Ez:6:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:6:1 And the word of the Lord came to me, saying, (Ezekiel 6:1 Brenton)
Ez:6:1 Pan skierował do mnie to słowo: (Ez 6:1 BT_4)
Ez:6:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:6:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:6:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:6:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:6:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:6:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:6:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:6:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:6:1 Ez_6:1_1 Ez_6:1_2 Ez_6:1_3 Ez_6:1_4 Ez_6:1_5 Ez_6:1_6 Ez_6:1_7
Ez:6:1 x x x x x x x
Ez:6:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὰ
Ez:6:2 Son of man, set thy face against the mountains of Israel, and prophesy against them; (Ezekiel 6:2 Brenton)
Ez:6:2 «Synu człowieczy, zwróć się ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim. (Ez 6:2 BT_4)
Ez:6:2 Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὰ ὄρη Ισραηλ καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὰ
Ez:6:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:6:2 Syn Ludzki Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Twarz Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Izrael I też, nawet, mianowicie By prorokować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:6:2 *ui(e\ a)nTrO/pou, stE/rison to\ pro/sOpo/n sou e)pi\ ta\ o)/rE *israEl kai\ profE/teuson e)p’ au)ta\
Ez:6:2 yie anTrOpu, stErison to prosOpon su epi ta orE israEl kai profEteuson ep’ auta
Ez:6:2 N2_VSM N2_GSM VA_AAD2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RA_APN N3E_APN N_GSM C VA_AAD2S P RD_APN
Ez:6:2 son human to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the face you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount Israel and also, even, namely to prophesy upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:6:2 son (voc) human (gen) do-SUPPORTED-you(sg)!, going-to-SUPPORTED (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) Israel (indecl) and do-PROPHESY-you(sg)!, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc)
Ez:6:2 Ez_6:2_1 Ez_6:2_2 Ez_6:2_3 Ez_6:2_4 Ez_6:2_5 Ez_6:2_6 Ez_6:2_7 Ez_6:2_8 Ez_6:2_9 Ez_6:2_10 Ez_6:2_11 Ez_6:2_12 Ez_6:2_13 Ez_6:2_14
Ez:6:2 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:6:3 καὶ ἐρεῖς Τὰ ὄρη Ισραηλ, ἀκούσατε λόγον κυρίου Τάδε λέγει κύριος τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς βουνοῖς καὶ ταῖς φάραγξιν καὶ ταῖς νάπαις Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐφ’ ὑμᾶς ῥομφαίαν, καὶ ἐξολεθρευθήσεται τὰ ὑψηλὰ ὑμῶν,
Ez:6:3 and thou shalt say, Ye mountains of Israel, hear the word of the Lord; thus saith the Lord to the mountains, and to the hills, and to the valleys, and to the forests; Behold, I bring a sword upon you, and your high places shall be utterly destroyed. (Ezekiel 6:3 Brenton)
Ez:6:3 Powiedz: Wzgórza izraelskie, słuchajcie słowa Pana Boga. Tak mówi Pan Bóg do wzgórz, do pagórków, do strumieni i do dolin: Oto sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze wyżyny. (Ez 6:3 BT_4)
Ez:6:3 καὶ ἐρεῖς Τὰ ὄρη Ισραηλ, ἀκούσατε λόγον κυρίου Τάδε λέγει κύριος τοῖς ὄρεσιν καὶ τοῖς βουνοῖς καὶ ταῖς φάραγξιν καὶ ταῖς νάπαις Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐφ’ ὑμᾶς ῥομφαίαν, καὶ ἐξολεθρευθήσεται τὰ ὑψηλὰ ὑμῶν,
Ez:6:3 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Ἰσραήλ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) καί ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:6:3 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Wchodź Izrael By słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wchodź I też, nawet, mianowicie Wzgórze I też, nawet, mianowicie ??? I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Szpada I też, nawet, mianowicie By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Podniesiony Ty
Ez:6:3 kai\ e)rei=s *ta\ o)/rE *israEl, a)kou/sate lo/gon kuri/ou *ta/de le/gei ku/rios toi=s o)/resin kai\ toi=s bounoi=s kai\ tai=s fa/ragXin kai\ tai=s na/pais *)idou\ e)gO\ e)pa/gO e)f’ u(ma=s r(omfai/an, kai\ e)XoleTreuTE/setai ta\ u(PSEla\ u(mO=n,
