Dn(T):3:1 Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, ὕψος αὐτῆς πήχεων ἑξήκοντα, εὖρος αὐτῆς πήχεων ἕξ, καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ Δειρα ἐν χώρᾳ Βαβυλῶνος.
Dn(T):3:1 In his eighteenth year Nabuchodonosor the king made a golden image, its height was sixty cubits, its breadth six cubits: and he set it up in the plain of Deira, in the province of Babylon. (Daniel 3:1 Brenton)
Dn(T):3:1 Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. (Daniel 3:1 BT_4)
Dn(T):3:1 Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, ὕψος αὐτῆς πήχεων ἑξήκοντα, εὖρος αὐτῆς πήχεων ἕξ, καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ Δειρα ἐν χώρᾳ Βαβυλῶνος.
Dn(T):3:1 ἔτο·ς, -ους, τό ὀκτω·και·δέκατος -η -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) εἰκών, -όνος, ἡ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑξή·κοντα εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐν χώρα, -ας, ἡ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Dn(T):3:1 Rok Osiemnasty Król By czynić/rób Ikona Złoty/złoty Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo Łokieć Sześćdziesiąt Znajduj szerokość On/ona/to/to samo Łokieć Sześć I też, nawet, mianowicie By powodować stać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Babilon
Dn(T):3:1 *)/etous o)ktOkaideka/tou *nabouCHodonosor o( basileu\s e)poi/Esen ei)ko/na CHrusE=n, u(/PSos au)tE=s pE/CHeOn e(XE/konta, eu)=ros au)tE=s pE/CHeOn e(/X, kai\ e)/stEsen au)tE\n e)n pedi/O| *deira e)n CHO/ra| *babulO=nos.
Dn(T):3:1 etus oktOkaidekatu nabuCHodonosor ho basileus epoiEsen eikona CHrysEn, hyPSos autEs pECHeOn heXEkonta, euros autEs pECHeOn heX, kai estEsen autEn en pediO deira en CHOra babylOnos.
Dn(T):3:1 N3E_GSN A1_GSN N_GSM RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S N3N_ASF A1C_ASF N3E_NSN RD_GSF N3_GPM M N3E_NSN RD_GSF N3_GPM M C VAI_AAI3S RD_ASF P N2N_DSN N_GS P N1A_DSF N3W_GSF
Dn(T):3:1 year eighteenth ć the king to do/make icon gold/golden height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same cubit sixty find width he/she/it/same cubit six and also, even, namely to cause to stand he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract Babylon
Dn(T):3:1 year (gen) eighteenth (gen) the (nom) king (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed icon (acc) gold/golden ([Adj] acc) height (nom|acc|voc) her/it/same (gen) cubits (gen) sixty find (nom|acc|voc) her/it/same (gen) cubits (gen) six and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand her/it/same (acc) in/among/by (+dat) in/among/by (+dat) region (dat) Babylon (gen)
Dn(T):3:1 Dn(T)_3:1_1 Dn(T)_3:1_2 Dn(T)_3:1_3 Dn(T)_3:1_4 Dn(T)_3:1_5 Dn(T)_3:1_6 Dn(T)_3:1_7 Dn(T)_3:1_8 Dn(T)_3:1_9 Dn(T)_3:1_10 Dn(T)_3:1_11 Dn(T)_3:1_12 Dn(T)_3:1_13 Dn(T)_3:1_14 Dn(T)_3:1_15 Dn(T)_3:1_16 Dn(T)_3:1_17 Dn(T)_3:1_18 Dn(T)_3:1_19 Dn(T)_3:1_20 Dn(T)_3:1_21 Dn(T)_3:1_22 Dn(T)_3:1_23 Dn(T)_3:1_24 Dn(T)_3:1_25
Dn(T):3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:2 καὶ ἀπέστειλεν συναγαγεῖν τοὺς ὑπάτους καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς τοπάρχας, ἡγουμένους καὶ τυράννους καὶ τοὺς ἐπ’ ἐξουσιῶν καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν χωρῶν ἐλθεῖν εἰς τὰ ἐγκαίνια τῆς εἰκόνος, ἧς ἔστησεν Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεύς·
Dn(T):3:2 And he sent forth to gather the governors, and the captains, and the heads of provinces, chiefs, and princes, and those who were in authority, and all the rulers of districts, to come to the dedication of the image. (Daniel 3:2 Brenton)
Dn(T):3:2 Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. (Daniel 3:2 BT_4)
Dn(T):3:2 καὶ ἀπέστειλεν συναγαγεῖν τοὺς ὑπάτους καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς τοπάρχας, ἡγουμένους καὶ τυράννους καὶ τοὺς ἐπ’ ἐξουσιῶν καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν χωρῶν ἐλθεῖν εἰς τὰ ἐγκαίνια τῆς εἰκόνος, ἧς ἔστησεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεύς·
Dn(T):3:2 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί ὁ ἡ τό ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) καί τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX] καί ὁ ἡ τό ἐπί ἐξ·ουσία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐγκαίνια, -ίων, τά ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):3:2 I też, nawet, mianowicie zamawiać By zbierać się razem I też, nawet, mianowicie stategist I też, nawet, mianowicie By uważać I też, nawet, mianowicie Tyran I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój By przychodzić Do (+przyspieszenie) Świąteczne poświęcenie {dedykacja} Ikona Kto/, który/, który By powodować stać Król
Dn(T):3:2 kai\ a)pe/steilen sunagagei=n tou\s u(pa/tous kai\ tou\s stratEgou\s kai\ tou\s topa/rCHas, E(goume/nous kai\ tura/nnous kai\ tou\s e)p’ e)XousiO=n kai\ pa/ntas tou\s a)/rCHontas tO=n CHOrO=n e)lTei=n ei)s ta\ e)gkai/nia tE=s ei)ko/nos, E(=s e)/stEsen *nabouCHodonosor o( basileu/s·
Dn(T):3:2 kai apesteilen synagagein tus hypatus kai tus stratEgus kai tus toparCHas, hEgumenus kai tyrannus kai tus ep’ eXusiOn kai pantas tus arCHontas tOn CHOrOn elTein eis ta enkainia tEs eikonos, hEs estEsen nabuCHodonosor ho basileus·
Dn(T):3:2 C VAI_AAI3S VB_AAN RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM C RA_APM N1M_APM V2_PMPAPM C N2_APM C RA_APM P N1A_GPF C A3_APM RA_APM N3_APM RA_GPF N1A_GPF VB_AAN P RA_APN N2N_APN RA_GSF N3N_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM
Dn(T):3:2 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to gather together the ć and also, even, namely the stategist and also, even, namely the ć to deem and also, even, namely tyrant and also, even, namely the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room to come into (+acc) the festival dedication the icon who/whom/which to cause to stand ć the king
Dn(T):3:2 and he/she/it-ORDER FORTH-ed to-GATHER TOGETHER the (acc) and the (acc) stategists (acc) and the (acc) while being-DEEM-ed (acc) and tyrants (acc) and the (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) authorities (gen) and all (acc) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) to-COME into (+acc) the (nom|acc) festival dedication (nom|acc|voc) the (gen) icon (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) king (nom)
Dn(T):3:2 Dn(T)_3:2_1 Dn(T)_3:2_2 Dn(T)_3:2_3 Dn(T)_3:2_4 Dn(T)_3:2_5 Dn(T)_3:2_6 Dn(T)_3:2_7 Dn(T)_3:2_8 Dn(T)_3:2_9 Dn(T)_3:2_10 Dn(T)_3:2_11 Dn(T)_3:2_12 Dn(T)_3:2_13 Dn(T)_3:2_14 Dn(T)_3:2_15 Dn(T)_3:2_16 Dn(T)_3:2_17 Dn(T)_3:2_18 Dn(T)_3:2_19 Dn(T)_3:2_20 Dn(T)_3:2_21 Dn(T)_3:2_22 Dn(T)_3:2_23 Dn(T)_3:2_24 Dn(T)_3:2_25 Dn(T)_3:2_26 Dn(T)_3:2_27 Dn(T)_3:2_28 Dn(T)_3:2_29 Dn(T)_3:2_30 Dn(T)_3:2_31 Dn(T)_3:2_32 Dn(T)_3:2_33 Dn(T)_3:2_34 Dn(T)_3:2_35
Dn(T):3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:3 καὶ συνήχθησαν οἱ τοπάρχαι, ὕπατοι, στρατηγοί, ἡγούμενοι, τύραννοι μεγάλοι, οἱ ἐπ’ ἐξουσιῶν καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν χωρῶν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τῆς εἰκόνος, ἧς ἔστησεν Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεύς, καὶ εἱστήκεισαν ἐνώπιον τῆς εἰκόνος, ἧς ἔστησεν Ναβουχοδονοσορ.
Dn(T):3:3 So the heads of provinces, the governors, the captains, the chiefs, the great princes, those who were in authority, and all the rulers of districts, were gathered to the dedication of the image which king Nabuchodonosor had set up; and they stood before the image. (Daniel 3:3 Brenton)
Dn(T):3:3 Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. (Daniel 3:3 BT_4)
Dn(T):3:3 καὶ συνήχθησαν οἱ τοπάρχαι, ὕπατοι, στρατηγοί, ἡγούμενοι, τύραννοι μεγάλοι, οἱ ἐπ’ ἐξουσιῶν καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν χωρῶν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τῆς εἰκόνος, ἧς ἔστησεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεύς, καὶ εἱστήκεισαν ἐνώπιον τῆς εἰκόνος, ἧς ἔστησεν Ναβουχοδονοσορ.
Dn(T):3:3 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἐπί ἐξ·ουσία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
Dn(T):3:3 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem stategist By uważać Tyran Wielki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Władca; by zaczynać się Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Do (+przyspieszenie) Ikona Kto/, który/, który By powodować stać Król I też, nawet, mianowicie By powodować stać W obecności z (+informacja); ??? Ikona Kto/, który/, który By powodować stać
Dn(T):3:3 kai\ sunE/CHTEsan oi( topa/rCHai, u(/patoi, stratEgoi/, E(gou/menoi, tu/rannoi mega/loi, oi( e)p’ e)XousiO=n kai\ pa/ntes oi( a)/rCHontes tO=n CHOrO=n ei)s to\n e)gkainismo\n tE=s ei)ko/nos, E(=s e)/stEsen *nabouCHodonosor o( basileu/s, kai\ ei(stE/keisan e)nO/pion tE=s ei)ko/nos, E(=s e)/stEsen *nabouCHodonosor.
Dn(T):3:3 kai synECHTEsan hoi toparCHai, hypatoi, stratEgoi, hEgumenoi, tyrannoi megaloi, hoi ep’ eXusiOn kai pantes hoi arCHontes tOn CHOrOn eis ton enkainismon tEs eikonos, hEs estEsen nabuCHodonosor ho basileus, kai heistEkeisan enOpion tEs eikonos, hEs estEsen nabuCHodonosor.
