2Ezd:17:1 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ᾠκοδομήθη τὸ τεῖχος, καὶ ἔστησα τὰς θύρας, καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ᾄδοντες καὶ οἱ Λευῖται.
2Ezd:17:1 And it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed, (Nehemiah 7:1 Brenton)
2Ezd:17:1 Gdy odbudowano mur i gdy wstawiłem wrota, wtedy wyznaczono odźwiernych oraz do pomocy śpiewaków i lewitów. (Ne 7:1 BT_4)
2Ezd:17:1 Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ᾠκοδομήθη τὸ τεῖχος, καὶ ἔστησα τὰς θύρας, καὶ ἐπεσκέπησαν οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ᾄδοντες καὶ οἱ Λευῖται.
2Ezd:17:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ καί ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ
2Ezd:17:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By budować/buduj moralnie Ściana I też, nawet, mianowicie By powodować stać Drzwi brama I też, nawet, mianowicie By bywać [zobacz sceptyczny] I też, nawet, mianowicie By śpiewać I też, nawet, mianowicie Lewita
2Ezd:17:1 *kai\ e)ge/neto E(ni/ka O)|kodomE/TE to\ tei=CHos, kai\ e)/stEsa ta\s Tu/ras, kai\ e)peske/pEsan oi( pulOroi\ kai\ oi( a)/|dontes kai\ oi( *leui=tai.
2Ezd:17:1 kai egeneto hEnika OkodomETE to teiCHos, kai estEsa tas Tyras, kai epeskepEsan hoi pylOroi kai hoi adontes kai hoi leuitai.
2Ezd:17:1 C VBI_AMI3S D VCI_API3S RA_NSN N3E_NSN C VAI_AAI1S RA_APF N1A_APF C VDI_API3P RA_NPM N2_NPM C RA_NPM V1_PAPNPM C RA_NPM N1M_NPM
2Ezd:17:1 and also, even, namely to become become, happen when to build/edify the wall and also, even, namely to cause to stand the door gate and also, even, namely to visit [see skeptical] the ć and also, even, namely the to sing and also, even, namely the Levite
2Ezd:17:1 and he/she/it-was-BECOME-ed when he/she/it-was-BUILD/EDIFY-ed the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) and I-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) door (gen), doors (acc) and they-were-VISIT-ed the (nom)   and the (nom) while SING-ing (nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc)
2Ezd:17:1 2Ezd_17:1_1 2Ezd_17:1_2 2Ezd_17:1_3 2Ezd_17:1_4 2Ezd_17:1_5 2Ezd_17:1_6 2Ezd_17:1_7 2Ezd_17:1_8 2Ezd_17:1_9 2Ezd_17:1_10 2Ezd_17:1_11 2Ezd_17:1_12 2Ezd_17:1_13 2Ezd_17:1_14 2Ezd_17:1_15 2Ezd_17:1_16 2Ezd_17:1_17 2Ezd_17:1_18 2Ezd_17:1_19 2Ezd_17:1_20
2Ezd:17:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:17:2 καὶ ἐνετειλάμην τῷ Ανανια ἀδελφῷ μου καὶ τῷ Ανανια ἄρχοντι τῆς βιρα ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι αὐτὸς ὡς ἀνὴρ ἀληθὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν παρὰ πολλούς,
2Ezd:17:2 that I gave charge to Ananias my brother, and Ananias the ruler of the palace, over Jerusalem: for he was a true man, and one that feared God beyond many. (Nehemiah 7:2 Brenton)
2Ezd:17:2 I nad Jerozolimą ustanowiłem brata swego, Chananiego, i komendanta twierdzy, Chananiasza, gdyż był on mężem godnym zaufania i bardziej bogobojnym niż wielu innych. (Ne 7:2 BT_4)
2Ezd:17:2 καὶ ἐνετειλάμην τῷ Ανανια ἀδελφῷ μου καὶ τῷ Ανανια ἄρχοντι τῆς βιρα ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι αὐτὸς ὡς ἀνὴρ ἀληθὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν παρὰ πολλούς,
2Ezd:17:2 καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό   ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀ·ληθής -ες καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ παρά πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
2Ezd:17:2 I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Ananiasz Brat Ja I też, nawet, mianowicie Ananiasz Władca; by zaczynać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Prawdziwy/nieomylny I też, nawet, mianowicie By bać się Bóg  fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Dużo
2Ezd:17:2 kai\ e)neteila/mEn tO=| *anania a)delfO=| mou kai\ tO=| *anania a)/rCHonti tE=s bira e)n *ierousalEm, o(/ti au)to\s O(s a)nE\r a)lETE\s kai\ fobou/menos to\n Teo\n para\ pollou/s,
2Ezd:17:2 kai eneteilamEn tO anania adelfO mu kai tO anania arCHonti tEs bira en ierusalEm, hoti autos hOs anEr alETEs kai fobumenos ton Teon para pollus,
2Ezd:17:2 C VAI_AMI1S RA_DSM N_DSM N2_DSM RP_GS C RA_DSM N_DSM N3_DSM RA_GSF N_GSF P N_DSF C RD_NSM C N3_NSM A3H_NSM C V2_PMPNSM RA_ASM N2_ASM P A1_APM
2Ezd:17:2 and also, even, namely to enjoin command the Ananias brother I and also, even, namely the Ananias ruler; to begin the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] because/that he/she/it/same as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". true/unerring and also, even, namely to fear the god [see theology] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together much
2Ezd:17:2 and I-was-ENJOIN-ed the (dat) Ananias (voc) brother (dat) me (gen) and the (dat) Ananias (voc) ruler (dat); while BEGIN-ing (dat) the (gen)   in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) because/that he/it/same (nom) as/like man, husband (nom) true/unerring ([Adj] nom) and while being-FEAR-ed (nom) the (acc) god (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) many (acc)
2Ezd:17:2 2Ezd_17:2_1 2Ezd_17:2_2 2Ezd_17:2_3 2Ezd_17:2_4 2Ezd_17:2_5 2Ezd_17:2_6 2Ezd_17:2_7 2Ezd_17:2_8 2Ezd_17:2_9 2Ezd_17:2_10 2Ezd_17:2_11 2Ezd_17:2_12 2Ezd_17:2_13 2Ezd_17:2_14 2Ezd_17:2_15 2Ezd_17:2_16 2Ezd_17:2_17 2Ezd_17:2_18 2Ezd_17:2_19 2Ezd_17:2_20 2Ezd_17:2_21 2Ezd_17:2_22 2Ezd_17:2_23 2Ezd_17:2_24 2Ezd_17:2_25
2Ezd:17:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:17:3 καὶ εἶπα αὐτοῖς Οὐκ ἀνοιγήσονται πύλαι Ιερουσαλημ ἕως ἅμα τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔτι αὐτῶν γρηγορούντων κλειέσθωσαν αἱ θύραι καὶ σφηνούσθωσαν· καὶ στῆσον προφύλακας οἰκούντων ἐν Ιερουσαλημ, ἀνὴρ ἐν προφυλακῇ αὐτοῦ καὶ ἀνὴρ ἀπέναντι οἰκίας αὐτοῦ.
2Ezd:17:3 And I said to them, The gates of Jerusalem shall not be opened till sunrise; and while they are still watching, let the doors be shut, and bolted; and set watches of them that dwell in Jerusalem, every man at his post, and every man over against his house. (Nehemiah 7:3 Brenton)
2Ezd:17:3 I dałem im rozkaz: «Nie otworzy się bram jerozolimskich, aż słońce będzie dopiekać; i dopóki ludzie są jeszcze na nogach, zamknie się wrota i zatarasuje oraz postawi się obywateli jerozolimskich jako stróżów: jednych na wyznaczonym posterunku, drugich przed własnym domem». (Ne 7:3 BT_4)
2Ezd:17:3 καὶ εἶπα αὐτοῖς Οὐκ ἀνοιγήσονται πύλαι Ιερουσαλημ ἕως ἅμα τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔτι αὐτῶν γρηγορούντων κλειέσθωσαν αἱ θύραι καὶ σφηνούσθωσαν· καὶ στῆσον προφύλακας οἰκούντων ἐν Ιερουσαλημ, ἀνὴρ ἐν προφυλακῇ αὐτοῦ καὶ ἀνὴρ ἀπέναντι οἰκίας αὐτοῦ.
2Ezd:17:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) πύλη, -ης, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἅμα ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί ἔτι αὐτός αὐτή αὐτό γρηγορέω (γρηγορ(ε)-, γρηγορη·σ-, γρηγορη·σ-, -, -, γρηγορη·θ-) κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ καί   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) προ·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐν   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπ·έν·αντι οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:17:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By otwierać Brama Jerozolima [miasto z] Aż; świtaj W tym samym czasie Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Jeszcze/jeszcze On/ona/to/to samo By być raźny By zamykać się Drzwi brama I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By powodować stać ??? By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Dom On/ona/to/to samo
2Ezd:17:3 kai\ ei)=pa au)toi=s *ou)k a)noigE/sontai pu/lai *ierousalEm e(/Os a(/ma tO=| E(li/O|, kai\ e)/ti au)tO=n grEgorou/ntOn kleie/sTOsan ai( Tu/rai kai\ sfEnou/sTOsan· kai\ stE=son profu/lakas oi)kou/ntOn e)n *ierousalEm, a)nE\r e)n profulakE=| au)tou= kai\ a)nE\r a)pe/nanti oi)ki/as au)tou=.
