Bel(LXX):1:1 Ἐκ προφητείας Αμβακουμ υἱοῦ Ἰησοῦ ἐκ τῆς φυλῆς Λευι.
Bel(LXX):1:1 And king Astyages was gathered to his fathers, and Cyrus of Persia received his kingdom. (Bel 1:1 Brenton)
Bel(LXX):1:1 Król Astiages połączył się ze swymi przodkami, a panowanie objął Pers Cyrus. (Daniel 14:1 BT_4)
Bel(LXX):1:1 Ἐκ προφητείας Αμβακουμ υἱοῦ Ἰησοῦ ἐκ τῆς φυλῆς Λευι.
Bel(LXX):1:1 ἐκ προφητεία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἐκ ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ
Bel(LXX):1:1 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prorokuj Syn Jezus [Jozue albo Jezus] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szczep Lewi
Bel(LXX):1:1 *)ek profEtei/as *ambakoum ui(ou= *)iEsou= e)k tE=s fulE=s *leui.
Bel(LXX):1:1 ek profEteias ambakum hyiu iEsu ek tEs fylEs leui.
Bel(LXX):1:1 P N1A_GSF N_GSM N2_GSM N2_GSM P RA_GSF N1_GSF N_GSM
Bel(LXX):1:1 out of (+gen) ἐξ before vowels prophesy ć son Jesus [Joshua or Jesus] out of (+gen) ἐξ before vowels the tribe Levi
Bel(LXX):1:1 out, out of prophecy Ambacoum son Jesus, Joshua out, out of the tribe Levi
Bel(LXX):1:1 Bel(LXX)_1:1_1 Bel(LXX)_1:1_2 Bel(LXX)_1:1_3 Bel(LXX)_1:1_4 Bel(LXX)_1:1_5 Bel(LXX)_1:1_6 Bel(LXX)_1:1_7 Bel(LXX)_1:1_8 Bel(LXX)_1:1_9
Bel(LXX):1:1 x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:2 Ἄνθρωπός τις ἦν ἱερεύς, ᾧ ὄνομα Δανιηλ υἱὸς Αβαλ, συμβιωτὴς τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος.
Bel(LXX):1:2 And Daniel conversed with the king, and was honoured above all his friends. (Bel 1:2 Brenton)
Bel(LXX):1:2 Daniel był zaufanym króla i przewyższał znaczeniem wszystkich jego przyjaciół. (Daniel 14:2 BT_4)
Bel(LXX):1:2 Ἄνθρωπός τις ἦν ἱερεύς, ὄνομα Δανιηλ υἱὸς Αβαλ, συμβιωτὴς τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος.
Bel(LXX):1:2 ἄνθρωπος, -ου, ὁ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἱερεύς, -έως, ὁ ὅς ἥ ὅ ὄνομα[τ], -ατος, τό Δανιήλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Bel(LXX):1:2 Ludzki Jakiś/jakikolwiek By być Duchowny Kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do Daniel Syn Król Babilon
Bel(LXX):1:2 *)/anTrOpo/s tis E)=n i(ereu/s, O(=| o)/noma *daniEl ui(o\s *abal, sumbiOtE\s tou= basile/Os *babulO=nos.
Bel(LXX):1:2 anTrOpos tis En hiereus, hO onoma daniEl hyios abal, symbiOtEs tu basileOs babylOnos.
Bel(LXX):1:2 N2_NSM RI_NSM V9_IAI3S N3V_NSM RR_DSM N3M_NSN N_NSM N2_NSM N_GSM N1M_NSM RA_GSM N3V_GSM N3W_GSF
Bel(LXX):1:2 human some/any to be priest who/whom/which name with regard to Daniel son ć ć the king Babylon
Bel(LXX):1:2 human (nom) some/any (nom) he/she/it-was priest (nom) who/whom/which (dat) name (nom|acc|voc) Daniel (indecl) son (nom) the (gen) king (gen) Babylon (gen)
Bel(LXX):1:2 Bel(LXX)_1:2_1 Bel(LXX)_1:2_2 Bel(LXX)_1:2_3 Bel(LXX)_1:2_4 Bel(LXX)_1:2_5 Bel(LXX)_1:2_6 Bel(LXX)_1:2_7 Bel(LXX)_1:2_8 Bel(LXX)_1:2_9 Bel(LXX)_1:2_10 Bel(LXX)_1:2_11 Bel(LXX)_1:2_12 Bel(LXX)_1:2_13
Bel(LXX):1:2 x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:3 καὶ ἦν εἴδωλον, Βηλ, ὃ ἐσέβοντο οἱ Βαβυλώνιοι· ἀνηλίσκετο δὲ αὐτῷ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν σεμιδάλεως ἀρτάβαι δέκα δύο καὶ πρόβατα τέσσαρα καὶ ἐλαίου μετρηταὶ ἕξ.
Bel(LXX):1:3 Now the Babylonians had an idol, called Bel, and there were spent upon him every day twelve great measures of fine flour, and forty sheep, and six vessels of wine. (Bel 1:3 Brenton)
Bel(LXX):1:3 Babilończycy zaś czcili bożka imieniem Bel; składano mu co dzień dwanaście miar najczystszej mąki, czterdzieści owiec i sześć stągwi wina. (Daniel 14:3 BT_4)
Bel(LXX):1:3 καὶ ἦν εἴδωλον, Βηλ, ἐσέβοντο οἱ Βαβυλώνιοι· ἀνηλίσκετο δὲ αὐτῷ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν σεμιδάλεως ἀρτάβαι δέκα δύο καὶ πρόβατα τέσσαρα καὶ ἐλαίου μετρηταὶ ἕξ.
Bel(LXX):1:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἴδωλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ σεμίδαλις, -εως, ἡ δέκα δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί ἔλαιον, -ου, τό μετρητής, -οῦ, ὁ; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) ἕξ
Bel(LXX):1:3 I też, nawet, mianowicie By być Idol Kto/, który/, który By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, By zużywać się zaś On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień Najwyższej jakości mąka Dziesięć Dwa I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Cztery I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek Miara; by mierzyć Sześć
Bel(LXX):1:3 kai\ E)=n ei)/dOlon, *bEl, o(\ e)se/bonto oi( *babulO/nioi· a)nEli/sketo de\ au)tO=| kaT’ e(ka/stEn E(me/ran semida/leOs a)rta/bai de/ka du/o kai\ pro/bata te/ssara kai\ e)lai/ou metrEtai\ e(/X.
Bel(LXX):1:3 kai En eidOlon, bEl, ho esebonto hoi babylOnioi· anElisketo de autO kaT’ hekastEn hEmeran semidaleOs artabai deka dyo kai probata tessara kai elaiu metrEtai heX.
Bel(LXX):1:3 C V9_IAI3S N2N_NSN N_NSM RR_ASN V1I_IMI3P RA_NPM N2_NPM V1I_IPI3S x RD_DSM P A1_ASF N1A_ASF N3I_GSF N1_NPF M M C N2N_NPN A3_NPN C N2N_GSN N1M_NPM M
Bel(LXX):1:3 and also, even, namely to be idol ć who/whom/which to revere defer to, respect, the ć to consume δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day best quality flour ć ten two and also, even, namely sheep (sheepfold) four and also, even, namely olive oil measure; to measure six
Bel(LXX):1:3 and he/she/it-was idol (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) they-were-being-REVERE-ed the (nom) he/she/it-was-being-CONSUME-ed Yet him/it/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc) best quality flour (gen) ten two (nom, acc, gen) and sheep (nom|acc|voc) four (nom|acc) and olive oil (gen) measures (nom|voc); he/she/it-should-be-being-MEASURE-ed six
Bel(LXX):1:3 Bel(LXX)_1:3_1 Bel(LXX)_1:3_2 Bel(LXX)_1:3_3 Bel(LXX)_1:3_4 Bel(LXX)_1:3_5 Bel(LXX)_1:3_6 Bel(LXX)_1:3_7 Bel(LXX)_1:3_8 Bel(LXX)_1:3_9 Bel(LXX)_1:3_10 Bel(LXX)_1:3_11 Bel(LXX)_1:3_12 Bel(LXX)_1:3_13 Bel(LXX)_1:3_14 Bel(LXX)_1:3_15 Bel(LXX)_1:3_16 Bel(LXX)_1:3_17 Bel(LXX)_1:3_18 Bel(LXX)_1:3_19 Bel(LXX)_1:3_20 Bel(LXX)_1:3_21 Bel(LXX)_1:3_22 Bel(LXX)_1:3_23 Bel(LXX)_1:3_24 Bel(LXX)_1:3_25
Bel(LXX):1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:4 καὶ ὁ βασιλεὺς ἐσέβετο αὐτόν, καὶ ἐπορεύετο ὁ βασιλεὺς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καὶ προσεκύνει αὐτῷ· Δανιηλ δὲ προσηύχετο πρὸς κύριον.
Bel(LXX):1:4 And the king worshipped it and went daily to adore it: but Daniel worshipped his own God. And the king said unto him, Why dost not thou worship Bel? (Bel 1:4 Brenton)
Bel(LXX):1:4 Czcił go też król i udawał się codziennie, by mu oddawać pokłon. Daniel zaś czcił swojego Boga. (Daniel 14:4 BT_4)
Bel(LXX):1:4 καὶ βασιλεὺς ἐσέβετο αὐτόν, καὶ ἐπορεύετο βασιλεὺς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καὶ προσεκύνει αὐτῷ· Δανιηλ δὲ προσηύχετο πρὸς κύριον.
Bel(LXX):1:4 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Δανιήλ, ὁ δέ προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Bel(LXX):1:4 I też, nawet, mianowicie Król By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść Król W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Daniel zaś By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Bel(LXX):1:4 kai\ o( basileu\s e)se/beto au)to/n, kai\ e)poreu/eto o( basileu\s kaT’ e(ka/stEn E(me/ran kai\ proseku/nei au)tO=|· *daniEl de\ prosEu/CHeto pro\s ku/rion.
Bel(LXX):1:4 kai ho basileus esebeto auton, kai eporeueto ho basileus kaT’ hekastEn hEmeran kai prosekynei autO· daniEl de prosEuCHeto pros kyrion.
Bel(LXX):1:4 C RA_NSM N3V_NSM V1I_IMI3S RD_ASM C V1I_IMI3S RA_NSM N3V_NSM P A1_ASF N1A_ASF C V2I_IAI3S RD_DSM N_NSM x V1I_IMI3S P N2_ASM
Bel(LXX):1:4 and also, even, namely the king to revere defer to, respect, he/she/it/same and also, even, namely to go the king down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same Daniel δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to pray toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Bel(LXX):1:4 and the (nom) king (nom) he/she/it-was-being-REVERE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-was-being-GO-ed the (nom) king (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc) and he/she/it-was-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE him/it/same (dat) Daniel (indecl) Yet he/she/it-was-being-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Bel(LXX):1:4 Bel(LXX)_1:4_1 Bel(LXX)_1:4_2 Bel(LXX)_1:4_3 Bel(LXX)_1:4_4 Bel(LXX)_1:4_5 Bel(LXX)_1:4_6 Bel(LXX)_1:4_7 Bel(LXX)_1:4_8 Bel(LXX)_1:4_9 Bel(LXX)_1:4_10 Bel(LXX)_1:4_11 Bel(LXX)_1:4_12 Bel(LXX)_1:4_13 Bel(LXX)_1:4_14 Bel(LXX)_1:4_15 Bel(LXX)_1:4_16 Bel(LXX)_1:4_17 Bel(LXX)_1:4_18 Bel(LXX)_1:4_19 Bel(LXX)_1:4_20
Bel(LXX):1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:5 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιηλ Διὰ τί οὐ προσκυνεῖς τῷ Βηλ; καὶ εἶπε Δανιηλ πρὸς τὸν βασιλέα Οὐδένα σέβομαι ἐγὼ εἰ μὴ κύριον τὸν θεὸν τὸν κτίσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ ἔχοντα πάσης σαρκὸς κυρ[ι]είαν.
Bel(LXX):1:5 Who answered and said, Because I may not worship idols made with hands, but the living God, who hath created the heaven and the earth, and hath sovereignty over all flesh. (Bel 1:5 Brenton)
Bel(LXX):1:5 Powiedział do niego król: «Dlaczego nie oddajesz pokłonu Belowi?» On zaś odrzekł: «Bo nie oddaję czci bożkom uczynionym rękami, lecz Bogu żyjącemu, który stworzył niebo i ziemię oraz sprawuje władzę nad wszystkimi istotami». (Daniel 14:5 BT_4)
Bel(LXX):1:5 καὶ εἶπεν βασιλεὺς τῷ Δανιηλ Διὰ τί οὐ προσκυνεῖς τῷ Βηλ; καὶ εἶπε Δανιηλ πρὸς τὸν βασιλέα Οὐδένα σέβομαι ἐγὼ εἰ μὴ κύριον τὸν θεὸν τὸν κτίσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ ἔχοντα πάσης σαρκὸς κυρ[ι]είαν.
Bel(LXX):1:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰ μή κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ
Bel(LXX):1:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Daniel Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Nie jeden (nic, nikt) By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, Ja Jeżeli Nie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso}
Bel(LXX):1:5 kai\ ei)=pen o( basileu\s tO=| *daniEl *dia\ ti/ ou) proskunei=s tO=| *bEl; kai\ ei)=pe *daniEl pro\s to\n basile/a *ou)de/na se/bomai e)gO\ ei) mE\ ku/rion to\n Teo\n to\n kti/santa to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n kai\ e)/CHonta pa/sEs sarko\s kur[i]ei/an.
Bel(LXX):1:5 kai eipen ho basileus tO daniEl dia ti u proskyneis tO bEl; kai eipe daniEl pros ton basilea udena sebomai egO ei mE kyrion ton Teon ton ktisanta ton uranon kai tEn gEn kai eCHonta pasEs sarkos kyr[i]eian.
