Ba:3:1 κύριε παντοκράτωρ ὁ θεὸς Ισραηλ, ψυχὴ ἐν στενοῖς καὶ πνεῦμα ἀκηδιῶν κέκραγεν πρὸς σέ.
Ba:3:1 O Lord Almighty, God of Israel, the soul in anguish the troubled spirit, crieth unto thee. (Baruch 3:1 Brenton)
Ba:3:1 Panie wszechwładny, Boże Izraela, dusza w ucisku i duch zgnębiony woła do Ciebie. (Baruch 3:1 BT_4)
Ba:3:1 κύριε παντοκράτωρ θεὸς Ισραηλ, ψυχὴ ἐν στενοῖς καὶ πνεῦμα ἀκηδιῶν κέκραγεν πρὸς σέ.
Ba:3:1 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐν στενός -ή -όν καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ba:3:1 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  Izrael Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wąski blisko, kończący się {wnioskujący} czas, wąski, zwarcie, blisko, blisko I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg)
Ba:3:1 ku/rie pantokra/tOr o( Teo\s *israEl, PSuCHE\ e)n stenoi=s kai\ pneu=ma a)kEdiO=n ke/kragen pro\s se/.
Ba:3:1 kyrie pantokratOr ho Teos israEl, PSyCHE en stenois kai pneuma akEdiOn kekragen pros se.
Ba:3:1 N2_VSM N3R_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM N1_NSF P A1_DPM C N3M_ASN N1A_GPF VX_XAI3S P RP_AS
Ba:3:1 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all the god [see theology] Israel cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among narrow close, the concluding time, strait, tight, near, nigh and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind ć to cry out toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg)
Ba:3:1 lord (voc); a lord ([Adj] voc) Almighty ruler of all (nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) in/among/by (+dat) narrow ([Adj] dat) and spirit (nom|acc|voc) he/she/it-has-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ba:3:1 Ba_3:1_1 Ba_3:1_2 Ba_3:1_3 Ba_3:1_4 Ba_3:1_5 Ba_3:1_6 Ba_3:1_7 Ba_3:1_8 Ba_3:1_9 Ba_3:1_10 Ba_3:1_11 Ba_3:1_12 Ba_3:1_13 Ba_3:1_14
Ba:3:1 x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:2 ἄκουσον, κύριε, καὶ ἐλέησον, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου·
Ba:3:2 Hear, O Lord, and have mercy; ar thou art merciful: and have pity upon us, because we have sinned before thee. (Baruch 3:2 Brenton)
Ba:3:2 Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Tobą. (Baruch 3:2 BT_4)
Ba:3:2 ἄκουσον, κύριε, καὶ ἐλέησον, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου·
Ba:3:2 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ba:3:2 By słyszeć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Ponieważ/tamto By grzeszyć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg)
Ba:3:2 a)/kouson, ku/rie, kai\ e)le/Eson, o(/ti E(ma/rtomen e)nanti/on sou·
Ba:3:2 akuson, kyrie, kai eleEson, hoti hEmartomen enantion su·
Ba:3:2 VA_AAD2S N2_VSM C VA_AAD2S C VBI_AAI1P P RP_GS
Ba:3:2 to hear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to show mercy because/that to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg)
Ba:3:2 do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) and do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) because/that we-SIN-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ba:3:2 Ba_3:2_1 Ba_3:2_2 Ba_3:2_3 Ba_3:2_4 Ba_3:2_5 Ba_3:2_6 Ba_3:2_7 Ba_3:2_8
Ba:3:2 x x x x x x x x
Ba:3:3 ὅτι σὺ καθήμενος τὸν αἰῶνα, καὶ ἡμεῖς ἀπολλύμενοι τὸν αἰῶνα.
Ba:3:3 For thou endurest for ever, and we perish utterly. (Baruch 3:3 Brenton)
Ba:3:3 Ty trwasz na wieki, a my nic nie znaczymy. (Baruch 3:3 BT_4)
Ba:3:3 ὅτι σὺ καθήμενος τὸν αἰῶνα, καὶ ἡμεῖς ἀπολλύμενοι τὸν αἰῶνα.
Ba:3:3 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ba:3:3 Ponieważ/tamto Ty By siedzieć Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Ja By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ba:3:3 o(/ti su\ kaTE/menos to\n ai)O=na, kai\ E(mei=s a)pollu/menoi to\n ai)O=na.
Ba:3:3 hoti sy kaTEmenos ton aiOna, kai hEmeis apollymenoi ton aiOna.
Ba:3:3 C RP_NS V5_PMPNSM RA_ASM N3W_ASM C RP_NP V5_PMPNPM RA_ASM N3W_ASM
Ba:3:3 because/that you to sit the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely I to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ba:3:3 because/that you(sg) (nom) while being-SIT-ed (nom) the (acc) eon (acc) and we (nom) while being-LOSE/DESTROY-ed (nom|voc) the (acc) eon (acc)
Ba:3:3 Ba_3:3_1 Ba_3:3_2 Ba_3:3_3 Ba_3:3_4 Ba_3:3_5 Ba_3:3_6 Ba_3:3_7 Ba_3:3_8 Ba_3:3_9 Ba_3:3_10
Ba:3:3 x x x x x x x x x x
Ba:3:4 κύριε παντοκράτωρ ὁ θεὸς Ισραηλ, ἄκουσον δὴ τῆς προσευχῆς τῶν τεθνηκότων Ισραηλ καὶ υἱῶν τῶν ἁμαρτανόντων ἐναντίον σου, οἳ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐκολλήθη ἡμῖν τὰ κακά.
Ba:3:4 O Lord Almighty, thou God of Israel, hear now the prayers of the dead Israelites, and of their children, which have sinned before thee, and not hearkened unto the voice of thee their God: for the which cause these plagues cleave unto us. (Baruch 3:4 Brenton)
Ba:3:4 Panie wszechwładny, Boże Izraela, wysłuchaj modlitwy umarłych Izraela i synów tych, którzy grzeszyli wobec Ciebie, którzy nie słuchali głosu Pana, Boga swego. Stąd przylgnęły do nas te nieszczęścia. (Baruch 3:4 BT_4)
Ba:3:4 κύριε παντοκράτωρ θεὸς Ισραηλ, ἄκουσον δὴ τῆς προσευχῆς τῶν τεθνηκότων Ισραηλ καὶ υἱῶν τῶν ἁμαρτανόντων ἐναντίον σου, οἳ οὐκ ἤκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐκολλήθη ἡμῖν τὰ κακά.
Ba:3:4 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) Ἰσραήλ, ὁ καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
Ba:3:4 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim Bóg  Izrael By słyszeć Naprawdę Modlitwa By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] Izrael I też, nawet, mianowicie Syn By grzeszyć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Ja Niegodziwie by czynić źle
Ba:3:4 ku/rie pantokra/tOr o( Teo\s *israEl, a)/kouson dE\ tE=s proseuCHE=s tO=n teTnEko/tOn *israEl kai\ ui(O=n tO=n a(martano/ntOn e)nanti/on sou, oi(\ ou)k E)/kousan tE=s fOnE=s kuri/ou Teou= au)tO=n kai\ e)kollE/TE E(mi=n ta\ kaka/.
Ba:3:4 kyrie pantokratOr ho Teos israEl, akuson dE tEs proseuCHEs tOn teTnEkotOn israEl kai hyiOn tOn hamartanontOn enantion su, hoi uk Ekusan tEs fOnEs kyriu Teu autOn kai ekollETE hEmin ta kaka.
Ba:3:4 N2_VSM N3R_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VA_AAD2S x RA_GSF N1_GSF RA_GPM VX_XAPGPM N_GSM C N2_GPM RA_GPM V1_PAPGPM P RP_GS RR_NPM D VAI_AAI3P RA_GSF N1_GSF N2_GSM N2_GSM RD_GPM C VCI_API3S RP_DP RA_NPN A1_NPN
Ba:3:4 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all the god [see theology] Israel to hear indeed the prayer the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] Israel and also, even, namely son the to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg) who/whom/which οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together I the wickedly to do evil
Ba:3:4 lord (voc); a lord ([Adj] voc) Almighty ruler of all (nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed the (gen) prayer (gen) the (gen) having BE DEAD-ed (gen) Israel (indecl) and sons (gen) the (gen) let-them-be-SIN-ing! (classical), while SIN-ing (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom) not while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) them/same (gen) and he/she/it-was-JOIN-ed us (dat) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc)
Ba:3:4 Ba_3:4_1 Ba_3:4_2 Ba_3:4_3 Ba_3:4_4 Ba_3:4_5 Ba_3:4_6 Ba_3:4_7 Ba_3:4_8 Ba_3:4_9 Ba_3:4_10 Ba_3:4_11 Ba_3:4_12 Ba_3:4_13 Ba_3:4_14 Ba_3:4_15 Ba_3:4_16 Ba_3:4_17 Ba_3:4_18 Ba_3:4_19 Ba_3:4_20 Ba_3:4_21 Ba_3:4_22 Ba_3:4_23 Ba_3:4_24 Ba_3:4_25 Ba_3:4_26 Ba_3:4_27 Ba_3:4_28 Ba_3:4_29 Ba_3:4_30 Ba_3:4_31
Ba:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:5 μὴ μνησθῇς ἀδικιῶν πατέρων ἡμῶν, ἀλλὰ μνήσθητι χειρός σου καὶ ὀνόματός σου ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ·
Ba:3:5 Remember not the iniquities of our forefathers: but think upon thy power and thy name now at this time. (Baruch 3:5 Brenton)
Ba:3:5 Nie pamiętaj o grzechach przodków naszych, lecz pomnij obecnie na ramię Twe i imię Twoje. (Baruch 3:5 BT_4)
Ba:3:5 μὴ μνησθῇς ἀδικιῶν πατέρων ἡμῶν, ἀλλὰ μνήσθητι χειρός σου καὶ ὀνόματός σου ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ·
Ba:3:5 μή μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) οὗτος αὕτη τοῦτο
Ba:3:5 Nie By pamiętać/stawaj się uważającym z Zły uczynki Ojciec Ja Ale By pamiętać/stawaj się uważającym z Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ba:3:5 mE\ mnEsTE=|s a)dikiO=n pate/rOn E(mO=n, a)lla\ mnE/sTEti CHeiro/s sou kai\ o)no/mato/s sou e)n tO=| kairO=| tou/tO|·
Ba:3:5 mE mnEsTEs adikiOn paterOn hEmOn, alla mnEsTEti CHeiros su kai onomatos su en tO kairO tutO·
Ba:3:5 D VS_APS2S N1A_GPF N3_GPM RP_GP C VS_APD2S N3_GSF RP_GS C N3M_GSN RP_GS P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
Ba:3:5 not to remember/become mindful of wrongdoing father I but to remember/become mindful of hand you; your/yours(sg) and also, even, namely name with regard to you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ba:3:5 not you(sg)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF wrongdoings (gen) fathers (gen) us (gen) but be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and name (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) this (dat)
Ba:3:5 Ba_3:5_1 Ba_3:5_2 Ba_3:5_3 Ba_3:5_4 Ba_3:5_5 Ba_3:5_6 Ba_3:5_7 Ba_3:5_8 Ba_3:5_9 Ba_3:5_10 Ba_3:5_11 Ba_3:5_12 Ba_3:5_13 Ba_3:5_14 Ba_3:5_15 Ba_3:5_16
Ba:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:6 ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, καὶ αἰνέσομέν σε, κύριε.
