Bel(T):1:1 καὶ ὁ βασιλεὺς Ἀστυάγης προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ παρέλαβεν Κῦρος ὁ Πέρσης τὴν βασιλείαν αὐτοῦ.
Bel(T):1:1 Brenton Bel 1:1 And king Astyages was gathered to his fathers, and Cyrus of Persia received his kingdom.
Bel(T):1:1 Król Astiages połączył się ze swymi przodkami, a panowanie objął Pers Cyrus. (Daniel 14:1 BT_4)
Bel(T):1:1 Καὶ βασιλεὺς Ἀστυάγης προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ παρέλαβεν Κῦρος Πέρσης τὴν βασιλείαν αὐτοῦ.
Bel(T):1:1 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Bel(T):1:1 I też, nawet, mianowicie Król By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zagarniać Królestwo On/ona/to/to samo
Bel(T):1:1 *kai\ o( basileu\s *)astua/gEs prosete/TE pro\s tou\s pate/ras au)tou=, kai\ pare/laben *ku=ros o( *pe/rsEs tE\n basilei/an au)tou=.
Bel(T):1:1 kai ho basileus astyagEs proseteTE pros tus pateras autu, kai parelaben kyros ho persEs tEn basileian autu.
Bel(T):1:1 C RA_NSM N3V_NSM N1M_NSM VCI_API3S P RA_APM N3_APM RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N1M_NSM RA_ASF N1A_ASF RD_GSM
Bel(T):1:1 and also, even, namely the king ć to add to toward (+acc,+gen,+dat) the father he/she/it/same and also, even, namely to take along ć the ć the kingdom he/she/it/same
Bel(T):1:1 and the (nom) king (nom) he/she/it-was-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) fathers (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-TAKE-ed-ALONG the (nom) the (acc) kingdom (acc) him/it/same (gen)
Bel(T):1:1 Bel(T)_1:1_1 Bel(T)_1:1_2 Bel(T)_1:1_3 Bel(T)_1:1_4 Bel(T)_1:1_5 Bel(T)_1:1_6 Bel(T)_1:1_7 Bel(T)_1:1_8 Bel(T)_1:1_9 Bel(T)_1:1_10 Bel(T)_1:1_11 Bel(T)_1:1_12 Bel(T)_1:1_13 Bel(T)_1:1_14 Bel(T)_1:1_15 Bel(T)_1:1_16 Bel(T)_1:1_17
Bel(T):1:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:2 καὶ ἦν Δανιηλ συμβιωτὴς τοῦ βασιλέως καὶ ἔνδοξος ὑπὲρ πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ.
Bel(T):1:2 Brenton Bel 1:2 And Daniel conversed with the king, and was honoured above all his friends.
Bel(T):1:2 Daniel był zaufanym króla i przewyższał znaczeniem wszystkich jego przyjaciół. (Daniel 14:2 BT_4)
Bel(T):1:2 καὶ ἦν Δανιηλ συμβιωτὴς τοῦ βασιλέως καὶ ἔνδοξος ὑπὲρ πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ.
Bel(T):1:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἔν·δοξος -ον ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Bel(T):1:2 I też, nawet, mianowicie By być Daniel Król I też, nawet, mianowicie Sławny sławny, sławny Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Przyjaciela towarzysz On/ona/to/to samo
Bel(T):1:2 kai\ E)=n *daniEl sumbiOtE\s tou= basile/Os kai\ e)/ndoXos u(pe\r pa/ntas tou\s fi/lous au)tou=.
Bel(T):1:2 kai En daniEl symbiOtEs tu basileOs kai endoXos hyper pantas tus filus autu.
Bel(T):1:2 C V9_IAI3S N_NSM N1M_NSM RA_GSM N3V_GSM C A1B_NSM P A3_APM RA_APM A1_APM RD_GSM
Bel(T):1:2 and also, even, namely to be Daniel ć the king and also, even, namely glorious illustrious, renowned above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the friend companion he/she/it/same
Bel(T):1:2 and he/she/it-was Daniel (indecl) the (gen) king (gen) and glorious ([Adj] nom) above (+acc), on behalf of (+gen) all (acc) the (acc) friend ([Adj] acc) him/it/same (gen)
Bel(T):1:2 Bel(T)_1:2_1 Bel(T)_1:2_2 Bel(T)_1:2_3 Bel(T)_1:2_4 Bel(T)_1:2_5 Bel(T)_1:2_6 Bel(T)_1:2_7 Bel(T)_1:2_8 Bel(T)_1:2_9 Bel(T)_1:2_10 Bel(T)_1:2_11 Bel(T)_1:2_12 Bel(T)_1:2_13
Bel(T):1:2 x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:3 καὶ ἦν εἴδωλον τοῖς Βαβυλωνίοις, ᾧ ὄνομα Βηλ, καὶ ἐδαπανῶντο εἰς αὐτὸν ἑκάστης ἡμέρας σεμιδάλεως ἀρτάβαι δώδεκα καὶ πρόβατα τεσσαράκοντα καὶ οἴνου μετρηταὶ ἕξ.
Bel(T):1:3 Brenton Bel 1:3 Now the Babylonians had an idol, called Bel, and there were spent upon him every day twelve great measures of fine flour, and forty sheep, and six vessels of wine.
Bel(T):1:3 Babilończycy zaś czcili bożka imieniem Bel; składano mu co dzień dwanaście miar najczystszej mąki, czterdzieści owiec i sześć stągwi wina. (Daniel 14:3 BT_4)
Bel(T):1:3 καὶ ἦν εἴδωλον τοῖς Βαβυλωνίοις, ὄνομα Βηλ, καὶ ἐδαπανῶντο εἰς αὐτὸν ἑκάστης ἡμέρας σεμιδάλεως ἀρτάβαι δώδεκα καὶ πρόβατα τεσσαράκοντα καὶ οἴνου μετρηταὶ ἕξ.
Bel(T):1:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἴδωλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ ὄνομα[τ], -ατος, τό καί δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ σεμίδαλις, -εως, ἡ δώ·δεκα/δεκα·δύο καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί οἶνος, -ου, ὁ μετρητής, -οῦ, ὁ; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) ἕξ
Bel(T):1:3 I też, nawet, mianowicie By być Idol Kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie By opróżniać Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Każdy Dzień Najwyższej jakości mąka Dwanaście I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Wino Miara; by mierzyć Sześć
Bel(T):1:3 kai\ E)=n ei)/dOlon toi=s *babulOni/ois, O(=| o)/noma *bEl, kai\ e)dapanO=nto ei)s au)to\n e(ka/stEs E(me/ras semida/leOs a)rta/bai dO/deka kai\ pro/bata tessara/konta kai\ oi)/nou metrEtai\ e(/X.
Bel(T):1:3 kai En eidOlon tois babylOniois, hO onoma bEl, kai edapanOnto eis auton hekastEs hEmeras semidaleOs artabai dOdeka kai probata tessarakonta kai oinu metrEtai heX.
Bel(T):1:3 C V9_IAI3S N2N_NSN RA_DPM N2_DPM RR_DSN N3M_NSN N_NSM C V3I_IPI3P P RD_ASM A1_GSF N1A_GSF N3I_GSF N1_NPF M C N2N_NPN M C N2_GSM N1M_NPM M
Bel(T):1:3 and also, even, namely to be idol the ć who/whom/which name with regard to ć and also, even, namely to deplete into (+acc) he/she/it/same each day best quality flour ć twelve and also, even, namely sheep (sheepfold) forty and also, even, namely wine measure; to measure six
Bel(T):1:3 and he/she/it-was idol (nom|acc|voc) the (dat) who/whom/which (dat) name (nom|acc|voc) and they-were-being-DEPLETE-ed into (+acc) him/it/same (acc) each (of two) (gen) day (gen), days (acc) best quality flour (gen) twelve and sheep (nom|acc|voc) forty and wine (gen) measures (nom|voc); he/she/it-should-be-being-MEASURE-ed six
Bel(T):1:3 Bel(T)_1:3_1 Bel(T)_1:3_2 Bel(T)_1:3_3 Bel(T)_1:3_4 Bel(T)_1:3_5 Bel(T)_1:3_6 Bel(T)_1:3_7 Bel(T)_1:3_8 Bel(T)_1:3_9 Bel(T)_1:3_10 Bel(T)_1:3_11 Bel(T)_1:3_12 Bel(T)_1:3_13 Bel(T)_1:3_14 Bel(T)_1:3_15 Bel(T)_1:3_16 Bel(T)_1:3_17 Bel(T)_1:3_18 Bel(T)_1:3_19 Bel(T)_1:3_20 Bel(T)_1:3_21 Bel(T)_1:3_22 Bel(T)_1:3_23 Bel(T)_1:3_24
Bel(T):1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:4 καὶ ὁ βασιλεὺς ἐσέβετο αὐτὸν καὶ ἐπορεύετο καθ’ ἑκάστην ἡμέραν προσκυνεῖν αὐτῷ· Δανιηλ δὲ προσεκύνει τῷ θεῷ αὐτοῦ.
Bel(T):1:4 Brenton Bel 1:4 And the king worshipped it and went daily to adore it: but Daniel worshipped his own God. And the king said unto him, Why dost not thou worship Bel?
Bel(T):1:4 Czcił go też król i udawał się codziennie, by mu oddawać pokłon. Daniel zaś czcił swojego Boga. (Daniel 14:4 BT_4)
Bel(T):1:4 καὶ βασιλεὺς ἐσέβετο αὐτὸν καὶ ἐπορεύετο καθ’ ἑκάστην ἡμέραν προσκυνεῖν αὐτῷ· Δανιηλ δὲ προσεκύνει τῷ θεῷ αὐτοῦ.
Bel(T):1:4 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Δανιήλ, ὁ δέ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Bel(T):1:4 I też, nawet, mianowicie Król By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By iść W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Daniel zaś By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Bóg  On/ona/to/to samo
Bel(T):1:4 kai\ o( basileu\s e)se/beto au)to\n kai\ e)poreu/eto kaT’ e(ka/stEn E(me/ran proskunei=n au)tO=|· *daniEl de\ proseku/nei tO=| TeO=| au)tou=.
Bel(T):1:4 kai ho basileus esebeto auton kai eporeueto kaT’ hekastEn hEmeran proskynein autO· daniEl de prosekynei tO TeO autu.
Bel(T):1:4 C RA_NSM N3V_NSM V1I_IMI3S RD_ASM C V1I_IMI3S P A1_ASF N1A_ASF V2_PAN RD_DSM N_NSM x V2I_IAI3S RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Bel(T):1:4 and also, even, namely the king to revere defer to, respect, he/she/it/same and also, even, namely to go down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same Daniel δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the god [see theology] he/she/it/same
Bel(T):1:4 and the (nom) king (nom) he/she/it-was-being-REVERE-ed him/it/same (acc) and he/she/it-was-being-GO-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc) to-be-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE him/it/same (dat) Daniel (indecl) Yet he/she/it-was-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE the (dat) god (dat) him/it/same (gen)
Bel(T):1:4 Bel(T)_1:4_1 Bel(T)_1:4_2 Bel(T)_1:4_3 Bel(T)_1:4_4 Bel(T)_1:4_5 Bel(T)_1:4_6 Bel(T)_1:4_7 Bel(T)_1:4_8 Bel(T)_1:4_9 Bel(T)_1:4_10 Bel(T)_1:4_11 Bel(T)_1:4_12 Bel(T)_1:4_13 Bel(T)_1:4_14 Bel(T)_1:4_15 Bel(T)_1:4_16 Bel(T)_1:4_17 Bel(T)_1:4_18
Bel(T):1:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:5 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Διὰ τί οὐ προσκυνεῖς τῷ Βηλ; ὁ δὲ εἶπεν Ὅτι οὐ σέβομαι εἴδωλα χειροποίητα, ἀλλὰ τὸν ζῶντα θεὸν τὸν κτίσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ ἔχοντα πάσης σαρκὸς κυριείαν.
Bel(T):1:5 Brenton Bel 1:5 Who answered and said, Because I may not worship idols made with hands, but the living God, who hath created the heaven and the earth, and hath sovereignty over all flesh.
Bel(T):1:5 Powiedział do niego król: «Dlaczego nie oddajesz pokłonu Belowi?» On zaś odrzekł: «Bo nie oddaję czci bożkom uczynionym rękami, lecz Bogu żyjącemu, który stworzył niebo i ziemię oraz sprawuje władzę nad wszystkimi istotami». (Daniel 14:5 BT_4)
Bel(T):1:5 καὶ εἶπεν αὐτῷ βασιλεύς Διὰ τί οὐ προσκυνεῖς τῷ Βηλ; δὲ εἶπεν Ὅτι οὐ σέβομαι εἴδωλα χειροποίητα, ἀλλὰ τὸν ζῶντα θεὸν τὸν κτίσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ ἔχοντα πάσης σαρκὸς κυριείαν.
Bel(T):1:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ διά τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) εἴδωλον, -ου, τό χειρο·ποίητος -όν ἀλλά ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ
Bel(T):1:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie zaś By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, Idol Robiony ręcznie Ale Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Bóg  By tworzyć tworzę, kształtuję się, kształtuję się, robię, zawsze z Boga. Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mieć Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso}
Bel(T):1:5 kai\ ei)=pen au)tO=| o( basileu/s *dia\ ti/ ou) proskunei=s tO=| *bEl; o( de\ ei)=pen *(/oti ou) se/bomai ei)/dOla CHeiropoi/Eta, a)lla\ to\n DZO=nta Teo\n to\n kti/santa to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n kai\ e)/CHonta pa/sEs sarko\s kuriei/an.
Bel(T):1:5 kai eipen autO ho basileus dia ti u proskyneis tO bEl; ho de eipen hoti u sebomai eidOla CHeiropoiEta, alla ton DZOnta Teon ton ktisanta ton uranon kai tEn gEn kai eCHonta pasEs sarkos kyrieian.
