Ez:5:1 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ ῥομφαίαν ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν κουρέως· κτήσῃ αὐτὴν σεαυτῷ καὶ ἐπάξεις αὐτὴν ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου καὶ ἐπὶ τὸν πώγωνά σου. καὶ λήμψῃ ζυγὸν σταθμίων καὶ διαστήσεις αὐτούς·
Ez:5:1 And thou, son of man, take thee a sword sharper than a barber's razor; thou shalt procure it for thyself, and shalt bring it upon thine head, and upon thy beard: and thou shalt take a pair of scales, and shalt separate the hair. (Ezekiel 5:1 Brenton)
Ez:5:1 Synu człowieczy, weź sobie ostry miecz i użyj go jako brzytwy i ogol nim sobie głowę i brodę: następnie weź dokładną wagę i podziel ogolone włosy. (Ez 5:1 BT_4)
Ez:5:1 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ ῥομφαίαν ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν κουρέως· κτήσῃ αὐτὴν σεαυτῷ καὶ ἐπάξεις αὐτὴν ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου καὶ ἐπὶ τὸν πώγωνά σου. καὶ λήμψῃ ζυγὸν σταθμίων καὶ διαστήσεις αὐτούς·
Ez:5:1 καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὑπέρ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ καί ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐπί ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ζυγός, -οῦ, ὁ καί δι·ΐστημι (ath. δι+ιστ(α)-/ath. δι+ιστ(η)-, δια+στη·σ-, δια+στη·σ- or 2nd ath. δια+στ(η)-/ath. δια+στ(α)-, δια+εστη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:5:1 I też, nawet, mianowicie Ty Syn Ludzki By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Siebie Szpada Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki On/ona/to/to samo Siebie I też, nawet, mianowicie Do na prowadź On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jarzma/skala I też, nawet, mianowicie By rozdzielać się On/ona/to/to samo
Ez:5:1 kai\ su/, ui(e\ a)nTrO/pou, labe\ seautO=| r(omfai/an o)Xei=an u(pe\r Xuro\n koure/Os· ktE/sE| au)tE\n seautO=| kai\ e)pa/Xeis au)tE\n e)pi\ tE\n kefalE/n sou kai\ e)pi\ to\n pO/gOna/ sou. kai\ lE/mPSE| DZugo\n staTmi/On kai\ diastE/seis au)tou/s·
Ez:5:1 kai sy, hyie anTrOpu, labe seautO romfaian oXeian hyper Xyron kureOs· ktEsE autEn seautO kai epaXeis autEn epi tEn kefalEn su kai epi ton pOgOna su. kai lEmPSE DZygon staTmiOn kai diastEseis autus·
Ez:5:1 C RP_NS N2_VSM N2_GSM VB_AAD2S RD_DSM N1A_ASF A3U_ASF P N2N_ASN N3V_GSM VA_AMS2S RD_ASF RD_DSM C VF_FAI2S RD_ASF P RA_ASF N1_ASF RP_GS C P RA_ASM N3W_ASM RP_GS C VF_FMI2S N2_ASM N2N_GPN C VF_FAI2S RD_APM
Ez:5:1 and also, even, namely you son human to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yourself sword swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, above (+acc), on behalf of (+gen) ć ć to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms he/she/it/same yourself and also, even, namely to upon-lead he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head you; your/yours(sg) and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yoke/scale ć and also, even, namely to separate he/she/it/same
Ez:5:1 and you(sg) (nom) son (voc) human (gen) do-TAKE HOLD OF-you(sg)! yourself (dat) sword (acc) swift ([Adj] acc) above (+acc), on behalf of (+gen) you(sg)-will-be-POSSESS-ed, you(sg)-should-be-POSSESS-ed her/it/same (acc) yourself (dat) and you(sg)-will-UPON-LEAD her/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed yoke/scale (acc) and you(sg)-will-SEPARATE them/same (acc)
Ez:5:1 Ez_5:1_1 Ez_5:1_2 Ez_5:1_3 Ez_5:1_4 Ez_5:1_5 Ez_5:1_6 Ez_5:1_7 Ez_5:1_8 Ez_5:1_9 Ez_5:1_10 Ez_5:1_11 Ez_5:1_12 Ez_5:1_13 Ez_5:1_14 Ez_5:1_15 Ez_5:1_16 Ez_5:1_17 Ez_5:1_18 Ez_5:1_19 Ez_5:1_20 Ez_5:1_21 Ez_5:1_22 Ez_5:1_23 Ez_5:1_24 Ez_5:1_25 Ez_5:1_26 Ez_5:1_27 Ez_5:1_28 Ez_5:1_29 Ez_5:1_30 Ez_5:1_31 Ez_5:1_32 Ez_5:1_33
Ez:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:2 τὸ τέταρτον ἐν πυρὶ ἀνακαύσεις ἐν μέσῃ τῇ πόλει κατὰ τὴν πλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ συγκλεισμοῦ· καὶ λήμψῃ τὸ τέταρτον καὶ κατακαύσεις αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῆς· καὶ τὸ τέταρτον κατακόψεις ἐν ῥομφαίᾳ κύκλῳ αὐτῆς· καὶ τὸ τέταρτον διασκορπίσεις τῷ πνεύματι, καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν.
Ez:5:2 A fourth part thou shalt burn in the fire in the midst of the city, at the fulfillment of the days of the siege: and thou shalt take a fourth part, and burn it up in the midst of it: and a fourth part thou shalt cut with a sword round about it: and a fourth part thou shalt scatter to the wind; and I will draw out a sword after them. (Ezekiel 5:2 Brenton)
Ez:5:2 Jedną ich część spalisz w ogniu w obrębie miasta, gdy nadejdą dni oblężenia; potem weźmiesz następną część i posiekasz ją mieczem dokoła, a trzecią część rozrzucisz z wiatrem, ponieważ miecza dobędę na nich. (Ez 5:2 BT_4)
Ez:5:2 τὸ τέταρτον ἐν πυρὶ ἀνακαύσεις ἐν μέσῃ τῇ πόλει κατὰ τὴν πλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ συγκλεισμοῦ· καὶ λήμψῃ τὸ τέταρτον καὶ κατακαύσεις αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῆς· καὶ τὸ τέταρτον κατακόψεις ἐν ῥομφαίᾳ κύκλῳ αὐτῆς· καὶ τὸ τέταρτον διασκορπίσεις τῷ πνεύματι, καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν.
Ez:5:2 ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ἐν πῦρ, -ρός, τό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ κατά ὁ ἡ τό πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-) ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό καί μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:5:2 Czwarty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Miasto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym By napełniać pełność, spełniać Dzień I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Czwarty I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Czwarty Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada W kole On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Czwarty By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo
Ez:5:2 to\ te/tarton e)n puri\ a)nakau/seis e)n me/sE| tE=| po/lei kata\ tE\n plE/rOsin tO=n E(merO=n tou= sugkleismou=· kai\ lE/mPSE| to\ te/tarton kai\ katakau/seis au)to\ e)n me/sO| au)tE=s· kai\ to\ te/tarton katako/PSeis e)n r(omfai/a| ku/klO| au)tE=s· kai\ to\ te/tarton diaskorpi/seis tO=| pneu/mati, kai\ ma/CHairan e)kkenO/sO o)pi/sO au)tO=n.
Ez:5:2 to tetarton en pyri anakauseis en mesE tE polei kata tEn plErOsin tOn hEmerOn tu synkleismu· kai lEmPSE to tetarton kai katakauseis auto en mesO autEs· kai to tetarton katakoPSeis en romfaia kyklO autEs· kai to tetarton diaskorpiseis tO pneumati, kai maCHairan ekkenOsO opisO autOn.
