Ba:4:1 αὕτη ἡ βίβλος τῶν προσταγμάτων τοῦ θεοῦ καὶ ὁ νόμος ὁ ὑπάρχων εἰς τὸν αἰῶνα· πάντες οἱ κρατοῦντες αὐτῆς εἰς ζωήν, οἱ δὲ καταλείποντες αὐτὴν ἀποθανοῦνται. –
Ba:4:1 This is the book of the commandments of God, and the law that endureth for ever: all they that keep it shall come to life; but such as leave it shall die. (Baruch 4:1 Brenton)
Ba:4:1 Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. (Baruch 4:1 BT_4)
Ba:4:1 αὕτη βίβλος τῶν προσταγμάτων τοῦ θεοῦ καὶ νόμος ὑπάρχων εἰς τὸν αἰῶνα· πάντες οἱ κρατοῦντες αὐτῆς εἰς ζωήν, οἱ δὲ καταλείποντες αὐτὴν ἀποθανοῦνται.
Ba:4:1 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] ὁ ἡ τό δέ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
Ba:4:1 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Książka Bóg  I też, nawet, mianowicie Prawo By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy zaś By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj On/ona/to/to samo By umierać
Ba:4:1 au(/tE E( bi/blos tO=n prostagma/tOn tou= Teou= kai\ o( no/mos o( u(pa/rCHOn ei)s to\n ai)O=na· pa/ntes oi( kratou=ntes au)tE=s ei)s DZOE/n, oi( de\ katalei/pontes au)tE\n a)poTanou=ntai.
Ba:4:1 hautE hE biblos tOn prostagmatOn tu Teu kai ho nomos ho hyparCHOn eis ton aiOna· pantes hoi kratuntes autEs eis DZOEn, hoi de kataleipontes autEn apoTanuntai.
Ba:4:1 RD_NSF RA_NSF N2_NSF RA_GPN N3M_GPN RA_GSM N2_GSM C RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM P RA_ASM N3W_ASM A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RD_GSF P N1_ASF RA_NPM x V1_PAPNPM RD_ASF VF2_FMI3P
Ba:4:1 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the book the ć the god [see theology] and also, even, namely the law the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever every all, each, every, the whole of the to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain he/she/it/same into (+acc) life being, living, spirit; alive the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up he/she/it/same to die
Ba:4:1 this (nom) the (nom) book (nom) the (gen) the (gen) god (gen) and the (nom) law (nom) the (nom) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (nom) into (+acc) the (acc) eon (acc) all (nom|voc) the (nom) while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom|voc) her/it/same (gen) into (+acc) life (acc); alive ([Adj] acc) the (nom) Yet while LEAVE-ing-BEHIND (nom|voc) her/it/same (acc) they-will-be-DIE-ed
Ba:4:1 Ba_4:1_1 Ba_4:1_2 Ba_4:1_3 Ba_4:1_4 Ba_4:1_5 Ba_4:1_6 Ba_4:1_7 Ba_4:1_8 Ba_4:1_9 Ba_4:1_10 Ba_4:1_11 Ba_4:1_12 Ba_4:1_13 Ba_4:1_14 Ba_4:1_15 Ba_4:1_16 Ba_4:1_17 Ba_4:1_18 Ba_4:1_19 Ba_4:1_20 Ba_4:1_21 Ba_4:1_22 Ba_4:1_23 Ba_4:1_24 Ba_4:1_25 Ba_4:1_26 Ba_4:1_27
Ba:4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:2 ἐπιστρέφου, Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβοῦ αὐτῆς, διόδευσον πρὸς τὴν λάμψιν κατέναντι τοῦ φωτὸς αὐτῆς.
Ba:4:2 Turn thee, O Jacob, and take hold of it: walk in the presence of the light thereof, that thou mayest be illuminated. (Baruch 4:2 Brenton)
Ba:4:2 Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła! (Baruch 4:2 BT_4)
Ba:4:2 ἐπιστρέφου, Ιακωβ, καὶ ἐπιλαβοῦ αὐτῆς, διόδευσον πρὸς τὴν λάμψιν κατέναντι τοῦ φωτὸς αὐτῆς.
Ba:4:2 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) Ἰακώβ, ὁ καί ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-) πρός ὁ ἡ τό κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:4:2 By odwracać się dookoła Jacob I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt z On/ona/to/to samo Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Lekki {Jasny} On/ona/to/to samo
Ba:4:2 e)pistre/fou, *iakOb, kai\ e)pilabou= au)tE=s, dio/deuson pro\s tE\n la/mPSin kate/nanti tou= fOto\s au)tE=s.
Ba:4:2 epistrefu, iakOb, kai epilabu autEs, diodeuson pros tEn lamPSin katenanti tu fOtos autEs.
Ba:4:2 V1_PMD2S N_VSM C VB_AMD2S RD_GSF VA_AAD2S P RA_ASF N3I_ASF D RA_GSN N3T_GSN RD_GSF
Ba:4:2 to turn around Jacob and also, even, namely to take hold of he/she/it/same to ??? toward (+acc,+gen,+dat) the ć opposite/in the presence of (+gen) the light he/she/it/same
Ba:4:2 be-you(sg)-being-TURN-ed-AROUND! Jacob (indecl) and be-you(sg)-TAKE-ed-HOLD-OF! her/it/same (gen) do-???-you(sg)! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) light (gen) her/it/same (gen)
Ba:4:2 Ba_4:2_1 Ba_4:2_2 Ba_4:2_3 Ba_4:2_4 Ba_4:2_5 Ba_4:2_6 Ba_4:2_7 Ba_4:2_8 Ba_4:2_9 Ba_4:2_10 Ba_4:2_11 Ba_4:2_12 Ba_4:2_13
Ba:4:2 x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:3 μὴ δῷς ἑτέρῳ τὴν δόξαν σου καὶ τὰ συμφέροντά σοι ἔθνει ἀλλοτρίῳ.
Ba:4:3 Give not thine honour to another, nor the things that are profitable unto thee to a strange nation. (Baruch 4:3 Brenton)
Ba:4:3 Nie dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów! (Baruch 4:3 BT_4)
Ba:4:3 μὴ δῷς ἑτέρῳ τὴν δόξαν σου καὶ τὰ συμφέροντά σοι ἔθνει ἀλλοτρίῳ.
Ba:4:3 μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό συμ·φέρω (συν+φερ-, -, συν+ενεγκ·[σ]-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἀλλότριος -ία -ον
Ba:4:3 Nie By dawać Inny Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Do korzystnego łącz, trwać przy, Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Naród [zobacz etniczny] Innego/inni
Ba:4:3 mE\ dO=|s e(te/rO| tE\n do/Xan sou kai\ ta\ sumfe/ronta/ soi e)/Tnei a)llotri/O|.
Ba:4:3 mE dOs heterO tEn doXan su kai ta symferonta soi eTnei allotriO.
Ba:4:3 D VO_AAS2S A1A_DSM RA_ASF N1S_ASF RP_GS C RA_APN V1_PAPASN RP_DS N3E_DSN A1A_DSN
Ba:4:3 not to give other the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg) and also, even, namely the to advantageous bring together, bear with, you; your/yours(sg); to rub worn, rub nation [see ethnic] of another/others
Ba:4:3 not you(sg)-should-GIVE other (dat) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) while ADVANTAGEOUS-ing (acc, nom|acc|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) nation (dat) of another/others (dat)
Ba:4:3 Ba_4:3_1 Ba_4:3_2 Ba_4:3_3 Ba_4:3_4 Ba_4:3_5 Ba_4:3_6 Ba_4:3_7 Ba_4:3_8 Ba_4:3_9 Ba_4:3_10 Ba_4:3_11 Ba_4:3_12
Ba:4:3 x x x x x x x x x x x x
Ba:4:4 μακάριοί ἐσμεν, Ισραηλ, ὅτι τὰ ἀρεστὰ τῷ θεῷ ἡμῖν γνωστά ἐστιν.
Ba:4:4 O Israel, happy are we: for things that are pleasing to God are made known unto us. (Baruch 4:4 Brenton)
Ba:4:4 Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znamy to, co się Bogu podoba. (Baruch 4:4 BT_4)
Ba:4:4 μακάριοί ἐσμεν, Ισραηλ, ὅτι τὰ ἀρεστὰ τῷ θεῷ ἡμῖν γνωστά ἐστιν.
Ba:4:4 μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἰσραήλ, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό ἀρεστός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γνώστης, -ου, ὁ; γνωστός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ba:4:4 Szczęśliwy; do ??? By być Izrael Ponieważ/tamto Podobanie Bóg  Ja Znającego biegły, zaznajamiany; znany By być
Ba:4:4 maka/rioi/ e)smen, *israEl, o(/ti ta\ a)resta\ tO=| TeO=| E(mi=n gnOsta/ e)stin.
Ba:4:4 makarioi esmen, israEl, hoti ta aresta tO TeO hEmin gnOsta estin.
Ba:4:4 A1A_NPM V9_PAI1P N_VSM C RA_NPN A1_NPN RA_DSM N2_DSM RP_DP A1_NPN V9_PAI3S
Ba:4:4 fortunate; to ??? to be Israel because/that the pleasing the god [see theology] I knower expert, acquainted; known to be
Ba:4:4 fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) we-are Israel (indecl) because/that the (nom|acc) pleasing ([Adj] nom|acc|voc) the (dat) god (dat) us (dat) knower (voc); known ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-is
Ba:4:4 Ba_4:4_1 Ba_4:4_2 Ba_4:4_3 Ba_4:4_4 Ba_4:4_5 Ba_4:4_6 Ba_4:4_7 Ba_4:4_8 Ba_4:4_9 Ba_4:4_10 Ba_4:4_11
Ba:4:4 x x x x x x x x x x x
Ba:4:5 Θαρσεῖτε, λαός μου, μνημόσυνον Ισραηλ.
Ba:4:5 Be of good cheer, my people, the memorial of Israel. (Baruch 4:5 Brenton)
Ba:4:5 Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela! (Baruch 4:5 BT_4)
Ba:4:5 Θαρσεῖτε, λαός μου, μνημόσυνον Ισραηλ.
Ba:4:5 θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μνημό·συνον, -ου, τό Ἰσραήλ, ὁ
Ba:4:5 By podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Ludzie Ja Pamięć Izrael
Ba:4:5 *Tarsei=te, lao/s mou, mnEmo/sunon *israEl.
Ba:4:5 Tarseite, laos mu, mnEmosynon israEl.