Bel(T):1:5 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM P RI_ASN D V2_PAI2S RA_DSM N_DSM RA_NSM x VBI_AAI3S C D V1_PMI1S N2N_APN A1B_APN C RA_ASM V3_PAPASM N2_ASM RA_ASM VA_AAPASM RA_ASM N2_ASM C RA_ASF N1_ASF C V1_PAPASM A1S_GSF N3K_GSF N1A_ASF
Bel(T):1:5 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell because/that οὐχ before rough breathing to revere defer to, respect, idol handmade but the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) god [see theology] the to create I create, form, shape, make, always of God. the sky/heaven and also, even, namely the earth/land and also, even, namely to have every all, each, every, the whole of flesh ć
Bel(T):1:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) because of (+acc), through (+gen) who/what/why (nom|acc) not you(sg)-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE the (dat) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed because/that not I-am-being-REVERE-ed idols (nom|acc|voc) handmade ([Adj] nom|acc|voc) but the (acc) while EXISTS-ing (acc, nom|acc|voc) god (acc) the (acc) upon CREATE-ing (acc, nom|acc|voc) the (acc) sky/heaven (acc) and the (acc) earth/land (acc) and while HAVE-ing (acc, nom|acc|voc) every (gen) flesh (gen)
Bel(T):1:5 Bel(T)_1:5_1 Bel(T)_1:5_2 Bel(T)_1:5_3 Bel(T)_1:5_4 Bel(T)_1:5_5 Bel(T)_1:5_6 Bel(T)_1:5_7 Bel(T)_1:5_8 Bel(T)_1:5_9 Bel(T)_1:5_10 Bel(T)_1:5_11 Bel(T)_1:5_12 Bel(T)_1:5_13 Bel(T)_1:5_14 Bel(T)_1:5_15 Bel(T)_1:5_16 Bel(T)_1:5_17 Bel(T)_1:5_18 Bel(T)_1:5_19 Bel(T)_1:5_20 Bel(T)_1:5_21 Bel(T)_1:5_22 Bel(T)_1:5_23 Bel(T)_1:5_24 Bel(T)_1:5_25 Bel(T)_1:5_26 Bel(T)_1:5_27 Bel(T)_1:5_28 Bel(T)_1:5_29 Bel(T)_1:5_30 Bel(T)_1:5_31 Bel(T)_1:5_32 Bel(T)_1:5_33 Bel(T)_1:5_34 Bel(T)_1:5_35
Bel(T):1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Οὐ δοκεῖ σοι Βηλ εἶναι ζῶν θεός; ἦ οὐχ ὁρᾷς ὅσα ἐσθίει καὶ πίνει καθ’ ἑκάστην ἡμέραν;
Bel(T):1:6 Brenton Bel 1:6 Then said the king unto him, Thinkest thou not that Bel is a living God? seest thou not how much he eateth and drinketh every day?
Bel(T):1:6 Powiedział mu więc król: «Uważasz, że Bel nie jest bogiem żyjącym? Czy nie wiesz, ile zjada i wypija codziennie?» (Daniel 14:6 BT_4)
Bel(T):1:6 καὶ εἶπεν αὐτῷ βασιλεύς Οὐ δοκεῖ σοι Βηλ εἶναι ζῶν θεός; οὐχ ὁρᾷς ὅσα ἐσθίει καὶ πίνει καθ’ ἑκάστην ἡμέραν;
Bel(T):1:6 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ἦ[2] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅσος -η -ον ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) κατά ἕκαστος -η -ον ἡμέρα, -ας -ἡ
Bel(T):1:6 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król ??? Przed przydechem mocnym By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Bóg  Naprawdę ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tyleż/wiele jak By jeść I też, nawet, mianowicie By pić W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy Dzień
Bel(T):1:6 kai\ ei)=pen au)tO=| o( basileu/s *ou) dokei= soi *bEl ei)=nai DZO=n Teo/s; E)= ou)CH o(ra=|s o(/sa e)sTi/ei kai\ pi/nei kaT’ e(ka/stEn E(me/ran;
Bel(T):1:6 kai eipen autO ho basileus u dokei soi bEl einai DZOn Teos; E uCH horas hosa esTiei kai pinei kaT’ hekastEn hEmeran;
Bel(T):1:6 C VBI_AAI3S RD_DSM RA_NSM N3V_NSM D V2_PAI3S RP_DS N_ASM V9_PAN V3_PAPNSM N2_NSM C D V3_PAI2S A1_APN V1_PAI3S C V1_PAI3S P A1_ASF N1A_ASF
Bel(T):1:6 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king οὐχ before rough breathing to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg); to rub worn, rub ć to be to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) god [see theology] truly οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), as much/many as to eat and also, even, namely to drink down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing each day
Bel(T):1:6 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) the (nom) king (nom) not he/she/it-is-GLORY-ing, you(sg)-are-being-GLORY-ed (classical), be-you(sg)-GLORY-ing! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) to-be while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) god (nom) truly not you(sg)-are-SEE-ing, you(sg)-should-be-SEE-ing as much/many as (nom|acc) he/she/it-is-EAT-ing, you(sg)-are-being-EAT-ed (classical) and he/she/it-is-DRINK-ing, you(sg)-are-being-DRINK-ed (classical) down/according to/as per (+acc), against (+gen) each (of two) (acc) day (acc)
Bel(T):1:6 Bel(T)_1:6_1 Bel(T)_1:6_2 Bel(T)_1:6_3 Bel(T)_1:6_4 Bel(T)_1:6_5 Bel(T)_1:6_6 Bel(T)_1:6_7 Bel(T)_1:6_8 Bel(T)_1:6_9 Bel(T)_1:6_10 Bel(T)_1:6_11 Bel(T)_1:6_12 Bel(T)_1:6_13 Bel(T)_1:6_14 Bel(T)_1:6_15 Bel(T)_1:6_16 Bel(T)_1:6_17 Bel(T)_1:6_18 Bel(T)_1:6_19 Bel(T)_1:6_20 Bel(T)_1:6_21 Bel(T)_1:6_22
Bel(T):1:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:7 καὶ εἶπεν Δανιηλ γελάσας Μὴ πλανῶ, βασιλεῦ· οὗτος γὰρ ἔσωθεν μέν ἐστι πηλὸς ἔξωθεν δὲ χαλκὸς καὶ οὐ βέβρωκεν οὐδὲ πέπωκεν πώποτε.
Bel(T):1:7 Brenton Bel 1:7 Then Daniel smiled, and said, O king, be not deceived: for this is but clay within, and brass without, and did never eat or drink any thing.
Bel(T):1:7 Daniel odpowiedział z uśmiechem: «Nie łudź się, królu! Jest on w środku z gliny, a na wierzchu z miedzi i nigdy nie jadł ani nie pił». (Daniel 14:7 BT_4)
Bel(T):1:7 καὶ εἶπεν Δανιηλ γελάσας Μὴ πλανῶ, βασιλεῦ· οὗτος γὰρ ἔσωθεν μέν ἐστι πηλὸς ἔξωθεν δὲ χαλκὸς καὶ οὐ βέβρωκεν οὐδὲ πέπωκεν πώποτε.
Bel(T):1:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) μή πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ ἔσω·θεν μέν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πηλός, -οῦ, ὁ ἔξω·θεν δέ χαλκός, -οῦ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) πώποτε
Bel(T):1:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel By śmiać się Nie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Król To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak Od wewnątrz Naprawdę (jeszcze, na pewno, pewnie) By być Glina Od zewnątrz zaś Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By jeść ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By pić Kiedykolwiek jeszcze
Bel(T):1:7 kai\ ei)=pen *daniEl gela/sas *mE\ planO=, basileu=· ou(=tos ga\r e)/sOTen me/n e)sti pElo\s e)/XOTen de\ CHalko\s kai\ ou) be/brOken ou)de\ pe/pOken pO/pote.
Bel(T):1:7 kai eipen daniEl gelasas mE planO, basileu· hutos gar esOTen men esti pElos eXOTen de CHalkos kai u bebrOken ude pepOken pOpote.
Bel(T):1:7 C VBI_AAI3S N_NSM VA_AAPNSM D V3_PAI1S N3V_VSM RD_NSM x D x V9_PAI3S N2_NSM D x N2_NSM C D VX_XAI3S C VX_XAI3S D
Bel(T):1:7 and also, even, namely to say/tell Daniel to laugh not to wander/cause to stray [see planet] king this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as from inside indeed (yet, certainly, surely) to be clay from the outside δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] copper or bronze and also, even, namely οὐχ before rough breathing to eat οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to drink ever yet
Bel(T):1:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed Daniel (indecl) upon LAUGH-ing (nom|voc) not I-am-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY, be-you(sg)-being-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY!, I-should-be-WandER/CAUSE-ing-TO-STRAY king (voc) this (nom) for from inside indeed he/she/it-is clay (nom) from the outside Yet copper or bronze (nom) and not he/she/it-has-EAT-ed neither/nor he/she/it-has-DRINK-ed ever yet
Bel(T):1:7 Bel(T)_1:7_1 Bel(T)_1:7_2 Bel(T)_1:7_3 Bel(T)_1:7_4 Bel(T)_1:7_5 Bel(T)_1:7_6 Bel(T)_1:7_7 Bel(T)_1:7_8 Bel(T)_1:7_9 Bel(T)_1:7_10 Bel(T)_1:7_11 Bel(T)_1:7_12 Bel(T)_1:7_13 Bel(T)_1:7_14 Bel(T)_1:7_15 Bel(T)_1:7_16 Bel(T)_1:7_17 Bel(T)_1:7_18 Bel(T)_1:7_19 Bel(T)_1:7_20 Bel(T)_1:7_21 Bel(T)_1:7_22
Bel(T):1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:8 καὶ θυμωθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσεν τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐὰν μὴ εἴπητέ μοι τίς ὁ κατέσθων τὴν δαπάνην ταύτην, ἀποθανεῖσθε· ἐὰν δὲ δείξητε ὅτι Βηλ κατεσθίει αὐτά, ἀποθανεῖται Δανιηλ, ὅτι ἐβλασφήμησεν εἰς τὸν Βηλ.
Bel(T):1:8 Brenton Bel 1:8 So the king was wroth, and called for his priests, and said unto them, If ye tell me not who this is that devoureth these expenses, ye shall die.
Bel(T):1:8 Rozgniewany król wezwał swych kapłanów i powiedział do nich: «Jeśli mi nie powiecie, kto zjada te ofiary, umrzecie. Jeśli zaś udowodnicie, że Bel je zjada, umrze Daniel, bo zbluźnił Belowi». (Daniel 14:8 BT_4)
Bel(T):1:8 καὶ θυμωθεὶς βασιλεὺς ἐκάλεσεν τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐὰν μὴ εἴπητέ μοι τίς κατέσθων τὴν δαπάνην ταύτην, ἀποθανεῖσθε· ἐὰν δὲ δείξητε ὅτι Βηλ κατεσθίει αὐτά, ἀποθανεῖται Δανιηλ, ὅτι ἐβλασφήμησεν εἰς τὸν Βηλ.
Bel(T):1:8 καί θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐάν (εἰ ἄν) μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δαπάνη, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) δέ δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) ὅτι κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Δανιήλ, ὁ ὅτι βλασ·φημέω (βλασφημ(ε)-, -, βλασφημη·σ-, -, -, βλασφημη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό
Bel(T):1:8 I też, nawet, mianowicie By rozgniewać Król By nazywać rozmowę Duchowny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By mówić/opowiadaj Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Koszt To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By umierać Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By być widocznym Ponieważ/tamto By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj On/ona/to/to samo By umierać Daniel Ponieważ/tamto By bluźnić/mów lekceważąco/mów zły {chory} z Do (+przyspieszenie)
Bel(T):1:8 kai\ TumOTei\s o( basileu\s e)ka/lesen tou\s i(erei=s au)tou= kai\ ei)=pen au)toi=s *)ea\n mE\ ei)/pEte/ moi ti/s o( kate/sTOn tE\n dapa/nEn tau/tEn, a)poTanei=sTe· e)a\n de\ dei/XEte o(/ti *bEl katesTi/ei au)ta/, a)poTanei=tai *daniEl, o(/ti e)blasfE/mEsen ei)s to\n *bEl.
Bel(T):1:8 kai TymOTeis ho basileus ekalesen tus hiereis autu kai eipen autois ean mE eipEte moi tis ho katesTOn tEn dapanEn tautEn, apoTaneisTe· ean de deiXEte hoti bEl katesTiei auta, apoTaneitai daniEl, hoti eblasfEmEsen eis ton bEl.
Bel(T):1:8 C VC_APPNSM RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S RA_APM N3V_NPM RD_GSM C VBI_AAI3S RD_DPM C D VB_AAS2P RP_DS RI_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N1_ASF RD_ASF VF2_FMI2P C x VA_AAS2P C N_NSM V1_PAI3S RD_APN VF2_FMI2S N_NSM C VAI_AAI3S P RA_ASM N_ASM
Bel(T):1:8 and also, even, namely to anger the king to call call the priest he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to say/tell I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to devour be eaten away, eat away the cost this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to die if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to show because/that ć to devour be eaten away, eat away he/she/it/same to die Daniel because/that to blaspheme/disparage/speak ill of into (+acc) the ć
Bel(T):1:8 and upon being-ANGER-ed (nom|voc) the (nom) king (nom) he/she/it-CALL-ed the (acc) priests (acc, nom|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) if-ever not you(pl)-should-SAY/TELL me (dat) who/what/why (nom) the (nom) while DEVOUR-ing (nom) the (acc) cost (acc) this (acc) you(pl)-will-be-DIE-ed if-ever Yet you(pl)-should-SHOW because/that he/she/it-is-DEVOUR-ing, you(sg)-are-being-DEVOUR-ed (classical) they/them/same (nom|acc) he/she/it-will-be-DIE-ed Daniel (indecl) because/that he/she/it-BLASPHEME/DISPARAGE/SPEAK-ed-ILL-OF into (+acc) the (acc)
Bel(T):1:8 Bel(T)_1:8_1 Bel(T)_1:8_2 Bel(T)_1:8_3 Bel(T)_1:8_4 Bel(T)_1:8_5 Bel(T)_1:8_6 Bel(T)_1:8_7 Bel(T)_1:8_8 Bel(T)_1:8_9 Bel(T)_1:8_10 Bel(T)_1:8_11 Bel(T)_1:8_12 Bel(T)_1:8_13 Bel(T)_1:8_14 Bel(T)_1:8_15 Bel(T)_1:8_16 Bel(T)_1:8_17 Bel(T)_1:8_18 Bel(T)_1:8_19 Bel(T)_1:8_20 Bel(T)_1:8_21 Bel(T)_1:8_22 Bel(T)_1:8_23 Bel(T)_1:8_24 Bel(T)_1:8_25 Bel(T)_1:8_26 Bel(T)_1:8_27 Bel(T)_1:8_28 Bel(T)_1:8_29 Bel(T)_1:8_30 Bel(T)_1:8_31 Bel(T)_1:8_32 Bel(T)_1:8_33 Bel(T)_1:8_34 Bel(T)_1:8_35 Bel(T)_1:8_36
Bel(T):1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:9 καὶ εἶπεν Δανιηλ τῷ βασιλεῖ Γινέσθω κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἦσαν ἱερεῖς τοῦ Βηλ ἑβδομήκοντα ἐκτὸς γυναικῶν καὶ τέκνων.