Ba:3:6 For thou art the Lord our God, and thee, O Lord, will we praise. (Baruch 3:6 Brenton)
Ba:3:6 Tak, boś Ty Pan i Bóg nasz, przeto chwalić Cię będziemy, Panie! (Baruch 3:6 BT_4)
Ba:3:6 ὅτι σὺ κύριος θεὸς ἡμῶν, καὶ αἰνέσομέν σε, κύριε.
Ba:3:6 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ba:3:6 Ponieważ/tamto Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie By chwalić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ba:3:6 o(/ti su\ ku/rios o( Teo\s E(mO=n, kai\ ai)ne/some/n se, ku/rie.
Ba:3:6 hoti sy kyrios ho Teos hEmOn, kai ainesomen se, kyrie.
Ba:3:6 C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP C VF_FAI1P RP_AS N2_VSM
Ba:3:6 because/that you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely to praise you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ba:3:6 because/that you(sg) (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) and we-will-PRAISE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ba:3:6 Ba_3:6_1 Ba_3:6_2 Ba_3:6_3 Ba_3:6_4 Ba_3:6_5 Ba_3:6_6 Ba_3:6_7 Ba_3:6_8 Ba_3:6_9 Ba_3:6_10
Ba:3:6 x x x x x x x x x x
Ba:3:7 ὅτι διὰ τοῦτο ἔδωκας τὸν φόβον σου ἐπὶ καρδίαν ἡμῶν τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομά σου, καὶ αἰνέσομέν σε ἐν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν, ὅτι ἀπεστρέψαμεν ἀπὸ καρδίας ἡμῶν πᾶσαν ἀδικίαν πατέρων ἡμῶν τῶν ἡμαρτηκότων ἐναντίον σου.
Ba:3:7 And for this cause thou hast put thy fear in our hearts, to the intent that we should call upon thy name, and praise thee in our captivity: for we have called to mind all the iniquity of our forefathers, that sinned before thee. (Baruch 3:7 Brenton)
Ba:3:7 Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twą sercom naszym, abyśmy wzywali imienia Twego i żebyśmy Cię chwalili na wygnaniu naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką niegodziwość przodków, którzy grzeszyli przed Tobą. (Baruch 3:7 BT_4)
Ba:3:7 ὅτι διὰ τοῦτο ἔδωκας τὸν φόβον σου ἐπὶ καρδίαν ἡμῶν τοῦ ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομά σου, καὶ αἰνέσομέν σε ἐν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν, ὅτι ἀπεστρέψαμεν ἀπὸ καρδίας ἡμῶν πᾶσαν ἀδικίαν πατέρων ἡμῶν τῶν ἡμαρτηκότων ἐναντίον σου.
Ba:3:7 ὅτι διά οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό φόβος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ba:3:7 Ponieważ/tamto Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać Obawa [zobacz fobię] Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By chwalić Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Ponieważ/tamto By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zły uczynki Ojciec Ja By grzeszyć Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ty; twój/twój(sg)
Ba:3:7 o(/ti dia\ tou=to e)/dOkas to\n fo/bon sou e)pi\ kardi/an E(mO=n tou= e)pikalei=sTai to\ o)/noma/ sou, kai\ ai)ne/some/n se e)n tE=| a)poiki/a| E(mO=n, o(/ti a)pestre/PSamen a)po\ kardi/as E(mO=n pa=san a)diki/an pate/rOn E(mO=n tO=n E(martEko/tOn e)nanti/on sou.
Ba:3:7 hoti dia tuto edOkas ton fobon su epi kardian hEmOn tu epikaleisTai to onoma su, kai ainesomen se en tE apoikia hEmOn, hoti apestrePSamen apo kardias hEmOn pasan adikian paterOn hEmOn tOn hEmartEkotOn enantion su.
Ba:3:7 C P RD_ASN VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1A_ASF RP_GP RA_GSN V2_PMN RA_ASN N3M_ASN RP_GS C VF_FAI1P RP_AS P RA_DSF N1A_DSF RP_GP C VAI_AAI1P P N1A_GSF RP_GP A1S_ASF N1A_ASF N3_GPM RP_GP RA_GPM VX_XAPGPM P RP_GS
Ba:3:7 because/that because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give the fear [see phobia] you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the to call upon the name with regard to you; your/yours(sg) and also, even, namely to praise you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I because/that to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I every all, each, every, the whole of; to sprinkle wrongdoing father I the to sin in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, you; your/yours(sg)
Ba:3:7 because/that because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) you(sg)-GIVE-ed the (acc) fear (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) us (gen) the (gen) to-be-being-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and we-will-PRAISE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) us (gen) because/that we-TURN-ed-AWAY-FROM away from (+gen) heart (gen), hearts (acc) us (gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) wrongdoing (acc) fathers (gen) us (gen) the (gen) having SIN-ed (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ba:3:7 Ba_3:7_1 Ba_3:7_2 Ba_3:7_3 Ba_3:7_4 Ba_3:7_5 Ba_3:7_6 Ba_3:7_7 Ba_3:7_8 Ba_3:7_9 Ba_3:7_10 Ba_3:7_11 Ba_3:7_12 Ba_3:7_13 Ba_3:7_14 Ba_3:7_15 Ba_3:7_16 Ba_3:7_17 Ba_3:7_18 Ba_3:7_19 Ba_3:7_20 Ba_3:7_21 Ba_3:7_22 Ba_3:7_23 Ba_3:7_24 Ba_3:7_25 Ba_3:7_26 Ba_3:7_27 Ba_3:7_28 Ba_3:7_29 Ba_3:7_30 Ba_3:7_31 Ba_3:7_32 Ba_3:7_33 Ba_3:7_34 Ba_3:7_35
Ba:3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:8 ἰδοὺ ἡμεῖς σήμερον ἐν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν, οὗ διέσπειρας ἡμᾶς ἐκεῖ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀρὰν καὶ εἰς ὄφλησιν κατὰ πάσας τὰς ἀδικίας πατέρων ἡμῶν, οἳ ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου θεοῦ ἡμῶν.
Ba:3:8 Behold, we are yet this day in our captivity, where thou hast scattered us, for a reproach and a curse, and to be subject to payments, according to all the iniquities of our fathers, which departed from the Lord our God. (Baruch 3:8 Brenton)
Ba:3:8 Oto my dzisiaj na wygnaniu, gdzie rozproszyłeś nas na pośmiewisko, przekleństwo i za karę za wszystkie niegodziwości przodków, którzy odstąpili od Pana, Boga naszego. (Baruch 3:8 BT_4)
Ba:3:8 ἰδοὺ ἡμεῖς σήμερον ἐν τῇ ἀποικίᾳ ἡμῶν, οὗ διέσπειρας ἡμᾶς ἐκεῖ εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἀρὰν καὶ εἰς ὄφλησιν κατὰ πάσας τὰς ἀδικίας πατέρων ἡμῶν, οἳ ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου θεοῦ ἡμῶν.
Ba:3:8 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί εἰς[1] κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ba:3:8 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Dzisiaj dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By rozpraszać się Ja Tam Do (+przyspieszenie) Obrażaj I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zły uczynki Ojciec Ja Kto/, który/, który By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Ba:3:8 i)dou\ E(mei=s sE/meron e)n tE=| a)poiki/a| E(mO=n, ou(= die/speiras E(ma=s e)kei= ei)s o)neidismo\n kai\ ei)s a)ra\n kai\ ei)s o)/flEsin kata\ pa/sas ta\s a)diki/as pate/rOn E(mO=n, oi(\ a)pe/stEsan a)po\ kuri/ou Teou= E(mO=n.
Ba:3:8 idu hEmeis sEmeron en tE apoikia hEmOn, hu diespeiras hEmas ekei eis oneidismon kai eis aran kai eis oflEsin kata pasas tas adikias paterOn hEmOn, hoi apestEsan apo kyriu Teu hEmOn.
Ba:3:8 I RP_NP D P RA_DSF N1A_DSF RP_GP RR_GSM VAI_AAI2S RP_AP D P N2_ASM C P N1A_ASF C P N3I_ASF P A1S_APF RA_APF N1A_APF N3_GPM RP_GP RR_NPM VHI_AAI3P P N2_GSM N2_GSM RP_GP
Ba:3:8 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I today day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to scatter I there into (+acc) insult and also, even, namely into (+acc) curse; to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely into (+acc) ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the wrongdoing father I who/whom/which to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I
Ba:3:8 be-you(sg)-SEE-ed! we (nom) today in/among/by (+dat) the (dat) us (gen) where; who/whom/which (gen) you(sg)-SCATTER-ed us (acc) there into (+acc) insult (acc) and into (+acc) curse (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|acc|voc) and into (+acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) fathers (gen) us (gen) who/whom/which (nom) they-DISENGAGE-ed away from (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) us (gen)
Ba:3:8 Ba_3:8_1 Ba_3:8_2 Ba_3:8_3 Ba_3:8_4 Ba_3:8_5 Ba_3:8_6 Ba_3:8_7 Ba_3:8_8 Ba_3:8_9 Ba_3:8_10 Ba_3:8_11 Ba_3:8_12 Ba_3:8_13 Ba_3:8_14 Ba_3:8_15 Ba_3:8_16 Ba_3:8_17 Ba_3:8_18 Ba_3:8_19 Ba_3:8_20 Ba_3:8_21 Ba_3:8_22 Ba_3:8_23 Ba_3:8_24 Ba_3:8_25 Ba_3:8_26 Ba_3:8_27 Ba_3:8_28 Ba_3:8_29 Ba_3:8_30 Ba_3:8_31
Ba:3:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:9 Ἄκουε, Ισραηλ, ἐντολὰς ζωῆς, ἐνωτίσασθε γνῶναι φρόνησιν.