Ba:4:5 V2_PAD2P N2_NSM RP_GS N2N_NSN N_GSM
Ba:4:5 to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) people I memory Israel
Ba:4:5 you(pl)-are-TAKE-ing-HEART, be-you(pl)-TAKE-ing-HEART! people (nom) me (gen) memory (nom|acc|voc) Israel (indecl)
Ba:4:5 Ba_4:5_1 Ba_4:5_2 Ba_4:5_3 Ba_4:5_4 Ba_4:5_5
Ba:4:5 x x x x x
Ba:4:6 ἐπράθητε τοῖς ἔθνεσιν οὐκ εἰς ἀπώλειαν, διὰ δὲ τὸ παροργίσαι ὑμᾶς τὸν θεὸν παρεδόθητε τοῖς ὑπεναντίοις·
Ba:4:6 Ye were sold to the nations, not for your destruction: but because ye moved God to wrath, ye were delivered unto the enemies. (Baruch 4:6 Brenton)
Ba:4:6 Zostaliście zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie, dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. (Baruch 4:6 BT_4)
Ba:4:6 ἐπράθητε τοῖς ἔθνεσιν οὐκ εἰς ἀπώλειαν, διὰ δὲ τὸ παροργίσαι ὑμᾶς τὸν θεὸν παρεδόθητε τοῖς ὑπεναντίοις·
Ba:4:6 πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ διά δέ ὁ ἡ τό παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό ὑπ·εν·αντίος -α -ον
Ba:4:6 By sprzedawać się Naród [zobacz etniczny] ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) zaś Do ??? Ty Bóg  By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Nieprzyjazny (ustalony przeciw, przeciwny, wrogi)
Ba:4:6 e)pra/TEte toi=s e)/Tnesin ou)k ei)s a)pO/leian, dia\ de\ to\ parorgi/sai u(ma=s to\n Teo\n paredo/TEte toi=s u(penanti/ois·
Ba:4:6 epraTEte tois eTnesin uk eis apOleian, dia de to parorgisai hymas ton Teon paredoTEte tois hypenantiois·
Ba:4:6 VCI_API2P RA_DPN N3E_DPN D P N1A_ASF P x RA_ASN VA_AAN RP_AP RA_ASM N2_ASM VCI_API2P RA_DPM A1A_DPM
Ba:4:6 to sell the nation [see ethnic] οὐχ before rough breathing into (+acc) annihilation, destruction because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to ??? you the god [see theology] to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the adversarial (set against, contrary, hostile)
Ba:4:6 you(pl)-were-SELL-ed the (dat) nations (dat) not into (+acc) annihilation, destruction (acc) because of (+acc), through (+gen) Yet the (nom|acc) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) you(pl) (acc) the (acc) god (acc) you(pl)-were-Hand OVER-ed the (dat) adversarial ([Adj] dat)
Ba:4:6 Ba_4:6_1 Ba_4:6_2 Ba_4:6_3 Ba_4:6_4 Ba_4:6_5 Ba_4:6_6 Ba_4:6_7 Ba_4:6_8 Ba_4:6_9 Ba_4:6_10 Ba_4:6_11 Ba_4:6_12 Ba_4:6_13 Ba_4:6_14 Ba_4:6_15 Ba_4:6_16
Ba:4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:7 παρωξύνατε γὰρ τὸν ποιήσαντα ὑμᾶς θύσαντες δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ.
Ba:4:7 For ye provoked him that made you by sacrificing unto devils, and not to God. (Baruch 4:7 Brenton)
Ba:4:7 Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego ofiarami składanymi złym duchom, a nie Bogu. (Baruch 4:7 BT_4)
Ba:4:7 παρωξύνατε γὰρ τὸν ποιήσαντα ὑμᾶς θύσαντες δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷ.
Ba:4:7 παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θεός, -οῦ, ὁ
Ba:4:7 By prowokować Dla odtąd, jak By czynić/rób Ty By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Demon I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Bóg 
Ba:4:7 parOXu/nate ga\r to\n poiE/santa u(ma=s Tu/santes daimoni/ois kai\ ou) TeO=|.
Ba:4:7 parOXynate gar ton poiEsanta hymas Tysantes daimoniois kai u TeO.
Ba:4:7 VAI_AAI2P x RA_ASM VA_AAPASM RP_AP VA_AAPNPM N2N_DPN C D N2_DSM
Ba:4:7 to provoke for since, as the to do/make you to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] demon and also, even, namely οὐχ before rough breathing god [see theology]
Ba:4:7 you(pl)-PROVOKE-ed for the (acc) upon DO/MAKE-ing (acc, nom|acc|voc) you(pl) (acc) upon SACRIFICE-ing (nom|voc) demons (dat) and not god (dat)
Ba:4:7 Ba_4:7_1 Ba_4:7_2 Ba_4:7_3 Ba_4:7_4 Ba_4:7_5 Ba_4:7_6 Ba_4:7_7 Ba_4:7_8 Ba_4:7_9 Ba_4:7_10
Ba:4:7 x x x x x x x x x x
Ba:4:8 ἐπελάθεσθε δὲ τὸν τροφεύσαντα ὑμᾶς θεὸν αἰώνιον, ἐλυπήσατε δὲ καὶ τὴν ἐκθρέψασαν ὑμᾶς Ιερουσαλημ·
Ba:4:8 Ye have forgotten the everlasting God, that brought you up; and ye have grieved Jerusalem, that nursed you. (Baruch 4:8 Brenton)
Ba:4:8 Zapomnieliście o waszym Żywicielu, Bogu wiekuistym, zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała. (Baruch 4:8 BT_4)
Ba:4:8 ἐπελάθεσθε δὲ τὸν τροφεύσαντα ὑμᾶς θεὸν αἰώνιον, ἐλυπήσατε δὲ καὶ τὴν ἐκθρέψασαν ὑμᾶς Ιερουσαλημ·
Ba:4:8 ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) δέ ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θεός, -οῦ, ὁ αἰώνιος -ία -ον λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) δέ καί ὁ ἡ τό ἐκ·τρέφω (εκ+τρεφ-, εκ+θρεψ-, εκ+θρεψ-, -, -, εκ+τραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ba:4:8 By zaniedbywać zaś Ty Bóg  aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By smucić się zaś I też, nawet, mianowicie By karmić Ty Jerozolima [miasto z]
Ba:4:8 e)pela/TesTe de\ to\n trofeu/santa u(ma=s Teo\n ai)O/nion, e)lupE/sate de\ kai\ tE\n e)kTre/PSasan u(ma=s *ierousalEm·
Ba:4:8 epelaTesTe de ton trofeusanta hymas Teon aiOnion, elypEsate de kai tEn ekTrePSasan hymas ierusalEm·
Ba:4:8 VBI_AMI2P x RA_ASM VA_AAPASM RP_AP N2_ASM A1B_ASM VAI_AAI2P x C RA_ASF VA_AAPASF RP_AP N_ASF
Ba:4:8 to neglect δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć you god [see theology] aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent to sorrow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the to nurture you Jerusalem [city of]
Ba:4:8 you(pl)-were-NEGLECT-ed Yet the (acc) you(pl) (acc) god (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-SORROW-ed Yet and the (acc) upon NURTURE-ing (acc) you(pl) (acc) Jerusalem (indecl)
Ba:4:8 Ba_4:8_1 Ba_4:8_2 Ba_4:8_3 Ba_4:8_4 Ba_4:8_5 Ba_4:8_6 Ba_4:8_7 Ba_4:8_8 Ba_4:8_9 Ba_4:8_10 Ba_4:8_11 Ba_4:8_12 Ba_4:8_13 Ba_4:8_14
Ba:4:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:9 εἶδεν γὰρ τὴν ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργὴν παρὰ τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν Ἀκούσατε, αἱ πάροικοι Σιων, ἐπήγαγέν μοι ὁ θεὸς πένθος μέγα·
Ba:4:9 For when she saw the wrath of God coming upon you, she said, Hearken, O ye that dwell about Sion: God hath brought upon me great mourning; (Baruch 4:9 Brenton)
Ba:4:9 Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży i rzekła: «Słuchajcie, sąsiedzi Syjonu, Bóg zasmucił mnie bardzo, (Baruch 4:9 BT_4)
Ba:4:9 εἶδεν γὰρ τὴν ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργὴν παρὰ τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν Ἀκούσατε, αἱ πάροικοι Σιων, ἐπήγαγέν μοι θεὸς πένθος μέγα·
Ba:4:9 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό πάρ·οικος -ον; παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) Σιών, ἡ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πένθο·ς, -ους, τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Ba:4:9 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Do zbliżanie siebie Ty Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By słyszeć ???; by mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Syjon Do na prowadź Ja Bóg  Smutek Wielki
Ba:4:9 ei)=den ga\r tE\n e)pelTou=san u(mi=n o)rgE\n para\ tou= Teou= kai\ ei)=pen *)akou/sate, ai( pa/roikoi *siOn, e)pE/gage/n moi o( Teo\s pe/nTos me/ga·
Ba:4:9 eiden gar tEn epelTusan hymin orgEn para tu Teu kai eipen akusate, hai paroikoi siOn, epEgagen moi ho Teos penTos mega·
Ba:4:9 VBI_AAI3S x RA_ASF VB_AAPASF RP_DP N1_ASF P RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S VA_AAD2P RA_NPF A1B_NPF N_GSF VBI_AAI3S RP_DS RA_NSM N2_NSM N3E_ASN A1P_ASN
Ba:4:9 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as the to oncoming you wrath fume, anger, rage frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] and also, even, namely to say/tell to hear the ???; to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) Zion to upon-lead I the god [see theology] grief great
Ba:4:9 he/she/it-SEE-ed for the (acc) upon ONCOMING-ing (acc) you(pl) (dat) wrath (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-HEAR-you(pl)! the (nom) ??? ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing--NEAR (opt) Zion (indecl) he/she/it-UPON-LEAD-ed me (dat) the (nom) god (nom) grief (nom|acc|voc) great ([Adj] nom|acc|voc)
Ba:4:9 Ba_4:9_1 Ba_4:9_2 Ba_4:9_3 Ba_4:9_4 Ba_4:9_5 Ba_4:9_6 Ba_4:9_7 Ba_4:9_8 Ba_4:9_9 Ba_4:9_10 Ba_4:9_11 Ba_4:9_12 Ba_4:9_13 Ba_4:9_14 Ba_4:9_15 Ba_4:9_16 Ba_4:9_17 Ba_4:9_18 Ba_4:9_19 Ba_4:9_20 Ba_4:9_21
Ba:4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:10 εἶδον γὰρ τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ τῶν θυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς ὁ αἰώνιος·
Ba:4:10 For I saw the captivity of my sons and daughters, which the Everlasting brought upon them. (Baruch 4:10 Brenton)
Ba:4:10 widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał Przedwieczny. (Baruch 4:10 BT_4)
Ba:4:10 εἶδον γὰρ τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ τῶν θυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς αἰώνιος·
Ba:4:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον
Ba:4:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Jeńcy Syn Ja I też, nawet, mianowicie Córka Kto/, który/, który Do na prowadź On/ona/to/to samo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Ba:4:10 ei)=don ga\r tE\n ai)CHmalOsi/an tO=n ui(O=n mou kai\ tO=n Tugate/rOn, E(\n e)pE/gagen au)toi=s o( ai)O/nios·
Ba:4:10 eidon gar tEn aiCHmalOsian tOn hyiOn mu kai tOn TygaterOn, hEn epEgagen autois ho aiOnios·
Ba:4:10 VBI_AAI3P x RA_ASF N1A_ASF RA_GPM N2_GPM RP_GS C RA_GPF N3_GPF RR_ASF VBI_AAI3S RD_DPM RA_NSM A1B_NSM
Ba:4:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as the captives the son I and also, even, namely the daughter who/whom/which to upon-lead he/she/it/same the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Ba:4:10 I-SEE-ed, they-SEE-ed for the (acc) captives (acc) the (gen) sons (gen) me (gen) and the (gen) daughters (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-UPON-LEAD-ed them/same (dat) the (nom) aeonian ([Adj] nom)
Ba:4:10 Ba_4:10_1 Ba_4:10_2 Ba_4:10_3 Ba_4:10_4 Ba_4:10_5 Ba_4:10_6 Ba_4:10_7 Ba_4:10_8 Ba_4:10_9 Ba_4:10_10 Ba_4:10_11 Ba_4:10_12 Ba_4:10_13 Ba_4:10_14 Ba_4:10_15
Ba:4:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:11 ἔθρεψα γὰρ αὐτοὺς μετ’ εὐφροσύνης, ἐξαπέστειλα δὲ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ πένθους.