Dn(T):3:3 C VQI_API3P RA_NPM N1M_NPM N2_NPM N2_NPM V2_PMPNPM N2_NPM A1_NPM RA_NPM P N1A_GPF C A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_GPF N1A_GPF P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N3N_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM C VXI_YAI3P P RA_GSF N3N_GSF RR_GSF VAI_AAI3S N_NSM
Dn(T):3:3 and also, even, namely to gather together the ć ć stategist to deem tyrant great the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ruler; to begin the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room into (+acc) the ć the icon who/whom/which to cause to stand ć the king and also, even, namely to cause to stand in the presence of (+gen); ??? the icon who/whom/which to cause to stand ć
Dn(T):3:3 and they-were-GATHER TOGETHER-ed the (nom) stategists (nom|voc) while being-DEEM-ed (nom|voc) tyrants (nom|voc) great ([Adj] nom|voc) the (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) authorities (gen) and all (nom|voc) the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) into (+acc) the (acc) the (gen) icon (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) king (nom) and they-had-CAUSE-ed-TO-STand in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) icon (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand
Dn(T):3:3 Dn(T)_3:3_1 Dn(T)_3:3_2 Dn(T)_3:3_3 Dn(T)_3:3_4 Dn(T)_3:3_5 Dn(T)_3:3_6 Dn(T)_3:3_7 Dn(T)_3:3_8 Dn(T)_3:3_9 Dn(T)_3:3_10 Dn(T)_3:3_11 Dn(T)_3:3_12 Dn(T)_3:3_13 Dn(T)_3:3_14 Dn(T)_3:3_15 Dn(T)_3:3_16 Dn(T)_3:3_17 Dn(T)_3:3_18 Dn(T)_3:3_19 Dn(T)_3:3_20 Dn(T)_3:3_21 Dn(T)_3:3_22 Dn(T)_3:3_23 Dn(T)_3:3_24 Dn(T)_3:3_25 Dn(T)_3:3_26 Dn(T)_3:3_27 Dn(T)_3:3_28 Dn(T)_3:3_29 Dn(T)_3:3_30 Dn(T)_3:3_31 Dn(T)_3:3_32 Dn(T)_3:3_33 Dn(T)_3:3_34 Dn(T)_3:3_35 Dn(T)_3:3_36
Dn(T):3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:4 καὶ ὁ κῆρυξ ἐβόα ἐν ἰσχύι Ὑμῖν λέγεται, λαοί, φυλαί, γλῶσσαι·
Dn(T):3:4 Then a herald cried aloud, To you it is commanded, ye peoples, tribes, and languages, (Daniel 3:4 Brenton)
Dn(T):3:4 Herold zaś obwieszczał donośnie: «Rozkaz dla was, narody, ludy, języki; (Daniel 3:4 BT_4)
Dn(T):3:4 καὶ κῆρυξ ἐβόα ἐν ἰσχύι Ὑμῖν λέγεται, λαοί, φυλαί, γλῶσσαι·
Dn(T):3:4 καί ὁ ἡ τό κῆρυξ, -υκος, ὁ βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ φυλή, -ῆς, ἡ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
Dn(T):3:4 I też, nawet, mianowicie Proklamujący By ryczeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła Ty By mówić/opowiadaj Ludzie Szczep Język przez metonimia, język
Dn(T):3:4 kai\ o( kE=ruX e)bo/a e)n i)sCHu/i *(umi=n le/getai, laoi/, fulai/, glO=ssai·
Dn(T):3:4 kai ho kEryX eboa en isCHyi ymin legetai, laoi, fylai, glOssai·
Dn(T):3:4 C RA_NSM N3K_NSM V3I_IAI3S P N3U_DSF RP_DP V1_PMI3S N2_NPM N1_NPF N1S_NPF
Dn(T):3:4 and also, even, namely the proclaimer to bellow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength you to say/tell people tribe tongue by metonymy, a language
Dn(T):3:4 and the (nom) proclaimer (nom|voc) he/she/it-was-BELLOW-ing in/among/by (+dat) strength (dat) you(pl) (dat) he/she/it-is-being-SAY/TELL-ed peoples (nom|voc) tribes (nom|voc) tongues (nom|voc)
Dn(T):3:4 Dn(T)_3:4_1 Dn(T)_3:4_2 Dn(T)_3:4_3 Dn(T)_3:4_4 Dn(T)_3:4_5 Dn(T)_3:4_6 Dn(T)_3:4_7 Dn(T)_3:4_8 Dn(T)_3:4_9 Dn(T)_3:4_10 Dn(T)_3:4_11
Dn(T):3:4 x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:5 ᾗ ἂν ὥρᾳ ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πίπτοντες προσκυνεῖτε τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησεν Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεύς·
Dn(T):3:5 at what hour ye shall hear the sound of the trumpet, and pipe, and harp, and sackbut, and psaltery, and every kind of music, ye shall fall down and worship the golden image which king Nabuchodonosor has set up. (Daniel 3:5 Brenton)
Dn(T):3:5 w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. (Daniel 3:5 BT_4)
Dn(T):3:5 ἂν ὥρᾳ ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πίπτοντες προσκυνεῖτε τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἔστησεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεύς·
Dn(T):3:5 ὅς ἥ ὅ ἄν ὥρα, -ας, ἡ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ σύριγξ, -γγος, ἡ [LXX] τέ καί κιθάρα, -ας, ἡ καί καί συμ·φωνία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γένο·ς, -ους, τό μουσικός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):3:5 Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Godzina By słyszeć Dźwięku/głos płacze Trąbka ??? I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Liry/harfa I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Muzyka [zobacz symfonię] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Muzyczny By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ikona Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać Król
Dn(T):3:5 E(=| a)/n O(/ra| a)kou/sEte tE=s fOnE=s tE=s sa/lpiggos su/riggo/s te kai\ kiTa/ras, sambu/kEs kai\ PSaltEri/ou kai\ sumfOni/as kai\ panto\s ge/nous mousikO=n, pi/ptontes proskunei=te tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|, E(=| e)/stEsen *nabouCHodonosor o( basileu/s·
Dn(T):3:5 hE an hOra akusEte tEs fOnEs tEs salpingos syringos te kai kiTaras, sambykEs kai PSaltEriu kai symfOnias kai pantos genus musikOn, piptontes proskyneite tE eikoni tE CHrysE, hE estEsen nabuCHodonosor ho basileus·
Dn(T):3:5 RR_DSF x N1A_DSF VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3G_GSF N3G_GSF x C N1A_GSF N1_GSF C N2N_GSN C N1A_GSF C A3_GSN N3E_GSN A1_GPM V1_PAPNPM VF_FAI2P RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF RR_DSF VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM
Dn(T):3:5 who/whom/which ever (if ever) hour to hear the sound/voice cries the trumpet ??? and [postpositive coordinate] and also, even, namely lyre/harp ć and also, even, namely ć and also, even, namely music [see symphony] and also, even, namely every all, each, every, the whole of race race, class, kind musical to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the icon the gold/golden who/whom/which to cause to stand ć the king
Dn(T):3:5 who/whom/which (dat) ever hour (dat) you(pl)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) the (gen) trumpet (gen) ??? (gen) and [postpositive coordinate] and lyre/harp (gen), lyres/harps (acc) and and music (gen), musics (acc) and every (gen) race (gen) musical ([Adj] gen) while FALL-ing (nom|voc) you(pl)-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, be-you(pl)-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE! the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (dat) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) king (nom)
Dn(T):3:5 Dn(T)_3:5_1 Dn(T)_3:5_2 Dn(T)_3:5_3 Dn(T)_3:5_4 Dn(T)_3:5_5 Dn(T)_3:5_6 Dn(T)_3:5_7 Dn(T)_3:5_8 Dn(T)_3:5_9 Dn(T)_3:5_10 Dn(T)_3:5_11 Dn(T)_3:5_12 Dn(T)_3:5_13 Dn(T)_3:5_14 Dn(T)_3:5_15 Dn(T)_3:5_16 Dn(T)_3:5_17 Dn(T)_3:5_18 Dn(T)_3:5_19 Dn(T)_3:5_20 Dn(T)_3:5_21 Dn(T)_3:5_22 Dn(T)_3:5_23 Dn(T)_3:5_24 Dn(T)_3:5_25 Dn(T)_3:5_26 Dn(T)_3:5_27 Dn(T)_3:5_28 Dn(T)_3:5_29 Dn(T)_3:5_30 Dn(T)_3:5_31 Dn(T)_3:5_32
Dn(T):3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:6 καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβληθήσεται εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην.
Dn(T):3:6 And whosoever shall not fall down and worship, in the same hour he shall be cast into the burning fiery furnace. (Daniel 3:6 Brenton)
Dn(T):3:6 Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca». (Daniel 3:6 BT_4)
Dn(T):3:6 καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβληθήσεται εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην.
Dn(T):3:6 καί ὅς ἥ ὅ ἄν μή πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Dn(T):3:6 I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Nie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Godzina By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Dn(T):3:6 kai\ o(\s a)/n mE\ pesO\n proskunE/sE|, au)tE=| tE=| O(/ra| e)mblETE/setai ei)s tE\n ka/minon tou= puro\s tE\n kaiome/nEn.
Dn(T):3:6 kai hos an mE pesOn proskynEsE, autE tE hOra emblETEsetai eis tEn kaminon tu pyros tEn kaiomenEn.
Dn(T):3:6 C RR_NSM x D VB_AAPNSM VA_AAS3S RD_DSF RA_DSF N1A_DSF VC_FPI3S P RA_ASF N2_ASF RA_GSN N3_GSN RA_ASF V1_PMPASF
Dn(T):3:6 and also, even, namely who/whom/which ever (if ever) not to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same the hour to inject into (+acc) the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Dn(T):3:6 and who/whom/which (nom) ever not going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing (nom) you(sg)-will-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE, he/she/it-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, you(sg)-should-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE her/it/same (dat) the (dat) hour (dat) he/she/it-will-be-INJECT-ed into (+acc) the (acc) furnace (acc) the (gen) fire (gen) the (acc) while being-CALCINATED-ed (acc)
Dn(T):3:6 Dn(T)_3:6_1 Dn(T)_3:6_2 Dn(T)_3:6_3 Dn(T)_3:6_4 Dn(T)_3:6_5 Dn(T)_3:6_6 Dn(T)_3:6_7 Dn(T)_3:6_8 Dn(T)_3:6_9 Dn(T)_3:6_10 Dn(T)_3:6_11 Dn(T)_3:6_12 Dn(T)_3:6_13 Dn(T)_3:6_14 Dn(T)_3:6_15 Dn(T)_3:6_16 Dn(T)_3:6_17
Dn(T):3:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:7 καὶ ἐγένετο ὅτε ἤκουσαν οἱ λαοὶ τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πίπτοντες πάντες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι προσεκύνουν τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησεν Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεύς.
Dn(T):3:7 And it came to pass when the nations heard the sound of the trumpet, and pipe, and harp, and sackbut, and psaltery, and all kinds of music, all the nations, tribes, and languages, fell down and worshipped the golden image which king Nabuchodonosor had set up. (Daniel 3:7 Brenton)
Dn(T):3:7 W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. (Daniel 3:7 BT_4)
Dn(T):3:7 καὶ ἐγένετο ὅτε ἤκουσαν οἱ λαοὶ τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πίπτοντες πάντες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι προσεκύνουν τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἔστησεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεύς.
Dn(T):3:7 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅτε ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ σύριγξ, -γγος, ἡ [LXX] τέ καί κιθάρα, -ας, ἡ καί καί συμ·φωνία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γένο·ς, -ους, τό μουσικός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ φυλή, -ῆς, ἡ γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):3:7 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Ludzie Dźwięku/głos płacze Trąbka ??? I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Liry/harfa I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Muzyka [zobacz symfonię] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Muzyczny By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Szczep Język przez metonimia, język By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ikona Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać Król
Dn(T):3:7 kai\ e)ge/neto o(/te E)/kousan oi( laoi\ tE=s fOnE=s tE=s sa/lpiggos su/riggo/s te kai\ kiTa/ras, sambu/kEs kai\ PSaltEri/ou kai\ sumfOni/as kai\ panto\s ge/nous mousikO=n, pi/ptontes pa/ntes oi( laoi/, fulai/, glO=ssai proseku/noun tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|, E(=| e)/stEsen *nabouCHodonosor o( basileu/s.
Dn(T):3:7 kai egeneto hote Ekusan hoi laoi tEs fOnEs tEs salpingos syringos te kai kiTaras, sambykEs kai PSaltEriu kai symfOnias kai pantos genus musikOn, piptontes pantes hoi laoi, fylai, glOssai prosekynun tE eikoni tE CHrysE, hE estEsen nabuCHodonosor ho basileus.
