Ba:2:1 καὶ ἔστησεν κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς δικαστὰς ἡμῶν τοὺς δικάσαντας τὸν Ισραηλ καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν καὶ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἡμῶν καὶ ἐπὶ ἄνθρωπον Ισραηλ καὶ Ιουδα.
Ba:2:1 Therefore the Lord hath made good his word, which he pronounced against us, and against our judges that judged Israel, and against our kings, and against our princes, and against the men of Israel and Juda, (Baruch 2:1 Brenton)
Ba:2:1 Wypełnił Pan słowa swoje, które wypowiedział przeciw nam, sędziom naszym, sądzącym Izraela, przeciw królom i zwierzchnikom naszym, przeciw każdemu z Izraela i Judy. (Baruch 2:1 BT_4)
Ba:2:1 καὶ ἔστησεν κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς δικαστὰς ἡμῶν τοὺς δικάσαντας τὸν Ισραηλ καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν καὶ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἡμῶν καὶ ἐπὶ ἄνθρωπον Ισραηλ καὶ Ιουδα.
Ba:2:1 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό δικαστής, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δικάζω [LXX] (δικαζ-, δικα·σ-, δικα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ἄνθρωπος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Ba:2:1 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być By mówić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sądź Ja Do ??? Izrael I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Izrael I też, nawet, mianowicie Judasz/Juda
Ba:2:1 kai\ e)/stEsen ku/rios to\n lo/gon au)tou=, o(\n e)la/lEsen e)f’ E(ma=s kai\ e)pi\ tou\s dikasta\s E(mO=n tou\s dika/santas to\n *israEl kai\ e)pi\ tou\s basilei=s E(mO=n kai\ e)pi\ tou\s a)/rCHontas E(mO=n kai\ e)pi\ a)/nTrOpon *israEl kai\ *iouda.
Ba:2:1 kai estEsen kyrios ton logon autu, hon elalEsen ef’ hEmas kai epi tus dikastas hEmOn tus dikasantas ton israEl kai epi tus basileis hEmOn kai epi tus arCHontas hEmOn kai epi anTrOpon israEl kai iuda.
Ba:2:1 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RR_ASM VAI_AAI3S P RP_AP C P RA_APM N1M_APM RP_GP RA_APM VA_AAPAPM RA_ASM N_ASM C P RA_APM N3V_APM RP_GP C P RA_APM N3_APM RP_GP C P N2_ASM N_GSM C N_GSM
Ba:2:1 and also, even, namely to cause to stand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same who/whom/which; to be to speak upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the judge I the to ??? the Israel and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ruler; to begin I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing human Israel and also, even, namely Judas/Judah
Ba:2:1 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) word (acc) him/it/same (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-SPEAK-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) judges (acc) us (gen) the (acc) upon ???-ing (acc) the (acc) Israel (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) kings (acc, nom|voc) us (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) us (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) human (acc) Israel (indecl) and Judas/Judah (gen, voc)
Ba:2:1 Ba_2:1_1 Ba_2:1_2 Ba_2:1_3 Ba_2:1_4 Ba_2:1_5 Ba_2:1_6 Ba_2:1_7 Ba_2:1_8 Ba_2:1_9 Ba_2:1_10 Ba_2:1_11 Ba_2:1_12 Ba_2:1_13 Ba_2:1_14 Ba_2:1_15 Ba_2:1_16 Ba_2:1_17 Ba_2:1_18 Ba_2:1_19 Ba_2:1_20 Ba_2:1_21 Ba_2:1_22 Ba_2:1_23 Ba_2:1_24 Ba_2:1_25 Ba_2:1_26 Ba_2:1_27 Ba_2:1_28 Ba_2:1_29 Ba_2:1_30 Ba_2:1_31 Ba_2:1_32 Ba_2:1_33 Ba_2:1_34 Ba_2:1_35
Ba:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:2 οὐκ ἐποιήθη ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ καθὰ ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ
Ba:2:2 To bring upon us great plagues, such as never happened under the whole heaven, as it came to pass in Jerusalem, according to the things that were written in the law of Moses; (Baruch 2:2 Brenton)
Ba:2:2 Nigdzie pod niebem nie było ono tak spełnione, jak je spełnił w Jeruzalem według tego, co było napisane w Prawie Mojżeszowym, (Baruch 2:2 BT_4)
Ba:2:2 οὐκ ἐποιήθη ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ καθὰ ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ
Ba:2:2 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπο·κάτω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καθά (καθ’ ἅ) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. κατά ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ
Ba:2:2 ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Poniżej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Nieba/niebo Stosownie do którego By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By pisać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawo Mojżesz
Ba:2:2 ou)k e)poiE/TE u(poka/tO panto\s tou= ou)ranou= kaTa\ e)poi/Esen e)n *ierousalEm kata\ ta\ gegramme/na e)n tO=| no/mO| *mousE=
Ba:2:2 uk epoiETE hypokatO pantos tu uranu kaTa epoiEsen en ierusalEm kata ta gegrammena en tO nomO musE
Ba:2:2 D VCI_API3S P A3_GSM RA_GSM N2_GSM D VAI_AAI3S P N_DSF P RA_APN VP_XMPAPN P RA_DSM N2_DSM N1M_GSM
Ba:2:2 οὐχ before rough breathing to do/make below every all, each, every, the whole of the sky/heaven according to which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to write in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the law Moses
Ba:2:2 not he/she/it-was-DO/MAKE-ed below every (gen) the (gen) sky/heaven (gen) according to which he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) having-been-WRITE-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) law (dat) Moses (gen, voc)
Ba:2:2 Ba_2:2_1 Ba_2:2_2 Ba_2:2_3 Ba_2:2_4 Ba_2:2_5 Ba_2:2_6 Ba_2:2_7 Ba_2:2_8 Ba_2:2_9 Ba_2:2_10 Ba_2:2_11 Ba_2:2_12 Ba_2:2_13 Ba_2:2_14 Ba_2:2_15 Ba_2:2_16 Ba_2:2_17
Ba:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:3 τοῦ φαγεῖν ἡμᾶς ἄνθρωπον σάρκας υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπον σάρκας θυγατρὸς αὐτοῦ.
Ba:2:3 That a man should eat the flesh of his own son, and the flesh of his own daughter. (Baruch 2:3 Brenton)
Ba:2:3 że ktoś z nas będzie jadł ciało swojego syna i córki. (Baruch 2:3 BT_4)
Ba:2:3 τοῦ φαγεῖν ἡμᾶς ἄνθρωπον σάρκας υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπον σάρκας θυγατρὸς αὐτοῦ.
Ba:2:3 ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἄνθρωπος, -ου, ὁ σάρξ, -αρκός, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ σάρξ, -αρκός, ἡ θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:2:3 By jeść Ja Ludzki Ciało {Mięso} Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzki Ciało {Mięso} Córka On/ona/to/to samo
Ba:2:3 tou= fagei=n E(ma=s a)/nTrOpon sa/rkas ui(ou= au)tou= kai\ a)/nTrOpon sa/rkas Tugatro\s au)tou=.
Ba:2:3 tu fagein hEmas anTrOpon sarkas hyiu autu kai anTrOpon sarkas Tygatros autu.
Ba:2:3 RA_GSN VB_AAN RP_AP N2_ASM N3K_APF N2_GSM RD_GSM C N2_ASM N3K_APF N3_GSF RD_GSM
Ba:2:3 the to eat I human flesh son he/she/it/same and also, even, namely human flesh daughter he/she/it/same
Ba:2:3 the (gen) to-will-EAT, to-EAT us (acc) human (acc) flesh (acc) son (gen) him/it/same (gen) and human (acc) flesh (acc) daughter (gen) him/it/same (gen)
Ba:2:3 Ba_2:3_1 Ba_2:3_2 Ba_2:3_3 Ba_2:3_4 Ba_2:3_5 Ba_2:3_6 Ba_2:3_7 Ba_2:3_8 Ba_2:3_9 Ba_2:3_10 Ba_2:3_11 Ba_2:3_12
Ba:2:3 x x x x x x x x x x x x
Ba:2:4 καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ὑποχειρίους πάσαις ταῖς βασιλείαις ταῖς κύκλῳ ἡμῶν εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἄβατον ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τοῖς κύκλῳ, οὗ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖ.
Ba:2:4 Moreover he hath delivered them to be in subjection to all the kingdoms that are round about us, to be as a reproach and desolation among all the people round about, where the Lord hath scattered them. (Baruch 2:4 Brenton)
Ba:2:4 Dał ich Bóg za niewolników wszystkim królestwom, które są wokół, na pośmiewisko i urąganie narodom, między którymi Pan nas rozproszył. (Baruch 2:4 BT_4)
Ba:2:4 καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ὑποχειρίους πάσαις ταῖς βασιλείαις ταῖς κύκλῳ ἡμῶν εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἄβατον ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τοῖς κύκλῳ, οὗ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖ.
Ba:2:4 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] ἄβατος ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κύκλῳ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκεῖ
Ba:2:4 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo W kole Ja Do (+przyspieszenie) Obrażaj I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie W kole Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By rozpraszać się On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Tam
Ba:2:4 kai\ e)/dOken au)tou\s u(poCHeiri/ous pa/sais tai=s basilei/ais tai=s ku/klO| E(mO=n ei)s o)neidismo\n kai\ ei)s a)/baton e)n pa=si toi=s laoi=s toi=s ku/klO|, ou(= die/speiren au)tou\s ku/rios e)kei=.
Ba:2:4 kai edOken autus hypoCHeirius pasais tais basileiais tais kyklO hEmOn eis oneidismon kai eis abaton en pasi tois laois tois kyklO, hu diespeiren autus kyrios ekei.
Ba:2:4 C VAI_AAI3S RD_APM A1A_APM A1S_DPF RA_DPF N1A_DPF RA_DPF N2_DSM RP_GP P N2_ASM C P A1B_ASM P A3_DPM RA_DPM N2_DPM RA_DPM N2_DSM RR_GSM VAI_AAI3S RD_APM N2_NSM D
Ba:2:4 and also, even, namely to give he/she/it/same ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom the in a circle I into (+acc) insult and also, even, namely into (+acc) ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the people the in a circle where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to scatter he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. there
Ba:2:4 and he/she/it-GIVE-ed them/same (acc) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat) kingdoms (dat) the (dat) in a circle us (gen) into (+acc) insult (acc) and into (+acc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) peoples (dat) the (dat) in a circle where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-SCATTER-ing, he/she/it-SCATTER-ed them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) there
Ba:2:4 Ba_2:4_1 Ba_2:4_2 Ba_2:4_3 Ba_2:4_4 Ba_2:4_5 Ba_2:4_6 Ba_2:4_7 Ba_2:4_8 Ba_2:4_9 Ba_2:4_10 Ba_2:4_11 Ba_2:4_12 Ba_2:4_13 Ba_2:4_14 Ba_2:4_15 Ba_2:4_16 Ba_2:4_17 Ba_2:4_18 Ba_2:4_19 Ba_2:4_20 Ba_2:4_21 Ba_2:4_22 Ba_2:4_23 Ba_2:4_24 Ba_2:4_25 Ba_2:4_26
Ba:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:5 καὶ ἐγενήθησαν ὑποκάτω καὶ οὐκ ἐπάνω, ὅτι ἡμάρτομεν κυρίῳ θεῷ ἡμῶν πρὸς τὸ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ. –
Ba:2:5 Thus we were cast down, and not exalted, because we have sinned against the Lord our God, and have not been obedient unto his voice. (Baruch 2:5 Brenton)
Ba:2:5 Stali się oni jak poddani, a nie panujący, dlatego że zgrzeszyliśmy przeciw Panu, Bogu naszemu, że nie byliśmy posłuszni Jego głosowi. (Baruch 2:5 BT_4)
Ba:2:5 καὶ ἐγενήθησαν ὑποκάτω καὶ οὐκ ἐπάνω, ὅτι ἡμάρτομεν κυρίῳ θεῷ ἡμῶν πρὸς τὸ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ.
Ba:2:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὑπο·κάτω καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·άνω ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός ὁ ἡ τό μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:2:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Poniżej I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Wyższy przedtem, na górze Ponieważ/tamto By grzeszyć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Nie By słyszeć Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
Ba:2:5 kai\ e)genE/TEsan u(poka/tO kai\ ou)k e)pa/nO, o(/ti E(ma/rtomen kuri/O| TeO=| E(mO=n pro\s to\ mE\ a)kou/ein tE=s fOnE=s au)tou=.
Ba:2:5 kai egenETEsan hypokatO kai uk epanO, hoti hEmartomen kyriO TeO hEmOn pros to mE akuein tEs fOnEs autu.