Ez:6:3 kai ereis ta orE israEl, akusate logon kyriu tade legei kyrios tois oresin kai tois bunois kai tais faranXin kai tais napais idu egO epagO ef’ hymas romfaian, kai eXoleTreuTEsetai ta hyPSEla hymOn,
Ez:6:3 C VF2_FAI2S RA_APN N3E_APN N_GSM VA_AAD2P N2_ASM N2_GSM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_DPN N3E_DPN C RA_DPM N2_DPM C RA_DPF N3G_DPF C RA_DPF N1_DPF I RP_NS V1_PAI1S P RP_AP N1A_ASF C VC_FPI3S RA_NPN A1_NPN RP_GP
Ez:6:3 and also, even, namely strife; to say/tell the mount Israel to hear word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the mount and also, even, namely the hill and also, even, namely the ??? and also, even, namely the ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you sword and also, even, namely to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the elevated you
Ez:6:3 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) Israel (indecl) do-HEAR-you(pl)! word (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) mounts (dat) and the (dat) hills (dat) and the (dat) ???s (dat) and the (dat) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-UPON-LEAD-ing, I-should-be-UPON-LEAD-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) sword (acc) and he/she/it-will-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Ez:6:3 Ez_6:3_1 Ez_6:3_2 Ez_6:3_3 Ez_6:3_4 Ez_6:3_5 Ez_6:3_6 Ez_6:3_7 Ez_6:3_8 Ez_6:3_9 Ez_6:3_10 Ez_6:3_11 Ez_6:3_12 Ez_6:3_13 Ez_6:3_14 Ez_6:3_15 Ez_6:3_16 Ez_6:3_17 Ez_6:3_18 Ez_6:3_19 Ez_6:3_20 Ez_6:3_21 Ez_6:3_22 Ez_6:3_23 Ez_6:3_24 Ez_6:3_25 Ez_6:3_26 Ez_6:3_27 Ez_6:3_28 Ez_6:3_29 Ez_6:3_30 Ez_6:3_31 Ez_6:3_32 Ez_6:3_33
Ez:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:6:4 καὶ συντριβήσονται τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν καὶ τὰ τεμένη ὑμῶν, καὶ καταβαλῶ τραυματίας ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εἰδώλων ὑμῶν
Ez:6:4 And your altars shall be broken to pieces, and your consecrated plats; and I will cast down your slain men before your idols. (Ezekiel 6:4 Brenton)
Ez:6:4 Wasze ołtarze opustoszeją, a wasze stele słoneczne zostaną rozbite; waszych poległych rzucę przed bożków. (Ez 6:4 BT_4)
Ez:6:4 καὶ συντριβήσονται τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν καὶ τὰ τεμένη ὑμῶν, καὶ καταβαλῶ τραυματίας ὑμῶν ἐνώπιον τῶν εἰδώλων ὑμῶν
Ez:6:4 καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:6:4 I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ty I też, nawet, mianowicie Ty I też, nawet, mianowicie Do ??? Ty W obecności z (+informacja); ??? Idol Ty
Ez:6:4 kai\ suntribE/sontai ta\ TusiastE/ria u(mO=n kai\ ta\ teme/nE u(mO=n, kai\ katabalO= traumati/as u(mO=n e)nO/pion tO=n ei)dO/lOn u(mO=n
Ez:6:4 kai syntribEsontai ta TysiastEria hymOn kai ta temenE hymOn, kai katabalO traumatias hymOn enOpion tOn eidOlOn hymOn
Ez:6:4 C VD_FPI3P RA_NPN N2N_NPN RP_GP C RA_NPN N3E_NPN RP_GP C VF2_FAI1S N1T_APM RP_GP P RA_GPN N2N_GPN RP_GP
Ez:6:4 and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. you and also, even, namely the ć you and also, even, namely to ??? ć you in the presence of (+gen); ??? the idol you
Ez:6:4 and they-will-be-BREAK-ed the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and the (nom|acc) you(pl) (gen) and I-will-???, I-should-??? you(pl) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) idols (gen) you(pl) (gen)
Ez:6:4 Ez_6:4_1 Ez_6:4_2 Ez_6:4_3 Ez_6:4_4 Ez_6:4_5 Ez_6:4_6 Ez_6:4_7 Ez_6:4_8 Ez_6:4_9 Ez_6:4_10 Ez_6:4_11 Ez_6:4_12 Ez_6:4_13 Ez_6:4_14 Ez_6:4_15 Ez_6:4_16 Ez_6:4_17
Ez:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:6:5 καὶ διασκορπιῶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν.
Ez:6:5 And I will scatter your bones round about your altars, (Ezekiel 6:5 Brenton)
Ez:6:5 Trupy synów Izraela położę przed waszymi bożkami, kości ich porozrzucam wokół waszych ołtarzy. (Ez 6:5 BT_4)
Ez:6:5 καὶ διασκορπιῶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν.
Ez:6:5 καί δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὁ ἡ τό ὀστέον and ὀστοῦν, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύκλῳ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:6:5 I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Kość Ty W kole Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ty
Ez:6:5 kai\ diaskorpiO= ta\ o)sta= u(mO=n ku/klO| tO=n TusiastEri/On u(mO=n.
Ez:6:5 kai diaskorpiO ta osta hymOn kyklO tOn TysiastEriOn hymOn.