Dn(T):3:7 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3G_GSF N3G_GSF x C N1A_GSF N1_GSF C N2N_GSN C N1A_GSF C A3_GSN N3E_GSN A1_GPM V1_PAPNPM A3_NPM RA_NPM N2_NPM N1_NPF N1S_NPF V2I_IAI3P RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF RR_DSF VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM
Dn(T):3:7 and also, even, namely to become become, happen when to have come I have come. I have arrived.; to hear the people the sound/voice cries the trumpet ??? and [postpositive coordinate] and also, even, namely lyre/harp ć and also, even, namely ć and also, even, namely music [see symphony] and also, even, namely every all, each, every, the whole of race race, class, kind musical to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. every all, each, every, the whole of the people tribe tongue by metonymy, a language to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the icon the gold/golden who/whom/which to cause to stand ć the king
Dn(T):3:7 and he/she/it-was-BECOME-ed when while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) peoples (nom|voc) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) trumpet (gen) ??? (gen) and [postpositive coordinate] and lyre/harp (gen), lyres/harps (acc) and and music (gen), musics (acc) and every (gen) race (gen) musical ([Adj] gen) while FALL-ing (nom|voc) all (nom|voc) the (nom) peoples (nom|voc) tribes (nom|voc) tongues (nom|voc) I-was-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, they-were-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (dat) he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) king (nom)
Dn(T):3:7 Dn(T)_3:7_1 Dn(T)_3:7_2 Dn(T)_3:7_3 Dn(T)_3:7_4 Dn(T)_3:7_5 Dn(T)_3:7_6 Dn(T)_3:7_7 Dn(T)_3:7_8 Dn(T)_3:7_9 Dn(T)_3:7_10 Dn(T)_3:7_11 Dn(T)_3:7_12 Dn(T)_3:7_13 Dn(T)_3:7_14 Dn(T)_3:7_15 Dn(T)_3:7_16 Dn(T)_3:7_17 Dn(T)_3:7_18 Dn(T)_3:7_19 Dn(T)_3:7_20 Dn(T)_3:7_21 Dn(T)_3:7_22 Dn(T)_3:7_23 Dn(T)_3:7_24 Dn(T)_3:7_25 Dn(T)_3:7_26 Dn(T)_3:7_27 Dn(T)_3:7_28 Dn(T)_3:7_29 Dn(T)_3:7_30 Dn(T)_3:7_31 Dn(T)_3:7_32 Dn(T)_3:7_33 Dn(T)_3:7_34 Dn(T)_3:7_35 Dn(T)_3:7_36 Dn(T)_3:7_37 Dn(T)_3:7_38 Dn(T)_3:7_39
Dn(T):3:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:8 τότε προσήλθοσαν ἄνδρες Χαλδαῖοι καὶ διέβαλον τοὺς Ιουδαίους
Dn(T):3:8 Then came near certain Chaldeans, and accused the Jews to the king, saying, (Daniel 3:8 Brenton)
Dn(T):3:8 Niektórzy Chaldejczycy przyszli jednocześnie, by oskarżyć Żydów. (Daniel 3:8 BT_4)
Dn(T):3:8 τότε προσήλθοσαν ἄνδρες Χαλδαῖοι καὶ διέβαλον τοὺς Ιουδαίους
Dn(T):3:8 τότε προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Χαλδαῖος, -ου, ὁ καί δια·βάλλω (δια+βαλλ-, -, 2nd δια+βαλ-, -, -, δια+βλη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
Dn(T):3:8 Wtedy By nadchodzić Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Chaldejski I też, nawet, mianowicie By twierdzić/bądź przeciw oskarżeniu (oskarżenie) Żydowski
Dn(T):3:8 to/te prosE/lTosan a)/ndres *CHaldai=oi kai\ die/balon tou\s *ioudai/ous
Dn(T):3:8 tote prosElTosan andres CHaldaioi kai diebalon tus iudaius
Dn(T):3:8 D VBI_AAI3P N3_NPM N2_NPM C VBI_AAI3P RA_APM N2_APM
Dn(T):3:8 then to approach man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Chaldean and also, even, namely to allege/make accusation against (accusation) the Jewish
Dn(T):3:8 then they-APPROACH-ed men, husbands (nom|voc) Chaldeans (nom|voc) and I-ALLEGE/MAKE-ed-ACCUSATION-AGAINST, they-ALLEGE/MAKE-ed-ACCUSATION-AGAINST the (acc) Jewish ([Adj] acc)
Dn(T):3:8 Dn(T)_3:8_1 Dn(T)_3:8_2 Dn(T)_3:8_3 Dn(T)_3:8_4 Dn(T)_3:8_5 Dn(T)_3:8_6 Dn(T)_3:8_7 Dn(T)_3:8_8
Dn(T):3:8 x x x x x x x x
Dn(T):3:9 τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι·
Dn(T):3:9 O king, live for ever. (Daniel 3:9 Brenton)
Dn(T):3:9 Zwrócili się do króla Nabuchodonozora i powiedzieli: «Królu, żyj wiecznie! (Daniel 3:9 BT_4)
Dn(T):3:9 τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι·
Dn(T):3:9 ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Dn(T):3:9 Król Król Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Dn(T):3:9 tO=| basilei= *nabouCHodonosor *basileu=, ei)s tou\s ai)O=nas DZE=Ti·
Dn(T):3:9 tO basilei nabuCHodonosor basileu, eis tus aiOnas DZETi·
Dn(T):3:9 RA_DSM N3V_DSM N_DSM N3V_VSM P RA_APM N3W_APM V3_PAD2S
Dn(T):3:9 the king ć king into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Dn(T):3:9 the (dat) king (dat) king (voc) into (+acc) the (acc) eons (acc) be-you(sg)-EXISTS-ing!
Dn(T):3:9 Dn(T)_3:9_1 Dn(T)_3:9_2 Dn(T)_3:9_3 Dn(T)_3:9_4 Dn(T)_3:9_5 Dn(T)_3:9_6 Dn(T)_3:9_7 Dn(T)_3:9_8
Dn(T):3:9 x x x x x x x x
Dn(T):3:10 σύ, βασιλεῦ, ἔθηκας δόγμα πάντα ἄνθρωπον, ὃς ἂν ἀκούσῃ τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν
Dn(T):3:10 Thou, O king, has made a decree that every man who shall hear the sound of the trumpet, and pipe, and harp, sackbut, and psaltery, and all kinds of music, (Daniel 3:10 Brenton)
Dn(T):3:10 Wydałeś, królu, rozporządzenie, by każdy, gdy usłyszy dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi. (Daniel 3:10 BT_4)
Dn(T):3:10 σύ, βασιλεῦ, ἔθηκας δόγμα πάντα ἄνθρωπον, ὃς ἂν ἀκούσῃ τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν
Dn(T):3:10 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βασιλεύς, -έως, ὁ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) δόγμα[τ], -ατος, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ ἄν ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ σύριγξ, -γγος, ἡ [LXX] τέ καί κιθάρα, -ας, ἡ καί καί συμ·φωνία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γένο·ς, -ους, τό μουσικός -ή -όν
Dn(T):3:10 Ty Król By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Dogmat Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Niechętny; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Trąbka ??? I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Liry/harfa I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Muzyka [zobacz symfonię] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Muzyczny
Dn(T):3:10 su/, basileu=, e)/TEkas do/gma pa/nta a)/nTrOpon, o(\s a)/n a)kou/sE| tE=s fOnE=s tE=s sa/lpiggos su/riggo/s te kai\ kiTa/ras, sambu/kEs kai\ PSaltEri/ou kai\ sumfOni/as kai\ panto\s ge/nous mousikO=n
Dn(T):3:10 sy, basileu, eTEkas dogma panta anTrOpon, hos an akusE tEs fOnEs tEs salpingos syringos te kai kiTaras, sambykEs kai PSaltEriu kai symfOnias kai pantos genus musikOn
Dn(T):3:10 RP_NS N3V_VSM VAI_AAI2S N3M_ASN A3_ASM N2_ASM RR_NSM x VA_AAS3S RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3G_GSF N3G_GSF x C N1A_GSF N1_GSF C N2N_GSN C N1A_GSF C A3_GSN N3E_GSN A1_GPM
Dn(T):3:10 you king to place lay, put, set, situate, station dogma every all, each, every, the whole of human who/whom/which ever (if ever) unwilling; to hear the sound/voice cries the trumpet ??? and [postpositive coordinate] and also, even, namely lyre/harp ć and also, even, namely ć and also, even, namely music [see symphony] and also, even, namely every all, each, every, the whole of race race, class, kind musical
Dn(T):3:10 you(sg) (nom) king (voc) you(sg)-PLACE-ed dogma (nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) human (acc) who/whom/which (nom) ever unwilling ([Adj] dat); you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) the (gen) trumpet (gen) ??? (gen) and [postpositive coordinate] and lyre/harp (gen), lyres/harps (acc) and and music (gen), musics (acc) and every (gen) race (gen) musical ([Adj] gen)
Dn(T):3:10 Dn(T)_3:10_1 Dn(T)_3:10_2 Dn(T)_3:10_3 Dn(T)_3:10_4 Dn(T)_3:10_5 Dn(T)_3:10_6 Dn(T)_3:10_7 Dn(T)_3:10_8 Dn(T)_3:10_9 Dn(T)_3:10_10 Dn(T)_3:10_11 Dn(T)_3:10_12 Dn(T)_3:10_13 Dn(T)_3:10_14 Dn(T)_3:10_15 Dn(T)_3:10_16 Dn(T)_3:10_17 Dn(T)_3:10_18 Dn(T)_3:10_19 Dn(T)_3:10_20 Dn(T)_3:10_21 Dn(T)_3:10_22 Dn(T)_3:10_23 Dn(T)_3:10_24 Dn(T)_3:10_25 Dn(T)_3:10_26
Dn(T):3:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:11 καὶ μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἐμβληθήσεται εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην·
Dn(T):3:11 and shall not fall down and worship the golden image, shall be cast into the burning fiery furnace. (Daniel 3:11 Brenton)
Dn(T):3:11 Kto by zaś nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, miał być wrzucony do rozpalonego pieca. (Daniel 3:11 BT_4)
Dn(T):3:11 καὶ μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἐμβληθήσεται εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην·
Dn(T):3:11 καί μή πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Dn(T):3:11 I też, nawet, mianowicie Nie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ikona Złoty/złoty By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Dn(T):3:11 kai\ mE\ pesO\n proskunE/sE| tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|, e)mblETE/setai ei)s tE\n ka/minon tou= puro\s tE\n kaiome/nEn·
Dn(T):3:11 kai mE pesOn proskynEsE tE eikoni tE CHrysE, emblETEsetai eis tEn kaminon tu pyros tEn kaiomenEn·
Dn(T):3:11 C D VB_AAPNSM VA_AAS3S RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF VC_FPI3S P RA_ASF N2_ASF RA_GSN N3_GSN RA_ASF V1_PMPASF
Dn(T):3:11 and also, even, namely not to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the icon the gold/golden to inject into (+acc) the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Dn(T):3:11 and not going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing (nom) you(sg)-will-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE, he/she/it-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE, you(sg)-should-be-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) he/she/it-will-be-INJECT-ed into (+acc) the (acc) furnace (acc) the (gen) fire (gen) the (acc) while being-CALCINATED-ed (acc)
Dn(T):3:11 Dn(T)_3:11_1 Dn(T)_3:11_2 Dn(T)_3:11_3 Dn(T)_3:11_4 Dn(T)_3:11_5 Dn(T)_3:11_6 Dn(T)_3:11_7 Dn(T)_3:11_8 Dn(T)_3:11_9 Dn(T)_3:11_10 Dn(T)_3:11_11 Dn(T)_3:11_12 Dn(T)_3:11_13 Dn(T)_3:11_14 Dn(T)_3:11_15 Dn(T)_3:11_16
Dn(T):3:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:12 εἰσὶν ἄνδρες Ιουδαῖοι, οὓς κατέστησας ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς χώρας Βαβυλῶνος, Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω, οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι οὐχ ὑπήκουσαν, βασιλεῦ, τῷ δόγματί σου, τοῖς θεοῖς σου οὐ λατρεύουσιν καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησας, οὐ προσκυνοῦσιν.
Dn(T):3:12 There are certain Jews whom thou has appointed over the affairs of the province of Babylon, Sedrach, Misach, and Abdenago, who have not obeyed thy decree, O king: they serve not thy gods, and worship not the golden image which thou hast set up. (Daniel 3:12 Brenton)
Dn(T):3:12 Są tutaj jednak mężowie żydowscy, których uczyniłeś zwierzchnikami miasta babilońskiego, Szadrak, Meszak i Abed-Nego; mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają czci twemu bogu ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś». (Daniel 3:12 BT_4)
Dn(T):3:12 εἰσὶν ἄνδρες Ιουδαῖοι, οὓς κατέστησας ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς χώρας Βαβυλῶνος, Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω, οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι οὐχ ὑπήκουσαν, βασιλεῦ, τῷ δόγματί σου, τοῖς θεοῖς σου οὐ λατρεύουσιν καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἔστησας, οὐ προσκυνοῦσιν.