Ba:3:9 Hear, Israel, the commandments of life: give ear to understand wisdom. (Baruch 3:9 Brenton)
Ba:3:9 Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. (Baruch 3:9 BT_4)
Ba:3:9 Ἄκουε, Ισραηλ, ἐντολὰς ζωῆς, ἐνωτίσασθε γνῶναι φρόνησιν.
Ba:3:9 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐντολή, -ῆς, ἡ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-) γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) φρόνησις, -εως, ἡ
Ba:3:9 By słyszeć Izrael Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy By słuchać By wiedzieć to jest rozpoznaj. Przypatrywanie się
Ba:3:9 *)/akoue, *israEl, e)ntola\s DZOE=s, e)nOti/sasTe gnO=nai fro/nEsin.
Ba:3:9 akue, israEl, entolas DZOEs, enOtisasTe gnOnai fronEsin.
Ba:3:9 V1_PAD2S N_VSM N1_APF N1_GSF VA_AMD2P VZ_AAN N3I_ASF
Ba:3:9 to hear Israel precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition life being, living, spirit; alive to listen to know i.e. recognize. contemplation
Ba:3:9 be-you(sg)-HEAR-ing! Israel (indecl) precepts (acc) life (gen); alive ([Adj] gen) you(pl)-were-LISTEN-ed, be-you(pl)-LISTEN-ed! to-KNOW contemplation (acc)
Ba:3:9 Ba_3:9_1 Ba_3:9_2 Ba_3:9_3 Ba_3:9_4 Ba_3:9_5 Ba_3:9_6 Ba_3:9_7
Ba:3:9 x x x x x x x
Ba:3:10 τί ἐστιν, Ισραηλ, τί ὅτι ἐν γῇ τῶν ἐχθρῶν εἶ, ἐπαλαιώθης ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ,
Ba:3:10 How happeneth it Israel, that thou art in thine enemies' land, that thou art waxen old in a strange country, that thou art defiled with the dead, (Baruch 3:10 Brenton)
Ba:3:10 Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, (Baruch 3:10 BT_4)
Ba:3:10 τί ἐστιν, Ισραηλ, τί ὅτι ἐν γῇ τῶν ἐχθρῶν εἶ, ἐπαλαιώθης ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ,
Ba:3:10 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὅτι ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-) ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλότριος -ία -ον
Ba:3:10 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Izrael Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Wrogość; wrogi By iść; by być By robić stary W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Innego/inni
Ba:3:10 ti/ e)stin, *israEl, ti/ o(/ti e)n gE=| tO=n e)CHTrO=n ei)=, e)palaiO/TEs e)n gE=| a)llotri/a|,
Ba:3:10 ti estin, israEl, ti hoti en gE tOn eCHTrOn ei, epalaiOTEs en gE allotria,
Ba:3:10 RI_ASN V9_PAI3S N_VSM RI_ASN C P N1_DSF RA_GPM N2_GPM V9_PAI2S VCI_API2S P N1_DSF A1A_DSF
Ba:3:10 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be Israel who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land the enmity; hostile to go; to be to make old in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land of another/others
Ba:3:10 who/what/why (nom|acc) he/she/it-is Israel (indecl) who/what/why (nom|acc) because/that in/among/by (+dat) earth/land (dat) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are you(sg)-were-MAKE-ed-OLD in/among/by (+dat) earth/land (dat) of another/others (dat)
Ba:3:10 Ba_3:10_1 Ba_3:10_2 Ba_3:10_3 Ba_3:10_4 Ba_3:10_5 Ba_3:10_6 Ba_3:10_7 Ba_3:10_8 Ba_3:10_9 Ba_3:10_10 Ba_3:10_11 Ba_3:10_12 Ba_3:10_13 Ba_3:10_14
Ba:3:10 x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:11 συνεμιάνθης τοῖς νεκροῖς, προσελογίσθης μετὰ τῶν εἰς ᾅδου;
Ba:3:11 That thou art counted with them that go down into the grave? (Baruch 3:11 Brenton)
Ba:3:11 uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu? (Baruch 3:11 BT_4)
Ba:3:11 συνεμιάνθης τοῖς νεκροῖς, προσελογίσθης μετὰ τῶν εἰς ᾅδου;
Ba:3:11 ὁ ἡ τό νεκρός -ά -όν μετά ὁ ἡ τό εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)
Ba:3:11 Martwo {Całkowicie} Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać
Ba:3:11 sunemia/nTEs toi=s nekroi=s, proselogi/sTEs meta\ tO=n ei)s a(/|dou;
Ba:3:11 synemianTEs tois nekrois, proselogisTEs meta tOn eis hadu;
Ba:3:11 VCI_API2S RA_DPM N2_DPM VSI_API2S P RA_GPM P N1M_GSM
Ba:3:11 ć the dead ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the into (+acc) Hades; to sing
Ba:3:11 the (dat) dead ([Adj] dat) after (+acc), with (+gen) the (gen) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed!
Ba:3:11 Ba_3:11_1 Ba_3:11_2 Ba_3:11_3 Ba_3:11_4 Ba_3:11_5 Ba_3:11_6 Ba_3:11_7 Ba_3:11_8
Ba:3:11 x x x x x x x x
Ba:3:12 ἐγκατέλιπες τὴν πηγὴν τῆς σοφίας.
Ba:3:12 Thou hast forsaken the fountain of wisdom. (Baruch 3:12 Brenton)
Ba:3:12 Opuściłeś źródło mądrości. (Baruch 3:12 BT_4)
Ba:3:12 ἐγκατέλιπες τὴν πηγὴν τῆς σοφίας.
Ba:3:12 ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό πηγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ
Ba:3:12 By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Wiosna {Sprężyna} Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Ba:3:12 e)gkate/lipes tE\n pEgE\n tE=s sofi/as.
Ba:3:12 enkatelipes tEn pEgEn tEs sofias.
Ba:3:12 VBI_AAI2S RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1A_GSF
Ba:3:12 to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the spring the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Ba:3:12 you(sg)-GIVE UP-ed the (acc) spring (acc) the (gen) sapience (gen)
Ba:3:12 Ba_3:12_1 Ba_3:12_2 Ba_3:12_3 Ba_3:12_4 Ba_3:12_5
Ba:3:12 x x x x x
Ba:3:13 τῇ ὁδῷ τοῦ θεοῦ εἰ ἐπορεύθης, κατῴκεις ἂν ἐν εἰρήνῃ τὸν αἰῶνα.
Ba:3:13 For if thou hadst walked in the way of God, thou shouldest have dwelled in peace for ever. (Baruch 3:13 Brenton)
Ba:3:13 Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. (Baruch 3:13 BT_4)
Ba:3:13 τῇ ὁδῷ τοῦ θεοῦ εἰ ἐπορεύθης, κατῴκεις ἂν ἐν εἰρήνῃ τὸν αἰῶνα.
Ba:3:13 ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἄν ἐν εἰρήνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ba:3:13 Drogi {Sposobu}/droga Bóg  Jeżeli By iść By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokój Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ba:3:13 tE=| o(dO=| tou= Teou= ei) e)poreu/TEs, katO/|keis a)/n e)n ei)rE/nE| to\n ai)O=na.
Ba:3:13 tE hodO tu Teu ei eporeuTEs, katOkeis an en eirEnE ton aiOna.
Ba:3:13 RA_DSF N2_DSF RA_GSM N2_GSM C VCI_API2S V2I_IAI2S x P N1_DSF RA_ASM N3W_ASM
Ba:3:13 the way/road the god [see theology] if to go to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ever (if ever) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among peace the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ba:3:13 the (dat) way/road (dat) the (gen) god (gen) if you(sg)-were-GO-ed you(sg)-were-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN ever in/among/by (+dat) peace (dat) the (acc) eon (acc)
Ba:3:13 Ba_3:13_1 Ba_3:13_2 Ba_3:13_3 Ba_3:13_4 Ba_3:13_5 Ba_3:13_6 Ba_3:13_7 Ba_3:13_8 Ba_3:13_9 Ba_3:13_10 Ba_3:13_11 Ba_3:13_12
Ba:3:13 x x x x x x x x x x x x
Ba:3:14 μάθε ποῦ ἐστιν φρόνησις, ποῦ ἐστιν ἰσχύς, ποῦ ἐστιν σύνεσις τοῦ γνῶναι ἅμα, ποῦ ἐστιν μακροβίωσις καὶ ζωή, ποῦ ἐστιν φῶς ὀφθαλμῶν καὶ εἰρήνη. –
Ba:3:14 Learn where is wisdom, where is strength, where is understanding; that thou mayest know also where is length of days, and life, where is the light of the eyes, and peace. (Baruch 3:14 Brenton)
Ba:3:14 Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. (Baruch 3:14 BT_4)
Ba:3:14 μάθε ποῦ ἐστιν φρόνησις, ποῦ ἐστιν ἰσχύς, ποῦ ἐστιν σύνεσις τοῦ γνῶναι ἅμα, ποῦ ἐστιν μακροβίωσις καὶ ζωή, ποῦ ἐστιν φῶς ὀφθαλμῶν καὶ εἰρήνη.
Ba:3:14 μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -) ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φρόνησις, -εως, ἡ ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύν·εσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἅμα ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί εἰρήνη, -ης, ἡ
Ba:3:14 By uczyć się Gdzie By być Przypatrywanie się Gdzie By być Siła Gdzie By być Wglądu/orientacja By wiedzieć to jest rozpoznaj. W tym samym czasie Gdzie By być I też, nawet, mianowicie Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Gdzie By być Lekki {Jasny} Oko I też, nawet, mianowicie Pokój
Ba:3:14 ma/Te pou= e)stin fro/nEsis, pou= e)stin i)sCHu/s, pou= e)stin su/nesis tou= gnO=nai a(/ma, pou= e)stin makrobi/Osis kai\ DZOE/, pou= e)stin fO=s o)fTalmO=n kai\ ei)rE/nE.
Ba:3:14 maTe pu estin fronEsis, pu estin isCHys, pu estin synesis tu gnOnai hama, pu estin makrobiOsis kai DZOE, pu estin fOs ofTalmOn kai eirEnE.