Ez:6:5 C VF2_FAI1S RA_APN N2N_APN RP_GP N2_DSM RA_GPN N2N_GPN RP_GP
Ez:6:5 and also, even, namely to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow the bone you in a circle the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. you
Ez:6:5 and I-will-SCATTER the (nom|acc) bones (nom|acc|voc) you(pl) (gen) in a circle the (gen) Holy of Holies (gen) you(pl) (gen)
Ez:6:5 Ez_6:5_1 Ez_6:5_2 Ez_6:5_3 Ez_6:5_4 Ez_6:5_5 Ez_6:5_6 Ez_6:5_7 Ez_6:5_8 Ez_6:5_9
Ez:6:5 x x x x x x x x x
Ez:6:6 ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν αἱ πόλεις ἐξερημωθήσονται καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀφανισθήσεται, ὅπως ἐξολεθρευθῇ τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν, καὶ συντριβήσονται τὰ εἴδωλα ὑμῶν, καὶ ἐξαρθήσεται τὰ τεμένη ὑμῶν,
Ez:6:6 and in all your habitations: the cities shall be made desolate, and the high places utterly laid waste; that your altars may be destroyed, and your idols be broken to pieces, and your consecrated plats be abolished. (Ezekiel 6:6 Brenton)
Ez:6:6 Gdziekolwiek byście tylko mieszkali, miasta opustoszeją, a wyżyny zniszczeją, tak że wasze ołtarze zostaną opuszczone i zniszczone, bożki wasze zdruzgotane i porozbijane, a wasze stele słoneczne połamane w kawałki, a dzieła wasze unicestwione. (Ez 6:6 BT_4)
Ez:6:6 ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν αἱ πόλεις ἐξερημωθήσονται καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀφανισθήσεται, ὅπως ἐξολεθρευθῇ τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν, καὶ συντριβήσονται τὰ εἴδωλα ὑμῶν, καὶ ἐξαρθήσεται τὰ τεμένη ὑμῶν,
Ez:6:6 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὅπως ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Ez:6:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Mieszkanie Ty Miasto I też, nawet, mianowicie Podniesiony By znikać Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ty I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Idol Ty I też, nawet, mianowicie By usuwać Ty
Ez:6:6 e)n pa/sE| tE=| katoiki/a| u(mO=n ai( po/leis e)XerEmOTE/sontai kai\ ta\ u(PSEla\ a)fanisTE/setai, o(/pOs e)XoleTreuTE=| ta\ TusiastE/ria u(mO=n, kai\ suntribE/sontai ta\ ei)/dOla u(mO=n, kai\ e)XarTE/setai ta\ teme/nE u(mO=n,
Ez:6:6 en pasE tE katoikia hymOn hai poleis eXerEmOTEsontai kai ta hyPSEla afanisTEsetai, hopOs eXoleTreuTE ta TysiastEria hymOn, kai syntribEsontai ta eidOla hymOn, kai eXarTEsetai ta temenE hymOn,
Ez:6:6 P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF RP_GP RA_NPF N3I_NPF VC_FPI3P C RA_NPN A1_NPN VS_FPI3S C VC_APS3S RA_NPN N2N_NPN RP_GP C VD_FPI3P RA_NPN N2N_NPN RP_GP C VC_FPI3S RA_NPN N3E_NPN RP_GP
Ez:6:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the dwelling you the city ć and also, even, namely the elevated to disappear so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. you and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) the idol you and also, even, namely to remove the ć you
Ez:6:6 in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) dwelling (dat) you(pl) (gen) the (nom) cities (acc, nom|voc) and the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-be-DISAPPEAR-ed this is how he/she/it-should-be-DESTROY UTTERLY-ed the (nom|acc) Holy of Holies (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and they-will-be-BREAK-ed the (nom|acc) idols (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and he/she/it-will-be-REMOVE-ed the (nom|acc) you(pl) (gen)
Ez:6:6 Ez_6:6_1 Ez_6:6_2 Ez_6:6_3 Ez_6:6_4 Ez_6:6_5 Ez_6:6_6 Ez_6:6_7 Ez_6:6_8 Ez_6:6_9 Ez_6:6_10 Ez_6:6_11 Ez_6:6_12 Ez_6:6_13 Ez_6:6_14 Ez_6:6_15 Ez_6:6_16 Ez_6:6_17 Ez_6:6_18 Ez_6:6_19 Ez_6:6_20 Ez_6:6_21 Ez_6:6_22 Ez_6:6_23 Ez_6:6_24 Ez_6:6_25 Ez_6:6_26 Ez_6:6_27
Ez:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:6:7 καὶ πεσοῦνται τραυματίαι ἐν μέσῳ ὑμῶν, καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:6:7 And slain men shall fall in the midst of you, and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 6:7 Brenton)
Ez:6:7 Pośrodku was padną polegli i poznacie, że Ja jestem Pan. (Ez 6:7 BT_4)
Ez:6:7 καὶ πεσοῦνται τραυματίαι ἐν μέσῳ ὑμῶν, καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:6:7 καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:6:7 I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:6:7 kai\ pesou=ntai traumati/ai e)n me/sO| u(mO=n, kai\ e)pignO/sesTe o(/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:6:7 kai pesuntai traumatiai en mesO hymOn, kai epignOsesTe hoti egO kyrios.