Ez:5:2 RA_ASN A1_ASN P N3_DSN VF_FAI2S P A1_DSF RA_DSF N3I_DSF P RA_ASF N3I_ASF RA_GPF N1A_GPF RA_GSM N2_GSM C VF_FMI2S RA_ASN A1_ASN C VF_FAI2S RD_ASN P A1_DSN RD_GSF C RA_ASN A1_ASN VF_FAI2S P N1A_DSF N2_DSM RD_GSF C RA_ASN A1_ASN VF_FAI2S RA_DSN N3M_DSN C N1A_ASF VF_FAI1S P RD_GPM
Ez:5:2 the fourth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the city down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the to fill fill, fulfill the day the ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the fourth and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same and also, even, namely the fourth to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword in a circle he/she/it/same and also, even, namely the fourth to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow the spirit breath, spiritual utterance, wind and also, even, namely sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” ć behind back, behind, after he/she/it/same
Ez:5:2 the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) fire (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (dat) city (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) they-should-be-FILL-ing the (gen) days (gen) the (gen) and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) and you(sg)-will-BURNED UP it/same (nom|acc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) and the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-SLASHING in/among/by (+dat) sword (dat) in a circle her/it/same (gen) and the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-SCATTER the (dat) spirit (dat) and sacrificial knife (acc) behind them/same (gen)
Ez:5:2 Ez_5:2_1 Ez_5:2_2 Ez_5:2_3 Ez_5:2_4 Ez_5:2_5 Ez_5:2_6 Ez_5:2_7 Ez_5:2_8 Ez_5:2_9 Ez_5:2_10 Ez_5:2_11 Ez_5:2_12 Ez_5:2_13 Ez_5:2_14 Ez_5:2_15 Ez_5:2_16 Ez_5:2_17 Ez_5:2_18 Ez_5:2_19 Ez_5:2_20 Ez_5:2_21 Ez_5:2_22 Ez_5:2_23 Ez_5:2_24 Ez_5:2_25 Ez_5:2_26 Ez_5:2_27 Ez_5:2_28 Ez_5:2_29 Ez_5:2_30 Ez_5:2_31 Ez_5:2_32 Ez_5:2_33 Ez_5:2_34 Ez_5:2_35 Ez_5:2_36 Ez_5:2_37 Ez_5:2_38 Ez_5:2_39 Ez_5:2_40 Ez_5:2_41 Ez_5:2_42 Ez_5:2_43 Ez_5:2_44 Ez_5:2_45
Ez:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:3 καὶ λήμψῃ ἐκεῖθεν ὀλίγους ἐν ἀριθμῷ καὶ συμπεριλήμψῃ αὐτοὺς τῇ ἀναβολῇ σου.
Ez:5:3 And thou shalt take thence a few in number, and shalt wrap them in the fold of thy garment. (Ezekiel 5:3 Brenton)
Ez:5:3 Weź z nich tylko małą ilość i zawiń w poły swego płaszcza. (Ez 5:3 BT_4)
Ez:5:3 καὶ λήμψῃ ἐκεῖθεν ὀλίγους ἐν ἀριθμῷ καὶ συμπεριλήμψῃ αὐτοὺς τῇ ἀναβολῇ σου.
Ez:5:3 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκεῖ·θεν ὀλίγος -η -ον ἐν ἀριθμός, -οῦ, ὁ καί συμ·περι·λαμβάνω (-, συμπερι+λημψ-/συμπερι+ληψ-, 2nd συμπερι+λαβ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀνα·βολή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:5:3 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Stamtąd Mało [zobacz oligarchię] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Odroczenie Ty; twój/twój(sg)
Ez:5:3 kai\ lE/mPSE| e)kei=Ten o)li/gous e)n a)riTmO=| kai\ sumperilE/mPSE| au)tou\s tE=| a)nabolE=| sou.
Ez:5:3 kai lEmPSE ekeiTen oligus en ariTmO kai symperilEmPSE autus tE anabolE su.
Ez:5:3 C VF_FMI2S D A1_APM P N2_DSM C VF_FMI2S RD_APM RA_DSF N1_DSF RP_GS
Ez:5:3 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand from there little [see oligarchy] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among number [see arithmetic] and also, even, namely to ??? he/she/it/same the postponement you; your/yours(sg)
Ez:5:3 and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed from there few (acc) in/among/by (+dat) number (dat) and you(sg)-will-be-???-ed them/same (acc) the (dat) postponement (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:5:3 Ez_5:3_1 Ez_5:3_2 Ez_5:3_3 Ez_5:3_4 Ez_5:3_5 Ez_5:3_6 Ez_5:3_7 Ez_5:3_8 Ez_5:3_9 Ez_5:3_10 Ez_5:3_11 Ez_5:3_12
Ez:5:3 x x x x x x x x x x x x
Ez:5:4 καὶ ἐκ τούτων λήμψῃ ἔτι καὶ ῥίψεις αὐτοὺς εἰς μέσον τοῦ πυρὸς καὶ κατακαύσεις αὐτοὺς ἐν πυρί· ἐξ αὐτῆς ἐξελεύσεται πῦρ. καὶ ἐρεῖς παντὶ οἴκῳ Ισραηλ
Ez:5:4 And thou shalt take of these again, and cast them into the midst of the fire, and burn them up with fire: from thence shall come forth fire; and thou shalt say to the whole house of Israel, (Ezekiel 5:4 Brenton)
Ez:5:4 Z tych weźmiesz jeszcze trochę i wrzucisz je do ognia, aby w nim spłonęły: z tego wyjdzie ogień na cały dom Izraela. (Ez 5:4 BT_4)
Ez:5:4 καὶ ἐκ τούτων λήμψῃ ἔτι καὶ ῥίψεις αὐτοὺς εἰς μέσον τοῦ πυρὸς καὶ κατακαύσεις αὐτοὺς ἐν πυρί· ἐξ αὐτῆς ἐξελεύσεται πῦρ. Καὶ ἐρεῖς παντὶ οἴκῳ Ισραηλ
Ez:5:4 καί ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἔτι καί ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό καί κατα·καίω (κατα+και-, κατα+καυ·σ-, κατα+καυ·σ-, -, κατα+κεκαυ-, κατα+καυ·θ-/κατα+κα·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πῦρ, -ρός, τό καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰσραήλ, ὁ
Ez:5:4 I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie By podrzucać/rzut/spadają z łomotem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Średni Ogień I też, nawet, mianowicie Do palonego w górze zużywaj się przez ogień; ?lt H. 242 (s.?. ????) Przygasaj, rozpalaj się, zużywaj się przez ogień ?? Coś: Oszust=(żałoby {chwasty}) ?t 13: 30 Moulton i Milligan (TORBA); Silny: Zużywaj się całkowicie: - Pal się (w górze, zupełnie). On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo By wychodzić Ogień I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom Izrael
Ez:5:4 kai\ e)k tou/tOn lE/mPSE| e)/ti kai\ r(i/PSeis au)tou\s ei)s me/son tou= puro\s kai\ katakau/seis au)tou\s e)n puri/· e)X au)tE=s e)Xeleu/setai pu=r. *kai\ e)rei=s panti\ oi)/kO| *israEl
Ez:5:4 kai ek tutOn lEmPSE eti kai riPSeis autus eis meson tu pyros kai katakauseis autus en pyri· eX autEs eXeleusetai pyr. kai ereis panti oikO israEl
Ez:5:4 C P RD_GPM VF_FMI2S D C VF_FAI2S RD_APM P A1_ASN RA_GSN N3_GSN C VF_FAI2S RD_APM P N3_DSN P RD_GSF VF_FMI3S N3_ASN C VF2_FAI2S A3_DSM N2_DSM N_GSM
Ez:5:4 and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand yet/still and also, even, namely to toss/fling/dump he/she/it/same into (+acc) middle the fire and also, even, namely to burned up consume by fire; Μlt-H. 242 (s.ν. καίω) burn down, burn up, consume by fire τί something: cheat=(weeds) Μt 13: 30 Moulton and Milligan (BAG); Strong: consume wholly: - burn (up, utterly). he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same to come out fire and also, even, namely strife; to say/tell every all, each, every, the whole of house Israel
Ez:5:4 and out of (+gen) these (gen) you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed yet/still and you(sg)-will-TOSS/FLING/DUMP them/same (acc) into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) fire (gen) and you(sg)-will-BURNED UP them/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) out of (+gen) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT fire (nom|acc|voc) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL every (dat) house (dat) Israel (indecl)
Ez:5:4 Ez_5:4_1 Ez_5:4_2 Ez_5:4_3 Ez_5:4_4 Ez_5:4_5 Ez_5:4_6 Ez_5:4_7 Ez_5:4_8 Ez_5:4_9 Ez_5:4_10 Ez_5:4_11 Ez_5:4_12 Ez_5:4_13 Ez_5:4_14 Ez_5:4_15 Ez_5:4_16 Ez_5:4_17 Ez_5:4_18 Ez_5:4_19 Ez_5:4_20 Ez_5:4_21 Ez_5:4_22 Ez_5:4_23 Ez_5:4_24 Ez_5:4_25 Ez_5:4_26
Ez:5:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:5 Τάδε λέγει κύριος Αὕτη ἡ Ιερουσαλημ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν τέθεικα αὐτὴν καὶ τὰς κύκλῳ αὐτῆς χώρας.