Ba:3:14 VB_AAD2S D V9_PAI3S N3I_NSF D V9_PAI3S N3_NSF D V9_PAI3S N3I_NSF RA_GSN VZ_AAN D D V9_PAI3S N3I_NSF C N1_NSF D V9_PAI3S N3T_NSN N2_GPM C N1_NSF
Ba:3:14 to learn where to be contemplation where to be strength where to be insight/discernment the to know i.e. recognize. at the same time where to be ć and also, even, namely life being, living, spirit; alive where to be light eye and also, even, namely peace
Ba:3:14 do-LEARN-you(sg)! where he/she/it-is contemplation (nom) where he/she/it-is strength (nom) where he/she/it-is insight/discernment (nom) the (gen) to-KNOW at the same time where he/she/it-is and life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) where he/she/it-is light (nom|acc|voc) eyes (gen) and peace (nom|voc)
Ba:3:14 Ba_3:14_1 Ba_3:14_2 Ba_3:14_3 Ba_3:14_4 Ba_3:14_5 Ba_3:14_6 Ba_3:14_7 Ba_3:14_8 Ba_3:14_9 Ba_3:14_10 Ba_3:14_11 Ba_3:14_12 Ba_3:14_13 Ba_3:14_14 Ba_3:14_15 Ba_3:14_16 Ba_3:14_17 Ba_3:14_18 Ba_3:14_19 Ba_3:14_20 Ba_3:14_21 Ba_3:14_22 Ba_3:14_23 Ba_3:14_24 Ba_3:14_25
Ba:3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:15 τίς εὗρεν τὸν τόπον αὐτῆς, καὶ τίς εἰσῆλθεν εἰς τοὺς θησαυροὺς αὐτῆς;
Ba:3:15 Who hath found out her place? or who hath come into her treasures? (Baruch 3:15 Brenton)
Ba:3:15 Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej skarbców? (Baruch 3:15 BT_4)
Ba:3:15 τίς εὗρεν τὸν τόπον αὐτῆς, καὶ τίς εἰσῆλθεν εἰς τοὺς θησαυροὺς αὐτῆς;
Ba:3:15 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό θησαυρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:15 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By znajdować Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wchodzić Do (+przyspieszenie) Skarb On/ona/to/to samo
Ba:3:15 ti/s eu(=ren to\n to/pon au)tE=s, kai\ ti/s ei)sE=lTen ei)s tou\s TEsaurou\s au)tE=s;
Ba:3:15 tis heuren ton topon autEs, kai tis eisElTen eis tus TEsaurus autEs;
Ba:3:15 RI_NSM VB_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSF C RI_NSM VBI_AAI3S P RA_APM N2_APM RD_GSF
Ba:3:15 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to find the place he/she/it/same and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to enter into (+acc) the treasure he/she/it/same
Ba:3:15 who/what/why (nom) he/she/it-FIND-ed the (acc) place (acc) her/it/same (gen) and who/what/why (nom) he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) treasures (acc) her/it/same (gen)
Ba:3:15 Ba_3:15_1 Ba_3:15_2 Ba_3:15_3 Ba_3:15_4 Ba_3:15_5 Ba_3:15_6 Ba_3:15_7 Ba_3:15_8 Ba_3:15_9 Ba_3:15_10 Ba_3:15_11 Ba_3:15_12
Ba:3:15 x x x x x x x x x x x x
Ba:3:16 ποῦ εἰσιν οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν καὶ οἱ κυριεύοντες τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς,
Ba:3:16 Where are the princes of the heathen become, and such as ruled the beasts upon the earth; (Baruch 3:16 Brenton)
Ba:3:16 Gdzież są zwierzchnicy narodów i panujący nad zwierzętami ziemi, (Baruch 3:16 BT_4)
Ba:3:16 ποῦ εἰσιν οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν καὶ οἱ κυριεύοντες τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς,
Ba:3:16 ποῦ[1] εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ba:3:16 Gdzie By iść; by być Władca; by zaczynać się Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Zwierzę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Ba:3:16 pou= ei)sin oi( a)/rCHontes tO=n e)TnO=n kai\ oi( kurieu/ontes tO=n TEri/On tO=n e)pi\ tE=s gE=s,
Ba:3:16 pu eisin hoi arCHontes tOn eTnOn kai hoi kyrieuontes tOn TEriOn tOn epi tEs gEs,
Ba:3:16 D V9_PAI3P RA_NPM N3_NPM RA_GPN N3E_GPN C RA_NPM V1_PAPNPM RA_GPN N2N_GPN RA_GPN P RA_GSF N1_GSF
Ba:3:16 where to go; to be the ruler; to begin the nation [see ethnic] and also, even, namely the to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon the beast the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Ba:3:16 where he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) nations (gen) and the (nom) while BE-ing-LORD-OF/OVER (nom|voc) the (gen) beasts (gen) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Ba:3:16 Ba_3:16_1 Ba_3:16_2 Ba_3:16_3 Ba_3:16_4 Ba_3:16_5 Ba_3:16_6 Ba_3:16_7 Ba_3:16_8 Ba_3:16_9 Ba_3:16_10 Ba_3:16_11 Ba_3:16_12 Ba_3:16_13 Ba_3:16_14 Ba_3:16_15
Ba:3:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:17 οἱ ἐν τοῖς ὀρνέοις τοῦ οὐρανοῦ ἐμπαίζοντες καὶ τὸ ἀργύριον θησαυρίζοντες καὶ τὸ χρυσίον, ᾧ ἐπεποίθεισαν ἄνθρωποι, καὶ οὐκ ἔστιν τέλος τῆς κτήσεως αὐτῶν,
Ba:3:17 They that had their pastime with the fowls of the air, and they that hoarded up silver and gold, wherein men trust, and made no end of their getting? (Baruch 3:17 Brenton)
Ba:3:17 ci, co igrają z ptakami powietrznymi, ci, co gromadzą srebro i złoto, w których ludzie złożyli ufność, a nie ma końca nabywaniu tych rzeczy, (Baruch 3:17 BT_4)
Ba:3:17 οἱ ἐν τοῖς ὀρνέοις τοῦ οὐρανοῦ ἐμπαίζοντες καὶ τὸ ἀργύριον θησαυρίζοντες καὶ τὸ χρυσίον, ἐπεποίθεισαν ἄνθρωποι, καὶ οὐκ ἔστιν τέλος τῆς κτήσεως αὐτῶν,
Ba:3:17 ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ὄρνεον, -ου, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) θησαυρίζω (θησαυριζ-, -, θησαυρι·σ-, -, τεθησαυρισ-, -) καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὅς ἥ ὅ πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τέλο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:17 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ptak Nieba/niebo By wykpiwać w sporcie wyśmiewaj, drwij I też, nawet, mianowicie Kawałek srebra By cenić w górę skarbu, wysoko oceniał; leżał w zapasie, chroń, marynata I też, nawet, mianowicie Kawałek złota Kto/, który/, który By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Ludzki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Koniec (wypadek, spełnienie) On/ona/to/to samo
Ba:3:17 oi( e)n toi=s o)rne/ois tou= ou)ranou= e)mpai/DZontes kai\ to\ a)rgu/rion TEsauri/DZontes kai\ to\ CHrusi/on, O(=| e)pepoi/Teisan a)/nTrOpoi, kai\ ou)k e)/stin te/los tE=s ktE/seOs au)tO=n,
Ba:3:17 hoi en tois orneois tu uranu empaiDZontes kai to argyrion TEsauriDZontes kai to CHrysion, hO epepoiTeisan anTrOpoi, kai uk estin telos tEs ktEseOs autOn,
Ba:3:17 RA_NPM P RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM V1_PAPNPM C RA_ASN N2N_ASN V1_PAPNPM C RA_ASN N2N_ASN RR_DSM VXI_YAI3P N2_NPM C D V9_PAI3S N3E_NSN RA_GSF N3I_GSF RD_GPM
Ba:3:17 the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the bird the sky/heaven to mock in sport deride, jeer and also, even, namely the piece of silver to treasure up treasure, highly valued; lay up in store, preserve, pickle and also, even, namely the piece of gold who/whom/which to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence human and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be end (event, consummation) the ć he/she/it/same
Ba:3:17 the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) birds (dat) the (gen) sky/heaven (gen) while MOCK IN SPORT-ing- (nom|voc) and the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) while TREASURE UP-ing (nom|voc) and the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) who/whom/which (dat) they-had-PERSUADE/CONVINCE-ed humans (nom|voc) and not he/she/it-is end (nom|acc|voc) the (gen) them/same (gen)
Ba:3:17 Ba_3:17_1 Ba_3:17_2 Ba_3:17_3 Ba_3:17_4 Ba_3:17_5 Ba_3:17_6 Ba_3:17_7 Ba_3:17_8 Ba_3:17_9 Ba_3:17_10 Ba_3:17_11 Ba_3:17_12 Ba_3:17_13 Ba_3:17_14 Ba_3:17_15 Ba_3:17_16 Ba_3:17_17 Ba_3:17_18 Ba_3:17_19 Ba_3:17_20 Ba_3:17_21 Ba_3:17_22 Ba_3:17_23 Ba_3:17_24
Ba:3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:18 οἱ τὸ ἀργύριον τεκταίνοντες καὶ μεριμνῶντες, καὶ οὐκ ἔστιν ἐξεύρεσις τῶν ἔργων αὐτῶν;
Ba:3:18 For they that wrought in silver, and were so careful, and whose works are unsearchable, (Baruch 3:18 Brenton)
Ba:3:18 którzy obrabiają srebro, trudzą się, tak że prawie nie kończy się ich praca? (Baruch 3:18 BT_4)
Ba:3:18 οἱ τὸ ἀργύριον τεκταίνοντες καὶ μεριμνῶντες, καὶ οὐκ ἔστιν ἐξεύρεσις τῶν ἔργων αὐτῶν;
Ba:3:18 ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί μεριμνάω (μεριμν(α)-, μεριμνη·σ-, μεριμνη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:18 Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie By być niespokojny I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Praca On/ona/to/to samo
Ba:3:18 oi( to\ a)rgu/rion tektai/nontes kai\ merimnO=ntes, kai\ ou)k e)/stin e)Xeu/resis tO=n e)/rgOn au)tO=n;
Ba:3:18 hoi to argyrion tektainontes kai merimnOntes, kai uk estin eXeuresis tOn ergOn autOn;
Ba:3:18 RA_NPM RA_ASN N2N_ASN V1_PAPNPM C V3_PAPNPM C D V9_PAI3S N3I_NSF RA_GPN N2N_GPN RD_GPM
Ba:3:18 the the piece of silver ć and also, even, namely to be anxious and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be ć the work he/she/it/same
Ba:3:18 the (nom) the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) and while BE ANXIOUS-ing (nom|voc) and not he/she/it-is the (gen) works (gen) them/same (gen)
Ba:3:18 Ba_3:18_1 Ba_3:18_2 Ba_3:18_3 Ba_3:18_4 Ba_3:18_5 Ba_3:18_6 Ba_3:18_7 Ba_3:18_8 Ba_3:18_9 Ba_3:18_10 Ba_3:18_11 Ba_3:18_12 Ba_3:18_13
Ba:3:18 x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:19 ἠφανίσθησαν καὶ εἰς ᾅδου κατέβησαν, καὶ ἄλλοι ἀντανέστησαν ἀντ αὐτῶν.
