Ez:7:1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:7:1 Moreover the word of the Lord came to me, saying, Also, thou, son of man, say, (Ezekiel 7:1 Brenton)
Ez:7:1 Pan skierował do mnie to słowo: (Ez 7:1 BT_4)
Ez:7:1 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Ez:7:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Ez:7:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Ez:7:1 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Ez:7:1 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Ez:7:1 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Ez:7:1 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Ez:7:1 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Ez:7:1 Ez_7:1_1 Ez_7:1_2 Ez_7:1_3 Ez_7:1_4 Ez_7:1_5 Ez_7:1_6 Ez_7:1_7
Ez:7:1 x x x x x x x
Ez:7:2 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπόν Τάδε λέγει κύριος τῇ γῇ τοῦ Ισραηλ Πέρας ἥκει, τὸ πέρας ἥκει ἐπὶ τὰς τέσσαρας πτέρυγας τῆς γῆς·
Ez:7:2 Moreover the word of the Lord came to me, saying, Also, thou, son of man, say, (Ezekiel 7:1 Brenton)
Ez:7:2 «Ty zaś, synu człowieczy, powiedz: Tak mówi Pan Bóg do ziemi izraelskiej: Koniec, koniec nadchodzi dla czterech krańców ziemi. (Ez 7:2 BT_4)
Ez:7:2 Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπόν Τάδε λέγει κύριος τῇ γῇ τοῦ Ισραηλ Πέρας ἥκει, τὸ πέρας ἥκει ἐπὶ τὰς τέσσαρας πτέρυγας τῆς γῆς·
Ez:7:2 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ πέρα[τ]ς, -ατος, τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν πτέρυξ, -υγος, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:7:2 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By mówić/opowiadaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ziemi/ziemia Izrael Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Ziemi/ziemia
Ez:7:2 *kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, ei)po/n *ta/de le/gei ku/rios tE=| gE=| tou= *israEl *pe/ras E(/kei, to\ pe/ras E(/kei e)pi\ ta\s te/ssaras pte/rugas tE=s gE=s·
Ez:7:2 kai sy, hyie anTrOpu, eipon tade legei kyrios tE gE tu israEl peras hEkei, to peras hEkei epi tas tessaras pterygas tEs gEs·
Ez:7:2 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_DSF N1_DSF RA_GSM N_GSM N3T_NSN V1_PAI3S RA_NSN N3T_NSN V1_PAI3S P RA_APF A3_APF N3G_APF RA_GSF N1_GSF
Ez:7:2 and also, even, namely you son human to say/tell such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the earth/land the Israel final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) to have come I have come. I have arrived. the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) to have come I have come. I have arrived. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four wing [see ptero-dactyl, winged finger] the earth/land
Ez:7:2 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) earth/land (dat) the (gen) Israel (indecl) final decision (nom|acc|voc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed the (nom|acc) final decision (nom|acc|voc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) four (acc) wings (acc) the (gen) earth/land (gen)
Ez:7:2 Ez_7:2_1 Ez_7:2_2 Ez_7:2_3 Ez_7:2_4 Ez_7:2_5 Ez_7:2_6 Ez_7:2_7 Ez_7:2_8 Ez_7:2_9 Ez_7:2_10 Ez_7:2_11 Ez_7:2_12 Ez_7:2_13 Ez_7:2_14 Ez_7:2_15 Ez_7:2_16 Ez_7:2_17 Ez_7:2_18 Ez_7:2_19 Ez_7:2_20 Ez_7:2_21 Ez_7:2_22 Ez_7:2_23
Ez:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:3 ἥκει τὸ πέρας
Ez:7:3 Mine eye shall not spare, nor will I have any mercy: for I will recompense thy ways upon thee, and thine abominations shall be in the midst of thee; and thou shalt know that I am the Lord that smite thee. (Ezekiel 7:6 Brenton)
Ez:7:3 Koniec nadszedł, nadszedł koniec dla ciebie, oto nadszedł. (Ez 7:6 BT_4)
Ez:7:3 ἥκει τὸ πέρας
Ez:7:3 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό
Ez:7:3 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???)
Ez:7:3 E(/kei to\ pe/ras
Ez:7:3 hEkei to peras
Ez:7:3 V1_PAI3S RA_NSN N3T_NSN
Ez:7:3 to have come I have come. I have arrived. the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς)
Ez:7:3 he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed the (nom|acc) final decision (nom|acc|voc)
Ez:7:3 Ez_7:3_1 Ez_7:3_2 Ez_7:3_3
Ez:7:3 x x x
Ez:7:4 ἐπὶ σὲ τὸν κατοικοῦντα τὴν γῆν, ἥκει ὁ καιρός, ἤγγικεν ἡ ἡμέρα, οὐ μετὰ θορύβων οὐδὲ μετὰ ὠδίνων.
Ez:7:4 Now the end is come to thee, and I will send judgment upon thee: and I will take vengeance on thy ways, and will recompense all thine abominations upon thee. (Ezekiel 7:7 Brenton)
Ez:7:4 Nadszedł dla ciebie zgubny los, o ty, mieszkańcu ziemi! Nadszedł czas, bliski jest dzień utrapienia, a nie radosnych pląsów na wzgórzach. (Ez 7:7 BT_4)
Ez:7:4 ἐπὶ σὲ τὸν κατοικοῦντα τὴν γῆν, ἥκει καιρός, ἤγγικεν ἡμέρα, οὐ μετὰ θορύβων οὐδὲ μετὰ ὠδίνων.
Ez:7:4 ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά θόρυβος, -ου, ὁ; θορυβέω (θορυβ(ε)-, -, θορυβη·σ-, -, τεθορυβη-, θορυβη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) μετά ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -)
Ez:7:4 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Okres czasu Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Dzień ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym upr??r zgiełk, burda; by hałasować łoskot, stukot, hałas, miotanie się, bunt ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy
Ez:7:4 e)pi\ se\ to\n katoikou=nta tE\n gE=n, E(/kei o( kairo/s, E)/ggiken E( E(me/ra, ou) meta\ Toru/bOn ou)de\ meta\ O)di/nOn.
Ez:7:4 epi se ton katoikunta tEn gEn, hEkei ho kairos, Engiken hE hEmera, u meta TorybOn ude meta OdinOn.
Ez:7:4 P RP_AS RA_ASM V2_PAPASM RA_ASF N1_ASF V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM VX_XAI3S RA_NSF N1A_NSF D P N2_GPM C P N3_GPF
Ez:7:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land to have come I have come. I have arrived. the period of time to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) the day οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing uprοαr tumult, ruckus; to roister bluster, clatter, din, rampage, riot οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing birth pangs travail; to travail
Ez:7:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed the (nom) period of time (nom) he/she/it-has-NEAR-ed the (nom) day (nom|voc) not after (+acc), with (+gen) uprοαrs (gen); while ROISTER-ing (nom) neither/nor after (+acc), with (+gen) birth pangss (gen); while TRAVAIL-ing (nom)
Ez:7:4 Ez_7:4_1 Ez_7:4_2 Ez_7:4_3 Ez_7:4_4 Ez_7:4_5 Ez_7:4_6 Ez_7:4_7 Ez_7:4_8 Ez_7:4_9 Ez_7:4_10 Ez_7:4_11 Ez_7:4_12 Ez_7:4_13 Ez_7:4_14 Ez_7:4_15 Ez_7:4_16 Ez_7:4_17 Ez_7:4_18
Ez:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:5 νῦν ἐγγύθεν ἐκχεῶ τὴν ὀργήν μου ἐπὶ σὲ καὶ συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐν σοὶ καὶ κρινῶ σε ἐν ταῖς ὁδοῖς σου καὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου·
Ez:7:5 Mine eye shall not spare, nor will I have any mercy: for I will recompense thy way upon thee, and thine abominations shall be in the midst of thee; and thou shalt know that I am the Lord. (Ezekiel 7:8 Brenton)
Ez:7:5 Teraz wyleję mój gniew na ciebie i moją zapalczywość uśmierzę na tobie. Będę cię sądził według twoich dróg, obciążając cię wszystkimi twymi obrzydliwościami. (Ez 7:8 BT_4)
Ez:7:5 νῦν ἐγγύθεν ἐκχεῶ τὴν ὀργήν μου ἐπὶ σὲ καὶ συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐν σοὶ καὶ κρινῶ σε ἐν ταῖς ὁδοῖς σου καὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου·
Ez:7:5 νῦν ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:7:5 Teraz By wylewać się Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt Ty; twój/twój(sg)
Ez:7:5 nu=n e)ggu/Ten e)kCHeO= tE\n o)rgE/n mou e)pi\ se\ kai\ suntele/sO to\n Tumo/n mou e)n soi\ kai\ krinO= se e)n tai=s o(doi=s sou kai\ dO/sO e)pi\ se\ pa/nta ta\ bdelu/gmata/ sou·
Ez:7:5 nyn engyTen ekCHeO tEn orgEn mu epi se kai syntelesO ton Tymon mu en soi kai krinO se en tais hodois su kai dOsO epi se panta ta bdelygmata su·
Ez:7:5 D D VF2_FAI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RP_AS C VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS P RP_DS C VF2_FAI1S RP_AS P RA_DPF N2_DPF RP_GS C VF_FAI1S P RP_AS A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS
Ez:7:5 now ć to pour out the wrath fume, anger, rage I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to complete the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the abomination you; your/yours(sg)
Ez:7:5 now I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-COMPLETE, I-should-COMPLETE the (acc) wrath (acc) me (gen) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and I-am-JUDGE-ing, I-should-be-JUDGE-ing, I-will-JUDGE, I-should-JUDGE you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:7:5 Ez_7:5_1 Ez_7:5_2 Ez_7:5_3 Ez_7:5_4 Ez_7:5_5 Ez_7:5_6 Ez_7:5_7 Ez_7:5_8 Ez_7:5_9 Ez_7:5_10 Ez_7:5_11 Ez_7:5_12 Ez_7:5_13 Ez_7:5_14 Ez_7:5_15 Ez_7:5_16 Ez_7:5_17 Ez_7:5_18 Ez_7:5_19 Ez_7:5_20 Ez_7:5_21 Ez_7:5_22 Ez_7:5_23 Ez_7:5_24 Ez_7:5_25 Ez_7:5_26 Ez_7:5_27 Ez_7:5_28 Ez_7:5_29 Ez_7:5_30
Ez:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:6 οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, διότι τὰς ὁδούς σου ἐπὶ σὲ δώσω, καὶ τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσονται, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ τύπτων.
