Dn(T):4:1 Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς πᾶσι τοῖς λαοῖς, φυλαῖς καὶ γλώσσαις τοῖς οἰκοῦσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ Εἰρήνη ὑμῖν πληθυνθείη·
Dn(T):4:1 King Nabuchodonosor to all nations, tribes, and tongues, who dwell in all the earth; Peace be multiplied to you. (Daniel 3:31 Brenton)
Dn(T):4:1 Król Nabuchodonozor do wszystkich narodów, pokoleń, języków, mieszkających po całej ziemi: «Obyście zaznali wielkiego pokoju! (Daniel 3:98 BT_4)
Dn(T):4:1 Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς πᾶσι τοῖς λαοῖς, φυλαῖς καὶ γλώσσαις τοῖς οἰκοῦσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ Εἰρήνη ὑμῖν πληθυνθείη·
Dn(T):4:1 ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ φυλή, -ῆς, ἡ καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰρήνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-)
Dn(T):4:1 Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Szczep I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Pokój Ty By wzrastać/mnóż się
Dn(T):4:1 *nabouCHodonosor o( basileu\s pa=si toi=s laoi=s, fulai=s kai\ glO/ssais toi=s oi)kou=sin e)n pa/sE| tE=| gE=| *ei)rE/nE u(mi=n plETunTei/E·
Dn(T):4:1 nabuCHodonosor ho basileus pasi tois laois, fylais kai glOssais tois oikusin en pasE tE gE eirEnE hymin plETynTeiE·
Dn(T):4:1 N_NSM RA_NSM N3V_NSM A3_DPM RA_DPM N2_DPM N1_DPF C N1S_DPF RA_DPM V2_PAPDPM P A1S_DSF RA_DSF N1_DSF N1_NSF RP_DP VC_APO3S
Dn(T):4:1 ć the king every all, each, every, the whole of the people tribe and also, even, namely tongue by metonymy, a language the to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land peace you to increase/multiply
Dn(T):4:1 the (nom) king (nom) all (dat) the (dat) peoples (dat) tribes (dat) and tongues (dat) the (dat) they-are-DWELL-ing, while DWELL-ing (dat) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) earth/land (dat) peace (nom|voc) you(pl) (dat) he/she/it-happens-to-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (opt)
Dn(T):4:1 Dn(T)_4:1_1 Dn(T)_4:1_2 Dn(T)_4:1_3 Dn(T)_4:1_4 Dn(T)_4:1_5 Dn(T)_4:1_6 Dn(T)_4:1_7 Dn(T)_4:1_8 Dn(T)_4:1_9 Dn(T)_4:1_10 Dn(T)_4:1_11 Dn(T)_4:1_12 Dn(T)_4:1_13 Dn(T)_4:1_14 Dn(T)_4:1_15 Dn(T)_4:1_16 Dn(T)_4:1_17 Dn(T)_4:1_18
Dn(T):4:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:2 τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα, ἃ ἐποίησεν μετ’ ἐμοῦ ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος, ἤρεσεν ἐναντίον ἐμοῦ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν
Dn(T):4:2 It seemed good to me to declare to you the signs and wonders which the most high God has wrought with me, (Daniel 3:32 Brenton)
Dn(T):4:2 Spodobało mi się oznajmić znaki i cuda, jakie Najwyższy Bóg dla mnie uczynił. (Daniel 3:99 BT_4)
Dn(T):4:2 τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα, ἐποίησεν μετ’ ἐμοῦ θεὸς ὕψιστος, ἤρεσεν ἐναντίον ἐμοῦ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν
Dn(T):4:2 ὁ ἡ τό σημεῖον, -ου, τό; σημεία/σημέα, -ᾶς, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό τέρα[τ]ς, -ατος, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Dn(T):4:2 Znak; znak I też, nawet, mianowicie Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) Kto/, który/, który By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Bóg  Najwyższy Do proszę Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Ja; mój/mój By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ty
Dn(T):4:2 ta\ sEmei=a kai\ ta\ te/rata, a(/ e)poi/Esen met’ e)mou= o( Teo\s o( u(/PSistos, E)/resen e)nanti/on e)mou= a)naggei=lai u(mi=n
Dn(T):4:2 ta sEmeia kai ta terata, ha epoiEsen met’ emu ho Teos ho hyPSistos, Eresen enantion emu anangeilai hymin
Dn(T):4:2 RA_APN N2N_APN C RA_APN N3T_APN RR_APN VAI_AAI3S P RP_GS RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1_NSM VAI_AAI3S P RP_GS VA_AAN RP_DP
Dn(T):4:2 the sign; sign and also, even, namely the wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) who/whom/which to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine the god [see theology] the highest to please in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, I; my/mine to proclaim proclaim, report you
Dn(T):4:2 the (nom|acc) signs (nom|acc|voc); sign (nom|voc) and the (nom|acc) wonders (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (nom) god (nom) the (nom) highest ([Adj] nom) he/she/it-PLEASE-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) you(pl) (dat)
Dn(T):4:2 Dn(T)_4:2_1 Dn(T)_4:2_2 Dn(T)_4:2_3 Dn(T)_4:2_4 Dn(T)_4:2_5 Dn(T)_4:2_6 Dn(T)_4:2_7 Dn(T)_4:2_8 Dn(T)_4:2_9 Dn(T)_4:2_10 Dn(T)_4:2_11 Dn(T)_4:2_12 Dn(T)_4:2_13 Dn(T)_4:2_14 Dn(T)_4:2_15 Dn(T)_4:2_16 Dn(T)_4:2_17 Dn(T)_4:2_18
Dn(T):4:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:3 ὡς μεγάλα καὶ ἰσχυρά· ἡ βασιλεία αὐτοῦ βασιλεία αἰώνιος, καὶ ἡ ἐξουσία αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
Dn(T):4:3 how great and mighty they are: his kingdom is an everlasting kingdom, and his power to all generations. (Daniel 3:33 Brenton)
Dn(T):4:3 Jak wielkie są Jego znaki, jak potężne Jego cuda! Jego królestwo jest wiecznym królestwem, a panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. (Daniel 3:100 BT_4)
Dn(T):4:3 ὡς μεγάλα καὶ ἰσχυρά· βασιλεία αὐτοῦ βασιλεία αἰώνιος, καὶ ἐξουσία αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.
Dn(T):4:3 ὡς μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἰσχυρός -ά -όν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον αἰώνιος -ία -ον καί ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ
Dn(T):4:3 Jak/jak Wielki I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, Królestwo; królewski On/ona/to/to samo Królestwo; królewski aeonian aeonian; nie sprecyzowany albo wieczny; nie koniecznie wieczny albo trwały I też, nawet, mianowicie Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Dn(T):4:3 O(s mega/la kai\ i)sCHura/· E( basilei/a au)tou= basilei/a ai)O/nios, kai\ E( e)Xousi/a au)tou= ei)s genea\n kai\ genea/n.
Dn(T):4:3 hOs megala kai isCHyra· hE basileia autu basileia aiOnios, kai hE eXusia autu eis genean kai genean.
Dn(T):4:3 C A1_APN C A1A_APN RA_NSF N1A_NSF RD_GSM N1A_NSF A1B_NSF C RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P N1A_ASF C N1A_ASF
Dn(T):4:3 as/like great and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, the kingdom; royal he/she/it/same kingdom; royal aeonian aeonian; indefinite or perpetual; not necessarily eternal or permanent and also, even, namely the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence he/she/it/same into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation"
Dn(T):4:3 as/like great ([Adj] nom|acc|voc) and mighty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) him/it/same (gen) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) aeonian ([Adj] nom) and the (nom) authority (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) generation (acc) and generation (acc)
Dn(T):4:3 Dn(T)_4:3_1 Dn(T)_4:3_2 Dn(T)_4:3_3 Dn(T)_4:3_4 Dn(T)_4:3_5 Dn(T)_4:3_6 Dn(T)_4:3_7 Dn(T)_4:3_8 Dn(T)_4:3_9 Dn(T)_4:3_10 Dn(T)_4:3_11 Dn(T)_4:3_12 Dn(T)_4:3_13 Dn(T)_4:3_14 Dn(T)_4:3_15 Dn(T)_4:3_16 Dn(T)_4:3_17
Dn(T):4:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:4 ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ εὐθηνῶν ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ εὐθαλῶν.
Dn(T):4:4 I Nabuchodonosor was thriving in my house, and prospering. (Daniel 4:1 Brenton)
Dn(T):4:4 Ja, Nabuchodonozor, zażywałem spokoju w swoim domu i radości w swoim pałacu. (Daniel 4:1 BT_4)
Dn(T):4:4 ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ εὐθηνῶν ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ εὐθαλῶν.
Dn(T):4:4 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί
Dn(T):4:4 Ja By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja I też, nawet, mianowicie
Dn(T):4:4 e)gO\ *nabouCHodonosor eu)TEnO=n E)/mEn e)n tO=| oi)/kO| mou kai\ eu)TalO=n.
Dn(T):4:4 egO nabuCHodonosor euTEnOn EmEn en tO oikO mu kai euTalOn.
Dn(T):4:4 RP_NS N_NSM V2_PAPNSM V9I_IMI1S P RA_DSM N2_DSM RP_GS C V2_PAPNSM
Dn(T):4:4 I ć ć to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house I and also, even, namely ć
Dn(T):4:4 I (nom) I-was-being in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) me (gen) and
Dn(T):4:4 Dn(T)_4:4_1 Dn(T)_4:4_2 Dn(T)_4:4_3 Dn(T)_4:4_4 Dn(T)_4:4_5 Dn(T)_4:4_6 Dn(T)_4:4_7 Dn(T)_4:4_8 Dn(T)_4:4_9 Dn(T)_4:4_10
Dn(T):4:4 x x x x x x x x x x
Dn(T):4:5 ἐνύπνιον εἶδον, καὶ ἐφοβέρισέν με, καὶ ἐταράχθην ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς μου συνετάραξάν με.
Dn(T):4:5 I saw a vision, and it terrified me, and I was troubled on my bed, and the visions of my head troubled me. (Daniel 4:2 Brenton)
Dn(T):4:5 Miałem widzenie we śnie, które mnie przeraziło. Zaniepokoiły mnie myśli na moim łożu i widziadła powstałe w mojej głowie. (Daniel 4:2 BT_4)
Dn(T):4:5 ἐνύπνιον εἶδον, καὶ ἐφοβέρισέν με, καὶ ἐταράχθην ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς μου συνετάραξάν με.
Dn(T):4:5 ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):4:5 Sen By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Ja I też, nawet, mianowicie By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] Ja I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} Głowa Ja Ja
Dn(T):4:5 e)nu/pnion ei)=don, kai\ e)fobe/rise/n me, kai\ e)tara/CHTEn e)pi\ tE=s koi/tEs mou, kai\ ai( o(ra/seis tE=s kefalE=s mou suneta/raXa/n me.
Dn(T):4:5 enypnion eidon, kai efoberisen me, kai etaraCHTEn epi tEs koitEs mu, kai hai horaseis tEs kefalEs mu synetaraXan me.
Dn(T):4:5 N2N_ASN VBI_AAI1S C VAI_AAI3S RP_AS C VQI_API1S P RA_GSF N1_GSF RP_GS C RA_NPF N3I_NPF RA_GSF N1_GSF RP_GS VAI_AAI3P RP_AS
Dn(T):4:5 dream to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely ć I and also, even, namely to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] I and also, even, namely the vision the head I ć I
Dn(T):4:5 dream (nom|acc|voc) I-SEE-ed, they-SEE-ed and me (acc) and I-was-UNSETTLE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) me (gen) and the (nom) visions (acc, nom|voc) the (gen) head (gen) me (gen) me (acc)
Dn(T):4:5 Dn(T)_4:5_1 Dn(T)_4:5_2 Dn(T)_4:5_3 Dn(T)_4:5_4 Dn(T)_4:5_5 Dn(T)_4:5_6 Dn(T)_4:5_7 Dn(T)_4:5_8 Dn(T)_4:5_9 Dn(T)_4:5_10 Dn(T)_4:5_11 Dn(T)_4:5_12 Dn(T)_4:5_13 Dn(T)_4:5_14 Dn(T)_4:5_15 Dn(T)_4:5_16 Dn(T)_4:5_17 Dn(T)_4:5_18 Dn(T)_4:5_19
Dn(T):4:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:6 καὶ δι’ ἐμοῦ ἐτέθη δόγμα τοῦ εἰσαγαγεῖν ἐνώπιόν μου πάντας τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος, ὅπως τὴν σύγκρισιν τοῦ ἐνυπνίου γνωρίσωσίν μοι.
Dn(T):4:6 And I made a decree to bring in before me all the wise men of Babylon, that they might make known to me the interpretation of the dream. (Daniel 4:3 Brenton)
Dn(T):4:6 Toteż wydałem polecenie, by sprowadzono do mnie wszystkich mędrców babilońskich, żeby mi dali wyjaśnienie snu. (Daniel 4:3 BT_4)
Dn(T):4:6 καὶ δι’ ἐμοῦ ἐτέθη δόγμα τοῦ εἰσαγαγεῖν ἐνώπιόν μου πάντας τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος, ὅπως τὴν σύγκρισιν τοῦ ἐνυπνίου γνωρίσωσίν μοι.