Ba:3:19 They are vanished and gone down to the grave, and others are come up in their steads. (Baruch 3:19 Brenton)
Ba:3:19 Zniknęli i do Szeolu zstąpili, a inni stanęli na ich miejsce. (Baruch 3:19 BT_4)
Ba:3:19 ἠφανίσθησαν καὶ εἰς ᾅδου κατέβησαν, καὶ ἄλλοι ἀντανέστησαν ἀντ αὐτῶν.
Ba:3:19 ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) καί εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος) ἀντ·αν·ίστημι [LXX] (-, -, αντανα+στη·σ-, -, -, -) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:19 By znikać I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać By schodzić I też, nawet, mianowicie Inny Do ??? Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
Ba:3:19 E)fani/sTEsan kai\ ei)s a(/|dou kate/bEsan, kai\ a)/lloi a)ntane/stEsan a)nt au)tO=n.
Ba:3:19 EfanisTEsan kai eis hadu katebEsan, kai alloi antanestEsan ant autOn.
Ba:3:19 VCI_API3P C P N1M_GSM VZI_AAI3P C RD_NPM VHI_AAI3P P RD_GPM
Ba:3:19 to disappear and also, even, namely into (+acc) Hades; to sing to go down and also, even, namely other to ??? against (+gen) he/she/it/same
Ba:3:19 they-were-DISAPPEAR-ed and into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! they-GO DOWN-ed and other (nom) they-???-ed against (+gen) them/same (gen)
Ba:3:19 Ba_3:19_1 Ba_3:19_2 Ba_3:19_3 Ba_3:19_4 Ba_3:19_5 Ba_3:19_6 Ba_3:19_7 Ba_3:19_8 Ba_3:19_9 Ba_3:19_10
Ba:3:19 x x x x x x x x x x
Ba:3:20 νεώτεροι εἶδον φῶς καὶ κατῴκησαν ἐπὶ τῆς γῆς, ὁδὸν δὲ ἐπιστήμης οὐκ ἔγνωσαν
Ba:3:20 Young men have seen light, and dwelt upon the earth: but the way of knowledge have they not known, (Baruch 3:20 Brenton)
Ba:3:20 Młodsi ujrzeli światło i zamieszkali na ziemi, ale drogi mądrości nie pojęli, (Baruch 3:20 BT_4)
Ba:3:20 νεώτεροι εἶδον φῶς καὶ κατῴκησαν ἐπὶ τῆς γῆς, ὁδὸν δὲ ἐπιστήμης οὐκ ἔγνωσαν
Ba:3:20 νεώ·τερος -α -ον (Comp. of νέος) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁδός, -οῦ, ἡ δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Ba:3:20 Bardziej nowy/młodszy By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Drogi {Sposobu}/droga zaś ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Ba:3:20 neO/teroi ei)=don fO=s kai\ katO/|kEsan e)pi\ tE=s gE=s, o(do\n de\ e)pistE/mEs ou)k e)/gnOsan
Ba:3:20 neOteroi eidon fOs kai katOkEsan epi tEs gEs, hodon de epistEmEs uk egnOsan
Ba:3:20 A1A_NPMC VBI_AAI3P N3T_ASN C VAI_AAI3P P RA_GSF N1_GSF N2_ASF x N1_GSF D VZI_AAI3P
Ba:3:20 newer/younger to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), light and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land way/road δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize.
Ba:3:20 newer/younger ([Adj] nom|voc) I-SEE-ed, they-SEE-ed light (nom|acc|voc) and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) way/road (acc) Yet not they-KNOW-ed
Ba:3:20 Ba_3:20_1 Ba_3:20_2 Ba_3:20_3 Ba_3:20_4 Ba_3:20_5 Ba_3:20_6 Ba_3:20_7 Ba_3:20_8 Ba_3:20_9 Ba_3:20_10 Ba_3:20_11 Ba_3:20_12 Ba_3:20_13
Ba:3:20 x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:21 οὐδὲ συνῆκαν τρίβους αὐτῆς οὐδὲ ἀντελάβοντο αὐτῆς· οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν πόρρω ἐγενήθησαν.
Ba:3:21 Nor understood the paths thereof, nor laid hold of it: their children were far off from that way. (Baruch 3:21 Brenton)
Ba:3:21 nie poznali jej ścieżek ani jej nie uchwycili, a synowie ich od drogi swej daleko odeszli. (Baruch 3:21 BT_4)
Ba:3:21 οὐδὲ συνῆκαν τρίβους αὐτῆς οὐδὲ ἀντελάβοντο αὐτῆς· οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν πόρρω ἐγενήθησαν.
Ba:3:21 οὐδέ (οὐ δέ) συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) τρίβος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πόρρω γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Ba:3:21 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By rozumieć Ścieżka On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By zbaczać bliski [anty biorą] On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo ??? By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Ba:3:21 ou)de\ sunE=kan tri/bous au)tE=s ou)de\ a)ntela/bonto au)tE=s· oi( ui(oi\ au)tO=n a)po\ tE=s o(dou= au)tO=n po/rrO e)genE/TEsan.
Ba:3:21 ude synEkan tribus autEs ude antelabonto autEs· hoi hyioi autOn apo tEs hodu autOn porrO egenETEsan.
Ba:3:21 C VAI_AAI3P N2_APF RD_GSF C VBI_AMI3P RD_GSF RA_NPM N2_NPM RD_GPM P RA_GSF N2_GSF RD_GPM D VCI_API3P
Ba:3:21 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to understand path he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to deflect toward [anti-take] he/she/it/same the son he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same ??? to become become, happen
Ba:3:21 neither/nor they-UNDERSTand-ed paths (acc) her/it/same (gen) neither/nor they-were-DEFLECT-ed-TOWARD her/it/same (gen) the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) way/road (gen) them/same (gen) ??? they-were-BECOME-ed
Ba:3:21 Ba_3:21_1 Ba_3:21_2 Ba_3:21_3 Ba_3:21_4 Ba_3:21_5 Ba_3:21_6 Ba_3:21_7 Ba_3:21_8 Ba_3:21_9 Ba_3:21_10 Ba_3:21_11 Ba_3:21_12 Ba_3:21_13 Ba_3:21_14 Ba_3:21_15 Ba_3:21_16
Ba:3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:22 οὐδὲ ἠκούσθη ἐν Χανααν οὐδὲ ὤφθη ἐν Θαιμαν,
Ba:3:22 It hath not been heard of in Chanaan, neither hath it been seen in Theman. (Baruch 3:22 Brenton)
Ba:3:22 Nie słyszano o niej w Kanaanie ani w Temanie jej nie widziano. (Baruch 3:22 BT_4)
Ba:3:22 οὐδὲ ἠκούσθη ἐν Χανααν οὐδὲ ὤφθη ἐν Θαιμαν,
Ba:3:22 οὐδέ (οὐ δέ) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν Χαναάν, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν
Ba:3:22 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kanaan ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ba:3:22 ou)de\ E)kou/sTE e)n *CHanaan ou)de\ O)/fTE e)n *Taiman,
Ba:3:22 ude EkusTE en CHanaan ude OfTE en Taiman,
Ba:3:22 C VCI_API3S P N_DSM C VVI_API3S P N_DSF
Ba:3:22 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Canaan οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
Ba:3:22 neither/nor he/she/it-was-HEAR-ed in/among/by (+dat) Canaan (indecl) neither/nor he/she/it-was-SEE-ed in/among/by (+dat)
Ba:3:22 Ba_3:22_1 Ba_3:22_2 Ba_3:22_3 Ba_3:22_4 Ba_3:22_5 Ba_3:22_6 Ba_3:22_7 Ba_3:22_8
Ba:3:22 x x x x x x x x
Ba:3:23 οὔτε υἱοὶ Αγαρ οἱ ἐκζητοῦντες τὴν σύνεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, οἱ ἔμποροι τῆς Μερραν καὶ Θαιμαν οἱ μυθολόγοι καὶ οἱ ἐκζητηταὶ τῆς συνέσεως ὁδὸν τῆς σοφίας οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐμνήσθησαν τὰς τρίβους αὐτῆς. –
Ba:3:23 The Agarenes that seek wisdom upon earth, the merchants of Meran and of Theman, the authors of fables, and searchers out of understanding; none of these have known the way of wisdom, or remember her paths. (Baruch 3:23 Brenton)
Ba:3:23 Synowie Hagar ubiegają się o mądrość tej ziemi, kupcy Merranu i Temanu, opowiadający baśnie i poszukiwacze wiedzy, drogi mądrości nie znają ani nie pamiętają o jej ścieżkach. (Baruch 3:23 BT_4)
Ba:3:23 οὔτε υἱοὶ Αγαρ οἱ ἐκζητοῦντες τὴν σύνεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, οἱ ἔμποροι τῆς Μερραν καὶ Θαιμαν οἱ μυθολόγοι καὶ οἱ ἐκζητηταὶ τῆς συνέσεως ὁδὸν τῆς σοφίας οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐμνήσθησαν τὰς τρίβους αὐτῆς.
Ba:3:23 οὔτε (οὐ τέ) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἁγάρ, ἡ ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἔμ·πορος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:23 Ani nie Syn Hagar By odszukiwać Wglądu/orientacja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Handlowy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By odszukiwać Wglądu/orientacja Drogi {Sposobu}/droga Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pamiętać/stawaj się uważającym z Ścieżka On/ona/to/to samo
Ba:3:23 ou)/te ui(oi\ *agar oi( e)kDZEtou=ntes tE\n su/nesin e)pi\ tE=s gE=s, oi( e)/mporoi tE=s *merran kai\ *Taiman oi( muTolo/goi kai\ oi( e)kDZEtEtai\ tE=s sune/seOs o(do\n tE=s sofi/as ou)k e)/gnOsan ou)de\ e)mnE/sTEsan ta\s tri/bous au)tE=s.
Ba:3:23 ute hyioi agar hoi ekDZEtuntes tEn synesin epi tEs gEs, hoi emporoi tEs merran kai Taiman hoi myTologoi kai hoi ekDZEtEtai tEs syneseOs hodon tEs sofias uk egnOsan ude emnEsTEsan tas tribus autEs.