Bel(T):1:9 Brenton Bel 1:9 But if ye can certify me that Bel devoureth them, then Daniel shall die: for he hath spoken blasphemy against Bel. And Daniel said unto the king, Let it be according to thy word.
Bel(T):1:9 Wtedy Daniel powiedział do króla: «Niech się stanie, jak powiedziałeś». Kapłanów zaś było siedemdziesięciu, nie licząc kobiet i dzieci. (Daniel 14:9 BT_4)
Bel(T):1:9 καὶ εἶπεν Δανιηλ τῷ βασιλεῖ Γινέσθω κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἦσαν ἱερεῖς τοῦ Βηλ ἑβδομήκοντα ἐκτὸς γυναικῶν καὶ τέκνων.
Bel(T):1:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κατά ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἑβδομή·κοντα ἐκτός[2] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
Bel(T):1:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel Król By stawać się stawaj się, zdarzaj się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By być Duchowny Siedemdziesiąt Zewnątrz Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko
Bel(T):1:9 kai\ ei)=pen *daniEl tO=| basilei= *gine/sTO kata\ to\ r(E=ma/ sou. kai\ E)=san i(erei=s tou= *bEl e(bdomE/konta e)kto\s gunaikO=n kai\ te/knOn.
Bel(T):1:9 kai eipen daniEl tO basilei ginesTO kata to rEma su. kai Esan hiereis tu bEl hebdomEkonta ektos gynaikOn kai teknOn.
Bel(T):1:9 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DSM N3V_DSM V1_PMD3S P RA_ASN N3M_ASN RP_GS C V9_IAI3P N3V_NPM RA_GSM N_GSM M P N3K_GPF C N2N_GPN
Bel(T):1:9 and also, even, namely to say/tell Daniel the king to become become, happen down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) and also, even, namely to be priest the ć seventy outside woman/wife and also, even, namely child
Bel(T):1:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed Daniel (indecl) the (dat) king (dat) let-him/her/it-be-being-BECOME-ed! down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and they-were priests (acc, nom|voc) the (gen) seventy outside women/wives (gen) and children (gen)
Bel(T):1:9 Bel(T)_1:9_1 Bel(T)_1:9_2 Bel(T)_1:9_3 Bel(T)_1:9_4 Bel(T)_1:9_5 Bel(T)_1:9_6 Bel(T)_1:9_7 Bel(T)_1:9_8 Bel(T)_1:9_9 Bel(T)_1:9_10 Bel(T)_1:9_11 Bel(T)_1:9_12 Bel(T)_1:9_13 Bel(T)_1:9_14 Bel(T)_1:9_15 Bel(T)_1:9_16 Bel(T)_1:9_17 Bel(T)_1:9_18 Bel(T)_1:9_19 Bel(T)_1:9_20
Bel(T):1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:10 καὶ ἦλθεν ὁ βασιλεὺς μετὰ Δανιηλ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Βηλ.
Bel(T):1:10 Brenton Bel 1:10 Now the priests of Bel were threescore and ten, beside their wives and children. And the king went with Daniel into the temple of Bel.
Bel(T):1:10 Udał się więc król z Danielem do świątyni Bela. (Daniel 14:10 BT_4)
Bel(T):1:10 καὶ ἦλθεν βασιλεὺς μετὰ Δανιηλ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Βηλ.
Bel(T):1:10 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μετά Δανιήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό
Bel(T):1:10 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Król Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Daniel Do (+przyspieszenie) Dom
Bel(T):1:10 kai\ E)=lTen o( basileu\s meta\ *daniEl ei)s to\n oi)=kon tou= *bEl.
Bel(T):1:10 kai ElTen ho basileus meta daniEl eis ton oikon tu bEl.
Bel(T):1:10 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N_GSM P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N_GSM
Bel(T):1:10 and also, even, namely to come the king after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Daniel into (+acc) the house the ć
Bel(T):1:10 and he/she/it-COME-ed the (nom) king (nom) after (+acc), with (+gen) Daniel (indecl) into (+acc) the (acc) house (acc) the (gen)
Bel(T):1:10 Bel(T)_1:10_1 Bel(T)_1:10_2 Bel(T)_1:10_3 Bel(T)_1:10_4 Bel(T)_1:10_5 Bel(T)_1:10_6 Bel(T)_1:10_7 Bel(T)_1:10_8 Bel(T)_1:10_9 Bel(T)_1:10_10 Bel(T)_1:10_11
Bel(T):1:10 x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:11 καὶ εἶπαν οἱ ἱερεῖς τοῦ Βηλ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀποτρέχομεν ἔξω, σὺ δέ, βασιλεῦ, παράθες τὰ βρώματα καὶ τὸν οἶνον κεράσας θὲς καὶ ἀπόκλεισον τὴν θύραν καὶ σφράγισον τῷ δακτυλίῳ σου· καὶ ἐλθὼν πρωῒ ἐὰν μὴ εὕρῃς πάντα βεβρωμένα ὑπὸ τοῦ Βηλ, ἀποθανούμεθα ἢ Δανιηλ ὁ ψευδόμενος καθ’ ἡμῶν.
Bel(T):1:11 Brenton Bel 1:11 So Bel's priests said, Lo, we go out: but thou, O king, set on the meat, and make ready the wine, and shut the door fast and seal it with thine own signet;
Bel(T):1:11 Kapłani Bela powiedzieli: «Oto my odchodzimy, ty zaś, królu, przygotuj pożywienie, zmieszaj wino i postaw. Następnie zamknij drzwi i opieczętuj swym sygnetem. Gdy przyjdziesz rano i nie stwierdzisz, że Bel spożył wszystko, umrzemy my, w przeciwnym zaś razie niech umrze Daniel, który nas oczernił». (Daniel 14:11 BT_4)
Bel(T):1:11 καὶ εἶπαν οἱ ἱερεῖς τοῦ Βηλ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀποτρέχομεν ἔξω, σὺ δέ, βασιλεῦ, παράθες τὰ βρώματα καὶ τὸν οἶνον κεράσας θὲς καὶ ἀπόκλεισον τὴν θύραν καὶ σφράγισον τῷ δακτυλίῳ σου· καὶ ἐλθὼν πρωῒ ἐὰν μὴ εὕρῃς πάντα βεβρωμένα ὑπὸ τοῦ Βηλ, ἀποθανούμεθα Δανιηλ ψευδόμενος καθ’ ἡμῶν.
Bel(T):1:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ βασιλεύς, -έως, ὁ παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ κεράννυμι (ath. κεραννυ-, -, κερα·σ-, -, κεκερασ-, κερασ·θ-) τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) καί ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρωΐ ἐάν (εἰ ἄν) μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) ἤ[1] Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-) κατά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Bel(T):1:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Duchowny By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Ty zaś Król By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Żywność I też, nawet, mianowicie Wino By mieszać się [woda i wino] By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj I też, nawet, mianowicie Do ??? Drzwi brama I też, nawet, mianowicie By pieczętować Pierścień Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By przychodzić Wcześnie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie By znajdować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By jeść Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By umierać Albo Daniel By leżeć {By kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ja
Bel(T):1:11 kai\ ei)=pan oi( i(erei=s tou= *bEl *)idou\ E(mei=s a)potre/CHomen e)/XO, su\ de/, basileu=, para/Tes ta\ brO/mata kai\ to\n oi)=non kera/sas Te\s kai\ a)po/kleison tE\n Tu/ran kai\ sfra/gison tO=| daktuli/O| sou· kai\ e)lTO\n prOi\+ e)a\n mE\ eu(/rE|s pa/nta bebrOme/na u(po\ tou= *bEl, a)poTanou/meTa E)\ *daniEl o( PSeudo/menos kaT’ E(mO=n.
Bel(T):1:11 kai eipan hoi hiereis tu bEl idu hEmeis apotreCHomen eXO, sy de, basileu, paraTes ta brOmata kai ton oinon kerasas Tes kai apokleison tEn Tyran kai sfragison tO daktyliO su· kai elTOn prO+i ean mE heurEs panta bebrOmena hypo tu bEl, apoTanumeTa E daniEl ho PSeudomenos kaT’ hEmOn.
Bel(T):1:11 C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_GSM N_GSM I RP_NP V1_PAI1P D RP_NS x N3V_VSM VE_AAD2S RA_APN N3M_APN C RA_ASM N2_ASM VA_AAPNSM VE_AAD2S C VA_AAD2S RA_ASF N1A_ASF C VA_AAD2S RA_DSM N2_DSM RP_GS C VB_AAPNSM D C D VB_AAS2S A3_APN VM_XPPAPN P RA_GSM N_GSM VF2_FMI1P C N_NSM RA_NSM V1_PMPNSM P RP_GP
Bel(T):1:11 and also, even, namely to say/tell the priest the ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I ć outside; to have; to be permitted you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king to submit for-consideration the food and also, even, namely the wine to mix [water and wine] to place lay, put, set, situate, station and also, even, namely to ??? the door gate and also, even, namely to seal the ring you; your/yours(sg) and also, even, namely to come early if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not to find every all, each, every, the whole of to eat under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć to die or Daniel the to lie deceptive, dishonest; false, untrue down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing I
Bel(T):1:11 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (gen) be-you(sg)-SEE-ed! we (nom) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED you(sg) (nom) Yet king (voc) do-SUBMIT-you(sg)-FOR-CONSIDERATION! the (nom|acc) foods (nom|acc|voc) and the (acc) wine (acc) upon MIX-ing (nom|voc) do-PLACE-you(sg)! and do-???-you(sg)!, going-to-??? (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) door (acc) and do-SEAL-you(sg)! the (dat) ring (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon COME-ing (nom) early if-ever not you(sg)-should-FIND all (nom|acc|voc), every (acc) having-been-EAT-ed (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen) the (gen) we-will-be-DIE-ed or Daniel (indecl) the (nom) while being-LIE-ed (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) us (gen)
Bel(T):1:11 Bel(T)_1:11_1 Bel(T)_1:11_2 Bel(T)_1:11_3 Bel(T)_1:11_4 Bel(T)_1:11_5 Bel(T)_1:11_6 Bel(T)_1:11_7 Bel(T)_1:11_8 Bel(T)_1:11_9 Bel(T)_1:11_10 Bel(T)_1:11_11 Bel(T)_1:11_12 Bel(T)_1:11_13 Bel(T)_1:11_14 Bel(T)_1:11_15 Bel(T)_1:11_16 Bel(T)_1:11_17 Bel(T)_1:11_18 Bel(T)_1:11_19 Bel(T)_1:11_20 Bel(T)_1:11_21 Bel(T)_1:11_22 Bel(T)_1:11_23 Bel(T)_1:11_24 Bel(T)_1:11_25 Bel(T)_1:11_26 Bel(T)_1:11_27 Bel(T)_1:11_28 Bel(T)_1:11_29 Bel(T)_1:11_30 Bel(T)_1:11_31 Bel(T)_1:11_32 Bel(T)_1:11_33 Bel(T)_1:11_34 Bel(T)_1:11_35 Bel(T)_1:11_36 Bel(T)_1:11_37 Bel(T)_1:11_38 Bel(T)_1:11_39 Bel(T)_1:11_40 Bel(T)_1:11_41 Bel(T)_1:11_42 Bel(T)_1:11_43 Bel(T)_1:11_44 Bel(T)_1:11_45 Bel(T)_1:11_46 Bel(T)_1:11_47 Bel(T)_1:11_48
Bel(T):1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:12 αὐτοὶ δὲ κατεφρόνουν, ὅτι πεποιήκεισαν ὑπὸ τὴν τράπεζαν κεκρυμμένην εἴσοδον καὶ δι’ αὐτῆς εἰσεπορεύοντο διόλου καὶ ἀνήλουν αὐτά.
Bel(T):1:12 Brenton Bel 1:12 And to morrow when thou comest in, if thou findest not that Bel hath eaten up all, we will suffer death: or else Daniel, that speaketh falsely against us.
Bel(T):1:12 Nie niepokoili się oni, ponieważ zrobili pod stołem ofiarnym tajemne wejście, którym stale wchodzili i zjadali wszystko. (Daniel 14:12 BT_4)
Bel(T):1:12 αὐτοὶ δὲ κατεφρόνουν, ὅτι πεποιήκεισαν ὑπὸ τὴν τράπεζαν κεκρυμμένην εἴσοδον καὶ δι’ αὐτῆς εἰσεπορεύοντο διόλου καὶ ἀνήλουν αὐτά.
Bel(T):1:12 αὐτός αὐτή αὐτό δέ κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-) ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) εἴσ·οδος, -ου, ἡ καί διά αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) δι·όλλυμι [LXX] (ath. δι+ολλυ-, -, δι+ολε·σ- or 2nd δι+ολ-, -, -, -) καί ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Bel(T):1:12 On/ona/to/to samo zaś By być łaskawym Ponieważ/tamto By czynić/rób Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy By ukrywać się ukrywaj, kryj się Wejście {Pozycja} I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By wchodzić Do ??? I też, nawet, mianowicie By zużywać się On/ona/to/to samo
Bel(T):1:12 au)toi\ de\ katefro/noun, o(/ti pepoiE/keisan u(po\ tE\n tra/peDZan kekrumme/nEn ei)/sodon kai\ di’ au)tE=s ei)seporeu/onto dio/lou kai\ a)nE/loun au)ta/.
Bel(T):1:12 autoi de katefronun, hoti pepoiEkeisan hypo tEn trapeDZan kekrymmenEn eisodon kai di’ autEs eiseporeuonto diolu kai anElun auta.
Bel(T):1:12 RD_NPM x V2I_IAI3P C VX_YAI3P P RA_ASF N1S_ASF VP_XMPASF N2_ASF C P RD_GSF V1I_IMI3P D C V4I_IAI3P RD_APN
Bel(T):1:12 he/she/it/same δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to condescend because/that to do/make under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the table to hide conceal, skulk entry and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to enter to ??? and also, even, namely to consume he/she/it/same
Bel(T):1:12 they/same (nom) Yet I-was-CONDESCEND-ing, they-were-CONDESCEND-ing because/that they-had-DO/MAKE-ed under (+acc), by (+gen) the (acc) table (acc) having-been-HIDE-ed (acc) entry (acc) and because of (+acc), through (+gen) her/it/same (gen) they-were-being-ENTER-ed be-you(sg)-???-ed! and I-was-CONSUME-ing, they-were-CONSUME-ing they/them/same (nom|acc)
Bel(T):1:12 Bel(T)_1:12_1 Bel(T)_1:12_2 Bel(T)_1:12_3 Bel(T)_1:12_4 Bel(T)_1:12_5 Bel(T)_1:12_6 Bel(T)_1:12_7 Bel(T)_1:12_8 Bel(T)_1:12_9 Bel(T)_1:12_10 Bel(T)_1:12_11 Bel(T)_1:12_12 Bel(T)_1:12_13 Bel(T)_1:12_14 Bel(T)_1:12_15 Bel(T)_1:12_16 Bel(T)_1:12_17 Bel(T)_1:12_18
Bel(T):1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:13 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν ἐκεῖνοι, καὶ ὁ βασιλεὺς παρέθηκεν τὰ βρώματα τῷ Βηλ.
