2Ezd:18:1 καὶ συνήχθησαν πᾶς ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς εἰς τὸ πλάτος τὸ ἔμπροσθεν πύλης τοῦ ὕδατος. καὶ εἶπαν τῷ Εσδρα τῷ γραμματεῖ ἐνέγκαι τὸ βιβλίον νόμου Μωυσῆ, ὃν ἐνετείλατο κύριος τῷ Ισραηλ.
2Ezd:18:1 And the seventh month arrived, and the children of Israel were settled in their cities; and all the people were gathered as one man to the broad place before the water-gate, and they told Esdras the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord commanded Israel. (Nehemiah 8:1 Brenton)
2Ezd:18:1 wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. (Ne 8:1 BT_4)
2Ezd:18:1 καὶ συνήχθησαν πᾶς λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς εἰς τὸ πλάτος τὸ ἔμπροσθεν πύλης τοῦ ὕδατος. καὶ εἶπαν τῷ Εσδρα τῷ γραμματεῖ ἐνέγκαι τὸ βιβλίον νόμου Μωυσῆ, ὃν ἐνετείλατο κύριος τῷ Ισραηλ.
2Ezd:18:1 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός εἰς[1] ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
2Ezd:18:1 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jeden Do (+przyspieszenie) Szerokość Przedtem/w przodzie z Brama Woda I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Skryba By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Książka Prawo Mojżesz Kto/, który/, który; by być By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael
2Ezd:18:1 kai\ sunE/CHTEsan pa=s o( lao\s O(s a)nE\r ei(=s ei)s to\ pla/tos to\ e)/mprosTen pu/lEs tou= u(/datos. kai\ ei)=pan tO=| *esdra tO=| grammatei= e)ne/gkai to\ bibli/on no/mou *mousE=, o(\n e)netei/lato ku/rios tO=| *israEl.
2Ezd:18:1 kai synECHTEsan pas ho laos hOs anEr heis eis to platos to emprosTen pylEs tu hydatos. kai eipan tO esdra tO grammatei enenkai to biblion nomu musE, hon eneteilato kyrios tO israEl.
2Ezd:18:1 C VQI_API3P A3_NSM RA_NSM N2_NSM C N3_NSM M_NSM P RA_ASN N3E_ASN RA_ASN P N1_GSF RA_GSN N3T_GSN C VAI_AAI3P RA_DSM N_DSM RA_DSM N3V_DSM VA_AAN RA_ASN N2N_ASN N2_GSM N1M_GSM RR_ASM VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N_DSM
2Ezd:18:1 and also, even, namely to gather together every all, each, every, the whole of the people as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". one into (+acc) the width the before/in front of gate the water and also, even, namely to say/tell the ć the scribe to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the book law Moses who/whom/which; to be to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel
2Ezd:18:1 and they-were-GATHER TOGETHER-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) as/like man, husband (nom) one (nom) into (+acc) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) the (nom|acc) before/in front of gate (gen) the (gen) water (gen) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (dat)   the (dat) scribe (dat) to-BRING, be-you(sg)-BRING-ed!, he/she/it-happens-to-BRING (opt) the (nom|acc) book (nom|acc|voc) law (gen) Moses (gen, voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Israel (indecl)
2Ezd:18:1 2Ezd_18:1_1 2Ezd_18:1_2 2Ezd_18:1_3 2Ezd_18:1_4 2Ezd_18:1_5 2Ezd_18:1_6 2Ezd_18:1_7 2Ezd_18:1_8 2Ezd_18:1_9 2Ezd_18:1_10 2Ezd_18:1_11 2Ezd_18:1_12 2Ezd_18:1_13 2Ezd_18:1_14 2Ezd_18:1_15 2Ezd_18:1_16 2Ezd_18:1_17 2Ezd_18:1_18 2Ezd_18:1_19 2Ezd_18:1_20 2Ezd_18:1_21 2Ezd_18:1_22 2Ezd_18:1_23 2Ezd_18:1_24 2Ezd_18:1_25 2Ezd_18:1_26 2Ezd_18:1_27 2Ezd_18:1_28 2Ezd_18:1_29 2Ezd_18:1_30 2Ezd_18:1_31 2Ezd_18:1_32
2Ezd:18:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:2 καὶ ἤνεγκεν Εσδρας ὁ ἱερεὺς τὸν νόμον ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ πᾶς ὁ συνίων ἀκούειν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου
2Ezd:18:2 So Esdras the priest brought the law before the congregation both of men and women, and every one who had understanding was present to hearken, on the first day of the seventh month. (Nehemiah 8:2 Brenton)
2Ezd:18:2 Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. (Ne 8:2 BT_4)
2Ezd:18:2 καὶ ἤνεγκεν Εσδρας ἱερεὺς τὸν νόμον ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ πᾶς συνίων ἀκούειν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου
2Ezd:18:2 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ἀπό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον
2Ezd:18:2 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Duchowny Prawo W obecności z (+informacja); ??? Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być razem; by rozumieć By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden Miesiąc Siódmy
2Ezd:18:2 kai\ E)/negken *esdras o( i(ereu\s to\n no/mon e)nO/pion tE=s e)kklEsi/as a)po\ a)ndro\s kai\ e(/Os gunaiko\s kai\ pa=s o( suni/On a)kou/ein e)n E(me/ra| mia=| tou= mEno\s tou= e(bdo/mou
2Ezd:18:2 kai Enenken esdras ho hiereus ton nomon enOpion tEs ekklEsias apo andros kai heOs gynaikos kai pas ho syniOn akuein en hEmera mia tu mEnos tu hebdomu
2Ezd:18:2 C VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N2_ASM P RA_GSF N1A_GSF P N3_GSM C P N3K_GSF C A3_NSM RA_NSM V7_PAPNSM V1_PAN P N1A_DSF A1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSM
2Ezd:18:2 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć the priest the law in the presence of (+gen); ??? the assembly assembly, gathering, congregation, church from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely until; dawn woman/wife and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to be together; to understand to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one the month the seventh
2Ezd:18:2 and he/she/it-BRING-ed   the (nom) priest (nom) the (acc) law (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) assembly (gen), assemblies (acc) away from (+gen) man, husband (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) woman/wife (gen) and every (nom|voc) the (nom) while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom) to-be-HEAR-ing in/among/by (+dat) day (dat) one (dat) the (gen) month (gen) the (gen) seventh (gen)
2Ezd:18:2 2Ezd_18:2_1 2Ezd_18:2_2 2Ezd_18:2_3 2Ezd_18:2_4 2Ezd_18:2_5 2Ezd_18:2_6 2Ezd_18:2_7 2Ezd_18:2_8 2Ezd_18:2_9 2Ezd_18:2_10 2Ezd_18:2_11 2Ezd_18:2_12 2Ezd_18:2_13 2Ezd_18:2_14 2Ezd_18:2_15 2Ezd_18:2_16 2Ezd_18:2_17 2Ezd_18:2_18 2Ezd_18:2_19 2Ezd_18:2_20 2Ezd_18:2_21 2Ezd_18:2_22 2Ezd_18:2_23 2Ezd_18:2_24 2Ezd_18:2_25 2Ezd_18:2_26 2Ezd_18:2_27
2Ezd:18:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:3 καὶ ἀνέγνω ἐν αὐτῷ ἀπὸ τῆς ὥρας τοῦ διαφωτίσαι τὸν ἥλιον ἕως ἡμίσους τῆς ἡμέρας ἀπέναντι τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, καὶ αὐτοὶ συνιέντες, καὶ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ εἰς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου.
2Ezd:18:3 And he read in it from the time of sun-rise to the middle of the day, before the men and the women; and they understood it, and the ears of all the people were attentive to the book of the law. (Nehemiah 8:3 Brenton)
2Ezd:18:3 I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. (Ne 8:3 BT_4)
2Ezd:18:3 καὶ ἀνέγνω ἐν αὐτῷ ἀπὸ τῆς ὥρας τοῦ διαφωτίσαι τὸν ἥλιον ἕως ἡμίσους τῆς ἡμέρας ἀπέναντι τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, καὶ αὐτοὶ συνιέντες, καὶ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ εἰς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου.
2Ezd:18:3 καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί αὐτός αὐτή αὐτό συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) καί οὖς, ὠτός, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ
2Ezd:18:3 I też, nawet, mianowicie By czytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Godzina Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Aż; świtaj Pół Dzień Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By rozumieć I też, nawet, mianowicie Ucho Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Do (+przyspieszenie) Książka Prawo
2Ezd:18:3 kai\ a)ne/gnO e)n au)tO=| a)po\ tE=s O(/ras tou= diafOti/sai to\n E(/lion e(/Os E(mi/sous tE=s E(me/ras a)pe/nanti tO=n a)ndrO=n kai\ tO=n gunaikO=n, kai\ au)toi\ sunie/ntes, kai\ O)=ta panto\s tou= laou= ei)s to\ bibli/on tou= no/mou.