Dn(T):4:6 καί διά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δόγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὅπως ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):4:6 I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Ja; mój/mój By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Dogmat By prowadzić do W obecności z (+informacja); ??? Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądry Babilon Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Sen By robić znany Ja
Dn(T):4:6 kai\ di’ e)mou= e)te/TE do/gma tou= ei)sagagei=n e)nO/pio/n mou pa/ntas tou\s sofou\s *babulO=nos, o(/pOs tE\n su/gkrisin tou= e)nupni/ou gnOri/sOsi/n moi.
Dn(T):4:6 kai di’ emu eteTE dogma tu eisagagein enOpion mu pantas tus sofus babylOnos, hopOs tEn synkrisin tu enypniu gnOrisOsin moi.
Dn(T):4:6 C P RP_GS VCI_API3S N3M_ASN RA_GSN VB_AAN P RP_GS A3_APM RA_APM A1_APM N3W_GSF C RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN VA_AAS3P RP_DS
Dn(T):4:6 and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) I; my/mine to place lay, put, set, situate, station dogma the to lead into in the presence of (+gen); ??? I every all, each, every, the whole of the wise Babylon so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. the ć the dream to make known I
Dn(T):4:6 and because of (+acc), through (+gen) me (gen); my/mine (gen) he/she/it-was-PLACE-ed dogma (nom|acc|voc) the (gen) to-LEAD-INTO in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) all (acc) the (acc) wise ([Adj] acc) Babylon (gen) this is how the (acc) the (gen) dream (gen) they-should-MAKE-KNOWN me (dat)
Dn(T):4:6 Dn(T)_4:6_1 Dn(T)_4:6_2 Dn(T)_4:6_3 Dn(T)_4:6_4 Dn(T)_4:6_5 Dn(T)_4:6_6 Dn(T)_4:6_7 Dn(T)_4:6_8 Dn(T)_4:6_9 Dn(T)_4:6_10 Dn(T)_4:6_11 Dn(T)_4:6_12 Dn(T)_4:6_13 Dn(T)_4:6_14 Dn(T)_4:6_15 Dn(T)_4:6_16 Dn(T)_4:6_17 Dn(T)_4:6_18 Dn(T)_4:6_19 Dn(T)_4:6_20
Dn(T):4:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:7 καὶ εἰσεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοί, μάγοι, γαζαρηνοί, Χαλδαῖοι, καὶ τὸ ἐνύπνιον εἶπα ἐγὼ ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ οὐκ ἐγνώρισάν μοι,
Dn(T):4:7 So the enchanters, magicians, soothsayers, and Chaldeans came in: and I told the dream before them; but they did not make known to me the interpretation thereof; (Daniel 4:4 Brenton)
Dn(T):4:7 Zjawili się więc wykładacze snów, wróżbici, Chaldejczycy i astrologowie. Opowiedziałem im sen, ale nie mogli mi podać jego wyjaśnienia. (Daniel 4:4 BT_4)
Dn(T):4:7 καὶ εἰσεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοί, μάγοι, γαζαρηνοί, Χαλδαῖοι, καὶ τὸ ἐνύπνιον εἶπα ἐγὼ ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ οὐκ ἐγνώρισάν μοι,
Dn(T):4:7 καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) ὁ ἡ τό μάγος, -ου, ὁ Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):4:7 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Mag - nazwisko {imię} dane przez Babilończyków (Chaldejczycy), Medowie, Persowie, i inni, do ludzi , którzy zdają się znać potężne tajemnice, taki jak: Tajemni nauczyciele, duchowni, lekarze, astrolodzy, jasnowidze, tłumacze snów, świdry, wróżbiarze, czarodzieje, itd. Chaldejski I też, nawet, mianowicie Sen By mówić/opowiadaj Ja W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By robić znany Ja
Dn(T):4:7 kai\ ei)seporeu/onto oi( e)paoidoi/, ma/goi, gaDZarEnoi/, *CHaldai=oi, kai\ to\ e)nu/pnion ei)=pa e)gO\ e)nO/pion au)tO=n, kai\ tE\n su/gkrisin au)tou= ou)k e)gnO/risa/n moi,
Dn(T):4:7 kai eiseporeuonto hoi epaoidoi, magoi, gaDZarEnoi, CHaldaioi, kai to enypnion eipa egO enOpion autOn, kai tEn synkrisin autu uk egnOrisan moi,
Dn(T):4:7 C V1I_IMI3P RA_NPM N2_NPM N2_NPM N2_NPM N2_NPM C RA_ASN N2N_ASN VAI_AAI1S RP_NS P RD_GPM C RA_ASF N3I_ASF RD_GSM D VAI_AAI3P RP_DS
Dn(T):4:7 and also, even, namely to enter the ć mage - the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to men who seem to know powerful secrets, such as: occult teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers, etc. ć Chaldean and also, even, namely the dream to say/tell I in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same οὐχ before rough breathing to make known I
Dn(T):4:7 and they-were-being-ENTER-ed the (nom) magi (nom|voc) Chaldeans (nom|voc) and the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) I-SAY/TELL-ed I (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and the (acc) him/it/same (gen) not they-MAKE-ed-KNOWN me (dat)
Dn(T):4:7 Dn(T)_4:7_1 Dn(T)_4:7_2 Dn(T)_4:7_3 Dn(T)_4:7_4 Dn(T)_4:7_5 Dn(T)_4:7_6 Dn(T)_4:7_7 Dn(T)_4:7_8 Dn(T)_4:7_9 Dn(T)_4:7_10 Dn(T)_4:7_11 Dn(T)_4:7_12 Dn(T)_4:7_13 Dn(T)_4:7_14 Dn(T)_4:7_15 Dn(T)_4:7_16 Dn(T)_4:7_17 Dn(T)_4:7_18 Dn(T)_4:7_19 Dn(T)_4:7_20 Dn(T)_4:7_21
Dn(T):4:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:8 ἕως οὗ ἦλθεν Δανιηλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτασαρ κατὰ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, ὃς πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει, καὶ τὸ ἐνύπνιον ἐνώπιον αὐτοῦ εἶπα
Dn(T):4:8 until Daniel came, whose name is Baltasar, according to the name of my God, who has within him the Holy Spirit of God; to whom I said, (Daniel 4:5 Brenton)
Dn(T):4:8 W końcu przybył do mnie Daniel, któremu na imię według imienia mojego boga Belteszassar, a w którym mieszka duch świętych bogów. Opowiedziałem mu sen. (Daniel 4:5 BT_4)
Dn(T):4:8 ἕως οὗ ἦλθεν Δανιηλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτασαρ κατὰ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, ὃς πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει, καὶ τὸ ἐνύπνιον ἐνώπιον αὐτοῦ εἶπα
Dn(T):4:8 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Δανιήλ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κατά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ πνεῦμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Dn(T):4:8 Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By przychodzić Daniel Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do Bóg  Ja Kto/, który/, który Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bóg  Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie By mieć I też, nawet, mianowicie Sen W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj
Dn(T):4:8 e(/Os ou(= E)=lTen *daniEl, ou(= to\ o)/noma *baltasar kata\ to\ o)/noma tou= Teou= mou, o(\s pneu=ma Teou= a(/gion e)n e(autO=| e)/CHei, kai\ to\ e)nu/pnion e)nO/pion au)tou= ei)=pa
Dn(T):4:8 heOs hu ElTen daniEl, hu to onoma baltasar kata to onoma tu Teu mu, hos pneuma Teu hagion en heautO eCHei, kai to enypnion enOpion autu eipa
Dn(T):4:8 P RR_GSM VBI_AAI3S N_NSM RR_GSM RA_NSN N3M_NSN N_NSM P RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM RP_GS RR_NSM N3M_ASN N2_GSM A1A_ASN P RD_DSM V1_PAI3S C RA_ASN N2N_ASN P RD_GSM VAI_AAI1S
Dn(T):4:8 until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to come Daniel where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the name with regard to ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the name with regard to the god [see theology] I who/whom/which spirit breath, spiritual utterance, wind god [see theology] dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves to have and also, even, namely the dream in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same to say/tell
Dn(T):4:8 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-COME-ed Daniel (indecl) where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) the (gen) god (gen) me (gen) who/whom/which (nom) spirit (nom|acc|voc) god (gen) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) self (dat) he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed (classical) and the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) I-SAY/TELL-ed
Dn(T):4:8 Dn(T)_4:8_1 Dn(T)_4:8_2 Dn(T)_4:8_3 Dn(T)_4:8_4 Dn(T)_4:8_5 Dn(T)_4:8_6 Dn(T)_4:8_7 Dn(T)_4:8_8 Dn(T)_4:8_9 Dn(T)_4:8_10 Dn(T)_4:8_11 Dn(T)_4:8_12 Dn(T)_4:8_13 Dn(T)_4:8_14 Dn(T)_4:8_15 Dn(T)_4:8_16 Dn(T)_4:8_17 Dn(T)_4:8_18 Dn(T)_4:8_19 Dn(T)_4:8_20 Dn(T)_4:8_21 Dn(T)_4:8_22 Dn(T)_4:8_23 Dn(T)_4:8_24 Dn(T)_4:8_25 Dn(T)_4:8_26 Dn(T)_4:8_27
Dn(T):4:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:9 Βαλτασαρ ὁ ἄρχων τῶν ἐπαοιδῶν, ὃν ἐγὼ ἔγνων ὅτι πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν σοὶ καὶ πᾶν μυστήριον οὐκ ἀδυνατεῖ σε, ἄκουσον τὴν ὅρασιν τοῦ ἐνυπνίου, οὗ εἶδον, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ εἰπόν μοι.
Dn(T):4:9 O Baltasar, chief of the enchanters, of whom I know that the Holy Spirit of God is in thee, and no mystery is too hard for thee, hear the vision of my dream which I had, and tell me the interpretation of it. (Daniel 4:6 Brenton)
Dn(T):4:9 Belteszassarze, przełożony wykładaczy snów! Wiem, że w tobie mieszka duch świętych bogów i że żadna tajemnica nie stanowi dla ciebie trudności. Oto mój sen, który widziałem; wyjaśnij mi go! (Daniel 4:6 BT_4)
Dn(T):4:9 Βαλτασαρ ἄρχων τῶν ἐπαοιδῶν, ὃν ἐγὼ ἔγνων ὅτι πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν σοὶ καὶ πᾶν μυστήριον οὐκ ἀδυνατεῖ σε, ἄκουσον τὴν ὅρασιν τοῦ ἐνυπνίου, οὗ εἶδον, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ εἰπόν μοι.
Dn(T):4:9 ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι πνεῦμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μυστήριον, -ου, τὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):4:9 Władca; początek; by zaczynać się Kto/, który/, który; by być Ja By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bóg  Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tajemniczości metaph., wojskowy sacramentum jak żołnierz Chrystusa ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Ty; twój/twój(sg) By słyszeć Wizja {Wyobrażenie} Sen Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Ja
Dn(T):4:9 *baltasar o( a)/rCHOn tO=n e)paoidO=n, o(\n e)gO\ e)/gnOn o(/ti pneu=ma Teou= a(/gion e)n soi\ kai\ pa=n mustE/rion ou)k a)dunatei= se, a)/kouson tE\n o(/rasin tou= e)nupni/ou, ou(= ei)=don, kai\ tE\n su/gkrisin au)tou= ei)po/n moi.
Dn(T):4:9 baltasar ho arCHOn tOn epaoidOn, hon egO egnOn hoti pneuma Teu hagion en soi kai pan mystErion uk adynatei se, akuson tEn horasin tu enypniu, hu eidon, kai tEn synkrisin autu eipon moi.
Dn(T):4:9 N_VSM RA_NSM N3_NSM RA_GPM N2_GPM RR_ASM RP_NS VZI_AAI1S C N3M_NSN N2_GSM A1A_NSN P RP_DS C A3_NSN N2N_NSN D V2_PAI3S RP_AS VA_AAD2S RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN RR_GSN VBI_AAI1S C RA_ASF N3I_ASF RD_GSM VB_AAD2S RP_DS
Dn(T):4:9 ć the ruler; beginning; to begin the ć who/whom/which; to be I to know i.e. recognize. because/that spirit breath, spiritual utterance, wind god [see theology] dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely every all, each, every, the whole of mystery metaph., the military sacramentum as a soldier of Christ οὐχ before rough breathing to ??? you; your/yours(sg) to hear the vision the dream where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely the ć he/she/it/same to say/tell I
Dn(T):4:9 the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I (nom) I-KNOW-ed because/that spirit (nom|acc|voc) god (gen) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and every (nom|acc|voc) mystery (nom|acc|voc) not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), be-you(sg)-???-ing! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) vision (acc) the (gen) dream (gen) where; who/whom/which (gen) I-SEE-ed, they-SEE-ed and the (acc) him/it/same (gen) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) me (dat)
Dn(T):4:9 Dn(T)_4:9_1 Dn(T)_4:9_2 Dn(T)_4:9_3 Dn(T)_4:9_4 Dn(T)_4:9_5 Dn(T)_4:9_6 Dn(T)_4:9_7 Dn(T)_4:9_8 Dn(T)_4:9_9 Dn(T)_4:9_10 Dn(T)_4:9_11 Dn(T)_4:9_12 Dn(T)_4:9_13 Dn(T)_4:9_14 Dn(T)_4:9_15 Dn(T)_4:9_16 Dn(T)_4:9_17 Dn(T)_4:9_18 Dn(T)_4:9_19 Dn(T)_4:9_20 Dn(T)_4:9_21 Dn(T)_4:9_22 Dn(T)_4:9_23 Dn(T)_4:9_24 Dn(T)_4:9_25 Dn(T)_4:9_26 Dn(T)_4:9_27 Dn(T)_4:9_28 Dn(T)_4:9_29 Dn(T)_4:9_30 Dn(T)_4:9_31 Dn(T)_4:9_32 Dn(T)_4:9_33
Dn(T):4:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:10 ἐπὶ τῆς κοίτης μου ἐθεώρουν, καὶ ἰδοὺ δένδρον ἐν μέσῳ τῆς γῆς, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ πολύ.