Bel(LXX):1:5 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM P RI_ASN D V2_PAI2S RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASM N3V_ASM A3_APN V1_PMI1S RP_NS C D N2_ASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM VA_AAPASM RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF C V1_PAPASM A1S_GSF N3K_GSF N1A_ASF
Bel(LXX):1:5 and also, even, namely to say/tell the king the Daniel because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the ć and also, even, namely to say/tell Daniel toward (+acc,+gen,+dat) the king not one (nothing, no one) to revere defer to, respect, I if not lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the to create I create, form, shape, make, always of God. the sky/heaven and also, even, namely the earth/land and also, even, namely to have every all, each, every, the whole of flesh ć
Bel(LXX):1:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) the (dat) Daniel (indecl) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) not you(sg)-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE the (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(sg)! Daniel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) not one (acc) I-am-being-REVERE-ed I (nom) if not lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) the (acc) upon CREATE-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc) and while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) every (gen) flesh (gen)
Bel(LXX):1:5 Bel(LXX)_1:5_1 Bel(LXX)_1:5_2 Bel(LXX)_1:5_3 Bel(LXX)_1:5_4 Bel(LXX)_1:5_5 Bel(LXX)_1:5_6 Bel(LXX)_1:5_7 Bel(LXX)_1:5_8 Bel(LXX)_1:5_9 Bel(LXX)_1:5_10 Bel(LXX)_1:5_11 Bel(LXX)_1:5_12 Bel(LXX)_1:5_13 Bel(LXX)_1:5_14 Bel(LXX)_1:5_15 Bel(LXX)_1:5_16 Bel(LXX)_1:5_17 Bel(LXX)_1:5_18 Bel(LXX)_1:5_19 Bel(LXX)_1:5_20 Bel(LXX)_1:5_21 Bel(LXX)_1:5_22 Bel(LXX)_1:5_23 Bel(LXX)_1:5_24 Bel(LXX)_1:5_25 Bel(LXX)_1:5_26 Bel(LXX)_1:5_27 Bel(LXX)_1:5_28 Bel(LXX)_1:5_29 Bel(LXX)_1:5_30 Bel(LXX)_1:5_31 Bel(LXX)_1:5_32 Bel(LXX)_1:5_33 Bel(LXX)_1:5_34 Bel(LXX)_1:5_35 Bel(LXX)_1:5_36 Bel(LXX)_1:5_37 Bel(LXX)_1:5_38
Bel(LXX):1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:6 εἶπεν δὲ ὁ βασιλεὺς αὐτῷ Οὗτος οὖν οὐκ ἔστι θεός; οὐχ ὁρᾷς ὅσα εἰς αὐτὸν δαπανᾶται καθ’ ἑκάστην ἡμέραν;
Bel(LXX):1:6 Then said the king unto him, Thinkest thou not that Bel is a living God? seest thou not how much he eateth and drinketh every day? (Bel 1:6 Brenton)
Bel(LXX):1:6 Powiedział mu więc król: «Uważasz, że Bel nie jest bogiem żyjącym? Czy nie wiesz, ile zjada i wypija codziennie?» (Daniel 14:6 BT_4)
Bel(LXX):1:6 εἶπεν δὲ βασιλεὺς αὐτῷ Οὗτος οὖν οὐκ ἔστι θεός; οὐχ ὁρᾷς ὅσα εἰς αὐτὸν δαπανᾶται καθ’ ἑκάστην ἡμέραν;
Bel(LXX):1:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο οὖν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅσος -η -ον εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-) κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ
Bel(LXX):1:6 By mówić/opowiadaj zaś Król On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dlatego/wtedy ??? Przed przydechem mocnym By być Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tyleż/wiele jak Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By opróżniać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień
Bel(LXX):1:6 ei)=pen de\ o( basileu\s au)tO=| *ou(=tos ou)=n ou)k e)/sti Teo/s; ou)CH o(ra=|s o(/sa ei)s au)to\n dapana=tai kaT’ e(ka/stEn E(me/ran;
Bel(LXX):1:6 eipen de ho basileus autO hutos un uk esti Teos; uCH horas hosa eis auton dapanatai kaT’ hekastEn hEmeran;
Bel(LXX):1:6 VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM RD_DSM RD_NSM x D V9_PAI3S N2_NSM D V3_PAI2S A1_APN P RD_ASM V3_PPI3S P A1_ASF N1A_ASF
Bel(LXX):1:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] therefore/then οὐχ before rough breathing to be god [see theology] οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), as much/many as into (+acc) he/she/it/same to deplete down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day
Bel(LXX):1:6 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) king (nom) him/it/same (dat) this (nom) therefore/then not he/she/it-is god (nom) not you(sg)-are-SEE-ing, you(sg)-should-be-SEE-ing as much/many as (nom|acc) into (+acc) him/it/same (acc) he/she/it-is-being-DEPLETE-ed, he/she/it-should-be-being-DEPLETE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc)
Bel(LXX):1:6 Bel(LXX)_1:6_1 Bel(LXX)_1:6_2 Bel(LXX)_1:6_3 Bel(LXX)_1:6_4 Bel(LXX)_1:6_5 Bel(LXX)_1:6_6 Bel(LXX)_1:6_7 Bel(LXX)_1:6_8 Bel(LXX)_1:6_9 Bel(LXX)_1:6_10 Bel(LXX)_1:6_11 Bel(LXX)_1:6_12 Bel(LXX)_1:6_13 Bel(LXX)_1:6_14 Bel(LXX)_1:6_15 Bel(LXX)_1:6_16 Bel(LXX)_1:6_17 Bel(LXX)_1:6_18 Bel(LXX)_1:6_19
Bel(LXX):1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δανιηλ Μηδαμῶς· μηδείς σε παραλογιζέσθω· οὗτος γὰρ ἔσωθεν μὲν πήλινός ἐστιν, ἔξωθεν δὲ χαλκοῦς· ὀμνύω δέ σοι κύριον τὸν θεὸν τῶν θεῶν, ὅτι οὐθὲν βέβρωκε πώποτε οὗτος.
Bel(LXX):1:7 Then Daniel smiled, and said, O king, be not deceived: for this is but clay within, and brass without, and did never eat or drink any thing. (Bel 1:7 Brenton)
Bel(LXX):1:7 Daniel odpowiedział z uśmiechem: «Nie łudź się, królu! Jest on w środku z gliny, a na wierzchu z miedzi i nigdy nie jadł ani nie pił». (Daniel 14:7 BT_4)
Bel(LXX):1:7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δανιηλ Μηδαμῶς· μηδείς σε παραλογιζέσθω· οὗτος γὰρ ἔσωθεν μὲν πήλινός ἐστιν, ἔξωθεν δὲ χαλκοῦς· ὀμνύω δέ σοι κύριον τὸν θεὸν τῶν θεῶν, ὅτι οὐθὲν βέβρωκε πώποτε οὗτος.
Bel(LXX):1:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δανιήλ, ὁ μηδαμῶς μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρα·λογίζομαι (παρα+λογιζ-, -, παρα+λογι·σ-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ ἔσω·θεν μέν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔξω·θεν δέ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) δέ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ ὅτι οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) πώποτε οὗτος αὕτη τοῦτο
Bel(LXX):1:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Daniel Na pewno nie Nie jeden Ty; twój/twój(sg) By oszukiwać bezrozumny, nie opierany na przyczynie ?r dowód, oszukują, oszukują To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak Od wewnątrz Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By być Od zewnątrz zaś Miedź albo brąz By przysięgać zaś Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Bóg ; bogini Ponieważ/tamto Nie jeden (nic, nikt) By jeść Kiedykolwiek jeszcze To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Bel(LXX):1:7 kai\ ei)=pen au)tO=| *daniEl *mEdamO=s· mEdei/s se paralogiDZe/sTO· ou(=tos ga\r e)/sOTen me\n pE/lino/s e)stin, e)/XOTen de\ CHalkou=s· o)mnu/O de/ soi ku/rion to\n Teo\n tO=n TeO=n, o(/ti ou)Te\n be/brOke pO/pote ou(=tos.
Bel(LXX):1:7 kai eipen autO daniEl mEdamOs· mEdeis se paralogiDZesTO· hutos gar esOTen men pElinos estin, eXOTen de CHalkus· omnyO de soi kyrion ton Teon tOn TeOn, hoti uTen bebrOke pOpote hutos.
Bel(LXX):1:7 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM D A3P_NSM RP_AS V1_PMD3S RD_NSM x D x A1_NSM V9_PAI3S D x A1C_NSM V5_PAI1S x RP_DS N2_ASM RA_ASM N2_ASM RA_GPM N2_GPM C A3_ASN VX_XAI3S D RD_NSM
Bel(LXX):1:7 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same Daniel certainly not not one you; your/yours(sg) to delude unreasoning, not based on reason οr evidence, deceive, delude this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as from inside indeed (yet, certainly, surely) ć to be from the outside δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] copper or bronze to swear δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the god [see theology]; goddess because/that not one (nothing, no one) to eat ever yet this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Bel(LXX):1:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) Daniel (indecl) certainly not not one (nom) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) let-him/her/it-be-being-DELUDE-ed! this (nom) for from inside indeed he/she/it-is from the outside Yet copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc) I-am-SWEAR-ing, I-should-be-SWEAR-ing Yet you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) the (gen) gods (gen); goddesses (gen) because/that not one (nom|acc) he/she/it-has-EAT-ed, be-you(sg)-having-EAT-ed! ever yet this (nom)
Bel(LXX):1:7 Bel(LXX)_1:7_1 Bel(LXX)_1:7_2 Bel(LXX)_1:7_3 Bel(LXX)_1:7_4 Bel(LXX)_1:7_5 Bel(LXX)_1:7_6 Bel(LXX)_1:7_7 Bel(LXX)_1:7_8 Bel(LXX)_1:7_9 Bel(LXX)_1:7_10 Bel(LXX)_1:7_11 Bel(LXX)_1:7_12 Bel(LXX)_1:7_13 Bel(LXX)_1:7_14 Bel(LXX)_1:7_15 Bel(LXX)_1:7_16 Bel(LXX)_1:7_17 Bel(LXX)_1:7_18 Bel(LXX)_1:7_19 Bel(LXX)_1:7_20 Bel(LXX)_1:7_21 Bel(LXX)_1:7_22 Bel(LXX)_1:7_23 Bel(LXX)_1:7_24 Bel(LXX)_1:7_25 Bel(LXX)_1:7_26 Bel(LXX)_1:7_27 Bel(LXX)_1:7_28 Bel(LXX)_1:7_29 Bel(LXX)_1:7_30
Bel(LXX):1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:8 καὶ θυμωθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσε τοὺς προεστηκότας τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Παραδείξατε τὸν ἐσθίοντα τὰ παρασκευαζόμενα τῷ Βηλ· εἰ δὲ μή γε, ἀποθανεῖσθε ἢ Δανιηλ ὁ φάσκων μὴ ἐσθίεσθαι αὐτὰ ὑπ’ αὐτοῦ. οἱ δὲ εἶπαν Αὐτὸς ὁ Βηλ ἐστὶν ὁ κατεσθίων αὐτά.
Bel(LXX):1:8 So the king was wroth, and called for his priests, and said unto them, If ye tell me not who this is that devoureth these expenses, ye shall die. (Bel 1:8 Brenton)
Bel(LXX):1:8 Rozgniewany król wezwał swych kapłanów i powiedział do nich: «Jeśli mi nie powiecie, kto zjada te ofiary, umrzecie. Jeśli zaś udowodnicie, że Bel je zjada, umrze Daniel, bo zbluźnił Belowi». (Daniel 14:8 BT_4)
Bel(LXX):1:8 καὶ θυμωθεὶς βασιλεὺς ἐκάλεσε τοὺς προεστηκότας τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Παραδείξατε τὸν ἐσθίοντα τὰ παρασκευαζόμενα τῷ Βηλ· εἰ δὲ μή γε, ἀποθανεῖσθε Δανιηλ φάσκων μὴ ἐσθίεσθαι αὐτὰ ὑπ’ αὐτοῦ. οἱ δὲ εἶπαν Αὐτὸς Βηλ ἐστὶν κατεσθίων αὐτά.
Bel(LXX):1:8 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό προ·ΐστημι (ath. προ+ιστ(α)-/ath. προ+ιστ(η)-, -, 2nd ath. προ+στ(η)-/ath. προ+στ(α)-, προ+εστη·κ-/προ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-) ὁ ἡ τό εἰ δέ μή γέ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἤ[1] Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό φάσκω (φασκ-, -, -, -, -, -) μή ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Bel(LXX):1:8 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Król By nazywać rozmowę By przewodniczyć Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By jeść By przygotowywać się Jeżeli zaś Nie ??? By umierać Albo Daniel Do ??? Nie By jeść On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo zaś By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By być By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo
Bel(LXX):1:8 kai\ TumOTei\s o( basileu\s e)ka/lese tou\s proestEko/tas tou= i(erou= kai\ ei)=pen au)toi=s *paradei/Xate to\n e)sTi/onta ta\ paraskeuaDZo/mena tO=| *bEl· ei) de\ mE/ ge, a)poTanei=sTe E)\ *daniEl o( fa/skOn mE\ e)sTi/esTai au)ta\ u(p’ au)tou=. oi( de\ ei)=pan *au)to\s o( *bEl e)sti\n o( katesTi/On au)ta/.
Bel(LXX):1:8 kai TymOTeis ho basileus ekalese tus proestEkotas tu hieru kai eipen autois paradeiXate ton esTionta ta paraskeuaDZomena tO bEl· ei de mE ge, apoTaneisTe E daniEl ho faskOn mE esTiesTai auta hyp’ autu. hoi de eipan autos ho bEl estin ho katesTiOn auta.
Bel(LXX):1:8 C VC_APPNSM RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S RA_APM VXI_XAPAPM RA_GSN N2N_GSN C VBI_AAI3S RD_DPM VA_AAD2P RA_ASM V1_PAPASM RA_APN V1_PPPAPN RA_DSM N_DSM C x D x VF2_FMI2P C N_NSM RA_NSM V1_PAPNSM D V1_PMN RD_APN P RD_GSM RA_NPM x VAI_AAI3P RD_NSM RA_NSM N_NSM V9_PAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RD_APN
Bel(LXX):1:8 and also, even, namely to anger the king to call call the to preside the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ and also, even, namely to say/tell he/she/it/same ć the to eat the to prepare the ć if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not ??? to die or Daniel the to ??? not to eat he/she/it/same under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell he/she/it/same the ć to be the to devour be eaten away, eat away he/she/it/same
Bel(LXX):1:8 and upon being-ANGER-ed (nom|voc) the (nom) king (nom) he/she/it-CALL-ed the (acc) having PRESIDE-ed (acc) the (gen) sanctuary (gen); sacred ([Adj] gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) the (acc) while EAT-ing (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-PREPARE-ed (nom|acc|voc) the (dat) if Yet not ??? you(pl)-will-be-DIE-ed or Daniel (indecl) the (nom) while ???-ing (nom) not to-be-being-EAT-ed they/them/same (nom|acc) under (+acc), by (+gen) him/it/same (gen) the (nom) Yet they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) he/it/same (nom) the (nom) he/she/it-is the (nom) while DEVOUR-ing (nom) they/them/same (nom|acc)
Bel(LXX):1:8 Bel(LXX)_1:8_1 Bel(LXX)_1:8_2 Bel(LXX)_1:8_3 Bel(LXX)_1:8_4 Bel(LXX)_1:8_5 Bel(LXX)_1:8_6 Bel(LXX)_1:8_7 Bel(LXX)_1:8_8 Bel(LXX)_1:8_9 Bel(LXX)_1:8_10 Bel(LXX)_1:8_11 Bel(LXX)_1:8_12 Bel(LXX)_1:8_13 Bel(LXX)_1:8_14 Bel(LXX)_1:8_15 Bel(LXX)_1:8_16 Bel(LXX)_1:8_17 Bel(LXX)_1:8_18 Bel(LXX)_1:8_19 Bel(LXX)_1:8_20 Bel(LXX)_1:8_21 Bel(LXX)_1:8_22 Bel(LXX)_1:8_23 Bel(LXX)_1:8_24 Bel(LXX)_1:8_25 Bel(LXX)_1:8_26 Bel(LXX)_1:8_27 Bel(LXX)_1:8_28 Bel(LXX)_1:8_29 Bel(LXX)_1:8_30 Bel(LXX)_1:8_31 Bel(LXX)_1:8_32 Bel(LXX)_1:8_33 Bel(LXX)_1:8_34 Bel(LXX)_1:8_35 Bel(LXX)_1:8_36 Bel(LXX)_1:8_37 Bel(LXX)_1:8_38 Bel(LXX)_1:8_39 Bel(LXX)_1:8_40 Bel(LXX)_1:8_41 Bel(LXX)_1:8_42 Bel(LXX)_1:8_43
Bel(LXX):1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:9 εἶπε δὲ Δανιηλ πρὸς τὸν βασιλέα Γινέσθω οὕτως· ἐὰν μὴ παραδείξω ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ Βηλ ὁ κατεσθίων ταῦτα, ἀποθανοῦμαι καὶ πάντες οἱ παρ’ ἐμοῦ. ἦσαν δὲ τῷ Βηλ ἱερεῖς ἑβδομήκοντα χωρὶς γυναικῶν καὶ τέκνων.