Ez:5:5 Thus saith the Lord; This is Jerusalem: I have set her and the countries round about her in the midst of the nations. (Ezekiel 5:5 Brenton)
Ez:5:5 Tak mówi Pan Bóg: Oto jest Jerozolima, którą umieściłem między poganami, otoczona obcymi krajami. (Ez 5:5 BT_4)
Ez:5:5 Τάδε λέγει κύριος Αὕτη Ιερουσαλημ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν τέθεικα αὐτὴν καὶ τὰς κύκλῳ αὐτῆς χώρας.
Ez:5:5 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό χώρα, -ας, ἡ
Ez:5:5 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Naród [zobacz etniczny] By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W kole On/ona/to/to samo Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}
Ez:5:5 *ta/de le/gei ku/rios *au(/tE E( *ierousalEm e)n me/sO| tO=n e)TnO=n te/Teika au)tE\n kai\ ta\s ku/klO| au)tE=s CHO/ras.
Ez:5:5 tade legei kyrios hautE hE ierusalEm en mesO tOn eTnOn teTeika autEn kai tas kyklO autEs CHOras.
Ez:5:5 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RD_NSF RA_NSF N_NSF P A1_DSN RA_GPN N3E_GPN VX_XAI1S RD_ASF C RA_APF N2_DSM RD_GSF N1A_APF
Ez:5:5 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the nation [see ethnic] to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same and also, even, namely the in a circle he/she/it/same region realm (clίme); land, country, territory, tract
Ez:5:5 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) this (nom) the (nom) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) nations (gen) I-have-PLACE-ed her/it/same (acc) and the (acc) in a circle her/it/same (gen) region (gen), regions (acc)
Ez:5:5 Ez_5:5_1 Ez_5:5_2 Ez_5:5_3 Ez_5:5_4 Ez_5:5_5 Ez_5:5_6 Ez_5:5_7 Ez_5:5_8 Ez_5:5_9 Ez_5:5_10 Ez_5:5_11 Ez_5:5_12 Ez_5:5_13 Ez_5:5_14 Ez_5:5_15 Ez_5:5_16 Ez_5:5_17
Ez:5:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:6 καὶ ἐρεῖς τὰ δικαιώματά μου τῇ ἀνόμῳ ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ τὰ νόμιμά μου ἐκ τῶν χωρῶν τῶν κύκλῳ αὐτῆς, διότι τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο καὶ ἐν τοῖς νομίμοις μου οὐκ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖς.
Ez:5:6 And thou shalt declare mine ordinances to the lawless one from out of the nations; and my statutes to the sinful one of the countries round about her: because they have rejected mine ordinances, and have not walked in my statutes. (Ezekiel 5:6 Brenton)
Ez:5:6 Ale wystąpiła przeciw moim prawom z większą przewrotnością aniżeli poganie i przeciw moim ustawom bardziej aniżeli kraje, które ją otaczają, ponieważ wzgardzili Izraelici moimi prawami i nie postępowali według moich ustaw. (Ez 5:6 BT_4)
Ez:5:6 καὶ ἐρεῖς τὰ δικαιώματά μου τῇ ἀνόμῳ ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ τὰ νόμιμά μου ἐκ τῶν χωρῶν τῶν κύκλῳ αὐτῆς, διότι τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο καὶ ἐν τοῖς νομίμοις μου οὐκ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖς.
Ez:5:6 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἄ·νομος -ον ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:5:6 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj ??? Ja Na zewnątrz prawa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój W kole On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto ??? Ja By odrzucać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja ??? Przed przydechem mocnym By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ez:5:6 kai\ e)rei=s ta\ dikaiO/mata/ mou tE=| a)no/mO| e)k tO=n e)TnO=n kai\ ta\ no/mima/ mou e)k tO=n CHOrO=n tO=n ku/klO| au)tE=s, dio/ti ta\ dikaiO/mata/ mou a)pO/santo kai\ e)n toi=s nomi/mois mou ou)k e)poreu/TEsan e)n au)toi=s.
Ez:5:6 kai ereis ta dikaiOmata mu tE anomO ek tOn eTnOn kai ta nomima mu ek tOn CHOrOn tOn kyklO autEs, dioti ta dikaiOmata mu apOsanto kai en tois nomimois mu uk eporeuTEsan en autois.