Ez:6:7 C VF2_FMI3P N1T_NPM P A1_DSN RP_GP C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:6:7 and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:6:7 and they-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(pl) (gen) and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:6:7 Ez_6:7_1 Ez_6:7_2 Ez_6:7_3 Ez_6:7_4 Ez_6:7_5 Ez_6:7_6 Ez_6:7_7 Ez_6:7_8 Ez_6:7_9 Ez_6:7_10 Ez_6:7_11
Ez:6:7 x x x x x x x x x x x
Ez:6:8 ἐν τῷ γενέσθαι ἐξ ὑμῶν ἀνασῳζομένους ἐκ ῥομφαίας ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐν τῷ διασκορπισμῷ ὑμῶν ἐν ταῖς χώραις
Ez:6:8 When there are some of you escaping from the sword among the Gentiles, and when ye are scattered in the countries; (Ezekiel 6:8 Brenton)
Ez:6:8 Ale pozostawię wam przy życiu tych, którzy ujdą miecza pogan, gdy rozproszę was po obcych krajach. (Ez 6:8 BT_4)
Ez:6:8 ἐν τῷ γενέσθαι ἐξ ὑμῶν ἀνασῳζομένους ἐκ ῥομφαίας ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐν τῷ διασκορπισμῷ ὑμῶν ἐν ταῖς χώραις
Ez:6:8 ἐν ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) ἐκ ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἐν ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ
Ez:6:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By stawać się stawaj się, zdarzaj się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Szpada W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Ez:6:8 e)n tO=| gene/sTai e)X u(mO=n a)nasO|DZome/nous e)k r(omfai/as e)n toi=s e)/Tnesin kai\ e)n tO=| diaskorpismO=| u(mO=n e)n tai=s CHO/rais
Ez:6:8 en tO genesTai eX hymOn anasODZomenus ek romfaias en tois eTnesin kai en tO diaskorpismO hymOn en tais CHOrais
Ez:6:8 P RA_DSN VB_AMN P RP_GP V1_PMPAPM P N1A_GSF P RA_DPN N3E_DPN C P RA_DSM N2_DSM RP_GP P RA_DPF N1A_DPF
Ez:6:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to become become, happen out of (+gen) ἐξ before vowels you to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels sword in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the region realm (clίme); land, country, territory, tract
Ez:6:8 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-BECOME-ed out of (+gen) you(pl) (gen) while being-???-ed (acc) out of (+gen) sword (gen), swords (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) regions (dat)
Ez:6:8 Ez_6:8_1 Ez_6:8_2 Ez_6:8_3 Ez_6:8_4 Ez_6:8_5 Ez_6:8_6 Ez_6:8_7 Ez_6:8_8 Ez_6:8_9 Ez_6:8_10 Ez_6:8_11 Ez_6:8_12 Ez_6:8_13 Ez_6:8_14 Ez_6:8_15 Ez_6:8_16 Ez_6:8_17 Ez_6:8_18 Ez_6:8_19
Ez:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:6:9 καὶ μνησθήσονταί μου οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ ᾐχμαλωτεύθησαν ἐκεῖ· ὀμώμοκα τῇ καρδίᾳ αὐτῶν τῇ ἐκπορνευούσῃ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν τοῖς πορνεύουσιν ὀπίσω τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, καὶ κόψονται πρόσωπα αὐτῶν ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγμασιν αὐτῶν·
Ez:6:9 then they of you that escape among the nations whither they were carried captive shall remember me; (I have sworn an oath against their heart that goes a-whoring from me, and their eyes that go a-whoring after their practices;) and they shall mourn over themselves for all their abominations. (Ezekiel 6:9 Brenton)
Ez:6:9 Ci, którzy pozostaną przy życiu, będą pamiętali o Mnie pośród obcych narodów, dokąd zostaną uprowadzeni. Gdy zetrę ich serce wiarołomne, które Mnie opuściło, i oczy ich nierządne, rozglądające się za bożkami, wtedy będą żywili odrazę do samych siebie z powodu złości, które popełnili wszystkimi swoimi obrzydliwościami. (Ez 6:9 BT_4)
Ez:6:9 καὶ μνησθήσονταί μου οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ ᾐχμαλωτεύθησαν ἐκεῖ· ὀμώμοκα τῇ καρδίᾳ αὐτῶν τῇ ἐκπορνευούσῃ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν τοῖς πορνεύουσιν ὀπίσω τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, καὶ κόψονται πρόσωπα αὐτῶν ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγμασιν αὐτῶν·