2Ezd:17:3 kai eipa autois uk anoigEsontai pylai ierusalEm heOs hama tO hEliO, kai eti autOn grEgoruntOn kleiesTOsan hai Tyrai kai sfEnusTOsan· kai stEson profylakas oikuntOn en ierusalEm, anEr en profylakE autu kai anEr apenanti oikias autu.
2Ezd:17:3 C VAI_AAI1S RD_DPM D VD_FPI3P N1_NPF N_GSF C D RA_DSM N2_DSM C D RD_GPM V2_PAPGPM V1_PMD3P RA_NPF N1A_NPF C VS_APD3P C VA_AAD2S N3K_APF V2_PAPGPM P N_DSF N3_NSM P N1_DSF RD_GSM C N3_NSM P N1A_GSF RD_GSM
2Ezd:17:3 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same οὐχ before rough breathing to open up gate Jerusalem [city of] until; dawn at the same time the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely yet/still he/she/it/same to be alert to shut the door gate and also, even, namely ć and also, even, namely to cause to stand ??? to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć he/she/it/same and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". opposite/in the presence of (+gen) house he/she/it/same
2Ezd:17:3 and I-SAY/TELL-ed them/same (dat) not they-will-be-OPEN-ed-UP gates (nom|voc) Jerusalem (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) at the same time the (dat) sun (dat) and yet/still them/same (gen) let-them-be-BE-ing-ALERT! (classical), while BE-ing-ALERT (gen) let-them-be-being-SHUT-ed! the (nom) doors (nom|voc) and   and do-CAUSE-you(sg)-TO-STand!, going-to-CAUSE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) ???s (acc) let-them-be-DWELL-ing! (classical), while DWELL-ing (gen) in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) man, husband (nom) in/among/by (+dat)   him/it/same (gen) and man, husband (nom) opposite/in the presence of (+gen) house (gen), houses (acc) him/it/same (gen)
2Ezd:17:3 2Ezd_17:3_1 2Ezd_17:3_2 2Ezd_17:3_3 2Ezd_17:3_4 2Ezd_17:3_5 2Ezd_17:3_6 2Ezd_17:3_7 2Ezd_17:3_8 2Ezd_17:3_9 2Ezd_17:3_10 2Ezd_17:3_11 2Ezd_17:3_12 2Ezd_17:3_13 2Ezd_17:3_14 2Ezd_17:3_15 2Ezd_17:3_16 2Ezd_17:3_17 2Ezd_17:3_18 2Ezd_17:3_19 2Ezd_17:3_20 2Ezd_17:3_21 2Ezd_17:3_22 2Ezd_17:3_23 2Ezd_17:3_24 2Ezd_17:3_25 2Ezd_17:3_26 2Ezd_17:3_27 2Ezd_17:3_28 2Ezd_17:3_29 2Ezd_17:3_30 2Ezd_17:3_31 2Ezd_17:3_32 2Ezd_17:3_33 2Ezd_17:3_34 2Ezd_17:3_35
2Ezd:17:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:17:4 καὶ ἡ πόλις πλατεῖα καὶ μεγάλη, καὶ ὁ λαὸς ὀλίγος ἐν αὐτῇ, καὶ οὐκ ἦσαν οἰκίαι ᾠκοδομημέναι.
2Ezd:17:4 Now the city was wide and large; and the people were few in it, and the houses were not built. (Nehemiah 7:4 Brenton)
2Ezd:17:4 Miasto było wprawdzie rozległe i ważne, ale w jego obrębie było ludności mało i nie było domów odbudowanych. (Ne 7:4 BT_4)
2Ezd:17:4 Καὶ πόλις πλατεῖα καὶ μεγάλη, καὶ λαὸς ὀλίγος ἐν αὐτῇ, καὶ οὐκ ἦσαν οἰκίαι ᾠκοδομημέναι.
2Ezd:17:4 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὀλίγος -η -ον ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
2Ezd:17:4 I też, nawet, mianowicie Miasto Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko I też, nawet, mianowicie Wielki I też, nawet, mianowicie Ludzie Mało [zobacz oligarchię] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Dom By budować/buduj moralnie
2Ezd:17:4 *kai\ E( po/lis platei=a kai\ mega/lE, kai\ o( lao\s o)li/gos e)n au)tE=|, kai\ ou)k E)=san oi)ki/ai O)|kodomEme/nai.
2Ezd:17:4 kai hE polis plateia kai megalE, kai ho laos oligos en autE, kai uk Esan oikiai OkodomEmenai.
2Ezd:17:4 C RA_NSF N3I_NSF A3U_NSF C A1_NSF C RA_NSM N2_NSM A1_NSM P RD_DSF C D V9_IAI3P N1A_NPF VM_XPPNPF
2Ezd:17:4 and also, even, namely the city broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide and also, even, namely great and also, even, namely the people little [see oligarchy] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be house to build/edify
2Ezd:17:4 and the (nom) city (nom) broad (nom|voc); wide ([Adj] nom|voc) and great ([Adj] nom|voc) and the (nom) people (nom) little (nom) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and not they-were houses (nom|voc) having-been-BUILD/EDIFY-ed (nom|voc)
2Ezd:17:4 2Ezd_17:4_1 2Ezd_17:4_2 2Ezd_17:4_3 2Ezd_17:4_4 2Ezd_17:4_5 2Ezd_17:4_6 2Ezd_17:4_7 2Ezd_17:4_8 2Ezd_17:4_9 2Ezd_17:4_10 2Ezd_17:4_11 2Ezd_17:4_12 2Ezd_17:4_13 2Ezd_17:4_14 2Ezd_17:4_15 2Ezd_17:4_16 2Ezd_17:4_17
2Ezd:17:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:17:5 καὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς εἰς τὴν καρδίαν μου καὶ συνῆξα τοὺς ἐντίμους καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν εἰς συνοδίας· καὶ εὗρον βιβλίον τῆς συνοδίας, οἳ ἀνέβησαν ἐν πρώτοις, καὶ εὗρον γεγραμμένον ἐν αὐτῷ
2Ezd:17:5 And God put it into my heart, and I gathered the nobles, and the rulers, and the people, into companies: and I found a register of the company that came up first, and I found written in it as follows: (Nehemiah 7:5 Brenton)
2Ezd:17:5 Mój Bóg mnie natchnął, abym zebrał możnych, zwierzchników i lud celem spisania rodów. Wtedy znalazłem księgę metrykalną z napisem Pierwsi, którzy wrócili. I znalazłem w niej taki zapis: (Ne 7:5 BT_4)
2Ezd:17:5 καὶ ἔδωκεν θεὸς εἰς τὴν καρδίαν μου καὶ συνῆξα τοὺς ἐντίμους καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν εἰς συνοδίας· καὶ εὗρον βιβλίον τῆς συνοδίας, οἳ ἀνέβησαν ἐν πρώτοις, καὶ εὗρον γεγραμμένον ἐν αὐτῷ
2Ezd:17:5 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἔν·τιμος -ον καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] συν·οδία, -ας, ἡ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό συν·οδία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐν πρῶτος -η -ον καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:17:5 I też, nawet, mianowicie By dawać Bóg  Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Ludzie Do (+przyspieszenie) Przyczepa mieszkalna I też, nawet, mianowicie By znajdować Książka Przyczepa mieszkalna Kto/, który/, który By podnosić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze I też, nawet, mianowicie By znajdować By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
2Ezd:17:5 kai\ e)/dOken o( Teo\s ei)s tE\n kardi/an mou kai\ sunE=Xa tou\s e)nti/mous kai\ tou\s a)/rCHontas kai\ to\n lao\n ei)s sunodi/as· kai\ eu(=ron bibli/on tE=s sunodi/as, oi(\ a)ne/bEsan e)n prO/tois, kai\ eu(=ron gegramme/non e)n au)tO=|
2Ezd:17:5 kai edOken ho Teos eis tEn kardian mu kai synEXa tus entimus kai tus arCHontas kai ton laon eis synodias· kai heuron biblion tEs synodias, hoi anebEsan en prOtois, kai heuron gegrammenon en autO
2Ezd:17:5 C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_ASF N1A_ASF RP_GS C VAI_AAI1S RA_APM A1B_APM C RA_APM N3_APM C RA_ASM N2_ASM P N1A_APF C VB_AAI1S N2N_ASN RA_GSF N1A_GSF RR_NPM VZI_AAI3P P A1_DPMS C VB_AAI1S VP_XMPASM P RD_DSN
2Ezd:17:5 and also, even, namely to give the god [see theology] into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I and also, even, namely to gather together the upright respectable, equitable, honest, honorable and also, even, namely the ruler; to begin and also, even, namely the people into (+acc) caravan and also, even, namely to find book the caravan who/whom/which to ascend in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among first and also, even, namely to find to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