Ba:3:23 C N2_NPM N_GSM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N3I_ASF P RA_GSF N1_GSF RA_NPM N2_NPM RA_GSF N_GSF C N_GSF RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N1M_NPM RA_GSF N3I_GSF N2_ASF RA_GSF N1A_GSF D VZI_AAI3P C VSI_API3P RA_APF N2_APF RD_GSF
Ba:3:23 nor not son Hagar the to seek out the insight/discernment upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the merchant the ć and also, even, namely ć the ć and also, even, namely the to seek out the insight/discernment way/road the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to remember/become mindful of the path he/she/it/same
Ba:3:23 nor sons (nom|voc) Hagar (indecl) the (nom) while SEEK-ing-OUT (nom|voc) the (acc) insight/discernment (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) the (nom) merchants (nom|voc) the (gen) and the (nom) and the (nom) he/she/it-should-be-being-SEEK-ed-OUT the (gen) insight/discernment (gen) way/road (acc) the (gen) sapience (gen) not they-KNOW-ed neither/nor they-were-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (acc) paths (acc) her/it/same (gen)
Ba:3:23 Ba_3:23_1 Ba_3:23_2 Ba_3:23_3 Ba_3:23_4 Ba_3:23_5 Ba_3:23_6 Ba_3:23_7 Ba_3:23_8 Ba_3:23_9 Ba_3:23_10 Ba_3:23_11 Ba_3:23_12 Ba_3:23_13 Ba_3:23_14 Ba_3:23_15 Ba_3:23_16 Ba_3:23_17 Ba_3:23_18 Ba_3:23_19 Ba_3:23_20 Ba_3:23_21 Ba_3:23_22 Ba_3:23_23 Ba_3:23_24 Ba_3:23_25 Ba_3:23_26 Ba_3:23_27 Ba_3:23_28 Ba_3:23_29 Ba_3:23_30 Ba_3:23_31 Ba_3:23_32 Ba_3:23_33 Ba_3:23_34
Ba:3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:24 ὦ Ισραηλ, ὡς μέγας ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιμήκης ὁ τόπος τῆς κτήσεως αὐτοῦ·
Ba:3:24 O Israel, how great is the house of God! and how large is the place of his possession! (Baruch 3:24 Brenton)
Ba:3:24 O Izraelu, jakże wielki jest dom Boga, jakże obszerne miejsce posiadłości Jego! (Baruch 3:24 BT_4)
Ba:3:24 Ισραηλ, ὡς μέγας οἶκος τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιμήκης τόπος τῆς κτήσεως αὐτοῦ·
Ba:3:24 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ὡς μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:24 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Izrael Jak/jak Wielki Dom Bóg  I też, nawet, mianowicie Miejsce On/ona/to/to samo
Ba:3:24 O)= *israEl, O(s me/gas o( oi)=kos tou= Teou= kai\ e)pimE/kEs o( to/pos tE=s ktE/seOs au)tou=·
Ba:3:24 O israEl, hOs megas ho oikos tu Teu kai epimEkEs ho topos tEs ktEseOs autu·
Ba:3:24 I N_VSM D A1P_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N3I_GSF RD_GSM
Ba:3:24 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be Israel as/like great the house the god [see theology] and also, even, namely ć the place the ć he/she/it/same
Ba:3:24 O!; omega; I-should-be Israel (indecl) as/like great ([Adj] nom) the (nom) house (nom) the (gen) god (gen) and the (nom) place (nom) the (gen) him/it/same (gen)
Ba:3:24 Ba_3:24_1 Ba_3:24_2 Ba_3:24_3 Ba_3:24_4 Ba_3:24_5 Ba_3:24_6 Ba_3:24_7 Ba_3:24_8 Ba_3:24_9 Ba_3:24_10 Ba_3:24_11 Ba_3:24_12 Ba_3:24_13 Ba_3:24_14 Ba_3:24_15
Ba:3:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:25 μέγας καὶ οὐκ ἔχει τελευτήν, ὑψηλὸς καὶ ἀμέτρητος.
Ba:3:25 Great, and hath none end; high, and unmeasurable. (Baruch 3:25 Brenton)
Ba:3:25 Wielki i nie mający końca, wysoki i niezmierzony. (Baruch 3:25 BT_4)
Ba:3:25 μέγας καὶ οὐκ ἔχει τελευτήν, ὑψηλὸς καὶ ἀμέτρητος.
Ba:3:25 μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) τελευτή, -ῆς, ἡ ὑψηλός -ή -όν καί
Ba:3:25 Wielki I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By mieć Koniec Podniesiony I też, nawet, mianowicie
Ba:3:25 me/gas kai\ ou)k e)/CHei teleutE/n, u(PSElo\s kai\ a)me/trEtos.
Ba:3:25 megas kai uk eCHei teleutEn, hyPSElos kai ametrEtos.
Ba:3:25 A1P_NSM C D V1_PAI3S N1_ASF A1_NSM C A1B_NSM
Ba:3:25 great and also, even, namely οὐχ before rough breathing to have end elevated and also, even, namely ć
Ba:3:25 great ([Adj] nom) and not he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) end (acc) elevated ([Adj] nom) and
Ba:3:25 Ba_3:25_1 Ba_3:25_2 Ba_3:25_3 Ba_3:25_4 Ba_3:25_5 Ba_3:25_6 Ba_3:25_7 Ba_3:25_8
Ba:3:25 x x x x x x x x
Ba:3:26 ἐκεῖ ἐγεννήθησαν οἱ γίγαντες οἱ ὀνομαστοὶ οἱ ἀπ’ ἀρχῆς, γενόμενοι εὐμεγέθεις, ἐπιστάμενοι πόλεμον.
Ba:3:26 There were the giants famous from the beginning, that were of so great stature, and so expert in war. (Baruch 3:26 Brenton)
Ba:3:26 Tam urodzili się olbrzymi, sławni od początku, wielcy, biegli w walce. (Baruch 3:26 BT_4)
Ba:3:26 ἐκεῖ ἐγεννήθησαν οἱ γίγαντες οἱ ὀνομαστοὶ οἱ ἀπ’ ἀρχῆς, γενόμενοι εὐμεγέθεις, ἐπιστάμενοι πόλεμον.
Ba:3:26 ἐκεῖ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -) πόλεμος, -ου, ὁ
Ba:3:26 Tam By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek By stawać się stawaj się, zdarzaj się By wiedzieć Wojna [zobacz polemiczny]
Ba:3:26 e)kei= e)gennE/TEsan oi( gi/gantes oi( o)nomastoi\ oi( a)p’ a)rCHE=s, geno/menoi eu)mege/Teis, e)pista/menoi po/lemon.
Ba:3:26 ekei egennETEsan hoi gigantes hoi onomastoi hoi ap’ arCHEs, genomenoi eumegeTeis, epistamenoi polemon.
Ba:3:26 D VCI_API3P RA_NPM N3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_NPM P N1_GSF VB_AMPNPM A3H_NPM V6_PMPNPM N2_ASM
Ba:3:26 there to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć the ć the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning to become become, happen ć to know war [see polemic]
Ba:3:26 there they-were-FATHER-ed the (nom) the (nom) the (nom) away from (+gen) beginning (gen) upon being-BECOME-ed (nom|voc) while being-KNOW-ed (nom|voc) war (acc)
Ba:3:26 Ba_3:26_1 Ba_3:26_2 Ba_3:26_3 Ba_3:26_4 Ba_3:26_5 Ba_3:26_6 Ba_3:26_7 Ba_3:26_8 Ba_3:26_9 Ba_3:26_10 Ba_3:26_11 Ba_3:26_12 Ba_3:26_13
Ba:3:26 x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:27 οὐ τούτους ἐξελέξατο ὁ θεὸς οὐδὲ ὁδὸν ἐπιστήμης ἔδωκεν αὐτοῖς·
Ba:3:27 Those did not the Lord choose, neither gave he the way of knowledge unto them: (Baruch 3:27 Brenton)
Ba:3:27 Ale nie tych wybrał Bóg ani im nie dał drogi do mądrości. (Baruch 3:27 BT_4)
Ba:3:27 οὐ τούτους ἐξελέξατο θεὸς οὐδὲ ὁδὸν ἐπιστήμης ἔδωκεν αὐτοῖς·
Ba:3:27 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ὁδός, -οῦ, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:27 ??? Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wybierać Bóg  ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Drogi {Sposobu}/droga By dawać On/ona/to/to samo
Ba:3:27 ou) tou/tous e)Xele/Xato o( Teo\s ou)de\ o(do\n e)pistE/mEs e)/dOken au)toi=s·
Ba:3:27 u tutus eXeleXato ho Teos ude hodon epistEmEs edOken autois·
Ba:3:27 D RD_APM VAI_AMI3S RA_NSM N2_NSM C N2_ASF N1_GSF VAI_AAI3S RD_DPM
Ba:3:27 οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to select the god [see theology] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) way/road ć to give he/she/it/same
Ba:3:27 not these (acc) he/she/it-was-SELECT-ed the (nom) god (nom) neither/nor way/road (acc) he/she/it-GIVE-ed them/same (dat)
Ba:3:27 Ba_3:27_1 Ba_3:27_2 Ba_3:27_3 Ba_3:27_4 Ba_3:27_5 Ba_3:27_6 Ba_3:27_7 Ba_3:27_8 Ba_3:27_9 Ba_3:27_10
Ba:3:27 x x x x x x x x x x
Ba:3:28 καὶ ἀπώλοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν φρόνησιν, ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀβουλίαν αὐτῶν. –
Ba:3:28 But they were destroyed, because they had no wisdom, and perished through their own foolishness. (Baruch 3:28 Brenton)
Ba:3:28 Zginęli dlatego, że mądrości nie mieli, zginęli z powodu swej nierozwagi. (Baruch 3:28 BT_4)
Ba:3:28 καὶ ἀπώλοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν φρόνησιν, ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀβουλίαν αὐτῶν.
Ba:3:28 καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) παρά ὁ ἡ τό μή ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) φρόνησις, -εως, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:28 I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By mieć Przypatrywanie się By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Ba:3:28 kai\ a)pO/lonto para\ to\ mE\ e)/CHein fro/nEsin, a)pO/lonto dia\ tE\n a)bouli/an au)tO=n.
Ba:3:28 kai apOlonto para to mE eCHein fronEsin, apOlonto dia tEn abulian autOn.