2Ezd:18:3 kai anegnO en autO apo tEs hOras tu diafOtisai ton hElion heOs hEmisus tEs hEmeras apenanti tOn andrOn kai tOn gynaikOn, kai autoi synientes, kai Ota pantos tu lau eis to biblion tu nomu.
2Ezd:18:3 C VZI_AAI3S P RD_DSM P RA_GSF N1A_GSF RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM C A3U_GSM RA_GSF N1A_GSF P RA_GPM N3_GPM C RA_GPF N3K_GPF C RD_NPM V7_PAPNPM C N3T_ASN A3_GSM RA_GSM N2_GSM P RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N2_GSM
2Ezd:18:3 and also, even, namely to read in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the hour the ć the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry until; dawn half the day opposite/in the presence of (+gen) the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely he/she/it/same to understand and also, even, namely ear every all, each, every, the whole of the people into (+acc) the book the law
2Ezd:18:3 and he/she/it-READ-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) away from (+gen) the (gen) hour (gen), hours (acc) the (gen)   the (acc) sun (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) half (gen) the (gen) day (gen), days (acc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) men, husbands (gen) and the (gen) women/wives (gen) and they/same (nom) while UNDERSTand-ing (nom|voc) and ears (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) people (gen) into (+acc) the (nom|acc) book (nom|acc|voc) the (gen) law (gen)
2Ezd:18:3 2Ezd_18:3_1 2Ezd_18:3_2 2Ezd_18:3_3 2Ezd_18:3_4 2Ezd_18:3_5 2Ezd_18:3_6 2Ezd_18:3_7 2Ezd_18:3_8 2Ezd_18:3_9 2Ezd_18:3_10 2Ezd_18:3_11 2Ezd_18:3_12 2Ezd_18:3_13 2Ezd_18:3_14 2Ezd_18:3_15 2Ezd_18:3_16 2Ezd_18:3_17 2Ezd_18:3_18 2Ezd_18:3_19 2Ezd_18:3_20 2Ezd_18:3_21 2Ezd_18:3_22 2Ezd_18:3_23 2Ezd_18:3_24 2Ezd_18:3_25 2Ezd_18:3_26 2Ezd_18:3_27 2Ezd_18:3_28 2Ezd_18:3_29 2Ezd_18:3_30 2Ezd_18:3_31 2Ezd_18:3_32 2Ezd_18:3_33 2Ezd_18:3_34
2Ezd:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:4 καὶ ἔστη Εσδρας ὁ γραμματεὺς ἐπὶ βήματος ξυλίνου, καὶ ἔστησαν ἐχόμενα αὐτοῦ Ματταθιας καὶ Σαμαιας καὶ Ανανιας καὶ Ουρια καὶ Ελκια καὶ Μαασαια ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀριστερῶν Φαδαιας καὶ Μισαηλ καὶ Μελχιας καὶ Ωσαμ καὶ Ασαβδανα καὶ Ζαχαριας καὶ Μοσολλαμ.
2Ezd:18:4 And Esdras the scribe stood on a wooden stage, and there stood next to him Mattathias, and Samaeas, and Ananias, and Urias, and Chelcia, and Massia, on his right hand; and on his left Phadaeas, and Misael, and Melchias, and Asom, and Asabadma, and Zacharias, and Mesollam. (Nehemiah 8:4 Brenton)
2Ezd:18:4 Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Obok niego stanął po prawicy: Mattitiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Chilkiasz i Maasejasz; a po lewicy: Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Chaszum, Chaszbaddana, Zachariasz i Meszullam. (Ne 8:4 BT_4)
2Ezd:18:4 καὶ ἔστη Εσδρας γραμματεὺς ἐπὶ βήματος ξυλίνου, καὶ ἔστησαν ἐχόμενα αὐτοῦ Ματταθιας καὶ Σαμαιας καὶ Ανανιας καὶ Ουρια καὶ Ελκια καὶ Μαασαια ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀριστερῶν Φαδαιας καὶ Μισαηλ καὶ Μελχιας καὶ Ωσαμ καὶ Ασαβδανα καὶ Ζαχαριας καὶ Μοσολλαμ.
2Ezd:18:4 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ἐπί βῆμα[τ], -ατος, τό ξύλινος -η -ον καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ματταθίας, -ου, ὁ καί   καί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ καί Οὐρίας, -ου, ὁ καί   καί   ἐκ δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ ἀριστερός -ά -όν   καί   καί   καί   καί   καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ καί  
2Ezd:18:4 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Skryba Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kroku siedziba sądu Drewniany I też, nawet, mianowicie By powodować stać By mieć On/ona/to/to samo Matatiasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ananiasz I też, nawet, mianowicie Uriasz I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Opuszczał {Lewy} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zachariasz I też, nawet, mianowicie
2Ezd:18:4 kai\ e)/stE *esdras o( grammateu\s e)pi\ bE/matos Xuli/nou, kai\ e)/stEsan e)CHo/mena au)tou= *mattaTias kai\ *samaias kai\ *ananias kai\ *ouria kai\ *elkia kai\ *maasaia e)k deXiO=n au)tou=, kai\ e)X a)risterO=n *fadaias kai\ *misaEl kai\ *melCHias kai\ *Osam kai\ *asabdana kai\ *DZaCHarias kai\ *mosollam.
2Ezd:18:4 kai estE esdras ho grammateus epi bEmatos Xylinu, kai estEsan eCHomena autu mattaTias kai samaias kai ananias kai uria kai elkia kai maasaia ek deXiOn autu, kai eX aristerOn fadaias kai misaEl kai melCHias kai Osam kai asabdana kai DZaCHarias kai mosollam.
2Ezd:18:4 C VHI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM P N3M_GSN A1_GSM C VHI_AAI3P V1_PMPAPN RD_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM P A1A_GPM RD_GSM C P A1A_GPM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N1_NSM C N_NSM
2Ezd:18:4 and also, even, namely to cause to stand ć the scribe upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing step judgment seat wooden and also, even, namely to cause to stand to have he/she/it/same Mattathias and also, even, namely ć and also, even, namely Ananias and also, even, namely Urias and also, even, namely ć and also, even, namely ć out of (+gen) ἐξ before vowels right he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels left ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Zacharias and also, even, namely ć
2Ezd:18:4 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand   the (nom) scribe (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) step (gen) wooden ([Adj] gen) and they-CAUSE-ed-TO-STand while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) Mattathias  (nom) and   and Ananias (nom) and Urias (voc) and   and   out of (+gen) right ([Adj] gen) him/it/same (gen) and out of (+gen) left ([Adj] gen)   and   and   and   and   and Zacharias (nom) and  
2Ezd:18:4 2Ezd_18:4_1 2Ezd_18:4_2 2Ezd_18:4_3 2Ezd_18:4_4 2Ezd_18:4_5 2Ezd_18:4_6 2Ezd_18:4_7 2Ezd_18:4_8 2Ezd_18:4_9 2Ezd_18:4_10 2Ezd_18:4_11 2Ezd_18:4_12 2Ezd_18:4_13 2Ezd_18:4_14 2Ezd_18:4_15 2Ezd_18:4_16 2Ezd_18:4_17 2Ezd_18:4_18 2Ezd_18:4_19 2Ezd_18:4_20 2Ezd_18:4_21 2Ezd_18:4_22 2Ezd_18:4_23 2Ezd_18:4_24 2Ezd_18:4_25 2Ezd_18:4_26 2Ezd_18:4_27 2Ezd_18:4_28 2Ezd_18:4_29 2Ezd_18:4_30 2Ezd_18:4_31 2Ezd_18:4_32 2Ezd_18:4_33 2Ezd_18:4_34 2Ezd_18:4_35 2Ezd_18:4_36 2Ezd_18:4_37 2Ezd_18:4_38 2Ezd_18:4_39 2Ezd_18:4_40 2Ezd_18:4_41 2Ezd_18:4_42
2Ezd:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:5 καὶ ἤνοιξεν Εσδρας τὸ βιβλίον ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ – ὅτι αὐτὸς ἦν ἐπάνω τοῦ λαοῦ – καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤνοιξεν αὐτό, ἔστη πᾶς ὁ λαός.
2Ezd:18:5 And Esdras opened the book before all the people, for he was above the people; and it came to pass when he had opened it, that all the people stood. (Nehemiah 8:5 Brenton)
2Ezd:18:5 Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu - znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. (Ne 8:5 BT_4)
2Ezd:18:5 καὶ ἤνοιξεν Εσδρας τὸ βιβλίον ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ ὅτι αὐτὸς ἦν ἐπάνω τοῦ λαοῦ καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤνοιξεν αὐτό, ἔστη πᾶς λαός.