Dn(T):3:12 εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰουδαῖος -αία -ον ὅς ἥ ὅ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκεῖνος -η -ο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δόγμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Dn(T):3:12 By iść; by być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Żydowski Kto/, który/, który By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Babilon Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tamto ??? Przed przydechem mocnym By być posłusznym Król Dogmat Ty; twój/twój(sg) Bóg  Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami I też, nawet, mianowicie Ikona Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie
Dn(T):3:12 ei)si\n a)/ndres *ioudai=oi, ou(\s kate/stEsas e)pi\ ta\ e)/rga tE=s CHO/ras *babulO=nos, *sedraCH, *misaCH, *abdenagO, oi( a)/ndres e)kei=noi ou)CH u(pE/kousan, basileu=, tO=| do/gmati/ sou, toi=s Teoi=s sou ou) latreu/ousin kai\ tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|, E(=| e)/stEsas, ou) proskunou=sin.
Dn(T):3:12 eisin andres iudaioi, hus katestEsas epi ta erga tEs CHOras babylOnos, sedraCH, misaCH, abdenagO, hoi andres ekeinoi uCH hypEkusan, basileu, tO dogmati su, tois Teois su u latreuusin kai tE eikoni tE CHrysE, hE estEsas, u proskynusin.
Dn(T):3:12 V9_PAI3P N3_NPM N2_NPM RR_APM VAI_AAI2S P RA_APN N2N_APN RA_GSF N1A_GSF N3W_GSF N_NSM N_NSM N_NSM RA_NPM N3_NPM RD_NPM D VAI_AAI3P N3V_VSM RA_DSN N3M_DSN RP_GS RA_DPM N2_DPM RP_GS D V1_PAI3P C RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF RR_DSF VAI_AAI2S D V2_PAI3P
Dn(T):3:12 to go; to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Jewish who/whom/which to enable lay, render widowed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work the region realm (clίme); land, country, territory, tract Babylon ć ć ć the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". that οὐχ before rough breathing to obey king the dogma you; your/yours(sg) the god [see theology] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices and also, even, namely the icon the gold/golden who/whom/which to cause to stand οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Dn(T):3:12 he/she/it-is-GO-ing; they-are men, husbands (nom|voc) Jewish ([Adj] nom|voc) who/whom/which (acc) you(sg)-ENABLE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) the (gen) region (gen), regions (acc) Babylon (gen) the (nom) men, husbands (nom|voc) those (nom) not they-OBEY-ed king (voc) the (dat) dogma (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) gods (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not they-are-PERFORM-ing-RITUALS/RITES, while PERFORM-ing-RITUALS/RITES (dat) and the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (dat) you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand not they-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, while WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE (dat)
Dn(T):3:12 Dn(T)_3:12_1 Dn(T)_3:12_2 Dn(T)_3:12_3 Dn(T)_3:12_4 Dn(T)_3:12_5 Dn(T)_3:12_6 Dn(T)_3:12_7 Dn(T)_3:12_8 Dn(T)_3:12_9 Dn(T)_3:12_10 Dn(T)_3:12_11 Dn(T)_3:12_12 Dn(T)_3:12_13 Dn(T)_3:12_14 Dn(T)_3:12_15 Dn(T)_3:12_16 Dn(T)_3:12_17 Dn(T)_3:12_18 Dn(T)_3:12_19 Dn(T)_3:12_20 Dn(T)_3:12_21 Dn(T)_3:12_22 Dn(T)_3:12_23 Dn(T)_3:12_24 Dn(T)_3:12_25 Dn(T)_3:12_26 Dn(T)_3:12_27 Dn(T)_3:12_28 Dn(T)_3:12_29 Dn(T)_3:12_30 Dn(T)_3:12_31 Dn(T)_3:12_32 Dn(T)_3:12_33 Dn(T)_3:12_34 Dn(T)_3:12_35 Dn(T)_3:12_36 Dn(T)_3:12_37
Dn(T):3:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:13 τότε Ναβουχοδονοσορ ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ εἶπεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδραχ, Μισαχ καὶ Αβδεναγω, καὶ ἤχθησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
Dn(T):3:13 Then Nabuchodonosor in wrath and anger commanded to bring Sedrach, Misach, and Abdenago: and they were brought before the king. (Daniel 3:13 Brenton)
Dn(T):3:13 Nabuchodonozor zapłonął gniewem i rozkazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Sprowadzono więc tych mężów przed króla. (Daniel 3:13 BT_4)
Dn(T):3:13 τότε Ναβουχοδονοσορ ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ εἶπεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδραχ, Μισαχ καὶ Αβδεναγω, καὶ ἤχθησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
Dn(T):3:13 τότε ἐν θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ὁ ἡ τό καί καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Dn(T):3:13 Wtedy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość By mówić/opowiadaj By prowadzić I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By prowadzić W obecności z (+informacja); ??? Król
Dn(T):3:13 to/te *nabouCHodonosor e)n TumO=| kai\ o)rgE=| ei)=pen a)gagei=n to\n *sedraCH, *misaCH kai\ *abdenagO, kai\ E)/CHTEsan e)nO/pion tou= basile/Os.
Dn(T):3:13 tote nabuCHodonosor en TymO kai orgE eipen agagein ton sedraCH, misaCH kai abdenagO, kai ECHTEsan enOpion tu basileOs.
Dn(T):3:13 D N_NSM P N2_DSM C N1_DSF VBI_AAI3S VB_AAN RA_ASM N_ASM N_ASM C N_ASM C VQI_API3P P RA_GSM N3V_GSM
Dn(T):3:13 then ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. and also, even, namely wrath fume, anger, rage to say/tell to lead the ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely to lead in the presence of (+gen); ??? the king
Dn(T):3:13 then in/among/by (+dat) wrath (dat) and wrath (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed to-LEAD the (acc) and and they-were-LEAD-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen)
Dn(T):3:13 Dn(T)_3:13_1 Dn(T)_3:13_2 Dn(T)_3:13_3 Dn(T)_3:13_4 Dn(T)_3:13_5 Dn(T)_3:13_6 Dn(T)_3:13_7 Dn(T)_3:13_8 Dn(T)_3:13_9 Dn(T)_3:13_10 Dn(T)_3:13_11 Dn(T)_3:13_12 Dn(T)_3:13_13 Dn(T)_3:13_14 Dn(T)_3:13_15 Dn(T)_3:13_16 Dn(T)_3:13_17 Dn(T)_3:13_18
Dn(T):3:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:14 καὶ ἀπεκρίθη Ναβουχοδονοσορ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ ἀληθῶς, Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω, τοῖς θεοῖς μου οὐ λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησα, οὐ προσκυνεῖτε;
Dn(T):3:14 And Nabuchodonosor answered and said to them, Is it true, Sedrach, Misach, and Abdenago, that ye serve not my gods, and worship not the golden image which I have set up? (Daniel 3:14 Brenton)
Dn(T):3:14 Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? (Daniel 3:14 BT_4)
Dn(T):3:14 καὶ ἀπεκρίθη Ναβουχοδονοσορ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ ἀληθῶς, Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω, τοῖς θεοῖς μου οὐ λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἔστησα, οὐ προσκυνεῖτε;
Dn(T):3:14 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰ ἀ·ληθῶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Dn(T):3:14 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Jeżeli Naprawdę Bóg  Ja ??? Przed przydechem mocnym By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami I też, nawet, mianowicie Ikona Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie
Dn(T):3:14 kai\ a)pekri/TE *nabouCHodonosor kai\ ei)=pen au)toi=s *ei) a)lETO=s, *sedraCH, *misaCH, *abdenagO, toi=s Teoi=s mou ou) latreu/ete kai\ tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|, E(=| e)/stEsa, ou) proskunei=te;
Dn(T):3:14 kai apekriTE nabuCHodonosor kai eipen autois ei alETOs, sedraCH, misaCH, abdenagO, tois Teois mu u latreuete kai tE eikoni tE CHrysE, hE estEsa, u proskyneite;
Dn(T):3:14 C VCI_API3S N_NSM C VBI_AAI3S RD_DPM C D N_VSM N_VSM N_VSM RA_DPM N2_DPM RP_GS D V1_PAI2P C RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF RR_DSF VAI_AAI1S D V2_PAI2P
Dn(T):3:14 and also, even, namely to answer ć and also, even, namely to say/tell he/she/it/same if truly ć ć ć the god [see theology] I οὐχ before rough breathing to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices and also, even, namely the icon the gold/golden who/whom/which to cause to stand οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Dn(T):3:14 and he/she/it-was-ANSWER-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed them/same (dat) if truly the (dat) gods (dat) me (gen) not you(pl)-are-PERFORM-ing-RITUALS/RITES, be-you(pl)-PERFORM-ing-RITUALS/RITES! and the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (dat) I-CAUSE-ed-TO-STand not you(pl)-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE, be-you(pl)-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE!