Ba:2:5 C VCI_API3P P C D D C VBI_AAI1P N2_DSM N2_DSM RP_GP P RA_ASN D V1_PAN RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Ba:2:5 and also, even, namely to become become, happen below and also, even, namely οὐχ before rough breathing upper before, overhead because/that to sin lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I toward (+acc,+gen,+dat) the not to hear the sound/voice cries he/she/it/same
Ba:2:5 and they-were-BECOME-ed below and not upper because/that we-SIN-ed lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) us (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-HEAR-ing the (gen) sound/voice (gen) him/it/same (gen)
Ba:2:5 Ba_2:5_1 Ba_2:5_2 Ba_2:5_3 Ba_2:5_4 Ba_2:5_5 Ba_2:5_6 Ba_2:5_7 Ba_2:5_8 Ba_2:5_9 Ba_2:5_10 Ba_2:5_11 Ba_2:5_12 Ba_2:5_13 Ba_2:5_14 Ba_2:5_15 Ba_2:5_16 Ba_2:5_17 Ba_2:5_18 Ba_2:5_19
Ba:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:6 τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν ἡ δικαιοσύνη, ἡμῖν δὲ καὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἡ αἰσχύνη τῶν προσώπων ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.
Ba:2:6 To the Lord our God appertaineth righteousness: but unto us and to our fathers open shame, as appeareth this day. (Baruch 2:6 Brenton)
Ba:2:6 Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, a nam i przodkom naszym dzisiaj zawstydzenie oblicza. (Baruch 2:6 BT_4)
Ba:2:6 τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν δικαιοσύνη, ἡμῖν δὲ καὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν αἰσχύνη τῶν προσώπων ὡς ἡμέρα αὕτη.
Ba:2:6 ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό αἰσχύνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Ba:2:6 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Ja zaś I też, nawet, mianowicie Ojciec Ja ??? Twarz Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ba:2:6 tO=| kuri/O| TeO=| E(mO=n E( dikaiosu/nE, E(mi=n de\ kai\ toi=s patra/sin E(mO=n E( ai)sCHu/nE tO=n prosO/pOn O(s E( E(me/ra au(/tE.
Ba:2:6 tO kyriO TeO hEmOn hE dikaiosynE, hEmin de kai tois patrasin hEmOn hE aisCHynE tOn prosOpOn hOs hE hEmera hautE.
Ba:2:6 RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GP RA_NSF N1_NSF RP_DP x C RA_DPM N3_DPM RP_GP RA_NSF N1_NSF RA_GPN N2N_GPN D RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
Ba:2:6 the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] I the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely the father I the ??? the face as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ba:2:6 the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) us (gen) the (nom) righteousness (nom|voc) us (dat) Yet and the (dat) fathers (dat) us (gen) the (nom) ??? (nom|voc) the (gen) faces (gen) as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom)
Ba:2:6 Ba_2:6_1 Ba_2:6_2 Ba_2:6_3 Ba_2:6_4 Ba_2:6_5 Ba_2:6_6 Ba_2:6_7 Ba_2:6_8 Ba_2:6_9 Ba_2:6_10 Ba_2:6_11 Ba_2:6_12 Ba_2:6_13 Ba_2:6_14 Ba_2:6_15 Ba_2:6_16 Ba_2:6_17 Ba_2:6_18 Ba_2:6_19 Ba_2:6_20
Ba:2:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:7 ἃ ἐλάλησεν κύριος ἐφ’ ἡμᾶς, πάντα τὰ κακὰ ταῦτα ἦλθεν ἐφ’ ἡμᾶς.
Ba:2:7 For all these plagues are come upon us, which the Lord hath pronounced against us (Baruch 2:7 Brenton)
Ba:2:7 Cała niedola, którą Pan zamierzył względem nas, spadła na nas. (Baruch 2:7 BT_4)
Ba:2:7 ἐλάλησεν κύριος ἐφ’ ἡμᾶς, πάντα τὰ κακὰ ταῦτα ἦλθεν ἐφ’ ἡμᾶς.
Ba:2:7 ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος) οὗτος αὕτη τοῦτο ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ba:2:7 Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Niegodziwie by czynić źle To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
Ba:2:7 a(/ e)la/lEsen ku/rios e)f’ E(ma=s, pa/nta ta\ kaka\ tau=ta E)=lTen e)f’ E(ma=s.
Ba:2:7 ha elalEsen kyrios ef’ hEmas, panta ta kaka tauta ElTen ef’ hEmas.
Ba:2:7 RR_APN VAI_AAI3S N2_NSM P RP_AP A3_NPN RA_NPN A1_NPN RD_NPN VBI_AAI3S P RP_AP
Ba:2:7 who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I every all, each, every, the whole of the wickedly to do evil this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I
Ba:2:7 who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wickedly ([Adj] nom|acc|voc) these (nom|acc) he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc)
Ba:2:7 Ba_2:7_1 Ba_2:7_2 Ba_2:7_3 Ba_2:7_4 Ba_2:7_5 Ba_2:7_6 Ba_2:7_7 Ba_2:7_8 Ba_2:7_9 Ba_2:7_10 Ba_2:7_11 Ba_2:7_12
Ba:2:7 x x x x x x x x x x x x
Ba:2:8 καὶ οὐκ ἐδεήθημεν τοῦ προσώπου κυρίου τοῦ ἀποστρέψαι ἕκαστον ἀπὸ τῶν νοημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς.
Ba:2:8 Yet have we not prayed before the Lord, that we might turn every one from the imaginations of his wicked heart. (Baruch 2:8 Brenton)
Ba:2:8 Nie staraliśmy się przebłagać oblicza Pana przez odwrócenie się każdego z nas od zamysłów swojego złego serca. (Baruch 2:8 BT_4)
Ba:2:8 καὶ οὐκ ἐδεήθημεν τοῦ προσώπου κυρίου τοῦ ἀποστρέψαι ἕκαστον ἀπὸ τῶν νοημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶς.
Ba:2:8 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἕκαστος -η -ον ἀπό ὁ ἡ τό νόημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν
Ba:2:8 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By potrzebować/wymagać Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwracać się od Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostrość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Ba:2:8 kai\ ou)k e)deE/TEmen tou= prosO/pou kuri/ou tou= a)postre/PSai e(/kaston a)po\ tO=n noEma/tOn tE=s kardi/as au)tO=n tE=s ponEra=s.
Ba:2:8 kai uk edeETEmen tu prosOpu kyriu tu apostrePSai hekaston apo tOn noEmatOn tEs kardias autOn tEs ponEras.
Ba:2:8 C D VCI_API1P RA_GSN N2N_GSN N2_GSM RA_GSN VA_AAN A1_ASM P RA_GPN N3T_GPN RA_GSF N1A_GSF RD_GPM RA_GSF A1A_GSF
Ba:2:8 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to need/require the face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to turn away from each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the acuity the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Ba:2:8 and not we-were-NEED/REQUIRE-ed the (gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) to-TURN-AWAY-FROM, be-you(sg)-TURN-ed-AWAY-FROM!, he/she/it-happens-to-TURN-AWAY-FROM (opt) each (of two) (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) acuities (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) the (gen) wicked ([Adj] acc, gen)
Ba:2:8 Ba_2:8_1 Ba_2:8_2 Ba_2:8_3 Ba_2:8_4 Ba_2:8_5 Ba_2:8_6 Ba_2:8_7 Ba_2:8_8 Ba_2:8_9 Ba_2:8_10 Ba_2:8_11 Ba_2:8_12 Ba_2:8_13 Ba_2:8_14 Ba_2:8_15 Ba_2:8_16 Ba_2:8_17
Ba:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:9 καὶ ἐγρηγόρησεν κύριος ἐπὶ τοῖς κακοῖς, καὶ ἐπήγαγε κύριος ἐφ’ ἡμᾶς, ὅτι δίκαιος ὁ κύριος ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐνετείλατο ἡμῖν.
Ba:2:9 Wherefore the Lord watched over us for evil, and the Lord hath brought it upon us: for the Lord is righteous in all his works which he hath commanded us. (Baruch 2:9 Brenton)
Ba:2:9 Czuwał Pan nad tym, by sprowadzić niedolę na nas, bo jest sprawiedliwy we wszystkich dziełach swoich, które nam nakazał. (Baruch 2:9 BT_4)
Ba:2:9 καὶ ἐγρηγόρησεν κύριος ἐπὶ τοῖς κακοῖς, καὶ ἐπήγαγε κύριος ἐφ’ ἡμᾶς, ὅτι δίκαιος κύριος ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐνετείλατο ἡμῖν.
Ba:2:9 καί γρηγορέω (γρηγορ(ε)-, γρηγορη·σ-, γρηγορη·σ-, -, -, γρηγορη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι δίκαιος -αία -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ba:2:9 I też, nawet, mianowicie By być raźny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla I też, nawet, mianowicie Do na prowadź Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Ponieważ/tamto Właśnie prawy, właśnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ja
Ba:2:9 kai\ e)grEgo/rEsen ku/rios e)pi\ toi=s kakoi=s, kai\ e)pE/gage ku/rios e)f’ E(ma=s, o(/ti di/kaios o( ku/rios e)pi\ pa/nta ta\ e)/rga au)tou=, a(/ e)netei/lato E(mi=n.
Ba:2:9 kai egrEgorEsen kyrios epi tois kakois, kai epEgage kyrios ef’ hEmas, hoti dikaios ho kyrios epi panta ta erga autu, ha eneteilato hEmin.
Ba:2:9 C VAI_AAI3S N2_NSM P RA_DPN A1_DPN C VBI_AAI3S N2_NSM P RP_AP C A1A_NSM RA_NSM N2_NSM P A3_APN RA_APN N2N_APN RD_GSM RR_APN VAI_AMI3S RP_DP
Ba:2:9 and also, even, namely to be alert lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wickedly to do evil; to make things difficult for and also, even, namely to upon-lead lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I because/that just righteous, just the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the work he/she/it/same who/whom/which to enjoin command I
Ba:2:9 and he/she/it-BE-ed-ALERT lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) and he/she/it-UPON-LEAD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) because/that just ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed us (dat)
Ba:2:9 Ba_2:9_1 Ba_2:9_2 Ba_2:9_3 Ba_2:9_4 Ba_2:9_5 Ba_2:9_6 Ba_2:9_7 Ba_2:9_8 Ba_2:9_9 Ba_2:9_10 Ba_2:9_11 Ba_2:9_12 Ba_2:9_13 Ba_2:9_14 Ba_2:9_15 Ba_2:9_16 Ba_2:9_17 Ba_2:9_18 Ba_2:9_19 Ba_2:9_20 Ba_2:9_21 Ba_2:9_22 Ba_2:9_23
Ba:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:10 καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς αὐτοῦ πορεύεσθαι τοῖς προστάγμασιν κυρίου, οἷς ἔδωκεν κατὰ πρόσωπον ἡμῶν. –
Ba:2:10 Yet we have not hearkened unto his voice, to walk in the commandments of the Lord, that he hath set before us. (Baruch 2:10 Brenton)
Ba:2:10 Nie słuchaliśmy Jego głosu, by postępować według przykazań Pana, które nam dał. (Baruch 2:10 BT_4)
Ba:2:10 καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς αὐτοῦ πορεύεσθαι τοῖς προστάγμασιν κυρίου, οἷς ἔδωκεν κατὰ πρόσωπον ἡμῶν.
Ba:2:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ba:2:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo By iść Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By dawać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ja
Ba:2:10 kai\ ou)k E)kou/samen tE=s fOnE=s au)tou= poreu/esTai toi=s prosta/gmasin kuri/ou, oi(=s e)/dOken kata\ pro/sOpon E(mO=n.
Ba:2:10 kai uk Ekusamen tEs fOnEs autu poreuesTai tois prostagmasin kyriu, hois edOken kata prosOpon hEmOn.