Ez:6:9 καί μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐκ·πορνεύω (εκ+πορνευ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πορνευ·σ-, εκ+πεπορνευ·κ-, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) ὀπίσω ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:6:9 I też, nawet, mianowicie By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By zdobywać Tam Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By prostytuować się poza Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Oko On/ona/to/to samo By cudzołożyć prostytutkę Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Twarz On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt On/ona/to/to samo
Ez:6:9 kai\ mnEsTE/sontai/ mou oi( a)nasO|DZo/menoi e)X u(mO=n e)n toi=s e)/Tnesin, ou(= E)|CHmalOteu/TEsan e)kei=· o)mO/moka tE=| kardi/a| au)tO=n tE=| e)kporneuou/sE| a)p’ e)mou= kai\ toi=s o)fTalmoi=s au)tO=n toi=s porneu/ousin o)pi/sO tO=n e)pitEdeuma/tOn au)tO=n, kai\ ko/PSontai pro/sOpa au)tO=n e)n pa=si toi=s bdelu/gmasin au)tO=n·
Ez:6:9 kai mnEsTEsontai mu hoi anasODZomenoi eX hymOn en tois eTnesin, hu ECHmalOteuTEsan ekei· omOmoka tE kardia autOn tE ekporneuusE ap’ emu kai tois ofTalmois autOn tois porneuusin opisO tOn epitEdeumatOn autOn, kai koPSontai prosOpa autOn en pasi tois bdelygmasin autOn·
Ez:6:9 C VS_FPI3P RP_GS RA_NPM V1_PMPNPM P RP_GP P RA_DPN N3E_DPN RR_GSM VCI_API3P D VX_XAI1S RA_DSF N1A_DSF RD_GPM RA_DSF V1_PAPDSF P RP_GS C RA_DPM N2_DPM RD_GPM RA_DPM V1_PAPDPM P RA_GPN N3M_GPN RD_GPM C VF_FMI3P N2N_APN RD_GPM P A3_DPN RA_DPN N3M_DPN RD_GPM
Ez:6:9 and also, even, namely to remember/become mindful of I the to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to capture there ć the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same the to prostitute oneself out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely the eye he/she/it/same the to fornicate prostitute behind back, behind, after the ć he/she/it/same and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive face he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the abomination he/she/it/same
Ez:6:9 and they-will-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF me (gen) the (nom) while being-???-ed (nom|voc) out of (+gen) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) where; who/whom/which (gen) they-were-CAPTURE-ed there the (dat) heart (dat) them/same (gen) the (dat) while PROSTITUTE-ing-ONESELF-OUT (dat) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and the (dat) eyes (dat) them/same (gen) the (dat) they-are-FORNICATE-ing, while FORNICATE-ing (dat) behind the (gen) them/same (gen) and they-will-be-CUT OFF-ed faces (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) abominations (dat) them/same (gen)
Ez:6:9 Ez_6:9_1 Ez_6:9_2 Ez_6:9_3 Ez_6:9_4 Ez_6:9_5 Ez_6:9_6 Ez_6:9_7 Ez_6:9_8 Ez_6:9_9 Ez_6:9_10 Ez_6:9_11 Ez_6:9_12 Ez_6:9_13 Ez_6:9_14 Ez_6:9_15 Ez_6:9_16 Ez_6:9_17 Ez_6:9_18 Ez_6:9_19 Ez_6:9_20 Ez_6:9_21 Ez_6:9_22 Ez_6:9_23 Ez_6:9_24 Ez_6:9_25 Ez_6:9_26 Ez_6:9_27 Ez_6:9_28 Ez_6:9_29 Ez_6:9_30 Ez_6:9_31 Ez_6:9_32 Ez_6:9_33 Ez_6:9_34 Ez_6:9_35 Ez_6:9_36 Ez_6:9_37 Ez_6:9_38 Ez_6:9_39 Ez_6:9_40
Ez:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:6:10 καὶ ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ κύριος λελάληκα.
Ez:6:10 And they shall know that I the Lord have spoken. (Ezekiel 6:10 Brenton)
Ez:6:10 I poznają, że Ja jestem Pan i że nie na próżno mówiłem, iż na nich sprowadzę to nieszczęście». (Ez 6:10 BT_4)
Ez:6:10 καὶ ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ κύριος λελάληκα.
Ez:6:10 καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Ez:6:10 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić
Ez:6:10 kai\ e)pignO/sontai dio/ti e)gO\ ku/rios lela/lEka.
Ez:6:10 kai epignOsontai dioti egO kyrios lelalEka.
Ez:6:10 C VF_FMI3P C RP_NS N2_NSM VX_XAI1S
Ez:6:10 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak
Ez:6:10 and they-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-SPEAK-ed
Ez:6:10 Ez_6:10_1 Ez_6:10_2 Ez_6:10_3 Ez_6:10_4 Ez_6:10_5 Ez_6:10_6
Ez:6:10 x x x x x x
Ez:6:11 τάδε λέγει κύριος Κρότησον τῇ χειρὶ καὶ ψόφησον τῷ ποδὶ καὶ εἰπόν Εὖγε εὖγε ἐπὶ πᾶσιν τοῖς βδελύγμασιν οἴκου Ισραηλ· ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ἐν λιμῷ πεσοῦνται.