Dn(T):3:14 Dn(T)_3:14_1 Dn(T)_3:14_2 Dn(T)_3:14_3 Dn(T)_3:14_4 Dn(T)_3:14_5 Dn(T)_3:14_6 Dn(T)_3:14_7 Dn(T)_3:14_8 Dn(T)_3:14_9 Dn(T)_3:14_10 Dn(T)_3:14_11 Dn(T)_3:14_12 Dn(T)_3:14_13 Dn(T)_3:14_14 Dn(T)_3:14_15 Dn(T)_3:14_16 Dn(T)_3:14_17 Dn(T)_3:14_18 Dn(T)_3:14_19 Dn(T)_3:14_20 Dn(T)_3:14_21 Dn(T)_3:14_22 Dn(T)_3:14_23 Dn(T)_3:14_24 Dn(T)_3:14_25
Dn(T):3:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:15 νῦν οὖν εἰ ἔχετε ἑτοίμως ἵνα, ὡς ἂν ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πεσόντες προσκυνήσητε τῇ εἰκόνι, ᾗ ἐποίησα· ἐὰν δὲ μὴ προσκυνήσητε, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβληθήσεσθε εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην· καὶ τίς ἐστιν θεός, ὃς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν μου;
Dn(T):3:15 Now then if ye be ready, whensoever ye shall hear the sound of the trumpet, and pipe, and harp, and sackbut, and psaltery, and harmony, and every kind of music, to fall down and worship the golden image which I have made; well: but if ye worship not, in the same hour ye shall be cast into the burning fiery furnace; and who is the God that shall deliver you out of my hand? (Daniel 3:15 Brenton)
Dn(T):3:15 Czy teraz jesteście gotowi - w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych - upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?» (Daniel 3:15 BT_4)
Dn(T):3:15 νῦν οὖν εἰ ἔχετε ἑτοίμως ἵνα, ὡς ἂν ἀκούσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος σύριγγός τε καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου καὶ συμφωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πεσόντες προσκυνήσητε τῇ εἰκόνι, ἐποίησα· ἐὰν δὲ μὴ προσκυνήσητε, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβληθήσεσθε εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην· καὶ τίς ἐστιν θεός, ὃς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν μου;
Dn(T):3:15 νῦν οὖν εἰ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἑτοίμως ἵνα ὡς ἄν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ σύριγξ, -γγος, ἡ [LXX] τέ καί κιθάρα, -ας, ἡ καί καί συμ·φωνία, -ας, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός γένο·ς, -ους, τό μουσικός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) δέ μή προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὥρα, -ας, ἡ ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):3:15 Teraz Dlatego/wtedy Jeżeli By mieć Chętnie żeby / ażeby / bo Jak/jak Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By słyszeć Dźwięku/głos płacze Trąbka ??? I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Liry/harfa I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Muzyka [zobacz symfonię] I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Muzyczny By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Ikona Kto/, który/, który By czynić/rób Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Nie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Godzina By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Bóg  Kto/, który/, który By wyjmować Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ja
Dn(T):3:15 nu=n ou)=n ei) e)/CHete e(toi/mOs i(/na, O(s a)/n a)kou/sEte tE=s fOnE=s tE=s sa/lpiggos su/riggo/s te kai\ kiTa/ras, sambu/kEs kai\ PSaltEri/ou kai\ sumfOni/as kai\ panto\s ge/nous mousikO=n, peso/ntes proskunE/sEte tE=| ei)ko/ni, E(=| e)poi/Esa· e)a\n de\ mE\ proskunE/sEte, au)tE=| tE=| O(/ra| e)mblETE/sesTe ei)s tE\n ka/minon tou= puro\s tE\n kaiome/nEn· kai\ ti/s e)stin Teo/s, o(\s e)Xelei=tai u(ma=s e)k tO=n CHeirO=n mou;
Dn(T):3:15 nyn un ei eCHete hetoimOs hina, hOs an akusEte tEs fOnEs tEs salpingos syringos te kai kiTaras, sambykEs kai PSaltEriu kai symfOnias kai pantos genus musikOn, pesontes proskynEsEte tE eikoni, hE epoiEsa· ean de mE proskynEsEte, autE tE hOra emblETEsesTe eis tEn kaminon tu pyros tEn kaiomenEn· kai tis estin Teos, hos eXeleitai hymas ek tOn CHeirOn mu;
Dn(T):3:15 D x C V1_PAI2P D C C x VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3G_GSF N3G_GSF x C N1A_GSF N1_GSF C N2N_GSN C N1A_GSF C A3_GSN N3E_GSN A1_GPM VB_AAPNPM VA_AAS2P RA_DSF N3N_DSF RR_DSF VAI_AAI1S C x D VA_AAS2P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF VC_FPI2P P RA_ASF N2_ASF RA_GSN N3_GSN RA_ASF V1_PMPASF C RI_NSM V9_PAI3S N2_NSM RR_NSM VF2_FMI3S RP_AP P RA_GPF N3_GPF RP_GS
Dn(T):3:15 now therefore/then if to have readily so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell as/like ever (if ever) to hear the sound/voice cries the trumpet ??? and [postpositive coordinate] and also, even, namely lyre/harp ć and also, even, namely ć and also, even, namely music [see symphony] and also, even, namely every all, each, every, the whole of race race, class, kind musical to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the icon who/whom/which to do/make if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same the hour to inject into (+acc) the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be god [see theology] who/whom/which to take out you out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse I
Dn(T):3:15 now therefore/then if you(pl)-are-HAVE-ing, be-you(pl)-HAVE-ing! readily so that / in order to /because as/like ever you(pl)-should-HEAR the (gen) sound/voice (gen) the (gen) trumpet (gen) ??? (gen) and [postpositive coordinate] and lyre/harp (gen), lyres/harps (acc) and and music (gen), musics (acc) and every (gen) race (gen) musical ([Adj] gen) upon FALL-ing (nom|voc) you(pl)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE the (dat) icon (dat) who/whom/which (dat) I-DO/MAKE-ed if-ever Yet not you(pl)-should-WORSHIP/MAKE-OBEISANCE her/it/same (dat) the (dat) hour (dat) you(pl)-will-be-INJECT-ed into (+acc) the (acc) furnace (acc) the (gen) fire (gen) the (acc) while being-CALCINATED-ed (acc) and who/what/why (nom) he/she/it-is god (nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-be-TAKE OUT-ed you(pl) (acc) out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) me (gen)
Dn(T):3:15 Dn(T)_3:15_1 Dn(T)_3:15_2 Dn(T)_3:15_3 Dn(T)_3:15_4 Dn(T)_3:15_5 Dn(T)_3:15_6 Dn(T)_3:15_7 Dn(T)_3:15_8 Dn(T)_3:15_9 Dn(T)_3:15_10 Dn(T)_3:15_11 Dn(T)_3:15_12 Dn(T)_3:15_13 Dn(T)_3:15_14 Dn(T)_3:15_15 Dn(T)_3:15_16 Dn(T)_3:15_17 Dn(T)_3:15_18 Dn(T)_3:15_19 Dn(T)_3:15_20 Dn(T)_3:15_21 Dn(T)_3:15_22 Dn(T)_3:15_23 Dn(T)_3:15_24 Dn(T)_3:15_25 Dn(T)_3:15_26 Dn(T)_3:15_27 Dn(T)_3:15_28 Dn(T)_3:15_29 Dn(T)_3:15_30 Dn(T)_3:15_31 Dn(T)_3:15_32 Dn(T)_3:15_33 Dn(T)_3:15_34 Dn(T)_3:15_35 Dn(T)_3:15_36 Dn(T)_3:15_37 Dn(T)_3:15_38 Dn(T)_3:15_39 Dn(T)_3:15_40 Dn(T)_3:15_41 Dn(T)_3:15_42 Dn(T)_3:15_43 Dn(T)_3:15_44 Dn(T)_3:15_45 Dn(T)_3:15_46 Dn(T)_3:15_47 Dn(T)_3:15_48 Dn(T)_3:15_49 Dn(T)_3:15_50 Dn(T)_3:15_51 Dn(T)_3:15_52 Dn(T)_3:15_53 Dn(T)_3:15_54 Dn(T)_3:15_55 Dn(T)_3:15_56 Dn(T)_3:15_57 Dn(T)_3:15_58
Dn(T):3:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:16 καὶ ἀπεκρίθησαν Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω λέγοντες τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ Οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς περὶ τοῦ ῥήματος τούτου ἀποκριθῆναί σοι·
Dn(T):3:16 Then answered Sedrach, Misach and Abdenago and said to king Nabuchodonosor, We have no need to answer thee concerning this matter. (Daniel 3:16 Brenton)
Dn(T):3:16 Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. (Daniel 3:16 BT_4)
Dn(T):3:16 καὶ ἀπεκρίθησαν Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω λέγοντες τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ Οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς περὶ τοῦ ῥήματος τούτου ἀποκριθῆναί σοι·
Dn(T):3:16 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρεία, -ας, ἡ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς περί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Dn(T):3:16 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać By mówić/opowiadaj Król ??? Przed przydechem mocnym Potrzebuje By mieć Ja Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By odpowiadać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Dn(T):3:16 kai\ a)pekri/TEsan *sedraCH, *misaCH, *abdenagO le/gontes tO=| basilei= *nabouCHodonosor *ou) CHrei/an e)/CHomen E(mei=s peri\ tou= r(E/matos tou/tou a)pokriTE=nai/ soi·
Dn(T):3:16 kai apekriTEsan sedraCH, misaCH, abdenagO legontes tO basilei nabuCHodonosor u CHreian eCHomen hEmeis peri tu rEmatos tutu apokriTEnai soi·
Dn(T):3:16 C VCI_API3P N_NSM N_NSM N_NSM V1_PAPNPM RA_DSM N3V_DSM N_DSM D N1A_ASF V1_PAI1P RP_NP P RA_GSN N3M_GSN RD_GSN VC_APN RP_DS
Dn(T):3:16 and also, even, namely to answer ć ć ć to say/tell the king ć οὐχ before rough breathing need to have I about (+acc,+gen) the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to answer you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Dn(T):3:16 and they-were-ANSWER-ed while SAY/TELL-ing (nom|voc) the (dat) king (dat) not need (acc) we-are-HAVE-ing we (nom) about (+acc,+gen) the (gen) declaration (gen) this (gen) to-be-ANSWER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Dn(T):3:16 Dn(T)_3:16_1 Dn(T)_3:16_2 Dn(T)_3:16_3 Dn(T)_3:16_4 Dn(T)_3:16_5 Dn(T)_3:16_6 Dn(T)_3:16_7 Dn(T)_3:16_8 Dn(T)_3:16_9 Dn(T)_3:16_10 Dn(T)_3:16_11 Dn(T)_3:16_12 Dn(T)_3:16_13 Dn(T)_3:16_14 Dn(T)_3:16_15 Dn(T)_3:16_16 Dn(T)_3:16_17 Dn(T)_3:16_18 Dn(T)_3:16_19
Dn(T):3:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:17 ἔστιν γὰρ θεός, ᾧ ἡμεῖς λατρεύομεν, δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης, καὶ ἐκ τῶν χειρῶν σου, βασιλεῦ, ῥύσεται ἡμᾶς·
Dn(T):3:17 For our God whom we serve is in the heavens, able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will rescue us from thy hands, O king. (Daniel 3:17 Brenton)
Dn(T):3:17 Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! (Daniel 3:17 BT_4)
Dn(T):3:17 ἔστιν γὰρ θεός, ἡμεῖς λατρεύομεν, δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης, καὶ ἐκ τῶν χειρῶν σου, βασιλεῦ, ῥύσεται ἡμᾶς·
Dn(T):3:17 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ θεός, -οῦ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) δυνατός -ή -όν ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-) καί ἐκ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν βασιλεύς, -έως, ὁ ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):3:17 By być Dla odtąd, jak Bóg  Kto/, który/, który Ja By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Zdolny By wyjmować Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) Król By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Ja
Dn(T):3:17 e)/stin ga\r Teo/s, O(=| E(mei=s latreu/omen, dunato\s e)Xele/sTai E(ma=s e)k tE=s kami/nou tou= puro\s tE=s kaiome/nEs, kai\ e)k tO=n CHeirO=n sou, basileu=, r(u/setai E(ma=s·
Dn(T):3:17 estin gar Teos, hO hEmeis latreuomen, dynatos eXelesTai hEmas ek tEs kaminu tu pyros tEs kaiomenEs, kai ek tOn CHeirOn su, basileu, rysetai hEmas·
Dn(T):3:17 V9_PAI3S x N2_NSM RR_DSM RP_NP V1_PAI1P A1_NSM VB_AMN RP_AP P RA_GSF N2_GSF RA_GSN N3_GSN RA_GSF V1_PMPGSF C P RA_GPF N3_GPF RP_GS N3V_VSM VF_FMI3S RP_AP
Dn(T):3:17 to be for since, as god [see theology] who/whom/which I to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices capable to take out I out of (+gen) ἐξ before vowels the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the hand; worse you; your/yours(sg) king to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon I
Dn(T):3:17 he/she/it-is for god (nom) who/whom/which (dat) we (nom) we-are-PERFORM-ing-RITUALS/RITES capable ([Adj] nom) to-be-TAKE OUT-ed us (acc) out of (+gen) the (gen) furnace (gen) the (gen) fire (gen) the (gen) while being-CALCINATED-ed (gen) and out of (+gen) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) king (voc) he/she/it-will-be-DELIVER-ed us (acc)
Dn(T):3:17 Dn(T)_3:17_1 Dn(T)_3:17_2 Dn(T)_3:17_3 Dn(T)_3:17_4 Dn(T)_3:17_5 Dn(T)_3:17_6 Dn(T)_3:17_7 Dn(T)_3:17_8 Dn(T)_3:17_9 Dn(T)_3:17_10 Dn(T)_3:17_11 Dn(T)_3:17_12 Dn(T)_3:17_13 Dn(T)_3:17_14 Dn(T)_3:17_15 Dn(T)_3:17_16 Dn(T)_3:17_17 Dn(T)_3:17_18 Dn(T)_3:17_19 Dn(T)_3:17_20 Dn(T)_3:17_21 Dn(T)_3:17_22 Dn(T)_3:17_23 Dn(T)_3:17_24
Dn(T):3:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:18 καὶ ἐὰν μή, γνωστὸν ἔστω σοι, βασιλεῦ, ὅτι τοῖς θεοῖς σου οὐ λατρεύομεν καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησας, οὐ προσκυνοῦμεν.
Dn(T):3:18 But if not, be it known to thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the image which thou hast set up. (Daniel 3:18 Brenton)
Dn(T):3:18 Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś». (Daniel 3:18 BT_4)
Dn(T):3:18 καὶ ἐὰν μή, γνωστὸν ἔστω σοι, βασιλεῦ, ὅτι τοῖς θεοῖς σου οὐ λατρεύομεν καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἔστησας, οὐ προσκυνοῦμεν.
Dn(T):3:18 καί ἐάν (εἰ ἄν) μή γνωστός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) βασιλεύς, -έως, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ὅς ἥ ὅ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
Dn(T):3:18 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Znany By powodować stać; by być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Król Ponieważ/tamto Bóg  Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By wykonywać rytuałów/obrządki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami I też, nawet, mianowicie Ikona Złoty/złoty Kto/, który/, który By powodować stać ??? Przed przydechem mocnym By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie
Dn(T):3:18 kai\ e)a\n mE/, gnOsto\n e)/stO soi, basileu=, o(/ti toi=s Teoi=s sou ou) latreu/omen kai\ tE=| ei)ko/ni tE=| CHrusE=|, E(=| e)/stEsas, ou) proskunou=men.
Dn(T):3:18 kai ean mE, gnOston estO soi, basileu, hoti tois Teois su u latreuomen kai tE eikoni tE CHrysE, hE estEsas, u proskynumen.