Ez:7:6 For thus saith the Lord; Behold, the end is come. (Ezekiel 7:9 Brenton)
Ez:7:6 Oko moje nie okaże litości, nie będę oszczędzał, ale według twojego postępowania otrzymasz odpłatę, a twoje obrzydliwości będą pośród ciebie ujawnione i poznacie, że Ja jestem Pan, który uderza. (Ez 7:9 BT_4)
Ez:7:6 οὐ φείσεται ὀφθαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, διότι τὰς ὁδούς σου ἐπὶ σὲ δώσω, καὶ τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσονται, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγώ εἰμι κύριος τύπτων.
Ez:7:6 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐδέ (οὐ δέ) μή ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) δι·ότι ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -)
Ez:7:6 ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Oko Ja ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By okazać miłosierdzie Z powodu tego: Tamto Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By dawać I też, nawet, mianowicie Wstręt Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) By być I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do niech bije
Ez:7:6 ou) fei/setai o( o)fTalmo/s mou, ou)de\ mE\ e)leE/sO, dio/ti ta\s o(dou/s sou e)pi\ se\ dO/sO, kai\ ta\ bdelu/gmata/ sou e)n me/sO| sou e)/sontai, kai\ e)pignO/sE| dio/ti e)gO/ ei)mi ku/rios o( tu/ptOn.
Ez:7:6 u feisetai ho ofTalmos mu, ude mE eleEsO, dioti tas hodus su epi se dOsO, kai ta bdelygmata su en mesO su esontai, kai epignOsE dioti egO eimi kyrios ho typtOn.
Ez:7:6 D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C D VF_FAI1S C RA_APF N2_APF RP_GS P RP_AS VF_FAI1S C RA_APN N3M_APN RP_GS P A1_DSN RP_GS VF_FMI3P C VF_FMI2S C RP_NS V9_PAI1S N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM
Ez:7:6 οὐχ before rough breathing to spare the eye I οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to show mercy because of this: that the way/road you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to give and also, even, namely the abomination you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) to be and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to beat
Ez:7:6 not he/she/it-will-be-SPARE-ed the (nom) eye (nom) me (gen) neither/nor not I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY because of this: that the (acc) ways/roads (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-GIVE, I-should-GIVE and the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be and you(sg)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) I-am-GO-ing; I-am lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) while BEAT-ing (nom)
Ez:7:6 Ez_7:6_1 Ez_7:6_2 Ez_7:6_3 Ez_7:6_4 Ez_7:6_5 Ez_7:6_6 Ez_7:6_7 Ez_7:6_8 Ez_7:6_9 Ez_7:6_10 Ez_7:6_11 Ez_7:6_12 Ez_7:6_13 Ez_7:6_14 Ez_7:6_15 Ez_7:6_16 Ez_7:6_17 Ez_7:6_18 Ez_7:6_19 Ez_7:6_20 Ez_7:6_21 Ez_7:6_22 Ez_7:6_23 Ez_7:6_24 Ez_7:6_25 Ez_7:6_26 Ez_7:6_27 Ez_7:6_28 Ez_7:6_29 Ez_7:6_30 Ez_7:6_31
Ez:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:7 νῦν τὸ πέρας πρὸς σέ, καὶ ἀποστελῶ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐκδικήσω σε ἐν ταῖς ὁδοῖς σου καὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου·
Ez:7:7 The end is come on thee, (Ezekiel 7:3 Brenton)
Ez:7:7 Teraz przychodzi kres na ciebie. Wysyłam gniew mój przeciwko tobie, aby cię osądzić według twoich dróg i ciebie uczynić odpowiedzialną za wszystkie twoje obrzydliwości. (Ez 7:3 BT_4)
Ez:7:7 νῦν τὸ πέρας πρὸς σέ, καὶ ἀποστελῶ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ἐκδικήσω σε ἐν ταῖς ὁδοῖς σου καὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου·
Ez:7:7 νῦν ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:7:7 Teraz Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie zamawiać Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By pomścić/poprawiaj Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt Ty; twój/twój(sg)
Ez:7:7 nu=n to\ pe/ras pro\s se/, kai\ a)postelO= e)gO\ e)pi\ se\ kai\ e)kdikE/sO se e)n tai=s o(doi=s sou kai\ dO/sO e)pi\ se\ pa/nta ta\ bdelu/gmata/ sou·
Ez:7:7 nyn to peras pros se, kai apostelO egO epi se kai ekdikEsO se en tais hodois su kai dOsO epi se panta ta bdelygmata su·
Ez:7:7 D RA_NSN N3T_NSN P RP_AS C VF2_FAI1S RP_NS P RP_AS C VF_FAI1S RP_AS P RA_DPF N2_DPF RP_GS C VF_FAI1S P RP_AS A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS
Ez:7:7 now the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to avenge/rectify you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road you; your/yours(sg) and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of the abomination you; your/yours(sg)
Ez:7:7 now the (nom|acc) final decision (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-ORDER FORTH I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-GIVE, I-should-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:7:7 Ez_7:7_1 Ez_7:7_2 Ez_7:7_3 Ez_7:7_4 Ez_7:7_5 Ez_7:7_6 Ez_7:7_7 Ez_7:7_8 Ez_7:7_9 Ez_7:7_10 Ez_7:7_11 Ez_7:7_12 Ez_7:7_13 Ez_7:7_14 Ez_7:7_15 Ez_7:7_16 Ez_7:7_17 Ez_7:7_18 Ez_7:7_19 Ez_7:7_20 Ez_7:7_21 Ez_7:7_22 Ez_7:7_23 Ez_7:7_24 Ez_7:7_25
Ez:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:8 οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός μου ἐπὶ σέ, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, διότι τὴν ὁδόν σου ἐπὶ σὲ δώσω, καὶ τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσται· καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:7:8 the inhabitant of the land: the time is come, the day has drawn nigh, not with tumult, nor with pangs. (Ezekiel 7:4 Brenton)
Ez:7:8 Oko moje nie okaże litości dla ciebie i nie pominę cię, ale ciebie uczynię odpowiedzialną za twoje drogi, a twoje obrzydliwości będą pośród ciebie ujawnione i poznacie, że Ja jestem Pan». (Ez 7:4 BT_4)
Ez:7:8 οὐ φείσεται ὀφθαλμός μου ἐπὶ σέ, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, διότι τὴν ὁδόν σου ἐπὶ σὲ δώσω, καὶ τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου ἔσται· καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ κύριος.
Ez:7:8 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐδέ (οὐ δέ) μή ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) δι·ότι ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:7:8 ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Oko Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Nie By okazać miłosierdzie Z powodu tego: Tamto Drogi {Sposobu}/droga Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By dawać I też, nawet, mianowicie Wstręt Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) By być I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:7:8 ou) fei/setai o( o)fTalmo/s mou e)pi\ se/, ou)de\ mE\ e)leE/sO, dio/ti tE\n o(do/n sou e)pi\ se\ dO/sO, kai\ ta\ bdelu/gmata/ sou e)n me/sO| sou e)/stai· kai\ e)pignO/sE| dio/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:7:8 u feisetai ho ofTalmos mu epi se, ude mE eleEsO, dioti tEn hodon su epi se dOsO, kai ta bdelygmata su en mesO su estai· kai epignOsE dioti egO kyrios.