Dn(T):4:10 I had a vision upon my bed; and behold a tree in the midst of the earth, and its height was great. (Daniel 4:7 Brenton)
Dn(T):4:10 W mojej głowie, na moim łożu, widziałem takie obrazy: Patrzałem, a oto - drzewo w środku ziemi, a jego wysokość ogromna. (Daniel 4:7 BT_4)
Dn(T):4:10 ἐπὶ τῆς κοίτης μου ἐθεώρουν, καὶ ἰδοὺ δένδρον ἐν μέσῳ τῆς γῆς, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ πολύ.
Dn(T):4:10 ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δένδρον, -ου, τό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Dn(T):4:10 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] Ja Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drzewo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo Dużo
Dn(T):4:10 e)pi\ tE=s koi/tEs mou e)TeO/roun, kai\ i)dou\ de/ndron e)n me/sO| tE=s gE=s, kai\ to\ u(/PSos au)tou= polu/.
Dn(T):4:10 epi tEs koitEs mu eTeOrun, kai idu dendron en mesO tEs gEs, kai to hyPSos autu poly.
Dn(T):4:10 P RA_GSF N1_GSF RP_GS V2I_IAI1S C I N2N_NSN P A1_DSM RA_GSF N1_GSF C RA_NSN N3E_NSN RD_GSN A1P_NSN
Dn(T):4:10 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] I to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), tree in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the earth/land and also, even, namely the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same much
Dn(T):4:10 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) me (gen) I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing and be-you(sg)-SEE-ed! tree (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) earth/land (gen) and the (nom|acc) height (nom|acc|voc) him/it/same (gen) much (nom|acc)
Dn(T):4:10 Dn(T)_4:10_1 Dn(T)_4:10_2 Dn(T)_4:10_3 Dn(T)_4:10_4 Dn(T)_4:10_5 Dn(T)_4:10_6 Dn(T)_4:10_7 Dn(T)_4:10_8 Dn(T)_4:10_9 Dn(T)_4:10_10 Dn(T)_4:10_11 Dn(T)_4:10_12 Dn(T)_4:10_13 Dn(T)_4:10_14 Dn(T)_4:10_15 Dn(T)_4:10_16 Dn(T)_4:10_17
Dn(T):4:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:11 ἐμεγαλύνθη τὸ δένδρον καὶ ἴσχυσεν, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἔφθασεν ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ εἰς τὰ πέρατα πάσης τῆς γῆς·
Dn(T):4:11 The tree grew large and strong, and its height reached to the sky, and its extent to the extremity of the whole earth: (Daniel 4:8 Brenton)
Dn(T):4:11 Drzewo wzrastało potężnie, wysokością swą nieba sięgało, widać je było aż po krańce ziemi. (Daniel 4:8 BT_4)
Dn(T):4:11 ἐμεγαλύνθη τὸ δένδρον καὶ ἴσχυσεν, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἔφθασεν ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ εἰς τὰ πέρατα πάσης τῆς γῆς·
Dn(T):4:11 μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Dn(T):4:11 By powiększać/chwałę Drzewo I też, nawet, mianowicie By mieć siła I też, nawet, mianowicie Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo By iść przodem przybywać po pierwsze Aż; świtaj Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Dn(T):4:11 e)megalu/nTE to\ de/ndron kai\ i)/sCHusen, kai\ to\ u(/PSos au)tou= e)/fTasen e(/Os tou= ou)ranou= kai\ to\ ku/tos au)tou= ei)s ta\ pe/rata pa/sEs tE=s gE=s·
Dn(T):4:11 emegalynTE to dendron kai isCHysen, kai to hyPSos autu efTasen heOs tu uranu kai to kytos autu eis ta perata pasEs tEs gEs·
Dn(T):4:11 VCI_API3S RA_NSN N2N_NSN C VAI_AAI3S C RA_NSN N3E_NSN RD_GSN VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM C RA_NSN N3E_NSN RD_GSN P RA_APN N3T_APN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Dn(T):4:11 to magnify/laud the tree and also, even, namely to have strength and also, even, namely the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same to precede to arrive first until; dawn the sky/heaven and also, even, namely the ć he/she/it/same into (+acc) the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) every all, each, every, the whole of the earth/land
Dn(T):4:11 he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed the (nom|acc) tree (nom|acc|voc) and he/she/it-HAVE-ed-STRENGTH and the (nom|acc) height (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-PRECEDE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) sky/heaven (gen) and the (nom|acc) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) final decisions (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Dn(T):4:11 Dn(T)_4:11_1 Dn(T)_4:11_2 Dn(T)_4:11_3 Dn(T)_4:11_4 Dn(T)_4:11_5 Dn(T)_4:11_6 Dn(T)_4:11_7 Dn(T)_4:11_8 Dn(T)_4:11_9 Dn(T)_4:11_10 Dn(T)_4:11_11 Dn(T)_4:11_12 Dn(T)_4:11_13 Dn(T)_4:11_14 Dn(T)_4:11_15 Dn(T)_4:11_16 Dn(T)_4:11_17 Dn(T)_4:11_18 Dn(T)_4:11_19 Dn(T)_4:11_20 Dn(T)_4:11_21 Dn(T)_4:11_22 Dn(T)_4:11_23
Dn(T):4:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:12 τὰ φύλλα αὐτοῦ ὡραῖα, καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ πολύς, καὶ τροφὴ πάντων ἐν αὐτῷ· καὶ ὑποκάτω αὐτοῦ κατεσκήνουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια, καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ κατῴκουν τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐτρέφετο πᾶσα σάρξ.
Dn(T):4:12 its leaves were fair, and its fruit abundant, and in it was meat for all; and under it the wild beasts of the field took shelter, and the birds of the sky lodged in the branches of it, and all flesh was fed of it. (Daniel 4:9 Brenton)
Dn(T):4:12 Liście jego były piękne, a owoce obfite, dawało ono pożywienie wszystkim. Pod nim szukały cienia zwierzęta lądowe, na jego gałęziach mieszkały ptaki powietrzne, z niego żywiło się wszelkie ciało. (Daniel 4:9 BT_4)
Dn(T):4:12 τὰ φύλλα αὐτοῦ ὡραῖα, καὶ καρπὸς αὐτοῦ πολύς, καὶ τροφὴ πάντων ἐν αὐτῷ· καὶ ὑποκάτω αὐτοῦ κατεσκήνουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια, καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ κατῴκουν τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐτρέφετο πᾶσα σάρξ.
Dn(T):4:12 ὁ ἡ τό φύλλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡραῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί τροφή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄγριος -ία -ον καί ἐν ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό ὄρνεον, -ου, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό τρέφω (τρεφ-, θρεψ-, θρεψ-, -, τεθραφ-, τραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σάρξ, -αρκός, ἡ
Dn(T):4:12 Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] On/ona/to/to samo Aktualny I też, nawet, mianowicie Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo Dużo I też, nawet, mianowicie Żywność Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Poniżej On/ona/to/to samo By osiedlać się {By decydować się} Zwierzę Dziki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gałąź On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By żywić się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ciało {Mięso}
Dn(T):4:12 ta\ fu/lla au)tou= O(rai=a, kai\ o( karpo\s au)tou= polu/s, kai\ trofE\ pa/ntOn e)n au)tO=|· kai\ u(poka/tO au)tou= kateskE/noun ta\ TEri/a ta\ a)/gria, kai\ e)n toi=s kla/dois au)tou= katO/|koun ta\ o)/rnea tou= ou)ranou=, kai\ e)X au)tou= e)tre/feto pa=sa sa/rX.
Dn(T):4:12 ta fylla autu hOraia, kai ho karpos autu polys, kai trofE pantOn en autO· kai hypokatO autu kateskEnun ta TEria ta agria, kai en tois kladois autu katOkun ta ornea tu uranu, kai eX autu etrefeto pasa sarX.
Dn(T):4:12 RA_NPN N2N_NPN RD_GSN A1A_NPN C RA_NSM N2_NSM RD_GSN A1P_NSM C N1_NSF A3_GPM P RD_DSN C P RD_GSN V4I_IAI3P RA_NPN N2N_NPN RA_NPN A1A_NPN C P RA_DPM N2_DPM RD_GSN V2I_IAI3P RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM C P RD_GSN V1I_IMI3S A1S_NSF N3K_NSF
Dn(T):4:12 the leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] he/she/it/same timely and also, even, namely the fruit; Carpus he/she/it/same much and also, even, namely food every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely below he/she/it/same to settle the beast the wild and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the branch he/she/it/same to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the bird the sky/heaven and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to feed every all, each, every, the whole of flesh
Dn(T):4:12 the (nom|acc) leafs (nom|acc|voc) him/it/same (gen) timely ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) him/it/same (gen) much (nom) and food (nom|voc) all (gen) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) and below him/it/same (gen) I-was-SETTLE-ing, they-were-SETTLE-ing the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (nom|acc) wild ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) branchs (dat) him/it/same (gen) I-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, they-were-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and out of (+gen) him/it/same (gen) he/she/it-was-being-FEED-ed every (nom|voc) flesh (nom|voc)
Dn(T):4:12 Dn(T)_4:12_1 Dn(T)_4:12_2 Dn(T)_4:12_3 Dn(T)_4:12_4 Dn(T)_4:12_5 Dn(T)_4:12_6 Dn(T)_4:12_7 Dn(T)_4:12_8 Dn(T)_4:12_9 Dn(T)_4:12_10 Dn(T)_4:12_11 Dn(T)_4:12_12 Dn(T)_4:12_13 Dn(T)_4:12_14 Dn(T)_4:12_15 Dn(T)_4:12_16 Dn(T)_4:12_17 Dn(T)_4:12_18 Dn(T)_4:12_19 Dn(T)_4:12_20 Dn(T)_4:12_21 Dn(T)_4:12_22 Dn(T)_4:12_23 Dn(T)_4:12_24 Dn(T)_4:12_25 Dn(T)_4:12_26 Dn(T)_4:12_27 Dn(T)_4:12_28 Dn(T)_4:12_29 Dn(T)_4:12_30 Dn(T)_4:12_31 Dn(T)_4:12_32 Dn(T)_4:12_33 Dn(T)_4:12_34 Dn(T)_4:12_35 Dn(T)_4:12_36 Dn(T)_4:12_37 Dn(T)_4:12_38
Dn(T):4:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:13 ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ ἰδοὺ ιρ καὶ ἅγιος ἀπ’ οὐρανοῦ κατέβη
Dn(T):4:13 I beheld in the night vision upon my bed, and, behold, a watcher and an holy one came down from heaven and cried aloud, and thus he said, (Daniel 4:10 Brenton)
Dn(T):4:13 Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy istniejące w mojej głowie, a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba. (Daniel 4:10 BT_4)
Dn(T):4:13 ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ ἰδοὺ ιρ καὶ ἅγιος ἀπ’ οὐρανοῦ κατέβη
Dn(T):4:13 θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-) ἐν ὅραμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀπό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
Dn(T):4:13 Do patrzanego na spostrzegaj, przyglądaj się, ziewaj, medytuj, rozważaj, sądź, przestrzegaj {obserwuj}, rozmyślaj, spostrzegaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Noc Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo By schodzić
Dn(T):4:13 e)TeO/roun e)n o(ra/mati tE=s nukto\s e)pi\ tE=s koi/tEs mou, kai\ i)dou\ ir kai\ a(/gios a)p’ ou)ranou= kate/bE
Dn(T):4:13 eTeOrun en horamati tEs nyktos epi tEs koitEs mu, kai idu ir kai hagios ap’ uranu katebE
Dn(T):4:13 V2I_IAI1S P N3M_DSN RA_GSF N3_GSF P RA_GSF N1_GSF RP_GS C I N_NS C A1A_NSM P N2_GSM VZI_AAI3S
Dn(T):4:13 to looked at behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision the night upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć and also, even, namely dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sky/heaven to go down
Dn(T):4:13 I-was-LOOKED AT-ing, they-were-LOOKED AT-ing in/among/by (+dat) vision (dat) the (gen) night (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) bed (gen) me (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! and holy ([Adj] nom) away from (+gen) sky/heaven (gen) he/she/it-GO DOWN-ed
Dn(T):4:13 Dn(T)_4:13_1 Dn(T)_4:13_2 Dn(T)_4:13_3 Dn(T)_4:13_4 Dn(T)_4:13_5 Dn(T)_4:13_6 Dn(T)_4:13_7 Dn(T)_4:13_8 Dn(T)_4:13_9 Dn(T)_4:13_10 Dn(T)_4:13_11 Dn(T)_4:13_12 Dn(T)_4:13_13 Dn(T)_4:13_14 Dn(T)_4:13_15 Dn(T)_4:13_16 Dn(T)_4:13_17
