn:17:23 kai\ nu=n, ku/rie, o( lo/gos sou, o(\n e)la/lEsas pro\s to\n pai=da/ sou kai\ e)pi\ to\n oi)=kon au)tou=, pistOTE/tO e(/Os ai)O=nos
1Krn:17:23 kai nyn, kyrie, ho logos su, hon elalEsas pros ton paida su kai epi ton oikon autu, pistOTEtO heOs aiOnos
1Krn:17:23 C D N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS RR_ASM VAI_AAI2S P RA_ASM N3D_ASM RP_GS C P RA_ASM N2_ASM RD_GSM VC_APD3S P N3W_GSM
1Krn:17:23 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) who/whom/which; to be to speak toward (+acc,+gen,+dat) the child/servant you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house he/she/it/same to act on faith (assurance) until; dawn eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krn:17:23 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) word (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(sg)-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) child/servant (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) him/it/same (gen) let-him/her/it-be-ACT-ed-ON-FAITH! until; dawn (nom|voc), dawns (acc) eon (gen)
1Krn:17:23 1Krn_17:23_1 1Krn_17:23_2 1Krn_17:23_3 1Krn_17:23_4 1Krn_17:23_5 1Krn_17:23_6 1Krn_17:23_7 1Krn_17:23_8 1Krn_17:23_9 1Krn_17:23_10 1Krn_17:23_11 1Krn_17:23_12 1Krn_17:23_13 1Krn_17:23_14 1Krn_17:23_15 1Krn_17:23_16 1Krn_17:23_17 1Krn_17:23_18 1Krn_17:23_19 1Krn_17:23_20
1Krn:17:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:24 λεγόντων Κύριε κύριε παντοκράτωρ θεὸς Ισραηλ, καὶ ὁ οἶκος Δαυιδ παιδός σου ἀνωρθωμένος ἐναντίον σου.
1Krn:17:24 And let thy name be established and magnified for ever, men saying, Lord, Lord, Almighty God of Israel: and let the house of thy servant David be established before thee. (1 Chronicles 17:24 Brenton)
1Krn:17:24 ażeby trwało i wielbione było imię Twe na wieki w słowach: Pan Zastępów jest Bogiem dla Izraela! A dom Twojego sługi, Dawida, niech będzie trwały przed tobą! (1 Krn 17:24 BT_4)
1Krn:17:24 λεγόντων Κύριε κύριε παντοκράτωρ θεὸς Ισραηλ, καὶ οἶκος Δαυιδ παιδός σου ἀνωρθωμένος ἐναντίον σου.
1Krn:17:24 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krn:17:24 By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  Izrael I też, nawet, mianowicie Dom David Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) By kłaść z powrotem w górze Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg)
1Krn:17:24 lego/ntOn *ku/rie ku/rie pantokra/tOr Teo\s *israEl, kai\ o( oi)=kos *dauid paido/s sou a)nOrTOme/nos e)nanti/on sou.
1Krn:17:24 legontOn kyrie kyrie pantokratOr Teos israEl, kai ho oikos dauid paidos su anOrTOmenos enantion su.
1Krn:17:24 V1_PAPGPM N2_VSM N2_VSM N3R_NSM N2_NSM N_GSM C RA_NSM N2_NSM N_GSM N3D_GSM RP_GS V4_PAPNSM P RP_GS
1Krn:17:24 to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all god [see theology] Israel and also, even, namely the house David child/servant you; your/yours(sg) to put back up in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg)
1Krn:17:24 let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) Almighty ruler of all (nom) god (nom) Israel (indecl) and the (nom) house (nom) David (indecl) child/servant (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having-been-PUT-ed-BACK-UP (nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krn:17:24 1Krn_17:24_1 1Krn_17:24_2 1Krn_17:24_3 1Krn_17:24_4 1Krn_17:24_5 1Krn_17:24_6 1Krn_17:24_7 1Krn_17:24_8 1Krn_17:24_9 1Krn_17:24_10 1Krn_17:24_11 1Krn_17:24_12 1Krn_17:24_13 1Krn_17:24_14 1Krn_17:24_15
1Krn:17:24 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:25 ὅτι σύ, κύριε, ἤνοιξας τὸ οὖς τοῦ παιδός σου τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον· διὰ τοῦτο εὗρεν ὁ παῖς σου τοῦ προσεύξασθαι κατὰ πρόσωπόν σου.