Ez:7:8 D VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_AS C D VF_FAI1S C RA_ASF N2_ASF RP_GS P RP_AS VF_FAI1S C RA_APN N3M_APN RP_GS P A1_DSN RP_GS VF_FMI3S C VF_FMI2S C RP_NS N2_NSM
Ez:7:8 οὐχ before rough breathing to spare the eye I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) not to show mercy because of this: that the way/road you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to give and also, even, namely the abomination you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) to be and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:7:8 not he/she/it-will-be-SPARE-ed the (nom) eye (nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) neither/nor not I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY because of this: that the (acc) way/road (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) I-will-GIVE, I-should-GIVE and the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be and you(sg)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:7:8 Ez_7:8_1 Ez_7:8_2 Ez_7:8_3 Ez_7:8_4 Ez_7:8_5 Ez_7:8_6 Ez_7:8_7 Ez_7:8_8 Ez_7:8_9 Ez_7:8_10 Ez_7:8_11 Ez_7:8_12 Ez_7:8_13 Ez_7:8_14 Ez_7:8_15 Ez_7:8_16 Ez_7:8_17 Ez_7:8_18 Ez_7:8_19 Ez_7:8_20 Ez_7:8_21 Ez_7:8_22 Ez_7:8_23 Ez_7:8_24 Ez_7:8_25 Ez_7:8_26 Ez_7:8_27 Ez_7:8_28 Ez_7:8_29 Ez_7:8_30
Ez:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:9 διότι τάδε λέγει κύριος
Ez:7:9 Now I will pour out my anger upon thee near at hand, and I will accomplish my wrath on thee: and I will judge thee for thy ways, and recompense upon thee all thine abominations. (Ezekiel 7:5 Brenton)
Ez:7:9 Tak mówi Pan Bóg: «Oto nadchodzi jedno nieszczęście za drugim. (Ez 7:5 BT_4)
Ez:7:9 διότι τάδε λέγει κύριος
Ez:7:9 δι·ότι ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:7:9 Z powodu tego: Tamto Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:7:9 dio/ti ta/de le/gei ku/rios
Ez:7:9 dioti tade legei kyrios
Ez:7:9 C RD_APN V1_PAI3S N2_NSM
Ez:7:9 because of this: that such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:7:9 because of this: that these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:7:9 Ez_7:9_1 Ez_7:9_2 Ez_7:9_3 Ez_7:9_4
Ez:7:9 x x x x
Ez:7:10 Ἰδοὺ τὸ πέρας ἥκει, ἰδοὺ ἡμέρα κυρίου· εἰ καὶ ἡ ῥάβδος ἤνθηκεν, ἡ ὕβρις ἐξανέστηκεν.
Ez:7:10 Now I will pour out my anger upon thee near at hand, and I will accomplish my wrath on thee: and I will judge thee for thy ways, and recompense upon thee all thine abominations. (Ezekiel 7:5 Brenton)
Ez:7:10 Tak mówi Pan Bóg: «Oto nadchodzi jedno nieszczęście za drugim. (Ez 7:5 BT_4)
Ez:7:10 Ἰδοὺ τὸ πέρας ἥκει, ἰδοὺ ἡμέρα κυρίου· εἰ καὶ ῥάβδος ἤνθηκεν, ὕβρις ἐξανέστηκεν.
Ez:7:10 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πέρα[τ]ς, -ατος, τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ καί ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -)
Ez:7:10 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Decyzji definitywnej koniec, granica, granica, dalej, koniec, blisko, blisko (w miejscowym zmyśle {sensie}, “?? ??????? ???) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli I też, nawet, mianowicie Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Pycha By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się
Ez:7:10 *)idou\ to\ pe/ras E(/kei, i)dou\ E(me/ra kuri/ou· ei) kai\ E( r(a/bdos E)/nTEken, E( u(/bris e)Xane/stEken.
Ez:7:10 idu to peras hEkei, idu hEmera kyriu· ei kai hE rabdos EnTEken, hE hybris eXanestEken.
Ez:7:10 I RA_NSN N3T_NSN V1_PAI3S I N1A_NSF N2_GSM C C RA_NSF N2_NSF VX_XAI3S RA_NSF N3I_NSF VXI_XAI3S
Ez:7:10 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the final decision end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς) to have come I have come. I have arrived. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if and also, even, namely the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge ć the hubris to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse
Ez:7:10 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom|acc) final decision (nom|acc|voc) he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed be-you(sg)-SEE-ed! day (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) if and the (nom) hooked staff (nom) the (nom) hubris (nom) he/she/it-has-RAISE UP-ed
Ez:7:10 Ez_7:10_1 Ez_7:10_2 Ez_7:10_3 Ez_7:10_4 Ez_7:10_5 Ez_7:10_6 Ez_7:10_7 Ez_7:10_8 Ez_7:10_9 Ez_7:10_10 Ez_7:10_11 Ez_7:10_12 Ez_7:10_13 Ez_7:10_14 Ez_7:10_15
Ez:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:11 καὶ συντρίψει στήριγμα ἀνόμου καὶ οὐ μετὰ θορύβου οὐδὲ μετὰ σπουδῆς.
Ez:7:11 pride has sprung up, and will break the staff of the wicked one, and that not with tumult, nor with haste. (Ezekiel 7:11 Brenton)
Ez:7:11 Gwałt stał się berłem niesprawiedliwości. Nic po nich nie pozostanie, nic z ich bogactwa, nic z ich krzyków, żaden ślad po ich wspaniałości. (Ez 7:11 BT_4)
Ez:7:11 καὶ συντρίψει στήριγμα ἀνόμου καὶ οὐ μετὰ θορύβου οὐδὲ μετὰ σπουδῆς.
Ez:7:11 καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἄ·νομος -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μετά θόρυβος, -ου, ὁ; θορυβέω (θορυβ(ε)-, -, θορυβη·σ-, -, τεθορυβη-, θορυβη·θ-) οὐδέ (οὐ δέ) μετά σπουδή, -ῆς, ἡ
Ez:7:11 I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Na zewnątrz prawa I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym upr??r zgiełk, burda; by hałasować łoskot, stukot, hałas, miotanie się, bunt ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pilności/pośpiech
Ez:7:11 kai\ suntri/PSei stE/rigma a)no/mou kai\ ou) meta\ Toru/bou ou)de\ meta\ spoudE=s.
Ez:7:11 kai syntriPSei stErigma anomu kai u meta Torybu ude meta spudEs.
Ez:7:11 C VF_FAI3S N3M_ASN A1B_GSM C D P N2_GSM C P N1_GSF
Ez:7:11 and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) ć outside the law and also, even, namely οὐχ before rough breathing after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing uprοαr tumult, ruckus; to roister bluster, clatter, din, rampage, riot οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing diligence/haste
Ez:7:11 and he/she/it-will-BREAK, you(sg)-will-be-BREAK-ed (classical) outside the law ([Adj] gen) and not after (+acc), with (+gen) uprοαr (gen); be-you(sg)-being-ROISTER-ed! neither/nor after (+acc), with (+gen) diligence/haste (gen)
Ez:7:11 Ez_7:11_1 Ez_7:11_2 Ez_7:11_3 Ez_7:11_4 Ez_7:11_5 Ez_7:11_6 Ez_7:11_7 Ez_7:11_8 Ez_7:11_9 Ez_7:11_10 Ez_7:11_11
Ez:7:11 x x x x x x x x x x x
Ez:7:12 ἥκει ὁ καιρός, ἰδοὺ ἡ ἡμέρα· ὁ κτώμενος μὴ χαιρέτω, καὶ ὁ πωλῶν μὴ θρηνείτω·
Ez:7:12 The time is come, behold the day: let not the buyer rejoice, and let not the seller mourn. (Ezekiel 7:12 Brenton)
Ez:7:12 Nadchodzi czas, zbliża się ów dzień. Kupujący niech się nie cieszy, a sprzedawca niech się nie smuci, gniew bowiem zapłonął przeciwko wszystkim. (Ez 7:12 BT_4)
Ez:7:12 ἥκει καιρός, ἰδοὺ ἡμέρα· κτώμενος μὴ χαιρέτω, καὶ πωλῶν μὴ θρηνείτω·
Ez:7:12 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) μή χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί ὁ ἡ τό πῶλος, -ου, ὁ; πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -) μή θρηνέω (θρην(ε)-, θρηνη·σ-, θρηνη·σ-, -, -, θρηνη·θ-)
Ez:7:12 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Okres czasu By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dzień By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Nie By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie ???; by sprzedawać się Nie By lamentować
Ez:7:12 E(/kei o( kairo/s, i)dou\ E( E(me/ra· o( ktO/menos mE\ CHaire/tO, kai\ o( pOlO=n mE\ TrEnei/tO·
Ez:7:12 hEkei ho kairos, idu hE hEmera· ho ktOmenos mE CHairetO, kai ho pOlOn mE TrEneitO·
Ez:7:12 V1_PAI3S RA_NSM N2_NSM I RA_NSF N1A_NSF RA_NSM V3_PMPNSM D V1_PAD3S C RA_NSM V2_PAPNSM D V2_PAD3S
Ez:7:12 to have come I have come. I have arrived. the period of time to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the day the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms not to rejoice salute, salutation and also, even, namely the ???; to sell not to lament
Ez:7:12 he/she/it-is-HAVE COME-ing, you(sg)-are-being-HAVE COME-ed (classical), he/she/it-had-HAVE COME-ed the (nom) period of time (nom) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) day (nom|voc) the (nom) while being-POSSESS-ed (nom) not let-him/her/it-be-REJOICE-ing! and the (nom) ???s (gen); while SELL-ing (nom) not let-him/her/it-be-LAMENT-ing!