Bel(T):1:13 Brenton Bel 1:13 And they little regarded it: for under the table they had made a privy entrance, whereby they entered in continually, and consumed those things.
Bel(T):1:13 Gdy więc oni wyszli, przygotował król pożywienie dla Bela. (Daniel 14:13 BT_4)
Bel(T):1:13 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν ἐκεῖνοι, καὶ βασιλεὺς παρέθηκεν τὰ βρώματα τῷ Βηλ.
Bel(T):1:13 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό
Bel(T):1:13 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By wychodzić Tamto I też, nawet, mianowicie Król By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie Żywność
Bel(T):1:13 kai\ e)ge/neto O(s e)XE/lTosan e)kei=noi, kai\ o( basileu\s pare/TEken ta\ brO/mata tO=| *bEl.
Bel(T):1:13 kai egeneto hOs eXElTosan ekeinoi, kai ho basileus pareTEken ta brOmata tO bEl.
Bel(T):1:13 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3P RD_NPM C RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S RA_APN N3M_APN RA_DSM N_DSM
Bel(T):1:13 and also, even, namely to become become, happen as/like to come out that and also, even, namely the king to submit for-consideration the food the ć
Bel(T):1:13 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like they-COME-ed-OUT those (nom) and the (nom) king (nom) he/she/it-SUBMIT-ed-FOR-CONSIDERATION the (nom|acc) foods (nom|acc|voc) the (dat)
Bel(T):1:13 Bel(T)_1:13_1 Bel(T)_1:13_2 Bel(T)_1:13_3 Bel(T)_1:13_4 Bel(T)_1:13_5 Bel(T)_1:13_6 Bel(T)_1:13_7 Bel(T)_1:13_8 Bel(T)_1:13_9 Bel(T)_1:13_10 Bel(T)_1:13_11 Bel(T)_1:13_12 Bel(T)_1:13_13
Bel(T):1:13 x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:14 καὶ ἐπέταξεν Δανιηλ τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ καὶ ἤνεγκαν τέφραν καὶ κατέσησαν ὅλον τὸν ναὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως μόνου· καὶ ἐξελθόντες ἔκλεισαν τὴν θύραν καὶ ἐσφραγίσαντο ἐν τῷ δακτυλίῳ τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπῆλθον.
Bel(T):1:14 Brenton Bel 1:14 So when they were gone forth, the king set meats before Bel. Now Daniel had commanded his servants to bring ashes, and those they strewed throughout all the temple in the presence of the king alone: then went they out, and shut the door, and sealed it with the king's signet, and so departed.
Bel(T):1:14 A Daniel polecił sługom przynieść popiół i rozsypać po całej świątyni w obecności samego tylko króla. Wyszedłszy zamknęli drzwi i zapieczętowali królewskim sygnetem, i oddalili się. (Daniel 14:14 BT_4)
Bel(T):1:14 καὶ ἐπέταξεν Δανιηλ τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ καὶ ἤνεγκαν τέφραν καὶ κατέσησαν ὅλον τὸν ναὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως μόνου· καὶ ἐξελθόντες ἔκλεισαν τὴν θύραν καὶ ἐσφραγίσαντο ἐν τῷ δακτυλίῳ τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπῆλθον.
Bel(T):1:14 καί ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) αὐτός αὐτή αὐτό καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί κατα·σήθω [LXX] (-, -, κατα+ση[θ]·σ-, -, -, -) ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μόνος -η -ον καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) κλείω (κλει-, κλει·σ-, κλει·σ-, κεκλει·κ-, κεκλεισ-, κλεισ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
Bel(T):1:14 I też, nawet, mianowicie By mówić co by robić Daniel Dziecka/młody niewolnik On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie By posypywać Cały Świątynia {Skroń} W obecności z (+informacja); ??? Król Jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) I też, nawet, mianowicie By wychodzić By zamykać się Drzwi brama I też, nawet, mianowicie By pieczętować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pierścień Król I też, nawet, mianowicie By odchodzić
Bel(T):1:14 kai\ e)pe/taXen *daniEl toi=s paidari/ois au)tou= kai\ E)/negkan te/fran kai\ kate/sEsan o(/lon to\n nao\n e)nO/pion tou= basile/Os mo/nou· kai\ e)XelTo/ntes e)/kleisan tE\n Tu/ran kai\ e)sfragi/santo e)n tO=| daktuli/O| tou= basile/Os, kai\ a)pE=lTon.
Bel(T):1:14 kai epetaXen daniEl tois paidariois autu kai Enenkan tefran kai katesEsan holon ton naon enOpion tu basileOs monu· kai eXelTontes ekleisan tEn Tyran kai esfragisanto en tO daktyliO tu basileOs, kai apElTon.
Bel(T):1:14 C VAI_AAI3S N_NSM RA_DPN N2N_DPN RD_GSM C VAI_AAI3P N1A_ASF C VAI_AAI3P A1_ASM RA_ASM N2_ASM P RA_GSM N3V_GSM A1_GSM C VB_AAPNPM VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF C VAI_AMI3P P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N3V_GSM C VBI_AAI3P
Bel(T):1:14 and also, even, namely to tell what to do Daniel the child/young slave he/she/it/same and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth ć and also, even, namely to strew whole the temple in the presence of (+gen); ??? the king sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) and also, even, namely to come out to shut the door gate and also, even, namely to seal in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ring the king and also, even, namely to depart
Bel(T):1:14 and he/she/it-TELL-ed-WHAT-TO-DO Daniel (indecl) the (dat) children/young slaves (dat) him/it/same (gen) and they-BRING-ed and they-STREW-ed whole (acc, nom|acc|voc) the (acc) temple (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) sole ([Adj] gen) and upon COME-ing-OUT (nom|voc) they-SHUT-ed the (acc) door (acc) and they-were-SEAL-ed in/among/by (+dat) the (dat) ring (dat) the (gen) king (gen) and I-DEPART-ed, they-DEPART-ed
Bel(T):1:14 Bel(T)_1:14_1 Bel(T)_1:14_2 Bel(T)_1:14_3 Bel(T)_1:14_4 Bel(T)_1:14_5 Bel(T)_1:14_6 Bel(T)_1:14_7 Bel(T)_1:14_8 Bel(T)_1:14_9 Bel(T)_1:14_10 Bel(T)_1:14_11 Bel(T)_1:14_12 Bel(T)_1:14_13 Bel(T)_1:14_14 Bel(T)_1:14_15 Bel(T)_1:14_16 Bel(T)_1:14_17 Bel(T)_1:14_18 Bel(T)_1:14_19 Bel(T)_1:14_20 Bel(T)_1:14_21 Bel(T)_1:14_22 Bel(T)_1:14_23 Bel(T)_1:14_24 Bel(T)_1:14_25 Bel(T)_1:14_26 Bel(T)_1:14_27 Bel(T)_1:14_28 Bel(T)_1:14_29 Bel(T)_1:14_30 Bel(T)_1:14_31 Bel(T)_1:14_32
Bel(T):1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:15 οἱ δὲ ἱερεῖς ἦλθον τὴν νύκτα κατὰ τὸ ἔθος αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ κατέφαγον πάντα καὶ ἐξέπιον.
Bel(T):1:15 Brenton Bel 1:15 Now in the night came the priests with their wives and children, as they were wont to do, and did eat and drink up all.
Bel(T):1:15 Kapłani zaś przyszli jak zwykle nocą wraz z żonami i swymi dziećmi, zjedli wszystko i wypili. (Daniel 14:15 BT_4)
Bel(T):1:15 οἱ δὲ ἱερεῖς ἦλθον τὴν νύκτα κατὰ τὸ ἔθος αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ κατέφαγον πάντα καὶ ἐξέπιον.
Bel(T):1:15 ὁ ἡ τό δέ ἱερεύς, -έως, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ κατά ὁ ἡ τό ἔθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί
Bel(T):1:15 zaś Duchowny By przychodzić Noc W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zwyczajowy {Celny, Na zamówienie}/zwyczaj [zobacz etos] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie
Bel(T):1:15 oi( de\ i(erei=s E)=lTon tE\n nu/kta kata\ to\ e)/Tos au)tO=n kai\ ai( gunai=kes kai\ ta\ te/kna au)tO=n kai\ kate/fagon pa/nta kai\ e)Xe/pion.
Bel(T):1:15 hoi de hiereis ElTon tEn nykta kata to eTos autOn kai hai gynaikes kai ta tekna autOn kai katefagon panta kai eXepion.
Bel(T):1:15 RA_NPM x N3V_NPM VBI_AAI3P RA_ASF N3_ASF P RA_ASN N3E_ASN RD_GPM C RA_NPF N3K_NPF C RA_APN N2N_APN RD_GPM C VBI_AAI3P A3_ASM C VBI_AAI3P
Bel(T):1:15 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] priest to come the night down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the custom/habit [see ethos] he/she/it/same and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely the child he/she/it/same and also, even, namely to devour be eaten away, eat away every all, each, every, the whole of and also, even, namely ć
Bel(T):1:15 the (nom) Yet priests (acc, nom|voc) I-COME-ed, they-COME-ed the (acc) night (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) custom/habit (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom) women/wives (nom|voc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) and I-DEVOUR-ed, they-DEVOUR-ed all (nom|acc|voc), every (acc) and
Bel(T):1:15 Bel(T)_1:15_1 Bel(T)_1:15_2 Bel(T)_1:15_3 Bel(T)_1:15_4 Bel(T)_1:15_5 Bel(T)_1:15_6 Bel(T)_1:15_7 Bel(T)_1:15_8 Bel(T)_1:15_9 Bel(T)_1:15_10 Bel(T)_1:15_11 Bel(T)_1:15_12 Bel(T)_1:15_13 Bel(T)_1:15_14 Bel(T)_1:15_15 Bel(T)_1:15_16 Bel(T)_1:15_17 Bel(T)_1:15_18 Bel(T)_1:15_19 Bel(T)_1:15_20 Bel(T)_1:15_21 Bel(T)_1:15_22
Bel(T):1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:16 καὶ ὤρθρισεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρωῒ καὶ Δανιηλ μετ’ αὐτοῦ.
Bel(T):1:16 Brenton Bel 1:16 In the morning betime the king arose, and Daniel with him.
Bel(T):1:16 Król wstał o świcie i Daniel wraz z nim. (Daniel 14:16 BT_4)
Bel(T):1:16 καὶ ὤρθρισεν βασιλεὺς τὸ πρωῒ καὶ Δανιηλ μετ’ αὐτοῦ.
Bel(T):1:16 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρωΐ καί Δανιήλ, ὁ μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Bel(T):1:16 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano Król Wcześnie I też, nawet, mianowicie Daniel Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Bel(T):1:16 kai\ O)/rTrisen o( basileu\s to\ prOi\+ kai\ *daniEl met’ au)tou=.
Bel(T):1:16 kai OrTrisen ho basileus to prO+i kai daniEl met’ autu.
Bel(T):1:16 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN D C N_NSM P RD_GSM
Bel(T):1:16 and also, even, namely to come early in the morning the king the early and also, even, namely Daniel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same
Bel(T):1:16 and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed the (nom) king (nom) the (nom|acc) early and Daniel (indecl) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)
Bel(T):1:16 Bel(T)_1:16_1 Bel(T)_1:16_2 Bel(T)_1:16_3 Bel(T)_1:16_4 Bel(T)_1:16_5 Bel(T)_1:16_6 Bel(T)_1:16_7 Bel(T)_1:16_8 Bel(T)_1:16_9 Bel(T)_1:16_10
Bel(T):1:16 x x x x x x x x x x
Bel(T):1:17 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Σῷοι αἱ σφραγῖδες, Δανιηλ; ὁ δὲ εἶπεν Σῷοι, βασιλεῦ.
Bel(T):1:17 Brenton Bel 1:17 And the king said, Daniel, are the seals whole? And he said, Yea, O king, they be whole.
Bel(T):1:17 Król powiedział: «Danielu, czy pieczęcie są nienaruszone?» On zaś odrzekł: «Są nienaruszone, królu!» (Daniel 14:17 BT_4)
Bel(T):1:17 καὶ εἶπεν βασιλεύς Σῷοι αἱ σφραγῖδες, Δανιηλ; δὲ εἶπεν Σῷοι, βασιλεῦ.
Bel(T):1:17 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ Δανιήλ, ὁ ὁ ἡ τό δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ
Bel(T):1:17 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Cechy cecha, pieczęć {znaczek} by wskazywać czystość albo autentyczność; druk[???????? Pieczęć] Daniel zaś By mówić/opowiadaj Król
Bel(T):1:17 kai\ ei)=pen o( basileu/s *sO=|oi ai( sfragi=des, *daniEl; o( de\ ei)=pen *sO=|oi, basileu=.
Bel(T):1:17 kai eipen ho basileus sOoi hai sfragides, daniEl; ho de eipen sOoi, basileu.
Bel(T):1:17 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM A1A_NPM RA_NPF N3D_NPF N_VSM RA_NSM x VBI_AAI3S A1A_NPM N3V_VSM
Bel(T):1:17 and also, even, namely to say/tell the king ć the hallmark hallmark, a stamp to indicate purity or authenticity; print[σφράγιζα seal] Daniel the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell ć king
Bel(T):1:17 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) the (nom) hallmarks (nom|voc) Daniel (indecl) the (nom) Yet he/she/it-SAY/TELL-ed king (voc)
Bel(T):1:17 Bel(T)_1:17_1 Bel(T)_1:17_2 Bel(T)_1:17_3 Bel(T)_1:17_4 Bel(T)_1:17_5 Bel(T)_1:17_6 Bel(T)_1:17_7 Bel(T)_1:17_8 Bel(T)_1:17_9 Bel(T)_1:17_10 Bel(T)_1:17_11 Bel(T)_1:17_12 Bel(T)_1:17_13
Bel(T):1:17 x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:18 καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀνοῖξαι τὰς θύρας ἐπιβλέψας ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Μέγας εἶ, Βηλ, καὶ οὐκ ἔστιν παρὰ σοὶ δόλος οὐδὲ εἷς.