Bel(LXX):1:9 But if ye can certify me that Bel devoureth them, then Daniel shall die: for he hath spoken blasphemy against Bel. And Daniel said unto the king, Let it be according to thy word. (Bel 1:9 Brenton)
Bel(LXX):1:9 Wtedy Daniel powiedział do króla: «Niech się stanie, jak powiedziałeś». Kapłanów zaś było siedemdziesięciu, nie licząc kobiet i dzieci. (Daniel 14:9 BT_4)
Bel(LXX):1:9 εἶπε δὲ Δανιηλ πρὸς τὸν βασιλέα Γινέσθω οὕτως· ἐὰν μὴ παραδείξω ὅτι οὐκ ἔστιν Βηλ κατεσθίων ταῦτα, ἀποθανοῦμαι καὶ πάντες οἱ παρ’ ἐμοῦ. ἦσαν δὲ τῷ Βηλ ἱερεῖς ἑβδομήκοντα χωρὶς γυναικῶν καὶ τέκνων.
Bel(LXX):1:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ Δανιήλ, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὕτως/οὕτω ἐάν (εἰ ἄν) μή ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἑβδομή·κοντα χωρίς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
Bel(LXX):1:9 By mówić/opowiadaj zaś Daniel Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By stawać się stawaj się, zdarzaj się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umierać I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ja; mój/mój By być zaś Duchowny Siedemdziesiąt Oprócz bez, w oddaleniu, na boku, oddzielnie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko
Bel(LXX):1:9 ei)=pe de\ *daniEl pro\s to\n basile/a *gine/sTO ou(/tOs· e)a\n mE\ paradei/XO o(/ti ou)k e)/stin o( *bEl o( katesTi/On tau=ta, a)poTanou=mai kai\ pa/ntes oi( par’ e)mou=. E)=san de\ tO=| *bEl i(erei=s e(bdomE/konta CHOri\s gunaikO=n kai\ te/knOn.
Bel(LXX):1:9 eipe de daniEl pros ton basilea ginesTO hutOs· ean mE paradeiXO hoti uk estin ho bEl ho katesTiOn tauta, apoTanumai kai pantes hoi par’ emu. Esan de tO bEl hiereis hebdomEkonta CHOris gynaikOn kai teknOn.
Bel(LXX):1:9 VBI_AAI3S x N_NSM P RA_ASM N3V_ASM V1_PMD3S D C D VF_FAI1S C D V9_PAI3S RA_NSM N_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RD_APN VF2_FMI1S C A3_NPM RA_NPM P RP_GS V9_IAI3P x RA_DSM N_DSM N3V_NPM M D N3K_GPF C N2N_GPN
Bel(LXX):1:9 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Daniel toward (+acc,+gen,+dat) the king to become become, happen thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not ć because/that οὐχ before rough breathing to be the ć the to devour be eaten away, eat away this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to die and also, even, namely every all, each, every, the whole of the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together I; my/mine to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć priest seventy apart from without, asunder, apart, separately woman/wife and also, even, namely child
Bel(LXX):1:9 he/she/it-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(sg)! Yet Daniel (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) let-him/her/it-be-being-BECOME-ed! thusly/like this if-ever not because/that not he/she/it-is the (nom) the (nom) while DEVOUR-ing (nom) these (nom|acc) I-will-be-DIE-ed and all (nom|voc) the (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) me (gen); my/mine (gen) they-were Yet the (dat) priests (acc, nom|voc) seventy apart from women/wives (gen) and children (gen)
Bel(LXX):1:9 Bel(LXX)_1:9_1 Bel(LXX)_1:9_2 Bel(LXX)_1:9_3 Bel(LXX)_1:9_4 Bel(LXX)_1:9_5 Bel(LXX)_1:9_6 Bel(LXX)_1:9_7 Bel(LXX)_1:9_8 Bel(LXX)_1:9_9 Bel(LXX)_1:9_10 Bel(LXX)_1:9_11 Bel(LXX)_1:9_12 Bel(LXX)_1:9_13 Bel(LXX)_1:9_14 Bel(LXX)_1:9_15 Bel(LXX)_1:9_16 Bel(LXX)_1:9_17 Bel(LXX)_1:9_18 Bel(LXX)_1:9_19 Bel(LXX)_1:9_20 Bel(LXX)_1:9_21 Bel(LXX)_1:9_22 Bel(LXX)_1:9_23 Bel(LXX)_1:9_24 Bel(LXX)_1:9_25 Bel(LXX)_1:9_26 Bel(LXX)_1:9_27 Bel(LXX)_1:9_28 Bel(LXX)_1:9_29 Bel(LXX)_1:9_30 Bel(LXX)_1:9_31 Bel(LXX)_1:9_32 Bel(LXX)_1:9_33 Bel(LXX)_1:9_34 Bel(LXX)_1:9_35
Bel(LXX):1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:10 ἤγαγον δέ τὸν βασιλέα εἰς τὸ εἰδώλιον.
Bel(LXX):1:10 Now the priests of Bel were threescore and ten, beside their wives and children. And the king went with Daniel into the temple of Bel. (Bel 1:10 Brenton)
Bel(LXX):1:10 Udał się więc król z Danielem do świątyni Bela. (Daniel 14:10 BT_4)
Bel(LXX):1:10 ἤγαγον δέ τὸν βασιλέα εἰς τὸ εἰδώλιον.
Bel(LXX):1:10 ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό εἰδωλεῖον and εἰδώλιον, -ου, τό
Bel(LXX):1:10 By prowadzić zaś Król Do (+przyspieszenie) Świątynia {Skroń} idola
Bel(LXX):1:10 E)/gagon de/ to\n basile/a ei)s to\ ei)dO/lion.
Bel(LXX):1:10 Egagon de ton basilea eis to eidOlion.
Bel(LXX):1:10 VBI_AAI3P x RA_ASM N3V_ASM P RA_ASN N2N_ASN
Bel(LXX):1:10 to lead δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king into (+acc) the idol's temple
Bel(LXX):1:10 I-LEAD-ed, they-LEAD-ed Yet the (acc) king (acc) into (+acc) the (nom|acc) idol's temple (nom|acc|voc)
Bel(LXX):1:10 Bel(LXX)_1:10_1 Bel(LXX)_1:10_2 Bel(LXX)_1:10_3 Bel(LXX)_1:10_4 Bel(LXX)_1:10_5 Bel(LXX)_1:10_6 Bel(LXX)_1:10_7
Bel(LXX):1:10 x x x x x x x
Bel(LXX):1:11 καὶ παρετέθη τὰ βρώματα ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ Δανιηλ, καὶ οἶνος κερασθεὶς εἰσηνέχθη καὶ παρετέθη τῷ Βηλ. καὶ εἶπεν Δανιηλ Σὺ αὐτὸς ὁρᾷς ὅτι κεῖται ταῦτα, βασιλεῦ· σὺ οὖν ἐπισφράγισαι τὰς κλεῖδας τοῦ ναοῦ, ἐπὰν κλεισθῇ.
Bel(LXX):1:11 So Bel's priests said, Lo, we go out: but thou, O king, set on the meat, and make ready the wine, and shut the door fast and seal it with thine own signet; (Bel 1:11 Brenton)
Bel(LXX):1:11 Kapłani Bela powiedzieli: «Oto my odchodzimy, ty zaś, królu, przygotuj pożywienie, zmieszaj wino i postaw. Następnie zamknij drzwi i opieczętuj swym sygnetem. Gdy przyjdziesz rano i nie stwierdzisz, że Bel spożył wszystko, umrzemy my, w przeciwnym zaś razie niech umrze Daniel, który nas oczernił». (Daniel 14:11 BT_4)
Bel(LXX):1:11 καὶ παρετέθη τὰ βρώματα ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ Δανιηλ, καὶ οἶνος κερασθεὶς εἰσηνέχθη καὶ παρετέθη τῷ Βηλ. καὶ εἶπεν Δανιηλ Σὺ αὐτὸς ὁρᾷς ὅτι κεῖται ταῦτα, βασιλεῦ· σὺ οὖν ἐπισφράγισαι τὰς κλεῖδας τοῦ ναοῦ, ἐπὰν κλεισθῇ.
Bel(LXX):1:11 καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ καί οἶνος, -ου, ὁ κεράννυμι (ath. κεραννυ-, -, κερα·σ-, -, κεκερασ-, κερασ·θ-) εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ὁ ἡ τό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι κεῖ·μαι (ath. κει-, -, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο βασιλεύς, -έως, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὖν ὁ ἡ τό κλεί[δ]ς, -ειδός, ἡ ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἐπ·άν κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-)
Bel(LXX):1:11 I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Żywność W obecności z (+informacja); ??? Król I też, nawet, mianowicie Daniel I też, nawet, mianowicie Wino By mieszać się [woda i wino] By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel Ty On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto By leżeć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Król Ty Dlatego/wtedy Kluczowy Świątynia {Skroń} Jeżeli – jeżeli to zdarza się tamto (jeżeli). By zamykać się
Bel(LXX):1:11 kai\ parete/TE ta\ brO/mata e)nO/pion tou= basile/Os kai\ tou= *daniEl, kai\ oi)=nos kerasTei\s ei)sEne/CHTE kai\ parete/TE tO=| *bEl. kai\ ei)=pen *daniEl *su\ au)to\s o(ra=|s o(/ti kei=tai tau=ta, basileu=· su\ ou)=n e)pisfra/gisai ta\s klei=das tou= naou=, e)pa\n kleisTE=|.
Bel(LXX):1:11 kai pareteTE ta brOmata enOpion tu basileOs kai tu daniEl, kai oinos kerasTeis eisEneCHTE kai pareteTE tO bEl. kai eipen daniEl sy autos horas hoti keitai tauta, basileu· sy un episfragisai tas kleidas tu nau, epan kleisTE.
Bel(LXX):1:11 C VCI_API3S RA_APN N3M_APN P RA_GSM N3V_GSM C RA_GSM N_GSM C N2_NSM VS_APPNSM VQI_API3S C VCI_API3S RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3S N_NSM RP_NS RD_NSM V3_PAI2S C V5_PMI3S RD_APN N3V_VSM RP_NS x VA_AMD2S RA_APF N3D_APF RA_GSM N2_GSM x VC_APS3S
Bel(LXX):1:11 and also, even, namely to submit for-consideration the food in the presence of (+gen); ??? the king and also, even, namely the Daniel and also, even, namely wine to mix [water and wine] to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. and also, even, namely to submit for-consideration the ć and also, even, namely to say/tell Daniel you he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to recline this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] king you therefore/then ć the key the temple if – if it occurs that (if). to shut
Bel(LXX):1:11 and he/she/it-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION the (nom|acc) foods (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and the (gen) Daniel (indecl) and wine (nom) upon being-MIX-ed (nom|voc) he/she/it-was-BRING IN-ed and he/she/it-was-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION the (dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed Daniel (indecl) you(sg) (nom) he/it/same (nom) you(sg)-are-SEE-ing, you(sg)-should-be-SEE-ing because/that he/she/it-is-being-RECLINE-ed these (nom|acc) king (voc) you(sg) (nom) therefore/then the (acc) keies (acc) the (gen) temple (gen) whenever he/she/it-should-be-SHUT-ed
Bel(LXX):1:11 Bel(LXX)_1:11_1 Bel(LXX)_1:11_2 Bel(LXX)_1:11_3 Bel(LXX)_1:11_4 Bel(LXX)_1:11_5 Bel(LXX)_1:11_6 Bel(LXX)_1:11_7 Bel(LXX)_1:11_8 Bel(LXX)_1:11_9 Bel(LXX)_1:11_10 Bel(LXX)_1:11_11 Bel(LXX)_1:11_12 Bel(LXX)_1:11_13 Bel(LXX)_1:11_14 Bel(LXX)_1:11_15 Bel(LXX)_1:11_16 Bel(LXX)_1:11_17 Bel(LXX)_1:11_18 Bel(LXX)_1:11_19 Bel(LXX)_1:11_20 Bel(LXX)_1:11_21 Bel(LXX)_1:11_22 Bel(LXX)_1:11_23 Bel(LXX)_1:11_24 Bel(LXX)_1:11_25 Bel(LXX)_1:11_26 Bel(LXX)_1:11_27 Bel(LXX)_1:11_28 Bel(LXX)_1:11_29 Bel(LXX)_1:11_30 Bel(LXX)_1:11_31 Bel(LXX)_1:11_32 Bel(LXX)_1:11_33 Bel(LXX)_1:11_34 Bel(LXX)_1:11_35 Bel(LXX)_1:11_36 Bel(LXX)_1:11_37
Bel(LXX):1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:13 ἤρεσε δὲ ὁ λόγος τῷ βασιλεῖ.
Bel(LXX):1:13 And they little regarded it: for under the table they had made a privy entrance, whereby they entered in continually, and consumed those things. (Bel 1:13 Brenton)
Bel(LXX):1:13 Gdy więc oni wyszli, przygotował król pożywienie dla Bela. (Daniel 14:13 BT_4)
Bel(LXX):1:13 ἤρεσε δὲ λόγος τῷ βασιλεῖ.
Bel(LXX):1:13 ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) δέ ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Bel(LXX):1:13 Do proszę zaś Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Król
Bel(LXX):1:13 E)/rese de\ o( lo/gos tO=| basilei=.
Bel(LXX):1:13 Erese de ho logos tO basilei.
Bel(LXX):1:13 VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM RA_DSM N3V_DSM
Bel(LXX):1:13 to please δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. the king
Bel(LXX):1:13 he/she/it-PLEASE-ed Yet the (nom) word (nom) the (dat) king (dat)
Bel(LXX):1:13 Bel(LXX)_1:13_1 Bel(LXX)_1:13_2 Bel(LXX)_1:13_3 Bel(LXX)_1:13_4 Bel(LXX)_1:13_5 Bel(LXX)_1:13_6
Bel(LXX):1:13 x x x x x x
Bel(LXX):1:14 ὁ δὲ Δανιηλ ἐκέλευσε τοὺς παρ’ αὐτοῦ ἐκβαλόντας πάντας ἐκ τοῦ ναοῦ κατασῆσαι ὅλον τὸν ναὸν σποδῷ οὐθενὸς τῶν ἐκτὸς αὐτοῦ εἰδότος. καὶ τότε τὸν ναὸν ἐκέλευσε σφραγίσαι τῷ τοῦ βασιλέως δακτυλίῳ καὶ τοῖς δακτυλίοις τινῶν ἐνδόξων ἱερέων· καὶ ἐγένετο οὕτως.