Ba:2:10 C D VAI_AAI1P RA_GSF N1_GSF RD_GSM V1_PMN RA_DPN N3M_DPN N2_GSM RR_DPN VAI_AAI3S P N2N_ASN RP_GP
Ba:2:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear the sound/voice cries he/she/it/same to go the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to give down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face I
Ba:2:10 and not we-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) him/it/same (gen) to-be-being-GO-ed the (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (dat) he/she/it-GIVE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) us (gen)
Ba:2:10 Ba_2:10_1 Ba_2:10_2 Ba_2:10_3 Ba_2:10_4 Ba_2:10_5 Ba_2:10_6 Ba_2:10_7 Ba_2:10_8 Ba_2:10_9 Ba_2:10_10 Ba_2:10_11 Ba_2:10_12 Ba_2:10_13 Ba_2:10_14 Ba_2:10_15 Ba_2:10_16
Ba:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:11 καὶ νῦν, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ὃς ἐξήγαγες τὸν λαόν σου ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν καὶ ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη,
Ba:2:11 And now, O Lord God of Israel, that hast brought thy people out of the land of Egypt with a mighty hand, and high arm, and with signs, and with wonders, and with great power, and hast gotten thyself a name, as appeareth this day: (Baruch 2:11 Brenton)
Ba:2:11 A teraz, Panie, Boże Izraela, który wyprowadziłeś lud swój z ziemi egipskiej ręką potężną wśród znaków cudownych, wielką siłą, ramieniem wyciągniętym w górę i uczyniłeś sobie imię, aż do dnia dzisiejszego - (Baruch 2:11 BT_4)
Ba:2:11 καὶ νῦν, κύριε θεὸς Ισραηλ, ὃς ἐξήγαγες τὸν λαόν σου ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν καὶ ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡμέρα αὕτη,
Ba:2:11 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κραταιός -ά -όν καί ἐν σημεῖον, -ου, τό; σημειόω (σημει(ο)-, -, -, -, -, σημειω·θ-) καί ἐν τέρα[τ]ς, -ατος, τό καί ἐν δύναμις, -εως, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν βραχίων, -ονος, ὁ ὑψηλός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὄνομα[τ], -ατος, τό ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
Ba:2:11 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Kto/, który/, który By prowadzić poza Ludzie Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Poruszaj się kołysać berło I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Znak; by znaczyć oznaczaj, dawaj do zrozumienia {implikuj}, znacz, wskazuj, znacz {miej na myśli}, znacz, literuj I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdolność Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} Podniesiony I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Siebie Nazwisko {Imię} co do Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ba:2:11 kai\ nu=n, ku/rie o( Teo\s *israEl, o(\s e)XE/gages to\n lao/n sou e)k gE=s *ai)gu/ptou e)n CHeiri\ krataia=| kai\ e)n sEmei/ois kai\ e)n te/rasin kai\ e)n duna/mei mega/lE| kai\ e)n braCHi/oni u(PSElO=| kai\ e)poi/Esas seautO=| o)/noma O(s E( E(me/ra au(/tE,
Ba:2:11 kai nyn, kyrie ho Teos israEl, hos eXEgages ton laon su ek gEs aigyptu en CHeiri krataia kai en sEmeiois kai en terasin kai en dynamei megalE kai en braCHioni hyPSElO kai epoiEsas seautO onoma hOs hE hEmera hautE,
Ba:2:11 C D N2_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM RR_NSM VBI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1_GSF N2_GSF P N3_DSF A1A_DSF C P N2N_DPN C P N3T_DPN C P N3I_DSF A1_DSF C P N3N_DSM A1_DSM C VAI_AAI2S RD_DSM N3M_ASN D RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
Ba:2:11 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel who/whom/which to lead out the people you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand sway to sway the scepter and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sign; to signify connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ability great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among arm elevated and also, even, namely to do/make yourself name with regard to as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ba:2:11 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) who/whom/which (nom) you(sg)-LEAD-ed-OUT the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen) in/among/by (+dat) hand (dat) sway ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) signs (dat); you(sg)-are-SIGNIFY-ing, you(sg)-should-be-SIGNIFY-ing, you(sg)-happen-to-be-SIGNIFY-ing (opt) and in/among/by (+dat) wonders (dat) and in/among/by (+dat) ability (dat) great ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) arm (dat) elevated ([Adj] dat) and you(sg)-DO/MAKE-ed yourself (dat) name (nom|acc|voc) as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom)
Ba:2:11 Ba_2:11_1 Ba_2:11_2 Ba_2:11_3 Ba_2:11_4 Ba_2:11_5 Ba_2:11_6 Ba_2:11_7 Ba_2:11_8 Ba_2:11_9 Ba_2:11_10 Ba_2:11_11 Ba_2:11_12 Ba_2:11_13 Ba_2:11_14 Ba_2:11_15 Ba_2:11_16 Ba_2:11_17 Ba_2:11_18 Ba_2:11_19 Ba_2:11_20 Ba_2:11_21 Ba_2:11_22 Ba_2:11_23 Ba_2:11_24 Ba_2:11_25 Ba_2:11_26 Ba_2:11_27 Ba_2:11_28 Ba_2:11_29 Ba_2:11_30 Ba_2:11_31 Ba_2:11_32 Ba_2:11_33 Ba_2:11_34 Ba_2:11_35 Ba_2:11_36 Ba_2:11_37 Ba_2:11_38 Ba_2:11_39
Ba:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:12 ἡμάρτομεν ἠσεβήσαμεν ἠδικήσαμεν, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, ἐπὶ πᾶσιν τοῖς δικαιώμασίν σου.
Ba:2:12 O Lord our God, we have sinned, we have done ungodly, we have dealt unrighteously in all thine ordinances. (Baruch 2:12 Brenton)
Ba:2:12 zgrzeszyliśmy, bezbożnie i niegodziwie postąpiliśmy, Panie, Boże nasz, przeciw wszystkim sprawiedliwym rozporządzeniom Twoim. (Baruch 2:12 BT_4)
Ba:2:12 ἡμάρτομεν ἠσεβήσαμεν ἠδικήσαμεν, κύριε θεὸς ἡμῶν, ἐπὶ πᾶσιν τοῖς δικαιώμασίν σου.
Ba:2:12 ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ba:2:12 By grzeszyć By być bezbożny popełniaj świętokradztwo Do szkody/popełniaj wykroczenie do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Ty; twój/twój(sg)
Ba:2:12 E(ma/rtomen E)sebE/samen E)dikE/samen, ku/rie o( Teo\s E(mO=n, e)pi\ pa=sin toi=s dikaiO/masi/n sou.
Ba:2:12 hEmartomen EsebEsamen EdikEsamen, kyrie ho Teos hEmOn, epi pasin tois dikaiOmasin su.
Ba:2:12 VBI_AAI1P VAI_AAI1P VAI_AAI1P N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P A3_DPN RA_DPN N3M_DPN RP_GS
Ba:2:12 to sin to be impious commit sacrilege to harm/do wrong to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ??? you; your/yours(sg)
Ba:2:12 we-SIN-ed we-BE IMPIOUS-ed--COMMIT-SACRILEGE we-WRONG-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) the (dat) ???s (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ba:2:12 Ba_2:12_1 Ba_2:12_2 Ba_2:12_3 Ba_2:12_4 Ba_2:12_5 Ba_2:12_6 Ba_2:12_7 Ba_2:12_8 Ba_2:12_9 Ba_2:12_10 Ba_2:12_11 Ba_2:12_12
Ba:2:12 x x x x x x x x x x x x
Ba:2:13 ἀποστραφήτω ὁ θυμός σου ἀφ’ ἡμῶν, ὅτι κατελείφθημεν ὀλίγοι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ διέσπειρας ἡμᾶς ἐκεῖ.
Ba:2:13 Let thy wrath turn from us: for we are but a few left among the heathen, where thou hast scattered us. (Baruch 2:13 Brenton)
Ba:2:13 Niech się odwróci od nas zapalczywość Twoja, bo mało nas ocalało między narodami, wśród których nas rozproszyłeś. (Baruch 2:13 BT_4)
Ba:2:13 ἀποστραφήτω θυμός σου ἀφ’ ἡμῶν, ὅτι κατελείφθημεν ὀλίγοι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ διέσπειρας ἡμᾶς ἐκεῖ.
Ba:2:13 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὀλίγος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ
Ba:2:13 By odwracać się od Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Ponieważ/tamto By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Mało [zobacz oligarchię] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By rozpraszać się Ja Tam
Ba:2:13 a)postrafE/tO o( Tumo/s sou a)f’ E(mO=n, o(/ti katelei/fTEmen o)li/goi e)n toi=s e)/Tnesin, ou(= die/speiras E(ma=s e)kei=.
Ba:2:13 apostrafEtO ho Tymos su af’ hEmOn, hoti kateleifTEmen oligoi en tois eTnesin, hu diespeiras hEmas ekei.
Ba:2:13 VD_APD3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_GP C VVI_API1P A1_NPM P RA_DPN N3E_DPN RR_GSM VAI_AAI2S RP_AP D
Ba:2:13 to turn away from the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I because/that to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up little [see oligarchy] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to scatter I there
Ba:2:13 let-him/her/it-be-TURN-ed-AWAY-FROM! the (nom) wrath (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) us (gen) because/that we-were-LEAVE-ed-BEHIND few (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) where; who/whom/which (gen) you(sg)-SCATTER-ed us (acc) there
Ba:2:13 Ba_2:13_1 Ba_2:13_2 Ba_2:13_3 Ba_2:13_4 Ba_2:13_5 Ba_2:13_6 Ba_2:13_7 Ba_2:13_8 Ba_2:13_9 Ba_2:13_10 Ba_2:13_11 Ba_2:13_12 Ba_2:13_13 Ba_2:13_14 Ba_2:13_15 Ba_2:13_16
Ba:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:14 εἰσάκουσον, κύριε, τῆς προσευχῆς ἡμῶν καὶ τῆς δεήσεως ἡμῶν καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἕνεκεν σοῦ καὶ δὸς ἡμῖν χάριν κατὰ πρόσωπον τῶν ἀποικισάντων ἡμᾶς,
Ba:2:14 Hear our prayers, O Lord, and our petitions, and deliver us for thine own sake, and give us favour in the sight of them which have led us away: (Baruch 2:14 Brenton)
Ba:2:14 Wysłuchaj, Panie, modlitw i próśb naszych, wybaw nas dla siebie samego! Daj nam łaskę przed obliczem tych, co nas uprowadzili, (Baruch 2:14 BT_4)
Ba:2:14 εἰσάκουσον, κύριε, τῆς προσευχῆς ἡμῶν καὶ τῆς δεήσεως ἡμῶν καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἕνεκεν σοῦ καὶ δὸς ἡμῖν χάριν κατὰ πρόσωπον τῶν ἀποικισάντων ἡμᾶς,
Ba:2:14 εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό προσ·ευχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀπ·οικίζω [LXX] (-, απ+οικι(ε)·[σ]-, απ+οικι·σ-, -, απ+ῳκισ-, απ+οικισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ba:2:14 Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Modlitwa Ja I też, nawet, mianowicie Obrona Ja I też, nawet, mianowicie By wyjmować Ja Z powodu dla, dla Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Ja Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz By deportować wypędzaj, kolonizuj Ja
Ba:2:14 ei)sa/kouson, ku/rie, tE=s proseuCHE=s E(mO=n kai\ tE=s deE/seOs E(mO=n kai\ e)Xelou= E(ma=s e(/neken sou= kai\ do\s E(mi=n CHa/rin kata\ pro/sOpon tO=n a)poikisa/ntOn E(ma=s,
Ba:2:14 eisakuson, kyrie, tEs proseuCHEs hEmOn kai tEs deEseOs hEmOn kai eXelu hEmas heneken su kai dos hEmin CHarin kata prosOpon tOn apoikisantOn hEmas,
Ba:2:14 VA_AAD2S N2_VSM RA_GSF N1_GSF RP_GP C RA_GSF N3I_GSF RP_GP C VB_AMD2S RP_AP P RP_GS C VO_AAD2S RP_DP N3_ASF P N2N_ASN RA_GPM VA_AAPGPM RP_AP
Ba:2:14 to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the prayer I and also, even, namely the plea I and also, even, namely to take out I owing to for, for the sake of you; your/yours(sg) and also, even, namely to give I for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the to deport banish, colonize I
Ba:2:14 do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) prayer (gen) us (gen) and the (gen) plea (gen) us (gen) and be-you(sg)-TAKE OUT-ed! us (acc) owing to you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-GIVE-you(sg)! us (dat) for; grace (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) let-them-???! (classical), upon ???-ing (gen) us (acc)
Ba:2:14 Ba_2:14_1 Ba_2:14_2 Ba_2:14_3 Ba_2:14_4 Ba_2:14_5 Ba_2:14_6 Ba_2:14_7 Ba_2:14_8 Ba_2:14_9 Ba_2:14_10 Ba_2:14_11 Ba_2:14_12 Ba_2:14_13 Ba_2:14_14 Ba_2:14_15 Ba_2:14_16 Ba_2:14_17 Ba_2:14_18 Ba_2:14_19 Ba_2:14_20 Ba_2:14_21 Ba_2:14_22 Ba_2:14_23
Ba:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:15 ἵνα γνῷ πᾶσα ἡ γῆ ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν, ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπεκλήθη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ.