Bel(T):1:18 Brenton Bel 1:18 And as soon as he had opened the dour, the king looked upon the table, and cried with a loud voice, Great art thou, O Bel, and with thee is no deceit at all.
Bel(T):1:18 Gdy tylko otworzono drzwi, spojrzał król na stół ofiarny i zawołał bardzo głośno: «Jesteś wielki, Belu, i nie ma w tobie najmniejszej zdrady». (Daniel 14:18 BT_4)
Bel(T):1:18 καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀνοῖξαι τὰς θύρας ἐπιβλέψας βασιλεὺς ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Μέγας εἶ, Βηλ, καὶ οὐκ ἔστιν παρὰ σοὶ δόλος οὐδὲ εἷς.
Bel(T):1:18 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἅμα ὁ ἡ τό ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δόλος, -ου, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Bel(T):1:18 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W tym samym czasie By otwierać Drzwi brama By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Król Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy By ryczeć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki Wielki By iść; by być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Jeden
Bel(T):1:18 kai\ e)ge/neto a(/ma tO=| a)noi=Xai ta\s Tu/ras e)pible/PSas o( basileu\s e)pi\ tE\n tra/peDZan e)bo/Esen fOnE=| mega/lE| *me/gas ei)=, *bEl, kai\ ou)k e)/stin para\ soi\ do/los ou)de\ ei(=s.
Bel(T):1:18 kai egeneto hama tO anoiXai tas Tyras epiblePSas ho basileus epi tEn trapeDZan eboEsen fOnE megalE megas ei, bEl, kai uk estin para soi dolos ude heis.
Bel(T):1:18 C VBI_AMI3S D RA_DSN VA_AMN RA_APF N1A_APF VA_AAPNSM RA_NSM N3V_NSM P RA_ASF N1S_ASF VAI_AAI3S N1_DSF A1_DSF A1P_NSM V9_PAI2S N_VSM C D V9_PAI3S P RP_DS N2_NSM C A3_NSM
Bel(T):1:18 and also, even, namely to become become, happen at the same time the to open up the door gate to look upon overlook, look attentively the king upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table to bellow sound/voice cries; to sound great great to go; to be ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together you; your/yours(sg); to rub worn, rub guile craft, deceit, subtilty οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) one
Bel(T):1:18 and he/she/it-was-BECOME-ed at the same time the (dat) to-OPEN-UP, be-you(sg)-OPEN-ed-UP!, he/she/it-happens-to-OPEN-UP (opt) the (acc) door (gen), doors (acc) upon LOOK UPON-ing (nom|voc) the (nom) king (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) table (acc) he/she/it-BELLOW-ed sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) great ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and not he/she/it-is frοm beside (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) guile (nom) neither/nor one (nom)
Bel(T):1:18 Bel(T)_1:18_1 Bel(T)_1:18_2 Bel(T)_1:18_3 Bel(T)_1:18_4 Bel(T)_1:18_5 Bel(T)_1:18_6 Bel(T)_1:18_7 Bel(T)_1:18_8 Bel(T)_1:18_9 Bel(T)_1:18_10 Bel(T)_1:18_11 Bel(T)_1:18_12 Bel(T)_1:18_13 Bel(T)_1:18_14 Bel(T)_1:18_15 Bel(T)_1:18_16 Bel(T)_1:18_17 Bel(T)_1:18_18 Bel(T)_1:18_19 Bel(T)_1:18_20 Bel(T)_1:18_21 Bel(T)_1:18_22 Bel(T)_1:18_23 Bel(T)_1:18_24 Bel(T)_1:18_25 Bel(T)_1:18_26 Bel(T)_1:18_27
Bel(T):1:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:19 καὶ ἐγέλασεν Δανιηλ καὶ ἐκράτησεν τὸν βασιλέα τοῦ μὴ εἰσελθεῖν αὐτὸν ἔσω καὶ εἶπεν Ἰδὲ δὴ τὸ ἔδαφος καὶ γνῶθι τίνος τὰ ἴχνη ταῦτα.
Bel(T):1:19 Brenton Bel 1:19 Then laughed Daniel, and held the king that he should not go in, and said, Behold now the pavement, and mark well whose footsteps are these.
Bel(T):1:19 Daniel jednak uśmiechnął się i powstrzymał króla od wejścia do wnętrza, mówiąc: «Spójrz, tylko na posadzkę i zobacz, czyje to są ślady?» (Daniel 14:19 BT_4)
Bel(T):1:19 καὶ ἐγέλασεν Δανιηλ καὶ ἐκράτησεν τὸν βασιλέα τοῦ μὴ εἰσελθεῖν αὐτὸν ἔσω καὶ εἶπεν Ἰδὲ δὴ τὸ ἔδαφος καὶ γνῶθι τίνος τὰ ἴχνη ταῦτα.
Bel(T):1:19 καί γελάω (γελ(α)-, γελα·σ-, γελα·σ-, -, -, -) Δανιήλ, ὁ καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μή εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἔσω καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό ἴχνο·ς, -ους, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Bel(T):1:19 I też, nawet, mianowicie By śmiać się Daniel I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Król Nie By wchodzić On/ona/to/to samo Wewnątrz I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Zakładanie I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ślad To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Bel(T):1:19 kai\ e)ge/lasen *daniEl kai\ e)kra/tEsen to\n basile/a tou= mE\ ei)selTei=n au)to\n e)/sO kai\ ei)=pen *)ide\ dE\ to\ e)/dafos kai\ gnO=Ti ti/nos ta\ i)/CHnE tau=ta.
Bel(T):1:19 kai egelasen daniEl kai ekratEsen ton basilea tu mE eiselTein auton esO kai eipen ide dE to edafos kai gnOTi tinos ta iCHnE tauta.
Bel(T):1:19 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_ASM N3V_ASM RA_GSN D VB_AAN RD_ASM D C VBI_AAI3S VB_AAD2S x RA_ASN N3E_ASN C VZ_AAD2S RI_GSM RA_APN N3E_APN RD_APN
Bel(T):1:19 and also, even, namely to laugh Daniel and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the king the not to enter he/she/it/same inside and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed the foundation and also, even, namely to know i.e. recognize. who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the footstep this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Bel(T):1:19 and he/she/it-LAUGH-ed Daniel (indecl) and he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (acc) king (acc) the (gen) not to-ENTER him/it/same (acc) inside and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SEE-you(sg)! indeed the (nom|acc) foundation (nom|acc|voc) and do-KNOW-you(sg)! who/what/why (gen) the (nom|acc) footsteps (nom|acc|voc) these (nom|acc)
Bel(T):1:19 Bel(T)_1:19_1 Bel(T)_1:19_2 Bel(T)_1:19_3 Bel(T)_1:19_4 Bel(T)_1:19_5 Bel(T)_1:19_6 Bel(T)_1:19_7 Bel(T)_1:19_8 Bel(T)_1:19_9 Bel(T)_1:19_10 Bel(T)_1:19_11 Bel(T)_1:19_12 Bel(T)_1:19_13 Bel(T)_1:19_14 Bel(T)_1:19_15 Bel(T)_1:19_16 Bel(T)_1:19_17 Bel(T)_1:19_18 Bel(T)_1:19_19 Bel(T)_1:19_20 Bel(T)_1:19_21 Bel(T)_1:19_22 Bel(T)_1:19_23 Bel(T)_1:19_24
Bel(T):1:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:20 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Ὁρῶ τὰ ἴχνη ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παιδίων.
Bel(T):1:20 Brenton Bel 1:20 And the king said, I see the footsteps of men, women, and children. And then the king was angry,
Bel(T):1:20 Król zaś powiedział: «Widzę ślady mężczyzn, kobiet i dzieci». (Daniel 14:20 BT_4)
Bel(T):1:20 καὶ εἶπεν βασιλεύς Ὁρῶ τὰ ἴχνη ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παιδίων.
Bel(T):1:20 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἴχνο·ς, -ους, τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
Bel(T):1:20 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ślad Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko
Bel(T):1:20 kai\ ei)=pen o( basileu/s *(orO= ta\ i)/CHnE a)ndrO=n kai\ gunaikO=n kai\ paidi/On.
Bel(T):1:20 kai eipen ho basileus orO ta iCHnE andrOn kai gynaikOn kai paidiOn.
Bel(T):1:20 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM V3_PAI1S RA_APN N3E_APN N3_GPM C N3K_GPF C N2N_GPN
Bel(T):1:20 and also, even, namely to say/tell the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the footstep man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife and also, even, namely child
Bel(T):1:20 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) I-am-SEE-ing, be-you(sg)-being-SEE-ed!, I-should-be-SEE-ing the (nom|acc) footsteps (nom|acc|voc) men, husbands (gen) and women/wives (gen) and children (gen)
Bel(T):1:20 Bel(T)_1:20_1 Bel(T)_1:20_2 Bel(T)_1:20_3 Bel(T)_1:20_4 Bel(T)_1:20_5 Bel(T)_1:20_6 Bel(T)_1:20_7 Bel(T)_1:20_8 Bel(T)_1:20_9 Bel(T)_1:20_10 Bel(T)_1:20_11 Bel(T)_1:20_12
Bel(T):1:20 x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:21 καὶ ὀργισθεὶς ὁ βασιλεὺς τότε συνέλαβεν τοὺς ἱερεῖς καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ ἔδειξαν αὐτῷ τὰς κρυπτὰς θύρας, δι’ ὧν εἰσεπορεύοντο καὶ ἐδαπάνων τὰ ἐπὶ τῇ τραπέζῃ.
Bel(T):1:21 Brenton Bel 1:21 And took the priests with their wives and children, who shewed him the privy doors, where they came in, and consumed such things as were upon the table.
Bel(T):1:21 Wtedy rozgniewany król kazał pochwycić kapłanów, żony ich i dzieci, i pokazali mu tajemne wejście, przez które wchodzili i spożywali to, co było na stole. (Daniel 14:21 BT_4)
Bel(T):1:21 καὶ ὀργισθεὶς βασιλεὺς τότε συνέλαβεν τοὺς ἱερεῖς καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ ἔδειξαν αὐτῷ τὰς κρυπτὰς θύρας, δι’ ὧν εἰσεπορεύοντο καὶ ἐδαπάνων τὰ ἐπὶ τῇ τραπέζῃ.
Bel(T):1:21 καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τότε συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κρύπτη, -ης, ἡ; κρυπτός -ή -όν θύρα, -ας, ἡ διά ὅς ἥ ὅ εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) καί δαπανάω (δαπαν(α)-, δαπανη·σ-, δαπανη·σ-, -, δεδαπανη-, δαπανη·θ-) ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ
Bel(T):1:21 I też, nawet, mianowicie By robić zły Król Wtedy Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Duchowny I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być widocznym On/ona/to/to samo Krypta; tajny Drzwi brama Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Kto/, który/, który By wchodzić I też, nawet, mianowicie By opróżniać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy
Bel(T):1:21 kai\ o)rgisTei\s o( basileu\s to/te sune/laben tou\s i(erei=s kai\ ta\s gunai=kas kai\ ta\ te/kna au)tO=n, kai\ e)/deiXan au)tO=| ta\s krupta\s Tu/ras, di’ O(=n ei)seporeu/onto kai\ e)dapa/nOn ta\ e)pi\ tE=| trape/DZE|.
Bel(T):1:21 kai orgisTeis ho basileus tote synelaben tus hiereis kai tas gynaikas kai ta tekna autOn, kai edeiXan autO tas kryptas Tyras, di’ hOn eiseporeuonto kai edapanOn ta epi tE trapeDZE.
Bel(T):1:21 C VS_APPNSM RA_NSM N3V_NSM D VBI_AAI3S RA_APM N3V_APM C RA_APF N3K_APF C RA_APN N2N_APN RD_GPM C VAI_AAI3P RD_DSM RA_APF A1_APF N1A_APF P RR_GPM V1I_IMI3P C V3I_IAI3P RA_APN P RA_DSF N1S_DSF
Bel(T):1:21 and also, even, namely to make angry the king then to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the priest and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely the child he/she/it/same and also, even, namely to show he/she/it/same the crypt; secret door gate because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) who/whom/which to enter and also, even, namely to deplete the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the table
Bel(T):1:21 and upon being-MAKE-ed-ANGRY (nom|voc) the (nom) king (nom) then he/she/it-SEIZING-ed the (acc) priests (acc, nom|voc) and the (acc) women/wives (acc) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-SHOW-ed him/it/same (dat) the (acc) crypts (acc); secret ([Adj] acc) door (gen), doors (acc) because of (+acc), through (+gen) who/whom/which (gen) they-were-being-ENTER-ed and I-was-DEPLETE-ing, they-were-DEPLETE-ing the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) table (dat)
Bel(T):1:21 Bel(T)_1:21_1 Bel(T)_1:21_2 Bel(T)_1:21_3 Bel(T)_1:21_4 Bel(T)_1:21_5 Bel(T)_1:21_6 Bel(T)_1:21_7 Bel(T)_1:21_8 Bel(T)_1:21_9 Bel(T)_1:21_10 Bel(T)_1:21_11 Bel(T)_1:21_12 Bel(T)_1:21_13 Bel(T)_1:21_14 Bel(T)_1:21_15 Bel(T)_1:21_16 Bel(T)_1:21_17 Bel(T)_1:21_18 Bel(T)_1:21_19 Bel(T)_1:21_20 Bel(T)_1:21_21 Bel(T)_1:21_22 Bel(T)_1:21_23 Bel(T)_1:21_24 Bel(T)_1:21_25 Bel(T)_1:21_26 Bel(T)_1:21_27 Bel(T)_1:21_28 Bel(T)_1:21_29 Bel(T)_1:21_30
Bel(T):1:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:22 καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς καὶ ἔδωκεν τὸν Βηλ ἔκδοτον τῷ Δανιηλ, καὶ κατέστρεψεν αὐτὸν καὶ τὸ ἱερὸν αὐτοῦ.
Bel(T):1:22 Brenton Bel 1:22 Therefore the king slew them, and delivered Bel into Daniel's power, who destroyed him and his temple.
Bel(T):1:22 Król więc kazał ich zabić, Bela zaś wydał Danielowi, który go zniszczył wraz z jego świątynią. (Daniel 14:22 BT_4)
Bel(T):1:22 καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς βασιλεὺς καὶ ἔδωκεν τὸν Βηλ ἔκδοτον τῷ Δανιηλ, καὶ κατέστρεψεν αὐτὸν καὶ τὸ ἱερὸν αὐτοῦ.
