1Krn:19:1 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα ἀπέθανεν Ναας βασιλεὺς υἱῶν Αμμων, καὶ ἐβασίλευσεν Αναν υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
1Krn:19:1 And it came to pass after this, that Naas the king of the children of Ammon died, and Anan his son reigned in his stead. (1 Chronicles 19:1 Brenton)
1Krn:19:1 Potem umarł Nachasz, król Ammonitów, a syn jego został w jego miejsce królem. (1 Krn 19:1 BT_4)
1Krn:19:1 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα ἀπέθανεν Ναας βασιλεὺς υἱῶν Αμμων, καὶ ἐβασίλευσεν Αναν υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
1Krn:19:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   βασιλεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:19:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umierać Król Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By panować Syn On/ona/to/to samo Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
1Krn:19:1 *kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta a)pe/Tanen *naas basileu\s ui(O=n *ammOn, kai\ e)basi/leusen *anan ui(o\s au)tou= a)nt au)tou=.
1Krn:19:1 kai egeneto meta tauta apeTanen naas basileus hyiOn ammOn, kai ebasileusen anan hyios autu ant autu.
1Krn:19:1 C VBI_AMI3S P RD_APN VBI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GPM N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RD_GSM P RD_GSM
1Krn:19:1 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to die ć king son sand and also, even, namely to reign ć son he/she/it/same against (+gen) he/she/it/same
1Krn:19:1 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-DIE-ed   king (nom) sons (gen) sands (gen) and he/she/it-REIGN-ed   son (nom) him/it/same (gen) against (+gen) him/it/same (gen)
1Krn:19:1 1Krn_19:1_1 1Krn_19:1_2 1Krn_19:1_3 1Krn_19:1_4 1Krn_19:1_5 1Krn_19:1_6 1Krn_19:1_7 1Krn_19:1_8 1Krn_19:1_9 1Krn_19:1_10 1Krn_19:1_11 1Krn_19:1_12 1Krn_19:1_13 1Krn_19:1_14 1Krn_19:1_15 1Krn_19:1_16
1Krn:19:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:2 καὶ εἶπεν Δαυιδ Ποιήσω ἔλεος μετὰ Αναν υἱοῦ Ναας, ὡς ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ μετ’ ἐμοῦ ἔλεος· καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους Δαυιδ τοῦ παρακαλέσαι αὐτὸν περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἦλθον παῖδες Δαυιδ εἰς γῆν υἱῶν Αμμων τοῦ παρακαλέσαι αὐτόν.
1Krn:19:2 And David said, I will act kindly toward Anan the son of Naas, as his father acted kindly towards me. And David sent messengers to condole with him on the death of his father. So the servants of David came into the land of the children of Ammon to Anan, to comfort him. (1 Chronicles 19:2 Brenton)
1Krn:19:2 Wtedy Dawid pomyślał sobie: «Okażę życzliwość dla Chanuna, syna Nachasza, tak jak jego ojciec okazał życzliwość dla mnie». Wyprawił więc Dawid posłów, aby go pocieszyć po stracie ojca. Gdy słudzy Dawida przybyli do Chanuna w kraju Ammonitów, aby go pocieszyć, (1 Krn 19:2 BT_4)
1Krn:19:2 καὶ εἶπεν Δαυιδ Ποιήσω ἔλεος μετὰ Αναν υἱοῦ Ναας, ὡς ἐποίησεν πατὴρ αὐτοῦ μετ’ ἐμοῦ ἔλεος· καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους Δαυιδ τοῦ παρακαλέσαι αὐτὸν περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ ἦλθον παῖδες Δαυιδ εἰς γῆν υἱῶν Αμμων τοῦ παρακαλέσαι αὐτόν.
1Krn:19:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ μετά   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὡς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό περί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:19:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David By czynić/rób Litość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn Jak/jak By czynić/rób Ojciec On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Litość I też, nawet, mianowicie zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) David By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Dziecka/służący David Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Syn Piasek By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u On/ona/to/to samo
1Krn:19:2 kai\ ei)=pen *dauid *poiE/sO e)/leos meta\ *anan ui(ou= *naas, O(s e)poi/Esen o( patE\r au)tou= met’ e)mou= e)/leos· kai\ a)pe/steilen a)gge/lous *dauid tou= parakale/sai au)to\n peri\ tou= patro\s au)tou=. kai\ E)=lTon pai=des *dauid ei)s gE=n ui(O=n *ammOn tou= parakale/sai au)to/n.
1Krn:19:2 kai eipen dauid poiEsO eleos meta anan hyiu naas, hOs epoiEsen ho patEr autu met’ emu eleos· kai apesteilen angelus dauid tu parakalesai auton peri tu patros autu. kai ElTon paides dauid eis gEn hyiOn ammOn tu parakalesai auton.
1Krn:19:2 C VBI_AAI3S N_NSM VF_FAI1S N3E_ASN P N_GSM N2_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RA_NSM N3_NSM RD_GSM P RP_GS N3E_ASN C VAI_AAI3S N2_APM N_NSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM P RA_GSM N3_GSM RD_GSM C VBI_AAI3P N3D_NPM N_GSM P N1_ASF N2_GPM N_GSM RA_GSN VA_AAN RD_ASM
1Krn:19:2 and also, even, namely to say/tell David to do/make mercy after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć son ć as/like to do/make the father he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine mercy and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) David the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same about (+acc,+gen) the father he/she/it/same and also, even, namely to come child/servant David into (+acc) earth/land son sand the to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with he/she/it/same
1Krn:19:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE mercy (nom, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen)   son (gen)   as/like he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) father (nom) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) mercy (nom, nom|acc|voc) and he/she/it-ORDER FORTH-ed messengers/angels (acc) David (indecl) the (gen) to-PETITION, be-you(sg)-PETITION-ed!, he/she/it-happens-to-PETITION (opt) him/it/same (acc) about (+acc,+gen) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed children/servants (nom|voc) David (indecl) into (+acc) earth/land (acc) sons (gen) sands (gen) the (gen) to-PETITION, be-you(sg)-PETITION-ed!, he/she/it-happens-to-PETITION (opt) him/it/same (acc)
1Krn:19:2 1Krn_19:2_1 1Krn_19:2_2 1Krn_19:2_3 1Krn_19:2_4 1Krn_19:2_5 1Krn_19:2_6 1Krn_19:2_7 1Krn_19:2_8 1Krn_19:2_9 1Krn_19:2_10 1Krn_19:2_11 1Krn_19:2_12 1Krn_19:2_13 1Krn_19:2_14 1Krn_19:2_15 1Krn_19:2_16 1Krn_19:2_17 1Krn_19:2_18 1Krn_19:2_19 1Krn_19:2_20 1Krn_19:2_21 1Krn_19:2_22 1Krn_19:2_23 1Krn_19:2_24 1Krn_19:2_25 1Krn_19:2_26 1Krn_19:2_27 1Krn_19:2_28 1Krn_19:2_29 1Krn_19:2_30 1Krn_19:2_31 1Krn_19:2_32 1Krn_19:2_33 1Krn_19:2_34 1Krn_19:2_35 1Krn_19:2_36 1Krn_19:2_37 1Krn_19:2_38 1Krn_19:2_39
1Krn:19:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:3 καὶ εἶπον ἄρχοντες Αμμων πρὸς Αναν Μὴ δοξάζων Δαυιδ τὸν πατέρα σου ἐναντίον σου ἀπέστειλέν σοι παρακαλοῦντας; οὐχ ὅπως ἐξερευνήσωσιν τὴν πόλιν τοῦ κατασκοπῆσαι τὴν γῆν, ἦλθον παῖδες αὐτοῦ πρὸς σέ;
1Krn:19:3 And the chiefs of the children of Ammon said to Anan, Is it to honour thy father before thee, that David has sent comforters to thee? Have not his servants come to thee that they might search the city, and to spy out the land? (1 Chronicles 19:3 Brenton)
1Krn:19:3 książęta ammoniccy odezwali się do Chanuna: «Może sądzisz, że Dawid przez cześć dla twego ojca przysłał do ciebie pocieszycieli? Czyż raczej nie dla rozpoznania, wyszpiegowania, a potem zabrania kraju przybyli słudzy jego do ciebie?» (1 Krn 19:3 BT_4)
1Krn:19:3 καὶ εἶπον ἄρχοντες Αμμων πρὸς Αναν Μὴ δοξάζων Δαυιδ τὸν πατέρα σου ἐναντίον σου ἀπέστειλέν σοι παρακαλοῦντας; οὐχ ὅπως ἐξερευνήσωσιν τὴν πόλιν τοῦ κατασκοπῆσαι τὴν γῆν, ἦλθον παῖδες αὐτοῦ πρὸς σέ;