Bel(LXX):1:14 So when they were gone forth, the king set meats before Bel. Now Daniel had commanded his servants to bring ashes, and those they strewed throughout all the temple in the presence of the king alone: then went they out, and shut the door, and sealed it with the king's signet, and so departed. (Bel 1:14 Brenton)
Bel(LXX):1:14 A Daniel polecił sługom przynieść popiół i rozsypać po całej świątyni w obecności samego tylko króla. Wyszedłszy zamknęli drzwi i zapieczętowali królewskim sygnetem, i oddalili się. (Daniel 14:14 BT_4)
Bel(LXX):1:14 δὲ Δανιηλ ἐκέλευσε τοὺς παρ’ αὐτοῦ ἐκβαλόντας πάντας ἐκ τοῦ ναοῦ κατασῆσαι ὅλον τὸν ναὸν σποδῷ οὐθενὸς τῶν ἐκτὸς αὐτοῦ εἰδότος. καὶ τότε τὸν ναὸν ἐκέλευσε σφραγίσαι τῷ τοῦ βασιλέως δακτυλίῳ καὶ τοῖς δακτυλίοις τινῶν ἐνδόξων ἱερέων· καὶ ἐγένετο οὕτως.
Bel(LXX):1:14 ὁ ἡ τό δέ Δανιήλ, ὁ κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) ὁ ἡ τό παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κατα·σήθω [LXX] (-, -, κατα+ση[θ]·σ-, -, -, -) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) σποδός, -οῦ, ἡ οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ὁ ἡ τό ἐκτός[2] αὐτός αὐτή αὐτό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) καί τότε ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κελεύω (κελευ-, -, κελευ·σ-, -, -, κελευσ·θ-) σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δακτύλιος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ἔν·δοξος -ον ἱερεύς, -έως, ὁ καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) οὕτως/οὕτω
Bel(LXX):1:14 zaś Daniel By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo By rozpraszać/ekstrakt Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Świątynia {Skroń} By posypywać Cały Świątynia {Skroń} Popioły Nie jeden (nic, nikt) Zewnątrz On/ona/to/to samo By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z I też, nawet, mianowicie Wtedy Świątynia {Skroń} By rozkazywać to jest, zachęcać przez słowo. By pieczętować Król Pierścień I też, nawet, mianowicie Pierścień Jakiś/jakikolwiek Sławny sławny, sławny Duchowny I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się 15-17
Bel(LXX):1:14 o( de\ *daniEl e)ke/leuse tou\s par’ au)tou= e)kbalo/ntas pa/ntas e)k tou= naou= katasE=sai o(/lon to\n nao\n spodO=| ou)Teno\s tO=n e)kto\s au)tou= ei)do/tos. kai\ to/te to\n nao\n e)ke/leuse sfragi/sai tO=| tou= basile/Os daktuli/O| kai\ toi=s daktuli/ois tinO=n e)ndo/XOn i(ere/On· kai\ e)ge/neto ou(/tOs.
Bel(LXX):1:14 ho de daniEl ekeleuse tus par’ autu ekbalontas pantas ek tu nau katasEsai holon ton naon spodO uTenos tOn ektos autu eidotos. kai tote ton naon ekeleuse sfragisai tO tu basileOs daktyliO kai tois daktyliois tinOn endoXOn hiereOn· kai egeneto hutOs.
Bel(LXX):1:14 RA_NSM x N_NSM VAI_AAI3S RA_APM P RD_GSM VB_AAPAPM A3_APM P RA_GSM N2_GSM VA_AAN A1_ASM RA_ASM N2_ASM N2_DSF A3_GSM RA_GPM P RD_GSM VX_XAPGSM C D RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3S VA_AMN RA_DSM RA_GSM N3V_GSM N2_DSM C RA_DPM N2_DPM RI_GPM A1B_GPM N3V_GPM C VBI_AMI3S D
Bel(LXX):1:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Daniel to command i.e., urge on by word. the frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same to disperse/extract every all, each, every, the whole of out of (+gen) ἐξ before vowels the temple to strew whole the temple ashes not one (nothing, no one) the outside he/she/it/same to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with and also, even, namely then the temple to command i.e., urge on by word. to seal the the king ring and also, even, namely the ring some/any glorious illustrious, renowned priest and also, even, namely to become become, happen 15-17
Bel(LXX):1:14 the (nom) Yet Daniel (indecl) he/she/it-COMMand-ed the (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) upon DISPERSE/EXTRACT-ing (acc) all (acc) out of (+gen) the (gen) temple (gen) to-STREW, be-you(sg)-STREW-ed!, he/she/it-happens-to-STREW (opt) whole (acc, nom|acc|voc) the (acc) temple (acc) ashes (dat) not one (gen) the (gen) outside him/it/same (gen) having PERCEIVE-ed (gen) and then the (acc) temple (acc) he/she/it-COMMand-ed to-SEAL, be-you(sg)-SEAL-ed!, he/she/it-happens-to-SEAL (opt) the (dat) the (gen) king (gen) ring (dat) and the (dat) rings (dat) some/any (gen) glorious ([Adj] gen) priests (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed thusly/like this
Bel(LXX):1:14 Bel(LXX)_1:14_1 Bel(LXX)_1:14_2 Bel(LXX)_1:14_3 Bel(LXX)_1:14_4 Bel(LXX)_1:14_5 Bel(LXX)_1:14_6 Bel(LXX)_1:14_7 Bel(LXX)_1:14_8 Bel(LXX)_1:14_9 Bel(LXX)_1:14_10 Bel(LXX)_1:14_11 Bel(LXX)_1:14_12 Bel(LXX)_1:14_13 Bel(LXX)_1:14_14 Bel(LXX)_1:14_15 Bel(LXX)_1:14_16 Bel(LXX)_1:14_17 Bel(LXX)_1:14_18 Bel(LXX)_1:14_19 Bel(LXX)_1:14_20 Bel(LXX)_1:14_21 Bel(LXX)_1:14_22 Bel(LXX)_1:14_23 Bel(LXX)_1:14_24 Bel(LXX)_1:14_25 Bel(LXX)_1:14_26 Bel(LXX)_1:14_27 Bel(LXX)_1:14_28 Bel(LXX)_1:14_29 Bel(LXX)_1:14_30 Bel(LXX)_1:14_31 Bel(LXX)_1:14_32 Bel(LXX)_1:14_33 Bel(LXX)_1:14_34 Bel(LXX)_1:14_35 Bel(LXX)_1:14_36 Bel(LXX)_1:14_37 Bel(LXX)_1:14_38 Bel(LXX)_1:14_39 Bel(LXX)_1:14_40 Bel(LXX)_1:14_41
Bel(LXX):1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:15-17 καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον παρεγένοντο ἐπὶ τὸν τόπον· οἱ δὲ ἱερεῖς τοῦ Βηλ διὰ ψευδοθυρίδων εἰσελθόντες κατεφάγοσαν πάντα τὰ παρακείμενα τῷ Βηλ καὶ ἐξέπιον τὸν οἶνον. καὶ εἶπεν Δανιηλ Ἐπίδετε τὰς σφραγῖδας ὑμῶν εἰ μένουσιν, ἄνδρες ἱερεῖς· καὶ σὺ δέ, βασιλεῦ, σκέψαι μή τί σοι ἀσύμφωνον γεγένηται. καὶ εὗρον, ὡς ἦν ἡ σφραγίς, καὶ ἀπέβαλον τὴν σφραγῖδα.
Bel(LXX):1:15-17 Now in the night came the priests with their wives and children, as they were wont to do, and did eat and drink up all. (Bel 1:15 Brenton) In the morning betime the king arose, and Daniel with him. (Bel 1:16 Brenton) And the king said, Daniel, are the seals whole? And he said, Yea, O king, they be whole. (Bel 1:17 Brenton)
Bel(LXX):1:15-17 Kapłani zaś przyszli jak zwykle nocą wraz z żonami i swymi dziećmi, zjedli wszystko i wypili. (Daniel 14:15 BT_4) Król wstał o świcie i Daniel wraz z nim. (Daniel 14:16 BT_4) Król powiedział: «Danielu, czy pieczęcie są nienaruszone?» On zaś odrzekł: «Są nienaruszone, królu!» (Daniel 14:17 BT_4)
Bel(LXX):1:15-17 καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον παρεγένοντο ἐπὶ τὸν τόπον· οἱ δὲ ἱερεῖς τοῦ Βηλ διὰ ψευδοθυρίδων εἰσελθόντες κατεφάγοσαν πάντα τὰ παρακείμενα τῷ Βηλ καὶ ἐξέπιον τὸν οἶνον. καὶ εἶπεν Δανιηλ Ἐπίδετε τὰς σφραγῖδας ὑμῶν εἰ μένουσιν, ἄνδρες ἱερεῖς· καὶ σὺ δέ, βασιλεῦ, σκέψαι μή τί σοι ἀσύμφωνον γεγένηται. καὶ εὗρον, ὡς ἦν σφραγίς, καὶ ἀπέβαλον τὴν σφραγῖδα.
Bel(LXX):1:15-17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό διά εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρά·κει·μαι (ath. παρα+κει-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἱερεύς, -έως, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ βασιλεύς, -έως, ὁ σκέπτομαι [LXX] (-, -, σκεψ-, -, -, σκεπ·[θ]-) μή τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀ·σύμ·φωνος -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὡς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ἀπο·βάλλω (απο+βαλλ-, απο+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd απο+βαλ-, απο+βεβλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ
Bel(LXX):1:15-17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce zaś Duchowny Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) By wchodzić By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ??? I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel By wyglądać na Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Ty Jeżeli By pozostawać (mieszkaj) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Duchowny I też, nawet, mianowicie Ty zaś Król Do ??? Nie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się W różnicy z By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie By znajdować Jak/jak By być Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] I też, nawet, mianowicie By zrzucać Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć]
Bel(LXX):1:15-17 kai\ e)ge/neto tE=| e)pau/rion parege/nonto e)pi\ to\n to/pon· oi( de\ i(erei=s tou= *bEl dia\ PSeudoTuri/dOn ei)selTo/ntes katefa/gosan pa/nta ta\ parakei/mena tO=| *bEl kai\ e)Xe/pion to\n oi)=non. kai\ ei)=pen *daniEl *)epi/dete ta\s sfragi=das u(mO=n ei) me/nousin, a)/ndres i(erei=s· kai\ su\ de/, basileu=, ske/PSai mE/ ti/ soi a)su/mfOnon gege/nEtai. kai\ eu(=ron, O(s E)=n E( sfragi/s, kai\ a)pe/balon tE\n sfragi=da.
Bel(LXX):1:15-17 kai egeneto tE epaurion paregenonto epi ton topon· hoi de hiereis tu bEl dia PSeudoTyridOn eiselTontes katefagosan panta ta parakeimena tO bEl kai eXepion ton oinon. kai eipen daniEl epidete tas sfragidas hymOn ei menusin, andres hiereis· kai sy de, basileu, skePSai mE ti soi asymfOnon gegenEtai. kai heuron, hOs En hE sfragis, kai apebalon tEn sfragida.
Bel(LXX):1:15-17 C VBI_AMI3S RA_DSF D VBI_AMI3P P RA_ASM N2_ASM RA_NPM x N3V_NPM RA_GSM N_GSM P N3D_DPF VB_AAPNPM VBI_AAI3P A3_APN RA_APN V5_PPPAPN RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S N_NSM VB_AAD2S RA_APF N3D_APF RP_GP C V1_PAI3P N3_NPM N3V_NPM C RP_NS x N3V_VSM VA_AMD2S D RI_ASN RP_DS A1B_ASN VM_XMI3S C VB_AAI3P C V9_IAI3S RA_NSF N3D_NSF C VBI_AAI3P RA_ASF N3D_ASF
Bel(LXX):1:15-17 and also, even, namely to become become, happen the tomorrow [with article means the next day] to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest the ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć to enter to devour be eaten away, eat away every all, each, every, the whole of the to ??? the ć and also, even, namely ć the wine and also, even, namely to say/tell Daniel to look upon the hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] you if to remain (dwell) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". priest and also, even, namely you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king to ??? not who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you; your/yours(sg); to rub worn, rub in disagreement with to become become, happen and also, even, namely to find as/like to be the hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] and also, even, namely to discard the hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal]
Bel(LXX):1:15-17 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) tomorrow they-were-COME-ed-INTO-BEING upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) the (nom) Yet priests (acc, nom|voc) the (gen) because of (+acc), through (+gen) upon ENTER-ing (nom|voc) they-DEVOUR-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while being-???-ed (nom|acc|voc) the (dat) and the (acc) wine (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed Daniel (indecl) do-LOOK-you(pl)-UPON! the (acc) hallmarks (acc) you(pl) (gen) if they-are-REMAIN-ing, they-will-REMAIN, while REMAIN-ing (dat), going-to-REMAIN (fut ptcp) (dat) men, husbands (nom|voc) priests (acc, nom|voc) and you(sg) (nom) Yet king (voc) be-you(sg)-???-ed! not who/what/why (nom|acc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) in disagreement with ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-has-been-BECOME-ed and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) as/like he/she/it-was the (nom) hallmark (nom) and I-DISCARD-ed, they-DISCARD-ed the (acc) hallmark (acc)
Bel(LXX):1:15-17 Bel(LXX)_1:15-17_1 Bel(LXX)_1:15-17_2 Bel(LXX)_1:15-17_3 Bel(LXX)_1:15-17_4 Bel(LXX)_1:15-17_5 Bel(LXX)_1:15-17_6 Bel(LXX)_1:15-17_7 Bel(LXX)_1:15-17_8 Bel(LXX)_1:15-17_9 Bel(LXX)_1:15-17_10 Bel(LXX)_1:15-17_11 Bel(LXX)_1:15-17_12 Bel(LXX)_1:15-17_13 Bel(LXX)_1:15-17_14 Bel(LXX)_1:15-17_15 Bel(LXX)_1:15-17_16 Bel(LXX)_1:15-17_17 Bel(LXX)_1:15-17_18 Bel(LXX)_1:15-17_19 Bel(LXX)_1:15-17_20 Bel(LXX)_1:15-17_21 Bel(LXX)_1:15-17_22 Bel(LXX)_1:15-17_23 Bel(LXX)_1:15-17_24 Bel(LXX)_1:15-17_25 Bel(LXX)_1:15-17_26 Bel(LXX)_1:15-17_27 Bel(LXX)_1:15-17_28 Bel(LXX)_1:15-17_29 Bel(LXX)_1:15-17_30 Bel(LXX)_1:15-17_31 Bel(LXX)_1:15-17_32 Bel(LXX)_1:15-17_33 Bel(LXX)_1:15-17_34 Bel(LXX)_1:15-17_35 Bel(LXX)_1:15-17_36 Bel(LXX)_1:15-17_37 Bel(LXX)_1:15-17_38 Bel(LXX)_1:15-17_39 Bel(LXX)_1:15-17_40 Bel(LXX)_1:15-17_41 Bel(LXX)_1:15-17_42 Bel(LXX)_1:15-17_43 Bel(LXX)_1:15-17_44 Bel(LXX)_1:15-17_45 Bel(LXX)_1:15-17_46 Bel(LXX)_1:15-17_47 Bel(LXX)_1:15-17_48 Bel(LXX)_1:15-17_49 Bel(LXX)_1:15-17_50 Bel(LXX)_1:15-17_51 Bel(LXX)_1:15-17_52 Bel(LXX)_1:15-17_53 Bel(LXX)_1:15-17_54 Bel(LXX)_1:15-17_55 Bel(LXX)_1:15-17_56 Bel(LXX)_1:15-17_57
Bel(LXX):1:15-17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:18 καὶ ἀνοίξαντες τὰς θύρας εἴδοσαν δεδαπανημένα πάντα τὰ παρατεθέντα καὶ τὰς τραπέζας κενάς· καὶ ἐχάρη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Δανιηλ Μέγας ἐστὶν ὁ Βηλ, καὶ οὐκ ἔστι παρ’ αὐτῷ δόλος.