Ez:5:6 C VF2_FAI2S RA_APN N3M_APN RP_GS RA_DSF A1B_DSF P RA_GPN N3E_GPN C RA_APN A1_APN RP_GS P RA_GPF N1A_GPF RA_GPF N2_DSM RD_GSF C RA_APN N3M_APN RP_GS VA_AMI3P C P RA_DPM A1_DPM RP_GS D VCI_API3P P RD_DPM
Ez:5:6 and also, even, namely strife; to say/tell the ??? I the outside the law out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] and also, even, namely the ć I out of (+gen) ἐξ before vowels the northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room the in a circle he/she/it/same because of this: that the ??? I to reject and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I οὐχ before rough breathing to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ez:5:6 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) the (dat) outside the law ([Adj] dat) out of (+gen) the (gen) nations (gen) and the (nom|acc) me (gen) out of (+gen) the (gen) northwests (gen); regions (gen); while MAKE-ing-ROOM-FOR (nom) the (gen) in a circle her/it/same (gen) because of this: that the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) they-were-REJECT-ed and in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) not they-were-GO-ed in/among/by (+dat) them/same (dat)
Ez:5:6 Ez_5:6_1 Ez_5:6_2 Ez_5:6_3 Ez_5:6_4 Ez_5:6_5 Ez_5:6_6 Ez_5:6_7 Ez_5:6_8 Ez_5:6_9 Ez_5:6_10 Ez_5:6_11 Ez_5:6_12 Ez_5:6_13 Ez_5:6_14 Ez_5:6_15 Ez_5:6_16 Ez_5:6_17 Ez_5:6_18 Ez_5:6_19 Ez_5:6_20 Ez_5:6_21 Ez_5:6_22 Ez_5:6_23 Ez_5:6_24 Ez_5:6_25 Ez_5:6_26 Ez_5:6_27 Ez_5:6_28 Ez_5:6_29 Ez_5:6_30 Ez_5:6_31 Ez_5:6_32 Ez_5:6_33 Ez_5:6_34
Ez:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:7 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ἡ ἀφορμὴ ὑμῶν ἐκ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν καὶ ἐν τοῖς νομίμοις μου οὐκ ἐπορεύθητε καὶ τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐποιήσατε, ἀλλ’ οὐδὲ κατὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν οὐ πεποιήκατε,
Ez:5:7 Therefore thus saith the Lord, Because your occasion for sin has been taken from the nations round about you, and ye have not walked in my statutes, nor kept mine ordinances, nay, ye have not even done according to the ordinances of the nations round about you; therefore thus saith the Lord; (Ezekiel 5:7 Brenton)
Ez:5:7 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ byliście bardziej zbuntowani niż poganie, którzy was otaczają, i nie postępowaliście według moich ustaw, i nie strzegliście moich praw, a nawet nie przestrzegaliście praw narodów, które was otaczają - (Ez 5:7 BT_4)
Ez:5:7 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἀνθ ὧν ἀφορμὴ ὑμῶν ἐκ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν καὶ ἐν τοῖς νομίμοις μου οὐκ ἐπορεύθητε καὶ τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐποιήσατε, ἀλλ’ οὐδὲ κατὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν οὐ πεποιήκατε,
Ez:5:7 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀντί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἀφορμή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύκλῳ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἀλλά οὐδέ (οὐ δέ) κατά ὁ ἡ τό δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύκλῳ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ez:5:7 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Okazja Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Naród [zobacz etniczny] W kole Ty I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja ??? Przed przydechem mocnym By iść I też, nawet, mianowicie ??? Ja ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Ale ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym ??? Naród [zobacz etniczny] W kole Ty ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób
Ez:5:7 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)anT O(=n E( a)formE\ u(mO=n e)k tO=n e)TnO=n tO=n ku/klO| u(mO=n kai\ e)n toi=s nomi/mois mou ou)k e)poreu/TEte kai\ ta\ dikaiO/mata/ mou ou)k e)poiE/sate, a)ll’ ou)de\ kata\ ta\ dikaiO/mata tO=n e)TnO=n tO=n ku/klO| u(mO=n ou) pepoiE/kate,
Ez:5:7 dia tuto tade legei kyrios anT hOn hE aformE hymOn ek tOn eTnOn tOn kyklO hymOn kai en tois nomimois mu uk eporeuTEte kai ta dikaiOmata mu uk epoiEsate, all’ ude kata ta dikaiOmata tOn eTnOn tOn kyklO hymOn u pepoiEkate,
Ez:5:7 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM P RR_GPM RA_NSF N1_NSF RP_GP P RA_GPN N3E_GPN RA_GPN N2_DSM RP_GP C P RA_DPM A1_DPM RP_GS D VCI_API2P C RA_APN N3M_APN RP_GS D VAI_AAI2P C C P RA_APN N3M_APN RA_GPN N3E_GPN RA_GPN N2_DSM RP_GP D VX_XAI2P
Ez:5:7 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. against (+gen) who/whom/which the occasion you out of (+gen) ἐξ before vowels the nation [see ethnic] the in a circle you and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć I οὐχ before rough breathing to go and also, even, namely the ??? I οὐχ before rough breathing to do/make but οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ??? the nation [see ethnic] the in a circle you οὐχ before rough breathing to do/make
Ez:5:7 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) against (+gen) who/whom/which (gen) the (nom) occasion (nom|voc) you(pl) (gen) out of (+gen) the (gen) nations (gen) the (gen) in a circle you(pl) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) me (gen) not you(pl)-were-GO-ed and the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) me (gen) not you(pl)-DO/MAKE-ed but neither/nor down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) ???s (nom|acc|voc) the (gen) nations (gen) the (gen) in a circle you(pl) (gen) not you(pl)-have-DO/MAKE-ed
Ez:5:7 Ez_5:7_1 Ez_5:7_2 Ez_5:7_3 Ez_5:7_4 Ez_5:7_5 Ez_5:7_6 Ez_5:7_7 Ez_5:7_8 Ez_5:7_9 Ez_5:7_10 Ez_5:7_11 Ez_5:7_12 Ez_5:7_13 Ez_5:7_14 Ez_5:7_15 Ez_5:7_16 Ez_5:7_17 Ez_5:7_18 Ez_5:7_19 Ez_5:7_20 Ez_5:7_21 Ez_5:7_22 Ez_5:7_23 Ez_5:7_24 Ez_5:7_25 Ez_5:7_26 Ez_5:7_27 Ez_5:7_28 Ez_5:7_29 Ez_5:7_30 Ez_5:7_31 Ez_5:7_32 Ez_5:7_33 Ez_5:7_34 Ez_5:7_35 Ez_5:7_36 Ez_5:7_37 Ez_5:7_38 Ez_5:7_39 Ez_5:7_40 Ez_5:7_41
Ez:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:8 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ποιήσω ἐν μέσῳ σου κρίμα ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν
Ez:5:8 Behold, I am against thee, and I will execute judgment in the midst of thee in the sight of the nations. (Ezekiel 5:8 Brenton)
Ez:5:8 dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto i Ja występuję przeciwko tobie i na oczach pogan wykonam na tobie wyrok. (Ez 5:8 BT_4)
Ez:5:8 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ποιήσω ἐν μέσῳ σου κρίμα ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν
Ez:5:8 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρίμα[τ], -ατος, τό ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Ez:5:8 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie W obecności z (+informacja); ??? Naród [zobacz etniczny]
Ez:5:8 dia\ tou=to ta/de le/gei ku/rios *)idou\ e)gO\ e)pi\ se\ kai\ poiE/sO e)n me/sO| sou kri/ma e)nO/pion tO=n e)TnO=n
Ez:5:8 dia tuto tade legei kyrios idu egO epi se kai poiEsO en mesO su krima enOpion tOn eTnOn
Ez:5:8 P RD_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM I RP_NS P RP_AS C VF_FAI1S P A1_DSN RP_GS N3M_ASN P RA_GPN N3E_GPN
Ez:5:8 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation in the presence of (+gen); ??? the nation [see ethnic]
Ez:5:8 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sentence (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) nations (gen)
Ez:5:8 Ez_5:8_1 Ez_5:8_2 Ez_5:8_3 Ez_5:8_4 Ez_5:8_5 Ez_5:8_6 Ez_5:8_7 Ez_5:8_8 Ez_5:8_9 Ez_5:8_10 Ez_5:8_11 Ez_5:8_12 Ez_5:8_13 Ez_5:8_14 Ez_5:8_15 Ez_5:8_16 Ez_5:8_17 Ez_5:8_18
Ez:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:9 καὶ ποιήσω ἐν σοὶ ἃ οὐ πεποίηκα καὶ ἃ οὐ ποιήσω ὅμοια αὐτοῖς ἔτι κατὰ πάντα τὰ βδελύγματά σου.