Ez:7:12 Ez_7:12_1 Ez_7:12_2 Ez_7:12_3 Ez_7:12_4 Ez_7:12_5 Ez_7:12_6 Ez_7:12_7 Ez_7:12_8 Ez_7:12_9 Ez_7:12_10 Ez_7:12_11 Ez_7:12_12 Ez_7:12_13 Ez_7:12_14 Ez_7:12_15
Ez:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:13 διότι ὁ κτώμενος πρὸς τὸν πωλοῦντα οὐκέτι μὴ ἐπιστρέψῃ, καὶ ἄνθρωπος ἐν ὀφθαλμῷ ζωῆς αὐτοῦ οὐ κρατήσει.
Ez:7:13 For the buyer shall never again return to the seller, neither shall a man cleave with the eye of hope to his life. (Ezekiel 7:13 Brenton)
Ez:7:13 Sprzedawca bowiem nie wróci już do rzeczy sprzedanej, nawet jeśli pozostanie jeszcze przy życiu, gdyż gniew nad ogółem nie ustanie i nikt z powodu swej niegodziwości nie będzie mógł ocalić życia. (Ez 7:13 BT_4)
Ez:7:13 διότι κτώμενος πρὸς τὸν πωλοῦντα οὐκέτι μὴ ἐπιστρέψῃ, καὶ ἄνθρωπος ἐν ὀφθαλμῷ ζωῆς αὐτοῦ οὐ κρατήσει.
Ez:7:13 δι·ότι ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) πρός ὁ ἡ τό πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) μή ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)
Ez:7:13 Z powodu tego: Tamto By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) By sprzedawać się Już nie Nie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać
Ez:7:13 dio/ti o( ktO/menos pro\s to\n pOlou=nta ou)ke/ti mE\ e)pistre/PSE|, kai\ a)/nTrOpos e)n o)fTalmO=| DZOE=s au)tou= ou) kratE/sei.
Ez:7:13 dioti ho ktOmenos pros ton pOlunta uketi mE epistrePSE, kai anTrOpos en ofTalmO DZOEs autu u kratEsei.
Ez:7:13 C RA_NSM V3_PMPNSM P RA_ASM V2_PAPASM D D VA_AAS3S C N2_NSM P N2_DSM N1_GSF RD_GSM D VF_FAI3S
Ez:7:13 because of this: that the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms toward (+acc,+gen,+dat) the to sell no longer not to turn around and also, even, namely human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye life being, living, spirit; alive he/she/it/same οὐχ before rough breathing to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain
Ez:7:13 because of this: that the (nom) while being-POSSESS-ed (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) while SELL-ing (acc, nom|acc|voc) no longer not you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND, he/she/it-should-TURN-AROUND, you(sg)-should-be-TURN-ed-AROUND and human (nom) in/among/by (+dat) eye (dat) life (gen); alive ([Adj] gen) him/it/same (gen) not he/she/it-will-SEIZE/GRAB-HOLD, you(sg)-will-be-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical)
Ez:7:13 Ez_7:13_1 Ez_7:13_2 Ez_7:13_3 Ez_7:13_4 Ez_7:13_5 Ez_7:13_6 Ez_7:13_7 Ez_7:13_8 Ez_7:13_9 Ez_7:13_10 Ez_7:13_11 Ez_7:13_12 Ez_7:13_13 Ez_7:13_14 Ez_7:13_15 Ez_7:13_16 Ez_7:13_17
Ez:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:14 σαλπίσατε ἐν σάλπιγγι καὶ κρίνατε τὰ σύμπαντα.
Ez:7:14 Sound ye the trumpet, and pass sentence on all together. (Ezekiel 7:14 Brenton)
Ez:7:14 Dmijcie w surmy, chwytajcie za broń, lecz nikt do boju nie ruszy; albowiem gniew mój obejmuje wszystko. (Ez 7:14 BT_4)
Ez:7:14 σαλπίσατε ἐν σάλπιγγι καὶ κρίνατε τὰ σύμπαντα.
Ez:7:14 σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ καί κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό
Ez:7:14 By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trąbka I też, nawet, mianowicie By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj
Ez:7:14 salpi/sate e)n sa/lpiggi kai\ kri/nate ta\ su/mpanta.
Ez:7:14 salpisate en salpingi kai krinate ta sympanta.
Ez:7:14 VA_AAD2P P N3G_DSF C VA_AAD2P RA_APN A3_APN
Ez:7:14 to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trumpet and also, even, namely to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the ć
Ez:7:14 do-TRUMPET-you(pl)! in/among/by (+dat) trumpet (dat) and do-JUDGE-you(pl)! the (nom|acc)
Ez:7:14 Ez_7:14_1 Ez_7:14_2 Ez_7:14_3 Ez_7:14_4 Ez_7:14_5 Ez_7:14_6 Ez_7:14_7
Ez:7:14 x x x x x x x
Ez:7:15 ὁ πόλεμος ἐν ῥομφαίᾳ ἔξωθεν, καὶ ὁ λιμὸς καὶ ὁ θάνατος ἔσωθεν· ὁ ἐν τῷ πεδίῳ ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσει, τοὺς δὲ ἐν τῇ πόλει λιμὸς καὶ θάνατος συντελέσει.
Ez:7:15 There shall be war with the sword without, and famine and pestilence within: he that is in the field shall die by the sword; and famine and pestilence shall destroy them that are in the city. (Ezekiel 7:15 Brenton)
Ez:7:15 Miecz - na zewnątrz, a mór i głód - wewnątrz. Kto znajdzie się na polu, zginie od miecza, a tego, co w mieście pozostanie, głód i mór pochłoną. (Ez 7:15 BT_4)
Ez:7:15 πόλεμος ἐν ῥομφαίᾳ ἔξωθεν, καὶ λιμὸς καὶ θάνατος ἔσωθεν· ἐν τῷ πεδίῳ ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσει, τοὺς δὲ ἐν τῇ πόλει λιμὸς καὶ θάνατος συντελέσει.
Ez:7:15 ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἔξω·θεν καί ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ἔσω·θεν ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δέ ἐν ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί θάνατος, -ου, ὁ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
Ez:7:15 Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada Od zewnątrz I też, nawet, mianowicie Głodu głód I też, nawet, mianowicie Śmierć Od wewnątrz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada By kończyć się zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto Głodu głód I też, nawet, mianowicie Śmierć By uzupełniać
Ez:7:15 o( po/lemos e)n r(omfai/a| e)/XOTen, kai\ o( limo\s kai\ o( Ta/natos e)/sOTen· o( e)n tO=| pedi/O| e)n r(omfai/a| teleutE/sei, tou\s de\ e)n tE=| po/lei limo\s kai\ Ta/natos suntele/sei.
Ez:7:15 ho polemos en romfaia eXOTen, kai ho limos kai ho Tanatos esOTen· ho en tO pediO en romfaia teleutEsei, tus de en tE polei limos kai Tanatos syntelesei.
Ez:7:15 RA_NSM N2_NSM P N1A_DSF D C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM D RA_NSM P RA_DSN N2N_DSN P N1A_DSF VF_FAI3S RA_APM x P RA_DSF N3I_DSF N2_NSM C N2_NSM VF_FAI3S
Ez:7:15 the war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword from the outside and also, even, namely the famine hunger and also, even, namely the death from inside the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword to end the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the city famine hunger and also, even, namely death to complete
Ez:7:15 the (nom) war (nom) in/among/by (+dat) sword (dat) from the outside and the (nom) famine (nom) and the (nom) death (nom) from inside the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) in/among/by (+dat) sword (dat) he/she/it-will-END, you(sg)-will-be-END-ed (classical) the (acc) Yet in/among/by (+dat) the (dat) city (dat) famine (nom) and death (nom) he/she/it-will-COMPLETE, you(sg)-will-be-COMPLETE-ed (classical)
Ez:7:15 Ez_7:15_1 Ez_7:15_2 Ez_7:15_3 Ez_7:15_4 Ez_7:15_5 Ez_7:15_6 Ez_7:15_7 Ez_7:15_8 Ez_7:15_9 Ez_7:15_10 Ez_7:15_11 Ez_7:15_12 Ez_7:15_13 Ez_7:15_14 Ez_7:15_15 Ez_7:15_16 Ez_7:15_17 Ez_7:15_18 Ez_7:15_19 Ez_7:15_20 Ez_7:15_21 Ez_7:15_22 Ez_7:15_23 Ez_7:15_24 Ez_7:15_25 Ez_7:15_26 Ez_7:15_27 Ez_7:15_28
Ez:7:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:16 καὶ ἀνασωθήσονται οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ αὐτῶν καὶ ἔσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων· πάντας ἀποκτενῶ, ἕκαστον ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτοῦ.