Ba:4:11 With joy did I nourish them; but sent them away with weeping and mourning. (Baruch 4:11 Brenton)
Ba:4:11 Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. (Baruch 4:11 BT_4)
Ba:4:11 ἔθρεψα γὰρ αὐτοὺς μετ’ εὐφροσύνης, ἐξαπέστειλα δὲ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ πένθους.
Ba:4:11 τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) γάρ αὐτός αὐτή αὐτό μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) δέ μετά κλαυθμός, -οῦ, ὁ καί πένθο·ς, -ους, τό
Ba:4:11 By żywić się Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość Do ??? zaś Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Płacz I też, nawet, mianowicie Smutek
Ba:4:11 e)/TrePSa ga\r au)tou\s met’ eu)frosu/nEs, e)Xape/steila de\ meta\ klauTmou= kai\ pe/nTous.
Ba:4:11 eTrePSa gar autus met’ eufrosynEs, eXapesteila de meta klauTmu kai penTus.
Ba:4:11 VAI_AAI1S x RD_APM P N1_GSF VAI_AAI1S x P N2_GSM C N3E_GSN
Ba:4:11 to feed for since, as he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing crying and also, even, namely grief
Ba:4:11 I-FEED-ed for them/same (acc) after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen) I-???-ed Yet after (+acc), with (+gen) crying (gen) and grief (gen)
Ba:4:11 Ba_4:11_1 Ba_4:11_2 Ba_4:11_3 Ba_4:11_4 Ba_4:11_5 Ba_4:11_6 Ba_4:11_7 Ba_4:11_8 Ba_4:11_9 Ba_4:11_10 Ba_4:11_11
Ba:4:11 x x x x x x x x x x x
Ba:4:12 μηδεὶς ἐπιχαιρέτω μοι τῇ χήρᾳ καὶ καταλειφθείσῃ ὑπὸ πολλῶν· ἠρημώθην διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τέκνων μου, διότι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦ,
Ba:4:12 Let no man rejoice over me, a widow, and forsaken of many, who for the sins of my children am left desolate; because they departed from the law of God. (Baruch 4:12 Brenton)
Ba:4:12 Niech nikt się nie śmieje, żem wdowa i opuszczona przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego. (Baruch 4:12 BT_4)
Ba:4:12 μηδεὶς ἐπιχαιρέτω μοι τῇ χήρᾳ καὶ καταλειφθείσῃ ὑπὸ πολλῶν· ἠρημώθην διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τέκνων μου, διότι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦ,
Ba:4:12 μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὑπό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) διά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·ότι ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἐκ νόμος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ
Ba:4:12 Nie jeden Ja Wdowa I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo By leżeć odłogiem Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Dziecko Ja Z powodu tego: Tamto By cofać się/unikaj Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prawo Bóg 
Ba:4:12 mEdei\s e)piCHaire/tO moi tE=| CHE/ra| kai\ kataleifTei/sE| u(po\ pollO=n· E)rEmO/TEn dia\ ta\s a(marti/as tO=n te/knOn mou, dio/ti e)Xe/klinan e)k no/mou Teou=,
Ba:4:12 mEdeis epiCHairetO moi tE CHEra kai kataleifTeisE hypo pollOn· ErEmOTEn dia tas hamartias tOn teknOn mu, dioti eXeklinan ek nomu Teu,
Ba:4:12 A3P_NSM V1_PAD3S RP_DS RA_DSF N1A_DSF C VV_APPDSF P A1_GPM VCI_API1S P RA_APF N1A_APF RA_GPN N2N_GPN RP_GS C VAI_AAI3P P N2_GSM N2_GSM
Ba:4:12 not one ć I the widow and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing much to lay waste because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the child I because of this: that to recoil/avoid out of (+gen) ἐξ before vowels law god [see theology]
Ba:4:12 not one (nom) me (dat) the (dat) widow (dat) and upon being-LEAVE-ed-BEHIND (dat) under (+acc), by (+gen) many (gen) I-was-LAY-ed-WASTE because of (+acc), through (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) the (gen) children (gen) me (gen) because of this: that they-RECOIL/AVOID-ed out of (+gen) law (gen) god (gen)
Ba:4:12 Ba_4:12_1 Ba_4:12_2 Ba_4:12_3 Ba_4:12_4 Ba_4:12_5 Ba_4:12_6 Ba_4:12_7 Ba_4:12_8 Ba_4:12_9 Ba_4:12_10 Ba_4:12_11 Ba_4:12_12 Ba_4:12_13 Ba_4:12_14 Ba_4:12_15 Ba_4:12_16 Ba_4:12_17 Ba_4:12_18 Ba_4:12_19 Ba_4:12_20 Ba_4:12_21
Ba:4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:13 δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐπορεύθησαν ὁδοῖς ἐντολῶν θεοῦ οὐδὲ τρίβους παιδείας ἐν δικαιοσύνῃ αὐτοῦ ἐπέβησαν.
Ba:4:13 They knew not his statutes, nor walked in the ways of his commandments, nor trod in the paths of discipline in his righteousness. (Baruch 4:13 Brenton)
Ba:4:13 Nie poznały słusznych rozporządzeń Twoich ani nie kroczyły drogami przykazań Bożych, ani nie weszły na ścieżki wychowania w Twojej sprawiedliwości. (Baruch 4:13 BT_4)
Ba:4:13 δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐπορεύθησαν ὁδοῖς ἐντολῶν θεοῦ οὐδὲ τρίβους παιδείας ἐν δικαιοσύνῃ αὐτοῦ ἐπέβησαν.
Ba:4:13 δικαίωμα[τ], -ατος, τό δέ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ ἐντολή, -ῆς, ἡ θεός, -οῦ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) τρίβος, -ου, ἡ παιδεία, -ας, ἡ ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -)
Ba:4:13 ??? zaś On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By iść Drogi {Sposobu}/droga Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Bóg  ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ścieżka Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo Do ???
Ba:4:13 dikaiO/mata de\ au)tou= ou)k e)/gnOsan ou)de\ e)poreu/TEsan o(doi=s e)ntolO=n Teou= ou)de\ tri/bous paidei/as e)n dikaiosu/nE| au)tou= e)pe/bEsan.
Ba:4:13 dikaiOmata de autu uk egnOsan ude eporeuTEsan hodois entolOn Teu ude tribus paideias en dikaiosynE autu epebEsan.
Ba:4:13 N3M_APN x RD_GSM D VZI_AAI3P C VCI_API3P N2_DPF N1_GPF N2_GSM C N2_APF N1A_GSF P N1_DSF RD_GSM VZI_AAI3P
Ba:4:13 ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to go way/road precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition god [see theology] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) path chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same to ???
Ba:4:13 ???s (nom|acc|voc) Yet him/it/same (gen) not they-KNOW-ed neither/nor they-were-GO-ed ways/roads (dat) precepts (gen) god (gen) neither/nor paths (acc) chastisement (gen) in/among/by (+dat) righteousness (dat) him/it/same (gen) they-???-ed
Ba:4:13 Ba_4:13_1 Ba_4:13_2 Ba_4:13_3 Ba_4:13_4 Ba_4:13_5 Ba_4:13_6 Ba_4:13_7 Ba_4:13_8 Ba_4:13_9 Ba_4:13_10 Ba_4:13_11 Ba_4:13_12 Ba_4:13_13 Ba_4:13_14 Ba_4:13_15 Ba_4:13_16 Ba_4:13_17
Ba:4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:14 ἐλθάτωσαν αἱ πάροικοι Σιων, καὶ μνήσθητε τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ θυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς ὁ αἰώνιος·
Ba:4:14 Let them that dwell about Sion come, and remember ye the captivity of my sons and daughters, which the Everlasting hath brought upon them. (Baruch 4:14 Brenton)
Ba:4:14 Przyjdźcie, sąsiedzi Syjonu! Przypomnijcie sobie niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał Przedwieczny. (Baruch 4:14 BT_4)
Ba:4:14 ἐλθάτωσαν αἱ πάροικοι Σιων, καὶ μνήσθητε τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ θυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς αἰώνιος·
Ba:4:14 ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πάρ·οικος -ον; παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) Σιών, ἡ καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον
Ba:4:14 By przychodzić ???; by mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Syjon I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Jeńcy Syn Ja I też, nawet, mianowicie Córka Kto/, który/, który Do na prowadź On/ona/to/to samo aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Ba:4:14 e)lTa/tOsan ai( pa/roikoi *siOn, kai\ mnE/sTEte tE\n ai)CHmalOsi/an tO=n ui(O=n mou kai\ Tugate/rOn, E(\n e)pE/gagen au)toi=s o( ai)O/nios·
Ba:4:14 elTatOsan hai paroikoi siOn, kai mnEsTEte tEn aiCHmalOsian tOn hyiOn mu kai TygaterOn, hEn epEgagen autois ho aiOnios·
Ba:4:14 VB_AAD3P RA_NPF A1B_NPF N_GSF C VS_APS2P RA_ASF N1A_ASF RA_GPM N2_GPM RP_GS C N3_GPF RR_ASF VBI_AAI3S RD_DPM RA_NSM A1B_NSM
Ba:4:14 to come the ???; to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) Zion and also, even, namely to remember/become mindful of the captives the son I and also, even, namely daughter who/whom/which to upon-lead he/she/it/same the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Ba:4:14 let-them-COME! the (nom) ??? ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing--NEAR (opt) Zion (indecl) and be-you(pl)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!, you(pl)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (acc) captives (acc) the (gen) sons (gen) me (gen) and daughters (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-UPON-LEAD-ed them/same (dat) the (nom) aeonian ([Adj] nom)
Ba:4:14 Ba_4:14_1 Ba_4:14_2 Ba_4:14_3 Ba_4:14_4 Ba_4:14_5 Ba_4:14_6 Ba_4:14_7 Ba_4:14_8 Ba_4:14_9 Ba_4:14_10 Ba_4:14_11 Ba_4:14_12 Ba_4:14_13 Ba_4:14_14 Ba_4:14_15 Ba_4:14_16 Ba_4:14_17 Ba_4:14_18
Ba:4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:15 ἐπήγαγεν γὰρ ἐπ’ αὐτοὺς ἔθνος μακρόθεν, ἔθνος ἀναιδὲς καὶ ἀλλόγλωσσον, οἳ οὐκ ᾐσχύνθησαν πρεσβύτην οὐδὲ παιδίον ἠλέησαν
Ba:4:15 For he hath brought a nation upon them from far, a shameless nation, and of a strange language, who neither reverenced old man, nor pitied child. (Baruch 4:15 Brenton)
Ba:4:15 Sprowadził na nich naród z daleka, naród bezczelny, obcego języka, który nie uszanował starca ani nie ulitował się nad dzieckiem. (Baruch 4:15 BT_4)
Ba:4:15 ἐπήγαγεν γὰρ ἐπ’ αὐτοὺς ἔθνος μακρόθεν, ἔθνος ἀναιδὲς καὶ ἀλλόγλωσσον, οἳ οὐκ ᾐσχύνθησαν πρεσβύτην οὐδὲ παιδίον ἠλέησαν
Ba:4:15 ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) γάρ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μακρό·θεν ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) πρεσβύτης, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον) ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
Ba:4:15 Do na prowadź Dla odtąd, jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] Z dala Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By zawstydzać Stary/postarzał człowiek ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Dziecko By okazać miłosierdzie
Ba:4:15 e)pE/gagen ga\r e)p’ au)tou\s e)/Tnos makro/Ten, e)/Tnos a)naide\s kai\ a)llo/glOsson, oi(\ ou)k E)|sCHu/nTEsan presbu/tEn ou)de\ paidi/on E)le/Esan
Ba:4:15 epEgagen gar ep’ autus eTnos makroTen, eTnos anaides kai alloglOsson, hoi uk EsCHynTEsan presbytEn ude paidion EleEsan
Ba:4:15 VBI_AAI3S x P RD_APM N3E_ASN D N3E_ASN A3H_ASN C A1B_ASN RR_NPM D VCI_API3P N1M_ASM C N2N_ASN VAI_AAI3P
Ba:4:15 to upon-lead for since, as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same nation [see ethnic] from afar nation [see ethnic] ć and also, even, namely ć who/whom/which οὐχ before rough breathing to put to shame old/aged man οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) child to show mercy
Ba:4:15 he/she/it-UPON-LEAD-ed for upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) nation (nom|acc|voc) from afar nation (nom|acc|voc) and who/whom/which (nom) not they-were-PUT-ed-TO-SHAME old/aged man (acc) neither/nor child (nom|acc|voc) they-SHOW-ed-MERCY
Ba:4:15 Ba_4:15_1 Ba_4:15_2 Ba_4:15_3 Ba_4:15_4 Ba_4:15_5 Ba_4:15_6 Ba_4:15_7 Ba_4:15_8 Ba_4:15_9 Ba_4:15_10 Ba_4:15_11 Ba_4:15_12 Ba_4:15_13 Ba_4:15_14 Ba_4:15_15 Ba_4:15_16 Ba_4:15_17
Ba:4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:16 καὶ ἀπήγαγον τοὺς ἀγαπητοὺς τῆς χήρας καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τὴν μόνην ἠρήμωσαν.