Ez:6:11 Thus saith the Lord; Clap with thy hand, and stamp with thy foot and say, Aha, aha! for all the abominations of the house of Israel: they shall fall by the sword, and by pestilence, and by famine. (Ezekiel 6:11 Brenton)
Ez:6:11 Tak mówi Pan: «Klaskaj w dłonie i tupaj nogą, i wołaj: Biada z powodu wszystkich obrzydliwości domu Izraela, który padnie od miecza, głodu i zarazy. (Ez 6:11 BT_4)
Ez:6:11 τάδε λέγει κύριος Κρότησον τῇ χειρὶ καὶ ψόφησον τῷ ποδὶ καὶ εἰπόν Εὖγε εὖγε ἐπὶ πᾶσιν τοῖς βδελύγμασιν οἴκου Ισραηλ· ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ἐν λιμῷ πεσοῦνται.
Ez:6:11 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὖ·γε εὖ·γε ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰσραήλ, ὁ ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) καί ἐν θάνατος, -ου, ὁ καί ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Ez:6:11 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ręka I też, nawet, mianowicie Stopa I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dobrze naprawdę Dobrze naprawdę Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt Dom; by mieszkać Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Ez:6:11 ta/de le/gei ku/rios *kro/tEson tE=| CHeiri\ kai\ PSo/fEson tO=| podi\ kai\ ei)po/n *eu)=ge eu)=ge e)pi\ pa=sin toi=s bdelu/gmasin oi)/kou *israEl· e)n r(omfai/a| kai\ e)n Tana/tO| kai\ e)n limO=| pesou=ntai.
Ez:6:11 tade legei kyrios krotEson tE CHeiri kai PSofEson tO podi kai eipon euge euge epi pasin tois bdelygmasin oiku israEl· en romfaia kai en TanatO kai en limO pesuntai.
Ez:6:11 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM VA_AAD2S RA_DSF N3_DSF C VA_AAD2S RA_DSM N3D_DSM C VB_AAD2S D D P A3_DPN RA_DPN N3M_DPN N2_GSM N_GSM P N1A_DSF C P N2_DSM C P N2_DSM VF2_FMI3P
Ez:6:11 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć the hand and also, even, namely ć the foot and also, even, namely to say/tell well indeed well indeed upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the abomination house; to dwell Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among death and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Ez:6:11 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) hand (dat) and the (dat) foot (dat) and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) well indeed well indeed upon/over (+acc,+gen,+dat) all (dat) the (dat) abominations (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Israel (indecl) in/among/by (+dat) sword (dat) and in/among/by (+dat) death (dat) and in/among/by (+dat) famine (dat) they-will-be-FALL-ed
Ez:6:11 Ez_6:11_1 Ez_6:11_2 Ez_6:11_3 Ez_6:11_4 Ez_6:11_5 Ez_6:11_6 Ez_6:11_7 Ez_6:11_8 Ez_6:11_9 Ez_6:11_10 Ez_6:11_11 Ez_6:11_12 Ez_6:11_13 Ez_6:11_14 Ez_6:11_15 Ez_6:11_16 Ez_6:11_17 Ez_6:11_18 Ez_6:11_19 Ez_6:11_20 Ez_6:11_21 Ez_6:11_22 Ez_6:11_23 Ez_6:11_24 Ez_6:11_25 Ez_6:11_26 Ez_6:11_27 Ez_6:11_28 Ez_6:11_29
Ez:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:6:12 ὁ ἐγγὺς ἐν ῥομφαίᾳ πεσεῖται, ὁ δὲ μακρὰν ἐν θανάτῳ τελευτήσει, καὶ ὁ περιεχόμενος ἐν λιμῷ συντελεσθήσεται, καὶ συντελέσω τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούς.
Ez:6:12 He that is near shall fall by the sword; and he that is far off shall die by the pestilence; and he that is in the siege shall be consumed with famine: and I will accomplish mine anger upon them. (Ezekiel 6:12 Brenton)
Ez:6:12 Ten, co jest daleko, umrze od zarazy; ten, co jest blisko, polegnie od miecza, a ten, co pozostanie i będzie oblężony, umrze z głodu. I tak uśmierzę na nich mój gniew. (Ez 6:12 BT_4)
Ez:6:12 ἐγγὺς ἐν ῥομφαίᾳ πεσεῖται, δὲ μακρὰν ἐν θανάτῳ τελευτήσει, καὶ περιεχόμενος ἐν λιμῷ συντελεσθήσεται, καὶ συντελέσω τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούς.
Ez:6:12 ὁ ἡ τό ἐγγύς ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δέ μακράν; μακρός -ά -όν ἐν θάνατος, -ου, ὁ τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:6:12 Blisko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. zaś Daleko; daleko [zobacz makro] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć By kończyć się I też, nawet, mianowicie Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By uzupełniać I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:6:12 o( e)ggu\s e)n r(omfai/a| pesei=tai, o( de\ makra\n e)n Tana/tO| teleutE/sei, kai\ o( perieCHo/menos e)n limO=| suntelesTE/setai, kai\ suntele/sO tE\n o)rgE/n mou e)p’ au)tou/s.