Ez:7:16 But they that escape of them shall be delivered, and shall be upon the mountains: and I will slay all the rest, every one for his iniquities. (Ezekiel 7:16 Brenton)
Ez:7:16 Ci, którzy będą się ratowali ucieczką, na górach staną się podobni do gołębi z dolin. Wszyscy będą jęczeć, każdy z powodu swej niegodziwości. (Ez 7:16 BT_4)
Ez:7:16 καὶ ἀνασωθήσονται οἱ ἀνασῳζόμενοι ἐξ αὐτῶν καὶ ἔσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων· πάντας ἀποκτενῶ, ἕκαστον ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτοῦ.
Ez:7:16 καί ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) ὁ ἡ τό ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἕκαστος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:7:16 I też, nawet, mianowicie Do ??? Do ??? Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zabijać Każdy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zły uczynki On/ona/to/to samo
Ez:7:16 kai\ a)nasOTE/sontai oi( a)nasO|DZo/menoi e)X au)tO=n kai\ e)/sontai e)pi\ tO=n o)re/On· pa/ntas a)poktenO=, e(/kaston e)n tai=s a)diki/ais au)tou=.
Ez:7:16 kai anasOTEsontai hoi anasODZomenoi eX autOn kai esontai epi tOn oreOn· pantas apoktenO, hekaston en tais adikiais autu.
Ez:7:16 C VC_FPI3P RA_NPM V1_PMPNPM P RD_GPM C VF_FMI3P P RA_GPN N3E_GPN A3_APM VF2_FAI1S A1_ASM P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM
Ez:7:16 and also, even, namely to ??? the to ??? out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount every all, each, every, the whole of to kill each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wrongdoing he/she/it/same
Ez:7:16 and they-will-be-???-ed the (nom) while being-???-ed (nom|voc) out of (+gen) them/same (gen) and they-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) mounts (gen) all (acc) I-will-KILL, I-am-KILL-ing, I-should-be-KILL-ing each (of two) (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) wrongdoings (dat) him/it/same (gen)
Ez:7:16 Ez_7:16_1 Ez_7:16_2 Ez_7:16_3 Ez_7:16_4 Ez_7:16_5 Ez_7:16_6 Ez_7:16_7 Ez_7:16_8 Ez_7:16_9 Ez_7:16_10 Ez_7:16_11 Ez_7:16_12 Ez_7:16_13 Ez_7:16_14 Ez_7:16_15 Ez_7:16_16 Ez_7:16_17 Ez_7:16_18
Ez:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:17 πᾶσαι χεῖρες ἐκλυθήσονται, καὶ πάντες μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ,
Ez:7:17 All hands shall be completely weakened, and all thighs shall be defiled with moisture. (Ezekiel 7:17 Brenton)
Ez:7:17 Wszystkie ręce opadną i wszystkie kolana rozmiękną jak woda. (Ez 7:17 BT_4)
Ez:7:17 πᾶσαι χεῖρες ἐκλυθήσονται, καὶ πάντες μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ,
Ez:7:17 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μηρός, -οῦ, ὁ μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-)
Ez:7:17 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ręka By zaniechać (bądź słaby) I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Udo By kalać
Ez:7:17 pa=sai CHei=res e)kluTE/sontai, kai\ pa/ntes mEroi\ molunTE/sontai u(grasi/a|,
Ez:7:17 pasai CHeires eklyTEsontai, kai pantes mEroi molynTEsontai hygrasia,
Ez:7:17 A1S_NPF N3_NPF VC_FPI3P C A3_NPM N2_NPM VC_FPI3P N1A_DSF
Ez:7:17 every all, each, every, the whole of; to sprinkle hand to give up (be faint) and also, even, namely every all, each, every, the whole of thigh to defile ć
Ez:7:17 all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) hands (nom|voc) they-will-be-GIVE-ed-UP and all (nom|voc) thighs (nom|voc) they-will-be-DEFILE-ed
Ez:7:17 Ez_7:17_1 Ez_7:17_2 Ez_7:17_3 Ez_7:17_4 Ez_7:17_5 Ez_7:17_6 Ez_7:17_7 Ez_7:17_8
Ez:7:17 x x x x x x x x
Ez:7:18 καὶ περιζώσονται σάκκους, καὶ καλύψει αὐτοὺς θάμβος, καὶ ἐπὶ πᾶν πρόσωπον αἰσχύνη ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν φαλάκρωμα.
Ez:7:18 And they shall gird themselves with sackcloth, and amazement shall cover them; and shame shall be upon them, even upon every face, and baldness upon every head. (Ezekiel 7:18 Brenton)
Ez:7:18 Przywdzieją wory, okryje ich strach, na wszystkich twarzach pojawi się wstyd i na wszystkich głowach łysina. (Ez 7:18 BT_4)
Ez:7:18 καὶ περιζώσονται σάκκους, καὶ καλύψει αὐτοὺς θάμβος, καὶ ἐπὶ πᾶν πρόσωπον αἰσχύνη ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν φαλάκρωμα.
Ez:7:18 καί περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) σάκκος, -ου, ὁ καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θάμβο·ς, -ους, τό and θάμβος, -ου, ὁ καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρόσ·ωπον, -ου, τό αἰσχύνη, -ης, ἡ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) κεφαλή, -ῆς, ἡ
Ez:7:18 I też, nawet, mianowicie Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Płótno workowe I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany On/ona/to/to samo Zdumiony I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Twarz ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Głowa
Ez:7:18 kai\ periDZO/sontai sa/kkous, kai\ kalu/PSei au)tou\s Ta/mbos, kai\ e)pi\ pa=n pro/sOpon ai)sCHu/nE e)p’ au)tou/s, kai\ e)pi\ pa=san kefalE\n fala/krOma.
Ez:7:18 kai periDZOsontai sakkus, kai kalyPSei autus Tambos, kai epi pan prosOpon aisCHynE ep’ autus, kai epi pasan kefalEn falakrOma.
Ez:7:18 C VF_FMI3P N2_APM C VF_FAI3S RD_APM N3E_NSN C P A3_NSN N2N_NSN N1_NSF P RD_APM C P A1S_ASF N1_ASF N3M_NSN
Ez:7:18 and also, even, namely to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone sackcloth and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled he/she/it/same amazed and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of face ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle head ć
Ez:7:18 and they-will-be-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed sackcloths (acc) and he/she/it-will-COVER, you(sg)-will-be-COVER-ed (classical) them/same (acc) amazed (nom, nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (nom|acc|voc) face (nom|acc|voc) ??? (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) head (acc)
Ez:7:18 Ez_7:18_1 Ez_7:18_2 Ez_7:18_3 Ez_7:18_4 Ez_7:18_5 Ez_7:18_6 Ez_7:18_7 Ez_7:18_8 Ez_7:18_9 Ez_7:18_10 Ez_7:18_11 Ez_7:18_12 Ez_7:18_13 Ez_7:18_14 Ez_7:18_15 Ez_7:18_16 Ez_7:18_17 Ez_7:18_18 Ez_7:18_19
Ez:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:19 τὸ ἀργύριον αὐτῶν ῥιφήσεται ἐν ταῖς πλατείαις, καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ὑπεροφθήσεται· αἱ ψυχαὶ αὐτῶν οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν, καὶ αἱ κοιλίαι αὐτῶν οὐ μὴ πληρωθῶσιν· διότι βάσανος τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἐγένετο.
Ez:7:19 Their silver shall be cast forth in the streets, and their gold shall be despised: their souls shall not be satisfied, and their bellies shall not be filled: for it was the punishment of their iniquities. (Ezekiel 7:19 Brenton)
Ez:7:19 Srebro swoje porzucą na ulice, a złoto ich upodobni się do nieczystości. Ich srebro i złoto nie zbawi ich w dzień gniewu Pana. Głodu swojego tym nie nasycą ani nie napełnią swych wnętrzności, ponieważ były dla nich pobudką do grzechu. (Ez 7:19 BT_4)
Ez:7:19 τὸ ἀργύριον αὐτῶν ῥιφήσεται ἐν ταῖς πλατείαις, καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ὑπεροφθήσεται· αἱ ψυχαὶ αὐτῶν οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν, καὶ αἱ κοιλίαι αὐτῶν οὐ μὴ πληρωθῶσιν· διότι βάσανος τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἐγένετο.