Dn(T):3:18 C C D A1_NSN V9_PAD3S RP_DS N3V_VSM C RA_DPM N2_DPM RP_GS D V1_PAI1P C RA_DSF N3N_DSF RA_DSF A1C_DSF RR_DSF VAI_AAI2S D V2_PAI1P
Dn(T):3:18 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not known to cause to stand; to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub king because/that the god [see theology] you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to perform rituals/rites enslaved, servitude, with prayers and sacrifices and also, even, namely the icon the gold/golden who/whom/which to cause to stand οὐχ before rough breathing to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself
Dn(T):3:18 and if-ever not known ([Adj] acc, nom|acc|voc) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) king (voc) because/that the (dat) gods (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not we-are-PERFORM-ing-RITUALS/RITES and the (dat) icon (dat) the (dat) gold/golden ([Adj] dat) who/whom/which (dat) you(sg)-CAUSE-ed-TO-STand not we-are-WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE
Dn(T):3:18 Dn(T)_3:18_1 Dn(T)_3:18_2 Dn(T)_3:18_3 Dn(T)_3:18_4 Dn(T)_3:18_5 Dn(T)_3:18_6 Dn(T)_3:18_7 Dn(T)_3:18_8 Dn(T)_3:18_9 Dn(T)_3:18_10 Dn(T)_3:18_11 Dn(T)_3:18_12 Dn(T)_3:18_13 Dn(T)_3:18_14 Dn(T)_3:18_15 Dn(T)_3:18_16 Dn(T)_3:18_17 Dn(T)_3:18_18 Dn(T)_3:18_19 Dn(T)_3:18_20 Dn(T)_3:18_21 Dn(T)_3:18_22
Dn(T):3:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:19 τότε Ναβουχοδονοσορ ἐπλήσθη θυμοῦ, καὶ ἡ ὄψις τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἐπὶ Σεδραχ, Μισαχ καὶ Αβδεναγω, καὶ εἶπεν ἐκκαῦσαι τὴν κάμινον ἑπταπλασίως, ἕως οὗ εἰς τέλος ἐκκαῇ·
Dn(T):3:19 Then Nabuchodonosor was filled with wrath, and the form of his countenance was changed toward Sedrach, Misach, and Abdenago: and he gave orders to heat the furnace seven times more than usual, until it should burn to the uttermost. (Daniel 3:19 Brenton)
Dn(T):3:19 Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej niż było trzeba. (Daniel 3:19 BT_4)
Dn(T):3:19 τότε Ναβουχοδονοσορ ἐπλήσθη θυμοῦ, καὶ ὄψις τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἐπὶ Σεδραχ, Μισαχ καὶ Αβδεναγω, καὶ εἶπεν ἐκκαῦσαι τὴν κάμινον ἑπταπλασίως, ἕως οὗ εἰς τέλος ἐκκαῇ·
Dn(T):3:19 τότε πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) καί ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀλλοιόω [LXX] (αλλοι(ο)-, αλλοιω·σ-, αλλοιω·σ-, -, ηλλοιω-, αλλοιω·θ-) ἐπί καί καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ἑπτα·πλασίως [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-)
Dn(T):3:19 Wtedy Do ??? Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać I też, nawet, mianowicie Widok Twarz On/ona/to/to samo Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By zapłonąć Piec Siedmiokrotnie ly Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) By zapłonąć
Dn(T):3:19 to/te *nabouCHodonosor e)plE/sTE Tumou=, kai\ E( o)/PSis tou= prosO/pou au)tou= E)lloiO/TE e)pi\ *sedraCH, *misaCH kai\ *abdenagO, kai\ ei)=pen e)kkau=sai tE\n ka/minon e(ptaplasi/Os, e(/Os ou(= ei)s te/los e)kkaE=|·
Dn(T):3:19 tote nabuCHodonosor eplEsTE Tymu, kai hE oPSis tu prosOpu autu ElloiOTE epi sedraCH, misaCH kai abdenagO, kai eipen ekkausai tEn kaminon heptaplasiOs, heOs hu eis telos ekkaE·
Dn(T):3:19 D N_NSM VSI_API3S N2_GSM C RA_NSF N3I_NSF RA_GSN N2N_GSN RD_GSM VCI_API3S P N_ASM N_ASM C N_ASM C VBI_AAI3S VA_AAN RA_ASF N2_ASF D P RR_GSM P N3E_ASN V1_PAS3S
Dn(T):3:19 then ć to ??? wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger and also, even, namely the sight the face he/she/it/same to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely to say/tell to inflame the furnace sevenfold-ly until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which into (+acc) end (event, consummation) to inflame
Dn(T):3:19 then he/she/it-was-???-ed wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! and the (nom) sight (nom) the (gen) face (gen) him/it/same (gen) he/she/it-was-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) and and he/she/it-SAY/TELL-ed to-INFLAME, be-you(sg)-INFLAME-ed!, he/she/it-happens-to-INFLAME (opt) the (acc) furnace (acc) sevenfold-ly until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) into (+acc) end (nom|acc|voc) he/she/it-should-be-INFLAME-ed
Dn(T):3:19 Dn(T)_3:19_1 Dn(T)_3:19_2 Dn(T)_3:19_3 Dn(T)_3:19_4 Dn(T)_3:19_5 Dn(T)_3:19_6 Dn(T)_3:19_7 Dn(T)_3:19_8 Dn(T)_3:19_9 Dn(T)_3:19_10 Dn(T)_3:19_11 Dn(T)_3:19_12 Dn(T)_3:19_13 Dn(T)_3:19_14 Dn(T)_3:19_15 Dn(T)_3:19_16 Dn(T)_3:19_17 Dn(T)_3:19_18 Dn(T)_3:19_19 Dn(T)_3:19_20 Dn(T)_3:19_21 Dn(T)_3:19_22 Dn(T)_3:19_23 Dn(T)_3:19_24 Dn(T)_3:19_25 Dn(T)_3:19_26 Dn(T)_3:19_27
Dn(T):3:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:20 καὶ ἄνδρας ἰσχυροὺς ἰσχύι εἶπεν πεδήσαντας τὸν Σεδραχ, Μισαχ καὶ Αβδεναγω ἐμβαλεῖν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην.
Dn(T):3:20 And he commanded mighty men to bind Sedrach, Misach, and Abdenago, and to cast them into the burning fiery furnace. (Daniel 3:20 Brenton)
Dn(T):3:20 Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. (Daniel 3:20 BT_4)
Dn(T):3:20 καὶ ἄνδρας ἰσχυροὺς ἰσχύι εἶπεν πεδήσαντας τὸν Σεδραχ, Μισαχ καὶ Αβδεναγω ἐμβαλεῖν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην.
Dn(T):3:20 καί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἰσχυρός -ά -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό καί ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Dn(T):3:20 I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potężny silny, potężny, silny, Siła By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Dn(T):3:20 kai\ a)/ndras i)sCHurou\s i)sCHu/i ei)=pen pedE/santas to\n *sedraCH, *misaCH kai\ *abdenagO e)mbalei=n ei)s tE\n ka/minon tou= puro\s tE\n kaiome/nEn.
Dn(T):3:20 kai andras isCHyrus isCHyi eipen pedEsantas ton sedraCH, misaCH kai abdenagO embalein eis tEn kaminon tu pyros tEn kaiomenEn.
Dn(T):3:20 C N3_APM A1A_APM N3U_DSF VBI_AAI3S VA_AAPAPM RA_ASM N_ASM N_ASM C N_ASM VB_AAN P RA_ASF N2_ASF RA_GSN N3_GSN RA_ASF V1_PMPASF
Dn(T):3:20 and also, even, namely man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". mighty forceful, powerful, strong, strength to say/tell ć the ć ć and also, even, namely ć to inject into (+acc) the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Dn(T):3:20 and men, husbands (acc) mighty ([Adj] acc) strength (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed the (acc) and to-will-INJECT, to-INJECT into (+acc) the (acc) furnace (acc) the (gen) fire (gen) the (acc) while being-CALCINATED-ed (acc)
Dn(T):3:20 Dn(T)_3:20_1 Dn(T)_3:20_2 Dn(T)_3:20_3 Dn(T)_3:20_4 Dn(T)_3:20_5 Dn(T)_3:20_6 Dn(T)_3:20_7 Dn(T)_3:20_8 Dn(T)_3:20_9 Dn(T)_3:20_10 Dn(T)_3:20_11 Dn(T)_3:20_12 Dn(T)_3:20_13 Dn(T)_3:20_14 Dn(T)_3:20_15 Dn(T)_3:20_16 Dn(T)_3:20_17 Dn(T)_3:20_18 Dn(T)_3:20_19
Dn(T):3:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:21 τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι ἐπεδήθησαν σὺν τοῖς σαραβάροις αὐτῶν καὶ τιάραις καὶ περικνημῖσι καὶ ἐνδύμασιν αὐτῶν καὶ ἐβλήθησαν εἰς μέσον τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης.
Dn(T):3:21 Then those men were bound with their coats, and caps, and hose, and were cast into the midst of the burning fiery furnace, (Daniel 3:21 Brenton)
Dn(T):3:21 Związano więc tych mężów w ich płaszczach, obuwiu, tiarach i ubraniach, i wrzucono do rozpalonego pieca. (Daniel 3:21 BT_4)
Dn(T):3:21 τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι ἐπεδήθησαν σὺν τοῖς σαραβάροις αὐτῶν καὶ τιάραις καὶ περικνημῖσι καὶ ἐνδύμασιν αὐτῶν καὶ ἐβλήθησαν εἰς μέσον τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης.
Dn(T):3:21 τότε ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκεῖνος -η -ο σύν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί καί καί ἔν·δυμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Dn(T):3:21 Wtedy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tamto Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Szata klerykalna {urzędnicza} część garderoby (specjalnie jeden używany podczas religijnej ceremonii) część garderoby, odzież, zwyczaj, odzież On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rzucać Do (+przyspieszenie) Średni Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Dn(T):3:21 to/te oi( a)/ndres e)kei=noi e)pedE/TEsan su\n toi=s saraba/rois au)tO=n kai\ tia/rais kai\ periknEmi=si kai\ e)ndu/masin au)tO=n kai\ e)blE/TEsan ei)s me/son tE=s kami/nou tou= puro\s tE=s kaiome/nEs.
Dn(T):3:21 tote hoi andres ekeinoi epedETEsan syn tois sarabarois autOn kai tiarais kai periknEmisi kai endymasin autOn kai eblETEsan eis meson tEs kaminu tu pyros tEs kaiomenEs.
Dn(T):3:21 D RA_NPM N3_NPM RD_NPM VCI_API3P P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM C N1A_DPF C N3D_DPF C N3M_DPN RD_GPM C VCI_API3P P A1_ASM RA_GSF N2_GSF RA_GSN N3_GSN RA_GSF V1_PMPGSF
Dn(T):3:21 then the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". that ć together with/including (+dat) the ć he/she/it/same and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely vestment clerical garment (especially one worn during a religious ceremony) garment, habiliment, habit, raiment he/she/it/same and also, even, namely to throw into (+acc) middle the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate
Dn(T):3:21 then the (nom) men, husbands (nom|voc) those (nom) together with/including (+dat) the (dat) them/same (gen) and and and vesture (dat) them/same (gen) and they-were-THROW-ed into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) furnace (gen) the (gen) fire (gen) the (gen) while being-CALCINATED-ed (gen)
Dn(T):3:21 Dn(T)_3:21_1 Dn(T)_3:21_2 Dn(T)_3:21_3 Dn(T)_3:21_4 Dn(T)_3:21_5 Dn(T)_3:21_6 Dn(T)_3:21_7 Dn(T)_3:21_8 Dn(T)_3:21_9 Dn(T)_3:21_10 Dn(T)_3:21_11 Dn(T)_3:21_12 Dn(T)_3:21_13 Dn(T)_3:21_14 Dn(T)_3:21_15 Dn(T)_3:21_16 Dn(T)_3:21_17 Dn(T)_3:21_18 Dn(T)_3:21_19 Dn(T)_3:21_20 Dn(T)_3:21_21 Dn(T)_3:21_22 Dn(T)_3:21_23 Dn(T)_3:21_24 Dn(T)_3:21_25 Dn(T)_3:21_26
Dn(T):3:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:22 ἐπεὶ τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως ὑπερίσχυεν, καὶ ἡ κάμινος ἐξεκαύθη ἐκ περισσοῦ.