Ez:5:9 And I will do in thee things which I have not done, and the like of which I will not do again, for all thine abominations. (Ezekiel 5:9 Brenton)
Ez:5:9 Z powodu twoich obrzydliwości dokonam na tobie tego, czegom nigdy nie czynił i już nigdy nie uczynię. (Ez 5:9 BT_4)
Ez:5:9 καὶ ποιήσω ἐν σοὶ οὐ πεποίηκα καὶ οὐ ποιήσω ὅμοια αὐτοῖς ἔτι κατὰ πάντα τὰ βδελύγματά σου.
Ez:5:9 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καί ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἔτι κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:5:9 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Podobny On/ona/to/to samo Jeszcze/jeszcze W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt Ty; twój/twój(sg)
Ez:5:9 kai\ poiE/sO e)n soi\ a(/ ou) pepoi/Eka kai\ a(/ ou) poiE/sO o(/moia au)toi=s e)/ti kata\ pa/nta ta\ bdelu/gmata/ sou.
Ez:5:9 kai poiEsO en soi ha u pepoiEka kai ha u poiEsO homoia autois eti kata panta ta bdelygmata su.
Ez:5:9 C VF_FAI1S P RP_DS RR_APN D VX_XAI1S C RR_APN D VF_FAI1S A1A_APN RD_DPM D P A3_APN RA_APN N3M_APN RP_GS
Ez:5:9 and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub who/whom/which οὐχ before rough breathing to do/make and also, even, namely who/whom/which οὐχ before rough breathing to do/make similar he/she/it/same yet/still down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the abomination you; your/yours(sg)
Ez:5:9 and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) who/whom/which (nom|acc) not I-have-DO/MAKE-ed and who/whom/which (nom|acc) not I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE similar ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) them/same (dat) yet/still down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:5:9 Ez_5:9_1 Ez_5:9_2 Ez_5:9_3 Ez_5:9_4 Ez_5:9_5 Ez_5:9_6 Ez_5:9_7 Ez_5:9_8 Ez_5:9_9 Ez_5:9_10 Ez_5:9_11 Ez_5:9_12 Ez_5:9_13 Ez_5:9_14 Ez_5:9_15 Ez_5:9_16 Ez_5:9_17 Ez_5:9_18 Ez_5:9_19
Ez:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:10 διὰ τοῦτο πατέρες φάγονται τέκνα ἐν μέσῳ σου, καὶ τέκνα φάγονται πατέρας· καὶ ποιήσω ἐν σοὶ κρίματα καὶ διασκορπιῶ πάντας τοὺς καταλοίπους σου εἰς πάντα ἄνεμον.
Ez:5:10 Therefore the fathers shall eat their children in the midst of thee, and children shall eat their fathers; and I will execute judgments in thee, and I will scatter all that are left of thee to every wind. (Ezekiel 5:10 Brenton)
Ez:5:10 Dlatego ojcowie będą jedli synów pośrodku ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców; wykonam nad tobą sądy: wszystkie resztki twoje rozsieję na wszystkie wiatry. (Ez 5:10 BT_4)
Ez:5:10 διὰ τοῦτο πατέρες φάγονται τέκνα ἐν μέσῳ σου, καὶ τέκνα φάγονται πατέρας· καὶ ποιήσω ἐν σοὶ κρίματα καὶ διασκορπιῶ πάντας τοὺς καταλοίπους σου εἰς πάντα ἄνεμον.
Ez:5:10 διά οὗτος αὕτη τοῦτο πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κρίμα[τ], -ατος, τό καί δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνεμος, -ου, ὁ
Ez:5:10 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ojciec By jeść Dziecko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Dziecko By jeść Ojciec I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pozostawanie Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wiatr
Ez:5:10 dia\ tou=to pate/res fa/gontai te/kna e)n me/sO| sou, kai\ te/kna fa/gontai pate/ras· kai\ poiE/sO e)n soi\ kri/mata kai\ diaskorpiO= pa/ntas tou\s kataloi/pous sou ei)s pa/nta a)/nemon.
Ez:5:10 dia tuto pateres fagontai tekna en mesO su, kai tekna fagontai pateras· kai poiEsO en soi krimata kai diaskorpiO pantas tus kataloipus su eis panta anemon.
Ez:5:10 P RD_ASN N3_NPM VF_FMI3P N2N_APN P A1_DSN RP_GS C N2N_NPN VF_FMI3P N3_APM C VF_FAI1S P RP_DS N3M_APN C VF2_FAI1S A3_APM RA_APM A1B_APM RP_GS P A3_ASM N2_ASM
Ez:5:10 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] father to eat child in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) and also, even, namely child to eat father and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow every all, each, every, the whole of the remaining you; your/yours(sg) into (+acc) every all, each, every, the whole of wind
Ez:5:10 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) fathers (nom|voc) they-will-be-EAT-ed children (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and children (nom|acc|voc) they-will-be-EAT-ed fathers (acc) and I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sentences (nom|acc|voc) and I-will-SCATTER all (acc) the (acc) remaining ([Adj] acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) wind (acc)
Ez:5:10 Ez_5:10_1 Ez_5:10_2 Ez_5:10_3 Ez_5:10_4 Ez_5:10_5 Ez_5:10_6 Ez_5:10_7 Ez_5:10_8 Ez_5:10_9 Ez_5:10_10 Ez_5:10_11 Ez_5:10_12 Ez_5:10_13 Ez_5:10_14 Ez_5:10_15 Ez_5:10_16 Ez_5:10_17 Ez_5:10_18 Ez_5:10_19 Ez_5:10_20 Ez_5:10_21 Ez_5:10_22 Ez_5:10_23 Ez_5:10_24 Ez_5:10_25 Ez_5:10_26
Ez:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:11 διὰ τοῦτο Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, εἰ μὴ ἀνθ’ ὧν τὰ ἅγιά μου ἐμίανας ἐν πᾶσιν τοῖς βδελύγμασίν σου, κἀγὼ ἀπώσομαί σε, οὐ φείσεταί μου ὁ ὀφθαλμός, κἀγὼ οὐκ ἐλεήσω.
Ez:5:11 Therefore, as I live, saith the Lord; surely, because thou hast defiled my holy things with all thine abominations, I also will reject thee; mine eye shall not spare, and I will have no mercy. (Ezekiel 5:11 Brenton)
Ez:5:11 Dlatego - na moje życie - wyrocznia Pana Boga: Oświadczam, ponieważ świątynię moją splugawiłaś wszystkimi twoimi ohydami i wszystkimi twymi obrzydliwościami, Ja także odrzucę bez oglądania się na litość i Ja także nie będę oszczędzał. (Ez 5:11 BT_4)
Ez:5:11 διὰ τοῦτο Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, εἰ μὴ ἀνθ’ ὧν τὰ ἅγιά μου ἐμίανας ἐν πᾶσιν τοῖς βδελύγμασίν σου, κἀγὼ ἀπώσομαί σε, οὐ φείσεταί μου ὀφθαλμός, κἀγὼ οὐκ ἐλεήσω.
Ez:5:11 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ μή ἀντί ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ κἀγώ (καὶ ἐγώ) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
Ez:5:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Ja By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli Nie Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja By zanieczyszczać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wstręt Ty; twój/twój(sg) I/też ja By odrzucać Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać} Ja Oko I/też ja ??? Przed przydechem mocnym By okazać miłosierdzie
Ez:5:11 dia\ tou=to *DZO= e)gO/, le/gei ku/rios, ei) mE\ a)nT’ O(=n ta\ a(/gia/ mou e)mi/anas e)n pa=sin toi=s bdelu/gmasi/n sou, ka)gO\ a)pO/somai/ se, ou) fei/setai/ mou o( o)fTalmo/s, ka)gO\ ou)k e)leE/sO.