2Ezd:17:5 and he/she/it-GIVE-ed the (nom) god (nom) into (+acc) the (acc) heart (acc) me (gen) and I-GATHER TOGETHER-ed the (acc) upright ([Adj] acc) and the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) and the (acc) people (acc) into (+acc) caravan (gen), caravans (acc) and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) book (nom|acc|voc) the (gen) caravan (gen), caravans (acc) who/whom/which (nom) they-ASCEND-ed in/among/by (+dat) first (dat) and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) having-been-WRITE-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
2Ezd:17:5 2Ezd_17:5_1 2Ezd_17:5_2 2Ezd_17:5_3 2Ezd_17:5_4 2Ezd_17:5_5 2Ezd_17:5_6 2Ezd_17:5_7 2Ezd_17:5_8 2Ezd_17:5_9 2Ezd_17:5_10 2Ezd_17:5_11 2Ezd_17:5_12 2Ezd_17:5_13 2Ezd_17:5_14 2Ezd_17:5_15 2Ezd_17:5_16 2Ezd_17:5_17 2Ezd_17:5_18 2Ezd_17:5_19 2Ezd_17:5_20 2Ezd_17:5_21 2Ezd_17:5_22 2Ezd_17:5_23 2Ezd_17:5_24 2Ezd_17:5_25 2Ezd_17:5_26 2Ezd_17:5_27 2Ezd_17:5_28 2Ezd_17:5_29 2Ezd_17:5_30 2Ezd_17:5_31 2Ezd_17:5_32 2Ezd_17:5_33 2Ezd_17:5_34
2Ezd:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:17:6 καὶ οὗτοι υἱοὶ τῆς χώρας οἱ ἀναβάντες ἀπὸ αἰχμαλωσίας τῆς ἀποικίας, ἧς ἀπῴκισεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ καὶ εἰς Ιουδα ἀνὴρ εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ
2Ezd:17:6 Now these are the children of the country, that came up from captivity, of the number which Nabuchodonosor king of Babylon carried away, and they returned to Jerusalem and to Juda, every man to his city; (Nehemiah 7:6 Brenton)
2Ezd:17:6 Oto mieszkańcy tego okręgu, którzy wrócili z niewoli na obczyźnie; uprowadził ich niegdyś Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy: każdy do swego miasta. (Ne 7:6 BT_4)
2Ezd:17:6 Καὶ οὗτοι υἱοὶ τῆς χώρας οἱ ἀναβάντες ἀπὸ αἰχμαλωσίας τῆς ἀποικίας, ἧς ἀπῴκισεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ καὶ εἰς Ιουδα ἀνὴρ εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ
2Ezd:17:6 καί οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί εἰς[1] Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:17:6 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeńcy Kto/, który/, który By deportować wypędzaj, kolonizuj Król Babilon I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Judasz/Juda Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Miasto On/ona/to/to samo
2Ezd:17:6 *kai\ ou(=toi ui(oi\ tE=s CHO/ras oi( a)naba/ntes a)po\ ai)CHmalOsi/as tE=s a)poiki/as, E(=s a)pO/|kisen *nabouCHodonosor basileu\s *babulO=nos kai\ e)pe/strePSan ei)s *ierousalEm kai\ ei)s *iouda a)nE\r ei)s tE\n po/lin au)tou=
2Ezd:17:6 kai hutoi hyioi tEs CHOras hoi anabantes apo aiCHmalOsias tEs apoikias, hEs apOkisen nabuCHodonosor basileus babylOnos kai epestrePSan eis ierusalEm kai eis iuda anEr eis tEn polin autu
2Ezd:17:6 C RD_NPM N2_NPM RA_GSF N1A_GSF RA_NPM VZ_AAPNPM P N1A_GSF RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N3W_GSF C VAI_AAI3P P N_ASF C P N_ASM N3_NSM P RA_ASF N3I_ASF RD_GSM
2Ezd:17:6 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son the region realm (clίme); land, country, territory, tract the to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing captives the ć who/whom/which to deport banish, colonize ć king Babylon and also, even, namely to turn around into (+acc) Jerusalem [city of] and also, even, namely into (+acc) Judas/Judah man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the city he/she/it/same
2Ezd:17:6 and these (nom) sons (nom|voc) the (gen) region (gen), regions (acc) the (nom) upon ASCEND-ing (nom|voc) away from (+gen) captives (gen), captivess (acc) the (gen)   who/whom/which (gen) he/she/it-???-ed   king (nom) Babylon (gen) and they-TURN-ed-AROUND into (+acc) Jerusalem (indecl) and into (+acc) Judas/Judah (gen, voc) man, husband (nom) into (+acc) the (acc) city (acc) him/it/same (gen)
2Ezd:17:6 2Ezd_17:6_1 2Ezd_17:6_2 2Ezd_17:6_3 2Ezd_17:6_4 2Ezd_17:6_5 2Ezd_17:6_6 2Ezd_17:6_7 2Ezd_17:6_8 2Ezd_17:6_9 2Ezd_17:6_10 2Ezd_17:6_11 2Ezd_17:6_12 2Ezd_17:6_13 2Ezd_17:6_14 2Ezd_17:6_15 2Ezd_17:6_16 2Ezd_17:6_17 2Ezd_17:6_18 2Ezd_17:6_19 2Ezd_17:6_20 2Ezd_17:6_21 2Ezd_17:6_22 2Ezd_17:6_23 2Ezd_17:6_24 2Ezd_17:6_25 2Ezd_17:6_26 2Ezd_17:6_27 2Ezd_17:6_28
2Ezd:17:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:17:7 μετὰ Ζοροβαβελ καὶ Ἰησοῦ καὶ Νεεμια, Αζαρια, Δαεμια, Ναεμανι, Μαρδοχαιος, Βαλσαν, Μασφαραθ, Εσδρα, Βαγοι, Ναουμ, Βαανα, Μασφαρ. ἄνδρες λαοῦ Ισραηλ·
2Ezd:17:7 with Zorobabel, and Jesus, and Neemia, Azaria, and Reelma, Naemani, Mardochaeus, Balsan, Maspharath, Esdra, Boguia, Inaum, Baana, Masphar, men of the people of Israel. (Nehemiah 7:7 Brenton)
2Ezd:17:7 Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego: (Ne 7:7 BT_4)
2Ezd:17:7 μετὰ Ζοροβαβελ καὶ Ἰησοῦ καὶ Νεεμια, Αζαρια, Δαεμια, Ναεμανι, Μαρδοχαιος, Βαλσαν, Μασφαραθ, Εσδρα, Βαγοι, Ναουμ, Βαανα, Μασφαρ. ἄνδρες λαοῦ Ισραηλ·
2Ezd:17:7 μετά Ζοροβαβέλ, ὁ καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί                   Ναούμ, ὁ     ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λαός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:17:7 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zerubbabel I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Nahum Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ludzie Izrael
2Ezd:17:7 meta\ *DZorobabel kai\ *)iEsou= kai\ *neemia, *aDZaria, *daemia, *naemani, *mardoCHaios, *balsan, *masfaraT, *esdra, *bagoi, *naoum, *baana, *masfar. a)/ndres laou= *israEl·
2Ezd:17:7 meta DZorobabel kai iEsu kai neemia, aDZaria, daemia, naemani, mardoCHaios, balsan, masfaraT, esdra, bagoi, naum, baana, masfar. andres lau israEl·
2Ezd:17:7 P N_GSM C N_GSM C N_GSM N_GSM N_GSM N_GSM N_GSM N_GSM N_GSM N_GSM N_GSM N_GSM N_GSM N_GSM N3_NPM N2_GSM N_GSM
2Ezd:17:7 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Zerubbabel and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely ć ć ć ć ć ć ć ć ć Nahum ć ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". people Israel
2Ezd:17:7 after (+acc), with (+gen) Zerubbabel (indecl) and Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) and                   Nahum (indecl)     men, husbands (nom|voc) people (gen) Israel (indecl)
2Ezd:17:7 2Ezd_17:7_1 2Ezd_17:7_2 2Ezd_17:7_3 2Ezd_17:7_4 2Ezd_17:7_5 2Ezd_17:7_6 2Ezd_17:7_7 2Ezd_17:7_8 2Ezd_17:7_9 2Ezd_17:7_10 2Ezd_17:7_11 2Ezd_17:7_12 2Ezd_17:7_13 2Ezd_17:7_14 2Ezd_17:7_15 2Ezd_17:7_16 2Ezd_17:7_17 2Ezd_17:7_18 2Ezd_17:7_19 2Ezd_17:7_20
2Ezd:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:17:8 υἱοὶ Φορος δισχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο.
2Ezd:17:8 The children of Phoros, two thousand one hundred and seventy-two. (Nehemiah 7:8 Brenton)
2Ezd:17:8 synów Parosza - dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch; (Ne 7:8 BT_4)
2Ezd:17:8 υἱοὶ Φορος δισχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο.
2Ezd:17:8 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί φόρος, -ου, ὁ δισ·χίλιοι -αι -α ἑκατόν ἑβδομή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:17:8 Syn Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) Dwa tysiące Sto Siedemdziesiąt Dwa
2Ezd:17:8 ui(oi\ *foros disCHi/lioi e(kato\n e(bdomE/konta du/o.
2Ezd:17:8 hyioi foros disCHilioi hekaton hebdomEkonta dyo.
2Ezd:17:8 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M M
2Ezd:17:8 son Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) two thousand hundred seventy two
2Ezd:17:8 sons (nom|voc) Tax (nom) two thousand (nom|voc) hundred seventy two (nom, acc, gen)
2Ezd:17:8 2Ezd_17:8_1 2Ezd_17:8_2 2Ezd_17:8_3 2Ezd_17:8_4 2Ezd_17:8_5 2Ezd_17:8_6
2Ezd:17:8 x x x x x x
2Ezd:17:9 υἱοὶ Σαφατια τριακόσιοι ἑβδομήκοντα δύο.