Dn(T):3:22 forasmuch as the king's word prevailed; and the furnace was made exceeding hot. (Daniel 3:22 Brenton)
Dn(T):3:22 Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. (Daniel 3:22 BT_4)
Dn(T):3:22 ἐπεὶ τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως ὑπερίσχυεν, καὶ κάμινος ἐξεκαύθη ἐκ περισσοῦ.
Dn(T):3:22 ἐπεί ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ἐκ·καίω (εκ+και-, εκ+καυ·σ-, εκ+καυ·σ-, -, εκ+κεκαυ-, εκ+καυ·θ-/εκ+κα·[θ]-) ἐκ περισσός -ή -όν
Dn(T):3:22 Odtąd/inaczej [inaczej, np., Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Król I też, nawet, mianowicie Piec By zapłonąć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nadmiernie zbytecznie, przyczyniaj się, więcej niż wystarczający, zbyteczny, obficie, większy niż
Dn(T):3:22 e)pei\ to\ r(E=ma tou= basile/Os u(peri/sCHuen, kai\ E( ka/minos e)Xekau/TE e)k perissou=.
Dn(T):3:22 epei to rEma tu basileOs hyperisChyen, kai hE kaminos eXekauTE ek perissu.
Dn(T):3:22 C RA_NSN N3M_NSN RA_GSM N3V_GSM V1I_IAI3S C RA_NSF N2_NSF VCI_API3S P A1_GSM
Dn(T):3:22 since/otherwise [otherwise, e.g., the declaration statement, utterance the king ć and also, even, namely the furnace to inflame out of (+gen) ἐξ before vowels excessively redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than
Dn(T):3:22 since the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (gen) king (gen) and the (nom) furnace (nom) he/she/it-was-INFLAME-ed out of (+gen) excessively ([Adj] gen)
Dn(T):3:22 Dn(T)_3:22_1 Dn(T)_3:22_2 Dn(T)_3:22_3 Dn(T)_3:22_4 Dn(T)_3:22_5 Dn(T)_3:22_6 Dn(T)_3:22_7 Dn(T)_3:22_8 Dn(T)_3:22_9 Dn(T)_3:22_10 Dn(T)_3:22_11 Dn(T)_3:22_12
Dn(T):3:22 x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:23 καὶ οἱ τρεῖς οὗτοι Σεδραχ, Μισαχ καὶ Αβδεναγω ἔπεσον εἰς μέσον τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης πεπεδημένοι.
Dn(T):3:23 Then these three men, Sedrach, Misach, and Abdenago, fell bound into the midst of the burning furnace, and walked in the midst of the flame, singing praise to God, and blessing the Lord. (Daniel 3:23 Brenton)
Dn(T):3:23 Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli związani do środka rozpalonego pieca. (Daniel 3:23 BT_4)
Dn(T):3:23 καὶ οἱ τρεῖς οὗτοι Σεδραχ, Μισαχ καὶ Αβδεναγω ἔπεσον εἰς μέσον τῆς καμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης πεπεδημένοι.
Dn(T):3:23 καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν οὗτος αὕτη τοῦτο καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό κάμινος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό καίω/κάω (και-/κα-, καυ·σ-, καυ·σ-, -, κεκαυ-, καυ·θ-/κα·[θ]-)
Dn(T):3:23 I też, nawet, mianowicie Trzy To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Do (+przyspieszenie) Średni Piec Ogień Do prażonego zmniejszaj istotę do proszkowatej konsystencji przez stosowanie wysokiego ciepła; przygasaj, zwapniaj się, susz, posługuj, mrow, pal w krematorium
Dn(T):3:23 kai\ oi( trei=s ou(=toi *sedraCH, *misaCH kai\ *abdenagO e)/peson ei)s me/son tE=s kami/nou tou= puro\s tE=s kaiome/nEs pepedEme/noi.
Dn(T):3:23 kai hoi treis hutoi sedraCH, misaCH kai abdenagO epeson eis meson tEs kaminu tu pyros tEs kaiomenEs pepedEmenoi.
Dn(T):3:23 C RA_NPM A3_NPM RD_NPM N_NSM N_NSM C N_NSM VBI_AAI3P P A1_ASM RA_GSF N2_GSF RA_GSN N3_GSN RA_GSF V1_PMPGSF VX_XMPNPM
Dn(T):3:23 and also, even, namely the three this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć ć and also, even, namely ć to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. into (+acc) middle the furnace the fire the to calcinated reduce a substance to a powdery consistency by the application of a high heat; burn down, calcine, kiln, char, tingle, cremate ć
Dn(T):3:23 and the (nom) three (acc, nom) these (nom) and I-FALL-ed, they-FALL-ed into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) furnace (gen) the (gen) fire (gen) the (gen) while being-CALCINATED-ed (gen)
Dn(T):3:23 Dn(T)_3:23_1 Dn(T)_3:23_2 Dn(T)_3:23_3 Dn(T)_3:23_4 Dn(T)_3:23_5 Dn(T)_3:23_6 Dn(T)_3:23_7 Dn(T)_3:23_8 Dn(T)_3:23_9 Dn(T)_3:23_10 Dn(T)_3:23_11 Dn(T)_3:23_12 Dn(T)_3:23_13 Dn(T)_3:23_14 Dn(T)_3:23_15 Dn(T)_3:23_16 Dn(T)_3:23_17 Dn(T)_3:23_18
Dn(T):3:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:24 καὶ περιεπάτουν ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς ὑμνοῦντες τὸν θεὸν καὶ εὐλογοῦντες τὸν κύριον.
Dn(T):3:24 Then these three men, Sedrach, Misach, and Abdenago, fell bound into the midst of the burning furnace, and walked in the midst of the flame, singing praise to God, and blessing the Lord. (Daniel 3:23 Brenton)
Dn(T):3:24 I chodzili wśród płomieni wysławiając Boga i błogosławiąc Pana. (Daniel 3:24 BT_4)
Dn(T):3:24 Καὶ περιεπάτουν ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς ὑμνοῦντες τὸν θεὸν καὶ εὐλογοῦντες τὸν κύριον.
Dn(T):3:24 καί περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό φλόξ, -ογός, ἡ ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Dn(T):3:24 I też, nawet, mianowicie By chodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Płomień By wysławiać Bóg  I też, nawet, mianowicie By błogosławić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Dn(T):3:24 *kai\ periepa/toun e)n me/sO| tE=s flogo\s u(mnou=ntes to\n Teo\n kai\ eu)logou=ntes to\n ku/rion.
Dn(T):3:24 kai periepatun en mesO tEs flogos hymnuntes ton Teon kai euloguntes ton kyrion.
Dn(T):3:24 C V2I_IAI3P P A1_DSM RA_GSF N3G_GSF V2_PAPNPM RA_ASM N2_ASM C V2_PAPNPM RA_ASM N2_ASM
Dn(T):3:24 and also, even, namely to walk in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the flame to hymn the god [see theology] and also, even, namely to bless the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Dn(T):3:24 and I-was-WALK-ing, they-were-WALK-ing in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) flame (gen) while HYMN-ing (nom|voc) the (acc) god (acc) and while BLESS-ing (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Dn(T):3:24 Dn(T)_3:24_1 Dn(T)_3:24_2 Dn(T)_3:24_3 Dn(T)_3:24_4 Dn(T)_3:24_5 Dn(T)_3:24_6 Dn(T)_3:24_7 Dn(T)_3:24_8 Dn(T)_3:24_9 Dn(T)_3:24_10 Dn(T)_3:24_11 Dn(T)_3:24_12 Dn(T)_3:24_13
Dn(T):3:24 x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:25 καὶ συστὰς Αζαριας προσηύξατο οὕτως καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν μέσῳ τοῦ πυρὸς εἶπεν
Dn(T):3:25 1 Then Azarias stood up, and prayed on this manner; and opening his mouth in the midst of the fire said, (Prayer of Azariah 1:1 Brenton)
Dn(T):3:25 Powstawszy zaś Azariasz tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku ognia: (Daniel 3:25 BT_4)
Dn(T):3:25 καὶ συστὰς Αζαριας προσηύξατο οὕτως καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν μέσῳ τοῦ πυρὸς εἶπεν
Dn(T):3:25 καί συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-) προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) οὕτως/οὕτω καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Dn(T):3:25 I też, nawet, mianowicie By stać z L. cohaerere, od co -- 'razem' + haerere 'by tkwić {by trzymać się}'. By modlić się się thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie By otwierać Ust/żołądka por On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ogień By mówić/opowiadaj
Dn(T):3:25 kai\ susta\s *aDZarias prosEu/Xato ou(/tOs kai\ a)noi/Xas to\ sto/ma au)tou= e)n me/sO| tou= puro\s ei)=pen
Dn(T):3:25 kai systas aDZarias prosEuXato hutOs kai anoiXas to stoma autu en mesO tu pyros eipen
Dn(T):3:25 C VH_AAPNSM N_NSM VAI_AMI3S D C VA_AAPNSM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P A1_DSM RA_GSN N3_GSN VBI_AAI3S
Dn(T):3:25 and also, even, namely to stand with L. cohaerere, from co- 'together' + haerere 'to stick'. ć to pray thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely to open up the mouth/maw stoma he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the fire to say/tell
Dn(T):3:25 and upon STand WITH-ing (nom|voc) he/she/it-was-PRAY-ed thusly/like this and upon OPEN-ing-UP (nom|voc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) fire (gen) he/she/it-SAY/TELL-ed
Dn(T):3:25 Dn(T)_3:25_1 Dn(T)_3:25_2 Dn(T)_3:25_3 Dn(T)_3:25_4 Dn(T)_3:25_5 Dn(T)_3:25_6 Dn(T)_3:25_7 Dn(T)_3:25_8 Dn(T)_3:25_9 Dn(T)_3:25_10 Dn(T)_3:25_11 Dn(T)_3:25_12 Dn(T)_3:25_13 Dn(T)_3:25_14 Dn(T)_3:25_15
Dn(T):3:25 x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:26 Εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετός, καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας,
Dn(T):3:26 Blessed art thou, O Lord God of our fathers: thy name is worthy to be praised and glorified for evermore: (Prayer of Azariah 1:2 Brenton)
Dn(T):3:26 Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych przodków, i pełen chwały; imię Twoje jest błogosławione na wieki. (Daniel 3:26 BT_4)
Dn(T):3:26 Εὐλογητὸς εἶ, κύριε θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετός, καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας,
Dn(T):3:26 εὐ·λογητός -ή -όν εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καί δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Dn(T):3:26 Błogosławiony By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By chwalić/wychwalaj/chwałę Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Dn(T):3:26 *eu)logEto\s ei)=, ku/rie o( Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n, kai\ ai)neto/s, kai\ dedoXasme/non to\ o)/noma/ sou ei)s tou\s ai)O=nas,
Dn(T):3:26 eulogEtos ei, kyrie ho Teos tOn paterOn hEmOn, kai ainetos, kai dedoXasmenon to onoma su eis tus aiOnas,
Dn(T):3:26 A1_NSM V9_PAI2S N2_VSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM N3_GPM RP_GP C A1_NSM C VT_XMPNSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS P RA_APM N3W_APM
Dn(T):3:26 blessed to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] the father I and also, even, namely ć and also, even, namely to glorify/extol/praise the name with regard to you; your/yours(sg) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Dn(T):3:26 blessed ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) the (gen) fathers (gen) us (gen) and and having-been-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) eons (acc)
Dn(T):3:26 Dn(T)_3:26_1 Dn(T)_3:26_2 Dn(T)_3:26_3 Dn(T)_3:26_4 Dn(T)_3:26_5 Dn(T)_3:26_6 Dn(T)_3:26_7 Dn(T)_3:26_8 Dn(T)_3:26_9 Dn(T)_3:26_10 Dn(T)_3:26_11 Dn(T)_3:26_12 Dn(T)_3:26_13 Dn(T)_3:26_14 Dn(T)_3:26_15 Dn(T)_3:26_16 Dn(T)_3:26_17 Dn(T)_3:26_18
Dn(T):3:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:27 ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινά, καὶ εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου, καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀλήθεια,
Dn(T):3:27 For thou art righteous in all the things that thou hast done to us: yea, true are all thy works, thy ways are right, and all thy judgments truth. (Prayer of Azariah 1:3 Brenton)
Dn(T):3:27 Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś nam uczynił, a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności. (Daniel 3:27 BT_4)
Dn(T):3:27 ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινά, καὶ εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου, καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀλήθεια,
Dn(T):3:27 ὅτι δίκαιος -αία -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·ληθινός -ή -όν καί εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
Dn(T):3:27 Ponieważ/tamto Właśnie prawy, właśnie By iść; by być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By czynić/rób Ja I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Ty; twój/twój(sg) Prawdziwy I też, nawet, mianowicie Prosto Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ty; twój/twój(sg) PRAWDA
Dn(T):3:27 o(/ti di/kaios ei)= e)pi\ pa=sin, oi(=s e)poi/Esas E(mi=n, kai\ pa/nta ta\ e)/rga sou a)lETina/, kai\ eu)Tei=ai ai( o(doi/ sou, kai\ pa=sai ai( kri/seis sou a)lE/Teia,
Dn(T):3:27 hoti dikaios ei epi pasin, hois epoiEsas hEmin, kai panta ta erga su alETina, kai euTeiai hai hodoi su, kai pasai hai kriseis su alETeia,
Dn(T):3:27 C A1A_NSM V9_PAI2S P A3_DPN RR_DPN VAI_AAI2S RP_DP C A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RP_GS A1_NPN C A3U_NPF RA_NPF N2_NPF RP_GS C A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF RP_GS N1A_NSF
Dn(T):3:27 because/that just righteous, just to go; to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to do/make I and also, even, namely every all, each, every, the whole of the work you; your/yours(sg) true and also, even, namely straight the way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely every all, each, every, the whole of; to sprinkle the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit you; your/yours(sg) truth
Dn(T):3:27 because/that just ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) who/whom/which (dat) you(sg)-DO/MAKE-ed us (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) true ([Adj] nom|acc|voc) and straight ([Adj] nom|voc) the (nom) ways/roads (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) judgments (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) truth (nom|voc)
Dn(T):3:27 Dn(T)_3:27_1 Dn(T)_3:27_2 Dn(T)_3:27_3 Dn(T)_3:27_4 Dn(T)_3:27_5 Dn(T)_3:27_6 Dn(T)_3:27_7 Dn(T)_3:27_8 Dn(T)_3:27_9 Dn(T)_3:27_10 Dn(T)_3:27_11 Dn(T)_3:27_12 Dn(T)_3:27_13 Dn(T)_3:27_14 Dn(T)_3:27_15 Dn(T)_3:27_16 Dn(T)_3:27_17 Dn(T)_3:27_18 Dn(T)_3:27_19 Dn(T)_3:27_20 Dn(T)_3:27_21 Dn(T)_3:27_22 Dn(T)_3:27_23 Dn(T)_3:27_24 Dn(T)_3:27_25
Dn(T):3:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:28 καὶ κρίματα ἀληθείας ἐποίησας κατὰ πάντα, ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ιερουσαλημ, ὅτι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐπήγαγες πάντα ταῦτα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.