Ez:5:11 dia tuto DZO egO, legei kyrios, ei mE anT’ hOn ta hagia mu emianas en pasin tois bdelygmasin su, kagO apOsomai se, u feisetai mu ho ofTalmos, kagO uk eleEsO.
Ez:5:11 P RD_ASN V3_PAI1S RP_NS V1_PAI3S N2_NSM C D P RR_GPM RA_APN A1A_APN RP_GS VAI_AAI2S P A3_DPN RA_DPN N3M_DPN RP_GS C+RPNS VF_FMI1S RP_AS D VF_FMI3S RP_GS RA_NSM N2_NSM C+RPNS D VF_FAI1S
Ez:5:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) I to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if not against (+gen) who/whom/which the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I to pollute in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the abomination you; your/yours(sg) and/also I to reject you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to spare I the eye and/also I οὐχ before rough breathing to show mercy
Ez:5:11 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-am-EXISTS-ing, be-you(sg)-being-EXISTS-ed!, I-should-be-EXISTS-ing I (nom) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) if not against (+gen) who/whom/which (gen) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen) you(sg)-POLLUTE-ed in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) abominations (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and/also I (nom) I-will-be-REJECT-ed, (fut perf) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) not he/she/it-will-be-SPARE-ed me (gen) the (nom) eye (nom) and/also I (nom) not I-will-SHOW-MERCY, I-should-SHOW-MERCY
Ez:5:11 Ez_5:11_1 Ez_5:11_2 Ez_5:11_3 Ez_5:11_4 Ez_5:11_5 Ez_5:11_6 Ez_5:11_7 Ez_5:11_8 Ez_5:11_9 Ez_5:11_10 Ez_5:11_11 Ez_5:11_12 Ez_5:11_13 Ez_5:11_14 Ez_5:11_15 Ez_5:11_16 Ez_5:11_17 Ez_5:11_18 Ez_5:11_19 Ez_5:11_20 Ez_5:11_21 Ez_5:11_22 Ez_5:11_23 Ez_5:11_24 Ez_5:11_25 Ez_5:11_26 Ez_5:11_27 Ez_5:11_28 Ez_5:11_29 Ez_5:11_30
Ez:5:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:12 τὸ τέταρτόν σου ἐν θανάτῳ ἀναλωθήσεται· καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν λιμῷ συντελεσθήσεται ἐν μέσῳ σου· καὶ τὸ τέταρτόν σου εἰς πάντα ἄνεμον σκορπιῶ αὐτούς· καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται κύκλῳ σου, καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν.
Ez:5:12 A fourth part of thee shall be cut off by pestilence, and a fourth part of thee shall be consumed in the midst of thee with famine: and as for another fourth part of thee, I will scatter them to every wind; and a fourth part of thee shall fall by sword round about thee, and I will draw out a sword after them. (Ezekiel 5:12 Brenton)
Ez:5:12 Jedna trzecia twoja pomrze od zarazy i zginie pośrodku ciebie od głodu; jedna trzecia padnie wokół ciebie od miecza, a jedną trzecią rozpędzę na wszystkie wiatry, nadto miecza nad nimi dobędę. (Ez 5:12 BT_4)
Ez:5:12 τὸ τέταρτόν σου ἐν θανάτῳ ἀναλωθήσεται· καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν λιμῷ συντελεσθήσεται ἐν μέσῳ σου· καὶ τὸ τέταρτόν σου εἰς πάντα ἄνεμον σκορπιῶ αὐτούς· καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται κύκλῳ σου, καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν.
Ez:5:12 ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν θάνατος, -ου, ὁ ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) καί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνεμος, -ου, ὁ σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) κύκλῳ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:5:12 Czwarty Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Śmierć By zużywać się I też, nawet, mianowicie Czwarty Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głodu głód By uzupełniać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Czwarty Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wiatr By rozpraszać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Czwarty Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Szpada By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W kole Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo
Ez:5:12 to\ te/tarto/n sou e)n Tana/tO| a)nalOTE/setai· kai\ to\ te/tarto/n sou e)n limO=| suntelesTE/setai e)n me/sO| sou· kai\ to\ te/tarto/n sou ei)s pa/nta a)/nemon skorpiO= au)tou/s· kai\ to\ te/tarto/n sou e)n r(omfai/a| pesou=ntai ku/klO| sou, kai\ ma/CHairan e)kkenO/sO o)pi/sO au)tO=n.
Ez:5:12 to tetarton su en TanatO analOTEsetai· kai to tetarton su en limO syntelesTEsetai en mesO su· kai to tetarton su eis panta anemon skorpiO autus· kai to tetarton su en romfaia pesuntai kyklO su, kai maCHairan ekkenOsO opisO autOn.
Ez:5:12 RA_ASN A1_ASN RP_GS P N2_DSM VC_FPI3S C RA_ASN A1_ASN RP_GS P N2_DSM VS_FPI3S P A1_DSN RP_GS C RA_ASN A1_ASN RP_GS P A3_ASM N2_ASM VF2_FAI1S RD_APM C RA_NSN A1_NSN RP_GS P N1A_DSF VF2_FMI3P N2_DSM RP_GS C N1A_ASF VF_FAI1S P RD_GPM
Ez:5:12 the fourth you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among death to consume and also, even, namely the fourth you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among famine hunger to complete in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) and also, even, namely the fourth you; your/yours(sg) into (+acc) every all, each, every, the whole of wind to scatter he/she/it/same and also, even, namely the fourth you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sword to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in a circle you; your/yours(sg) and also, even, namely sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” ć behind back, behind, after he/she/it/same
Ez:5:12 the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) death (dat) he/she/it-will-be-CONSUME-ed and the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) famine (dat) he/she/it-will-be-COMPLETE-ed in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) all (nom|acc|voc), every (acc) wind (acc) I-will-SCATTER them/same (acc) and the (nom|acc) fourth (acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) sword (dat) they-will-be-FALL-ed in a circle you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and sacrificial knife (acc) behind them/same (gen)
Ez:5:12 Ez_5:12_1 Ez_5:12_2 Ez_5:12_3 Ez_5:12_4 Ez_5:12_5 Ez_5:12_6 Ez_5:12_7 Ez_5:12_8 Ez_5:12_9 Ez_5:12_10 Ez_5:12_11 Ez_5:12_12 Ez_5:12_13 Ez_5:12_14 Ez_5:12_15 Ez_5:12_16 Ez_5:12_17 Ez_5:12_18 Ez_5:12_19 Ez_5:12_20 Ez_5:12_21 Ez_5:12_22 Ez_5:12_23 Ez_5:12_24 Ez_5:12_25 Ez_5:12_26 Ez_5:12_27 Ez_5:12_28 Ez_5:12_29 Ez_5:12_30 Ez_5:12_31 Ez_5:12_32 Ez_5:12_33 Ez_5:12_34 Ez_5:12_35 Ez_5:12_36 Ez_5:12_37 Ez_5:12_38 Ez_5:12_39
Ez:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:13 καὶ συντελεσθήσεται ὁ θυμός μου καὶ ἡ ὀργή μου ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ κύριος λελάληκα ἐν ζήλῳ μου ἐν τῷ συντελέσαι με τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούς.