Ez:6:12 ho engys en romfaia peseitai, ho de makran en TanatO teleutEsei, kai ho perieCHomenos en limO syntelesTEsetai, kai syntelesO tEn orgEn mu ep’ autus.
Ez:6:12 RA_NSM D P N1A_DSF VF2_FMI3S RA_NSM x D P N2_DSM VF_FAI3S C RA_NSM V1_PMPNSM P N2_DSM VS_FPI3S C VF_FAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RD_APM
Ez:6:12 the near in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] far; far [see macro] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among death to end and also, even, namely the to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to complete and also, even, namely to complete the wrath fume, anger, rage I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:6:12 the (nom) near in/among/by (+dat) sword (dat) he/she/it-will-be-FALL-ed the (nom) Yet far; far ([Adj] acc) in/among/by (+dat) death (dat) he/she/it-will-END, you(sg)-will-be-END-ed (classical) and the (nom) while being-CONTAINED-ed (nom) in/among/by (+dat) famine (dat) he/she/it-will-be-COMPLETE-ed and I-will-COMPLETE, I-should-COMPLETE the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Ez:6:12 Ez_6:12_1 Ez_6:12_2 Ez_6:12_3 Ez_6:12_4 Ez_6:12_5 Ez_6:12_6 Ez_6:12_7 Ez_6:12_8 Ez_6:12_9 Ez_6:12_10 Ez_6:12_11 Ez_6:12_12 Ez_6:12_13 Ez_6:12_14 Ez_6:12_15 Ez_6:12_16 Ez_6:12_17 Ez_6:12_18 Ez_6:12_19 Ez_6:12_20 Ez_6:12_21 Ez_6:12_22 Ez_6:12_23 Ez_6:12_24
Ez:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:6:13 καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ εἶναι τοὺς τραυματίας ὑμῶν ἐν μέσῳ τῶν εἰδώλων ὑμῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω δένδρου συσκίου, οὗ ἔδωκαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίας πᾶσι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν.
Ez:6:13 Then ye shall know that I am the Lord, when your slain are in the midst of your idols round about your altars, on every high hill, and under every shady tree, where they offered a sweet savour to all their idols. (Ezekiel 6:13 Brenton)
Ez:6:13 Poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasi zabici będą leżeli pokotem u stóp swoich bożków, wokół ich ołtarzy, na każdym pagórku, na wszystkich szczytach gór, pod każdym drzewem zielonym i pod każdym rozłożystym terebintem, gdzie składali ofiarę o miłej woni wszystkim swoim bożkom. (Ez 6:13 BT_4)
Ez:6:13 καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος ἐν τῷ εἶναι τοὺς τραυματίας ὑμῶν ἐν μέσῳ τῶν εἰδώλων ὑμῶν κύκλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω δένδρου συσκίου, οὗ ἔδωκαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίας πᾶσι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν.
Ez:6:13 καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κύκλῳ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος) ὑψηλός -ή -όν καί ὑπο·κάτω δένδρον, -ου, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐκεῖ ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:6:13 I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By być Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Idol Ty W kole Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wzgórze Podniesiony I też, nawet, mianowicie Poniżej Drzewo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By dawać Tam Zapachu/bukiet Aromat Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Idol On/ona/to/to samo
Ez:6:13 kai\ gnO/sesTe dio/ti e)gO\ ku/rios e)n tO=| ei)=nai tou\s traumati/as u(mO=n e)n me/sO| tO=n ei)dO/lOn u(mO=n ku/klO| tO=n TusiastEri/On u(mO=n e)pi\ pa/nta bouno\n u(PSElo\n kai\ u(poka/tO de/ndrou suski/ou, ou(= e)/dOkan e)kei= o)smE\n eu)Odi/as pa=si toi=s ei)dO/lois au)tO=n.
Ez:6:13 kai gnOsesTe dioti egO kyrios en tO einai tus traumatias hymOn en mesO tOn eidOlOn hymOn kyklO tOn TysiastEriOn hymOn epi panta bunon hyPSElon kai hypokatO dendru syskiu, hu edOkan ekei osmEn euOdias pasi tois eidOlois autOn.