2Ezd:17:9 The children of Saphatia, three hundred and seventy-two. (Nehemiah 7:9 Brenton)
2Ezd:17:9 synów Szefatiasza - trzystu siedemdziesięciu dwóch; (Ne 7:9 BT_4)
2Ezd:17:9 υἱοὶ Σαφατια τριακόσιοι ἑβδομήκοντα δύο.
2Ezd:17:9 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρια·κόσιοι -αι -α ἑβδομή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:17:9 Syn Trzysta Siedemdziesiąt Dwa
2Ezd:17:9 ui(oi\ *safatia triako/sioi e(bdomE/konta du/o.
2Ezd:17:9 hyioi safatia triakosioi hebdomEkonta dyo.
2Ezd:17:9 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:9 son ć three hundred seventy two
2Ezd:17:9 sons (nom|voc)   three hundred (nom|voc) seventy two (nom, acc, gen)
2Ezd:17:9 2Ezd_17:9_1 2Ezd_17:9_2 2Ezd_17:9_3 2Ezd_17:9_4 2Ezd_17:9_5
2Ezd:17:9 x x x x x
2Ezd:17:10 υἱοὶ Ηρα ἑξακόσιοι πεντήκοντα δύο.
2Ezd:17:10 The children of Era, six hundred and fifty-two. (Nehemiah 7:10 Brenton)
2Ezd:17:10 synów Aracha - sześćset pięćdziesięciu dwóch; (Ne 7:10 BT_4)
2Ezd:17:10 υἱοὶ Ηρα ἑξακόσιοι πεντήκοντα δύο.
2Ezd:17:10 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἑξα·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:17:10 Syn By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Sześćset Pięćdziesiąt Dwa
2Ezd:17:10 ui(oi\ *Era e(Xako/sioi pentE/konta du/o.
2Ezd:17:10 hyioi Era heXakosioi pentEkonta dyo.
2Ezd:17:10 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:10 son to love; to lift/pick up take up, tote, raise six hundred fifty two
2Ezd:17:10 sons (nom|voc) he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP six hundred (nom|voc) fifty two (nom, acc, gen)
2Ezd:17:10 2Ezd_17:10_1 2Ezd_17:10_2 2Ezd_17:10_3 2Ezd_17:10_4 2Ezd_17:10_5
2Ezd:17:10 x x x x x
2Ezd:17:11 υἱοὶ Φααθμωαβ τοῖς υἱοῖς Ἰησοῦ καὶ Ιωαβ δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δέκα ὀκτώ.
2Ezd:17:11 The children of Phaath Moab, with the children of Jesus and Joab, two thousand six hundred and eighteen. (Nehemiah 7:11 Brenton)
2Ezd:17:11 synów Pachat-Moaba z linii Jozuego i Joaba - dwa tysiące osiemset osiemnastu; (Ne 7:11 BT_4)
2Ezd:17:11 υἱοὶ Φααθμωαβ τοῖς υἱοῖς Ἰησοῦ καὶ Ιωαβ δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δέκα ὀκτώ.
2Ezd:17:11 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί   δισ·χίλιοι -αι -α ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] δέκα ὀκτώ
2Ezd:17:11 Syn Syn Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie Dwa tysiące Osiemset Dziesięć Osiem
2Ezd:17:11 ui(oi\ *faaTmOab toi=s ui(oi=s *)iEsou= kai\ *iOab disCHi/lioi o)ktako/sioi de/ka o)ktO/.
2Ezd:17:11 hyioi faaTmOab tois hyiois iEsu kai iOab disCHilioi oktakosioi deka oktO.
2Ezd:17:11 N2_NPM N_GSM RA_DPM N2_DPM N_GSM C N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M M
2Ezd:17:11 son ć the son Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely ć two thousand eight hundred ten eight
2Ezd:17:11 sons (nom|voc)   the (dat) sons (dat) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) and   two thousand (nom|voc) eight hundred (nom|voc) ten eight
2Ezd:17:11 2Ezd_17:11_1 2Ezd_17:11_2 2Ezd_17:11_3 2Ezd_17:11_4 2Ezd_17:11_5 2Ezd_17:11_6 2Ezd_17:11_7 2Ezd_17:11_8 2Ezd_17:11_9 2Ezd_17:11_10 2Ezd_17:11_11
2Ezd:17:11 x x x x x x x x x x x
2Ezd:17:12 υἱοὶ Αιλαμ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:17:12 The children of Aelam, a thousand two hundred and fifty-four. (Nehemiah 7:12 Brenton)
2Ezd:17:12 synów Elama - tysiąc dwieście pięćdziesięciu czterech; (Ne 7:12 BT_4)
2Ezd:17:12 υἱοὶ Αιλαμ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:17:12 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   χίλιοι -αι -α δια·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
2Ezd:17:12 Syn Tysiąc Dwieście Pięćdziesiąt Cztery
2Ezd:17:12 ui(oi\ *ailam CHi/lioi diako/sioi pentE/konta te/ssares.
2Ezd:17:12 hyioi ailam CHilioi diakosioi pentEkonta tessares.
2Ezd:17:12 N2_NPM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M A3_NPM
2Ezd:17:12 son ć thousand two hundred fifty four
2Ezd:17:12 sons (nom|voc)   thousand (nom|voc) two hundred (nom|voc) fifty four (nom)
2Ezd:17:12 2Ezd_17:12_1 2Ezd_17:12_2 2Ezd_17:12_3 2Ezd_17:12_4 2Ezd_17:12_5 2Ezd_17:12_6
2Ezd:17:12 x x x x x x
2Ezd:17:13 υἱοὶ Ζαθουα ὀκτακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
2Ezd:17:13 The children of Zathuia, eight hundred and forty-five. (Nehemiah 7:13 Brenton)
2Ezd:17:13 synów Zattu - osiemset czterdziestu pięciu; (Ne 7:13 BT_4)
2Ezd:17:13 υἱοὶ Ζαθουα ὀκτακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
2Ezd:17:13 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὀκτα·κόσιοι -αι -α [LXX] τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- πέντε
2Ezd:17:13 Syn Osiemset Czterdzieści Pięć
2Ezd:17:13 ui(oi\ *DZaToua o)ktako/sioi tessara/konta pe/nte.
2Ezd:17:13 hyioi DZaTua oktakosioi tessarakonta pente.
2Ezd:17:13 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:13 son ć eight hundred forty five
2Ezd:17:13 sons (nom|voc)   eight hundred (nom|voc) forty five
2Ezd:17:13 2Ezd_17:13_1 2Ezd_17:13_2 2Ezd_17:13_3 2Ezd_17:13_4 2Ezd_17:13_5
2Ezd:17:13 x x x x x
2Ezd:17:14 υἱοὶ Ζακχου ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα.
2Ezd:17:14 The children of Zacchu, seven hundred and sixty. (Nehemiah 7:14 Brenton)
2Ezd:17:14 synów Zacheusza - siedemset sześćdziesięciu; (Ne 7:14 BT_4)
2Ezd:17:14 υἱοὶ Ζακχου ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα.
2Ezd:17:14 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἑξή·κοντα
2Ezd:17:14 Syn Siedemset Sześćdziesiąt
2Ezd:17:14 ui(oi\ *DZakCHou e(ptako/sioi e(XE/konta.
2Ezd:17:14 hyioi DZakCHu heptakosioi heXEkonta.
2Ezd:17:14 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M
2Ezd:17:14 son ć seven hundred sixty
2Ezd:17:14 sons (nom|voc)   seven hundred (nom|voc) sixty
2Ezd:17:14 2Ezd_17:14_1 2Ezd_17:14_2 2Ezd_17:14_3 2Ezd_17:14_4
2Ezd:17:14 x x x x
2Ezd:17:15 υἱοὶ Βανουι ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα ὀκτώ.
2Ezd:17:15 The children of Banui, six hundred and forty-eight. (Nehemiah 7:15 Brenton)
2Ezd:17:15 synów Binnuja - sześćset czterdziestu ośmiu; (Ne 7:15 BT_4)
2Ezd:17:15 υἱοὶ Βανουι ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα ὀκτώ.
2Ezd:17:15 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑξα·κόσιοι -αι -α τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ὀκτώ
2Ezd:17:15 Syn Sześćset Czterdzieści Osiem
2Ezd:17:15 ui(oi\ *banoui e(Xako/sioi tessara/konta o)ktO/.
2Ezd:17:15 hyioi banui heXakosioi tessarakonta oktO.
2Ezd:17:15 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:15 son ć six hundred forty eight
2Ezd:17:15 sons (nom|voc)   six hundred (nom|voc) forty eight
2Ezd:17:15 2Ezd_17:15_1 2Ezd_17:15_2 2Ezd_17:15_3 2Ezd_17:15_4 2Ezd_17:15_5
2Ezd:17:15 x x x x x
2Ezd:17:16 υἱοὶ Βηβι ἑξακόσιοι εἴκοσι ὀκτώ.
2Ezd:17:16 The children of Bebi, six hundred and twenty-eight. (Nehemiah 7:16 Brenton)
2Ezd:17:16 synów Bebaja - sześćset dwudziestu ośmiu; (Ne 7:16 BT_4)
2Ezd:17:16 υἱοὶ Βηβι ἑξακόσιοι εἴκοσι ὀκτώ.
2Ezd:17:16 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑξα·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὀκτώ
2Ezd:17:16 Syn Sześćset Ikona; dwadzieścia Osiem
2Ezd:17:16 ui(oi\ *bEbi e(Xako/sioi ei)/kosi o)ktO/.