Dn(T):4:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:14 καὶ ἐφώνησεν ἐν ἰσχύι καὶ οὕτως εἶπεν Ἐκκόψατε τὸ δένδρον καὶ ἐκτίλατε τοὺς κλάδους αὐτοῦ καὶ ἐκτινάξατε τὰ φύλλα αὐτοῦ καὶ διασκορπίσατε τὸν καρπὸν αὐτοῦ· σαλευθήτωσαν τὰ θηρία ὑποκάτωθεν αὐτοῦ καὶ τὰ ὄρνεα ἀπὸ τῶν κλάδων αὐτοῦ·
Dn(T):4:14 Cut down the tree, and pluck off its branches, and shake off its leaves, and scatter its fruit: let the wild beasts be removed from under it, and the birds from its branches. (Daniel 4:11 Brenton)
Dn(T):4:14 Wołał On głośno i tak mówił: "Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie, otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce! Zwierzęta niech uciekają spod niego, a ptaki z jego gałęzi! (Daniel 4:11 BT_4)
Dn(T):4:14 καὶ ἐφώνησεν ἐν ἰσχύι καὶ οὕτως εἶπεν Ἐκκόψατε τὸ δένδρον καὶ ἐκτίλατε τοὺς κλάδους αὐτοῦ καὶ ἐκτινάξατε τὰ φύλλα αὐτοῦ καὶ διασκορπίσατε τὸν καρπὸν αὐτοῦ· σαλευθήτωσαν τὰ θηρία ὑποκάτωθεν αὐτοῦ καὶ τὰ ὄρνεα ἀπὸ τῶν κλάδων αὐτοῦ·
Dn(T):4:14 καί φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-) ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) ὁ ἡ τό φύλλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὄρνεον, -ου, τό ἀπό ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):4:14 I też, nawet, mianowicie By brzmieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj By ścinać/precz wykorzeniaj Drzewo I też, nawet, mianowicie Gałąź On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wyrzucać Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo By trząść się (drżenie) Zwierzę On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ptak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gałąź On/ona/to/to samo
Dn(T):4:14 kai\ e)fO/nEsen e)n i)sCHu/i kai\ ou(/tOs ei)=pen *)ekko/PSate to\ de/ndron kai\ e)kti/late tou\s kla/dous au)tou= kai\ e)ktina/Xate ta\ fu/lla au)tou= kai\ diaskorpi/sate to\n karpo\n au)tou=· saleuTE/tOsan ta\ TEri/a u(poka/tOTen au)tou= kai\ ta\ o)/rnea a)po\ tO=n kla/dOn au)tou=·
Dn(T):4:14 kai efOnEsen en isCHyi kai hutOs eipen ekkoPSate to dendron kai ektilate tus kladus autu kai ektinaXate ta fylla autu kai diaskorpisate ton karpon autu· saleuTEtOsan ta TEria hypokatOTen autu kai ta ornea apo tOn kladOn autu·
Dn(T):4:14 C VAI_AAI3S P N3U_DSF C D VBI_AAI3S VA_AAD2P RA_ASN N2N_ASN C VA_AAD2P RA_APM N2_APM RD_GSN C VA_AAD2P RA_APN N2N_APN RD_GSN C VA_AAD2P RA_ASM N2_ASM RD_GSN VC_APD3P RA_NPN N2N_NPN P RD_GSN C RA_NPN N2N_NPN P RA_GPM N2_GPM RD_GSN
Dn(T):4:14 and also, even, namely to sound in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell to cut down/off extirpate the tree and also, even, namely ć the branch he/she/it/same and also, even, namely to eject the leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] he/she/it/same and also, even, namely to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow the fruit; Carpus he/she/it/same to shake (tremor) the beast ć he/she/it/same and also, even, namely the bird from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the branch he/she/it/same
Dn(T):4:14 and he/she/it-SOUND-ed in/among/by (+dat) strength (dat) and thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed do-EXTIRPATE-you(pl)! the (nom|acc) tree (nom|acc|voc) and the (acc) branchs (acc) him/it/same (gen) and do-EJECT-you(pl)! the (nom|acc) leafs (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and do-SCATTER-you(pl)! the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) him/it/same (gen) let-them-be-SHAKE-ed! the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) branchs (gen) him/it/same (gen)
Dn(T):4:14 Dn(T)_4:14_1 Dn(T)_4:14_2 Dn(T)_4:14_3 Dn(T)_4:14_4 Dn(T)_4:14_5 Dn(T)_4:14_6 Dn(T)_4:14_7 Dn(T)_4:14_8 Dn(T)_4:14_9 Dn(T)_4:14_10 Dn(T)_4:14_11 Dn(T)_4:14_12 Dn(T)_4:14_13 Dn(T)_4:14_14 Dn(T)_4:14_15 Dn(T)_4:14_16 Dn(T)_4:14_17 Dn(T)_4:14_18 Dn(T)_4:14_19 Dn(T)_4:14_20 Dn(T)_4:14_21 Dn(T)_4:14_22 Dn(T)_4:14_23 Dn(T)_4:14_24 Dn(T)_4:14_25 Dn(T)_4:14_26 Dn(T)_4:14_27 Dn(T)_4:14_28 Dn(T)_4:14_29 Dn(T)_4:14_30 Dn(T)_4:14_31 Dn(T)_4:14_32 Dn(T)_4:14_33 Dn(T)_4:14_34 Dn(T)_4:14_35 Dn(T)_4:14_36 Dn(T)_4:14_37
Dn(T):4:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:15 πλὴν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ἐάσατε καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ καὶ χαλκῷ καὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω, καὶ ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ κοιτασθήσεται, καὶ μετὰ τῶν θηρίων ἡ μερὶς αὐτοῦ ἐν τῷ χόρτῳ τῆς γῆς.
Dn(T):4:15 Only leave the stump of its roots in the earth, and bind it with an iron and brass band; and it shall lie in the grass that is without and in the dew of heaven, and its portion shall be with the wild beasts in the grass of the field. (Daniel 4:12 Brenton)
Dn(T):4:15 Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi, i to w okowach z żelaza i brązu wśród polnej zieleni. Niech zwilża go rosa z nieba, a trawę polną niechaj dzieli ze zwierzętami! (Daniel 4:12 BT_4)
Dn(T):4:15 πλὴν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ἐάσατε καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ καὶ χαλκῷ καὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω, καὶ ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ κοιτασθήσεται, καὶ μετὰ τῶν θηρίων μερὶς αὐτοῦ ἐν τῷ χόρτῳ τῆς γῆς.
Dn(T):4:15 πλήν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ; ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) καί ἐν δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ἐν ὁ ἡ τό Χλόη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί μετά ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χόρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Dn(T):4:15 Z wyjątkiem Korzeń; by zakorzeniać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia By pozwalać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki Żelazny; żelazny I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chloe Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zwierzę Część On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trawa Ziemi/ziemia
Dn(T):4:15 plE\n tE\n fuE\n tO=n r(iDZO=n au)tou= e)n tE=| gE=| e)a/sate kai\ e)n desmO=| sidErO=| kai\ CHalkO=| kai\ e)n tE=| CHlo/E| tE=| e)/XO, kai\ e)n tE=| dro/sO| tou= ou)ranou= koitasTE/setai, kai\ meta\ tO=n TEri/On E( meri\s au)tou= e)n tO=| CHo/rtO| tE=s gE=s.
Dn(T):4:15 plEn tEn fyEn tOn riDZOn autu en tE gE easate kai en desmO sidErO kai CHalkO kai en tE CHloE tE eXO, kai en tE drosO tu uranu koitasTEsetai, kai meta tOn TEriOn hE meris autu en tO CHortO tEs gEs.
Dn(T):4:15 D RA_ASF N1_ASF RA_GPF N1S_GPF RD_GSN P RA_DSF N1_DSF VA_AAD2P C P N2_DSM A1C_DSM C A1C_DSM C P RA_DSF N1_DSF RA_DSF D C P RA_DSF N2_DSF RA_GSM N2_GSM VS_FPI3S C P RA_GPN N2N_GPN RA_NSF N3D_NSF RD_GSM P RA_DSM N2_DSM RA_GSF N1_GSF
Dn(T):4:15 except the ć the root; to root he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land to allow and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among restraint restraint, handcuff iron; iron and also, even, namely copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Chloe the outside; to have; to be permitted and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the sky/heaven ć and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the beast the part he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the grass the earth/land
Dn(T):4:15 except the (acc) the (gen) roots (gen); while ROOT-ing (nom) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) do-ALLOW-you(pl)! and in/among/by (+dat) restraint (dat) iron (dat); iron ([Adj] dat) and copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat) Chloe (dat) the (dat) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED and in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and after (+acc), with (+gen) the (gen) beasts (gen) the (nom) ??? (nom) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat) grass (dat) the (gen) earth/land (gen)
Dn(T):4:15 Dn(T)_4:15_1 Dn(T)_4:15_2 Dn(T)_4:15_3 Dn(T)_4:15_4 Dn(T)_4:15_5 Dn(T)_4:15_6 Dn(T)_4:15_7 Dn(T)_4:15_8 Dn(T)_4:15_9 Dn(T)_4:15_10 Dn(T)_4:15_11 Dn(T)_4:15_12 Dn(T)_4:15_13 Dn(T)_4:15_14 Dn(T)_4:15_15 Dn(T)_4:15_16 Dn(T)_4:15_17 Dn(T)_4:15_18 Dn(T)_4:15_19 Dn(T)_4:15_20 Dn(T)_4:15_21 Dn(T)_4:15_22 Dn(T)_4:15_23 Dn(T)_4:15_24 Dn(T)_4:15_25 Dn(T)_4:15_26 Dn(T)_4:15_27 Dn(T)_4:15_28 Dn(T)_4:15_29 Dn(T)_4:15_30 Dn(T)_4:15_31 Dn(T)_4:15_32 Dn(T)_4:15_33 Dn(T)_4:15_34 Dn(T)_4:15_35 Dn(T)_4:15_36 Dn(T)_4:15_37 Dn(T)_4:15_38 Dn(T)_4:15_39 Dn(T)_4:15_40 Dn(T)_4:15_41
Dn(T):4:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:16 ἡ καρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀλλοιωθήσεται, καὶ καρδία θηρίου δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπ’ αὐτόν.
Dn(T):4:16 His heart shall be changed from that of man, and the heart of a wild beast shall be given to him; and seven times shall pass over him. (Daniel 4:13 Brenton)
Dn(T):4:16 Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, a niech otrzyma serce zwierzęce; siedem okresów czasu niech nad nim przeminie! (Daniel 4:13 BT_4)
Dn(T):4:16 καρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀλλοιωθήσεται, καὶ καρδία θηρίου δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπ’ αὐτόν.
Dn(T):4:16 ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) καί καρδία, -ας, ἡ θηρίον, -ου, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἑπτά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):4:16 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Do ??? I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Zwierzę By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Siedem Okres czasu By zmieniać się/zmieniaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Dn(T):4:16 E( kardi/a au)tou= a)po\ tO=n a)nTrO/pOn a)lloiOTE/setai, kai\ kardi/a TEri/ou doTE/setai au)tO=|, kai\ e(pta\ kairoi\ a)llagE/sontai e)p’ au)to/n.
Dn(T):4:16 hE kardia autu apo tOn anTrOpOn alloiOTEsetai, kai kardia TEriu doTEsetai autO, kai hepta kairoi allagEsontai ep’ auton.
Dn(T):4:16 RA_NSF N1A_NSF RD_GSM P RA_GPM N2_GPM VC_FPI3S C N1A_NSF N2N_GSN VC_FPI3S RD_DSM C M N2_NPM VD_FPI3P P RD_ASM
Dn(T):4:16 the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the human to ??? and also, even, namely heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) beast to give he/she/it/same and also, even, namely seven period of time to change/alter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Dn(T):4:16 the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) away from (+gen) the (gen) humans (gen) he/she/it-will-be-???-ed and heart (nom|voc) beast (gen) he/she/it-will-be-GIVE-ed him/it/same (dat) and seven periods of time (nom|voc) they-will-be-CHANGE/ALTER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Dn(T):4:16 Dn(T)_4:16_1 Dn(T)_4:16_2 Dn(T)_4:16_3 Dn(T)_4:16_4 Dn(T)_4:16_5 Dn(T)_4:16_6 Dn(T)_4:16_7 Dn(T)_4:16_8 Dn(T)_4:16_9 Dn(T)_4:16_10 Dn(T)_4:16_11 Dn(T)_4:16_12 Dn(T)_4:16_13 Dn(T)_4:16_14 Dn(T)_4:16_15 Dn(T)_4:16_16 Dn(T)_4:16_17 Dn(T)_4:16_18
Dn(T):4:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:17 διὰ συγκρίματος ιρ ὁ λόγος, καὶ ῥῆμα ἁγίων τὸ ἐπερώτημα, ἵνα γνῶσιν οἱ ζῶντες ὅτι κύριός ἐστιν ὁ ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ᾧ ἐὰν δόξῃ, δώσει αὐτὴν καὶ ἐξουδένημα ἀνθρώπων ἀναστήσει ἐπ’ αὐτήν.