Ba:4:16 These have carried away the dear beloved children of the widow, and left her that was alone desolate without daughters. (Baruch 4:16 Brenton)
Ba:4:16 Uprowadził umiłowanych Wdowy i pozbawił córek Opuszczoną. (Baruch 4:16 BT_4)
Ba:4:16 καὶ ἀπήγαγον τοὺς ἀγαπητοὺς τῆς χήρας καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τὴν μόνην ἠρήμωσαν.
Ba:4:16 καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαπητός -ή -όν ὁ ἡ τό χήρα, -ας, ἡ καί ἀπό ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό μονή, -ῆς, ἡ; μόνος -η -ον ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Ba:4:16 I też, nawet, mianowicie By odciągać Drogi/kochany Wdowa I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Miejsce by pozostawać; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By leżeć odłogiem
Ba:4:16 kai\ a)pE/gagon tou\s a)gapEtou\s tE=s CHE/ras kai\ a)po\ tO=n Tugate/rOn tE\n mo/nEn E)rE/mOsan.
Ba:4:16 kai apEgagon tus agapEtus tEs CHEras kai apo tOn TygaterOn tEn monEn ErEmOsan.
Ba:4:16 C VBI_AAI3P RA_APM A1_APM RA_GSF N1A_GSF C P RA_GPF N3_GPF RA_ASF A1_ASF VAI_AAI3P
Ba:4:16 and also, even, namely to lead away the dear/beloved the widow and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the daughter the place to stay; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) to lay waste
Ba:4:16 and I-LEAD-ed-AWAY, they-LEAD-ed-AWAY the (acc) dear/beloved ([Adj] acc) the (gen) widow (gen), widows (acc) and away from (+gen) the (gen) daughters (gen) the (acc) place to stay (acc); sole ([Adj] acc) they-LAY-ed-WASTE
Ba:4:16 Ba_4:16_1 Ba_4:16_2 Ba_4:16_3 Ba_4:16_4 Ba_4:16_5 Ba_4:16_6 Ba_4:16_7 Ba_4:16_8 Ba_4:16_9 Ba_4:16_10 Ba_4:16_11 Ba_4:16_12 Ba_4:16_13
Ba:4:16 x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:17 ἐγὼ δὲ τί δυνατὴ βοηθῆσαι ὑμῖν;
Ba:4:17 But what can I help you? (Baruch 4:17 Brenton)
Ba:4:17 Ja zaś jak wam mogę pomóc? (Baruch 4:17 BT_4)
Ba:4:17 ἐγὼ δὲ τί δυνατὴ βοηθῆσαι ὑμῖν;
Ba:4:17 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δυνατός -ή -όν βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ba:4:17 Ja zaś Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Zdolny By pomagać Ty
Ba:4:17 e)gO\ de\ ti/ dunatE\ boETE=sai u(mi=n;
Ba:4:17 egO de ti dynatE boETEsai hymin;
Ba:4:17 RP_NS x RI_ASN A1_NSF VA_AAN RP_DP
Ba:4:17 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. capable to help you
Ba:4:17 I (nom) Yet who/what/why (nom|acc) capable ([Adj] nom|voc) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) you(pl) (dat)
Ba:4:17 Ba_4:17_1 Ba_4:17_2 Ba_4:17_3 Ba_4:17_4 Ba_4:17_5 Ba_4:17_6
Ba:4:17 x x x x x x
Ba:4:18 ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν τὰ κακὰ ὑμῖν ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ὑμῶν.
Ba:4:18 For he that brought these plagues upon you will deliver you from the hands of your enemies. (Baruch 4:18 Brenton)
Ba:4:18 Ten, który zesłał na was to zło, wybawi was z rąk nieprzyjaciół. (Baruch 4:18 BT_4)
Ba:4:18 γὰρ ἐπαγαγὼν τὰ κακὰ ὑμῖν ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ὑμῶν.
Ba:4:18 ὁ ἡ τό γάρ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ba:4:18 Dla odtąd, jak Do na prowadź Niegodziwie by czynić źle Ty By wyjmować Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi Ty
Ba:4:18 o( ga\r e)pagagO\n ta\ kaka\ u(mi=n e)Xelei=tai u(ma=s e)k CHeiro\s e)CHTrO=n u(mO=n.
Ba:4:18 ho gar epagagOn ta kaka hymin eXeleitai hymas ek CHeiros eCHTrOn hymOn.
Ba:4:18 RA_NSM x VB_AAPNSM RA_APN A1_APN RP_DP VF2_FMI3S RP_AP P N3_GSF N2_GPM RP_GP
Ba:4:18 the for since, as to upon-lead the wickedly to do evil you to take out you out of (+gen) ἐξ before vowels hand enmity; hostile you
Ba:4:18 the (nom) for upon UPON-LEAD-ing (nom) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) you(pl) (dat) he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed you(pl) (acc) out of (+gen) hand (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(pl) (gen)
Ba:4:18 Ba_4:18_1 Ba_4:18_2 Ba_4:18_3 Ba_4:18_4 Ba_4:18_5 Ba_4:18_6 Ba_4:18_7 Ba_4:18_8 Ba_4:18_9 Ba_4:18_10 Ba_4:18_11 Ba_4:18_12
Ba:4:18 x x x x x x x x x x x x
Ba:4:19 βαδίζετε, τέκνα, βαδίζετε, ἐγὼ γὰρ κατελείφθην ἔρημος·
Ba:4:19 Go your way, O my children, go your way: for I am left desolate. (Baruch 4:19 Brenton)
Ba:4:19 Idźcie, dzieci, idźcie, ja zaś sama i opuszczona zostać muszę. (Baruch 4:19 BT_4)
Ba:4:19 βαδίζετε, τέκνα, βαδίζετε, ἐγὼ γὰρ κατελείφθην ἔρημος·
Ba:4:19 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἔρημος -ον
Ba:4:19 Dziecko Ja Dla odtąd, jak By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Odludzie
Ba:4:19 badi/DZete, te/kna, badi/DZete, e)gO\ ga\r katelei/fTEn e)/rEmos·
Ba:4:19 badiDZete, tekna, badiDZete, egO gar kateleifTEn erEmos·
Ba:4:19 V1_PAI2P N2N_VPN V1_PAI2P RP_NS x VVI_API1S N2_NSF
Ba:4:19 ć child ć I for since, as to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up wilderness
Ba:4:19 children (nom|acc|voc) I (nom) for I-was-LEAVE-ed-BEHIND wilderness ([Adj] nom)
Ba:4:19 Ba_4:19_1 Ba_4:19_2 Ba_4:19_3 Ba_4:19_4 Ba_4:19_5 Ba_4:19_6 Ba_4:19_7
Ba:4:19 x x x x x x x
Ba:4:20 ἐξεδυσάμην τὴν στολὴν τῆς εἰρήνης, ἐνεδυσάμην δὲ σάκκον τῆς δεήσεώς μου, κεκράξομαι πρὸς τὸν αἰώνιον ἐν ταῖς ἡμέραις μου. –
Ba:4:20 I have put off the clothing of peace, and put upon me the sackcloth of my prayer: I will cry unto the Everlasting in my days. (Baruch 4:20 Brenton)
Ba:4:20 Zdjęłam szatę pokoju, a przyoblekłam się w wór mojej modlitwy i wołać będę do Przedwiecznego w czasie dni moich. (Baruch 4:20 BT_4)
Ba:4:20 ἐξεδυσάμην τὴν στολὴν τῆς εἰρήνης, ἐνεδυσάμην δὲ σάκκον τῆς δεήσεώς μου, κεκράξομαι πρὸς τὸν αἰώνιον ἐν ταῖς ἡμέραις μου.
Ba:4:20 ἐκ·δύω/-δύνω (εκ+δυν-, εκ+δυ·σ-, εκ+δυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εἰρήνη, -ης, ἡ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) δέ σάκκος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ba:4:20 By rozbierać się Szyku uniform, kostium, prośba Pokój By ubierać zaś Płótno workowe Obrona Ja By krzyknąć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ja
Ba:4:20 e)Xedusa/mEn tE\n stolE\n tE=s ei)rE/nEs, e)nedusa/mEn de\ sa/kkon tE=s deE/seO/s mou, kekra/Xomai pro\s to\n ai)O/nion e)n tai=s E(me/rais mou.
Ba:4:20 eXedysamEn tEn stolEn tEs eirEnEs, enedysamEn de sakkon tEs deEseOs mu, kekraXomai pros ton aiOnion en tais hEmerais mu.
Ba:4:20 VAI_AMI1S RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF VAI_AMI1S x N2_ASM RA_GSF N3I_GSF RP_GS VFX_FMI1S P RA_ASM A1B_ASM P RA_DPF N1A_DPF RP_GS
Ba:4:20 to undress the array uniform, costume, suit the peace to clothe δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sackcloth the plea I to cry out toward (+acc,+gen,+dat) the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day I
Ba:4:20 I-was-UNDRESS-ed the (acc) array (acc) the (gen) peace (gen) I-was-CLOTHE-ed Yet sackcloth (acc) the (gen) plea (gen) me (gen) I-will-be-CRY-ed-OUT toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) me (gen)
Ba:4:20 Ba_4:20_1 Ba_4:20_2 Ba_4:20_3 Ba_4:20_4 Ba_4:20_5 Ba_4:20_6 Ba_4:20_7 Ba_4:20_8 Ba_4:20_9 Ba_4:20_10 Ba_4:20_11 Ba_4:20_12 Ba_4:20_13 Ba_4:20_14 Ba_4:20_15 Ba_4:20_16 Ba_4:20_17 Ba_4:20_18 Ba_4:20_19 Ba_4:20_20
Ba:4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:21 θαρσεῖτε, τέκνα, βοήσατε πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ δυναστείας, ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν.
Ba:4:21 Be of good cheer, O my children, cry unto the Lord, and he will deliver you from the power and hand of the enemies. (Baruch 4:21 Brenton)
Ba:4:21 Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. (Baruch 4:21 BT_4)
Ba:4:21 θαρσεῖτε, τέκνα, βοήσατε πρὸς τὸν θεόν, καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ δυναστείας, ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν.