2Ezd:17:16 hyioi bEbi heXakosioi eikosi oktO.
2Ezd:17:16 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:16 son ć six hundred icon; twenty eight
2Ezd:17:16 sons (nom|voc)   six hundred (nom|voc) icons (dat); twenty eight
2Ezd:17:16 2Ezd_17:16_1 2Ezd_17:16_2 2Ezd_17:16_3 2Ezd_17:16_4 2Ezd_17:16_5
2Ezd:17:16 x x x x x
2Ezd:17:17 υἱοὶ Ασγαδ δισχίλιοι τριακόσιοι εἴκοσι δύο.
2Ezd:17:17 The children of Asgad, two thousand three hundred and twenty-two. (Nehemiah 7:17 Brenton)
2Ezd:17:17 synów Azgada - dwa tysiące trzystu dwudziestu dwóch; (Ne 7:17 BT_4)
2Ezd:17:17 υἱοὶ Ασγαδ δισχίλιοι τριακόσιοι εἴκοσι δύο.
2Ezd:17:17 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   δισ·χίλιοι -αι -α τρια·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:17:17 Syn Dwa tysiące Trzysta Ikona; dwadzieścia Dwa
2Ezd:17:17 ui(oi\ *asgad disCHi/lioi triako/sioi ei)/kosi du/o.
2Ezd:17:17 hyioi asgad disCHilioi triakosioi eikosi dyo.
2Ezd:17:17 N2_NPM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M M
2Ezd:17:17 son ć two thousand three hundred icon; twenty two
2Ezd:17:17 sons (nom|voc)   two thousand (nom|voc) three hundred (nom|voc) icons (dat); twenty two (nom, acc, gen)
2Ezd:17:17 2Ezd_17:17_1 2Ezd_17:17_2 2Ezd_17:17_3 2Ezd_17:17_4 2Ezd_17:17_5 2Ezd_17:17_6
2Ezd:17:17 x x x x x x
2Ezd:17:18 υἱοὶ Αδενικαμ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἑπτά.
2Ezd:17:18 The children of Adonicam, six hundred and sixty-seven. (Nehemiah 7:18 Brenton)
2Ezd:17:18 synów Adonikama - sześćset sześćdziesięciu siedmiu; (Ne 7:18 BT_4)
2Ezd:17:18 υἱοὶ Αδενικαμ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἑπτά.
2Ezd:17:18 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑξα·κόσιοι -αι -α ἑξή·κοντα ἑπτά
2Ezd:17:18 Syn Sześćset Sześćdziesiąt Siedem
2Ezd:17:18 ui(oi\ *adenikam e(Xako/sioi e(XE/konta e(pta/.
2Ezd:17:18 hyioi adenikam heXakosioi heXEkonta hepta.
2Ezd:17:18 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:18 son ć six hundred sixty seven
2Ezd:17:18 sons (nom|voc)   six hundred (nom|voc) sixty seven
2Ezd:17:18 2Ezd_17:18_1 2Ezd_17:18_2 2Ezd_17:18_3 2Ezd_17:18_4 2Ezd_17:18_5
2Ezd:17:18 x x x x x
2Ezd:17:19 υἱοὶ Βαγοι δισχίλιοι ἑξήκοντα ἑπτά.
2Ezd:17:19 The children of Bagoi, two thousand and sixty-seven. (Nehemiah 7:19 Brenton)
2Ezd:17:19 synów Bigwaja - dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu; (Ne 7:19 BT_4)
2Ezd:17:19 υἱοὶ Βαγοι δισχίλιοι ἑξήκοντα ἑπτά.
2Ezd:17:19 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   δισ·χίλιοι -αι -α ἑξή·κοντα ἑπτά
2Ezd:17:19 Syn Dwa tysiące Sześćdziesiąt Siedem
2Ezd:17:19 ui(oi\ *bagoi disCHi/lioi e(XE/konta e(pta/.
2Ezd:17:19 hyioi bagoi disCHilioi heXEkonta hepta.
2Ezd:17:19 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:19 son ć two thousand sixty seven
2Ezd:17:19 sons (nom|voc)   two thousand (nom|voc) sixty seven
2Ezd:17:19 2Ezd_17:19_1 2Ezd_17:19_2 2Ezd_17:19_3 2Ezd_17:19_4 2Ezd_17:19_5
2Ezd:17:19 x x x x x
2Ezd:17:20 υἱοὶ Ηδιν ἑξακόσιοι πεντήκοντα πέντε.
2Ezd:17:20 The children of Edin, six hundred and fifty-five. (Nehemiah 7:20 Brenton)
2Ezd:17:20 synów Adina - sześćset pięćdziesięciu pięciu; (Ne 7:20 BT_4)
2Ezd:17:20 υἱοὶ Ηδιν ἑξακόσιοι πεντήκοντα πέντε.
2Ezd:17:20 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑξα·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα πέντε
2Ezd:17:20 Syn Sześćset Pięćdziesiąt Pięć
2Ezd:17:20 ui(oi\ *Edin e(Xako/sioi pentE/konta pe/nte.
2Ezd:17:20 hyioi Edin heXakosioi pentEkonta pente.
2Ezd:17:20 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:20 son ć six hundred fifty five
2Ezd:17:20 sons (nom|voc)   six hundred (nom|voc) fifty five
2Ezd:17:20 2Ezd_17:20_1 2Ezd_17:20_2 2Ezd_17:20_3 2Ezd_17:20_4 2Ezd_17:20_5
2Ezd:17:20 x x x x x
2Ezd:17:21 υἱοὶ Ατηρ τῷ Εζεκια ἐνενήκοντα ὀκτώ.
2Ezd:17:21 The children of Ater, the son of Ezekias, ninety-eight. (Nehemiah 7:21 Brenton)
2Ezd:17:21 synów Atera z linii Ezechiasza - dziewięćdziesięciu ośmiu; (Ne 7:21 BT_4)
2Ezd:17:21 υἱοὶ Ατηρ τῷ Εζεκια ἐνενήκοντα ὀκτώ.
2Ezd:17:21 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό Ἑζεκίας, -ου, ὁ ἐνενή·κοντα ὀκτώ
2Ezd:17:21 Syn Hezekiah Dziewięćdziesiąt Osiem
2Ezd:17:21 ui(oi\ *atEr tO=| *eDZekia e)nenE/konta o)ktO/.
2Ezd:17:21 hyioi atEr tO eDZekia enenEkonta oktO.
2Ezd:17:21 N2_NPM N_GSM RA_DSM N_DSM M M
2Ezd:17:21 son ć the Hezekiah ninety eight
2Ezd:17:21 sons (nom|voc)   the (dat) Hezekiah (voc) ninety eight
2Ezd:17:21 2Ezd_17:21_1 2Ezd_17:21_2 2Ezd_17:21_3 2Ezd_17:21_4 2Ezd_17:21_5 2Ezd_17:21_6
2Ezd:17:21 x x x x x x
2Ezd:17:22 υἱοὶ Ησαμ τριακόσιοι εἴκοσι ὀκτώ.
2Ezd:17:22 The children of Esam, three hundred and twenty-eight. (Nehemiah 7:22 Brenton)
2Ezd:17:22 synów Chaszuma - trzystu dwudziestu ośmiu; (Ne 7:22 BT_4)
2Ezd:17:22 υἱοὶ Ησαμ τριακόσιοι εἴκοσι ὀκτώ.
2Ezd:17:22 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρια·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὀκτώ
2Ezd:17:22 Syn Trzysta Ikona; dwadzieścia Osiem
2Ezd:17:22 ui(oi\ *Esam triako/sioi ei)/kosi o)ktO/.
2Ezd:17:22 hyioi Esam triakosioi eikosi oktO.
2Ezd:17:22 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:22 son ć three hundred icon; twenty eight
2Ezd:17:22 sons (nom|voc)   three hundred (nom|voc) icons (dat); twenty eight
2Ezd:17:22 2Ezd_17:22_1 2Ezd_17:22_2 2Ezd_17:22_3 2Ezd_17:22_4 2Ezd_17:22_5
2Ezd:17:22 x x x x x
2Ezd:17:23 υἱοὶ Βεσι τριακόσιοι εἴκοσι τέσσαρες.
2Ezd:17:23 The children of Besei, three hundred and twenty-four. (Nehemiah 7:23 Brenton)
2Ezd:17:23 synów Besaja - trzystu dwudziestu czterech; (Ne 7:23 BT_4)
2Ezd:17:23 υἱοὶ Βεσι τριακόσιοι εἴκοσι τέσσαρες.
2Ezd:17:23 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρια·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
2Ezd:17:23 Syn Trzysta Ikona; dwadzieścia Cztery
2Ezd:17:23 ui(oi\ *besi triako/sioi ei)/kosi te/ssares.
2Ezd:17:23 hyioi besi triakosioi eikosi tessares.
2Ezd:17:23 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M A3_NPM
2Ezd:17:23 son ć three hundred icon; twenty four
2Ezd:17:23 sons (nom|voc)   three hundred (nom|voc) icons (dat); twenty four (nom)
2Ezd:17:23 2Ezd_17:23_1 2Ezd_17:23_2 2Ezd_17:23_3 2Ezd_17:23_4 2Ezd_17:23_5
2Ezd:17:23 x x x x x
2Ezd:17:24 υἱοὶ Αριφ ἑκατὸν δώδεκα.