Ba:2:15 That all the earth may know that thou art the Lord our God, because Israel and his posterity is called by thy name. (Baruch 2:15 Brenton)
Ba:2:15 aby poznała cała ziemia, żeś Ty Pan, Bóg nasz, że imię Twoje jest wzywane nad Izraelem i nad narodem jego. (Baruch 2:15 BT_4)
Ba:2:15 ἵνα γνῷ πᾶσα γῆ ὅτι σὺ κύριος θεὸς ἡμῶν, ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπεκλήθη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ.
Ba:2:15 ἵνα γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό γένο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:2:15 żeby / ażeby / bo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Ponieważ/tamto Ty Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja Ponieważ/tamto Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) By odwiedzać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy On/ona/to/to samo
Ba:2:15 i(/na gnO=| pa=sa E( gE= o(/ti su\ ku/rios o( Teo\s E(mO=n, o(/ti to\ o)/noma/ sou e)peklE/TE e)pi\ *israEl kai\ e)pi\ to\ ge/nos au)tou=.
Ba:2:15 hina gnO pasa hE gE hoti sy kyrios ho Teos hEmOn, hoti to onoma su epeklETE epi israEl kai epi to genos autu.
Ba:2:15 C VZ_AAS3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP C RA_ASN N3M_ASN RP_GS VCI_API3S P N_ASM C P RA_ASN N3E_ASN RD_GSM
Ba:2:15 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the earth/land because/that you lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I because/that the name with regard to you; your/yours(sg) to call upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the race race, class, kind he/she/it/same
Ba:2:15 so that / in order to /because he/she/it-should-KNOW every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) because/that you(sg) (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) because/that the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-CALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) race (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ba:2:15 Ba_2:15_1 Ba_2:15_2 Ba_2:15_3 Ba_2:15_4 Ba_2:15_5 Ba_2:15_6 Ba_2:15_7 Ba_2:15_8 Ba_2:15_9 Ba_2:15_10 Ba_2:15_11 Ba_2:15_12 Ba_2:15_13 Ba_2:15_14 Ba_2:15_15 Ba_2:15_16 Ba_2:15_17 Ba_2:15_18 Ba_2:15_19 Ba_2:15_20 Ba_2:15_21 Ba_2:15_22 Ba_2:15_23
Ba:2:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:16 κύριε, κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου καὶ ἐννόησον εἰς ἡμᾶς· κλῖνον, κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἄκουσον·
Ba:2:16 O Lord, look down from thine holy house, and consider us: bow down thine ear, O Lord, to hear us. (Baruch 2:16 Brenton)
Ba:2:16 Panie, spojrzyj ze świętego przybytku swego i wspomnij na nas! Nakłoń, Panie, ucha swego i wysłuchaj! (Baruch 2:16 BT_4)
Ba:2:16 κύριε, κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου καὶ ἐννόησον εἰς ἡμᾶς· κλῖνον, κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἄκουσον·
Ba:2:16 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καθ·οράω (καθ+ορ(α)-, -, 2nd κατ+ιδ-, -, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν·νοέω [LXX] (εν+νο(ε)-, -, εν+νοη·σ-, -, -, εν+νοη·θ-) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Ba:2:16 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć jasno Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By myśleć Do (+przyspieszenie) Ja By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ucho Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By słyszeć
Ba:2:16 ku/rie, ka/tide e)k tou= oi)/kou tou= a(gi/ou sou kai\ e)nno/Eson ei)s E(ma=s· kli=non, ku/rie, to\ ou)=s sou kai\ a)/kouson·
Ba:2:16 kyrie, katide ek tu oiku tu hagiu su kai ennoEson eis hEmas· klinon, kyrie, to us su kai akuson·
Ba:2:16 N2_VSM VB_AAD2S P RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1A_GSM RP_GS C VA_AAD2S P RP_AP VB_AAD2S N2_VSM RA_ASN N3T_ASN RP_GS C VA_AAD2S
Ba:2:16 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see plainly out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) you; your/yours(sg) and also, even, namely to think into (+acc) I to bend/wane [see incline, decline, recline] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ear you; your/yours(sg) and also, even, namely to hear
Ba:2:16 lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-SEE PLAINLY-you(sg)! out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) holy ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-???-you(sg)! into (+acc) us (acc) do-BEND/WANE-you(sg)!, while BEND/WANE-ing (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc)
Ba:2:16 Ba_2:16_1 Ba_2:16_2 Ba_2:16_3 Ba_2:16_4 Ba_2:16_5 Ba_2:16_6 Ba_2:16_7 Ba_2:16_8 Ba_2:16_9 Ba_2:16_10 Ba_2:16_11 Ba_2:16_12 Ba_2:16_13 Ba_2:16_14 Ba_2:16_15 Ba_2:16_16 Ba_2:16_17 Ba_2:16_18 Ba_2:16_19
Ba:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:17 ἄνοιξον, κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδέ· ὅτι οὐχ οἱ τεθνηκότες ἐν τῷ ᾅδῃ, ὧν ἐλήμφθη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπὸ τῶν σπλάγχνων αὐτῶν, δώσουσιν δόξαν καὶ δικαίωμα τῷ κυρίῳ,
Ba:2:17 Open thine eyes, and behold; for the dead that are in the graves, whose souls are taken from their bodies, will give unto the Lord neither praise nor righteousness: (Baruch 2:17 Brenton)
Ba:2:17 Otwórz, Panie, swe oczy i zobacz, że to nie umarli przebywający w Szeolu, którym tchnienie ich wnętrza odjęto, oddadzą Ci chwałę i uwielbienie, (Baruch 2:17 BT_4)
Ba:2:17 ἄνοιξον, κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδέ· ὅτι οὐχ οἱ τεθνηκότες ἐν τῷ ᾅδῃ, ὧν ἐλήμφθη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπὸ τῶν σπλάγχνων αὐτῶν, δώσουσιν δόξαν καὶ δικαίωμα τῷ κυρίῳ,
Ba:2:17 ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁ ἡ τό θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ἐν ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό σπλάγχνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ba:2:17 By otwierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oko Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hades; by śpiewać Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzewi wnętrzności, wnętrzności, charaktery On/ona/to/to samo By dawać Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ba:2:17 a)/noiXon, ku/rie, tou\s o)fTalmou/s sou kai\ i)de/· o(/ti ou)CH oi( teTnEko/tes e)n tO=| a(/|dE|, O(=n e)lE/mfTE to\ pneu=ma au)tO=n a)po\ tO=n spla/gCHnOn au)tO=n, dO/sousin do/Xan kai\ dikai/Oma tO=| kuri/O|,
Ba:2:17 anoiXon, kyrie, tus ofTalmus su kai ide· hoti uCH hoi teTnEkotes en tO hadE, hOn elEmfTE to pneuma autOn apo tOn splanCHnOn autOn, dOsusin doXan kai dikaiOma tO kyriO,
Ba:2:17 VA_AAD2S N2_VSM RA_APM N2_APM RP_GS C VB_AAD2S C D RA_NPM VX_XAPNPM P RA_DSM N1M_DSM RR_GPM VVI_API3S RA_NSN N3M_NSN RD_GPM P RA_GPN N2N_GPN RD_GPM VF_FAI3P N1S_ASF C N3M_ASN RA_DSM N2_DSM
Ba:2:17 to open up lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the eye you; your/yours(sg) and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that οὐχ before rough breathing the to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Hades; to sing who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the viscus bowels, innards, guts he/she/it/same to give glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ba:2:17 do-OPEN-you(sg)-UP!, going-to-OPEN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (acc) eyes (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-SEE-you(sg)! because/that not the (nom) having BE DEAD-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) Hades (dat); you(sg)-are-being-SING-ed, he/she/it-should-be-SING-ing, you(sg)-should-be-being-SING-ed who/whom/which (gen) he/she/it-was-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) viscera (gen) them/same (gen) they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and ??? (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Ba:2:17 Ba_2:17_1 Ba_2:17_2 Ba_2:17_3 Ba_2:17_4 Ba_2:17_5 Ba_2:17_6 Ba_2:17_7 Ba_2:17_8 Ba_2:17_9 Ba_2:17_10 Ba_2:17_11 Ba_2:17_12 Ba_2:17_13 Ba_2:17_14 Ba_2:17_15 Ba_2:17_16 Ba_2:17_17 Ba_2:17_18 Ba_2:17_19 Ba_2:17_20 Ba_2:17_21 Ba_2:17_22 Ba_2:17_23 Ba_2:17_24 Ba_2:17_25 Ba_2:17_26 Ba_2:17_27 Ba_2:17_28 Ba_2:17_29
Ba:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:18 ἀλλὰ ἡ ψυχὴ ἡ λυπουμένη ἐπὶ τὸ μέγεθος, ὃ βαδίζει κύπτον καὶ ἀσθενοῦν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ ἐκλείποντες καὶ ἡ ψυχὴ ἡ πεινῶσα δώσουσίν σοι δόξαν καὶ δικαιοσύνην, κύριε.
Ba:2:18 But the soul that is greatly vexed, which goeth stooping and feeble, and the eyes that fail, and the hungry soul, will give thee praise and righteousness, O Lord. (Baruch 2:18 Brenton)
Ba:2:18 lecz dusza zasmucona z powodu wielkości zła, ten, kto chodzi schylony i zbolały, oczy niedomagające, dusza przymierająca z głodu, oddadzą Ci chwałę i sprawiedliwość, Panie! (Baruch 2:18 BT_4)
Ba:2:18 ἀλλὰ ψυχὴ λυπουμένη ἐπὶ τὸ μέγεθος, βαδίζει κύπτον καὶ ἀσθενοῦν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ ἐκλείποντες καὶ ψυχὴ πεινῶσα δώσουσίν σοι δόξαν καὶ δικαιοσύνην, κύριε.
Ba:2:18 ἀλλά ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό μέγεθο·ς, -ους, τό ὅς ἥ ὅ κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) καί ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) καί ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ba:2:18 Ale Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By smucić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Kto/, który/, który By schylać się na dół I też, nawet, mianowicie By chorować I też, nawet, mianowicie Oko By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) I też, nawet, mianowicie Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By głodować być głodzony, metaph., głód, tęsknij potem, by potrzebować, brak, głodzony, głodny, żarłoczny, żądny: Datowany {Przestarzały}: Bardzo głodny By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ba:2:18 a)lla\ E( PSuCHE\ E( lupoume/nE e)pi\ to\ me/geTos, o(\ badi/DZei ku/pton kai\ a)sTenou=n kai\ oi( o)fTalmoi\ oi( e)klei/pontes kai\ E( PSuCHE\ E( peinO=sa dO/sousi/n soi do/Xan kai\ dikaiosu/nEn, ku/rie.
Ba:2:18 alla hE PSyCHE hE lypumenE epi to megeTos, ho badiDZei kypton kai asTenun kai hoi ofTalmoi hoi ekleipontes kai hE PSyCHE hE peinOsa dOsusin soi doXan kai dikaiosynEn, kyrie.