Bel(T):1:22 καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἔκ·δοτος -ον ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ καί κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἱερόν, -οῦ, τό (cf. ναός); ἱερός -ά -όν (cf. ἅγιος and ὅσιος) αὐτός αὐτή αὐτό
Bel(T):1:22 I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie By dawać Oddawany Daniel I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sanktuarium; święty ??: Imiesłów bierny archaicznego raroga 'poświęcają', od OFr. sacrer, od L. sacrare, od sacer, sacr, 'święty' On/ona/to/to samo
Bel(T):1:22 kai\ a)pe/kteinen au)tou\s o( basileu\s kai\ e)/dOken to\n *bEl e)/kdoton tO=| *daniEl, kai\ kate/strePSen au)to\n kai\ to\ i(ero\n au)tou=.
Bel(T):1:22 kai apekteinen autus ho basileus kai edOken ton bEl ekdoton tO daniEl, kai katestrePSen auton kai to hieron autu.
Bel(T):1:22 C VAI_AAI3S RD_APM RA_NSM N3V_NSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM A1B_ASM RA_DSM N_DSM C VAI_AAI3S RD_ASM C RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
Bel(T):1:22 and also, even, namely to kill he/she/it/same the king and also, even, namely to give the ć given over the Daniel and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely the sanctuary; sacred ΜΕ: past participle of archaic sacre ‘consecrate’, from OFr. sacrer, from L. sacrare, from sacer, sacr, ‘holy’ he/she/it/same
Bel(T):1:22 and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed them/same (acc) the (nom) king (nom) and he/she/it-GIVE-ed the (acc) given over ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) Daniel (indecl) and he/she/it-???-ed him/it/same (acc) and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc); sacred ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Bel(T):1:22 Bel(T)_1:22_1 Bel(T)_1:22_2 Bel(T)_1:22_3 Bel(T)_1:22_4 Bel(T)_1:22_5 Bel(T)_1:22_6 Bel(T)_1:22_7 Bel(T)_1:22_8 Bel(T)_1:22_9 Bel(T)_1:22_10 Bel(T)_1:22_11 Bel(T)_1:22_12 Bel(T)_1:22_13 Bel(T)_1:22_14 Bel(T)_1:22_15 Bel(T)_1:22_16 Bel(T)_1:22_17 Bel(T)_1:22_18 Bel(T)_1:22_19
Bel(T):1:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:23 καὶ ἦν δράκων μέγας, καὶ ἐσέβοντο αὐτὸν οἱ Βαβυλώνιοι.
Bel(T):1:23 Brenton Bel 1:23 And in that same place there was a great dragon, which they of Babylon worshipped.
Bel(T):1:23 Był wielki wąż i czcili go Babilończycy. (Daniel 14:23 BT_4)
Bel(T):1:23 Καὶ ἦν δράκων μέγας, καὶ ἐσέβοντο αὐτὸν οἱ Βαβυλώνιοι.
Bel(T):1:23 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δράξ, -ακός, ἡ [LXX]; δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί σέβω (σεβ-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό
Bel(T):1:23 I też, nawet, mianowicie By być Ręka; smoka/wąż Wielki I też, nawet, mianowicie By czcić zwlekaj {miej wzgląd} do, poważaj, On/ona/to/to samo
Bel(T):1:23 *kai\ E)=n dra/kOn me/gas, kai\ e)se/bonto au)to\n oi( *babulO/nioi.
Bel(T):1:23 kai En drakOn megas, kai esebonto auton hoi babylOnioi.
Bel(T):1:23 C V9_IAI3S N3_NSM A1P_NSM C V1I_IMI3P RD_ASM RA_NPM N2_NPM
Bel(T):1:23 and also, even, namely to be hand; dragon/serpent great and also, even, namely to revere defer to, respect, he/she/it/same the ć
Bel(T):1:23 and he/she/it-was hands (gen); a symbol οf the papacy (nom) great ([Adj] nom) and they-were-being-REVERE-ed him/it/same (acc) the (nom)
Bel(T):1:23 Bel(T)_1:23_1 Bel(T)_1:23_2 Bel(T)_1:23_3 Bel(T)_1:23_4 Bel(T)_1:23_5 Bel(T)_1:23_6 Bel(T)_1:23_7 Bel(T)_1:23_8 Bel(T)_1:23_9
Bel(T):1:23 x x x x x x x x x
Bel(T):1:24 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιηλ Οὐ δύνασαι εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἔστιν οὗτος θεὸς ζῶν· καὶ προσκύνησον αὐτῷ.
Bel(T):1:24 Brenton Bel 1:24 And the king said unto Daniel, Wilt thou also say that this is of brass? lo, he liveth, he eateth and drinketh; thou canst not say that he is no living god: therefore worship him.
Bel(T):1:24 Król zaś powiedział do Daniela: «Nie możesz już powiedzieć, że to nie jest bóg żyjący»; i oddawał mu pokłon. (Daniel 14:24 BT_4)
Bel(T):1:24 καὶ εἶπεν βασιλεὺς τῷ Δανιηλ Οὐ δύνασαι εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἔστιν οὗτος θεὸς ζῶν· καὶ προσκύνησον αὐτῷ.
Bel(T):1:24 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Bel(T):1:24 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Daniel ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
Bel(T):1:24 kai\ ei)=pen o( basileu\s tO=| *daniEl *ou) du/nasai ei)pei=n o(/ti ou)k e)/stin ou(=tos Teo\s DZO=n· kai\ prosku/nEson au)tO=|.
Bel(T):1:24 kai eipen ho basileus tO daniEl u dynasai eipein hoti uk estin hutos Teos DZOn· kai proskynEson autO.
Bel(T):1:24 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM D V6_PMI2S VB_AAN C D V9_PAI3S RD_NSM N2_NSM V3_PAPNSM C VA_AAD2S RD_DSM
Bel(T):1:24 and also, even, namely to say/tell the king the Daniel οὐχ before rough breathing to able to say/tell because/that οὐχ before rough breathing to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
Bel(T):1:24 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) the (dat) Daniel (indecl) not you(sg)-are-being-ABLE-ed to-SAY/TELL because/that not he/she/it-is this (nom) god (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and do-WORSHIP/MAKE-you(sg)-OBEISANCE!, going-to-WORSHIP/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) him/it/same (dat)
Bel(T):1:24 Bel(T)_1:24_1 Bel(T)_1:24_2 Bel(T)_1:24_3 Bel(T)_1:24_4 Bel(T)_1:24_5 Bel(T)_1:24_6 Bel(T)_1:24_7 Bel(T)_1:24_8 Bel(T)_1:24_9 Bel(T)_1:24_10 Bel(T)_1:24_11 Bel(T)_1:24_12 Bel(T)_1:24_13 Bel(T)_1:24_14 Bel(T)_1:24_15 Bel(T)_1:24_16 Bel(T)_1:24_17 Bel(T)_1:24_18
Bel(T):1:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:25 καὶ εἶπεν Δανιηλ Κυρίῳ τῷ θεῷ μου προσκυνήσω, ὅτι οὗτός ἐστιν θεὸς ζῶν· σὺ δέ, βασιλεῦ, δός μοι ἐξουσίαν, καὶ ἀποκτενῶ τὸν δράκοντα ἄνευ μαχαίρας καὶ ῥάβδου.
Bel(T):1:25 Brenton Bel 1:25 Then said Daniel unto the king, I will worship the Lord my God: for he is the living God.
Bel(T):1:25 Daniel odpowiedział: «Panu, mojemu Bogu, będę oddawał pokłon, bo On jest Bogiem żywym. Ty zaś, królu, daj mi upoważnienie, a zabiję węża bez pomocy miecza i pałki». (Daniel 14:25 BT_4)
Bel(T):1:25 καὶ εἶπεν Δανιηλ Κυρίῳ τῷ θεῷ μου προσκυνήσω, ὅτι οὗτός ἐστιν θεὸς ζῶν· σὺ δέ, βασιλεῦ, δός μοι ἐξουσίαν, καὶ ἀποκτενῶ τὸν δράκοντα ἄνευ μαχαίρας καὶ ῥάβδου.
Bel(T):1:25 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δανιήλ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ βασιλεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·ουσία, -ας, ἡ καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἄνευ μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί ῥάβδος, -ου, ἡ
Bel(T):1:25 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Daniel Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ty zaś Król By dawać Ja Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} I też, nawet, mianowicie By zabijać Smoka/wąż Bez (+informacja) Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź
Bel(T):1:25 kai\ ei)=pen *daniEl *kuri/O| tO=| TeO=| mou proskunE/sO, o(/ti ou(=to/s e)stin Teo\s DZO=n· su\ de/, basileu=, do/s moi e)Xousi/an, kai\ a)poktenO= to\n dra/konta a)/neu maCHai/ras kai\ r(a/bdou.
Bel(T):1:25 kai eipen daniEl kyriO tO TeO mu proskynEsO, hoti hutos estin Teos DZOn· sy de, basileu, dos moi eXusian, kai apoktenO ton drakonta aneu maCHairas kai rabdu.
Bel(T):1:25 C VBI_AAI3S N_NSM N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GS VF_FAI1S C RD_NSM V9_PAI3S N2_NSM V3_PAPNSM RP_NS x N3V_VSM VO_AAD2S RP_DS N1A_ASF C VF2_FAI1S RA_ASM N3_ASM P N1_GSF C N2_GSF
Bel(T):1:25 and also, even, namely to say/tell Daniel lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king to give I authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence and also, even, namely to kill the dragon/serpent without (+gen) sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge
Bel(T):1:25 and he/she/it-SAY/TELL-ed Daniel (indecl) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) me (gen) I-will-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, I-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE because/that this (nom) he/she/it-is god (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) you(sg) (nom) Yet king (voc) do-GIVE-you(sg)! me (dat) authority (acc) and I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing the (acc) a symbol οf the papacy (acc) without (+gen) sacrificial knife (gen), sacrificial knifes (acc) and hooked staff (gen)
Bel(T):1:25 Bel(T)_1:25_1 Bel(T)_1:25_2 Bel(T)_1:25_3 Bel(T)_1:25_4 Bel(T)_1:25_5 Bel(T)_1:25_6 Bel(T)_1:25_7 Bel(T)_1:25_8 Bel(T)_1:25_9 Bel(T)_1:25_10 Bel(T)_1:25_11 Bel(T)_1:25_12 Bel(T)_1:25_13 Bel(T)_1:25_14 Bel(T)_1:25_15 Bel(T)_1:25_16 Bel(T)_1:25_17 Bel(T)_1:25_18 Bel(T)_1:25_19 Bel(T)_1:25_20 Bel(T)_1:25_21 Bel(T)_1:25_22 Bel(T)_1:25_23 Bel(T)_1:25_24 Bel(T)_1:25_25 Bel(T)_1:25_26 Bel(T)_1:25_27
Bel(T):1:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:26 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Δίδωμί σοι.
Bel(T):1:26 Brenton Bel 1:26 But give me leave, O king, and I shall slay this dragon without sword or staff. The king said, I give thee leave.
Bel(T):1:26 I powiedział król: «Daję ci je». (Daniel 14:26 BT_4)
Bel(T):1:26 καὶ εἶπεν βασιλεύς Δίδωμί σοι.
Bel(T):1:26 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Bel(T):1:26 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Bel(T):1:26 kai\ ei)=pen o( basileu/s *di/dOmi/ soi.
Bel(T):1:26 kai eipen ho basileus didOmi soi.
Bel(T):1:26 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM V8_PAI1S RP_DS
Bel(T):1:26 and also, even, namely to say/tell the king to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Bel(T):1:26 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) I-am-GIVE-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Bel(T):1:26 Bel(T)_1:26_1 Bel(T)_1:26_2 Bel(T)_1:26_3 Bel(T)_1:26_4 Bel(T)_1:26_5 Bel(T)_1:26_6
Bel(T):1:26 x x x x x x
Bel(T):1:27 καὶ ἔλαβεν Δανιηλ πίσσαν καὶ στῆρ καὶ τρίχας καὶ ἥψησεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐποίησεν μάζας καὶ ἔδωκεν εἰς τὸ στόμα τοῦ δράκοντος, καὶ φαγὼν διερράγη ὁ δράκων. καὶ εἶπεν Ἴδετε τὰ σεβάσματα ὑμῶν.
Bel(T):1:27 Brenton Bel 1:27 Then Daniel took pitch, and fat, and hair, and did seethe them together, and made lumps thereof: this he put in the dragon's mouth, and so the dragon burst in sunder: and Daniel said, Lo, these are the gods ye worship.
Bel(T):1:27 Wziął więc Daniel smołę, łój i włosie i ugniótł z nich placki, wrzucając do paszczy węża. Po zjedzeniu ich wąż pękł, on zaś rzekł: «Zobaczcie, co czciliście». (Daniel 14:27 BT_4)
Bel(T):1:27 καὶ ἔλαβεν Δανιηλ πίσσαν καὶ στῆρ καὶ τρίχας καὶ ἥψησεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐποίησεν μάζας καὶ ἔδωκεν εἰς τὸ στόμα τοῦ δράκοντος, καὶ φαγὼν διερράγη δράκων. καὶ εἶπεν Ἴδετε τὰ σεβάσματα ὑμῶν.
Bel(T):1:27 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Δανιήλ, ὁ καί καί θρίξ, τριχός, ἡ, dat. pl. θριξίν καί ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν καί φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό δράξ, -ακός, ἡ [LXX]; δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό σέβασμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Bel(T):1:27 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Daniel I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Włosy I też, nawet, mianowicie By gotować się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By dawać Do (+przyspieszenie) Ust/żołądka por Smoka/wąż I też, nawet, mianowicie Żarłok; by jeść By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Ręka; smoka/wąż I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), metronliness strach, godność szacunku, czcigodność, godny czci Ty
Bel(T):1:27 kai\ e)/laben *daniEl pi/ssan kai\ stE=r kai\ tri/CHas kai\ E(/PSEsen e)pi\ to\ au)to\ kai\ e)poi/Esen ma/DZas kai\ e)/dOken ei)s to\ sto/ma tou= dra/kontos, kai\ fagO\n dierra/gE o( dra/kOn. kai\ ei)=pen *)/idete ta\ seba/smata u(mO=n.
Bel(T):1:27 kai elaben daniEl pissan kai stEr kai triCHas kai hEPSEsen epi to auto kai epoiEsen maDZas kai edOken eis to stoma tu drakontos, kai fagOn dierragE ho drakOn. kai eipen idete ta sebasmata hymOn.