1Krn:17:25 For thou, O Lord my God, hast revealed to the ear of thy servant that thou wilt build him a house; therefore thy servant has found a willingness to pray before thee. (1 Chronicles 17:25 Brenton)
1Krn:17:25 Tyś bowiem, Boże mój, objawił swemu słudze, że zbudujesz mu dom, stąd to sługa twój tak ośmiela się modlić przed Twoim obliczem. (1 Krn 17:25 BT_4)
1Krn:17:25 ὅτι σύ, κύριε, ἤνοιξας τὸ οὖς τοῦ παιδός σου τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον· διὰ τοῦτο εὗρεν παῖς σου τοῦ προσεύξασθαι κατὰ πρόσωπόν σου.
1Krn:17:25 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) διά οὗτος αὕτη τοῦτο εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krn:17:25 Ponieważ/tamto Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By otwierać Ucho Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Dom Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By znajdować Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) By modlić się się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg)
1Krn:17:25 o(/ti su/, ku/rie, E)/noiXas to\ ou)=s tou= paido/s sou tou= oi)kodomE=sai au)tO=| oi)=kon· dia\ tou=to eu(=ren o( pai=s sou tou= proseu/XasTai kata\ pro/sOpo/n sou.
1Krn:17:25 hoti sy, kyrie, EnoiXas to us tu paidos su tu oikodomEsai autO oikon· dia tuto heuren ho pais su tu proseuXasTai kata prosOpon su.
1Krn:17:25 C RP_NS N2_VSM VAI_AAI2S RA_ASN N3_ASN RA_GSM N3D_GSM RP_GS RA_GSN VA_AAN RD_DSM N2_ASM P RD_ASN VB_AAI3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS RA_GSN VA_AMN P N2N_ASN RP_GS
1Krn:17:25 because/that you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to open up the ear the child/servant you; your/yours(sg) the to build/edify he/she/it/same house because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to find the child/servant you; your/yours(sg) the to pray down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face you; your/yours(sg)
1Krn:17:25 because/that you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-OPEN-ed-UP the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) the (gen) child/servant (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) him/it/same (dat) house (acc) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) he/she/it-FIND-ed the (nom) child/servant (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-be-PRAY-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krn:17:25 1Krn_17:25_1 1Krn_17:25_2 1Krn_17:25_3 1Krn_17:25_4 1Krn_17:25_5 1Krn_17:25_6 1Krn_17:25_7 1Krn_17:25_8 1Krn_17:25_9 1Krn_17:25_10 1Krn_17:25_11 1Krn_17:25_12 1Krn_17:25_13 1Krn_17:25_14 1Krn_17:25_15 1Krn_17:25_16 1Krn_17:25_17 1Krn_17:25_18 1Krn_17:25_19 1Krn_17:25_20 1Krn_17:25_21 1Krn_17:25_22 1Krn_17:25_23 1Krn_17:25_24
1Krn:17:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:26 καὶ νῦν, κύριε, σὺ εἶ αὐτὸς ὁ θεὸς καὶ ἐλάλησας ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου τὰ ἀγαθὰ ταῦτα·
1Krn:17:26 And now, Lord, thou thyself art God, and thou hast spoken these good things concerning thy servant. (1 Chronicles 17:26 Brenton)
1Krn:17:26 A teraz, Panie, Ty sam jesteś Bogiem. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, (1 Krn 17:26 BT_4)
1Krn:17:26 καὶ νῦν, κύριε, σὺ εἶ αὐτὸς θεὸς καὶ ἐλάλησας ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου τὰ ἀγαθὰ ταῦτα·
1Krn:17:26 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krn:17:26 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty By iść; by być On/ona/to/to samo Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krn:17:26 kai\ nu=n, ku/rie, su\ ei)= au)to\s o( Teo\s kai\ e)la/lEsas e)pi\ to\n dou=lo/n sou ta\ a)gaTa\ tau=ta·
1Krn:17:26 kai nyn, kyrie, sy ei autos ho Teos kai elalEsas epi ton dulon su ta agaTa tauta·
1Krn:17:26 C D N2_VSM RP_NS V9_PAI2S RD_NSM RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI2S P RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_APN A1_APN RD_APN
1Krn:17:26 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you to go; to be he/she/it/same the god [see theology] and also, even, namely to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slave; servile you; your/yours(sg) the good inherently good, i.e. God-wrought. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krn:17:26 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are he/it/same (nom) the (nom) god (nom) and you(sg)-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) slave (acc); servile ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc)
1Krn:17:26 1Krn_17:26_1 1Krn_17:26_2 1Krn_17:26_3 1Krn_17:26_4 1Krn_17:26_5 1Krn_17:26_6 1Krn_17:26_7 1Krn_17:26_8 1Krn_17:26_9 1Krn_17:26_10 1Krn_17:26_11 1Krn_17:26_12 1Krn_17:26_13 1Krn_17:26_14 1Krn_17:26_15 1Krn_17:26_16 1Krn_17:26_17
1Krn:17:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:17:27 καὶ νῦν ἤρξω τοῦ εὐλογῆσαι τὸν οἶκον τοῦ παιδός σου τοῦ εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα ἐναντίον σου· ὅτι σύ, κύριε, εὐλόγησας, καὶ εὐλόγησον εἰς τὸν αἰῶνα.