Ez:7:19 ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) αὐτός αὐτή αὐτό ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) αὐτός αὐτή αὐτό ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) δι·ότι βάσανος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·δικία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
Ez:7:19 Kawałek srebra On/ona/to/to samo By podrzucać/rzut/spadają z łomotem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko I też, nawet, mianowicie Kawałek złota On/ona/to/to samo By przeoczać {By górować} Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie Brzuch On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By napełniać pełność, spełniać Z powodu tego: Tamto Męki Zły uczynki On/ona/to/to samo By stawać się stawaj się, zdarzaj się
Ez:7:19 to\ a)rgu/rion au)tO=n r(ifE/setai e)n tai=s platei/ais, kai\ to\ CHrusi/on au)tO=n u(perofTE/setai· ai( PSuCHai\ au)tO=n ou) mE\ e)mplEsTO=sin, kai\ ai( koili/ai au)tO=n ou) mE\ plErOTO=sin· dio/ti ba/sanos tO=n a)dikiO=n au)tO=n e)ge/neto.
Ez:7:19 to argyrion autOn rifEsetai en tais plateiais, kai to CHrysion autOn hyperofTEsetai· hai PSyCHai autOn u mE emplEsTOsin, kai hai koiliai autOn u mE plErOTOsin· dioti basanos tOn adikiOn autOn egeneto.
Ez:7:19 RA_NSN N2N_NSN RD_GPM VV_FPI3S P RA_DPF A3U_DPF C RA_NSN N2N_NSN RD_GPM VV_FPI3S RA_NPF N1_NPF RD_GPM D D VS_APS3P C RA_NPF N1A_NPF RD_GPM D D VC_APS3P C N2_NSF RA_GPF N1A_GPF RD_GPM VBI_AMI3S
Ez:7:19 the piece of silver he/she/it/same to toss/fling/dump in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide and also, even, namely the piece of gold he/she/it/same to overlook the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to satisfy fill up and also, even, namely the belly he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to fill fill, fulfill because of this: that torment the wrongdoing he/she/it/same to become become, happen
Ez:7:19 the (nom|acc) piece of silver (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-will-be-TOSS/FLING/DUMP-ed in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) and the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-will-be-OVERLOOK-ed the (nom) lifes (nom|voc) them/same (gen) not not they-should-be-SATISFY-ed and the (nom) bellies (nom|voc) them/same (gen) not not they-should-be-FILL-ed because of this: that torment (nom) the (gen) wrongdoings (gen) them/same (gen) he/she/it-was-BECOME-ed
Ez:7:19 Ez_7:19_1 Ez_7:19_2 Ez_7:19_3 Ez_7:19_4 Ez_7:19_5 Ez_7:19_6 Ez_7:19_7 Ez_7:19_8 Ez_7:19_9 Ez_7:19_10 Ez_7:19_11 Ez_7:19_12 Ez_7:19_13 Ez_7:19_14 Ez_7:19_15 Ez_7:19_16 Ez_7:19_17 Ez_7:19_18 Ez_7:19_19 Ez_7:19_20 Ez_7:19_21 Ez_7:19_22 Ez_7:19_23 Ez_7:19_24 Ez_7:19_25 Ez_7:19_26 Ez_7:19_27 Ez_7:19_28 Ez_7:19_29 Ez_7:19_30 Ez_7:19_31
Ez:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:20 ἐκλεκτὰ κόσμου εἰς ὑπερηφανίαν ἔθεντο αὐτὰ καὶ εἰκόνας τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ἐποίησαν ἐξ αὐτῶν· ἕνεκεν τούτου δέδωκα αὐτὰ αὐτοῖς εἰς ἀκαθαρσίαν.
Ez:7:20 As for their choice ornaments, they employed them for pride, and they made of them images of their abominations: therefore have I made them uncleanness to them. (Ezekiel 7:20 Brenton)
Ez:7:20 Ich drogocenna ozdoba posłużyła im ku pysze i z niej uczynili sobie swoje ohydne obrazy, swoje bożki. Dlatego zamienię je dla nich w nieczystość. (Ez 7:20 BT_4)
Ez:7:20 ἐκλεκτὰ κόσμου εἰς ὑπερηφανίαν ἔθεντο αὐτὰ καὶ εἰκόνας τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ἐποίησαν ἐξ αὐτῶν· ἕνεκεν τούτου δέδωκα αὐτὰ αὐτοῖς εἰς ἀκαθαρσίαν.
Ez:7:20 ἐκ·λεκτός -ή -όν κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-) εἰς[1] ὑπερηφανία, -ας, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰκών, -όνος, ἡ ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν οὗτος αὕτη τοῦτο δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ἀ·καθαρσία, -ας, ἡ
Ez:7:20 Wybierany [zobacz eklektyczny] Świat (wieczny świat) materialne królestwo; by umieszczać wkładać {kłaść w} właściwe zamówienie {rozkaz}, ozdabiać, zaszczycać (ozdoby) Do (+przyspieszenie) Duma By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ikona Wstręt On/ona/to/to samo By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Z powodu dla, dla To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By dawać On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) uncleaness
Ez:7:20 e)klekta\ ko/smou ei)s u(perEfani/an e)/Tento au)ta\ kai\ ei)ko/nas tO=n bdelugma/tOn au)tO=n e)poi/Esan e)X au)tO=n· e(/neken tou/tou de/dOka au)ta\ au)toi=s ei)s a)kaTarsi/an.
Ez:7:20 eklekta kosmu eis hyperEfanian eTento auta kai eikonas tOn bdelygmatOn autOn epoiEsan eX autOn· heneken tutu dedOka auta autois eis akaTarsian.
Ez:7:20 A1_APN N2_GSM P N1A_ASF VEI_AMI3P RD_APN C N3N_APF RA_GPN N3M_GPN RD_GPM VAI_AAI3P P RD_GPM P RD_GSM VX_XAI1S RD_APN RD_DPM P N1A_ASF
Ez:7:20 selected [see eclectic] world (secular world) material realm; to set in order to put in proper order, adorn, grace (ornaments) into (+acc) pride to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same and also, even, namely icon the abomination he/she/it/same to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same owing to for, for the sake of this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to give he/she/it/same he/she/it/same into (+acc) uncleaness
Ez:7:20 selected ([Adj] nom|acc|voc) world (gen); be-you(sg)-being-SET IN ORDER-ed! into (+acc) pride (acc) they-were-PLACE-ed they/them/same (nom|acc) and icons (acc) the (gen) abominations (gen) them/same (gen) they-DO/MAKE-ed out of (+gen) them/same (gen) owing to this (gen) I-have-GIVE-ed they/them/same (nom|acc) them/same (dat) into (+acc) uncleaness (acc)
Ez:7:20 Ez_7:20_1 Ez_7:20_2 Ez_7:20_3 Ez_7:20_4 Ez_7:20_5 Ez_7:20_6 Ez_7:20_7 Ez_7:20_8 Ez_7:20_9 Ez_7:20_10 Ez_7:20_11 Ez_7:20_12 Ez_7:20_13 Ez_7:20_14 Ez_7:20_15 Ez_7:20_16 Ez_7:20_17 Ez_7:20_18 Ez_7:20_19 Ez_7:20_20 Ez_7:20_21
Ez:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:21 καὶ παραδώσω αὐτὰ εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων τοῦ διαρπάσαι αὐτὰ καὶ τοῖς λοιμοῖς τῆς γῆς εἰς σκῦλα, καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά.
Ez:7:21 And I will deliver them into the hands of strangers to make them a prey, and to the pests of the earth for a spoil; and they shall profane them. (Ezekiel 7:21 Brenton)
Ez:7:21 Wydam je w ręce cudzoziemców na łup, a miejscowym złoczyńcom na grabież, aby je zbezcześcili. (Ez 7:21 BT_4)
Ez:7:21 καὶ παραδώσω αὐτὰ εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων τοῦ διαρπάσαι αὐτὰ καὶ τοῖς λοιμοῖς τῆς γῆς εἰς σκῦλα, καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά.
Ez:7:21 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰς[1] σκῦλον, -ου, τό καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:7:21 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Innego/inni By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zaraza; zaraźliwy Ziemi/ziemia Do (+przyspieszenie) Łup I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) On/ona/to/to samo
Ez:7:21 kai\ paradO/sO au)ta\ ei)s CHei=ras a)llotri/On tou= diarpa/sai au)ta\ kai\ toi=s loimoi=s tE=s gE=s ei)s sku=la, kai\ bebElO/sousin au)ta/.
Ez:7:21 kai paradOsO auta eis CHeiras allotriOn tu diarpasai auta kai tois loimois tEs gEs eis skyla, kai bebElOsusin auta.