Bel(LXX):1:18 And as soon as he had opened the dour, the king looked upon the table, and cried with a loud voice, Great art thou, O Bel, and with thee is no deceit at all. (Bel 1:18 Brenton)
Bel(LXX):1:18 Gdy tylko otworzono drzwi, spojrzał król na stół ofiarny i zawołał bardzo głośno: «Jesteś wielki, Belu, i nie ma w tobie najmniejszej zdrady». (Daniel 14:18 BT_4)
Bel(LXX):1:18 καὶ ἀνοίξαντες τὰς θύρας εἴδοσαν δεδαπανημένα πάντα τὰ παρατεθέντα καὶ τὰς τραπέζας κενάς· καὶ ἐχάρη βασιλεὺς καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Δανιηλ Μέγας ἐστὶν Βηλ, καὶ οὐκ ἔστι παρ’ αὐτῷ δόλος.
Bel(LXX):1:18 καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) καί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ κενός -ή -όν καί χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά αὐτός αὐτή αὐτό δόλος, -ου, ὁ
Bel(LXX):1:18 I też, nawet, mianowicie By otwierać Drzwi brama By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By opróżniać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie I też, nawet, mianowicie Stołowy Pusty/pozbawiony I też, nawet, mianowicie By radować pozdrowienie, pozdrowienie Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Daniel Wielki By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty
Bel(LXX):1:18 kai\ a)noi/Xantes ta\s Tu/ras ei)/dosan dedapanEme/na pa/nta ta\ parateTe/nta kai\ ta\s trape/DZas kena/s· kai\ e)CHa/rE o( basileu\s kai\ ei)=pen pro\s to\n *daniEl *me/gas e)sti\n o( *bEl, kai\ ou)k e)/sti par’ au)tO=| do/los.
Bel(LXX):1:18 kai anoiXantes tas Tyras eidosan dedapanEmena panta ta parateTenta kai tas trapeDZas kenas· kai eCHarE ho basileus kai eipen pros ton daniEl megas estin ho bEl, kai uk esti par’ autO dolos.
Bel(LXX):1:18 C VA_AAPNPM RA_APF N1A_APF VBI_AAI3P VM_XPPAPN A3_APN RA_APN VC_APPAPN C RA_APF N1S_APF A1_APF C VDI_API3S RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S P RA_ASM N_ASM A1P_NSM V9_PAI3S RA_NSM N_NSM C D V9_PAI3S P RD_DSM N2_NSM
Bel(LXX):1:18 and also, even, namely to open up the door gate to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to deplete every all, each, every, the whole of the to submit for-consideration and also, even, namely the table empty/devoid and also, even, namely to rejoice salute, salutation the king and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the Daniel great to be the ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same guile craft, deceit, subtilty
Bel(LXX):1:18 and upon OPEN-ing-UP (nom|voc) the (acc) door (gen), doors (acc) they-SEE-ed having-been-DEPLETE-ed (nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) upon being-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION (acc, nom|acc|voc) and the (acc) tables (acc) empty/devoid ([Adj] acc) and he/she/it-was-REJOICE-ed the (nom) king (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) Daniel (indecl) great ([Adj] nom) he/she/it-is the (nom) and not he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) guile (nom)
Bel(LXX):1:18 Bel(LXX)_1:18_1 Bel(LXX)_1:18_2 Bel(LXX)_1:18_3 Bel(LXX)_1:18_4 Bel(LXX)_1:18_5 Bel(LXX)_1:18_6 Bel(LXX)_1:18_7 Bel(LXX)_1:18_8 Bel(LXX)_1:18_9 Bel(LXX)_1:18_10 Bel(LXX)_1:18_11 Bel(LXX)_1:18_12 Bel(LXX)_1:18_13 Bel(LXX)_1:18_14 Bel(LXX)_1:18_15 Bel(LXX)_1:18_16 Bel(LXX)_1:18_17 Bel(LXX)_1:18_18 Bel(LXX)_1:18_19 Bel(LXX)_1:18_20 Bel(LXX)_1:18_21 Bel(LXX)_1:18_22 Bel(LXX)_1:18_23 Bel(LXX)_1:18_24 Bel(LXX)_1:18_25 Bel(LXX)_1:18_26 Bel(LXX)_1:18_27 Bel(LXX)_1:18_28 Bel(LXX)_1:18_29 Bel(LXX)_1:18_30 Bel(LXX)_1:18_31 Bel(LXX)_1:18_32
Bel(LXX):1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:19 καὶ ἐγέλασε Δανιηλ σφόδρα καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ Δεῦρο ἰδὲ τὸν δόλον τῶν ἱερέων. καὶ εἶπεν Δανιηλ Βασιλεῦ, ταῦτα τὰ ἴχνη τίνος ἐστί;
Bel(LXX):1:19 Then laughed Daniel, and held the king that he should not go in, and said, Behold now the pavement, and mark well whose footsteps are these. (Bel 1:19 Brenton)
Bel(LXX):1:19 Daniel jednak uśmiechnął się i powstrzymał króla od wejścia do wnętrza, mówiąc: «Spójrz, tylko na posadzkę i zobacz, czyje to są ślady?» (Daniel 14:19 BT_4)
Bel(LXX):1:19 καὶ ἐγέλασε Δανιηλ σφόδρα καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ Δεῦρο ἰδὲ τὸν δόλον τῶν ἱερέων. καὶ εἶπεν Δανιηλ Βασιλεῦ, ταῦτα τὰ ἴχνη τίνος ἐστί;
Bel(LXX):1:19 καί γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) Δανιήλ, ὁ σφόδρα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δεῦρο ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δόλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἴχνο·ς, -ους, τό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Bel(LXX):1:19 I też, nawet, mianowicie By śmiać się Daniel Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Przychodź!/Tutaj i teraz By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty Duchowny I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel Król To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ślad Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być
Bel(LXX):1:19 kai\ e)ge/lase *daniEl sfo/dra kai\ ei)=pen tO=| basilei= *deu=ro i)de\ to\n do/lon tO=n i(ere/On. kai\ ei)=pen *daniEl *basileu=, tau=ta ta\ i)/CHnE ti/nos e)sti/;
Bel(LXX):1:19 kai egelase daniEl sfodra kai eipen tO basilei deuro ide ton dolon tOn hiereOn. kai eipen daniEl basileu, tauta ta iCHnE tinos esti;
Bel(LXX):1:19 C VAI_AAI3S N_NSM D C VBI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM D VB_AAD2S RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3V_GPM C VBI_AAI3S N_NSM N3V_VSM RD_NPN RA_NPN N3E_NPN RI_GSN V9_PAI3S
Bel(LXX):1:19 and also, even, namely to laugh Daniel vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to say/tell the king come!/here and now to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the guile craft, deceit, subtilty the priest and also, even, namely to say/tell Daniel king this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the footstep who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be
Bel(LXX):1:19 and he/she/it-LAUGH-ed Daniel (indecl) vehement, and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) king (dat) come!/here and now do-SEE-you(sg)! the (acc) guile (acc) the (gen) priests (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed Daniel (indecl) king (voc) these (nom|acc) the (nom|acc) footsteps (nom|acc|voc) who/what/why (gen) he/she/it-is
Bel(LXX):1:19 Bel(LXX)_1:19_1 Bel(LXX)_1:19_2 Bel(LXX)_1:19_3 Bel(LXX)_1:19_4 Bel(LXX)_1:19_5 Bel(LXX)_1:19_6 Bel(LXX)_1:19_7 Bel(LXX)_1:19_8 Bel(LXX)_1:19_9 Bel(LXX)_1:19_10 Bel(LXX)_1:19_11 Bel(LXX)_1:19_12 Bel(LXX)_1:19_13 Bel(LXX)_1:19_14 Bel(LXX)_1:19_15 Bel(LXX)_1:19_16 Bel(LXX)_1:19_17 Bel(LXX)_1:19_18 Bel(LXX)_1:19_19 Bel(LXX)_1:19_20 Bel(LXX)_1:19_21 Bel(LXX)_1:19_22 Bel(LXX)_1:19_23
Bel(LXX):1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:20 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παιδίων.
Bel(LXX):1:20 And the king said, I see the footsteps of men, women, and children. And then the king was angry, (Bel 1:20 Brenton)
Bel(LXX):1:20 Król zaś powiedział: «Widzę ślady mężczyzn, kobiet i dzieci». (Daniel 14:20 BT_4)
Bel(LXX):1:20 καὶ εἶπεν βασιλεύς Ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παιδίων.
Bel(LXX):1:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Bel(LXX):1:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko
Bel(LXX):1:20 kai\ ei)=pen o( basileu/s *)andrO=n kai\ gunaikO=n kai\ paidi/On.
Bel(LXX):1:20 kai eipen ho basileus andrOn kai gynaikOn kai paidiOn.
Bel(LXX):1:20 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N3_GPM C N3K_GPF C N2N_GPN
Bel(LXX):1:20 and also, even, namely to say/tell the king man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife and also, even, namely child
Bel(LXX):1:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) men, husbands (gen) and women/wives (gen) and children (gen)
Bel(LXX):1:20 Bel(LXX)_1:20_1 Bel(LXX)_1:20_2 Bel(LXX)_1:20_3 Bel(LXX)_1:20_4 Bel(LXX)_1:20_5 Bel(LXX)_1:20_6 Bel(LXX)_1:20_7 Bel(LXX)_1:20_8 Bel(LXX)_1:20_9
Bel(LXX):1:20 x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:21 καὶ ἐπῆλθεν ἐπὶ τὸν οἶκον, ἐν ᾧ ἦσαν οἱ ἱερεῖς καταγινόμενοι, καὶ εὗρε τὰ βρώματα τοῦ Βηλ καὶ τὸν οἶνον· καὶ ἐπέδειξε Δανιηλ τῷ βασιλεῖ τὰ ψευδοθύρια, δι’ ὧν εἰσπορευόμενοι οἱ ἱερεῖς ἐδαπάνων τὰ παρατιθέμενα τῷ Βηλ.
Bel(LXX):1:21 And took the priests with their wives and children, who shewed him the privy doors, where they came in, and consumed such things as were upon the table. (Bel 1:21 Brenton)
Bel(LXX):1:21 Wtedy rozgniewany król kazał pochwycić kapłanów, żony ich i dzieci, i pokazali mu tajemne wejście, przez które wchodzili i spożywali to, co było na stole. (Daniel 14:21 BT_4)
Bel(LXX):1:21 καὶ ἐπῆλθεν ἐπὶ τὸν οἶκον, ἐν ἦσαν οἱ ἱερεῖς καταγινόμενοι, καὶ εὗρε τὰ βρώματα τοῦ Βηλ καὶ τὸν οἶνον· καὶ ἐπέδειξε Δανιηλ τῷ βασιλεῖ τὰ ψευδοθύρια, δι’ ὧν εἰσπορευόμενοι οἱ ἱερεῖς ἐδαπάνων τὰ παρατιθέμενα τῷ Βηλ.
Bel(LXX):1:21 καί ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ κατα·γίνομαι [LXX] (κατα+γιν-, -, -, -, -, -) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί ἐπι·δείκνυμι (ath. επι+δεικνυ-, -, επι+δειξ-, -, -, -) Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό διά ὅς ἥ ὅ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-) ὁ ἡ τό παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ὁ ἡ τό
Bel(LXX):1:21 I też, nawet, mianowicie Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By być Duchowny Do ??? I też, nawet, mianowicie By znajdować Żywność I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie By pokazywać eksponat, demonstrować, pokazywać Daniel Król Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wchodzić Duchowny By opróżniać By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie
Bel(LXX):1:21 kai\ e)pE=lTen e)pi\ to\n oi)=kon, e)n O(=| E)=san oi( i(erei=s katagino/menoi, kai\ eu(=re ta\ brO/mata tou= *bEl kai\ to\n oi)=non· kai\ e)pe/deiXe *daniEl tO=| basilei= ta\ PSeudoTu/ria, di’ O(=n ei)sporeuo/menoi oi( i(erei=s e)dapa/nOn ta\ paratiTe/mena tO=| *bEl.
Bel(LXX):1:21 kai epElTen epi ton oikon, en hO Esan hoi hiereis kataginomenoi, kai heure ta brOmata tu bEl kai ton oinon· kai epedeiXe daniEl tO basilei ta PSeudoTyria, di’ hOn eisporeuomenoi hoi hiereis edapanOn ta paratiTemena tO bEl.
Bel(LXX):1:21 C VBI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM P RR_DSM V9_IAI3P RA_NPM N3V_NPM V1_PMPNPM C VB_AAI3S RA_APN N3M_APN RA_GSM N_GSM C RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S N_NSM RA_DSM N3V_DSM RA_APN N2N_APN P RR_GPM V1_PMPNPM RA_NPM N3V_NPM V3I_IAI3P RA_APN V7_PPPAPN RA_DSM N_DSM
Bel(LXX):1:21 and also, even, namely to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to be the priest to ??? and also, even, namely to find the food the ć and also, even, namely the wine and also, even, namely to show exhibit, demonstrate, display Daniel the king the ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which to enter the priest to deplete the to submit for-consideration the ć
Bel(LXX):1:21 and he/she/it-ONCOMING-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-were the (nom) priests (acc, nom|voc) while being-???-ed (nom|voc) and he/she/it-FIND-ed, do-FIND-you(sg)! the (nom|acc) foods (nom|acc|voc) the (gen) and the (acc) wine (acc) and he/she/it-SHOW-ed Daniel (indecl) the (dat) king (dat) the (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (gen) while being-ENTER-ed (nom|voc) the (nom) priests (acc, nom|voc) I-was-DEPLETE-ing, they-were-DEPLETE-ing the (nom|acc) while being-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION (nom|acc|voc) the (dat)
Bel(LXX):1:21 Bel(LXX)_1:21_1 Bel(LXX)_1:21_2 Bel(LXX)_1:21_3 Bel(LXX)_1:21_4 Bel(LXX)_1:21_5 Bel(LXX)_1:21_6 Bel(LXX)_1:21_7 Bel(LXX)_1:21_8 Bel(LXX)_1:21_9 Bel(LXX)_1:21_10 Bel(LXX)_1:21_11 Bel(LXX)_1:21_12 Bel(LXX)_1:21_13 Bel(LXX)_1:21_14 Bel(LXX)_1:21_15 Bel(LXX)_1:21_16 Bel(LXX)_1:21_17 Bel(LXX)_1:21_18 Bel(LXX)_1:21_19 Bel(LXX)_1:21_20 Bel(LXX)_1:21_21 Bel(LXX)_1:21_22 Bel(LXX)_1:21_23 Bel(LXX)_1:21_24 Bel(LXX)_1:21_25 Bel(LXX)_1:21_26 Bel(LXX)_1:21_27 Bel(LXX)_1:21_28 Bel(LXX)_1:21_29 Bel(LXX)_1:21_30 Bel(LXX)_1:21_31 Bel(LXX)_1:21_32 Bel(LXX)_1:21_33 Bel(LXX)_1:21_34 Bel(LXX)_1:21_35 Bel(LXX)_1:21_36 Bel(LXX)_1:21_37
Bel(LXX):1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:22 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἐκ τοῦ Βηλίου καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς τῷ Δανιηλ· καὶ τὴν δαπάνην τὴν εἰς αὐτὸν ἔδωκε τῷ Δανιηλ, τὸν δὲ Βηλ κατέστρεψε.