2Ezd:17:24 The children of Ariph, a hundred and twelve: the children of Asen, two hundred and twenty-three. (Nehemiah 7:24 Brenton)
2Ezd:17:24 synów Charifa - stu dwunastu; (Ne 7:24 BT_4)
2Ezd:17:24 υἱοὶ Αριφ ἑκατὸν δώδεκα.
2Ezd:17:24 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑκατόν δώ·δεκα/δεκα·δύο
2Ezd:17:24 Syn Sto Dwanaście
2Ezd:17:24 ui(oi\ *arif e(kato\n dO/deka.
2Ezd:17:24 hyioi arif hekaton dOdeka.
2Ezd:17:24 N2_NPM N_GSM M M
2Ezd:17:24 son ć hundred twelve
2Ezd:17:24 sons (nom|voc)   hundred twelve
2Ezd:17:24 2Ezd_17:24_1 2Ezd_17:24_2 2Ezd_17:24_3 2Ezd_17:24_4
2Ezd:17:24 x x x x
2Ezd:17:25 υἱοὶ Γαβαων ἐνενήκοντα πέντε.
2Ezd:17:25 The children of Gabaon, ninety-five. (Nehemiah 7:25 Brenton)
2Ezd:17:25 synów Gibeona - dziewięćdziesięciu pięciu; (Ne 7:25 BT_4)
2Ezd:17:25 υἱοὶ Γαβαων ἐνενήκοντα πέντε.
2Ezd:17:25 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐνενή·κοντα πέντε
2Ezd:17:25 Syn Dziewięćdziesiąt Pięć
2Ezd:17:25 ui(oi\ *gabaOn e)nenE/konta pe/nte.
2Ezd:17:25 hyioi gabaOn enenEkonta pente.
2Ezd:17:25 N2_NPM N_GSM M M
2Ezd:17:25 son ć ninety five
2Ezd:17:25 sons (nom|voc)   ninety five
2Ezd:17:25 2Ezd_17:25_1 2Ezd_17:25_2 2Ezd_17:25_3 2Ezd_17:25_4
2Ezd:17:25 x x x x
2Ezd:17:26 υἱοὶ Βαιθλεεμ ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς. υἱοὶ Νετωφα πεντήκοντα ἕξ.
2Ezd:17:26 The children of Baethalem, a hundred and twenty-three: the children of Atopha, fifty-six. (Nehemiah 7:26 Brenton)
2Ezd:17:26 mężów z Betlejem i Netofy - stu osiemdziesięciu ośmiu; (Ne 7:26 BT_4)
2Ezd:17:26 υἱοὶ Βαιθλεεμ ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς. υἱοὶ Νετωφα πεντήκοντα ἕξ.
2Ezd:17:26 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πεντή·κοντα ἕξ
2Ezd:17:26 Syn Sto Ikona; dwadzieścia Trzy Syn Pięćdziesiąt Sześć
2Ezd:17:26 ui(oi\ *baiTleem e(kato\n ei)/kosi trei=s. ui(oi\ *netOfa pentE/konta e(/X.
2Ezd:17:26 hyioi baiTleem hekaton eikosi treis. hyioi netOfa pentEkonta heX.
2Ezd:17:26 N2_NPM N_GSM M M M_NPM N2_NPM N_GSM M M
2Ezd:17:26 son ć hundred icon; twenty three son ć fifty six
2Ezd:17:26 sons (nom|voc)   hundred icons (dat); twenty three (acc, nom) sons (nom|voc)   fifty six
2Ezd:17:26 2Ezd_17:26_1 2Ezd_17:26_2 2Ezd_17:26_3 2Ezd_17:26_4 2Ezd_17:26_5 2Ezd_17:26_6 2Ezd_17:26_7 2Ezd_17:26_8 2Ezd_17:26_9
2Ezd:17:26 x x x x x x x x x
2Ezd:17:27 υἱοὶ Αναθωθ ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτώ.
2Ezd:17:27 The children of Anathoth, a hundred and twenty-eight. (Nehemiah 7:27 Brenton)
2Ezd:17:27 mężów z Anatot - stu dwudziestu ośmiu; (Ne 7:27 BT_4)
2Ezd:17:27 υἱοὶ Αναθωθ ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτώ.
2Ezd:17:27 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὀκτώ
2Ezd:17:27 Syn Sto Ikona; dwadzieścia Osiem
2Ezd:17:27 ui(oi\ *anaTOT e(kato\n ei)/kosi o)ktO/.
2Ezd:17:27 hyioi anaTOT hekaton eikosi oktO.
2Ezd:17:27 N2_NPM N_GSM M M M
2Ezd:17:27 son ć hundred icon; twenty eight
2Ezd:17:27 sons (nom|voc)   hundred icons (dat); twenty eight
2Ezd:17:27 2Ezd_17:27_1 2Ezd_17:27_2 2Ezd_17:27_3 2Ezd_17:27_4 2Ezd_17:27_5
2Ezd:17:27 x x x x x
2Ezd:17:28 ἄνδρες Βηθασμωθ τεσσαράκοντα δύο.
2Ezd:17:28 The men of Bethasmoth, forty-two. (Nehemiah 7:28 Brenton)
2Ezd:17:28 mężów z Bet-Azmawet - czterdziestu dwóch; (Ne 7:28 BT_4)
2Ezd:17:28 ἄνδρες Βηθασμωθ τεσσαράκοντα δύο.
2Ezd:17:28 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:17:28 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Czterdzieści Dwa
2Ezd:17:28 a)/ndres *bETasmOT tessara/konta du/o.
2Ezd:17:28 andres bETasmOT tessarakonta dyo.
2Ezd:17:28 N3_NPM N_GSM M M
2Ezd:17:28 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć forty two
2Ezd:17:28 men, husbands (nom|voc)   forty two (nom, acc, gen)
2Ezd:17:28 2Ezd_17:28_1 2Ezd_17:28_2 2Ezd_17:28_3 2Ezd_17:28_4
2Ezd:17:28 x x x x
2Ezd:17:29 ἄνδρες Καριαθιαριμ, Καφιρα καὶ Βηρωθ ἑπτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεῖς.
2Ezd:17:29 The men of Cariatharim, Caphira, and Beroth, seven hundred and forty-three. (Nehemiah 7:29 Brenton)
2Ezd:17:29 mężów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot - siedmiuset czterdziestu trzech; (Ne 7:29 BT_4)
2Ezd:17:29 ἄνδρες Καριαθιαριμ, Καφιρα καὶ Βηρωθ ἑπτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεῖς.
2Ezd:17:29 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ     καί   ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Ezd:17:29 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Siedemset Czterdzieści Trzy
2Ezd:17:29 a)/ndres *kariaTiarim, *kafira kai\ *bErOT e(ptako/sioi tessara/konta trei=s.
2Ezd:17:29 andres kariaTiarim, kafira kai bErOT heptakosioi tessarakonta treis.
2Ezd:17:29 N3_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM A1A_NPM M M_NPM
2Ezd:17:29 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć ć and also, even, namely ć seven hundred forty three
2Ezd:17:29 men, husbands (nom|voc)     and   seven hundred (nom|voc) forty three (acc, nom)
2Ezd:17:29 2Ezd_17:29_1 2Ezd_17:29_2 2Ezd_17:29_3 2Ezd_17:29_4 2Ezd_17:29_5 2Ezd_17:29_6 2Ezd_17:29_7 2Ezd_17:29_8
2Ezd:17:29 x x x x x x x x
2Ezd:17:30 ἄνδρες Αραμα καὶ Γαβαα ἑξακόσιοι εἴκοσι εἷς.
2Ezd:17:30 The men of Arama and Gabaa, six hundred and twenty. (Nehemiah 7:30 Brenton)
2Ezd:17:30 mężów z Rama i Geba - sześciuset dwudziestu jeden; (Ne 7:30 BT_4)
2Ezd:17:30 ἄνδρες Αραμα καὶ Γαβαα ἑξακόσιοι εἴκοσι εἷς.
2Ezd:17:30 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί   ἑξα·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
2Ezd:17:30 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Sześćset Ikona; dwadzieścia Jeden
2Ezd:17:30 a)/ndres *arama kai\ *gabaa e(Xako/sioi ei)/kosi ei(=s.
2Ezd:17:30 andres arama kai gabaa heXakosioi eikosi heis.
2Ezd:17:30 N3_NPM N_GSM C N_GSM A1A_NPM M M_NSM
2Ezd:17:30 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely ć six hundred icon; twenty one
2Ezd:17:30 men, husbands (nom|voc)   and   six hundred (nom|voc) icons (dat); twenty one (nom)
2Ezd:17:30 2Ezd_17:30_1 2Ezd_17:30_2 2Ezd_17:30_3 2Ezd_17:30_4 2Ezd_17:30_5 2Ezd_17:30_6 2Ezd_17:30_7
2Ezd:17:30 x x x x x x x
2Ezd:17:31 ἄνδρες Μαχεμας ἑκατὸν εἴκοσι δύο.
2Ezd:17:31 The men of Machemas, a hundred and twenty-two. (Nehemiah 7:31 Brenton)
2Ezd:17:31 mężów z Mikmas - stu dwudziestu dwóch; (Ne 7:31 BT_4)
2Ezd:17:31 ἄνδρες Μαχεμας ἑκατὸν εἴκοσι δύο.