1Krn:19:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἄμμος, -ου, ἡ πρός   μή δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅπως ἐξ·εραυνάω v.l. -ερευνάω (εξ+ερευν(α)-, εξ+ερευνη·σ-, εξ+εραυνη·σ-/εξ+ερευνη·σ-, -, -, εξ+ερευνη·θ-) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κατα·σκοπέω (-, -, κατα+σκοπη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krn:19:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Władca; by zaczynać się Piasek Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie By chwalić/wychwalaj/chwałę David Ojciec Ty; twój/twój(sg) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) zamawiać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u ??? Przed przydechem mocnym Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By badać pilnie Miasto Do ??? Ziemi/ziemia By przychodzić Dziecka/służący On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
1Krn:19:3 kai\ ei)=pon a)/rCHontes *ammOn pro\s *anan *mE\ doXa/DZOn *dauid to\n pate/ra sou e)nanti/on sou a)pe/steile/n soi parakalou=ntas; ou)CH o(/pOs e)XereunE/sOsin tE\n po/lin tou= kataskopE=sai tE\n gE=n, E)=lTon pai=des au)tou= pro\s se/;
1Krn:19:3 kai eipon arCHontes ammOn pros anan mE doXaDZOn dauid ton patera su enantion su apesteilen soi parakaluntas; uCH hopOs eXereunEsOsin tEn polin tu kataskopEsai tEn gEn, ElTon paides autu pros se;
1Krn:19:3 C VBI_AAI3P N3_NPM N_GSM P N_ASM D V1_PAPNSM N_NSM RA_ASM N3_ASM RP_GS P RP_GS VAI_AAI3S RP_DS V2_PAPAPM D C VA_AAS3P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF VBI_AAI3P N3D_NPM RD_GSM P RP_AS
1Krn:19:3 and also, even, namely to say/tell ruler; to begin sand toward (+acc,+gen,+dat) ć not to glorify/extol/praise David the father you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send you; your/yours(sg); to rub worn, rub to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with οὐχ before rough breathing so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to search diligently the city the to ??? the earth/land to come child/servant he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
1Krn:19:3 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) sands (gen) toward (+acc,+gen,+dat)   not while GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing (nom) David (indecl) the (acc) father (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-ORDER FORTH-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while PETITION-ing (acc) not this is how they-should-SEARCH DILIGENTLY the (acc) city (acc) the (gen) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) the (acc) earth/land (acc) I-COME-ed, they-COME-ed children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
1Krn:19:3 1Krn_19:3_1 1Krn_19:3_2 1Krn_19:3_3 1Krn_19:3_4 1Krn_19:3_5 1Krn_19:3_6 1Krn_19:3_7 1Krn_19:3_8 1Krn_19:3_9 1Krn_19:3_10 1Krn_19:3_11 1Krn_19:3_12 1Krn_19:3_13 1Krn_19:3_14 1Krn_19:3_15 1Krn_19:3_16 1Krn_19:3_17 1Krn_19:3_18 1Krn_19:3_19 1Krn_19:3_20 1Krn_19:3_21 1Krn_19:3_22 1Krn_19:3_23 1Krn_19:3_24 1Krn_19:3_25 1Krn_19:3_26 1Krn_19:3_27 1Krn_19:3_28 1Krn_19:3_29 1Krn_19:3_30 1Krn_19:3_31
1Krn:19:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:4 καὶ ἔλαβεν Αναν τοὺς παῖδας Δαυιδ καὶ ἐξύρησεν αὐτοὺς καὶ ἀφεῖλεν τῶν μανδυῶν αὐτῶν τὸ ἥμισυ ἕως τῆς ἀναβολῆς καὶ ἀπέστειλεν αὐτούς.
1Krn:19:4 And Anan took the servants of David, and shaved them, and cut off the half of their garments as far as their tunic, and sent them away. (1 Chronicles 19:4 Brenton)
1Krn:19:4 Chanun więc pochwyciwszy sługi Dawida ogolił ich, obciął im szaty do połowy, aż do pośladków i odesłał ich. (1 Krn 19:4 BT_4)
1Krn:19:4 καὶ ἔλαβεν Αναν τοὺς παῖδας Δαυιδ καὶ ἐξύρησεν αὐτοὺς καὶ ἀφεῖλεν τῶν μανδυῶν αὐτῶν τὸ ἥμισυ ἕως τῆς ἀναβολῆς καὶ ἀπέστειλεν αὐτούς.
1Krn:19:4 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ξυράω (ξυρ(α)-, ξυρη·σ-, ξυρη·σ-, -, εξυρη-, ξυρη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἀνα·βολή, -ῆς, ἡ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:19:4 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Dziecka/służący David I też, nawet, mianowicie By golić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pozbawiać On/ona/to/to samo Pół Aż; świtaj Odroczenie I też, nawet, mianowicie zamawiać On/ona/to/to samo
1Krn:19:4 kai\ e)/laben *anan tou\s pai=das *dauid kai\ e)Xu/rEsen au)tou\s kai\ a)fei=len tO=n manduO=n au)tO=n to\ E(/misu e(/Os tE=s a)nabolE=s kai\ a)pe/steilen au)tou/s.
1Krn:19:4 kai elaben anan tus paidas dauid kai eXyrEsen autus kai afeilen tOn mandyOn autOn to hEmisy heOs tEs anabolEs kai apesteilen autus.
1Krn:19:4 C VBI_AAI3S N_NSM RA_APM N3D_APM N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM C VBI_AAI3S RA_GPM N1T_GPM RD_GPM RA_ASN A3U_ASN P RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S RD_APM
1Krn:19:4 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć the child/servant David and also, even, namely to shave he/she/it/same and also, even, namely to deprive the ć he/she/it/same the half until; dawn the postponement and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send he/she/it/same
1Krn:19:4 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   the (acc) children/servants (acc) David (indecl) and he/she/it-SHAVE-ed them/same (acc) and he/she/it-DEPRIVE-ed the (gen)   them/same (gen) the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) postponement (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed them/same (acc)
1Krn:19:4 1Krn_19:4_1 1Krn_19:4_2 1Krn_19:4_3 1Krn_19:4_4 1Krn_19:4_5 1Krn_19:4_6 1Krn_19:4_7 1Krn_19:4_8 1Krn_19:4_9 1Krn_19:4_10 1Krn_19:4_11 1Krn_19:4_12 1Krn_19:4_13 1Krn_19:4_14 1Krn_19:4_15 1Krn_19:4_16 1Krn_19:4_17 1Krn_19:4_18 1Krn_19:4_19 1Krn_19:4_20 1Krn_19:4_21 1Krn_19:4_22
1Krn:19:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:5 καὶ ἦλθον ἀπαγγεῖλαι τῷ Δαυιδ περὶ τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἀπέστειλεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ἠτιμωμένοι σφόδρα· καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Καθίσατε ἐν Ιεριχω ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς πώγωνας ὑμῶν καὶ ἀνακάμψατε. –
1Krn:19:5 And there came men to report to David concerning the men: and he sent to meet them, for they were greatly disgraced: and the king said, Dwell in Jericho until your beards have grown, and return. (1 Chronicles 19:5 Brenton)
1Krn:19:5 Wtedy udali się niektórzy i oznajmili Dawidowi o tych ludziach, a on wyprawił na ich spotkanie posłów, bo ci ludzie zostali bardzo znieważeni. Polecił im król: «Zostańcie w Jerychu, aż wam brody odrosną, a potem wrócicie». (1 Krn 19:5 BT_4)
1Krn:19:5 καὶ ἦλθον ἀπαγγεῖλαι τῷ Δαυιδ περὶ τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἀπέστειλεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ἠτιμωμένοι σφόδρα· καὶ εἶπεν βασιλεύς Καθίσατε ἐν Ιεριχω ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς πώγωνας ὑμῶν καὶ ἀνακάμψατε.
1Krn:19:5 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ περί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·τιμόω (ατιμ(ο)-, -, ατιμω·σ-, -, ητιμω-, ατιμω·θ-) σφόδρα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν Ἰεριχώ, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -)  
1Krn:19:5 I też, nawet, mianowicie By przychodzić By informować – informować albo opowiadać. David Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie zamawiać Do (+przyspieszenie) Spotykanie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By być Do hańby Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerycho Aż; świtaj By podnosić się wiosnę {sprężynę} Ty I też, nawet, mianowicie By wracać  
1Krn:19:5 kai\ E)=lTon a)paggei=lai tO=| *dauid peri\ tO=n a)ndrO=n, kai\ a)pe/steilen ei)s a)pa/ntEsin au)toi=s, o(/ti E)=san E)timOme/noi sfo/dra· kai\ ei)=pen o( basileu/s *kaTi/sate e)n *ieriCHO e(/Os tou= a)natei=lai tou\s pO/gOnas u(mO=n kai\ a)naka/mPSate.
1Krn:19:5 kai ElTon apangeilai tO dauid peri tOn andrOn, kai apesteilen eis apantEsin autois, hoti Esan EtimOmenoi sfodra· kai eipen ho basileus kaTisate en ieriCHO heOs tu anateilai tus pOgOnas hymOn kai anakamPSate.