2Ezd:18:5 καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)   ὁ ἡ τό βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ   ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπ·άνω ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ   καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
2Ezd:18:5 I też, nawet, mianowicie By otwierać Książka W obecności z (+informacja); ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie   Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo By być Wyższy przedtem, na górze Ludzie   I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By otwierać On/ona/to/to samo By powodować stać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie
2Ezd:18:5 kai\ E)/noiXen *esdras to\ bibli/on e)nO/pion panto\s tou= laou= o(/ti au)to\s E)=n e)pa/nO tou= laou= kai\ e)ge/neto E(ni/ka E)/noiXen au)to/, e)/stE pa=s o( lao/s.
2Ezd:18:5 kai EnoiXen esdras to biblion enOpion pantos tu lau hoti autos En epanO tu lau kai egeneto hEnika EnoiXen auto, estE pas ho laos.
2Ezd:18:5 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASN N2N_ASN P A3_GSM RA_GSM N2_GSM C RD_NSM V9_IAI3S P RA_GSM N2_GSM C VBI_AMI3S D VAI_AAI3S RD_ASN VHI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM
2Ezd:18:5 and also, even, namely to open up ć the book in the presence of (+gen); ??? every all, each, every, the whole of the people   because/that he/she/it/same to be upper before, overhead the people   and also, even, namely to become become, happen when to open up he/she/it/same to cause to stand every all, each, every, the whole of the people
2Ezd:18:5 and he/she/it-OPEN-ed-UP   the (nom|acc) book (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) the (gen) people (gen)   because/that he/it/same (nom) he/she/it-was upper the (gen) people (gen)   and he/she/it-was-BECOME-ed when he/she/it-OPEN-ed-UP it/same (nom|acc) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand every (nom|voc) the (nom) people (nom)
2Ezd:18:5 2Ezd_18:5_1 2Ezd_18:5_2 2Ezd_18:5_3 2Ezd_18:5_4 2Ezd_18:5_5 2Ezd_18:5_6 2Ezd_18:5_7 2Ezd_18:5_8 2Ezd_18:5_9 2Ezd_18:5_10 2Ezd_18:5_11 2Ezd_18:5_12 2Ezd_18:5_13 2Ezd_18:5_14 2Ezd_18:5_15 2Ezd_18:5_16 2Ezd_18:5_17 2Ezd_18:5_18 2Ezd_18:5_19 2Ezd_18:5_20 2Ezd_18:5_21 2Ezd_18:5_22 2Ezd_18:5_23 2Ezd_18:5_24 2Ezd_18:5_25 2Ezd_18:5_26
2Ezd:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:6 καὶ ηὐλόγησεν Εσδρας κύριον τὸν θεὸν τὸν μέγαν, καὶ ἀπεκρίθη πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἶπαν Αμην ἐπάραντες χεῖρας αὐτῶν καὶ ἔκυψαν καὶ προσεκύνησαν τῷ κυρίῳ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν.
2Ezd:18:6 And Esdras blessed the Lord, the great God: and all the people answered, and said, Amen, lifting up their hands: and they bowed down and worshipped the Lord with their face to the ground. (Nehemiah 8:6 Brenton)
2Ezd:18:6 I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. (Ne 8:6 BT_4)
2Ezd:18:6 καὶ ηὐλόγησεν Εσδρας κύριον τὸν θεὸν τὸν μέγαν, καὶ ἀπεκρίθη πᾶς λαὸς καὶ εἶπαν Αμην ἐπάραντες χεῖρας αὐτῶν καὶ ἔκυψαν καὶ προσεκύνησαν τῷ κυρίῳ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν.
2Ezd:18:6 καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀμήν ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
2Ezd:18:6 I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Wielki I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Amen [wierny i prawdziwy dowód] By podnosić Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By schylać się na dół I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
2Ezd:18:6 kai\ Eu)lo/gEsen *esdras ku/rion to\n Teo\n to\n me/gan, kai\ a)pekri/TE pa=s o( lao\s kai\ ei)=pan *amEn e)pa/rantes CHei=ras au)tO=n kai\ e)/kuPSan kai\ proseku/nEsan tO=| kuri/O| e)pi\ pro/sOpon e)pi\ tE\n gE=n.
2Ezd:18:6 kai EulogEsen esdras kyrion ton Teon ton megan, kai apekriTE pas ho laos kai eipan amEn eparantes CHeiras autOn kai ekyPSan kai prosekynEsan tO kyriO epi prosOpon epi tEn gEn.
2Ezd:18:6 C VAI_AAI3S N_NSM N2_ASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1_ASM C VCI_API3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3P I VA_AAPNPM N3_APF RD_GPM C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RA_DSM N2_DSM P N2N_ASN P RA_ASF N1_ASF
2Ezd:18:6 and also, even, namely to bless ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the great and also, even, namely to answer every all, each, every, the whole of the people and also, even, namely to say/tell amen [faithful and true witness] to raise hand he/she/it/same and also, even, namely to stoop down and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
2Ezd:18:6 and he/she/it-BLESS-ed   lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) the (acc) great ([Adj] acc) and he/she/it-was-ANSWER-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) amen upon RAISE-ing (nom|voc) hands (acc) them/same (gen) and they-STOOP DOWN-ed and they-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc)
2Ezd:18:6 2Ezd_18:6_1 2Ezd_18:6_2 2Ezd_18:6_3 2Ezd_18:6_4 2Ezd_18:6_5 2Ezd_18:6_6 2Ezd_18:6_7 2Ezd_18:6_8 2Ezd_18:6_9 2Ezd_18:6_10 2Ezd_18:6_11 2Ezd_18:6_12 2Ezd_18:6_13 2Ezd_18:6_14 2Ezd_18:6_15 2Ezd_18:6_16 2Ezd_18:6_17 2Ezd_18:6_18 2Ezd_18:6_19 2Ezd_18:6_20 2Ezd_18:6_21 2Ezd_18:6_22 2Ezd_18:6_23 2Ezd_18:6_24 2Ezd_18:6_25 2Ezd_18:6_26 2Ezd_18:6_27 2Ezd_18:6_28 2Ezd_18:6_29 2Ezd_18:6_30
2Ezd:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:7 καὶ Ἰησοῦς καὶ Βαναιας καὶ Σαραβια ἦσαν συνετίζοντες τὸν λαὸν εἰς τὸν νόμον, καὶ ὁ λαὸς ἐν τῇ στάσει αὐτοῦ.
2Ezd:18:7 And Jesus and Banaias and Sarabias instructed the people in the law, and the people stood in their place. (Nehemiah 8:7 Brenton)
2Ezd:18:7 A lewici: Jozue, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akkub, Szabbetaj, Hodiasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabad, Chanan, Pelajasz objaśniali ludowi Prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu: (Ne 8:7 BT_4)
2Ezd:18:7 καὶ Ἰησοῦς καὶ Βαναιας καὶ Σαραβια ἦσαν συνετίζοντες τὸν λαὸν εἰς τὸν νόμον, καὶ λαὸς ἐν τῇ στάσει αὐτοῦ.
2Ezd:18:7 καί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ καί   καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) συν·ετίζω [LXX] (συν+ετιζ-, συν+ετι(ε)·[σ]-, συν+ετι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό στάσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:18:7 I też, nawet, mianowicie Jezus [Jozue albo Jezus] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By być By przynosić do zmysłów {sensów} Ludzie Do (+przyspieszenie) Prawo I też, nawet, mianowicie Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Stacji/miejsce On/ona/to/to samo
2Ezd:18:7 kai\ *)iEsou=s kai\ *banaias kai\ *sarabia E)=san suneti/DZontes to\n lao\n ei)s to\n no/mon, kai\ o( lao\s e)n tE=| sta/sei au)tou=.
2Ezd:18:7 kai iEsus kai banaias kai sarabia Esan synetiDZontes ton laon eis ton nomon, kai ho laos en tE stasei autu.
2Ezd:18:7 C N_NSM C N_NSM C N_NSM V9_IAI3P V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM P RA_ASM N2_ASM C RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N3I_DSF RD_GSM
2Ezd:18:7 and also, even, namely Jesus [Joshua or Jesus] and also, even, namely ć and also, even, namely ć to be to bring to senses the people into (+acc) the law and also, even, namely the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the station/place he/she/it/same
2Ezd:18:7 and Jesus (nom) and   and   they-were while BRING-ing-TO-SENSES (nom|voc) the (acc) people (acc) into (+acc) the (acc) law (acc) and the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) the (dat) station/place (dat) him/it/same (gen)
2Ezd:18:7 2Ezd_18:7_1 2Ezd_18:7_2 2Ezd_18:7_3 2Ezd_18:7_4 2Ezd_18:7_5 2Ezd_18:7_6 2Ezd_18:7_7 2Ezd_18:7_8 2Ezd_18:7_9 2Ezd_18:7_10 2Ezd_18:7_11 2Ezd_18:7_12 2Ezd_18:7_13 2Ezd_18:7_14 2Ezd_18:7_15 2Ezd_18:7_16 2Ezd_18:7_17 2Ezd_18:7_18 2Ezd_18:7_19 2Ezd_18:7_20
2Ezd:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:8 καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ θεοῦ, καὶ ἐδίδασκεν Εσδρας καὶ διέστελλεν ἐν ἐπιστήμῃ κυρίου, καὶ συνῆκεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ἀναγνώσει. –
2Ezd:18:8 And they read in the book of the law of God, and Esdras taught, and instructed them distinctly in the knowledge of the Lord, and the people understood the law in the reading. (Nehemiah 8:8 Brenton)
2Ezd:18:8 Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. (Ne 8:8 BT_4)
2Ezd:18:8 καὶ ἀνέγνωσαν ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ θεοῦ, καὶ ἐδίδασκεν Εσδρας καὶ διέστελλεν ἐν ἐπιστήμῃ κυρίου, καὶ συνῆκεν λαὸς ἐν τῇ ἀναγνώσει.