2Ezd:17:31 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:17:31 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sto Ikona; dwadzieścia Dwa
2Ezd:17:31 a)/ndres *maCHemas e(kato\n ei)/kosi du/o.
2Ezd:17:31 andres maCHemas hekaton eikosi dyo.
2Ezd:17:31 N3_NPM N_GSM M M M
2Ezd:17:31 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć hundred icon; twenty two
2Ezd:17:31 men, husbands (nom|voc)   hundred icons (dat); twenty two (nom, acc, gen)
2Ezd:17:31 2Ezd_17:31_1 2Ezd_17:31_2 2Ezd_17:31_3 2Ezd_17:31_4 2Ezd_17:31_5
2Ezd:17:31 x x x x x
2Ezd:17:32 ἄνδρες Βηθηλ καὶ Αια ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:17:32 The men of Baethel and Ai, a hundred and twenty-three. (Nehemiah 7:32 Brenton)
2Ezd:17:32 mężów z Betel i Aj - stu dwudziestu trzech; (Ne 7:32 BT_4)
2Ezd:17:32 ἄνδρες Βηθηλ καὶ Αια ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς.
2Ezd:17:32 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί   ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Ezd:17:32 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Sto Ikona; dwadzieścia Trzy
2Ezd:17:32 a)/ndres *bETEl kai\ *aia e(kato\n ei)/kosi trei=s.
2Ezd:17:32 andres bETEl kai aia hekaton eikosi treis.
2Ezd:17:32 N3_NPM N_GSM C N_GSM M M M_NPM
2Ezd:17:32 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely ć hundred icon; twenty three
2Ezd:17:32 men, husbands (nom|voc)   and   hundred icons (dat); twenty three (acc, nom)
2Ezd:17:32 2Ezd_17:32_1 2Ezd_17:32_2 2Ezd_17:32_3 2Ezd_17:32_4 2Ezd_17:32_5 2Ezd_17:32_6 2Ezd_17:32_7
2Ezd:17:32 x x x x x x x
2Ezd:17:33 ἄνδρες Ναβι-αὰρ πεντήκοντα δύο.
2Ezd:17:33 The men of Nabia, a hundred an fifty-two. (Nehemiah 7:33 Brenton)
2Ezd:17:33 synów Nebo - pięćdziesięciu dwóch; (Ne 7:33 BT_4)
2Ezd:17:33 ἄνδρες Ναβι-αὰρ πεντήκοντα δύο.
2Ezd:17:33 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   πεντή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:17:33 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Pięćdziesiąt Dwa
2Ezd:17:33 a)/ndres *nabi-aa\r pentE/konta du/o.
2Ezd:17:33 andres nabi-aar pentEkonta dyo.
2Ezd:17:33 N3_NPM N_GSM M M
2Ezd:17:33 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć fifty two
2Ezd:17:33 men, husbands (nom|voc)   fifty two (nom, acc, gen)
2Ezd:17:33 2Ezd_17:33_1 2Ezd_17:33_2 2Ezd_17:33_3 2Ezd_17:33_4
2Ezd:17:33 x x x x
2Ezd:17:34 ἄνδρες Ἠλαμ-αὰρ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:17:34 The men of Elamaar, one thousand two hundred and fifty-two. (Nehemiah 7:34 Brenton)
2Ezd:17:34 synów drugiego Elama - tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; (Ne 7:34 BT_4)
2Ezd:17:34 ἄνδρες Ἠλαμ-αὰρ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:17:34 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   χίλιοι -αι -α δια·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
2Ezd:17:34 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tysiąc Dwieście Pięćdziesiąt Cztery
2Ezd:17:34 a)/ndres *)Elam-aa\r CHi/lioi diako/sioi pentE/konta te/ssares.
2Ezd:17:34 andres Elam-aar CHilioi diakosioi pentEkonta tessares.
2Ezd:17:34 N3_NPM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M A3_NPM
2Ezd:17:34 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć thousand two hundred fifty four
2Ezd:17:34 men, husbands (nom|voc)   thousand (nom|voc) two hundred (nom|voc) fifty four (nom)
2Ezd:17:34 2Ezd_17:34_1 2Ezd_17:34_2 2Ezd_17:34_3 2Ezd_17:34_4 2Ezd_17:34_5 2Ezd_17:34_6
2Ezd:17:34 x x x x x x
2Ezd:17:35 υἱοὶ Ηραμ τριακόσιοι εἴκοσι.
2Ezd:17:35 The children of Eram, three hundred and twenty. (Nehemiah 7:35 Brenton)
2Ezd:17:35 synów Charima - trzystu dwudziestu; (Ne 7:35 BT_4)
2Ezd:17:35 υἱοὶ Ηραμ τριακόσιοι εἴκοσι.
2Ezd:17:35 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρια·κόσιοι -αι -α εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
2Ezd:17:35 Syn Trzysta Ikona; dwadzieścia
2Ezd:17:35 ui(oi\ *Eram triako/sioi ei)/kosi.
2Ezd:17:35 hyioi Eram triakosioi eikosi.
2Ezd:17:35 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M
2Ezd:17:35 son ć three hundred icon; twenty
2Ezd:17:35 sons (nom|voc)   three hundred (nom|voc) icons (dat); twenty
2Ezd:17:35 2Ezd_17:35_1 2Ezd_17:35_2 2Ezd_17:35_3 2Ezd_17:35_4
2Ezd:17:35 x x x x
2Ezd:17:36 υἱοὶ Ιεριχω τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
2Ezd:17:36 The children of Jericho, three hundred and forty-five. (Nehemiah 7:36 Brenton)
2Ezd:17:36 mężów z Jerycha - trzystu czterdziestu pięciu; (Ne 7:36 BT_4)
2Ezd:17:36 υἱοὶ Ιεριχω τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
2Ezd:17:36 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰεριχώ, ἡ τρια·κόσιοι -αι -α τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- πέντε
2Ezd:17:36 Syn Jerycho Trzysta Czterdzieści Pięć
2Ezd:17:36 ui(oi\ *ieriCHO triako/sioi tessara/konta pe/nte.
2Ezd:17:36 hyioi ieriCHO triakosioi tessarakonta pente.
2Ezd:17:36 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:36 son Jericho three hundred forty five
2Ezd:17:36 sons (nom|voc) Jericho (indecl) three hundred (nom|voc) forty five
2Ezd:17:36 2Ezd_17:36_1 2Ezd_17:36_2 2Ezd_17:36_3 2Ezd_17:36_4 2Ezd_17:36_5
2Ezd:17:36 x x x x x
2Ezd:17:37 υἱοὶ Λοδ, Αδιδ καὶ Ωνω ἑπτακόσιοι εἴκοσι εἷς.
2Ezd:17:37 The children of Lodadid and Ono, seven hundred and twenty-one. (Nehemiah 7:37 Brenton)
2Ezd:17:37 mężów z Lod, Chadid i Ono - siedmiuset dwudziestu jeden; (Ne 7:37 BT_4)
2Ezd:17:37 υἱοὶ Λοδ, Αδιδ καὶ Ωνω ἑπτακόσιοι εἴκοσι εἷς.
2Ezd:17:37 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί ὀνίνημι (-, ονη·σ-, 2nd ath. ον(α)-, -, -, ονασ·θ-) ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
2Ezd:17:37 Syn I też, nawet, mianowicie By mieć korzyść z Siedemset Ikona; dwadzieścia Jeden
2Ezd:17:37 ui(oi\ *lod, *adid kai\ *OnO e(ptako/sioi ei)/kosi ei(=s.
2Ezd:17:37 hyioi lod, adid kai OnO heptakosioi eikosi heis.
2Ezd:17:37 N2_NPM N_GSM N_GSM C N_GSM A1A_NPM M M_NSM
2Ezd:17:37 son ć ć and also, even, namely to have benefit of seven hundred icon; twenty one
2Ezd:17:37 sons (nom|voc)     and you(sg)-were-HAVE BENEFIT OF-ed seven hundred (nom|voc) icons (dat); twenty one (nom)
2Ezd:17:37 2Ezd_17:37_1 2Ezd_17:37_2 2Ezd_17:37_3 2Ezd_17:37_4 2Ezd_17:37_5 2Ezd_17:37_6 2Ezd_17:37_7 2Ezd_17:37_8
2Ezd:17:37 x x x x x x x x
2Ezd:17:38 υἱοὶ Σαναα τρισχίλιοι ἐννακόσιοι τριάκοντα. –
2Ezd:17:38 The children of Sanana, three thousand nine hundred and thirty. (Nehemiah 7:38 Brenton)
2Ezd:17:38 synów Senai - trzy tysiące dziewięćset trzydziestu. (Ne 7:38 BT_4)
2Ezd:17:38 υἱοὶ Σαναα τρισχίλιοι ἐννακόσιοι τριάκοντα.
2Ezd:17:38 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   τρισ·χίλιοι -αι -α ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] τριά·κοντα  
2Ezd:17:38 Syn Trzy tysiące Dziewięćset Trzydzieści  
2Ezd:17:38 ui(oi\ *sanaa trisCHi/lioi e)nnako/sioi tria/konta.
2Ezd:17:38 hyioi sanaa trisCHilioi ennakosioi triakonta.