1Krn:19:5 C VBI_AAI3P VA_AAN RA_DSM N_DSM P RA_GPM N3_GPM C VAI_AAI3S P N3I_ASF RD_DPM C V9_IAI3P VMI_YMPNPM D C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAD2P P N_DSF P RA_GSN VA_AAN RA_APM N3W_APM RP_GP C VA_AAD2P
1Krn:19:5 and also, even, namely to come to report – to report or tell. the David about (+acc,+gen) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send into (+acc) meeting he/she/it/same because/that to be to dishonor vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to say/tell the king to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jericho until; dawn the to rise spring up the ć you and also, even, namely to return  
1Krn:19:5 and I-COME-ed, they-COME-ed to-DELIVER A MESSAGE, be-you(sg)-DELIVER A MESSAGE-ed!, he/she/it-happens-to-DELIVER A MESSAGE (opt) the (dat) David (indecl) about (+acc,+gen) the (gen) men, husbands (gen) and he/she/it-ORDER FORTH-ed into (+acc) meeting (acc) them/same (dat) because/that they-were having-been-DISHONOR-ed (nom|voc) vehement, and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) do-SIT DOWN-you(pl)! in/among/by (+dat) Jericho (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) to-TO RISE, be-you(sg)-TO RISE-ed!, he/she/it-happens-to-TO RISE (opt) the (acc)   you(pl) (gen) and do-RETURN-you(pl)!  
1Krn:19:5 1Krn_19:5_1 1Krn_19:5_2 1Krn_19:5_3 1Krn_19:5_4 1Krn_19:5_5 1Krn_19:5_6 1Krn_19:5_7 1Krn_19:5_8 1Krn_19:5_9 1Krn_19:5_10 1Krn_19:5_11 1Krn_19:5_12 1Krn_19:5_13 1Krn_19:5_14 1Krn_19:5_15 1Krn_19:5_16 1Krn_19:5_17 1Krn_19:5_18 1Krn_19:5_19 1Krn_19:5_20 1Krn_19:5_21 1Krn_19:5_22 1Krn_19:5_23 1Krn_19:5_24 1Krn_19:5_25 1Krn_19:5_26 1Krn_19:5_27 1Krn_19:5_28 1Krn_19:5_29 1Krn_19:5_30 1Krn_19:5_31 1Krn_19:5_32 1Krn_19:5_33
1Krn:19:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:6 καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Αμμων ὅτι ᾐσχύνθη λαὸς Δαυιδ, καὶ ἀπέστειλεν Αναν καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων χίλια τάλαντα ἀργυρίου τοῦ μισθώσασθαι ἑαυτοῖς ἐκ Συρίας Μεσοποταμίας καὶ ἐκ Συρίας Μοοχα καὶ ἐκ Σωβα ἅρματα καὶ ἱππεῖς
1Krn:19:6 And the children of Ammon saw that the people of David were ashamed, and Anan and the children of Ammon sent a thousand talents of silver to hire for themselves chariots and horsemen out of Syria of Mesopotamia, and out of Syria Maacha, and from Sobal. (1 Chronicles 19:6 Brenton)
1Krn:19:6 Gdy Ammonici spostrzegli, że Dawid znienawidził ich, posłał Chanun wraz z Ammonitami tysiąc talentów srebra, aby za nie nająć rydwany i jeźdźców z Aram-Naharaim i od Aramejczyków z Maaki i z Soby. (1 Krn 19:6 BT_4)
1Krn:19:6 καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Αμμων ὅτι ᾐσχύνθη λαὸς Δαυιδ, καὶ ἀπέστειλεν Αναν καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων χίλια τάλαντα ἀργυρίου τοῦ μισθώσασθαι ἑαυτοῖς ἐκ Συρίας Μεσοποταμίας καὶ ἐκ Συρίας Μοοχα καὶ ἐκ Σωβα ἅρματα καὶ ἱππεῖς
1Krn:19:6 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ὅτι αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) λαός, -οῦ, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ χίλιοι -αι -α τάλαντον, -ου, τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐκ Συρία, -ας, ἡ Μεσοποταμία, -ας, ἡ καί ἐκ Συρία, -ας, ἡ   καί ἐκ   ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ἱππεύς, -έως, ὁ
1Krn:19:6 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Piasek Ponieważ/tamto By zawstydzać Ludzie David I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie Syn Piasek Tysiąc Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek srebra By najmować Samo /nasz /twój /siebie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syria [Rzymska prowincja z] Mezopotamia I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syria [Rzymska prowincja z] I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wóz I też, nawet, mianowicie Jeździec
1Krn:19:6 kai\ ei)=don oi( ui(oi\ *ammOn o(/ti E)|sCHu/nTE lao\s *dauid, kai\ a)pe/steilen *anan kai\ oi( ui(oi\ *ammOn CHi/lia ta/lanta a)rguri/ou tou= misTO/sasTai e(autoi=s e)k *suri/as *mesopotami/as kai\ e)k *suri/as *mooCHa kai\ e)k *sOba a(/rmata kai\ i(ppei=s
1Krn:19:6 kai eidon hoi hyioi ammOn hoti EsCHynTE laos dauid, kai apesteilen anan kai hoi hyioi ammOn CHilia talanta argyriu tu misTOsasTai heautois ek syrias mesopotamias kai ek syrias mooCHa kai ek sOba harmata kai hippeis
1Krn:19:6 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C VCI_API3S N2_NSM N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM A1A_APN N2N_APN N2N_GSN RA_GSN VA_AMN RD_DPM P N1A_GSF N1A_GSF C P N1A_GSF N_GSF C P N_GSF N3M_APN C N3V_APM
1Krn:19:6 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the son sand because/that to put to shame people David and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send ć and also, even, namely the son sand thousand talent [Greek monetary unit of weight] piece of silver the to hire self /our-/your-/themselves out of (+gen) ἐξ before vowels Syria [Roman province of] Mesopotamia and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels Syria [Roman province of] ć and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels ć chariot and also, even, namely horseman
1Krn:19:6 and I-SEE-ed, they-SEE-ed the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) because/that he/she/it-was-PUT-ed-TO-SHAME people (nom) David (indecl) and he/she/it-ORDER FORTH-ed   and the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) thousand (nom|acc|voc), thousand (nom|voc) talents (nom|acc|voc) piece of silver (gen) the (gen) to-be-HIRE-ed selves (dat) out of (+gen) Syria (gen) Mesopotamia (gen) and out of (+gen) Syria (gen)   and out of (+gen)   chariots (nom|acc|voc) and horsemans (acc, nom|voc)
1Krn:19:6 1Krn_19:6_1 1Krn_19:6_2 1Krn_19:6_3 1Krn_19:6_4 1Krn_19:6_5 1Krn_19:6_6 1Krn_19:6_7 1Krn_19:6_8 1Krn_19:6_9 1Krn_19:6_10 1Krn_19:6_11 1Krn_19:6_12 1Krn_19:6_13 1Krn_19:6_14 1Krn_19:6_15 1Krn_19:6_16 1Krn_19:6_17 1Krn_19:6_18 1Krn_19:6_19 1Krn_19:6_20 1Krn_19:6_21 1Krn_19:6_22 1Krn_19:6_23 1Krn_19:6_24 1Krn_19:6_25 1Krn_19:6_26 1Krn_19:6_27 1Krn_19:6_28 1Krn_19:6_29 1Krn_19:6_30 1Krn_19:6_31 1Krn_19:6_32 1Krn_19:6_33 1Krn_19:6_34 1Krn_19:6_35
1Krn:19:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:7 καὶ ἐμισθώσαντο ἑαυτοῖς δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδας ἁρμάτων καὶ τὸν βασιλέα Μωχα καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἦλθον καὶ παρενέβαλον κατέναντι Μαιδαβα, καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων συνήχθησαν ἐκ τῶν πόλεων αὐτῶν καὶ ἦλθον εἰς τὸ πολεμῆσαι.
1Krn:19:7 And they hired for themselves two and thirty thousand chariots, and the king of Maacha and his people; and they came and encamped before Medaba: and the children of Ammon assembled out of their cities, and came to fight. (1 Chronicles 19:7 Brenton)
1Krn:19:7 I najęli sobie trzydzieści dwa tysiące rydwanów oraz króla Maaki z jego ludźmi, którzy przyszli i rozłożyli się obozem pod Medebą; zgromadzili się też i Ammonici ze swoich miast i przybyli, aby walczyć. (1 Krn 19:7 BT_4)
1Krn:19:7 καὶ ἐμισθώσαντο ἑαυτοῖς δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδας ἁρμάτων καὶ τὸν βασιλέα Μωχα καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἦλθον καὶ παρενέβαλον κατέναντι Μαιδαβα, καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων συνήχθησαν ἐκ τῶν πόλεων αὐτῶν καὶ ἦλθον εἰς τὸ πολεμῆσαι.