Ez:5:13 And my wrath and mine anger shall be accomplished upon them: and thou shalt know that I the Lord have spoken in my jealousy, when I have accomplished mine anger upon them. (Ezekiel 5:13 Brenton)
Ez:5:13 Wtedy uśmierzy się mój gniew. Uspokoję na nich moją zapalczywość i zaniecham gniewu. Potem poznają, że Ja, Pan, przemówiłem w mojej zapalczywości, gdy dałem upust mojemu gniewowi na nich. (Ez 5:13 BT_4)
Ez:5:13 καὶ συντελεσθήσεται θυμός μου καὶ ὀργή μου ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ κύριος λελάληκα ἐν ζήλῳ μου ἐν τῷ συντελέσαι με τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούς.
Ez:5:13 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) δι·ότι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:5:13 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Z powodu tego: Tamto Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Gorliwości/ferwor Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By uzupełniać Ja Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:5:13 kai\ suntelesTE/setai o( Tumo/s mou kai\ E( o)rgE/ mou e)p’ au)tou/s, kai\ e)pignO/sE| dio/ti e)gO\ ku/rios lela/lEka e)n DZE/lO| mou e)n tO=| suntele/sai me tE\n o)rgE/n mou e)p’ au)tou/s.
Ez:5:13 kai syntelesTEsetai ho Tymos mu kai hE orgE mu ep’ autus, kai epignOsE dioti egO kyrios lelalEka en DZElO mu en tO syntelesai me tEn orgEn mu ep’ autus.
Ez:5:13 C VS_FPI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C RA_NSF N1_NSF RP_GS P RD_APM C VF_FMI2S C RP_NS N2_NSM VX_XAI1S P N2_DSM RP_GS P RA_DSN VA_AAN RP_AS RA_ASF N1_ASF RP_GS P RD_APM
Ez:5:13 and also, even, namely to complete the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I and also, even, namely the wrath fume, anger, rage I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because of this: that I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among zeal/fervor I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to complete I the wrath fume, anger, rage I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Ez:5:13 and he/she/it-will-be-COMPLETE-ed the (nom) wrath (nom) me (gen) and the (nom) wrath (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and you(sg)-will-be-RECOGNIZE-ed because of this: that I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-SPEAK-ed in/among/by (+dat) zeal/fervor (dat) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) me (acc) the (acc) wrath (acc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc)
Ez:5:13 Ez_5:13_1 Ez_5:13_2 Ez_5:13_3 Ez_5:13_4 Ez_5:13_5 Ez_5:13_6 Ez_5:13_7 Ez_5:13_8 Ez_5:13_9 Ez_5:13_10 Ez_5:13_11 Ez_5:13_12 Ez_5:13_13 Ez_5:13_14 Ez_5:13_15 Ez_5:13_16 Ez_5:13_17 Ez_5:13_18 Ez_5:13_19 Ez_5:13_20 Ez_5:13_21 Ez_5:13_22 Ez_5:13_23 Ez_5:13_24 Ez_5:13_25 Ez_5:13_26 Ez_5:13_27 Ez_5:13_28 Ez_5:13_29
Ez:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:14 καὶ θήσομαί σε εἰς ἔρημον καὶ τὰς θυγατέρας σου κύκλῳ σου ἐνώπιον παντὸς διοδεύοντος,
Ez:5:14 And I will make thee desolate, and thy daughters round about thee, in the sight of every one that passes through. (Ezekiel 5:14 Brenton)
Ez:5:14 Zrobię z ciebie pustynię i pośmiewisko narodów, które cię otaczają, na oczach wszystkich przechodniów. (Ez 5:14 BT_4)
Ez:5:14 καὶ θήσομαί σε εἰς ἔρημον καὶ τὰς θυγατέρας σου κύκλῳ σου ἐνώπιον παντὸς διοδεύοντος,
Ez:5:14 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ἔρημος -ον καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύκλῳ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-)
Ez:5:14 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Odludzie I też, nawet, mianowicie Córka Ty; twój/twój(sg) W kole Ty; twój/twój(sg) W obecności z (+informacja); ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do ???
Ez:5:14 kai\ TE/somai/ se ei)s e)/rEmon kai\ ta\s Tugate/ras sou ku/klO| sou e)nO/pion panto\s diodeu/ontos,
Ez:5:14 kai TEsomai se eis erEmon kai tas Tygateras su kyklO su enOpion pantos diodeuontos,
Ez:5:14 C VF_FMI1S RP_AS P N2_ASF C RA_APF N3_APF RP_GS N2_DSM RP_GS P A3_GSM V1_PAPGSM
Ez:5:14 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) into (+acc) wilderness and also, even, namely the daughter you; your/yours(sg) in a circle you; your/yours(sg) in the presence of (+gen); ??? every all, each, every, the whole of to ???
Ez:5:14 and I-will-be-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) into (+acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) daughters (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in a circle you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) while ???-ing (gen)
Ez:5:14 Ez_5:14_1 Ez_5:14_2 Ez_5:14_3 Ez_5:14_4 Ez_5:14_5 Ez_5:14_6 Ez_5:14_7 Ez_5:14_8 Ez_5:14_9 Ez_5:14_10 Ez_5:14_11 Ez_5:14_12 Ez_5:14_13 Ez_5:14_14
Ez:5:14 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:15 καὶ ἔσῃ στενακτὴ καὶ δηλαιστὴ ἐν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς κύκλῳ σου ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ κρίματα ἐν ἐκδικήσει θυμοῦ μου· ἐγὼ κύριος λελάληκα.
Ez:5:15 And thou shalt be mourned over and miserable among the nations round about thee, when I have executed judgments in thee in the vengeance of my wrath. I the Lord have spoken. (Ezekiel 5:15 Brenton)
Ez:5:15 Staniesz się przedmiotem pośmiewiska i szyderstwa, ostrzeżeniem i postrachem dla narodów, które cię otaczają, gdy wykonam na tobie wszystkie sądy w gniewie i zapalczywości, i srogich karach. Ja, Pan, powiedziałem. (Ez 5:15 BT_4)
Ez:5:15 καὶ ἔσῃ στενακτὴ καὶ δηλαιστὴ ἐν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς κύκλῳ σου ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ κρίματα ἐν ἐκδικήσει θυμοῦ μου· ἐγὼ κύριος λελάληκα.
Ez:5:15 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύκλῳ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κρίμα[τ], -ατος, τό ἐν ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Ez:5:15 I też, nawet, mianowicie By być I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] W kole Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By czynić/rób Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zemsta; by pomścić/poprawiaj Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ja Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić
Ez:5:15 kai\ e)/sE| stenaktE\ kai\ dElaistE\ e)n toi=s e)/Tnesin toi=s ku/klO| sou e)n tO=| poiE=sai/ me e)n soi\ kri/mata e)n e)kdikE/sei Tumou= mou· e)gO\ ku/rios lela/lEka.
Ez:5:15 kai esE stenaktE kai dElaistE en tois eTnesin tois kyklO su en tO poiEsai me en soi krimata en ekdikEsei Tymu mu· egO kyrios lelalEka.