Dn(T):4:17 The matter is by the decree of the watcher, and the demand is a word of the holy ones; that the living may known that the Lord is most high over the kingdom of men, and he will give it to whomsoever he shall please, and will set up over it that which is set at nought of men. (Daniel 4:14 Brenton)
Dn(T):4:17 Według postanowienia Czuwających taki jest dekret, sprawa rozstrzygnięta przez Świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać, komu zechce, może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi". (Daniel 4:14 BT_4)
Dn(T):4:17 διὰ συγκρίματος ιρ λόγος, καὶ ῥῆμα ἁγίων τὸ ἐπερώτημα, ἵνα γνῶσιν οἱ ζῶντες ὅτι κύριός ἐστιν ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐὰν δόξῃ, δώσει αὐτὴν καὶ ἐξουδένημα ἀνθρώπων ἀναστήσει ἐπ’ αὐτήν.
Dn(T):4:17 διά ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ καί ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἐπ·ερώτημα[τ], -ατος, τό ἵνα γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):4:17 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. I też, nawet, mianowicie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Pytanie żeby / ażeby / bo Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Najwyższy Królestwo Ludzki I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ludzki By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Dn(T):4:17 dia\ sugkri/matos ir o( lo/gos, kai\ r(E=ma a(gi/On to\ e)perO/tEma, i(/na gnO=sin oi( DZO=ntes o(/ti ku/rio/s e)stin o( u(/PSistos tE=s basilei/as tO=n a)nTrO/pOn, kai\ O(=| e)a\n do/XE|, dO/sei au)tE\n kai\ e)Xoude/nEma a)nTrO/pOn a)nastE/sei e)p’ au)tE/n.
Dn(T):4:17 dia synkrimatos ir ho logos, kai rEma hagiOn to eperOtEma, hina gnOsin hoi DZOntes hoti kyrios estin ho hyPSistos tEs basileias tOn anTrOpOn, kai hO ean doXE, dOsei autEn kai eXudenEma anTrOpOn anastEsei ep’ autEn.
Dn(T):4:17 P N3M_GSN N_G RA_NSM N2_NSM C N3M_NSN A1A_GPM RA_NSN N3M_NSN C VZ_AAS3P RA_NPM V3_PAPNPM C N2_NSM V9_PAI3S RA_NSM A1_NSM RA_GSF N1A_GSF RA_GPM N2_GPM C RR_DSM C VA_AAS3S VF_FAI3S RD_ASF C N3M_ASN N2_GPM VF_FAI3S P RD_ASF
Dn(T):4:17 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć ć the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. and also, even, namely declaration statement, utterance dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the question so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. the to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be the highest the kingdom the human and also, even, namely who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to give he/she/it/same and also, even, namely ć human to stand up put up, raise, resurrect upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Dn(T):4:17 because of (+acc), through (+gen) the (nom) word (nom) and declaration (nom|acc|voc) holy ([Adj] gen) the (nom|acc) question (nom|acc|voc) so that / in order to /because knowledge (acc); they-should-KNOW the (nom) while EXISTS-ing (nom|voc) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is the (nom) highest ([Adj] nom) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen) humans (gen) and who/whom/which (dat) if-ever glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) her/it/same (acc) and humans (gen) he/she/it-will-STand-UP, you(sg)-will-be-STand-ed-UP (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc)
Dn(T):4:17 Dn(T)_4:17_1 Dn(T)_4:17_2 Dn(T)_4:17_3 Dn(T)_4:17_4 Dn(T)_4:17_5 Dn(T)_4:17_6 Dn(T)_4:17_7 Dn(T)_4:17_8 Dn(T)_4:17_9 Dn(T)_4:17_10 Dn(T)_4:17_11 Dn(T)_4:17_12 Dn(T)_4:17_13 Dn(T)_4:17_14 Dn(T)_4:17_15 Dn(T)_4:17_16 Dn(T)_4:17_17 Dn(T)_4:17_18 Dn(T)_4:17_19 Dn(T)_4:17_20 Dn(T)_4:17_21 Dn(T)_4:17_22 Dn(T)_4:17_23 Dn(T)_4:17_24 Dn(T)_4:17_25 Dn(T)_4:17_26 Dn(T)_4:17_27 Dn(T)_4:17_28 Dn(T)_4:17_29 Dn(T)_4:17_30 Dn(T)_4:17_31 Dn(T)_4:17_32 Dn(T)_4:17_33 Dn(T)_4:17_34 Dn(T)_4:17_35
Dn(T):4:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:18 τοῦτο τὸ ἐνύπνιον, ὃ εἶδον ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεύς, καὶ σύ, Βαλτασαρ, τὸ σύγκριμα εἰπόν, ὅτι πάντες οἱ σοφοὶ τῆς βασιλείας μου οὐ δύνανται τὸ σύγκριμα αὐτοῦ δηλῶσαί μοι, σὺ δέ, Δανιηλ, δύνασαι, ὅτι πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν σοί.
Dn(T):4:18 This is the vision which I king Nabuchodonosor saw: and do thou, Baltasar, declare the interpretation, for none of the wise men of my kingdom are able to shew me the interpretation of it: but thou, Daniel, art able; for the Holy Spirit of God is in thee. (Daniel 4:15 Brenton)
Dn(T):4:18 Taki jest sen, jaki widziałem, ja, król Nabuchodonozor. Teraz zaś, Belteszassarze, podaj mi jego znaczenie, bo wszyscy mędrcy mojego kraju nie mogli go wyjaśnić, ty zaś możesz, bo posiadasz ducha świętych bogów». (Daniel 4:15 BT_4)
Dn(T):4:18 τοῦτο τὸ ἐνύπνιον, εἶδον ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ βασιλεύς, καὶ σύ, Βαλτασαρ, τὸ σύγκριμα εἰπόν, ὅτι πάντες οἱ σοφοὶ τῆς βασιλείας μου οὐ δύνανται τὸ σύγκριμα αὐτοῦ δηλῶσαί μοι, σὺ δέ, Δανιηλ, δύνασαι, ὅτι πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν σοί.
Dn(T):4:18 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σοφός -ή -όν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ Δανιήλ, ὁ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὅτι πνεῦμα[τ], -ατος, τό θεός, -οῦ, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Dn(T):4:18 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Sen Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Król I też, nawet, mianowicie Ty By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądry Królestwo Ja ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego On/ona/to/to samo By wyjawiać Ja Ty zaś Daniel Do zdolnego Ponieważ/tamto Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Bóg  Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Dn(T):4:18 tou=to to\ e)nu/pnion, o(\ ei)=don e)gO\ *nabouCHodonosor o( basileu/s, kai\ su/, *baltasar, to\ su/gkrima ei)po/n, o(/ti pa/ntes oi( sofoi\ tE=s basilei/as mou ou) du/nantai to\ su/gkrima au)tou= dElO=sai/ moi, su\ de/, *daniEl, du/nasai, o(/ti pneu=ma Teou= a(/gion e)n soi/.
Dn(T):4:18 tuto to enypnion, ho eidon egO nabuCHodonosor ho basileus, kai sy, baltasar, to synkrima eipon, hoti pantes hoi sofoi tEs basileias mu u dynantai to synkrima autu dElOsai moi, sy de, daniEl, dynasai, hoti pneuma Teu hagion en soi.
Dn(T):4:18 RD_NSN RA_NSN N2N_NSN RR_ASN VBI_AAI1S RP_NS N_NSM RA_NSM N3V_NSM C RP_NS N_VSM RA_ASN N3M_ASN VB_AAD2S C A3_NPM RA_NPM A1_NPM RA_GSF N1A_GSF RP_GS D V6_PMI3P RA_ASN N3M_ASN RD_GSN VA_AAN RP_DS RP_NS x N_VSM V6_PMI2S C N3M_NSN N2_GSM A1A_NSN P RP_DS
Dn(T):4:18 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the dream who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I ć the king and also, even, namely you ć the ć to say/tell because/that every all, each, every, the whole of the wise the kingdom I οὐχ before rough breathing to able the ć he/she/it/same to disclose I you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Daniel to able because/that spirit breath, spiritual utterance, wind god [see theology] dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Dn(T):4:18 this (nom|acc) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) I-SEE-ed, they-SEE-ed I (nom) the (nom) king (nom) and you(sg) (nom) the (nom|acc) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) because/that all (nom|voc) the (nom) wise ([Adj] nom|voc) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) me (gen) not they-are-being-ABLE-ed the (nom|acc) him/it/same (gen) to-DISCLOSE, be-you(sg)-DISCLOSE-ed!, he/she/it-happens-to-DISCLOSE (opt) me (dat) you(sg) (nom) Yet Daniel (indecl) you(sg)-are-being-ABLE-ed because/that spirit (nom|acc|voc) god (gen) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Dn(T):4:18 Dn(T)_4:18_1 Dn(T)_4:18_2 Dn(T)_4:18_3 Dn(T)_4:18_4 Dn(T)_4:18_5 Dn(T)_4:18_6 Dn(T)_4:18_7 Dn(T)_4:18_8 Dn(T)_4:18_9 Dn(T)_4:18_10 Dn(T)_4:18_11 Dn(T)_4:18_12 Dn(T)_4:18_13 Dn(T)_4:18_14 Dn(T)_4:18_15 Dn(T)_4:18_16 Dn(T)_4:18_17 Dn(T)_4:18_18 Dn(T)_4:18_19 Dn(T)_4:18_20 Dn(T)_4:18_21 Dn(T)_4:18_22 Dn(T)_4:18_23 Dn(T)_4:18_24 Dn(T)_4:18_25 Dn(T)_4:18_26 Dn(T)_4:18_27 Dn(T)_4:18_28 Dn(T)_4:18_29 Dn(T)_4:18_30 Dn(T)_4:18_31 Dn(T)_4:18_32 Dn(T)_4:18_33 Dn(T)_4:18_34 Dn(T)_4:18_35 Dn(T)_4:18_36 Dn(T)_4:18_37 Dn(T)_4:18_38 Dn(T)_4:18_39
Dn(T):4:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:19 τότε Δανιηλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτασαρ, ἀπηνεώθη ὡσεὶ ὥραν μίαν, καὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ συνετάρασσον αὐτόν. καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν Βαλτασαρ, τὸ ἐνύπνιον καὶ ἡ σύγκρισις μὴ κατασπευσάτω σε. καὶ ἀπεκρίθη Βαλτασαρ καὶ εἶπεν Κύριε, τὸ ἐνύπνιον τοῖς μισοῦσίν σε καὶ ἡ σύγκρισις αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς σου.
Dn(T):4:19 Then Daniel, whose name is Baltasar, was amazed about one hour, and his thoughts troubled him. And Baltasar answered and said, My lord, let the dream be to them that hate thee, and the interpretation of it to thine enemies. (Daniel 4:16 Brenton)
Dn(T):4:19 Wówczas Daniel, który nosił imię Belteszassar, popadł na chwilę w oszołomienie, a jego myśli zaniepokoiły go. Król zaś odezwał się i rzekł: «Niech sen i jego wykład nie niepokoją ciebie, Belteszassarze!» Belteszassar odpowiedział: «Panie mój, oby sen odnosił się do twoich wrogów, a jego wykład do twoich przeciwników. (Daniel 4:16 BT_4)
Dn(T):4:19 τότε Δανιηλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτασαρ, ἀπηνεώθη ὡσεὶ ὥραν μίαν, καὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ συνετάρασσον αὐτόν. καὶ ἀπεκρίθη βασιλεὺς καὶ εἶπεν Βαλτασαρ, τὸ ἐνύπνιον καὶ σύγκρισις μὴ κατασπευσάτω σε. καὶ ἀπεκρίθη Βαλτασαρ καὶ εἶπεν Κύριε, τὸ ἐνύπνιον τοῖς μισοῦσίν σε καὶ σύγκρισις αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς σου.
Dn(T):4:19 τότε Δανιήλ, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὥρα, -ας, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό ὁ ἡ τό μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Dn(T):4:19 Wtedy Daniel Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Godzina Jeden I też, nawet, mianowicie Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Król I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Sen I też, nawet, mianowicie Nie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sen Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Wrogi Ty; twój/twój(sg)
Dn(T):4:19 to/te *daniEl, ou(= to\ o)/noma *baltasar, a)pEneO/TE O(sei\ O(/ran mi/an, kai\ oi( dialogismoi\ au)tou= suneta/rasson au)to/n. kai\ a)pekri/TE o( basileu\s kai\ ei)=pen *baltasar, to\ e)nu/pnion kai\ E( su/gkrisis mE\ kataspeusa/tO se. kai\ a)pekri/TE *baltasar kai\ ei)=pen *ku/rie, to\ e)nu/pnion toi=s misou=si/n se kai\ E( su/gkrisis au)tou= toi=s e)CHTroi=s sou.