Ez:7:21 C VF_FAI1S RD_APN P N3_APF A1A_GPM RA_GSN VA_AAN RD_APN C RA_DPM N2_DPM RA_GSF N1_GSF P N2N_APN C VF_FAI3P RD_APN
Ez:7:21 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand of another/others the to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin he/she/it/same and also, even, namely the pestilence; pestilential the earth/land into (+acc) spoil and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) he/she/it/same
Ez:7:21 and I-will-Hand OVER, I-should-Hand OVER they/them/same (nom|acc) into (+acc) hands (acc) of another/others (gen) the (gen) you(sg)-will-be-SPOLIATE-ed, to-SPOLIATE, be-you(sg)-SPOLIATE-ed!, he/she/it-happens-to-SPOLIATE (opt) they/them/same (nom|acc) and the (dat) pestilences (dat); pestilential ([Adj] dat) the (gen) earth/land (gen) into (+acc) spoils (nom|acc|voc) and they-will-DEFILE, going-to-DEFILE (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc)
Ez:7:21 Ez_7:21_1 Ez_7:21_2 Ez_7:21_3 Ez_7:21_4 Ez_7:21_5 Ez_7:21_6 Ez_7:21_7 Ez_7:21_8 Ez_7:21_9 Ez_7:21_10 Ez_7:21_11 Ez_7:21_12 Ez_7:21_13 Ez_7:21_14 Ez_7:21_15 Ez_7:21_16 Ez_7:21_17 Ez_7:21_18 Ez_7:21_19
Ez:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:22 καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν, καὶ μιανοῦσιν τὴν ἐπισκοπήν μου καὶ εἰσελεύσονται εἰς αὐτὰ ἀφυλάκτως καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά·
Ez:7:22 And I will turn away my face from them, and they shall defile my charge, and shall go in to them unguardedly, and profane them. (Ezekiel 7:22 Brenton)
Ez:7:22 I odwrócę od nich oblicze moje, mój skarb zostanie zbezczeszczony. Wtargną do niego zbójcy, aby go zbezcześcić. (Ez 7:22 BT_4)
Ez:7:22 καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτῶν, καὶ μιανοῦσιν τὴν ἐπισκοπήν μου καὶ εἰσελεύσονται εἰς αὐτὰ ἀφυλάκτως καὶ βεβηλώσουσιν αὐτά·
Ez:7:22 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] αὐτός αὐτή αὐτό καί βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:7:22 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Twarz Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać Przeoczenie [nadzorowanie] Ja I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) On/ona/to/to samo
Ez:7:22 kai\ a)postre/PSO to\ pro/sOpo/n mou a)p’ au)tO=n, kai\ mianou=sin tE\n e)piskopE/n mou kai\ ei)seleu/sontai ei)s au)ta\ a)fula/ktOs kai\ bebElO/sousin au)ta/·
Ez:7:22 kai apostrePSO to prosOpon mu ap’ autOn, kai mianusin tEn episkopEn mu kai eiseleusontai eis auta afylaktOs kai bebElOsusin auta·
Ez:7:22 C VF_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RD_GPM C VF2_FAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS C VF_FMI3P P RD_APN D C VF_FAI3P RD_APN
Ez:7:22 and also, even, namely to turn away from the face I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to pollute the oversight [overseeing] I and also, even, namely to enter into (+acc) he/she/it/same ć and also, even, namely to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) he/she/it/same
Ez:7:22 and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) me (gen) away from (+gen) them/same (gen) and they-will-POLLUTE, going-to-POLLUTE (fut ptcp) (dat) the (acc) oversight (acc) me (gen) and they-will-be-ENTER-ed into (+acc) they/them/same (nom|acc) and they-will-DEFILE, going-to-DEFILE (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc)
Ez:7:22 Ez_7:22_1 Ez_7:22_2 Ez_7:22_3 Ez_7:22_4 Ez_7:22_5 Ez_7:22_6 Ez_7:22_7 Ez_7:22_8 Ez_7:22_9 Ez_7:22_10 Ez_7:22_11 Ez_7:22_12 Ez_7:22_13 Ez_7:22_14 Ez_7:22_15 Ez_7:22_16 Ez_7:22_17 Ez_7:22_18 Ez_7:22_19 Ez_7:22_20
Ez:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:23 καὶ ποιήσουσι φυρμόν, διότι ἡ γῆ πλήρης λαῶν, καὶ ἡ πόλις πλήρης ἀνομίας.
Ez:7:23 And they shall work uncleanness: because the land is full of strange nations, and the city is full of iniquity. (Ezekiel 7:23 Brenton)
Ez:7:23 Zrób sobie kajdany, ponieważ kraj ten pełen jest krwawych wyroków, a miasto pełne gwałtów. (Ez 7:23 BT_4)
Ez:7:23 καὶ ποιήσουσι φυρμόν, διότι γῆ πλήρης λαῶν, καὶ πόλις πλήρης ἀνομίας.
Ez:7:23 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δι·ότι ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πλήρης -ες λαός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ πλήρης -ες ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ez:7:23 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Z powodu tego: Tamto Ziemi/ziemia Pełny Ludzie I też, nawet, mianowicie Miasto Pełny Bezprawie
Ez:7:23 kai\ poiE/sousi furmo/n, dio/ti E( gE= plE/rEs laO=n, kai\ E( po/lis plE/rEs a)nomi/as.
Ez:7:23 kai poiEsusi fyrmon, dioti hE gE plErEs laOn, kai hE polis plErEs anomias.
Ez:7:23 C VF_FAI3P N2_ASM C RA_NSF N1_NSF A3H_NSF N2_GPM C RA_NSF N3I_NSF A3H_NSF N1A_GSF
Ez:7:23 and also, even, namely to do/make ć because of this: that the earth/land full people and also, even, namely the city full lawlessness
Ez:7:23 and they-will-DO/MAKE, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (dat) because of this: that the (nom) earth/land (nom|voc) full ([Adj] nom) peoples (gen) and the (nom) city (nom) full ([Adj] nom) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc)
Ez:7:23 Ez_7:23_1 Ez_7:23_2 Ez_7:23_3 Ez_7:23_4 Ez_7:23_5 Ez_7:23_6 Ez_7:23_7 Ez_7:23_8 Ez_7:23_9 Ez_7:23_10 Ez_7:23_11 Ez_7:23_12 Ez_7:23_13
Ez:7:23 x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:24 καὶ ἀποστρέψω τὸ φρύαγμα τῆς ἰσχύος αὐτῶν, καὶ μιανθήσεται τὰ ἅγια αὐτῶν.
Ez:7:24 And I will turn back the boasting of their strength; and their holy things shall be defiled. (Ezekiel 7:24 Brenton)
Ez:7:24 Sprowadzę najokrutniejsze narody, aby zajęły ich domy. Położę kres pysze możnych, a świętości ich zostaną zbezczeszczone. (Ez 7:24 BT_4)
Ez:7:24 καὶ ἀποστρέψω τὸ φρύαγμα τῆς ἰσχύος αὐτῶν, καὶ μιανθήσεται τὰ ἅγια αὐτῶν.
Ez:7:24 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:7:24 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Siła On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zanieczyszczać Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
Ez:7:24 kai\ a)postre/PSO to\ fru/agma tE=s i)sCHu/os au)tO=n, kai\ mianTE/setai ta\ a(/gia au)tO=n.
Ez:7:24 kai apostrePSO to fryagma tEs isCHyos autOn, kai mianTEsetai ta hagia autOn.
Ez:7:24 C VF_FAI1S RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3U_GSF RD_GPM C VC_FPI3S RA_APN A1A_APN RD_GPM
Ez:7:24 and also, even, namely to turn away from the ć the strength he/she/it/same and also, even, namely to pollute the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same
Ez:7:24 and I-will-TURN-AWAY-FROM, I-should-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) the (gen) strength (gen) them/same (gen) and he/she/it-will-be-POLLUTE-ed the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (gen)
Ez:7:24 Ez_7:24_1 Ez_7:24_2 Ez_7:24_3 Ez_7:24_4 Ez_7:24_5 Ez_7:24_6 Ez_7:24_7 Ez_7:24_8 Ez_7:24_9 Ez_7:24_10 Ez_7:24_11 Ez_7:24_12
Ez:7:24 x x x x x x x x x x x x
Ez:7:25 ἐξιλασμὸς ἥξει καὶ ζητήσει εἰρήνην, καὶ οὐκ ἔσται.
Ez:7:25 And though propitiation shall come, and one shall seek peace, yet there shall be none. (Ezekiel 7:25 Brenton)
Ez:7:25 Nadchodzi groza. Będą szukać ratunku, a nie znajdą go. (Ez 7:25 BT_4)
Ez:7:25 ἐξιλασμὸς ἥξει καὶ ζητήσει εἰρήνην, καὶ οὐκ ἔσται.
Ez:7:25 ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) καί ζήτησις, -εως, ἡ; ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) εἰρήνη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ez:7:25 By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić I też, nawet, mianowicie Badanie; by szukać Pokój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być
Ez:7:25 e)Xilasmo\s E(/Xei kai\ DZEtE/sei ei)rE/nEn, kai\ ou)k e)/stai.