Ba:4:21 θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Ba:4:21 By podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Dziecko By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Wrogość; wrogi
Ba:4:21 Tarsei=te, te/kna, boE/sate pro\s to\n Teo/n, kai\ e)Xelei=tai u(ma=s e)k dunastei/as, e)k CHeiro\s e)CHTrO=n.
Ba:4:21 Tarseite, tekna, boEsate pros ton Teon, kai eXeleitai hymas ek dynasteias, ek CHeiros eCHTrOn.
Ba:4:21 V2_PAI2P N2N_VPN VA_AAD2P P RA_ASM N2_ASM C VF2_FMI3S RP_AP P N1A_GSF P N3_GSF N2_GPM
Ba:4:21 to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) child to bellow toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] and also, even, namely to take out you out of (+gen) ἐξ before vowels ć out of (+gen) ἐξ before vowels hand enmity; hostile
Ba:4:21 you(pl)-are-TAKE-ing-HEART, be-you(pl)-TAKE-ing-HEART! children (nom|acc|voc) do-BELLOW-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) and he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed you(pl) (acc) out of (+gen) out of (+gen) hand (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen)
Ba:4:21 Ba_4:21_1 Ba_4:21_2 Ba_4:21_3 Ba_4:21_4 Ba_4:21_5 Ba_4:21_6 Ba_4:21_7 Ba_4:21_8 Ba_4:21_9 Ba_4:21_10 Ba_4:21_11 Ba_4:21_12 Ba_4:21_13 Ba_4:21_14
Ba:4:21 x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:22 ἐγὼ γὰρ ἤλπισα ἐπὶ τῷ αἰωνίῳ τὴν σωτηρίαν ὑμῶν, καὶ ἦλθέν μοι χαρὰ παρὰ τοῦ ἁγίου ἐπὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἣ ἥξει ὑμῖν ἐν τάχει παρὰ τοῦ αἰωνίου σωτῆρος ὑμῶν.
Ba:4:22 For my hope is in the Everlasting, that he will save you; and joy is come unto me from the Holy One, because of the mercy which shall soon come unto you from the Everlasting our Saviour. (Baruch 4:22 Brenton)
Ba:4:22 Ja zaś z ufnością oddałam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mię Święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca. (Baruch 4:22 BT_4)
Ba:4:22 ἐγὼ γὰρ ἤλπισα ἐπὶ τῷ αἰωνίῳ τὴν σωτηρίαν ὑμῶν, καὶ ἦλθέν μοι χαρὰ παρὰ τοῦ ἁγίου ἐπὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥξει ὑμῖν ἐν τάχει παρὰ τοῦ αἰωνίου σωτῆρος ὑμῶν.
Ba:4:22 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γάρ ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χαρά, -ᾶς, ἡ παρά ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐπί ὁ ἡ τό ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως παρά ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον σωτήρ, -ῆρος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ba:4:22 Ja Dla odtąd, jak By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Zbawienia/wyzwolenie Ty I też, nawet, mianowicie By przychodzić Ja Radość fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jałmużny/miłosierność Kto/, który/, który By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Zbawiciela wybawca Ty
Ba:4:22 e)gO\ ga\r E)/lpisa e)pi\ tO=| ai)Oni/O| tE\n sOtEri/an u(mO=n, kai\ E)=lTe/n moi CHara\ para\ tou= a(gi/ou e)pi\ tE=| e)leEmosu/nE|, E(\ E(/Xei u(mi=n e)n ta/CHei para\ tou= ai)Oni/ou sOtE=ros u(mO=n.
Ba:4:22 egO gar Elpisa epi tO aiOniO tEn sOtErian hymOn, kai ElTen moi CHara para tu hagiu epi tE eleEmosynE, hE hEXei hymin en taCHei para tu aiOniu sOtEros hymOn.
Ba:4:22 RP_NS x VAI_AAI1S P RA_DSM A1B_DSM RA_ASF N1A_ASF RP_GP C VBI_AAI3S RP_DS N1A_NSF P RA_GSM A1A_GSM P RA_DSF N1_DSF RR_NSF VF_FAI3S RP_DP P A3U_DSM P RA_GSM A1B_GSM N3H_GSM RP_GP
Ba:4:22 I for since, as to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the salvation/deliverance you and also, even, namely to come I joy frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the alms/mercifulness who/whom/which to have come I have come. I have arrived.; to lead you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent Savior rescuer you
Ba:4:22 I (nom) for I-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) aeonian ([Adj] dat) the (acc) salvation/deliverance (acc) you(pl) (gen) and he/she/it-COME-ed me (dat) joy (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) holy ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) alms/mercifulness (dat) who/whom/which (nom) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) you(pl) (dat) in/among/by (+dat) speed (dat); quick ([Adj] dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) aeonian ([Adj] gen) Savior (gen) you(pl) (gen)
Ba:4:22 Ba_4:22_1 Ba_4:22_2 Ba_4:22_3 Ba_4:22_4 Ba_4:22_5 Ba_4:22_6 Ba_4:22_7 Ba_4:22_8 Ba_4:22_9 Ba_4:22_10 Ba_4:22_11 Ba_4:22_12 Ba_4:22_13 Ba_4:22_14 Ba_4:22_15 Ba_4:22_16 Ba_4:22_17 Ba_4:22_18 Ba_4:22_19 Ba_4:22_20 Ba_4:22_21 Ba_4:22_22 Ba_4:22_23 Ba_4:22_24 Ba_4:22_25 Ba_4:22_26 Ba_4:22_27 Ba_4:22_28 Ba_4:22_29
Ba:4:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:23 ἐξέπεμψα γὰρ ὑμᾶς μετὰ πένθους καὶ κλαυθμοῦ, ἀποδώσει δέ μοι ὁ θεὸς ὑμᾶς μετὰ χαρμοσύνης καὶ εὐφροσύνης εἰς τὸν αἰῶνα.
Ba:4:23 For I sent you out with mourning and weeping: but God will give you to me again with joy and gladness for ever. (Baruch 4:23 Brenton)
Ba:4:23 Wysłałam was ze smutkiem i płaczem, a Bóg odda mi was z radością i weselem na wieki. (Baruch 4:23 BT_4)
Ba:4:23 ἐξέπεμψα γὰρ ὑμᾶς μετὰ πένθους καὶ κλαυθμοῦ, ἀποδώσει δέ μοι θεὸς ὑμᾶς μετὰ χαρμοσύνης καὶ εὐφροσύνης εἰς τὸν αἰῶνα.
Ba:4:23 ἐκ·πέμπω (εκ+πεμπ-, εκ+πεμψ-, εκ+πεμψ-, -, -, εκ+πεμφ·θ-) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μετά πένθο·ς, -ους, τό καί κλαυθμός, -οῦ, ὁ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μετά καί εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ba:4:23 Do ??? Dla odtąd, jak Ty Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Smutek I też, nawet, mianowicie Płacz By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się zaś Ja Bóg  Ty Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Wesołość Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ba:4:23 e)Xe/pemPSa ga\r u(ma=s meta\ pe/nTous kai\ klauTmou=, a)podO/sei de/ moi o( Teo\s u(ma=s meta\ CHarmosu/nEs kai\ eu)frosu/nEs ei)s to\n ai)O=na.
Ba:4:23 eXepemPSa gar hymas meta penTus kai klauTmu, apodOsei de moi ho Teos hymas meta CHarmosynEs kai eufrosynEs eis ton aiOna.
Ba:4:23 VAI_AAI1S x RP_AP P N3E_GSN C N2_GSM VF_FAI3S x RP_DS RA_NSM N2_NSM RP_AP P A1_GSF C N1_GSF P RA_ASM N3W_ASM
Ba:4:23 to ??? for since, as you after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing grief and also, even, namely crying to give back restore, assign, impute, convey, refer δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I the god [see theology] you after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć and also, even, namely cheerfulness into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ba:4:23 I-???-ed for you(pl) (acc) after (+acc), with (+gen) grief (gen) and crying (gen) he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) Yet me (dat) the (nom) god (nom) you(pl) (acc) after (+acc), with (+gen) and cheerfulness (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ba:4:23 Ba_4:23_1 Ba_4:23_2 Ba_4:23_3 Ba_4:23_4 Ba_4:23_5 Ba_4:23_6 Ba_4:23_7 Ba_4:23_8 Ba_4:23_9 Ba_4:23_10 Ba_4:23_11 Ba_4:23_12 Ba_4:23_13 Ba_4:23_14 Ba_4:23_15 Ba_4:23_16 Ba_4:23_17 Ba_4:23_18 Ba_4:23_19 Ba_4:23_20
Ba:4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:24 ὥσπερ γὰρ νῦν ἑωράκασιν αἱ πάροικοι Σιων τὴν ὑμετέραν αἰχμαλωσίαν, οὕτως ὄψονται ἐν τάχει τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ὑμῶν σωτηρίαν, ἣ ἐπελεύσεται ὑμῖν μετὰ δόξης μεγάλης καὶ λαμπρότητος τοῦ αἰωνίου.
Ba:4:24 Like as now the neighbours of Sion have seen your captivity: so shall they see shortly your salvation from our God which shall come upon you with great glory, and brightness of the Everlasting. (Baruch 4:24 Brenton)
Ba:4:24 Jak bowiem teraz sąsiedzi Syjonu widzieli wasze wygnanie, tak oglądać będą wasze zbawienie, sprawione przez Boga, które przyjdzie wam z wielką chwałą i okazałością Przedwiecznego. (Baruch 4:24 BT_4)
Ba:4:24 ὥσπερ γὰρ νῦν ἑωράκασιν αἱ πάροικοι Σιων τὴν ὑμετέραν αἰχμαλωσίαν, οὕτως ὄψονται ἐν τάχει τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ὑμῶν σωτηρίαν, ἐπελεύσεται ὑμῖν μετὰ δόξης μεγάλης καὶ λαμπρότητος τοῦ αἰωνίου.
Ba:4:24 ὥσ·περ γάρ νῦν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πάρ·οικος -ον; παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) Σιών, ἡ ὁ ἡ τό ὑμέτερος -α -ον αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ οὕτως/οὕτω ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς σωτηρία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μετά δόξα, -ης, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί λαμπρότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον
Ba:4:24 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dla odtąd, jak Teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ???; by mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Syjon Twój/twój(pl) Jeńcy thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Ty Zbawienia/wyzwolenie Kto/, który/, który Do zbliżanie siebie Ty Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sławy/wzbudzanie grozy Wielki I też, nawet, mianowicie Jasność aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały
Ba:4:24 O(/sper ga\r nu=n e(Ora/kasin ai( pa/roikoi *siOn tE\n u(mete/ran ai)CHmalOsi/an, ou(/tOs o)/PSontai e)n ta/CHei tE\n para\ tou= Teou= u(mO=n sOtEri/an, E(\ e)peleu/setai u(mi=n meta\ do/XEs mega/lEs kai\ lampro/tEtos tou= ai)Oni/ou.
Ba:4:24 hOsper gar nyn heOrakasin hai paroikoi siOn tEn hymeteran aiCHmalOsian, hutOs oPSontai en taCHei tEn para tu Teu hymOn sOtErian, hE epeleusetai hymin meta doXEs megalEs kai lamprotEtos tu aiOniu.