Ba:2:18 C RA_NSF N1_NSF RA_NSF V2_PMPNSF P RA_ASN N3E_ASN RR_NSN V1_PAI3S V1_PAPNSN C V2_PAPNSN C RA_NPM N2_NPM RA_NPM V1_PAPNPM C RA_NSF N1_NSF RA_NSF V3_PAPNSF VF_FAI3P RP_DS N1S_ASF C N1_ASF N2_VSM
Ba:2:18 but the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the to sorrow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? who/whom/which ć to stoop down and also, even, namely to ail and also, even, namely the eye the to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) and also, even, namely the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ba:2:18 but the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (nom) while being-SORROW-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) while STOOP DOWN-ing (nom|acc|voc, voc) and while AIL-ing (nom|acc|voc, voc) and the (nom) eyes (nom|voc) the (nom) while FAIL-ing (nom|voc) and the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) the (nom) while HUNGER-ing (nom|voc) they-will-GIVE, going-to-GIVE (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and righteousness (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ba:2:18 Ba_2:18_1 Ba_2:18_2 Ba_2:18_3 Ba_2:18_4 Ba_2:18_5 Ba_2:18_6 Ba_2:18_7 Ba_2:18_8 Ba_2:18_9 Ba_2:18_10 Ba_2:18_11 Ba_2:18_12 Ba_2:18_13 Ba_2:18_14 Ba_2:18_15 Ba_2:18_16 Ba_2:18_17 Ba_2:18_18 Ba_2:18_19 Ba_2:18_20 Ba_2:18_21 Ba_2:18_22 Ba_2:18_23 Ba_2:18_24 Ba_2:18_25 Ba_2:18_26 Ba_2:18_27 Ba_2:18_28 Ba_2:18_29
Ba:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:19 ὅτι οὐκ ἐπὶ τὰ δικαιώματα τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ τῶν βασιλέων ἡμῶν ἡμεῖς καταβάλλομεν τὸν ἔλεον ἡμῶν κατὰ πρόσωπόν σου, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν,
Ba:2:19 Therefore we do not make our humble supplication before thee, O Lord our God, for the righteousness of our fathers, and of our kings. (Baruch 2:19 Brenton)
Ba:2:19 Albowiem nie na sprawiedliwych czynach przodków ani królów naszych się opieramy, gdy prosimy Cię o miłosierdzie nad nami, Panie, Boże nasz! (Baruch 2:19 BT_4)
Ba:2:19 ὅτι οὐκ ἐπὶ τὰ δικαιώματα τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ τῶν βασιλέων ἡμῶν ἡμεῖς καταβάλλομεν τὸν ἔλεον ἡμῶν κατὰ πρόσωπόν σου, κύριε θεὸς ἡμῶν,
Ba:2:19 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ba:2:19 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie Król Ja Ja Do ??? Litość Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Ba:2:19 o(/ti ou)k e)pi\ ta\ dikaiO/mata tO=n pate/rOn E(mO=n kai\ tO=n basile/On E(mO=n E(mei=s kataba/llomen to\n e)/leon E(mO=n kata\ pro/sOpo/n sou, ku/rie o( Teo\s E(mO=n,
Ba:2:19 hoti uk epi ta dikaiOmata tOn paterOn hEmOn kai tOn basileOn hEmOn hEmeis kataballomen ton eleon hEmOn kata prosOpon su, kyrie ho Teos hEmOn,
Ba:2:19 C D P RA_APN N3M_APN RA_GPM N3_GPM RP_GP C RA_GPM N3V_GPM RP_GP RP_NP V1_PAI1P RA_ASM N2_ASM RP_GP P N2N_ASN RP_GS N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Ba:2:19 because/that οὐχ before rough breathing upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? the father I and also, even, namely the king I I to ??? the mercy I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Ba:2:19 because/that not upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) the (gen) fathers (gen) us (gen) and the (gen) kings (gen) us (gen) we (nom) we-are-???-ing the (acc) mercy (acc) us (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen)
Ba:2:19 Ba_2:19_1 Ba_2:19_2 Ba_2:19_3 Ba_2:19_4 Ba_2:19_5 Ba_2:19_6 Ba_2:19_7 Ba_2:19_8 Ba_2:19_9 Ba_2:19_10 Ba_2:19_11 Ba_2:19_12 Ba_2:19_13 Ba_2:19_14 Ba_2:19_15 Ba_2:19_16 Ba_2:19_17 Ba_2:19_18 Ba_2:19_19 Ba_2:19_20 Ba_2:19_21 Ba_2:19_22 Ba_2:19_23 Ba_2:19_24
Ba:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:20 ὅτι ἐνῆκας τὸν θυμόν σου καὶ τὴν ὀργήν σου εἰς ἡμᾶς, καθάπερ ἐλάλησας ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν λέγων
Ba:2:20 For thou hast sent out thy wrath and indignation upon us, as thou hast spoken by thy servants the prophets, saying, (Baruch 2:20 Brenton)
Ba:2:20 Zesłałeś bowiem zapalczywość i gniew swój na nas, jak to ogłosiłeś przez proroków, sługi swoje: (Baruch 2:20 BT_4)
Ba:2:20 ὅτι ἐνῆκας τὸν θυμόν σου καὶ τὴν ὀργήν σου εἰς ἡμᾶς, καθάπερ ἐλάλησας ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν λέγων
Ba:2:20 ὅτι ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθάπερ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ba:2:20 Ponieważ/tamto Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ja Nawet jak By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Prorok By mówić/opowiadaj
Ba:2:20 o(/ti e)nE=kas to\n Tumo/n sou kai\ tE\n o)rgE/n sou ei)s E(ma=s, kaTa/per e)la/lEsas e)n CHeiri\ tO=n pai/dOn sou tO=n profEtO=n le/gOn
Ba:2:20 hoti enEkas ton Tymon su kai tEn orgEn su eis hEmas, kaTaper elalEsas en CHeiri tOn paidOn su tOn profEtOn legOn
Ba:2:20 C VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C RA_ASF N1_ASF RP_GS P RP_AP D VAI_AAI2S P N3_DSF RA_GPM N3D_GPM RP_GS RA_GPM N1M_GPM V1_PAPNSM
Ba:2:20 because/that ć the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. you; your/yours(sg) and also, even, namely the wrath fume, anger, rage you; your/yours(sg) into (+acc) I even as to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the child/servant you; your/yours(sg) the prophet to say/tell
Ba:2:20 because/that the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) wrath (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) us (acc) even as you(sg)-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) children/servants (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) prophets (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Ba:2:20 Ba_2:20_1 Ba_2:20_2 Ba_2:20_3 Ba_2:20_4 Ba_2:20_5 Ba_2:20_6 Ba_2:20_7 Ba_2:20_8 Ba_2:20_9 Ba_2:20_10 Ba_2:20_11 Ba_2:20_12 Ba_2:20_13 Ba_2:20_14 Ba_2:20_15 Ba_2:20_16 Ba_2:20_17 Ba_2:20_18 Ba_2:20_19 Ba_2:20_20 Ba_2:20_21
Ba:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:21 Οὕτως εἶπεν κύριος Κλίνατε τὸν ὦμον ὑμῶν καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος καὶ καθίσατε ἐπὶ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν·
Ba:2:21 Thus saith the Lord, Bow down your shoulders to serve the king of Babylon: so shall ye remain in the land that I gave unto your fathers. (Baruch 2:21 Brenton)
Ba:2:21 Tak mówi Pan: Nachylcie barki swe i służcie królowi babilońskiemu, a mieszkać będziecie w ziemi, którą dałem przodkom waszym. (Baruch 2:21 BT_4)
Ba:2:21 Οὕτως εἶπεν κύριος Κλίνατε τὸν ὦμον ὑμῶν καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος καὶ καθίσατε ἐπὶ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶν·
Ba:2:21 οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ba:2:21 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ramię Ty I też, nawet, mianowicie By pracować/dąż Król Babilon I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać Ojciec Ty
Ba:2:21 *ou(/tOs ei)=pen ku/rios *kli/nate to\n O)=mon u(mO=n kai\ e)rga/sasTe tO=| basilei= *babulO=nos kai\ kaTi/sate e)pi\ tE\n gE=n, E(\n e)/dOka toi=s patra/sin u(mO=n·
Ba:2:21 hutOs eipen kyrios klinate ton Omon hymOn kai ergasasTe tO basilei babylOnos kai kaTisate epi tEn gEn, hEn edOka tois patrasin hymOn·
Ba:2:21 D VBI_AAI3S N2_NSM VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM RP_GP C VA_AMD2P RA_DSM N3V_DSM N3N_GSF C VA_AAD2P P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RP_GP
Ba:2:21 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bend/wane [see incline, decline, recline] the shoulder you and also, even, namely to work/strive the king Babylon and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to give the father you
Ba:2:21 thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) do-BEND/WANE-you(pl)! the (acc) shoulder (acc) you(pl) (gen) and be-you(pl)-WORK/STRIVE-ed! the (dat) king (dat) Babylon (gen) and do-SIT DOWN-you(pl)! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-GIVE-ed the (dat) fathers (dat) you(pl) (gen)
Ba:2:21 Ba_2:21_1 Ba_2:21_2 Ba_2:21_3 Ba_2:21_4 Ba_2:21_5 Ba_2:21_6 Ba_2:21_7 Ba_2:21_8 Ba_2:21_9 Ba_2:21_10 Ba_2:21_11 Ba_2:21_12 Ba_2:21_13 Ba_2:21_14 Ba_2:21_15 Ba_2:21_16 Ba_2:21_17 Ba_2:21_18 Ba_2:21_19 Ba_2:21_20 Ba_2:21_21 Ba_2:21_22
Ba:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:22 καὶ ἐὰν μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς κυρίου ἐργάσασθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος,
Ba:2:22 But if ye will not hear the voice of the Lord, to serve the king of Babylon, (Baruch 2:22 Brenton)
Ba:2:22 A jeżeli nie posłuchacie głosu Pana, aby służyć królowi babilońskiemu, (Baruch 2:22 BT_4)
Ba:2:22 καὶ ἐὰν μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς κυρίου ἐργάσασθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος,
Ba:2:22 καί ἐάν (εἰ ἄν) μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Ba:2:22 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pracować/dąż Król Babilon
Ba:2:22 kai\ e)a\n mE\ a)kou/sEte tE=s fOnE=s kuri/ou e)rga/sasTai tO=| basilei= *babulO=nos,
Ba:2:22 kai ean mE akusEte tEs fOnEs kyriu ergasasTai tO basilei babylOnos,
Ba:2:22 C C D VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF N2_GSM VA_AMN RA_DSM N3V_DSM N3N_GSF
Ba:2:22 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to hear the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to work/strive the king Babylon
Ba:2:22 and if-ever not you(pl)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) to-be-WORK/STRIVE-ed the (dat) king (dat) Babylon (gen)
Ba:2:22 Ba_2:22_1 Ba_2:22_2 Ba_2:22_3 Ba_2:22_4 Ba_2:22_5 Ba_2:22_6 Ba_2:22_7 Ba_2:22_8 Ba_2:22_9 Ba_2:22_10 Ba_2:22_11
Ba:2:22 x x x x x x x x x x x
Ba:2:23 ἐκλείψειν ποιήσω ἐκ πόλεων Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ φωνὴν εὐφροσύνης καὶ φωνὴν χαρμοσύνης, φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης, καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἄβατον ἀπὸ ἐνοικούντων.
Ba:2:23 I will cause to cease out of the cites of Judah, and from without Jerusalem, the voice of mirth, and the voice of joy, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride: and the whole land shall be desolate of inhabitants. (Baruch 2:23 Brenton)
Ba:2:23 zabiorę z miast Judy i z Jeruzalem głos radości i wesela, głos oblubieńca i oblubienicy, a cała ziemia będzie pustkowiem bez mieszkańców. (Baruch 2:23 BT_4)
Ba:2:23 ἐκλείψειν ποιήσω ἐκ πόλεων Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ φωνὴν εὐφροσύνης καὶ φωνὴν χαρμοσύνης, φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης, καὶ ἔσται πᾶσα γῆ εἰς ἄβατον ἀπὸ ἐνοικούντων.
Ba:2:23 ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ πόλις, -εως, ἡ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἔξω·θεν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. φωνή, -ῆς, ἡ εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί φωνή, -ῆς, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ νυμφίος, -ου, ὁ καί φωνή, -ῆς, ἡ νύμφη, -ης, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ἄβατος ἀπό ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -)
Ba:2:23 By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie Od zewnątrz Jerozolima [miasto z] Dźwięku/głos płacze Wesołość I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Dźwięku/głos płacze Stajenny I też, nawet, mianowicie Dźwięku/głos płacze Panny młodej/synowa I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By mieszkać w
Ba:2:23 e)klei/PSein poiE/sO e)k po/leOn *iouda kai\ e)/XOTen *ierousalEm fOnE\n eu)frosu/nEs kai\ fOnE\n CHarmosu/nEs, fOnE\n numfi/ou kai\ fOnE\n nu/mfEs, kai\ e)/stai pa=sa E( gE= ei)s a)/baton a)po\ e)noikou/ntOn.
Ba:2:23 ekleiPSein poiEsO ek poleOn iuda kai eXOTen ierusalEm fOnEn eufrosynEs kai fOnEn CHarmosynEs, fOnEn nymfiu kai fOnEn nymfEs, kai estai pasa hE gE eis abaton apo enoikuntOn.