2Ezd:18:8 καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)   καί δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ἐν   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἀνά·γνωσις, -εως, ἡ; ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-)  
2Ezd:18:8 I też, nawet, mianowicie By czytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Prawo Bóg  I też, nawet, mianowicie By uczyć I też, nawet, mianowicie Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By rozumieć Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czytanie; by czytać  
2Ezd:18:8 kai\ a)ne/gnOsan e)n bibli/O| no/mou tou= Teou=, kai\ e)di/dasken *esdras kai\ die/stellen e)n e)pistE/mE| kuri/ou, kai\ sunE=ken o( lao\s e)n tE=| a)nagnO/sei.
2Ezd:18:8 kai anegnOsan en bibliO nomu tu Teu, kai edidasken esdras kai diestellen en epistEmE kyriu, kai synEken ho laos en tE anagnOsei.
2Ezd:18:8 C VZI_AAI3P P N2N_DSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM C V1I_IAI3S N_NSM C V1I_IAI3S P N1_DSF N2_GSM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_DSF N3I_DSF
2Ezd:18:8 and also, even, namely to read in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book law the god [see theology] and also, even, namely to teach ć and also, even, namely to ??? (restrict, isolate, distinct) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to understand the people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the reading; to read  
2Ezd:18:8 and they-READ-ed in/among/by (+dat) book (dat) law (gen) the (gen) god (gen) and he/she/it-was-TEACH-ing   and he/she/it-was-???-ing in/among/by (+dat)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-UNDERSTand-ed the (nom) people (nom) in/among/by (+dat) the (dat) reading (dat); you(sg)-will-be-READ-ed (classical)  
2Ezd:18:8 2Ezd_18:8_1 2Ezd_18:8_2 2Ezd_18:8_3 2Ezd_18:8_4 2Ezd_18:8_5 2Ezd_18:8_6 2Ezd_18:8_7 2Ezd_18:8_8 2Ezd_18:8_9 2Ezd_18:8_10 2Ezd_18:8_11 2Ezd_18:8_12 2Ezd_18:8_13 2Ezd_18:8_14 2Ezd_18:8_15 2Ezd_18:8_16 2Ezd_18:8_17 2Ezd_18:8_18 2Ezd_18:8_19 2Ezd_18:8_20 2Ezd_18:8_21 2Ezd_18:8_22 2Ezd_18:8_23
2Ezd:18:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:9 καὶ εἶπεν Νεεμιας καὶ Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ γραμματεὺς καὶ οἱ Λευῖται οἱ συνετίζοντες τὸν λαὸν καὶ εἶπαν παντὶ τῷ λαῷ Ἡ ἡμέρα ἁγία ἐστὶν τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν, μὴ πενθεῖτε μηδὲ κλαίετε· ὅτι ἔκλαιεν πᾶς ὁ λαός, ὡς ἤκουσαν τοὺς λόγους τοῦ νόμου.
2Ezd:18:9 And Neemias, and Esdras the priest and scribe, and the Levites, and they that instructed the people, spoke and said to all the people, It is a holy day to the Lord our God; do not mourn, nor weep. For all the people wept when they heard the words of the law. (Nehemiah 8:9 Brenton)
2Ezd:18:9 Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. (Ne 8:9 BT_4)
2Ezd:18:9 καὶ εἶπεν Νεεμιας καὶ Εσδρας ἱερεὺς καὶ γραμματεὺς καὶ οἱ Λευῖται οἱ συνετίζοντες τὸν λαὸν καὶ εἶπαν παντὶ τῷ λαῷ ἡμέρα ἁγία ἐστὶν τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν, μὴ πενθεῖτε μηδὲ κλαίετε· ὅτι ἔκλαιεν πᾶς λαός, ὡς ἤκουσαν τοὺς λόγους τοῦ νόμου.
2Ezd:18:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   καί   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό συν·ετίζω [LXX] (συν+ετιζ-, συν+ετι(ε)·[σ]-, συν+ετι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μή πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὅτι κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὡς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ
2Ezd:18:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie Duchowny I też, nawet, mianowicie Skryba I też, nawet, mianowicie Lewita By przynosić do zmysłów {sensów} Ludzie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Dzień Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Nie By smucić się µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] By płakać Ponieważ/tamto By płakać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Jak/jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Prawo
2Ezd:18:9 kai\ ei)=pen *neemias kai\ *esdras o( i(ereu\s kai\ grammateu\s kai\ oi( *leui=tai oi( suneti/DZontes to\n lao\n kai\ ei)=pan panti\ tO=| laO=| *(E E(me/ra a(gi/a e)sti\n tO=| kuri/O| TeO=| E(mO=n, mE\ penTei=te mEde\ klai/ete· o(/ti e)/klaien pa=s o( lao/s, O(s E)/kousan tou\s lo/gous tou= no/mou.
2Ezd:18:9 kai eipen neemias kai esdras ho hiereus kai grammateus kai hoi leuitai hoi synetiDZontes ton laon kai eipan panti tO laO hE hEmera hagia estin tO kyriO TeO hEmOn, mE penTeite mEde klaiete· hoti eklaien pas ho laos, hOs Ekusan tus logus tu nomu.
2Ezd:18:9 C VBI_AAI3S N_NSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM C N3V_NSM C RA_NPM N1M_NPM RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3P A3_DSM RA_DSM N2_DSM RA_NSF N1A_NSF A1A_NSF V9_PAI3S RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GP D V2_PAI2P C V1_PAI2P C V1I_IAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3P RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM
2Ezd:18:9 and also, even, namely to say/tell ć and also, even, namely ć the priest and also, even, namely scribe and also, even, namely the Levite the to bring to senses the people and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the people the day dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I not to grieve μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] to weep because/that to weep every all, each, every, the whole of the people as/like to have come I have come. I have arrived.; to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the law
2Ezd:18:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed   and   the (nom) priest (nom) and scribe (nom) and the (nom) Levites (nom|voc) the (nom) while BRING-ing-TO-SENSES (nom|voc) the (acc) people (acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) every (dat) the (dat) people (dat) the (nom) day (nom|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) us (gen) not you(pl)-are-GRIEVE-ing, be-you(pl)-GRIEVE-ing! neither/nor; Mede (voc) you(pl)-are-WEEP-ing, be-you(pl)-WEEP-ing! because/that he/she/it-was-WEEP-ing every (nom|voc) the (nom) people (nom) as/like while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (acc) words (acc) the (gen) law (gen)
2Ezd:18:9 2Ezd_18:9_1 2Ezd_18:9_2 2Ezd_18:9_3 2Ezd_18:9_4 2Ezd_18:9_5 2Ezd_18:9_6 2Ezd_18:9_7 2Ezd_18:9_8 2Ezd_18:9_9 2Ezd_18:9_10 2Ezd_18:9_11 2Ezd_18:9_12 2Ezd_18:9_13 2Ezd_18:9_14 2Ezd_18:9_15 2Ezd_18:9_16 2Ezd_18:9_17 2Ezd_18:9_18 2Ezd_18:9_19 2Ezd_18:9_20 2Ezd_18:9_21 2Ezd_18:9_22 2Ezd_18:9_23 2Ezd_18:9_24 2Ezd_18:9_25 2Ezd_18:9_26 2Ezd_18:9_27 2Ezd_18:9_28 2Ezd_18:9_29 2Ezd_18:9_30 2Ezd_18:9_31 2Ezd_18:9_32 2Ezd_18:9_33 2Ezd_18:9_34 2Ezd_18:9_35 2Ezd_18:9_36 2Ezd_18:9_37 2Ezd_18:9_38 2Ezd_18:9_39 2Ezd_18:9_40 2Ezd_18:9_41 2Ezd_18:9_42 2Ezd_18:9_43 2Ezd_18:9_44
2Ezd:18:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορεύεσθε φάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε μερίδας τοῖς μὴ ἔχουσιν, ὅτι ἁγία ἐστὶν ἡ ἡμέρα τῷ κυρίῳ ἡμῶν· καὶ μὴ διαπέσητε, ὅτι ἐστὶν ἰσχὺς ὑμῶν.