1Krn:19:7 καί μισθόω (μισθ(ο)-, -, μισθω·σ-, -, μεμισθω-, -) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί τριά·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἅρμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) κατ·έν·αντι   καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
1Krn:19:7 I też, nawet, mianowicie By najmować Samo /nasz /twój /siebie Dwa I też, nawet, mianowicie Trzydzieści Kilo [jednostka tysiąc] Wóz I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) I też, nawet, mianowicie Syn Piasek By zbierać się razem Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) By walczyć z wojną
1Krn:19:7 kai\ e)misTO/santo e(autoi=s du/o kai\ tria/konta CHilia/das a(rma/tOn kai\ to\n basile/a *mOCHa kai\ to\n lao\n au)tou= kai\ E)=lTon kai\ parene/balon kate/nanti *maidaba, kai\ oi( ui(oi\ *ammOn sunE/CHTEsan e)k tO=n po/leOn au)tO=n kai\ E)=lTon ei)s to\ polemE=sai.
1Krn:19:7 kai emisTOsanto heautois dyo kai triakonta CHiliadas harmatOn kai ton basilea mOCHa kai ton laon autu kai ElTon kai parenebalon katenanti maidaba, kai hoi hyioi ammOn synECHTEsan ek tOn poleOn autOn kai ElTon eis to polemEsai.
1Krn:19:7 C VAI_AMI3P RD_DPM M C M N3D_APF N3M_GPN C RA_ASM N3V_ASM N_GSF C RA_ASM N2_ASM RD_GSM C VBI_AAI3P C VBI_AAI3P D N_GSF C RA_NPM N2_NPM N_GSM VQI_API3P P RA_GPF N3I_GPF RD_GPM C VBI_AAI3P P RA_ASN VA_AAN
1Krn:19:7 and also, even, namely to hire self /our-/your-/themselves two and also, even, namely thirty kilo [unit of one thousand] chariot and also, even, namely the king ć and also, even, namely the people he/she/it/same and also, even, namely to come and also, even, namely to encamp opposite/in the presence of (+gen) ć and also, even, namely the son sand to gather together out of (+gen) ἐξ before vowels the city he/she/it/same and also, even, namely to come into (+acc) the to fight war
1Krn:19:7 and they-were-HIRE-ed selves (dat) two (nom, acc, gen) and thirty kilos (acc) chariots (gen) and the (acc) king (acc)   and the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed and I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed opposite/in the presence of (+gen)   and the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) they-were-GATHER TOGETHER-ed out of (+gen) the (gen) cities (gen) them/same (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) the (nom|acc) to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt)
1Krn:19:7 1Krn_19:7_1 1Krn_19:7_2 1Krn_19:7_3 1Krn_19:7_4 1Krn_19:7_5 1Krn_19:7_6 1Krn_19:7_7 1Krn_19:7_8 1Krn_19:7_9 1Krn_19:7_10 1Krn_19:7_11 1Krn_19:7_12 1Krn_19:7_13 1Krn_19:7_14 1Krn_19:7_15 1Krn_19:7_16 1Krn_19:7_17 1Krn_19:7_18 1Krn_19:7_19 1Krn_19:7_20 1Krn_19:7_21 1Krn_19:7_22 1Krn_19:7_23 1Krn_19:7_24 1Krn_19:7_25 1Krn_19:7_26 1Krn_19:7_27 1Krn_19:7_28 1Krn_19:7_29 1Krn_19:7_30 1Krn_19:7_31 1Krn_19:7_32 1Krn_19:7_33 1Krn_19:7_34 1Krn_19:7_35 1Krn_19:7_36
1Krn:19:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:8 καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ ἀπέστειλεν τὸν Ιωαβ καὶ πᾶσαν τὴν στρατιὰν τῶν δυνατῶν.
1Krn:19:8 And David heard, and sent Joab and all the host of mighty men. (1 Chronicles 19:8 Brenton)
1Krn:19:8 A usłyszawszy o tym Dawid wyprawił Joaba wraz z całym wojskiem - ludźmi walecznymi. (1 Krn 19:8 BT_4)
1Krn:19:8 καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ ἀπέστειλεν τὸν Ιωαβ καὶ πᾶσαν τὴν στρατιὰν τῶν δυνατῶν.
1Krn:19:8 καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) ὁ ἡ τό δυνατός -ή -όν; δυνατέω (δυνατ(ε)-, -, -, -, -, -)
1Krn:19:8 I też, nawet, mianowicie By słyszeć David I też, nawet, mianowicie zamawiać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Armia Zdolny; by być efektywny
1Krn:19:8 kai\ E)/kousen *dauid kai\ a)pe/steilen to\n *iOab kai\ pa=san tE\n stratia\n tO=n dunatO=n.
1Krn:19:8 kai Ekusen dauid kai apesteilen ton iOab kai pasan tEn stratian tOn dynatOn.
1Krn:19:8 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C A1S_ASF RA_ASF N1A_ASF RA_GPM A1_GPM
1Krn:19:8 and also, even, namely to hear David and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the army the capable; to be effective
1Krn:19:8 and he/she/it-HEAR-ed David (indecl) and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (acc)   and every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) army (acc) the (gen) capable ([Adj] gen); while BE-ing-EFFECTIVE (nom)
1Krn:19:8 1Krn_19:8_1 1Krn_19:8_2 1Krn_19:8_3 1Krn_19:8_4 1Krn_19:8_5 1Krn_19:8_6 1Krn_19:8_7 1Krn_19:8_8 1Krn_19:8_9 1Krn_19:8_10 1Krn_19:8_11 1Krn_19:8_12 1Krn_19:8_13
1Krn:19:8 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:9 καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρατάσσονται εἰς πόλεμον παρὰ τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως, καὶ οἱ βασιλεῖς οἱ ἐλθόντες παρενέβαλον καθ’ ἑαυτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ.
1Krn:19:9 And the children of Ammon came forth, and set themselves in array for battle by the gate of the city: and the kings that were come forth encamped by themselves in the plain. (1 Chronicles 19:9 Brenton)
1Krn:19:9 Ammonici wystąpili i uszykowali się do bitwy u wejścia do miasta, a sprzymierzeni królowie zajęli stanowiska osobno, w polu. (1 Krn 19:9 BT_4)
1Krn:19:9 καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρατάσσονται εἰς πόλεμον παρὰ τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως, καὶ οἱ βασιλεῖς οἱ ἐλθόντες παρενέβαλον καθ’ ἑαυτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ.
1Krn:19:9 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ παρά ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) κατά ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐν ὁ ἡ τό  
1Krn:19:9 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Brama Miasto I też, nawet, mianowicie Król By przychodzić By stanąć obozem W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krn:19:9 kai\ e)XE=lTon oi( ui(oi\ *ammOn kai\ parata/ssontai ei)s po/lemon para\ to\n pulO=na tE=s po/leOs, kai\ oi( basilei=s oi( e)lTo/ntes parene/balon kaT’ e(autou\s e)n tO=| pedi/O|.
1Krn:19:9 kai eXElTon hoi hyioi ammOn kai paratassontai eis polemon para ton pylOna tEs poleOs, kai hoi basileis hoi elTontes parenebalon kaT’ heautus en tO pediO.