Dn(T):3:28 In all the things that thou hast brought upon us, and upon the holy city of our fathers, even Jerusalem, thou hast executed true judgment: for according to truth and judgment didst thou bring all these things upon us because of our sins. (Prayer of Azariah 1:4 Brenton)
Dn(T):3:28 Bo wydałeś prawdziwe wyroki we wszystkim, co sprowadziłeś na nas i na Jerozolimę, święte miasto naszych przodków. Bo według sprawiedliwego wyroku sprowadziłeś to wszystko na nas z powodu naszych grzechów. (Daniel 3:28 BT_4)
Dn(T):3:28 καὶ κρίματα ἀληθείας ἐποίησας κατὰ πάντα, ἐπήγαγες ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ιερουσαλημ, ὅτι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐπήγαγες πάντα ταῦτα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.
Dn(T):3:28 καί κρίμα[τ], -ατος, τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι ἐν ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί κρίσις, -εως, ἡ ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὗτος αὕτη τοῦτο διά ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Dn(T):3:28 I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie PRAWDA By czynić/rób W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Do na prowadź Ja I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ojciec Ja Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Do na prowadź Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja
Dn(T):3:28 kai\ kri/mata a)lETei/as e)poi/Esas kata\ pa/nta, a(/ e)pE/gages E(mi=n kai\ e)pi\ tE\n po/lin tE\n a(gi/an tE\n tO=n pate/rOn E(mO=n *ierousalEm, o(/ti e)n a)lETei/a| kai\ kri/sei e)pE/gages pa/nta tau=ta dia\ ta\s a(marti/as E(mO=n.
Dn(T):3:28 kai krimata alETeias epoiEsas kata panta, ha epEgages hEmin kai epi tEn polin tEn hagian tEn tOn paterOn hEmOn ierusalEm, hoti en alETeia kai krisei epEgages panta tauta dia tas hamartias hEmOn.
Dn(T):3:28 C N3M_APN N1A_GSF VAI_AAI2S P A3_APN RR_APN VBI_AAI2S RP_DP C P RA_ASF N3I_ASF RA_ASF A1A_ASF RA_ASF RA_GPM N3_GPM RP_GP N_ASF C P N1A_DSF C N3I_DSF VBI_AAI2S A3_APN RD_APN P RA_APF N1A_APF RP_GP
Dn(T):3:28 and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation truth to do/make down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of who/whom/which to upon-lead I and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the city the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the the father I Jerusalem [city of] because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among truth and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to upon-lead every all, each, every, the whole of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I
Dn(T):3:28 and sentences (nom|acc|voc) truth (gen), truths (acc) you(sg)-DO/MAKE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-UPON-LEAD-ed us (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) city (acc) the (acc) holy ([Adj] acc) the (acc) the (gen) fathers (gen) us (gen) Jerusalem (indecl) because/that in/among/by (+dat) truth (dat) and judgment (dat) you(sg)-UPON-LEAD-ed all (nom|acc|voc), every (acc) these (nom|acc) because of (+acc), through (+gen) the (acc) sin (gen), sins (acc) us (gen)
Dn(T):3:28 Dn(T)_3:28_1 Dn(T)_3:28_2 Dn(T)_3:28_3 Dn(T)_3:28_4 Dn(T)_3:28_5 Dn(T)_3:28_6 Dn(T)_3:28_7 Dn(T)_3:28_8 Dn(T)_3:28_9 Dn(T)_3:28_10 Dn(T)_3:28_11 Dn(T)_3:28_12 Dn(T)_3:28_13 Dn(T)_3:28_14 Dn(T)_3:28_15 Dn(T)_3:28_16 Dn(T)_3:28_17 Dn(T)_3:28_18 Dn(T)_3:28_19 Dn(T)_3:28_20 Dn(T)_3:28_21 Dn(T)_3:28_22 Dn(T)_3:28_23 Dn(T)_3:28_24 Dn(T)_3:28_25 Dn(T)_3:28_26 Dn(T)_3:28_27 Dn(T)_3:28_28 Dn(T)_3:28_29 Dn(T)_3:28_30 Dn(T)_3:28_31 Dn(T)_3:28_32
Dn(T):3:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:29 ὅτι ἡμάρτομεν καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ καὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσιν καὶ τῶν ἐντολῶν σου οὐκ ἠκούσαμεν
Dn(T):3:29 For we have sinned and committed iniquity, departing from thee. (Prayer of Azariah 1:5 Brenton)
Dn(T):3:29 Tak, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości, opuszczając Ciebie. Okazaliśmy się przewrotni we wszystkim, a przykazań Twoich nie słuchaliśmy. (Daniel 3:29 BT_4)
Dn(T):3:29 ὅτι ἡμάρτομεν καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ καὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσιν καὶ τῶν ἐντολῶν σου οὐκ ἠκούσαμεν
Dn(T):3:29 ὅτι ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
Dn(T):3:29 Ponieważ/tamto By grzeszyć I też, nawet, mianowicie By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć
Dn(T):3:29 o(/ti E(ma/rtomen kai\ E)nomE/samen a)postE=nai a)po\ sou= kai\ e)XEma/rtomen e)n pa=sin kai\ tO=n e)ntolO=n sou ou)k E)kou/samen
Dn(T):3:29 hoti hEmartomen kai EnomEsamen apostEnai apo su kai eXEmartomen en pasin kai tOn entolOn su uk Ekusamen
Dn(T):3:29 C VBI_AAI1P C VAI_AAI1P VH_AAN P RP_GS C VBI_AAI1P P A3_DPN C RA_GPF N1_GPF RP_GS D VAI_AAI1P
Dn(T):3:29 because/that to sin and also, even, namely ć to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of and also, even, namely the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to hear
Dn(T):3:29 because/that we-SIN-ed and to-DISENGAGE away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) all (dat) and the (gen) precepts (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not we-HEAR-ed
Dn(T):3:29 Dn(T)_3:29_1 Dn(T)_3:29_2 Dn(T)_3:29_3 Dn(T)_3:29_4 Dn(T)_3:29_5 Dn(T)_3:29_6 Dn(T)_3:29_7 Dn(T)_3:29_8 Dn(T)_3:29_9 Dn(T)_3:29_10 Dn(T)_3:29_11 Dn(T)_3:29_12 Dn(T)_3:29_13 Dn(T)_3:29_14 Dn(T)_3:29_15 Dn(T)_3:29_16 Dn(T)_3:29_17
Dn(T):3:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:30 οὐδὲ συνετηρήσαμεν οὐδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται.
Dn(T):3:30 In all things have we trespassed, and not obeyed thy commandments, nor kept them, neither done as thou hast commanded us, that it might go well with us. (Prayer of Azariah 1:6 Brenton)
Dn(T):3:30 Nie zachowaliśmy ani nie wypełnialiśmy tego, co nam nakazałeś, by się nam dobrze powodziło. (Daniel 3:30 BT_4)
Dn(T):3:30 οὐδὲ συνετηρήσαμεν οὐδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται.
Dn(T):3:30 οὐδέ (οὐ δέ) συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθ·ώς ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἵνα εὖ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Dn(T):3:30 ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By czynić/rób Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By zalecać rozkaz Ja żeby / ażeby / bo Dobrze w spokoju Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Dn(T):3:30 ou)de\ sunetErE/samen ou)de\ e)poiE/samen kaTO\s e)netei/lO E(mi=n, i(/na eu)= E(mi=n ge/nEtai.
Dn(T):3:30 ude synetErEsamen ude epoiEsamen kaTOs eneteilO hEmin, hina eu hEmin genEtai.
Dn(T):3:30 C VAI_AAI1P C VAI_AAI1P D VAI_AMI2S RP_DP C D RP_DP VB_AMS3S
Dn(T):3:30 οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to do/make as accordingly [according to how/in accordance with how] to enjoin command I so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell well at ease I to become become, happen
Dn(T):3:30 neither/nor we-SAVE FROM DESTRUCTION-ed neither/nor we-DO/MAKE-ed as accordingly you(sg)-were-ENJOIN-ed us (dat) so that / in order to /because well us (dat) he/she/it-should-be-BECOME-ed
Dn(T):3:30 Dn(T)_3:30_1 Dn(T)_3:30_2 Dn(T)_3:30_3 Dn(T)_3:30_4 Dn(T)_3:30_5 Dn(T)_3:30_6 Dn(T)_3:30_7 Dn(T)_3:30_8 Dn(T)_3:30_9 Dn(T)_3:30_10 Dn(T)_3:30_11
Dn(T):3:30 x x x x x x x x x x x
Dn(T):3:31 καὶ πάντα, ὅσα ἡμῖν ἐπήγαγες, καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληθινῇ κρίσει ἐποίησας
Dn(T):3:31 Wherefore all that thou hast brought upon us, and every thing that thou hast done to us, thou hast done in true judgment. (Prayer of Azariah 1:7 Brenton)
Dn(T):3:31 Wszystko, co na nas sprowadziłeś, i wszystko, co nam uczyniłeś, uczyniłeś według sprawiedliwego sądu. (Daniel 3:31 BT_4)
Dn(T):3:31 καὶ πάντα, ὅσα ἡμῖν ἐπήγαγες, καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληθινῇ κρίσει ἐποίησας
Dn(T):3:31 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἀ·ληθινός -ή -όν κρίσις, -εως, ἡ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Dn(T):3:31 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Ja Do na prowadź I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawdziwy Sądzenia decyzja, punkt