Ba:3:28 C VBI_AMI3P P RA_ASN D V1_PAN N3I_ASF VBI_AMI3P P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM
Ba:3:28 and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to have contemplation to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the ć he/she/it/same
Ba:3:28 and they-were-LOSE/DESTROY-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-HAVE-ing contemplation (acc) they-were-LOSE/DESTROY-ed because of (+acc), through (+gen) the (acc) them/same (gen)
Ba:3:28 Ba_3:28_1 Ba_3:28_2 Ba_3:28_3 Ba_3:28_4 Ba_3:28_5 Ba_3:28_6 Ba_3:28_7 Ba_3:28_8 Ba_3:28_9 Ba_3:28_10 Ba_3:28_11 Ba_3:28_12 Ba_3:28_13
Ba:3:28 x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:29 τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ κατεβίβασεν αὐτὴν ἐκ τῶν νεφελῶν;
Ba:3:29 Who hath gone up into heaven, and taken her, and brought her down from the clouds? (Baruch 3:29 Brenton)
Ba:3:29 Któż wstąpił do nieba, aby ją wziąć, któż ją z obłoków sprowadził? (Baruch 3:29 BT_4)
Ba:3:29 τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ κατεβίβασεν αὐτὴν ἐκ τῶν νεφελῶν;
Ba:3:29 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·βιβάζω (κατα+βιβαζ-, κατα+βιβα·σ-, κατα+βιβα·σ-, -, -, κατα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)
Ba:3:29 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By podnosić Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zniżać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Chmura
Ba:3:29 ti/s a)ne/bE ei)s to\n ou)rano\n kai\ e)/laben au)tE\n kai\ katebi/basen au)tE\n e)k tO=n nefelO=n;
Ba:3:29 tis anebE eis ton uranon kai elaben autEn kai katebibasen autEn ek tOn nefelOn;
Ba:3:29 RI_NSM VZI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF P RA_GPF N1_GPF
Ba:3:29 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ascend into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to bring down he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the cloud
Ba:3:29 who/what/why (nom) he/she/it-ASCEND-ed into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) and he/she/it-BRING-ed-DOWN her/it/same (acc) out of (+gen) the (gen) clouds (gen)
Ba:3:29 Ba_3:29_1 Ba_3:29_2 Ba_3:29_3 Ba_3:29_4 Ba_3:29_5 Ba_3:29_6 Ba_3:29_7 Ba_3:29_8 Ba_3:29_9 Ba_3:29_10 Ba_3:29_11 Ba_3:29_12 Ba_3:29_13 Ba_3:29_14
Ba:3:29 x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:30 τίς διέβη πέραν τῆς θαλάσσης καὶ εὗρεν αὐτὴν καὶ οἴσει αὐτὴν χρυσίου ἐκλεκτοῦ;
Ba:3:30 Who hath gone over the sea, and found her, and will bring her for pure gold? (Baruch 3:30 Brenton)
Ba:3:30 Któż przeprawił się przez morze, a znalazł ją i przywiózł ją w zamian za najlepsze złoto? (Baruch 3:30 BT_4)
Ba:3:30 τίς διέβη πέραν τῆς θαλάσσης καὶ εὗρεν αὐτὴν καὶ οἴσει αὐτὴν χρυσίου ἐκλεκτοῦ;
Ba:3:30 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) πέραν ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἐκ·λεκτός -ή -όν
Ba:3:30 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przechodzić W poprzek Morze I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą On/ona/to/to samo Kawałek złota Wybierany [zobacz eklektyczny]
Ba:3:30 ti/s die/bE pe/ran tE=s Tala/ssEs kai\ eu(=ren au)tE\n kai\ oi)/sei au)tE\n CHrusi/ou e)klektou=;
Ba:3:30 tis diebE peran tEs TalassEs kai heuren autEn kai oisei autEn CHrysiu eklektu;
Ba:3:30 RI_NSM VZI_AAI3S P RA_GSF N1S_GSF C VB_AAI3S RD_ASF C VF_FAI3S RD_ASF N2N_GSN A1_GSN
Ba:3:30 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to cross over across the sea and also, even, namely to find he/she/it/same and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth he/she/it/same piece of gold selected [see eclectic]
Ba:3:30 who/what/why (nom) he/she/it-CROSS-ed-OVER across the (gen) sea (gen) and he/she/it-FIND-ed her/it/same (acc) and he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) her/it/same (acc) piece of gold (gen) selected ([Adj] gen)
Ba:3:30 Ba_3:30_1 Ba_3:30_2 Ba_3:30_3 Ba_3:30_4 Ba_3:30_5 Ba_3:30_6 Ba_3:30_7 Ba_3:30_8 Ba_3:30_9 Ba_3:30_10 Ba_3:30_11 Ba_3:30_12 Ba_3:30_13
Ba:3:30 x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:31 οὐκ ἔστιν ὁ γινώσκων τὴν ὁδὸν αὐτῆς οὐδὲ ὁ ἐνθυμούμενος τὴν τρίβον αὐτῆς·
Ba:3:31 No man knoweth her way, nor thinketh of her path. (Baruch 3:31 Brenton)
Ba:3:31 Nie ma nikogo, kto by znał jej drogę i kto by rozpoznał jej ścieżkę. (Baruch 3:31 BT_4)
Ba:3:31 οὐκ ἔστιν γινώσκων τὴν ὁδὸν αὐτῆς οὐδὲ ἐνθυμούμενος τὴν τρίβον αὐτῆς·
Ba:3:31 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-) ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:31 ??? Przed przydechem mocnym By być By wiedzieć to jest rozpoznaj. Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By przemyśliwać to jest, by rozważać jak człowiek "sądzi o" czymś: Przesiewanie emocji (??µ??). Ścieżka; by trzeć się używany, trzeć się On/ona/to/to samo
Ba:3:31 ou)k e)/stin o( ginO/skOn tE\n o(do\n au)tE=s ou)de\ o( e)nTumou/menos tE\n tri/bon au)tE=s·
Ba:3:31 uk estin ho ginOskOn tEn hodon autEs ude ho enTymumenos tEn tribon autEs·
Ba:3:31 D V9_PAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N2_ASF RD_GSF C RA_NSM V4_PMPNSM RA_ASF N2_ASF RD_GSF
Ba:3:31 οὐχ before rough breathing to be the to know i.e. recognize. the way/road he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the to ponder i.e., to consider how one "feels" about something: a sifting of the emotions (θυμία). the path; to rub worn, rub he/she/it/same
Ba:3:31 not he/she/it-is the (nom) while KNOW-ing (nom) the (acc) way/road (acc) her/it/same (gen) neither/nor the (nom) while being-PONDER-ed (nom) the (acc) path (acc); while RUB-ing (nom|acc|voc, voc) her/it/same (gen)
Ba:3:31 Ba_3:31_1 Ba_3:31_2 Ba_3:31_3 Ba_3:31_4 Ba_3:31_5 Ba_3:31_6 Ba_3:31_7 Ba_3:31_8 Ba_3:31_9 Ba_3:31_10 Ba_3:31_11 Ba_3:31_12 Ba_3:31_13
Ba:3:31 x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:32 ἀλλὰ ὁ εἰδὼς τὰ πάντα γινώσκει αὐτήν, ἐξεῦρεν αὐτὴν τῇ συνέσει αὐτοῦ· ὁ κατασκευάσας τὴν γῆν εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, ἐνέπλησεν αὐτὴν κτηνῶν τετραπόδων·
Ba:3:32 But he that knoweth all things knoweth her, and hath found her out with his understanding: he that prepared the earth for evermore hath filled it with fourfooted beasts: (Baruch 3:32 Brenton)
Ba:3:32 Lecz zna ją Wszechwiedzący i wynajdzie ją swoją mądrością. Ten, który na czas bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, (Baruch 3:32 BT_4)
Ba:3:32 ἀλλὰ εἰδὼς τὰ πάντα γινώσκει αὐτήν, ἐξεῦρεν αὐτὴν τῇ συνέσει αὐτοῦ· κατασκευάσας τὴν γῆν εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, ἐνέπλησεν αὐτὴν κτηνῶν τετραπόδων·
Ba:3:32 ἀλλά ὁ ἡ τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σύν·εσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κτῆνο·ς, -ους, τό τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος
Ba:3:32 Ale By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wiedzieć to jest rozpoznaj. On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Wglądu/orientacja On/ona/to/to samo By robić gotowy buduj, fabrykuj, słoduj, produkuj, przygotowuj się Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo Zwierzęcy (zwierzę) Czworonożny
Ba:3:32 a)lla\ o( ei)dO\s ta\ pa/nta ginO/skei au)tE/n, e)Xeu=ren au)tE\n tE=| sune/sei au)tou=· o( kataskeua/sas tE\n gE=n ei)s to\n ai)O=na CHro/non, e)ne/plEsen au)tE\n ktEnO=n tetrapo/dOn·
Ba:3:32 alla ho eidOs ta panta ginOskei autEn, eXeuren autEn tE synesei autu· ho kataskeuasas tEn gEn eis ton aiOna CHronon, eneplEsen autEn ktEnOn tetrapodOn·
Ba:3:32 C RA_NSM VX_XAPNSM RA_APN A3_APN V1_PAI3S RD_ASF VB_AAI3S RD_ASF RA_DSF N3I_DSF RD_GSM RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASF N1_ASF P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM VAI_AAI3S RD_ASF N3E_GPN A1B_GPN
Ba:3:32 but the to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with the every all, each, every, the whole of to know i.e. recognize. he/she/it/same ć he/she/it/same the insight/discernment he/she/it/same the to make ready construct, fabricate, malt, manufacture, prepare the earth/land into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while). to satisfy fill up he/she/it/same Animal (beast) four-footed
Ba:3:32 but the (nom) having PERCEIVE-ed (nom) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) her/it/same (acc) her/it/same (acc) the (dat) insight/discernment (dat) him/it/same (gen) the (nom) upon MAKE READY-ing (nom|voc) the (acc) earth/land (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc) he/she/it-SATISFY-ed her/it/same (acc) Animals (gen) four-footed ([Adj] gen)
Ba:3:32 Ba_3:32_1 Ba_3:32_2 Ba_3:32_3 Ba_3:32_4 Ba_3:32_5 Ba_3:32_6 Ba_3:32_7 Ba_3:32_8 Ba_3:32_9 Ba_3:32_10 Ba_3:32_11 Ba_3:32_12 Ba_3:32_13 Ba_3:32_14 Ba_3:32_15 Ba_3:32_16 Ba_3:32_17 Ba_3:32_18 Ba_3:32_19 Ba_3:32_20 Ba_3:32_21 Ba_3:32_22 Ba_3:32_23 Ba_3:32_24
Ba:3:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:33 ὁ ἀποστέλλων τὸ φῶς, καὶ πορεύεται, ἐκάλεσεν αὐτό, καὶ ὑπήκουσεν αὐτῷ τρόμῳ·
Ba:3:33 He that sendeth forth light, and it goeth, calleth it again, and it obeyeth him with fear. (Baruch 3:33 Brenton)
Ba:3:33 wysłał światło i poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go ze drżeniem. (Baruch 3:33 BT_4)