1Krn:17:27 And now thou hast begun to bless the house of thy servant, so that it should continue for ever before thee: for thou, Lord, hast blessed it, and do thou bless it for ever. (1 Chronicles 17:27 Brenton)
1Krn:17:27 racz teraz pobłogosławić dom swego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Panie pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki». (1 Krn 17:27 BT_4)
1Krn:17:27 καὶ νῦν ἤρξω τοῦ εὐλογῆσαι τὸν οἶκον τοῦ παιδός σου τοῦ εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα ἐναντίον σου· ὅτι σύ, κύριε, εὐλόγησας, καὶ εὐλόγησον εἰς τὸν αἰῶνα.
1Krn:17:27 καί νῦν ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
1Krn:17:27 I też, nawet, mianowicie Teraz By zaczynać się By błogosławić Dom Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) By być Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić I też, nawet, mianowicie By błogosławić Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
1Krn:17:27 kai\ nu=n E)/rXO tou= eu)logE=sai to\n oi)=kon tou= paido/s sou tou= ei)=nai ei)s to\n ai)O=na e)nanti/on sou· o(/ti su/, ku/rie, eu)lo/gEsas, kai\ eu)lo/gEson ei)s to\n ai)O=na.
1Krn:17:27 kai nyn ErXO tu eulogEsai ton oikon tu paidos su tu einai eis ton aiOna enantion su· hoti sy, kyrie, eulogEsas, kai eulogEson eis ton aiOna.
1Krn:17:27 C D VAI_AMI2S RA_GSN VM_XMI2S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N3D_GSM RP_GS RA_GSN V9_PAN P RA_ASM N3W_ASM P RP_GS C RP_NS N2_VSM VA_AAPNSM C VA_AAD2S P RA_ASM N3W_ASM
1Krn:17:27 and also, even, namely now to begin the to bless the house the child/servant you; your/yours(sg) the to be into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) because/that you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless and also, even, namely to bless into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
1Krn:17:27 and now you(sg)-were-BEGIN-ed the (gen) to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) the (acc) house (acc) the (gen) child/servant (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-be into (+acc) the (acc) eon (acc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that you(sg) (nom) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-BLESS-ed, upon BLESS-ing (nom|voc) and do-BLESS-you(sg)!, going-to-BLESS (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (acc) eon (acc)
1Krn:17:27 1Krn_17:27_1 1Krn_17:27_2 1Krn_17:27_3 1Krn_17:27_4 1Krn_17:27_5 1Krn_17:27_6 1Krn_17:27_7 1Krn_17:27_8 1Krn_17:27_9 1Krn_17:27_10 1Krn_17:27_11 1Krn_17:27_12 1Krn_17:27_13 1Krn_17:27_14 1Krn_17:27_15 1Krn_17:27_16 1Krn_17:27_17 1Krn_17:27_18 1Krn_17:27_19 1Krn_17:27_20 1Krn_17:27_21 1Krn_17:27_22 1Krn_17:27_23 1Krn_17:27_24 1Krn_17:27_25 1Krn_17:27_26
1Krn:17:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x