Ez:7:25 eXilasmos hEXei kai DZEtEsei eirEnEn, kai uk estai.
Ez:7:25 N2_NSM VF_FAI3S C VF_FAI3S N1_ASF C D VF_FMI3S
Ez:7:25 ć to have come I have come. I have arrived.; to lead and also, even, namely investigation; to seek peace and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be
Ez:7:25 he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) and investigation (dat); he/she/it-will-SEEK, you(sg)-will-be-SEEK-ed (classical) peace (acc) and not he/she/it-will-be
Ez:7:25 Ez_7:25_1 Ez_7:25_2 Ez_7:25_3 Ez_7:25_4 Ez_7:25_5 Ez_7:25_6 Ez_7:25_7 Ez_7:25_8
Ez:7:25 x x x x x x x x
Ez:7:26 οὐαὶ ἐπὶ οὐαὶ ἔσται, καὶ ἀγγελία ἐπ’ ἀγγελίαν ἔσται, καὶ ζητηθήσεται ὅρασις ἐκ προφήτου, καὶ νόμος ἀπολεῖται ἐξ ἱερέως καὶ βουλὴ ἐκ πρεσβυτέρων.
Ez:7:26 There shall be woe upon woe, and there shall be message upon message; and a vision shall be sought from a prophet; but the law shall perish from the priest, and counsel from the elders. (Ezekiel 7:26 Brenton)
Ez:7:26 Klęska za klęską spada, wieść okrutna nadchodzi jedna za drugą. Będą domagać się od proroka objawienia, lecz kapłanowi zabraknie nauki, a starszym rady. (Ez 7:26 BT_4)
Ez:7:26 οὐαὶ ἐπὶ οὐαὶ ἔσται, καὶ ἀγγελία ἐπ’ ἀγγελίαν ἔσται, καὶ ζητηθήσεται ὅρασις ἐκ προφήτου, καὶ νόμος ἀπολεῖται ἐξ ἱερέως καὶ βουλὴ ἐκ πρεσβυτέρων.
Ez:7:26 οὐαί ἐπί οὐαί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἀγγελία, -ας, ἡ ἐπί ἀγγελία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὅρασις, -εως, ἡ ἐκ προφήτης, -ου, ὁ καί νόμος, -ου, ὁ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἐκ ἱερεύς, -έως, ὁ καί βουλή, -ῆς, ἡ ἐκ πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς)
Ez:7:26 Nieszczęście Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieszczęście By być I też, nawet, mianowicie Wiadomość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wiadomość By być I też, nawet, mianowicie By szukać Wizja {Wyobrażenie} Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prorok I też, nawet, mianowicie Prawo By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Duchowny I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Starszy
Ez:7:26 ou)ai\ e)pi\ ou)ai\ e)/stai, kai\ a)ggeli/a e)p’ a)ggeli/an e)/stai, kai\ DZEtETE/setai o(/rasis e)k profE/tou, kai\ no/mos a)polei=tai e)X i(ere/Os kai\ boulE\ e)k presbute/rOn.
Ez:7:26 uai epi uai estai, kai angelia ep’ angelian estai, kai DZEtETEsetai horasis ek profEtu, kai nomos apoleitai eX hiereOs kai bulE ek presbyterOn.
Ez:7:26 I P I VF_FMI3S C N1A_NSF P N1A_ASF VF_FMI3S C VC_FPI3S N3I_NSF P N1M_GSM C N2_NSM VF2_FMI3S P N3V_GSM C N1_NSF P A1A_GPMC
Ez:7:26 woe upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing woe to be and also, even, namely message upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing message to be and also, even, namely to seek vision out of (+gen) ἐξ before vowels prophet and also, even, namely law to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing out of (+gen) ἐξ before vowels priest and also, even, namely plan/intention out of (+gen) ἐξ before vowels elder
Ez:7:26 woe upon/over (+acc,+gen,+dat) woe he/she/it-will-be and message (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) message (acc) he/she/it-will-be and he/she/it-will-be-SEEK-ed vision (nom) out of (+gen) prophet (gen) and law (nom) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed out of (+gen) priest (gen) and plan/intention (nom|voc) out of (+gen) elder ([Adj] gen)
Ez:7:26 Ez_7:26_1 Ez_7:26_2 Ez_7:26_3 Ez_7:26_4 Ez_7:26_5 Ez_7:26_6 Ez_7:26_7 Ez_7:26_8 Ez_7:26_9 Ez_7:26_10 Ez_7:26_11 Ez_7:26_12 Ez_7:26_13 Ez_7:26_14 Ez_7:26_15 Ez_7:26_16 Ez_7:26_17 Ez_7:26_18 Ez_7:26_19 Ez_7:26_20 Ez_7:26_21 Ez_7:26_22 Ez_7:26_23
Ez:7:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:7:27 ἄρχων ἐνδύσεται ἀφανισμόν, καὶ αἱ χεῖρες τοῦ λαοῦ τῆς γῆς παραλυθήσονται· κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ποιήσω αὐτοῖς καὶ ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτῶν ἐκδικήσω αὐτούς· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:7:27 The prince shall clothe himself with desolation, and the hands of the people of the land shall be made feeble: I will do to them according to their ways, and according to their judgments will I punish them; and they shall know that I am the Lord. (Ezekiel 7:27 Brenton)
Ez:7:27 Król będzie chodził w żałobie, książę okryje się przerażeniem, a ręce ludu ziemi drętwieć będą. Postąpię z nimi według ich dróg i na podstawie ich praw sądzić ich będę. I poznają, że Ja jestem Pan». (Ez 7:27 BT_4)
Ez:7:27 ἄρχων ἐνδύσεται ἀφανισμόν, καὶ αἱ χεῖρες τοῦ λαοῦ τῆς γῆς παραλυθήσονται· κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ποιήσω αὐτοῖς καὶ ἐν τοῖς κρίμασιν αὐτῶν ἐκδικήσω αὐτούς· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος.
Ez:7:27 ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ παρα·λύω (παρα+λυ-, παρα+λυ·σ-, παρα+λυ·σ-, -, παρα+λελυ-, παρα+λυ·θ-) κατά ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:7:27 Władca; początek; by zaczynać się By ubierać Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Ręka Ludzie Ziemi/ziemia By paraliżować W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By czynić/rób On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie On/ona/to/to samo By pomścić/poprawiaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:7:27 a)/rCHOn e)ndu/setai a)fanismo/n, kai\ ai( CHei=res tou= laou= tE=s gE=s paraluTE/sontai· kata\ ta\s o(dou\s au)tO=n poiE/sO au)toi=s kai\ e)n toi=s kri/masin au)tO=n e)kdikE/sO au)tou/s· kai\ gnO/sontai o(/ti e)gO\ ku/rios.
Ez:7:27 arCHOn endysetai afanismon, kai hai CHeires tu lau tEs gEs paralyTEsontai· kata tas hodus autOn poiEsO autois kai en tois krimasin autOn ekdikEsO autus· kai gnOsontai hoti egO kyrios.
Ez:7:27 N3_NSM VF_FMI3S N2_ASM C RA_NPF N3_NPF RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1_GSF VC_FPI3P P RA_APF N2_APF RD_GPM VF_FAI1S RD_DPM C P RA_DPN N3M_DPN RD_GPM VF_FAI1S RD_APM C VF_FMI3P C RP_NS N2_NSM
Ez:7:27 ruler; beginning; to begin to clothe destruction and also, even, namely the hand the people the earth/land to paralyze down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the way/road he/she/it/same to do/make he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation he/she/it/same to avenge/rectify he/she/it/same and also, even, namely to know i.e. recognize. because/that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:7:27 ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) he/she/it-will-be-CLOTHE-ed destruction (acc) and the (nom) hands (nom|voc) the (gen) people (gen) the (gen) earth/land (gen) they-will-be-PARALYZE-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE them/same (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) sentences (dat) them/same (gen) I-will-AVENGE/RECTIFY, I-should-AVENGE/RECTIFY them/same (acc) and they-will-be-KNOW-ed because/that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ez:7:27 Ez_7:27_1 Ez_7:27_2 Ez_7:27_3 Ez_7:27_4 Ez_7:27_5 Ez_7:27_6 Ez_7:27_7 Ez_7:27_8 Ez_7:27_9 Ez_7:27_10 Ez_7:27_11 Ez_7:27_12 Ez_7:27_13 Ez_7:27_14 Ez_7:27_15 Ez_7:27_16 Ez_7:27_17 Ez_7:27_18 Ez_7:27_19 Ez_7:27_20 Ez_7:27_21 Ez_7:27_22 Ez_7:27_23 Ez_7:27_24 Ez_7:27_25 Ez_7:27_26 Ez_7:27_27 Ez_7:27_28 Ez_7:27_29
Ez:7:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x