Bel(T):1:27 C VBI_AAI3S N_NSM N1A_ASF C N3_ASN C N3_APF C VAI_AAI3S P RA_ASN RD_ASN C VAI_AAI3S N1A_APF C VAI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N3_GSM C VB_AAPNSM VDI_API3S RA_NSM N3_NSM C VBI_AAI3S VB_AAD2P RA_APN N3M_APN RP_GP
Bel(T):1:27 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand Daniel ć and also, even, namely ć and also, even, namely hair and also, even, namely to boil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same and also, even, namely to do/make ć and also, even, namely to give into (+acc) the mouth/maw stoma the dragon/serpent and also, even, namely glutton; to eat to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the hand; dragon/serpent and also, even, namely to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the metronliness awe, respectability, venerability, worthy of reverence you
Bel(T):1:27 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Daniel (indecl) and and hairs (acc) and he/she/it-BOIL-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) and he/she/it-DO/MAKE-ed and he/she/it-GIVE-ed into (+acc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) the (gen) a symbol οf the papacy (gen) and gluttons (gen); going-to-EAT (fut ptcp) (nom), upon EAT-ing (nom) he/she/it-was-RUPTURE-ed the (nom) hands (gen); a symbol οf the papacy (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SEE-you(pl)! the (nom|acc) reverence (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Bel(T):1:27 Bel(T)_1:27_1 Bel(T)_1:27_2 Bel(T)_1:27_3 Bel(T)_1:27_4 Bel(T)_1:27_5 Bel(T)_1:27_6 Bel(T)_1:27_7 Bel(T)_1:27_8 Bel(T)_1:27_9 Bel(T)_1:27_10 Bel(T)_1:27_11 Bel(T)_1:27_12 Bel(T)_1:27_13 Bel(T)_1:27_14 Bel(T)_1:27_15 Bel(T)_1:27_16 Bel(T)_1:27_17 Bel(T)_1:27_18 Bel(T)_1:27_19 Bel(T)_1:27_20 Bel(T)_1:27_21 Bel(T)_1:27_22 Bel(T)_1:27_23 Bel(T)_1:27_24 Bel(T)_1:27_25 Bel(T)_1:27_26 Bel(T)_1:27_27 Bel(T)_1:27_28 Bel(T)_1:27_29 Bel(T)_1:27_30 Bel(T)_1:27_31 Bel(T)_1:27_32 Bel(T)_1:27_33 Bel(T)_1:27_34
Bel(T):1:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:28 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ Βαβυλώνιοι, ἠγανάκτησαν λίαν καὶ συνεστράφησαν ἐπὶ τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν Ιουδαῖος γέγονεν ὁ βασιλεύς· τὸν Βηλ κατέσπασεν καὶ τὸν δράκοντα ἀπέκτεινεν καὶ τοὺς ἱερεῖς κατέσφαξεν.
Bel(T):1:28 Brenton Bel 1:28 When they of Babylon heard that, they took great indignation, and conspired against the king, saying, The king is become a Jew, and he hath destroyed Bel, he hath slain the dragon, and put the priests to death.
Bel(T):1:28 Gdy usłyszeli o tym Babilończycy, ogarnęło ich wielkie oburzenie i zgromadzili się przeciw królowi, mówiąc: «Król stał się Żydem. Bela pozwolił rozbić, węża zabić, a kapłanów pomordować». (Daniel 14:28 BT_4)
Bel(T):1:28 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ Βαβυλώνιοι, ἠγανάκτησαν λίαν καὶ συνεστράφησαν ἐπὶ τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν Ιουδαῖος γέγονεν βασιλεύς· τὸν Βηλ κατέσπασεν καὶ τὸν δράκοντα ἀπέκτεινεν καὶ τοὺς ἱερεῖς κατέσφαξεν.
Bel(T):1:28 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαν·ακτέω (αγανακτ(ε)-, αγανακτη·σ-, αγανακτη·σ-, -, -, -) λίαν καί συ·στρέφω (συν+στρεφ-, -, συν+στρεψ-, -, συν+εστραφ-, συν+στραφ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰουδαῖος -αία -ον γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κατα·σπάω [LXX] (κατα+σπ(α)-, κατα+σπα·σ-, κατα+σπα·σ-, -, -, κατα+σπασ·θ-) καί ὁ ἡ τό δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ κατα·σφάζω (κατα+σφαζ-, κατα+σφαξ-, κατα+σφαξ-, -, -, κατα+σφαγ·[θ]-)
Bel(T):1:28 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć By być pogarszany Bardzo I też, nawet, mianowicie Do zbieranego razem krzyw, skręcaj, kręć się, wić się, wykręcaj {wymuszaj} Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Żydowski By stawać się stawaj się, zdarzaj się Król Do ??? I też, nawet, mianowicie Smoka/wąż By zabijać I też, nawet, mianowicie Duchowny Do ???
Bel(T):1:28 kai\ e)ge/neto O(s E)/kousan oi( *babulO/nioi, E)gana/ktEsan li/an kai\ sunestra/fEsan e)pi\ to\n basile/a kai\ ei)=pan *ioudai=os ge/gonen o( basileu/s· to\n *bEl kate/spasen kai\ to\n dra/konta a)pe/kteinen kai\ tou\s i(erei=s kate/sfaXen.
Bel(T):1:28 kai egeneto hOs Ekusan hoi babylOnioi, EganaktEsan lian kai synestrafEsan epi ton basilea kai eipan iudaios gegonen ho basileus· ton bEl katespasen kai ton drakonta apekteinen kai tus hiereis katesfaXen.
Bel(T):1:28 C VBI_AMI3S C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM VAI_AAI3P D C VDI_API3P P RA_ASM N3V_ASM C VAI_AAI3P N2_NSM VX_XAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N_ASM VAI_AAI3S C RA_ASM N3_ASM VAI_AAI3S C RA_APM N3V_APM VAI_AAI3S
Bel(T):1:28 and also, even, namely to become become, happen as/like to have come I have come. I have arrived.; to hear the ć to be aggravated very and also, even, namely to gathered together contort, intertwist, twirl, twine, wring upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king and also, even, namely to say/tell Jewish to become become, happen the king the ć to ??? and also, even, namely the dragon/serpent to kill and also, even, namely the priest to ???
Bel(T):1:28 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) they-BE-ed-AGGRAVATED very and they-were-GATHERED TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) Jewish ([Adj] nom) he/she/it-has-BECOME-ed the (nom) king (nom) the (acc) he/she/it-???-ed and the (acc) a symbol οf the papacy (acc) he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed and the (acc) priests (acc, nom|voc) he/she/it-???-ed
Bel(T):1:28 Bel(T)_1:28_1 Bel(T)_1:28_2 Bel(T)_1:28_3 Bel(T)_1:28_4 Bel(T)_1:28_5 Bel(T)_1:28_6 Bel(T)_1:28_7 Bel(T)_1:28_8 Bel(T)_1:28_9 Bel(T)_1:28_10 Bel(T)_1:28_11 Bel(T)_1:28_12 Bel(T)_1:28_13 Bel(T)_1:28_14 Bel(T)_1:28_15 Bel(T)_1:28_16 Bel(T)_1:28_17 Bel(T)_1:28_18 Bel(T)_1:28_19 Bel(T)_1:28_20 Bel(T)_1:28_21 Bel(T)_1:28_22 Bel(T)_1:28_23 Bel(T)_1:28_24 Bel(T)_1:28_25 Bel(T)_1:28_26 Bel(T)_1:28_27 Bel(T)_1:28_28 Bel(T)_1:28_29 Bel(T)_1:28_30
Bel(T):1:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:29 καὶ εἶπαν ἐλθόντες πρὸς τὸν βασιλέα Παράδος ἡμῖν τὸν Δανιηλ· εἰ δὲ μή, ἀποκτενοῦμέν σε καὶ τὸν οἶκόν σου.
Bel(T):1:29 Brenton Bel 1:29 So they came to the king, and said, Deliver us Daniel, or else we will destroy thee and thine house.
Bel(T):1:29 Poszedłszy do króla powiedzieli: «Wydaj nam Daniela, w przeciwnym razie zabijemy ciebie i twoich domowników». (Daniel 14:29 BT_4)
Bel(T):1:29 καὶ εἶπαν ἐλθόντες πρὸς τὸν βασιλέα Παράδος ἡμῖν τὸν Δανιηλ· εἰ δὲ μή, ἀποκτενοῦμέν σε καὶ τὸν οἶκόν σου.
Bel(T):1:29 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ εἰ δέ μή ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Bel(T):1:29 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ja Daniel Jeżeli zaś Nie By zabijać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dom Ty; twój/twój(sg)
Bel(T):1:29 kai\ ei)=pan e)lTo/ntes pro\s to\n basile/a *para/dos E(mi=n to\n *daniEl· ei) de\ mE/, a)poktenou=me/n se kai\ to\n oi)=ko/n sou.
Bel(T):1:29 kai eipan elTontes pros ton basilea parados hEmin ton daniEl· ei de mE, apoktenumen se kai ton oikon su.
Bel(T):1:29 C VAI_AAI3P VA_AAPNPM P RA_ASM N3V_ASM VO_AAD2S RP_DP RA_ASM N_ASM C x D VF2_FAI1P RP_AS C RA_ASM N2_ASM RP_GS
Bel(T):1:29 and also, even, namely to say/tell to come toward (+acc,+gen,+dat) the king to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine I the Daniel if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to kill you; your/yours(sg) and also, even, namely the house you; your/yours(sg)
Bel(T):1:29 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) upon COME-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) do-Hand OVER-you(sg)! us (dat) the (acc) Daniel (indecl) if Yet not we-will-KILL you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (acc) house (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Bel(T):1:29 Bel(T)_1:29_1 Bel(T)_1:29_2 Bel(T)_1:29_3 Bel(T)_1:29_4 Bel(T)_1:29_5 Bel(T)_1:29_6 Bel(T)_1:29_7 Bel(T)_1:29_8 Bel(T)_1:29_9 Bel(T)_1:29_10 Bel(T)_1:29_11 Bel(T)_1:29_12 Bel(T)_1:29_13 Bel(T)_1:29_14 Bel(T)_1:29_15 Bel(T)_1:29_16 Bel(T)_1:29_17 Bel(T)_1:29_18 Bel(T)_1:29_19
Bel(T):1:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:30 καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺς ὅτι ἐπείγουσιν αὐτὸν σφόδρα, καὶ ἀναγκασθεὶς παρέδωκεν αὐτοῖς τὸν Δανιηλ.
Bel(T):1:30 Brenton Bel 1:30 Now when the king saw that they pressed him sore, being constrained, he delivered Daniel unto them:
Bel(T):1:30 Spostrzegł król, że nastają bardzo na niego, i z konieczności wydał im Daniela. (Daniel 14:30 BT_4)
Bel(T):1:30 καὶ εἶδεν βασιλεὺς ὅτι ἐπείγουσιν αὐτὸν σφόδρα, καὶ ἀναγκασθεὶς παρέδωκεν αὐτοῖς τὸν Δανιηλ.
Bel(T):1:30 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα καί ἀναγκάζω (αναγκαζ-, αναγκα·σ-, αναγκα·σ-, -, ηναγκασ-, αναγκασ·θ-) παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ
Bel(T):1:30 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By zmuszać By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Daniel
Bel(T):1:30 kai\ ei)=den o( basileu\s o(/ti e)pei/gousin au)to\n sfo/dra, kai\ a)nagkasTei\s pare/dOken au)toi=s to\n *daniEl.
Bel(T):1:30 kai eiden ho basileus hoti epeigusin auton sfodra, kai anankasTeis paredOken autois ton daniEl.
Bel(T):1:30 C VB_AAI3S RA_NSM N3V_NSM C V1_PAI3P RD_ASM D C VS_APPNSM VAI_AAI3S RD_DPM RA_ASM N_ASM
Bel(T):1:30 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king because/that ć he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to compel to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same the Daniel
Bel(T):1:30 and he/she/it-SEE-ed the (nom) king (nom) because/that him/it/same (acc) vehement, and upon being-COMPEL-ed (nom|voc) he/she/it-Hand OVER-ed them/same (dat) the (acc) Daniel (indecl)
Bel(T):1:30 Bel(T)_1:30_1 Bel(T)_1:30_2 Bel(T)_1:30_3 Bel(T)_1:30_4 Bel(T)_1:30_5 Bel(T)_1:30_6 Bel(T)_1:30_7 Bel(T)_1:30_8 Bel(T)_1:30_9 Bel(T)_1:30_10 Bel(T)_1:30_11 Bel(T)_1:30_12 Bel(T)_1:30_13 Bel(T)_1:30_14
Bel(T):1:30 x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:31 οἱ δὲ ἐνέβαλον αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων, καὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρας ἕξ.
Bel(T):1:31 Brenton Bel 1:31 Who cast him into the lions' den: where he was six days.
Bel(T):1:31 Ci zaś wrzucili go do jamy lwów, gdzie przebywał przez sześć dni. (Daniel 14:31 BT_4)
Bel(T):1:31 οἱ δὲ ἐνέβαλον αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων, καὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρας ἕξ.
Bel(T):1:31 ὁ ἡ τό δέ ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ ἡμέρα, -ας -ἡ ἕξ
Bel(T):1:31 zaś By wstrzykiwać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Lew I też, nawet, mianowicie By być Tam Dzień Sześć
Bel(T):1:31 oi( de\ e)ne/balon au)to\n ei)s to\n la/kkon tO=n leo/ntOn, kai\ E)=n e)kei= E(me/ras e(/X.
Bel(T):1:31 hoi de enebalon auton eis ton lakkon tOn leontOn, kai En ekei hEmeras heX.
Bel(T):1:31 RA_NPM x VBI_AAI3S RD_ASM P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM C V9_IAI3S D N1A_APF M
Bel(T):1:31 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to inject he/she/it/same into (+acc) the ć the lion and also, even, namely to be there day six
Bel(T):1:31 the (nom) Yet I-INJECT-ed, they-INJECT-ed him/it/same (acc) into (+acc) the (acc) the (gen) lions (gen) and he/she/it-was there day (gen), days (acc) six
Bel(T):1:31 Bel(T)_1:31_1 Bel(T)_1:31_2 Bel(T)_1:31_3 Bel(T)_1:31_4 Bel(T)_1:31_5 Bel(T)_1:31_6 Bel(T)_1:31_7 Bel(T)_1:31_8 Bel(T)_1:31_9 Bel(T)_1:31_10 Bel(T)_1:31_11 Bel(T)_1:31_12 Bel(T)_1:31_13 Bel(T)_1:31_14
Bel(T):1:31 x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:32 ἦσαν δὲ ἐν τῷ λάκκῳ ἑπτὰ λέοντες, καὶ ἐδίδετο αὐτοῖς τὴν ἡμέραν δύο σώματα καὶ δύο πρόβατα· τότε δὲ οὐκ ἐδόθη αὐτοῖς, ἵνα καταφάγωσιν τὸν Δανιηλ.