1Krn:19:9 C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C V1_PMI3P P N2_ASM P RA_ASM N3W_ASM RA_GSF N3I_GSF C RA_NPM N3V_NPM RA_NPM VB_AAPNPM VBI_AAI3P P RD_APM P RA_DSN N2N_DSN
1Krn:19:9 and also, even, namely to come out the son sand and also, even, namely to mobilize into (+acc) war [see polemic] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the gate the city and also, even, namely the king the to come to encamp down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
1Krn:19:9 and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) and they-are-being-MOBILIZE-ed into (+acc) war (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) gate (acc) the (gen) city (gen) and the (nom) kings (acc, nom|voc) the (nom) upon COME-ing (nom|voc) I-ENCAMP-ed, they-ENCAMP-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) selves (acc) in/among/by (+dat) the (dat)  
1Krn:19:9 1Krn_19:9_1 1Krn_19:9_2 1Krn_19:9_3 1Krn_19:9_4 1Krn_19:9_5 1Krn_19:9_6 1Krn_19:9_7 1Krn_19:9_8 1Krn_19:9_9 1Krn_19:9_10 1Krn_19:9_11 1Krn_19:9_12 1Krn_19:9_13 1Krn_19:9_14 1Krn_19:9_15 1Krn_19:9_16 1Krn_19:9_17 1Krn_19:9_18 1Krn_19:9_19 1Krn_19:9_20 1Krn_19:9_21 1Krn_19:9_22 1Krn_19:9_23 1Krn_19:9_24 1Krn_19:9_25
1Krn:19:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:10 καὶ εἶδεν Ιωαβ ὅτι γεγόνασιν ἀντιπρόσωποι τοῦ πολεμεῖν πρὸς αὐτὸν κατὰ πρόσωπον καὶ ἐξόπισθεν, καὶ ἐξελέξατο ἐκ παντὸς νεανίου ἐξ Ισραηλ, καὶ παρετάξαντο ἐναντίον τοῦ Σύρου·
1Krn:19:10 And Joab saw that they were fronting him to fight against him before and behind, and he chose some out of all the young men of Israel, and they set themselves in array against the Syrian. (1 Chronicles 19:10 Brenton)
1Krn:19:10 Gdy Joab spostrzegł, że walka zagraża mu z przodu i od tyłu, dobrał sobie ludzi spośród wszystkich najdzielniejszych w Izraelu i w szyku bojowym ustawił naprzeciw Aramejczyków. (1 Krn 19:10 BT_4)
1Krn:19:10 καὶ εἶδεν Ιωαβ ὅτι γεγόνασιν ἀντιπρόσωποι τοῦ πολεμεῖν πρὸς αὐτὸν κατὰ πρόσωπον καὶ ἐξόπισθεν, καὶ ἐξελέξατο ἐκ παντὸς νεανίου ἐξ Ισραηλ, καὶ παρετάξαντο ἐναντίον τοῦ Σύρου·
1Krn:19:10 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ὁ ἡ τό πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό καί   καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός νεανίας, -ου, ὁ ἐκ Ἰσραήλ, ὁ καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -)
1Krn:19:10 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się By walczyć z wojną Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By wybierać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Młody człowiek Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Izrael I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Syryjski [mieszkaniec Syrii]; by wlec się
1Krn:19:10 kai\ ei)=den *iOab o(/ti gego/nasin a)ntipro/sOpoi tou= polemei=n pro\s au)to\n kata\ pro/sOpon kai\ e)Xo/pisTen, kai\ e)Xele/Xato e)k panto\s neani/ou e)X *israEl, kai\ pareta/Xanto e)nanti/on tou= *su/rou·
1Krn:19:10 kai eiden iOab hoti gegonasin antiprosOpoi tu polemein pros auton kata prosOpon kai eXopisTen, kai eXeleXato ek pantos neaniu eX israEl, kai paretaXanto enantion tu syru·
1Krn:19:10 C VBI_AAI3S N_NSM C VX_XAI3P A1B_NPM RA_GSN V2_PAN P RD_ASM P N2N_ASN C P C VAI_AMI3S P A3_GSM N1T_GSM P N_GSM C VAI_AMI3P P RA_GSM N2_GSM
1Krn:19:10 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć because/that to become become, happen ć the to fight war toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face and also, even, namely ć and also, even, namely to select out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of young man out of (+gen) ἐξ before vowels Israel and also, even, namely to mobilize in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag
1Krn:19:10 and he/she/it-SEE-ed   because/that they-have-BECOME-ed   the (gen) to-be-FIGHT-ing toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) and   and he/she/it-was-SELECT-ed out of (+gen) every (gen) young man (gen) out of (+gen) Israel (indecl) and they-were-MOBILIZE-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Syrian (gen); be-you(sg)-being-DRAG-ed!
1Krn:19:10 1Krn_19:10_1 1Krn_19:10_2 1Krn_19:10_3 1Krn_19:10_4 1Krn_19:10_5 1Krn_19:10_6 1Krn_19:10_7 1Krn_19:10_8 1Krn_19:10_9 1Krn_19:10_10 1Krn_19:10_11 1Krn_19:10_12 1Krn_19:10_13 1Krn_19:10_14 1Krn_19:10_15 1Krn_19:10_16 1Krn_19:10_17 1Krn_19:10_18 1Krn_19:10_19 1Krn_19:10_20 1Krn_19:10_21 1Krn_19:10_22 1Krn_19:10_23 1Krn_19:10_24 1Krn_19:10_25 1Krn_19:10_26
1Krn:19:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:11 καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔδωκεν ἐν χειρὶ Αβεσσα ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ παρετάξαντο ἐξ ἐναντίας υἱῶν Αμμων.
1Krn:19:11 And the rest of the people he gave into the hand of his brother Abesai, and they set themselves in array against the children of Ammon. (1 Chronicles 19:11 Brenton)
1Krn:19:11 Pozostałych zaś ludzi powierzył w ręce swego brata, Abiszaja, aby ich ustawił w szyku naprzeciw Ammonitów. (1 Krn 19:11 BT_4)
1Krn:19:11 καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔδωκεν ἐν χειρὶ Αβεσσα ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ παρετάξαντο ἐξ ἐναντίας υἱῶν Αμμων.
1Krn:19:11 καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐκ ἐν·αντίος -α -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ
1Krn:19:11 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie Ludzie By dawać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Syn Piasek
1Krn:19:11 kai\ to\ kata/loipon tou= laou= e)/dOken e)n CHeiri\ *abessa a)delfou= au)tou=, kai\ pareta/Xanto e)X e)nanti/as ui(O=n *ammOn.
1Krn:19:11 kai to kataloipon tu lau edOken en CHeiri abessa adelfu autu, kai paretaXanto eX enantias hyiOn ammOn.
1Krn:19:11 C RA_ASN A1B_ASM RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S P N3_DSF N_GSM N2_GSM RD_GSM C VAI_AMI3P P A1A_GSF N2_GPM N_GSM
1Krn:19:11 and also, even, namely the remaining the people to give in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand ć brother he/she/it/same and also, even, namely to mobilize out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, son sand
1Krn:19:11 and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) people (gen) he/she/it-GIVE-ed in/among/by (+dat) hand (dat)   brother (gen) him/it/same (gen) and they-were-MOBILIZE-ed out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) sons (gen) sands (gen)
1Krn:19:11 1Krn_19:11_1 1Krn_19:11_2 1Krn_19:11_3 1Krn_19:11_4 1Krn_19:11_5 1Krn_19:11_6 1Krn_19:11_7 1Krn_19:11_8 1Krn_19:11_9 1Krn_19:11_10 1Krn_19:11_11 1Krn_19:11_12 1Krn_19:11_13 1Krn_19:11_14 1Krn_19:11_15 1Krn_19:11_16 1Krn_19:11_17
1Krn:19:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:12 καὶ εἶπεν Ἐὰν κρατήσῃ ὑπὲρ ἐμὲ Σύρος, καὶ ἔσῃ μοι εἰς σωτηρίαν, καὶ ἐὰν υἱοὶ Αμμων κρατήσωσιν ὑπὲρ σέ, καὶ σώσω σε·
1Krn:19:12 And he said, If the Syrian should prevail against me, then shalt thou deliver me: and if the children of Ammon should prevail against thee, then will I deliver thee. (1 Chronicles 19:12 Brenton)
1Krn:19:12 I rzekł: «Jeśli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi na pomoc; jeśli zaś Ammonici będą mieli przewagę nad tobą, ja ci przyjdę na pomoc. (1 Krn 19:12 BT_4)
1Krn:19:12 καὶ εἶπεν Ἐὰν κρατήσῃ ὑπὲρ ἐμὲ Σύρος, καὶ ἔσῃ μοι εἰς σωτηρίαν, καὶ ἐὰν υἱοὶ Αμμων κρατήσωσιν ὑπὲρ σέ, καὶ σώσω σε·
1Krn:19:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὑπέρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν Σύρος, -ου, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] σωτηρία, -ας, ἡ καί ἐάν (εἰ ἄν) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὑπέρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krn:19:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ja; mój/mój Syryjski [mieszkaniec Syrii] I też, nawet, mianowicie By być Ja Do (+przyspieszenie) Zbawienia/wyzwolenie I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Syn Piasek By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ty; twój/twój(sg)
1Krn:19:12 kai\ ei)=pen *)ea\n kratE/sE| u(pe\r e)me\ *su/ros, kai\ e)/sE| moi ei)s sOtEri/an, kai\ e)a\n ui(oi\ *ammOn kratE/sOsin u(pe\r se/, kai\ sO/sO se·
1Krn:19:12 kai eipen ean kratEsE hyper eme syros, kai esE moi eis sOtErian, kai ean hyioi ammOn kratEsOsin hyper se, kai sOsO se·
1Krn:19:12 C VBI_AAI3S C VF_FMI2S P RP_AS N2_NSM C VF_FMI2S RP_DS P N1A_ASF C C N2_NPM N_GSM VA_AAS3P P RP_AS C VF_FAI1S RP_AS
1Krn:19:12 and also, even, namely to say/tell if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain above (+acc), on behalf of (+gen) I; my/mine Syrian [inhabitant of Syria] and also, even, namely to be I into (+acc) salvation/deliverance and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] son sand to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain above (+acc), on behalf of (+gen) you; your/yours(sg) and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save you; your/yours(sg)
1Krn:19:12 and he/she/it-SAY/TELL-ed if-ever you(sg)-will-be-SEIZE/GRAB-ed-HOLD, he/she/it-should-SEIZE/GRAB-HOLD, you(sg)-should-be-SEIZE/GRAB-ed-HOLD above (+acc), on behalf of (+gen) me (acc); my/mine (voc) Syrian (nom) and you(sg)-will-be me (dat) into (+acc) salvation/deliverance (acc) and if-ever sons (nom|voc) sands (gen) they-should-SEIZE/GRAB-HOLD above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-SAVE, I-should-SAVE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
1Krn:19:12 1Krn_19:12_1 1Krn_19:12_2 1Krn_19:12_3 1Krn_19:12_4 1Krn_19:12_5 1Krn_19:12_6 1Krn_19:12_7 1Krn_19:12_8 1Krn_19:12_9 1Krn_19:12_10 1Krn_19:12_11 1Krn_19:12_12 1Krn_19:12_13 1Krn_19:12_14 1Krn_19:12_15 1Krn_19:12_16 1Krn_19:12_17 1Krn_19:12_18 1Krn_19:12_19 1Krn_19:12_20 1Krn_19:12_21 1Krn_19:12_22
1Krn:19:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:13 ἀνδρίζου καὶ ἐνισχύσωμεν περὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ περὶ τῶν πόλεων τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καὶ κύριος τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ποιήσει.