Dn(T):4:19 tote daniEl, hu to onoma baltasar, apEneOTE hOsei hOran mian, kai hoi dialogismoi autu synetarasson auton. kai apekriTE ho basileus kai eipen baltasar, to enypnion kai hE synkrisis mE kataspeusatO se. kai apekriTE baltasar kai eipen kyrie, to enypnion tois misusin se kai hE synkrisis autu tois eCHTrois su.
Dn(T):4:19 D N_NSM RR_GSM RA_NSN N3M_NSN N_NSM VCI_API3S D N1A_ASF A1A_ASF C RA_NPM N2_NPM RD_GSM V1I_IAI3P RD_ASM C VCI_API3S RA_NSM N3V_NSM C VBI_AAI3S N_VSM RA_NSN N2N_NSN C RA_NSF N3I_NSF D VA_AAD3S RP_AS C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S N2_VSM RA_NSN N2N_NSN RA_DPM V2_PAPDPM RP_AS C RA_NSF N3I_NSF RD_GSN RA_DPM N2_DPM RP_GS
Dn(T):4:19 then Daniel where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the name with regard to ć ć like/approximately [as-if]; to push hour one and also, even, namely the contemplation meditation, think, consideration, dispute he/she/it/same ć he/she/it/same and also, even, namely to answer the king and also, even, namely to say/tell ć the dream and also, even, namely the ć not ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to answer ć and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the dream the to destest dislike, detest, hate, abominate you; your/yours(sg) and also, even, namely the ć he/she/it/same the hostile you; your/yours(sg)
Dn(T):4:19 then Daniel (indecl) where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) hour (acc) one (acc) and the (nom) contemplations (nom|voc) him/it/same (gen) him/it/same (acc) and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) king (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) and the (nom) not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and he/she/it-was-ANSWER-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom|acc) dream (nom|acc|voc) the (dat) they-are-DESTEST-ing, while DESTEST-ing (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and the (nom) him/it/same (gen) the (dat) hostile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Dn(T):4:19 Dn(T)_4:19_1 Dn(T)_4:19_2 Dn(T)_4:19_3 Dn(T)_4:19_4 Dn(T)_4:19_5 Dn(T)_4:19_6 Dn(T)_4:19_7 Dn(T)_4:19_8 Dn(T)_4:19_9 Dn(T)_4:19_10 Dn(T)_4:19_11 Dn(T)_4:19_12 Dn(T)_4:19_13 Dn(T)_4:19_14 Dn(T)_4:19_15 Dn(T)_4:19_16 Dn(T)_4:19_17 Dn(T)_4:19_18 Dn(T)_4:19_19 Dn(T)_4:19_20 Dn(T)_4:19_21 Dn(T)_4:19_22 Dn(T)_4:19_23 Dn(T)_4:19_24 Dn(T)_4:19_25 Dn(T)_4:19_26 Dn(T)_4:19_27 Dn(T)_4:19_28 Dn(T)_4:19_29 Dn(T)_4:19_30 Dn(T)_4:19_31 Dn(T)_4:19_32 Dn(T)_4:19_33 Dn(T)_4:19_34 Dn(T)_4:19_35 Dn(T)_4:19_36 Dn(T)_4:19_37 Dn(T)_4:19_38 Dn(T)_4:19_39 Dn(T)_4:19_40 Dn(T)_4:19_41 Dn(T)_4:19_42 Dn(T)_4:19_43 Dn(T)_4:19_44 Dn(T)_4:19_45 Dn(T)_4:19_46 Dn(T)_4:19_47 Dn(T)_4:19_48 Dn(T)_4:19_49
Dn(T):4:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:20 τὸ δένδρον, ὃ εἶδες, τὸ μεγαλυνθὲν καὶ τὸ ἰσχυκός, οὗ τὸ ὕψος ἔφθασεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
Dn(T):4:20 The tree which thou sawest, that grew large and strong, whose height reached to the sky and its extent to all the earth; (Daniel 4:17 Brenton)
Dn(T):4:20 Drzewem, które ujrzałeś, jak rosło i stało się potężne, tak że wysokość jego sięgała nieba i że było widoczne na całej ziemi, (Daniel 4:17 BT_4)
Dn(T):4:20 τὸ δένδρον, εἶδες, τὸ μεγαλυνθὲν καὶ τὸ ἰσχυκός, οὗ τὸ ὕψος ἔφθασεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
Dn(T):4:20 ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καί ὁ ἡ τό ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Dn(T):4:20 Drzewo Kto/, który/, który By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie By mieć siła Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja By iść przodem przybywać po pierwsze Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia
Dn(T):4:20 to\ de/ndron, o(\ ei)=des, to\ megalunTe\n kai\ to\ i)sCHuko/s, ou(= to\ u(/PSos e)/fTasen ei)s to\n ou)rano\n kai\ to\ ku/tos au)tou= ei)s pa=san tE\n gE=n
Dn(T):4:20 to dendron, ho eides, to megalynTen kai to isCHykos, hu to hyPSos efTasen eis ton uranon kai to kytos autu eis pasan tEn gEn
Dn(T):4:20 RA_NSN N2N_NSN RR_ASN VBI_AAI2S RA_NSN VC_APPNSN C RA_NSN VX_XAPNSN RR_GSN RA_NSN N3E_NSN VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C RA_NSN N3E_NSN RD_GSN P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF
Dn(T):4:20 the tree who/whom/which to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to magnify/laud and also, even, namely the to have strength where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance to precede to arrive first into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely the ć he/she/it/same into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land
Dn(T):4:20 the (nom|acc) tree (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-SEE-ed the (nom|acc) upon being-MAGNIFY/LAUD-ed (nom|acc|voc) and the (nom|acc) having HAVE-ed-STRENGTH (nom|acc|voc, voc) where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) he/she/it-PRECEDE-ed into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and the (nom|acc) him/it/same (gen) into (+acc) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc)
Dn(T):4:20 Dn(T)_4:20_1 Dn(T)_4:20_2 Dn(T)_4:20_3 Dn(T)_4:20_4 Dn(T)_4:20_5 Dn(T)_4:20_6 Dn(T)_4:20_7 Dn(T)_4:20_8 Dn(T)_4:20_9 Dn(T)_4:20_10 Dn(T)_4:20_11 Dn(T)_4:20_12 Dn(T)_4:20_13 Dn(T)_4:20_14 Dn(T)_4:20_15 Dn(T)_4:20_16 Dn(T)_4:20_17 Dn(T)_4:20_18 Dn(T)_4:20_19 Dn(T)_4:20_20 Dn(T)_4:20_21 Dn(T)_4:20_22 Dn(T)_4:20_23 Dn(T)_4:20_24
Dn(T):4:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:21 καὶ τὰ φύλλα αὐτοῦ εὐθαλῆ καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ πολὺς καὶ τροφὴ πᾶσιν ἐν αὐτῷ, ὑποκάτω αὐτοῦ κατῴκουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ κατεσκήνουν τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ,
Dn(T):4:21 and whose leaves were flourishing, and its fruit abundant, (and it was meat for all; under it the wild beasts lodged, and the birds of the sky took shelter in its branches:) (Daniel 4:18 Brenton)
Dn(T):4:21 którego liście były piękne, a owoce obfite, na którym było pożywienie dla wszystkich, pod którym przebywały zwierzęta lądowe i na którego gałęziach gnieździły się ptaki powietrzne - (Daniel 4:18 BT_4)
Dn(T):4:21 καὶ τὰ φύλλα αὐτοῦ εὐθαλῆ καὶ καρπὸς αὐτοῦ πολὺς καὶ τροφὴ πᾶσιν ἐν αὐτῷ, ὑποκάτω αὐτοῦ κατῴκουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ κατεσκήνουν τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ,
Dn(T):4:21 καί ὁ ἡ τό φύλλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί τροφή, -ῆς, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἄγριος -ία -ον καί ἐν ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄρνεον, -ου, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
Dn(T):4:21 I też, nawet, mianowicie Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo Dużo I też, nawet, mianowicie Żywność Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Poniżej On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Zwierzę Dziki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gałąź On/ona/to/to samo By osiedlać się {By decydować się} Ptak Nieba/niebo
Dn(T):4:21 kai\ ta\ fu/lla au)tou= eu)TalE= kai\ o( karpo\s au)tou= polu\s kai\ trofE\ pa=sin e)n au)tO=|, u(poka/tO au)tou= katO/|koun ta\ TEri/a ta\ a)/gria kai\ e)n toi=s kla/dois au)tou= kateskE/noun ta\ o)/rnea tou= ou)ranou=,
Dn(T):4:21 kai ta fylla autu euTalE kai ho karpos autu polys kai trofE pasin en autO, hypokatO autu katOkun ta TEria ta agria kai en tois kladois autu kateskEnun ta ornea tu uranu,
Dn(T):4:21 C RA_NPN N2N_NPN RD_GSN A3H_NPN C RA_NSM N2_NSM RD_GSN A1P_NSM C N1_NSF A3_DPM P RD_DSN P RD_GSN V2I_IAI3P RA_NPN N2N_NPN RA_NPN A1A_NPN C P RA_DPM N2_DPM RD_GSN V4I_IAI3P RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM
Dn(T):4:21 and also, even, namely the leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] he/she/it/same ć and also, even, namely the fruit; Carpus he/she/it/same much and also, even, namely food every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same below he/she/it/same to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the beast the wild and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the branch he/she/it/same to settle the bird the sky/heaven
Dn(T):4:21 and the (nom|acc) leafs (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom) fruit (nom); Carpus (nom) him/it/same (gen) much (nom) and food (nom|voc) all (dat) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) below him/it/same (gen) I-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, they-were-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (nom|acc) wild ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) branchs (dat) him/it/same (gen) I-was-SETTLE-ing, they-were-SETTLE-ing the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen)
Dn(T):4:21 Dn(T)_4:21_1 Dn(T)_4:21_2 Dn(T)_4:21_3 Dn(T)_4:21_4 Dn(T)_4:21_5 Dn(T)_4:21_6 Dn(T)_4:21_7 Dn(T)_4:21_8 Dn(T)_4:21_9 Dn(T)_4:21_10 Dn(T)_4:21_11 Dn(T)_4:21_12 Dn(T)_4:21_13 Dn(T)_4:21_14 Dn(T)_4:21_15 Dn(T)_4:21_16 Dn(T)_4:21_17 Dn(T)_4:21_18 Dn(T)_4:21_19 Dn(T)_4:21_20 Dn(T)_4:21_21 Dn(T)_4:21_22 Dn(T)_4:21_23 Dn(T)_4:21_24 Dn(T)_4:21_25 Dn(T)_4:21_26 Dn(T)_4:21_27 Dn(T)_4:21_28 Dn(T)_4:21_29 Dn(T)_4:21_30 Dn(T)_4:21_31 Dn(T)_4:21_32
Dn(T):4:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:22 σὺ εἶ, βασιλεῦ, ὅτι ἐμεγαλύνθης καὶ ἴσχυσας καὶ ἡ μεγαλωσύνη σου ἐμεγαλύνθη καὶ ἔφθασεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἡ κυριεία σου εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς.
Dn(T):4:22 is thyself, O king; for thou art grown great and powerful, and thy greatness has increased and reached to heaven, and thy dominion to the ends of the earth. (Daniel 4:19 Brenton)
Dn(T):4:22 jesteś ty, o królu. Wzrosłeś i stałeś się potężny, a wielkość twoja wzrastała i sięgała aż do nieba, panowanie zaś twoje aż po krańce świata. (Daniel 4:19 BT_4)
Dn(T):4:22 σὺ εἶ, βασιλεῦ, ὅτι ἐμεγαλύνθης καὶ ἴσχυσας καὶ μεγαλωσύνη σου ἐμεγαλύνθη καὶ ἔφθασεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ κυριεία σου εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς.
Dn(T):4:22 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καί ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό μεγαλω·σύνη, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) καί φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Dn(T):4:22 Ty By iść; by być Król Ponieważ/tamto By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie By mieć siła I też, nawet, mianowicie Wielkość Ty; twój/twój(sg) By powiększać/chwałę I też, nawet, mianowicie By iść przodem przybywać po pierwsze Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Ziemi/ziemia
Dn(T):4:22 su\ ei)=, basileu=, o(/ti e)megalu/nTEs kai\ i)/sCHusas kai\ E( megalOsu/nE sou e)megalu/nTE kai\ e)/fTasen ei)s to\n ou)rano\n kai\ E( kuriei/a sou ei)s ta\ pe/rata tE=s gE=s.
Dn(T):4:22 sy ei, basileu, hoti emegalynTEs kai isCHysas kai hE megalOsynE su emegalynTE kai efTasen eis ton uranon kai hE kyrieia su eis ta perata tEs gEs.