Ba:4:24 D x D VX_XAI3P RA_NPF A1B_NPM N_GSF RA_ASF A1A_ASF N1A_ASF D VF_FMI3P P A3U_DSM RA_ASF P RA_GSM N2_GSM RP_GP N1A_ASF RR_NSF VF_FMI3S RP_DP P N1S_GSF A1_GSF C N3T_GSF RA_GSM A1B_GSM
Ba:4:24 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" for since, as now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the ???; to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) Zion the your/yours(pl) captives thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] you salvation/deliverance who/whom/which to oncoming you after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing glory/awesomeness great and also, even, namely brightness the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent
Ba:4:24 just as for now they-have-SEE-ed the (nom) ??? ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-DWELL-ing--NEAR (opt) Zion (indecl) the (acc) your/yours(pl) (acc) captives (acc) thusly/like this they-will-be-SEE-ed in/among/by (+dat) speed (dat); quick ([Adj] dat) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) salvation/deliverance (acc) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-ONCOMING-ed you(pl) (dat) after (+acc), with (+gen) glory/awesomeness (gen) great ([Adj] gen) and brightness (gen) the (gen) aeonian ([Adj] gen)
Ba:4:24 Ba_4:24_1 Ba_4:24_2 Ba_4:24_3 Ba_4:24_4 Ba_4:24_5 Ba_4:24_6 Ba_4:24_7 Ba_4:24_8 Ba_4:24_9 Ba_4:24_10 Ba_4:24_11 Ba_4:24_12 Ba_4:24_13 Ba_4:24_14 Ba_4:24_15 Ba_4:24_16 Ba_4:24_17 Ba_4:24_18 Ba_4:24_19 Ba_4:24_20 Ba_4:24_21 Ba_4:24_22 Ba_4:24_23 Ba_4:24_24 Ba_4:24_25 Ba_4:24_26 Ba_4:24_27 Ba_4:24_28 Ba_4:24_29 Ba_4:24_30
Ba:4:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:25 τέκνα, μακροθυμήσατε τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργήν· κατεδίωξέν σε ὁ ἐχθρός σου, καὶ ὄψει αὐτοῦ τὴν ἀπώλειαν ἐν τάχει καὶ ἐπὶ τραχήλους αὐτῶν ἐπιβήσῃ.
Ba:4:25 My children, suffer patiently the wrath that is come upon you from God: for thine enemy hath persecuted thee; but shortly thou shalt see his destruction, and shalt tread upon his neck. (Baruch 4:25 Brenton)
Ba:4:25 Dzieci, cierpliwie znieście gniew, jaki Bóg zesłał na was. Prześladuje cię twój nieprzyjaciel, ale wnet ujrzysz zagładę jego i na karku jego staniesz. (Baruch 4:25 BT_4)
Ba:4:25 τέκνα, μακροθυμήσατε τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργήν· κατεδίωξέν σε ἐχθρός σου, καὶ ὄψει αὐτοῦ τὴν ἀπώλειαν ἐν τάχει καὶ ἐπὶ τραχήλους αὐτῶν ἐπιβήσῃ.
Ba:4:25 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα μακρο·θυμέω (μακροθυμ(ε)-, μακροθυμη·σ-, μακροθυμη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ἐν τάχο·ς, -ους, τό; ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως καί ἐπί τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -)
Ba:4:25 Dziecko By być samo-kontrolowany to jest by być "długi" emotioned: Emocjonalnie stały, nie mercurical w usposobieniu. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Do zbliżanie siebie Ty Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Ty; twój/twój(sg) Wrogi Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Widok; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), On/ona/to/to samo Zniszczenie, zniszczenie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szybkość; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gardło On/ona/to/to samo Do ???
Ba:4:25 te/kna, makroTumE/sate tE\n para\ tou= Teou= e)pelTou=san u(mi=n o)rgE/n· katedi/OXe/n se o( e)CHTro/s sou, kai\ o)/PSei au)tou= tE\n a)pO/leian e)n ta/CHei kai\ e)pi\ traCHE/lous au)tO=n e)pibE/sE|.
Ba:4:25 tekna, makroTymEsate tEn para tu Teu epelTusan hymin orgEn· katediOXen se ho eCHTros su, kai oPSei autu tEn apOleian en taCHei kai epi traCHElus autOn epibEsE.
Ba:4:25 N2N_VPN VA_AAD2P RA_ASF P RA_GSM N2_GSM VB_AAPASF RP_DP N1_ASF VAI_AAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM RP_GS C N3I_DSF RD_GSM RA_ASF N1A_ASF P A3U_DSM C P N2_APM RD_GPM VF_FMI2S
Ba:4:25 child to be self-controlled i.e. to be "long" emotioned: emotionally stable, not mercurical in temper. the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] to oncoming you wrath fume, anger, rage to chase after chase, search for, prosecute you; your/yours(sg) the hostile you; your/yours(sg) and also, even, namely sight; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), he/she/it/same the annihilation, destruction in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speed; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throat he/she/it/same to ???
Ba:4:25 children (nom|acc|voc) do-BE SELF-CONTROLLED-you(pl)! the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) upon ONCOMING-ing (acc) you(pl) (dat) wrath (acc) he/she/it-CHASE-ed-AFTER you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) hostile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and sight (dat); he/she/it-will-SEE, you(sg)-will-be-SEE-ed (classical) him/it/same (gen) the (acc) annihilation, destruction (acc) in/among/by (+dat) speed (dat); quick ([Adj] dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) throats (acc) them/same (gen) you(sg)-will-be-???-ed
Ba:4:25 Ba_4:25_1 Ba_4:25_2 Ba_4:25_3 Ba_4:25_4 Ba_4:25_5 Ba_4:25_6 Ba_4:25_7 Ba_4:25_8 Ba_4:25_9 Ba_4:25_10 Ba_4:25_11 Ba_4:25_12 Ba_4:25_13 Ba_4:25_14 Ba_4:25_15 Ba_4:25_16 Ba_4:25_17 Ba_4:25_18 Ba_4:25_19 Ba_4:25_20 Ba_4:25_21 Ba_4:25_22 Ba_4:25_23 Ba_4:25_24 Ba_4:25_25 Ba_4:25_26
Ba:4:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:26 οἱ τρυφεροί μου ἐπορεύθησαν ὁδοὺς τραχείας, ἤρθησαν ὡς ποίμνιον ἡρπασμένον ὑπὸ ἐχθρῶν. –
Ba:4:26 My delicate ones have gone rough ways, and were taken away as a flock caught of the enemies. (Baruch 4:26 Brenton)
Ba:4:26 Moje dzieci pieszczone szły drogami przykrymi, zostały uprowadzone jak stado zagrabione przez nieprzyjaciół. (Baruch 4:26 BT_4)
Ba:4:26 οἱ τρυφεροί μου ἐπορεύθησαν ὁδοὺς τραχείας, ἤρθησαν ὡς ποίμνιον ἡρπασμένον ὑπὸ ἐχθρῶν.
Ba:4:26 ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁδός, -οῦ, ἡ τραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὡς ποίμνιον, -ου, τό ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) ὑπό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
Ba:4:26 Ja By iść Drogi {Sposobu}/droga Szorstko By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Jak/jak Stado By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi
Ba:4:26 oi( truferoi/ mou e)poreu/TEsan o(dou\s traCHei/as, E)/rTEsan O(s poi/mnion E(rpasme/non u(po\ e)CHTrO=n.
Ba:4:26 hoi tryferoi mu eporeuTEsan hodus traCHeias, ErTEsan hOs poimnion hErpasmenon hypo eCHTrOn.
Ba:4:26 RA_NPM A1A_NPM RP_GS VCI_API3P N2_APF A3U_APF VCI_API3P C N2N_ASN VT_XPPASN P N2_GPM
Ba:4:26 the ć I to go way/road rough to lift/pick up take up, tote, raise as/like flock to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing enmity; hostile
Ba:4:26 the (nom) me (gen) they-were-GO-ed ways/roads (acc) rough ([Adj] acc, gen) they-were-LIFT/PICK-ed-UP as/like flock (nom|acc|voc) having-been-SNATCH-ed (acc, nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen)
Ba:4:26 Ba_4:26_1 Ba_4:26_2 Ba_4:26_3 Ba_4:26_4 Ba_4:26_5 Ba_4:26_6 Ba_4:26_7 Ba_4:26_8 Ba_4:26_9 Ba_4:26_10 Ba_4:26_11 Ba_4:26_12 Ba_4:26_13
Ba:4:26 x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:27 θαρσήσατε, τέκνα, καὶ βοήσατε πρὸς τὸν θεόν, ἔσται γὰρ ὑμῶν ὑπὸ τοῦ ἐπάγοντος μνεία.
Ba:4:27 Be of good comfort, O my children, and cry unto God: for ye shall be remembered of him that brought these things upon you. (Baruch 4:27 Brenton)
Ba:4:27 Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a Ten, który dopuścił to na was, będzie pamiętał o was. (Baruch 4:27 BT_4)
Ba:4:27 θαρσήσατε, τέκνα, καὶ βοήσατε πρὸς τὸν θεόν, ἔσται γὰρ ὑμῶν ὑπὸ τοῦ ἐπάγοντος μνεία.
Ba:4:27 θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὑπό ὁ ἡ τό ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) μνεία, -ας, ἡ
Ba:4:27 By podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Dziecko I też, nawet, mianowicie By ryczeć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  By być Dla odtąd, jak Ty Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do na prowadź Wspominanie
Ba:4:27 TarsE/sate, te/kna, kai\ boE/sate pro\s to\n Teo/n, e)/stai ga\r u(mO=n u(po\ tou= e)pa/gontos mnei/a.
Ba:4:27 TarsEsate, tekna, kai boEsate pros ton Teon, estai gar hymOn hypo tu epagontos mneia.
Ba:4:27 VA_AAD2P N2N_VPN C VA_AAD2P P RA_ASM N2_ASM VF_FMI3S x RP_GP P RA_GSM V1_PAPGSM N1A_NSF
Ba:4:27 to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) child and also, even, namely to bellow toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] to be for since, as you under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the to upon-lead remembrance
Ba:4:27 do-TAKE-you(pl)-HEART! children (nom|acc|voc) and do-BELLOW-you(pl)! toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) he/she/it-will-be for you(pl) (gen) under (+acc), by (+gen) the (gen) while UPON-LEAD-ing (gen) remembrance (nom|voc)
Ba:4:27 Ba_4:27_1 Ba_4:27_2 Ba_4:27_3 Ba_4:27_4 Ba_4:27_5 Ba_4:27_6 Ba_4:27_7 Ba_4:27_8 Ba_4:27_9 Ba_4:27_10 Ba_4:27_11 Ba_4:27_12 Ba_4:27_13 Ba_4:27_14
Ba:4:27 x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:28 ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ἡ διάνοια ὑμῶν εἰς τὸ πλανηθῆναι ἀπὸ τοῦ θεοῦ, δεκαπλασιάσατε ἐπιστραφέντες ζητῆσαι αὐτόν.
Ba:4:28 For as it was your mind to go astray from God: so, being returned, seek him ten times more. (Baruch 4:28 Brenton)
Ba:4:28 Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie. (Baruch 4:28 BT_4)
Ba:4:28 ὥσπερ γὰρ ἐγένετο διάνοια ὑμῶν εἰς τὸ πλανηθῆναι ἀπὸ τοῦ θεοῦ, δεκαπλασιάσατε ἐπιστραφέντες ζητῆσαι αὐτόν.
Ba:4:28 ὥσ·περ γάρ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:4:28 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dla odtąd, jak By stawać się stawaj się, zdarzaj się Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Ty Do (+przyspieszenie) By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bóg  By odwracać się dookoła By szukać On/ona/to/to samo
Ba:4:28 O(/sper ga\r e)ge/neto E( dia/noia u(mO=n ei)s to\ planETE=nai a)po\ tou= Teou=, dekaplasia/sate e)pistrafe/ntes DZEtE=sai au)to/n.