1Krn:19:13 Be of good courage, and let us be strong, for our people, and for the cities of our God: and the Lord shall do what is good in his eyes. (1 Chronicles 19:13 Brenton)
1Krn:19:13 Odwagi! Okażmy męstwo w walce za nasz naród i za miasta Boga naszego! A niech Pan uczyni to, co Mu się wyda słuszne!» (1 Krn 19:13 BT_4)
1Krn:19:13 ἀνδρίζου καὶ ἐνισχύσωμεν περὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ περὶ τῶν πόλεων τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καὶ κύριος τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ποιήσει.
1Krn:19:13 ἀνδρίζομαι (ανδριζ-, ανδρι(ε)·[σ]-, ανδρι·σ-, -, -, -) καί ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -) περί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί περί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
1Krn:19:13 Do człowieka {Obsadzać} w górze I też, nawet, mianowicie By wzmacniać się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Miasto Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko On/ona/to/to samo Robienie/robienie; by czynić/rób
1Krn:19:13 a)ndri/DZou kai\ e)nisCHu/sOmen peri\ tou= laou= E(mO=n kai\ peri\ tO=n po/leOn tou= Teou= E(mO=n, kai\ ku/rios to\ a)gaTo\n e)n o)fTalmoi=s au)tou= poiE/sei.
1Krn:19:13 andriDZu kai enisCHysOmen peri tu lau hEmOn kai peri tOn poleOn tu Teu hEmOn, kai kyrios to agaTon en ofTalmois autu poiEsei.
1Krn:19:13 V1_PMD2S C VA_AAS1P P RA_GSM N2_GSM RP_GP C P RA_GPF N3I_GPF RA_GSM N2_GSM RP_GP C N2_NSM RA_ASN A1_ASM P N2_DPM RD_GSM VF_FAI3S
1Krn:19:13 to man up and also, even, namely to strengthen about (+acc,+gen) the people I and also, even, namely about (+acc,+gen) the city the god [see theology] I and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye he/she/it/same doing/making; to do/make
1Krn:19:13 be-you(sg)-being-MAN-ed-UP! and we-should-STRENGTHEN about (+acc,+gen) the (gen) people (gen) us (gen) and about (+acc,+gen) the (gen) cities (gen) the (gen) god (gen) us (gen) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) eyes (dat) him/it/same (gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical)
1Krn:19:13 1Krn_19:13_1 1Krn_19:13_2 1Krn_19:13_3 1Krn_19:13_4 1Krn_19:13_5 1Krn_19:13_6 1Krn_19:13_7 1Krn_19:13_8 1Krn_19:13_9 1Krn_19:13_10 1Krn_19:13_11 1Krn_19:13_12 1Krn_19:13_13 1Krn_19:13_14 1Krn_19:13_15 1Krn_19:13_16 1Krn_19:13_17 1Krn_19:13_18 1Krn_19:13_19 1Krn_19:13_20 1Krn_19:13_21 1Krn_19:13_22
1Krn:19:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:14 καὶ παρετάξατο Ιωαβ καὶ ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ κατέναντι Σύρων εἰς πόλεμον, καὶ ἔφυγον ἀπ’ αὐτοῦ.
1Krn:19:14 So Joab and the people that were with him set themselves in battle array against the Syrians, and they fled from them. (1 Chronicles 19:14 Brenton)
1Krn:19:14 Zbliżył się Joab i lud, który był z nim, do Aramejczyków, aby walczyć, lecz oni uciekli przed nim. (1 Krn 19:14 BT_4)
1Krn:19:14 καὶ παρετάξατο Ιωαβ καὶ λαὸς μετ’ αὐτοῦ κατέναντι Σύρων εἰς πόλεμον, καὶ ἔφυγον ἀπ’ αὐτοῦ.
1Krn:19:14 καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -)   καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έν·αντι Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:19:14 I też, nawet, mianowicie By mobilizować się I też, nawet, mianowicie Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Syryjski [mieszkaniec Syrii]; by wlec się Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By uciekać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krn:19:14 kai\ pareta/Xato *iOab kai\ o( lao\s o( met’ au)tou= kate/nanti *su/rOn ei)s po/lemon, kai\ e)/fugon a)p’ au)tou=.
1Krn:19:14 kai paretaXato iOab kai ho laos ho met’ autu katenanti syrOn eis polemon, kai efygon ap’ autu.
1Krn:19:14 C VAI_AMI3S N_NSM C RA_NSM N2_NSM RA_NSM P RD_GSM D N2_GPM P N2_ASM C VBI_AAI3P P RD_GSM
1Krn:19:14 and also, even, namely to mobilize ć and also, even, namely the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same opposite/in the presence of (+gen) Syrian [inhabitant of Syria]; to drag into (+acc) war [see polemic] and also, even, namely to flee from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krn:19:14 and he/she/it-was-MOBILIZE-ed   and the (nom) people (nom) the (nom) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) opposite/in the presence of (+gen) Syrians (gen); while DRAG-ing (nom), going-to-DRAG (fut ptcp) (nom) into (+acc) war (acc) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed away from (+gen) him/it/same (gen)
1Krn:19:14 1Krn_19:14_1 1Krn_19:14_2 1Krn_19:14_3 1Krn_19:14_4 1Krn_19:14_5 1Krn_19:14_6 1Krn_19:14_7 1Krn_19:14_8 1Krn_19:14_9 1Krn_19:14_10 1Krn_19:14_11 1Krn_19:14_12 1Krn_19:14_13 1Krn_19:14_14 1Krn_19:14_15 1Krn_19:14_16 1Krn_19:14_17
1Krn:19:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:15 καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων εἶδον ὅτι ἔφυγον Σύροι, καὶ ἔφυγον καὶ αὐτοὶ ἀπὸ προσώπου Ιωαβ καὶ ἀπὸ προσώπου Αβεσσα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν. καὶ ἦλθεν Ιωαβ εἰς Ιερουσαλημ. –
1Krn:19:15 And the children of Ammon saw that the Syrians fled, and they also fled from before Abesai, and from before Joab his brother, and they came to the city: and Joab came to Jerusalem. (1 Chronicles 19:15 Brenton)
1Krn:19:15 Ammonici widząc, że Aramejczycy uciekli, również i sami uciekli przed jego bratem Abiszajem, i wycofali się do miasta. Joab więc wrócił do Jerozolimy. (1 Krn 19:15 BT_4)
1Krn:19:15 καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων εἶδον ὅτι ἔφυγον Σύροι, καὶ ἔφυγον καὶ αὐτοὶ ἀπὸ προσώπου Ιωαβ καὶ ἀπὸ προσώπου Αβεσσα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν. καὶ ἦλθεν Ιωαβ εἰς Ιερουσαλημ.
1Krn:19:15 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό   καί ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό   ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.  
1Krn:19:15 I też, nawet, mianowicie Syn Piasek By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By uciekać Syryjski [mieszkaniec Syrii]; by wlec się I też, nawet, mianowicie By uciekać I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Miasto I też, nawet, mianowicie By przychodzić Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]  
1Krn:19:15 kai\ oi( ui(oi\ *ammOn ei)=don o(/ti e)/fugon *su/roi, kai\ e)/fugon kai\ au)toi\ a)po\ prosO/pou *iOab kai\ a)po\ prosO/pou *abessa tou= a)delfou= au)tou= kai\ E)=lTon ei)s tE\n po/lin. kai\ E)=lTen *iOab ei)s *ierousalEm.
1Krn:19:15 kai hoi hyioi ammOn eidon hoti efygon syroi, kai efygon kai autoi apo prosOpu iOab kai apo prosOpu abessa tu adelfu autu kai ElTon eis tEn polin. kai ElTen iOab eis ierusalEm.