2Ezd:18:10 And the governor said to them, Go, eat the fat, and drink the sweet, and send portions to them that have nothing; for the day is holy to our Lord: and faint not, for the Lord is our strength. (Nehemiah 8:10 Brenton)
2Ezd:18:10 I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie - poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją». (Ne 8:10 BT_4)
2Ezd:18:10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορεύεσθε φάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε μερίδας τοῖς μὴ ἔχουσιν, ὅτι ἁγία ἐστὶν ἡμέρα τῷ κυρίῳ ἡμῶν· καὶ μὴ διαπέσητε, ὅτι ἐστὶν ἰσχὺς ὑμῶν.
2Ezd:18:10 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)   καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό μή ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὅτι ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή δια·πίπτω [LXX] (δια+πιπτ-, δια+πεσ(ε)·[σ]-, δια+πεσ·[σ]- or 2nd δια+πεσ-, δια+πεπτω·κ-, -, -) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Ezd:18:10 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By iść By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie zamawiać Część Nie By mieć Ponieważ/tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie Nie Do ??? Ponieważ/tamto By być Siła Ty
2Ezd:18:10 kai\ ei)=pen au)toi=s *poreu/esTe fa/gete lipa/smata kai\ pi/ete gluka/smata kai\ a)postei/late meri/das toi=s mE\ e)/CHousin, o(/ti a(gi/a e)sti\n E( E(me/ra tO=| kuri/O| E(mO=n· kai\ mE\ diape/sEte, o(/ti e)sti\n i)sCHu\s u(mO=n.
2Ezd:18:10 kai eipen autois poreuesTe fagete lipasmata kai piete glykasmata kai aposteilate meridas tois mE eCHusin, hoti hagia estin hE hEmera tO kyriO hEmOn· kai mE diapesEte, hoti estin isCHys hymOn.
2Ezd:18:10 C VBI_AAI3S RD_DPM V1_PMD2P VB_AAD2P N3M_APN C VB_AAD2P N3M_APN C VA_AAD2P N3D_APF RA_DPM D V1_PAPDPM C A1A_NSF V9_PAI3S RA_NSF N1A_NSF RA_DSM N2_DSM RP_GP C D VA_AAS2P C V9_PAI3S N3_NSF RP_GP
2Ezd:18:10 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to go to eat ć and also, even, namely to drink ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send part the not to have because/that dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be the day the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely not to ??? because/that to be strength you
2Ezd:18:10 and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! you(pl)-will-EAT, do-EAT-you(pl)!   and you(pl)-will-DRINK, do-DRINK-you(pl)!   and do-ORDER FORTH-you(pl)! ???s (acc) the (dat) not they-are-HAVE-ing, while HAVE-ing (dat) because/that holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is the (nom) day (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) us (gen) and not you(pl)-should-??? because/that he/she/it-is strength (nom) you(pl) (gen)
2Ezd:18:10 2Ezd_18:10_1 2Ezd_18:10_2 2Ezd_18:10_3 2Ezd_18:10_4 2Ezd_18:10_5 2Ezd_18:10_6 2Ezd_18:10_7 2Ezd_18:10_8 2Ezd_18:10_9 2Ezd_18:10_10 2Ezd_18:10_11 2Ezd_18:10_12 2Ezd_18:10_13 2Ezd_18:10_14 2Ezd_18:10_15 2Ezd_18:10_16 2Ezd_18:10_17 2Ezd_18:10_18 2Ezd_18:10_19 2Ezd_18:10_20 2Ezd_18:10_21 2Ezd_18:10_22 2Ezd_18:10_23 2Ezd_18:10_24 2Ezd_18:10_25 2Ezd_18:10_26 2Ezd_18:10_27 2Ezd_18:10_28 2Ezd_18:10_29 2Ezd_18:10_30
2Ezd:18:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:11 καὶ οἱ Λευῖται κατεσιώπων πάντα τὸν λαὸν λέγοντες Σιωπᾶτε, ὅτι ἡ ἡμέρα ἁγία, καὶ μὴ καταπίπτετε.
2Ezd:18:11 And the Levites caused all the people to be silent, saying, Be silent, for it is a holy day, and despond not. (Nehemiah 8:11 Brenton)
2Ezd:18:11 A lewici uspokajali cały lud wołając: «Uspokójcie się! Wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni!» (Ne 8:11 BT_4)
2Ezd:18:11 καὶ οἱ Λευῖται κατεσιώπων πάντα τὸν λαὸν λέγοντες Σιωπᾶτε, ὅτι ἡμέρα ἁγία, καὶ μὴ καταπίπτετε.
2Ezd:18:11 καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -) ὅτι ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί μή κατα·πίπτω (κατα+πιπτ-, κατα+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd κατα+πεσ-, κατα+πεπτω·κ-, -, -)
2Ezd:18:11 I też, nawet, mianowicie Lewita Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By mówić/opowiadaj Do bezdźwięcznego Ponieważ/tamto Dzień Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Nie Do ???
2Ezd:18:11 kai\ oi( *leui=tai katesiO/pOn pa/nta to\n lao\n le/gontes *siOpa=te, o(/ti E( E(me/ra a(gi/a, kai\ mE\ katapi/ptete.
2Ezd:18:11 kai hoi leuitai katesiOpOn panta ton laon legontes siOpate, hoti hE hEmera hagia, kai mE katapiptete.
2Ezd:18:11 C RA_NPM N1M_NPM V3I_IAI3P A3_ASM RA_ASM N2_ASM V1_PAPNPM V3_PAD2P C RA_NSF N1A_NSF A1A_NSF C D V1_PAI2P
2Ezd:18:11 and also, even, namely the Levite ć every all, each, every, the whole of the people to say/tell to soundless because/that the day dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely not to ???
2Ezd:18:11 and the (nom) Levites (nom|voc)   all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) people (acc) while SAY/TELL-ing (nom|voc) you(pl)-are-SOUNDLESS-ing, be-you(pl)-SOUNDLESS-ing!, you(pl)-should-be-SOUNDLESS-ing because/that the (nom) day (nom|voc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and not you(pl)-are-???-ing, be-you(pl)-???-ing!
2Ezd:18:11 2Ezd_18:11_1 2Ezd_18:11_2 2Ezd_18:11_3 2Ezd_18:11_4 2Ezd_18:11_5 2Ezd_18:11_6 2Ezd_18:11_7 2Ezd_18:11_8 2Ezd_18:11_9 2Ezd_18:11_10 2Ezd_18:11_11 2Ezd_18:11_12 2Ezd_18:11_13 2Ezd_18:11_14 2Ezd_18:11_15 2Ezd_18:11_16
2Ezd:18:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:12 καὶ ἀπῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀποστέλλειν μερίδας καὶ ποιῆσαι εὐφροσύνην μεγάλην, ὅτι συνῆκαν ἐν τοῖς λόγοις, οἷς ἐγνώρισεν αὐτοῖς.
2Ezd:18:12 So all the people departed to eat, and to drink, and to send portions, and to make great mirth, for they understood the words which he made known to them. (Nehemiah 8:12 Brenton)
2Ezd:18:12 I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono. (Ne 8:12 BT_4)
2Ezd:18:12 καὶ ἀπῆλθεν πᾶς λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἀποστέλλειν μερίδας καὶ ποιῆσαι εὐφροσύνην μεγάλην, ὅτι συνῆκαν ἐν τοῖς λόγοις, οἷς ἐγνώρισεν αὐτοῖς.
2Ezd:18:12 καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅτι συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:18:12 I też, nawet, mianowicie By odchodzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie zamawiać Część I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wesołość Wielki Ponieważ/tamto By rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By robić znany On/ona/to/to samo
2Ezd:18:12 kai\ a)pE=lTen pa=s o( lao\s fagei=n kai\ piei=n kai\ a)poste/llein meri/das kai\ poiE=sai eu)frosu/nEn mega/lEn, o(/ti sunE=kan e)n toi=s lo/gois, oi(=s e)gnO/risen au)toi=s.
2Ezd:18:12 kai apElTen pas ho laos fagein kai piein kai apostellein meridas kai poiEsai eufrosynEn megalEn, hoti synEkan en tois logois, hois egnOrisen autois.