Bel(LXX):1:22 Therefore the king slew them, and delivered Bel into Daniel's power, who destroyed him and his temple. (Bel 1:22 Brenton)
Bel(LXX):1:22 Król więc kazał ich zabić, Bela zaś wydał Danielowi, który go zniszczył wraz z jego świątynią. (Daniel 14:22 BT_4)
Bel(LXX):1:22 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς βασιλεὺς ἐκ τοῦ Βηλίου καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς τῷ Δανιηλ· καὶ τὴν δαπάνην τὴν εἰς αὐτὸν ἔδωκε τῷ Δανιηλ, τὸν δὲ Βηλ κατέστρεψε.
Bel(LXX):1:22 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό δαπάνη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό δέ κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-)
Bel(LXX):1:22 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza On/ona/to/to samo Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Daniel I też, nawet, mianowicie Koszt Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By dawać Daniel zaś Do ???
Bel(LXX):1:22 kai\ e)XE/gagen au)tou\s o( basileu\s e)k tou= *bEli/ou kai\ pare/dOken au)tou\s tO=| *daniEl· kai\ tE\n dapa/nEn tE\n ei)s au)to\n e)/dOke tO=| *daniEl, to\n de\ *bEl kate/strePSe.
Bel(LXX):1:22 kai eXEgagen autus ho basileus ek tu bEliu kai paredOken autus tO daniEl· kai tEn dapanEn tEn eis auton edOke tO daniEl, ton de bEl katestrePSe.
Bel(LXX):1:22 C VBI_AAI3S RD_APM RA_NSM N3V_NSM P RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3S RD_APM RA_DSM N_DSM C RA_ASF N1_ASF RA_ASF P RD_ASM VAI_AAI3S RA_DSM N_DSM RA_ASM x N_ASM VAI_AAI3S
Bel(LXX):1:22 and also, even, namely to lead out he/she/it/same the king out of (+gen) ἐξ before vowels the ć and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same the Daniel and also, even, namely the cost the into (+acc) he/she/it/same to give the Daniel the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to ???
Bel(LXX):1:22 and he/she/it-LEAD-ed-OUT them/same (acc) the (nom) king (nom) out of (+gen) the (gen) and he/she/it-Hand OVER-ed them/same (acc) the (dat) Daniel (indecl) and the (acc) cost (acc) the (acc) into (+acc) him/it/same (acc) he/she/it-GIVE-ed the (dat) Daniel (indecl) the (acc) Yet he/she/it-???-ed
Bel(LXX):1:22 Bel(LXX)_1:22_1 Bel(LXX)_1:22_2 Bel(LXX)_1:22_3 Bel(LXX)_1:22_4 Bel(LXX)_1:22_5 Bel(LXX)_1:22_6 Bel(LXX)_1:22_7 Bel(LXX)_1:22_8 Bel(LXX)_1:22_9 Bel(LXX)_1:22_10 Bel(LXX)_1:22_11 Bel(LXX)_1:22_12 Bel(LXX)_1:22_13 Bel(LXX)_1:22_14 Bel(LXX)_1:22_15 Bel(LXX)_1:22_16 Bel(LXX)_1:22_17 Bel(LXX)_1:22_18 Bel(LXX)_1:22_19 Bel(LXX)_1:22_20 Bel(LXX)_1:22_21 Bel(LXX)_1:22_22 Bel(LXX)_1:22_23 Bel(LXX)_1:22_24 Bel(LXX)_1:22_25 Bel(LXX)_1:22_26
Bel(LXX):1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:23 καὶ ἦν δράκων ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, καὶ ἐσέβοντο αὐτὸν οἱ Βαβυλώνιοι.
Bel(LXX):1:23 And in that same place there was a great dragon, which they of Babylon worshipped. (Bel 1:23 Brenton)
Bel(LXX):1:23 Był wielki wąż i czcili go Babilończycy. (Daniel 14:23 BT_4)
Bel(LXX):1:23 Καὶ ἦν δράκων ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, καὶ ἐσέβοντο αὐτὸν οἱ Βαβυλώνιοι.
Bel(LXX):1:23 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δράξ, -ακός, ἡ [LXX]; δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό τόπος, -ου, ὁ καί σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό
Bel(LXX):1:23 I też, nawet, mianowicie By być Ręka; smoka/wąż W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Miejsce I też, nawet, mianowicie By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, On/ona/to/to samo
Bel(LXX):1:23 *kai\ E)=n dra/kOn e)n tO=| au)tO=| to/pO|, kai\ e)se/bonto au)to\n oi( *babulO/nioi.
Bel(LXX):1:23 kai En drakOn en tO autO topO, kai esebonto auton hoi babylOnioi.
Bel(LXX):1:23 C V9_IAI3S N3_NSM P RA_DSM RD_DSM N2_DSM C V1I_IMI3P RD_ASM RA_NPM N2_NPM
Bel(LXX):1:23 and also, even, namely to be hand; dragon/serpent in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same place and also, even, namely to revere defer to, respect, he/she/it/same the ć
Bel(LXX):1:23 and he/she/it-was hands (gen); a symbol οf the papacy (nom) in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (dat) place (dat) and they-were-being-REVERE-ed him/it/same (acc) the (nom)
Bel(LXX):1:23 Bel(LXX)_1:23_1 Bel(LXX)_1:23_2 Bel(LXX)_1:23_3 Bel(LXX)_1:23_4 Bel(LXX)_1:23_5 Bel(LXX)_1:23_6 Bel(LXX)_1:23_7 Bel(LXX)_1:23_8 Bel(LXX)_1:23_9 Bel(LXX)_1:23_10 Bel(LXX)_1:23_11 Bel(LXX)_1:23_12
Bel(LXX):1:23 x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:24 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιηλ Μὴ καὶ τοῦτον ἐρεῖς ὅτι χαλκοῦς ἐστιν; ἰδοὺ ζῇ καὶ ἐσθίει καὶ πίνει· προσκύνησον αὐτῷ.
Bel(LXX):1:24 And the king said unto Daniel, Wilt thou also say that this is of brass? lo, he liveth, he eateth and drinketh; thou canst not say that he is no living god: therefore worship him. (Bel 1:24 Brenton)
Bel(LXX):1:24 Król zaś powiedział do Daniela: «Nie możesz już powiedzieć, że to nie jest bóg żyjący»; i oddawał mu pokłon. (Daniel 14:24 BT_4)
Bel(LXX):1:24 καὶ εἶπεν βασιλεὺς τῷ Δανιηλ Μὴ καὶ τοῦτον ἐρεῖς ὅτι χαλκοῦς ἐστιν; ἰδοὺ ζῇ καὶ ἐσθίει καὶ πίνει· προσκύνησον αὐτῷ.
Bel(LXX):1:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ μή καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Bel(LXX):1:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Daniel Nie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Konflikt; by mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Miedź albo brąz By być By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By pić By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
Bel(LXX):1:24 kai\ ei)=pen o( basileu\s tO=| *daniEl *mE\ kai\ tou=ton e)rei=s o(/ti CHalkou=s e)stin; i)dou\ DZE=| kai\ e)sTi/ei kai\ pi/nei· prosku/nEson au)tO=|.
Bel(LXX):1:24 kai eipen ho basileus tO daniEl mE kai tuton ereis hoti CHalkus estin; idu DZE kai esTiei kai pinei· proskynEson autO.
Bel(LXX):1:24 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM D D RD_ASM VF2_FAI2S C A1C_NSM V9_PAI3S I V3_PAI3S C V1_PAI3S C V1_PAI3S VA_AAD2S RD_DSM
Bel(LXX):1:24 and also, even, namely to say/tell the king the Daniel not and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] strife; to say/tell because/that copper or bronze to be to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to eat and also, even, namely to drink to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
Bel(LXX):1:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) the (dat) Daniel (indecl) not and this (acc) strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL because/that copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc) he/she/it-is be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed and he/she/it-is-EAT-ing, you(sg)-are-being-EAT-ed (classical) and he/she/it-is-DRINK-ing, you(sg)-are-being-DRINK-ed (classical) do-WORSHIP/MAKE-you(sg)-OBEISANCE!, going-to-WORSHIP/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat)
Bel(LXX):1:24 Bel(LXX)_1:24_1 Bel(LXX)_1:24_2 Bel(LXX)_1:24_3 Bel(LXX)_1:24_4 Bel(LXX)_1:24_5 Bel(LXX)_1:24_6 Bel(LXX)_1:24_7 Bel(LXX)_1:24_8 Bel(LXX)_1:24_9 Bel(LXX)_1:24_10 Bel(LXX)_1:24_11 Bel(LXX)_1:24_12 Bel(LXX)_1:24_13 Bel(LXX)_1:24_14 Bel(LXX)_1:24_15 Bel(LXX)_1:24_16 Bel(LXX)_1:24_17 Bel(LXX)_1:24_18 Bel(LXX)_1:24_19 Bel(LXX)_1:24_20 Bel(LXX)_1:24_21
Bel(LXX):1:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:25 καὶ εἶπεν Δανιηλ Βασιλεῦ, δός μοι τὴν ἐξουσίαν, καὶ ἀνελῶ τὸν δράκοντα ἄνευ σιδήρου καὶ ῥάβδου.
Bel(LXX):1:25 Then said Daniel unto the king, I will worship the Lord my God: for he is the living God. (Bel 1:25 Brenton)
Bel(LXX):1:25 Daniel odpowiedział: «Panu, mojemu Bogu, będę oddawał pokłon, bo On jest Bogiem żywym. Ty zaś, królu, daj mi upoważnienie, a zabiję węża bez pomocy miecza i pałki». (Daniel 14:25 BT_4)
Bel(LXX):1:25 καὶ εἶπεν Δανιηλ Βασιλεῦ, δός μοι τὴν ἐξουσίαν, καὶ ἀνελῶ τὸν δράκοντα ἄνευ σιδήρου καὶ ῥάβδου.
Bel(LXX):1:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ καί ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἄνευ σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί ῥάβδος, -ου, ἡ
Bel(LXX):1:25 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel Król By dawać Ja Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} I też, nawet, mianowicie By zabijać (zabijaj) Smoka/wąż Bez (+informacja) Żelazny; żelazny I też, nawet, mianowicie Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź
Bel(LXX):1:25 kai\ ei)=pen *daniEl *basileu=, do/s moi tE\n e)Xousi/an, kai\ a)nelO= to\n dra/konta a)/neu sidE/rou kai\ r(a/bdou.
Bel(LXX):1:25 kai eipen daniEl basileu, dos moi tEn eXusian, kai anelO ton drakonta aneu sidEru kai rabdu.
Bel(LXX):1:25 C VBI_AAI3S N_NSM N3V_VSM VO_AAD2S RP_DS RA_ASF N1A_ASF C VF2_FAI1S RA_ASM N3_ASM P N2_GSM C N2_GSF
Bel(LXX):1:25 and also, even, namely to say/tell Daniel king to give I the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence and also, even, namely to kill (slay) the dragon/serpent without (+gen) iron; iron and also, even, namely hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge
Bel(LXX):1:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed Daniel (indecl) king (voc) do-GIVE-you(sg)! me (dat) the (acc) authority (acc) and I-will-KILL, I-should-KILL the (acc) a symbol οf the papacy (acc) without (+gen) iron (gen); iron ([Adj] gen) and hooked staff (gen)
Bel(LXX):1:25 Bel(LXX)_1:25_1 Bel(LXX)_1:25_2 Bel(LXX)_1:25_3 Bel(LXX)_1:25_4 Bel(LXX)_1:25_5 Bel(LXX)_1:25_6 Bel(LXX)_1:25_7 Bel(LXX)_1:25_8 Bel(LXX)_1:25_9 Bel(LXX)_1:25_10 Bel(LXX)_1:25_11 Bel(LXX)_1:25_12 Bel(LXX)_1:25_13 Bel(LXX)_1:25_14 Bel(LXX)_1:25_15 Bel(LXX)_1:25_16
Bel(LXX):1:25 x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:26 καὶ συνεχώρησεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν αὐτῷ Δέδοταί σοι.
Bel(LXX):1:26 But give me leave, O king, and I shall slay this dragon without sword or staff. The king said, I give thee leave. (Bel 1:26 Brenton)
Bel(LXX):1:26 I powiedział król: «Daję ci je». (Daniel 14:26 BT_4)
Bel(LXX):1:26 καὶ συνεχώρησεν αὐτῷ βασιλεὺς καὶ εἶπεν αὐτῷ Δέδοταί σοι.
Bel(LXX):1:26 καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Bel(LXX):1:26 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Bel(LXX):1:26 kai\ suneCHO/rEsen au)tO=| o( basileu\s kai\ ei)=pen au)tO=| *de/dotai/ soi.
Bel(LXX):1:26 kai syneCHOrEsen autO ho basileus kai eipen autO dedotai soi.