Ba:2:23 VF_FAN VF_FAI1S P N3I_GPF N_GSM C D N_GSF N1_ASF N1_GSF C N1_ASF A1_GSF N1_ASF N2_GSM C N1_ASF N1_GSF C VF_FMI3S A1S_NSF RA_NSF N1_NSF P A1B_ASM P V2_PAPGPM
Ba:2:23 to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels city Judas/Judah and also, even, namely from the outside Jerusalem [city of] sound/voice cries cheerfulness and also, even, namely sound/voice cries ć sound/voice cries groom and also, even, namely sound/voice cries bride/daughter-in-law and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of the earth/land into (+acc) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to dwell in
Ba:2:23 to-will-FAIL I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE out of (+gen) cities (gen) Judas/Judah (gen, voc) and from the outside Jerusalem (indecl) sound/voice (acc) cheerfulness (gen) and sound/voice (acc) sound/voice (acc) groom (gen) and sound/voice (acc) bride/daughter-in-law (gen) and he/she/it-will-be every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) into (+acc) away from (+gen) let-them-be-DWELL-ing-IN! (classical), while DWELL-ing-IN (gen)
Ba:2:23 Ba_2:23_1 Ba_2:23_2 Ba_2:23_3 Ba_2:23_4 Ba_2:23_5 Ba_2:23_6 Ba_2:23_7 Ba_2:23_8 Ba_2:23_9 Ba_2:23_10 Ba_2:23_11 Ba_2:23_12 Ba_2:23_13 Ba_2:23_14 Ba_2:23_15 Ba_2:23_16 Ba_2:23_17 Ba_2:23_18 Ba_2:23_19 Ba_2:23_20 Ba_2:23_21 Ba_2:23_22 Ba_2:23_23 Ba_2:23_24 Ba_2:23_25 Ba_2:23_26 Ba_2:23_27
Ba:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:24 καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς σου ἐργάσασθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, καὶ ἔστησας τοὺς λόγους σου, οὓς ἐλάλησας ἐν χερσὶν τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν τοῦ ἐξενεχθῆναι τὰ ὀστᾶ βασιλέων ἡμῶν καὶ τὰ ὀστᾶ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν,
Ba:2:24 But we would not hearken unto thy voice, to serve the king of Babylon: therefore hast thou made good the words that thou spakest by thy servants the prophets, namely, that the bones of our kings, and the bones of our fathers, should be taken out of their place. (Baruch 2:24 Brenton)
Ba:2:24 Lecz nie posłuchaliśmy głosu Twego, by służyć królowi babilońskiemu, więc wypełniłeś słowa, które mówiłeś przez proroków, sługi swoje, że będą wyniesione kości królów i przodków naszych z miejsca swego. (Baruch 2:24 BT_4)
Ba:2:24 καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς σου ἐργάσασθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, καὶ ἔστησας τοὺς λόγους σου, οὓς ἐλάλησας ἐν χερσὶν τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν τοῦ ἐξενεχθῆναι τὰ ὀστᾶ βασιλέων ἡμῶν καὶ τὰ ὀστᾶ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν,
Ba:2:24 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:2:24 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) By pracować/dąż Król Babilon I też, nawet, mianowicie By powodować stać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Prorok By wykonywać ródź Kość Król Ja I też, nawet, mianowicie Kość Ojciec Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miejsce On/ona/to/to samo
Ba:2:24 kai\ ou)k E)kou/samen tE=s fOnE=s sou e)rga/sasTai tO=| basilei= *babulO=nos, kai\ e)/stEsas tou\s lo/gous sou, ou(\s e)la/lEsas e)n CHersi\n tO=n pai/dOn sou tO=n profEtO=n tou= e)XeneCHTE=nai ta\ o)sta= basile/On E(mO=n kai\ ta\ o)sta= tO=n pate/rOn E(mO=n e)k tou= to/pou au)tO=n,
Ba:2:24 kai uk Ekusamen tEs fOnEs su ergasasTai tO basilei babylOnos, kai estEsas tus logus su, hus elalEsas en CHersin tOn paidOn su tOn profEtOn tu eXeneCHTEnai ta osta basileOn hEmOn kai ta osta tOn paterOn hEmOn ek tu topu autOn,
Ba:2:24 C D VAI_AAI1P RA_GSF N1_GSF RP_GS VA_AMN RA_DSM N3V_DSM N3N_GSF C VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS RR_APM VAI_AAI2S P N3_DPF RA_GPM N3D_GPM RP_GS RA_GPM N1M_GPM RA_GSN VQ_APN RA_APN N2N_APN N3V_GPM RP_GP C RA_APN N2N_APN RA_GPM N3_GPM RP_GP P RA_GSM N2_GSM RD_GPM
Ba:2:24 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear the sound/voice cries you; your/yours(sg) to work/strive the king Babylon and also, even, namely to cause to stand the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. you; your/yours(sg) who/whom/which to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the child/servant you; your/yours(sg) the prophet the to carry out bring forth the bone king I and also, even, namely the bone the father I out of (+gen) ἐξ before vowels the place he/she/it/same
Ba:2:24 and not we-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-WORK/STRIVE-ed the (dat) king (dat) Babylon (gen) and you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) words (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (acc) you(sg)-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hands (dat) the (gen) children/servants (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) prophets (gen) the (gen) to-be-CARRY OUT-ed the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) kings (gen) us (gen) and the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) the (gen) fathers (gen) us (gen) out of (+gen) the (gen) place (gen) them/same (gen)
Ba:2:24 Ba_2:24_1 Ba_2:24_2 Ba_2:24_3 Ba_2:24_4 Ba_2:24_5 Ba_2:24_6 Ba_2:24_7 Ba_2:24_8 Ba_2:24_9 Ba_2:24_10 Ba_2:24_11 Ba_2:24_12 Ba_2:24_13 Ba_2:24_14 Ba_2:24_15 Ba_2:24_16 Ba_2:24_17 Ba_2:24_18 Ba_2:24_19 Ba_2:24_20 Ba_2:24_21 Ba_2:24_22 Ba_2:24_23 Ba_2:24_24 Ba_2:24_25 Ba_2:24_26 Ba_2:24_27 Ba_2:24_28 Ba_2:24_29 Ba_2:24_30 Ba_2:24_31 Ba_2:24_32 Ba_2:24_33 Ba_2:24_34 Ba_2:24_35 Ba_2:24_36 Ba_2:24_37 Ba_2:24_38 Ba_2:24_39 Ba_2:24_40
Ba:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:25 καὶ ἰδού ἐστιν ἐξερριμμένα τῷ καύματι τῆς ἡμέρας καὶ τῷ παγετῷ τῆς νυκτός, καὶ ἀπεθάνοσαν ἐν πόνοις πονηροῖς, ἐν λιμῷ καὶ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν ἀποστολῇ.
Ba:2:25 And, lo, they are cast out to the heat of the day, and to the frost of the night, and they died in great miseries by famine, by sword, and by pestilence. (Baruch 2:25 Brenton)
Ba:2:25 A oto są porzucone na skwar dnia i ziąb nocy. Pomarli oni z powodu okropnej nędzy, głodu, miecza i zarazy. (Baruch 2:25 BT_4)
Ba:2:25 καὶ ἰδού ἐστιν ἐξερριμμένα τῷ καύματι τῆς ἡμέρας καὶ τῷ παγετῷ τῆς νυκτός, καὶ ἀπεθάνοσαν ἐν πόνοις πονηροῖς, ἐν λιμῷ καὶ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν ἀποστολῇ.
Ba:2:25 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καῦμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐν πόνος, -ου, ὁ πονηρός -ά -όν ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν ἀπο·στολή, -ῆς, ἡ
Ba:2:25 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By być Ciepło Dzień I też, nawet, mianowicie Noc I też, nawet, mianowicie By umierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Godność apostoła
Ba:2:25 kai\ i)dou/ e)stin e)Xerrimme/na tO=| kau/mati tE=s E(me/ras kai\ tO=| pagetO=| tE=s nukto/s, kai\ a)peTa/nosan e)n po/nois ponEroi=s, e)n limO=| kai\ e)n r(omfai/a| kai\ e)n a)postolE=|.
Ba:2:25 kai idu estin eXerrimmena tO kaumati tEs hEmeras kai tO pagetO tEs nyktos, kai apeTanosan en ponois ponErois, en limO kai en romfaia kai en apostolE.
Ba:2:25 C I V9_PAI3S VM_XMPNPN RA_DSN N3M_DSN RA_GSF N1A_GSF C RA_DSM N2_DSM RA_GSF N3_GSF C VBI_AAI3P P N2_DPM A1A_DPM P N2_DSM C P N1A_DSF C P N1_DSF
Ba:2:25 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to be ć the heat the day and also, even, namely the ć the night and also, even, namely to die in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among labor wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among apostleship
Ba:2:25 and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is the (dat) heat (dat) the (gen) day (gen), days (acc) and the (dat) the (gen) night (gen) and they-DIE-ed in/among/by (+dat) labors (dat) wicked ([Adj] dat) in/among/by (+dat) famine (dat) and in/among/by (+dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) apostleship (dat)
Ba:2:25 Ba_2:25_1 Ba_2:25_2 Ba_2:25_3 Ba_2:25_4 Ba_2:25_5 Ba_2:25_6 Ba_2:25_7 Ba_2:25_8 Ba_2:25_9 Ba_2:25_10 Ba_2:25_11 Ba_2:25_12 Ba_2:25_13 Ba_2:25_14 Ba_2:25_15 Ba_2:25_16 Ba_2:25_17 Ba_2:25_18 Ba_2:25_19 Ba_2:25_20 Ba_2:25_21 Ba_2:25_22 Ba_2:25_23 Ba_2:25_24 Ba_2:25_25 Ba_2:25_26
Ba:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:26 καὶ ἔθηκας τὸν οἶκον, οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐπ’ αὐτῷ, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη διὰ πονηρίαν οἴκου Ισραηλ καὶ οἴκου Ιουδα. –
Ba:2:26 And the house which is called by thy name hast thou laid waste, as it is to be seen this day, for the wickedness of the house of Israel and the house of Juda. (Baruch 2:26 Brenton)
Ba:2:26 Uczyniłeś z domem, gdzie wzywano imienia Twojego, to, co jest obecnie, z powodu złości domu Izraela i domu Judy. (Baruch 2:26 BT_4)
Ba:2:26 καὶ ἔθηκας τὸν οἶκον, οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐπ’ αὐτῷ, ὡς ἡμέρα αὕτη διὰ πονηρίαν οἴκου Ισραηλ καὶ οἴκου Ιουδα.
Ba:2:26 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο διά πονηρία, -ας, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
Ba:2:26 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Dom Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Bezeceństwo Dom; by mieszkać Izrael I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Judasz/Juda
Ba:2:26 kai\ e)/TEkas to\n oi)=kon, ou(= e)peklE/TE to\ o)/noma/ sou e)p’ au)tO=|, O(s E( E(me/ra au(/tE dia\ ponEri/an oi)/kou *israEl kai\ oi)/kou *iouda.
Ba:2:26 kai eTEkas ton oikon, hu epeklETE to onoma su ep’ autO, hOs hE hEmera hautE dia ponErian oiku israEl kai oiku iuda.