2Ezd:18:12 C VBI_AAI3S A3_NSM RA_NSM N2_NSM VB_AAN C VB_AAN C V1_PAN N3D_APF C VA_AAN N1_ASF A1_ASF C VX_XAI3P P RA_DPM N2_DPM RR_DPM VAI_AAI3S RD_DPM
2Ezd:18:12 and also, even, namely to depart every all, each, every, the whole of the people to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send part and also, even, namely to do/make cheerfulness great because/that to understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to make known he/she/it/same
2Ezd:18:12 and he/she/it-DEPART-ed every (nom|voc) the (nom) people (nom) to-will-EAT, to-EAT and to-will-DRINK, to-DRINK and to-be-ORDER FORTH-ing ???s (acc) and to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) cheerfulness (acc) great ([Adj] acc) because/that they-UNDERSTand-ed in/among/by (+dat) the (dat) words (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-MAKE-ed-KNOWN them/same (dat)
2Ezd:18:12 2Ezd_18:12_1 2Ezd_18:12_2 2Ezd_18:12_3 2Ezd_18:12_4 2Ezd_18:12_5 2Ezd_18:12_6 2Ezd_18:12_7 2Ezd_18:12_8 2Ezd_18:12_9 2Ezd_18:12_10 2Ezd_18:12_11 2Ezd_18:12_12 2Ezd_18:12_13 2Ezd_18:12_14 2Ezd_18:12_15 2Ezd_18:12_16 2Ezd_18:12_17 2Ezd_18:12_18 2Ezd_18:12_19 2Ezd_18:12_20 2Ezd_18:12_21 2Ezd_18:12_22 2Ezd_18:12_23
2Ezd:18:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:13 καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ συνήχθησαν οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῷ παντὶ λαῷ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται πρὸς Εσδραν τὸν γραμματέα ἐπιστῆσαι πρὸς πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου.
2Ezd:18:13 And on the second day the heads of families assembled with all the people, also the priests and Levites, to Esdras the scribe, to attend to all the words of the law. (Nehemiah 8:13 Brenton)
2Ezd:18:13 Następnego dnia naczelnicy rodów całego ludu, kapłani i lewici zebrali się u pisarza Ezdrasza, aby zgłębić słowa Prawa. (Ne 8:13 BT_4)
2Ezd:18:13 Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ συνήχθησαν οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῷ παντὶ λαῷ, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται πρὸς Εσδραν τὸν γραμματέα ἐπιστῆσαι πρὸς πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου.
2Ezd:18:13 καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ πρός   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ
2Ezd:18:13 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Drugi By zbierać się razem Władca; by zaczynać się patrilineage Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Duchowny I też, nawet, mianowicie Lewita Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Skryba By ulegać odroczeniu Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Prawo
2Ezd:18:13 *kai\ e)n tE=| E(me/ra| tE=| deute/ra| sunE/CHTEsan oi( a)/rCHontes tO=n patriO=n tO=| panti\ laO=|, oi( i(erei=s kai\ oi( *leui=tai pro\s *esdran to\n grammate/a e)pistE=sai pro\s pa/ntas tou\s lo/gous tou= no/mou.
2Ezd:18:13 kai en tE hEmera tE deutera synECHTEsan hoi arCHontes tOn patriOn tO panti laO, hoi hiereis kai hoi leuitai pros esdran ton grammatea epistEsai pros pantas tus logus tu nomu.
2Ezd:18:13 C P RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF VQI_API3P RA_NPM N3_NPM RA_GPM N1A_GPF RA_DSM A3_DSM N2_DSM RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM P N_ASM RA_ASM N3V_ASM VA_AAN P A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM
2Ezd:18:13 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day the second to gather together the ruler; to begin the patrilineage the every all, each, every, the whole of people the priest and also, even, namely the Levite toward (+acc,+gen,+dat) ć the scribe to stand over toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the law
2Ezd:18:13 and in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) the (dat) second (dat) they-were-GATHER TOGETHER-ed the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) patrilineages (gen) the (dat) every (dat) people (dat) the (nom) priests (acc, nom|voc) and the (nom) Levites (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat)   the (acc) scribe (acc) to-STand-OVER, be-you(sg)-STand-ed-OVER!, he/she/it-happens-to-STand-OVER (opt) toward (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) words (acc) the (gen) law (gen)
2Ezd:18:13 2Ezd_18:13_1 2Ezd_18:13_2 2Ezd_18:13_3 2Ezd_18:13_4 2Ezd_18:13_5 2Ezd_18:13_6 2Ezd_18:13_7 2Ezd_18:13_8 2Ezd_18:13_9 2Ezd_18:13_10 2Ezd_18:13_11 2Ezd_18:13_12 2Ezd_18:13_13 2Ezd_18:13_14 2Ezd_18:13_15 2Ezd_18:13_16 2Ezd_18:13_17 2Ezd_18:13_18 2Ezd_18:13_19 2Ezd_18:13_20 2Ezd_18:13_21 2Ezd_18:13_22 2Ezd_18:13_23 2Ezd_18:13_24 2Ezd_18:13_25 2Ezd_18:13_26 2Ezd_18:13_27 2Ezd_18:13_28 2Ezd_18:13_29 2Ezd_18:13_30
2Ezd:18:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:14 καὶ εὕροσαν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ, ᾧ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, ὅπως κατοικήσωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν σκηναῖς ἐν ἑορτῇ ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ,
2Ezd:18:14 And they found written in the law which the Lord commanded Moses, that the children of Israel should dwell in booths, in the feast in the seventh month: (Nehemiah 8:14 Brenton)
2Ezd:18:14 I w Prawie, które Pan nadał przez Mojżesza, znaleźli przepis, by Izraelici podczas święta w siódmym miesiącu mieszkali w szałasach. (Ne 8:14 BT_4)
2Ezd:18:14 καὶ εὕροσαν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ, ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ, ὅπως κατοικήσωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν σκηναῖς ἐν ἑορτῇ ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ,
2Ezd:18:14 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὅπως κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἐν ἑορτή, -ῆς, ἡ ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον
2Ezd:18:14 I też, nawet, mianowicie By znajdować By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świąteczny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Siódmy
2Ezd:18:14 kai\ eu(/rosan gegramme/non e)n tO=| no/mO|, O(=| e)netei/lato ku/rios tO=| *mousE=|, o(/pOs katoikE/sOsin oi( ui(oi\ *israEl e)n skEnai=s e)n e(ortE=| e)n mEni\ tO=| e(bdo/mO|,
2Ezd:18:14 kai heurosan gegrammenon en tO nomO, hO eneteilato kyrios tO musE, hopOs katoikEsOsin hoi hyioi israEl en skEnais en heortE en mEni tO hebdomO,
2Ezd:18:14 C VA_AAI3P VP_XMPASM P RA_DSM N2_DSM RR_DSM VAI_AMI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM C VA_AAS3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P N1_DPF P N1_DSF P N3_DSM RA_DSM A1_DSM
2Ezd:18:14 and also, even, namely to find to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law who/whom/which to enjoin command lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among festival in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month the seventh
2Ezd:18:14 and they-FIND-ed having-been-WRITE-ed (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-was-ENJOIN-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat) this is how they-should-RESIDE/SETTLE-DOWN the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) tents (dat) in/among/by (+dat) festival (dat) in/among/by (+dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) seventh (dat)
2Ezd:18:14 2Ezd_18:14_1 2Ezd_18:14_2 2Ezd_18:14_3 2Ezd_18:14_4 2Ezd_18:14_5 2Ezd_18:14_6 2Ezd_18:14_7 2Ezd_18:14_8 2Ezd_18:14_9 2Ezd_18:14_10 2Ezd_18:14_11 2Ezd_18:14_12 2Ezd_18:14_13 2Ezd_18:14_14 2Ezd_18:14_15 2Ezd_18:14_16 2Ezd_18:14_17 2Ezd_18:14_18 2Ezd_18:14_19 2Ezd_18:14_20 2Ezd_18:14_21 2Ezd_18:14_22 2Ezd_18:14_23 2Ezd_18:14_24
2Ezd:18:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:15 καὶ ὅπως σημάνωσιν σάλπιγξιν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτῶν καὶ ἐν Ιερουσαλημ. καὶ εἶπεν Εσδρας Ἐξέλθετε εἰς τὸ ὄρος καὶ ἐνέγκετε φύλλα ἐλαίας καὶ φύλλα ξύλων κυπαρισσίνων καὶ φύλλα μυρσίνης καὶ φύλλα φοινίκων καὶ φύλλα ξύλου δασέος ποιῆσαι σκηνὰς κατὰ τὸ γεγραμμένον.
2Ezd:18:15 and that they should sound with trumpets in all their cities, and in Jerusalem. And Esdras said, Go forth to the mountain, and bring branches of olive, and branches of cypress trees, and branches of myrtle, and branches of palm trees, and branches of every thick tree, to make booths, according to that which was written. (Nehemiah 8:15 Brenton)
2Ezd:18:15 Gdy to usłyszeli, ogłosili we wszystkich miastach swoich i w Jerozolimie: «Idźcie w góry i przynieście gałęzie oliwne, gałęzie sosnowe, gałęzie mirtowe, gałęzie palmowe i gałęzie innych drzew liściastych, aby zgodnie z przepisem uczynić szałasy». (Ne 8:15 BT_4)
2Ezd:18:15 καὶ ὅπως σημάνωσιν σάλπιγξιν ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτῶν καὶ ἐν Ιερουσαλημ. καὶ εἶπεν Εσδρας Ἐξέλθετε εἰς τὸ ὄρος καὶ ἐνέγκετε φύλλα ἐλαίας καὶ φύλλα ξύλων κυπαρισσίνων καὶ φύλλα μυρσίνης καὶ φύλλα φοινίκων καὶ φύλλα ξύλου δασέος ποιῆσαι σκηνὰς κατὰ τὸ γεγραμμένον.