1Krn:19:15 C RA_NPM N2_NPM N_GSM VBI_AAI3P C VBI_AAI3P N2_NPM C VBI_AAI3P C RD_NPM P N2N_GSN N_GSM C P N2N_GSN N_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM C VBI_AAI3P P RA_ASF N3I_ASF C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASF
1Krn:19:15 and also, even, namely the son sand to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to flee Syrian [inhabitant of Syria]; to drag and also, even, namely to flee and also, even, namely he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face ć the brother he/she/it/same and also, even, namely to come into (+acc) the city and also, even, namely to come ć into (+acc) Jerusalem [city of]  
1Krn:19:15 and the (nom) sons (nom|voc) sands (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed because/that I-FLEE-ed, they-FLEE-ed Syrians (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DRAG-ing (opt), (fut opt) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed and they/same (nom) away from (+gen) face (gen)   and away from (+gen) face (gen)   the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) and I-COME-ed, they-COME-ed into (+acc) the (acc) city (acc) and he/she/it-COME-ed   into (+acc) Jerusalem (indecl)  
1Krn:19:15 1Krn_19:15_1 1Krn_19:15_2 1Krn_19:15_3 1Krn_19:15_4 1Krn_19:15_5 1Krn_19:15_6 1Krn_19:15_7 1Krn_19:15_8 1Krn_19:15_9 1Krn_19:15_10 1Krn_19:15_11 1Krn_19:15_12 1Krn_19:15_13 1Krn_19:15_14 1Krn_19:15_15 1Krn_19:15_16 1Krn_19:15_17 1Krn_19:15_18 1Krn_19:15_19 1Krn_19:15_20 1Krn_19:15_21 1Krn_19:15_22 1Krn_19:15_23 1Krn_19:15_24 1Krn_19:15_25 1Krn_19:15_26 1Krn_19:15_27 1Krn_19:15_28 1Krn_19:15_29 1Krn_19:15_30 1Krn_19:15_31 1Krn_19:15_32 1Krn_19:15_33
1Krn:19:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:16 καὶ εἶδεν Σύρος ὅτι ἐτροπώσατο αὐτὸν Ισραηλ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους, καὶ ἐξήγαγον τὸν Σύρον ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ Σωφαχ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως Αδρααζαρ ἔμπροσθεν αὐτῶν.
1Krn:19:16 And the Syrian saw that Israel had defeated him, and he sent messengers, and they brought out the Syrians from beyond the river; and Sophath the commander-in-chief of the forces of Adraazar was before them. (1 Chronicles 19:16 Brenton)
1Krn:19:16 Lecz kiedy Aramejczycy ujrzeli, że zostali pobici przez Izraela, wyprawili posłów, aby sprowadzić Aramejczyków, którzy byli po drugiej stronie Rzeki na czele z dowódcą wojska Hadadezera, Szofakiem. (1 Krn 19:16 BT_4)
1Krn:19:16 καὶ εἶδεν Σύρος ὅτι ἐτροπώσατο αὐτὸν Ισραηλ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους, καὶ ἐξήγαγον τὸν Σύρον ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ Σωφαχ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως Αδρααζαρ ἔμπροσθεν αὐτῶν.
1Krn:19:16 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Σύρος, -ου, ὁ ὅτι   αὐτός αὐτή αὐτό Ἰσραήλ, ὁ καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἄγγελος, -ου, ὁ καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό πέραν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ καί     δύναμις, -εως, ἡ   ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:19:16 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syryjski [mieszkaniec Syrii] Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Izrael I też, nawet, mianowicie zamawiać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Syryjski [mieszkaniec Syrii]; by wlec się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W poprzek Rzeka I też, nawet, mianowicie Zdolność Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo
1Krn:19:16 kai\ ei)=den *su/ros o(/ti e)tropO/sato au)to\n *israEl, kai\ a)pe/steilen a)gge/lous, kai\ e)XE/gagon to\n *su/ron e)k tou= pe/ran tou= potamou=, kai\ *sOfaCH a)rCHistra/tEgos duna/meOs *adraaDZar e)/mprosTen au)tO=n.
1Krn:19:16 kai eiden syros hoti etropOsato auton israEl, kai apesteilen angelus, kai eXEgagon ton syron ek tu peran tu potamu, kai sOfaCH arCHistratEgos dynameOs adraaDZar emprosTen autOn.
1Krn:19:16 C VBI_AAI3S N2_NSM C VAI_AMI3S RD_ASM N_NSM C VAI_AAI3S N2_APM C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM P RA_GSM P RA_GSM N2_GSM C N_NSM N2_NSM N3I_GSF N_GSM P RD_GPM
1Krn:19:16 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syrian [inhabitant of Syria] because/that ć he/she/it/same Israel and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) and also, even, namely to lead out the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag out of (+gen) ἐξ before vowels the across the river and also, even, namely ć ć ability ć before/in front of he/she/it/same
1Krn:19:16 and he/she/it-SEE-ed Syrian (nom) because/that   him/it/same (acc) Israel (indecl) and he/she/it-ORDER FORTH-ed messengers/angels (acc) and I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT the (acc) Syrian (acc); do-DRAG-you(sg)!, while DRAG-ing (nom|acc|voc, voc) out of (+gen) the (gen) across the (gen) river (gen) and     ability (gen)   before/in front of them/same (gen)
1Krn:19:16 1Krn_19:16_1 1Krn_19:16_2 1Krn_19:16_3 1Krn_19:16_4 1Krn_19:16_5 1Krn_19:16_6 1Krn_19:16_7 1Krn_19:16_8 1Krn_19:16_9 1Krn_19:16_10 1Krn_19:16_11 1Krn_19:16_12 1Krn_19:16_13 1Krn_19:16_14 1Krn_19:16_15 1Krn_19:16_16 1Krn_19:16_17 1Krn_19:16_18 1Krn_19:16_19 1Krn_19:16_20 1Krn_19:16_21 1Krn_19:16_22 1Krn_19:16_23 1Krn_19:16_24 1Krn_19:16_25 1Krn_19:16_26
1Krn:19:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:17 καὶ ἀπηγγέλη τῷ Δαυιδ, καὶ συνήγαγεν τὸν πάντα Ισραηλ καὶ διέβη τὸν Ιορδάνην καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ παρετάξατο ἐπ’ αὐτούς, καὶ παρατάσσεται Σύρος ἐξ ἐναντίας Δαυιδ καὶ ἐπολέμησαν αὐτόν.
1Krn:19:17 And it was told David; and he gathered all Israel, and crossed over Jordan, and came upon them, and set the battle in array against them. So David set his army in array to fight against the Syrians, and they fought against him. (1 Chronicles 19:17 Brenton)
1Krn:19:17 Dawid, gdy go o tym powiadomiono, zebrał wszystkich Izraelitów, a przeprawiwszy się przez Jordan, szedł ku nim i zajął stanowiska naprzeciwko. Dawid skierował szyki do walki przeciw Aramejczykom. I walczyli z nim. (1 Krn 19:17 BT_4)
1Krn:19:17 καὶ ἀπηγγέλη τῷ Δαυιδ, καὶ συνήγαγεν τὸν πάντα Ισραηλ καὶ διέβη τὸν Ιορδάνην καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ παρετάξατο ἐπ’ αὐτούς, καὶ παρατάσσεται Σύρος ἐξ ἐναντίας Δαυιδ καὶ ἐπολέμησαν αὐτόν.
1Krn:19:17 καί ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) Σύρος, -ου, ὁ ἐκ ἐν·αντίος -α -ον Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:19:17 I też, nawet, mianowicie By informować – informować albo opowiadać. David I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie By przechodzić Jordan [rzeka z] I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Syryjski [mieszkaniec Syrii] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, David I też, nawet, mianowicie By walczyć z wojną On/ona/to/to samo
1Krn:19:17 kai\ a)pEgge/lE tO=| *dauid, kai\ sunE/gagen to\n pa/nta *israEl kai\ die/bE to\n *iorda/nEn kai\ E)=lTen e)p’ au)tou\s kai\ pareta/Xato e)p’ au)tou/s, kai\ parata/ssetai *su/ros e)X e)nanti/as *dauid kai\ e)pole/mEsan au)to/n.
1Krn:19:17 kai apEngelE tO dauid, kai synEgagen ton panta israEl kai diebE ton iordanEn kai ElTen ep’ autus kai paretaXato ep’ autus, kai paratassetai syros eX enantias dauid kai epolemEsan auton.