Ba:2:26 C VAI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RR_GSM VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RD_DSM D RA_NSF N1A_NSF RD_NSF P N1A_ASF N2_GSM N_GSM C N2_GSM N_GSM
Ba:2:26 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the house where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to call upon the name with regard to you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) wickedness house; to dwell Israel and also, even, namely house; to dwell Judas/Judah
Ba:2:26 and you(sg)-PLACE-ed the (acc) house (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-was-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom) because of (+acc), through (+gen) wickedness (acc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) and house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Judas/Judah (gen, voc)
Ba:2:26 Ba_2:26_1 Ba_2:26_2 Ba_2:26_3 Ba_2:26_4 Ba_2:26_5 Ba_2:26_6 Ba_2:26_7 Ba_2:26_8 Ba_2:26_9 Ba_2:26_10 Ba_2:26_11 Ba_2:26_12 Ba_2:26_13 Ba_2:26_14 Ba_2:26_15 Ba_2:26_16 Ba_2:26_17 Ba_2:26_18 Ba_2:26_19 Ba_2:26_20 Ba_2:26_21 Ba_2:26_22 Ba_2:26_23
Ba:2:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:27 καὶ ἐποίησας εἰς ἡμᾶς, κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, κατὰ πᾶσαν ἐπιείκειάν σου καὶ κατὰ πάντα οἰκτιρμόν σου τὸν μέγαν,
Ba:2:27 O Lord our God, thou hast dealt with us after all thy goodness, and according to all that great mercy of thine, (Baruch 2:27 Brenton)
Ba:2:27 Postąpiłeś jednak względem nas, Panie, Boże nasz, według całej swej łagodności i wielkiego miłosierdzia swego, (Baruch 2:27 BT_4)
Ba:2:27 καὶ ἐποίησας εἰς ἡμᾶς, κύριε θεὸς ἡμῶν, κατὰ πᾶσαν ἐπιείκειάν σου καὶ κατὰ πάντα οἰκτιρμόν σου τὸν μέγαν,
Ba:2:27 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰς[1] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ἐπι·είκεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Ba:2:27 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Do (+przyspieszenie) Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Łaska Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie Ty; twój/twój(sg) Wielki
Ba:2:27 kai\ e)poi/Esas ei)s E(ma=s, ku/rie o( Teo\s E(mO=n, kata\ pa=san e)piei/keia/n sou kai\ kata\ pa/nta oi)ktirmo/n sou to\n me/gan,
Ba:2:27 kai epoiEsas eis hEmas, kyrie ho Teos hEmOn, kata pasan epieikeian su kai kata panta oiktirmon su ton megan,
Ba:2:27 C VAI_AAI2S P RP_AP N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GP P A1S_ASF N1A_ASF RP_GS C P A3_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM A1P_ASM
Ba:2:27 and also, even, namely to do/make into (+acc) I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle clemency you; your/yours(sg) and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of compassion/pity; compassionate/pitying you; your/yours(sg) the great
Ba:2:27 and you(sg)-DO/MAKE-ed into (+acc) us (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) us (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) clemency (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) compassion/pity (acc); compassionate/pitying ([Adj] nom|acc|voc, voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) great ([Adj] acc)
Ba:2:27 Ba_2:27_1 Ba_2:27_2 Ba_2:27_3 Ba_2:27_4 Ba_2:27_5 Ba_2:27_6 Ba_2:27_7 Ba_2:27_8 Ba_2:27_9 Ba_2:27_10 Ba_2:27_11 Ba_2:27_12 Ba_2:27_13 Ba_2:27_14 Ba_2:27_15 Ba_2:27_16 Ba_2:27_17 Ba_2:27_18 Ba_2:27_19
Ba:2:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:28 καθὰ ἐλάλησας ἐν χειρὶ παιδός σου Μωυσῆ ἐν ἡμέρᾳ ἐντειλαμένου σου αὐτῷ γράψαι τὸν νόμον σου ἐναντίον υἱῶν Ισραηλ λέγων
Ba:2:28 As thou spakest by thy servant Moses in the day when thou didst command him to write the law before the children of Israel, saying, (Baruch 2:28 Brenton)
Ba:2:28 stosownie do słów wypowiedzianych przez sługę twego Mojżesza w dniu, kiedy kazałeś mu pisać Prawo Twoje przed obliczem synów Izraela, mówiąc: (Baruch 2:28 BT_4)
Ba:2:28 καθὰ ἐλάλησας ἐν χειρὶ παιδός σου Μωυσῆ ἐν ἡμέρᾳ ἐντειλαμένου σου αὐτῷ γράψαι τὸν νόμον σου ἐναντίον υἱῶν Ισραηλ λέγων
Ba:2:28 καθά (καθ’ ἅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ba:2:28 Stosownie do którego By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Dziecka/służący Ty; twój/twój(sg) Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień By zalecać rozkaz Ty; twój/twój(sg) On/ona/to/to samo By pisać Prawo Ty; twój/twój(sg) Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Syn Izrael By mówić/opowiadaj
Ba:2:28 kaTa\ e)la/lEsas e)n CHeiri\ paido/s sou *mousE= e)n E(me/ra| e)nteilame/nou sou au)tO=| gra/PSai to\n no/mon sou e)nanti/on ui(O=n *israEl le/gOn
Ba:2:28 kaTa elalEsas en CHeiri paidos su musE en hEmera enteilamenu su autO graPSai ton nomon su enantion hyiOn israEl legOn
Ba:2:28 D VAI_AAI2S P N3_DSF N3D_GSM RP_GS N1M_GSM P N1A_DSF VA_AMPGSM RP_GS RD_DSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM RP_GS P N2_GPM N_GSM V1_PAPNSM
Ba:2:28 according to which to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand child/servant you; your/yours(sg) Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day to enjoin command you; your/yours(sg) he/she/it/same to write the law you; your/yours(sg) in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, son Israel to say/tell
Ba:2:28 according to which you(sg)-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat) child/servant (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Moses (gen, voc) in/among/by (+dat) day (dat) upon being-ENJOIN-ed (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) him/it/same (dat) to-WRITE, be-you(sg)-WRITE-ed!, he/she/it-happens-to-WRITE (opt) the (acc) law (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) sons (gen) Israel (indecl) while SAY/TELL-ing (nom)
Ba:2:28 Ba_2:28_1 Ba_2:28_2 Ba_2:28_3 Ba_2:28_4 Ba_2:28_5 Ba_2:28_6 Ba_2:28_7 Ba_2:28_8 Ba_2:28_9 Ba_2:28_10 Ba_2:28_11 Ba_2:28_12 Ba_2:28_13 Ba_2:28_14 Ba_2:28_15 Ba_2:28_16 Ba_2:28_17 Ba_2:28_18 Ba_2:28_19 Ba_2:28_20
Ba:2:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:29 Ἐὰν μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου, ἦ μὴν ἡ βόμβησις ἡ μεγάλη ἡ πολλὴ αὕτη ἀποστρέψει εἰς μικρὰν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ διασπερῶ αὐτοὺς ἐκεῖ·
Ba:2:29 If ye will not hear my voice, surely this very great multitude shall be turned into a small number among the nations, where I will scatter them. (Baruch 2:29 Brenton)
Ba:2:29 Jeżeli nie będziecie posłuszni głosowi mojemu, ten wielki i liczny tłum stanie się małym między narodami, gdzie go rozproszę. (Baruch 2:29 BT_4)
Ba:2:29 Ἐὰν μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου, μὴν βόμβησις μεγάλη πολλὴ αὕτη ἀποστρέψει εἰς μικρὰν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ διασπερῶ αὐτοὺς ἐκεῖ·
Ba:2:29 ἐάν (εἰ ἄν) μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἦ[2] μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) εἰς[1] μικρός -ά -όν ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δια·σπείρω (δια+σπειρ-, δια+σπερ(ε)·[σ]-, δια+σπειρ·[σ]-, -, δι+εσπαρ-, δια+σπαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ
Ba:2:29 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By słyszeć Dźwięku/głos płacze Ja Naprawdę ???; miesiąc Wielki Dużo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odwracać się od Do (+przyspieszenie) Mały [zobacz micro] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By rozpraszać się On/ona/to/to samo Tam
Ba:2:29 *)ea\n mE\ a)kou/sEte tE=s fOnE=s mou, E)= mE\n E( bo/mbEsis E( mega/lE E( pollE\ au(/tE a)postre/PSei ei)s mikra\n e)n toi=s e)/Tnesin, ou(= diasperO= au)tou\s e)kei=·
Ba:2:29 ean mE akusEte tEs fOnEs mu, E mEn hE bombEsis hE megalE hE pollE hautE apostrePSei eis mikran en tois eTnesin, hu diasperO autus ekei·
Ba:2:29 C D VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF RP_GS C x RA_NSF N3_NSF RA_NSF A1_NSF RA_NSF A1_NSF RD_NSF VF_FAI3S P A1A_ASF P RA_DPN N3E_DPN RR_GSM VF2_FAI1S RD_APM D
Ba:2:29 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to hear the sound/voice cries I truly ???; month the ć the great the much this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to turn away from into (+acc) small [see micro] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to scatter he/she/it/same there
Ba:2:29 if-ever not you(pl)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) me (gen) truly ???; month (nom|voc) the (nom) the (nom) great ([Adj] nom|voc) the (nom) much (nom) this (nom) he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical) into (+acc) small ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) where; who/whom/which (gen) I-will-SCATTER them/same (acc) there
Ba:2:29 Ba_2:29_1 Ba_2:29_2 Ba_2:29_3 Ba_2:29_4 Ba_2:29_5 Ba_2:29_6 Ba_2:29_7 Ba_2:29_8 Ba_2:29_9 Ba_2:29_10 Ba_2:29_11 Ba_2:29_12 Ba_2:29_13 Ba_2:29_14 Ba_2:29_15 Ba_2:29_16 Ba_2:29_17 Ba_2:29_18 Ba_2:29_19 Ba_2:29_20 Ba_2:29_21 Ba_2:29_22 Ba_2:29_23 Ba_2:29_24 Ba_2:29_25
Ba:2:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:30 ὅτι ἔγνων ὅτι οὐ μὴ ἀκούσωσίν μου, ὅτι λαὸς σκληροτράχηλός ἐστιν. καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐτῶν
Ba:2:30 For I knew that they would not hear me, because it is a stiffnecked people: but in the land of their captivities they shall remember themselves. (Baruch 2:30 Brenton)
Ba:2:30 Wiem, że nie posłuchają Mnie, bo są ludem o twardym karku, nawrócą się jednak do serca swego w ziemi wygnania. (Baruch 2:30 BT_4)
Ba:2:30 ὅτι ἔγνων ὅτι οὐ μὴ ἀκούσωσίν μου, ὅτι λαὸς σκληροτράχηλός ἐστιν. καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐτῶν
Ba:2:30 ὅτι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι λαός, -οῦ, ὁ σκληρο·τράχηλος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐπί καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:2:30 Ponieważ/tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By słyszeć Ja Ponieważ/tamto Ludzie Uparty By być I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Ba:2:30 o(/ti e)/gnOn o(/ti ou) mE\ a)kou/sOsi/n mou, o(/ti lao\s sklErotra/CHElo/s e)stin. kai\ e)pistre/PSousin e)pi\ kardi/an au)tO=n e)n gE=| a)poikismou= au)tO=n
Ba:2:30 hoti egnOn hoti u mE akusOsin mu, hoti laos sklErotraCHElos estin. kai epistrePSusin epi kardian autOn en gE apoikismu autOn
Ba:2:30 C VZI_AAI1S C D D VA_AAS3P RP_GS C N2_NSM A1B_NSM V9_PAI3S C VF_FAI3P P N1A_ASF RD_GPM P N1_DSF N2_GSM RD_GPM
Ba:2:30 because/that to know i.e. recognize. because/that οὐχ before rough breathing not to hear I because/that people stiff-necked to be and also, even, namely to turn around upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć he/she/it/same
Ba:2:30 because/that I-KNOW-ed because/that not not they-should-HEAR me (gen) because/that people (nom) stiff-necked ([Adj] nom) he/she/it-is and they-will-TURN-AROUND, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) heart (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) them/same (gen)
Ba:2:30 Ba_2:30_1 Ba_2:30_2 Ba_2:30_3 Ba_2:30_4 Ba_2:30_5 Ba_2:30_6 Ba_2:30_7 Ba_2:30_8 Ba_2:30_9 Ba_2:30_10 Ba_2:30_11 Ba_2:30_12 Ba_2:30_13 Ba_2:30_14 Ba_2:30_15 Ba_2:30_16 Ba_2:30_17 Ba_2:30_18 Ba_2:30_19 Ba_2:30_20
Ba:2:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:31 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν. καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καὶ ὦτα ἀκούοντα,
Ba:2:31 And shall know that I am the Lord their God: for I will give them an heart, and ears to hear: (Baruch 2:31 Brenton)
Ba:2:31 Poznają wówczas, żem Ja ich Pan i Bóg. Dam im serce i uszy otwarte, (Baruch 2:31 BT_4)
Ba:2:31 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος θεὸς αὐτῶν. καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καὶ ὦτα ἀκούοντα,
Ba:2:31 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καρδία, -ας, ἡ καί οὖς, ὠτός, τό ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Ba:2:31 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) I też, nawet, mianowicie Ucho By słyszeć
Ba:2:31 kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO\ ku/rios o( Teo\s au)tO=n. kai\ dO/sO au)toi=s kardi/an kai\ O)=ta a)kou/onta,
Ba:2:31 kai gnOsontai hoti egO kyrios ho Teos autOn. kai dOsO autois kardian kai Ota akuonta,
Ba:2:31 C VF_FMI3P C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GPM C VF_FAI1S RD_DPM N1A_ASF C N3T_ASN V1_PAPASN
Ba:2:31 and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] he/she/it/same and also, even, namely to give he/she/it/same heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) and also, even, namely ear to hear
Ba:2:31 and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) them/same (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE them/same (dat) heart (acc) and ears (nom|acc|voc) while HEAR-ing (acc, nom|acc|voc)
Ba:2:31 Ba_2:31_1 Ba_2:31_2 Ba_2:31_3 Ba_2:31_4 Ba_2:31_5 Ba_2:31_6 Ba_2:31_7 Ba_2:31_8 Ba_2:31_9 Ba_2:31_10 Ba_2:31_11 Ba_2:31_12 Ba_2:31_13 Ba_2:31_14 Ba_2:31_15
Ba:2:31 x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:32 καὶ αἰνέσουσίν με ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐτῶν καὶ μνησθήσονται τοῦ ὀνόματός μου
Ba:2:32 And they shall praise me in the land of their captivity, and think upon my name, (Baruch 2:32 Brenton)
Ba:2:32 chwalić Mię będą w ziemi wygnania swego i pamiętać o imieniu moim. (Baruch 2:32 BT_4)
Ba:2:32 καὶ αἰνέσουσίν με ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐτῶν καὶ μνησθήσονται τοῦ ὀνόματός μου
Ba:2:32 καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ba:2:32 I też, nawet, mianowicie By chwalić Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Nazwisko {Imię} co do Ja
Ba:2:32 kai\ ai)ne/sousi/n me e)n gE=| a)poikismou= au)tO=n kai\ mnEsTE/sontai tou= o)no/mato/s mou
Ba:2:32 kai ainesusin me en gE apoikismu autOn kai mnEsTEsontai tu onomatos mu
Ba:2:32 C VF_FAI3P RP_AS P N1_DSF N2_GSM RD_GPM C VS_FPI3P RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Ba:2:32 and also, even, namely to praise I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć he/she/it/same and also, even, namely to remember/become mindful of the name with regard to I
Ba:2:32 and they-will-PRAISE, going-to-PRAISE (fut ptcp) (dat) me (acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat) them/same (gen) and they-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) name (gen) me (gen)
Ba:2:32 Ba_2:32_1 Ba_2:32_2 Ba_2:32_3 Ba_2:32_4 Ba_2:32_5 Ba_2:32_6 Ba_2:32_7 Ba_2:32_8 Ba_2:32_9 Ba_2:32_10 Ba_2:32_11 Ba_2:32_12
Ba:2:32 x x x x x x x x x x x x
Ba:2:33 καὶ ἀποστρέψουσιν ἀπὸ τοῦ νώτου αὐτῶν τοῦ σκληροῦ καὶ ἀπὸ πονηρῶν πραγμάτων αὐτῶν, ὅτι μνησθήσονται τῆς ὁδοῦ πατέρων αὐτῶν τῶν ἁμαρτόντων ἔναντι κυρίου.