2Ezd:18:15 καί ὅπως σημαίνω (σημαιν-, σημαν(ε)·[σ]-, σημαν·[σ]-, -, σεσημαν-, σημαν·θ-) σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) φύλλον, -ου, τό ἐλαία, -ας, ἡ καί φύλλον, -ου, τό ξύλον, -ου, τό   καί φύλλον, -ου, τό   καί φύλλον, -ου, τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] καί φύλλον, -ου, τό ξύλον, -ου, τό δασύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) κατά ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
2Ezd:18:15 I też, nawet, mianowicie Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By wskazywać znacz, wskazuj, oświadczaj Trąbka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wchodź I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] Oliwne albo oliwne drzewo I też, nawet, mianowicie Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] I też, nawet, mianowicie Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; Miasto Dłoni {Palmy} Drzew [Jerycho; zobacz Dt. 34:3, 2 Chr. I też, nawet, mianowicie Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Włochaty By czynić/rób Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By pisać
2Ezd:18:15 kai\ o(/pOs sEma/nOsin sa/lpigXin e)n pa/sais tai=s po/lesin au)tO=n kai\ e)n *ierousalEm. kai\ ei)=pen *esdras *)eXe/lTete ei)s to\ o)/ros kai\ e)ne/gkete fu/lla e)lai/as kai\ fu/lla Xu/lOn kuparissi/nOn kai\ fu/lla mursi/nEs kai\ fu/lla foini/kOn kai\ fu/lla Xu/lou dase/os poiE=sai skEna\s kata\ to\ gegramme/non.
2Ezd:18:15 kai hopOs sEmanOsin salpinXin en pasais tais polesin autOn kai en ierusalEm. kai eipen esdras eXelTete eis to oros kai enenkete fylla elaias kai fylla XylOn kyparissinOn kai fylla myrsinEs kai fylla foinikOn kai fylla Xylu daseos poiEsai skEnas kata to gegrammenon.
2Ezd:18:15 C C VZ_AAS3P N3G_DPF P A1S_DPF RA_DPF N3I_DPF RD_GPM C P N_DSF C VBI_AAI3S N_NSM VB_AAD2P P RA_ASN N3E_ASN C VBI_AAD2P N2N_APN N1A_GSF C N2N_APN N2N_GPN A1_GPN C N2N_APN N1_GSF C N2N_APN N3K_GPM C N2N_APN N2N_GSN A3U_GSM VA_AAN N1_APF P RA_ASN VP_XMPASM
2Ezd:18:15 and also, even, namely so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to indicate signify, indicate, declare trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to say/tell ć to come out into (+acc) the mount and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] olive or olive tree and also, even, namely leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] ć and also, even, namely leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] date palm; Phoenician; City of Palm Trees [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. and also, even, namely leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. shaggy to do/make tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to write
2Ezd:18:15 and this is how they-should-INDICATE trumpets (dat) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) cities (dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed   do-COME-you(pl)-OUT! into (+acc) the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) and do-BRING-you(pl)! leafs (nom|acc|voc) olive or olive tree (gen), olives or olive trees (acc) and leafs (nom|acc|voc) trees/wooden things (gen)   and leafs (nom|acc|voc)   and leafs (nom|acc|voc) date palms (gen); Phoenicians (gen); City of Palm Trees (nom|voc); purple-red ([Adj] gen) and leafs (nom|acc|voc) tree/wooden thing (gen) shaggy ([Adj] gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) tents (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (acc, nom|acc|voc)
2Ezd:18:15 2Ezd_18:15_1 2Ezd_18:15_2 2Ezd_18:15_3 2Ezd_18:15_4 2Ezd_18:15_5 2Ezd_18:15_6 2Ezd_18:15_7 2Ezd_18:15_8 2Ezd_18:15_9 2Ezd_18:15_10 2Ezd_18:15_11 2Ezd_18:15_12 2Ezd_18:15_13 2Ezd_18:15_14 2Ezd_18:15_15 2Ezd_18:15_16 2Ezd_18:15_17 2Ezd_18:15_18 2Ezd_18:15_19 2Ezd_18:15_20 2Ezd_18:15_21 2Ezd_18:15_22 2Ezd_18:15_23 2Ezd_18:15_24 2Ezd_18:15_25 2Ezd_18:15_26 2Ezd_18:15_27 2Ezd_18:15_28 2Ezd_18:15_29 2Ezd_18:15_30 2Ezd_18:15_31 2Ezd_18:15_32 2Ezd_18:15_33 2Ezd_18:15_34 2Ezd_18:15_35 2Ezd_18:15_36 2Ezd_18:15_37 2Ezd_18:15_38 2Ezd_18:15_39 2Ezd_18:15_40 2Ezd_18:15_41 2Ezd_18:15_42
2Ezd:18:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:16 καὶ ἐξῆλθεν ὁ λαὸς καὶ ἤνεγκαν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς σκηνὰς ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ δώματος αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ ἐν πλατείαις τῆς πόλεως καὶ ἕως πύλης Εφραιμ.
2Ezd:18:16 And the people went forth, and brought them, and made booths for themselves, each one upon his roof, and in their courts, and in the courts of the house of God, and in the streets of the city, and as far as the gate of Ephraim. (Nehemiah 8:16 Brenton)
2Ezd:18:16 I wyszedł lud, przynieśli to i uczynili sobie szałasy: niejeden na dachu swoim, inni na podwórzach swoich, także i na dziedzińcach domu Bożego, na placu Bramy Wodnej i na placu Bramy Efraimskiej. (Ne 8:16 BT_4)
2Ezd:18:16 καὶ ἐξῆλθεν λαὸς καὶ ἤνεγκαν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς σκηνὰς ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ δώματος αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ ἐν πλατείαις τῆς πόλεως καὶ ἕως πύλης Εφραιμ.
2Ezd:18:16 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐν πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πύλη, -ης, ἡ Ἐφραίμ, ὁ
2Ezd:18:16 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Ludzie I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Samo /nasz /twój /siebie Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Dom; by mieszkać Bóg  I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Brama Efraim
2Ezd:18:16 kai\ e)XE=lTen o( lao\s kai\ E)/negkan kai\ e)poi/Esan e(autoi=s skEna\s a)nE\r e)pi\ tou= dO/matos au)tou= kai\ e)n tai=s au)lai=s au)tO=n kai\ e)n tai=s au)lai=s oi)/kou tou= Teou= kai\ e)n platei/ais tE=s po/leOs kai\ e(/Os pu/lEs *efraim.
2Ezd:18:16 kai eXElTen ho laos kai Enenkan kai epoiEsan heautois skEnas anEr epi tu dOmatos autu kai en tais aulais autOn kai en tais aulais oiku tu Teu kai en plateiais tEs poleOs kai heOs pylEs efraim.
2Ezd:18:16 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3P C VAI_AAI3P RD_DPM N1_APF N3_NSM P RA_GSN N3M_GSN RD_GSM C P RA_DPF N1_DPF RD_GPM C P RA_DPF N1_DPF N2_GSM RA_GSM N2_GSM C P A3U_DPF RA_GSF N3I_GSF C P N1_GSF N_GSM
2Ezd:18:16 and also, even, namely to come out the people and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely to do/make self /our-/your-/themselves tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house house; to dwell the god [see theology] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide the city and also, even, namely until; dawn gate Ephraim
2Ezd:18:16 and he/she/it-COME-ed-OUT the (nom) people (nom) and they-BRING-ed and they-DO/MAKE-ed selves (dat) tents (acc) man, husband (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bedchamber (gen) him/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) courtyards (dat) them/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) courtyards (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) god (gen) and in/among/by (+dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) the (gen) city (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) gate (gen) Ephraim (indecl)
2Ezd:18:16 2Ezd_18:16_1 2Ezd_18:16_2 2Ezd_18:16_3 2Ezd_18:16_4 2Ezd_18:16_5 2Ezd_18:16_6 2Ezd_18:16_7 2Ezd_18:16_8 2Ezd_18:16_9 2Ezd_18:16_10 2Ezd_18:16_11 2Ezd_18:16_12 2Ezd_18:16_13 2Ezd_18:16_14 2Ezd_18:16_15 2Ezd_18:16_16 2Ezd_18:16_17 2Ezd_18:16_18 2Ezd_18:16_19 2Ezd_18:16_20 2Ezd_18:16_21 2Ezd_18:16_22 2Ezd_18:16_23 2Ezd_18:16_24 2Ezd_18:16_25 2Ezd_18:16_26 2Ezd_18:16_27 2Ezd_18:16_28 2Ezd_18:16_29 2Ezd_18:16_30 2Ezd_18:16_31 2Ezd_18:16_32 2Ezd_18:16_33 2Ezd_18:16_34 2Ezd_18:16_35 2Ezd_18:16_36
2Ezd:18:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:17 καὶ ἐποίησαν πᾶσα ἡ ἐκκλησία οἱ ἐπιστρέψαντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας σκηνὰς καὶ ἐκάθισαν ἐν σκηναῖς· ὅτι οὐκ ἐποίησαν ἀπὸ ἡμερῶν Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυη οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης· καὶ ἐγένετο εὐφροσύνη μεγάλη.