Bel(LXX):1:26 C VAI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S RD_DSM VM_XPI3S RP_DS
Bel(LXX):1:26 and also, even, namely ć he/she/it/same the king and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Bel(LXX):1:26 and him/it/same (dat) the (nom) king (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) he/she/it-has-been-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Bel(LXX):1:26 Bel(LXX)_1:26_1 Bel(LXX)_1:26_2 Bel(LXX)_1:26_3 Bel(LXX)_1:26_4 Bel(LXX)_1:26_5 Bel(LXX)_1:26_6 Bel(LXX)_1:26_7 Bel(LXX)_1:26_8 Bel(LXX)_1:26_9 Bel(LXX)_1:26_10
Bel(LXX):1:26 x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:27 καὶ λαβὼν ὁ Δανιηλ πίσσης μνᾶς τριάκοντα καὶ στέαρ καὶ τρίχας ἥψησεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐποίησε μάζαν καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα τοῦ δράκοντος, καὶ φαγὼν διερράγη. καὶ ἔδειξεν αὐτὸν τῷ βασιλεῖ λέγων Οὐ ταῦτα σέβεσθε, βασιλεῦ;
Bel(LXX):1:27 Then Daniel took pitch, and fat, and hair, and did seethe them together, and made lumps thereof: this he put in the dragon's mouth, and so the dragon burst in sunder: and Daniel said, Lo, these are the gods ye worship. (Bel 1:27 Brenton)
Bel(LXX):1:27 Wziął więc Daniel smołę, łój i włosie i ugniótł z nich placki, wrzucając do paszczy węża. Po zjedzeniu ich wąż pękł, on zaś rzekł: «Zobaczcie, co czciliście». (Daniel 14:27 BT_4)
Bel(LXX):1:27 καὶ λαβὼν Δανιηλ πίσσης μνᾶς τριάκοντα καὶ στέαρ καὶ τρίχας ἥψησεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐποίησε μάζαν καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ στόμα τοῦ δράκοντος, καὶ φαγὼν διερράγη. καὶ ἔδειξεν αὐτὸν τῷ βασιλεῖ λέγων Οὐ ταῦτα σέβεσθε, βασιλεῦ;
Bel(LXX):1:27 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ μνᾶ, -ᾶς, ἡ τριά·κοντα καί στέαρ, στέατος, τό [LXX] καί θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν καί φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ
Bel(LXX):1:27 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Daniel Mina [Grecka jednostka pieniężna] Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Łój I też, nawet, mianowicie Włosy By gotować się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Smoka/wąż I też, nawet, mianowicie Żarłok; by jeść By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Król By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, Król
Bel(LXX):1:27 kai\ labO\n o( *daniEl pi/ssEs mna=s tria/konta kai\ ste/ar kai\ tri/CHas E(/PSEsen e)pi\ to\ au)to\ kai\ e)poi/Ese ma/DZan kai\ e)ne/balen ei)s to\ sto/ma tou= dra/kontos, kai\ fagO\n dierra/gE. kai\ e)/deiXen au)to\n tO=| basilei= le/gOn *ou) tau=ta se/besTe, basileu=;
Bel(LXX):1:27 kai labOn ho daniEl pissEs mnas triakonta kai stear kai triCHas hEPSEsen epi to auto kai epoiEse maDZan kai enebalen eis to stoma tu drakontos, kai fagOn dierragE. kai edeiXen auton tO basilei legOn u tauta sebesTe, basileu;
Bel(LXX):1:27 C VB_AAPNSM RA_NSM N_NSM N1A_GSF N1A_APF M C N3_ASN C N3_APF VAI_AAI3S P RA_ASN RD_ASN C VAI_AAI3S N1A_ASF C VBI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3_GSM C VB_AAPNSM VDI_API3S C VAI_AAI3S RD_ASM RA_DSM N3V_DSM V1_PAPNSM D RD_APN V1_PMI2P N3V_VSM
Bel(LXX):1:27 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the Daniel ć mina [Greek monetary unit] thirty and also, even, namely suet and also, even, namely hair to boil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely to inject into (+acc) the mouth/maw stoma the dragon/serpent and also, even, namely glutton; to eat to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave and also, even, namely to show he/she/it/same the king to say/tell οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to revere defer to, respect, king
Bel(LXX):1:27 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (nom) Daniel (indecl) mina (gen), minas (acc) thirty and suet (nom|acc|voc) and hairs (acc) he/she/it-BOIL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-INJECT-ed into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) the (gen) a symbol οf the papacy (gen) and gluttons (gen); going-to-EAT (fut ptcp) (nom), upon EAT-ing (nom) he/she/it-was-RUPTURE-ed and he/she/it-SHOW-ed him/it/same (acc) the (dat) king (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not these (nom|acc) you(pl)-are-being-REVERE-ed, be-you(pl)-being-REVERE-ed! king (voc)
Bel(LXX):1:27 Bel(LXX)_1:27_1 Bel(LXX)_1:27_2 Bel(LXX)_1:27_3 Bel(LXX)_1:27_4 Bel(LXX)_1:27_5 Bel(LXX)_1:27_6 Bel(LXX)_1:27_7 Bel(LXX)_1:27_8 Bel(LXX)_1:27_9 Bel(LXX)_1:27_10 Bel(LXX)_1:27_11 Bel(LXX)_1:27_12 Bel(LXX)_1:27_13 Bel(LXX)_1:27_14 Bel(LXX)_1:27_15 Bel(LXX)_1:27_16 Bel(LXX)_1:27_17 Bel(LXX)_1:27_18 Bel(LXX)_1:27_19 Bel(LXX)_1:27_20 Bel(LXX)_1:27_21 Bel(LXX)_1:27_22 Bel(LXX)_1:27_23 Bel(LXX)_1:27_24 Bel(LXX)_1:27_25 Bel(LXX)_1:27_26 Bel(LXX)_1:27_27 Bel(LXX)_1:27_28 Bel(LXX)_1:27_29 Bel(LXX)_1:27_30 Bel(LXX)_1:27_31 Bel(LXX)_1:27_32 Bel(LXX)_1:27_33 Bel(LXX)_1:27_34 Bel(LXX)_1:27_35 Bel(LXX)_1:27_36 Bel(LXX)_1:27_37 Bel(LXX)_1:27_38
Bel(LXX):1:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:28 καὶ συνήχθησαν οἱ ἀπὸ τῆς χώρας πάντες ἐπὶ τὸν Δανιηλ καὶ εἶπαν Ιουδαῖος γέγονεν ὁ βασιλεύς· τὸν Βηλ κατέστρεψε καὶ τὸν δράκοντα ἀπέκτεινε.
Bel(LXX):1:28 When they of Babylon heard that, they took great indignation, and conspired against the king, saying, The king is become a Jew, and he hath destroyed Bel, he hath slain the dragon, and put the priests to death. (Bel 1:28 Brenton)
Bel(LXX):1:28 Gdy usłyszeli o tym Babilończycy, ogarnęło ich wielkie oburzenie i zgromadzili się przeciw królowi, mówiąc: «Król stał się Żydem. Bela pozwolił rozbić, węża zabić, a kapłanów pomordować». (Daniel 14:28 BT_4)
Bel(LXX):1:28 καὶ συνήχθησαν οἱ ἀπὸ τῆς χώρας πάντες ἐπὶ τὸν Δανιηλ καὶ εἶπαν Ιουδαῖος γέγονεν βασιλεύς· τὸν Βηλ κατέστρεψε καὶ τὸν δράκοντα ἀπέκτεινε.
Bel(LXX):1:28 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπί ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰουδαῖος -αία -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
Bel(LXX):1:28 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Daniel I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Żydowski By stawać się stawaj się, zdarzaj się Król Do ??? I też, nawet, mianowicie Smoka/wąż By zabijać
Bel(LXX):1:28 kai\ sunE/CHTEsan oi( a)po\ tE=s CHO/ras pa/ntes e)pi\ to\n *daniEl kai\ ei)=pan *ioudai=os ge/gonen o( basileu/s· to\n *bEl kate/strePSe kai\ to\n dra/konta a)pe/kteine.
Bel(LXX):1:28 kai synECHTEsan hoi apo tEs CHOras pantes epi ton daniEl kai eipan iudaios gegonen ho basileus· ton bEl katestrePSe kai ton drakonta apekteine.
Bel(LXX):1:28 C VQI_API3P RA_NPM P RA_GSF N1A_GSF A3_NPM P RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3P N2_NSM VX_XAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N_ASM VAI_AAI3S C RA_ASM N3_ASM VAI_AAI3S
Bel(LXX):1:28 and also, even, namely to gather together the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the region realm (clίme); land, country, territory, tract every all, each, every, the whole of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Daniel and also, even, namely to say/tell Jewish to become become, happen the king the ć to ??? and also, even, namely the dragon/serpent to kill
Bel(LXX):1:28 and they-were-GATHER TOGETHER-ed the (nom) away from (+gen) the (gen) region (gen), regions (acc) all (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Daniel (indecl) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) Jewish ([Adj] nom) he/she/it-has-BECOME-ed the (nom) king (nom) the (acc) he/she/it-???-ed and the (acc) a symbol οf the papacy (acc) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed
Bel(LXX):1:28 Bel(LXX)_1:28_1 Bel(LXX)_1:28_2 Bel(LXX)_1:28_3 Bel(LXX)_1:28_4 Bel(LXX)_1:28_5 Bel(LXX)_1:28_6 Bel(LXX)_1:28_7 Bel(LXX)_1:28_8 Bel(LXX)_1:28_9 Bel(LXX)_1:28_10 Bel(LXX)_1:28_11 Bel(LXX)_1:28_12 Bel(LXX)_1:28_13 Bel(LXX)_1:28_14 Bel(LXX)_1:28_15 Bel(LXX)_1:28_16 Bel(LXX)_1:28_17 Bel(LXX)_1:28_18 Bel(LXX)_1:28_19 Bel(LXX)_1:28_20 Bel(LXX)_1:28_21 Bel(LXX)_1:28_22 Bel(LXX)_1:28_23
Bel(LXX):1:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:30 καὶ ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ὅτι ἐπισυνήχθη ὁ ὄχλος τῆς χώρας ἐπ’ αὐτόν, ἐκάλεσε τοὺς συμβιωτὰς αὐτοῦ καὶ εἶπεν Δίδωμι τὸν Δανιηλ εἰς ἀπώλειαν.
Bel(LXX):1:30 Now when the king saw that they pressed him sore, being constrained, he delivered Daniel unto them: (Bel 1:30 Brenton)
Bel(LXX):1:30 Spostrzegł król, że nastają bardzo na niego, i z konieczności wydał im Daniela. (Daniel 14:30 BT_4)
Bel(LXX):1:30 καὶ ἰδὼν βασιλεὺς ὅτι ἐπισυνήχθη ὄχλος τῆς χώρας ἐπ’ αὐτόν, ἐκάλεσε τοὺς συμβιωτὰς αὐτοῦ καὶ εἶπεν Δίδωμι τὸν Δανιηλ εἰς ἀπώλειαν.
Bel(LXX):1:30 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄχλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Bel(LXX):1:30 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król Ponieważ/tamto Do ??? Tłum Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By dawać Daniel Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie
Bel(LXX):1:30 kai\ i)dO\n o( basileu\s o(/ti e)pisunE/CHTE o( o)/CHlos tE=s CHO/ras e)p’ au)to/n, e)ka/lese tou\s sumbiOta\s au)tou= kai\ ei)=pen *di/dOmi to\n *daniEl ei)s a)pO/leian.
Bel(LXX):1:30 kai idOn ho basileus hoti episynECHTE ho oCHlos tEs CHOras ep’ auton, ekalese tus symbiOtas autu kai eipen didOmi ton daniEl eis apOleian.
Bel(LXX):1:30 C VB_AAPNSM RA_NSM N3V_NSM C VQI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1A_GSF P RD_ASM VAI_AAI3S RA_APM N1M_APM RD_GSM C VBI_AAI3S V8_PAI1S RA_ASM N_ASM P N1A_ASF
Bel(LXX):1:30 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king because/that to ??? the crowd the region realm (clίme); land, country, territory, tract upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to call call the ć he/she/it/same and also, even, namely to say/tell to give the Daniel into (+acc) annihilation, destruction
Bel(LXX):1:30 and upon SEE-ing (nom) the (nom) king (nom) because/that he/she/it-was-???-ed the (nom) crowd (nom) the (gen) region (gen), regions (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) he/she/it-CALL-ed the (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed I-am-GIVE-ing the (acc) Daniel (indecl) into (+acc) annihilation, destruction (acc)
Bel(LXX):1:30 Bel(LXX)_1:30_1 Bel(LXX)_1:30_2 Bel(LXX)_1:30_3 Bel(LXX)_1:30_4 Bel(LXX)_1:30_5 Bel(LXX)_1:30_6 Bel(LXX)_1:30_7 Bel(LXX)_1:30_8 Bel(LXX)_1:30_9 Bel(LXX)_1:30_10 Bel(LXX)_1:30_11 Bel(LXX)_1:30_12 Bel(LXX)_1:30_13 Bel(LXX)_1:30_14 Bel(LXX)_1:30_15 Bel(LXX)_1:30_16 Bel(LXX)_1:30_17 Bel(LXX)_1:30_18 Bel(LXX)_1:30_19 Bel(LXX)_1:30_20 Bel(LXX)_1:30_21 Bel(LXX)_1:30_22 Bel(LXX)_1:30_23
Bel(LXX):1:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:31-32 ἦν δὲ λάκκος ἐν ᾧ ἐτρέφοντο λέοντες ἑπτά, οἷς παρεδίδοντο οἱ ἐπίβουλοι τοῦ βασιλέως, καὶ ἐχορηγεῖτο αὐτοῖς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τῶν ἐπιθανατίων σώματα δύο. καὶ ἐνεβάλοσαν τὸν Δανιηλ οἱ ὄχλοι εἰς ἐκεῖνον τὸν λάκκον, ἵνα καταβρωθῇ καὶ μηδὲ ταφῆς τύχῃ. καὶ ἦν ἐν τῷ λάκκῳ Δανιηλ ἡμέρας ἕξ.
Bel(LXX):1:31-32 Who cast him into the lions' den: where he was six days. (Bel 1:31 Brenton) And in the den there were seven lions, and they had given them every day two carcases, and two sheep: which then were not given to them, to the intent they might devour Daniel. (Bel 1:32 Brenton)
Bel(LXX):1:31-32 Ci zaś wrzucili go do jamy lwów, gdzie przebywał przez sześć dni. (Daniel 14:31 BT_4) Było zaś w jamie siedem lwów i dawano im dwa ciała ludzkie i dwie owce dziennie. Wówczas jednak nie dano im nic, by pożarły Daniela. (Daniel 14:32 BT_4)
Bel(LXX):1:31-32 ἦν δὲ λάκκος ἐν ἐτρέφοντο λέοντες ἑπτά, οἷς παρεδίδοντο οἱ ἐπίβουλοι τοῦ βασιλέως, καὶ ἐχορηγεῖτο αὐτοῖς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τῶν ἐπιθανατίων σώματα δύο. καὶ ἐνεβάλοσαν τὸν Δανιηλ οἱ ὄχλοι εἰς ἐκεῖνον τὸν λάκκον, ἵνα καταβρωθῇ καὶ μηδὲ ταφῆς τύχῃ. καὶ ἦν ἐν τῷ λάκκῳ Δανιηλ ἡμέρας ἕξ.
Bel(LXX):1:31-32 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἐν ὅς ἥ ὅ τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἑπτά ὅς ἥ ὅ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί χορ·ηγέω (χορηγ(ε)-, χορηγη·σ-, χορηγη·σ-, -, κεχορηγη-, χορηγη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἐπι·θανάτιος -ον σῶμα[τ], -ατος, τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό ὄχλος, -ου, ὁ; ὀχλέω (οχλ(ε)-, -, -, -, -, οχλη·θ-) εἰς[1] ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό ἵνα καί μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ ταφή, -ῆς, ἡ τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ ἕξ
Bel(LXX):1:31-32 By być zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By żywić się Lew Siedem Kto/, który/, który By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Król I też, nawet, mianowicie By zaopatrywać zabezpieczaj się, zaopatruj (od "opłacaj wydatki ?????" To jest, chór) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień Potępiany umierać Ciało Dwa I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Daniel Tłum; by kłopotać się ?????? Dezorganizuj, sprawiaj kłopot, narażaj na niewygody, nawiedzaj, niepokój, drażnij, zgrzytaj dalej, wiedz, niepokój, martw, choruj, niepokój się, dokuczaj, zgrzytaj dalej, borsuk, niepokój, prześladuj, czesz {nękaj pytaniami}, kłopocz się, niepokój, ruszaj się, naprzykrzaj się, przepełniony Do (+przyspieszenie) Tamto żeby / ażeby / bo I też, nawet, mianowicie µ??' Przedtem ?? [Jedno występowanie: 1 Pt 5:3]; Med [mieszkaniec Medii] Pogrzeb By natykać się na I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Daniel Dzień Sześć
Bel(LXX):1:31-32 E)=n de\ la/kkos e)n O(=| e)tre/fonto le/ontes e(pta/, oi(=s paredi/donto oi( e)pi/bouloi tou= basile/Os, kai\ e)CHorEgei=to au)toi=s kaT’ e(ka/stEn E(me/ran tO=n e)piTanati/On sO/mata du/o. kai\ e)neba/losan to\n *daniEl oi( o)/CHloi ei)s e)kei=non to\n la/kkon, i(/na katabrOTE=| kai\ mEde\ tafE=s tu/CHE|. kai\ E)=n e)n tO=| la/kkO| *daniEl E(me/ras e(/X.