Ez:5:15 C VF_FMI2S A1_NSF C A1_NSF P RA_DPN N3E_DPN RA_DPN N2_DSM RP_GS P RA_DSN VA_AAN RP_AS P RP_DS N3M_APN P N3I_DSF N2_GSM RP_GS RP_NS N2_NSM VX_XAI1S
Ez:5:15 and also, even, namely to be ć and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] the in a circle you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to do/make I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vengeance; to avenge/rectify wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger I I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak
Ez:5:15 and you(sg)-will-be and in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) the (dat) in a circle you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) me (acc) in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) sentences (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) vengeance (dat); he/she/it-will-AVENGE/RECTIFY, you(sg)-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed (classical) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! me (gen) I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-SPEAK-ed
Ez:5:15 Ez_5:15_1 Ez_5:15_2 Ez_5:15_3 Ez_5:15_4 Ez_5:15_5 Ez_5:15_6 Ez_5:15_7 Ez_5:15_8 Ez_5:15_9 Ez_5:15_10 Ez_5:15_11 Ez_5:15_12 Ez_5:15_13 Ez_5:15_14 Ez_5:15_15 Ez_5:15_16 Ez_5:15_17 Ez_5:15_18 Ez_5:15_19 Ez_5:15_20 Ez_5:15_21 Ez_5:15_22 Ez_5:15_23 Ez_5:15_24 Ez_5:15_25
Ez:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:16 ἐν τῷ ἐξαποστεῖλαί με τὰς βολίδας μου τοῦ λιμοῦ ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔσονται εἰς ἔκλειψιν, καὶ συντρίψω στήριγμα ἄρτου σου.
Ez:5:16 And when I have sent against them shafts of famine, then they shall be consumed, and I will break the strength of thy bread. (Ezekiel 5:16 Brenton)
Ez:5:16 Gdy wyślę przeciwko wam strzały głodu jako niszczycielki, które mają za cel zagładę, gdy je wyślę na waszą zagładę, pomnożę między wami głód i złamię wam podporę chleba. (Ez 5:16 BT_4)
Ez:5:16 ἐν τῷ ἐξαποστεῖλαί με τὰς βολίδας μου τοῦ λιμοῦ ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔσονται εἰς ἔκλειψιν, καὶ συντρίψω στήριγμα ἄρτου σου.
Ez:5:16 ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βολί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] καί συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ἄρτος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ez:5:16 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Do ??? Ja Wyrzutowy (strzała, żądło) Ja Głodu głód Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ty; twój/twój(sg)
Ez:5:16 e)n tO=| e)Xapostei=lai/ me ta\s boli/das mou tou= limou= e)p’ au)tou\s kai\ e)/sontai ei)s e)/kleiPSin, kai\ suntri/PSO stE/rigma a)/rtou sou.
Ez:5:16 en tO eXaposteilai me tas bolidas mu tu limu ep’ autus kai esontai eis ekleiPSin, kai syntriPSO stErigma artu su.
Ez:5:16 P RA_DSN VA_AAN RP_AS RA_APF N3D_APF RP_GS RA_GSM N2_GSM P RD_APM C VF_FMI3P P N3I_ASF C VF_FAI1S N3M_ASN N2_GSM RP_GS
Ez:5:16 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ??? I the projectile (arrow, dart) I the famine hunger upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to be into (+acc) ć and also, even, namely to break to crush completely, break (in pieces) ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. you; your/yours(sg)
Ez:5:16 in/among/by (+dat) the (dat) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) me (acc) the (acc) projectiles (acc) me (gen) the (gen) famine (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and they-will-be into (+acc) and I-will-BREAK, I-should-BREAK bread (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ez:5:16 Ez_5:16_1 Ez_5:16_2 Ez_5:16_3 Ez_5:16_4 Ez_5:16_5 Ez_5:16_6 Ez_5:16_7 Ez_5:16_8 Ez_5:16_9 Ez_5:16_10 Ez_5:16_11 Ez_5:16_12 Ez_5:16_13 Ez_5:16_14 Ez_5:16_15 Ez_5:16_16 Ez_5:16_17 Ez_5:16_18 Ez_5:16_19 Ez_5:16_20
Ez:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:5:17 καὶ ἐξαποστελῶ ἐπὶ σὲ λιμὸν καὶ θηρία πονηρὰ καὶ τιμωρήσομαί σε, καὶ θάνατος καὶ αἷμα διελεύσονται ἐπὶ σέ, καὶ ῥομφαίαν ἐπάξω ἐπὶ σὲ κυκλόθεν· ἐγὼ κύριος λελάληκα.
Ez:5:17 So I will send forth against thee famine and evil beasts, and I will take vengeance upon thee; and pestilence and blood shall pass through upon thee; and I will bring a sword upon thee round about. I the Lord have spoken. (Ezekiel 5:17 Brenton)
Ez:5:17 Ześlę na was głód i dzikie zwierzęta, które cię osierocą; i mór, i śmierć gwałtowna przyjdzie na ciebie, i miecz sprowadzę na ciebie. Ja, Pan, powiedziałem». (Ez 5:17 BT_4)
Ez:5:17 καὶ ἐξαποστελῶ ἐπὶ σὲ λιμὸν καὶ θηρία πονηρὰ καὶ τιμωρήσομαί σε, καὶ θάνατος καὶ αἷμα διελεύσονται ἐπὶ σέ, καὶ ῥομφαίαν ἐπάξω ἐπὶ σὲ κυκλόθεν· ἐγὼ κύριος λελάληκα.
Ez:5:17 καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ καί θηρίον, -ου, τό πονηρός -ά -όν καί τιμωρέω (τιμωρ(ε)-, τιμωρη·σ-, τιμωρη·σ-, -, τετιμωρη-, τιμωρη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί θάνατος, -ου, ὁ καί αἷμα[τ], -ατος, τό δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κυκλό·θεν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Ez:5:17 I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Głodu głód I też, nawet, mianowicie Zwierzę Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? I też, nawet, mianowicie By karać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Śmierć I też, nawet, mianowicie Krew By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Szpada Do na prowadź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Dookoła Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić
Ez:5:17 kai\ e)XapostelO= e)pi\ se\ limo\n kai\ TEri/a ponEra\ kai\ timOrE/somai/ se, kai\ Ta/natos kai\ ai(=ma dieleu/sontai e)pi\ se/, kai\ r(omfai/an e)pa/XO e)pi\ se\ kuklo/Ten· e)gO\ ku/rios lela/lEka.
Ez:5:17 kai eXapostelO epi se limon kai TEria ponEra kai timOrEsomai se, kai Tanatos kai haima dieleusontai epi se, kai romfaian epaXO epi se kykloTen· egO kyrios lelalEka.
Ez:5:17 C VF2_FAI1S P RP_AS N2_ASM C N2N_APN A1A_APN C VF_FMI1S RP_AS C N2_NSM C N3M_NSN VF_FMI3P P RP_AS C N1A_ASF VF_FAI1S P RP_AS D RP_NS N2_NSM VX_XAI1S
Ez:5:17 and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) famine hunger and also, even, namely beast wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος and also, even, namely to punish you; your/yours(sg) and also, even, namely death and also, even, namely blood to go through pass through upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely sword to upon-lead upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) around I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to speak
Ez:5:17 and I-will-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) famine (acc) and beasts (nom|acc|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and I-will-be-PUNISH-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and death (nom) and blood (nom|acc|voc) they-will-be-GO THROUGH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) and sword (acc) I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) around I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-have-SPEAK-ed
Ez:5:17 Ez_5:17_1 Ez_5:17_2 Ez_5:17_3 Ez_5:17_4 Ez_5:17_5 Ez_5:17_6 Ez_5:17_7 Ez_5:17_8 Ez_5:17_9 Ez_5:17_10 Ez_5:17_11 Ez_5:17_12 Ez_5:17_13 Ez_5:17_14 Ez_5:17_15 Ez_5:17_16 Ez_5:17_17 Ez_5:17_18 Ez_5:17_19 Ez_5:17_20 Ez_5:17_21 Ez_5:17_22 Ez_5:17_23 Ez_5:17_24 Ez_5:17_25 Ez_5:17_26 Ez_5:17_27
Ez:5:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x