Ba:4:28 hOsper gar egeneto hE dianoia hymOn eis to planETEnai apo tu Teu, dekaplasiasate epistrafentes DZEtEsai auton.
Ba:4:28 D x VBI_AMI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GP P RA_ASN VC_APN P RA_GSM N2_GSM VA_AAD2P VD_APPNPM VA_AAN RD_ASM
Ba:4:28 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" for since, as to become become, happen the cognition intellect, mentality, purpose, plan you into (+acc) the to wander/cause to stray [see planet] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the god [see theology] ć to turn around to seek he/she/it/same
Ba:4:28 just as for he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) cognition (nom|voc) you(pl) (gen) into (+acc) the (nom|acc) to-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY away from (+gen) the (gen) god (gen) upon being-TURN-ed-AROUND (nom|voc) to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) him/it/same (acc)
Ba:4:28 Ba_4:28_1 Ba_4:28_2 Ba_4:28_3 Ba_4:28_4 Ba_4:28_5 Ba_4:28_6 Ba_4:28_7 Ba_4:28_8 Ba_4:28_9 Ba_4:28_10 Ba_4:28_11 Ba_4:28_12 Ba_4:28_13 Ba_4:28_14 Ba_4:28_15 Ba_4:28_16
Ba:4:28 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:29 ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν ὑμῖν τὰ κακὰ ἐπάξει ὑμῖν τὴν αἰώνιον εὐφροσύνην μετὰ τῆς σωτηρίας ὑμῶν.
Ba:4:29 For he that hath brought these plagues upon you shall bring you everlasting joy with your salvation. (Baruch 4:29 Brenton)
Ba:4:29 Albowiem Ten, co zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym». (Baruch 4:29 BT_4)
Ba:4:29 γὰρ ἐπαγαγὼν ὑμῖν τὰ κακὰ ἐπάξει ὑμῖν τὴν αἰώνιον εὐφροσύνην μετὰ τῆς σωτηρίας ὑμῶν.
Ba:4:29 ὁ ἡ τό γάρ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ μετά ὁ ἡ τό σωτηρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ba:4:29 Dla odtąd, jak Do na prowadź Ty Niegodziwie by czynić źle Do na prowadź Ty aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Wesołość Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zbawienia/wyzwolenie Ty
Ba:4:29 o( ga\r e)pagagO\n u(mi=n ta\ kaka\ e)pa/Xei u(mi=n tE\n ai)O/nion eu)frosu/nEn meta\ tE=s sOtEri/as u(mO=n.
Ba:4:29 ho gar epagagOn hymin ta kaka epaXei hymin tEn aiOnion eufrosynEn meta tEs sOtErias hymOn.
Ba:4:29 RA_NSM x VB_AAPNSM RP_DP RA_APN A1_APN VF_FAI3S RP_DP RA_ASF A1B_ASF N1_ASF P RA_GSF N1A_GSF RP_GP
Ba:4:29 the for since, as to upon-lead you the wickedly to do evil to upon-lead you the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent cheerfulness after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the salvation/deliverance you
Ba:4:29 the (nom) for upon UPON-LEAD-ing (nom) you(pl) (dat) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-UPON-LEAD, you(sg)-will-be-UPON-LEAD-ed (classical) you(pl) (dat) the (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) cheerfulness (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen) salvation/deliverance (gen) you(pl) (gen)
Ba:4:29 Ba_4:29_1 Ba_4:29_2 Ba_4:29_3 Ba_4:29_4 Ba_4:29_5 Ba_4:29_6 Ba_4:29_7 Ba_4:29_8 Ba_4:29_9 Ba_4:29_10 Ba_4:29_11 Ba_4:29_12 Ba_4:29_13 Ba_4:29_14 Ba_4:29_15
Ba:4:29 x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:30 Θάρσει, Ιερουσαλημ, παρακαλέσει σε ὁ ὀνομάσας σε.
Ba:4:30 Take a good heart, O Jerusalem: for he that gave thee that name will comfort thee. (Baruch 4:30 Brenton)
Ba:4:30 Nie upadaj na duchu, Jeruzalem, pocieszy cię Ten, który ci nadał imię. (Baruch 4:30 BT_4)
Ba:4:30 Θάρσει, Ιερουσαλημ, παρακαλέσει σε ὀνομάσας σε.
Ba:4:30 θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ba:4:30 Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Jerozolima [miasto z] By wnosić petycję do petycji, pocieszać, błagać, proszę, wołać {telefonować}, posyłać po, wezwać, zapraszać, napominać, zachęcać, odwoływać się do, żałować, żałować, pocieszać, błagać, przemawiać, prosić, prosić {pytać} poważnie, prośba, wstawiać się u Ty; twój/twój(sg) By nazywać Ty; twój/twój(sg)
Ba:4:30 *Ta/rsei, *ierousalEm, parakale/sei se o( o)noma/sas se.
Ba:4:30 Tarsei, ierusalEm, parakalesei se ho onomasas se.
Ba:4:30 V2_PAD2S N_VSF VF_FAI3S RP_AS RA_NSM VA_AAPNSM RP_AS
Ba:4:30 heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) Jerusalem [city of] to petition petition, comfort, beseech, please, call, send for, summon, invite, exhort, encourage, appeal to, repent, regret, console, entreat, plead, beg, ask earnestly, request, plead with you; your/yours(sg) the to name you; your/yours(sg)
Ba:4:30 heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! Jerusalem (indecl) he/she/it-will-PETITION, you(sg)-will-be-PETITION-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) upon NAME-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ba:4:30 Ba_4:30_1 Ba_4:30_2 Ba_4:30_3 Ba_4:30_4 Ba_4:30_5 Ba_4:30_6 Ba_4:30_7
Ba:4:30 x x x x x x x
Ba:4:31 δείλαιοι οἱ σὲ κακώσαντες καὶ ἐπιχαρέντες τῇ σῇ πτώσει,
Ba:4:31 Miserable are they that afflicted thee, and rejoiced at thy fall. (Baruch 4:31 Brenton)
Ba:4:31 Biada tym, którzy cię skrzywdzili i cieszą się z twego nieszczęścia. (Baruch 4:31 BT_4)
Ba:4:31 δείλαιοι οἱ σὲ κακώσαντες καὶ ἐπιχαρέντες τῇ σῇ πτώσει,
Ba:4:31 ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πτῶσις, -εως, ἡ
Ba:4:31 Ty; twój/twój(sg) By robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Spadaj
Ba:4:31 dei/laioi oi( se\ kakO/santes kai\ e)piCHare/ntes tE=| sE=| ptO/sei,
Ba:4:31 deilaioi hoi se kakOsantes kai epiCHarentes tE sE ptOsei,
Ba:4:31 A1A_NPM RA_NPM RP_AS VA_AAPNPM C VD_APPNPM RA_DSF A1_DSF N3I_DSF
Ba:4:31 ć the you; your/yours(sg) to make things difficult for and also, even, namely ć the your/yours(sg); to rub worn, rub fall
Ba:4:31 the (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (nom|voc) and the (dat) your/yours(sg) (dat); you(sg)-will-be-RUB-ed fall (dat)
Ba:4:31 Ba_4:31_1 Ba_4:31_2 Ba_4:31_3 Ba_4:31_4 Ba_4:31_5 Ba_4:31_6 Ba_4:31_7 Ba_4:31_8 Ba_4:31_9
Ba:4:31 x x x x x x x x x
Ba:4:32 δείλαιαι αἱ πόλεις αἷς ἐδούλευσαν τὰ τέκνα σου, δειλαία ἡ δεξαμένη τοὺς υἱούς σου.
Ba:4:32 Miserable are the cities which thy children served: miserable is she that received thy sons. (Baruch 4:32 Brenton)
Ba:4:32 Biada tym miastom, którym służą twe dzieci, biada temu, które przyjęło twych synów. (Baruch 4:32 BT_4)
Ba:4:32 δείλαιαι αἱ πόλεις αἷς ἐδούλευσαν τὰ τέκνα σου, δειλαία δεξαμένη τοὺς υἱούς σου.
Ba:4:32 ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὅς ἥ ὅ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ba:4:32 Miasto Kto/, który/, który By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Dziecko Ty; twój/twój(sg) By przyjmować Syn Ty; twój/twój(sg)
Ba:4:32 dei/laiai ai( po/leis ai(=s e)dou/leusan ta\ te/kna sou, deilai/a E( deXame/nE tou\s ui(ou/s sou.
Ba:4:32 deilaiai hai poleis hais eduleusan ta tekna su, deilaia hE deXamenE tus hyius su.
Ba:4:32 A1A_NPF RA_NPF N3I_NPF RR_DPF VAI_AAI3P RA_NPN N2N_NPN RP_GS A1A_NSF RA_NSF VA_AMPNSF RA_APM N2_APM RP_GS
Ba:4:32 ć the city who/whom/which to obey to be a slave, serve the child you; your/yours(sg) ć the to receive the son you; your/yours(sg)
Ba:4:32 the (nom) cities (acc, nom|voc) who/whom/which (dat) they-OBEY-ed the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) upon being-RECEIVE-ed (nom|voc) the (acc) sons (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ba:4:32 Ba_4:32_1 Ba_4:32_2 Ba_4:32_3 Ba_4:32_4 Ba_4:32_5 Ba_4:32_6 Ba_4:32_7 Ba_4:32_8 Ba_4:32_9 Ba_4:32_10 Ba_4:32_11 Ba_4:32_12 Ba_4:32_13 Ba_4:32_14
Ba:4:32 x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:33 ὥσπερ γὰρ ἐχάρη ἐπὶ τῇ σῇ πτώσει καὶ εὐφράνθη ἐπὶ τῷ πτώματί σου, οὕτως λυπηθήσεται ἐπὶ τῇ ἑαυτῆς ἐρημίᾳ.
Ba:4:33 For as she rejoiced at thy ruin, and was glad of thy fall: so shall she be grieved for her own desolation. (Baruch 4:33 Brenton)
Ba:4:33 Jak bowiem cieszyło się twoim zniszczeniem i radowało się twoim upadkiem, tak będzie zasmucone własnym spustoszeniem. (Baruch 4:33 BT_4)
Ba:4:33 ὥσπερ γὰρ ἐχάρη ἐπὶ τῇ σῇ πτώσει καὶ εὐφράνθη ἐπὶ τῷ πτώματί σου, οὕτως λυπηθήσεται ἐπὶ τῇ ἑαυτῆς ἐρημίᾳ.
Ba:4:33 ὥσ·περ γάρ χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πτῶσις, -εως, ἡ καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πτῶμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὕτως/οὕτω λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐρημία, -ας, ἡ
Ba:4:33 Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" Dla odtąd, jak By radować pozdrowienie, pozdrowienie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Spadaj I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwłoki Ty; twój/twój(sg) thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By smucić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie Pustynny
Ba:4:33 O(/sper ga\r e)CHa/rE e)pi\ tE=| sE=| ptO/sei kai\ eu)fra/nTE e)pi\ tO=| ptO/mati/ sou, ou(/tOs lupETE/setai e)pi\ tE=| e(autE=s e)rEmi/a|.
Ba:4:33 hOsper gar eCHarE epi tE sE ptOsei kai eufranTE epi tO ptOmati su, hutOs lypETEsetai epi tE heautEs erEmia.