Ba:3:33 ἀποστέλλων τὸ φῶς, καὶ πορεύεται, ἐκάλεσεν αὐτό, καὶ ὑπήκουσεν αὐτῷ τρόμῳ·
Ba:3:33 ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό τρόμος, -ου, ὁ
Ba:3:33 zamawiać Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie By iść By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być posłusznym On/ona/to/to samo Drżenie
Ba:3:33 o( a)poste/llOn to\ fO=s, kai\ poreu/etai, e)ka/lesen au)to/, kai\ u(pE/kousen au)tO=| tro/mO|·
Ba:3:33 ho apostellOn to fOs, kai poreuetai, ekalesen auto, kai hypEkusen autO tromO·
Ba:3:33 RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASN N3T_ASN C V1_PMI3S VAI_AAI3S RD_ASN C VAI_AAI3S RD_DSM N2_DSM
Ba:3:33 the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the light and also, even, namely to go to call call he/she/it/same and also, even, namely to obey he/she/it/same trembling
Ba:3:33 the (nom) while ORDER FORTH-ing (nom) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) and he/she/it-is-being-GO-ed he/she/it-CALL-ed it/same (nom|acc) and he/she/it-OBEY-ed him/it/same (dat) trembling (dat)
Ba:3:33 Ba_3:33_1 Ba_3:33_2 Ba_3:33_3 Ba_3:33_4 Ba_3:33_5 Ba_3:33_6 Ba_3:33_7 Ba_3:33_8 Ba_3:33_9 Ba_3:33_10 Ba_3:33_11 Ba_3:33_12
Ba:3:33 x x x x x x x x x x x x
Ba:3:34 οἱ δὲ ἀστέρες ἔλαμψαν ἐν ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν καὶ εὐφράνθησαν,
Ba:3:34 The stars shined in their watches, and rejoiced: when he calleth them, they say, Here we be; and so with cheerfulness they shewed light unto him that made them. (Baruch 3:34 Brenton)
Ba:3:34 Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. (Baruch 3:34 BT_4)
Ba:3:34 οἱ δὲ ἀστέρες ἔλαμψαν ἐν ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν καὶ εὐφράνθησαν,
Ba:3:34 ὁ ἡ τό δέ ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον λάμπω (λαμπ-, λαμψ-, λαμψ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
Ba:3:34 zaś Gwiezdny Do promieniującego błysku, błyszczący, iskrzące się, błyszcząc, sławny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Więzienie zabezpieczają się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły
Ba:3:34 oi( de\ a)ste/res e)/lamPSan e)n tai=s fulakai=s au)tO=n kai\ eu)fra/nTEsan,
Ba:3:34 hoi de asteres elamPSan en tais fylakais autOn kai eufranTEsan,
Ba:3:34 RA_NPM x N3_NPM VAI_AAI3P P RA_DPF N1_DPF RD_GPM C VC_API3P
Ba:3:34 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] star to radiant flash, brilliant, sparkling, glistening, glorious in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prison guard he/she/it/same and also, even, namely to celebrate/be merry
Ba:3:34 the (nom) Yet stars (nom|voc) they-RADIANT-ed in/among/by (+dat) the (dat) prisons (dat) them/same (gen) and they-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY
Ba:3:34 Ba_3:34_1 Ba_3:34_2 Ba_3:34_3 Ba_3:34_4 Ba_3:34_5 Ba_3:34_6 Ba_3:34_7 Ba_3:34_8 Ba_3:34_9 Ba_3:34_10
Ba:3:34 x x x x x x x x x x
Ba:3:35 ἐκάλεσεν αὐτοὺς καὶ εἶπον Πάρεσμεν, ἔλαμψαν μετ’ εὐφροσύνης τῷ ποιήσαντι αὐτούς.
Ba:3:35 This is our God, and there shall none other be accounted of in comparison of him (Baruch 3:35 Brenton)
Ba:3:35 Wezwał je. Odpowiedziały: «Jesteśmy». Z radością świecą swemu Stwórcy. (Baruch 3:35 BT_4)
Ba:3:35 ἐκάλεσεν αὐτοὺς καὶ εἶπον Πάρεσμεν, ἔλαμψαν μετ’ εὐφροσύνης τῷ ποιήσαντι αὐτούς.
Ba:3:35 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) λάμπω (λαμπ-, λαμψ-, λαμψ-, -, -, -) μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:35 By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Do promieniującego błysku, błyszczący, iskrzące się, błyszcząc, sławny Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość By czynić/rób On/ona/to/to samo
Ba:3:35 e)ka/lesen au)tou\s kai\ ei)=pon *pa/resmen, e)/lamPSan met’ eu)frosu/nEs tO=| poiE/santi au)tou/s.
Ba:3:35 ekalesen autus kai eipon paresmen, elamPSan met’ eufrosynEs tO poiEsanti autus.
Ba:3:35 VAI_AAI3S RD_APM C VBI_AAI3P V9_PAI1P VAI_AAI3P P N1_GSF RA_DSM VA_AAPDSM RD_APM
Ba:3:35 to call call he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to be present/here to be present, to have come to radiant flash, brilliant, sparkling, glistening, glorious after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness the to do/make he/she/it/same
Ba:3:35 he/she/it-CALL-ed them/same (acc) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) we-are-BE-ing-PRESENT/HERE they-RADIANT-ed after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) the (dat) upon DO/MAKE-ing (dat) them/same (acc)
Ba:3:35 Ba_3:35_1 Ba_3:35_2 Ba_3:35_3 Ba_3:35_4 Ba_3:35_5 Ba_3:35_6 Ba_3:35_7 Ba_3:35_8 Ba_3:35_9 Ba_3:35_10 Ba_3:35_11
Ba:3:35 x x x x x x x x x x x
Ba:3:36 οὗτος ὁ θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν.
Ba:3:36 He hath found out all the way of knowledge, and hath given it unto Jacob his servant, and to Israel his beloved. (Baruch 3:36 Brenton)
Ba:3:36 On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się równać. (Baruch 3:36 BT_4)
Ba:3:36 οὗτος θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν.
Ba:3:36 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) πρός αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:36 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  Ja ??? Przed przydechem mocnym Logicznie by mówić ładunek {opłatę, oskarżenie}, liczyć, liczyć, rozważać, kończyć się {wnioskować} przez rozumowanie, logicznie mówi Inny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo
Ba:3:36 ou(=tos o( Teo\s E(mO=n, ou) logisTE/setai e(/teros pro\s au)to/n.
Ba:3:36 hutos ho Teos hEmOn, u logisTEsetai heteros pros auton.
Ba:3:36 RD_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP D VS_FPI3S A1A_NSM P RD_ASM
Ba:3:36 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the god [see theology] I οὐχ before rough breathing to logically speak charge, calculate, reckon, consider, conclude by reasoning, logically speaks other toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same
Ba:3:36 this (nom) the (nom) god (nom) us (gen) not he/she/it-will-be-LOGICALLY SPEAK-ed other (nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Ba:3:36 Ba_3:36_1 Ba_3:36_2 Ba_3:36_3 Ba_3:36_4 Ba_3:36_5 Ba_3:36_6 Ba_3:36_7 Ba_3:36_8 Ba_3:36_9
Ba:3:36 x x x x x x x x x
Ba:3:37 ἐξεῦρεν πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ιακωβ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Ισραηλ τῷ ἠγαπημένῳ ὑπ’ αὐτοῦ·
Ba:3:37 Afterward did he shew himself upon earth, and conversed with men. (Baruch 3:37 Brenton)
Ba:3:37 Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. (Baruch 3:37 BT_4)
Ba:3:37 ἐξεῦρεν πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ιακωβ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Ισραηλ τῷ ἠγαπημένῳ ὑπ’ αὐτοῦ·
Ba:3:37 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁδός, -οῦ, ἡ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Ἰακώβ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:3:37 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Jacob Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Izrael By kochać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ba:3:37 e)Xeu=ren pa=san o(do\n e)pistE/mEs kai\ e)/dOken au)tE\n *iakOb tO=| paidi\ au)tou= kai\ *israEl tO=| E)gapEme/nO| u(p’ au)tou=·
Ba:3:37 eXeuren pasan hodon epistEmEs kai edOken autEn iakOb tO paidi autu kai israEl tO EgapEmenO hyp’ autu·
Ba:3:37 VB_AAI3S A1S_ASF N2_ASF N1_GSF C VAI_AAI3S RD_ASF N_DSM RA_DSM N3D_DSM RD_GSM C N_DSM RA_DSM VM_XMPDSM P RD_GSM
Ba:3:37 ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle way/road ć and also, even, namely to give he/she/it/same Jacob the child/servant he/she/it/same and also, even, namely Israel the to love under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ba:3:37 every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) way/road (acc) and he/she/it-GIVE-ed her/it/same (acc) Jacob (indecl) the (dat) child/servant (dat) him/it/same (gen) and Israel (indecl) the (dat) having-been-LOVE-ed (dat) under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen)
Ba:3:37 Ba_3:37_1 Ba_3:37_2 Ba_3:37_3 Ba_3:37_4 Ba_3:37_5 Ba_3:37_6 Ba_3:37_7 Ba_3:37_8 Ba_3:37_9 Ba_3:37_10 Ba_3:37_11 Ba_3:37_12 Ba_3:37_13 Ba_3:37_14 Ba_3:37_15 Ba_3:37_16 Ba_3:37_17
Ba:3:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:3:38 μετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη.
Ba:3:38
Ba:3:38 Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. (Baruch 3:38 BT_4)
Ba:3:38 μετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη.
Ba:3:38 μετά οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ba:3:38 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzki
Ba:3:38 meta\ tou=to e)pi\ tE=s gE=s O)/fTE kai\ e)n toi=s a)nTrO/pois sunanestra/fE.
Ba:3:38 meta tuto epi tEs gEs OfTE kai en tois anTrOpois synanestrafE.
Ba:3:38 P RD_ASN P RA_GSF N1_GSF VVI_API3S C P RA_DPM N2_DPM VDI_API3S
Ba:3:38 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the human ć
Ba:3:38 after (+acc), with (+gen) this (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) he/she/it-was-SEE-ed and in/among/by (+dat) the (dat) humans (dat)
Ba:3:38 Ba_3:38_1 Ba_3:38_2 Ba_3:38_3 Ba_3:38_4 Ba_3:38_5 Ba_3:38_6 Ba_3:38_7 Ba_3:38_8 Ba_3:38_9 Ba_3:38_10 Ba_3:38_11
Ba:3:38 x x x x x x x x x x x