1Krn:19:17 C VDI_API3S RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S RA_ASM A3_ASM N_ASM C VZI_AAI3S RA_ASM N1M_ASM C VBI_AAI3S P RD_APM C VAI_AMI3S P RD_APM C V1_PMI3S N2_NSM P A1A_GSF N_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM
1Krn:19:17 and also, even, namely to report – to report or tell. the David and also, even, namely to gather together the every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to cross over the Jordan [river of] and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to mobilize upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to mobilize Syrian [inhabitant of Syria] out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, David and also, even, namely to fight war he/she/it/same
1Krn:19:17 and he/she/it-was-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) David (indecl) and he/she/it-GATHER TOGETHER-ed the (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and he/she/it-CROSS-ed-OVER the (acc) Jordan (acc) and he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and he/she/it-was-MOBILIZE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and he/she/it-is-being-MOBILIZE-ed Syrian (nom) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) David (indecl) and they-FIGHT-ed him/it/same (acc)
1Krn:19:17 1Krn_19:17_1 1Krn_19:17_2 1Krn_19:17_3 1Krn_19:17_4 1Krn_19:17_5 1Krn_19:17_6 1Krn_19:17_7 1Krn_19:17_8 1Krn_19:17_9 1Krn_19:17_10 1Krn_19:17_11 1Krn_19:17_12 1Krn_19:17_13 1Krn_19:17_14 1Krn_19:17_15 1Krn_19:17_16 1Krn_19:17_17 1Krn_19:17_18 1Krn_19:17_19 1Krn_19:17_20 1Krn_19:17_21 1Krn_19:17_22 1Krn_19:17_23 1Krn_19:17_24 1Krn_19:17_25 1Krn_19:17_26 1Krn_19:17_27 1Krn_19:17_28 1Krn_19:17_29 1Krn_19:17_30
1Krn:19:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:18 καὶ ἔφυγεν Σύρος ἀπὸ προσώπου Δαυιδ, καὶ ἀπέκτεινεν Δαυιδ ἀπὸ τοῦ Σύρου ἑπτὰ χιλιάδας ἁρμάτων καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδας πεζῶν· καὶ τὸν Σωφαχ ἀρχιστράτηγον δυνάμεως ἀπέκτεινεν.
1Krn:19:18 And the Syrians fled from before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand riders in chariots, and forty thousand infantry, and he slew Sophath the commander-in-chief of the forces. (1 Chronicles 19:18 Brenton)
1Krn:19:18 Lecz Aramejczycy uciekli przed Izraelitami; a Dawid zabił spośród Aramejczyków siedem tysięcy walczących na rydwanach i czterdzieści tysięcy pieszych; zginął też dowódca wojska, Szofak. (1 Krn 19:18 BT_4)
1Krn:19:18 καὶ ἔφυγεν Σύρος ἀπὸ προσώπου Δαυιδ, καὶ ἀπέκτεινεν Δαυιδ ἀπὸ τοῦ Σύρου ἑπτὰ χιλιάδας ἁρμάτων καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδας πεζῶν· καὶ τὸν Σωφαχ ἀρχιστράτηγον δυνάμεως ἀπέκτεινεν.
1Krn:19:18 καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) Σύρος, -ου, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) ἑπτά χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ἅρμα[τ], -ατος, τό καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ πεζός -ή -όν καί ὁ ἡ τό     δύναμις, -εως, ἡ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
1Krn:19:18 I też, nawet, mianowicie By uciekać Syryjski [mieszkaniec Syrii] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz David I też, nawet, mianowicie By zabijać David Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syryjski [mieszkaniec Syrii]; by wlec się Siedem Kilo [jednostka tysiąc] Wóz I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Kilo [jednostka tysiąc] Chodzenie lądem I też, nawet, mianowicie Zdolność By zabijać
1Krn:19:18 kai\ e)/fugen *su/ros a)po\ prosO/pou *dauid, kai\ a)pe/kteinen *dauid a)po\ tou= *su/rou e(pta\ CHilia/das a(rma/tOn kai\ tessara/konta CHilia/das peDZO=n· kai\ to\n *sOfaCH a)rCHistra/tEgon duna/meOs a)pe/kteinen.
1Krn:19:18 kai efygen syros apo prosOpu dauid, kai apekteinen dauid apo tu syru hepta CHiliadas harmatOn kai tessarakonta CHiliadas peDZOn· kai ton sOfaCH arCHistratEgon dynameOs apekteinen.
1Krn:19:18 C VBI_AAI3S N2_NSM P N2N_GSN N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM P RA_GSM N2_GSM M N3D_APF N3M_GPN C M N3D_APF A1_GPM C RA_ASM N_ASM N2_ASM N3I_GSF VAI_AAI3S
1Krn:19:18 and also, even, namely to flee Syrian [inhabitant of Syria] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face David and also, even, namely to kill David from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag seven kilo [unit of one thousand] chariot and also, even, namely forty kilo [unit of one thousand] going by land and also, even, namely the ć ć ability to kill
1Krn:19:18 and he/she/it-FLEE-ed Syrian (nom) away from (+gen) face (gen) David (indecl) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed David (indecl) away from (+gen) the (gen) Syrian (gen); be-you(sg)-being-DRAG-ed! seven kilos (acc) chariots (gen) and forty kilos (acc) going by land ([Adj] gen) and the (acc)     ability (gen) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed
1Krn:19:18 1Krn_19:18_1 1Krn_19:18_2 1Krn_19:18_3 1Krn_19:18_4 1Krn_19:18_5 1Krn_19:18_6 1Krn_19:18_7 1Krn_19:18_8 1Krn_19:18_9 1Krn_19:18_10 1Krn_19:18_11 1Krn_19:18_12 1Krn_19:18_13 1Krn_19:18_14 1Krn_19:18_15 1Krn_19:18_16 1Krn_19:18_17 1Krn_19:18_18 1Krn_19:18_19 1Krn_19:18_20 1Krn_19:18_21 1Krn_19:18_22 1Krn_19:18_23 1Krn_19:18_24 1Krn_19:18_25
1Krn:19:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:19:19 καὶ εἶδον παῖδες Αδρααζαρ ὅτι ἐπταίκασιν ἀπὸ προσώπου Ισραηλ, καὶ διέθεντο μετὰ Δαυιδ καὶ ἐδούλευσαν αὐτῷ· καὶ οὐκ ἠθέλησεν Σύρος τοῦ βοηθῆσαι τοῖς υἱοῖς Αμμων ἔτι.
1Krn:19:19 And the servants of Adraazar saw that they were defeated before Israel, and they made peace with David and served him: and the Syrians would not any more help the children of Ammon. (1 Chronicles 19:19 Brenton)
1Krn:19:19 Widząc więc poddani Hadadezera, że zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli pokój z Dawidem i stali się jego poddanymi. Aramejczycy nie chcieli odtąd iść na pomoc Ammonitom. (1 Krn 19:19 BT_4)
1Krn:19:19 καὶ εἶδον παῖδες Αδρααζαρ ὅτι ἐπταίκασιν ἀπὸ προσώπου Ισραηλ, καὶ διέθεντο μετὰ Δαυιδ καὶ ἐδούλευσαν αὐτῷ· καὶ οὐκ ἠθέλησεν Σύρος τοῦ βοηθῆσαι τοῖς υἱοῖς Αμμων ἔτι.
1Krn:19:19 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ   ὅτι πταίω (πται-, πται·σ-, πται·σ-, επται·κ-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ καί δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) μετά Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) Σύρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ ἔτι
1Krn:19:19 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dziecka/służący Ponieważ/tamto By potykać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Izrael I też, nawet, mianowicie By robić konwencję Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym David I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Syryjski [mieszkaniec Syrii] By pomagać Syn Piasek Jeszcze/jeszcze
1Krn:19:19 kai\ ei)=don pai=des *adraaDZar o(/ti e)ptai/kasin a)po\ prosO/pou *israEl, kai\ die/Tento meta\ *dauid kai\ e)dou/leusan au)tO=|· kai\ ou)k E)Te/lEsen *su/ros tou= boETE=sai toi=s ui(oi=s *ammOn e)/ti.
1Krn:19:19 kai eidon paides adraaDZar hoti eptaikasin apo prosOpu israEl, kai dieTento meta dauid kai eduleusan autO· kai uk ETelEsen syros tu boETEsai tois hyiois ammOn eti.
1Krn:19:19 C VBI_AAI3P N3D_NPM N_GSM C VXI_XAI3P P N2N_GSN N_GSM C VEI_AMI3P P N_GSM C VAI_AAI3P RD_DSM C D VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSN VA_AAN RA_DPM N2_DPM N_GSM D
1Krn:19:19 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), child/servant ć because/that to stumble from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face Israel and also, even, namely to make covenant after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing David and also, even, namely to obey to be a slave, serve he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to want want, wish, desire Syrian [inhabitant of Syria] the to help the son sand yet/still
1Krn:19:19 and I-SEE-ed, they-SEE-ed children/servants (nom|voc)   because/that they-have-STUMBLE-ed away from (+gen) face (gen) Israel (indecl) and they-were-MAKE COVENANT-ed after (+acc), with (+gen) David (indecl) and they-OBEY-ed him/it/same (dat) and not he/she/it-WANT-ed Syrian (nom) the (gen) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) the (dat) sons (dat) sands (gen) yet/still
1Krn:19:19 1Krn_19:19_1 1Krn_19:19_2 1Krn_19:19_3 1Krn_19:19_4 1Krn_19:19_5 1Krn_19:19_6 1Krn_19:19_7 1Krn_19:19_8 1Krn_19:19_9 1Krn_19:19_10 1Krn_19:19_11 1Krn_19:19_12 1Krn_19:19_13 1Krn_19:19_14 1Krn_19:19_15 1Krn_19:19_16 1Krn_19:19_17 1Krn_19:19_18 1Krn_19:19_19 1Krn_19:19_20 1Krn_19:19_21 1Krn_19:19_22 1Krn_19:19_23 1Krn_19:19_24 1Krn_19:19_25 1Krn_19:19_26
1Krn:19:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x