Bel(LXX):1:31-32 En de lakkos en hO etrefonto leontes hepta, hois paredidonto hoi epibuloi tu basileOs, kai eCHorEgeito autois kaT’ hekastEn hEmeran tOn epiTanatiOn sOmata dyo. kai enebalosan ton daniEl hoi oCHloi eis ekeinon ton lakkon, hina katabrOTE kai mEde tafEs tyCHE. kai En en tO lakkO daniEl hEmeras heX.
Bel(LXX):1:31-32 V9_IAI3S x N2_NSM P RR_DSM V1I_IMI3P N3_NPM M RR_DPM V8I_IPI3P RA_NPM A1B_NPM RA_GSM N3V_GSM C V2I_IPI3S RD_DPM P A1_ASF N1A_ASF RA_GPM A1B_GPM N3M_NPN M C VBI_AAI3P RA_ASM N_ASM RA_NPM N2_NPM P RD_ASM RA_ASM N2_ASM C VC_APS3S C C N1_GSF N1_DSF C V9_IAI3S P RA_DSM N2_DSM N_NSM N1A_APF M
Bel(LXX):1:31-32 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to feed lion seven who/whom/which to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the ć the king and also, even, namely to supply provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day the condemned to die body two and also, even, namely to inject the Daniel the crowd; to trouble ενοχλώ derange, inconvenience, discommode, infest, disturb, irk, jar on, ken, pester, pother, ail, fret, annoy, grate on, badger, harass, bedevil, heckle, bother, incommode, move, importune, crowded into (+acc) that the ć so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell ć and also, even, namely μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; Mede [inhabitant of Media] burial to chance upon and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć Daniel day six
Bel(LXX):1:31-32 he/she/it-was Yet in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-were-being-FEED-ed lions (nom|voc) seven who/whom/which (dat) they-were-being-Hand OVER-ed the (nom) the (gen) king (gen) and he/she/it-was-being-SUPPLY-ed them/same (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc) the (gen) condemned to die ([Adj] gen) bodies (nom|acc|voc) two (nom, acc, gen) and they-INJECT-ed the (acc) Daniel (indecl) the (nom) crowds (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-TROUBLE-ing (opt) into (+acc) that (acc) the (acc) so that / in order to /because and neither/nor; Mede (voc) burial (gen) he/she/it-should-CHANCE-UPON, you(sg)-should-be-CHANCE-ed-UPON and he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) Daniel (indecl) day (gen), days (acc) six
Bel(LXX):1:31-32 Bel(LXX)_1:31-32_1 Bel(LXX)_1:31-32_2 Bel(LXX)_1:31-32_3 Bel(LXX)_1:31-32_4 Bel(LXX)_1:31-32_5 Bel(LXX)_1:31-32_6 Bel(LXX)_1:31-32_7 Bel(LXX)_1:31-32_8 Bel(LXX)_1:31-32_9 Bel(LXX)_1:31-32_10 Bel(LXX)_1:31-32_11 Bel(LXX)_1:31-32_12 Bel(LXX)_1:31-32_13 Bel(LXX)_1:31-32_14 Bel(LXX)_1:31-32_15 Bel(LXX)_1:31-32_16 Bel(LXX)_1:31-32_17 Bel(LXX)_1:31-32_18 Bel(LXX)_1:31-32_19 Bel(LXX)_1:31-32_20 Bel(LXX)_1:31-32_21 Bel(LXX)_1:31-32_22 Bel(LXX)_1:31-32_23 Bel(LXX)_1:31-32_24 Bel(LXX)_1:31-32_25 Bel(LXX)_1:31-32_26 Bel(LXX)_1:31-32_27 Bel(LXX)_1:31-32_28 Bel(LXX)_1:31-32_29 Bel(LXX)_1:31-32_30 Bel(LXX)_1:31-32_31 Bel(LXX)_1:31-32_32 Bel(LXX)_1:31-32_33 Bel(LXX)_1:31-32_34 Bel(LXX)_1:31-32_35 Bel(LXX)_1:31-32_36 Bel(LXX)_1:31-32_37 Bel(LXX)_1:31-32_38 Bel(LXX)_1:31-32_39 Bel(LXX)_1:31-32_40 Bel(LXX)_1:31-32_41 Bel(LXX)_1:31-32_42 Bel(LXX)_1:31-32_43 Bel(LXX)_1:31-32_44 Bel(LXX)_1:31-32_45 Bel(LXX)_1:31-32_46 Bel(LXX)_1:31-32_47 Bel(LXX)_1:31-32_48
Bel(LXX):1:31-32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:33 καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ καὶ ἦν Αμβακουμ ἔχων ἄρτους ἐντεθρυμμένους ἐν σκάφῃ ἐν ἑψήματι καὶ στάμνον οἴνου κεκερασμένου καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον πρὸς τοὺς θεριστάς.
Bel(LXX):1:33 Now there was in Jewry a prophet, called Habbacuc, who had made pottage, and had broken bread in a bowl, and was going into the field, for to bring it to the reapers. (Bel 1:33 Brenton)
Bel(LXX):1:33 W Judei zaś był prorok Habakuk. Przygotował on polewkę i rozdrobił chleb w naczyniu, i poszedł na pole, by zanieść to żniwiarzom. (Daniel 14:33 BT_4)
Bel(LXX):1:33 καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ καὶ ἦν Αμβακουμ ἔχων ἄρτους ἐντεθρυμμένους ἐν σκάφῃ ἐν ἑψήματι καὶ στάμνον οἴνου κεκερασμένου καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον πρὸς τοὺς θεριστάς.
Bel(LXX):1:33 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ ἐν σκάφη, -ης, ἡ; σκάπτω (σκαπτ-, σκαψ-, σκαψ-, -, -, σκαφ·[θ]-) ἐν ἕψημα[τ]/ἕψεμα[τ], -ατος, τό [LXX] καί στάμνος, -ου, ἡ οἶνος, -ου, ὁ κεράννυμι (ath. κεραννυ-, -, κερα·σ-, -, κεκερασ-, κερασ·θ-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό πρός ὁ ἡ τό θεριστής, -οῦ, ὁ
Bel(LXX):1:33 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dzień Szósty I też, nawet, mianowicie By być By mieć Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mała łódka; by kopać sięgaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gotowana rzecz I też, nawet, mianowicie Słój Wino By mieszać się [woda i wino] I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Żniwiarza postrzygacz {roślina dający zbiory}, harvestman, kosiarka, żniwiarz
Bel(LXX):1:33 kai\ e)ge/neto tE=| E(me/ra| tE=| e(/ktE| kai\ E)=n *ambakoum e)/CHOn a)/rtous e)nteTrumme/nous e)n ska/fE| e)n e(PSE/mati kai\ sta/mnon oi)/nou kekerasme/nou kai\ e)poreu/eto ei)s to\ pedi/on pro\s tou\s Terista/s.
Bel(LXX):1:33 kai egeneto tE hEmera tE hektE kai En ambakum eCHOn artus enteTrymmenus en skafE en hePSEmati kai stamnon oinu kekerasmenu kai eporeueto eis to pedion pros tus Teristas.
Bel(LXX):1:33 C VBI_AMI3S RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C V9_IAI3S N_NSM V1_PAPNSM N2_APM VM_XPPAPM P N1_DSF P N3M_DSN C N2_ASM N2_GSM VT_XPPGSM C V1I_IMI3S P RA_ASN N2N_ASN P RA_APM N1M_APM
Bel(LXX):1:33 and also, even, namely to become become, happen the day the sixth and also, even, namely to be ć to have bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among skiff; to dig delve in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among boiled thing and also, even, namely jar wine to mix [water and wine] and also, even, namely to go into (+acc) the ć toward (+acc,+gen,+dat) the harvester cropper, harvestman, mower, reaper
Bel(LXX):1:33 and he/she/it-was-BECOME-ed the (dat) day (dat) the (dat) sixth (dat) and he/she/it-was while HAVE-ing (nom) [loaves of] bread (acc) in/among/by (+dat) skiff (dat); he/she/it-should-be-DIG-ed in/among/by (+dat) boiled thing (dat) and jar (acc) wine (gen) having-been-MIX-ed (gen) and he/she/it-was-being-GO-ed into (+acc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) harvesters (acc)
Bel(LXX):1:33 Bel(LXX)_1:33_1 Bel(LXX)_1:33_2 Bel(LXX)_1:33_3 Bel(LXX)_1:33_4 Bel(LXX)_1:33_5 Bel(LXX)_1:33_6 Bel(LXX)_1:33_7 Bel(LXX)_1:33_8 Bel(LXX)_1:33_9 Bel(LXX)_1:33_10 Bel(LXX)_1:33_11 Bel(LXX)_1:33_12 Bel(LXX)_1:33_13 Bel(LXX)_1:33_14 Bel(LXX)_1:33_15 Bel(LXX)_1:33_16 Bel(LXX)_1:33_17 Bel(LXX)_1:33_18 Bel(LXX)_1:33_19 Bel(LXX)_1:33_20 Bel(LXX)_1:33_21 Bel(LXX)_1:33_22 Bel(LXX)_1:33_23 Bel(LXX)_1:33_24 Bel(LXX)_1:33_25 Bel(LXX)_1:33_26 Bel(LXX)_1:33_27 Bel(LXX)_1:33_28
Bel(LXX):1:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:34 καὶ ἐλάλησεν ἄγγελος κυρίου πρὸς Αμβακουμ λέγων Τάδε λέγει σοι κύριος ὁ θεός Τὸ ἄριστον, ὃ ἔχεις, ἀπένεγκε Δανιηλ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων ἐν Βαβυλῶνι.
Bel(LXX):1:34 But the angel of the Lord said unto Habbacuc, Go, carry the dinner that thou hast into Babylon unto Daniel, who is in the lions' den. (Bel 1:34 Brenton)
Bel(LXX):1:34 Anioł Pański odezwał się do Habakuka: «Zanieś posiłek, jaki masz, Danielowi do Babilonu, do jamy lwów». (Daniel 14:34 BT_4)
Bel(LXX):1:34 καὶ ἐλάλησεν ἄγγελος κυρίου πρὸς Αμβακουμ λέγων Τάδε λέγει σοι κύριος θεός Τὸ ἄριστον, ἔχεις, ἀπένεγκε Δανιηλ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων ἐν Βαβυλῶνι.
Bel(LXX):1:34 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄριστον, -ου, τό; ἄριστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Bel(LXX):1:34 I też, nawet, mianowicie By mówić Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Śniadania/południa posiłek; najlepiej doskonały Kto/, który/, który By mieć By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Daniel Do (+przyspieszenie) Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Babilon
Bel(LXX):1:34 kai\ e)la/lEsen a)/ggelos kuri/ou pro\s *ambakoum le/gOn *ta/de le/gei soi ku/rios o( Teo/s *to\ a)/riston, o(\ e)/CHeis, a)pe/negke *daniEl ei)s to\n la/kkon tO=n leo/ntOn e)n *babulO=ni.
Bel(LXX):1:34 kai elalEsen angelos kyriu pros ambakum legOn tade legei soi kyrios ho Teos to ariston, ho eCHeis, apenenke daniEl eis ton lakkon tOn leontOn en babylOni.
Bel(LXX):1:34 C VAI_AAI3S N2_NSM N2_GSM P N_ASM V1_PAPNSM RD_APN V1_PAI3S RP_DS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RA_ASN N2N_ASN RR_ASN V1_PAI2S VA_AAD2S N_DSM P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM P N3W_DSF
Bel(LXX):1:34 and also, even, namely to speak agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) ć to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the breakfast/noon meal; best excellent who/whom/which to have to carry away yield to repay Daniel into (+acc) the ć the lion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Babylon
Bel(LXX):1:34 and he/she/it-SPEAK-ed messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) while SAY/TELL-ing (nom) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) the (nom|acc) breakfast/noon meal (nom|acc|voc); best ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-are-HAVE-ing do-CARRY AWAY-you(sg)! Daniel (indecl) into (+acc) the (acc) the (gen) lions (gen) in/among/by (+dat) Babylon (dat)
Bel(LXX):1:34 Bel(LXX)_1:34_1 Bel(LXX)_1:34_2 Bel(LXX)_1:34_3 Bel(LXX)_1:34_4 Bel(LXX)_1:34_5 Bel(LXX)_1:34_6 Bel(LXX)_1:34_7 Bel(LXX)_1:34_8 Bel(LXX)_1:34_9 Bel(LXX)_1:34_10 Bel(LXX)_1:34_11 Bel(LXX)_1:34_12 Bel(LXX)_1:34_13 Bel(LXX)_1:34_14 Bel(LXX)_1:34_15 Bel(LXX)_1:34_16 Bel(LXX)_1:34_17 Bel(LXX)_1:34_18 Bel(LXX)_1:34_19 Bel(LXX)_1:34_20 Bel(LXX)_1:34_21 Bel(LXX)_1:34_22 Bel(LXX)_1:34_23 Bel(LXX)_1:34_24 Bel(LXX)_1:34_25 Bel(LXX)_1:34_26
Bel(LXX):1:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(LXX):1:35 καὶ εἶπεν Αμβακουμ Κύριε ὁ θεός, οὐχ ἑώρακα τὴν Βαβυλῶνα καὶ τὸν λάκκον οὐ γινώσκω ποῦ ἐστι.
Bel(LXX):1:35 And Habbacuc said, Lord, I never saw Babylon; neither do I know where the den is. (Bel 1:35 Brenton)
Bel(LXX):1:35 Habakuk odpowiedział: «Panie, nie widziałem nigdy Babilonu ani nie znam jamy lwów». (Daniel 14:35 BT_4)
Bel(LXX):1:35 καὶ εἶπεν Αμβακουμ Κύριε θεός, οὐχ ἑώρακα τὴν Βαβυλῶνα καὶ τὸν λάκκον οὐ γινώσκω ποῦ ἐστι.
Bel(LXX):1:35 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ὁ ἡ τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Bel(LXX):1:35 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Babilon I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Gdzie By być
Bel(LXX):1:35 kai\ ei)=pen *ambakoum *ku/rie o( Teo/s, ou)CH e(O/raka tE\n *babulO=na kai\ to\n la/kkon ou) ginO/skO pou= e)sti.
Bel(LXX):1:35 kai eipen ambakum kyrie ho Teos, uCH heOraka tEn babylOna kai ton lakkon u ginOskO pu esti.