Dn(T):4:22 RP_NS V9_PAI2S N3V_VSM C VCI_API2S C VA_AAI2S C RA_NSF N1_NSF RP_GS VCI_API3S C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM C RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_APN N3T_APN RA_GSF N1_GSF
Dn(T):4:22 you to go; to be king because/that to magnify/laud and also, even, namely to have strength and also, even, namely the greatness you; your/yours(sg) to magnify/laud and also, even, namely to precede to arrive first into (+acc) the sky/heaven and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) into (+acc) the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) the earth/land
Dn(T):4:22 you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are king (voc) because/that you(sg)-were-MAGNIFY/LAUD-ed and you(sg)-HAVE-ed-STRENGTH, upon HAVE-ing-STRENGTH (nom|voc) and the (nom) greatness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed and he/she/it-PRECEDE-ed into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) and the (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (nom|acc) final decisions (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
Dn(T):4:22 Dn(T)_4:22_1 Dn(T)_4:22_2 Dn(T)_4:22_3 Dn(T)_4:22_4 Dn(T)_4:22_5 Dn(T)_4:22_6 Dn(T)_4:22_7 Dn(T)_4:22_8 Dn(T)_4:22_9 Dn(T)_4:22_10 Dn(T)_4:22_11 Dn(T)_4:22_12 Dn(T)_4:22_13 Dn(T)_4:22_14 Dn(T)_4:22_15 Dn(T)_4:22_16 Dn(T)_4:22_17 Dn(T)_4:22_18 Dn(T)_4:22_19 Dn(T)_4:22_20 Dn(T)_4:22_21 Dn(T)_4:22_22 Dn(T)_4:22_23 Dn(T)_4:22_24 Dn(T)_4:22_25 Dn(T)_4:22_26
Dn(T):4:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:23 καὶ ὅτι εἶδεν ὁ βασιλεὺς ιρ καὶ ἅγιον καταβαίνοντα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ εἶπεν Ἐκτίλατε τὸ δένδρον καὶ διαφθείρατε αὐτό, πλὴν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐάσατε ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ καὶ χαλκῷ καὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω, καὶ ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται, καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἡ μερὶς αὐτοῦ, ἕως οὗ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλοιωθῶσιν ἐπ’ αὐτόν,
Dn(T):4:23 And whereas the king saw a watcher and a holy one coming down from heaven, and he said, Strip the tree, and destroy it; only leave the stump of its roots in the ground, and bind it with a band of iron and brass; and it shall lie in the grass that is without, and in the dew of heaven, and its portion shall be with wild beasts, until seven times have passed over it; (Daniel 4:20 Brenton)
Dn(T):4:23 To natomiast, że król widział Czuwającego i Świętego zstępującego z nieba i mówiącego: "Wyrąbcie drzewo i zniszczcie je, tylko pień jego korzeni pozostawcie w ziemi i to w żelaznych i brązowych okowach wśród polnej zieleni; niech go zwilża rosa z nieba, niech dzieli los ze zwierzętami polnymi, aż nie upłynie nad nim siedem okresów czasu" - (Daniel 4:20 BT_4)
Dn(T):4:23 καὶ ὅτι εἶδεν βασιλεὺς ιρ καὶ ἅγιον καταβαίνοντα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ εἶπεν Ἐκτίλατε τὸ δένδρον καὶ διαφθείρατε αὐτό, πλὴν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐάσατε ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ καὶ χαλκῷ καὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω, καὶ ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται, καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων μερὶς αὐτοῦ, ἕως οὗ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλοιωθῶσιν ἐπ’ αὐτόν,
Dn(T):4:23 καί ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό καί δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πλήν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ; ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἐν δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά σίδηρος, -ου, ὁ; σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί ἐν ὁ ἡ τό Χλόη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) καί μετά θηρίον, -ου, τό ἄγριος -ία -ον ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἑπτά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):4:23 I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Król I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By schodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Drzewo I też, nawet, mianowicie By rujnować On/ona/to/to samo Z wyjątkiem Korzeń; by zakorzeniać się On/ona/to/to samo By pozwalać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki Żelazny; żelazny I też, nawet, mianowicie Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chloe Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo By spędzać {By wydawać} noc I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zwierzę Dziki Część On/ona/to/to samo Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Siedem Okres czasu Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Dn(T):4:23 kai\ o(/ti ei)=den o( basileu\s ir kai\ a(/gion katabai/nonta a)po\ tou= ou)ranou=, kai\ ei)=pen *)ekti/late to\ de/ndron kai\ diafTei/rate au)to/, plE\n tE\n fuE\n tO=n r(iDZO=n au)tou= e)a/sate e)n tE=| gE=| kai\ e)n desmO=| sidErO=| kai\ CHalkO=| kai\ e)n tE=| CHlo/E| tE=| e)/XO, kai\ e)n tE=| dro/sO| tou= ou)ranou= au)lisTE/setai, kai\ meta\ TEri/On a)gri/On E( meri\s au)tou=, e(/Os ou(= e(pta\ kairoi\ a)lloiOTO=sin e)p’ au)to/n,
Dn(T):4:23 kai hoti eiden ho basileus ir kai hagion katabainonta apo tu uranu, kai eipen ektilate to dendron kai diafTeirate auto, plEn tEn fyEn tOn riDZOn autu easate en tE gE kai en desmO sidErO kai CHalkO kai en tE CHloE tE eXO, kai en tE drosO tu uranu aulisTEsetai, kai meta TEriOn agriOn hE meris autu, heOs hu hepta kairoi alloiOTOsin ep’ auton,
Dn(T):4:23 C C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_AS C A1A_ASM V1_PAPASM P RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S VA_AAD2P RA_ASN N2N_ASN C VA_AAD2P RD_ASN D RA_ASF N1_ASF RA_GPF N1S_GPF RD_GSN VA_AAD2P P RA_DSF N1_DSF C P N2_DSM A1C_DSM C A1C_DSM C P RA_DSF N1_DSF RA_DSF D C P RA_DSF N2_DSF RA_GSM N2_GSM VC_FPI3S C P N2N_GPN A1A_GPM RA_NSF N3D_NSF RD_GSM P RR_GSM M N2_NPM VC_APS3P P RD_ASM
Dn(T):4:23 and also, even, namely because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the king ć and also, even, namely dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to go down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sky/heaven and also, even, namely to say/tell ć the tree and also, even, namely to ruin he/she/it/same except the ć the root; to root he/she/it/same to allow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among restraint restraint, handcuff iron; iron and also, even, namely copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Chloe the outside; to have; to be permitted and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the sky/heaven to spend the night and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing beast wild the part he/she/it/same until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which seven period of time to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Dn(T):4:23 and because/that he/she/it-SEE-ed the (nom) king (nom) and holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) while GO DOWN-ing (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom|acc) tree (nom|acc|voc) and do-RUIN-you(pl)! it/same (nom|acc) except the (acc) the (gen) roots (gen); while ROOT-ing (nom) him/it/same (gen) do-ALLOW-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) and in/among/by (+dat) restraint (dat) iron (dat); iron ([Adj] dat) and copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) the (dat) Chloe (dat) the (dat) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED and in/among/by (+dat) the (dat) the (gen) sky/heaven (gen) he/she/it-will-be-SPEND-ed-THE-NIGHT and after (+acc), with (+gen) beasts (gen) wild ([Adj] gen) the (nom) ??? (nom) him/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) seven periods of time (nom|voc) they-should-be-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
Dn(T):4:23 Dn(T)_4:23_1 Dn(T)_4:23_2 Dn(T)_4:23_3 Dn(T)_4:23_4 Dn(T)_4:23_5 Dn(T)_4:23_6 Dn(T)_4:23_7 Dn(T)_4:23_8 Dn(T)_4:23_9 Dn(T)_4:23_10 Dn(T)_4:23_11 Dn(T)_4:23_12 Dn(T)_4:23_13 Dn(T)_4:23_14 Dn(T)_4:23_15 Dn(T)_4:23_16 Dn(T)_4:23_17 Dn(T)_4:23_18 Dn(T)_4:23_19 Dn(T)_4:23_20 Dn(T)_4:23_21 Dn(T)_4:23_22 Dn(T)_4:23_23 Dn(T)_4:23_24 Dn(T)_4:23_25 Dn(T)_4:23_26 Dn(T)_4:23_27 Dn(T)_4:23_28 Dn(T)_4:23_29 Dn(T)_4:23_30 Dn(T)_4:23_31 Dn(T)_4:23_32 Dn(T)_4:23_33 Dn(T)_4:23_34 Dn(T)_4:23_35 Dn(T)_4:23_36 Dn(T)_4:23_37 Dn(T)_4:23_38 Dn(T)_4:23_39 Dn(T)_4:23_40 Dn(T)_4:23_41 Dn(T)_4:23_42 Dn(T)_4:23_43 Dn(T)_4:23_44 Dn(T)_4:23_45 Dn(T)_4:23_46 Dn(T)_4:23_47 Dn(T)_4:23_48 Dn(T)_4:23_49 Dn(T)_4:23_50 Dn(T)_4:23_51 Dn(T)_4:23_52 Dn(T)_4:23_53 Dn(T)_4:23_54 Dn(T)_4:23_55 Dn(T)_4:23_56 Dn(T)_4:23_57 Dn(T)_4:23_58 Dn(T)_4:23_59 Dn(T)_4:23_60 Dn(T)_4:23_61 Dn(T)_4:23_62 Dn(T)_4:23_63
Dn(T):4:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:24 τοῦτο ἡ σύγκρισις αὐτοῦ, βασιλεῦ, καὶ σύγκριμα ὑψίστου ἐστίν, ὃ ἔφθασεν ἐπὶ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα,
Dn(T):4:24 this is the interpretation of it, O king, and it is a decree of the Most High, which has come upon my lord the king. (Daniel 4:21 Brenton)
Dn(T):4:24 to jest wyjaśnienie, królu, i postanowienie Najwyższego, które dopełni się na królu, moim panu. (Daniel 4:21 BT_4)
Dn(T):4:24 τοῦτο σύγκρισις αὐτοῦ, βασιλεῦ, καὶ σύγκριμα ὑψίστου ἐστίν, ἔφθασεν ἐπὶ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα,
Dn(T):4:24 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):4:24 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] On/ona/to/to samo Król I też, nawet, mianowicie Najwyższy By być Kto/, który/, który By iść przodem przybywać po pierwsze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król
Dn(T):4:24 tou=to E( su/gkrisis au)tou=, basileu=, kai\ su/gkrima u(PSi/stou e)sti/n, o(\ e)/fTasen e)pi\ to\n ku/rio/n mou to\n basile/a,
Dn(T):4:24 tuto hE synkrisis autu, basileu, kai synkrima hyPSistu estin, ho efTasen epi ton kyrion mu ton basilea,
Dn(T):4:24 RD_NSN RA_NSF N3I_NSF RD_GSN N3V_VSM C N3M_NSN A1_GSM V9_PAI3S RR_ASN VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N3V_ASM
Dn(T):4:24 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ć he/she/it/same king and also, even, namely ć highest to be who/whom/which to precede to arrive first upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king
Dn(T):4:24 this (nom|acc) the (nom) him/it/same (gen) king (voc) and highest ([Adj] gen) he/she/it-is who/whom/which (nom|acc) he/she/it-PRECEDE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) the (acc) king (acc)
Dn(T):4:24 Dn(T)_4:24_1 Dn(T)_4:24_2 Dn(T)_4:24_3 Dn(T)_4:24_4 Dn(T)_4:24_5 Dn(T)_4:24_6 Dn(T)_4:24_7 Dn(T)_4:24_8 Dn(T)_4:24_9 Dn(T)_4:24_10 Dn(T)_4:24_11 Dn(T)_4:24_12 Dn(T)_4:24_13 Dn(T)_4:24_14 Dn(T)_4:24_15 Dn(T)_4:24_16 Dn(T)_4:24_17
Dn(T):4:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:25 καὶ σὲ ἐκδιώξουσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἔσται ἡ κατοικία σου, καὶ χόρτον ὡς βοῦν ψωμιοῦσίν σε, καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσῃ, καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπὶ σέ, ἕως οὗ γνῷς ὅτι κυριεύει ὁ ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ᾧ ἂν δόξῃ, δώσει αὐτήν.
Dn(T):4:25 And they shall drive thee forth from men, and thy dwelling shall be with wild beasts, and they shall feed thee with grass as an ox, and thou shall have thy lodging under the dew of heaven, and seven times shall pass over thee, until thou known that the Most High is Lord of the kingdom of men, and will give it to whom he shall please. (Daniel 4:22 Brenton)
Dn(T):4:25 Wypędzą cię spośród ludzi i będziesz przebywał wśród lądowych zwierząt. Tak jak wołom będą ci dawać trawę do jedzenia, a rosa z nieba będzie cię zwilżać. Siedem okresów czasu upłynie nad tobą, aż uznasz, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim i powierza je, komu zechce. (Daniel 4:22 BT_4)
Dn(T):4:25 καὶ σὲ ἐκδιώξουσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἔσται κατοικία σου, καὶ χόρτον ὡς βοῦν ψωμιοῦσίν σε, καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσῃ, καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπὶ σέ, ἕως οὗ γνῷς ὅτι κυριεύει ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἂν δόξῃ, δώσει αὐτήν.