2Ezd:18:17 And all the congregation who had returned from the captivity, made booths, and dwelt in booths: for the children of Israel had not done so from the days of Jesus the son of Naue until that day: and there was great joy. (Nehemiah 8:17 Brenton)
2Ezd:18:17 Tak więc cała społeczność, to jest ci, którzy wrócili z niewoli, uczyniła szałasy, i oni mieszkali w szałasach - choć nie uczynili tak Izraelici od dni Jozuego, syna Nuna, aż do owego dnia; i panowała bardzo wielka radość. (Ne 8:17 BT_4)
2Ezd:18:17 καὶ ἐποίησαν πᾶσα ἐκκλησία οἱ ἐπιστρέψαντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας σκηνὰς καὶ ἐκάθισαν ἐν σκηναῖς· ὅτι οὐκ ἐποίησαν ἀπὸ ἡμερῶν Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυη οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης· καὶ ἐγένετο εὐφροσύνη μεγάλη.
2Ezd:18:17 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
2Ezd:18:17 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół By odwracać się dookoła Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeńcy Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Jezus [Jozue albo Jezus] Syn thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Syn Izrael Aż; świtaj Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wesołość Wielki
2Ezd:18:17 kai\ e)poi/Esan pa=sa E( e)kklEsi/a oi( e)pistre/PSantes a)po\ tE=s ai)CHmalOsi/as skEna\s kai\ e)ka/Tisan e)n skEnai=s· o(/ti ou)k e)poi/Esan a)po\ E(merO=n *)iEsou= ui(ou= *nauE ou(/tOs oi( ui(oi\ *israEl e(/Os tE=s E(me/ras e)kei/nEs· kai\ e)ge/neto eu)frosu/nE mega/lE.
2Ezd:18:17 kai epoiEsan pasa hE ekklEsia hoi epistrePSantes apo tEs aiCHmalOsias skEnas kai ekaTisan en skEnais· hoti uk epoiEsan apo hEmerOn iEsu hyiu nauE hutOs hoi hyioi israEl heOs tEs hEmeras ekeinEs· kai egeneto eufrosynE megalE.
2Ezd:18:17 C VAI_AAI3P A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_NPM VA_AAPNPM P RA_GSF N1A_GSF N1_APF C VAI_AAI3P P N1_DPF C D VAI_AAI3P P N1A_GPF N_GSM N2_GSM N_GSM D RA_NPM N2_NPM N_GSM C RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C VBI_AMI3S N1_NSF A1_NSF
2Ezd:18:17 and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of the assembly assembly, gathering, congregation, church the to turn around from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the captives tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth because/that οὐχ before rough breathing to do/make from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day Jesus [Joshua or Jesus] son ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the son Israel until; dawn the day that and also, even, namely to become become, happen cheerfulness great
2Ezd:18:17 and they-DO/MAKE-ed every (nom|voc) the (nom) assembly (nom|voc) the (nom) upon TURN-ing-AROUND (nom|voc) away from (+gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) tents (acc) and they-SIT DOWN-ed in/among/by (+dat) tents (dat) because/that not they-DO/MAKE-ed away from (+gen) days (gen) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) son (gen)   thusly/like this the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) that (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed cheerfulness (nom|voc) great ([Adj] nom|voc)
2Ezd:18:17 2Ezd_18:17_1 2Ezd_18:17_2 2Ezd_18:17_3 2Ezd_18:17_4 2Ezd_18:17_5 2Ezd_18:17_6 2Ezd_18:17_7 2Ezd_18:17_8 2Ezd_18:17_9 2Ezd_18:17_10 2Ezd_18:17_11 2Ezd_18:17_12 2Ezd_18:17_13 2Ezd_18:17_14 2Ezd_18:17_15 2Ezd_18:17_16 2Ezd_18:17_17 2Ezd_18:17_18 2Ezd_18:17_19 2Ezd_18:17_20 2Ezd_18:17_21 2Ezd_18:17_22 2Ezd_18:17_23 2Ezd_18:17_24 2Ezd_18:17_25 2Ezd_18:17_26 2Ezd_18:17_27 2Ezd_18:17_28 2Ezd_18:17_29 2Ezd_18:17_30 2Ezd_18:17_31 2Ezd_18:17_32 2Ezd_18:17_33 2Ezd_18:17_34 2Ezd_18:17_35
2Ezd:18:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:18:18 καὶ ἀνέγνω ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ θεοῦ ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἕως τῆς ἡμέρας τῆς ἐσχάτης· καὶ ἐποίησαν ἑορτὴν ἑπτὰ ἡμέρας καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον κατὰ τὸ κρίμα.
2Ezd:18:18 And Esdras read in the book of the law of God daily, from the first day even to the last day: and they kept the feast seven days; and on the eighth day a solemn assembly, according to the ordinance. (Nehemiah 8:18 Brenton)
2Ezd:18:18 I czytano z księgi Prawa Bożego dzień w dzień, od dnia pierwszego aż do dnia ostatniego. Przez siedem dni obchodzono święto, a dnia ósmego zgodnie z przepisem odbyło się zgromadzenie uroczyste. (Ne 8:18 BT_4)
2Ezd:18:18 καὶ ἀνέγνω ἐν βιβλίῳ νόμου τοῦ θεοῦ ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἕως τῆς ἡμέρας τῆς ἐσχάτης· καὶ ἐποίησαν ἑορτὴν ἑπτὰ ἡμέρας καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον κατὰ τὸ κρίμα.
2Ezd:18:18 καί ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) ἐν βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος) νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἑορτή, -ῆς, ἡ ἑπτά ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον   κατά ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό
2Ezd:18:18 I też, nawet, mianowicie By czytać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Książka Prawo Bóg  Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Po pierwsze Aż; świtaj Dzień Ostatni I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Świąteczny Siedem Dzień I też, nawet, mianowicie Dzień Ósmy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
2Ezd:18:18 kai\ a)ne/gnO e)n bibli/O| no/mou tou= Teou= E(me/ran e)n E(me/ra| a)po\ tE=s E(me/ras tE=s prO/tEs e(/Os tE=s E(me/ras tE=s e)sCHa/tEs· kai\ e)poi/Esan e(ortE\n e(pta\ E(me/ras kai\ tE=| E(me/ra| tE=| o)gdo/E| e)Xo/dion kata\ to\ kri/ma.
2Ezd:18:18 kai anegnO en bibliO nomu tu Teu hEmeran en hEmera apo tEs hEmeras tEs prOtEs heOs tEs hEmeras tEs esCHatEs· kai epoiEsan heortEn hepta hEmeras kai tE hEmera tE ogdoE eXodion kata to krima.
2Ezd:18:18 C VZI_AAI3S P N2N_DSN N2_GSM RA_GSM N2_GSM N1A_ASF P N1A_DSF P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1_GSFS C RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1_GSF C VAI_AAI3P N1_ASF M N1A_APF C RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF N2N_ASN P RA_ASN N3M_ASN
2Ezd:18:18 and also, even, namely to read in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among book law the god [see theology] day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day the first until; dawn the day the last and also, even, namely to do/make festival seven day and also, even, namely the day the eighth ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
2Ezd:18:18 and he/she/it-READ-ed in/among/by (+dat) book (dat) law (gen) the (gen) god (gen) day (acc) in/among/by (+dat) day (dat) away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) the (gen) first (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) the (gen) last (gen) and they-DO/MAKE-ed festival (acc) seven day (gen), days (acc) and the (dat) day (dat) the (dat) eighth (dat)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) sentence (nom|acc|voc)
2Ezd:18:18 2Ezd_18:18_1 2Ezd_18:18_2 2Ezd_18:18_3 2Ezd_18:18_4 2Ezd_18:18_5 2Ezd_18:18_6 2Ezd_18:18_7 2Ezd_18:18_8 2Ezd_18:18_9 2Ezd_18:18_10 2Ezd_18:18_11 2Ezd_18:18_12 2Ezd_18:18_13 2Ezd_18:18_14 2Ezd_18:18_15 2Ezd_18:18_16 2Ezd_18:18_17 2Ezd_18:18_18 2Ezd_18:18_19 2Ezd_18:18_20 2Ezd_18:18_21 2Ezd_18:18_22 2Ezd_18:18_23 2Ezd_18:18_24 2Ezd_18:18_25 2Ezd_18:18_26 2Ezd_18:18_27 2Ezd_18:18_28 2Ezd_18:18_29 2Ezd_18:18_30 2Ezd_18:18_31 2Ezd_18:18_32 2Ezd_18:18_33 2Ezd_18:18_34
2Ezd:18:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x