2Ezd:17:38 N2_NPM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M
2Ezd:17:38 son ć three thousand nine hundred thirty  
2Ezd:17:38 sons (nom|voc)   three thousand (nom|voc) nine hundred (nom|voc) thirty  
2Ezd:17:38 2Ezd_17:38_1 2Ezd_17:38_2 2Ezd_17:38_3 2Ezd_17:38_4 2Ezd_17:38_5 2Ezd_17:38_6
2Ezd:17:38 x x x x x x
2Ezd:17:39 οἱ ἱερεῖς· υἱοὶ Ιωδαε εἰς οἶκον Ἰησοῦ ἐννακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς.
2Ezd:17:39 The priests; the sons of Jodae, pertaining to the house of Jesus, nine hundred and seventy-three. (Nehemiah 7:39 Brenton)
2Ezd:17:39 Kapłani: synów Jedajasza z domu Jozuego - dziewięćset siedemdziesięciu trzech; (Ne 7:39 BT_4)
2Ezd:17:39 οἱ ἱερεῖς· υἱοὶ Ιωδαε εἰς οἶκον Ἰησοῦ ἐννακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς.
2Ezd:17:39 ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   εἰς[1] οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐννα·κόσιοι -αι -α [LXX] ἑβδομή·κοντα τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
2Ezd:17:39 Duchowny Syn Do (+przyspieszenie) Dom Jezus [Jozue albo Jezus] Dziewięćset Siedemdziesiąt Trzy
2Ezd:17:39 oi( i(erei=s· ui(oi\ *iOdae ei)s oi)=kon *)iEsou= e)nnako/sioi e(bdomE/konta trei=s.
2Ezd:17:39 hoi hiereis· hyioi iOdae eis oikon iEsu ennakosioi hebdomEkonta treis.
2Ezd:17:39 RA_NPM N3V_NPM N2_NPM N_GSM P N2_ASM N_GSM A1A_NPM M M_NPM
2Ezd:17:39 the priest son ć into (+acc) house Jesus [Joshua or Jesus] nine hundred seventy three
2Ezd:17:39 the (nom) priests (acc, nom|voc) sons (nom|voc)   into (+acc) house (acc) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) nine hundred (nom|voc) seventy three (acc, nom)
2Ezd:17:39 2Ezd_17:39_1 2Ezd_17:39_2 2Ezd_17:39_3 2Ezd_17:39_4 2Ezd_17:39_5 2Ezd_17:39_6 2Ezd_17:39_7 2Ezd_17:39_8 2Ezd_17:39_9 2Ezd_17:39_10
2Ezd:17:39 x x x x x x x x x x
2Ezd:17:40 υἱοὶ Εμμηρ χίλιοι πεντήκοντα δύο.
2Ezd:17:40 The children of Emmer, one thousand and fifty-two. (Nehemiah 7:40 Brenton)
2Ezd:17:40 synów Immera - tysiąc pięćdziesięciu dwóch; (Ne 7:40 BT_4)
2Ezd:17:40 υἱοὶ Εμμηρ χίλιοι πεντήκοντα δύο.
2Ezd:17:40 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   χίλιοι -αι -α πεντή·κοντα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
2Ezd:17:40 Syn Tysiąc Pięćdziesiąt Dwa
2Ezd:17:40 ui(oi\ *emmEr CHi/lioi pentE/konta du/o.
2Ezd:17:40 hyioi emmEr CHilioi pentEkonta dyo.
2Ezd:17:40 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M_NDM
2Ezd:17:40 son ć thousand fifty two
2Ezd:17:40 sons (nom|voc)   thousand (nom|voc) fifty two (nom, acc, gen)
2Ezd:17:40 2Ezd_17:40_1 2Ezd_17:40_2 2Ezd_17:40_3 2Ezd_17:40_4 2Ezd_17:40_5
2Ezd:17:40 x x x x x
2Ezd:17:41 υἱοὶ Φασσουρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα ἑπτά.
2Ezd:17:41 The children of Phaseur, one thousand two hundred and forty-seven. (Nehemiah 7:41 Brenton)
2Ezd:17:41 synów Paszchura - tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; (Ne 7:41 BT_4)
2Ezd:17:41 υἱοὶ Φασσουρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα ἑπτά.
2Ezd:17:41 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   χίλιοι -αι -α δια·κόσιοι -αι -α τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ἑπτά
2Ezd:17:41 Syn Tysiąc Dwieście Czterdzieści Siedem
2Ezd:17:41 ui(oi\ *fassour CHi/lioi diako/sioi tessara/konta e(pta/.
2Ezd:17:41 hyioi fassur CHilioi diakosioi tessarakonta hepta.
2Ezd:17:41 N2_NPM N_GSM A1A_NPM A1A_NPM M M
2Ezd:17:41 son ć thousand two hundred forty seven
2Ezd:17:41 sons (nom|voc)   thousand (nom|voc) two hundred (nom|voc) forty seven
2Ezd:17:41 2Ezd_17:41_1 2Ezd_17:41_2 2Ezd_17:41_3 2Ezd_17:41_4 2Ezd_17:41_5 2Ezd_17:41_6
2Ezd:17:41 x x x x x x
2Ezd:17:42 υἱοὶ Ηραμ χίλιοι δέκα ἑπτά. –
2Ezd:17:42 The children of Eram, a thousand and seventeen. (Nehemiah 7:42 Brenton)
2Ezd:17:42 synów Charima - tysiąc siedemnastu. (Ne 7:42 BT_4)
2Ezd:17:42 υἱοὶ Ηραμ χίλιοι δέκα ἑπτά.
2Ezd:17:42 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   χίλιοι -αι -α δέκα ἑπτά  
2Ezd:17:42 Syn Tysiąc Dziesięć Siedem  
2Ezd:17:42 ui(oi\ *Eram CHi/lioi de/ka e(pta/.
2Ezd:17:42 hyioi Eram CHilioi deka hepta.
2Ezd:17:42 N2_NPM N_GSM A1A_NPM M M
2Ezd:17:42 son ć thousand ten seven  
2Ezd:17:42 sons (nom|voc)   thousand (nom|voc) ten seven  
2Ezd:17:42 2Ezd_17:42_1 2Ezd_17:42_2 2Ezd_17:42_3 2Ezd_17:42_4 2Ezd_17:42_5 2Ezd_17:42_6
2Ezd:17:42 x x x x x x
2Ezd:17:43 οἱ Λευῖται· υἱοὶ Ἰησοῦ τῷ Καδμιηλ τοῖς υἱοῖς τοῦ Ουδουια ἑβδομήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:17:43 The Levites; the children of Jesus the son of Cadmiel, with the children of Uduia, seventy-four. (Nehemiah 7:43 Brenton)
2Ezd:17:43 Lewici: synów Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja, Hodwy - siedemdziesięciu czterech. (Ne 7:43 BT_4)
2Ezd:17:43 οἱ Λευῖται· υἱοὶ Ἰησοῦ τῷ Καδμιηλ τοῖς υἱοῖς τοῦ Ουδουια ἑβδομήκοντα τέσσαρες.
2Ezd:17:43 ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ἑβδομή·κοντα τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
2Ezd:17:43 Lewita Syn Jezus [Jozue albo Jezus] Syn Siedemdziesiąt Cztery
2Ezd:17:43 oi( *leui=tai· ui(oi\ *)iEsou= tO=| *kadmiEl toi=s ui(oi=s tou= *oudouia e(bdomE/konta te/ssares.
2Ezd:17:43 hoi leuitai· hyioi iEsu tO kadmiEl tois hyiois tu uduia hebdomEkonta tessares.
2Ezd:17:43 RA_NPM N1M_NPM N2_NPM N_GSM RA_DSM N_DSM RA_DPM N2_DPM RA_GSM N_GSM M A3_NPM
2Ezd:17:43 the Levite son Jesus [Joshua or Jesus] the ć the son the ć seventy four
2Ezd:17:43 the (nom) Levites (nom|voc) sons (nom|voc) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) the (dat)   the (dat) sons (dat) the (gen)   seventy four (nom)
2Ezd:17:43 2Ezd_17:43_1 2Ezd_17:43_2 2Ezd_17:43_3 2Ezd_17:43_4 2Ezd_17:43_5 2Ezd_17:43_6 2Ezd_17:43_7 2Ezd_17:43_8 2Ezd_17:43_9 2Ezd_17:43_10 2Ezd_17:43_11 2Ezd_17:43_12
2Ezd:17:43 x x x x x x x x x x x x
2Ezd:17:44 οἱ ᾄδοντες· υἱοὶ Ασαφ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ὀκτώ.
2Ezd:17:44 The singers; the children of Asaph, a hundred and forty-eight. (Nehemiah 7:44 Brenton)
2Ezd:17:44 Śpiewacy: synów Asafa - stu czterdziestu ośmiu. (Ne 7:44 BT_4)
2Ezd:17:44 οἱ ᾄδοντες· υἱοὶ Ασαφ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ὀκτώ.
2Ezd:17:44 ὁ ἡ τό ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀσάφ v.l. Ἀσά, ὁ ἑκατόν τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- ὀκτώ
2Ezd:17:44 By śpiewać Syn Asa(pH) Sto Czterdzieści Osiem
2Ezd:17:44 oi( a)/|dontes· ui(oi\ *asaf e(kato\n tessara/konta o)ktO/.
2Ezd:17:44 hoi adontes· hyioi asaf hekaton tessarakonta oktO.
2Ezd:17:44 RA_NPM V1_PAPNPM N2_NPM N_GSM M M M
2Ezd:17:44 the to sing son Asa(ph) hundred forty eight