Dn(T):4:25 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί μετά θηρίον, -ου, τό ἄγριος -ία -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί χόρτος, -ου, ὁ ὡς βοῦς, βοός, ὁ ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) καί ἑπτά καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ καί ὅς ἥ ὅ ἄν δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Dn(T):4:25 I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) By ścigać poza/z dala Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzki I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Zwierzę Dziki By być Mieszkanie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Trawa Jak/jak Wół Do ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo By spędzać {By wydawać} noc I też, nawet, mianowicie Siedem Okres czasu By zmieniać się/zmieniaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na Najwyższy Królestwo Ludzki I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By dawać On/ona/to/to samo
Dn(T):4:25 kai\ se\ e)kdiO/Xousin a)po\ tO=n a)nTrO/pOn, kai\ meta\ TEri/On a)gri/On e)/stai E( katoiki/a sou, kai\ CHo/rton O(s bou=n PSOmiou=si/n se, kai\ a)po\ tE=s dro/sou tou= ou)ranou= au)lisTE/sE|, kai\ e(pta\ kairoi\ a)llagE/sontai e)pi\ se/, e(/Os ou(= gnO=|s o(/ti kurieu/ei o( u(/PSistos tE=s basilei/as tO=n a)nTrO/pOn, kai\ O(=| a)/n do/XE|, dO/sei au)tE/n.
Dn(T):4:25 kai se ekdiOXusin apo tOn anTrOpOn, kai meta TEriOn agriOn estai hE katoikia su, kai CHorton hOs bun PSOmiusin se, kai apo tEs drosu tu uranu aulisTEsE, kai hepta kairoi allagEsontai epi se, heOs hu gnOs hoti kyrieuei ho hyPSistos tEs basileias tOn anTrOpOn, kai hO an doXE, dOsei autEn.
Dn(T):4:25 C RP_AS VF_FAI3P P RA_GPM N2_GPM C P N2N_GPN A1A_GPM VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS C N2_ASM C N3_ASM VF2_FAI3P RP_AS C P RA_GSF N2_GSF RA_GSM N2_GSM VC_FPI2S C M N2_NPM VD_FPI3P P RP_AS P RR_GSM VZ_AAS2S C V1_PAI3S RA_NSM A1_NSM RA_GSF N1A_GSF RA_GPM N2_GPM C RR_DSM x VA_AAS3S VF_FAI3S RD_ASF
Dn(T):4:25 and also, even, namely you; your/yours(sg) to chase out/away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the human and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing beast wild to be the dwelling you; your/yours(sg) and also, even, namely grass as/like ox to ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the sky/heaven to spend the night and also, even, namely seven period of time to change/alter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to know i.e. recognize. because/that to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon the highest the kingdom the human and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to to give he/she/it/same
Dn(T):4:25 and you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-will-CHASE-OUT/AWAY, going-to-CHASE (fut ptcp) (dat) away from (+gen) the (gen) humans (gen) and after (+acc), with (+gen) beasts (gen) wild ([Adj] gen) he/she/it-will-be the (nom) dwelling (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and grass (acc) as/like ox (acc) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and away from (+gen) the (gen) the (gen) sky/heaven (gen) you(sg)-will-be-SPEND-ed-THE-NIGHT and seven periods of time (nom|voc) they-will-be-CHANGE/ALTER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) you(sg)-should-KNOW because/that he/she/it-is-BE-ing-LORD-OF/OVER, you(sg)-are-being-BE-ed-LORD-OF/OVER (classical) the (nom) highest ([Adj] nom) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) the (gen) humans (gen) and who/whom/which (dat) ever glory/awesomeness (dat); you(sg)-will-be-GLORY-ed, he/she/it-should-GLORY, you(sg)-should-be-GLORY-ed he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) her/it/same (acc)
Dn(T):4:25 Dn(T)_4:25_1 Dn(T)_4:25_2 Dn(T)_4:25_3 Dn(T)_4:25_4 Dn(T)_4:25_5 Dn(T)_4:25_6 Dn(T)_4:25_7 Dn(T)_4:25_8 Dn(T)_4:25_9 Dn(T)_4:25_10 Dn(T)_4:25_11 Dn(T)_4:25_12 Dn(T)_4:25_13 Dn(T)_4:25_14 Dn(T)_4:25_15 Dn(T)_4:25_16 Dn(T)_4:25_17 Dn(T)_4:25_18 Dn(T)_4:25_19 Dn(T)_4:25_20 Dn(T)_4:25_21 Dn(T)_4:25_22 Dn(T)_4:25_23 Dn(T)_4:25_24 Dn(T)_4:25_25 Dn(T)_4:25_26 Dn(T)_4:25_27 Dn(T)_4:25_28 Dn(T)_4:25_29 Dn(T)_4:25_30 Dn(T)_4:25_31 Dn(T)_4:25_32 Dn(T)_4:25_33 Dn(T)_4:25_34 Dn(T)_4:25_35 Dn(T)_4:25_36 Dn(T)_4:25_37 Dn(T)_4:25_38 Dn(T)_4:25_39 Dn(T)_4:25_40 Dn(T)_4:25_41 Dn(T)_4:25_42 Dn(T)_4:25_43 Dn(T)_4:25_44 Dn(T)_4:25_45 Dn(T)_4:25_46 Dn(T)_4:25_47 Dn(T)_4:25_48 Dn(T)_4:25_49 Dn(T)_4:25_50
Dn(T):4:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:26 καὶ ὅτι εἶπαν Ἐάσατε τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν τοῦ δένδρου, ἡ βασιλεία σού σοι μενεῖ, ἀφ’ ἧς ἂν γνῷς τὴν ἐξουσίαν τὴν οὐράνιον.
Dn(T):4:26 And whereas they said, Leave the stumps of the roots of the tree; thy kingdom abides sure to thee from the time that thou shalt know the power of the heavens. (Daniel 4:23 Brenton)
Dn(T):4:26 To zaś, że wydano polecenie, by zostawić pień i korzenie oznacza, że: Pozostawią ci królestwo, skoro uznasz, że Niebo sprawuje władzę. (Daniel 4:23 BT_4)
Dn(T):4:26 καὶ ὅτι εἶπαν Ἐάσατε τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν τοῦ δένδρου, βασιλεία σού σοι μενεῖ, ἀφ’ ἧς ἂν γνῷς τὴν ἐξουσίαν τὴν οὐράνιον.
Dn(T):4:26 καί ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ῥίζα, -ης, ἡ; ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-) ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἀπό ὅς ἥ ὅ ἄν γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐξ·ουσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οὐράνιος -ον
Dn(T):4:26 I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj By pozwalać Korzeń; by zakorzeniać się Drzewo Królestwo; królewski Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By pozostawać (mieszkaj) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By wiedzieć to jest rozpoznaj. Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} Niebiański
Dn(T):4:26 kai\ o(/ti ei)=pan *)ea/sate tE\n fuE\n tO=n r(iDZO=n tou= de/ndrou, E( basilei/a sou/ soi menei=, a)f’ E(=s a)/n gnO=|s tE\n e)Xousi/an tE\n ou)ra/nion.
Dn(T):4:26 kai hoti eipan easate tEn fyEn tOn riDZOn tu dendru, hE basileia su soi menei, af’ hEs an gnOs tEn eXusian tEn uranion.
Dn(T):4:26 C C VAI_AAI3P VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF RA_GPF N1S_GPF RA_GSN N2N_GSN RA_NSF N1A_NSF RP_GS RP_DS VF2_FAI3S P RR_GSF x VZ_AAS2S RA_ASF N1A_ASF RA_ASF A1B_ASF
Dn(T):4:26 and also, even, namely because/that to say/tell to allow the ć the root; to root the tree the kingdom; royal you; your/yours(sg) you; your/yours(sg); to rub worn, rub to remain (dwell) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which ever (if ever) to know i.e. recognize. the authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence the heavenly
Dn(T):4:26 and because/that they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) do-ALLOW-you(pl)! the (acc) the (gen) roots (gen); while ROOT-ing (nom) the (gen) tree (gen) the (nom) kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) away from (+gen) who/whom/which (gen) ever you(sg)-should-KNOW the (acc) authority (acc) the (acc) heavenly ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Dn(T):4:26 Dn(T)_4:26_1 Dn(T)_4:26_2 Dn(T)_4:26_3 Dn(T)_4:26_4 Dn(T)_4:26_5 Dn(T)_4:26_6 Dn(T)_4:26_7 Dn(T)_4:26_8 Dn(T)_4:26_9 Dn(T)_4:26_10 Dn(T)_4:26_11 Dn(T)_4:26_12 Dn(T)_4:26_13 Dn(T)_4:26_14 Dn(T)_4:26_15 Dn(T)_4:26_16 Dn(T)_4:26_17 Dn(T)_4:26_18 Dn(T)_4:26_19 Dn(T)_4:26_20 Dn(T)_4:26_21 Dn(T)_4:26_22 Dn(T)_4:26_23
Dn(T):4:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):4:27 διὰ τοῦτο, βασιλεῦ, ἡ βουλή μου ἀρεσάτω σοι, καὶ τὰς ἁμαρτίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύτρωσαι καὶ τὰς ἀδικίας σου ἐν οἰκτιρμοῖς πενήτων· ἴσως ἔσται μακρόθυμος τοῖς παραπτώμασίν σου ὁ θεός. –
Dn(T):4:27 Therefore, O king, let my counsel please thee, and atone for thy sins by alms, and thine iniquities by compassion on the poor: it may be God will be long-suffering to thy trespasses. (Daniel 4:24 Brenton)
Dn(T):4:27 Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; wtedy może twa pomyślność okaże się trwałą». (Daniel 4:24 BT_4)
Dn(T):4:27 διὰ τοῦτο, βασιλεῦ, βουλή μου ἀρεσάτω σοι, καὶ τὰς ἁμαρτίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύτρωσαι καὶ τὰς ἀδικίας σου ἐν οἰκτιρμοῖς πενήτων· ἴσως ἔσται μακρόθυμος τοῖς παραπτώμασίν σου θεός.
Dn(T):4:27 διά οὗτος αὕτη τοῦτο βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-) καί ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἴσως εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μακρό·θυμος -ον ὁ ἡ τό παράπτωμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Dn(T):4:27 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Król Planu/zamiar Ja Do proszę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jałmużny/miłosierność By wykupywać być wypuszczany, na zapłacie okupu I też, nawet, mianowicie Zły uczynki Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Współczucia/litość {szkoda} Biedna osoba Równo By być Cierpliwy Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją Ty; twój/twój(sg) Bóg 
Dn(T):4:27 dia\ tou=to, basileu=, E( boulE/ mou a)resa/tO soi, kai\ ta\s a(marti/as sou e)n e)leEmosu/nais lu/trOsai kai\ ta\s a)diki/as sou e)n oi)ktirmoi=s penE/tOn· i)/sOs e)/stai makro/Tumos toi=s paraptO/masi/n sou o( Teo/s.
Dn(T):4:27 dia tuto, basileu, hE bulE mu aresatO soi, kai tas hamartias su en eleEmosynais lytrOsai kai tas adikias su en oiktirmois penEtOn· isOs estai makroTymos tois paraptOmasin su ho Teos.
Dn(T):4:27 P RD_ASN N3V_VSM RA_NSF N1_NSF RP_GS VA_AAD3S RP_DS C RA_APF N1A_APF RP_GS P N1_DPF VA_AAN C RA_APF N1A_APF RP_GS P N2_DPM N3T_GPM D VF_FMI3S A1B_NSM RA_DPN N3M_DPN RP_GS RA_NSM N2_NSM
Dn(T):4:27 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] king the plan/intention I to please you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among alms/mercifulness to redeem to be released, upon payment of ransom and also, even, namely the wrongdoing you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among compassion/pity poor person equally to be patient the false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake you; your/yours(sg) the god [see theology]
Dn(T):4:27 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) king (voc) the (nom) plan/intention (nom|voc) me (gen) let-him/her/it-PLEASE! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (acc) sin (gen), sins (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) alms/mercifulnesses (dat) to-REDEEM, be-you(sg)-REDEEM-ed!, he/she/it-happens-to-REDEEM (opt) and the (acc) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) compassions/pities (dat) poor (gen) equally he/she/it-will-be patient ([Adj] nom) the (dat) false steps (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) god (nom)
Dn(T):4:27 Dn(T)_4:27_1 Dn(T)_4:27_2 Dn(T)_4:27_3 Dn(T)_4:27_4 Dn(T)_4:27_5 Dn(T)_4:27_6 Dn(T)_4:27_7 Dn(T)_4:27_8 Dn(T)_4:27_9 Dn(T)_4:27_10 Dn(T)_4:27_11 Dn(T)_4:27_12 Dn(T)_4:27_13 Dn(T)_4:27_14 Dn(T)_4:27_15 Dn(T)_4:27_16 Dn(T)_4:27_17 Dn(T)_4:27_18 Dn(T)_4:27_19 Dn(T)_4:27_20 Dn(T)_4:27_21 Dn(T)_4:27_22 Dn(T)_4:27_23 Dn(T)_4:27_24 Dn(T)_4:27_25 Dn(T)_4:27_26 Dn(T)_4:27_27