Ba:4:33 D x VDI_API3S P RA_DSF A1_DSF N3I_DSF C VC_API3S P RA_DSN N3M_DSN RP_GS D VC_FPI3S P RA_DSF RD_GSF N1A_DSF
Ba:4:33 just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" for since, as to rejoice salute, salutation upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the your/yours(sg); to rub worn, rub fall and also, even, namely to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the corpse you; your/yours(sg) thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to sorrow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the self /our-/your-/themselves desert
Ba:4:33 just as for he/she/it-was-REJOICE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) your/yours(sg) (dat); you(sg)-will-be-RUB-ed fall (dat) and he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) corpse (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) thusly/like this he/she/it-will-be-SORROW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) self (gen) desert (dat)
Ba:4:33 Ba_4:33_1 Ba_4:33_2 Ba_4:33_3 Ba_4:33_4 Ba_4:33_5 Ba_4:33_6 Ba_4:33_7 Ba_4:33_8 Ba_4:33_9 Ba_4:33_10 Ba_4:33_11 Ba_4:33_12 Ba_4:33_13 Ba_4:33_14 Ba_4:33_15 Ba_4:33_16 Ba_4:33_17 Ba_4:33_18 Ba_4:33_19
Ba:4:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:34 καὶ περιελῶ αὐτῆς τὸ ἀγαλλίαμα τῆς πολυοχλίας, καὶ τὸ ἀγαυρίαμα αὐτῆς ἔσται εἰς πένθος.
Ba:4:34 For I will take away the rejoicing of her great multitude, and her pride shall be turned into mourning. (Baruch 4:34 Brenton)
Ba:4:34 Odbiorę mu radość z wielkiej liczby mieszkańców, a pycha jego przemieni się w smutek. (Baruch 4:34 BT_4)
Ba:4:34 καὶ περιελῶ αὐτῆς τὸ ἀγαλλίαμα τῆς πολυοχλίας, καὶ τὸ ἀγαυρίαμα αὐτῆς ἔσται εἰς πένθος.
Ba:4:34 καί περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] πένθο·ς, -ους, τό
Ba:4:34 I też, nawet, mianowicie Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj On/ona/to/to samo exhultation I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Do (+przyspieszenie) Smutek
Ba:4:34 kai\ perielO= au)tE=s to\ a)galli/ama tE=s poluoCHli/as, kai\ to\ a)gauri/ama au)tE=s e)/stai ei)s pe/nTos.
Ba:4:34 kai perielO autEs to agalliama tEs polyoCHlias, kai to agauriama autEs estai eis penTos.
Ba:4:34 C VF2_FAI1S RD_GSF RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1A_GSF C RA_NSN N3M_NSN RD_GSF VF_FMI3S P N3E_ASN
Ba:4:34 and also, even, namely to taking off strip off, remove, take away he/she/it/same the exhultation the ć and also, even, namely the ć he/she/it/same to be into (+acc) grief
Ba:4:34 and I-will-TAKING OFF, I-should-TAKING OFF her/it/same (gen) the (nom|acc) exhultation (nom|acc|voc) the (gen) and the (nom|acc) her/it/same (gen) he/she/it-will-be into (+acc) grief (nom|acc|voc)
Ba:4:34 Ba_4:34_1 Ba_4:34_2 Ba_4:34_3 Ba_4:34_4 Ba_4:34_5 Ba_4:34_6 Ba_4:34_7 Ba_4:34_8 Ba_4:34_9 Ba_4:34_10 Ba_4:34_11 Ba_4:34_12 Ba_4:34_13 Ba_4:34_14
Ba:4:34 x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:35 πῦρ γὰρ ἐπελεύσεται αὐτῇ παρὰ τοῦ αἰωνίου εἰς ἡμέρας μακράς, καὶ κατοικηθήσεται ὑπὸ δαιμονίων τὸν πλείονα χρόνον. –
Ba:4:35 For fire shall come upon her from the Everlasting, long to endure; and she shall be inhabited of devils for a great time. (Baruch 4:35 Brenton)
Ba:4:35 Albowiem Przedwieczny ześle na nie ogień przez wiele dni i długi czas złe duchy zamieszkiwać je będą. (Baruch 4:35 BT_4)
Ba:4:35 πῦρ γὰρ ἐπελεύσεται αὐτῇ παρὰ τοῦ αἰωνίου εἰς ἡμέρας μακράς, καὶ κατοικηθήσεται ὑπὸ δαιμονίων τὸν πλείονα χρόνον.
Ba:4:35 πῦρ, -ρός, τό γάρ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό αἰώνιος -ία -ον εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ μακρός -ά -όν καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὑπό δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) ὁ ἡ τό πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
Ba:4:35 Ogień Dla odtąd, jak Do zbliżanie siebie On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały Do (+przyspieszenie) Dzień Daleko [zobacz makro] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Demon Więcej Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila).
Ba:4:35 pu=r ga\r e)peleu/setai au)tE=| para\ tou= ai)Oni/ou ei)s E(me/ras makra/s, kai\ katoikETE/setai u(po\ daimoni/On to\n plei/ona CHro/non.
Ba:4:35 pyr gar epeleusetai autE para tu aiOniu eis hEmeras makras, kai katoikETEsetai hypo daimoniOn ton pleiona CHronon.
Ba:4:35 N3_NSN x VF_FMI3S RD_DSF P RA_GSM A1B_GSM P N1A_APF A1A_APF C VC_FPI3S P N2N_GPN RA_ASM A3C_ASM N2_ASM
Ba:4:35 fire for since, as to oncoming he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent into (+acc) day far [see macro] and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing demon the more time – a specific time (specified time) or space of time (a while).
Ba:4:35 fire (nom|acc|voc) for he/she/it-will-be-ONCOMING-ed her/it/same (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) aeonian ([Adj] gen) into (+acc) day (gen), days (acc) far ([Adj] acc, gen) and he/she/it-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN under (+acc), by (+gen) demons (gen) the (acc) more (nom|acc|voc), more (acc) time (acc)
Ba:4:35 Ba_4:35_1 Ba_4:35_2 Ba_4:35_3 Ba_4:35_4 Ba_4:35_5 Ba_4:35_6 Ba_4:35_7 Ba_4:35_8 Ba_4:35_9 Ba_4:35_10 Ba_4:35_11 Ba_4:35_12 Ba_4:35_13 Ba_4:35_14 Ba_4:35_15 Ba_4:35_16 Ba_4:35_17 Ba_4:35_18
Ba:4:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:36 περίβλεψαι πρὸς ἀνατολάς, Ιερουσαλημ, καὶ ἰδὲ τὴν εὐφροσύνην τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ σοι ἐρχομένην.
Ba:4:36 O Jerusalem, look about thee toward the east, and behold the joy that cometh unto thee from God. (Baruch 4:36 Brenton)
Ba:4:36 Jerozolimo, spojrzyj na Wschód i zobacz radość, która ci przychodzi od Pana. (Baruch 4:36 BT_4)
Ba:4:36 περίβλεψαι πρὸς ἀνατολάς, Ιερουσαλημ, καὶ ἰδὲ τὴν εὐφροσύνην τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ σοι ἐρχομένην.
Ba:4:36 περι·βλέπω (περι+βλεπ-, περι+βλεψ-, περι+βλεψ-, -, -, -) πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
Ba:4:36 Do ??? Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wesołość fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By przychodzić
Ba:4:36 peri/blePSai pro\s a)natola/s, *ierousalEm, kai\ i)de\ tE\n eu)frosu/nEn tE\n para\ tou= Teou= soi e)rCHome/nEn.
Ba:4:36 periblePSai pros anatolas, ierusalEm, kai ide tEn eufrosynEn tEn para tu Teu soi erCHomenEn.
Ba:4:36 VA_AMD2S P N1_APF N_VSF C VB_AAD2S RA_ASF N1_ASF RA_ASF P RA_GSM N2_GSM RP_DS V1_PMPASF
Ba:4:36 to ??? toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Jerusalem [city of] and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the cheerfulness the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] you; your/yours(sg); to rub worn, rub to come
Ba:4:36 to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) Jerusalem (indecl) and do-SEE-you(sg)! the (acc) cheerfulness (acc) the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) while being-COME-ed (acc)
Ba:4:36 Ba_4:36_1 Ba_4:36_2 Ba_4:36_3 Ba_4:36_4 Ba_4:36_5 Ba_4:36_6 Ba_4:36_7 Ba_4:36_8 Ba_4:36_9 Ba_4:36_10 Ba_4:36_11 Ba_4:36_12 Ba_4:36_13 Ba_4:36_14
Ba:4:36 x x x x x x x x x x x x x x
Ba:4:37 ἰδοὺ ἔρχονται οἱ υἱοί σου, οὓς ἐξαπέστειλας, ἔρχονται συνηγμένοι ἀπ’ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν τῷ ῥήματι τοῦ ἁγίου χαίροντες τῇ τοῦ θεοῦ δόξῃ. –
Ba:4:37 Lo, thy sons come, whom thou sentest away, they come gathered together from the east to the west by the word of the Holy One, rejoicing in the glory of God. (Baruch 4:37 Brenton)
Ba:4:37 Oto idą synowie twoi, których wysłałaś, idą, zebrani ze wschodu i zachodu na słowo Świętego, ciesząc się chwałą Boga. (Baruch 4:37 BT_4)
Ba:4:37 ἰδοὺ ἔρχονται οἱ υἱοί σου, οὓς ἐξαπέστειλας, ἔρχονται συνηγμένοι ἀπ’ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν τῷ ῥήματι τοῦ ἁγίου χαίροντες τῇ τοῦ θεοῦ δόξῃ.
Ba:4:37 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δυσμή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Ba:4:37 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By przychodzić Syn Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który Do ??? By przychodzić By zbierać się razem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Aż; świtaj Na zachód Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By radować pozdrowienie, pozdrowienie Bóg  Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Ba:4:37 i)dou\ e)/rCHontai oi( ui(oi/ sou, ou(\s e)Xape/steilas, e)/rCHontai sunEgme/noi a)p’ a)natolO=n e(/Os dusmO=n tO=| r(E/mati tou= a(gi/ou CHai/rontes tE=| tou= Teou= do/XE|.
Ba:4:37 idu erCHontai hoi hyioi su, hus eXapesteilas, erCHontai synEgmenoi ap’ anatolOn heOs dysmOn tO rEmati tu hagiu CHairontes tE tu Teu doXE.
Ba:4:37 I V1_PMI3P RA_NPM N2_NPM RP_GS RR_APM VAI_AAI2S V1_PMI3P VK_XMPNPM P N1_GPF P N1_GPF RA_DSN N3M_DSN RA_GSM A1A_GSM V1_PAPNPM RA_DSF RA_GSM N2_GSM N1S_DSF
Ba:4:37 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to come the son you; your/yours(sg) who/whom/which to ??? to come to gather together from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh until; dawn west the declaration statement, utterance the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to rejoice salute, salutation the the god [see theology] glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to
Ba:4:37 be-you(sg)-SEE-ed! they-are-being-COME-ed the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-???-ed they-are-being-COME-ed having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|voc) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) wests (gen) the (dat) declaration (dat) the (gen) holy ([Adj] gen) while REJOICE-ing (nom|voc) the (dat) the (gen) god (gen) glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed
Ba:4:37 Ba_4:37_1 Ba_4:37_2 Ba_4:37_3 Ba_4:37_4 Ba_4:37_5 Ba_4:37_6 Ba_4:37_7 Ba_4:37_8 Ba_4:37_9 Ba_4:37_10 Ba_4:37_11 Ba_4:37_12 Ba_4:37_13 Ba_4:37_14 Ba_4:37_15 Ba_4:37_16 Ba_4:37_17 Ba_4:37_18 Ba_4:37_19 Ba_4:37_20 Ba_4:37_21 Ba_4:37_22 Ba_4:37_23
Ba:4:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x