Bel(T):1:32 Brenton Bel 1:32 And in the den there were seven lions, and they had given them every day two carcases, and two sheep: which then were not given to them, to the intent they might devour Daniel.
Bel(T):1:32 Było zaś w jamie siedem lwów i dawano im dwa ciała ludzkie i dwie owce dziennie. Wówczas jednak nie dano im nic, by pożarły Daniela. (Daniel 14:32 BT_4)
Bel(T):1:32 ἦσαν δὲ ἐν τῷ λάκκῳ ἑπτὰ λέοντες, καὶ ἐδίδετο αὐτοῖς τὴν ἡμέραν δύο σώματα καὶ δύο πρόβατα· τότε δὲ οὐκ ἐδόθη αὐτοῖς, ἵνα καταφάγωσιν τὸν Δανιηλ.
Bel(T):1:32 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ ἐν ὁ ἡ τό ἑπτά λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο σῶμα[τ], -ατος, τό καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) τότε δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἵνα κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ
Bel(T):1:32 By być zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siedem Lew I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Dzień Dwa Ciało I też, nawet, mianowicie Dwa Owca (sheepfold) Wtedy zaś ??? Przed przydechem mocnym By dawać On/ona/to/to samo żeby / ażeby / bo By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Daniel
Bel(T):1:32 E)=san de\ e)n tO=| la/kkO| e(pta\ le/ontes, kai\ e)di/deto au)toi=s tE\n E(me/ran du/o sO/mata kai\ du/o pro/bata· to/te de\ ou)k e)do/TE au)toi=s, i(/na katafa/gOsin to\n *daniEl.
Bel(T):1:32 Esan de en tO lakkO hepta leontes, kai edideto autois tEn hEmeran dyo sOmata kai dyo probata· tote de uk edoTE autois, hina katafagOsin ton daniEl.
Bel(T):1:32 V9_IAI3P x P RA_DSM N2_DSM M N3_NPM C V8I_IMI3S RD_DPM RA_ASF N1A_ASF M N3M_NPN C M N2N_NPN D x D VCI_API3S RD_DPM C VB_AAS3P RA_ASM N_ASM
Bel(T):1:32 to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć seven lion and also, even, namely to give he/she/it/same the day two body and also, even, namely two sheep (sheepfold) then δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to give he/she/it/same so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to devour be eaten away, eat away the Daniel
Bel(T):1:32 they-were Yet in/among/by (+dat) the (dat) seven lions (nom|voc) and he/she/it-was-being-GIVE-ed them/same (dat) the (acc) day (acc) two (nom, acc, gen) bodies (nom|acc|voc) and two (nom, acc, gen) sheep (nom|acc|voc) then Yet not he/she/it-was-GIVE-ed them/same (dat) so that / in order to /because they-should-DEVOUR the (acc) Daniel (indecl)
Bel(T):1:32 Bel(T)_1:32_1 Bel(T)_1:32_2 Bel(T)_1:32_3 Bel(T)_1:32_4 Bel(T)_1:32_5 Bel(T)_1:32_6 Bel(T)_1:32_7 Bel(T)_1:32_8 Bel(T)_1:32_9 Bel(T)_1:32_10 Bel(T)_1:32_11 Bel(T)_1:32_12 Bel(T)_1:32_13 Bel(T)_1:32_14 Bel(T)_1:32_15 Bel(T)_1:32_16 Bel(T)_1:32_17 Bel(T)_1:32_18 Bel(T)_1:32_19 Bel(T)_1:32_20 Bel(T)_1:32_21 Bel(T)_1:32_22 Bel(T)_1:32_23 Bel(T)_1:32_24 Bel(T)_1:32_25 Bel(T)_1:32_26
Bel(T):1:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:33 καὶ ἦν Αμβακουμ ὁ προφήτης ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, καὶ αὐτὸς ἥψησεν ἕψεμα καὶ ἐνέθρυψεν ἄρτους εἰς σκάφην καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον ἀπενέγκαι τοῖς θερισταῖς.
Bel(T):1:33 Brenton Bel 1:33 Now there was in Jewry a prophet, called Habbacuc, who had made pottage, and had broken bread in a bowl, and was going into the field, for to bring it to the reapers.
Bel(T):1:33 W Judei zaś był prorok Habakuk. Przygotował on polewkę i rozdrobił chleb w naczyniu, i poszedł na pole, by zanieść to żniwiarzom. (Daniel 14:33 BT_4)
Bel(T):1:33 καὶ ἦν Αμβακουμ προφήτης ἐν τῇ Ιουδαίᾳ, καὶ αὐτὸς ἥψησεν ἕψεμα καὶ ἐνέθρυψεν ἄρτους εἰς σκάφην καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον ἀπενέγκαι τοῖς θερισταῖς.
Bel(T):1:33 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον καί αὐτός αὐτή αὐτό ἕψω [LXX] (εψ-, εψη·σ-, εψη·σ-, -, ηψη-, εψη·θ-) ἕψημα[τ]/ἕψεμα[τ], -ατος, τό [LXX] καί ἄρτος, -ου, ὁ εἰς[1] σκάφη, -ης, ἡ καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό θεριστής, -οῦ, ὁ
Bel(T):1:33 I też, nawet, mianowicie By być Prorok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Judea [okolica z]; żydowski I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By gotować się Gotowana rzecz I też, nawet, mianowicie Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Do (+przyspieszenie) Mała łódka I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Żniwiarza postrzygacz {roślina dający zbiory}, harvestman, kosiarka, żniwiarz
Bel(T):1:33 kai\ E)=n *ambakoum o( profE/tEs e)n tE=| *ioudai/a|, kai\ au)to\s E(/PSEsen e(/PSema kai\ e)ne/TruPSen a)/rtous ei)s ska/fEn kai\ e)poreu/eto ei)s to\ pedi/on a)pene/gkai toi=s Teristai=s.
Bel(T):1:33 kai En ambakum ho profEtEs en tE iudaia, kai autos hEPSEsen hePSema kai eneTryPSen artus eis skafEn kai eporeueto eis to pedion apenenkai tois Teristais.
Bel(T):1:33 C V9_IAI3S N_NSM RA_NSM N1M_NSM P RA_DSF N1A_DSF C RD_NSM VAI_AAI3S N3M_ASN C VAI_AAI3S N2_APM P N1_ASF C V1I_IMI3S P RA_ASN N2N_ASN VA_AAN RA_DPM N1M_DPM
Bel(T):1:33 and also, even, namely to be ć the prophet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Judea [region of]; Jewish and also, even, namely he/she/it/same to boil boiled thing and also, even, namely ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. into (+acc) skiff and also, even, namely to go into (+acc) the ć to carry away yield to repay the harvester cropper, harvestman, mower, reaper
Bel(T):1:33 and he/she/it-was the (nom) prophet (nom) in/among/by (+dat) the (dat) Judea (dat); Jewish ([Adj] dat) and he/it/same (nom) he/she/it-BOIL-ed boiled thing (nom|acc|voc) and [loaves of] bread (acc) into (+acc) skiff (acc) and he/she/it-was-being-GO-ed into (+acc) the (nom|acc) to-CARRY AWAY, be-you(sg)-CARRY AWAY-ed!, he/she/it-happens-to-CARRY AWAY (opt) the (dat) harvesters (dat)
Bel(T):1:33 Bel(T)_1:33_1 Bel(T)_1:33_2 Bel(T)_1:33_3 Bel(T)_1:33_4 Bel(T)_1:33_5 Bel(T)_1:33_6 Bel(T)_1:33_7 Bel(T)_1:33_8 Bel(T)_1:33_9 Bel(T)_1:33_10 Bel(T)_1:33_11 Bel(T)_1:33_12 Bel(T)_1:33_13 Bel(T)_1:33_14 Bel(T)_1:33_15 Bel(T)_1:33_16 Bel(T)_1:33_17 Bel(T)_1:33_18 Bel(T)_1:33_19 Bel(T)_1:33_20 Bel(T)_1:33_21 Bel(T)_1:33_22 Bel(T)_1:33_23 Bel(T)_1:33_24 Bel(T)_1:33_25
Bel(T):1:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:34 καὶ εἶπεν ἄγγελος κυρίου τῷ Αμβακουμ Ἀπένεγκε τὸ ἄριστον, ὃ ἔχεις, εἰς Βαβυλῶνα τῷ Δανιηλ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων.
Bel(T):1:34 Brenton Bel 1:34 But the angel of the Lord said unto Habbacuc, Go, carry the dinner that thou hast into Babylon unto Daniel, who is in the lions' den.
Bel(T):1:34 Anioł Pański odezwał się do Habakuka: «Zanieś posiłek, jaki masz, Danielowi do Babilonu, do jamy lwów». (Daniel 14:34 BT_4)
Bel(T):1:34 καὶ εἶπεν ἄγγελος κυρίου τῷ Αμβακουμ Ἀπένεγκε τὸ ἄριστον, ἔχεις, εἰς Βαβυλῶνα τῷ Δανιηλ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων.
Bel(T):1:34 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄγγελος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀπο·φέρω (απο+φερ-, απ+οι·σ-, απ+ενεγκ·[σ]- or 2nd απ+ενεγκ-, -, απ+ενηνεγκ-, απ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἄριστον, -ου, τό; ἄριστος -η -ον [LXX] (Superl. of ἀγαθός) ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) εἰς[1] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό Δανιήλ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν
Bel(T):1:34 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zabierać poddawaj się odwdzięczać się Śniadania/południa posiłek; najlepiej doskonały Kto/, który/, który By mieć Do (+przyspieszenie) Babilon Daniel Do (+przyspieszenie) Lew
Bel(T):1:34 kai\ ei)=pen a)/ggelos kuri/ou tO=| *ambakoum *)ape/negke to\ a)/riston, o(\ e)/CHeis, ei)s *babulO=na tO=| *daniEl ei)s to\n la/kkon tO=n leo/ntOn.
Bel(T):1:34 kai eipen angelos kyriu tO ambakum apenenke to ariston, ho eCHeis, eis babylOna tO daniEl eis ton lakkon tOn leontOn.
Bel(T):1:34 C VBI_AAI3S N2_NSM N2_GSM RA_DSM N_DSM VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RR_ASN V1_PAI2S P N3W_ASF RA_DSM N_DSM P RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM
Bel(T):1:34 and also, even, namely to say/tell agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć to carry away yield to repay the breakfast/noon meal; best excellent who/whom/which to have into (+acc) Babylon the Daniel into (+acc) the ć the lion
Bel(T):1:34 and he/she/it-SAY/TELL-ed messenger/angel (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (dat) do-CARRY AWAY-you(sg)! the (nom|acc) breakfast/noon meal (nom|acc|voc); best ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-are-HAVE-ing into (+acc) Babylon (acc) the (dat) Daniel (indecl) into (+acc) the (acc) the (gen) lions (gen)
Bel(T):1:34 Bel(T)_1:34_1 Bel(T)_1:34_2 Bel(T)_1:34_3 Bel(T)_1:34_4 Bel(T)_1:34_5 Bel(T)_1:34_6 Bel(T)_1:34_7 Bel(T)_1:34_8 Bel(T)_1:34_9 Bel(T)_1:34_10 Bel(T)_1:34_11 Bel(T)_1:34_12 Bel(T)_1:34_13 Bel(T)_1:34_14 Bel(T)_1:34_15 Bel(T)_1:34_16 Bel(T)_1:34_17 Bel(T)_1:34_18 Bel(T)_1:34_19 Bel(T)_1:34_20
Bel(T):1:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:35 καὶ εἶπεν Αμβακουμ Κύριε, Βαβυλῶνα οὐχ ἑώρακα καὶ τὸν λάκκον οὐ γινώσκω.
Bel(T):1:35 Brenton Bel 1:35 And Habbacuc said, Lord, I never saw Babylon; neither do I know where the den is.
Bel(T):1:35 Habakuk odpowiedział: «Panie, nie widziałem nigdy Babilonu ani nie znam jamy lwów». (Daniel 14:35 BT_4)
Bel(T):1:35 καὶ εἶπεν Αμβακουμ Κύριε, Βαβυλῶνα οὐχ ἑώρακα καὶ τὸν λάκκον οὐ γινώσκω.
Bel(T):1:35 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Βαβυλών, -ῶνος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁ ἡ τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Bel(T):1:35 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Babilon ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Bel(T):1:35 kai\ ei)=pen *ambakoum *ku/rie, *babulO=na ou)CH e(O/raka kai\ to\n la/kkon ou) ginO/skO.
Bel(T):1:35 kai eipen ambakum kyrie, babylOna uCH heOraka kai ton lakkon u ginOskO.
Bel(T):1:35 C VBI_AAI3S N_NSM N2_VSM N3W_ASF D VX_XAI1S C RA_ASM N2_ASM D V1_PAI1S
Bel(T):1:35 and also, even, namely to say/tell ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Babylon οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely the ć οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize.
Bel(T):1:35 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) Babylon (acc) not I-have-SEE-ed and the (acc) not I-am-KNOW-ing, I-should-be-KNOW-ing
Bel(T):1:35 Bel(T)_1:35_1 Bel(T)_1:35_2 Bel(T)_1:35_3 Bel(T)_1:35_4 Bel(T)_1:35_5 Bel(T)_1:35_6 Bel(T)_1:35_7 Bel(T)_1:35_8 Bel(T)_1:35_9 Bel(T)_1:35_10 Bel(T)_1:35_11 Bel(T)_1:35_12
Bel(T):1:35 x x x x x x x x x x x x
Bel(T):1:36 καὶ ἐπελάβετο ὁ ἄγγελος κυρίου τῆς κορυφῆς αὐτοῦ καὶ βαστάσας τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἔθηκεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα ἐπάνω τοῦ λάκκου ἐν τῷ ῥοίζῳ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ.
Bel(T):1:36 Brenton Bel 1:36 Then the angel of the Lord took him by the crown, and bare him by the hair of his head, and through the vehemency of his spirit set him in Babylon over the den.
Bel(T):1:36 Ujął go więc anioł za wierzch głowy i niosąc za włosy jego głowy przeniósł go do Babilonu na skraj jamy z prędkością wiatru. (Daniel 14:36 BT_4)
Bel(T):1:36 καὶ ἐπελάβετο ἄγγελος κυρίου τῆς κορυφῆ