Ez:6:13 C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM P RA_DSN V9_PAN RA_APM N1T_APM RP_GP P A1_DSN RA_GPN N2N_GPN RP_GP N2_DSM RA_GPN N2N_GPN RP_GP P A3_ASM N2_ASM A1_ASM C P N2N_GSN A1B_GSN RR_GSM VAI_AAI3P D N1_ASF N1A_GSF A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RD_GPM
Ez:6:13 and also, even, namely to know i.e. recognize. because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to be the ć you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the idol you in a circle the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of hill elevated and also, even, namely below tree ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to give there odor/bouquet aroma every all, each, every, the whole of the idol he/she/it/same
Ez:6:13 and you(pl)-will-be-KNOW-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be the (acc) you(pl) (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) idols (gen) you(pl) (gen) in a circle the (gen) Holy of Holies (gen) you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) hill (acc) elevated ([Adj] acc, nom|acc|voc) and below tree (gen) where; who/whom/which (gen) they-GIVE-ed there odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) all (dat) the (dat) idols (dat) them/same (gen)
Ez:6:13 Ez_6:13_1 Ez_6:13_2 Ez_6:13_3 Ez_6:13_4 Ez_6:13_5 Ez_6:13_6 Ez_6:13_7 Ez_6:13_8 Ez_6:13_9 Ez_6:13_10 Ez_6:13_11 Ez_6:13_12 Ez_6:13_13 Ez_6:13_14 Ez_6:13_15 Ez_6:13_16 Ez_6:13_17 Ez_6:13_18 Ez_6:13_19 Ez_6:13_20 Ez_6:13_21 Ez_6:13_22 Ez_6:13_23 Ez_6:13_24 Ez_6:13_25 Ez_6:13_26 Ez_6:13_27 Ez_6:13_28 Ez_6:13_29 Ez_6:13_30 Ez_6:13_31 Ez_6:13_32 Ez_6:13_33 Ez_6:13_34 Ez_6:13_35 Ez_6:13_36 Ez_6:13_37
Ez:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:6:14 καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺς καὶ θήσομαι τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς ὄλεθρον ἀπὸ τῆς ἐρήμου Δεβλαθα ἐκ πάσης τῆς κατοικίας· καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:6:14 And I will stretch out my hand against them, and I will make the land desolate and ruined from the wilderness of Deblatha, in all their habitations: and ye shall know that I am the Lord. (Ezekiel 6:14 Brenton)
Ez:6:14 Wyciągnę rękę przeciwko nim i zamienię kraj ten w ziemię pustą i dziką, począwszy od pustyni aż do Ribla, wszędzie, gdzie mieszkają, i poznają, że Ja jestem Pan». (Ez 6:14 BT_4)
Ez:6:14 καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺς καὶ θήσομαι τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς ὄλεθρον ἀπὸ τῆς ἐρήμου Δεβλαθα ἐκ πάσης τῆς κατοικίας· καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:6:14 καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί εἰς[1] ὄλεθρος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικία, -ας, ἡ καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:6:14 I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Ręka Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Wieczne śmierci zniszczenie, ruina, spustoszenie, zniszczenie, [Wieczny śmierci TORBY R566 2Thess 1:9] oszust, plaga! Id.21.209 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Odludzie; by leżeć odłogiem Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mieszkanie I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:6:14 kai\ e)ktenO= tE\n CHei=ra/ mou e)p’ au)tou\s kai\ TE/somai tE\n gE=n ei)s a)fanismo\n kai\ ei)s o)/leTron a)po\ tE=s e)rE/mou *deblaTa e)k pa/sEs tE=s katoiki/as· kai\ e)pignO/sesTe o(/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:6:14 kai ektenO tEn CHeira mu ep’ autus kai TEsomai tEn gEn eis afanismon kai eis oleTron apo tEs erEmu deblaTa ek pasEs tEs katoikias· kai epignOsesTe hoti egO kyrios.
Ez:6:14 C VF2_FAI1S RA_ASF N3_ASF RP_GS P RD_APM C VF_FMI1S RA_ASF N1_ASF P N2_ASM C P N2_ASM P RA_GSF N2_GSF N_GS P A1S_GSF RA_GSF N1A_GSF C VF_FMI2P C RP_NS N2_NSM
Ez:6:14 and also, even, namely to extend the hand I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the earth/land into (+acc) destruction and also, even, namely into (+acc) Eternal death destruction, ruin, desolation, annihilation, [Eternal death BAG R566 2Thess 1:9] the cheat, the pest! Id.21.209 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wilderness; to lay waste ć out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the dwelling and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:6:14 and I-will-EXTEND the (acc) hand (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and I-will-be-PLACE-ed the (acc) earth/land (acc) into (+acc) destruction (acc) and into (+acc) Eternal death (acc) away from (+gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! out of (+gen) every (gen) the (gen) dwelling (gen), dwellings (acc) and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:6:14 Ez_6:14_1 Ez_6:14_2 Ez_6:14_3 Ez_6:14_4 Ez_6:14_5 Ez_6:14_6 Ez_6:14_7 Ez_6:14_8 Ez_6:14_9 Ez_6:14_10 Ez_6:14_11 Ez_6:14_12 Ez_6:14_13 Ez_6:14_14 Ez_6:14_15 Ez_6:14_16 Ez_6:14_17 Ez_6:14_18 Ez_6:14_19 Ez_6:14_20 Ez_6:14_21 Ez_6:14_22 Ez_6:14_23 Ez_6:14_24 Ez_6:14_25 Ez_6:14_26 Ez_6:14_27 Ez_6:14_28 Ez_6:14_29
Ez:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x