Ba:2:33 And return from their stiff neck, and from their wicked deeds: for they shall remember the way of their fathers, which sinned before the Lord. (Baruch 2:33 Brenton)
Ba:2:33 Odwrócą się od swojej postawy twardego karku i od złych czynów swoich, ponieważ przypomną sobie los przodków, którzy grzeszyli przed Panem. (Baruch 2:33 BT_4)
Ba:2:33 καὶ ἀποστρέψουσιν ἀπὸ τοῦ νώτου αὐτῶν τοῦ σκληροῦ καὶ ἀπὸ πονηρῶν πραγμάτων αὐτῶν, ὅτι μνησθήσονται τῆς ὁδοῦ πατέρων αὐτῶν τῶν ἁμαρτόντων ἔναντι κυρίου.
Ba:2:33 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ἀπό ὁ ἡ τό νῶτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σκληρός -ά -όν καί ἀπό πονηρός -ά -όν πρᾶγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ba:2:33 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym W tył On/ona/to/to samo Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Sprawa [zobacz pragmatyczny] On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By pamiętać/stawaj się uważającym z Drogi {Sposobu}/droga Ojciec On/ona/to/to samo By grzeszyć Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ba:2:33 kai\ a)postre/PSousin a)po\ tou= nO/tou au)tO=n tou= sklErou= kai\ a)po\ ponErO=n pragma/tOn au)tO=n, o(/ti mnEsTE/sontai tE=s o(dou= pate/rOn au)tO=n tO=n a(marto/ntOn e)/nanti kuri/ou.
Ba:2:33 kai apostrePSusin apo tu nOtu autOn tu sklEru kai apo ponErOn pragmatOn autOn, hoti mnEsTEsontai tEs hodu paterOn autOn tOn hamartontOn enanti kyriu.
Ba:2:33 C VF_FAI3P P RA_GSN N2N_GSN RD_GPM RA_GSN A1A_GSN C P A1A_GPN N3M_GPN RD_GPM C VS_FPI3P RA_GSF N2_GSF N3_GPM RD_GPM RA_GPM VB_AAPGPM P N2_GSM
Ba:2:33 and also, even, namely to turn away from from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the back he/she/it/same the hard rigid, stiff and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος matter [see pragmatic] he/she/it/same because/that to remember/become mindful of the way/road father he/she/it/same the to sin before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ba:2:33 and they-will-TURN-AWAY-FROM, going-to-TURN (fut ptcp) (dat) away from (+gen) the (gen) back (gen) them/same (gen) the (gen) hard ([Adj] gen) and away from (+gen) wicked ([Adj] gen) matters (gen) them/same (gen) because/that they-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) way/road (gen) fathers (gen) them/same (gen) the (gen) let-them-SIN! (classical), upon SIN-ing (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ba:2:33 Ba_2:33_1 Ba_2:33_2 Ba_2:33_3 Ba_2:33_4 Ba_2:33_5 Ba_2:33_6 Ba_2:33_7 Ba_2:33_8 Ba_2:33_9 Ba_2:33_10 Ba_2:33_11 Ba_2:33_12 Ba_2:33_13 Ba_2:33_14 Ba_2:33_15 Ba_2:33_16 Ba_2:33_17 Ba_2:33_18 Ba_2:33_19 Ba_2:33_20 Ba_2:33_21 Ba_2:33_22 Ba_2:33_23
Ba:2:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:34 καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν τῷ Αβρααμ καὶ τῷ Ισαακ καὶ τῷ Ιακωβ, καὶ κυριεύσουσιν αὐτῆς· καὶ πληθυνῶ αὐτούς, καὶ οὐ μὴ σμικρυνθῶσιν·
Ba:2:34 And I will bring them again into the land which I promised with an oath unto their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and they shall be lords of it: and I will increase them, and they shall not be diminished. (Baruch 2:34 Brenton)
Ba:2:34 Sprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Będą panować nad nią, rozmnożę ich, nie będą w małej liczbie. (Baruch 2:34 BT_4)
Ba:2:34 καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν τῷ Αβρααμ καὶ τῷ Ισαακ καὶ τῷ Ιακωβ, καὶ κυριεύσουσιν αὐτῆς· καὶ πληθυνῶ αὐτούς, καὶ οὐ μὴ σμικρυνθῶσιν·
Ba:2:34 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἀβραάμ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰσαάκ, ὁ καί ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή
Ba:2:34 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By przysięgać Ojciec On/ona/to/to samo Abraham I też, nawet, mianowicie Izaak I też, nawet, mianowicie Jacob I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie
Ba:2:34 kai\ a)postre/PSO au)tou\s ei)s tE\n gE=n, E(\n O)/mosa toi=s patra/sin au)tO=n tO=| *abraam kai\ tO=| *isaak kai\ tO=| *iakOb, kai\ kurieu/sousin au)tE=s· kai\ plETunO= au)tou/s, kai\ ou) mE\ smikrunTO=sin·
Ba:2:34 kai apostrePSO autus eis tEn gEn, hEn Omosa tois patrasin autOn tO abraam kai tO isaak kai tO iakOb, kai kyrieususin autEs· kai plETynO autus, kai u mE smikrynTOsin·
Ba:2:34 C VF_FAI1S RD_APM P RA_ASF N1_ASF RR_ASF VAI_AAI1S RA_DPM N3_DPM RD_GPM RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM C RA_DSM N_DSM C VF_FAI3P RD_GSF C VF2_FAI1S RD_APM C D D VC_APS3P
Ba:2:34 and also, even, namely to turn away from he/she/it/same into (+acc) the earth/land who/whom/which to swear the father he/she/it/same the Abraham and also, even, namely the Isaac and also, even, namely the Jacob and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon he/she/it/same and also, even, namely to increase/multiply he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not ć
Ba:2:34 and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM them/same (acc) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) who/whom/which (acc) I-SWEAR-ed the (dat) fathers (dat) them/same (gen) the (dat) Abraham (indecl) and the (dat) Isaac (indecl) and the (dat) Jacob (indecl) and they-will-BE-LORD-OF/OVER, going-to-BE (fut ptcp) (dat) her/it/same (gen) and I-am-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-should-be-INCREASE/MULTIPLY-ing, I-will-INCREASE/MULTIPLY, I-should-INCREASE/MULTIPLY them/same (acc) and not not
Ba:2:34 Ba_2:34_1 Ba_2:34_2 Ba_2:34_3 Ba_2:34_4 Ba_2:34_5 Ba_2:34_6 Ba_2:34_7 Ba_2:34_8 Ba_2:34_9 Ba_2:34_10 Ba_2:34_11 Ba_2:34_12 Ba_2:34_13 Ba_2:34_14 Ba_2:34_15 Ba_2:34_16 Ba_2:34_17 Ba_2:34_18 Ba_2:34_19 Ba_2:34_20 Ba_2:34_21 Ba_2:34_22 Ba_2:34_23 Ba_2:34_24 Ba_2:34_25 Ba_2:34_26 Ba_2:34_27 Ba_2:34_28 Ba_2:34_29
Ba:2:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ba:2:35 καὶ στήσω αὐτοῖς διαθήκην αἰώνιον τοῦ εἶναί με αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν· καὶ οὐ κινήσω ἔτι τὸν λαόν μου Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς. –
Ba:2:35 And I will make an everlasting covenant with them to be their God, and they shall be my people: and I will no more drive my people of Israel out of the land that I have given them. (Baruch 2:35 Brenton)
Ba:2:35 Zawrę z nimi przymierze wieczne, Ja będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Nie usunę więcej ludu mego, Izraela, z ziemi, którą im dałem. (Baruch 2:35 BT_4)
Ba:2:35 καὶ στήσω αὐτοῖς διαθήκην αἰώνιον τοῦ εἶναί με αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν· καὶ οὐ κινήσω ἔτι τὸν λαόν μου Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς.
Ba:2:35 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δια·θήκη, -ης, ἡ αἰώνιος -ία -ον ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] θεός, -οῦ, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] λαός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κινέω (κιν(ε)-, κινη·σ-, κινη·σ-, -, -, κινη·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἰσραήλ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ba:2:35 I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo Konwencja aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały By być Ja On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Bóg  I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By być Ja Do (+przyspieszenie) Ludzie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By umieszczać w ruchu Jeszcze/jeszcze Ludzie Ja Izrael Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By dawać On/ona/to/to samo
Ba:2:35 kai\ stE/sO au)toi=s diaTE/kEn ai)O/nion tou= ei)=nai/ me au)toi=s ei)s Teo\n kai\ au)toi\ e)/sontai/ moi ei)s lao/n· kai\ ou) kinE/sO e)/ti to\n lao/n mou *israEl a)po\ tE=s gE=s, E(=s e)/dOka au)toi=s.
Ba:2:35 kai stEsO autois diaTEkEn aiOnion tu einai me autois eis Teon kai autoi esontai moi eis laon· kai u kinEsO eti ton laon mu israEl apo tEs gEs, hEs edOka autois.
Ba:2:35 C VF_FAI1S RD_DPM N1_ASF A1B_ASF RA_GSN V9_PAN RP_AS RD_DPM P N2_ASM C RD_NPM VF_FMI3P RP_DS P N2_ASM C D VF_FAI1S D RA_ASM N2_ASM RP_GS N_ASM P RA_GSF N1_GSF RR_GSF VAI_AAI1S RD_DPM
Ba:2:35 and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same covenant aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent the to be I he/she/it/same into (+acc) god [see theology] and also, even, namely he/she/it/same to be I into (+acc) people and also, even, namely οὐχ before rough breathing to set in motion yet/still the people I Israel from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land who/whom/which to give he/she/it/same
Ba:2:35 and I-will-CAUSE-TO-STand, I-should-CAUSE-TO-STand them/same (dat) covenant (acc) aeonian ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) to-be me (acc) them/same (dat) into (+acc) god (acc) and they/same (nom) they-will-be me (dat) into (+acc) people (acc) and not I-will-SET-IN-MOTION, I-should-SET-IN-MOTION yet/still the (acc) people (acc) me (gen) Israel (indecl) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (gen) I-GIVE-ed them/same (dat)
Ba:2:35 Ba_2:35_1 Ba_2:35_2 Ba_2:35_3 Ba_2:35_4 Ba_2:35_5 Ba_2:35_6 Ba_2:35_7 Ba_2:35_8 Ba_2:35_9 Ba_2:35_10 Ba_2:35_11 Ba_2:35_12 Ba_2:35_13 Ba_2:35_14 Ba_2:35_15 Ba_2:35_16 Ba_2:35_17 Ba_2:35_18 Ba_2:35_19 Ba_2:35_20 Ba_2:35_21 Ba_2:35_22 Ba_2:35_23 Ba_2:35_24 Ba_2:35_25 Ba_2:35_26 Ba_2:35_27 Ba_2:35_28 Ba_2:35_29 Ba_2:35_30 Ba_2:35_31 Ba_2:35_32
Ba:2:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x